Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: System (Sistem) Sekmesi Summary (Özet). 2-7 Ayrýntýlar 2-8 Input Tray (Giriþ Tepsisi)

3 ..2-8 Output Tray (Çýkýþ Tepsisi) Sabit Disk Durumu ROM Sürümü... Çevrimiçi Yardým Job (Ýþ) Sekmesi.

4 Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi Dosya Yükleme Printer (Yazýcý) Sekmesi Ayarlar

5 2-22 Kaðýt Ýþleme Sayfa Düzeni Yazýcý Ayarý Yazýcý Ön Paneli...

6 2-27 Test Print (Sýnama Yazdýrmasý) Yazý Tipi Bilgisi Printer Reset (Yazýcý Sýfýrlama) Bakým Pi5501 Yerel Arabirim

7 Scanner (Tarayýcý) Sekmesi Hedefler E-posta Hedefleri E-Posta Hedefi Yapýlandýrma Dosya Hedefleri

8 Dosya Hedefi Yapýlandýrma SMTP ve FTP Yapýlandýrmasý Dýþ Açýk Baðlantý Network (Að) Sekmesi Özet...

9 TCP/IP Yapýlandýrmasý NetWare Yapýlandýrmasý NetWare Ayarý NetWare Durumu.

10 AppleTalk Yapýlandýrmasý IPP Yapýlandýrmasý WINS Yapýlandýrmasý Reset (Sýfýrla) Maintenance (Bakým)...

11 2-56 Durum Listesi Pi5501 Page Scope Light 1 1 Page Scope Light Hoþ Geldiniz PageScope Light for Pi5501 Pi5501 (Digital Copier için yazýcý denetleyici) içindeki yerleþik HTTP sunucusu tarafýndan saðlanan bir aygýt denetimi yardýmcý programýdýr. Bu yardýmcý program standart bir Web tarayýcýsý ile Digital Copier uzak denetimi için arabirim olarak kullanýlabilir. Ticari Marka Bilgileri Minolta, MINOLTA CO., LTD. kuruluþunun tescilli ticari markasý, PageScope ise MINOLTA CO., LTD. ticari markasýdýr. Apple ve Macintosh, Apple Computer, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markalarýdýr. Ethernet, Xerox Corporation kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Linux, Linus Torvalds kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation kuruluþunun tescilli ticari markalarýdýr. Netscape Communications, Netscape Communications amblemi, Netscape Navigator, Netscape Communicator ve Netscape, Netscape Communications Corporation kuruluþunun ticari markalarýdýr. PCL, Hewlett- Packard Company Limited kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. PostScript, Adobe Systems, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Solaris, Sun Microsystems, Inc. kuruluþunun ticari markasýdýr. Diðer tüm ürün adlarý, sahiplerinin ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr. Telif Hakký 2001 MINOLTA CO., LTD. Bu kýlavuzdaki bilgiler herhangi bir uyarýda bulunmaksýzýn deðiþtirilebilir. Pi Sistem Gereksinimleri Page Scope Light Bu yardýmcý programý kullanabilmek için aþaðýdaki öðeler gerekir. Bilgisayar l Yazýlým Ýþletim Sistemi Windows 95/98/NT 4.0/2000 Macintosh System 7 veya daha yeni bir sürüm Solaris 2.5.1/2.6/7 (2.7) Linux Web Tarayýcýsý Internet Explorer 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Internet Explorer 4.5 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm l NIC (Að Arabirim Kartý) l Ethernet l TCP/IP Ýletiþim Kuralý Dijital Fotokopi Aygýtý Pi5501 Yazýcý Denetleyicisi 1-2 Pi5501 Page Scope Light Eriþim PageScope Light for Pi5501 doðrudan bir Web tarayýcýsý yoluyla eriþilebilir. 1 2 Web tarayýcýsýný baþlatýn. URL alanýna, aþaðýda gösterildiði gibi, yazýcý denetleyicisinin IP adresini girin. denetleyicisinin IP adresi>/ (Örnek) Yazýcý denetleyicisinin IP adresi ise: 3 BöylecePageScope Light for Pi5501 ekraný belirir. Pi Çalýþma biçimi Page Scope Light PageScope Light for Pi5501 çalýþma biçimi Internet Web sayfalarýnýnki ile aynýdýr. Hazýr baðlantýlardan birini týklattýðýnýzda baðlantý hedefine gidersiniz, [Back] (Geri) ve [Forward] (Ýleri) düðmeleri sayfalar arasýnda ileri ve geri gitmenizi saðlar. 1.4 Yönetici Modu'nda Oturum Açma PageScope Light'a Admin Mode (Yönetici Modu) ile oturum açtýðýnýzda, Digital Copier ayarlarýnýn yapýlandýrmasýný deðiþtirebilirsiniz. 1 "Admin Password" (Yönetici Parolasý) kutusuna yönetici parolasýný yazýn. Varsayýlan yönetici parolasý "sysadm"dir. Bkz: Parolanýn nasýl deðiþtirileceðine iliþkin bilgi için bkz: sayfa Yönetici Modu'nda oturum açmak için [Log-in] (Oturum aç) düðmesini týklatýn. Oturumdan çýkmak istediðinizde, [Log-out] (Oturumu kapat) düðmesini týklatýn. 2 3 NOT è è Hiçbir iþlem yapýlmadan geçen 10 dakikanýn ardýndan, oturum otomatik olarak kapatýlýr. "Network" (Að) sekmesinde, her bir ayar ekranýnda bir parola giriþi metin kutusu belirir. "Network" (Að) sekmesi ayarlarýný deðiþtirebilmek için doðru parolayý girebilmelisiniz. Buraya gireceðiniz parola diðer sekmelerde girdiðiniz Yönetici Parolasý ile ayný olmalýdýr. 1-4 Pi5501 Page Scope Light Ekran Yapýlandýrmasý PageScope Light for Pi5501 ekranýnýn yapýlandýrmasý aþaðýda gösterildiði gibidir.

12 NOT è Bu kýlavuzda sunulan ekran görüntüleri ekranda göreceðiniz görüntüden biraz farklý olabilir. Belirtimler herhangi bir uyarýda bulunmaksýzýn deðiþtirebilir. 1. Minolta PageScope Light Amblemi Amblem týklatýldýðýnda aþaðýdaki Web sitesi açýlýr. 2. Durum Ekranýte;dýn yönlendirmesi l Capacity (Kapasite) Tepsiye yerleþtirilebilecek en fazla kaðýt sayýsý l Paper (Kaðýt) Tepside kalan kaðýt miktarý(%) 1-8 Pi5501 Page Scope Light Output Tray (Çýkýþ Tepsisi) 1 Bu ekran, "Details" (Ayrýntýlar) menüsündeki "Output Tray" (Çýkýþ Tepsisi) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Digital Copier'nde yüklü olan tüm Çýkýþ Tepsilerinin yapýlandýrma bilgilerini gösterir. l Tray (Tepsi) Tepsi adý l Capacity (Kapasite) Tepsinin alabileceði en fazla kaðýt sayýsý l Bin Name (Bölme Adý) Posta bölmesi son iþlemcisi takýldýðýnda, her bir bölmeye atanan sahip adý (Tepsi adý belirleme hakkýnda bilgi için bkz: sayfa 1-23.) l Paper (Kaðýt) Tepsi durumu (Tepslemek için saniye olarak bir deðer yazýn saniye arasýnda bir deðer girebilirsiniz. Varsayýlan ayar 60 saniyedir. l Language (Dil) PageScope Light için kullanmak istediðiniz ekran dilini seçin. m m m m m m m m m US-English (Ýngilizce ABD) UK-English (Ýngilizce Ýngiltere) German (Almanca) French (Fransýzca) Italian (Ýtalyanca) Dutch (Felemenkçe) Spanish (Ýspanyolca) Danish (Danca) Czech (Çekçe) Pi Page Scope Light l [Apply] (Uygula) Düðmesi Girdiðiniz veya þimdiye kadar seçtiðiniz ayarlarýn uygulanmasý için bu düðmeyi týklatýn. l [Clear] (Temizle) Düðmesi Girdiðiniz veya þimdiye kadar seçtiðiniz ayarlarýn iptal edilmesi için bu düðmeyi týklatýn. 1 Pi Ayarlarý Kaydet Page Scope Light Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki "Save Setting" (Ayarý Kaydet) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Beliren ekraný kullanarak Digital Copier ayarýný bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Yalnýzca PageScope Light ile yapabileceðiniz ayarlarýn dosyaya kaydedildiðini unutmayýn. Kaydedilen ayarlar gerektiðinde Digital Copier ayarý için yeniden kullanýlabilir. l Save Setting (Ayarlarý Kaydet) Bölümü m Device Setting (Aygýt Ayarý) [Save] (Kaydet) düðmesini týklatarak, Digital Copier ayarlarýný kaydetmek üzere bir iletiþim kutusu görüntüleyebilirsiniz. Hedef klasör ile dosya adýný belirleyin ve iletiþim kutusu üzerindeki [OK] (Tamam) düðmesini týklatarak ayarlarý klasöre kaydedin. Varsayýlan ayar dosyasý adý PI5501_PRF.BIN'dir. File Name (Dosya Adý) Geri yüklemek istediðiniz ayarlarý içeren dosyanýn tam yolunu yazýn. File to the Device (Dosyayý Aygýta Gönder) [Restore] (Geri Yükle) düðmesini týklattýðýnýzda "Fine Name" (Dosya Adý) alanýnda belirtilen ayar dosyasý gönderilir ve Dijital Fotokopi Aygýtý ayarlarý bu dosyaya göre deðiþir. l Restore Setting (Ayarlarý Geri Yükle) Bölümü m m 1-16 Pi5501 Page Scope Light 1 ÖNEMLÝ! è [Restore] (Geri Yükle) düðmesi týklatýldýðýnda, Dijital Fotokopi Aygýtý ayarlarý belirtilen ayar dosyasýna göre deðiþir. [Restore] (Geri Yükle) düðmesini týklatmadan önce istediðiniz ayarlarý içeren doðru dosyayý seçtiðinizden emin olun. Pi Çevrimiçi Yardým Page Scope Light Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki "Online Assistance" (Çevrimiçi Yardým) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Gerekli bilgileri görüntüleyerek, ürün desteðine iliþkin ayarlarý yapmanýzý saðlar. l Contact (Baþvuru) Ürün desteði için baþvurulacak yerin adýný yazýn. l Contact Tel Number (Baþvuru Telefon Numarasý) Ürün desteði için baþvurulacak yerin telefon numarasýný yazýn. l Product Help URL (Ürün Yardýmý URL'si) Ürününüz ile ilgili bilgilerin bulunduðu Web sitesinin URL'sini yazýn. Product Help URL (Ürün Yardýmý URL'si) düðmesini týklattýðýnýzda, burada belirlediðiniz Web sitesi açýlýr. l Minolta Corporate URL (Minolta Þirket URL'si) Minolta giriþ sayfasýnýn URL'sini yazýn. Minolta Corporate URL (Minolta Þirket URL'si) düðmesini týklattýðýnýzda, burada belirlediðiniz Web sitesi açýlýr. l Tel Number for Supplies and Accessories (Malzeme ve Aksesuarlar için Telefon Numarasý) Sarf malzemesi ve aksesuar sipariþi vermek için kullanabileceðiniz ürün desteði telefon numarasýný yazýn Pi5501 Page Scope Light l Job (Ýþ) Sekmesi Ýstemcilerden Digital Copier'ne gönderilen yazdýrma iþlerini yönetmek ve dosyalarý yazdýrmak üzere doðrudan istemcilerden göndermek için "Job" (Ýþ) sekmesini kullanabilirsiniz. Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi Bu ekran, "Job" (Ýþ) sekmesindeki "Print Job Management" (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) menüsünü týklattýðýnýzda belirir.

13 Bu ekraný kullanarak istemcilerden Digital Copier'ne gönderilen yazdýrma iþlerini yönetebilirsiniz. l Job Status (Ýþ Durumu) Bölümü Bu bölümde Digital Copier aygýtýna gönderilen iþler listelenir. m No Ýþ numarasý m Name (Ad) Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Owner (Sahip) Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Total Pages (Sayfa Sayýsý) Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m # of Copies (Kopya Sayýsý) Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Time (Saat) Ýþin kuyruða eklendiði saat m Status (Durum) Ýþ süreci durumu m [Delete Selected Job] (Seçili Ýþi Sil) Düðmesi Bu düðmeyi týklattýðýnýzda en soldaki sütunda iþaretli olan tüm iþler silinir. Pi l Secure Printing (Güvenli Yazdýrma) Bölümü Page Scope Light Bu bölümde gizli yazdýrma iþlerinin listesi bulunur. Güvenli yazdýrma iþi yaparken, yazýcýya girilen parola, yazdýrma komutu istemcide yürütüldüðünde girilen parolanýn aynýsý olmalýdýr. m No Ýþ numarasý m Name (Ad) Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Owner (Sahip) Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Total Pages (Sayfa Sayýsý) Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m # of Copies (Kopya Sayýsý) Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Time (Saat) Ýþin kuyruða eklendiði saat m Status (Durum) Ýþ süreci durumu m [Delete Selected Job] (Seçili Ýþi Sil) Düðmesi Bu düðmeyi týklattýðýnýzda en soldaki sütunda iþaretli olan tüm iþler silinir. l Incomplete Job Queue (Tamamlanmamýþ Ýþ Kuyruðu) Bölümü Bu bölümde, herhangi bir nedenden dolayý normal yazdýrma iþlemi yapýlamadýðý için baþka bir biçimde iþlenen veya kuyruktan çýkarýlan iþlerin listesi verilmektedir. m No Ýþ numarasý m Name (Ad) Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Owner (Sahip) Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Total Pages (Sayfa Sayýsý) Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m # of Copies (Kopya Sayýsý) Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Time (Saat) Yazdýrma zamaný deðiþtirildi veya iþin yazdýrýlmasý iptal edildi m Reason (Neden) Normal yazdýrma iþlemi yapýlamadý l Scanner Log (Tarama Günlüðü) Bölümü Bu bölümde tarama veri iletiþiminin bir günlüðü gösterilmektedir. m No Ýþ numarasý m Address (Adres) Adreslerle iliþkili ad m Mode (Mod) Ýletiþim modu (e-posta veya FTP) m Date (Tarih) Ýletiþim tarihi m Time (Saat) Baþlangýç saati gönderimi m Result (Sonuç) Ýletiþim sonucu m [Print] (Yazdýr) Düðmesi Tek bir tarama iletiþim günlük sayfasý yazdýrmak için týklatýn Pi5501 Page Scope Light Dosya Yükleme 1 Bu ekran, "Job" (Ýþ) sekmesindeki "File Download" (Dosya Yükleme) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak bir dosyayý istemciden Dijital Fotokopi Aygýtý aygýtýna doðrudan gönderebilirsiniz. l File Name (Dosya Adý) Yazdýrmak istediðiniz dosyanýn tam yolunu yazýn. Send File to Printer (Dosyayý Yazýcýya Gönder) [Send] (Gönder) düðmesini týklattýðýnýzda "Dosya Adý" öðesini kullanarak belirlediðiniz dosya Dijital Fotokopi Aygýtý'nda gönderilir ve yazdýrýlýr. Pi Printer (Yazýcý) Sekmesi Page Scope Light "Printer" (Yazýcý) sekmesi Dijital Fotokopi Aygýtý'nda yazdýrma iþlemini yapmak için gereken bilgi ve ayarlarý görüntüler. Ayarlar Alt menüler, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki "Settings" (Ayarlar) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý ayarlarýný deðiþtirmek üzere gereken ekranlarý görüntülemek için alt menüleri týklatýn. Kaðýt Ýþleme Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki "Paper Handling" (Kaðýt Ýþleme) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Giriþ tepsisi ile çýktý bölmelerini yapýlandýrmak için bu ekraný kullanýn. l Input (Giriþ) Bölümü m m Copies (Kopya Sayýsý) Kopya sayýsýný belirten bir deðer girin. Priority Source (Öncelikli Kaynak) Varsayýlan giriþ tepsisini belirleyin. Menü yalnýzca geçerli olarak seçilebilen tepsileri görüntüler Pi5501 Page Scope Light l Output (Çýkýþ) Bölümü m m 1 m m m Bin (Bölme) Posta bölmesi yöneticisi yüklü olduðunda kullanýlan bölme adlarý Bin Name (Bölme Adý) Her bir bölmeyi kullanan kullanýcýnýn adýný yazýn. En çok 32 karakter girebilirsiniz. [Restore Factory Default] (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeyi týklatýn. Pi Sayfa Düzeni Page Scope Light Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki "Page Layout" (Sayfa Düzeni) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir.

14 Bu ekraný kullanarak yazdýrýlacak belgenin sayfa düzenini yapýlandýrabilirsiniz. l Paper Size (Kaðýt Ebadý) Ýstemci tarafýndan herhangi bir kaðýt ebadý belirtilmeyen bir yazdýrma iþi uygulanýrken kullanýlacak sayfa düzeni kaðýt ebadýný seçin. l Duplex (Çift Taraflý) Çift taraflý yazdýrmayý etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak, uzun kenardan veya kýsa kenardan ciltlemeyi belirlemek için bu ayarý kullanýn. l [Restore Factory Default] (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeyi týklatýn Pi5501 Page Scope Light Yazýcý Ayarý 1 Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki "Printer Setting" (Yazýcý Ayarý) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazýcý denetleyicisini yapýlandýrabilirsiniz. l Printer Settings (Yazýcý Ayarlarý) Bölümü m m Printer Language (Yazýcý Dili) Yazýcý denetleme kodu türünü seçin. Download Font/PS Header Hold on RAM (RAM'de Tutulan YüklenmiþYazý Tipleri/PS Üst Bilgisi) Bu seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenirse, yüklenen yazý tipleri ve PostScript üst bilgisi, yazýcý denetleyicisinin gücü kesilmediði sürece yazýcý denetleyicisi RAM'i içinde kalýr. Bu seçenek, yazýcý denetleyici belleði arttýrýldýktan sonra belirir. Error Print (Hata Çýktýsý) Bu seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenirse, PostScript hatasý oluþmasý durumunda bir hata iletisi yazdýrýlýr. l PostScript Settings (PostScript Ayarlarý) Bölümü m Pi l PCL Settings (PCL Ayarlarý) Bölümü m m m Page Scope Light m m m Orientation (Yönlendirme) Yazdýrýlacak sayfanýn yönlendirmesini belirleyin. Font Size (Yazý Tipi Ebadý) Orantýlý yazý tiplerinin ebadýný punto olarak belirleyen bir deðer yazýn. Pitch (Aralýk) Her bir inçlik yatay aralýða yazdýrýlacak uniform alan yazý tiplerinde karakter sayýsýný belirleyen bir deðer girin. Font No. (Yazý Tipi No.) Bir yazý tipi numarasý yazýn. Symbol Set (Simge Kümesi) Yazý tipi ile birlikte kullanmak istediðiniz simge kümesini seçin. Network Config (Að Yapýlandýrmasý) Að yapýlandýrmasýný yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. l [Print] (Yazdýr) Düðmesi Bir sýnama yazdýrmasý yapmak için bu düðmeyi týklatýn Pi5501 Page Scope Light Yazý Tipi Bilgisi Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki "Font Info" (Yazý Tipi Bilgisi) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PCL ve PostScript yazý tiplerinin bir listesini görüntüler. 1 l PCL Internal Font (PCL Internal Yazý Tipi) Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PCL yazý tipleri l PCL Download Font (Yüklenen PCL Yazý Tipi) Bilgisayardan yazýcý denetleyicisine yüklenen PCL yazý tipleri l PostScript Font (PostScript Yazý Tipi) Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PostScript yazý tipleri l PostScript Download Font (Yüklenen PostScript Yazý Tipi) Bilgisayardan yazýcý denetleyicisine yüklenen PostScript yazý tipleri l Font Name (Yazý Tipi Adý) Yazý tipi adý l Font ID (Yazý Tipi Kimliði) Yüklenen her yazý tipinin benzersiz denetim numarasý l Font #(Yazý Tipi Numarasý) Yüklenen yazý tipi numarasý l Location (Konum) Yazý tipi depolama konumu (ROM, RAM, Sabit Disk Sürücüsü) Pi Printer Reset (Yazýcý Sýfýrlama) Page Scope Light Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki "Printer Reset" (Yazýcý Sýfýrlama) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazýcý denetleyicisini sýfýrlayabilirsiniz. l Printer Controller (Yazýcý Denetleyicisi) [Reset] (Sýfýrla) düðmesini týklattýðýnýzda sýfýrlama iþlemini uygulamak isteyip istemediðinizi soran bir ileti görüntülenir. Yazýcý denetleyicisini sýfýrlamak için [Yes] (Evet) düðmesini týklatýn. bilgi için bkz: sayfa bilgi için bkz: sayfa çok 72 karakter girebilirsiniz. Destination Address (Hedef Adresi) Hedef'in e-posta adresini yazýn. En çok 72 karakter girebilirsiniz. Compression (Sýkýþtýrma) Taranmýþ veri bir e-posta eki olarak gönderildiðinde kullanýlacak sýkýþtýrma yöntemini seçin. l Scanning Mode (Tarama Modu) Bölümü m m 1-34 Pi5501 Page Scope Light m m 1 Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Dosya Hedefleri Page Scope Light Bu ekran, "Destination" (Hedef) menüsündeki "File Destinations" (Dosya Hedefleri) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Geçerli olarak kayýtlý olan Dosya Hedeflerinin listesini verir. l Dosya Hedefi Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Dosya Hedefi kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Ayrýntýlý bilgi için bkz: sayfa 1-37.

15 l Varolan bir Dosya Hedefi numarasý veya adý týklatýldýðýnda ilgili hedefin ayrýntýlarýný görüntüleyen bir ekran belirir. Ayrýntýlý bilgi için bkz: sayfa l Bir Dosya Hedefini silmek için, silmek istediðiniz hedefin yanýnda bulunan [del] (sil) düðmesini týklatýn Pi5501 Page Scope Light Dosya Hedefi Yapýlandýrma Bu bölümde, yeni dosya hedefi kaydetme ve dosya hedefi yapýlandýrmasý deðiþtirme ekranlarýnda yapabileceðiniz ayarlar tanýmlanýr. 1 l File Destination (Dosya Hedefi) Bölümü m m m m m m File Destination No. (Dosya Hedefi No.) Dosya Hedefi numarasý Destination Name (Hedef Adý) Dosya Hedefi'nin adýný yazýn. En çok 72 karakter girebilirsiniz. FTP Server Address (FTP Sunucu Adresi) FTP sitesinin IP adresini yazýn. Directory (Dizin) Tarama verisinin bulunduðu FTP sitesi dizinini yazýn. En çok 128 karakter girebilirsiniz. Use Proxy (Proxy Kullan) FTP sitesine bir proxy yoluyla eriþim saðlamak için bu kutuyu iþaretleyin. Remote Port Number (Uzak Baðlantý Noktasý Numarasý) Proxy kullanýlmadýðý zaman, FTP baðlantý noktasý numarasýný girin arasýnda bir deðer girebilirsiniz. Pi l Account Information (Hesap Bilgileri) Bölümü m Page Scope Light m Anonymous (Anonim) Anonim bir hesap kullanarak FTP sitesine oturum açmayý saðlamak için bu seçeneði seçin. Private Site (Özel Site) FTP sitesine anonim olmayan bir hesap ile oturum açmak için aþaðýdaki ayarlarý yapýn. User Name (Kullanýcý Adý): FTP sitesine oturum açmak için kullanýlan kullanýcý adýný yazýn. En çok 64 karakter girebilirsiniz. Password (Parola): FTP sitesine oturum açmak için kullanýlan parolayý yazýn. En çok 40 karakter girebilirsiniz. Confirm (Doðrula): Parolayý doðrulamak için yeniden girin. l Scanning Mode (Tarama Modu) Bölümü m m m m Compression (Sýkýþtýrma) Taranmýþ veri FTP yoluyla gönderildiðinde kullanýlacak sýkýþtýrma yöntemini seçin. arasýnda bir deðer girebilirsiniz. m m l FTP Proxy Configuration (FTP Proxy Yapýlandýrmasý) Bölümü m m m m 1-40 Pi5501 Page Scope Light Dýþ Açýk Baðlantý 1 Bu ekran, "Scanner" (Tarayýcý) sekmesindeki "External Open Link" (Dýþ Açýk Baðlantý) Baðlantý menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu sayfayý kullanarak bir dýþ sunucuya baðlanma hakkýndaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. l Direct-link to the External Open Link (Server) (Dýþ Açýk Baðlantý'ya (Sunucu) Doðrudan baðlanma) Bu alanda, Dosya Hedefi Listesinde kayýtlý olan, anonim oturum açmaya izin veren FTP siteleri listelenir. Dosya Hedefi Listesine kayýt hakkýnda bilgi için bkz: sayfa 1-36 Bir FTP sitesi kayýtlý hedef adýný veya URL'sini týklattýðýnýzda aþaðýdaki hesap kullanýlarak FTP sitesine eriþim saðlanýr. m m User Name (Kullanýcý Adý): anonymous (anonim) Password (Parola): guest (konuk) Pi Network (Að) Sekmesi Page Scope Light Pi5501 að arabirimini yapýlandýrmak için "Network" (Að) sekmesini kullanýn. NOT è Network (Að) sekmesinde, menüden seçtiðiniz ayar ekranýnda görüntülenen Parola kutusuna parolayý yazmalýsýnýz. Ancak, Network (Að) sekmesine parolayý her oturumda yalnýzca bir kez girmenizin yeterli olduðunu unutmayýn. Parola girildikten sonra, geçerli oturum boyunca diðer Network (Að) sekmesi ayar ekranlarýnda bir daha Parola kutusu görünmez Pi5501 Page Scope Light Özet Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "Summary" (Özet) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak að arabirimi kartýnýn bir özetini görüntüleyebilirsiniz. 1 l ROM Version (ROM Sürümü) Aða arabirimi kartý mikrokod sürümü l IP Address (IP Adresi) Geçerli að arabirim kartýna atanan IP adresi l Hardware Address (Donaným Adresi) Að arabirimi kartýnýn MAC adresi l Serial Number (Seri Numarasý) Að arabirimi kartýnýn seri numarasý Pi TCP/IP Yapýlandýrmasý Page Scope Light Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "TCP/IP Configuration" (TCP/IP Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Að Arabirimi Kartý TCP/IP ayarlarýnda bir numarayý deðiþtirmenize olanak verir. l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. IP Address (IP Adresi) Að Arabirimi Kartýna atamak istediðiniz IP adresini girin. l Subnet Mask (Alt Að Maskesi) Aðýn alt að maskesini girin. l Default Gateway (Varsayýlan Að Geçidi) Að'da bir yönlendirici varsa, yönlendiricinin IP adresini girin. l Base Port Number (Ana Baðlantý Noktasý Numarasý) RAW baðlantý noktasý yazdýrmasý için temel baðlantý noktasý numarasýný girin. Yazdýrma iþleminde, burada belirlediðiniz temel baðlantý noktasý numarasýndan bir sayý büyük olan baðlantý noktasý numarasý kullanýlýr. Örnek: Ana baðlantý noktasý numarasý olarak sayýsýný belirlerseniz, baðlantý noktasý numarasý kullanýlýr.

16 1-44 Pi5501 Page Scope Light 1 l DHCP Bu seçenek iþaretlendiðinde, bir Að Arabirimi Kartý'na güç verildiði her defasýnda DHCP (Dinamik Ana Makine Yapýlandýrma Ýletiþim Kuralý) isteði gönderilir. Aðda bir DHCP sunucusu olduðunda, sunucuya güç verildiðinde Að Arabirimi Kartý otomatik olarak IP parametrelerini sunucudan alabilir. l IP Address in NVRAM (NVRAM'deki IP Adresi) Bu seçenek iþaretlendiðinde, Að Arabirimi Kartý, karta güç verildiðinde, NVRAM'de depolanmýþ olan IP adreslerini kullanýr. NOT è è Yalnýzca að yöneticiniz tarafýndan belirlenmiþ ve onaylanmýþ olan IP parametrelerini kullanýn. DHCP devre dýþý býrakýldýðýnda Að Arabirimi Kartý DHCP istekleri göndermez. Að Arabirimi Kartýna atanmýþ herhangi bir IP adresi yoksa veya "IP Address in NVRAM" (NVRAM'deki IP Adresi) devre dýþýysa, Að Arabirimi Kartý bir BOOTP isteði gönderir. DHCP devre dýþýyken, Að Arabirimi Kartý'na herhangi bir IP adresi atanmamýþ iken veya "IP Address in NVRAM" (NVRAM'deki IP Adresi) devre dýþý iken Að Arabirimi Kartý sýfýrlandýðýnda veya güç verildiðinde bir DHCP isteði gönderilir. DHCP etkinleþtirildiðinde, Að Arabirimi Kartýna bir IP adresi atanýr ve "IP Address in NVRAM" (NVRAM'deki IP Adresi) etkinleþtirilir, Að Arabirimi Kartý NVRAM'deki IP adresini kullanýr. Bu durumda, Að Arabirimi Kartý bir DHCP isteði göndermez. è è Pi NetWare Yapýlandýrmasý Page Scope Light Alt menüler, "Network" (Að) sekmesindeki "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Alt menüleri kullanarak, NetWare yazdýrmasý için að arabirim kartý ayarlarýný görüntüleyebilir ve yapýlandýrabilirsiniz Pi5501 Page Scope Light NetWare Ayarý 1 Bu ekran, "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsündeki "NetWare Setting" (NetWare Ayarý) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bir çok NetWare ortam ayarýný deðiþtirebilmenizi saðlar. l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Enable NetWare (NetWare'i Etkinleþtir) Að Arabirimi Kartýnda IPX/SPX etkinleþtirmesi için bu seçeneði iþaretleyin. Bu seçenek iþaretli olmadýðýnda NetWare ortamý devre dýþý býrakýlýr. l Print Server Name (Yazdýrma Sunucusu Adý) Yazdýrma sunucusu için istediðiniz bir ad girin. Bu alan boþ býrakýldýðýnda kullanýlan varsayýlan yazdýrma sunucusu adý: MLT_<Network Interface Card serial number> (MLT_Að Arabirimi Kartý seri numarasý). l Print Server Password (Yazdýrma Sunucusu Parolasý) Að Arabirimi Kartýna oturum açmak için bir parolanýn kullanýlmasýný istiyorsanýz, bu alana bir parola yazýn. Parolayý doðrulamak için, ayný parolayý "Password Retype" (Parolayý Yeniden Yaz) alanýna da yazýn. Belirleyeceðiniz parola ciltleme ve NDS tabanlý yazdýrma sunucusu parolasý ile ayný olmalýdýr. l Preferred File Server (Tercih Edilen Dosya Sunucusu) Ciltleme ve ciltleme öykünmesi ayarý için tercih edilen dosya sunucusunun adýný yazýn. Tercih edilen dosya sunucusu hakkýnda ayrýntýlý bilgi için Pi5501 Að Arabirimi Kartý Kullanýcý El Kitabý'na bakýn. Yazdýrma sunucusu her zaman tercih edilen bir dosya sunucusundan yapýlandýrýlmalýdýr. Tercih edilen dosya sunucusu gerektiði gibi yapýlandýrýlmadýðý takdirde, sunucu yanlýþ yazdýrmaya neden olabilir. l Preferred NDS Context (Tercih Edilen NDS Ýçeriði) NDS iþlemi için yazdýrma sunucusunu girin. Her zaman tüm içeriði girin, yolun baþ tarafýna herhangi bir nokta koymayýn. Örnek: ou=standard.ou=organization_1 l Preferred NDS Tree (Tercih Edilen NDS Aðacý) NDS iþlemi için yazdýrma sunucusunu girin. Aðacýn ne olduðunu bilmiyorsanýz, DOS komut satýrýnda whoami yazýn. l Print Queue Scan Rate (Yazdýrma Kuyruðu Tarama Hýzý) Yazdýrma sunucusu kuyruðu tarama aralýðýný saniye olarak belirleyin. Varsayýlan tarama hýzý 1 saniyedir. Pi Page Scope Light l Ethernet Frame Type (Ethernet Çerçevesi Türü) Ethernet tarafýndan kullanýlan çerçeve türünü belirleyin. Normal durumda, Að Arabirimi Kartý izlenerek NetWare tarafýndan kullanýlan çerçeve türü belirlenir. Çerçeve türü belirlendiðinde, Að Arabirimi Kartýnýn da ayný çerçeve türünü kullandýðý varsayýlýr. Bir çerçeve türünü seçtiðinizde, Að Arabirimi Kartý iþleme biçimi yalnýzca bu NetWare çerçeve türünü destekler. Çerçeve türünü izleme iþlemi normalde IEEE 'den baþlar ve sonra Ethernet II ile SNAP`e geçer. Bulunduðunuz að birden fazla Ethernet çerçeve türü kullanýyorsa, tanýnacak çerçeve türünü seçmek için aþaðý açýlan menüyü kullanýn. l Disable Bindery (Ciltlemeyi Devre Dýþý Býrak) Yalnýzca NDS modu kullanýlýrken ciltlemeyi devre dýþý býrakmak için bu seçeneði iþaretleyin.

17 Ciltleme devre dýþý iken, Að Arabirimi Kartý ciltleme dosya sunucusundaki yazdýrma sunucusunu desteklemez. ekranda yapacaðýnýz ayarlar, siz Að Arabirimi Kartýný sýfýrlayýncana kadar veya gücünü kapatýp yeniden açýncaya kadar geçerli olmaz. Að Arabirimi Kartýnýn sýfýrlanmasý hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi5501 Page Scope Light NetWare Durumu 1 Bu ekran, "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsündeki "NetWare Status" (NetWare Durumu) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak Að Arabirimi Kartýnýn bulunduðu dosya sunucusunun ve kuyruðun durumunu denetleyebilirsiniz. l File Server (Dosya Sunucusu) Yazýcýnýn geçerli olarak bulunduðu NetWare sunucusunun adý l File Server Status (Dosya Sunucusu Durumu) NetWare sunucu baðlantýsýnýn durumu l Queue Name (Kuyruk Adý) Yazýcýnýn geçerli olarak bulunduðu NetWare yazýcý kuyruðunun adý l Queue Status (Kuyruk Durumu) NetWare yazdýrma kuyruðu durumu Pi AppleTalk Yapýlandýrmasý Page Scope Light Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "AppleTalk Configuration" (AppleTalk Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bir çok AppleTalk ortam ayarýný deðiþtirebilmenizi saðlar. l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Enable AppleTalk (AppleTalk Etkinleþtir) Að Arabirimi Kartý'nda AppleTalk'u etkinleþtirmek için bu seçeneði iþaretleyin. l Printer Name (Yazýcý Adý) Yazýcý için istediðiniz bir ad girin. l Zone Name (Bölge Adý) Yazýcýyý konumlandýrmak istediðiniz AppleTalk bölgesinin adýný girin Pi5501 Page Scope Light IPP Yapýlandýrmasý Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "IPP Configuration" (IPP Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Internet Yazdýrma Ýletiþim Kuralý (IPP) ayarlarýný deðiþtirebilmenizi saðlar. IPP tarafýndan denetlenen yazýcý iþlevlerini ve IPP istemcileri tarafýndan görülen yazýcý bilgilerini yapýlandýrabilirsiniz. 1 NOT è è IPP yazdýrmasý için standart eriþim: :631/nic/Print IPP yazdýrmasý hakkýnda ayrýntýlar için, Pi5501 Að Arabirimi Kartý Kullanýcý El Kitabý'na bakýn. l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Enable IPP (IPP Etkinleþtir) Að Arabirimi Kartý'nda IPP etkinleþtirmesi için bu seçeneði iþaretleyin. Bu seçenek iþaretlenmediði sürece IPP yazdýrmasýný kullanamazsýnýz. Pi l Printer Name (Yazýcý Adý) IPP yazdýrmasý için yazýcýyý tanýmlayacak bir ad girin. l Printer Location (Yazýcý Konumu) Yazýcýnýn konumunu yazýn. l Printer Information (Yazýcý Bilgisi) Yazýcý hakkýnda bir açýklama yazýn. Page Scope Light Bir IPP istemcisinden öznitelikler istendiðinde aþaðýdaki öðeler verilir. l More Printer Information (Diðer Yazýcý Bilgileri) Bu yazýcý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler içeren bir URL belirleyin. l Printer Driver Installer (Yazýcý Sürücüsü Yükleyici) Yazýcý sürücüsü yükleyicinin bulunduðu bir URL belirleyin. l Printer Make and Model (Yazýcý Üreticisi ve Modeli) Yazýcýnýn üreticisini ve model adýný yazýn. l More Printer Information Manufacturer (Diðer Yazýcý Üreticisi Bilgileri) Yazýcý üreticisi hakkýnda ayrýntýlý bilgiler içeren bir URL belirleyin. l Operations Supported (Desteklenen Ýþlemler) Yazýcý tarafýndan desteklenen IPP yazdýrma iþlemlerini belirlemek için bu ayarlarý kullanýn. Onay iþaretini kaldýrdýðýnýz öðeler IPP yazdýrmasý tarafýndan desteklenmez. l Document Format Supported (Desteklenen Belge Biçimi) IPP yazdýrmasýnda yazýcý tarafýndan desteklenen belge verisi biçimlerinin yanýna onay iþaretleri koyun. l Document Format (Belge Biçimi) Varsayýlan belge verisi biçimini seçin. Ýstemci tarafýndan belirlenmiþ herhangi bir veri biçimi olmadýðý zaman, IPP yazdýrmasýnda bu veri biçimi kullanýlýr. l Message from Operator (Operatör Ýletisi) Yazýcý yöneticisinden kullanýcýlara gönderilecek iletiyi yazýn. l job-k-octets-supported (desteklenen iþ-k-oktetleri) Yazýcýnýn yerine getirebileceði toplam iþ hacminin alt ve üst sýnýrlarýný kilooktet olarak belirleyin Pi5501 Page Scope Light WINS Yapýlandýrmasý 1 Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "IPP Configuration" (IPP Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. WINS ayarlarýný deðiþtirebilmenizi saðlar. WINS (Windows Internet Ad Hizmeti) bir aygýtýn (örneðin, Að Arabirimi Kartýnýz) bir NetBIOS adýný (örneðin, MLT_995243) geçerli IP adresi (örneðin, ) ile birlikte kaydetmesini saðlar. ayarý "sysadm"dir. önce DHCP kullanarak Að Arabirimi Kartý adýný yapýlandýrmamýþsanýz, varsayýlan NetBIOS adý Að Arabirimi Kartý'nýn seri numarasýdýr (örneðin, MLT_995243).

18 Buraya yeni bir ad girerek NetBIOS adýný deðiþtirebilirsiniz. Ad en fazla 15 karakter içerebilir. Pi Page Scope Light l Primary WINS Server (Birincil WINS Sunucusu) Daha önce Að Arabirimi Kartý'na birincil WINS sunucusunun IP adresini vermek için bir DHCP sunucusu yapýlandýrmýþsanýz, bu öðe adresi görüntüler. Tersi durumda, buraya birincil NetBIOS ad sunucusunun IP adresini girin. (WINS) ayarlarýný yaptýktan sonra yazýcýyý yeniden baþlatýn. Að Arabirimi Kartý'nýn durumunu gösteren sayfada þimdi Að Arabirim Kartý'nýn WINS sunucusunda baþarýlý biçimde kaydedildiði belirtiliyor olmalýdýr. "WINS Yapýlandýrmasý" ekranýndaki "Oturum Açýlan Birincil Sunucu" ve "Oturum Açýlan Ýkincil Sunucu" etiketli öðeleri, Að Arabirimi Kartý'nýn hangi WINS sunucusunda (veya sunucularýnda) kayýtlý olduðunu belirtiliyor olmalýdýr. Normal koþullarda, Að Arabirimi Kartýnýz, süresi bitmeden önce otomatik olarak WINS sunucu kaydýný yeniler Pi5501 Page Scope Light Reset (Sýfýrla) Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "Reset" (Sýfýrla) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Að Arabirimi Kartý'ný sýfýrlayýp, yeni ayarlarýn uygulanmasýný saðlamak için bu ekraný kullanabilirsiniz. 1 l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Reset (Sýfýrla) Düðmesi Að Arabirimi Kartý'ný sýfýrlamak için bu düðmeyi týklatýn. Pi Maintenance (Bakým) Page Scope Light Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki "Maintenance" (Bakým) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Að Arabirimi Kartý'na fabrika ayarlarýný geri yüklemek için bu ekraný kullanýn. l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Restore Factory Defaults (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Að Arabirimi Kartý'na fabrika ayarlarýný geri yüklemek için [Restore] (Geri Yükle) düðmesini týklatýn Pi5501 Page Scope Light Durum Listesi 1 Geçerli Digital Copier durumu, pencerenin üst bölümündeki bir simgeyle gösterilmektedir. Daha ayrýntýlý iletiler metin alanýnýn alt kýsmýnda bulunur. Liste içeriði önem sýrasýna göredir (en önemli olanlar en baþta bulunur). Simge Durum Hazýr Deðil Kritik Ýleti During Tech. Rep. Mode (Tek. Serv. Modunda) Fatal Code (Kritik Kod): Cxxxx Controller Fatal Error (Denetleyici Kritik Hata) Communication Error (Ýletiþim Hatasý) Fuser Web Empty (Baðdaþtýrýcý Að Boþ) Waste Toner Bottle Full (Atýk Toner Þiþesi Dolu) Hata Printer Jam (Yazýcýda Sýkýþma): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilir.) Feeding Tray1 (Tepsi1Beslemesi) Feeding Tray2 (Tepsi2 Beslemesi) Feeding Tray3 / LCC (Tepsi3/LCC Beslemesi) Feeding Tray4 (Tepsi4 Beslemesi) Manual Feed (El Ýle Besleme) LCT Paper Feeder (LCT Kaðýt Besleyici) Paper Vertical Transfer Unit Lower (Kaðýt Dikey Transfer Birimini Alçalt) Paper Vertical Transfer Unit Upper (Kaðýt Dikey Transfer Birimini Yükselt) Paper Transfer Unit (Kaðýt Transfer Birimi) Paper Separator (Kaðýt Ayracý) Fuser (Kaynaþtýrýcý) Duplex Reverse Unit (Ters Çift Taraf Birimi) Duplex Horizontally Transfer (Yatay Çift Taraflý Transfer) Reverse Unit (Ters Çevirme Birimi) 1st Tray Exit Sensor (1. Tepsi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Process Tray Exit Sensor (Ýþleme Tepsisi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Elevator Tray Exit Sensor (Yükseltme Tepsisi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Paper Bundle Exit Sensor (Kaðýt Destesi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Punch Registration Sensor (Delme Kaydý Algýlayýcýsý) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) Dijital Fotokopi aygýtý ve yazýcý denetleyicisi arasýnda iletiþim hatasý Açýklama Servis elemaný modu C Kodu hatasýný gösterir. Pi Simge Durum Ýleti Paper Vertical Transfer Sensor (Kaðýt Dikey Transfer Algýlayýcýsý) Paper Exist Sensor of Staple (Zýmbanýn Kaðýt Çýkýþ Algýlayýcýsý) Paper Center Crease SW Back Sensor (Kaðýt Ortadan Bükme SW Geri Algýlayýcýsý) Paper Folding Unit (Kaðýt Katlama Birimi) Staple Jam (Zýmbada Sýkýþma) Transfer Unit Jam (Transfer Biriminde Sýkýþma) Exit Unit Jam (Çýkýþ Biriminde Sýkýþma) Paper Bundle Exit Unit Jam (Kaðýt Destesi Çýkýþ Biriminde Sýkýþma) Inserting Section (Ekleme Bölümü) Staple Jam (Zýmbada Sýkýþma) Staple Jam2 (Zýmbada Sýkýþma2) Page Scope Light Açýklama (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 105 yüklüyse) Remaining Paper (Kalan Kaðýt): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilmiþtir.

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ) Feeding Tray1 (Tepsi1 Beslemesi) Feeding Tray2 (Tepsi2 Beslemesi) Feeding Tray3 / LCC (Tepsi3/LCC Beslemesi) Feeding Tray4 (Tepsi4 Beslemesi) Manual Feed (El Ýle Besleme) LCT Paper Feeder (LCT Kaðýt Besleyici) Paper Vertical Transfer Unit Lower (Kaðýt Dikey Transfer Birimini Alçalt) Paper Vertical Transfer Unit Upper (Kaðýt Dikey Transfer Birimini Yükselt) Paper Transfer Unit (Kaðýt Transfer Birimi) Paper Separator (Kaðýt Ayracý) Fuser (Kaynaþtýrýcý) Duplex Reverse Unit (Ters Çift Taraf Birimi) Duplex Horizontally Transfer (Yatay Çift Taraflý Transfer) Reverse Unit (Ters Çevirme Birimi) 1st Tray Exit Sensor (1. Tepsi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Process Tray Exit Sensor (Ýþleme Tepsisi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Elevator Tray Exit Sensor (Yükseltme Tepsisi Çýkýþ Algýlayýcýsý) Paper Bundle Exit Sensor (Kaðýt Destesi Çýkýþ Algýlayýcýsý) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) 1-58 Pi5501 Page Scope Light 1 Durum Ýleti Punch Registration Sensor (Delme Kaydý Algýlayýcýsý) Paper Vertical Transfer Unit (Kaðýt Transfer Birimi) Paper Exist Sensor of Staple (Zýmbanýn Kaðýt Çýkýþ Algýlayýcýsý) Paper Center Crease SW Back Sensor (Kaðýt Ortadan Bükme SW Geri Algýlayýcýsý) Paper folding Unit (Kaðýt Katlama Birimi) Paper Transfer Unit Sensor (Kaðýt Dikey Transfer Birimi Algýlayýcýsý) Process Tray (Ýþleme Tepsisi) Exit Option Unit (Çýkýþ Seçenek Birimi) Inserting Section (Ekleme Bölümü) Mail Bin (Posta bölmesi) Açýklama (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) Simge (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503, FN 105/ 106 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503, FN 105/ 106 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503, FN 105/ 106 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503 yüklüyse) Scanner Jam (Tarayýcýda Sýkýþma): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilmiþtir.) EDH Feeder Unit (EDH Besleme Birimi) EDH Transfer Unit (EDH Transfer Birimi) EDH Exit Unit (Straight Exit) (EDH Çýkýþ Birimi (Düz Çýkýþ)) EDH Exit Unit (Reverse Exit) (EDH Çýkýþ Birimi (Ters Çýkýþ)) EDH Reverse Unit (EDH Ters Çevirme Birimi) EDH Single Feed Unit (EDH Tek Besleme Birimi) Remaining Paper (Kalan Kaðýt): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilmiþtir. ) EDH Feeder Unit (EHD Besleme Birimi) EDH Transfer Unit (EDH Transfer Birimi) EDH Exit Unit (EDH Çýkýþ Birimi) EDH Reverse Unit (EDH Ters Çevirme Birimi) EDH Single Feed Unit (EDH Tek Besleme Birimi) Bad Setting (Printer) (Yanlýþ Ayar (Yazýcý)): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilmiþtir.) Front Door (Ön Kapak) Waste Toner Bottle (Atýk Toner Þiþesi) Paper Feed Door (Kaðýt Besleme Kapýsý) Exit Door (Çýkýþ Kapýsý) Pi Simge Durum Ýleti Cabinet Paper Feeder Door (Dolap Kaðýt Besleyici Kapýsý) Cabinet Reverse Unit Door (Dolap Ters Çevirme Birimi Kapýsý) Reverse Unit Door (Ters Çevirme Birimi Kapýsý) Duplex Unit (Çift Taraflý Yazdýrma Birimi) Finisher (Son Ýþlemci) Process Tray (Ýþleme Tepsisi) Front Door (Ön Kapý) 1st Tray (1. Tepsi) Finisher (Son Ýþlemci) 1st Tray (1. Tepsi) Upper Cover (Üst Kapak) Staple Cover (Zýmba Kapaðý) Finisher (Son Ýþlemci) Upper Cover (Üst Kapak) Front Cover (Ön Kapak) Page Scope Light Açýklama Çift taraflý yazdýrma birimindeki bir sorundan dolayý yazdýrma durdurulduðunda görüntülenir. (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 5 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503 yüklüyse) (Yalnýzca FN 503 yüklüyse) (Yalnýzca FN 105/106 yüklüyse) (Yalnýzca FN 105/106 yüklüyse) (Yalnýzca FN 105/106 yüklüyse) Scanner Bad Setting (Tarayýcý Yanlýþ Ayarý): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilir.) EDH Feeder Unit (EHD Besleme Birimi) Transfer Unit (Transfer Birimi) Reverse Unit (Ters Çevirme Birimi) Single Feed Unit (Tek Besleme Birimi) Toner Empty (Toner Boþ) Test Stapling has not Complete (Zýmbalama Sýnamasý Tamamlanmadý) Reach to Maximum of Division Control (Maksimum Bölme Ýþlemi Denetimine Ulaþma) Original on the Platen (Orijinal Silindir Üzerinde) Other Scanner Error (Baþka Tarayýcý Hatasý) Tray (Bin) Full (Tepsi (Bölme) Dolu): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilmiþtir.) Finisher 1st Tray Full (Son Ýþlemci 1. Tepsi Dolu) Finisher Process Tray (Son Ýþlemci Ýþleme Tepsisi) Finisher Elevator Tray (Son Ýþlemci Yükseltme Tepsisi) Bin 1 (Bölme 1) 1-60 Pi5501 Page Scope Light 1 Durum Ýleti Bin 2 (Bölme 2) Bin 3 (Bölme 3) Bin 4 (Bölme 4) Bin 5 (Bölme 5) Current Tray Empty (Geçerli Tepsi Boþ): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilir.) Feeding Tray 1 (Besleme Tepsisi 1) Feeding Tray 2 (Besleme Tepsisi 2) Feeding Tray 3 (Besleme Tepsisi 3) Feeding Tray 4 (Besleme Tepsisi 4) Manual Feed (El Ýle Besleme) LCT Paper Feeder (LCT Kaðýt Besleyici) LCT Paper Feeder (LCT Kaðýt Besleyici) Staple Empty (Zýmba Boþ) Other Printer Error (Baþka Yazýcý Hatasý) NVRAM Error (NVRAM Hatasý) NIC Initial Error (NIC Baþlatma Hatasý) GUI Version Error (GUI Sürüm Hatasý) Flash ROM Error (Flash ROM Hatasý) Controller DATA Memory Full (Denetleyici VERÝ Belleði Dolu) SMTP TimeOut (SMTP Zaman Aþýmý) SMTP NonConnect (SMTP Baðlý Deðil) SMTP Request Error (SMTP Ýsteðinde Hata) FTP Connection Busy (FTP Baðlantýsý Meþgul) FTP User Approval Error (FTP Kullanýcý Doðrulama Hatasý) FTP Server Error (FTP Sunucu Hatasý) NIC Error (NIC Hatasý) Controller Error (Denetleyici Hatasý) Denetleyici NVRAM hatasý Að arabirimi baþlatma hatasý Yardýmcý program sürüm hatasý ROM güncelleþtirme verisi yazma hatasý Görüntü dönüþtürme için bellek yetersiz SMTP sunucu baðlantýsý zaman aþýmýnda SMTP sunucu baðlantýsý kesildi SMTP isteðinde hata FTP sunucu baðlantýsý reddedildi FTP sunucusu kullanýcý doðrulama hatasý FTP sunucu hatasý Að arabiriminde iç iþlem hatasý Denetleyicide iç iþlem hatasý (Yalnýzca zýmba modunda) Açýklama Simge Pi Simge Durum Uyarý Ýleti Page Scope Light Açýklama Printer Caution (Yazýcý Uyarýsý): xxxxx ("xxxx" aþaðýda listelenen ayrýntýlardan biriyle deðiþtirilir.

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Yazdırma 2012 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 45111583 13 Eylül 2012

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR NPD4443-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 10 Bu Kılavuzun Kullanılması... 11 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 11 Yasadışı Kopya ve Çıktılar... 12 Ürün Özellikleri... 12

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

HP Jetdirect Baskı Sunucuları

HP Jetdirect Baskı Sunucuları HP Jetdirect Baskı Sunucuları Yönetici Kılavuzu (Ürün Yazılımı V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakları yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP LASERJET 2400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/901564

Kullanım kılavuzunuz HP LASERJET 2400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/901564 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP LASERJET 2400 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP LASERJET 2400 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COLOR LASERJET 4730 MFP için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COLOR LASERJET 4730 MFP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Quick Hızlı Başlama Start Guide Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri.

Detaylı

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu R46.1175.00 rev 3 Kurulum... 3 Wireless 54Mbps ADSL Router konfigürasyonu... 7 Sorun Giderme... 63 Spesifikasyonlar... 77 Yasal bilgiler... 83 Garanti...

Detaylı

LASERJET PRO CP1520. RENKLI YAZıCı SERISI. Kullanım Kılavuzu

LASERJET PRO CP1520. RENKLI YAZıCı SERISI. Kullanım Kılavuzu LASERJET PRO CP1520 RENKLI YAZıCı SERISI Kullanım Kılavuzu HP LaserJet Pro CP1520 renkli yazıcı serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N17U. Kablosuz N300 ADSL/VDSL Modem Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu DSL-N17U. Kablosuz N300 ADSL/VDSL Modem Yönlendirici Kullanma Kılavuzu DSL-N17U Kablosuz N300 ADSL/VDSL Modem Yönlendirici TR10140 Birinci Sürüm Şubat 2015 Telif Hakkı 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı