ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL..."

Transkript

1 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý VÝCDAN VE ADALET 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar 'NÝN EN KOMÝK OLAYLARINA YÜZEYSEL BÝR BAKIÞ!.. (3) Erdoðan Baybars GEL... AFRÝKA'YA GEL Elvan Levent GÝDÝLECEK KAPI DEÐÝÞMELÝ Dolgun Dalgýçoðlu ÇAKIRDAKLI DONUNA BAKMAZ RUMA YARDIMA KALKAR Mehmet Levent Altan Kardeþler ve Taraf Özgün Kutalmýþ Ödemeyenlerin elektriðini keseceðiz diyen El-Sen kesmeye baþladý... Geçtiðimiz gün alýnan polis önlemi nedeniyle Maliye Bakanlýðý'nýn elektriði kesilemedi, ama dün birçok devlet kurumunun elektriði kesildi... Sokak lambalarýnýn %70'inin de elektriði kesilince Kýbrýs'ýn kuzeyi karanlýklara gömüldü... Maðusa daki Tapu ve Kadastro Dairesi nin de elektrikleri kesildi AKP Kýbrýs'ta da diþlerini gýcýrdatýyor 4 öðretmene daha dava KTÖS'ün TC Elçiliði önünde yaptýðý kara çarþaflý eylemle ilgili olarak 4 öðretmene daha dava açýldý ve davalýlarýn sayýsý 8'e çýktý... Davalý listesine eklenen öðretmenler Semen Saygun, Canan Sümer, Hare Yakula, Öjen Topçu sayfada Elektrik Kurumu'nu satmak isteyenlere sendikadan þamar... Kes gitsin Girne'de 20 Temmuz Stadý, Limanlar Dairesi, Girne Kaymakamlýðý, Sosyal Hizmetler Dairesi, Çalýþma Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Hirondel Çemberi ve Milli Arþiv'in; Maðusa'da ise Tapu Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi'nin elektrikleri kesildi... Cesurer: Biz görevimizi yapýyoruz. Ama bu suçsa suç iþlemeye devam edeceðiz. Nasýl borcundan dolayý vatandaþýn elektriði kesiliyorsa, devlete de keseceðiz. Sayýn Bakan "çalýþanlar yapmýyor" demiþti. Biz görevimizi yapýyoruz... El-Sen taleplerini dün Ýrsen Küçük'e sundu. Devlet kurumlarýnýn birikmiþ borçlarýnýn ödenmesi, BRT ve camilerin bütçeye dahil edilmesi ve sokak aydýnlatmalarý için yasal düzenleme yapýlmasý isteniyor... 2, 3 ve 6. sayfalarda Baraka'dan eylem "Paketi ve elçiyi havaya uçuracaðýz" Baraka Kültür Merkezi 20 Aralýk Perþembe günü TC Elçiliði önünde eylem yapacaðýný açýkladý... Baraka eylemin amacýnýn paketi, iþbirlikçileri ve TC Elçisini havaya uçurmak olduðunu duyurdu... "Zaman mücadeleyi seçim sandýklarýna sýkýþtýrma ve hükümetçilik oynama zamaný deðil; Kýbrýslý Türk halkýnýn baðýmsýzlýk ve varoluþu için sokaklarda örgütlenerek egemenlerin karþýsýna öz gücüyle dikilme zamanýdýr." Tüm ilerici, demokrat ve devrimci kesimler eyleme destek vermeye çaðrýldý sayfada ÝKÝ TOPLUMLU ETKÝNLÝK! 352 adet sahte 100 dolar Girne'deki bir iþyerinin park yerinde düzenlenen operasyonda 352 adet sahte 100 dolarlýk banknot ele geçirildi... 2'si Rum 3 kiþi tutuklandý... Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü, sahte banknotlarýn güneyden temin edildiðini açýkladý sayfada Maliye açýklamasý Borçlar taksitler halinde Elektrik Kurumu'na ödenmeli sayfada

2 ARABANIN TORPÝDO GÖZÜNDEN 28 BÝN TL ÇALINDI Gazimaðusa'da ve Akçay'da meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda 28 bin TL para ve hurda çinkolar çalýndý. Polis bültenine göre, Gazimaðusa'da önceki gün sýralarýnda, Fazýl Polat Paþa Bulvarý'nda park halinde bulunan LE 070 plakalý aracýn torpido gözünde muhafaza edilen 28 bin TL nakit para çalýndý. Olayda þüpheli görülen A.D.(E-42) tutuklandý. Akçay'da ise önceki sabah 06.30'da Durmuþ Aydýn'a ait, etrafý tellerle çevrili arazide bulunan hurda çinkolar, H.T. (E- 29) ve Ý.K. (E-26) tarafýndan çalýndý. Zanlýlar tutuklandý ve haklarýnda soruþturma baþlatýldý. KIBRIS RUM HAVAYOLLARINA 16,5 MÝLYON EURO Rum Meclisi Maliye Komitesi'nin, Kýbrýs Rum Havayollarý'nýn sermayesinin artýrýlmasý için 16,5 Milyon Euro'nun serbest býrakýlmasýna olumlu yanýt verme kararý aldýðý haber verildi. Alithia gazetesi "Homurtularla Kýbrýs Havayollarýna Evet" baþlýklý haberinde, dünkü toplantýnda, Komite'nin oy çokluðuyla ve "homurdanmalarla" Kýbrýs Rum Havayollarý'nýn sermayesinin artýrýlmasý yönünde 16,5 Milyon Euro'luk ikinci miktarýn serbest býrakýlmasýna olumlu yanýt verme kararý aldýðýný; öte yandan þirketin, yeninden düzenlenme temelinde ilk baþta hesaplanandan daha fazla paraya ihtiyacýnýn olacaðýna iliþkin yoðun endiþelerin dile getirildiðini yazdý. Gazete, önceden onaylanan birinci miktarýn 15 milyon Euro olduðunu da anýmsattý. KKTC'DEKÝ KÜLTÜREL MÝRAS TAHRÝP EDÝLÝYOR Güney Kýbrýs'ýn BM Daimi Temsilcisi Nikos Emiliu'nun, BM Genel Kurulu'nda, KKTC'de kültürel mirasýn tahrip edildiði iddiasýyla Türkiye'yi þikayet ettiði haber verildi. Fileleftheros gazetesinin "Kültürel Mirasýmýzýn Sistematik Uzun Uzadýya Tahribatý... Türkiye Tekrar BM'de Þikayet Edildi" baþlýklý haberine göre UNESCO'nun kültürel mirasla ilgili raporunun görüþüldüðü 12 Aralýk tarihindeki BM Genel Kurul toplantýsýnda konuþan Emiliu, Kýbrýs'taki kültürel zenginliðin, tüm dünyada müzelerde sergilendiðine iþaret ederek; birçok kültürel eserin, "özellikle 1974'ten bu yana iþgal altýnda bulunan topraklardan", kaçakçýlýk ürünü olduðunu iddia etti. KKTC'deki "yýkýmýn" sistematik ve uzun uzadýya olduðunu savunan Emiliu, kültürel ve dini mirasýn özel koleksiyonlarý, kiliseler, manastýrlar, mezarlýklar, kütüphaneler ve müzelerin tahrip edildiðini ve yaðmalandýðýný öne sürdü. Emiliu, KKTC'deki "yasadýþý ticaretin", Rum Kilisesi'nin tüm dünyada açtýðý davalarla da açýkça görüldüðünü savunarak, Panagia Kanakaria mozaikleriyle ilgili davaya ve Ýndianapolis Mahkemesinin 1989 tarihli kararýna, ayrýca Münih Mahkemesi'nin 2010 tarihli kararýna atýfta bulundu. ANATASÝADÝS BÝRÝNCÝ, MALAS ÝKÝNCÝ SIRADA Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen yeni bir ankette 2013 Þubat ayýnda gerçekleþtirilecek olan Rum baþkanlýk seçimlerinde DÝSÝ'nin adayý Nikos Anastasiadis'in birinci, AKEL'in adayý Stavros Malas'ýn ise ikinci sýrada olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi bugünkü sayýsýnda, "MR Cypronetwork" þirketinin 26 Ekim-9 Kasým tarihlerinde RÝK (Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu) adýna yaptýðý ankettin sonuçlarýný aktardý. Kuzey Kýbrýs karanlýklara gömülüyor EL-SEN, GÝRNE VE MAÐUSA'DA BÝRÇOK KAMU ÝÞYERÝNÝN ELEKTRÝÐÝNÝ KESTÝ CESURER: "GÖREVÝMÝZÝ YAPIYORUZ... NASIL VATANDAÞA KESÝYORSAK, ELEKTRÝK BORCU OLAN DEVLETE AÝT ÝÞYERLERÝNÝN ELEKTRÝÐÝ DE KESÝLECEK" "SOKAK LAMBALARININ DA YÜZDE 70'Ý KESÝLDÝ, BORÇLULARA KESMEYE DEVAM EDECEÐÝZ" Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), önceki gün Maliye Bakanlýðý'nda engellendiði borcundan dolayý elektrik kesme eylemini dün Girne ve Gazimaðusa'da birçok kamu iþyerinde hayata geçirdi. Elektrik borcu olan Girne ve Gazimaðusa'daki bazý devlet dairelerinin elektrikleri bu sabah kesildi. Ülke genelindeki sokak lambalarýnýn yüzde 70'i de belediyeler borcunu ödemediði gerekçesiyle elektriksiz kaldý. TAK muhabirinin El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer'den aldýðý bilgiye göre, Girne'de 20 Temmuz Stadý, Limanlar Dairesi, Girne Kaymakamlýðý, Sosyal Hizmetler Dairesi, Çalýþma Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Hirondel çemberi ve Milli Arþiv'in; Gazimaðusa'da ise Tapu Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi'nin elektrikleri borçlarý nedeniyle kesildi. Lefkoþa dahil ülke genelinde sokak lambalarýnýn yüzde 70'i de elektrik borçlarý yüzünden söndü. Borcu olan devlet dairelerinin elektriklerinin kesilmesine devam ettiklerini söyleyen El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer, "Dün de söyledik. Biz görevimizi yapýyoruz. Ama bu suçsa, suç iþlemeye devam edeceðiz. Nasýl borcundan dolayý vatandaþýn elektriði kesiliyorsa, devlete de keseceðiz. Sayýn bakan 'çalýþanlar yapmýyor' demiþti. Biz görevimizi yapýyoruz. Herkese uygulanan neyse, devlete de o uygulanmalý" diye konuþtu. Cesurer, borcunu ödeyenlerin yasal prosedür içinde elektriðinin yeniden baðlanacaðýný kaydetti. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer'in verdiði bilgiye göre, dün elektrikleri kesilen yerlerin KIB- TEK'e borç miktarlarý þöyle: GÝRNE: Girne 20 Temmuz Stadyumu: 14 bin 386 TLLimanlar Dairesi: 210 bin 478 TLKaymakamlýk: 15 bin 676 TLSosyal Hizmetler Dairesi: 21 bin 280 TLÇalýþma Dairesi: 24 bin 815 TLHirondel çemberi: 55 bin 747 Milli Arþiv: 20 bin 562 TL GAZÝMAÐUSA Tapu ve Kadastro Dairesi: 22 bin 282 TLGelir ve Vergi Dairesi: 9 bin 83 TL El-Sen'in, önceki gün Maliye Bakanlýðý'nýn elektriðini kesme giriþimi polis engeline takýlmýþ ve gerçekleþememiþti. El-Sen Baþkaný Cesurer önceki gün "Her ne pahasýna olursa olsun kuruma borcu olan ve ödemeyen devlet, otel ve belediyelerin elektriði kesilecek" demiþti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý VÝCDAN VE ADALET Faillerini yýllar sonra öðrendiðim cinayetleri gözden geçirdim bir daha... Kabarýk bir dosya... Cinayetler dosyasý... Hain diye vurulanlar... Casus diye vurulanlar... Türk diye vurulanlar... Rum diye vurulanlar... Bu adaya 'yeþil ada' deðil, 'kanlý ada' yakýþtýrmasý yapanlar haklýydýlar... Uzun yýllar sonra bir akþam telefonda bana çok acý bir itirafta bulunan Emine Haným geldi aklýma... Hatýrlayanlar hatýrlar, bilenler bilir... Nihat isimli bir Türk polisi vurulmuþtu bir gün sokakta EOKA'cýlar tarafýndan Temmuz'unda... Cinayetten sonra Lefkoþa'nýn daracýk sokaklarýnda bir kovalamaca baþladý... Vuran kaçýyor, Ýngiliz askerleri kovalýyordu. Ýþte o kovalamaca sýrasýnda genç bir Kýbrýslýtürk kýzý kaçmakta olan EOKA'cýnýn üstüne atladý, yakasýna yapýþtý ve bir daha da býrakmadý... Ta ki Ýngiliz askerleri gelene kadar... Büyük bir boðuþma olmuþ aralarýnda... Kurtulmak için çok çabalamýþ EOKA'cý... Ama kurtulamamýþ... Adýný bilmiyorum... Daha sonra yargýlandý ve asýldý. Bu olayýn ardýndan Türk liderliði tarafýndan Türkiye'ye gönderildi Emine Haným... Orada tedavi oldu ve uzun yýllar dönmedi adaya... Aradan neredeyse yarým yüzyýl geçtikten sonra, o akþam büyük bir sürpriz olmuþtu telefonu benim için 'da henüz ilkokulun ikinci sýnýfýndaydým ve bu olayý hayal meyal hatýrlýyordum. Emine Haným'ýn bana yaptýðý itiraf korkunç bir itiraftý... Tüylerim ürperdi... Meðer o gün yakasýna yapýþtýðý EOKA'cý deðilmiþ polis Nihat'ý vuran... Baþkasýymýþ... Bir piþmanlýk, vicdan azabý kokan bir þey vardý ses tonunda... Yoksa bana mý öyle geldi bilmem... Toplumumuzda kahraman olarak bilinen bir kadýn... Yýllar sonra neden bana böyle bir itirafta bulunma ihtiyacý duymuþtu? Bir masumun asýlmasýna sebep olduðu için, bundan duyduðu büyük huzursuzluk mu? Yýllarca büyük sýrlar olarak saklanan cinayetler ve failleri çok karýþtýrdý kafamýzý... Emirleri kimlerin verdiðini bilmiþ olsak da tetiði çekenler hep meçhul kaldý... Dilden dile dolaþtý... Herkes bir tahmin yaptý... Bilmediðim bir þeyi daha öðrendim yakýn geçmiþte... Daha doðrusu, yanlýþ bildiðim bir þeyin aslýný... O da TMT'nin 'casus' veya 'vatan haini' diye adam temizlediði zamanlardaydý... Çetinkaya bölgesindeki Tanzimat Sokaðý'nda Sümer'i vurmuþlardý... Dar sokaktaki evinin kapýsý önünde, kucaðýnda küçük kýzý ile durmaktaydý... Açýlan ateþten küçük kýzýn parmaklarýnýn da yaralandýðý söyleniyordu... Ben o kýzcýðý 2000 yýlýnda askeri mahkemede karþýsýna çýkarýldýðým yargýç Emine Dizdarlý Haným sanýyordum... O deðil, onun kýzkardeþiymiþ meðer... Olayýn görgü tanýðý Mehmet Diana anlattý bana... -Sen nerden biliyorsun, dedim... -Çünkü tam o sýrada ben de o evdeydim, dedi... Küçük bir çocuk... Cinayeti iþleyenleri de görmüþ... Daha sonralarý, büyüyüp yetiþkin biri olduðu zamanlarda karþýlaþmýþ da onlarla... Sümer o akþam Baf Kapýsý yakýnlarýndaki genel hastaneye yetiþtirilemeden yolda can vermiþ... Yargýç Emine Dizdarlý halen Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný yýlýndaki o meþhur tutuklanmamýzda karþýlaþmamýz tarihin bir tecellisi miydi acaba? Babasý 'casus' diye TMT tarafýndan vaktiyle kurþunlanmýþ bir yargýcýn karþýsýna kýrk yýl sonra yine 'Rum casusu' denilerek biz çýkarýlmýþýz... Ve Denktaþ'ýn "delilleri gördüm" dediði bu 'casusluk' davasýnda suçsuz olduðumuza hükmederek bizi serbest býrakmýþ... Toplumumuzda adalet uðruna herkes Emine Haným kadar cesur olabilseydi sanýrým herþey bambaþka olurdu... Adalet olmalýydý kanlý adanýn sonu...

3 AFRÝKA dan mektup... AKP'NÝN MASKESÝ DÜÞÜNCE YALAKALARIMIZ ZORDA KALDI Türkiye'de AKP'nin ne faþist bir parti olduðu iyice ortaya çýktýktan sonra Kýbrýs'ta seçim peþinde koþan partilerimizi bir sýkýntýdýr aldý... Malum... Ankara'nýn desteði olmadan kimse önemli bir baþarý saðlayamaz buradaki seçimlerde... Ancak faþist AKP ile kolkola girmek eskisi kadar kolay deðil þimdi... 'Ilýmlý Ýslam modeli'ni uygulayan demokrat bir parti sanýldýðý günlerde mesele yoktu. Hatta Denktaþ'a ve UBP'ye karþý bu parti ile ittifak yapmak devrimciliðin þanýndan sayýlýrdý. AKP karþýtlarýna 'statükocu' damgasý yapýþtýrmak da oldukça modaydý... Tüm bunlarý bu toplum CTP ile yaþadý. CTP yetkililerinin o günlerdeki demeçlerine ve gazetelerinde yazdýklarýna bakarsanýz görürsünüz hep bunlarý... * Türkiye için bir felakettir AKP... Bizim için de... Muhaliflerini tutuklayýp içeri týkmak için ortaya bir Ergenekon maskaralýðý attý... Bazý geri zekalý solcularýn da büyük katkýlarýyla yapmak istediði herþeyi yaptý... Asýl hedef derin devleti ortadan kaldýrmak falan deðildi... Öyle olsaydý, hayatý boyunca derin devlete karþý mücadele vermiþ olan Soner Yalçýn, Ahmet Þýk, Nedim Þener, Mustafa Balbay ve onlar gibi daha nicelerini içeri týkmazdý. Pýnar Selek gibi aydýnlýk, ilerici ve hümanist bir kýzý bunca yýl mahkemelerde süründürmezdi... Ve Sivas katillerini zamanaþýmý diyerek baðýþlamazdý... Hrant Dink ve Uður Mumcu gibi cinayetleri adam gibi aydýnlatýr, suçlularýn yakasýna yapýþýrdý... Otuz yýlý aþkýn bir süredir hapiste bulunan ve suçlu olduðu bile hala kanýtlanamayan Tahir Canan'ý serbest býrakýrdý... Eðer bu gerçekten bir derin devlet hesaplaþmasý olsaydý, Uludere'deki katliamý örtbas etmezdi... Türkiye'deki manzara þudur þimdilerde kýsaca: Nasýl ki bir zamanlar komünist diyerek ne kadar rejim muhalifi varsa tutuklanýp içeri týkýlýyordu, þimdi de Ergenekoncu denilerek ayný þey yapýlýyor... * Ýçimizdeki bazý aptallar Türkiye'deki hesaplaþmanýn bir derin devlet hesaplaþmasý olduðunu sanýyor hala... Ve Kýbrýs'taki Ergenekoncularýn da tutuklanýp Silivri'ye kapatýlmasý için yanýp tutuþuyor... Bunlar saðdan deðil, hiçbir zaman akýl komamýþ olan soldan bazý kesimler... Ancak artýk tüm dünyada ne olduðu çok iyi anlaþýlan AKP'yi savunacak mermileri kalmadý... Yalakalýk uðruna saçmalýyorlar... * Seçime inanan ve halka seçimle herþeyin deðiþeceðini söyleyip duran siyasi partilerimiz ise çok sýkýntýlý... AKP'ye yalakalýk yapacak hal kalmadý... Ama AKP'siz de olmaz... E, peki o zaman ne yapacaklar? Kime yað çekerek seçim kazanacaklar? Ýþte bu vaziyet içinde sýkýþýp kalmýþ bu partilerimiz... Graso hiç yok deðil, yine var elbette, ama temkinli davranýyorlar... Türkmenbaþý kesilen Tayyip Bey'i pek de gücendirmemeye çalýþýyorlar... UBP döneminde Türkiye düþmanlýðýnýn týrmandýðýný söyleyerek AKP'ye "Biz Ankara'ya daha iyi bir kalkan oluruz" mesajý uçuruyorlar... Uçursunlar... Ecele faydasý yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Maðusa daki Tapu ve Kadastro Dairesi nin de elektrikleri kesildi Maliye Bakanlýðý'ndan Kýb-Tek açýklamasý "BRT VE BAZI BELEDÝYELERÝN ELEKTRÝK KURUMU'NA BORÇLARI MERKEZÝ BÜTÇEDEN ÖDENMEYECEK. TARAFLAR BORÇLARIN ÖDENMESÝ ÝÇÝN KARÞILIKLI GÖRÜÞEREK ANLAÞMA YOLUNA GÝTMELÝ VE BORÇLAR TAKSÝTLER HALÝNDE ELEKTRÝK KURUMU'NA ÖDENMELÝDÝR" Maliye Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun alacaklý pozisyonda görülmesinin, tek taraflý yapýlan indirim uygulamasýndan kaynaklandýðýný belirtti. Konuyla ilgili açýklama yapan Maliye Bakanlýðý, "31 Aralýk 2008 tarihine kadar Elektrik Kurumu'nun devlete olan borcunun yüzde 80 oranýndaki gecikme zammý baðýþlanmýþtýr. Baðýþlanan tutar yaklaþýk 315 Milyon TL civarýndadýr. Bu baðýþlama olmasa idi devlet borçlu deðil, kurumdan yaklaþýk 240 Milyon TL alacaklý olacaktý" dedi. Açýklamada ayrýca, 24 Nisan 2012 tarihinde KIB-TEK ile Maliye Bakanlýðý yetkililerinin yaptýðý görüþmede, devletin Kýb-Tek'e borçlarýnýn 31 Aralýk 2010 öncesi gecikme zamlarýnda indirime gidilmesi ve mahsuplaþma yapýlacak borçlarýn sýfýrlanmasý yönünde bir karar üretilmiþ olmasýna raðmen kurum yönetimince herhangi bir çalýþma yapýlmadýðý kaydedildi. HER AY 2 MÝLYON TL TEÞVÝK ÖDENÝYOR Maliye Bakanlýðý açýklamasýnda, tüm borçalacak hesaplamalarý yanýnda devlet olarak Elektrik Kurumu'na her ay yaklaþýk 2 Milyon TL teþvik ödemesi yapýldýðý kaydedildi. Açýklamada, "Sanayi, turizm, tarým alanýndaki iþletmeler; üniversiteler, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan onaylý yurtlar ve KKTC televizyon kanallarýnýn elektrik girdi maliyetinin daha düþük olmasýna devlet olarak yardýmcý olmaktayýz. Elektriðin ilgili alanlara daha ucuza mal olmasý için tamamen ödenmiþ faturalarý Dava okunan öðretmen sayýsý 8 oldu Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), "yasal olarak atanma sýrasýnda bulunmayan bir öðretmenin yasa dýþý olarak bu okulda görevlendirildiði" gerekçesiyle Necati Taþkýn Ýlkokulu'nda uyguladýðý greve bugün de devam edecek. Konuyla ilgili olarak dün Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan ile görüþen KTÖS yönetimi, bakanýn bugün yanýt vereceðini, buna göre grevin devam edip etmeyeceðinin belli olacaðýný vurguladýlar. TAK muhabirine açýklama yapan KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, görüþmede bakan Atasayan'a, Necati Taþkýn Ýlkokulu'nda yaþanan sorunlarý anlattýklarýný ve çözüm üretilmesini istediklerini söyledi. Görüþmeyi "olumlu" olarak niteleyen Özhür, Necati Taþkýn Ýlkokulu'ndaki sorunun "yasal olarak Dairelerde dün karanlýkta çalýþtýlar üzerinden kilovat baþýnda 0.10 kuruþ elektrik enerjisi teþviði ödenmektedir yýlýnda baþlayan bu uygulama ile yaklaþýk 2 Milyon 200 bin TL civarýnda para her ay Elektrik Kurumu'na ödenmektedir" denildi. BRTK VE BELEDÝYE BORÇLARI Maliye Bakanlýðý, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve bazý belediyelerin Elektrik Kurumu'na olan borcunun merkezi bütçeden ödenmeyeceðini de belirtildi. Açýklamada, "Taraflar borçlarýn ödenmesi için karþýlýklý görüþerek anlaþma yoluna gitmeli ve borçlar taksitler halinde Elektrik Kurumu'na ödenmelidir" denildi. atanma sýrasýnda bulunmayan bir öðretmenin yasa dýþý olarak buraya görevlendirilmesi" olduðunu kaydetti. Özhür, Bakan Atasayan'ýn yarýn sabah yapacaðý toplantýnýn ardýndan sendikaya yanýt vereceðini ifade ederek, bu cevabýn olumlu gelmesi durumunda grevi kaldýracaklarýný söyledi. DAVA OKUNAN ÖÐRETMEN SAYISI 8 OLDU Bu arada Özhür, KTÖS'ün kýyafet genelgesine tepki amacýyla Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði önünde yaptýðý eylemden dolayý bugün 4 kadýn öðretmene de dava okunduðunu söyledi. Özhür, Senem Saygun, Öjen Topçu, Hare Yakula ve Canan Sümer adlý kadýn öðretmenlere de dava okunmasýyla dava okunanlarýn sayýsýnýn 8'e yükseldiðini kaydetti. existence Elvan Levent GEL... AFRÝKA'YA GEL Susma, sustukça sýra sana gelecek, demiþtik ya, sýrasý gelmeyen kaldý mý halâ, diye sormak gerekiyordu belki þimdi. 'Afrika' koyduysak bu gazetenin adýný, boþuna mý koyduk sanki... Þimdi bir Ekvator Ginesi'nde olanlara bakalým, bir de buraya... Afrika'da küçücük bir ülke. Týpký bizim Akdeniz'de olduðumuz gibi... Ama baþýndakilerden çekmediði kalmamýþ o zavallý halkýn. Týpký buradaki gibi... Ýnsan haklarý mevzusunda dünyadaki en geri kalmýþ ülkelerden biri. Piþkin mi piþkin, yönetime askeri darbeyle gelmiþ bir adam var baþýnda. Teodoro Obiang... Tam 33 yýldýr oturuyor o koltukta... Ülke, bir petrol ülkesi ama halkýn üçte ikisi sefalet içinde yaþýyor. Týpký Bangladeþ'teki gibi günde bir dolarýn altýnda bir ücretle çalýþtýrýlýyorlar. Bütün parayý da baþtakiler götürüyor tabii. Adamlar yaklaþýk on yýl öncesinin verilerine göre en az 35 milyon dolar yemiþler... Bu rakam da sadece, Amerikan senatosunun yayýnladýðý ve bir zamanlar Pinochet'ye de hizmet eden yine Amerikan merkezli bir bankaya açýlan soruþturmanýn sonucuna dayanýlarak belirtiliyor... Bunun dýþýnda yenilen paralarýn hesabýný da bir Allah, bir de Obiang bilirdi herhalde. Birkaç gün önce BBC'nin hazýrladýði bir programda izlemiþtim, yeni bir baþkent inþa ediyorlardý Ekvator Ginesi'nde... Trilyonlara mal olacak olan bir baþkent... Amazonlarýn ortasýnda bir cevher adeta... Alýþveriþten spora kadar her türlü görkemli 'kompleks' vardý orda. Haliyle, BBC de elbette, sizin ve benim aklýma gelen soruyu soruyordu: Bu kadar görkemli yeni bir baþkent inþa etmeye para vardý da, o halde neden halkýn yarýsýndan çoðu sefalet içinde yaþýyor halâ? Ama söylemiþtik, adam piþkin mi piþkin... Ülkenin bu zengin enerji kaynaklarýndan neden halkýn tümü deðil de, sadece baþtakiler faydalanýyor, diye sorduðunda BBC muhabiri, Obiang, þiddetle karþý çýkýyordu... Öyle birþey yok, diyordu... Tam tersine, kendisinin rejimi halka bolluk ve refah getirmiþ... Malum, bizim burada da baþa kim geçerse geçsin ayný þeyi söylerdi. Verdikleri demeçlerde, "Günden güne geliþmekte olan bir ülkeyiz", derlerdi... "Hýzla büyüyoruz"... Sizin bir þüpheniz mi vardý bundan? Evet, bizde kimse bir dolarýn altýnda bir paraya çalýþmýyordu burada. Cep telefonlarýnýn ve bilgisayarlarýn en yeni modelleri ile en pahalý arabalar da eksik deðildi 'de-jure nüfüs'umuzda. Ama gelin görün ki, baþkentimizin biricik devlet hastanesindeki yegane tomografi cihazý bozuktu yine de. Mamografi cihazý ise hiç yoktu mesela... Akýl almaz harcamalarý ve lüks yaþantýsýyla Fransa'yý adeta batýran kraliçe Marie Antoinette'in, kendisine halkýn yiyecek ekmek bulamayacak kadar yoksul bir duruma düþtüðünü haber verdiklerinde ne dediðini hatýrlýyor musunuz? Ekmek bulamýyorlarsa, pasta yesinler, demiþti... Bakýnýz, bizim polis de, elektrik borcunu ödemeyen Maliye'yi koruyor... Elbette... Maliye'yi korumayýp da kimi koruyacaktý? Halký mý? Bizimkisi gibi bir düzende polis halký korusa, devrim olurdu. Elektrik Kurumu'nu batýrdýlar, þimdi onu satýp yine bir ton parayý cebe indirecekler... Elde zaten satýlmamýþ birþey kalmadý ama umurlarýnda deðildi tabii, onlar zaten ülkeyi satmak için oturmuyorlar mý orda? Mantýk ekmek-pasta mantýðýydý; elektrik yoksa, mum yaksýnlar, deðil mi?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Akciðeri kara oldu meclis baþkanýnýn Yakýnýyor durmadan iþlemez diye meclis Çok kahrýný çekti þu kurultay belâsýnýn Nisapsýzlýk sanki da tek boynuzlu bir iblis Kalay ALÝ BABANIN BÝR ÇÝFTLÝÐÝ VAR, ÇÝFTLÝÐÝNDE ENAYÝLER VAR KKTC meclisinde elektrik konusunun konuþulduðu sýrada elektrikler kesilmiþ. Bir süre karanlýkta kalan muhterem milletvekilleri "Meclis'in de mi elektriðini kestiler" gibisinden homurdanmaya baþlayýnca, baþkanlýk kürsüsünde bulunan CTP milletvekili Fatma Ekenoðlu "Elektriðini tek ödeyen kurum Meclistir" demiþ Demek ki, bütün bakanlýklar, baþbakanlýk ve cumhurbaþkanlýðý elektrik ödemiyor. Demek ki, "devlet" dedikleri aslýnda "Ali Babanýn çiftliði" gibi bir þey. Eeee Elektrik parasýný ödeyen vatandaþlar da bu çiftliðin enayileri Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ÇAKIRDAKLI DONUNA BAKMAZ RUMA YARDIMA KALKAR DURUM BUDUR... Pazartesi günü Elektrik Kurumu Sendikasý (El-Sen) Maliye Bakanlýðý'nýn kapýsýna dayandý. "Elektrik borcunu ödemedin tahsil etmeye geldik. Ya ödersin, ya da elektriðini keseceðiz" dedi... Ancak orada hazýr bulunan polisler elektrikçilerin içeriye girip elektriði kesmelerini engellediler. El-Sen'e küçük bir eleþtirim olacak bu konuda... Maliye Bakanlýðý önce ikaz edilecekti... Ardýndan da bir ihtar gönderilecek ve elektriðinin kesileceði duyurulacaktý... Gerekirse "son ihtar" diye bir "kýrmýzý" mühürlü mektup daha gönderebilirlerdi. El-Sen'in yapmasý gereken buydu. Maliye Bakanlýðý'ný ikaz ettiler mi? Ettiler... Ýhtarda bulundular mý? Bulundular... Ertesinde makaslarý çekip iþi "þak" diye bitireceklerdi... Ýþte bunu yapmadýlar. Onlar ne yaptýlar? Basýn yoluyla Maliye Bakanlýðý'nýn elektriðini keseceklerini "dümbür düdük" ettiler... Pazartesi günkü arbedenin yaþanmasý bundandý... Polisler kapýyý tuttular, Ersin Tatar emir vererek Elektrik Kurumu'na ait sayacýn bulunduðu kutuyu yasal olmamasýna raðmen zincirlettirip kilit vurdurdu... Bir vatandaþ yapmýþ olsaydý, Maliye'deki yasal olmayan durumu koruyan polis, vatandaþý tutuklayýp kodese atacak ve dava okuyacaktý. Bir vatandaþ olarak ben þunu öðrenmek istiyorum. 30 TL veya 100 TL borcu olup da ödeyemeyen vatandaþlarýn elektrikleri çatýr çatýr kesilmiyor mu? Kesiliyor... Acaba böyle bir durumda vatandaþlar da Elektrik Kurumu'na karþý polisleri çaðýrýp önlem alsalar olmaz mý? Polisin bu konuda vatandaþýn yanýnda yer alýp almadýðý da ölçülür hem! Denemek en güzelidir... Bence herkes bunu yapmalý ve polisin güvenlik gücü olarak kimin yanýnda yer aldýðýný ve kimi koruduðunu öðrenmelidir. Maliye Bakanlýðý elektrik yolsuzluðu yapýyor. Kullandýðý elektriði ödemiyor. Elektrik çalýþanlarý zora sokulan kurumlarýnýn hayatiyetinin devamý için "borcunu ya ödersin, ya da elektriðini keserim" diyor. Ancak elektrik yolsuzluðu yapan kurum elektrikçileri içeriye sokmadýðý gibi kendilerini korumak için polis de çaðýrýyor... Baþka söze sanýrým gerek yok... Maliye Bakanlýðý'nýn yaptýðý, KKTC denen bu toprak parçasý üzerinde, güç kimin elindeyse geriye kalanlarýn anasýný aðlatma hakký vardýr, anlamý taþýr. TC Elçiliði'nin bahçesine yaklaþtýðýnýzda kameralarla tespit edilirsiniz ve yan baktýðýnýz takdirde de, neden yan baktýnýz diye aleyhinizde soruþturma baþlatýlabilir! Eylem yapacaksanýz polisin ilk iþi TC Elçiliði'nin etrafýný polislerle örmek oluyor. Gerisi umurlarýnda deðil... Sistemin beyni orda çünkü... Beyne birþey olmasýn da ne olursa olsun... Polis hareketleriyle, "gidin kuklalarla uðraþýn"diyor eylemcilere... Maliye Bakanlýðý'ndaki olay ise yerine göre kuklalarýn da korunmak zorunda olduðudur. Durum budur... 2'SÝ RUM 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI 352 adet sahte 100 dolar ele geçirildi Polis, önceki gün öðleden sonra Karaoðlanoðlu'nda bir iþyerinin park yerindeki operasyonla, 352 adet sahte 100 dolarlýk banknot ele geçirdi. Olayla ilgili ikisi Rum üç kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün saat 15.30'da gerçekleþtirilen operasyonda, 45 yaþýndaki T.K.'nin tasarrufunda bulunan 352 tane sahte 100'lük Dolar emare alýndý. Sahte para olayýyla ilgili soruþturma çerçevesinde, T.K. yanýnda, suçla baðlantýlý olduklarý tespit edilen Güney Kýbrýs'ta sakin L.L. (E-32) ve T.K.(K-37) de tutuklandý. Zanlýlar dün Girne'de mahkemeye çýkarýldý. Amerikan Dolarlarý ile ilgili basýn toplantýsý düzenledi Polis Genel Müdür Muavini, Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürü Ali Adalýer basýn toplantýsýnda, operasyon hakkýnda bilgi verdi ve basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Adalýer, sahte Amerikan Dolarlarýnýn polisin edindiði bilgiler ýþýðýnda yapýlan baþarýlý operasyon sonucu ele geçtiðini 3'ER GÜN TUTUKLULUK Girne'de 352 adet sahte Amerikan Dolarý ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 3 kiþi mahkemeye çýkarýldý. Olayla ilgili dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan 2 Kýbrýslý Rum; Lois Loizou ve Tasoula Kosta ile Alsancak'ta sakin Kýbrýslý Türk Turan Kuriþi hakkýnda 3 gün tutukluluk alýndý. Olayý tahkikat eden Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Barýþ Dumanlý, mahkemeye verdiði yeminli ifadede; olayýn dün, polisin Girne Karaoðlanoðlu Caddesi üzerinde bir iþyerinin park yerinde araç içindeki Turan Kuriþi'nin üzerinde yaptýðý aramada, tasarrufunda 352 adet sahte Amerikan Dolarý bulmasý ve emare olarak el koymasýyla ortaya çýktýðýný söyledi. Polis Memuru Dumanlý, bunun üzere soruþturmayý geniþleten polisin, Turan Kuriþi'nin sahte paralarý Kýbrýslý Rum Lois Loizou ile Tasoula Kosta'dan temin ettiðini öðrendiði ve ayný gün Güney Kýbrýs'tan Metehan sýnýr kapýsýndan KKTC'ye geçen zanlýlarý giriþte gözaltýna aldýðýný kaydetti. Barýþ Dumanlý, zanlýlarýn verdikleri ifadelerinde tümünün suçlarýný kabul ettiklerini de söyledi. Sahte para olayýyla ilgili soruþturma sürüyor. ADALIER: GÜNEY KIBRIS'TAN TEMÝN EDÝLDÝ Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü, Girne'de ele geçirilen sahte belirterek, sahte paralarýnýn 100'lük banknotlar halinde toplam 352 adet olduðunu kaydetti. Sahte paralarý tasarrufunda bulunduran Turan Kuriþi adlý bir kiþinin tutuklandýðýný belirten Adalýer, sahte paralarýn zanlýnýn verdiði bilgi ýþýðýnda Güney Kýbrýs'tan temin edildiðinin anlaþýldýðýný söyledi. Yapýlan ileri soruþturmada sözkonusu paralarý Kuriþi'ye Kýbrýslý Rum Lois Loizou ile Tasoula Kosta adlý kiþilerin verdiðini tespit ettiklerini ve sözkonusu kiþileri dün saat 20:00 civarýnda Metehan Sýnýr Kapýsý'ndan KKTC'ye giriþ yaparken tutukladýklarýný anlattý. Polis Genel Müdür Muavini, Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürü Ali Adalýer, sahte paralarla ilgili soruþturmanýn devam ettiðini de söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun müthiþ bir itirafta bulundu. Ýnsanýn tüylerini diken diken eden... Gýrtlaðýna kadar acizliðin, adam kayýrmacýlýðýn, Ankara'dan gelen talimatlarýn önünde esas duruþa geçmenin zehir zemberek ifadesi olan bir itirafta... Neymiþ? Devlet elektrik tahsilâtý yapamazmýþ. Ýtirafa bakýn da hizaya gelin! Elektrik tahsilâtýný bile yapamazsanýz... Ne iþiniz var orda? Neden hâlâ kunduracý "gollâsý" gibi yapýþýp kaldýnýz o koltuklarda? Utanmadan bir de Güney Kýbrýs'a yardým teklifinde bulunuyorsunuz! Bu sabah bir okurum aradý telefonla... Hiç uzatmadan konuya girdi ve bu yardým teklifiyle ilgili olarak, tek cümlelik bir yorum yaptý. "Bunu yazacaðým" dedim... "Yaz tabii" dedi... Cümle aynen þöyle: "Çakýrdaklý donuna bakmaz... Ruma yardýma kalkar!" Elektrik tahsilâtý yapamazlarmýþ! Tabii yapamazsýnýz... Kendi kullandýðý elektriðin bile parasýný ödemeyenler, nasýl yapabilir ki bu tahsilâtý? Ersin Tatar istediði kadar inkâr etsin... Ýstediði kadar Maliye'nin elektrik borcu yok desin... Hesaplar konuþuyor... Belgeler konuþuyor... El-Sen önceki gün belgeleriyle açýkladý bunu... Maliye'nin þu anda tam 70 milyon 173 bin TL elektrik borcu var! Kýb-Tek ile Maliye Bakanlýðý arasýndaki mahsuplaþmadan sonra ortaya çýkan rakamdýr bu. Ama buna raðmen, Kýb-Tek'i satmayý akýllarýna koymuþ olanlar, gerçekleri balçýkla sývayacaklarýný sanýyorlar! Elektrik tahsilâtý yapamazlarmýþ! Akýllarýnca peþkeþe mazeret uyduruyorlar! AKP'nin emridir... Bu þekilde Kýb-Tek'i önce batýracaklar... Ondan sonra da özelleþtirme kisvesi altýnda peþkeþ çekecekler! Kýb-Tek'e milyonlara varan büyük borçlar sözkonusu. Baþta "devlet" kurumlarý... Belediyeler... TC sermayeli 5 yýldýzlý oteller... Hatýrlý þirketler... Bunlarýn hiçbirini diþi kesmiyor muhterem "devletimizin"! Hatta milyonlarca liralýk elektrik borcunu baðýþladýklarý bile var TC sermayeli oteller arasýnda! Ama sýradan vatandaþlardan elektrik parasýný kuruþuna kadar çatýr çatýr tahsil etmeyi biliyorlar! 50 liralýk elektrik borcu için sosyal yardýmla geçinebilen vatandaþlarýn elektriðini bile kesmekten çekinmiyorlar! Elektrik tahsilâtý yapamazlarmýþ! Sýradan vatandaþtan bunu nasýl tahsil ediyorsun öyleyse?! Çünkü vatandaþ günü gününe, týpýþ týpýþ gidip ödüyor da ondan! Gecikme zammý kazýðýný yememek için baþka þansý mý var?! Ama Kýb-Tek'in milyonlarca liralýk alacaðý bu durumdaki vatandaþlardan deðil... Yukarýda saydýklarýmýzdandýr! El-Sen'in yüksek miktarlarda borcu olanlarýn elektriðinin kesilmesi kararýna, baþta halk olmak üzere, tüm kesimlerden büyük destek var. Çünkü bu kez ortada halký maðdur edecek bir eylem yok. Milyonlarca liralýk borcunu ödemeyenlerin maðduriyetidir söz konusu olan. Ki onlar da bunu sonuna kadar hak etmiþlerdir zaten. El-Sen, kendisine desteðin bu kadar yüksek olduðu bir zamanda, kesme eylemini uygulamaya koymazsa, bu geniþ platformu bir daha yakalayabilir mi bilemem...

5 5 19 Aralýk 2012 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Polisin durumdan görev çýkarýp, eylemcileri durdurmasý ve Maliye'nin elektriklerinin kesilmesini engellemesi iþgüzarlýktan baþka bir þey deðil. 2012'nin en komik olaylarýna yüzeysel bir bakýþ!.. (3) MÝÞ-MIÞLAR * EMAA 10. yýl resepsiyonuna hiçbir siyasi davet etmemiþ - E olur mu yahu!.. Nasýl eðlendiler? * Özersay, "Hükümet guduru gidiyor" demiþ. - Yooo. Guduru deðil El yordamý ile sürüne sürüklene gidiyor iþte. Ayrýca nereye gittiðini de pek önemsediði yok zaten. * Özersay, "Hükümet guduru gidiyor" demiþ. - Uydurmuþ!.. Hükümetin bir yere gittiðini nerde gördü ki Hükümetimiz dolap beygiri gibi olduðu yerde dönüp duruyor. Bu nedenle guduru gittiði söylenemez. * Denktaþ, " Bu komedinin bitmesinin tek yolu erken seçimdir" demiþ. - Al sana bir komedi daha! * Maðusa suriçini canlandýrma çalýþmalarý devam ediyormuþ. - Suriçi ancak bir þekilde canlanabilir Ama burada söyleyemem. * Arka koltukta emniyet kemeri zorunlu olmuþ. - Güzel memleketimin haline bakar mýsýnýz? Her þey zorunlu ve her þey zorla yaptýrýlýyor. * Toplumun yarýsýndan fazlasý mecliste temsil edilmiyormuþ. - Doðrusunu söylemek gerekirse, çýkaramadým Bu durum iyi mi, kötü mü? * Vatandaþlar mali protokol hakkýnda konuþmuyormuþ. * Nasýl konuþsunlar ki Þimdi diþ bilerler Az sonra "Bir genç daha öldü süratten. Orada kamera olsa ölmezdi" dedi. "Ölecek baþka köþe bulurdu" dedim. Eskilere gitmeye gerek yok. Eðlence, masgaralýk, iþgüzarlýk çok. KIB-TEK, yýllar öncesi yapmasý gerekeni geçen gün yaptý ve hatýrlý bir þirketin elektriðini kesti. Vay sen misin güzelim muteber þirketin elektriklerini kesen. Tarým Bakaný Amcaoðlu da, KIB-TEK'e ait su kuyularýna kilit vurdu. Hade Söyleyin bana bakayým. Güler misiniz, aðlar mýsýnýz? Aklý olan aðlar tabii Ama biz gülüp geçiyoruz, geçiþtiriyoruz. Bu olacak þey mi yahu? Dedik ya, oluyor iþte. Gülmekten üstüne iþeyenler bile var. Bir Rum lider var. Anastasiadis. Adý "Evet"çi diye çýktý. Türklere yakýnmýþ, sýcak bakýyormuþ. Yakýnda Hristofyas'ýn yerine cumhurbaþkaný(mýz!) olmasý bekleniyormuþ. Ha iþte bu Rum, kýlýfýna uydurup bir tasarý hazýrlamýþ ve Türklerin Rum hastanelerinde bedava tedavi görmesinin önünü kesmeye çalýþýyormuþ. Hop oturduk, hop kalktýk. Vay sen misin bunu yapan! Bir "evet"ci Rum bunu nasýl yaparmýþ. Gel de vatandaþýmýn çýrpýnmasýný gör de gülme! Yahu daha anlayamadýnýz mý. En iyi Rum, "evet" diyen Rum deðildir. En iyi Rum "tasarý vermeyen" Rum'dur. Bunu öðrenin artýk ve deðil bizi, kargalarý da güldürmeyin içinde KTÖS de birçok komikliklere imza attý. Sað olsunlar sahneden hiç eksik olmadýlar. Hep gündemde kalmayý becerdiler. Ama en son numaralarý gerçekten süper. Alper Susuzlu tiyatrosu bile güldüremezdi bizi bu kadar. Haberiniz vardýr mutlaka. KTÖS bir fotoðraf yarýþmasý düzenledi. Yok yok, siz fotoðraf çekip göndermeyeceksiniz. Onlar fotoðraflarý seçti, siz, sizi en çok güldüreni seçeceksiniz. Gerçi onlar "sizi en çok güldüreni" demedi ama çýkan anlam o. 1. Fotoðrafta Küçük, Erdoðan'a maaþý için BÖYLE BÝR ANDI diyor. 2. Fotoðrafta Küçük'ün elini öpen o sahte imzacý imtihancýbaþý var. 3. Fotoðrafta mahkeme koridorundaki baþbakan Küçük'e "allah kurtarsýn" diyen vatandaþlar var. Bunlardan bir tanesini seçin iþte. Seçebilirseniz tabii. Seçemezsiniz. Çünkü masgaralýklar gýrtlaðý aþtý. (sürecek) Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÝDÝLECEK KAPI DEÐÝÞMELÝ (Ýstanbul)- Demir parmaklýklarýn iç tarafýnda memur, dýþ tarafýnda memur, en içinde de memur Memur, en içteki memurun, parasýný ödemediði elektriðini kesmek için geldi ancak "engellenecek" direktifi alan içteki memur görevini yapmaya gelen memurun yolunu keserek görevini yaptý! Böyle garip bir durum yaþandý, yönetimiyle, kuruluþuyla, yürüyüþüyle garip ülkede. Burasý adýna KKTC denilip uygulanmaya çalýþýlan Kýbrýs'ýn kuzeyi. Ortasýna garip bir kapý yaptýlar; sýnýr dediler üstelik. O kapý için çok çalýþtýlar. Öldüler öldürdüler. Sonra da karmaþa çýkartarak oluþan toz dumandan faydalanarak böldüler. Þimdi isim uyduruyorlar ve tam da Kýbrýslý aðzýyla, "olmayacak be annem boþuna uðraþma" deseler de dünyaya kabullendirmeye çalýþýyorlar. Ve memur, oynanan oyunlarý görerek eyleme geçti derken karþýsýna taþýmalarýn emri ile taþýmalarýn çoðunlukta olan memurunu diktiler ki en içteki memur maðdur edilmesin. En iyi ihtimalle olacaklarý þimdiden yazalým. Emir kuzeyden geldi. Elektrik de özelleþtirilecek, benim yandaþýma peþkeþ çektirilecek. Emir alacak olan yerde emir verenler çoktur. Ki koskoca ülkenin baþbakanýyým diyenler bile baþbakan olduðuna inanmýyor ve baþka bir ülkenin baþbakanýna "Sayýn baþbakaným" diyor. Diyor da sorulan her soruya mecburmuþ gibi cevap veriyor örneðin "maaþýn kaç?". Böyle kiþilere teslim edilmiþ teknenin gidebileceði en iyi yer neresi olabilir diye siz düþünün. Bir yetkili daha var bu olmayacak duaya amin denilen ülkede. O da baþýnda bulunduðu ülkenin anavataný olduðunun farkýnda deðil Ve anavataným dediði diðer ülkeye "emriniz var mý" diye soruyor. Ne garip bir ülkede burasý Bir gariplik daha var. AB "Topraðýn sahibiyim" diyor ama yarýsýndaki iþlere karýþmýyor. Adeta baþkalarý parçalasýn, bozsun, daðýtsýn diye görmezden geliyor. Geçenlerde türbana, çarþafa, tespihe eylem yapýldý bir kapýda Kapý elçi görünümlü valinin kapýsý. Eylemi yapanlar tehlikenin farkýnda olanlar. O günden sonra düþündüm Eylem yapýlacak kapý orasý deðil AB kapýsý olmalý. Çünkü malýn sahibi o gözüküyor. Oraya gitmeli. Dýþarýda memur. Ýçeride memur En içte de memur. Memur parayý ödemeyen memurun elektriðini kesmeye geldi Taþýmalardan emir alan memur aldýðý direktif gereði memurun yolunu kesti. AB'den eski bir yetkili ise açýkladý, "AB'den baský olmazsa hiçbir þey olmaz". Gel de külahýma anlat El-Sen taleplerini Baþbakan Küçük'e iletti "DEVLET KURUMLARININ BÝRÝKMÝÞ BORÇLARI ÖDENMELÝ, BRT VE CAMÝLER BÜTÇEYE DAHÝL EDÝLMELÝ, SOKAK AYDINLATMALARI ÝÇÝN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI TAHSÝLATLA YÜZDE 35 DAHA UCUZ ELEKTRÝK MÜMKÜN" Baþbakan Ýrsen Küçük, Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El- Sen) yetkilileri ile görüþtü. Dün öðleden sonra yapýlan görüþmenin ardýndan TAK muhabirine açýklama yapan El-Sen Genel Baþkaný Çaðlayan Cesurer, Baþbakan Küçük ile görüþmede, Kýb-Tek'in mali durumunun düzeltilmesi için taleplerini dile getirdiklerini ifade etti. Cesurer, görüþmede devlet kurumlarýnýn birikmiþ borçlarýnýn ödenmesi, BRT ve camilerin elektrik borcunun ödenebilmesi için bütçeye dahil edilmesi, hiçbir kurum tarafýndan ödenmeyen sokak aydýnlatmalarý için yasal düzenleme yapýlmasý, Karpaz'daki Rumlarýn kullandýðý elektriðin bedeli POLÝSTEN UYARI "Su birikintilerinde dikkatli olun" Polis, su birikintisi oluþan yollarýn trafik için tehlike oluþturduðuna dikkat çekerek, sürücülerin dikkatli olmasýný istedi. Polis Trafik Müdürlüðü'nün açýklamasýnda, son günlerdeki saðanak yaðýþlarýn bazý yollarda su birikintileri oluþmasýna neden olduðu belirtilerek, bu yollarý kullanacak sürücülerin daha dikkatli olmalarý gerektiði vurgulandý. Açýklamada su birikintisi oluþan yollar þöyle sýralandý: Lefkoþa bölgesi:-lefkoþa'da, Þht. Ecvet Yusuf Caddesi (Mücahitler Derneði Önleri) ORGAN YASA TASARISININ YASALLAÞTIRILMASI ÝSTENÝYOR Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði, 2013 Mart ayýnda kadar Organ Yasa Tasarýsýnýn tüzüðü ile birlikte uygulamaya konmasýný istedi. Dernek Baþkaný Dr. Zerrin Akalýn yaptýðý yazýlý açýklamada, organ nakli konusunda toplumun gösterdiði duyarlýlýðý yetkililerin gösteremediðini belirtti ve Organ Yasa Tasarýsýnýn yasallaþmasý için iki yýl önce meclise sevk edildiðinin altýný çizdi. Periton diyaliz hastasýnýn Hür-Ýþ Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, eylem nedeniyle gerçekleþtirilen tutuklama ve dava okunma olaylarýna karþý olduklarýný belirtti. Latifoðlu yazýlý açýklamasýnda, KTÖS'ün kýyafet genelgesine karþý Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ne karþý eylem yaptýðýný anýmsatarak, bu eylemle ilgili daha önce yaptýðý açýklamanýn yanlýþ anlaþýldýðýný ve "kara çarþafý desteklermiþ" gibi bir ifadeye yer verildiðini kaydetti. Açýklamasýnda, "Eðer kýyafet alýnmamasýna raðmen KDV'sinin ödenmesini gerektiren düzenlemenin deðiþtirilmesine iliþkin taleplerini ilettiklerini belirtti. Cesurer, kurumun tahsilat yapmasý durumunda yüzde 35 oranýnda daha ucuz elektrik üretebilecek duruma geleceðini de vurguladý. Baþbakan Küçük'ün, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý aracýlýðýyla konuyu deðerlendirdikten sonra El-Sen'e yanýt vereceðini kaydettiðini belirten Cesurer, Kýb-Tek çalýþanlarýnýn görev gereði büyük borcu olan kurumlarýn elektriðini kesmeye devam edeceðini, ancak borç süresi yarýn dolan devlet kurumlarýnýn elektriðinin bir sonraki gün kesileceðini ekledi. Gazimaðusa bölgesi:lefkoþa'dan Gazimaðusa istikametine gidiþte; - Deðirmenlik kavþaðý-aslanköy çýkýþý (Kale Boya önleri)-dörtyol Polis Karakolu'nun 100 metre ilerisi- Güvercinlik kavþaðýndan- Gazimaðusa istikametine doðru gidiþte 2-3 kilometreleri arasýnda saða doðru viraj üzerindegazimaðusa'dan Lefkoþa istikametine gidiþte,- Korkuteli köy kavþaðýnýn 300 metre ilerisi Girne bölgesi-girne-esentepe Anayolu (Teknecik Elektrik Santralý önü ) yaþayabilmesi için her gece saat, hemodiyaliz hastasýnýn ise haftanýn 3 günü 4 saat hastanede diyaliz makinesine baðlý olmasý gerektiðini vurgulayan Dr. Akalýn, "Hastalar, belki bir gün organ çýkar da ben de bu þekilde yaþamaktan kurtulur; daha kaliteli, daha saðlýklý bir yaþamým olur umudu ile mücadele veriyor. Bu umutlarýnýn gerçekleþmesi için 2 yýldýr beklemekte olan yasanýn Meclisten geçip uygulamaya konmasý gerekir" dedi. Latifoðlu: Eylem nedeniyle tutuklama ve dava okunmasýna karþýyýz Ýnsanlýk dýþý bir olay daha Kýbrýs Postasý - Abbas ELMAS Lefkoþa'da kendi çocuðu ile zorla doðaya aykýrý iliþkiye girdiði iddiasýyla dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlan H.D isimli kiþi davalarý görüþülünceye kadar 2 ay süreyle cezaevine gönderildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Þeref Avcil, zanlý H.D'nin 8 aralýk 2012 tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen "Müstehcen darp ve doðaya aykýrý cinsi münasebet" suçundan methalder olduðunu söyledi. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýna konusunda bir dayatma var ise bunda dayatandan çok dayatmayý kabul edenin suçunun daha fazla olduðunu" ifade ettiðini dile getiren Latifoðlu, bu çaðda inanç ve düþünce özgürlüðüne saygý gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Atatürk ilke ve inkýlaplarý ile büyüdüðünü, kara çarþafa karþý olduðunu kaydeden Latifoðlu, "Eylem nedeniyle tutuklama ve dava okunmasýna karþý olduðumuzu, kýnadýðýmýzý kamuoyuna saygý ile duyururum" dedi. dikkat çeken polis memuru Þeref Avcil, zanlýnýn H.D'nin verdiði gönüllü ifadede suçunu kabul ettiðini, TC-KKTC vatandaþý olduðunu, iþsiz ve Lefkoþa'da ikamet ettiðini dile getirerek, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlýnýn iþlemiþ olduðu suçun ciddiyetine dikkat çekerek, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için 2 ay süreyle Merkezi Cezaevi'ne hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesini emretti. GÜNLÜK ARINÇ'TAN VAJÝNA MONOLOGLARI CHP milletvekili Aylin Nazlý Aka'nýn kürtaj tartýþmasýnda dile getirdiði "Baþbakan vajina bekçiliðini býraksýn" sözlerine karþýlýk, Bülent Arýnç'ýn "evli bir bayan milletvekili kendisiyle ilgili organýný nasýl böyle açýkça konuþabilir, utandým" demesi twitter'da espri konusu oldu. Tweet'lerden bazýlarý þöyle: *Umarým kimse Arýnç'a nasýl doðduðunu anlatmaz, kesin kalp sektesinden gider. Sezaryeni yasaklamasalardý iyiydi bak, karýndan halloluyordu. * Bülent Arýnç'ý protesto etmek için içinde "vajina" geçen slogan bulma çalýþmalarýný baþlatýyorum. * Ben slogan buldum: "Arýnç vajinama isim bul" * Arýnç bayan milletvekilinin organýnýn olduðunu duyunca yüzü kýzarmýþ. Olmadýðýný düþünüyordu sanýrým. * Aynaya bakarak üç defa vajina dedim, bülent arýnç belirdi aynada. Tövbe estaðfurulllah, mesir macunu uzattý aynadan. * Bülent Arýnç Can Yücel'in "Bizim orada göte göt derler" hikayesini okumamýþtýr. * Bülent Arýnç sanýrým vajinismus olmuþ! * Mesela ben de Bülent Arýnç'tan utanýyorum. Onu ne yapacaðýz? DAVALAR Sonuçlanan Afrika-Çangar davasýnýn kararý henüz alýnmadý... Bu arada baþka davalarýmýz girdi sýraya... Dün ilk duruþmasý yapýlan Ahmet Uzun davasý 10 Ocak'a kaldý... Bugün Þemsi Kazým'la ilgili davamýzýn ilk duruþmasý var. 'Havadis' gazatesiyle davamýz ise 29 Ocak'ta... ELCÝL-AVCI DAVASI Þener Elcil'in Turgay Avcý aleyhine açtýðý dava sürüyor. Geçtiðimiz gün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde yapýlan duruþmada tanýk olarak dinlenen Elcil iyi bir Kýbrýs sorunu brifingi verdi mahkeme salonunda... Elcil Avcý'ya, kendisine 'vatan haini' dediði için dava açmýþtý... KKTC BATMAZ 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz! MEMNUN MU? Enerji Bakaný Hacý Atun, "Elektrik Kurumu çalýþanlarý görevini yapmýyor" demiþti. Ýþte þimdi görevlerini yapmaya baþladýlar. Bakanýn eleþtirisi iþe yaradý... Þimdi memnun mu? Týrnak... "Elektrik Kurumu çalýþanlarýnýn örgütlendiði El-Sen'in, elektrik kesme eylemine de engel oluyorlar... Dar ve sabit gelirli insanlar, faturalarýný ödeyemedikleri zamanlarda elektriksiz býrakýlýrken, yüklü miktarda borcu bulunanlara dokunamýyorlar... Neden?.. Kiþisel ve partisel çýkarlar yüzünden..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Peki öyleyse; siz 'ideolojik" programlar hazýrlarken, bu programa yönelik eleþtiriler niye 'ideoloji'den arýnýk olsun? Bu mütehakkim bir dil deðil de nedir? Aslýnda böyle söyleyerek, 'sadece benim ideolojim doðrudur; ötekiler sakýncalýdýr' demiþ de olmuyor musunuz? Herkes sizin gibi 'anavatancý' ya da 'liberal' olmak zorunda mý ki?" Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Sonra hastaneleri... Okullarý... Hepsini satmalý (!) Geliri gideri tutmuyor, hiçbirinin... "Denk bütçe"yi saðlamalý (!) Acaba diyorum, daðdaki bayraðý da mý özelleþtirsek... Arada kimi lambalar yanmýyor da (!)" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Býrakýn þu an için, El-Sen'in haklý olarak girebileceði bir grevde ses çýkarmayý, tek baþlarýna, ülke için en önemli mücadeleyi yürüten bu insanlarýn yüzüne bakacak yüzümüz bile olmamalý. Ne yazýk ki, bizim kendimize bile hayýrýmýz yok." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) Günün Kahramaný ÇAÐLAYAN CESURER El-Sen geçtiðimiz gün Maliye Bakanlýðý'nýn elektriðini kesemedi, ama dün bazý devlet kurumlarýnýn ve sokak lambalarýnýn elektriðini kesti. Böylelikle adanýn kuzeyi büyük ölçüde karanlýklara gömüldü. Bu arada El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer sendikanýn taleplerini dün Ýrsen Küçük'e iletti. Ancak TAK'tan verilen haberde biz asýl aradýðýmýz talebi göremedik. Ýlk ve en önemli talep kurumun satýlmamasý olmalýydý deðil mi? Öyle bir þey yok... Sendika birikmiþ devlet borçlarýnýn ödenmesini ve bazý kurumlardan tahsilat yapýlabilmesi için yeni düzenlemelere gidilmesini talep ediyor. Hepsi o kadar mý? Bu ciddi eylem, kurumun özelleþtirilmesini engellemek için deðilse ne iþe yarar?

7 19 Aralýk 2012 Çarþamba AKINTIYA A KARÞI Münür Rahvancýoðlu Beni aramak istediðini biliyordum, ziyarete giden arkadaþlar söylemiþti. Annem öldükten sonra yazdýðým yazýdan etkilenmiþ, beni teselli etmek istiyordu. Telefon çaldý, arayan oydu... Üzüldüm annene dedi. Yazýný okudum... Biliyordum ki, o sýrada kendi ölümünü de düþünmekteydi ve kendi annesinin, babasýnýn, sevdiklerinin ölümünü de... Kapattýk telefonu, beni arayan numaraya içimde derin bir acýyla baktým... Hastaydý, az vakti kalmýþtý, ziyaretine gittik... Koskoca bir tarih gibi oturuyordu kanepede. Çökmüþtü, ama hala görkemliydi... Geçmiþe net ve duru bakýyor, bugünü kavrýyor ve geleceði düþünüyordu. Zihni geriye doðru deðil, ileriye doðru çalýþýyordu. Bizim kendi gücümüze güvenmemizi istemezler dedi. Sonra baþladý anlatmaya; Boðaz ý, Erenköy ü, Akýncýlar ý konuþtuk... Türkiye yokken, bu halkýn kendi öz gücü ile Elen þövenizmine direniþini, Türkiyeli subaylarýn mahalle aralarýnda yedikleri nanelerden sonra, mücahitlerin Bayraktar a nasýl posta koyduðunu anlatttý bize: Adamlarýný ya sen dizginle, ya da biz dizginleyeceðiz dediklerini... Geçmiþte kalmýþ bir aný gibi yad ettik o günleri; onurlu ve kendine güvenen, küçük ama geleceðe umutla bakan bir halkýn geçmiþinde kalan bir aný gibi... Ýsterler ki, biz kendimize Hoca'nýn Ardýndan Son Bakýþ güvenmeyelim. Biz esir düþmüþ olalým, onlar da gelip bizi kurtarmýþ olsun isterler. Halbuki biz esir düþmediydik ki... Direnirdik... dedi... Arda Gündüz ordaydý, Tahsin Oygar ordaydý, ben ordaydým... Yýllarýn eskitemediði bu yüreðe, bu inanca, bu kavga insanýna sevgiyle baktým... Arkadaþlarla Mahmut Anayasa nýn barýna gitmiþtik... Ýçkiyle aram yoktur da, muhabbetini severim... Nerden bilirdim o gece, hayatýmýn en güzel muhabbetlerinden birini yapacaðýmý... Ordaydý... Arda Gündüz evinden almýþ, hade gel biraz barda otur demiþ, getirmiþti... Ne iyi etmiþti... Gidip seslenmek istedim, sohbetlerini bölmeden, saygýyla... Ama kendimi yanýnda, anlattýklarýný dinlerken buldum... Hiçbir iþgalci sonsuza kadar kalmadý bu Kýbrýs ta dedi. Hepsinin miyadý dolar ve giderler. Belki biz atamayacayýk bunlarý adadan ama bunlar da gidecek. Mesele hazýrlanmakta, gidecekleri gün için hazýrlýk yapmakta. Birbirinize sahip çýkýn, insanlarýnýzý kimseye muhtaç etmeyin ve hazýrlanýn dedi... Sonra bir süre daldý gitti ve gülümseyerek konuþmaya baþladý: Hani komünist deller ya bana, ben komünist deðilim aslýnda dedi. Komünistler emek, çalýþma falan deller, ben tembelim... Hayatta hiçbir þeyi kendi gönlümnan yapmadým. Lefkoþa ya bir tel çekti Ýngiliz, sonra çatýþmalar baþladý... Ahali birbirine girdi. Çocuklar, kadýnlar ölürüldü. Gencidik, birilerinin korumasý lazým ahaliyi dediler, aldýk elimize silahý mücahit olduk... Sonra biraz gevþedi ortalýk, biz Necati Taþkýn Ýlkokulu'nda grev Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Lefkoþa'da Necati Taþkýn Ýlkokulu'ndaki grevini dün de sürdürdü. Sendika, Necati Taþkýn Ýlkokulu'nda dün de 3 saatlik grev uyguladý. Sendika Genel Sekreteri Þener Elcil, okulda düzenlediði basýn toplantýsýnda, grevdeki son durumu deðerlendirdi. Okulda eðitim döneminin baþýndan beri sorunlar yaþandýðýný kaydeden Elcil, "Sorunlarýmýz büyük. Ülkenin genel gidiþatý ve nüfus artýþýndan dolayý öðretmen ihtiyacý arttý. Bakanlýk ise Temmuz ayýnýn baþýndan beri, burada öðretmen ihtiyacý olmadýðý gerekçesi ile öðretmen nakil tüzüðünü iþletmemektedir" dedi. Elcil, bakanlýk tarafýndan yapýlan öðretmen görevlendirmelerinin yasadýþý olduðunu da savundu. Sorunun çözümlenmesi için Baþbakan Küçük ile önceki gün bir görüþme yaptýklarýný ifade eden Þener Elcil, bugün (dün) öðleden sonra ise Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan ile görüþeceklerini söyledi. Elcil, bu görüþmeden sonra grevin devam edip etmeyeceðinin belli olacaðýný ifade etti. da öðretmenidik... Öðretmenin bir sürü sorunu var. Birleþelim da beraber savunalým haklarýmýzý dedik, kim yapacak dediler, biz bulunduk ortada, sendikacý olduk... Arkadaþlar dedi ki, sendikayý kurduk ama öðretmen sendikanýn ne olduðunu, haklarýný bilmez. anlatmamýz lazým kim yapacak bu iþi derken, aldýk elimize kalemi, yazar olduk... Ben hayatta hiçbir þeyi kendi gönlümnan yapmadým. Ama karþýma çýkan hiçbir iþten da kaçmadým... dedi ve sonra tekrar etti: Belki biz atamayacayýk ama gidecekler. Hazýrlýklý olmak lazým, hazýrlanýn... Arkadaþlar yan masadaydý, biz baþbaþaydýk. Kendine ve halkýna karþý hissettiði sorumluluk duygusuyla bir insanýn hem bu kadar büyük hem de bu kadar mütevazi olabilmesine hayretle baktým... Adý lazým deðil, bir yayýnevinde ya beleþ çalýþýyordum... Emeðimi devrim, sosyalizm ve baðýmsýzlýk kavgasýna hibe ettiðimi sanýyordum... Yeni kitabýný basacaktýk. Avrupa gazetesinde yazdýðý bir dizinin bütünlüklü hali: Geçmiþten Geleceðe Bir Kýbrýs Hikayesi Gazetede yazýlanlarý dizmiþ, fotoðraflarý bulmuþ, bölümlere ayýrýmýþ, sayfalarý tasarlamýþtým... Adý lazým deðil, þimdi kaybettiðimiz eski bir yoldaþ, bir fotoðraf getirdi... Kapaða bunu koyacaðýz, hoca sevinecek dedi... Fotoðrafta deniz, dað, mavi ve yeþil içiçeydi... Neresi burasý diye sordum... Bir kez Dillirga dedi bana... Aðzýndan sanki on kez çýktý o kelime... Merakla baktým, uðruna çok bedel ödenmiþ ama þimdi ulaþýlamayan bu yere... Bin arabaya dedi eski yoldaþ... Hoca yý ziyaret edelim, tanýþýrsýn hem sen de... Yirmi yaþýmdaydým... Avrupa yý çýkaracaktýk... Biz, Þener Levent ve Hoca... Ýki kitabýný okuduðum, yüzünü hiç görmediðim, eski bir öðretmendi... Lapta da kalýyordu. Uzun bir adý vardý: Arif Hasan Tahsin... Kapýnýn önünde durduk, posta kutusunun üstüne baktým, þaþýrdým... Desem kelimesini ilk kez orada gördüm... Ben Tahsin i soyadý sanýyordum... Desem ya bir muziplikti (ki biraz muzip olduðunu duymuþtum önceden) ya da gerçekten soyadýydý... Desem ki Arif Hasan Tahsin im inanýr mýsýnýz? gibisinden... Ýlk kez gördüðüm bu kelimeye, gülümseyerek baktým... Hoca nýn cenazesindeydik... Tabutu indirmiþ, topraðý atmýþtýk... Geriye, kalabalýðýn dýþýna doðru çekildim... Bizim faþist dediðimizden, kendine anarþist diyene kadar her fikirden insaný görüyordum birarada... Neydi bu insanlarý getiren buraya? Bugüne kadar yüreðimle sevmiþ, kafamla saygý duymuþtum dostlarýma... Oysa kafamla sevmiþ, yüreðimle saygý duymuþtum O na... Bilmem ki böyle bir þey hisseder miyim birisine, bir daha... Sevdaysa sevda, kavgaysa kavga... Gýptayla baktým ardýndan hoca... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÞEREFE Ýsminin yazýlmasýný istemeyen bir vatandaþýmýz elektronik postayla gönderdiði yazýya ilaveten bir de resim ekledi. Vatandaþýmýz Lefkoþa'nýn berbatlýðýný dile getirip yetkililerin ilgisizliðinden yakýndý. "Ýsmim önemli deðil... Ýsmimi vermekten kendi adýma korkmuyorum ama kýzýmýn bir iþyerinde çalýþmasýndan dolayý zarar görmesinden çekiniyorum. Gönderdiðim yazýyý yayýnlayýp yayýnlamama sizin takdirinize kalmýþ durumdadýr. Geçen gün gazetenizde Cemal Bulutoðlularý ile ilgili bir yazý vardý... Bana göre eksik kalan bir yazýydý. Ben þimdi size bu yazýyla birlikte onun bir de resmini gönderiyorum. Cemal Bey barialarýyla birlikte yemelerde içmelerde... Lefkoþa'yý ise affedersiniz bok götürüyor. Çöpler, pis sular, laðým sularý etrafta... Lefkoþalý da, Lefkoþa'ya gelenler de bu pislikler üzerine basýp geçiyorlar. TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý kendisine 'Cemal Bey muhteþem bir dönüþ yaptý ve beraberinde tifoyu da kolerayý da getirdi' derken haksýz mýdýr? Resimde de göreceðiniz gibi Cemal Beyimizin keyfi gýcýr... Umurunda deðil Lefkoþalý da Lefkoþa da... KTÖS'ün resim yarýþmasý afiþinde Afrika gazetesinde de yayýnlanmýþ bir resim var. Türkiye elçisi, Ýrsen Bey, Ersin Tatar Bey ve Cemal Bey var bu resimde... Resim camide çekilmiþ... Ben KTÖS yetkililerine sesleniyorum, benim gönderdiðim resmi de yayýnlasýnlar. Hatta iki resmi yanyana koysunlar... Elçi Bey'le camide bulunmasý herhalde para kopartmak içindi... Koparttýðý paralarýn nerelere harcanacaðýný ben bilmem ama Cemal Beyimizin keyfi yerindeydi geçen akþam... Neyi kutladýklarýný anlamadým... Acaba Lefkoþa'yý getirdikleri duruma mý 'þerefe' deyip içiyorlardý?" BÝZÝM DUVAR KKTC DOÐUÞTAN "EGEMEN", TC "BAÐIÞ"TAN Bizim Mandra El-Sen'in Kýb-Tek'e borçlarý yüksek miktarlara ulaþan resmi ve özel kurumlarýn elektriðini kesme kararý, toplumun istisnasýz tüm kesimleri tarafýndan büyük bir destekle karþýlanýr. AKP'nin emriyle Kýb-Tek'i özelleþtirme plânlarý yapan hükümet, Kýbrýslýtürk toplumunun yok edilmesini hýzlandýracak adýmlarý hayata geçirmek için her türlü baský ve tehdidi uygularken, sokaktaki adam "Arkasýnda bu kadar destek varken El-Sen'in aldýðý kararý uygulamamasý için hiçbir neden yok" diye kendi kendine söylenir.

8 8 19 Aralýk 2012 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Altan Kardeþler ve Taraf Her ne kadar Taraf Gazetesi'nin misyonu ortaya çýksa da, askeri vesayetin azaltýlmasýnda demokratik açýdan az da olsa bir katkýsý olmuþtur. Ancak Taraf'ýn gerek demokrasiye ve gerekse de insan haklarýna verdiði zarar faydasýndan çok daha fazladýr. Taraf, Balyoz, Ergenekon, Oda-TV ve KCK davalarýnda emniyet ve savcýlarýn borazanlýðýný yaptý. Bu arada dezenformasyonun da dikalâsýný yaptý. Tüm olumsuzluklarda, AKP'nin ve misyonunun ne olduðunu göremeyen Altan Kardeþler baþý çekmiþtir. Bu yüzden binlerce Kürt aydýný yanýnda, yüzlerce gazeteci de, bugün yargýsýz infazla yýllardýr zindanlarda çürütülmektedirler. Bir evvelden Atatürk düþmaný olan Altan Kardeþler, AKP'nin de Atatürk düþmanlýðýný fýrsat bilerek, adeta Türkiye'de Atatürkçülüðü ve Atatürk devrimlerini yok etmek için ittifak kurmuþlardý. Bu yüzden Taraf'ta yazýlan yalan yanlýþ delillerle birçok meslektaþlarýnýn tutuklanmasýna ve birçok emekli ve aktif subayýn da aðýr hapis cezalarýna çarptýrýlmalarýna sebep olmuþlardýr. AKP askerin defterini dürdükten sonra Erdoðan baþta olmak üzere AKP gerçek yüzünü ortaya çýkarýnca Altan kardeþlerin baþýna saksý düþtü. Geç de olsa Erdoðan ve AKP'nin kendilerini kullanarak neler yapmak istediklerini anladýlar. Bundan dolayý artýk yaptýklarýndan dolayý Erdoðan ve AKP'ni de eleþtirmeye ve yapýlan yanlýþlarý köþelerine taþýmaya baþladýlar. Ancak dikensiz gül bahçesi isteyen Erdoðan, önce Mehmet Altan'ýn defterini dürdürdü. Star'da yazan Mehmet Altan'ýn yazýlarý önce yayýnlanmamaya baþlandý. Daha sonra da Star'dan þutlandý. Hiçbir yerde yazamayan M. Altan "Türkiye'de kanlý ve karanlýk bir gelecek görüyorum. Ben 12 Eylül döneminde bile yazarken þimdi hiçbir yerde yazamýyorum" demiþtir. Ýsminin önünde profesör ünvaný olan birinin Türkiye'de yapýlmak istenenleri þimdi anlamasý bir talihsizliktir ve onun profluðunu da sorgulatýr. Kardeþi Ahmet Altan da Taraf'taki Genel Yayýn Yönetmenliði ile köþe yazarlýðý görevlerinden istifa etmiþtir. Ýstifasýndan sonra Taraf'ýn sahibi Baþar Arslan "Çok büyük hizmetleri oldu. Türk demokrasi tarihine geçti. Ama yoruldu. Geldiðimiz noktada bir anlayýþ farký oluþtu" dedi. Elbette misyonu bittiði için þutlandý demeyecekti. Bu arada Bugün Gazetesi yazarý Nuh Gönültaþ twitter'inde "Taraf Gazetesi misyonunu tamamladý. Taraf Ergenekon Davasý için özel olarak kurulmuþtu. Bu görev için kurulmuþ bir koalisyon ortaðýydý" diye yazdý. Doðru söze ne denir? Altan Kardeþlere gelince. Bu köþede daha önce de yazmýþtým. Türkiye'de Ýran modeli bir islâmi rejim kurulduðunda, ki üzülerek görmekteyiz ki süratle o yöne gidiliyor, o rejimin ilk asacaðý kiþiler Altan Kardeþler olacaktýr. Týpký Ýran'da olduðu gibi vinçle ve halkýn önünde. Umarým yanýlýrým. Çünkü yanýlmayý çok istiyorum. Baraka TC Elçiliði önünde eyleme hazýrlanýyor... "Paketi ve Elçi'yi havaya uçuracaðýz" BARAKA: "Baðýmsýzlýk ve varoluþ mücadelemizi derinleþtirmekten baþka bir yolumuz yoktur. Bundan dolayý, 20 Aralýk Perþembe günü saat 13:15'de yapacaðýmýz 'Paketi ve Elçiyi havaya uçurma' eyleminde tüm Kýbrýslý Türk halkýnýn ilerici, demokrat ve devrimci kesimlerini yanýmýzda görmek istiyoruz." "Zaman mücadele ücadeleyi seçim sandýklarýna sýkýþtýrma veya hükümetçilik oynama zamaný deðil; Kýbrýslý Türk halkýnýn baðýmsýzlýk ve varoluþu için sokaklarda örgütlenerek, egemenlerin emenlerin karþýsýna kendi öz gücüyle çýkma zamanýdýr." Baraka Kültür Merkezi yazýlý olarak yaptýðý açýklamada 20 Aralýk Perþembe günü TC Elçiliði önünde eylem gerçekleþtireceklerini bildirdi. Baraka'dan yapýlan açýklamaya göre, Perþembe günü saat 13:15'de Kuðulu Park'ta toplanýlarak TC Elçiliðine yürünecek. "Zaman mücadele zamaný" Son zamanlarda yeniden þiddetlenen ve artan Ankara'nýn asimilasyon politikalarýný, dayatma paketleri ve iþgal rejimine karþý mücadeleyi derinleþtireceðini açýklayan Baraka, eylemin amacýnýn "Paketi, iþbirlikçileri ve TC Elçisi'ni havaya uçurmak' olduðunu açýkladý. Dernek'ten yapýlan açýklamada þunlara dikkat çekildi: "Kýbrýslý Türk halký olarak Ankara'nýn dayatma paketleri, asimilasyon politikalarý ve baskýcý-otoriter düzeni artýk bizler için tahammül edilemez hal almýþtýr. Bir yandan Kýbrýslý Türk halkýnýn yaþam tarzýna Ýslamcý ve þeriatçý bir zihniyetle müdahale edilirken; diðer yandan da ekonomik durumumuz neoliberal politikalarla altüst edilmektedir. Buna karþý mücadele edenler Dinci örgütler tepkisizlikten þikayetçi BAZI ÖRGÜTLER "TOPLUMUN ÝNANÇ VE DEÐERLERÝNE YAPILACAK SALDIRILARA KARÞI" ORTAK TAVIR KARARI ALDI Altý örgüt, "toplumun inanç ve deðerlerine yapýlacak saldýrýlara karþý" ortak tavýr koyma kararý aldý. Kýbrýs Türk Ýslam Cemiyeti, KKTC Din Görevlileri Sendikasý, Kýbrýs Ýnsan Hak ve Özgürlükleri Derneði, KKTC Din Görevlileri Birliði, KKTC Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Hala Sultan Yardýmlaþma ve Kültür Derneði adýna yapýlan yazýlý açýklamada, son ise iþgal rejiminin ve taþeron AKP'nin baskýcýotoriter mekanizmalarý ile cezalandýrýlmakta, muhalefetin geniþ bir kesimine davalar okunmaktadýr. Baðýmsýzlýk ve varoluþ mücadelemizi derinleþtirmekten baþka bir yolumuz yoktur. Bundan dolayý, 20 Aralýk Perþembe günü yapacaðýmýz 'Paketi, iþbirlikçileri ve Elçi'yi havaya uçurma' eyleminde tüm Kýbrýslý Türk halkýnýn ilerici, demokrat ve devrimci kesimlerini yanýmýzda görmek istiyoruz. Zaman mücadeleyi seçim sandýklarýna sýkýþtýrma veya hükümetçilik oynama zamaný deðil; Kýbrýslý Türk halkýnýn baðýmsýzlýk ve varoluþu için sokaklarda örgütlenerek, egemenlerin karþýsýna kendi öz gücüyle çýkma zamanýdýr." Ayrýca Baraka Kültür Merkezi yayýnladýðý bildiride, toplumsal muhalefetin pakete karþý suskunluk içinde olduðunu ifade ederek, baþta sendikalar olmak üzere tüm muhalefet kesimlerini Ankara'nýn ve TC Elçiliði'nin Kýbrýslý Türkleri yok etmeye yönelik politikalarýyla mücadele etmeye çaðýrdý. dönemlerde toplumun deðerlerine karþý eylemler yapýldýðý savunuldu. Açýklamada, "Bu söylem ve eylemlere karþý tepkisiz kalýnmamasý gerektiði inancýyla bir araya gelmiþ ve ortak tavýr koyma kararý almýþ bulunmaktayýz. Bundan sonra inancýmýza, kültürümüze, örf ve adetlerimize yapýlan her türlü saldýrýda tüm demokratik haklarýmýzý kullanacaðýmýzý beyan ederiz" denildi. DAÜ'DEN SOSYAL SORUMLULUK- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), "Tutum, Yatýrým ve Türk Mallarý Haftasý" dolayýsýyla konferans ve sosyal sorumluluk projesi düzenledi. DAÜ'den verilen bilgiye göre, Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü öðrencilerinin "Gelenek ve Lezzetin Buluþmasý" adý altýnda düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Arsal katýldý. Sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda ise, lösemi hastalýðýna yakalanan ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen 5 yaþýndaki Ömür Mamuk yararýna yardým toplama amaçlý bir etkinlik düzenlendi. Gazimaðusa Belediyesi'nden aldýklarý izinle Perþembe Pazarý'nda stant kuran öðrenciler, Arsal Gýda'nýn baðýþladýðý çeþitli ürünleri satarak gelir elde etti ve bu geliri tedavi masraflarýnda kullanýlmasý için minik Ömür'e baðýþladý. Kalem Yalçýn Okut PERSONNA NON GRATA... Kendi halklarýnýn yarýsýný bile doyuramayan, açlýk sýnýrýnda ve altýnda yaþatan "Arslanlar Arslaný, Kaplanlar Kaplaný!" TC- AKP iktidarý "yavruvatan"da da her geçen gün diþlerini daha çok göstermeye, daha çok ýsýrmaya baþladý. Öðretmenlerimiz dayatýlmak istenen metafizik ortaçað eðitim sistemini, o inanýþ ve uygulamanýn simgesi olan kara çarþaflar ve tesbihlerle protesto ettiler ya, Besim arkadaþýmýz hiçbir haklý gerekçeye dayanmaksýzýn yurdumuzun bir sokaðýndan bir sokaðýna geçerken tutuklandý. Tam bir sömürge uygulamasý!.. Daha da öte, tam bir NAZÝ uygulamasý... Normalde, suç iþlediðine inanýlan kiþilerin bir biçimde adreslerine ulaþýlarak karakola davet edilmeleri ve ifadeleri alýnarak mahkemeye sevkeldilmeleri gerekirken, AkePe yetkilileri Fransýz Ýhtilali'nden beri süregelen bu yüzlerce yýllýk geleneði de çiðneyerek: "Ben seni olur olmaz yerde tutuklama yetkisine sahibim, git derdini Dikiltaþ'a anlat" havalarýnda tutukladýlar Besim arkadaþýmýzý. Üstelik de, ailesiyle birlikte hastaneye giderken... NAZÝ uygulamalarýndan ne farký var bu uygulamanýn?.. Söyleyin, ne farký var?.. Neymiþ, 'kara çarþaflý' protesto eylemine o da katýlmýþ!... Laik eðitim sistemimizi geri ortaçað karanlýklarýna götürmek isteyen gericinin gericisi AkePe'nin bu uygulamalarýna Kýbrýslýtürklerin ezici çoðunluðu karþýdýr ve de karþý çýkacaktýr. Üstelik, sadece biz 'solcu kâfirler' deðil; eminim ki, DP ve UBP'den de aklý baþýnda herkes bu görüþtedirler. Sýrf o ortçað gericiliðine karþýyýzdýr diye tutuklayacaksanýz hepimizi tutuklayýn, anasýný satayým!... PERSONNA NON GRATA... Yýkým Paketi, cami-külliye inþaatlarý vb vb uygulamalarda da öyleydi ya, bu son tutuklama rezaletinde de, belli ki Yeni Vali'miz Akça'nýn birinci dereceden dahli ve de sorumluluðu vardýr. O nendenle, tiz Personna Non Grata ilan edilip ülkemizden gitmesi saðlanmalýdýr!... Ýngiliz Sömürge Ýdaresi dönemlerinde burunlarý 'Kaf Daðý'nda olan Ýngiliz Vali'ler bile yapmamýþlardý bu kadar küstahlýk!.. Sayýn Akça kendisini ünlü Ýngiliz Vali'lerinden bile üstün görüyorsa halen eðer, bir iyilik yapalým, ve çok büyük bir yanýlgý içerisinde olduðunu kendisine bu köþeden duyuralým... Ýngiliz Valileri nire, TC-AKP Valileri nire?... Keza, 'Ülkesinde Güneþ Batmayan Ýmparatorluk' nire, o dönemin en yaygýn deyiþiyle: 'Hasta Adam' Osmanlý Ýmparatorluðu nire?... ÝKÝSÝ DE BATTI... Bütün imparatorluklar gibi, 'ülkesinde güneþ batmayan' Ýngiliz Ýmparatorluðu da, 'yedi iklim dört bucaða hakim' Osmanlý Ýmparatorluðu da battýlar. Yerlerine yeni-genç ve laik cumhuriyetler doðdular... Bunu da mý yadsýyacaksýnýz, ey Yeni Osmanlýcýlar?.. Ve bu saatten sonra Yeni Osmanlýcýk oynamak dünyayý okuyamamak, hele de Kýbrýs Sorunu'nu hiç mi hiç anlamamak demek deðil midir: Ey Yeni Osmanlýcý Akça?... Tutukla(týr)malara devam edebilirsiniz. Fakat sanmayýn ki Kýbrýs Türkleri bu faþist baskýlarýnýza boyun eðeceklerdir. Sanmayýn ki Kýbrýslýtürkler o kadar kolay lokmadýrlar... Biraz tarih okuyun!.. Bizans Ýmparatorlarýný da gördü bu topraklar; ondan önce Roma, Arap ve diðer müstebitleri de... Bir vuruþta Ada'yý fetheden Arslan Yürekli Richad'larý da... Hiçbirisi tutunamadý bu Afroditi'nin 'günahkâr' Adasý'nda Sayýn Akça... Siz mi tutunacaksýnýz sanýyorsunuz?.. Arslanlanlar Arslaný, Kaplanlar Kaplaný olduðunuzu sanyorsunuz, ama: Çok yanýlýyorsunuz, çok!..

9 9 19 Aralýk 2012 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV PATRÝOT'A BÝNMÝÞ GÝDÝYOR KIYAMETE Þimdi sýra, Erdoðan'ý cezaevinden, Baþbakanlýða, AKP'yi de kapanmaktan iktidara taþýyan güce "diyet" ödemeye geldi. Diyet, Kürecik'teki "kalkan"dan sonra, Patriot Füze Rampalarýnýn ve bu füzelerin "tetiðini" çekecek olan Amerikan, Alman ve Hollanda askerlerinin Türkiye'ye yerleþtirilmesidir. Ödenen diyet bu. ABD 2002'de yapamadýðýný, þimdi yapýyor. Bu "terörizme karþý Balistik Füze" maskaralýðý, Türkleri ahmak, hödük, dangalak, geri zekalý, taþ kafa olarak gören Amerikalýlarýn Türk'e Balistik Füze hapýný yutturma numarasý. Sýfatlarý bu þekilde sayýlan bizim Türk bu hapý yutacak mý, yutmayacak mý, göreceðiz. Bu füzeler, aslýnda Türkiye'nin "kendi baþýna" bölgede "avlanmasýna" bir sýnýrlama getiriyor. Þimdi durum artýk budur. Veysi SARISÖZEN (Özgür Gündem) TARÝH 18 KASIM günde 48 hapis...yalnýz özel bankalar deðil, devlet bankalarý da soygunun içinde... Müteahhit ve turizmci Arif Berkaþ'ýn Vakýflar Bankasý'ndan aldýðý 90 binlik kredi 440 bin oldu... Berkaþ da, kendisine kefil olan oðlu da herþeylerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya... Gözden kaçmayanlar... KIYAMET YAKINDIR Kýbrýs Türk Ýslam Cemiyeti, KKTC Din Görevlileri Sendikasý, Kýbrýs Ýnsan Hak ve Özgürlükleri Derneði, KKTC Din Görevlileri Birliði, KKTC Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Hala Sultan Yardýmlaþma ve Kültür Derneði Altý örgüt bir araya geldi ve muhalefete karþý ortak karar aldý. Toplumun inanç ve deðerlerine saldýrý yapýlýyormuþ da, tepkisiz kalmayacaklarmýþ. Ýmamlar öteki dünyadan vazgeçip bu dünyayý dizayn etmeye baþladýlarsa, kýyamet yakýndýr arkadaþlar. "Odatv, Devrimci Karargah, KCK, Ergenekon, Balyoz: AKP'nin hukuk dýþý manivelalarý" Benim için Ergenekon davasý hiçbir zaman inandýrýcý olmadý. Sadece ilk soruþturma baþladýðý zaman 'acaba mý?' diye kafamda bir soru iþareti oldu. Ama suçlamalarýn zayýflýðýný görünce bunun baþka bir süreç olduðunu gördük. Gelinen noktada hem uzun tutukluluk süreci hem de bu davalar üzerine inþa edilen inanýlmaz paradigma davalardan mahkumiyet dýþýnda bir sonuç çýkmasý ihtimalini sýfýra düþürdü. Artýk neredeyse varlýðýný buna baðlamýþ devasa bir Ergenekon endüstrisi var. Bu davada gazeteci var, hukukçu var, politikacý var ve en önemlisi böyle mahkemeler var. Mahkumiyet çýkacaktýr aynen Balyoz'da olduðu gibi. Öyle bir külliyat oluþtu ki; milyonlarca sayfadan oluþan deliller, binlerce sayfadan oluþan iddianame, birbiriyle alakasýz eylemler Bu tür davalara ben imkansýz davalar diyorum. ( ) Ben kararlarýn hazýr olduðunu düþünüyorum ve KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT Uluslararasý Mayýn Yasaklama Kampanyasý'nýn hazýrladýðý Monitör Karamayýnlarý 2012 Raporu'na göre Türkiye'de her 73 kiþiye bir mayýn düþüyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Güney Kýbrýs'ýn Uluslararasý firmalarla yaptýðý anlaþmalar tehlikeli bir oyundur." Sunat ATUN (Ekonomi ve Enerji Bakaný) VÝRGÜL... ECDADI ÖLDÜ AKIL SATIYOR AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ þöyle bir kabardý, Noel öncesinde tam manasýyla bir "Turkey" oldu. Önce post modern padiþah Recep Tayyip Erdoðan'ý sonra da ecdadýný düþündü. Rumlarýn Dublin Büyükelçisi Stravrinos'a tepeden bir Kanuni bakýþý fýrlataraktan "Bu söyleyeceklerimi iyi not al" dedi ve ekledi: "Ahmakça uygulamalarýnýzdan vazgeçin." Baðýþ'ýn durumunu da anlamak lazým. Ne yapsýn Yað satýyor, bal satýyor, ecdadý öldü akýl satýyor SEN DE DÜNKÜ HALÝYLE ÇÖZ DERVÝÞ BEY "Kýbrýs sorunu bugünkü haliyle asla çözülemez." Derviþ EROÐLU (3.Cumhurbaþkaný) hiçkimseyle ilgili beraat kararý verileceðine inanmýyorum. Bu kadar süreyle tutuklu býraktýklarý bir kiþiye beraat kararý vermeleri az önce bahsettiðim hem o endüstrinin hoþuna gitmeyecektir hem de o paradigmayý yýkacaktýr. Kurduklarý taktiði çökertecektir. Bunun üzerine zaten DGM'lerden miras aldýðýmýz sakat bir yargýlama kültürünü de koyunca, bu davadan adalet çýkmayacaðý bellidir. Maalesef dünya hukuk tarihine ve ülkemizin tarihine yüz karasý bir sayfa olarak geçecektir. AKP, kafasýndaki toplum tasarýmýný hayata geçirebilmek için kullandýðý davalardan birisi ve en önemlisi Ergenekon. Çünkü özünde Ergenekon'a atfettikleri her ne ise aslýnda bu davayý kurgulayanlar da onlar. Ben bundan adým gibi eminim. Sadece Ergenekon da deðil Odatv, Devrimci Karargah, Hopa, Redhack davasý ve benzer birçok davayý dahil edebiliriz. Balyoz davasýný özellikle dahil edebiliriz. Bu davalarýn tamamý AKP'nin kafasýndaki toplumu hayata geçirebilmek için kullandýðý hukuk dýþý manivelalardýr. Dolayýsýyla bazý yurttaþlarýmýz orda yargýlanan kiþilerin kendilerinden farklý bir dünya görüþünde olmalarýndan hareketle Silivri'deki yargýlamalara uzak kaldýlar. Kimisi KCK'daki hukuksuzluklara dikkat çekti. Özellikle liberal kesimde Ergenekon gibi davalar haklýymýþ gibi bir yaklaþým içerisinde oldular. Oysa bu süreci kurgulayanlarýn tam da yapmak istedikleri þey -büyük tuzakbuydu. Pýnar Selek davasýndaki hukuksuzluklar adaletsizlikler ne ise, Hrank Dink davasýndaki hukuksuzluklar adaletsizlikler ne ise, KCK'daki hukuksuzluklar adaletsizlikler ne ise, Odatv'deki hukuksuzluk adaletsizlik ne ise, Balyoz'da Ergenekon'da da aynýsý var. (CHP Denizli milletvekili Ýlhan Cihaner/odatv.com)

10 10 19 Aralýk 2012 Çarþamba Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÝÇÝMDE KALMASIN DÝYE Bildiðiniz gibi hafta içi hergün saat 13:30 da Kýbrýs Genç TV de program yapmaktayým... Kimi zaman Tartýþtýk, güldük, aðladýk... Kimi zaman da yanlýþ, ya da doðru konuþtuk, Hata yaptýk, eleþtirildik ya da övgü ile bahsedildik... Ama asla birilerinin acýlarý üstünden popülizm yapmadýk... Hep saygýlý olmaya, kimseyi kýrmamaya, halkýn sözü olmaya çalýþtýk... Tek bir noktada kendimize hakim olamadýk, o da Kýbrýslýlara karþý yapýlan haksýzlýklarda... Tüm bunlar ile yaklaþýk 3 yýldýr hiç ara vermeden, ayný saat diliminde Kýbrýs Dosyasý programýmýz hep devam etti... Bazý sýkýntýlar olduðunda bile bunu dýþa hiç yansýtmadým, bunlarýn üstünden prim yapýyor demesinler diye... Geçtiðimiz Cumartesi günü yaþanan bir olay içimde kalmasýn diye bunlarý yazýyorum... Cumartesi sabahý Kýbrýs Genç TV de yayýnlanan programda hem Arif Hoca ile ilgili, hem de Kýbrýslýlar ile ilgili ileri geri konuþmalar yapýlmýþtý. Ben programý izleyememiþtim, fakat bazý arkadaþlar durumu aktardýlar... Yaklaþýk 3 aydan beridir Arda Gündüz ile birlikte her Cumartesi Radyo Mayýs ta program yapmaktayýz. Program sadece benim deðil ikimizin programýdýr. Ýsmi de Aykýrý Sohbetler dir... Arif Hoca hastaneye yattýðý günden itibaren ölene kadar yanýndan ayrýlmayan iki kiþi vardý, Evren Ýnsan ve Arda Gündüz... Hoca nýn ölümünden hepsimiz çok etkilendik. Hoca bazýlarý için olmayabilir ama bizim için bir liderdi... Üstte yazdýðým gibi, her konudaki görüþe saygý duyarýz fakat kendi ülkemizde bize hakaret edilmesine asla göz yummayýz... Bu konu hakkýnda gereken eleþtirileri o gün programýmýzda yapmýþtýk. Ýçimde kalan bu deðil baþka bir olaydý. Telefon ile baðlanan bir dinleyicimiz Birinci Medya Kurumu Baþkaný Ertan Birinci ye suçlamalarda bulundu ve sanki de bu tür konuþmalarýn yapýlmasýný o istiyor gibi yorumlar yapýldý. Ben Ertan Birinci ile ayný görüþü hiç savunmadým... Ayný bakýþ açýsýna sahip olmadým... Bir çok kez farklý düþündüðümüz için tartýþtýk... Tüm bu yazdýklarýmda herkes ile tartýþýrým ama Ertan Birinci nin bu konudaki(arif Hoca nýn ölümü) duyarlýlýðýný asla tartýþmam... Ertan Birinci nin Arif Hoca nýn ölümünde yaptýklarýný görmezden gelip, bir programcýnýn söyledikleri ile onu asmaya çalýþýrsak kendimizden utanmalýyýz... Arif Hoca öldüðü anda Kýbrýs Genç TV yayýnýný kesti ve son dakika verdi... Tüm müzik programlarýný iptal etti... KTÖS önündeki töreni canlý yayýn ile veren tek kanal oldu... Töreni canlý verdiði anda elçiye karþý atýlan sloganlar yüzünden kendini bilmez bir haber sitesi tarafýndan eleþtirildi... Cenazeye gidebilmem için, programýmýn iptal edilmesine karar verildi... Arif Hoca gömüldükten bir gün sonraki gece dört saat anýsýna program yapýldý... Tüm bunlarý yapan Birinci Medya Kurumu... Evet yanlýþýný gördüðümüzde hep beraber eleþtirelim fakat bizim için önemli olan birþey yapýldýðýnda da alkýþlamayý bilelim... Bunlarý yazýp yazmamak için çok düþündüm, program yaptýðý kurumu savunur duruma düþtü denmesini istemedim, fakat ben gerçek neyse onu söylemeyi kendime bir yol edindim... Yazdýklarýmýn hepsi gerçek, bunlarý yapan bir kurumun baþkanýna karþý bu konuda yapýlan eleþtiri bence yanlýþ oldu... Bu yazdýklarýmý o gün söyleyemediðim için içimde kalmýþtý. O yüzden bugün bunlarý yazýyorum... Yanlýþý eleþtirirken, doðrularý görmezden gelemeyiz... Tüm bunlarý içimde kalmasýn diye, haksýzlýk yapmýþ olmayým diye yazdým... Fizyoterapi Merkezi'ne tekerlekli sandalye baðýþý Ýskele Sahil Lions ve Girne Ada Lions Kulüpleri Lefkoþa'daki Mehmet Reis Fizyoterapi Merkezi'ne 6 tekerlekli sandalye hediye etti.ýskele Sahil Lions ve Girne Ada Lions Kulüpleri adýna yapýlan ortak açýklamada, kulüp üyelerinin sadece "Engelliler Haftasýnda" deðil, her zaman engellilere duyarlýlýk gösterdiðini söyledi. KTAMS: Nüfus sayýmý tam fiyasko Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), nüfus sayýmýnýn UBP'nin her icraatý gibi tam bir fiyaskoyla sonuçlandýðýný savundu. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, sonuçlarý aylarca açýklanmayan nüfus sayýmý sonuçlarýnýn dün açýklanmasýyla yeni bir tartýþma sürecinin baþlayacaðýný kaydetti. Kaptan yazýlý açýklamasýnda, "Sayýn Baþbakan'ýn dediði gibi 'kalabalýk bir nüfus' olduðumuz, hastanelerimizin yoðunluðu karþýlayamamasýnda, okullarýmýzdaki öðretmen sayýlarýnýn yetersizliðinde, yollarýmýzdaki yoðun trafikte, tüketilen ekmek sayýsýnda görülmektedir" dedi. De-facto nüfusun 294 bin 396; de-jure nüfusun Hemþireler ve Saðlýk-Sen'den El-Sen'e destek "BÝNLERCE ÝNSANIN YÝNE ÝÞSÝZ, AÞSIZ SOKAKLARDA AÇLIK VE SEFALET ÇEKMESÝNE GÖZ YUMMAMIZ BEKLENMEMELÝ" Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ile Saðlýk Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (El-Sen) her türlü eylemine destek verdiklerini açýkladý. Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse ile Saðlýk-Sen Baþkaný Kemal Oktar "El- Sen'in onurlu duruþuna sonsuz destek veriyoruz" baþlýklý ortak yazýlý açýklamalarýnda "aç gözlü sermayenin, günümüzün siyasileriyle iþbirliði yapýp halkýn öz kuruluþlarýný peþkeþ çekerek, aldýklarý talimatlarý yerine getirdiklerini" savundu. Bu "peþkeþin" adýna da özelleþtirme denildiðini da 286 bin 257 açýklanmasýnýn halkla alay etmek olduðunu savunan Kaptan, öðrenciler, çalýþma izinli ve kaçak çalýþanlar düþünülürse de-facto ve de-jure nüfus arasýnda en iyimser farkýn 50 bin olmasý gerektiðini belirtti. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, "Bu da bize gösteriyor ki, her iþte olduðu gibi bu iþ de tamamen göstermelik yapýlmýþtýr. KTAMS olarak bizlere ekonomik ve sosyal olarak hiçbir güvence vermeyen ve kötü icraatlarý ile dünümüzü aratanlar sayým sonuçlarýndaki ciddiyetsizlikleri ile bir kez daha komik duruma düþmüþlerdir. UBP bu yanlýþ icraatlarý ile sadece kendi halkýna ihanet etmiyor, ülkemize taþýdýðý nüfusa karþý da insanlýk suçu iþliyor" görüþlerini ifade etti. belirten Köse ve Oktar, "Yakýn geçmiþte yaþadýðýmýz KTHY çalýþanlarýnýn içine düþürüldüðü durumu KKTC halký unutmamýþtýr ve Elektrik Kurumu gibi KKTC halkýnýn cebinden kesintilerle hayat bulan bu deðerimizin de birilerine peþkeþ çekilmesine asla müsaade etmeyeceðiz" dedi. Ortak açýklamalarýnda, binlerce insanýn yine iþsiz, aþsýz sokaklarda açlýk ve sefalet çekmesine göz yummalarýnýn beklenmemesini isteyen Köse ve Oktar, "globalleþen sermayeye karþý globalleþen bir sendikal birliktelikle" El-Sen'in her türlü eylemine destek kararlýklarýný ifade etti. YILBAÞI YEMEÐÝ- Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Ýrfan Nadir 18 Yaþüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi öðrencileri için düzenlenen yýlbaþý yemeðine katýldýlar. Engelsizsiniz Platformu öncülüðünde, Arkýn Palm Beach Hotel sponsorluðunda, bu otelde yer alan yemekte, UBP Gazimaðusa Milletvekilleri Ahmet Eti ile Afet Özcafer de bulundu. Özel eðitim çocuklarýnýn gösteri sunduðu yemekte, Gülin Küçük, çocuklarla yakýndan ilgilenerek sohbet etti, hatýra fotoðrafý çektirdi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi yemekte, "Bizler sizler için varýz" dediði çocuklara mutlu bir yeni yýl dileðinde bulundu. GÜNEYDEN... ANASTASÝADÝS SURÝYELÝLER KONUSUNDA ÝZAHAT ÝSTEDÝ Ana Muhalefet DÝSÝ Baþkaný ve baþkan adaylarýndan Nikos Anastasiadis'in, Güney Kýbrýs'a 5 bin kadar Suriyelinin yerleþitirileceði yönündeki bilgiler konusunda Hükümet'ten izahat istediði belirtildi. Fileleftheros gazetesi DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, konu hakkýnda ortaya koyduðu beþ soruya yanýt istediðini, ayrýca sorduðu sorular arasýnda Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nda, 10 Aralýk'ta, "Suriyeli göçmenlerin misafir edilmesi planý" toplantýsýnýn yapýlýp yapýlmadýðýnýnýn da bulunduðunu yazdý. Habere göre Anastasiadis'in bu þekildeki açýklamalarýna AKEL ile AKEL Baþkanlýk adayý Stavros Malas'tan eleþtiri geldi. Malas ve AKEL, Anastasiadis'i, popülizm yapmakla suçladý. KIBRIS YAÐIÞLAR ÝÇÝN SARI ALARMDA Kýbrýs'ý etkisi altýna alan ve Cuma gününe kadar sürmesi beklenen yoðun yaðýþlý hava, Güney Kýbrýs'ta sarý alarm verilmesine yol açtý. Politis gazetesi haberinde, saðanak yaðýþ ve yüksek kesimlerde kar beklendiðini, bu sebepten ötürü Rum meteoroloji dairesinin sarý alarm vererek belediyeler ve ilgili kurumlarý yoðun yaðýþa karþý hazýrlýklý olma konusunda uyardýðýný yazdý. 16 KARTON KAÇAK SÝGARA Rum polisinin, Pile-Larnaka yolunda gitmekte olan 56 yaþýndaki Kýbrýslý Rum'un kullandýðý araçta, Pile'de ara bölgedeki Kýbrýs Türk maðazasýndan alýndýðý iddia edilen 16 karton sigara tespit ettiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu Kýbrýslý Rum'un 640 Euro para cezasýna çarptýrýldýðýný, ayrýca Rum Gümrük makamlarýnca sigaralara el konulduðunu yazdý. SOYGUN Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Limasol'a baðlý Yermoseya'da bulunan bir kuyumcuya giren soyguncularýn, bir milyon Euro deðerinde pýrlanta ve ziynet eþyasý çaldýklarýný belirtti. Politis ve diðer gazeteler soygunun "Rififi"(1955 yýlý yapýmý Fransýz polisiye filmi) yöntemiyle gerçekleþtirildiðine de dikkati çektiler. Soygunu gerçekleþtirilenlerin iki kiþi olduðunu yazan gazete, soyguncularýn ilk önce kuyumcunun yanýndaki kitapçýya girdiklerini ve iki maðazayý ayýran duvarda delik açarak soygunu gerçekleþtirdiklerini belirtti. BORÇLULARDAN ERCAN HAVALÝMANI ÜZERÝNDEN SEYAHAT ETME TEHDÝDÝ Rum polisinin, havalimanlarýndan seyahat edecek, özellikle borçlu olan Rumlarýn, haklarýnda ceza bulunup bulunmadýðýný kontrol edeceði kararýnýn tepkilere neden olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, bu konudan etkilenenlerin, dýþarýya çýkýþýn engellenmesi þeklindeki önlemin, insan hakký ihlali olduðu þeklinde görüþ ortaya koyduklarýný ve yurt dýþýna Ercan Havalimaný'ndan çýkýþ yapacaklarý tehdidinde bulunduklarýný yazdý. Habere göre Rum polisi yetkilisi Dimitris Pitsillidis gazeteye yaptýðý açýklamada, Larnaka Havalimaný'nda bu konu için özel bir ofis açýlacaðýný, yurt dýþýna çýkýþ yapacak olan borçlu bir kiþinin, uzlaþma için bu büroya çaðrýlacaðýný, iþbirliði yapacak kiþiler için yurt dýþý çýkýþýnýn söz konusu olmadýðýný da söyledi. ORFANÝDÝS MAÐAZALARINDAN 10'U KAPANDI Güney Kýbrýs'taki "Orfanidis" þirketler zinciri bünyesindeki 10 süpermarketin, ekonomik kriz nedeniyle faaliyetlerine bir süreliðine ara verdiði bildirildi. Simerini gazetesi, zorda olan þirkete kredi verilmesi için henüz bankalarýn yeþil ýþýk yakmadýðýný, bu nedenle de Baf, Limasol, Larnaka ve Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki süpermarketlerin bir süre kapalý olacaðýný yazdý.

11 19 Aralýk 2012 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Türklere saðlýk hizmeti DÝSÝ ile DÝKO'nun yasa önerisi yeni yýla kaldý RUM ÇALIÞMA BAKANI HARALAMBUS ÖNERÝYÝ REDDETTÝ: "ÖNERÝ, SU GÖTÜRÜR VE POPÜLÝST" Amerika katliam sonrasý silahlanmayý tartýþýyor ABD'de 14 Aralýk günü yaþanan Newtown Katliamý sonrasý harekete geçen bireysel silahlanma karþýtlarý 24 saat içinde 87 bin imza toplayarak Beyaz Saray'a gönderdi. 14 Aralýk'ta ABD'nin Newtown kentindeki bir ilköðretim okulunda 20 yaþýndaki Adam Lanza'nýn annesine ait ruhsatlý silahla 20'si 7 yaþýndan küçük çocuk, 27 kiþiyi öldürdü. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle intihar eden Lanza'nýn olaydan önce annesini de öldürdüðü ortaya çýktý. Bu katliam silahlanma ile ilgili tartýþmalarý yeniden gündeme getirdi. Silahlanmaya sýnýrlama getirilmesine yönelik taleplere, ABD'nin önde gelen silah lobilerinden National Rifle Association (NRA) "Silahlar deðil, insanlar öldürür" þeklinde cevap veriyor. Temsilciler Meclisi'nde Texas eyaletini temsil eden Louie Gohmert, silahlanma üzerindeki kontrolün benzer katliamlarýn yaþanmasýný engelleyemeyeceðini öne sürerek okullardaki güvenlik görevlilerinin de silahlandýrýlmasýnýn daha etkili olacaðýný söylüyor. 223 YILDIR DEÐÝÞ(TÝRÝLE)MEYEN BÝREYSEL SÝLAHLANMA YASASI Silahlanma karþýtlarýna göre, her yýl ortalama 30 bin kiþi ateþli silahlardan çýkan kurþunlarla ölürken, 100 bin kadarý da yaralanýyor. Ölüm olaylarýnýn yüzde 60'ýndan fazlasýný intihar Time'dan Patriot deðerlendirmesi: "Bela olan bir NATO ortaðýna yardým" Time dergisi, ABD'nin Türkiye'ye iki Patriot bataryasý konuþlandýrma kararý için "Türkiye'ye bayram hediyesi" derken atýlan adýmýn "askeri açýdan anlamlý bir hareketten çok kapýsýnda bela olan bir NATO ortaðýna yardým meselesi" olduðunu yazdý. Time dergisi, ABD'ye Türkiye'yi Suriye'den atýlabilecek füzelere karþýn korumak amacýyla 2 Patriot bataryasý ve 400 kadar asker göndereceðine dikkat çektiði haberinde "Türkiye'ye bayram hediyesi, bataryalar dahil" baþlýðýný kullandý. Atýlan adým için "askeri açýdan vakalarý oluþturuyor. Her 100 kiþiye 97 silahýn düþtüðü ABD'deki 'silah meraký' kaynaðýný 18'inci yüzyýla ait 'özgür ülkenin güvenliði' tezinden alýyor. 223 yýldýr deðiþmeyen ABD anayasasý, 'ülke güvenliði' için silahlanmayý serbest býrakýyor ve "Halkýn silah bulundurma ve taþýma hakký ihlal edilemez'' diyor. ABD'de silah üreticileri piyasaya her yýl 3 milyondan fazla yeni silah sürüyor. 16 binden fazla kiþinin istihdam edildiði silah endüstrisinin yýllýk cirosu 2,5 milyar dolarý aþýyor. ÞÝDDET TOPLUMU DEÐÝL, KATÝLÝN PSÝKOLOJÝSÝ SORGULANIYOR Amerika'daki katliamlara karþý medya ve siyasiler, silahlanma ve þiddet kültüründen ziyade, katliamlarý gerçekleþtiren kiþilerin bireysel sorunlarýnýn öne çýkarýyor. Fransýz profesör Pierre Guerlain ise psikolojik etmenlerin katliamlarýn sosyal ve politik yönlerini gizlemeye yaradýðýný söylüyor ve þöyle devam ediyor: "Böylesi katliamlarýn olmasý için, öncelikle sorunlu bir psikoloji ile ona uygun sosyal ve politik bir ortam gerekiyor. Ateþli silahlarý almak oldukça kolay. Medyada olsun, video oyunlarý, televizyon dizileri ve ya filmlerde olsun bir hayli cinayet ve ya katil modeli bulmak da mümkün." (ANF) anlamlý bir hareketten çok kapýsýnda bela olan bir NATO ortaðýna yardým meselesidir" diyen dergi, ABD'nin Esad'ý devirmek isteyenlere yardým amacýyla pek az bir þey yaptýðýný savundu. ABD'li dergi, ABD'nin bataryalarýnýn Türkiye'nin güneydoðusuna ulaþmasýnýn zaman alacaðýný, Pentagon yetkililerinin bunun 3 hafta sürebileceðini söylediklerini belirtirken de "Pentagon'da hiç kimse, Suriye'nin kuþatma altýndaki güçlü adamýnýn o kadar uzun bir süre iktidarda kalýp kalmayacaðýný bilmiyor" sözlerine ekledi.(t24) Kýbrýslý Türkler ve çoðunluðu siyasi iltica talebinde bulunan üçüncü ülkelerden yabancý uyruklularýn Güney Kýbrýs'ta bedava týbbi tedavi hizmeti almasýna son verilmesi istenen DÝSÝ ile DÝKO'nun ortaya koyduðu yasa önerisinin görüþülmesinin yeni yýla kaldýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, yasa önerisinin, dün, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nde görüþülmesinin planlandýðýný ancak, Komite'nin, yýl bitmeden bir dizi memorandum yasa tasarýsýný görüþerek oylamasý gerektiði için yoðun bir gündeme sahip olmasýndan ötürü görüþülemediðini yazdý. Gazete haberinde, Rum vatandaþlarýn partileri beklemeyerek, "Kýbrýslý Türkler lehinde muamelelerden" ötürü Rum Yönetimi'ni mahkemeye vermiþ olduðunu da anýmsattý. Daha önce, bazý Kýbrýslý Rumlar, Kýbrýslý Türklere, sadece bedava týbbi tedaviyle sýnýrlý kalmayan ek hak ve kazançlar saðlanmasýyla eþitlik ilkesinin ihlal edildiðini öne sürerek, Ksenis Ksenofondos ve Ahilleas Emilianidis isimli avukatlar aracýlýðýyla, 2009 yýlýnda Rum Yönetimi'ni mahkemeye vermiþti. HARALAMBUS Haravgi gazetesinin "Hiç Kimse Sosyal Sigortalar Fonu'ndan Hediye Ödenek Almýyor... Sosyal Sigortalar Fonu'na Katký ve Sonra Kýbrýslý Türklere Ödenek" baþlýk haberine göre ise Rum Çalýþma Bakaný Sotirula Haralambus, dün yaptýðý açýklamada, DÝSÝ ile DÝKO'nun Rum Sosyal Sigortalar Fonu'nda 3 yýl yatýrýmý olmayan Kýbrýslý Türk ve yabancý uyruklulara týbbi tedavi hizmetinin verilmemesine iliþkin yasa önerisini reddederek, bunu "su götürür ve popülist" olarak nitelendirdi. Haralambus, herhangi bir önkoþul olmadan Kýbrýslý Türklerin týbbi tedavilerinin, Rum Yönetimi eski baþkanlarýndan merhum Tasos Papadopulos'un siyasi kararý olduðuna dikkat çekti. Sosyal yardým alan Kýbrýslý Türklerin binlerce olduðu izleniminin de verildiðini belirten Haralambus, bunun yanlýþ olduðunu; sadece 110 Kýbrýslý Türk'ün Rum Sosyal Hizmetler Dairesi'nden sosyal yardým aldýðýný ve bunlarýn daimi olarak Güney Kýbrýs'ta kalan kiþiler olduðunu vurguladý. Bu kiþilerin ikametinin sürekliliðinden bir derece kuþku duyulduðu için bakanlýðýn, sistemin istismar edilip edilmediðini saptama amacýyla, belirli ani denetimler yapmakta olduðundan söz eden Haralambus, bunun, Güney Kýbrýs'ta kalan her Kýbrýslý Türk'ün sosyal yardým aldýðý anlamýna gelmediðini ifade etti. Haralambus, sosyal sigortalardan yardým alýnabilmesi için Kýbrýslý Türklerin buraya katkýlarýnýn olmasýnýn gerektiðini belirterek, kökeni her ne olursa olsun, hiç kimsenin hediye olarak (ödenek) almadýðýný, zira yasalarýn önkoþullarýný yerine getirmeleri gerektiðinin üzerinde durdu. Üçüncü ülkelerden vatandaþlarýn sosyal yardým almasý konusuna da deðinen Haralambus, bu yöndeki önerinin, Kýbrýslý Rum vatandaþlar açýsýndan da sorunlar yarattýðýndan söz etti. Haralambus, ayrýca, siyasi iltica talebinde bulunanlara týbbi tedavi hizmeti verilmeyebilir derse yalan söylemiþ olacaðýný dile getirerek, bu yöndeki uluslararasý sözleþmelere iþaret etti. Kýbrýs ödemeleri kesme tehlikesiyle karþý karþýya Rum Yönetimi'nin, gelecek üç aylýk dönem için ihtiyaçlarýný karþýlamasý amacýyla CYTA, AÝK ve Limanlar Birimi'nden talep ettiði kredi konusunda uzlaþmaya varmasýna kadar, ödemelerin kesilmesi tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðý belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nde dün yapýlan kritik toplantýda, Hükümet'in, Rum Telekomünikasyon Dairesi(ATÝK-CYTA), Elektrik Kurumu(AÝK) ve Limanlar Birimi'nden(ALK) talep ettiði kredi miktarýnýn ele alýndýðýný yazdýlar. Haberi "24 Saatlik(240 Milyon Euro için) Korku- Ya Devlete Borç Ya da Ödemelerin Kesilmesi ve Herkesin (devletin ve KÝT'lerin) Felaketi" baþlýðýyla aktaran gazete, devletin, gelecek üç aylýk dönem için gereksinimi olan miktarýn 240 milyon Euro olduðunu da anýmsattý. Gazete, Rum Maliye Bakanlýðý Genel Müdürü Hristos Patsalidis'in, Komite önünde yaptýðý açýklamalarýn salonda suskunluða neden olduðunu yazdý. Habere göre Patsalidis açýklamasýnda, KÝT'lerden kredi talep edilmesinin nedenenlerini izah ederken CYTA, AÝK ile ALK'nin kredi vermeyi ret etmesi halinde, bu durumun devleti, ileriki iki veya üç gün içinde, ödemeleri kesmeye iteceðini söyledi. Alithia gazetesi, Rum Maliye Bakanlýðý Genel Müdürü Hristos Patsalidis'in, ekonominin içinde bulunduðu trajik duruma iliþkin olarak gerçekçi bir dille konuþtuðunu yazdý. Habere göre Patsalidis, 250 milyon Euro'luk kredinin temin edilmemesi durumunda iflasýn eþiðinde olacaklarý itirafýnda bulundu. Patsalidis açýklamasýnda ayrýca, devletin talep ettiði krediyi temin edememesi durumunda, B Planýnýn da bulunmadýðýna dikkati çekti. Hükümette olanlarýn, düne kadar ödemelerin kesilmesi konusunda herhangi bir tehlikenin bulunmadýðýný söylediklerini yazan gazete, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nde dün gerçekleþtirilen toplantýda ise devletin, maaþlarýn ve 13. maaþýn ödenmesi için 250 milyon Euro kredi talebinde bulunmasý konusunun ele alýndýðýna dikkati çekti. AÝK'TEN DEVLETE "EVET" Politis gazetesi bir baþka haberinde ise, Rum Elektrik Kurumu'nun(AÝK), uzun süren toplantýlarýn ardýndan devlete 100 milyon Euro kredi vermeye razý olduðunu yazdý. Gazete AÝK'in, yüzde 5.5 faizli, üç aylýk devlet tahvilleri garantisi karþýlýðýnda, devlete kredi vermeyi kabul ettiðini yazdý. CYTA ÇALIÞANLARINDAN PROTESTO Simerini gazetesi, CYTA çalýþanlarýnýn dün, Rum Meclisi önünde toplanarak, emeklilik sandýklarýndan talep edilen krediyi protesto ettiklerini yazdý. Habere göre çalýþanlar kredi talebini "yasa dýþý bir faaliyet" olarak nitelendirdiler. CYTA YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Simerini gazetesine göre CYTA Yönetim Kurulu Baþkaný Stathis Kittis yaptýðý açýklamada, devlete kredi verilmesi kararýnýn kolay olmadýðýný belirterek CYTA'nýn, Hükümet'in içinden geçtiði zorluklarý aþmasý için Hükümete yardým etme hedefiyle hareket edeceðini söyledi. "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" AMBLEMÝNÝN ÖRTÜLMESÝ MECLÝSE TAÞINIYOR KKTC ve Güney Kýbrýs itfaiyelerinin, ara bölgede çýkan yangýnlarla mücadele için yapacaðý ortak tatbikat kapsamýnda, itfaiye araçlarýnýn teçhizatlarýnýn uyumlu olup olmadýðýyla ilgili geçtiðimiz gün yapýlan denetimde, Rum Ýtfaiyesi'ne ait araçlarýn üzerindeki "Kýbrýs Cumhuriyeti" amblemlerinin, KKTC makamlarýnýn talebi üzerine örtüldüðü iddiasý Rum Meclisi'ne taþýnýyor. Fileleftheros gazetesi "Amblemin Örtülmesi Konusu Meclis'e" baþlýklý haberinde, konunun Rum Meclisi Savunma Komitesi'nde ele alýnacaðýný ve bu eylemin neden yapýldýðý sorusuna yanýt aranacaðýný yazdý. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, ortak tatbikatýn Ocak tarihlerinde, ara bölgedeki Lefkoþa Havalimaný'nda, BM himayesinde gerçekleþtirileceðini kaydetti. Ýlk tatbikatta ara bölgede göstermelik bir yangýn çýkarýlacaðýný ve Rum itfaiyesinin bölgeye intikal edeceðini belirten gazete, akabinde Rum itfaiyesinin KKTC itfaiyesinden yardým isteyeceðini ve KKTC itfaiyesinin belirli sayýda araçla bölgeye gideceðini yazdý.

12 12 Günün Manisi Sular akar durulmaz Sevene zor bulunmaz Yakýna gel güzelim Iragdan sevmek olmaz KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Hürrem Sultan M. Turhan Tan OÐLAK YAYINLARI 19 Aralýk 2012 Çarþamba ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Sana eþit olmayan kimselerden dostun olmasýn." Konfüçyüs hava sýcak beynimiz sulanmýþ olabilir ama atlaslarýn Kýbrýs'a biçtiði haritada hatitanýn burnunu soktuðu Akdeniz'e siz de kafanýzý sokmazsanýz annemin söylediði ablamýn yalnýzlýðý yarým kalmýþ kadýn devrimi tamamlanmayacak Aziz Þah "Vaziyet beynelmilel" adlý þiirinden ''KOD ADI: VENÜS'' TÜRKÝYE'DE GÖSTERÝME GÝRECEK NECDET TOKATLIOÐLU ANISINA KONSER Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu 2012'in son konserini, besteci Necdet Tokatlýoðlu anýsýna veriyor. Belediye'den verilen bilgiye göre, "15'inci Yýl Konseri" adýyla sunulacak konserin hazýrlýklarý Þef Ýhsan Gürel yönetiminde tamamlandý. Perþembe akþamý saat 20:00'de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararasý Kongre Merkezi'nde verilecek konser halka açýk ve ücretsiz olacak. Koro Þefi Ýhsan Gürel yaptýðý açýklamada, 15 yýl önce kurulan koro ile 45'inci konserlerini vermenin gururunu yaþadýklarýný belirtti. "Son 4 yýldýr konserlerimizi bir konsept çerçevesinde þekillendirmeye devam ediyoruz. Daha önce bildiðiniz gibi Yeþilçam Þarkýlarý, Kadýn Besteciler, sevgililer gününe özel Sevgi Faslý, Biraz Sazdan Biraz Sesten, Saadettin Kaynak Besteleri, Veda Busesi: Yusuf Nalkesen Anýsýna, Ýbibikler Öter Ötmez konserleri ile izleyici karþýsýna çýktýk" diyen Gürel, 15'inci yýlýn ilk konserini bu yýl 20. yýlýný kutlayan Karþýyaka Belediye Konservatuarý Geleneksel TSM Korosu ile birlikte Ýzmir'de verdiklerini anýmsattý. Gürel, perþembe günkü konserde konuk sanatçý olarak, uzun yýllar korolarýnýn üyesi olan ve þimdilerde müzik kariyerini akademik olarak Ýstanbul'da sürdüren Özhan Aktaþ'ýn yer alacaðýný da belirtti. "ALBAYIN KARISI" SON KEZ GÝRNE'DE- Çatalköy Belediye Tiyatrosu, "Albayýn Karýsý" adlý oyunla yaklaþýk bir aydan beri devam eden turneyi, cumartesi akþamý Girne'de tamamlayacak. Yeni Erenköy, Yeni Ýskele, Güzelyurt, Lefke ve Lefkoþa izleyicisiyle buluþan oyun, Girne Anafartalar Lisesi'nde saat 20.00'de sahnelenecek. Kýbrýs'ta yýllarý arasýnda yaþananlarý aþk, aksiyon ve macera üçgeninde ele alan ve Kýbrýs'ýn tarihine ýþýk tutan ''Kod Adý: Venüs'' filmi 21 Aralýk'ta Türkiye'de gösterime girecek. ''Kod Adý: Venüs'' filminin basýn gösterimi, Niþantaþý City's alýþveriþ merkezinde gerçekleþtirildi. Gösterim öncesi, AA muhabirine açýklama yapan filmin yönetmeni ve senaristi Tamer Garip, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin katkýlarýyla çektikleri filmle bir ilke imza attýklarýný, ilk defa bir üniversitenin ana sponsorluðunda film çekildiðini söyledi. Filmde, Barnabas Ýncili'ni konu alarak Kýbrýs'ta yaþanan gerçekleri, belgeleriyle bir sinema filmi niteliðinde çektiklerini vurgulayan Garip, filmin oyuncu kadrosunda KKTC, Türkiye, Ýngiltere ve Hollanda'dan oyuncular olduðunu kaydetti. Garip, ''Kod Adý: Venüs''te 3 farklý erkeðin bir kýzýn peþinde koþarken Barnabas hakkýnda da yeni bilgiler edinilmesine yardýmcý olduðunu dile getirerek, þöyle devam etti: ''Kýbrýs Türklerinin baþýndan geçen olaylarý ve 1974'te Türkiye'nin nasýl gelip de adayý kurtardýðýný göreceðiz filmde. Film, Avrupa'da büyük yanký uyandýracaktýr. Çünkü buradan çýkan bilgiler tartýþýlamaz, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin büyük kütüphanesinden elde ettiðimiz iki orijinal belge var. Bir tanesi EOKA lideri Georgios Grivas Digenis'in Rumlara yazdýðý mektup, diðeri de Makarios'un Yunanistan'ýn adayý iþgal ettiðine dair açýklamasý. Filmde halklarýn aslýnda birbirine karþý kötü niyeti olmadýðýný, Türklere karþý yapýlan zulmün o dönemde kilisenin baþýnda olanlar tarafýndan 21 Aralýk 1963'te Türkleri katletmek için 'En iyi Türk ölü Türktür' zihniyetiyle papazlar tarafýndan kýþkýrtýldýðýný gösteriyoruz. Film, ilk olarak Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Acayip bir ilgi vardý. Yabancýlar, Kýbrýs'ýn bu kadar güzel bir ada olduðuna inanamadýlar. Çok güzel tepkiler aldýk.'' ''Filmin, KKTC'nin tanýtýmýna ve Türkiye'nin AB sürecine büyük faydasý olacaktýr'' diyen Garip, Avrupalýlarýn filmi gördüðünde Kýbrýs'ta yapýlanlarýn yanlýþ olduðunu ve Türkiye'nin haklýlýðýný göreceklerini anlattý. EL-SANATLARI KOOPERATÝFÝ YILBAÞINA ÖZEL SATIÞ YAPACAK GAÜ'DE KONSER VE SEMA TÖRENÝ DÜZENLENDÝ- Mevlâna Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) Tasavvuf müziði konseri ve Sema töreni düzenlendi. GAÜ'den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý sanatçýlarý tarafýndan Hz. Mevlâna'nýn 739. Vuslat yýldönümü dolayýsýyla, Üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'de düzenlenen etkinliðe, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Osman Ertuð, Dýþiþleri Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Volkan Çanakcý, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Yýldýrým Öner ile üniversiteden diðer bazý yetkililer katýlýrken; GAÜ öðrencileri ve Girne halký da ilgi gösterdi. Þiir dinletisi ile baþlayan etkinlik, tasavvuf müziði konseri ve sonrasýnda gerçekleþen sema töreni ile sona erdi. El-Sanatlarý Kooperatifi, yýlbaþýna özel satýþ gerçekleþtirecek. El-Sanatlarý Kooperatifi'nden yapýlan açýklamada, satýþlarýn Aralýk tarihleri arasýnda Saçaklý Ev'de yapýlacaðý kaydedildi saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek satýþlar kapsamýnda el ürünleri avantajlý fiyatlarla halka sunulacak.

13 19 Aralýk 2012 Çarþamba 13 Denktaþ anýt mezarý proje yarýþmasý sonuçlandý Rauf Raif Denktaþ Anýt Mezarý ve Müzesi Uluslararasý Proje Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmaya 104 proje katýldý. Yarýþmada Mehmet Metin Polat ve Bilge Altuð'un projesi birinci oldu. Þ.Selim Velioðlu, Erce Funda, Mustafa Orkun Özüer ve Ersen Gömleksiz'in projesi ikinci; Cihan Sevindik'in eseri ise üçüncülüðü elde etti. "Melike Altýnýþýk-Coþkun Alper Derinboðaz", "Doðuþcan Aladað-Umut Baykan", "Umut Ýyigün-Saffet Kaya Bekiroðlu-Olaf Gipser-Murat Aksu", "Barýþ Demir-Gülþah Örs Demir-Tuna Han Koç" ile "Hüseyin Bütüner-Iþýl Sencar Ertosun-Cem Korkmaz"ýn projeleri mansiyona layýk görüldü. Yarýþmanýn ödül töreni 27 Aralýk Perþembe saat 17.00'de Acapulco Otel'de gerçekleþtirilecek. Törende dereceye giren eserler de sergilenecek. Eserlerin sergilenmesine, 28 Aralýk-26 Ocak tarihleri arasýnda Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de devam edilecek. AKM'deki sergide halkýn projelerle ilgili deðerlendirmesini aktarabileceði defter açýlacak. Juri Baþkaný Ekrem Bodamyalýzade, TAK'a yaptýðý açýklamada, Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ)'den Prof.Dr.Alper Ünlü, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Þebnem Hoþkara, Kýbrýs Türk Mimarlar Odasý Baþkaný Azmi Öge, Jack Pringle ve Yücel Kýbrýslý Rumlara 6 yýlda 264 milyon lira tazminat ödendi Güney Kýbrýs'taki Rumlara, 1974 öncesinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de kalan mallarýnýn bedeli için þimdiye kadar 94 milyon 327 bin sterlin (yaklaþýk 264,1 milyon lira) tazminat ödendi. Kýbrýs sorununun kilit noktalarýndan mülkiyet sorunu konusunda KKTC'de iç hukuk oluþturma amacýyla 19 Aralýk 2005'te yürürlüðe giren mülkiyet yasasý uyarýnca oluþturulan Lefkoþa'daki Taþýnmaz Mal Komisyonu, 2006'dan bu yana önemli çalýþmalara imza attý Kýbrýs Barýþ Harekâtý öncesinde KKTC'de kalan eski Rum mallarý için tazminat, takas ve iade öngören yasayý uygulamakla yükümlü olan Komisyon'un internet sitesinde, bugüne kadar yapýlan baþvurular ve sonuçlara iliþkin bilgiler paylaþýldý. Buna göre Rum tarafýndan Komisyon'a þimdiye kadar 4 bin 248 baþvuru yapýldý. Bunlarýn 295'i "dostane çözüm" yoluyla, 9'u mahkeme yoluyla sonuçlandýrýlýrken, baþvuru sahiplerine mallarýnýn bedeli olarak 94 milyon 327 bin sterlin (yaklaþýk 264,1 milyon lira) tazminat ödendi. Baþvurularla ilgili olarak ayrýca, 1 "iade", 2 "takas ve tazminat", 5 "iade ve tazminat", 1 "çözümden sonra iade" ve 1 "kýsmi iade" kararý verildi. ''RUMLAR ÝÇ HUKUK YOLUNU TÜKETMEDEN AB'YE GÝDEMEZLER'' Maliye Bakaný Ersin Tatar da AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türk diplomatlarýnýn ve KKTC'nin baþarýlý çalýþmasýyla Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM)'in Rumlara tazminatlar için öncelikle iç hukuk yolunu iþaret eden bir karar aldýðýný anýmsattý. Türkler ve Avrupa Birliði hakimlerinden oluþan komisyona þimdiye kadar binlerce Rum'un baþvurduðunu dile getiren Tatar, komisyon sayesinde AÝMH'e baþvurularýn gittikçe azalacaðýný ifade etti. Tatar, konuyla ilgili þunlarý kaydetti: "Rum tarafý baþvurularda çekincesini gösterdi, 'baþvurmayýn' dedi. Çünkü siyasetlerine ters düþen bir durumdu. Baþvuru sonrasýnda Taþýnmaz Mal Komisyonu takasý veya iadeyi uygun görmezse parayý tanzim ediyor. Artýk nesiller deðiþti. Mal ile sahipleri arasýnda duygusal bað kopmuþtur. AÝHM de bunu teyit etmiþtir. Duygusal baðýn kopmasýyla malýn önceliði orada yaþayan, hayatýný sürdürene geçmiþtir. Türkler binlerce dönüm araziyi Güney'de býrakmýþ, Kuzey'e gelip yerleþmiþ. Bu mallarýn ve mülklerin sahibi KKTC tapusuna göre artýk onlardýr. Dolayýsýyla öncelik buradaki insanýndýr. Komisyon da bunu böyle görüyor. Mal mülk meselesinde çözüm realist olmalýdýr. Duygusallýklarla ve büyük tazminatlarla bu iþ çözülemez. O nedenle Avrupa Birliði bunu görmüþtür. Bu nedenle ilk önce Avrupa mahkemelerinin deðil, ilk önce Rumlarýn baþvuracaðý komisyon belirlenmiþtir. Rumlar iç hukuk yolunu tüketmeden AB'ye gidemezler. Bu nedenle komisyonun iþlevi çok önemlidir. Bu da Türk tarafýnýn baþarýsýdýr." Taþýnmaz Mal Komisyonu, Rumlarýn KKTC sýnýrlarý içinde kalan eski mallarý için AÝHM'de açtýðý davalar konusunda "iç hukuk" oluþturma hedefiyle hazýrlanan mülkiyet yasasý kapsamýnda kurulmuþtu. AÝHM, Rumlardan baþvurularýný öncelikle Türk tarafýndaki bu Komisyon'a yapmalarýný ve iç hukuk yolunu tüketmelerini istemiþti. Mahkeme gibi çalýþan Komisyon, talebe göre takas, iade, tazminat veya kullaným kaybýndan doðan zarar tazminat ödenmesi gibi kararlar alýyor. Rumlar kararlarýn temyizi için Yüksek Ýdare Mahkemesi (YÝM)'e baþvurabiliyor. YÝM kararýndan da tatmin olmamalarý halinde AÝHM'e baþvuru yapabiliyorlar. AÝLE SOSYAL DESTEK VE EÐÝTÝM PROJESÝ- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadýn Çalýþmalarý Dairesi iþbirliðinde, sýkýntý içerisinde olan ailelere yönelik baþlatýlan "Aile Sosyal Destek ve Eðitim Projesi"nin tanýtýmýna yönelik bilgilendirme toplantýlarýnýn ikincisi dün Güzelyurt'ta düzenlendi. Çalýþma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sosyal Hizmet Uzmaný Yeþim Gürçýnar, Gençlik Aile Destek Eðitim Merkezi Sorumlusu Dr. Berna Arifoðlu ve Kadýn Çalýþmalarý Dairesi Avukatý Ziba Akkurt'un konuþmacý olarak katýldýðý toplantý, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Köken'in görev yaptýðý jürinin eserleri "Mimarlýk bilimi ve sanatýna uygunluk", "Etik baðlam" ve "Estetik baðlam" baþlýklarý altýnda deðerlendirdiðini söyledi. Bodamyalýzada, bir soru üzerine, yarýþmaya katýlan 104 eserin yüzde 20'sinin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC); yüzde 5'inin KKTC- Türkiye Cumhuriyeti (TC) ortaklýðý; yüzde 5'nin Almanya, Ýspanya, Hollanda ve Ýngiltere;, yüzde 1'nin TC-yurt dýþý ortaklýðýnda ve geriye kalan eserlerin ise Türkiye'de hazýrlandýðýný belirtti. BES : LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ'NÝ YÖNETMEYE TALÝBÝZ "ÝÞE GELMEDEN MAAÞ ÇEKENLERÝN, SÝYASÝ VE KÝÞÝSEL ÇIKARLAR ÝÇÝN ÝSTÝHDAM EDÝLENLERÝN DERHAL ÝÞTEN DURDURULMASI TARAFTARIYIZ" Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) "kurtuluþ yolu" olarak gösterilen Ziraat Bankasý'ndan alýnacak krediyle içinden çýkýlamadýðýný savundu; 6 yýllýk belediye bütçesini hazýrlamaya ve belediyeyi yönetmeye talip olduðunu bildirdi. BES Baþkaný Savaþ Bozat yazýlý açýklamasýnda, belediyeyi "usulsüz borçlanmalar ve ihaleleri peþkeþ çekerek batýranlarýn" yargýlanmasý gerektiðini ifade ederek, "Demokrasinin en güvenilir ayaðý olan yargý sistemini daha fazla istismar etmeden güvenirliliðini saðlamalýyýz" dedi. Borçlanma kararýnýn alýndýðý 11 Aralýk'tan itibaren verilen sürenin en geç 10 gün olduðunu ifade eden Bozat, bu durumda sürenin 21 Aralýk'ta dolacaðýný, bu tarihe kadar gerçekleþmemesi halinde siyasi iradenin yapamadýðýný halkla birlikte yapmaya ve LTB'yi yönetmeye talip olduklarýný kaydetti. Bozat, sürdürülebilir ve halkýn daha iyi hizmet alabileceði bir LTB'ni yaratmaya taraf olduklarýný ifade ederek, belediyenin yüzdürülebilir bir yapýya kavuþturulmasý için Belediye Meclisinin 90 milyonluk yapýlandýrma kararýnýn hayata geçebilmesi, 6 yýllýk gelir gider dengesinin oluþturulmasý, gelirlerin nasýl daha iyi yükseltileceði ve giderlerin yüzde 25 oranýnda nasýl, ne yönde azaltýlýp gösterileceði bütçeyi yapmaya hazýr olduklarýný ifade etti. "Belediye bizimdir... Belediye baþkanýný bizim hazýrlayacaðýmýz bütçeyi uygulamaya davet ediyoruz" diyen Bozat, 6 yýlýk yapacaklarý bütçe çalýþmalarý neticesinde LTB'nin sürdürülebilir hale geleceði ve Lefkoþa halkýna daha iyi hizmet vereceði konusunda hükümet ile Ziraat Bankasý yetkililerine teminat verdiklerini ifade etti. Bozat, alacaklarý tedbirleri de þu þekilde açýkladý: "Belediyenin fazla personel sorunu aþikardýr. Gerçekten çalýþan, emek veren iþçi ve memur personelin zarar görmemesi adýna personel üstünden yapýlacak tasarrufta iþe gelmeden maaþ çekenlerin; iþe yaramayan, siyasi ve kiþisel çýkarlar için istihdam edilenlerin derhal iþten durdurulmasý taraftarýyýz. Uygulamayý da böyle yapacaðýz.

14 14 19 Aralýk 2012 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Kermiya Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ölümden önce 1 2 yaþamýn son dakikalarý (iki kelime). Bizmut'un 1 kýsaltmasý. 2-Ýyi, pek iyi. Kesilmiþ hayvanýn 2 ciðer, iþkembe gibi iç organlarýyla baþ ve 3 ayaklarý. 3-Bazý taþýtlarýn tekerleklerine 4 geçirilen kauçuk çember. Takýmla 5 oynanan top oyunlarýnda topun 6 sokulmasýna çalýþýlan yer. 4-Ansýzýn, 7 birdenbire. Eski dilde "Küçük kitap, broþür". 8 5-Güney Kýbrýs'ta yayýnlanan bir gazete. 9 Bir nota. Ýki þeyi birbirinden ayýran 10 uzaklýk. 6-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik 11 taslayan kimse. Ters okunuþu "Duyu ve hareket uyarýlarýný beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazýmsý teller ve bu tellerin oluþturduðu demet". 7-Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. Sodyum'un kýsaltmasý. 8-Yanýcý maddelerin veya gazlarýn türlü biçimlerde uzanan ýþýklý dili. Yýl. 9-Bunama, bunaklýk. Halkýn gezip görmesi, tanýmasý için uygun biçimde yerleþtirilmiþ ürünlerin, sanat eserlerinin tümü. 10-Genellikle iþlemelerde kullanýlan, gümüþ görünüþünde ve parlaklýðýnda olan iplik. Ot. Kusma. 11-Ekilecek yer, mezraa. Genellikle yazýn kuruyan küçük akarsu. Dünün çözümü TV'DE BU AKÞAM 14 Kýlýç Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: DANIEL LEE Oyuncular: DONNIE YEN, WEI ZHAO, CHUN WU Ming Hanedaný'nýn ilk zamanlarýnda imparator, gücünü pekiþtirmek ve soyunu sürdürmek için bir güvenlik sistemi oluþturur. Bu sistemde öksüz çocuklar katý bir disiplinle yetiþtirilmektedir. Bu savaþçýlarýn en iyisi olan Qinglong'a, Jia tarafýndan gizli bir görev verilir. Jia'nýn gizli planlarýndan habersiz olan Qinglong, kýsa sürede büyük bir komplonun ortasýna düþtüðünü fark eder ve adýný temize çýkarmak için büyük bir savaþa giriþir. Ýhtiyarlara Yer Yok Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Yönetmen : Ethan Coen, Joel Coen Oyuncular : Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin Cormac McCarthy'nin ayný adlý romanýndan Coen Biraderler tarafýndan sinemaya uyarlanan 'No Country For Old Men' / 'Ýhtiyarlara Yer Yok', son yýllarda Hollywood'dan çýkmýþ en iyi filmlerden biri... 'No Country For Old Men', bilinen klasik western filmlerinden çok daha farklý bir çizgide karþýmýza çýkýyor. Film, ne mitolojik bir havada ne de 'Unforgiven' ile baþlayan çaðdaþ westernler kadar gerçekçi bir çizgide. Kimi bölümleri alabildiðine gerçekçi olsa da absürte yakýn komik ve tedirgin edici sahneleri de bulunuyor. Bir çok Coen filminde olduðu gibi 'Ýhtiyarlara Yer Yok'ta da kanunun hangi tarafýnda olduðu konusunda kafasý karýþýk karakterler bulunuyor. Ýçi para dolu bir çanta, ters giden bir uyuþturucu alýþveriþi, aniden kiþiselleþen bir intikam öyküsü ve sinema tarihine geçecek tuhaflýkta bir katil... Tommy Lee Jones, Josh Brolin ve Javier Bardem üçlüsünün sürüklediði filmde, Coen Biraderler'in sükunetli ve derinden giden anlatýmý izleyicilerde gerilim yaratabiliyor. Ancak tuhaf saç modeliyle ve ilk kez gördüðümüz ilginç öldürme yöntemleriyle Anton Chigurh'un filme olan katkýsý çok büyük. Sessizlik Yemini Yukarýdan Aþaðýya: 1-Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý gibi yiyeceklerin, bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu su. Selenyum'un kýsaltmasý. 2-Yararlanýlan uygun þart, imkân. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. 3-Öðüt verme (iki kelime). 4-Ek. 5-Tutsak. Namus. 6-Geçimini güçlükle saðlayan, yoksul. Ýskambil oyununda "Birli". Yaydan çýkan. 7-Ýlave. Eski dilde "Sarhoþ". 8-Serçegillerden, baþýnda ve boynunda kýrmýzý, sarý tüyler bulunan, güzel öttüðü için kafeste beslenen küçük bir kuþ. Yardým amacýyla toplanan para. 9-Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. Ýþ baþarma gücü, bir dürenmeyi yenme gücü. 10-Bale yapan kýz veya kadýn sanatçý. Yolcu ve eþya ulaþýmýný saðlamak için demiryolu ile ilgili birçok kuruluþun bulunduðu yer. 11-Ters okunuþu "Endüstri ve Ticaret Ýþlemeleri'nin kýsa yazýlýþý". Sinir hastalýklarý ile ilgili hekimlik kolu. Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 22:15 Yönetmen: GRAHAM GUIT Oyuncular: GERARD DEPARDIEU, TSILLA CHELTON, ELODIE BOUCHEZ, CARMEN MAURA Cizvit rahibi rolündeki Dr. Joachim Ferrer (Gerard Depardieu), ýstýrap çeken Rahibe Sarah'nýn içinde taþýdýðý ürkütücü sýrrý öðrenmekte kararlýdýr. Bu sýrrý sadece Sarah'nýn çok uzaklarda yaþayan ikiz kardeþi bilmektedir. Rahip, ne pahasýna olursa olsun bu sýrrý öðrenmeye karalýdýr. Savaþýn Sonu Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 19:40 Yönetmen : David L. Cunningham Oyuncular : Kiefer Sutherland, Robert Carlyle, Mark Strong, James Cosmo, Claran McMenamin 2.Dünya Savaþý'nýn sonlarýna doðru, birliðiyle birlikte Japon Ordusu'na esir düþen yüzbaþý Ernest Gordon'ýn, bütün esirlerin insanlýk dýþý muamele gördükleri korkunç bir çalýþma kampýnda yaþadýklarýný anlattýðý etkileyici bir yapým. Ýkinci Dünya Savaþý'nda Amerika'nýn yanýnda yer alan Ýskoç askerlerinden bir alay Japonlara esir düþer. Aralarýnda, Amerikalý ve diðer milletlerden de askerler bulunan esirler, Burma ormanlarýnda demiryolu döþemek için toplama kampýna götürülürler. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ ABD'DE 115 YAÞINDAKÝ KADIN ÖLDÜ ABD'de 115 yaþýndaki kadýn, dünyanýn en yaþlýsý unvanýný aldýktan iki hafta sonra öldü. Dina Manfredini'nin torunu Lori Logli, büyükannesinin 115 yaþýnda hayata veda ettiðini söyledi. Logli, Dina Manfredini'nin ölüm nedeni hakkýnda ise bilgi vermedi. Guinness Dünya Rekorlarý, Manfredini'nin iki haftadan az bir süre önce dünyanýn en yaþlýsý unvanýný devraldýðýný doðruladý. Manfredini'den önce bu unvana sahip olan kiþi 116 yaþýndaki Amerikalý Bessie Cooper'dý. KOLOMBÝYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRÝLDÝ: 26 ÖLÜ Kolombiya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kiþi öldü. Polis, ülkenin orta kesiminde meydana gelen kazada 26 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 15 kiþinin yaralandýðýný açýkladý. Bogota-Giradot yolunda seyreden otobüsteki yolcularýn bir kahve fuarýndan döndükleri belirtildi. ABD'DE BÝLGÝSAYAR KORSANINA 10 YIL HAPÝS CEZASI Amerika Birleþik Devletleri (ABD)'de ünlüler Scarlett Johansson, Mila Kunis, Christina Aguilera ve birçok kadýnýn kiþisel internet hesaplarýný kýran bilgisayar korsanýna 10 yýl hapis cezasý verildi. Federal hakim S. James Otero, bilgisayar korsaný Christopher Chaney'i (35) 10 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Chaney, bilgisayara izinsiz girme dahil olmak üzere hakkýndaki 9 suçlamayý kabul etmiþti. SOMALÝLÝ KORSANLAR AÇ KALDI NATO yetkilileri, bu yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren dünyanýn en iþlek nakliye rotalarýndan biri olan Somali açýklarýnda korsanlar tarafýndan hiçbir geminin kaçýrýlmadýðýný açýkladý. Amiral Ben Bekkering, gemilerin kaçýrýlma sayýsýndaki bu ani düþüþe, bölgenin kýyý kesiminde sürekli devriye tutan uluslararasý donanma ekiplerinin bulunmasýnýn ve bu sularda yolculuða çýkan ticari gemilerin daha sýký güvenlik önlemleri almasýnýn neden olduðunu söyledi. TÜRKÝYE'DE TRAFÝKTEKÝ ARAÇ SAYISI 16 MÝLYON 901 BÝN Türkiye'de trafiðe kaydý yapýlan motorlu taþýt sayýsý, Ekim ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,8 azalýrken, bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttý. Ekim ayýnda 86 bin 333 taþýtýn kaydý yapýlýrken, trafikteki araç sayýsý 16 milyon 901 bin 785'e ulaþtý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 yýlý Ekim ayýna iliþkin Motorlu Kara Taþýtlarý Ýstatistikleri'ni açýkladý. BILL CLINTON'IN HAYATI BELGESEL OLUYOR Ünlü Amerikalý yönetmen Martin Scorsese, eski ABD Baþkaný Bill Clinton'ýn belgeselini çekeceðini duyurdu. Scosese, Clinton'ýn uluslararasý arenada güçlü bir etkiye sahip biri olduðunu belirterek, bu sýradýþý politikacýyý tüm yönleriyle ekrana yansýtmak istediðini belirtti.

15 19 Aralýk 2012 Çarþamba 15

16 16 19 Aralýk 2012 Çarþamba

17 19 Aralýk 2012 Çarþamba 17 7

18 18 19 Aralýk 2012 Çarþamba

19 19 19 Aralýk 2012 Çarþamba 21 ARALIK ÝÇÝN "KIYAMET SENARYOLARI" Maya takvimine göre 21 Aralýk 2012'de kýyamet kopacaðý iddialarýný Çin'de broþür ve DVD yoluyla yayan 100'den fazla kiþi polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Þinhua ajansýnýn haberine göre, 21 Aralýk'ta kýyamet kopacaðý iddialarýný içeren broþür, DVD ve diðer basýlý yayýnlarý halka daðýtan 100'den fazla kiþi, topluma korku salma ve kaos ortamý oluþturma suçlamalarýyla gözaltýna alýndý. Çin'in orta kesimindeki Hýbey eyaletinin Vuhan þehrinde geçen hafta caddelerde baðýrarak "21 Aralýk'ta dünyanýn sonunun geleceðini" iddia eden broþürler daðýtan 5 kiþi tutuklanmýþtý. KIYAMET KOPACAK DÝYE GEMÝ YAPTI Bu arada Çin'in batýsýndaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaþayan Lu Cýnghay isimli bir Çinli ise kýyamet iddialarýnýn etkisinde kalarak 21 metre uzunluðunda ve 6 metre yüksekliðinde bir gemi inþa etmiþti. Geminin yapýmý için tüm servetini harcadýðýný söyleyen Lu, Çin basýnýna verdiði demeçte ''21 Aralýk günü dünyanýn sonu gelecek ve ben, o gün kendimi ve ailemi bu gemi sayesinde yok olmaktan kurtaracaðým'' diye konuþmuþtu. Ülkenin en yaygýn sosyal paylaþým sitesi Veybo'da ise kullanýcýlar, 21 Aralýk günü hava tahmin raporunda, ''sýcaklýðýn 999 derece olacaðý ve gökten ateþ toplarý yaðacaðý'' þeklindeki bazý iddialar paylaþmýþtý. Bu arada ülkenin farklý kesimlerinden, bazý Çinlilerin mal varlýðýný baðýþladýðý ya da kýyamet kopacaðý varsayýmýyla servetlerini harcayarak ''son günlerini'' keyif içinde geçirmeye çalýþtýðý yönünde haberler geliyor. ÞÝRÝNCE ESNAFINDAN 21 ARALIK'A ÖZEL ÜRÜNLER Bir Maya takvimine dayanan inanýþýn yol açtýðý ilgiyle, 21 Aralýk'ta tarihinin en yüksek ziyaretçi sayýsýna ulaþmasý beklenen Þirince'de, köy halký ve esnaf bu güne özel ''Kýyamet'' ve ''Maya Takvimi'' temalarýnýn ön plana çýktýðý ürünler hazýrlýyor. HÜR-ÝÞ GÖREV DAÐILIMI YAPTI Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun (HürÝþ) yeni seçilen yönetimi, görev bölümünü yaptý. Hür-Ýþ Genel Baþkaný Yakup Ö. Latifoðlu'nun yazýlý açýklamasýna göre, Sendikanýn 13 Aralýk'taki 5. Olaðan Genel Kurulu'nun ardýndan yapýlan görev bölümüyle, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Sami Dilek ve Mudahar Akar, Genel Sekreter Þener Özburak, Mali Sekreter Erdoðan Özkan, Teþkilatlandýrma Sekreteri Hüseyin Z. Akyön ve Eðitim Sekreteri Cengiz Ýþkey oldu. Genel Baþkan Yakup Ö. Latifoðlu ise, genel kurulda oybirliðiyle yeniden genel baþkanlýða seçilmiþti. ULUÇAM, "PUL TASARLAMA"YI ANLATTI Tasarýmcý ve sanatçý Hikmet Uluçam, Yakýn Doðu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi'nde pul tasarlamayý anlattý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Uluçam, "Pul Tasarlama" konulu söyleþide, kendisinin tasarladýðý ve Posta Dairesi tarafýndan basýlýp, kullanýlan 42 pulu örnek göstererek, pul tasarýmý hakkýnda bilgi verdi. Hikmet Uluçam konuþmasýnda, KKTC'de yapýlan pullarýn dünyanýn her yerine ulaþabildiðini, beðenilen pul sanatçýlarýnýn aranýlarak, tebrik edildiðini söyledi. Uluçam, ilk el yapýmý pulunu Uluslararasý Sakatlar Günü için yaptýðýný kaydetti. 21 ARALIK'A ÖZEL SÜS EÞYALARI Þirince'de 20 yýldýr cam ustalýðý yapan Ayþe Kaya da dükkanýnda 21 Aralýk'a özel cam süs eþyalarý hazýrlýyor. Ziyaretçilerin, 21 Aralýk'ta bu güne özel bir hatýra ile köyden ayrýlmak isteyeceklerini düþünen Kaya, ''Adý kýyamet ile anýlmaya baþlanan Þirince'yi 21 Aralýk'ta ziyaret edeceklere melek kolyeleri ve küpeleri hazýrlýyorum. Bunun yaný sýra hatýra kalmasý için '21 Aralýk Þirince' yazýlý ve çeþitli Maya iþaretlerini içeren süsleri de müþterilerimize sunacaðýz'' diye konuþtu. Cam ustasý Tarýk Özduran da o güne özel ''kýyamet meleði'' adýný verdiði tasarýmýný ziyaretçilerin beðenisine sunacaðýný ifade etti. 'KIYAMET MENÜSÜ'' HAZIR Köydeki bir restoran iþletmesi de müþterilerine o gün ''kýyamet menüsü'' adýný verdiði yemeklerle karþýlayacak. Ýþletme müdürü Ýsmet Bursalý, restoranlarýnýn 21 Aralýk tarihinde, o günün ilk dakikasýnda baþlatacaklarý ''kýyamet partisi'' ile müþterilerine hizmet vermeye baþlayacaðýný, gece yarýsý baþlayýp gün boyu sürecek servislerinde, konuklarýna ''kýyamet menüsünü'' sunacaklarýný, yemeðin ardýndan da ''son dem çay'' ikram edeceklerini söyledi. ARANIYOR Ustalýk belgesi olan KKTC yurttaþý berber aranýyor. Tel: ( arasý) MELÝ EMLAK CÝTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: AYZER EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Kiralýk Göçmenköy'de 3+2 dubleks ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 2 adet eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 beyaz eþyalý daire * Hamitköy'de 2+1 eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 daire 700 TL Satýlýk Gönyeli'de ikiz dubleks villa Stg. * Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa * Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber BENLÝ: GÖNYELÝ SUYU TEMÝZ Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, Gönyeli'ye kaynaktan verilen suyun temiz, taþýma hattýnýn da güvenli olduðunu belirtti. Benli yazýlý açýklamasýnda, Gönyeli'de kent geneline içilebilir kalitede su saðladýklarýný belirterek, rutin kontrollerin sürdüðünü ifade etti. Yapýlan rutin kontrollerde içilebilir suyun mikrobiyolojik açýdan temiz bulunduðu ifade eden Benli, halk saðlýðýna büyük önem verdiklerini, bu kapsamda rutin kontrollerle su hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Benli, kaynaklarýn sürekliliði için içilebilir suyun tutumlu kullanýlmasý gerektiðini de ifade ederek, "Halkýmýza güvenilir suyu güvenilir sistemlerle ulaþtýrýyoruz" dedi. Kent genelinde içme suyu þebekesinin yenilendiðini anýmsatan Benli, vatandaþlara su tüketirken rahat, ancak o kadar da tutumlu olmalarý tavsiyesinde bulundu. SATILIK ARABA 99 Model Mitsubishi Pajero jeep, yeni kasa stg Tel: Satýlýk villa SATILIK EÞYA Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare bin Stg. Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: Tel: Eleman aranýyor 1-Lefkoþa ve civarýný iyi bilen, motor ehliyetli paket daðýtým elemaný. 2- Genç ve dinamik bayan temizlik elemaný 3- Tezgahtar bay/bayan eleman aranýyor Adres: Önder Alýþveriþ Merkezi Pizza Pizza Tel:

20 Beþiktaþ ve Quaresma yollarý ayýrdý Beþiktaþ, Quaresma ile sözleþmesinin feshi için anlaþtý. Anlaþma gereði Portekizli futbolcu 4 ay Türkiye'de oynayamayacak. Yapýlan görüþmede Portekizli futbolcunun siyah beyazlý ekip ile olan sözleþmesinin feshi masaya yatýrýldý ve taraflar arasýnda anlaþma saðlandý. Akþam saatlerinde de imzalarýn atýlmasý bekleniyor. Þov deðil, iþ yapýn Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, bürokratlarý ile birlikte Lefke'de 16 Aðustos Stadý'nda incelemelerde bulunmuþ. Ülkede bakýmsýzlýktan ve yaðmurlardan patates tarlasýna dönen sahalarý ve diðer tesislerdeki aksaklýklarý görmezlikten gelen bakanlýk kabinesi, dün Lefke'ye giderek þov yaptý Milyarlar harcanarak hizmete açýlan Atatürk Yüzme Havuzu'nda dün elektirk kesilince çok sayýda yüzücü antrenman yapamadan salondan ayrýldý. Girne 20 Temmuz Stadý da borcundan dolayý elektiriksiz kaldý Lapta'da Þehit Þevket Kadir Stadý'nýn zemininde yürülmez hala gelindi. Lapta takýmý hafta sonu oynayacaðý Maðusa Türk Gücü maçý için antrenman yapacak saha bulamýyor, Spor Bakanlýðý yetkilileri Lefke'de þov peþinde... Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan dün bir basýn bildirisi gelerek Bakan Mutlu Atasayan ve bürokratlarýnýn, Lefke Türk Spor Kulübü'nün maçlarýný oynadýðý Lefke 16 Aðustos Stadý'nda incelemelerde bulunduðu duyuruldu. Memlekette sporun bir çok alanýnda sýkýntýlar yaþanmaya devam ederken, birçok tesis bakýmsýzlýktan kullanýlmaz hale gelirken Spor bakanlýðý yetkilileri þov yapmaya devam ediyor. LAPTA SAHASINDA YÜRÜMEK MÜMKÜN DEÐÝL Lapta'da Þehit Þevket Kadir Stadý'nýn zemininde býrakýn futbol oynamayý yürümek bile çok zor. Hafta sonu Maðusa Türk Gücü ile karþýlaþma yapacak olan Lapta takýmý bu sahada antrenman dahi yapamadý. Haftalardýr bu sýkýntýyý yaþamaya devam eden Lapta bu hafta sonu maçýný Karþýyaka'da oynamaya hazýrlanýrken Karþýyaka'daki sahanýn da eksiklikleri hala giderilmedi. 20 TEMMUZ'UN ELEKTÝRÝÐÝ KESÝLDÝ Girne 20 Temmuz Stadý'nda ödenmemiþ elektrik borçlarý biriktiðinden dün elektriði kesildi. Doðan Türk Birliði ve Türk Ocaðý Limasol takýmlarýnýn kullandýðý bu saha da son yaðan yaðmurlar yüzünden bataklýða döndü. Þimdi elektirksiz de kaldý. YÜZÜCÜLER MAÐDUR OLDU Milyarlarca para harcanarak hizmete açýlan Atatürk Yüzme Havuzu'nda da bir türlü beklenen hizmet verilemiyor. Kulüplere para karþýlýðý antrenman imkaný saðlanan Atatürk Yüzme Havuzu'nda da dün ilginç bir durum yaþandý. Spor Servisini arayan çok sayýda yüzücü antrenman yapmak için gittiði Atatürk Yüzme Havuzu'nun elektrikleri kesik olduðundan antrenman yapamadýklarýný bildirdiler. Baþarýlý Voleybol antrenörü Osman Eryýldýz Spor Bakanlýðý yetkililerine ateþ püskürüyor "Sporu yönetenler sadece hava atýyorlar" Geçtiðimiz sezonun Yýldýz Erkekler Voleybol Ligi þampiyonu Maðusa Voleybol Ýhtisas Kulübü antrenörü Osman Eryýldýz, þampiyon olan takýmýna yönetmelikler gereði verilmesi gereken paranýn hala daha verilmemesinden þikayetçi. Kýbrýs Türk voleyboluna yetiþtirdiði birçok üst düzey voleybolcu ile tanýnan Osman Eryýldýz ülkede sporu yönetenlerin sporun geliþmesi veya daha çok kiþinin spor yapmasý ile deðil sadece þov yapmakla ilgilendiklerini söyledi yýlýnda kurulan ve bu güne kadar geçen 12 yýlda yýldýz erkekler kategorisinde 9 kez KKTC Þampiyonu olan ayrýca Türkiye Kulüpler Þampiyonu olan Maðusa Voleybol Ýhtisas Kulübü'nün antrenörlüðünü her türlü zorluða ve yokluða raðmen baþarý ile sürdüren Osman Eryýldýz, sonunda isyan etti. Eryýldýz, tek amacýnýn çok sevdiði voleybol sporuna yeni yýldýzlar yetiþtirmek olduðunu ve bunun için çabaladýðýný ancak Mart ayý içerisinde þampiyon olan bir takýma yönetmelikler gereði verilmesi gereken 2-3 bin liranýn bir türlü verilmemesinin tam bir rezalet olduðunu söyledi. Eryýldýz, kendi iþinin voleybol antrenörlüðü olduðunu ve hakký olan bu parayý alabilmek için ilgili bakanlýða her gün gelecek vaktinin olmadýðýný sözlerine ekledi. Baþarýlý hoca ülkemizin çok küçük bir yer olduðunu ve ilgili bakanlýðýn nerelere ne kadar para verdiðinin herkesçe bilindiðini söyleyerek "Sadece hava atacaklarý, þov yapacaklarý iþlere para buluyorlar" þeklinde konuþtu. Osman Eryýldýz son olarak Devletten sadaka istemediklerini haklarý olan parayý istediklerini söyleyerek "Ben ilgili bakanlýðýn bu kadar küçük bir rakamý ödeme konusunda sýkýntý yaþayacaðýný düþünmüyorum, bu kadar uzun bir sürede ödeme yapýlmamasýnýn sebebinin bence ilgili bakanca araþtýrýlmasý gerektiðine inanýyorum" þeklinde konuþtu. Hüseyin Cantürk "Ýlk devrenin son maçýný da kazanýp çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz" Lapta'da hedef 3 puan Telsim Süper Liginin güçlü ekiplerinden Lapta, Pazar gün oynayacaðý Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasý ile ilgili hazýrlýklarýný sürdürüyor. Pazar günü ilk yarýnýn son karþýlaþmasý olan Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasý için ilk çalýþmasýný dün(18/ 12/2012) yaptý. Hafta sonu oynanacak olan karþýlaþmaya toplam 3 antrenman yaparak çýkacak olan Lapta'da hedef yakalanan çýkýþý devam ettirerek bu karþýlaþmayý da kazanmak. Lapta teknik patronu Hüseyin Cantürk, bire bir rakiplerinden olan Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasýnýn çok zorlu geçeceðini bildiklerini söyleyerek "Bu karþýlaþmada hedefimiz mutlak 3 puandýr" þeklinde konuþtu. Bu arada Lapta takýmýnýn bu hafta sonu yapacaðý Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasýnýn Þht. Þevket Kadir Stadýnýn her yaðmurun ardýndan bataklýðý andýrmasý nedeniyle karþýlaþmanýn baþka bir statta oynanmasýný gerektiðini söyleyen Cantürk, bu statta futbol oynamanýn sporcu saðlýðý için müsait olmadýðýný da belirtti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ? Din Ýþleri Baþkaný Atalay ile Baþpiskopos Hrisostomos ara bölgede buluþup görüþüyorlarmýþ sýk sýk... Gelin müzakere masasýný onlara býrakalým öyleyse... Allah ýn yardýmýyla bu iþi halletsinler!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3463 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EL VAR!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3463 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EL VAR! 1960'ta yapýlan nüfus sayýmýna göre, adada 573 bin 566 kiþi vardý. Þimdi ise 2 milyona yaklaþtýk... Adayý o zamanlar bile paylaþamadýk, þimdi nasýl paylaþacaðýz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in Nobel Barýþ Ödülü'ne aday gösterilecekleri söyleniyor. Bu konuda þimdiden yayýnlar var... Amerika ve Avrupa gaz vermeyi iyi biliyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Artemis'ten sonra. Yuvadan kaçan kýzlar... Hýdýroðlu: Sorumlular cezalandýrýlacak. Ýbrahim Aziz yazýyor: Evinize gidin kararý-kýrýlma noktasý

Artemis'ten sonra. Yuvadan kaçan kýzlar... Hýdýroðlu: Sorumlular cezalandýrýlacak. Ýbrahim Aziz yazýyor: Evinize gidin kararý-kýrýlma noktasý Çocuk Yuvasý ndan kaçan kýzlar, demir parmaklýklý bahçe kapýsýnýn demirlerini keserek kaçmýþ... Siz de hapisane zannettiniz yuvayý deðil mi? Sizin bahçenizde de demir parmaklýk ve kapýlarýnýzda çifte kilit

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR HAYAL KÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR HAYAL KÝ... Liderler yemeðinden ne beklediði sorulmuþ Bay Aleksander Downer'e... O da, "Bir sonraki kahvaltýya kadar tok tutsun" demiþ... Diplomat dediðin böyle olur iþte! Yemekten baþka bir þey düþünmez... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı