CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA ÖZET: Cinsiyet farklılıkları fizik eğitiminde sıklıkla çalışılan bir konu olmasına rağmen, bugüne kadar bu alanda yapılan tüm çalışmalar öğrencilerin toplam skorları üzerinden değerlendirilmiş ve cinsiyet farklılıkları da yine bu skorlar üzerinden analiz edilmiştir. Yapılan araştırmaların neredeyse hepsi fizik alanında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre çok daha az sayıda kavram yanılgısına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı ise cinsiyet farklılıklarını toplam skorlar üzerinden değil, farklı alt kavram yanılgısı kategorilerinden elde edilen skorlar üzerinden değerlendirmektir. Bu amaçla dokuzuncu sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları belirlenmiş, belirlenen kavram yanılgıları faktör analizi ve mantıksal yaklaşımlarla altı farklı alt kategoriye ayrılmıştır. Her kategorideki kavram yanılgılarını içeren, iki-aşamalı ve çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan elektrik devreleri kavram testi geliştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Ankara merkezden seçilen 13 liseden toplam 1678 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler MANOVA kullanılarak analiz edildiğinde, kız ve erkek öğrencilerin elektrik devreleri konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının sayısında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmış ve bu farkın erkek öğrencilerin lehine olduğu görülmüştür. Fakat ANOVA kullanılarak alt kategoriler tek tek incelendiğinde altı kategoriden sadece üçünde anlamlı bir fark olduğu ve bunlardan birinde beklenilenin aksine erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla sayıda kavram yanılgısına sahip olduğu gözlemlenmiştir. 1. GİRİŞ Kız öğrencilerin fen alanındaki düşük başarıları birçok çalışmaya konu olmuştur ve varılan ortak kanı kız öğrencilerin erkekler kadar başarılı olamadıklarıdır (Becker, 1989; Erickson & Erickson, 1984; Greenfield, 1996; Johnson, 1987; Johnson & Murphy, 1984; Lee & Burkam, 1996; Steinkamp & Maehr, 1984). Konuyla ilgili en detaylı ve en yakın çalışmalardan biri Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Çalışması (TIMSS) olup, çalışmaya katılan ülkelerin tamamına yakınında fizik alanında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır (Beaton, Martin, Mullis, Gonzales, Smith & Kelly, 1996). Bu çalışmada ise kız ve erkek öğrencilerin elektrik devreleri konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarında herhangi bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin fen öğrenmeye önceden tanıştıkları bazı kavramlarla başladıkları öne sürülmüş ve bu kavramlar öğretim öncesi inanışlar olarak adlandırılmıştır. Kavram yanılgıları ise öğretim öncesi inanışların bir alt kategorisidir. Kavram yanılgılarını öğretim öncesi inanışlardan ayıran özelliği bilimsel gerçeklerle çelişiyor olmalarıdır ve oluşumları eğitim sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır (Gilbert & Watts, 1983; Westbrook & Marek, 1991). Yakın geçmişte yapılan çalışmalar fizik alanında çeşitli konularda öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Elektrik konusu da bunlardan biridir. Elektrik konusunun soyut oluşundan ötürü bu konuda rastlanan kavram yanılgıları sayıca diğer konularda rastlanılanlardan fazladır. Öğrenciler tarafından yapılan hataların detaylı bir şekilde incelenmesiyle bu konudaki kavram yanılgılarını belirlenmiştir (Chambers & Andre, 1997; Cohen, Eylon & Ganiel, 1983; Dupin & Johsua, 1987; Fredette & Lochhead, 1980; Heller & Finley, 1992; McDermott & Shaffer, 1992; Psillos & Koumaras, 1988; Shepardson & Moje, 1994; Shipstone, Jung & Dupin, 1988). Literatürde yapılan çalışmaların bulgularından elde edilen kavram yanılgıları bu çalışmada bir araya getirilmiştir. Ölçülen kavram yanılgıları ve bu kavram yanılgılarına sahip olan öğrencilerin düşünceleri aşağıda kısaca özetlemiştir: Güç çeken model kavram yanılgısına sahip olan öğrenciler pil ve lamba arasındaki tek bir telin lambayı yakmak için yeterli olduğunu, akımın tek tel yoluyla pilden lambaya akıp, bu şekilde lambayı yakabileceğini düşünmektedirler. Çarpışan akımlar modeli kavram yanılgısına sahip olan öğrenciler ise pozitif ve negatif olmak üzere iki çeşit akım olduğuna inanırlar ve positif kutuptan gelen pozitif akım ile negatif kutuptan gelen negatif akımın lambada karşılaşıp lamba için gerekli gücü sağladığını düşünürler. Zayıflayan akım modeli kavram yanılgısına sahip olan öğrenciler akımın devrede belli bir yönde aktığını fakat devredeki elemenlar akımı kullandığı için akımın devrede sürekli zayıflayarak yol aldığını düşünürler. Paylaşılan akım modeli kavram yanılgısına sahip olan öğrenciler akımın devre elemanları tarafından eşit olarak paylaşıldığını ve aynı zamanda devre elemanları tarafından eşit olarak harcandığını düşünürler.

2 Deneysel kural kavram yanılgısına sahip olan öğrenciler devrede sonra gelen elemanın önce gelenlerden daha az akım aldığını düşünürler. Yani pile yakın olan lambanın uzak olanlara göre daha parlak yanacağına inanırlar. Güç kaynağının sabit akım kaynağı olarak algılayan öğrenciler pili bağlandığı devreden bağımsız olarak devreye sürekli aynı akımı veren bir devre elemanı olarak düşünürler. Bölgesel ve sırasal düşünce kavram yanılgısına sahip olan öğrenciler, devrede herhangibir değişiklik yapıldığında sadece değişiklik yapılan bölgeye odaklanıp devrenin diğer noktalarında olabilecek değişikliklere önem vermezler ve devreyi değiştirilen elemandan önceki bölüm ve sonraki bölüm olmak üzere iki parça halinde analiz etmeye eğilimlidirler. Kısa devre önyargısına sahip olan öğrenciler devreye bağlanan boş bir telin devre üzerinde herhangibir etkisi olmadığını düşünürler. Paralel bağlı devrelerde eşdeğer direnç önyargısına sahip olan öğrenciler devreye bağlanan direnç sayısı arttıkça bağlanma şeklinden bağımsız olarak devrenin eşdeğer direncinin artacağını düşünürler. Chambers ve Andre (1997) ile Shipstone ve arkadaşları (1988) elektrik konusunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az sayıda kavram yanılgısına sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Fakat cinsiyet farklılığını sadece toplam skorlar üzerinden göstermişler herhangi bir detaylı araştırma ya da alt kategoriler üzerinden bir analiz yapmamışlardır. 1.1 Çalışmanın önemi ve amacı Bu çalışmanın amacı cinsiyetin dokuzuncu sınıf öğrencilerin elektrik konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarına etkisini incelemektir. Önceki çalışmalar elektrik devreleri ile ilgili kavram yanılgıları hakkında bize oldukça yararlı bilgiler sunmuşlar ve bu konuda kız ve erkek öğrenciler arasında farklılıklar olduğunu toplam skorlar üzerinden ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte alt kavram yanılgıları kategorilerinde görülen cinsiyet farklılıklarını araştıran bir çalışmaya bugüne kadar rastlanılmamıştır. Bu çalışma cinsiyet farklılıklarını hem toplam skorlar hem de farklı alt kategorilerden elde edilen skorlar üzerinden analiz etmiştir. Cinsiyet farklılıklarının toplam skorlar üzerinde var olduğu literatürde ortak bir kanı olsa da farklı kategorilerdeki farklılıkların ayrı ayrı incelenmemiş olması önemli bir eksiktir. Bu bağlamda, bu çalışma bir çeşit büyüteç görevi görecek ve genel bir sonuçtan öte detaylarla ilgilenerek sonuca varmaya çalışacaktır. 2. YÖNTEM 2.1. Evren ve Örneklem Anadolu ve düz devlet liselerindeki tüm dokuzuncu sınıflar çalışmanın evreni olarak belirlenmiş, ulaşılabilir evren olarak ise Ankara da anadolu ve düz devlet liselerindeki dokuzuncu sınıf öğrencileri seçilmiştir. Ankara merkez ilçelerden seçilen 13 liseden toplam 1678 öğrenci bu çalışmaya katılmıştır ki bu da ulaşılabilir evrenin yüzde yedisine denk düşmektedir. Evreni daha iyi temsil eden bir örneklem elde edebilmek için araştırmacıya uygun, alt alanlara ayrılmış sınıflar (stratified cluster random sampling integrated with convenience sampling) metodu kullanılmıştır Ölçme araçları ve izlenen yol Çalışmada kullanılan ölçme aracı elektrik devreleri kavram yanılgısı testidir. Bu test detaylı bir literatür taraması sonucu elde edilen çeşitli kaynaklardan faydalanılarak geliştirilmiştir (Chambers & Andre, 1997; Cohen, Eylon & Ganiel, 1983; Heller & Finley, 1992; McDermott & Shaffer, 1992; Shipstone ve arkadaşları, 1988). Literatürden elde edilen bazı sorular hiçbir değişiklik yapılmadan Türkçe ye çevrilmiş, bazı sorular ise araştırmacı tarafından literatürdeki sorulardan faydalanılarak geliştirilmiştir. İçerik geçerliliği için test konunun uzmanları tarafından incelenmiş ve öneriler göz önüne alınarak ölçüm aracına son hali verilmiştir. Pilot çalışma sonrasında testin güvenilirliği.74 olarak hesaplanmış ve fizik eğitimi konusunda bir uzmanın yardımları ile test son halini almıştır. Test 10 adet iki aşamalı çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin skorları hesaplanırken doğru verdikleri her cevap bir puan olarak değerlendirilmiş ve toplanmıştır. Skorlar 0 ile 10 arasında değişmekte ve yüksek skorlar az sayıda kavram yanılgısına işaret etmektedir. Ayrıca öğrencilerin sahip olduğu ve literatürden elde edilen kavram yanılgıları altı farklı alt kategoride toplanmaya

3 çalışılmış ve her öğrenciye her alt kavram yanılgısı kategorisi için bir skor hesaplanmıştır. Bahsedilen alt kategoriler ve içerdikleri kavram yanılgıları Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Elektrik devreleri konusuna ait kavram yanılgısı kategorileri. 1. kategori Güç çeken model 2. kategori Çarpışan akımlar modeli (Clashing Current Model) 3. kategori a) Zayıflayan akım modeli (Weakening Current Model) b) Paylaşılan akım modeli (Shared Current Model) c) Deneysel kural (Emprical Rule) 4. kategori a) Güç kaynağının sabit akım kaynağı olarak algılanması 5. kategori a) Bölgesel düşünce (Local Reasoning) b) Ardışık / Sırasal düşünce (Sequential Reasoning ) c) Kısa devre önyargısı (Short Circuit Preconception) 6. kategori Paralel bağlı devrelerde eşdeğer direnç önyargısı Vardamsal istatistiğe başlamadan önce eksik veri analizi yapılmış, testi alan 1680 öğrenciden cinsiyetlerini işaretlemeyen iki öğrenciye ait veriler analizden çıkarılmıştır. Diğer değişkenlerdeki eksik verilerin yüzdeleri 5% den küçük olduğundan eksik verilerin yerine o veriyle ilgili bütün öğrencilere ait ortalama yerleştirilmiştir. 3. BULGULAR Yapılan betimsel analizler sonucunda, kız ve erkek öğrencilerin birinci, dördüncü ve altıncı kategorilerden elde ettikleri ortalamalara bakıldığında; birinci ve dördüncü kategoride erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha az sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları, altıncı kategoride ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. Tablo 2 her alt kavram yanılgısı kategorisi için kız ve erkek öğrencilere ait ortalamaları ve standart sapmaları göstermektedir. Tablo 2. Kız ve erkek öğrencilerin her alt kategoride sahip oldukları ortalamalar Bağımlı değişken Cinsiyet Ortalama Standart sapma 1. kategori Kızlar Erkekler kategori Kızlar Erkekler kategori Kızlar Erkekler kategori Kızlar Erkekler kategori Kızlar Erkekler kategori Kızlar Erkekler Ortalamalarda görülen farklılıkların hangilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu anlayabilmek için MANOVA istatistiksel analizi kullanılmış ve bu analizin sonuçları değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, 6 kavram yanılgısı kategorisinden elde edilen skorlarda kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu (Wilks Λ =.955, F(6,1671) = , p =.000) fakat her bir bağımlı değişken üzerindeki cinsiyet farklılıkları yorumlandığında sadece birinci (F(1,1676) = , p =.000), dördüncü (F(1,1676) = 4.310, p =.038) ve altıncı (F(1,1676) = 4.464, p =.035) kavram yanılgısı kategorilerinde cinsiyetin etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu, diğer 3 değişkende ise kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

4 4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER Çalışmanın en önemli sonucu, toplam skorlar üzerinden yapılan analiz sonuçlarında cinsiyet farklılığı kız öğrencilerin aleyhine görünürken; kavram yanılgıları tek tek incelendiğinde değişkenlerin birinde durumun kız öğrencilerin lehine olmasıdır. Başka bir deyişle toplam skorlar erkek öğrencilerin üstünlüğünü gösterirken alt kategoriler üzerinden yapılan detaylı analizler kız öğrencilerinde başarılı oldukları konular olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, bu çalışmanın sonucunda, birinci ve dördüncü kavram yanılgısı kategorilerinde kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla kavram yanılgısına sahiplerken altıncı kavram yanılgısı kategorisinde erkek öğrencilerin daha fazla kavram yanılgısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer 3 kavram yanılgısı kategorisinde ise kız ve erkek öğrencilerin elde ettikleri kavram yanılgısı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sadece birinci, dördüncü ve altıncı kavram yanılgısı kategorilerinde anlamlı fark bulunmasının sebebi araştırıldığında, bu 3 kavram yanılgısı kategorisinin kolaylıkla gözlemlenebilen, günlük hayattan kolayca örneklenebilen, diğer 3 kategorinin ise genelde soyut içerikli, gözlemlenmesi ve dolayısıyla tecrübe edilmesi kolay olmayan kavram ve olaylarla ilgili olabileceği düşünülmüştür. Altıncı kategoride kız öğrencilerin daha az sayıda kavram yanılgısına sahip olmalarının nedeninin ise hem bu kavram yanılgısının rahatlıkla denenemiyor olmasının erkek öğrencilere getirdiği dezavantaj hem de bu yanılgının pratikten çok teoriye yakın olmasından dolayı kız öğrencilerin bu yanılgıyı derste ve ya kitaplarda görüp öğrenmiş olabilme ihtimalleri öne sürülmüştür. KAYNAKÇA Beaton, A.E., Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzales, E.J., Smith, T.A., and Kelly, D.L. (1996). Science achievement in the middle school years : IEA s Third International Mathematics and Science Study, Chestnut Hill, MA : Boston College Becker, B.J. (1989). Gender and science achievement: a reanalysis of studies from two meta-analyses. Journal of Research in Science Teaching, 26(2), Chambers, S. & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest, and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in Science Teaching, 34(2), Cohen, R., Eylon, B. & Ganiel,U. (1983). Potential differences and current in simple electric circuits: A study of students concepts. American Journal of Physics, 51(5), Dupin, J.J., Johsua, S. (1987). Conception of French pupils concerning electric circuits: structure and evolution. Journal of Research in Science Teaching, 24(9), Erickson, G. & Erickson, L. (1984). Females and science achievement: evidence, explanations and implications. Science Education, 68(2), Fredette, N. & Lochhead, J. (1980) Students conceptions of simple circuits. The Physics Teacher, 18(3), Gilbert, J.K. & Watts, D.M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspectives in science education. Studies in Science Education, 10, Greenfield, T.A. (1996). Gender, grade level differences in science interest and participation. Science education,81, Heller, M.P. & Finley, N.F. (1992). Variable uses of alternative conceptions, a case study in current electricity. Journal of Research in Science Education, 29(3), Johnson, S. (1987). Gender differences in science: parallels in interest, experience and performance. International Journal of Science Education, 9(4), Johnson, S. & Murphy, P.(1984). The underachievement of girls in physics: toward explanations. European Journal of Science Education, 4(4), Lee, V.E. & Burkam, D.T. (1996). Gender differences in middle grade science achievement: subject domain, ability level, and course emphasis. Science Education, 80(6), McDermott, L.C. & Shaffer, P.S. (1992) Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part I: investigation of student understanding. American Journal of Physics, 60(11),

5 Psillos, D. & Koumaras, P. (1988). Voltage presented as a primary concept in an introductory teaching sequence on DC circuits. International Journal of Science Education, 10(1), Shepardson, D.P. & Moje, E.B. (1994) The nature of fourth graders understanding of electric circuits. Science Education, 78(5), Shipstone, D.M., Jung, W. & Dupin, J.J. (1988). A study of students understanding of electricity in five European countries. International Journal of Science Education, 10(3), Steinkamp, M.W. & Maehr, M.L. (1984). Gender differences in motivational orientations toward achievement in school science: a quantitative synthesis. American Educational Research Journal, 21(1), Westbrook, S.L. & Marek, E.A. (1991). A cross-age study of student understanding of the concept of diffusion. Journal of Research in Science Teaching, 28(8),

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ*

FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ* FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ* Elif PEHLİVANLAR** Fatma ŞAHİN*** ÖZET İçerisinde yaşamdan

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Sürekli Fonksiyonlarla İlgili İspatlama ve Ters Örnek Oluşturma Performansları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Sürekli Fonksiyonlarla İlgili İspatlama ve Ters Örnek Oluşturma Performansları 26 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Sürekli Fonksiyonlarla İlgili İspatlama ve Ters Örnek Oluşturma Performansları Proofing and Counter-exampling Performances of Students in the Elementary

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kanıt Bağlamındaki İnançlarının, Kanıtlama Süreçlerinin ve Örnek Kanıtları Değerlendirme

Detaylı

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ FARKLI AKADEMİK UVALARA SAHİP FE ÖĞRETMELERİİ BRAŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKIDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet

ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet Bu çalışmada iş dünyasının gündeminde önemi giderek artan çalışma ahlakının kontrol odağı ve bazı demografik

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı