Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin"

Transkript

1 AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ 1 DOÇ. DR. YENER ÜNVER 2 GİRİŞ Bilindiği üzere, AY nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlıklı 17. maddesi ilk fıkrasında herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu düzenledikten sonra, 2. fıkrasında tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağını ve rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağını düzenlemektedir. Aşağıda da değinileceği üzere, organ ve doku nakline ilişkin 2238 sayılı özel kanun hükmü dışında, diğer bazı özel kanun, tüzük ve yönetmelikler bulunmakla birlikte, tebliğ konusuyla ilgili yakın tarihli ve doğrudan düzenleme 5237 sayılı TCK.nun maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu Avrupa Bio-Hukuk Sözleşme sini organ ve doku nakline ilişkin Kanunla bağlantılı bir maddelik çekinceyle birlikte imzalamış ve onaylamıştır. Bu Sözleşme ye ek ve aşağıda değinilecek olan ek protokol ise imzalanmakla birlikte, henüz onaylanmamıştır. Avrupa Bio-Hukuk Sözleşmesi nin merkezi araştırma alanında birçok konu ve tıbbi müdahale biçimi bulunmaktadır 3. Bunlar, iyileştirme amaçlı tıbbi müdahaleler, demans, beyin, felç, kanser, parkinson, alzheimer gibi hastalıklara ilişkin araştırmalar, özellikle parkinson hastalarına ilişkin olmak üzere organ/doku naklinin elverişliliği araştırmaları, gen araştırmaları, gen araştırmasını gerekli kılan testler, somatik gen terapileri, insanın gen kodunun çözümüne kadar çeşitli gen araştırmaları, gen tekniklerinin kullanımı, organ, doku, kök hücre, beyin dokusu, ilik ve ağtabakası vs.nin gerek iyileştirme gerek elde edilen verileri ilaç sanayiinde, gen araştırmalarında veya organ veya doku bankaları oluşturulmasında kullanmak üzere araştırma amaçlı alımı, nakli, aşılanması v.b. olarak özetlenebilir 4. 1 Özellikle Sağlık/Tıp Hukuku alanında, hem ülkemizdeki bilim adamları hem de yabancı meslektaşlarımızla yaptığımız müşterek bilimsel yayınlar, sempozyum ve benzeri organizasyonlarda gösterdiği karşılıksız özveri, mesleki dayanışma, ciddi akademik işbirliği ve öncülüğü için sevgili kardeşim Doç. Dr. Hakan Hakeri ye sonsuz teşekkürler. 2 İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul 3 Sözleşmeye ilişkin genel açıklamalar için bkz Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ROSENAU, Henning. Yeniden Canlı Üretimi, Tedavi Edici Klonlama Tartışmaları ve Alman Kök Hücre Kanunu (Çev.: Hakan HAKERİ)., Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, sh: 43-80; SCHREIBER, Hans- Ludwig. İnsanlarda Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Fayda-Risk Tartımı (Çev.: Veli Özer ÖZBEK)., Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, sh: 81-90; SCHREIBER, Hans-Ludwig. Hayvandan insana Hücre-Doku-Organ Nakli Hukuksal Görüş (Çev.: Veli Özer ÖZBEK)., Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, KHukA 182 Bu sözleşme genelde diğer Avrupa sözleşmeleri özelde AB Kazanımları ve özellikle Avrupa Biyo-Hukuk Sözleşmesi nin giriş kısmında açıkça belirtilen sözleşmelerle bir bütündür. Bu sözleşmelerin iç hukuk açısından yaşama geçirilmeleri gerekli, hatta zorunludur. Sözleşme nin birçok hükmü tıp ve hukukçular arasında görüş ayrılığına yol açmayacak nitelikte olup, bu kapsamdaki tıbbi araştırma ve müdahalelere izin veren normların oluşturulması gerekmektedir. Buna karşılık, ilgili kimsenin rızasının alınması gerekliliği koşulunun varlığını kabul için nelerin yapılması gerektiği, rıza ehliyeti bulunmayanlarla, somut olayda rıza açıklama yeteneği bulunmayanların rızalarının nasıl oluşturulacağı hususu tartışmalı olup, Sözleşme de bazı müdahaleler için özel ve diğerlerine nazaran daha ayrıntılı koşullar getirilmiştir. Özellikli, ebeveynlerin çocukları yerine müdahaleye izin verip veremeyecekleri hususu dikkatlice ele alınmalıdır. Diğer yandan, rıza açıklama ehliyeti bulunmayanlar üzerindeki, örneğin alzheimer hastası başka bir kimsenin iyileştirilmesi için yapılan ve deneme niteliğindeki araştırma müdahaleleri ve ilaç alanına yönelik girişimlerin sınır ve koşulları tartışmalı olup, iç hukukta ayrıntılı hükümlere yer vermek gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerde, müdahaleye muhatap kalacak bireyin iradesi, en az müdahalenin kanuni koşulları kadar önemlidir. Çünkü günümüzde çoğu kez ifade edilenin 5 aksine, nihai amaç ne olursa olsun hastanın iyiliği ve özerkliği en üstün yasadır anlayışı olmayıp, çağdaş tıp hukukunda en önemli şey genelde bireyin iradesine göre sağlanan sağlık, özelde ise ilgili bireyin iradesi dir: diğer tercih, hastanın iyiliği gibi, diğer hak ve değerlerin bir önceliği, ihtilaflar veya tereddütlerde belirleyici bir etkisi bulunmaktadır 6. Burada amaç insan, insanın iradesidir. İnsani-tıp, biotıbbın önünde olmalı, araç ile amaç karıştırılmamalıdır 7. O nedenle, bilimsel araştırma veya toplum yararı amaçları bireyin ve keza bireyin tedavisinin önüne geçmemelidir. Bireyin, toplum, toplumsal yararlar ve ihtiyaçlar ve keza bilimsel araştırmalara nazaran önceliği, hiyerarşik anlamda önemliliği vardır. Nihayet, Sözleşme, belirtilen hususlar yanında ve onlarla çelişkisiz biçimde yorumlanmak ve sh: ; SCHREIBER, Hans-Ludwig. Hayvandan insana Organ, Doku ve Hücre Naklinin Hukuksal Düzenleme Çerçevesi (Ulusal ve Uluslararası) (Çev.: Mustafa Ruhan ERDEM)., Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, sh: ; LILIE, Hans. Uluslararası Kök Hücre Tartışması Örneğinde Bio-Hukuk ve Politika (Çev.: Sevim GEZİCİ)., Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, sh: Bkz. CİN, İnsan Üzerinde Yapılan Deneylere TCK Tasarısı Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin toplum ve bilimden önemli olduğunun vurgulanmasına karşılık, özellikle toplum yararlarının daha önemli olduğunu gösteren asli bir kural veya halin bulunmadığı durumlarda genel kişilik hakları ile gurup/toplum yararları arasında nasıl bir denge kurulacağının Sözleşme de düzenlenmediği ve bunun sorunlu olduğu belirtilmektedir (Bkz. NEUER-MIEBACH, Therese. Gesellschaftliche Implikationen der Bio-Medizin-Konvention des Europarates (Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin), sh: 7: 7 NEUER-MIEBACH, Therese. Gesellschaftliche Implikationen der Bio-Medizin-Konvention des Europarates, sh: 18.

2 AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ uygulamaya geçirilmek üzere, bilimsel araştırmaların serbest olduğu saptamasını da düzenlemektedir (bkz. Sözleşme m. 15). Bu alanda yapılacak düzenlemelerde de, Sözleşme nin bir genel kural olarak, bilimsel araştırmalarda serbestliğin esas olduğunu düzenlediği göz önünde tutulmalıdır. Şüphesiz Sözleşme nin 15. maddesindeki araştırma serbestisi değerlendirilir ve uygulamaya geçirilirken, insan onuruna ve bireyin insanlık ailesinin refahı için fiili katkıda bulunacağı toplumsal dayanışmanın dikkate alınması gerektiği gibi, yapılan bu araştırma ve deneylerin gelecek nesli öngörülemeyen etki ve değişimlere de maruz bırakabileceği göz ardı edilmemelidir 8. Aşağıdaki tebliği dinlerken göz önünde tutmamız gerekli önemli bir soru şudur: Acaba yapmaya muktedir olduğumuz her şeyi yapmamız caiz midir, buna müsaade edilmekte midir, bu meşru olur mu?. Özetle, hukuksal, tıbbi ve etik açıdan bir sınır var mıdır ve varsa bu sınır nedir? Aşağıda, ilgilendiğimiz disiplin gereği, konuya bu üç alandan yalnızca hukuksal açıdan yaklaşılacaktır. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 1) Türkiye tarafından da imzalanan Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokol bir an önce onaylanarak yürürlüğe sokulmalı ve bu Protokolün erekleri iç hukukumuzdaki alt düzenlemelere yansıtılmalıdır. Canlı veya cansız aynı gen setini taşıyan insan kopyalama suç haline getirilmelidir. Bu düzenlemenin geciktirilmesi, mevzuatımızda soykırım ve insanlığa karşı suçlarının düzenlenmesi için 2005 yılını beklemek gibi bir hatalı uygulama örneğine benzetilmemelidir. Ek Protokol ün onaylanmasının gecikme tehlikesi varsa veya Türkiye bu Protokol deki konunun uluslar arası hukukta netleşmesini bekleyecek ise, en azından TCK nda yapılacak değişiklik ile bir insana genetik olarak özdeş, canlı veya cansız başka bir insan yaratma eylemi suç haline getirilmelidir. Bu açıdan, Türkiye nin imzalamakla birlikte henüz onaylamadığı ve fakat Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan Ek Protokol ün 2. maddesi hükmü de dikkate alınmalıdır. 2) Bu Sözleşme ve Ek Protokolüne ilişkin yapılması gereken hususlar için kanuni düzenlemelerin yapılması zorunludur. Temel hareket noktamız, (ek protokoldeki yasak konusu dışında) bilimsel çalışmaların önü açılmalı ve fakat bu çalışmalar kanuni düzenlemelerle kontrol altında tutularak suiistimaller önlenmesi olmalıdır. Burada sadece Sözleşme hükümlerine iç hukukta kanun hükmü statüsü tanıyan AY.nın 90/son maddesi yeterli olmayıp, alt ilgili alanları korumak için başta ceza hukuku alanı olmak üzere ilgili hukuk alanlarına ilişkin kanuni düzenlemeler yapılmalıdır 9. Bu açıdan, özellikle embriyonun korunması, ilik nakli, ilaç hukuku, tıp/sağlık ürünleri, kök hücre araştırması ve tedavisi vb. konularda ülkemiz açısından yeni kanuni düzenlemelere gereksinim vardır. Esasen, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi nin (=Sözleşme) Başlangıç kısmındaki açıklamalar ile 1/2. maddesi hükmü de bunu gerektirmektedir. Sözleşme getirdiği düzenlemeyle taraf ülkelere birçok alanda iç hukukta pozitif düzenlemeler yapmak ödevi yüklemektedir. Burada Hukuksal Değerlerin korunması Kuramı nın ülkelere uluslar arası hukuktan kaynaklanan düzenleme yapma ve mevcut düzenlemelerdeki aykırılıkları giderme ve hatalı hükümleri ise kaldırma yükümlülüğü yüklemesinin tipik bir örneğini görmekteyiz 10. Nitekim konu, Biyo-Hukuk Sözleşmesi nin (=Sözleşme) 1/2. maddesinde açıkça vurgulanmıştır. Vakit geçirmeksizin yapılması gereken düzenlemelerde, insanın en önemli değer olduğu ve, tercihlerde bilim ve toplumun menfaatlerinden önemli olduğu gerçeği ve Sözleşme nin saptaması mutlaka gözetilmelidir. Sözleşme bu hususa 2. maddesinde değinmektedir. Diğer yandan bu konunun bir multidisiplin çalışmasını gerektirdiği ve birçok bilim dalının eşzamanlı ve işbirliği içerisinde çalışması gerektiği de unutulmamalıdır. Sözleşme yi kabul eden Devletlerin genel çekince koymalarının yasak olması yerinde olmakla birlikte, kendi iç hukuk normu ile çelişme bulunan hallerde çelişen hükmün de belirtilmesi suretiyle çekince koyma olanağının Sözleşme nin 31. maddesi ile tanınmış olması, bu çekincelerin sürekli olarak algılanmamalıdır. Her ne kadar Sözleşme de çekincelerin varlığı bir süre ile sınırlandırılmamış ve iç hukuk normu ile çelişme ve bunun açıkça gösterilmesi dışında çekince konulacak hükümlere bir sınırlama getirilmemiş ise de, Sözleşme nin amaçları ve bu alanlarda bir Avrupa asgari standardının oluşturulması amaçlandığından, çekincelerin ilelebet sürdürülmemesi gereklidir. Aksi halde her ülke farklı bir maddeye çekince koyarsa, bir yazarın da ifade ettiği gibi, biohukuk düzenleme ve uygulamalarında birlik/bütünlük arz eden bir standardı oluşturmak olanaksız olur 11. 3) Araştırma için insan embriyonunun araştırma amaçlı yaratılması yasaklanmalıdır. Sözleşme nin ek Protokol ü kullandığı ifade açısından bir ayırım yapmadan açıkça klonlamayı yasaklamaktadır. Diğer yandan, BM Genel Kurulu yakın tarihte oyçokluğu ile aldığı bir karar ile, araştırma amaçlı klonlamayı yasakladı ve fakat bu kararda tedavi amaçlı klonlama açısından bir yasaklama getirilmesi gerekliliğine değinilmedi. TCK na bu konuda özel hüküm konulmalıdır. Çünkü konulacak bu özel hükümle tedavi edici klonlama ile araştırma amaçlı klonlama arasında ayırım yapılmalı, Sözleşme nin ilgili hükmünde bu hususa ilişkin net olmayan ifadeleri iç hukukumuz açısından açıkça düzenlenmelidir. Bu surette, hem kötüye kullanma halleri dışında bilimsel çalışmaların önü açılacak hem de Sözleşme nin yasakladığı müdahaleler netleşecektir. Kanımca yapılacak bu düzenlemede, insan embriyonunun tedavi amaçlı 8 NEUER-MIEBACH, Therese. Gesellschaftliche Implikationen der Bio-Medizin-Konvention des Europarates, sh: Polonya, Portaekiz ve İspanya daki kanuni düzenlemeler için bkz. ÜNVER, Yener. Tıbbi Riskin Ceza Hukuku Görünümü., in: III. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Etiği Kongresi., Kongre Kitabı, Bursa 2003, c: I, sh: Hukuksal değerlerin eleştirisel fonksiyonu ve sonuçları açısından ayrıntılı bilgi için bkz. ÜNVER, Yener. Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer., Ankara 2003, sh: NEUER-MIEBACH. Gesellschaftliche Implikationen der Bio- Medizin-Konvention des Europarates, sh: 13. KASIM 2005

3 yaratılması yasaklanmamalıdır. Gerek işbu Sözleşme nin 1. ve 3. maddelerinin lafzı gerek Avrupa Temel Haklar Sözleşmesi nin 3. maddesi bu görüşümüzü desteklemektedir. Burada yasaklanması hedeflenen şey, tedavi amaçlı bu tür müdahaleler olmayıp, bu müdahalenin araştırma amaçlı yapılmasıdır. Bu konuda yapılacak düzenlemede embriyonun hangi andan itibaren korunması gerektiği tartışmalıdır. Tartışmaların odağında bulunan ve karşı görüştekilerce önemli bir gerekçe olarak öne sürülen şey insan onuru dur. İlk müdahale eylemlerini korumanın başlangıcı olarak kabul edenler olduğu gibi, belirli süreyi geçmeyen hamileliklerin sonlandırılmasının yasak olmaması gerekçesine atıf yaparak döllenmeye kadar bir korumanın olmaması gerektiğini savunanlar da vardır. Belirtelim ki, belirtilen yasaklamayı ifade için kullanılan embriyo ve insani yaratık ifadelerinin içeriği gibi kök hücre nin döllenme sürecinde çeşitli aşamalardaki nitelik ve konusu açısından da doktrinde tartışmalı olup 12, özellikle ülkemiz açısından bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi özel bir embriyonun korunması kanununun olmadığı da dikkate alındığında, kanun bazında yapılacak düzenlemelerde çok açık, sınırları belirli ve gerek sağlık/tıp gerek hukuk ve gerekse karma özellikle bilim dallarında aynı anlama gelen terimler kullanılmalı ve ayrıca korumanın niteliği, istisnaları ve zaman açısından getirilen sınırlamalar yoruma meydan vermeyecek kesinlikte olmalıdır. Şüphesiz Sözleşme nin gerekliliklerini iç hukuka yansıtacak düzenlemelerde, bu hukuksal metinlerin uygulanması açısından insan yaşamının başladığı anın ya genel hüküm veya (daha yerinde bir metod olarak) ilgili müdahalenin türüne göre (örneğin embriyona müdahale veya hamileliğin durdurulması veya genoma cinsiyet tayini amaçlı müdahale de olduğu gibi) ilgili hükümde özel olarak belirtilmesi gerekmektedir; Sözleşme nin genel hükmü bu açıdan uygulamada belirsizliğe yol açabilecek niteliktedir 13. Burada dikkat edilmesi gereken husus, insan embriyonlarının yaratılmasının, araştırma amaçlı yapılmasının yasak olması gerektiğidir. Tedavi amaçlı insan embriyonu yasal düzenlemeye kavuşturularak mümkün ve caiz kılınmalıdır. Diğer yandan insan dışı canlı üretimi nde bu yasağın geçersiz olduğu ve insan dışı canlının üretiminin gerek araştırma gerek tedavi amaçlı yapılabileceğidir. Kaldı ki, insan dışı canlı üretimi için embriyon üretimi bazı ülkelerde yapılmaktadır. Kaldı ki, doktrinde araştırma amaçlı gen araştırmalarına suiistimal edilebilme kuşkusu ile bakılmakla birlikte, yeni tedavi yöntem veya araçlarını geliştirmek, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek, münferid birey, toplum veya birey guruplarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı araştırmaların yapılması ve teşvik edilmesi gerektiği, bunun bir anlamda sosyal bir sorumluluk olduğu belirtilmektedir. Şüphesiz bu bilimsel araştırma ve gelişmelerin gerek bireyler gerek toplum açısından bir bedeli vardır. Bu bedelin belirli riskli eylemler açısından kabullenilmesi değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Bu yapılırken, şüphesiz bio-tıptan kimin yararlandığı, tartışılan bu müdahalelerde kazanan ve kaybedenin kim olduğu, riske sokulan ilgili kişinin özgürce tercihte bulunduğu bir konunun bulunup bulunmadığı ve keza özgürce tercihte bulunma yeteneğinin bulunmadığı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. 14 Şüphesiz bu ölçütler tek başına belirleyici değillerdir, müdahale biçimi gibi, ilgilinin somut koşulları ve müdahalenin sonuçları ile tıp ve hukuk (ve hatta bazen etik) alanındaki kurallarla uyum ve çatışkısı da önemlidir. Önemli olan, bu bedelin hukuk kurallarıyla belirlenmesi, suiistimallerin veya suiistimal risklerinin bertaraf edilmesini sağlayıcı kuralların düzenlenmesi ve hukuk ile tıbbın ortak bir hukuksal zeminde uyumlaştırılarak, hem araştırmaların önünün açılması hem de haksız eylemlerin önlenmesidir. UNESCO nun 1997 yılı Kasım ayında kabul edilen Bio-Etik-Deklarasyonu ile bu sözleşme arasında doğrudan doğruya bir bağlantı mevcuttur. Bu Deklarasyona göre, insan genomu insanlığın ortak mirasıdır ve insan genomu üzerindeki araştırmalardaki öncelikle hedef, insanlığın refahının iyileştirilmesi ve Dünyadaki eşitsizliklerdin azaltılması olmalıdır 15. 4) Özel bir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yapılmalıdır. Neyin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerektiği, bilgilerin kayıt şekil, içerik ve saklanma biçim ve süresi, silinmesi, suiistimalinin önlenmesi vs. özel olarak düzenlenmelidir. Kişisel veri bir iki istisna hariç, yasalarımızda tanımlanmamıştır. TCK ve CMK çelişkili hükümler içermektedir. Bazı hükümler bu verilerin depolanmasını yasaklamaktadır ki, bu hatalıdır. Yalnızca, Sözleşme nin Giriş kısmı, 1/1. ve 10/1. maddeleri bu konuyu dolaylı olarak temas etmektedir. Ayrıca yapılacak düzenlemede, bizatihi kendi bilimsel çalışmaları, araştırmaları için veri toplamak amacıyla bu bilgileri kaydeden veya kullanan veya bunlardan başka surette yararlanan tıp mensupları açısından açık düzenleme getirilmelidir 16. Aksi takdirde bu eylemler, TCK ve CMK ya kısmen eklenen birkaç münferid hükme dahi olsa aykırılık (=suç) teşkil edecektir. Belirtmek gerekir ki, getirilecek bu münferid düzenlemelerde, münhasıran bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmak kaydıyla, ilgili kimsenin aydınlatılarak açık rızasının da alınması gerekmektedir. 12 Bu tartışmanın Alman Embriyonun Korunması Kanunu açısından irdelenmesi ve öneriler açısından bkz. KÖNIG- BEER-BUSCH-MÜLLER, Juli 2003, sh: Bazı yazarlara göre, Sözleşme de insan tanımının yapılmadığı, daha çok embriyon, insani yaratık ve bireylerden suz edildiğini belirterek, Sözleşme nin sağlıklı uygulanması açısından insan, birey ve kişiliğin ne olduğunun ilinmesinde yarar bulunmaktadır (NEUER-MIEBACH, Gesellschaftliche Implikationen der Bio- Medizin-Konvention des Europarates, sh: 7). 13 Karş. DAUM, Throsten. Die Bioethik-Konvention der EU Ein Dokument zum Schutz der rechte behinderter Menschen?., Ausarbeitung zum gleichnamigen Referat in der Veranstaltung Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden von Frau Dipl. Soz. Schüller , Deutschland, SS 2000, sh: 10. KHukA NEUER-MIEBACH. Gesellschaftliche Implikationen der Bio- Medizin-Konvention des Europarates, sh: NEUER-MIEBACH. Gesellschaftliche Implikationen der Bio- Medizin-Konvention des Europarates, sh: Aynı yönde: Zentralen Aussagen des Rechtsgutachtens Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf hinsichtlich des Übereinkommens zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin und seiner Zusatzprotokolle (Im Auftrag des Bundesministerium der Justiz Aktenzeichen: 9510/ /2002), Hazırlayanlan: KÖNIG, Christian-BEER, Daniela-BUSCH, Christiane-MÜLLER, Eva-Maria, Juli 2003, sh: 2.

4 AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ Olması gereken hukuk açısından konuya yaklaşacak olursak, Sözleşme nin bir insanın genetik verilerini koruma amaçlı doğrudan düzenleme içermemesi bir eksiklik olup, doktrinde de eleştirilen 17 bu husus ek protokollerle bu giderilmelidir. Halen bu tür verilerle, yalnızca kendi iştigal alanları için hastalık sigortası yapan şirketler ile işveren birlikleri ilgilenmektedirler. Bir taraftan (aşağıda da değinileceği üzere) Veri Bankalarının oluşturulması 18, ancak diğer taraftan ise bu verilerden kişisel veri niteliğinde olanların korunmasının yasal dayanak, düzenleme ve sınırlandırmalara kavuşturulması gerekmektedir. 5) Ayırımcılık suç tiplerine genetik kalıtım da bir unsur olarak eklenerek bu da ilgili suçun koruma konusu yapılmalıdır. Sözleşme nin 11. maddesi bunu gerekli kılmıştır. Şüphesiz bu konunun bir yönü de eşitlik ilkesidir. Doktrinde de ifade edildiği üzere, yapılacak düzenlemelerle bu alanda getirilecek korumaların tüm Avrupa Birliği sathında eşit olması gerekmektedir. Eşitliğin tıbbi müdahalelerin uygulanmasında aranması gerektiği gibi somut müdahale konularında da sağlanması gereklidir. Bunun için de, uluslar arası hukuk kuralları ile bağlantılı ulusal düzenlemeler yapılmalı ve asgari standart kuralları oluşturulmalıdır 19. 6) Bu bağlamda cinsiyet ayırımcılığını önlemek için, genoma müdahalenin suç haline getirilmesi, başka bir ifadeyle yasal düzenlemelerle insan genomuna cinsiyet ayrımcılığına yol açıcı müdahalenin önlenmesi sağlanmalıdır. Sözleşme nin 1/1., 13 ve 14. maddeleri bu bu yükümlülüğe işaret etmektedir. Keza bu açıdan Sözleşme nin 14. maddesindeki istisna çok önemlidir. Uygulamanın ise çok sıkı biçimde denetlenmesi gerekmektedir. Ülkemiz açısından çocuğun düşürülmesi ve düşürtülmesi için yasal meşru sürenin 14 haftaya çıkarılması çalışmaları bu açıdan sakıncalıdır: vazgeçilmelidir. Çocuk düşürme ve düşürtme suçlarına ilişkin hükümler süre açısından değiştirilmemelidir. Ayrıca TCK. m. 122 bu açıdan hiçbir fonksiyon icra etmez, yeni hükme ihtiyaç vardır. Yapılacak bu yeni düzenlemede araştırma yasağının alanını saptarken, karşılaştırmalı hukukta hamile kadın yanında, fötus ve embriyon üzerindeki araştırmaları da yasaklayan ve detaylı hükümler içeren yabancı ülke mevzuatından, 17 NEUER-MIEBACH. Gesellschaftliche Implikationen der Bio- Medizin-Konvention des Europarates, sh: DNA Bankası yönüne ilişkin olarak konuyu açıklayan basit örnekler için bkz. ATASOY, Sevil. Delil Avcısı, Hürriyet Gazetesi Pazar eki, , sh: Aynı yönde: NEUER-MIEBACH, Gesellschaftliche Implikationen der Bio-Medizin-Konvention des Europarates, sh: 3. Bu nedenle, Almanların dondurulmuş kök hücreler üzerindeki çalışmalarına ilişkin hukuksal düzenlemenin yabancı ve Alman kişiden alınmış kök hücre olmasına göre bir ayırım yapması ve (belirli bir tarihe kadar olsa dahi) yalnızca yabancı kişilerden alınmış kök hücreler üzerinde kopyalamaya izin vermesi eşitlik ilkesi ve ayırımcılık yasağı ilkeleri ile çelişmektedir. Bu kanuni düzeneleme ve uygulamayı meşru göstermek için bazı Alman hukuk ve tıp bilimi mensuplarının ileri sürdükleri madem yabancı ülke vatandaşlarından bu tür kök hücreler elde edilerek dondurulmuş ve diğer ülkeler kullanıyor, o halde biz neden bundan yararlanmayalım gerekçesi hukuksal ve etik olmadığı gibi, belirtilen ilkelere aykırılıkları ortadan kaldırmamakta ve Alman ulusu için ayırımcılık ve hakların korunmasında ayrıcalıklı kılındığı gerçeğini değiştirmemektedir. 185 örneğin Alman mevzuatından 20 (son zamanlarda sıkça yapıldığı gibi eksik, hatalı ve yanlış çeviri yapılmaması ve kurumların tümü yerine kısmen aktarılması gibi yanlışlıkların olmamasına dikkat edilmek koşuluyla) ve keza İspanyol Ceza Kanunu ndan 21 yararlanılabilir. Nihayet, Sözleşme nin belirtilen hükmü ve istisnasının, özellikle de istisnayı ifade için kullanılan ağır hastalık ifadesinin yorumu çok titizlikle yapılmalı, bu belirsiz somut terimin somut olaylarda eşitlik ilkesini zedeleyici sonuç verecek şekilde yorumlanıp uygulanmaması gerekmektedir. Çünkü ileride embriyonun korunması için yapılacak münferid suç tiplerinin tanımında bu belirsiz kavrama yer verilmesi halinde, gerek bu sağlanacak ceza hukuku korumasının amaç ve kapsamının gerekse bizatihi eşitlik ilkesinin ihlalini sonuçlayıcı uygulamalara kaynaklık edebilir 22. İleride yapılacak pozitif düzenlemelerdeki tanımlarda yer verilecek ifadeler belirlilik ilkesine uygun olmalıdır. 7) Sözleşme ye konu hususların Türk kamuoyunda yeterince ve amaca uygun biçim ve ortamda tartışılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu tartışmanın sadece hukukçular veya tıp bilimleri mensupları veyahut adli tıpçılar veya bu üç alana mensup olanlarca değil, toplumun tüm kesiminin katılımının sağlanacağı biçim, ortam ve koşullarda yapılması gereklidir. Halen bu aydınlatmanı yapıldığı veya kısmen dahi olsa yeterince yapıldığı söylenemez. Aksine, çok sık yazılı basındaki haberlerden, konuya ilişkin sınırlı haber veya açıklamalarda bu aydınlatmanın yanıltıcı biçimde yapıldığından ve bu açıklamaların ise suiistimale açık olduğundan şikayet edildiği görülmektedir 23. Avrupa ülkelerindeki Kilise lerin bu alana ilişkin çalışmalarının en az bilim adamlarının yaptığı çalışmalar kapsamında olduğu dikkate alınırsa, hangi dine mensup olursa olsun, ülkemizdeki çeşitli dinlere mensup olanlar, bu dinin temsilci veya ileri gelenleri ile teologlarının konuyla pek ilgilendikleri söylenemez. Sözleşme nin 28. maddesi bu tartışmanın sağlanmasını önemsemekte ve açıkça düzenleyerek ilgili Devlet açısından önemli bir yükümlülük olarak yüklemektedir. Bu yapılacak tartışmaların ortaya çıkaracağı yeni görüşler ve konunun tüm yönlerinin irdelenmesi dolayısıyla, hem Sözleşme deki pozitif metinlerin, özellikle ek protokoller aracılığıyla netleşmesi ve genişleyerek gelişmesine hem de uygulamaya çok yardımcı olacaktır. Kaldı ki, Avrupa Konseyi Bakan Yardımcılarının 23 Haziran 1983 tarihli 361. toplantısında Bakanlar Kurulu nca onaylanmış olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin R (83) 7 sayılı kararı üye devletlere halkın suç politikasına katılması hakkında bir tavsiye kararı olup, bu tavsiye kararı dahi, hem oluşturulacak ceza 20 Bu mevzuatın Sözleşme hükümleriyle karşılaştırılması için bkz. KÖNIG-BEER-BUSCH-MÜLLER, Juli 2003, sh: Bkz. ÜNVER, Yener. Çeşitli Ülkelerdeki Güncel Ceza Hukuku Gelişmeleri., Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı., İstanbul 2004, sh: Aynı endişe Alman Anayasası nın 3/1. maddesi ile Alman Embriyonun Koruması Kanunu nun 3/2. paragrafı bağlamında beyan edilmekte ve benzer öneriler ileri sürülmektedir (bkz. KÖNIG-BEER-BUSCH-MÜLLER, Juli 2003, sh: 3). 23 Bkz. Kök hücre tedavisi için Çin e giden var., Hürriyet Gazetesi, , sh: 5.; ÖZEK KARASU, Ayşe. Klon krallığının yumurta ihtilafı., Hürriyet Gazetesi, Cumartesi Eki, , sh: 3. KASIM 2005

5 hukuku normları ile suçla mücadele edilirken hem de suçla mücadelede ceza hukuku dışındaki araçların başarılı olabilmesi, alternatif önlemlerin geliştirilmesi, mağdurların korunması ve halkın bilinçlendirilmesi için, hem halkı bilgilendirici çalışmalar yapılması hem de halkın bu konularda oluşturulacak suç politikasına aktif katkı yapmasının sağlanmasını ödev olarak yüklemektedir. Avrupa Konseyi, bu alandaki hukuk dışı eylemlerle mücadelenin, ancak halkın bilinçli, olumlu desteği ve aktif çalışmalarda bulunmasıyla başarıya ulaşabileceğini ve gerek yapılan düzenlemelerin gerek elde edilen sonuçların ancak bu takdirde adil ve halkı tatmin eder nitelikte olacağını vurgulamaktadır. Bu tavsiye kararı, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi nin, Mahkumlara Muamelede Asgari Standart Kurallar hakkındaki (73) 5 sayılı Kararın ve 13. Kriminolojik Araştırma Konferansı nın sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, bu uluslar arası sözleşmelerin belirli bir alanın tek kodu olmadığını ve Avrupa Kazanımları nın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Avrupa Bio-Hukuk Sözleşmesi de aynı yöntemi izlemiştir. Sözleşme üye devletlere ayrıca, konuyla ilgili bilimsel araştırmaların kapsamının artırılması ve genişletilerek kalitelerinin artırımı, elde edilen bilginin halk ile paylaşılması, okullarda öğrencilerin bilinçlendirilmesi, medya ile işbirliği yapmak, danışma kurulları oluşturmak, halkın tüm kesiminin bilinçlendirilmesi, mağdurların yararlarının korunması v.b. ödevler yüklemektedir. Bu tartışmalarda özellikle engelliler (özürlüler)- konusu nun gözardı edilmemesi gerekmektedir. İnsan üzerinde deney, gen araştırmaları, embriyo araştırmaları ve organ nakli konuları, Avrupa Birliği nin üyesi bütün ülkelerde özellikle engellileri ilgilendirmektedir 24. Keza Sözleşme açısından bir eksiklik ve eleştiri konusu olabilecek bir eksikliğin de Sözleşme açısından ek protokollerle iç hukuk açısından ise kanunla giderilmesi gereken husus, Sözleşme nin düzenlediği temel alanlar açısından doğabilecek tazminat sorumluluğu olanaklarının yasal olarak oluşturulması gereğidir. İleride oluşturulacak bu yargı yolunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin denetimine açık olması da bir gerekliliktir 25. Nitekim Sözleşme giderek gelişmekte ve ek protokollerle bu alana ilişkin hukuksal ve etik normlar belirginleşip, eksiklikler giderilerek tüm Avrupa ülkeleri için belirli bir standarta kavuşturulmaktadır. Bu bağlamda henüz Türkiye nin sadece imzaladığı ve fakat henüz onaylamadığı klonlamaya yasaklayan tarihli ek protokol yanında yine bu Sözleşme yi tamamlamak ve amaçlarını pekiştirerek belirginleştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır: tarihli Organ ve Doku Nakli hakkındaki protokol tasarısı tartışmaya açıldığı gibi, 1999 yılında belirli biçimde şekillenmiş olan Tıbbi Araştırmalara 24 NEUER-MIEBACH. Gesellschaftliche Implikationen der Bio- Medizin-Konvention des Europarates, sh: 2. Nitekim bu hususta Bio-Hukuk Sözleşmesi hükümleri ile Alman Anayasası hükümleri uyumlu değildi. Bu nedenle, kısa bir süre önce Sözleşme nin 3. maddesinin 3. fıkrası Alman Anayasası içerisine alınarak, engelli insanlara yönelik ayırımcılık da yasaklandı (bkz, agm, sh: 14). 25 Aynı doğrultuda: NEUER-MIEBACH. Gesellschaftliche Implikationen der Bio-Medizin-Konvention des Europarates, sh: 12. ilişkin protokol tasarısı ve keza İnsan Genomu ve Embriyonun Korunmasına yönelik protokol tasarıları buna örnek verilebilir. Türkiye, bu çalışmaların dışında kalmamalı, bu protokollerin oluşturulmasına aktif katkıda bulunmalı ve bunları diğer birçok uluslar arası sözleşmede yaptığı şekilde adeta çok geç denilebilecek zaman dilimi geçmeden iç hukukuna yansıtmalıdır 26. Bu bağlamda, artık özellikle bu kadar önemli ve uzmanlığı gerektiren konularda çok kısa sürelerde, örneğin bir gecede bilim çevrelerinin görüşleri alınmadan veya görüş sorulmakla birlikte bu görüşlerin hiçbir surette dikkate alınmadan uzman olmayanlarca kanun yapılması zararlı tutumundan vazgeçilmelidir. 8) Ötanazi ve talep üzerine adam öldürme konuları TCK nda düzenlenmelidir. Kamuoyunda yapılacak tartışmalarda, ötanazi konusu gerektiği biçimde netliğe kavuşturulmalı ve yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesi açısından ilgili disiplinlerin temsilcileriyle incelenmelidir. Konu soyut veya yalnızca yalın etik veyahut artık bazı ilkeleri önemini kaybeden veya anlam değişikliğine uğrayan Hipokrat yemini bağlamında ele alınmamalıdır. Konu etiği ilgilendirdiği kadar klinik tıp ve hukuku da ilgilendirmektedir. Özellikle bu iki alanda bireyin iradesi geçmişe karşılık, çok daha belirleyici ve ilk sırada dikkate alınacak unsur haline gelmiştir. Kişisel kanaatim, birçok açıdan olası kötüye kullanma olasılıklarını düşünerek önlemleri almak ve fakat sonuçta ötanazi eylemini suç olmaktan çıkarmak ve talep üzerine adam öldürme eylemini ise cezayı hafifletici neden olarak düzenlemek gerekmektedir Konunun Alman hukuku açısından değerlendirilmesi için bkz. bkz. NEUER-MIEBACH, Gesellschaftliche Implikationen der Bio-Medizin-Konvention des Europarates, sh: Bu bağlamda tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un 82. maddesindeki düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi ve içerdiği hataların giderilmesi gerekmektedir. Maddenin özellikle ve 4. fıkraları, hükümlü-hastanın rızasını hiç dikkate almadan müdahaleyi olanaklı kıldığı ve bu müdahaleyi yapmak için ise tıp/sağlık mensuplarının zorunlu kılınması açısından genel hukuka ilkelerine olduğu kadar tıp hukuku ilkelerine de aykırıdır. İnsanların tedaviyi red hakları vardır. Dolayısıyla açlık grevinde bulunan bir kimsenin zorla tedavi edilmesi kabul edilemez. Aksine bu durumda müdahalede bulunan sorumlu olur. Ancak açlık grevinde bulunan kimsenin artık irade beyan edemeyecek bir aşamaya gelmesi halinde, tedaviye alınması mümkündür. Zorla beslemede hayati tehlike değil, bilincin yitirilip yitirilmediği ve hastanın isteği önemlidir. Hasta-hükümlü bilincini yitirmemiş ve kendi isteği ile bunu reddediyorsa, rızasına rağmen bu müdahaleye başvurmak tıp ve hukuk ilkelerine aykırı olacaktır. Bilincini yitirip yitirmediği, yani müdahaleyi red etmesinin sağlıklı bir irade ile olup olmadığını tespit için müdahale edilebilir ise de, kişinin iradesinin sağlıklı olduğu, önceki kararından dönmediği ve kendi özgür iradesiyle bunu reddettiğinin, herhangi bir baskı sonucu bunu yapmadığının saptanması durumunda, bu kişinin istek ve iradesine saygı gösterilmeli ve yasanın ilgili metni de bu yönde değiştirilmelidir. (ÜNVER, Türkiye de Ceza Hukuku Alanında Yakın Tarihli Düzenlemelerde Tıp Hukukuna İlişkin Birkaç Sorun, sh: 118 den naklen). Ancak belirtmemiz gerekir ki, bu kanunda yer almamakla birlikte, bu kanunun uygulanmasında birlikte dikkate alınacak olan 5237 sayılı TCK.nun intihar a ilişkin 84. maddesinin gerekçesinde ilgili kimsenin iradesi ile ilgili olarak yer verilen gerekçeler hatalı olup, 5275 sayılı bu Kanun un 82. maddesin KHukA 186

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR hakemli makaleler Şafak PARLAK ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Şafak PARLAK 1. Organ Nakli, Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Tarihi Gelişim I. Genel Olarak Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU 2013 CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU PROF. DR. ADEM SÖZÜER Bu eseri telif hakkı Prof. Dr. Ade SÖZÜER e aittir. 8 Sayılı Fikir ve Sa at Eserleri Ka u Hükümlerine göre yazarı

Detaylı

1. Kavram Olarak Kişilik

1. Kavram Olarak Kişilik 1. Kavram Olarak Kişilik Kişilik, kişi kavramına nazaran daha üst bir kavram olarak kabul edilmektedir. Kişi denilince, hak ve borç edinilebilen varlıklar anlaşılırken, kişilik denildiğinde, kişi kavramını

Detaylı

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI TCK da Çocuk Düşürtme Suçu 99 TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bu çalışma kapsamında amacımız

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life)

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) HAKEMLİ YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) Değerli Hocam Prof. Dr. Nur Centel e sonsuz sevgi ve saygılarımla... ÖZET Hamide TACİR *1 Yaşama

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ANAHTAR SÖZCÜKLER Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU * Çocuk düşürtme, kürtaj, gebe kadın, anne, gebelik süresi, cenin, rıza, tıbbi zorunluluk, tıbbi müdahale. ÖZET 5237 Sayılı

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

SIRA SAYISI: 365 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 365 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 365 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

Yaþam hakký. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap. Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8.

Yaþam hakký. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap. Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8. Yaþam hakký Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap Douwe Korff COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8 Yaşam hakkı Avrupa

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA ÖNEMSİZ HAREKETLER *

CEZA HUKUKUNDA ÖNEMSİZ HAREKETLER * hakemli makaleler Hakan HAKERİ CEZA HUKUKUNDA ÖNEMSİZ HAREKETLER * Hakan Hakeri ** Prof. Dr. Dr. h.c.mult Hans Joachim Hirsch und / ve Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Hans Ludwig Schreiber e in Dankbarkeit gewidmet...

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gaye Burcu SERATLI GİRİŞ İş ilişkisine girmesi sonucunda işçinin hayatı, sağlığı ve bedensel bütünlüğü, işin niteliğinin veya işyeri koşullarının yaratacağı

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA Yard. Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu * ÖZET Beden muayenesi ve vücuttan örnek alma, doğrudan vücut bütünlüğüne yönelik müdahale oluşturan

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN TAZİMİNAT SORUMLULUĞU COMPENSATION LIABILITY ARISING FROM PHYSICIAN S OBLIGATION TO INFORM THE PATIENT Mine KAYA * 1 Özet: Kural olarak her tıbbî

Detaylı

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ Mustafa SALDIRIM Samsat Cumhuriyet Savcısı Giriş Mendel ile başladığı genellikle kabul edilen genetik bilimi çağımızda çok mesafe almıştır. Mendel biyolojik ve

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı