ntrauterin Fetal Kök Hücre Transplantasyonu*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ntrauterin Fetal Kök Hücre Transplantasyonu*"

Transkript

1 REVIEW ntrauterin Fetal Kök Hücre Transplantasyonu* Helmut PSCHERA Karolinska Institute, Stockholm, sveç Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Fatih Güçer Abstract Intrauterine Fetal Stem Cell Therapy In utero fetal stem cell transplantation represents a new and experimental therapeutic strategy for diseases related to the hematopoietic system. To date, 11 cases have been published in the literature: 6 cases with hemoglobinopathies, 3 cases with severe immunodeficiences and 2 cases with metabolic disorders. Success has been limited to cases with immunodeficiency diseases and one case with b -thalassemia. In this review special reference given to immunological and strategical considerations as well to ethical implications based on the use of fetal cells. Future challenges will have to focus on appropriate prerequisites for broad and safe application. Clearly, this includes the establishment of central tissue banks, development of strategies to enhance engraftment but also identification of recipients who most likely will benefit from this new approach. Key words: fetal stem cells, fetal transplantation, fetal therapy Özet ntrauterin fetal kök hücre transplantasyonu (stem cell transplantation), hemopoetik sistemle ba lant l olan hastal klar için yeni ve halen deneysel aflamada olan bir tedavi olana d r. Bu derlemede, literatürde yay mlanm fl olgular n immünolojik ve stratejik yönü incelenirken, fetal tedaviyle ba lant l etik problemlerin de alt çizilmektedir. Gelecek için önemli olan, bu metodun genifl ve güvenli kullan m için gerekli flartlar n oluflturulmas d r. Hücre banka merkezlerinin kurulmas ve verici hücrelerinin daha iyi geliflmesi için uygun olan stratejilerin oluflturulmas n n yan nda, böyle bir tedaviden fayda görecek olan hastalar n seçimi de öncelikli önem tafl maktad r. Kök hücre transplantasyonunun karmafl k bir olay olmas, t bb n farkl disiplinlerinin birlikte uyum içinde çal flmas n gerektirmektedir. Anahtar sözcükler: fetal kök hücreler, fetal transplantasyon, fetal terapi Girifl Hemopoetik sistemin konjenital hastal klar n n tedavisinde, prenatal kök hücre transplantasyonu (stem cell transplantation) teorik olarak büyük bir potansiyel oluflturmaktad r. Hatal veya kusurlu hücrelerin, normal hemoglobin içeren, normal enzim prodüksiyonuna sahip ve immünolojik yönden sa lam olan, verici hemopoetik hücreleri ile de ifltirilmesi metodu (bu hücreler al c taraf ndan immünolojik aç dan uygun kabul edildi i takdirde) konjenital hemopoetik sistem hastal klar n n tedavisinde kullan labilir. Fetal hücreler ve fetal dokular, tafl d klar özellikler nedeniyle, özellikle transplantasyon amaçl kullan m için çok uygundur (1-3). Fetal hücre ve dokular n, diferansiye olabilme, matürasyon, geliflme ve prolifere olabilme özelliklerinin yan s ra, düflük * 3. Uluslararas Türk-Alman Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi nde (20 May s 1999, Antalya) bir bölümü sunulmufltur. Bu yaz Say n Dr. Seydi Kandemir Han m a ithaf edilmifltir. Yaz flma Adresi: Prof. Dr. Helmut Pschera Braendoevaegen 5 A Stockholm, sveç Tel: Faks: antijenik yap ya sahip olma gibi bir avantajlar da vard r. Özellikle son 20 y l içinde, prenatal tan daki ilerlemeler ve fetusun, bir hasta gibi, intrauterin ortamda daha iyi de erlendirilmesi ve incelenmesi olanaklar, yeni bir bak fl aç s getirmifltir (4-6). Bu çal flma, bugüne kadar elde edilen sonuçlarla, intrauterin fetal kök hücre transplantasyonunun tedavi aç s ndan önemini vurgularken, tedavinin olanaklar n ve s - n rlar n da belirtmektedir. Tedaviye Yönelik Düflünceler Hemopoetik sistem ile ba lant l olan hastal klar n, örne in hemoglobinopatiler, lisozomal depo hastal klar ve kal t msal immün yetmezliklerin postnatal tedavisinin iki önemli dezavantaj vard r. Bunlar, tedaviyi k s tlayan immünolojik komplikasyonlar ve hastal n neden oldu u a r hasar n transplantasyonu gerekli k lmas d r (7-9). Bu nedenle, in utero fetal hemopoetik kök hücre transplantasyonu, kemik ili i transplantasyonuna karfl yeni bir alternatif oluflturmaktad r. Burada fetal kan yap m n n iyi bir flekilde kontrol edilmesi, vericinin ve al c n n immünolojik olarak tam geliflmemifl olmas, pluripotent kök hücrelerin her hücre yönünde diferansiye olabilme yetene i ve h zl geliflebilme kapasitesi önem tafl maktad r (10). Bu nedenle, fetal kök hücrelerin hemato- 16 Artemis, Vol 4(3);

2 Tablo 1. Kemik ili i transplantasyonuyla tedavi edilebilen ve intrauterin kök hücre transplantasyonunun yap - labilece i do umsal hemopoetik sistem hastal klar Hemoglobinopatiler α-talasemi b -Talasemi Orak Hücreli Anemi Fanconi Anemisi Blackfan-Diamond Anemisi mmün Sistem Hastal klar A r Kombine mmün Yetmezlik (SCID) A r mmünite Eksikli i Sendromu (BLS) Wiskott-Aldrich Sendromu Chediak-Higashi Sendromu Kostmann Sendromu Septik Granülamatoz DiGeorge Sendromu Lisozomal Depo Hastal klar Gaucher Sendromu Maroteaux-Lamy Sendromu Krabbe Sendromu Hurler-Pfaundler Sendromu Hunter Sendromu Adrenolökodistrofi Niemann-Pick Sendromu poezi yeniden yap land rma yetene i vard r. Fetal karaci er postkonsepsiyonel 7. haftadan 18./19. haftaya kadar fetal kan yap m n n as l organ d r ve karaci er fonksiyonlar n n %60 n kan hücrelerinin yap m oluflturmaktad r. On dokuzuncu haftadan sonra primitif kök hücreleri kemik ili ine yerleflir (11). Al c n n kemik ili i, 4. ayda halen kendisine ait olan kök hücreler ile tamamen kaplanmam fl oldu undan, yabanc ön hücreler/kök hücreler kemik ili ini tahrip etmeden buraya yerleflebilir. Diferansiyasyon aflamas nda, hücrelerin kendi kendilerini yenileme yetene i ad m ad m kaybolmaktad r. Yüzey antijeni CD34+ olan hücreler, en primitif ve dolay s yla transplantasyon bak m ndan en de erli hücrelerdir (11,12). Genel prensip olarak, gebelik esnas nda erken tan ve kemik ili i transplantasyonu ile tedavi edilebilen her hastal k, intrauterin hücre transplantasyonu ile tedavi edilebilir. Burada kullan lan hücreler, fetal karaci er, eriflkin kemik ili i veya göbek kordonu kan ndan elde edilmektedir. Fetal hücreler kullan ld nda, transplantasyonun baflar s, eriflkin kemik ili i kullan m na göre daha yüksek görünmektedir (7). Eriflkin kemik ili i daha kolay elde edilebilmesine ra men, transplantla al c aras ndaki reaksiyondan kaç nmak için T hücrelerinin transplanttan uzaklaflt r lmas zorunlulu u, tedavinin baflar flans n azaltmaktad r (13,14). Fetal hücrelerin güvenli ve rahat kullan m için bakteri ve virüsleri içine alan genifl bir tarama program ve kromozom incelemeleri uygulanmal d r (15). Di er taraftan, göbek kordon kan ve kemik ili ini transplant olarak kullanman n da pratik ve etik kolayl klar vard r. Tablo 2. Günümüze kadar yap lm fl fetal intrauterin kök hücre transplantasyonu sonuçlar Endikasyon Hafta Doku Baflar Yorum Kaynak Hemoglobinopatiler α-talasemi Karaci er* i.p. + i.v. - Transfüzyon ba ml (27) b -Talasemi 14 Karaci er i.p. + %30 HbA, DNA-PCR (28) b -Talasemi 19 Karaci er+timus i.v.? ntrauterin ölüm (28) b -Talasemi 14 Karaci er i.p.? <24 saat septik abortus (7) b -Talasemi 18 Karaci er* i.v. - Transfüzyon ba ml (27) b -Talasemi 13 Karaci er* i.p. - Transfüzyon ba ml (27) Orak hücreli anemi 13 Karaci er* i.p. - Transfüzyon ba ml (27) mmün yetmezlikler BLS 30 Karaci er+timus i.v. + % Chimarismus (28) HLA grubu I SCID 28 Karaci er+timus i.v. + DNA-PCR (28) Depo Hastal klar Hurler-Pfaundler 14 Karaci er i.p. - Transplantasyondan 1 (7) Sendromu y l sonra enzim aktivitesi yok Niemann-Pick Karaci er i.p.? Transplantasyon baflar l (29) Sendromu de il, çocuk yafl yor Kronik Granülomatoz Karaci er i.p.+i.v.? ntrauterin ölüm (29) i.p.= intraperitoneal; i.v.= intravasküler; *= birden fazla, her iki cinsiyete ait embriyolardan elde edilen hücre kültürü havuzunun dondurulmufl hücreleri. 17

3 Bugüne kadar postnatal kemik ili i transplantasyonuyla tedavi edilebilen ve intrauterin kök hücre transplantasyonunun uygulanabilece i hastal klar n listesi Tablo 1 de görülmektedir (16). mmünolojik Bileflen Preimmünolojik fetal dokular, immünolojik aç dan ideal birer transplant oluflturur. Transplantasyon antijenleri, birinci trimest r n bitiminden önce tam oluflmad ndan ve yabanc antijenler 18. haftan n sonuna kadar tolere edilebildi inden, transplantlar yerleflip geliflebilir (1,17). Erken transplantasyonda fetusun immün tolerans kullan lmakta ve transplantasyondan sonra al c fetus genetik olarak iki farkl hücre tipini (Chimarismus) bar nd rmaktad r. Di er bir deyiflle, al c fetus kan hücreleri yönünden iki farkl genetik yap da hücreye (kan chimarismus u) sahip olmufltur. Deneysel hayvan çal flmalar nda, fetustan fetusa kök hücre transplantasyonu ile kal c iki farkl genetik yap y tafl yan kan hücreleri elde edilmifltir (18,19). Feto-plasental damar anastomozu olan dizigotik s r ikizlerinde de iki farkl genetik yap y tafl yan kan hücreleri gözlenmifltir (20). ntrauterin kan transfüzyonu yap lan fetuslar n %10 unda, verici hücrelerinin bir y l sonra halen bulunabilmesi, bu yöndeki di er bir kan tt r (21). Hastal a karfl bir etki elde edebilmek için ne derecede bir chimarismus un gerekli oldu u, söz konusu hastal a ba l - d r. mmün yetmezliklerde, al c n n immün sistem hücreleri fonksiyonel olmad ndan, vericinin hücreleri rahatl kla yerleflecek ve muhtemelen çok az miktarda hücrenin transplantasyonu gerekli olacakt r. Lisozomal depo hastal klar nda da durum benzer flekilde olmal d r çünkü enzim kusurlar n n derecesi doza ba ml d r. Gaucher sendromunda, sadece %30 u vericiden kaynakl kan hücre nakliyle kemik ili i transplantasyonu baflar yla gerçekleflmifltir (22). Bunlardan ç kan sonuca göre, hemoglobinopatilerde, kan tablosunun k smen de olsa düzeltilmesi, klinik semptomlar n iyileflmesi veya düzelmesi için yeterlidir. (23). mmünolojik olarak olgunlaflmam fl olmak, verici ve al c aras ndaki immünolojik benzerlik zorunlulu unu ortadan kald rmaktad r ve prensipte, her sa l kl embriyo verici olarak kullan labilir. Kemik ili i transplantasyonu gereken hastalar n sadece %30 u immünolojik olarak (HLA antijenleri bak m ndan) tam uyumlu bir vericiye sahiptir (7,24). HLA antijenlerinin ekspresyonundan önce yap lacak olan bir transplantasyonda, immünosüpresyon gerekli de ildir (25). Ayr ca, fetusun, temelde yatan hastal n semptomlar ortaya ç kmadan tedavi edilmesi de baflka bir avantajd r. Bu durum özellikle do umsal metabolizma hastal klar nda büyük anlam tafl maktad r ve bu hastal klarda erken kemik ili i transplantasyonu çok etkilidir. Günümüze Kadar Elde Edilen Sonuçlar Günümüze kadar 11 olguda intrauterin fetal hücre transplantasyonu uygulanm flt r. Bunlardan 6 olguda hemoglobinopatiler (α veya b -talasemi), 2 olguda a r immün yetmezlik ve 3 olguda da depo hastal klar vard (Tablo 2). Bugünkü flartlarda, yap lan transplantasyon say s n n azl, temelde yatan farkl hastal klar n tedavi edilmifl ve farkl transplantasyon protokollerinin kullan lm fl olmas nedeniyle, intrauterin transplantasyonlar n baflar s n belirlemek mümkün de ildir. Fakat en az ndan, bu tür bir transplantasyonun yap labilirli inin yan s ra, ifllemin genel anlamda güvenli oldu u da gösterilmifltir. Transplantasyonun baflar s - n n sadece taze karaci er hücreleri kullan ld nda gözlenmesi dikkat çekicidir. ki farkl genetik yap daki kan hücrelerinin gösterilmesi için çok duyarl metotlardan (PCR tekni- i) faydalan lmas na ra men, dondurulmufl ve yeniden çözdürülmüfl olarak kullan lan hücrelerden bir baflar elde edilememifltir (27). Bu sonuçlar, s v laflt r lm fl nitrojen içerisinde fetal hücrelerin saklanmas n n CD34+ altpopülasyonu ve kök hücrelerinin canl kalma yetene ini (ki bu yetenek hücrelerin koloni yapmalar ile ölçülmektedir ve koloni yapma hemopoetik hücre fonksiyonunu en iyi gösteren in vitro testtir) etkilemedi ini öne süren görüfl ile çeliflmektedir (30). mmünolojik bozukluklarda, gebeli in geç döneminde de transplantasyon uygulanmas, hastan n iyileflme flans n art rmaktad r. Touraine, 28. ve 30. gebelik haftalar nda transplantasyon yapt olgularda bunu göstermifltir (28,31). Birinci olguda, fetusun HLA antijenlerini oluflturamad ve yenido an n do umdan k sa süre sonra a r immün yetmezli e (bare lymphocyte syndrome) ba l f rsatç enfeksiyon hastal klar ndan öldü ü anlafl lm flt r. Do umdan sonra, bu olguda transplantasyonun baflar l oldu u ve yenido an n anne ve babada olmayan HLA antijenlerini üretmifl oldu u gözlenmifltir. Araflt rmac n n ikinci olgusunda a r kombine immün yetmezlik (SCID) mevcuttu ve 28. gebelik haftas nda transplantasyon yap lm flt. Do umdan sonra DNA teknolojisi ile verici hücreleri tespit edilmesine ra men, hastal n bulgular izlenmiflti. Hemoglobinopatiler içerisinde, tek kesin baflar sadece b-ta - lasemide elde edilmifltir (28). Bu olguda, do umdan sonra iyilik hali söz konusu oldu u halde, kan tablosu tamamen normale dönmemifltir. Talasemi hastalar nda flu andaki standart tedavi, erken çocukluk yafllar ndan itibaren devaml kan transfüzyonu olup, hastal n hemodinamik ve kardiyak bulgular n önlemeye ve hemoglobin düzeyinin 9g/dL civar nda tutulmas na yöneliktir. Bu hemoglobin düzeyi deneysel olarak ulafl lan düzeyin üzerinde olmas na ra men (Touraine in olgusunda maksimum %30), bu hücrelerin önemli bir yaflama avantaj mevcuttur, çünkü al c n n kendi hücreleri kemik ili ini terk edemedi inden di er hücrelerin periferik yaflam süresi k salm flt r (3). Depo hastal klar nda, örne in Hurler sendromunda, erken dönemde yap lan kemik ili i transplantasyonu enzim kusurunun etkisini azaltmakta ve buna ba l olarak zihinsel özürlü çocuk geliflme s kl düflmektedir. Bu olgularda, nörolojik hasar do umdan önce bafllam fl olabilece inden, mevcut nörolojik hasarlar ortadan kald r lamaz. Do um sonras dönemde kan-beyin bariyerinin olgunlaflmas ve geliflmesi, transplante edilen hücrelerin santral sinir sistemine geçiflini zor- 18

4 laflt rmaktad r. Bu durum prenatal tedavinin iyileflme aç s ndan önemini art rmaktad r. Bunun için, kök hücreleri taraf ndan sunulan mikroglial elementlerin santral sinir sistemine geçmesi ve kan-beyin bariyerinin içerisinde gerekli olan metobolik düzenlemeleri yapmalar flartt r. Bu iliflkilerin karmafl k olmas, bu hastal klar n tedavisi için fetal transplantasyonun pek baflar l olamayaca n göstermektedir (3). Gerekli Olan fiartlar ve Uygulanabilirlik S n rlar Transplantasyon program n n hayata geçirilebilmesi için uygun olan vericilerin bulunmas, fetal dokunun diseksiyonu, hemopoetik kök hücrelerin izolasyonu, hücrelerin kriyoprezervasyonu, canl kalma yetene inin incelenebilece i çal flma tekniklerinin sa lanmas, iyi bir fetal tan ve tedavi ekibinin ve transplantasyonun uyguland fetuslar inceleyebilecek hekimlerin varl gereklidir. En önemli temel flart, bir hücre bankas n n kurulmas ve bu bankada sa l kl fetal kök hücrelerin dondurma yöntemi ile saklanabilmesidir (32). Bir kök hücre transplantasyonunun baflar flans n art rmada birçok sitokinin faydal olabilece i bulunmufltur. Sadece CD34+ hücrelerinin say s n art rmak çok büyük bir anlam tafl mamaktad r, çünkü CD34 (-) hücre fraksiyonu da koloni yapma yetene ine sahiptir (33). Hücreleri ayr flt rma giriflimi kaç n lmaz olarak hücre kayb na neden olmaktad r ve ayr flt rman n, hücre özellikleri üzerinde in vivo olarak uzun dönemde etkileri olabilmektedir. Kök hücre havuzunun proliferasyon ve diferansiyasyon ile afl r faaliyet göstermesine ve tükenmesine neden olabileceklerinden, sitokinlerin kullan lmas dezavantaj da oluflturabilir. Baz yazarlar, ayn anda sitokinle hem uyar lm fl hem de uyar lmam fl hücrelerin transplantasyon amac yla kullan lmas n tavsiye etmektedirler (36). Fetal transplantasyonda, intravasküler transplantasyon intraperitoneal transplantasyondan daha avantajl görünmektedir. Radyoaktif olarak iflaretli kök hücrelerin intravasküler transplantasyonunda, kök hücrelerin kan yapan organlarda (örn. karaci er, dalak ve timusta) yüksek oranda bulunmas bunu göstermektedir. Deneysel ve klinik çal flmalarda, fetal dokunun kullan lmas etik ve yasal sorunlar do urmaktad r. Burada kullan lan hücreler gebelik sonland r lmas (kürtaj) sonucu elde edilmektedir. Fetal dokular n bu tip çal flmalar için kullan m ile ilgili koflullar, DSÖ gibi kurumlar taraf ndan belirtilmifltir. ABD de Stanford Üniversitesi etik komitesi, provoke edilmifl gebelik sonland rmalar d fl nda olan düflüklerden elde edilen küretaj materyallerinin kullan m na izin vermifltir (37). Bu durum, enfeksiyon ve kromozom aberasyonlar n n s k rastlanan düflük nedenlerinden olmas ve bu tip hücrelerin hastal klar n tedavisinde kullan lmas n n uygun olmamas nedeniyle t bbi aç dan bir tak m sorunlar oluflturmaktad r (38). Etik sorunlarla sadece düflük yapmakta olan kad n de il, anne ve baba olacak çift de karfl laflmaktad r. Annenin fetal dokular n kullan m için izin vermesi, gebeli in sonland r lmas için kesin karar verildikten sonra geçerlidir. Anne ve baba olacak çift için düflünülebilecek üç alternatif vard r: gebeli i sonland rma, baflar s kesin olmayan fetal transplantasyon ve do umdan sonra transplantasyon. Fetal transplantasyon, e er aile gebeli in devam etmesini kesin olarak istiyorsa bir alternatif olarak sunulmal d r. Gebeli in sonland - r lmas na neden olan fetal hastal klar, in utero transplantasyon gibi yeni bir metotla, öncelikle bu yöntemin gelifltirilmesi ve prenatal tan da yeni bir mesafe kat edilmesi halinde tedavi edilebilecektir. Böylece fetal bir hastal n tan s yla gebeli in sonland r lmas gerekmeyecek, sürdürülmesi mümkün olabilecektir. Gelece e Yönelik Düflünceler Hemopoetik sistemle ilgili birçok hastal kta, fetal kök hücre transplantasyonu, do um sonras yap lacak giriflimlere göre çok say da avantaj sa lamaktad r. Transplantasyon periyodu, fetal geliflim esnas nda çok k sa bir dönemle s n rl kalmaktad r. Bu dönem genetik muayenenin tamamlanmas ndan sonra, fakat kök hücrelerin kemik ili ine göç etmelerinden ve kemik ili inin kan yap m yeri haline dönmesinden önce olmal d r. Bu ontogenik aç dan uygun olan periyot gebelik haftalar - d r. Bu periyottan sonra, fetal timusta lenfositlerin immünolojik bileflenleri oluflmakta, olgun T lenfositleri periferik kanda belirmekte ve immünolojik olgunlaflma gerçekleflirken, fetus, transplant reddedebilme yetene ini kazanmaktad r. Bu metodun gelecekte s k ve güvenli kullan m için gerekli flartlar n oluflturulmas mutlakt r. Bununla birlikte, yan tlanmam fl birçok soru da bulunmaktad r. Özellikle verici hücrelerinin daha iyi implante olabilmesi için al nmas gereken stratejik önlemler, al c ve verici aras nda yafl olarak uyumun önemi, CD34+ hücrelerin konsantrasyonu bu belirsizlikler içinde say labilir. Klinikte önemli noktalardan biri böyle bir tedavi metodundan fayda görecek olan hastalar n seçimi, bir di eri de bu yeni tedavi metodu için etik ve yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesidir. Bu yeni tedavi metodu için klinik potansiyel yüksektir. A r hemoglobinopatilerle do an çok say da çocuk (Dünya Sa l k Örgütü ne göre, tahmini olarak y lda den fazla) t bbi ve sosyoekonomik yönden büyük bir sorun oluflturmaktad r. ntrauterin kök hücre transplantasyonu, yaflam boyu kan transfüzyonuna veya konvansiyonel olarak çocukluk ça nda yap lan kemik ili- i transplantasyonuna bir alternatif oluflturabilir (39). Fetal kan kök hücrelerinin biyolojisinin daha iyi anlafl lmas, bu hücrelerin gelecekte gen transferi ifllemlerinde de kullan lmas n sa layabilir. Günümüzde, kök hücre transplantasyonu d fl nda, bilim adamlar n n u raflt ve t pta devrim yaratacak nitelikte çok az konu bulunmaktad r. Kaynaklar 1. Crombleholine TM, Langer JC, Harrison MR, Zanjani ED: Transplantation of fetal cells. Am J Obstet Gynecol 164 (1991) Flake AW, Harrison MR, Zanjani ED: In utero stem cell transplantation. Exp Hematol 19 (1991) Flake AW, Zanjani ED: Cellular therapy. Obstet Gynccol Clin North Am 24 (1997) Chitty LS, Bobrow M: Techniques in current use in prenatal diagnosis, Int J Technol Assess Health Care 10 (1994)

5 5. Connor JM: Compendium of prenatally diagnosable diseases. In Diseases of the Fetus and Newborn. Eds.: Reed GB, Claireaux AE, Cockburn F. London: Chapman & Hall 1995, Golbus MS: Fetal diagnosis and therapy: an update. Birth Defects 26 (1990) Cowan MJ, Golbus M: In utero hematopoietic stem cell transplants for inherited diseases. Am J Pediatr Hematol Oncol 16 (1994) Crombleholme TM, Bianchi DW: In utero hematopoietic stem cell transplantation and gene therapy. Semin Perinatol 18 (1994) Diukman R, Golbus MS: In utero stem cell therapy. J Reprod Med 37 (1992) Tavassoli M: Embryonic and fetal hematopoiesis: An overview. Blood Cells 1 (1991) Spangrude GJ: Biological and clinical aspects of hematopoietic stem cells. Ann Rev Med 45 (1994) DiGiusto D, Chen S. Combs I, Webb S, Namikawa R, Tsukamoto A, Chen BP, Galy AH: Human fetal bone marrow early progenitors for T, B, and myeloid cells are found exclusively in the population expressing high levels of CD34. Blood 84 (1994) Linch DC, Rodeck CH, Jones HM, Brent L: Attempted bone-marrow transplantation in a 17-week fetus. Lancet ii (1986) Touraine JL, Raudrant D, Royo C, Rebaud A, Barbier F, Roncarolo MG, Touraine F, Laplace S, Gebuhrer L, Betuel H, Frappaz D, Freycon F, Vullo C: In utero transplantation of hematopoietic stem cells in humans. Transplant Proc 23 (1991) Ek S, Westgren M, Pschem H, Seiger A, Sundström E, Bui TH, Ringdén O: Screening of fetal stem cells for infection and cytogenetic abnormalities. Fetal Diagn Ther 9 (1994) Flake AW: In utero hematopoietic stem cell transplantation. In: Diseases of the Fetus and Newborn. Eds.: Reed GB, Claireaux AE, Cockburn F. London: Chapman & Hall 1995, Gabbianelli M, Boccoli G, Cianetti L, Russo G, Testa U, Peschle C: HLA expression in hemopoietic development. Class I and H antigens are induced in the definitive erythroid lineage and differentially modulated by fetal liver cytokines. J Immunol 144 (1990) Harrison MR, Slotnick RN, Crombleholme TM, Golbus MS, Tarantal AF, Zanjani ED: In utero transplantation of fetal liver haemopoietic stem cells in monkeys. Lancet ii (1989) Pearce RD, Kiehm D, Armstrong DT, Little PB, Callahan 1W, Klunder LR, Clarke JTR: Induction of hemopoietic chimerism in the caprine fetus by intraperitoneal iujection of fetal liver cells. Experientia 45 (1989) Owen RD: Immunogenetic consequences of vascular anastomoses between bovine twins. Science 102 (1945) Turner JH, Hutchinson DL, Petricciani JC: Chimerism following fetal transfusion. Report of leucocyte hybridization and infant with acute lymphocytic anemia. Scand J Haematol 10 (1973) Ringden O, Groth CG, Erikson A, Granqvist S, Mansson JE, Sparrelid E: Ten year s experience of bone marrow transplantation for Gaucher disease. Transplant 59 (1995) Flake AW, Harrison MR, Adzick NS, Zanjani ED: Transplantation of fetal hematopoietic stem cells in utero: the creation of hematopoietic chimeras. Science 233 (1986) Tabbara IA: Allogenic bone marrow transplantation. South Med J 89 (1996) Ek S, Ringden O, Markling L, Westgren M: Immunological capacity of human fetal liver cells. Bone Marrow Transpl 14 (1994) Hugh-Jones K, Hobbs JR, Vellodi A, Hancock M, Sheldon J, Jones S: Long-term follow-up of children with Hurler s disease treated with bone marrow transplantation. In: Correction of certain genetic diseases by transplantation. Ed.: Hobbs JR. London: Cogent 1989, Westgren M, Ringden O, Eik-Nes S, Ek S, Anvret M, Brubakk AM, Bui TH, Giambona A, Kiserud T, Kjaeldgaard A, Maggio A, Markling L, Seiger A, Orlandi F: Lack of evidence of permanent engraftment after in utero fetal stem cell transplantation in congenital hemoglobinopathies. Transplant 61 (196) Touraine JL, Roncarolo MG, Bacchetta R, Raudrant D, Rebaud A, Laplace S, Cesbron P, Gebuhrer L, Zabot MI, Touraine F: Fetal liver transplantation: biology and clinical results. Bone Marrow Transpl 11 (1993) Touraine JL: In utero transplantation of fetal liver stem cells into human fetuses for immunodeficiency and thalassemia treatment. In: Ontogeny of hematopoiesis. Aplastic anemia. Eds.: Gluckman E, Coulombel L. Paris: Colloque INSERM/John Libbey Eurotext 1995, Ek S, Ringden O, Markling L, Dahlberg N, Pschera H, Seiger A, Sundström E, Westgren M: Effects of cyro-preservation on subsets of fetal liver cells. Bone Marrow Transplant 11 (1993) Touraine JL, Raudrant D, Royo C, Rebaud A, Roncarolo MG, Souillet G, Philippe N, Touraine F, Betuel H: In utero transplantation of stem cells in bare lymphocyte syndrome. Lancet i (1989) Westgren M, Ek S, Bui TH, Hagenfeldt L, Markling L, Pschera H, Seiger A, Sundström E, Ringden O: Establishment of a tissue bank for fetal stem cell transplantation. Acta Obstet Gynecol Scand 73 (1994) Ek S, Westgren M, Markling L, Kjaeldgaard A, Ringdén O: Cytokine stimulation of human fetal hematopoietic cells. Fetal Diagn Ther 11 (1996) Egeland T, Tjonnfjord G, Steen R, Gaudernack G, Thorsby E: Positive selection of bone marrow-derived CD-34 positive cells for possible stem cell transplantation. Transplant Proc 25 (1993) Srour EF, Zanjani ED, Brandt JE, Leemhuis T, Briddel RA, Heerema NA, Hoffman R: Sustained human hematopoiesis in sheep transplanted in utero during early gestation with fractionated adult human bone marrow cells. Blood 79 (1992) Westgren M, Ek S, Bui TH, Jansson B, Kjaeldgaard A, Markling L, Nennesmo I, Seiger A, Sarby B, Thornstrom S, Ringden O: Tissue distribution of transplanted fetal liver cells in the human fetal recipient. Am J Obstet Gynecol 176 (1997) Greely HT, Hamm T, Johnson R, Price CR, Weingarten R, Raffin T: The ethical use of human fetal tissue in medicine. N Eng J Med 16 (1989) Branch DW, Ducat L, Fantel A, Low WC, Zhou FC, Dayton DH, Gill TJ: Suitability of fetal tissues from spontaneous abortions and from ectopic pregnancies for transplantation. JAMA 273 (1995) Weatherall DJ: Prenatal diagnosis of haematological disorders. In: Fetal and Neonatal Hematology. Eds.: Hann IM, Gibson BES, Letsky EA. London: Bailliere Tindall 1991,

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar REVIEW Human Papillomavirus (HPV) Afl lar Macit ARVAS, Altay GEZER Department of Obstetrics and Gynecology, Cerrahpafla Faculty of Medicine, stanbul University, stanbul, Turkey Received and accepted 30

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Gebelikte Vitamin Deste i

Gebelikte Vitamin Deste i Perinatoloji Dergisi Cilt: 11, Say : 1-2/Mart-Haziran 2003 13 Gebelikte Vitamin Deste i Yakup Erkan ERATA, Serkan GÜÇLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal -

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER E. Hilal EVC L, M. Ali MALAS Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD. ISPARTA ÖZET Amaç: Bu derlemede, daha önce yap lan gebelikte beslenmenin

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Mustafa ÇET NER Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal G R fi lk transplantasayonun gerçeklefltirildi i 1968

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)?

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 146-51 Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Hilmi Apak Özet Kordon kanı (KK), hematopoetik kök hücreler açısından zengindir ve malin ya da kemik iliği yetmezliği

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER Prof.Dr.S. Sema ANAK stanbul Üniv. stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı