ntrauterin Fetal Kök Hücre Transplantasyonu*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ntrauterin Fetal Kök Hücre Transplantasyonu*"

Transkript

1 REVIEW ntrauterin Fetal Kök Hücre Transplantasyonu* Helmut PSCHERA Karolinska Institute, Stockholm, sveç Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Fatih Güçer Abstract Intrauterine Fetal Stem Cell Therapy In utero fetal stem cell transplantation represents a new and experimental therapeutic strategy for diseases related to the hematopoietic system. To date, 11 cases have been published in the literature: 6 cases with hemoglobinopathies, 3 cases with severe immunodeficiences and 2 cases with metabolic disorders. Success has been limited to cases with immunodeficiency diseases and one case with b -thalassemia. In this review special reference given to immunological and strategical considerations as well to ethical implications based on the use of fetal cells. Future challenges will have to focus on appropriate prerequisites for broad and safe application. Clearly, this includes the establishment of central tissue banks, development of strategies to enhance engraftment but also identification of recipients who most likely will benefit from this new approach. Key words: fetal stem cells, fetal transplantation, fetal therapy Özet ntrauterin fetal kök hücre transplantasyonu (stem cell transplantation), hemopoetik sistemle ba lant l olan hastal klar için yeni ve halen deneysel aflamada olan bir tedavi olana d r. Bu derlemede, literatürde yay mlanm fl olgular n immünolojik ve stratejik yönü incelenirken, fetal tedaviyle ba lant l etik problemlerin de alt çizilmektedir. Gelecek için önemli olan, bu metodun genifl ve güvenli kullan m için gerekli flartlar n oluflturulmas d r. Hücre banka merkezlerinin kurulmas ve verici hücrelerinin daha iyi geliflmesi için uygun olan stratejilerin oluflturulmas n n yan nda, böyle bir tedaviden fayda görecek olan hastalar n seçimi de öncelikli önem tafl maktad r. Kök hücre transplantasyonunun karmafl k bir olay olmas, t bb n farkl disiplinlerinin birlikte uyum içinde çal flmas n gerektirmektedir. Anahtar sözcükler: fetal kök hücreler, fetal transplantasyon, fetal terapi Girifl Hemopoetik sistemin konjenital hastal klar n n tedavisinde, prenatal kök hücre transplantasyonu (stem cell transplantation) teorik olarak büyük bir potansiyel oluflturmaktad r. Hatal veya kusurlu hücrelerin, normal hemoglobin içeren, normal enzim prodüksiyonuna sahip ve immünolojik yönden sa lam olan, verici hemopoetik hücreleri ile de ifltirilmesi metodu (bu hücreler al c taraf ndan immünolojik aç dan uygun kabul edildi i takdirde) konjenital hemopoetik sistem hastal klar n n tedavisinde kullan labilir. Fetal hücreler ve fetal dokular, tafl d klar özellikler nedeniyle, özellikle transplantasyon amaçl kullan m için çok uygundur (1-3). Fetal hücre ve dokular n, diferansiye olabilme, matürasyon, geliflme ve prolifere olabilme özelliklerinin yan s ra, düflük * 3. Uluslararas Türk-Alman Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi nde (20 May s 1999, Antalya) bir bölümü sunulmufltur. Bu yaz Say n Dr. Seydi Kandemir Han m a ithaf edilmifltir. Yaz flma Adresi: Prof. Dr. Helmut Pschera Braendoevaegen 5 A Stockholm, sveç Tel: Faks: antijenik yap ya sahip olma gibi bir avantajlar da vard r. Özellikle son 20 y l içinde, prenatal tan daki ilerlemeler ve fetusun, bir hasta gibi, intrauterin ortamda daha iyi de erlendirilmesi ve incelenmesi olanaklar, yeni bir bak fl aç s getirmifltir (4-6). Bu çal flma, bugüne kadar elde edilen sonuçlarla, intrauterin fetal kök hücre transplantasyonunun tedavi aç s ndan önemini vurgularken, tedavinin olanaklar n ve s - n rlar n da belirtmektedir. Tedaviye Yönelik Düflünceler Hemopoetik sistem ile ba lant l olan hastal klar n, örne in hemoglobinopatiler, lisozomal depo hastal klar ve kal t msal immün yetmezliklerin postnatal tedavisinin iki önemli dezavantaj vard r. Bunlar, tedaviyi k s tlayan immünolojik komplikasyonlar ve hastal n neden oldu u a r hasar n transplantasyonu gerekli k lmas d r (7-9). Bu nedenle, in utero fetal hemopoetik kök hücre transplantasyonu, kemik ili i transplantasyonuna karfl yeni bir alternatif oluflturmaktad r. Burada fetal kan yap m n n iyi bir flekilde kontrol edilmesi, vericinin ve al c n n immünolojik olarak tam geliflmemifl olmas, pluripotent kök hücrelerin her hücre yönünde diferansiye olabilme yetene i ve h zl geliflebilme kapasitesi önem tafl maktad r (10). Bu nedenle, fetal kök hücrelerin hemato- 16 Artemis, Vol 4(3);

2 Tablo 1. Kemik ili i transplantasyonuyla tedavi edilebilen ve intrauterin kök hücre transplantasyonunun yap - labilece i do umsal hemopoetik sistem hastal klar Hemoglobinopatiler α-talasemi b -Talasemi Orak Hücreli Anemi Fanconi Anemisi Blackfan-Diamond Anemisi mmün Sistem Hastal klar A r Kombine mmün Yetmezlik (SCID) A r mmünite Eksikli i Sendromu (BLS) Wiskott-Aldrich Sendromu Chediak-Higashi Sendromu Kostmann Sendromu Septik Granülamatoz DiGeorge Sendromu Lisozomal Depo Hastal klar Gaucher Sendromu Maroteaux-Lamy Sendromu Krabbe Sendromu Hurler-Pfaundler Sendromu Hunter Sendromu Adrenolökodistrofi Niemann-Pick Sendromu poezi yeniden yap land rma yetene i vard r. Fetal karaci er postkonsepsiyonel 7. haftadan 18./19. haftaya kadar fetal kan yap m n n as l organ d r ve karaci er fonksiyonlar n n %60 n kan hücrelerinin yap m oluflturmaktad r. On dokuzuncu haftadan sonra primitif kök hücreleri kemik ili ine yerleflir (11). Al c n n kemik ili i, 4. ayda halen kendisine ait olan kök hücreler ile tamamen kaplanmam fl oldu undan, yabanc ön hücreler/kök hücreler kemik ili ini tahrip etmeden buraya yerleflebilir. Diferansiyasyon aflamas nda, hücrelerin kendi kendilerini yenileme yetene i ad m ad m kaybolmaktad r. Yüzey antijeni CD34+ olan hücreler, en primitif ve dolay s yla transplantasyon bak m ndan en de erli hücrelerdir (11,12). Genel prensip olarak, gebelik esnas nda erken tan ve kemik ili i transplantasyonu ile tedavi edilebilen her hastal k, intrauterin hücre transplantasyonu ile tedavi edilebilir. Burada kullan lan hücreler, fetal karaci er, eriflkin kemik ili i veya göbek kordonu kan ndan elde edilmektedir. Fetal hücreler kullan ld nda, transplantasyonun baflar s, eriflkin kemik ili i kullan m na göre daha yüksek görünmektedir (7). Eriflkin kemik ili i daha kolay elde edilebilmesine ra men, transplantla al c aras ndaki reaksiyondan kaç nmak için T hücrelerinin transplanttan uzaklaflt r lmas zorunlulu u, tedavinin baflar flans n azaltmaktad r (13,14). Fetal hücrelerin güvenli ve rahat kullan m için bakteri ve virüsleri içine alan genifl bir tarama program ve kromozom incelemeleri uygulanmal d r (15). Di er taraftan, göbek kordon kan ve kemik ili ini transplant olarak kullanman n da pratik ve etik kolayl klar vard r. Tablo 2. Günümüze kadar yap lm fl fetal intrauterin kök hücre transplantasyonu sonuçlar Endikasyon Hafta Doku Baflar Yorum Kaynak Hemoglobinopatiler α-talasemi Karaci er* i.p. + i.v. - Transfüzyon ba ml (27) b -Talasemi 14 Karaci er i.p. + %30 HbA, DNA-PCR (28) b -Talasemi 19 Karaci er+timus i.v.? ntrauterin ölüm (28) b -Talasemi 14 Karaci er i.p.? <24 saat septik abortus (7) b -Talasemi 18 Karaci er* i.v. - Transfüzyon ba ml (27) b -Talasemi 13 Karaci er* i.p. - Transfüzyon ba ml (27) Orak hücreli anemi 13 Karaci er* i.p. - Transfüzyon ba ml (27) mmün yetmezlikler BLS 30 Karaci er+timus i.v. + % Chimarismus (28) HLA grubu I SCID 28 Karaci er+timus i.v. + DNA-PCR (28) Depo Hastal klar Hurler-Pfaundler 14 Karaci er i.p. - Transplantasyondan 1 (7) Sendromu y l sonra enzim aktivitesi yok Niemann-Pick Karaci er i.p.? Transplantasyon baflar l (29) Sendromu de il, çocuk yafl yor Kronik Granülomatoz Karaci er i.p.+i.v.? ntrauterin ölüm (29) i.p.= intraperitoneal; i.v.= intravasküler; *= birden fazla, her iki cinsiyete ait embriyolardan elde edilen hücre kültürü havuzunun dondurulmufl hücreleri. 17

3 Bugüne kadar postnatal kemik ili i transplantasyonuyla tedavi edilebilen ve intrauterin kök hücre transplantasyonunun uygulanabilece i hastal klar n listesi Tablo 1 de görülmektedir (16). mmünolojik Bileflen Preimmünolojik fetal dokular, immünolojik aç dan ideal birer transplant oluflturur. Transplantasyon antijenleri, birinci trimest r n bitiminden önce tam oluflmad ndan ve yabanc antijenler 18. haftan n sonuna kadar tolere edilebildi inden, transplantlar yerleflip geliflebilir (1,17). Erken transplantasyonda fetusun immün tolerans kullan lmakta ve transplantasyondan sonra al c fetus genetik olarak iki farkl hücre tipini (Chimarismus) bar nd rmaktad r. Di er bir deyiflle, al c fetus kan hücreleri yönünden iki farkl genetik yap da hücreye (kan chimarismus u) sahip olmufltur. Deneysel hayvan çal flmalar nda, fetustan fetusa kök hücre transplantasyonu ile kal c iki farkl genetik yap y tafl yan kan hücreleri elde edilmifltir (18,19). Feto-plasental damar anastomozu olan dizigotik s r ikizlerinde de iki farkl genetik yap y tafl yan kan hücreleri gözlenmifltir (20). ntrauterin kan transfüzyonu yap lan fetuslar n %10 unda, verici hücrelerinin bir y l sonra halen bulunabilmesi, bu yöndeki di er bir kan tt r (21). Hastal a karfl bir etki elde edebilmek için ne derecede bir chimarismus un gerekli oldu u, söz konusu hastal a ba l - d r. mmün yetmezliklerde, al c n n immün sistem hücreleri fonksiyonel olmad ndan, vericinin hücreleri rahatl kla yerleflecek ve muhtemelen çok az miktarda hücrenin transplantasyonu gerekli olacakt r. Lisozomal depo hastal klar nda da durum benzer flekilde olmal d r çünkü enzim kusurlar n n derecesi doza ba ml d r. Gaucher sendromunda, sadece %30 u vericiden kaynakl kan hücre nakliyle kemik ili i transplantasyonu baflar yla gerçekleflmifltir (22). Bunlardan ç kan sonuca göre, hemoglobinopatilerde, kan tablosunun k smen de olsa düzeltilmesi, klinik semptomlar n iyileflmesi veya düzelmesi için yeterlidir. (23). mmünolojik olarak olgunlaflmam fl olmak, verici ve al c aras ndaki immünolojik benzerlik zorunlulu unu ortadan kald rmaktad r ve prensipte, her sa l kl embriyo verici olarak kullan labilir. Kemik ili i transplantasyonu gereken hastalar n sadece %30 u immünolojik olarak (HLA antijenleri bak m ndan) tam uyumlu bir vericiye sahiptir (7,24). HLA antijenlerinin ekspresyonundan önce yap lacak olan bir transplantasyonda, immünosüpresyon gerekli de ildir (25). Ayr ca, fetusun, temelde yatan hastal n semptomlar ortaya ç kmadan tedavi edilmesi de baflka bir avantajd r. Bu durum özellikle do umsal metabolizma hastal klar nda büyük anlam tafl maktad r ve bu hastal klarda erken kemik ili i transplantasyonu çok etkilidir. Günümüze Kadar Elde Edilen Sonuçlar Günümüze kadar 11 olguda intrauterin fetal hücre transplantasyonu uygulanm flt r. Bunlardan 6 olguda hemoglobinopatiler (α veya b -talasemi), 2 olguda a r immün yetmezlik ve 3 olguda da depo hastal klar vard (Tablo 2). Bugünkü flartlarda, yap lan transplantasyon say s n n azl, temelde yatan farkl hastal klar n tedavi edilmifl ve farkl transplantasyon protokollerinin kullan lm fl olmas nedeniyle, intrauterin transplantasyonlar n baflar s n belirlemek mümkün de ildir. Fakat en az ndan, bu tür bir transplantasyonun yap labilirli inin yan s ra, ifllemin genel anlamda güvenli oldu u da gösterilmifltir. Transplantasyonun baflar s - n n sadece taze karaci er hücreleri kullan ld nda gözlenmesi dikkat çekicidir. ki farkl genetik yap daki kan hücrelerinin gösterilmesi için çok duyarl metotlardan (PCR tekni- i) faydalan lmas na ra men, dondurulmufl ve yeniden çözdürülmüfl olarak kullan lan hücrelerden bir baflar elde edilememifltir (27). Bu sonuçlar, s v laflt r lm fl nitrojen içerisinde fetal hücrelerin saklanmas n n CD34+ altpopülasyonu ve kök hücrelerinin canl kalma yetene ini (ki bu yetenek hücrelerin koloni yapmalar ile ölçülmektedir ve koloni yapma hemopoetik hücre fonksiyonunu en iyi gösteren in vitro testtir) etkilemedi ini öne süren görüfl ile çeliflmektedir (30). mmünolojik bozukluklarda, gebeli in geç döneminde de transplantasyon uygulanmas, hastan n iyileflme flans n art rmaktad r. Touraine, 28. ve 30. gebelik haftalar nda transplantasyon yapt olgularda bunu göstermifltir (28,31). Birinci olguda, fetusun HLA antijenlerini oluflturamad ve yenido an n do umdan k sa süre sonra a r immün yetmezli e (bare lymphocyte syndrome) ba l f rsatç enfeksiyon hastal klar ndan öldü ü anlafl lm flt r. Do umdan sonra, bu olguda transplantasyonun baflar l oldu u ve yenido an n anne ve babada olmayan HLA antijenlerini üretmifl oldu u gözlenmifltir. Araflt rmac n n ikinci olgusunda a r kombine immün yetmezlik (SCID) mevcuttu ve 28. gebelik haftas nda transplantasyon yap lm flt. Do umdan sonra DNA teknolojisi ile verici hücreleri tespit edilmesine ra men, hastal n bulgular izlenmiflti. Hemoglobinopatiler içerisinde, tek kesin baflar sadece b-ta - lasemide elde edilmifltir (28). Bu olguda, do umdan sonra iyilik hali söz konusu oldu u halde, kan tablosu tamamen normale dönmemifltir. Talasemi hastalar nda flu andaki standart tedavi, erken çocukluk yafllar ndan itibaren devaml kan transfüzyonu olup, hastal n hemodinamik ve kardiyak bulgular n önlemeye ve hemoglobin düzeyinin 9g/dL civar nda tutulmas na yöneliktir. Bu hemoglobin düzeyi deneysel olarak ulafl lan düzeyin üzerinde olmas na ra men (Touraine in olgusunda maksimum %30), bu hücrelerin önemli bir yaflama avantaj mevcuttur, çünkü al c n n kendi hücreleri kemik ili ini terk edemedi inden di er hücrelerin periferik yaflam süresi k salm flt r (3). Depo hastal klar nda, örne in Hurler sendromunda, erken dönemde yap lan kemik ili i transplantasyonu enzim kusurunun etkisini azaltmakta ve buna ba l olarak zihinsel özürlü çocuk geliflme s kl düflmektedir. Bu olgularda, nörolojik hasar do umdan önce bafllam fl olabilece inden, mevcut nörolojik hasarlar ortadan kald r lamaz. Do um sonras dönemde kan-beyin bariyerinin olgunlaflmas ve geliflmesi, transplante edilen hücrelerin santral sinir sistemine geçiflini zor- 18

4 laflt rmaktad r. Bu durum prenatal tedavinin iyileflme aç s ndan önemini art rmaktad r. Bunun için, kök hücreleri taraf ndan sunulan mikroglial elementlerin santral sinir sistemine geçmesi ve kan-beyin bariyerinin içerisinde gerekli olan metobolik düzenlemeleri yapmalar flartt r. Bu iliflkilerin karmafl k olmas, bu hastal klar n tedavisi için fetal transplantasyonun pek baflar l olamayaca n göstermektedir (3). Gerekli Olan fiartlar ve Uygulanabilirlik S n rlar Transplantasyon program n n hayata geçirilebilmesi için uygun olan vericilerin bulunmas, fetal dokunun diseksiyonu, hemopoetik kök hücrelerin izolasyonu, hücrelerin kriyoprezervasyonu, canl kalma yetene inin incelenebilece i çal flma tekniklerinin sa lanmas, iyi bir fetal tan ve tedavi ekibinin ve transplantasyonun uyguland fetuslar inceleyebilecek hekimlerin varl gereklidir. En önemli temel flart, bir hücre bankas n n kurulmas ve bu bankada sa l kl fetal kök hücrelerin dondurma yöntemi ile saklanabilmesidir (32). Bir kök hücre transplantasyonunun baflar flans n art rmada birçok sitokinin faydal olabilece i bulunmufltur. Sadece CD34+ hücrelerinin say s n art rmak çok büyük bir anlam tafl mamaktad r, çünkü CD34 (-) hücre fraksiyonu da koloni yapma yetene ine sahiptir (33). Hücreleri ayr flt rma giriflimi kaç n lmaz olarak hücre kayb na neden olmaktad r ve ayr flt rman n, hücre özellikleri üzerinde in vivo olarak uzun dönemde etkileri olabilmektedir. Kök hücre havuzunun proliferasyon ve diferansiyasyon ile afl r faaliyet göstermesine ve tükenmesine neden olabileceklerinden, sitokinlerin kullan lmas dezavantaj da oluflturabilir. Baz yazarlar, ayn anda sitokinle hem uyar lm fl hem de uyar lmam fl hücrelerin transplantasyon amac yla kullan lmas n tavsiye etmektedirler (36). Fetal transplantasyonda, intravasküler transplantasyon intraperitoneal transplantasyondan daha avantajl görünmektedir. Radyoaktif olarak iflaretli kök hücrelerin intravasküler transplantasyonunda, kök hücrelerin kan yapan organlarda (örn. karaci er, dalak ve timusta) yüksek oranda bulunmas bunu göstermektedir. Deneysel ve klinik çal flmalarda, fetal dokunun kullan lmas etik ve yasal sorunlar do urmaktad r. Burada kullan lan hücreler gebelik sonland r lmas (kürtaj) sonucu elde edilmektedir. Fetal dokular n bu tip çal flmalar için kullan m ile ilgili koflullar, DSÖ gibi kurumlar taraf ndan belirtilmifltir. ABD de Stanford Üniversitesi etik komitesi, provoke edilmifl gebelik sonland rmalar d fl nda olan düflüklerden elde edilen küretaj materyallerinin kullan m na izin vermifltir (37). Bu durum, enfeksiyon ve kromozom aberasyonlar n n s k rastlanan düflük nedenlerinden olmas ve bu tip hücrelerin hastal klar n tedavisinde kullan lmas n n uygun olmamas nedeniyle t bbi aç dan bir tak m sorunlar oluflturmaktad r (38). Etik sorunlarla sadece düflük yapmakta olan kad n de il, anne ve baba olacak çift de karfl laflmaktad r. Annenin fetal dokular n kullan m için izin vermesi, gebeli in sonland r lmas için kesin karar verildikten sonra geçerlidir. Anne ve baba olacak çift için düflünülebilecek üç alternatif vard r: gebeli i sonland rma, baflar s kesin olmayan fetal transplantasyon ve do umdan sonra transplantasyon. Fetal transplantasyon, e er aile gebeli in devam etmesini kesin olarak istiyorsa bir alternatif olarak sunulmal d r. Gebeli in sonland - r lmas na neden olan fetal hastal klar, in utero transplantasyon gibi yeni bir metotla, öncelikle bu yöntemin gelifltirilmesi ve prenatal tan da yeni bir mesafe kat edilmesi halinde tedavi edilebilecektir. Böylece fetal bir hastal n tan s yla gebeli in sonland r lmas gerekmeyecek, sürdürülmesi mümkün olabilecektir. Gelece e Yönelik Düflünceler Hemopoetik sistemle ilgili birçok hastal kta, fetal kök hücre transplantasyonu, do um sonras yap lacak giriflimlere göre çok say da avantaj sa lamaktad r. Transplantasyon periyodu, fetal geliflim esnas nda çok k sa bir dönemle s n rl kalmaktad r. Bu dönem genetik muayenenin tamamlanmas ndan sonra, fakat kök hücrelerin kemik ili ine göç etmelerinden ve kemik ili inin kan yap m yeri haline dönmesinden önce olmal d r. Bu ontogenik aç dan uygun olan periyot gebelik haftalar - d r. Bu periyottan sonra, fetal timusta lenfositlerin immünolojik bileflenleri oluflmakta, olgun T lenfositleri periferik kanda belirmekte ve immünolojik olgunlaflma gerçekleflirken, fetus, transplant reddedebilme yetene ini kazanmaktad r. Bu metodun gelecekte s k ve güvenli kullan m için gerekli flartlar n oluflturulmas mutlakt r. Bununla birlikte, yan tlanmam fl birçok soru da bulunmaktad r. Özellikle verici hücrelerinin daha iyi implante olabilmesi için al nmas gereken stratejik önlemler, al c ve verici aras nda yafl olarak uyumun önemi, CD34+ hücrelerin konsantrasyonu bu belirsizlikler içinde say labilir. Klinikte önemli noktalardan biri böyle bir tedavi metodundan fayda görecek olan hastalar n seçimi, bir di eri de bu yeni tedavi metodu için etik ve yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesidir. Bu yeni tedavi metodu için klinik potansiyel yüksektir. A r hemoglobinopatilerle do an çok say da çocuk (Dünya Sa l k Örgütü ne göre, tahmini olarak y lda den fazla) t bbi ve sosyoekonomik yönden büyük bir sorun oluflturmaktad r. ntrauterin kök hücre transplantasyonu, yaflam boyu kan transfüzyonuna veya konvansiyonel olarak çocukluk ça nda yap lan kemik ili- i transplantasyonuna bir alternatif oluflturabilir (39). Fetal kan kök hücrelerinin biyolojisinin daha iyi anlafl lmas, bu hücrelerin gelecekte gen transferi ifllemlerinde de kullan lmas n sa layabilir. Günümüzde, kök hücre transplantasyonu d fl nda, bilim adamlar n n u raflt ve t pta devrim yaratacak nitelikte çok az konu bulunmaktad r. Kaynaklar 1. Crombleholine TM, Langer JC, Harrison MR, Zanjani ED: Transplantation of fetal cells. Am J Obstet Gynecol 164 (1991) Flake AW, Harrison MR, Zanjani ED: In utero stem cell transplantation. Exp Hematol 19 (1991) Flake AW, Zanjani ED: Cellular therapy. Obstet Gynccol Clin North Am 24 (1997) Chitty LS, Bobrow M: Techniques in current use in prenatal diagnosis, Int J Technol Assess Health Care 10 (1994)

5 5. Connor JM: Compendium of prenatally diagnosable diseases. In Diseases of the Fetus and Newborn. Eds.: Reed GB, Claireaux AE, Cockburn F. London: Chapman & Hall 1995, Golbus MS: Fetal diagnosis and therapy: an update. Birth Defects 26 (1990) Cowan MJ, Golbus M: In utero hematopoietic stem cell transplants for inherited diseases. Am J Pediatr Hematol Oncol 16 (1994) Crombleholme TM, Bianchi DW: In utero hematopoietic stem cell transplantation and gene therapy. Semin Perinatol 18 (1994) Diukman R, Golbus MS: In utero stem cell therapy. J Reprod Med 37 (1992) Tavassoli M: Embryonic and fetal hematopoiesis: An overview. Blood Cells 1 (1991) Spangrude GJ: Biological and clinical aspects of hematopoietic stem cells. Ann Rev Med 45 (1994) DiGiusto D, Chen S. Combs I, Webb S, Namikawa R, Tsukamoto A, Chen BP, Galy AH: Human fetal bone marrow early progenitors for T, B, and myeloid cells are found exclusively in the population expressing high levels of CD34. Blood 84 (1994) Linch DC, Rodeck CH, Jones HM, Brent L: Attempted bone-marrow transplantation in a 17-week fetus. Lancet ii (1986) Touraine JL, Raudrant D, Royo C, Rebaud A, Barbier F, Roncarolo MG, Touraine F, Laplace S, Gebuhrer L, Betuel H, Frappaz D, Freycon F, Vullo C: In utero transplantation of hematopoietic stem cells in humans. Transplant Proc 23 (1991) Ek S, Westgren M, Pschem H, Seiger A, Sundström E, Bui TH, Ringdén O: Screening of fetal stem cells for infection and cytogenetic abnormalities. Fetal Diagn Ther 9 (1994) Flake AW: In utero hematopoietic stem cell transplantation. In: Diseases of the Fetus and Newborn. Eds.: Reed GB, Claireaux AE, Cockburn F. London: Chapman & Hall 1995, Gabbianelli M, Boccoli G, Cianetti L, Russo G, Testa U, Peschle C: HLA expression in hemopoietic development. Class I and H antigens are induced in the definitive erythroid lineage and differentially modulated by fetal liver cytokines. J Immunol 144 (1990) Harrison MR, Slotnick RN, Crombleholme TM, Golbus MS, Tarantal AF, Zanjani ED: In utero transplantation of fetal liver haemopoietic stem cells in monkeys. Lancet ii (1989) Pearce RD, Kiehm D, Armstrong DT, Little PB, Callahan 1W, Klunder LR, Clarke JTR: Induction of hemopoietic chimerism in the caprine fetus by intraperitoneal iujection of fetal liver cells. Experientia 45 (1989) Owen RD: Immunogenetic consequences of vascular anastomoses between bovine twins. Science 102 (1945) Turner JH, Hutchinson DL, Petricciani JC: Chimerism following fetal transfusion. Report of leucocyte hybridization and infant with acute lymphocytic anemia. Scand J Haematol 10 (1973) Ringden O, Groth CG, Erikson A, Granqvist S, Mansson JE, Sparrelid E: Ten year s experience of bone marrow transplantation for Gaucher disease. Transplant 59 (1995) Flake AW, Harrison MR, Adzick NS, Zanjani ED: Transplantation of fetal hematopoietic stem cells in utero: the creation of hematopoietic chimeras. Science 233 (1986) Tabbara IA: Allogenic bone marrow transplantation. South Med J 89 (1996) Ek S, Ringden O, Markling L, Westgren M: Immunological capacity of human fetal liver cells. Bone Marrow Transpl 14 (1994) Hugh-Jones K, Hobbs JR, Vellodi A, Hancock M, Sheldon J, Jones S: Long-term follow-up of children with Hurler s disease treated with bone marrow transplantation. In: Correction of certain genetic diseases by transplantation. Ed.: Hobbs JR. London: Cogent 1989, Westgren M, Ringden O, Eik-Nes S, Ek S, Anvret M, Brubakk AM, Bui TH, Giambona A, Kiserud T, Kjaeldgaard A, Maggio A, Markling L, Seiger A, Orlandi F: Lack of evidence of permanent engraftment after in utero fetal stem cell transplantation in congenital hemoglobinopathies. Transplant 61 (196) Touraine JL, Roncarolo MG, Bacchetta R, Raudrant D, Rebaud A, Laplace S, Cesbron P, Gebuhrer L, Zabot MI, Touraine F: Fetal liver transplantation: biology and clinical results. Bone Marrow Transpl 11 (1993) Touraine JL: In utero transplantation of fetal liver stem cells into human fetuses for immunodeficiency and thalassemia treatment. In: Ontogeny of hematopoiesis. Aplastic anemia. Eds.: Gluckman E, Coulombel L. Paris: Colloque INSERM/John Libbey Eurotext 1995, Ek S, Ringden O, Markling L, Dahlberg N, Pschera H, Seiger A, Sundström E, Westgren M: Effects of cyro-preservation on subsets of fetal liver cells. Bone Marrow Transplant 11 (1993) Touraine JL, Raudrant D, Royo C, Rebaud A, Roncarolo MG, Souillet G, Philippe N, Touraine F, Betuel H: In utero transplantation of stem cells in bare lymphocyte syndrome. Lancet i (1989) Westgren M, Ek S, Bui TH, Hagenfeldt L, Markling L, Pschera H, Seiger A, Sundström E, Ringden O: Establishment of a tissue bank for fetal stem cell transplantation. Acta Obstet Gynecol Scand 73 (1994) Ek S, Westgren M, Markling L, Kjaeldgaard A, Ringdén O: Cytokine stimulation of human fetal hematopoietic cells. Fetal Diagn Ther 11 (1996) Egeland T, Tjonnfjord G, Steen R, Gaudernack G, Thorsby E: Positive selection of bone marrow-derived CD-34 positive cells for possible stem cell transplantation. Transplant Proc 25 (1993) Srour EF, Zanjani ED, Brandt JE, Leemhuis T, Briddel RA, Heerema NA, Hoffman R: Sustained human hematopoiesis in sheep transplanted in utero during early gestation with fractionated adult human bone marrow cells. Blood 79 (1992) Westgren M, Ek S, Bui TH, Jansson B, Kjaeldgaard A, Markling L, Nennesmo I, Seiger A, Sarby B, Thornstrom S, Ringden O: Tissue distribution of transplanted fetal liver cells in the human fetal recipient. Am J Obstet Gynecol 176 (1997) Greely HT, Hamm T, Johnson R, Price CR, Weingarten R, Raffin T: The ethical use of human fetal tissue in medicine. N Eng J Med 16 (1989) Branch DW, Ducat L, Fantel A, Low WC, Zhou FC, Dayton DH, Gill TJ: Suitability of fetal tissues from spontaneous abortions and from ectopic pregnancies for transplantation. JAMA 273 (1995) Weatherall DJ: Prenatal diagnosis of haematological disorders. In: Fetal and Neonatal Hematology. Eds.: Hann IM, Gibson BES, Letsky EA. London: Bailliere Tindall 1991,

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon

Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon Fikirden Faturaya.. Ürün inovasyonu: pazarda bulunanlardan farklı mamul maddeler Servis inovasyonu: Farklı hizmetlerin yaratılması veya varolan servislerin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma Bovilis ile benzersiz koruma Özel kombinasyon Çift adjuvan IRP teknolojisi Erken koruma Maternal antikor varl nda da etkinlik Güvenlik Önerilen afl lama program : Antikor titresi 1. afl lama Bovilis Rapel

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU 11.01.2012

HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU 11.01.2012 HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 11.01.2012 zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 1 zmir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler Prof. Dr. Cansun Demir Neden Önemli? Demir eksikliği Dünyada en sık rastlanan anemi Demir eksikliği 4-5 milyar (dünya nüfusunun %66

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL PRENATAL VE POSTNATAL MOLEKÜLER TANI TESTLERİ Dr.Belgin Eroğlu Kesim *1800 lerde Mendel ile başlayan serüven, *1900 lerde kalıtım biriminin gen

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Konunun Başlıkları 1. Hematopoetik sistem 2. Hematopoez 3. Hematopoetik kök hücre Karekteristiği Klinik kullanımı Hematopoetik Sistem Hemato

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi TPHD* K T Çal flma Grubu Ad na Savafl KANSOY ** * Serap Aksoylar, Sema Anak, Hülya Bilgen, Gündüz Gediko lu, Volkan Hazar, Aydan kincio ullar, Mehmet

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı