ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ"

Transkript

1 mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini vermektedir yılı, Uluslararası Çocuk Merkezi açısından sağlık ve insan h a k l a r ı alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve a y n ı konularda çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğ an sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 ö n c e l i k saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çalış ma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğ e sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve bu konuya i l i ş k i n yapılması gereken yasal değişiklikler üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal ve uluslar a r a s ı kuruluşlarla yakın işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamlarını geliştirmek için Merkezimizin yaptığı çal ışm alarım ız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çalışma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe s a h i p t i r. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç k ı z çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal s a ğ l ı k sorunları ve bu konuya ili ş kin yap ı lması gereken y a s a l değ i ş iklikler üzeri- n d e çalışmakta ve b u konuda ulusal ve ulus l a r a r a s ı kuruluşlarla yakın i şbirli ği yap mak tadır. 2.. kinci önceli ğ imiz, s i v i l toplum kuruluşu olarak Uluslar arası Nüfus ve Kal k ı nma Konferansı nın yılından sonra nas ı l uygu lanacağına ilişkin sürece katkıda bulun maktır. Kahire Konferans ı g ü n - demi ve u y g u lamas ı n ı n kad ı n sağ l ığı ve üreme sağ l ığı yönünde büyük bir önem taşıdı ğına i n a n ı yoruz. 3. Üçüncü önceli ğ imiz, 2015 ten iti b a r e n gerçek leş ecek B i n Y ı l Kalkınma Hedefleri (MDG) ve g ü n demine katkı da bulunmaktır. Bu hedefler yılında sivil t o p l u m kuruluş larından katkı almadan o l u ş t u rulduğundan, biz, bir sivil t o p l u m kuruluşu olarak yeni sürece ve y e n i k a l k ı n m a h e d e f l e r i çal ışmalar ı na katkıda bulun m a y ı sürdürece ğ iz. Uluslararas ı Çocuk Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak v e özgürlüklerin- den eşit bir biçimde yararland ığı, sağlıklı bir t o p l u m olu şturulması amacı na y ö n e l i k çal ışmalar ı na d e v a m edecektir. Children s Elinizdeki Yıllık R a p o r, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, gençlerin ve k a d ı n l a r ı n yaş amlar ı n ı geliştirmek için Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini vermektedir yılı, Uluslararası Çocuk Merkezi açısından sağlık ve insan hakları alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve kan ı ta-dayalı savunuculuk yapmak, kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve hakları önceliğimiz, sivil toplum kuruluşu olarak Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı nın 2014 yılından sonra nasıl uygulanacağına ilişkin sürece katkıda bulunmaktır. Kahire Konfe ransı gündemi ve uygulamasının kadın sağlığı ve üreme sağlığı yönünde büyük bir önem taşıd ığı na inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğimiz, 2015 ten itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çalışma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak ö zellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve bu konuya ilişkin yapılması gereken yasal değişiklikler üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal v e gerçekleşecek BinYıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve gündemine katkıda bulun maktır. Bu hedefler 2000 yılında sivil toplum kuruluşlarından katkı almadan oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum kuruluş u olarak yeni sürece ve yeni kalkınma hedefleri çalışmalarına katkı da bulunmayı sürdüreceğiz. Uluslararası Ç o c u k Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerin- den eşit bir biçimde yararlandığı, sağlıklı bir toplum oluşturulması amacı na yönelik çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki Y ı llı k Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, gençlerin v e kadınların yaşamlarını geliştirmek i ç i n Merkezimizin yaptığı çalışmaların b i r özetini vermektedir yılı, Uluslararas ı Çocuk Merkezi açısından sağlık ve insan hakları alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. Ç a l ı ş m a alanlarımız öncelikle araştırma ve k a n ı t a - d a y a l ı s a v u - nuculuk yapmak, kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çal ışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğan sağ l ığı, e r k e n çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğ a karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çal ışma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve bu konuya ilişkin yap ı lması gereken yasal değişiklikler üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, sivil t o p l u m kuruluşu olarak Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı nın 2014 y ı l ı ndan sonra nasıl uygulanacağına ilişkin sürece katkıda bulunmaktır. Kahire Konferansı gündemi ve uygulamasının kadın sağlığı ve üreme sağlığı yönünde büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğ imiz, 2015 ten itibaren gerçekleşecek BinYıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve gündemine katkıda bulunmaktır. Bu hedefler 2000 yılında sivil t o p l u m kuruluşlarından katkı almadan oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni sürece ve yeni kalkınma hedefleri çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğ iz. Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamlarını geliştirmek için Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini vermektedir yılı, Uluslararası Çocuk Merkezi açısından sağlık ve insan hakları alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 öncelik eşit bir biçimde yararlandığı, sağlıklı bir toplum olu ş turulması amacına yönelik çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki Y ı llı k Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocuk ların, gençlerin ve kadın ların yaşamlarını geliştir mek için Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini veğektedir yılı, Uluslararası Ç o c u k Merkezi açısından sağlık ve insan hakları alanında ilgi ç e k i c i etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çalışan yerel sivil toplum k u r u l u ş l a r ı n ı güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çalışma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve bu konuya ilişkin yapılması gereken yasal değişiklikler üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, sivil toplum kuruluşu olarak Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı nın 2014 yılından sonra nasıl uygulanacağına ilişkin sürece katkıda bulunmaktır. Kahire Konferansı gündemi ve uygulamasının kadın sağlığı ve üreme sağlığı yönünde büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğimiz, 2015 ten itibaren gerçekleşecek BinYıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve gündemine katkıda bulunmaktır. Bu hedefler 2000 yılında sivil toplum kuruluşlarından katkı almadan oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni sürece ve yeni kalkınma hedefleri çalışmalarımız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çalışma alanları m ı z ı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe sahiptir. Merkezi miz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve bu konuya ilişkin yapılması gereken yasal değişiklikler üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal ve u l u s l a raras ı kuruluşlarla yakın işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm Merkezimiz yenidoğan sağlığı, sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve erken çocukluk dönemi, bu konuya ilişkin yapılması gereken yasal değişiklikler üzerinde beslenme, çocuk sağlığı ve çalışmakta ve bu konuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın hakları, kadına ve işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, sivil toplum kuruluşu olarak çocuğa karşı şiddet, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı nın 2014 yılından sonra nasıl cinsel istismar, çocuk uygulanacağına ilişkin sürece katkıda bulunmaktır. Kahire Konferansı ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme yönünde büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğimiz, 2015 ten sağlığı ve itibaren gerçekleşecek BinYıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve gündemine katkıda h a k l a r ı bulunmaktır. Bu hedefler 2000 yılında sivil toplum kuruluşlarından katkı almadan çalışmalarını oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni sürece ve yeni kalkınma sürdürmektedir. Gelecek hedefleri çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde yararlandığı, sağlıklı y ı llardaki sivil toplum kuruluşu olarak Gelecek yıllardaki Uluslar arası çal ışma larımız için Nüfus ve Kalkı nma 3 öncelik saptadık: 1. Konferan sı nın Çocuk Gelinler 2014 yılından t ü m çal ışma sonra nasıl a l a n lar ı m ı z ı uygulana birle ş tiren önemli c a ğın a bir konu olarak temel ili ş kin önceli ğ e sahiptir. s ü r e c e Merkezimiz, katkı da b u l u n erken ve z o r l a maktı r. evliliklerin genç kız Kahire çocuklarda yarattığı tüm Konferansı sorunlara ek olarak özellikle gündemi ve fiziksel ve ruhsal sağlık u y g u l a sorunları ve bu konuya mas ı n ı n i l i ş k i n yap ı lması kadın sağlığı gereken yasal değ i ş iklikler ü z e r i n d e çalışmakta ve bu ve üreme konuda ulusal ve uluslararası s a ğ l ı ğ ı kuruluşlarla yakın işbirliği y ö n ü n d e yapmaktadır. 2. İkinci büyük bir önem önceliğimiz, sivil toplum kuruluş u o l a r a k taşıd ığı na Uluslararası inanıyoruz. 3. Nüfus ve Kalkı nma Ü ç ü n c ü K o n f e ransı nı n y ı l ı ndan önceliğ imiz, sonra nasıl uygula 2015 ten itibaren nacağına ili ş kin gerçekleşecek BinYıl s ü rec e katkıda b u l u n maktı r. Kalkınma Hedefleri Kahire Konfer (MDG) ve a n s ı g ü n - gündemine katkıda demi ve uygula bulunmaktır. Bu mas ın ın kad ı n sağlığı ve üreme hedefler 2000 sağ l ığı yönünde yılında sivil toplum büyük bir ö n e m kuruluş lar ı ndan taşıd ığı na inanı yoruz. 3. Üçüncü katkı almadan önceli ğimiz, 2015 ten oluşturulduğundan, i t i b a r e n biz, bir sivil toplum gerçekleş ecek BinYı l K a l k ı n m a Hedefleri kuruluşu olarak (MDG) ve gündemine yeni sürece ve yeni k a t k ı d a k a l k ı n m a bulunmaktır. Bu hedefler h e d e f l e r i 2000 yılında sivil t o p l u m kuruluşlarından katkı almadan çalışmalarına oluşturul duğundan, biz, bir sivil k a t k ı d a toplum kuruluşu olarak yeni bul unmayı sürece ve yeni k a l k ı n m a h e d e f l e r i çalışmalar ı na sürdüreceğ iz. katkıda bulunmayı sürdürece ğ iz. Uluslararas ı Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin Çocuk Merkezi, bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde herkesin bir birey yararland ığı, sağlıklı bir toplum olarak temel hak olu ş turulması amacına yönelik v e çalışmalar ı na devam edecektir.. özgür- Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukları n, gençlerin ve kadınların y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek için Merkezimizin y a p t ı ğ ı çalışmaları n ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ YILLIK RAPOR çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde yararlandığı, sağlıklı bir toplum oluşturulması amacına yönelik çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çalışmaların bir özetini vermektedir yılı, Uluslararası Çocuk çocukların, gençlerin ve kadınların Merkezi açısından sağlık ve insan hakları alanında yaşamlarını geliştirmek için ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve kanıta-dayalı savunuculuk Merkezimizin yaptığı yapmak, kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çalışmaların bir özetini çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz vermektedir yılı, yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve Uluslararası Çocuk Merkezi hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve açısından sağlık ve insan hakları adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı alanında ilgi çekici etkinliklerle ve hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 öncelik dolu yoğun bir yıl oldu. Çalışma saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve alanlarımızı birleştiren önemli bir konu kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, olarak temel önceliğe sahiptir. kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve Merkezimiz, erken ve zorla aynı konularda çalışan yerel sivil toplum evliliklerin genç kız çocuklarda kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, sorunları ve bu konuya ilişkin beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve yapılması gereken yasal çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, değişiklikler üzerinde gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme sağlığı ve çalışmakta ve bu konuda ulusal hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalarımız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk Gelinler tüm yakın işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, sivil toplum çalışma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel kuruluşu olarak Uluslararası önceliğe sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız Nüfus ve Kalkınma Konferansı nın çocuklarda yarattığı tüm sorunlara ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal 2014 yılından sonra nasıl sağlık sorunları ve bu konuya ilişkin yapılması gereken yasal değişiklikler uygulanacağına ilişkin sürece üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın katkıda bulunmaktır. Kahire işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, sivil toplum kuruluşu olarak Konferansı gündemi ve uygulamasının kadın sağlığı ve üreme sağlığı yönünde Uluslararası Nüfus ve Kalkınma büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğimiz, 2015 ten itibaren gerçekleşecek BinYıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve Konferansı nın 2014 yılından sonra nasıl uygulanacağına ilişkin gündemine katkıda bulunmaktır. Bu hedefler 2000 yılında sivil toplum kuruluşlarından katkı almadan oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum kuruluşu sürece katkıda bulunmaktır. Kahire Konferansı gündemi ve uygulamasının olarak yeni sürece ve yeni kalkınma hedefleri çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. kadın sağlığı ve üreme sağlığı yönünde büyük bir önem taşıdığına Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğimiz, 2015 ten itibaren gerçekleşecek yararlandığı, sağlıklı bir toplum oluşturulması amacına yönelik çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamlarını BinYıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve gündemine geliştirmek için Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini vermektedir yılı, Uluslararası Çocuk Merkezi açısından sağlık ve insan hakları alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl oldu. katkıda bulunmaktır. Bu hedefler 2000 yılında sivil toplum kuruluşlarından katkı almadan oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, kuruluşu olarak yeni sürece ve yeni kalkınma hedefleri çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin kapasite geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çalışan yerel sivil toplum bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve yararlandığı, sağlıklı bir toplum oluşturulması amacına yönelik hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, üreme çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her sağlığı ve hakları çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için 3 öncelik saptadık: 1. Çocuk yerinde yaşayan çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamlarını Gelinler tüm çalışma alanlarımızı birleştiren önemli bir konu olarak temel önceliğe geliştirmek için Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini sahiptir. Merkezimiz, erken ve zorla evliliklerin genç kız çocuklarda yarattığı tüm sorunlara vermektedir yılı, Uluslararası Çocuk Merkezi açısından ek olarak özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve bu konuya ilişkin yapılması gereken sağlık ve insan hakları alanında ilgi yasal değişiklikler üzerinde çalışmakta ve bu konuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yakın işbirliği yapmaktadır. 2. İkinci önceliğimiz, sivil toplum kuruluşu olarak Uluslararası yıl oldu. Çalışma Nüfus ve Kalkınma Konferansı nın 2014 yılından sonra nasıl uygulanacağına ilişkin sürece katkıda alanlarımız öncelikle bulunmaktır. Kahire Konferansı gündemi ve uygulamasının kadın sağlığı ve üreme sağlığı yönünde büyük araştırma ve kan ı ta-dayalı bir önem taşıdığına inanıyoruz. 3. Üçüncü önceliğimiz, 2015 ten itibaren gerçekleşecek BinYıl savunuc uluk yapmak, kapasite Kalkınma Hedefleri (MDG) ve gündemine katkıda bulunmaktır. Bu hedefler 2000 geliştirmek, ağ oluşturmak ve saptadık: 1. Çocuk yılında sivil toplum kuruluşlarından katkı almadan oluşturulduğundan, biz, bir sivil toplum kuruluşu aynı konularda çalışan yerel sivil Gelinler tüm çalışma olarak yeni sürece ve yeni kalkınma hedefleri çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. toplum kuruluşlarını Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde güçlendirmektir. yararlandığı, sağlıklı bir toplum oluşturulması amacına yönelik çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamlarını geliştirmek için Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini vermektedir yılı, Uluslararas ı Çocuk Merkezi açısından sağlık ve insan h a k l a r ı gündemi ve uygulamasının alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun bir yıl kadın sağlığı ve üreme sağlığı oldu. Çalışma alanlar ı m ı z öncelikle araştırma ve kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, kapasite geliştirmek, a ğ oluşturmak ve aynı konularda çalışan yerel sivil toplum kuruluş l a r ı n ı bir toplum oluşturulması amacına yönelik çalışmalarına devam edecektir. Elinizdeki güçlendirmektir. Merkezimiz y e n i Yıllık Rapor, dünyanın her yerinde yaşayan çocukların, doğan sağlığı, e r k e n çocukluk gençlerin ve kadınların yaşamlarını geliştirmek için d ö n e m i, beslenme, ç o c u k sağlığı ve h a k l a r ı, kad ı na Merkezimizin yaptığı çalışmaların bir özetini vermektedir. ve çocuğa karşı şiddet, cinsel 2012 yılı, Uluslararası Çocuk Merkezi açısından sağlık ve istismar, çocuk ve adalet, gençlerin insan hakları alanında ilgi çekici etkinliklerle dolu yoğun ve kadınların sağlığı ve hakları, ü r e m e bir yıl oldu. Çalışma alanlarımız öncelikle araştırma ve sağlığı ve hakları çalışma l a r ı n ı kanıta-dayalı savunuculuk yapmak, kapasite sürdürmekte- dir. Gelecek y ı llardaki geliştirmek, ağ oluşturmak ve aynı konularda çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmektir. Merkezimiz yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, gençlerin ve kadınların sağlığı ve hakları, ü r e m e sağlığı ve hakları çalışmal arı n ı sürdür mekte- d i r. 1

2 Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane Binası 06800, Bilkent, Ankara, TÜRKİYE Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta : Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın (Periodical)

3 ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ YILLIK RAPOR

4 Daha ileriye, en iyiye - Prof. İhsan Doğramacı

5 İçindekiler Kurucu ve Onursal Başkanımız Prof. İhsan Doğramacı nın Uluslararası Çocuk Merkezi Kuruluş Konuşması 1 Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı nın Mesajı 3 Uluslararası Çocuk Merkezi 4 Önceliklerimiz: 7 Sağlık Programı 8 İnsan Hakları / Çocuk Hakları Programı 27 Yayınlar 58 Bölgesel ve Küresel Faaliyetler 64 Kısaltmalar 66 Biz Kimiz 68

6 Prof. İhsan Doğramacı ( )

7 Kurucu ve Onursal Başkanımız Prof. İhsan Doğramacı nın Uluslararası Çocuk Merkezi Kuruluş Konuşması Konseyimizin değerli üyeleri, Uluslararası Çocuk Merkezi nin (UÇM) yeni yerleşkesi Ankara da gerçekleşen bu ilk toplantısına Hoş Geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi, UÇM her yaştan çocukların fiziksel, zihinsel, ve sosyal sağlığını ve refahını geliştirmek üzere harcanan küresel çabalara, aile ve toplum düzeyinde destek vermek amacıyla kurulmuş çok yönlü ve mutlidisipliner bir sivil toplum kuruluşudur. Merkez; Kahire ve Pekin Konferanslarından sonra, faaliyet alanlarına kadın sağlığı ve üreme sağlığı ve hakları konularını da dahil etmiştir. UÇM nin görevi, sağlığın iyileştirilmesinde, araştırma ve ulusal kapasite geliştirmede bir öncü ve katalizör rolü üstlenmektir. UÇM bu görevini yerine getirmek için yenilikçi yollar, araçlar ve stratejiler kullanır. UÇM çocuk ve kadın hakları, insan hakları ve üreme haklarının küresel bir savunucusudur. UÇM ilgili hükümetler, BM kuruluşları, akademik kuruluşlar ve diğer STK lar ile çalışmalar sürdürür ve işbirliği yapar. Merkez in geniş çaplı ve esnek görevi, bizim etkin ve enerjik bir grup olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, sağlığı geliştirmek üzere bölgeler ve ülkelerarası geniş sağlık girişimlerini başlatmamızı mümkün kılmaktadır. Sektörlerarası işbirliği faaliyetleri, sağlıklı bir yaşam seviyesine ulaşma çabalarında çok büyük önem taşımaktadır. Ne yazık ki, 21. yüzyılın başında karşı karşıya bulunduğumuz sağlık sorunları yıldırıcı niteliktedir. Herkes için Sağlık amacına ulaşma yolunda önümüzde duran en büyük engel, hastalık ve insanların acı çekmesine en büyük sebep olarak da karşımıza çıkan yoksulluktur. Bu nedenle, yoksullukla mücadeleye yoksul insanların karşı karşıya oldukları aşırı hastalık yükü ve yüksek ölüm oranlarının büyük oranda azaltılması çalışmaları ile başlamalıyız. Aynı zamanda, uzayan yaşam süresi ve sağlıksız ortamlarda yaşama sonucu ortaya çıkan, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve yaralanmalara karşı da önlemler alınmalıdır. Zor yoldan öğrendiğimiz bir gerçek varsa, o da sağlık alanında bazı zaferlerimiz olsa da, çok ender olarak bir savaş kazandığımızdır. Bu durum, sağlığın iyileştirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedemeyeceğimiz anlamına gelmez. Ancak, özellikle çocuk ve kadın sağlığı konusunda bir vizyon belirlenirken, pek çok göstergeyi dikkate alan geniş bir perspektiften bakmak gereklidir. Amacımız, herkesin sosyal ve ekonomik olarak verimli bir hayat sürdürdürmesine izin veren bir sağlık düzeyine sahip olmasını güvence altına almaktır. Bugün biz sağlıktan bahsederken, gerçekte insan gelişiminden, insan topluluklarının gelişim ve evrimleşme kapasitelerinden, içlerinde yer alan bireylerin ve ailelerin büyüme ve gelişmelerine sunduğu olanaklardan söz ediyoruz. 1

8 Kalkınma; insan kapasitesine, enerjisine ve yaratıcılığına yatırımı ve insanın kaynaklara, eğitime ve sağlığa erişiminin teminini öngörür. Kalkınma aynı zamanda kişilerin çabalarının meyvesinin yaygın olarak ve hakça dağıtılmasını ifade eder. Dünyada yaşayan insan nüfusunun beşte birinin her zamankinden daha çok zenginlik ve fırsatlardan yararlanmasının yanında, nüfusun beşte dördünün de sağlık ve refahlarına karşı gittikçe artan tehditler ile karşı karşıya kalmalarını kabul edemeyiz. İyi sağlık hali bir yatırım olarak görülmelidir. Ekonomik, sosyal ve politik kalkınma için gerekli olduğu bilinmelidir. Sağlığa yapılan yatırım, özellikle de gelecek nesillere yapılan yatırım, daha iyi işleyen bir ekonomi, daha anlamlı işler ve dolayısı ile daha anlamlı hayatlar demek olacaktır. 20. yüzyıl pek çok insanın hayatında büyük değişimlerin yaşandığı ve pek çoğu için yeni fırsat ve beklentilerin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. İnsan sağlığının iyileştirilmesi alanında gerçekleşen büyük başarılar, bu yüzyılın en büyük sosyal dönüşümleri arasında yeralmaktadır. Bu başarıların bir çoğunun tıp ve teknoloji alanındaki olağanüstü gelişmelere bağlı olduğu düşünülebilir. Ancak temiz içme suyunun ve sanitasyonun yaygın olarak kullanılması gibi yaşam kalitesini arttırıcı önlemlerin yaygınlaştırılması da insanların büyük bir kısmının daha sağlıklı hayatlar yaşamasına katkıda bulunmuştur. Günümüz insanı bugün, yüzyılın başında olduğundan daha iyi eğitimli durumdadır; 1970 den bu yana yetişkin okuryazarlık oranı %50 dan daha fazla artmış ve aynı dönem içinde okula giden çocukların oranında %75 artış kaydedilmiştir. Rutin ve yoğun aşılama çalışmaları bu sağlık kazanımlarına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Dünyanın her yerinde var olan difteri, boğmaca, tetanus, kızamık ve çocuk felci hastalıklarına karşı aşılama yoluyla her yıl milyonlarca çocuğun hayatı kurtarılmıştır. Günümüzde dramatik bir artışla, dünya çocuklarının neredeyse yüzde 90 ı bağışıklanmaktadır. Ayrıca, önemli bir konu olan çocuk haklarından bahsetmek isterim. Merkez Çocuk Haklarına dair Sözleşme nin hükümlerinin uygulanmasına yüksek öncelik vermektedir. Çocukların kendilerini etkileyen projelere katılım hakkına ve yaşamın sosyal, kültürel ve politik alanlarına katılım haklarına inanıyoruz. Gençliğin en anlamlı katılımcı rollerinden biri onların yararı nı belirlemede yardımcı olmaktır. Önümüzdeki yıllarda da, Merkezimiz dünyada Sözleşme nin uygulamasını gözlemlemeye devam edecektir. UÇM nin Başkanı olarak, Heyetin, 2000 li yıllarda özellikle kız çocuklar, kadınlar ve aileler başta olmak üzere çocukların karşı karşıya oldukları yeni zorlukları tartışmasını öneriyorum. Bu toplantıya başta IPA ve FIGO gibi çocuk ve kadın - doğum hekimlerinin kurdukları iki meslek kuruluşunun ve WHO, UNICEF ve UNFPA gibi çalıştığımız saha ile ilgili üç Birleşmiş Milletler kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığına işaret etmek isterim. Dünya sağlığı için bu kuruluşlar ile Uluslararası Çocuk Merkezi arasında daha etkin bir ortaklık gelişeceğini ümit etmekteyim. Benim en içten dileğim, bu Merkez in çalışmalarının giderek genişleyip, ulusal ve uluslararası alanda varlığını ve etkisini uzun yıllar sürdürmesidir. Ankara, 20 Eylül

9 Prof. Tomris Türmen Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı nın Mesajı Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) yıllarını yine çocuk sağlığının korunması, çocuk haklarının yayılması, kadınların, gençlerin ve üreme sağlığı ve hakları konularında çalışarak geçirmiştir. Uluslararası Çocuk Merkezi nin en önemli atılımlarından biri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda, özellikle bağışıklama ve beslenmedeki son bilgileri verme eğitimleridir. Üçüncü yılında Türkiye de 17 il de, toplam sağlık çalışanına bu eğitimler ile ulaşılmıştır. Öteki önemli bir girişim, çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne karşı Avrupa Konseyi ile birlikte oluşturulan Beşte-Bir kampanyasının savunuculuk ve eğitim ayağının başlatılması, yürütülmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Özellikle bu kampanyanın Türkiye Belediyeler Biriliği olan işbirliği projeyi geniş kitlelere yaymada çok etkili olmuştur. Merkezimiz ulusal ve uluslararası kuruluşlarla üreme sağlığı konusunda çalışmalarına ve eğitimlerine devam etmiştir. UÇM kurucumuz Prof. İhsan Doğramacı nın daha ileriye, en iyiye önerisini gerçekleştirmek için çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da daha yoğun bir biçimde sürdürecektir. 26 Aralık

10 Uluslararası Çocuk Merkezi Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM), UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris te Centre International de l Enfance ismi ile kuruldu. Merkez 1999 yılına kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk hekimleri ve sağlık çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusundaki yenilikler alanında kurslar düzenledi ve yayınlar hazırladı yılında mali güçlüklerden dolayı Fransa da kapanan Merkez, aynı yılın sonunda Prof. İhsan Doğramacı nın girişimleri ile, Türkiye de Ankara da Bilkent Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. UÇM 2004 yılında dernek statüsünü aldı. Centre International de l Enfance ve UÇM nin arasındaki bağlantı, Centre ın tek şubesi olan Türkiye Uluslararası Çocuk Merkezi nin (TICC) 1976 yılında kurulmasına kadar gider. TICC 1980 yılında sonradan Bilkent Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alacak bir binaya taşınmıştır. Bu şubenin ilk büyük faaliyeti Ankara Hacettepe Üniversitesi nde 7-10 Haziran 1977 tarihlerinde düzenlediği Göçmen İşçilerin Çocuklarının Sorunları konulu bir uluslararası konferanstır. Centre International de l Enfance ve TICC ayrıca ortaklaşa olarak Almanya da, Berlin de 1977 yılında Göçmen işçi ailelerinin çocuklarının sağlığı ve Türkiye deki çocukların sağlığı konulu bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırma Prof. Münevver Bertan, Prof. Zafer Öztek, Prof. Bike Aksu ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. UÇM, Türkiye de faaliyetlerine başladıktan sonra çalışmalarının çocuk sağlığı ve çocuk haklarına odaklı olmasının yanı sıra, gençlerin, kadınların sağlığı ve hakları ile üreme sağlığı ve hakları da Merkez in uğraş ve çalışma alanına girmiştir. Merkez in halihazırdaki etkinlik ve programlarına Genel Kurul ve Yönetim Kurulu nun yanı sıra, geniş ulusal ve uluslararası danışmanlar ağı katkı ve destek vermektedirler. Merkez in amacı, gençler de dahil olmak üzere, her yaştaki çocuğun hakları, ile yaşadığı aile ve toplum içindeki bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının gelişmesine destek olacak çalışmalarda bulunmaktır. Merkez ayrıca, kadın sağlığı, üreme sağlığı ve hakları konularında da araştırma ve savunuculuk yapmaktadır. Paris, FRANSA Ankara, TÜRKİYE 4

11 UÇM nin öncelikli çalışma alanları: sağlık ve insan haklarıdır. Sağlık Alanı 1. Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi Bağışıklama Yenidoğan sağlığı Erken çocukluk gelişimi 2. Kadın, çocuk ve bebek beslenmesi 3. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı 4. Genç sağlığı ve hakları 5. Erken ve zorla evliliklerde sağlık sorunları Haklar Alanı 1. Çocuk haklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında izlenmesi ve raporlanması 2. Çocuk hakları eğitimleri (çocuklar, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları için) 3. Çocuk katılımının bir hak olarak güçlendirilmesi 4. Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadele 5. Erken çocukluk döneminde hakların uygulanmasının izlenmesi için göstergeler geliştirilmesi 6. Çocuk ihmal ve istismarını önleme 7. Toplumsal cinsiyet eğitimi Uluslararası Çocuk Merkezi sağlık alanında eşitlik ve ayrım gözetmeme ilkesini savunmakta ve çocukları, gençleri ve kadınları ilgilendiren sağlık konularında hak temelli bir yaklaşımı benimsemektedir. Merkez her ortamdaki çocuk, kadın, aile ve toplumun sağlığı ve refahı için gerekli olan önemli faktörleri belirlemek üzere çalışma ve araştırmalar yapar ve gerekli müdahaleleri ortakları ile planlar. Merkez konferanslar, seminerler, çalıştaylar, eğitim ve sağlık programları düzenler. Merkez aynı konularda çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini geliştirmelerine ve güçlenmelerine destek verir. Merkez, kurulduğu yıldan bu yana ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürmektedir. Merkez, 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün İşbirliği Merkezi (WHO Collaborating Center) olarak, bu prestijli ortaklığı alan ilk STK olmuştur. Merkez, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) nun Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile birlikte üreme sağlığı konularında eğitici merkezi olarak çalışmaktadır. Merkez in UNICEF ile uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır. Merkez UNICEF ile şiddetin önlenmesi ve çocuk haklarının erken çocukluk döneminde uygulanmasının izlenmesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği yaparak araçlar geliştirmektedir. Türkiye de Merkez, UNICEF ile beraber çocuk haklarının savunulması, çocuk katılımının sağlanması, çocuk hakları uygulamalarının izlenmesi ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için çalışmaktadır. Merkez başta üniversiteler olmak üzere, değişik ülkelerde çocuk sağlığı ile ilgili çalışan kuruluşlar ile bir işbirliği ağı oluşturmuştur. Merkez in Bakü, Azerbaycan da işbirliği merkezi bulunmaktadır. 5

12 Vizyonumuz: Tüm bireylerin demokratik, üretken, mutlu ve sağlıklı bir toplumda yaşamaları için çalışmalarda bulunmaktır. Misyonumuz: Aile ve toplum içinde, her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar yapmaktır. İlkelerimiz: 1. İnsan haklarına saygı 2. Toplum yararına çalışmak 3. Gelecek nesilleri güçlendirmek 4. Katılımcılık 5. İşbirliği ve ortaklık 6. Saydamlık ve hesap verebilirlik İşlevlerimiz: 1. Eğitim 2. Araştırma 3. Savunuculuk 4. Kapasite geliştirme 5. Ağ geliştirme 6

13 Önceliklerimiz: SAĞLIK 1. Yeni Doğan ve Erken Çocukluk Gelişimi 2. Çocuk Sağlığı (beslenme, aşılama) 3. Ergen ve Üreme Sağlığı ve Hakları 4. Kadın Sağlığı ve Hakları İNSAN HAKLARI: 1. Çocukların ve Gençlerin Hakları ve Katılımı 2. Kapasite Geliştirme ve Ağ Çalışmaları 3. Çocuk Hakları Uygulamalarının İzlenip Raporlanması 4. Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması 7

14 Sağlık En yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı en temel insan haklarından biridir. Sağlık hakkı, insan hakları uygulamalarının, özellikle yaşam hakkının temelidir ve beslenme, barınma, çalışma, temel eğitim alma, ayırımcılığa uğramama, eşitlik ve hastalıklardan korunma ve insan onuruna saygıya dayanır. Aynı zamanda, mahremiyet ve aile içinde yaşam hakkı, bilgiye ulaşılabilirlik ve derneklerin, meclislerin ve toplumsal hareketlerin bağımsızlığı ile ilişkilidir. Sağlık hakkı Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi madde 12 paragraf 1 ile garanti altına alınmış olmasına rağmen içsel veya dışsal pek çok faktör bu hakkı engellemektedir. Sağlıksızlık kötü yaşam koşullarının hem sonucu hem de nedenidir. Sağlıksız ve kirli çevre, güvenli olmayan içme suyu ve yetersiz beslenmenin doğrudan bir sonucudur. Nüfusun belirli grupları diğerlerine göre daha fazla risk altındadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle, sağlık hizmetlerine erişim yetersizliğinden özellikle kadın ve kızlar etkilenmektedir. Sağlık hakkı, genel ekonomik durumdan, devletlerin ekonomik gelişmelerinden ve bölgelerarası / kırsalkentsel farklılıklardan da etkilenmektedir. Sağlık hakkı doğal ve insankaynaklı afetlerden de etkilenebilir. Ayrıca, ticari ve finansal anlaşmalar da sağlık hakkı üzerinde olumsuz etkide bulunabilir. Bu bağlamda, sadece devletler değil üçüncü tarafların da sağlık hakkının tam olarak uygulanması önündeki engelleri kaldırmada sorumluluğu bulunmaktadır. Nitelikli sağlık personeli, topluma yönelik sağlık hizmetlerinin etkisini arttıracaktır. Çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin aşamaları ile ilişkili olan ve kendilerini savunmasız kılan sağlık sorunları, özellikle yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklar ile ergenlik döneminde cinsel sağlık üreme sağlığı ve ruh sağlığı sorunları ile karşı karşıyadırlar. Çocukluk çağı ölümlerinin çoğu, akut solunum yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar, kızamık, sıtma ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerle gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve Uluslararası Çocuk Haklarına dair Sözleşme Devletlerin bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılması, hastalıklar ve beslenme bozuklukları ile mücadele etme yükümlülüğünü vurgulamaktadır. Sağlık ile ilgili olarak, Devletler, örneğin, mevzuat veya üçüncü taraflarca sağlanan sağlık hizmetlerine eşit erişimin sağlanması gibi diğer tedbirleri de benimsemelidir. Ayrıca, toplumdaki diğer aktörlerin de -bireyler, hükümet kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sağlık profesyonelleri ve iş dünyasıinsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasında sorumlulukları vardır. Hükümetler ve sağlık profesyonelleri ayrımcı olmayan bir şekilde tüm çocukların ve ergenlerin tedavilerini gerçekleştirmelidir. Bu, genellikle çocuklar ve genç kızlar ile adolesan kızlar gibi 8

15 sağlık dahil birçok hizmete erişemeyen özel grupların ihtiyaçlarına ve haklarına dikkat etmek anlamına gelir. Özellikle, kız çocukların yeterli beslenme, güvenli çevre, fiziksel ve ruhsal sağlık hizmetlerine eşit erişimi sağlanmalıdır. Erken evlilik gibi çoğunlukla kızların sağlığını etkileyen zararlı geleneksel uygulamalar, ve erkek tercihli besleme ve bakımı ortadan kaldırmak için uygun önlemler alınmalıdır. Çocukların gelişimi, psikososyal ve biyolojik faktörler ve genetik mirastan etkilenir. Yoksulluk ve ona eşlik eden sorunlar önemli risk faktörleridir. Yaşamsal gelişim için yaşamın ilk birkaç yılı özellikle önemlidir. Bu dönemde özellikle beyin ve beyindeki iletim sistemi hızla gelişir. Bu gelişim farklı zamanlarda ve birbirini tamamlayacak şekilde sürer ve beyinin yapısal ve fonksiyonel kapasitesini etkiler. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde yeterli beslenme çocuğun tüm fonksiyonlarının gelişmesi için temeldir. Doğumdan itibaren ilk iki yıl optimal büyüme, sağlık ve davranışsal gelişim için kritik dönemdir. Bu nedenle, UÇM, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde başlattığı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları için Sürekli Pediatri Eğitimi programını 2013 yılı boyunca da sürdürmüştür yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep illerinde 6 seminer ile 848 aile sağlığı merkezi çalışanına ulaşılmıştır. Programın 2013 yılı teması Bebek ve Çocuk Beslenmesi, Bağışıklama, Ateş ve Çocuk İstismarı olarak belirlenmiştir. Birer günlük seminerler Ankara, Kayseri, Mersin, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Toplam 7 seminer ile 2013 yılında aile sağlığı merkezi çalışanına ulaşılmıştır. UÇM, ayrıca, Ekim 2013 tarihlerinde Antalya da gerçekleştirilen Birinci Aile Sağlığı Elemanları Kongresi nin Bilimsel Programının hazırlanmasını desteklemiş ve kongreye konuşmacı sağlamıştır. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları için Sürekli Pediatri Eğitimi programı 2014 yılı boyunca da sürdürmüştür. Bebek ve Çocuk Beslenmesi, Bağışıklama, Ateş ve Çocuk İstismarı temalı program Adana, Mardin, Batman, Manisa, Kars ve Kocaeli nde birer günlük seminer olarak gerçekleştirilmiştir. Toplam 6 seminer ile 2014 yılında aile sağlığı merkezi çalışanına ulaşılmıştır. Sürekli Pediatri Eğitimi Toplantısı: Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi) 9

16 10 Çocuk Sağlığı Sağlık, sadece hastalık ve sakatlıkların olmaması değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardı ise ırk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm insanların en temel hakkıdır. Koruyucu Çocuk Sağlığı Aşılar: Aşılar çocuk sağlığını ve yaşam süresini en çok etkileyen faktördür. Ucuz, etkili ve uygulanması kolaydır. Genişletilmiş Bağışıklama Programı, boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B ve H. influenza tip B ye bağlı hastalıkları kontrol altına almak ve ortadan kaldırmak amacı ile, hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp, bağışıklanmalarını sağlamak için yapılan aşılama hizmetlerini içerir. Bağışıklama hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri içinde lokomotif işlevi görebilecek hizmetlerdendir. Bu durum, özellikle risk yaklaşımı gereği öncelikli hizmet alması gereken çocuk ve annelere aile planlaması, beslenme gibi diğer koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması olanağını verir. UÇM nin Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi olarak amacı, bu maliyet etkili yaklaşım konusunda ülkemizde, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkelerine yönelik olarak orta düzey bağışıklama program yöneticilerinin program yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumda aşılama oranlarının yükselmesini sağlamak üzere savunuculuk faaliyetlerini yürütmek ve yeni geliştirilen aşılar konusunda hem sağlık profesyonellerini, hem de halkı bilgilendirmektir. UÇM, DSÖ nün Aşı Tanıtımı, Savunuculuğu ve Eğitimi konusunda İşbirliği Merkezi olarak, bu etkili yaklaşım konusunda Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkelerine yönelik orta düzey bağışıklama program yöneticilerine beceriye dayalı program yönetimi eğitimi düzenlemektedir. Taşkent-Özbekistan, Mart 2013 Kiev-Ukrayna, Ekim 2013

17 11 Çalıştaylar ile ilgili uluslararası haberler Bakü - Azerbaycan, Kasım 2014 Bu bağlamda, UNICEF Taşkent Ofisi ve DSÖ Taşkent Ofisi ile işbirliği içinde ve Özbekistan Sağlık Hizmetleri Bakanlığı nın tam desteği ile Mart 2013 tarihlerinde, Taşkent-Özbekistan da Orta Düzey Yöneticiler için Bağışıklama Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaya farklı bölge ve düzeylerden 33 yönetici katılmıştır. Bu çalıştayın ana amacı bağışıklama kapsamını genişleterek ve sağlık uzmanlarını ve yöneticilerini verimli program yönetimi konusunda bilgilendirerek bağışıklama hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Orta Düzey Yöneticiler için Bağışıklama Eğitimi Çalıştayı DSÖ Avrupa Bölge Bürosu ve DSÖ Kiev Ofisi işbirliğinde 7-11 Ekim 2013 ve Ekim 2013 tarihlerinde Kiev, Ukrayna da iki çalıştay daha düzenlenmiştir. Farklı bölge ve düzeylerden 55 yönetici bu çalıştaylara katılmıştır. Orta Düzey Yöneticiler için Bağışıklama Eğitimi Çalıştayı DSÖ Avrupa Bölge Bürosu ve DSÖ Bakü Ofisi işbirliğinde Kasım 2014 tarihlerinde Bakü, Azerbaycan da bir çalıştay daha düzenlenmiştir. Farklı bölge ve düzeylerden 25 yönetici bu çalıştaylara katılmıştır. Avrupa Bağışıklama Haftası UÇM (DSÖ İşbirliği Merkezi) Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğünün desteği ile Nisan 2013 tarihlerinde bir hafta süreyle üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin bu konuda farkındalığının arttırılması amacıyla bağışıklama hakkında bilgi ve materyalinin Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi girişinde sergilenmesini sağlamıştır. Hafta boyunca kütüphane kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ayrıca, Ankara da, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik Bağışıklama konulu bir Konferans düzenlenmiştir.

18 12 Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi tarafından verilen konferansa toplam 163 sağlık çalışanı katılmıştır. Uluslararası Çocuk Merkezi (DSÖ İşbirliği Merkezi), Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi, Bilkent Genetik Topluluğu ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri desteği ile 2014 yılı Avrupa Aşı Haftası boyunca üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin bu konuda farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler (Tetanos ve HPV aşıları) ve posterler hazırlamıştır. Hazırlanan posterler Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezine asılmış, Tetanos ve HPV aşıları broşürleri Bilkent Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine dağıtılmıştır. Ayrıca, Mardin de, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik Bağışıklama konulu bir Konferans düzenlenmiştir. Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Yrd. Doç. Sevtap Güney tarafından verilen konferansa toplam 282 sağlık çalışanı katılmıştır. Bağışıklama konulu konferanslarımız farklı şehirlerde önümüzdeki yılda da devam edecektir. UÇM Bakü Ofisi ile Azerbaycan da Aşı Eğitimi Zamanında yapılan aşıların çocukları erken yaşlardan itibaren koruduğu ve hastalık salgınlarını önlediği bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde araştırmacılar aşı ile önlenebilir hastalık salgınlarının temel nedeninin aşıların zamanında yapılmaması olduğu sonucuna varmışlardır. Geciken aşılamalara kısmen sağlayıcıların etkisiz uygulamaları neden olmakta, ve bu da aşılama için fırsatların kaçırılmasına yol açmaktadır. Kaçırılan aşılama fırsatları düşük aşılama seviyelerinin tek önemli nedenidir. Kaçırılan fırsatların nedeni sağlayıcıların optimum aşılama uygulamalarından çok aşıların geçersiz nedenler yüzünden ertelenmesidir. Kaçırılan fırsatlar geciken aşılamalara, eksik bağışıklamaya ve önlenebilir hastalıklara karşı yetersiz korumaya neden olmaktadır. Aşı Broşürleri 2014 UÇM Bakü Ofisi Aşı Eğitimi

19 13 Kaçırılan fırsatların nedenleri sağlayıcının aşılama takvimindeki ve gerçek aşı yan etkileri hakkındaki bilgi eksiklikleri veya bu yan etkilerin aşırı temkinli olarak yorumlanması ile bağlantılı olabilir. Küçük hastalıklar gerçek bir yan etki olmamasına rağmen bazen kaçırılan fırsatlar ile ilişkilendirilmektedir. Kaçırılan fırsatlar ayrıca bağlantısı olmayan yan etkilerin ileri sürülerek aşı ihtiyacı olan çocuğa aşı yapmayı reddetme durumunda ortaya çıkmaktadır. Pratisyen hekimler ve çocuk doktorları temel aşılamanın gerçek yan etkileri hakkında şüphelere sahip olabilirler. Çocuk doktorları tarafından ateşin aşının bir yan etkisi olarak kabul edilmesi daha yüksek aşılama uygulamaları ile ilişkilendirilmektedir, veya tam tersi düşünülebilir. Bu nedenle, aşılama kliniklerinin rutin uygulamalarda karşılaştığı sorunlara ışık tutmak için bu bir günlük çalıştay organize edilmiştir. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) Bakü Ofisinin koordinasyonunda 15 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen ve 32 çocuk hekiminin katıldığı bu çalıştayda ele alınan başlıca konular; hasta kabulü ve taraması, aşıların uygulanması, aşı yönetimi, dökümantasyon, bozuk aşı yönetimi ve raporlama, Bakü de çalışan hekimler için kaynaklar olmuştur. Dr. Nasip Gulayev (Kıdemli Çocuk Hekimi, Sağlık Bakanlığı Danışmanı, Bakü Çocuk Hastanesi Başhekimi) aşıların zamanında yapılmasının önemine ve çocukların önlenebilir hastalıklara karşı korunması için kaçırılan fırsatların en aza indirgenmesine ve aşılama programlarının başarısında çocuk hekimlerinin rolüne vurgu yapmıştır. Bu çalıştay da aşılama kliniklerinin rutin uygulamalardaki hasta kabulü ve taraması ile tavsiye edilen uygulama standartları arasındaki bilgi eksikliği konusunu Yard. Doç. Dr. Sevtap Güney (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya Türkiye) katılımcılara anlatmıştır. Aşılama hakkında soruları veya kaygıları bulunan ebeveynler ile iletişim stratejisi konusu Prof. Selda Bülbül (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hekimliği Bölümü, Kırıkkale-Turkey) tarafından ele alınmıştır. Aşının uygulanması, aşıların depolanması ve dağıtımı, çalışanların intibakının ve geliştirilmesinin önemi gibi genel aşılama uygulamalarına ilişkin hatalar Dr. Guljan Dönmez (İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa-Turkey)ve Dr. Arzu Köseli (Kıdemli uzman, UÇM, Ankara -Turkiye) tarafından anlatılmıştır. UÇM Bakü Ofisi Aşı Eğitimi

20 14 Dünya Sağlık Örgütü sağlık hizmetleri çalışanları ve yöneticilerinin eğitim kalitesini arttırmak amacıyla eğitimde yeni stratejiler konulu bir çalışma yapmasını ve bir uluslararası eksper katılımı ile bir yönerge çıkarılmasını UÇM den istedi. DSÖ aşı programları ile sağlık hizmetleri çalışanları ve yöneticilerinin hizmet-içi eğitim kalitesini arttırmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda, DSÖ Genel Merkezi ve UÇM nin işbirliğinde Eğitim Metodolojileri konulu Uzman Danışma Kurulu toplantısı organize edilmiştir. Bu toplantının gündemini özellikle kademeli eğitim ve eğitim kalitesinin gelecekte nasıl arttırılacağı konusu oluşturmuştur. Uzman Danışma Kurulu toplantısı Kasım 2012 tarihlerinde UÇM nde uluslararası ve ulusal düzeyde tanınmış 20 uzman ve akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uzman Danışma Kurulu toplantısı, Kasım 2012, Ankara Prof. Zafer Öztek, Sn. Jhilmil Bahl, Prof. Andrew Brown Bu toplantıda, Eğitim Master Protokolu ve Eğitici El Kitabı nın UÇM tarafından hazırlanması için tavsiye kararı alınmıştır. Prof. Dr. Zafer Öztek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Prof. Angela Kydd, University of West Scotland, danışmanlığında, UÇM tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde kademeli geliştirilmiş eğitim (cascade plus training) stratejisi kullanılarak özellikle yeni aşıların eğitimini sağlamak üzere bir protokol ve eğitici el kitabı hazırlanmıştır. Risk Altındaki Gençler için Cinsel Sağlık Hizmetleri Programının Güçlendirilmesi İçin Çalıştay, UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi (EECARO) İstanbul, Nisan 2013 Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Aşı Eğitimi Yönergesi, Kademeli Geliştirilmiş Eğitim Master Protokolu ve Eğitici El Kitabı UÇM, UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi ile birlikte Risk Altındaki Gençler İçin Cinsel Sağlık Programının Güçlendirilmesi konusunda Nisan 2013 tarihinde İstanbul UNFPA Bölgesel Ofisinde bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştayın ana amacı Risk Altındaki Gençler için

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: Dumat Ofset Tel: 312.278 82 00 TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı