AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E Ý L E T Ý Þ Ý M T E K N O L O J Ý L E R Ý HÝBE PROGRAMI AÇILDI S E K T Ö R Ü N Ü N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý PROGRAMI BAÞLATILMIÞTIR 24 Temmuz 2009 Cuma günü Kýbrýs Türk Masasý Kýbrýslý Türklerin ekonomik Þefi Andrew Rasbash, geliþimini saðlamak amaçlý Kuzey Kýbrýs'ta yer alan ve 389/2006 sayýlý Avrupa Konseyi ekipmanlarýn kalitesini Tüzüðü kapsamýnda özel sektörün yükseltmek için Avrupa g e l i þ m e s i v e e k o n o m i n i n Komisyonunun saðladýðý ç e þ i t l e n d i r i l m e s i h e d e f i destekten yararlanan iki adet doðrultusunda, yeniliði teþvik ç i f t l i ð i n s ü t ü r e t i m e t m e k, ü r e t i m i a r t ý r m a k, alanlarýnýn açýlýþýný resmi olarak gerçekleþtirmiþtir. modernizasyona katký saðlamak, Çiftliklerden biri Lefkoþa'da diðeri ise Güzelyurt giriþimcilik ve iþletme kültürünü desteklemek ve ilgili bölgelerinde olup, 2008 yýlýnda açýlan AB Kýrsal AB müktesebatý ile uyum saðlamaya yardýmcý olmak Kalkýnma Pliot Hibe Programý altýnda hibe kazanan amacýyla 'KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün ve Bilgi ve 26 lehdardan ikisidir. Ýletiþim Teknolojileri sektörünün (BÝT) Ýyileþtirilmesi Programý' isminde 3,400,000 avroluk bir hibe programý AB Mali Yardým Programý tarafýndan finanse edilen ve baþlatýlmýþtýr: Avrupa Komisyonu tarafýndan yönetilen bu programýn amacý, çiftliklerdeki üretimin modernleþtirilmesi ve süt Söz konusu teklif çaðrýsýnýn amacý KOBÝ'lerin, Bilgi ve üretim hijyeninin iyileþtirilmesidir. Hibeler küçükbaþ Ýletiþim Teknolojileri sektörünün rekabet gücünü hayvan yetiþtiricilerinin süt saðma makinesi, depolama artýrmak, yerel ekonomiyi çeþitlendirmek ve iþ bulma tanklarý gibi ekipmanlarý satýn almalarýný ve kaliteli süt olasýlýðýný artýrmaktýr. daðýtýmý için bu sektörde gerekli olan soðuk zincir teknolojisinin kullanýlmasýný saðlamak için verilmiþtir. Teklif Çaðrýsýnýn öncelikleri þunlardýr: Bu projeler, AB standartlarý doðrultusunda, daha Üretim kapasitesini ve KOBÝ'lerin etkinliðini güvenli süt ve süt ürünlerinin üretimine katkýda artýrmak; bulunacaktýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri sektörünü (BÝT) Program altýnda toplamda 500,000 deðerinde 26 adet ve toplumdaki BÝT kültürünü geliþtirmek; hibe saðlamýþtýr. Hibeler 11,000 ve 25,000 arasýnda Yenilikleri teþvik etmek (ürünlerin ve deðiþmekte ve toplam ekipman masraflarýnýn %65'ini yaklaþýmlarýn); karþýlamaktadýr. 26 proje Temmuz 2008'de baþlamýþ Ýleride kabul edilebilecek olan AB olup yakýn zamanda sonlandýrýlacaktýr. Bu projelerin müktesebatýnýn hazýrlýklarý için KOBÝ'lerle baþarýyla yürütülmesinin, çiftlik metodlarýnýn ilgili ana alanlara (ürün kalitesi, çevre, saðlýðýn modernleþmesinde ve de koyun ve keçi sütü peyniri korunmasý, iþ yerinde güvence) katký koymak; üretiminin kalitesinde belirgin bir etkisi olacaktýr. Kýbrýs'taki iki taraf arasýndaki ekonomik Kýrsal Kalkýnma Sektör Programý, kýrsal ekonomideki baðlarýn entegrasyonunu saðlamak ve deðiþik aktiviteleri de kapsayan, kýrsal ve toplumsal saðlamlaþtýrmak. geliþim hakkýndaki diðer hibe programý olanaklarýný da içermektedir., Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Detaylý Bilgi ve Baþvuru Paketi Baþvuru Sahipleri detaylý bilgiye aþaðýdaki siteden ulaþabilir: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome (lütfen "By Country" seçeneði ile arama yapýp daha sonra "Cyprus"'ý seçin. "Status" baþlýðý altýnda lütfen "OPEN"a ve daha sonra "Grants"a týklayarak Teklif Çaðrýlarýný açýn). Tekliflerin sunumu için son tarih Merkezi Avrupa Saati ile 30 Eylül 2009, 16:00'dýr. Bu teklif çaðrýsý ile ilgili bir bilgilendirme toplantýsý 38/44 Girne Caddesi, Lefkoþa adresindeki AB Program Destek Ofisi'nde 11 Aðustos 2009 yerel saat 16:00'da gerçekleþtirilecektir. KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün ve Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri sektörünün Ýyileþtirilmesi Programý Ýrtibat K i þ i s i : M i g u e l M a g r o, m i g u e l. m a g r o - ÝRLANDA, LÝZBON REFERANDUMU ÝÇÝN TARÝH AÇIKLADI Ý r l a n d a h ü k ü m e t i, Av r u p a B i r l i ð i n i n kurumsal geleceðini b e l i r l e y e n L i z b o n Anlaþmasý'ný ikinci kez referanduma götüreceði tarihi açýkladý. Buna göre referandum 2 Ekim'de gerçekleþecek. Ýrlandalý seçmenler, Lizbon Anlaþmasý'ný geçtiðimiz yýl Haziran ayýnda yapýlan referandumda reddetmiþlerdi. Anlaþmanýn hayata geçmesi için AB'ye üye tüm ülkelerin onayýný almasý gerekiyordu. Ýrlanda Baþbakaný Brian Cowen, Ýrlandalý seçmenlerin kaygýlarýna yanýt olarak AB liderlerinin anlaþmada bir takým tavizler verdiklerini, bu nedenle Lizbon Anlaþmasý'nýn bu kez onaylanacaðýndan emin olduðunu söyledi. Ýrlanda'ya ülkenin askeri tarafsýzlýðýný ve vergi ile kürtaj yasalarý üzerindeki denetimini koruyabileceði yönünde yazýlý güvenceler verilmiþti. Ayrýca Ýrlanda ve tüm diðer üye ülkelerin de AB'nin yürütme organý olan Avrupa Komisyonunda en az bir üyesi bulunacaðý da karara baðlanmýþtý. Dýþiþleri Bakaný Micheal Martin, Lizbon Anlaþmasý'ný onaylamanýn Ýrlanda'nýn çýkarýna olacaðýný belirtti; "Hükümet, bu anlaþmanýn hem Ýrlanda hem de Avrupa için iyi olduðuna inanýyor." dedi. Anlaþmanýn seçmenlere anlatýlmasý amacýyla bir broþür de basýldý. Lizbon Anlaþmasý, AB içinde karar alma mekanizmasýnda reforma gidilmesini öngörüyor. Zira, Nice Anlaþmasý'nýn imzalanmasýndan bu yana gerçekleþen geniþlemeler sonucunda 15 olan üye ülke sayýsý þu anda 27'ye çýkmýþ durumda. Ýrlanda'da ekonomik krizin derinleþmesi sonucunda Lizbon Anlaþmasý'na desteðin arttýðý, son kamuoyu yoklamalarýna göre þu anda yüzde 54 oranýnda "evet" oyunun çýkmasýnýn beklendiði belirtiliyor. Geçtiðimiz yýl yapýlan ilk referandumda Ýrlandalý seçmenlerin yüzde 53,4'ü Lizbon Anlaþmasý'na "hayýr" demiþlerdi. ÝZLANDA GELECEÐÝ ÝÇÝN AB'YE "EVET" DEDÝ Ýzlanda Parlamentosu, küresel krizle birlikte ülke içinde yaþanan gerilimli dönemin ardýndan AB'ye tam üyelik için baþvuru kararý aldý. Tüm dünyayý etkisi altýna a l a n k ü r e s e l k r i z Ýzlanda'nýn AB üyeliði konusunda görüþlerinin deðiþmesine neden oldu. Parlamentodaki uzun tartýþmalarýn ardýndan milletvekilleri Ýzlanda'nýn üyelik için derhal AB'ye baþvurmasýný kararlaþtýrdý. Parlamento'daki oylamada 33 milletvekili AB'ye üyelik baþvurusu lehine oy kullanýrken, 28 milletvekili ret oyu kullandý. Hükümetin teklifinin kabul görmesi için 32 oy gerekiyordu. Brüksel'e üyelik baþvurusunda bulunmadan önce, bu konuda bir referandum yapýlýp yapýlmamasý hakkýnda, parlamentodaki tartýþmalar son ana kadar sürmüþtü. Referandum karþýtlarý, böyle bir oylamanýn, baþvuru sürecini daha da frenleyeceðini belirtiyorlardý. Ayrýca Sosyal Demokratlar ve Yeþillerden oluþan koalisyon hükümeti içinde de bu konuda görüþ ayrýlýklarý vardý. Sonuçta, AB tam üyelik müzakereleri baþarý ile sonuçlandýktan sonra nihai aþamada üyelik konusunda referanduma gidilmesi kararlaþtýrýldý. Kamuoyu yoklamalarýna göre halkýn yüzde 61'i AB üyeliðini destekliyor. Ülkede AB üyeliðini savunanlarýn en güçlü argümaný, Birliðin ortak para birimi Avro. Geçen sonbaharda Ýzlanda'nýn finans sektörünün çökmesinden bu yana neredeyse hiçbir Ýzlandalý ülkenin zayýf para birimi Kron'un geleceðine inanmýyor. Tarým ve balýkçýlýk sektörü karþý AB üyeliðine en fazla muhalefet ise tarým ve balýkçýlýk lobisinden geliyor. Ýzlanda'nýn balýkçýlýk sektöründe kontrolün Brüksel'e devredilmesi düþüncesi ve ada etrafýndaki 200 millik karasu hakimiyetinin tehlikeye girebileceði olasýlýðý, üyelik baþvurusuna karþý çýkanlarýn en sýk dile getirdikleri noktalardan. Ýzlanda hükümetinin Yeþiller üyesi Tarým ve Balýkçýlýk Bakaný Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Jon Bjarnason da, parlamentodaki oylamada AB üyelik EFD Eurosceptics Avrupa Þüphecileri baþvurusu yapýlmasýna karþý oy kullandý Ýzlanda Balýkçý Gemileri Birliði'nden Sigurdur Baðýmsýzlar Sverisson, tüm üye ülkelerin balýkçýlýk konusunda ortak bir politika izlemek zorunda olduklarýný Avrupa Parlamentosu Baþkanlýðý ve Grup hatýrlatýyor: Baþkanlýklarý AB'nin balýkçýlýk ve tarýmda son sözü söyleyeceði Av r u p a P a r l a m e n t o s u gayet açýk ve kesin. O yüzden bizim balýkçýlýk B a þ k a n l ý ð ý n a b ü y ü k sektörümüzün buna uyum saðlayabileceðine çoðunluðun oyunu alarak inanmýyorum. Kesinlikle olmaz! EPP'nin adayý Polonya eski Yarý yarýya AB üyesi Baþbakaný Jerzy Buzek seçildi. Liberal Grup eski Ýzlanda Dýþiþleri Bakaný Össur Skarpedinsson, ülkesi baþkaný Graham Watson ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve Schengen Ý t a l y a B a þ b a k a n ý kapsamýnda olduðu için, AB üyelik müzakerelerinin, Berlusconi'nin desteklediði aday olan rakibi Mauro diðer ülkelere oranla çok daha hýzlý yürüyeceðine adaylýktan çekildiðini açýkladý. Bu geliþme Sosyalistler inanýyor. ile Muhafazakarlar arasýnda Avrupa Parlamentosu "Zaten yasalarýn yüzde 65 ila 70'inde uyum saðladýk. Baþkanlýðý konusundaki iþbirliði anlaþmasýný da Yani yarý yarýya AB'nin içindeyiz sayýlýr. perçinledi. Buna göre ikinci iki buçuk yýllýk dönemde ( ) Avrupa Parlamentosu baþkanlýðýna PES Ýzlanda'nýn üyelik baþvurusu ilk olarak 27 AB üye ülke Baþkaný Martin Schulz'un gelmesi bekleniyor. tarafýndan ele alýnacak. AB ülkelerinin onay vermesi Adaylýktan çekildiðini açýklayan Mario Mauro durumunda Avrupa Komisyonu, Ýzlanda'nýn adaylýðý (EPP/IT)'un adý Türkiye ve birçok dýþ politika ile ilgili konusunda bir rapor hazýrlayacak. Bu raporun olumlu en önemli konularýn Parlamentoda görüþüldüðü Dýþ olmasý ve üye ülkelerin kabul etmesi halinde Ýzlanda ile iliþkiler Komitesi AFET'in baþkanlýðý ve Parlamento tam üyelik müzakereleri baþlayacak. içindeki tüm komiteleri temsilen komiteler baþkanlýðý Ýzlanda 2013 yýlýnda AB üyeliðine hazýr olmayý için geçiyor. hedefliyor. Genel Sekreterlikler, komite baþkanlýklarý ve AVRUPA PARLAMENTOSUNDA KÝM KÝMDÝR? üyeliklerinin önümüzdeki bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Haziran'da yenilenen Komisyonu Eþbaþkanlýðý'na Fransýz Yeþiller üyesi Avrupa Parlamentosu yavaþ parlamenter Helene Flautre getirildi. Geçtiðimiz yavaþ yeni þeklini almaya dönem Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir'in de baþladý ve siyasi gruplarýn içinde olduðu ancak iç tartýþmalarý nedeniyle etkisi pek daðýlýmý netleþti. görülemeyen Kýbrýs Yüksek Temas Grubu'na bu dönem Kýbrýslý Rum ve Yunanistan milletvekillerinin yoðun ilgi gösterdiði gözleniyor. Avrupa Komisyonu Baþkaný Barroso'nun yeniden Baþkanlýk görevine getirilmesini Avrupa Parlamentosu'nda Yeni Dönem geciktirmek amacýyla Sosyalist ve Liberal Gruplarýn giriþimi kararýn sonbaharda Lizbon Anlaþmasý'nýn Grup Üye sayýsý yeni % eski % onaylanmasýnýn sonrasýnda oylanmasý ile sonuçlandý. EPP Muhafazakâr 1. EPP Ýngiliz Muhafazakarlarýn kendi anti-federalist PES Sosyalist gruplarýný kurmak için ayrýlmalarý Avrupa Parlamentosunun en geniþ grubu olan EPP'nin liberal ALDE Liberal kanadýný zayýflattý. Bunun bir sonucu olarak algýlanan geliþme, Ýsveçli ýlýmlý muhafazakar milletvekili ve ECR (Ýngiliz muhafazakârlar ) EPP'nin Baþkan Yardýmcýsý Gunnar Hökmark'ýn tekrar aday olduðu EPP grup baþkan yardýmcýlýðýný kaybetmesi oldu. Hökmark EPP içinde Türkiye'yi Greens- Yeþiller destekleyen kanadýn temsilcilerindendi Baþkan: Joseph Daul (FR) Communists (GUE) Baþkan Yardýmcýlarý: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 - Vito Bonsignore (IT) Verhofstadt seçildi. Diana Wallis þu anda Liberal - Rumiana Jeleva (BG) Grubun Avrupa Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý adayý Guy Verhofstadt'ýn baþkanlýðý ile Liberallerin merkez - Othmar Karas (AT) sað içinde sola doðru göreceli yaklaþýmý bekleniyor. - Ioannis Kasoulides (CY) Liberaller hiçbir oylamada AB karþýtlarý ile iþbirliði yapmayacaklar. Alman Liberallerin (FDP) güçlenmesi - Marian Marinescu (RO) ve Ýtalyanlarýn PES'e katýlmasý da, daha piyasa - Jaime Mayor Oreja (ES) ekonomisi odaklý yaklaþýmlarýn ön plana çýkabileceði - Paulo Rangel (PT) izlenimini vermekte. - Jozsef Szajer (HU) Parlamentonun 1/5'ini elinde tutan þüpheci, AB karþýtý kanadý karar alma mekanizmasý içinde izole edebilmek - Manfred Weber (DE) amacýyla AB destekçisi geniþ gruplar iþbirliðine - Corien Wortmann-Kool (NL) gitmeye hazýrlanýyorlar. 2. PES ( YENÝ ÝSÝM : PROGRESSIVE ALLIANCE OF Baþkan: Guy Verhofstadt (BE) SOCIALISTS AND DEMOCRATS ) Baþkan Yardýmcýlarý: henüz belli deðil Ýtalyan Partito Democratico'dan katýlan E U R O P E A N C O N S E R VAT I V E S A N D milletvekili'nin katýlýmý sonucu PES ismini yukarýdaki REFORMISTS (ECR) þekilde geçici olarak deðiþtirmiþti. Grubun kesin ismi için görüþmeler sürüyor. Ýtalyan Partito Democratico Baþkan: Timothy Kirkhope (UK) daha önce Liberal Grup ALDE'nin üyesiydi. Baþkan Yardýmcýlarý: henüz belli deðil Lizbon Antlaþmasý'nýn 2009 içinde onay sürecinin olasý 5. GREENS tamamlanmasý sonucunda Avrupa Parlamentosunun Eþ Baþkanlar: yasama yetkisi ve AB kurumsal yapýsýndaki konumu güçlenecektir. - Rebecca Harms (DE) PES þu anda 27 üye ülkenin her birinden milletvekili - Daniel Cohn-Bendit (FR/DE) bulunan tek grup olma özelliðini koruyor. PES'in geçen Baþkan Yardýmcýlarý: dönem baþkan yardýmcýsý olan Jan Marinus Wiersma - Jill Evans (UK) bu dönem Parlamentoya giremezken Hannes Swoboda uluslararasý kurumlarla iliþkiler ve parlamento - Reinhard Bütikofer (DE) iþlerinden sorumlu baþkan yardýmcýsý ve Romanyalý - Marije Cornelissen (NL) milletvekili Adrian Severin ise dýþ iliþkiler ve savunmadan sorumlu baþkan yardýmcýlýklarýna - Eva Lichtenberger (AT) getirildiler. - Raül Romeva I Rueda (ES) Baþkan: Martin Schulz (DE) Baþkan Yardýmcýlarý: - Claude Turmes (LU) - Emilie Turunen (DK) - Maria Badia i Cutchet (ES) - Vula Tsetsi (EL) - Monika Benova (SK) - Joachim Denkinger - Véronique de Keyser (BE) - José-Luis Linazasoro (ES) - Stephen Hughes (UK) 6. EUROPE OF FREEDOM AND DEMOCRACY GROUP - Stéphane Le Foll (FR) Eþ Baþkanlar: - Adrian Severin (RO) - Nigel Farage (UK) - Giancarlo Susta (IT) - Francesco Speroni (IT) - Hannes Swoboda (AT) Baþkan Yardýmcýlarý: henüz belli deðil. - Marita Ulvskrog (SE) 7. EUROPEAN UNITED LEFT / NORDIC GREEN 3. ALDE (ALLIANCE OF LIBERALS AND LEFT (GUE) DEMOCRATS FOR EUROPE) Baþkan: Lothar Bisky (DE) Liberal Grup Baþkanlýðýna Diana Wallis'in gelmesi neredeyse kesinleþmiþken son anda Avrupa Baþkan Yardýmcýlarý: Komisyonu Baþkanlýðý tartýþmalarý ile deðiþen - Eva-Britt Svensson (SE) dengeler sonucu eski Belçika baþbakaný Guy - Ilda Figueiredo (PT) Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 - Kartika Liotard (NL) muhtemelen Ýtalya'yý Avrupa Komisyonunda temsil - Takis Hatzi Georgiou (CY) edebileceði bir pozisyon için seçeneklerini açýk tutmak istediðini belirtiyor. - Miloslav Ransdorf (CZ) Buna raðmen Ýtalya komite baþkanlýðýný elde etti ve AP ÜYELERÝ KOMÝTE BAÞKANLARINI SEÇTÝ göreve eski Milano Valisi Gabriele Albertini getirildi. Son bir anayasal boþluk arasýnda Avrupa Parlamentosu Dýþ Ýliþkiler Komitesi (AFET) - ki en prestijli (AP) üyeleri 16 Temmuz'da komite baþkanlarýný ve komitelerden biridir anlaþmalara göre sýnýrlý yetkiye baþkan yardýmcýlarýný seçti. Oylama Pazartesi günü sahip. sona eriyor. Aralarýnda iki alt komitenin de bulunduðu Sosyal Demokratlar çevre, sosyal iliþkiler ve sivil on komitenin atamalarý tamamlanacak. özgürlükler gibi daha geleneksel merkez-sol Siyasi parti gruplarý ve ulusal delegeler arasýnda portföyleri ele geçirdiler. Fransýz sosyalist Pervence haftalar süren pazarlýklar sonrasýnda milletvekilleri Beres Ýstihdam ve Sosyal Ýliþkiler Komisyonu (EMPL) dün meclisin otuz yýl önceki ilk seçimlerden bu yana baþkaný olurken Alman S&D AP üyesi Jo Leinen Çevre sekizinci yasama döneminde çalýþacak kadýn ve erkek Komitesi (ENVI) liderlik koltuðuna oturdu. komite baþkanlarýný seçti. Ýtalyan AP üyesinin mafya ile mücadele teklifi Ýtalya'nýn kazancý büyük Fransa ve Almanya onu Çiçeði burnunda AP üyesi Rosario Crocetta takip ediyor Sicilya'daki Gela kentinin valisiydi. Ýtalya'da sýký polis Muhtemelen meclis baþkanlýðýný kaybetmiþ olmalarýný güvenlik çemberi altýnda yaþýyordu ve 2002'den bu takiben gerçekleþen pazarlýklar sonrasýnda ve merkez yana yurt dýþýnda bulunuyor. Crocetta Meclis sað EPP'nin ikinci büyük delegasyon olmasý nedeniyle Baþkaný'ndan Avrupa genelinde mafya ile mücadele Haziran seçimlerini kazanan siyasi grupta Ýtalyanlarýn komisyonu kurulmasý talebinde bulundu. baþkanlýk ettiði komitelerin sayýsý diðerlerinden daha ALDE AP üyesi artýk Avrupa'nýn diðer ülkelerinde de fazla oldu. Ýtalya'yý Fransa ve Almanya takip etti. ç o k s a y ý d a s u ç l u v e m a f y a g r u p l a r ý n ý n Komite baþkan yardýmcýlarýnýn da büyük bir kýsmý oluþturulduðunu; dolayýsýyla bu gruplarýn mali, Ýtalyan siyasetçilerden oluþuyor. Örneðin, diþi Silvio giriþimci ve siyasi sistemlerle baðlantýlarýnýn ortaya Berlusconi Barbara Matera kadýn haklarý ve cinsiyet çýkarýlmasý gerektiðini kaydetti. eþitliði komitesinin baþkan yardýmcýlýðýna getirildi. Ýç Piyasa ve Tüketici Koruma Komitesi baþkanlýðýna Merkez-sað tüm önemli ekonomik portföyleri elde seçildikten sonra yaptýðý açýklamada Ýngiliz etti Muhafazakar AP üyesi Malcolm Harbour Tek pazar Ekonomik komiteler bariz bir þekilde merkez-saða için sonuna kadar çalýþacaðýný, ekonomik büyüme ve kaydý. Meclisin üçüncü en büyük grubu ALDE iki giriþimcilik fýrsatlarý yaratma sözünü yerine meclis komisyonunun kontrolünü ele geçirmeyi getireceðini söyledi. baþardý. Bu komisyonlar mevcut ekonomik ve mali kriz 1999'dan beri AP'de milletvekilliði görevini yürüten ve ortamýnda mücadelede anahtar nokta olacaklar. geçtiðimiz yasama döneminde EPP'nin komite Alman Liberal AP üyesi Wolf Klinz özel olarak koordinatörü olan Harbour hem iþ hem de tüketici oluþturulan kriz komitesi baþkanlýðýna getirilirken çevrelerinde dostane tavýrlarýyla biliniyor. Ýngiliz AP üyesi Sharon Bowles Ekonomik ve Mali Tüketicilerin doðru bilgilendirilmesi, korunmasý, Ýþler Komitesi (ECON) baþkaný oldu. dinamik ve rekabetçi piyasadan yararlanabilmeleri için Meclisteki en büyük siyasi grup EPP Avrupa çalýþacaðým. Bu giriþim ayný zamanda Avrupa ekonomisiyle ilgili iki önemli komiteye baþkanlýk Parlamentosunda yeni bir Muhafazakarlar grubunun edecek. Ýngiliz Muhafazakar AP üyesi Malcolm kurulmasýnýn sonucudur. Grup, insanüstü bir gayretle Harbour Ýç Piyasa ve Tüketici Koruma Komitesi Avrupa yasama sisteminde önemli mevkiler üzerinde (IMCO), Alman Hýristiyan Demokrat Herbert Reul nüfuz sahibi olmaktadýr. Sanayi Komitesi (ITRE) baþkanlýðýna seçildi. Önce kendi baþkanlarýný, baþkan yardýmcýlarýný ve EPP grubunda bütçe komisyonuna da Fransýz üye Alain memurlarýný seçen milletvekilleri þimdi komitelerin Lamassoure liderlik edecek. Bu arada bütçe denetimi baþkanlarýný seçiyor. Ýtalyan ALDE milletvekili Luigi De Magistris Komite baþkanlýklarýnýn ne þekilde daðýlacaðý siyasi tarafýndan yapýlacak. gruplar arasýnda gruplara milletvekili sayýlarýyla Son dakika deðiþiklikleriyle AP üyesi Mario Mauro orantýlý temsile imkan veren bir sistemle belirleniyor. geri çekilerek Ýtalyan delegasyonuna baþkanlýk etmeye Bu yöntem 'D'Hondt Methodu' adýyla biliniyor. karar verdi. Mauro dýþ iliþkilere komitesi baþkanlýðýna Merkez-sað EPP grubu dokuz sandalyeye sahip aday gösteriliyordu. Strasburglu kaynaklar Mauro'nun olurken Sosyalistler ve Liberallerden oluþan ALDE'nin Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 üç sandalyesi bulunuyor. Yeþiller ile ECR grubunun sandalye sayýsý ise birer. Yasama gücüne sahip komite baþkanlýðý makamý iki büyük siyasi grup arasýnda paylaþýlacak: Merkez-sað Avrupa Halk Partisi (EPP) ile Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Ýttifaký (ALDE). Her bir grup 2,5 yýl süreyle komite baþkanlýk koltuðuna oturacaklar. AB'DEN ÝÞSÝZLERE MÝKRO KREDÝ ÝMKANI Ýþsizliðin % 9'a yükseldiði, bankalarýn kredi vermediði Avrupa Birliðinde yeni umut mikro kredi oldu. Yaklaþýk 45 bin kiþiye, iþ kurmasý için 25 bine kadar kredi verilecek. Küresel krizle birlikte Avrupa'da bu yýl 3,5 milyon kiþinin daha iþsizler ordusuna katýlmasý bekleniyor. Ýþ bulamayanlar, kendi küçük ölçekli iþlerini kurmak istediklerinde, kredi sorunuyla karþý karþýya kalýyorlar. Krizle birlikte kredi vermeyi durduran bankalar ise, hem iþsizleri hem de zora girmiþ olan küçük ölçekli iþletmeleri çaresiz býrakýyor. Avrupa Komisyonu, bu kýsýrdöngüyü kýrabilmek için 100 milyonluk mikro kredi paketi hazýrladý. Komisyonun Ýstihdamdan sorumlu Genel Müdürü Marie Donnelly, mikro kredi uygulamasý ile hedeflediklerini þöyle anlattý: Bir örnekle ifade etmem gerekirse krizle birlikte iþsiz kalan deneyimli bir mimar düþünün. Yeni iþ bulamadýðý için, kendi küçük iþletmesini kurmak istiyor. Ancak iþsiz olduðu için bankalar açýsýndan kendisine kredi verilmesi büyük risk taþýyor. Ýþte bu noktada bizim mikro kredi uygulamamýz devreye giriyor. Gençler için fýrsat AB'nin mikro kredi uygulamasý, bugüne kadar hiç ticari deneyimi olmamýþ, bankalarýn kredi vermeye yanaþmadýðý gençler için de fýrsatlar sunuyor. Kendi küçük ölçekli iþini kurmak isteyen gençler, AB'nin mikro kredi uygulamasý ile 25 bine kadar kaynak alabilecek. Avrupa Komisyonu, mikro kredi paketi için 100 milyon ayýrdý. Ancak paket daha da büyüyecek. Komisyonun Ýstihdamdan sorumlu Genel Müdürü Marie Donnelly, toplam büyüklüðü þöyle açýkladý: Bu yeni uygulamayý Avrupa Yatýrým Bankasý ve Avrupa Sosyal Fonu ile iþbirliði içerisinde yaþama geçireceðiz. Bizim 100 milyonumuz, mucize bir formülle 500 milyona çýkacak. Bankacýlarýn yakýndan bildiði uygulamayla bunu saðlayacaðýz. Mikro kredi alanlar bunu zaman içerisinde geri öderken, bu geri ödemeler katlanarak yeni baþvuru sahiplerine verilecek kaynaðý oluþturacak. Sayfa 6 8 yýl sürecek Avrupa yurttaþlarý mikro kredi uygulamasýndan, bankalar ve belirlenecek mikro-kredi kuruluþlarý aracýlýðýyla yararlanabilecek. Avrupa Komisyonu, gelecek 8 yýl içerisinde, yaklaþýk 45 bin kiþinin mikrokredi uygulamasýndan faydalanmasýný hedefliyor. Uygulama, 10 kiþiden daha az iþçi çalýþtýran küçük ölçekli iþletmelerin baþvurularýna da açýk olacak. Mikro kredi paketinin gelecek haftalarda Avrupa Birliði bakanlarý tarafýndan imzalanarak yürürlüðe girmesi bekleniyor. AB'DEN ENERJÝ YATIRIMLARINA DENETÝM Avrupa Komisyonu ulusal enerji altyapýsýna iliþkin biyoyakýt, nükleer enerji, gaz, ulaþým ve CO2 depolama gibi önemli a l a n l a r a y a p ý l a c a k y a t ý r ý m l a r ü z e r i n d e denetimin artýrýlmasýný teklif ediyor. Avrupa Komisyonunun Enerjiden sorumlu Komiseri Andris Piebalgs 16 Temmuz'da enerji altyapý yatýrýmlarýyla ilgili bir düzenleme taslaðýný Komisyona sundu. Piebalgs Birliðin iklim deðiþikliðiyle mücadele hedefleri dikkate alýndýðý takdirde enerji altyapý yatýrýmlarýnýn artýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Komisyon enerji ve iklim hedeflerimize yaklaþýrken yatýrým projelerinin gelecekte hasýl olabilecek talepleri gerçekte karþýlayýp karþýlayamadýklarýnýn gözetim altýnda tutulmasýyla ilgileniyor. Bu, özellikle ciddi mali ve ekonomik kriz nedeniyle enerji yatýrýmlarýnda meydana gelen kesintilerin, gecikmelerin ve geleceðe yönelik enerji projelerindeki belirsizliklerin giderek artmasý nedeniyle oldukça önemli. Sunulan teklifle birlikte Komisyon petrol, doðal gaz ve elektriðin yaný sýra ulaþým ve CO2 depolama alanlarýna ait yatýrým projeleriyle ilgili verilerin toplanmasý ve analizinin güçlendirilmesi önerisinde bulunuyor. Gelecek yýldan itibaren üye ülkelerin Komisyona her iki yýlda bir ne tür yatýrýmlar yaptýklarýný, planlanan yatýrým kapasitelerini, gecikmeleri ya da karþýlaþtýklarý engelleri rapor etmeleri gerekecek. Komisyon Avrupa'da yatýrým eðilimlerini saptayacak veriler kullanarak sektörler arasý analizler yaptýracak. Dolayýsýyla kaynaklarla ilgili bilgi düzenli olarak enerji talepleriyle ilgili tahminlerle karþýlaþtýrýlabilecek. Þeffaflýk konusunda ise üye devletler verileri paylaþabilecek ve ticari anlamda hassasiyet arz etmeyen bilgiler halka açýk hale getirilecek. Yeni düzenleme Komisyonun Kasým 2008'deki Ýkinci Stratejik Gözden Geçirmesi sýrasýnda öngörülmüþtü. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Söz konusu gözden geçirme Avrupa'nýn enerji kaynaklarýnýn yerli yenilenebilir enerji üretiminin artýrýlmasý yoluyla emniyet altýna alýnmasýný ve gaz tedarik hatlarýnýn çeþitlendirilmesini amaçlamaktaydý. Komisyona göre, ne petrol, doðal gaz ve elektrik sektörlerindeki altyapý projelerine iliþkin mevcut düzenleme tutarlý bir þekilde uygulanýyor ne de AB düzeyindeki geliþmelerin izlenmesine iliþkin yeterli veri saðlýyor. AB yürütme organý Birlik düzeyinde altyapý projelerinin düzenli bir þekilde takibinin kaynak güvenliðini tehdit eden altyapý boþluklarýnýn önceden saptanabilmesine yardýmcý olacaðýna inanýyor. AB geniþ kapsamlý ekonomik kurtarma paketinde enerji altyapýsýna 3,98 milyar ayýrdý. Ancak Komisyon Avrupa'nýn enerji kaynak güvenliði ve iklimle mücadele baðlamýnda gaz aðlarýna 150 milyar ayrýlmak üzere elektrik aðlarýnýn ve üretim kapasitesinin geliþtirilmesi için bugünden baþlayarak 2030 yýlýna kadar toplam 1 trilyon harcanmasý gerektiðini tahmin ediyor. A B G E N E L Ý N D E C E P T E L E F O N U ÜCRETLENDÝRMESÝNDE ÝNDÝRÝM Avrupa Birliðinin yeni dolaþým düzenlemesinin yürürlüðe girmesiyle birlikte birlik genelinde ülkeler arasý cep telefonu görüþmeleri 1 Temmuz itibarýyla ucuzladý. Veri ve mesaj gönderme ücretleri de yeni düzenleme kapsamýnda yer alýyor. Öte yandan telekom operatörleri, giriþimin kýsa vadeli siyasi gündeme hizmet ettiðini ileri sürüyor. AB genelinde bir ülkeden diðer ülkeye yapýlan telefon görüþmelerinde üst sýnýr dakikasý 46 sentten 43 sente indirildi. Sýnýrýn Temmuz 2010'dan itibaren 39 sente indirilmesine ve Temmuz 2011 itibariyle 35 sent olmasýna karar verildi. Katma Deðer Vergisi de dikkate alýnarak yeni fiyatlar Ýngiltere veya Ýspanya'dan yapýlacak görüþmeler için þu anda 49 sent; Ýtalya, Fransa ve Almanya için 51 sent, Belçika veya Finlandiya için 52 sent ve Ýsveç, Danimarka ve Macaristan'dan yapýlacak cep telefonu görüþmeleri için ise 53 sent olarak belirlendi. Cep telefonu aboneleri kendileri yurtdýþýndayken arandýklarýnda daha düþük ücrete tabi olacaklar. Bu fiyat KDV hariç dakikasý 22 sentten 19 sente indirildi. Ayrýca mesaj ücretleri de yeniden belirlendi ve yazýþma fiyatýnýn KDV hariç en fazla 11 sent o l a c a ð ý a ç ý k l a n d ý. Yurtdýþýndayken kullanýcý telefonuna gelen mesajlar için herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmayacak. Operatörlerin AB'deki azami ücretlendirmeden daha az fiyata hizmet saðlamalarý mümkün. Ancak AB'nin ilk dolaþým düzenlemesinin 2007'de yürürlüðe girmesinden bu yana uygulamada bu pek nadiren görülüyor. Veri dolaþýmý Avrupalý tüketiciler için iyi haberlere bir yenisi daha ekleniyor. Kullanýcýlarýn fatura þokuna girmemeleri için veri aktarma ücretleri de yeni düzenlemeden nasibini aldý ve tavan sýnýr belirlendi. Yakýn bir geçmiþte bir Alman vatandaþý Fransa'da tatilde bulunduðu sýrada telefonuna indirdiði bir TV programý nedeniyle 46,000'luk telefon faturasýyla karþý karþýya kalmýþtý. Yeni düzenlemeyle veri aktarýmda üst sýnýr KDV hariç 50 sent olarak belirlendi. Bu deðere ulaþýldýðýnda operatörden bir uyarý mesajý gönderilecek ve veri transferinin hangi durumda olduðuna dair ayrýntýlar bildirilecek. Abonenin uyarýya kayýtsýz kalmasý durumunda operatör otomatik olarak hizmeti kesecek. Tabii kullanýcýlarýn kendileri daha üst sýnýr belirlemekte serbest olabilecekler. Kýsmi saniye ücretlendirme sistemi Ancak telekom operatörleri saniye baþý ücretlendirmeden kaçýnma yolunu seçiyor. Halen operatörlerin çoðu yurtdýþý dolaþým için dakika baþý ücretlendirmeyle çalýþýyor. Bu uygulamaya abonelere telefonda konuþtuklarý süreden daha uzun bir süre konuþmuþ gibi %24 daha fazla fatura ediliyordu. Yeni düzenlemeyle operatörler en fazla 30 saniyelik bir süre için ücretlendirme yapabilecekler ve görüþmenin geri kalaný saniye baþýna fiyatlandýrma þeklinde devam edecek. Örneðin, bir operatör bu avantajdan yararlanmak istiyorsa 15 veya 3 ya da 27 saniye süren bir görüþme için 3 saniye ücreti fatura edebilecekler. Taraflar: Yeni dolaþým düzenlemesini kaleme alan Romen AP üyesi Adina Valean bu konuda Bazý operatörlerin müþterilerine yaz tarifesi uygularken diðerlerinin dolaþým ücretlerinde bu düzenleme yürürlüðe girmeden önce indirime gitmiþ olmalarýný memnuniyetle karþýlýyorum. Rekabet ve tüketiciler açýsýndan bu çok iyi bir geliþme. Telefon açmanýn veya telefona cevap vermenin, mesaj göndermenin veya internette gezinmenin maliyeti son yýllarda düþtü ama daha da fazlasý yapýlabilir diye konuþtu. Cep Telefonu Operatörleri Birliði (GSMA), düzenlemenin telekom sektörünü zarara uðratabileceði uyarýsýnda bulundu. GSMA sözcüsü David Pringle Avrupa Birliðinde yurtiçi cep telefonu hizmetlerinde Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 ortalama fiyat yýllýk %13 oranýnda düþüyor. Bu tür bir rekabet piyasasýnda fiyat düzenlemesi gerekmez ve potansiyel olarak zararlý. Kýsa vadeli siyasi çýkarlar düzenlemenin uzun vadeli ekonomik etkilerinin önüne geçmemeli dedi. Avrupa Tüketici Örgütleri (BEUC) Genel Müdürü Monique Goyen ise Fiyatlar gerçek maliyetlere yakýn. Açýk ve þeffaf bilgilendirme sayesinde artýk sürprizlerle karþýlaþmayacaðýz. Biraz izahat birkaç ek tedbir bu olumlu ve hýzlý teklifi mükemmel hale getirdi þeklinde konuþtu. Arka plan: Avrupa Komisyonu Temmuz 2007'de sýnýr ötesi cep telefonu görüþmelerine bir üst sýnýr getirilmesi önerisinde bulunmuþ ve dolaþým düzenlemesi adý altýnda konuya iliþkin teklif sunmuþtu. Yurtiçi görüþmelerin ulusal düzenleme kurullarýnýn himayesinde olmasý nedeniyle Komisyon'un yurtdýþý dolaþýma müdahalesi sýnýrlýydý. Ancak Þubat 2008'de Bilgi Toplumu Komiseri Viviane Reding cep telefonu operatörlerinin dolaþým ücretlerini daha da düþürmelerini ve hem yurtdýþýna ve yurtdýþýndayken gerçekleþen veri aktarýmý hem de mesaj gönderimi için fiyatlarý düþürmelerini istedi. Uzun süren müzakereler sonrasýnda Avrupa Parlamentosu (AP) ve Çek Cumhuriyeti dönem baþkanlýðý Mart ayýnda Birliðin yeni dolaþým düzenlemesi üzerinde anlaþmaya vardýlar ve yurtdýþý dolaþým ücretlerine üst sýnýr getirilmesini karara baðladýlar. AB YENÝ MEDYA GÝRÝÞÝMLERÝNÝ YAKÝN TAKÝBE ALDÝ Devlet televizyonlarýnda görevli program yapýmcýlarýnýn Avrupa Komisyonunun 2 Temmuz'da vardýðý karara göre bundan böyle cep telefonu veya internet hizmetlerini faaliyete geçirmeden önce medya piyasasýnda herhangi bir sýkýntýya sebep olmadýklarýný kanýtlamalarý gerekecek. Özel medya gruplarý arasýnda sýký bir rekabet sürerken devlet televizyonlarý, yayýncýlarý yeni medya piyasalarýna girmek için devlet fonlarýný ve devlet medya örgütlerini kullanýyor ki bu örgütler Brüksel'in ulusal medya politikalarýna en az düzeyde karýþmalarýný talep ediyor. Komisyon þimdi devlet destekli yeni medya giriþimlerinin uygulama öncesi testlere tabi tutulacaðý ve hizmetlerin piyasada rekabet ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlarý arasýnda adil denge arayýþýna gidileceði bildiriliyor. Ancak her üye devletin bu testi ne þekilde yapacaklarý konusunda kendilerine serbestiyet verileceði, benzer testlerin halen Almanya, Ýngiltere ve Belçika'nýn Flaman bölgesiyle Ýrlanda'da kullanýldýðý belirtiliyor. Avrupa Komisyonu sözcülerinden biri þeffaflýðýn yeni kanunlarýn en önemli kýsmý olduðunu ve baðýmsýz ulusal kurumlarýn hesaba çekilmesinin kesinlikle saðlanacaðýný belirtiyor. Komisyon için mali konularda þeffaflýk hizmetlerin aþýrý devlet teþvikiyle saðlanmamasý anlamýna geliyor. Mücadele sürecek Yeni mücadele bir dizi testlerin ne þekilde uygulanacaðýna iliþkin olacak. Özel sektör medya gruplarý piyasanýn etkisine karþý kamusal deðeri ölçebilmek için harici kurumlara rol verilmesi arayýþýnda olacak. Komisyon ilgili taraflarýn test sürecinde istiþarelere katýlma fýrsatýný deðerlendirmelerini talep ediyor ancak kamu medyasý bu durumun yenilikçiliði engelleyeceði endiþesini taþýyor. Avrupa Komisyonu halen devlet televizyonlarýnda program yapýmcýlarýna devlet yardýmýna iliþkin 2001'de yayýmladýðý bildiriyi güncellemeye çalýþýrken metnin yenilenmesinin ardýndaki mantýk medya alanýnda köklü deðiþikliklere dayanýyor. Komisyonun rekabet kurulu metnin güncellenmesine ön-ayak olurken yeni ve ayrýntýlý bir bildiri taslaðýnýn Kasým 2008'de yayýmlanmasýndan sonra üye devletlerin ve devlet televizyonlarý yayýncýlarýnýn yoðun baskýlarýyla karþýlaþmýþtý. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı