AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E Ý L E T Ý Þ Ý M T E K N O L O J Ý L E R Ý HÝBE PROGRAMI AÇILDI S E K T Ö R Ü N Ü N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý PROGRAMI BAÞLATILMIÞTIR 24 Temmuz 2009 Cuma günü Kýbrýs Türk Masasý Kýbrýslý Türklerin ekonomik Þefi Andrew Rasbash, geliþimini saðlamak amaçlý Kuzey Kýbrýs'ta yer alan ve 389/2006 sayýlý Avrupa Konseyi ekipmanlarýn kalitesini Tüzüðü kapsamýnda özel sektörün yükseltmek için Avrupa g e l i þ m e s i v e e k o n o m i n i n Komisyonunun saðladýðý ç e þ i t l e n d i r i l m e s i h e d e f i destekten yararlanan iki adet doðrultusunda, yeniliði teþvik ç i f t l i ð i n s ü t ü r e t i m e t m e k, ü r e t i m i a r t ý r m a k, alanlarýnýn açýlýþýný resmi olarak gerçekleþtirmiþtir. modernizasyona katký saðlamak, Çiftliklerden biri Lefkoþa'da diðeri ise Güzelyurt giriþimcilik ve iþletme kültürünü desteklemek ve ilgili bölgelerinde olup, 2008 yýlýnda açýlan AB Kýrsal AB müktesebatý ile uyum saðlamaya yardýmcý olmak Kalkýnma Pliot Hibe Programý altýnda hibe kazanan amacýyla 'KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün ve Bilgi ve 26 lehdardan ikisidir. Ýletiþim Teknolojileri sektörünün (BÝT) Ýyileþtirilmesi Programý' isminde 3,400,000 avroluk bir hibe programý AB Mali Yardým Programý tarafýndan finanse edilen ve baþlatýlmýþtýr: Avrupa Komisyonu tarafýndan yönetilen bu programýn amacý, çiftliklerdeki üretimin modernleþtirilmesi ve süt Söz konusu teklif çaðrýsýnýn amacý KOBÝ'lerin, Bilgi ve üretim hijyeninin iyileþtirilmesidir. Hibeler küçükbaþ Ýletiþim Teknolojileri sektörünün rekabet gücünü hayvan yetiþtiricilerinin süt saðma makinesi, depolama artýrmak, yerel ekonomiyi çeþitlendirmek ve iþ bulma tanklarý gibi ekipmanlarý satýn almalarýný ve kaliteli süt olasýlýðýný artýrmaktýr. daðýtýmý için bu sektörde gerekli olan soðuk zincir teknolojisinin kullanýlmasýný saðlamak için verilmiþtir. Teklif Çaðrýsýnýn öncelikleri þunlardýr: Bu projeler, AB standartlarý doðrultusunda, daha Üretim kapasitesini ve KOBÝ'lerin etkinliðini güvenli süt ve süt ürünlerinin üretimine katkýda artýrmak; bulunacaktýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri sektörünü (BÝT) Program altýnda toplamda 500,000 deðerinde 26 adet ve toplumdaki BÝT kültürünü geliþtirmek; hibe saðlamýþtýr. Hibeler 11,000 ve 25,000 arasýnda Yenilikleri teþvik etmek (ürünlerin ve deðiþmekte ve toplam ekipman masraflarýnýn %65'ini yaklaþýmlarýn); karþýlamaktadýr. 26 proje Temmuz 2008'de baþlamýþ Ýleride kabul edilebilecek olan AB olup yakýn zamanda sonlandýrýlacaktýr. Bu projelerin müktesebatýnýn hazýrlýklarý için KOBÝ'lerle baþarýyla yürütülmesinin, çiftlik metodlarýnýn ilgili ana alanlara (ürün kalitesi, çevre, saðlýðýn modernleþmesinde ve de koyun ve keçi sütü peyniri korunmasý, iþ yerinde güvence) katký koymak; üretiminin kalitesinde belirgin bir etkisi olacaktýr. Kýbrýs'taki iki taraf arasýndaki ekonomik Kýrsal Kalkýnma Sektör Programý, kýrsal ekonomideki baðlarýn entegrasyonunu saðlamak ve deðiþik aktiviteleri de kapsayan, kýrsal ve toplumsal saðlamlaþtýrmak. geliþim hakkýndaki diðer hibe programý olanaklarýný da içermektedir., Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Detaylý Bilgi ve Baþvuru Paketi Baþvuru Sahipleri detaylý bilgiye aþaðýdaki siteden ulaþabilir: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome (lütfen "By Country" seçeneði ile arama yapýp daha sonra "Cyprus"'ý seçin. "Status" baþlýðý altýnda lütfen "OPEN"a ve daha sonra "Grants"a týklayarak Teklif Çaðrýlarýný açýn). Tekliflerin sunumu için son tarih Merkezi Avrupa Saati ile 30 Eylül 2009, 16:00'dýr. Bu teklif çaðrýsý ile ilgili bir bilgilendirme toplantýsý 38/44 Girne Caddesi, Lefkoþa adresindeki AB Program Destek Ofisi'nde 11 Aðustos 2009 yerel saat 16:00'da gerçekleþtirilecektir. KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün ve Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri sektörünün Ýyileþtirilmesi Programý Ýrtibat K i þ i s i : M i g u e l M a g r o, m i g u e l. m a g r o - ÝRLANDA, LÝZBON REFERANDUMU ÝÇÝN TARÝH AÇIKLADI Ý r l a n d a h ü k ü m e t i, Av r u p a B i r l i ð i n i n kurumsal geleceðini b e l i r l e y e n L i z b o n Anlaþmasý'ný ikinci kez referanduma götüreceði tarihi açýkladý. Buna göre referandum 2 Ekim'de gerçekleþecek. Ýrlandalý seçmenler, Lizbon Anlaþmasý'ný geçtiðimiz yýl Haziran ayýnda yapýlan referandumda reddetmiþlerdi. Anlaþmanýn hayata geçmesi için AB'ye üye tüm ülkelerin onayýný almasý gerekiyordu. Ýrlanda Baþbakaný Brian Cowen, Ýrlandalý seçmenlerin kaygýlarýna yanýt olarak AB liderlerinin anlaþmada bir takým tavizler verdiklerini, bu nedenle Lizbon Anlaþmasý'nýn bu kez onaylanacaðýndan emin olduðunu söyledi. Ýrlanda'ya ülkenin askeri tarafsýzlýðýný ve vergi ile kürtaj yasalarý üzerindeki denetimini koruyabileceði yönünde yazýlý güvenceler verilmiþti. Ayrýca Ýrlanda ve tüm diðer üye ülkelerin de AB'nin yürütme organý olan Avrupa Komisyonunda en az bir üyesi bulunacaðý da karara baðlanmýþtý. Dýþiþleri Bakaný Micheal Martin, Lizbon Anlaþmasý'ný onaylamanýn Ýrlanda'nýn çýkarýna olacaðýný belirtti; "Hükümet, bu anlaþmanýn hem Ýrlanda hem de Avrupa için iyi olduðuna inanýyor." dedi. Anlaþmanýn seçmenlere anlatýlmasý amacýyla bir broþür de basýldý. Lizbon Anlaþmasý, AB içinde karar alma mekanizmasýnda reforma gidilmesini öngörüyor. Zira, Nice Anlaþmasý'nýn imzalanmasýndan bu yana gerçekleþen geniþlemeler sonucunda 15 olan üye ülke sayýsý þu anda 27'ye çýkmýþ durumda. Ýrlanda'da ekonomik krizin derinleþmesi sonucunda Lizbon Anlaþmasý'na desteðin arttýðý, son kamuoyu yoklamalarýna göre þu anda yüzde 54 oranýnda "evet" oyunun çýkmasýnýn beklendiði belirtiliyor. Geçtiðimiz yýl yapýlan ilk referandumda Ýrlandalý seçmenlerin yüzde 53,4'ü Lizbon Anlaþmasý'na "hayýr" demiþlerdi. ÝZLANDA GELECEÐÝ ÝÇÝN AB'YE "EVET" DEDÝ Ýzlanda Parlamentosu, küresel krizle birlikte ülke içinde yaþanan gerilimli dönemin ardýndan AB'ye tam üyelik için baþvuru kararý aldý. Tüm dünyayý etkisi altýna a l a n k ü r e s e l k r i z Ýzlanda'nýn AB üyeliði konusunda görüþlerinin deðiþmesine neden oldu. Parlamentodaki uzun tartýþmalarýn ardýndan milletvekilleri Ýzlanda'nýn üyelik için derhal AB'ye baþvurmasýný kararlaþtýrdý. Parlamento'daki oylamada 33 milletvekili AB'ye üyelik baþvurusu lehine oy kullanýrken, 28 milletvekili ret oyu kullandý. Hükümetin teklifinin kabul görmesi için 32 oy gerekiyordu. Brüksel'e üyelik baþvurusunda bulunmadan önce, bu konuda bir referandum yapýlýp yapýlmamasý hakkýnda, parlamentodaki tartýþmalar son ana kadar sürmüþtü. Referandum karþýtlarý, böyle bir oylamanýn, baþvuru sürecini daha da frenleyeceðini belirtiyorlardý. Ayrýca Sosyal Demokratlar ve Yeþillerden oluþan koalisyon hükümeti içinde de bu konuda görüþ ayrýlýklarý vardý. Sonuçta, AB tam üyelik müzakereleri baþarý ile sonuçlandýktan sonra nihai aþamada üyelik konusunda referanduma gidilmesi kararlaþtýrýldý. Kamuoyu yoklamalarýna göre halkýn yüzde 61'i AB üyeliðini destekliyor. Ülkede AB üyeliðini savunanlarýn en güçlü argümaný, Birliðin ortak para birimi Avro. Geçen sonbaharda Ýzlanda'nýn finans sektörünün çökmesinden bu yana neredeyse hiçbir Ýzlandalý ülkenin zayýf para birimi Kron'un geleceðine inanmýyor. Tarým ve balýkçýlýk sektörü karþý AB üyeliðine en fazla muhalefet ise tarým ve balýkçýlýk lobisinden geliyor. Ýzlanda'nýn balýkçýlýk sektöründe kontrolün Brüksel'e devredilmesi düþüncesi ve ada etrafýndaki 200 millik karasu hakimiyetinin tehlikeye girebileceði olasýlýðý, üyelik baþvurusuna karþý çýkanlarýn en sýk dile getirdikleri noktalardan. Ýzlanda hükümetinin Yeþiller üyesi Tarým ve Balýkçýlýk Bakaný Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Jon Bjarnason da, parlamentodaki oylamada AB üyelik EFD Eurosceptics Avrupa Þüphecileri baþvurusu yapýlmasýna karþý oy kullandý Ýzlanda Balýkçý Gemileri Birliði'nden Sigurdur Baðýmsýzlar Sverisson, tüm üye ülkelerin balýkçýlýk konusunda ortak bir politika izlemek zorunda olduklarýný Avrupa Parlamentosu Baþkanlýðý ve Grup hatýrlatýyor: Baþkanlýklarý AB'nin balýkçýlýk ve tarýmda son sözü söyleyeceði Av r u p a P a r l a m e n t o s u gayet açýk ve kesin. O yüzden bizim balýkçýlýk B a þ k a n l ý ð ý n a b ü y ü k sektörümüzün buna uyum saðlayabileceðine çoðunluðun oyunu alarak inanmýyorum. Kesinlikle olmaz! EPP'nin adayý Polonya eski Yarý yarýya AB üyesi Baþbakaný Jerzy Buzek seçildi. Liberal Grup eski Ýzlanda Dýþiþleri Bakaný Össur Skarpedinsson, ülkesi baþkaný Graham Watson ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve Schengen Ý t a l y a B a þ b a k a n ý kapsamýnda olduðu için, AB üyelik müzakerelerinin, Berlusconi'nin desteklediði aday olan rakibi Mauro diðer ülkelere oranla çok daha hýzlý yürüyeceðine adaylýktan çekildiðini açýkladý. Bu geliþme Sosyalistler inanýyor. ile Muhafazakarlar arasýnda Avrupa Parlamentosu "Zaten yasalarýn yüzde 65 ila 70'inde uyum saðladýk. Baþkanlýðý konusundaki iþbirliði anlaþmasýný da Yani yarý yarýya AB'nin içindeyiz sayýlýr. perçinledi. Buna göre ikinci iki buçuk yýllýk dönemde ( ) Avrupa Parlamentosu baþkanlýðýna PES Ýzlanda'nýn üyelik baþvurusu ilk olarak 27 AB üye ülke Baþkaný Martin Schulz'un gelmesi bekleniyor. tarafýndan ele alýnacak. AB ülkelerinin onay vermesi Adaylýktan çekildiðini açýklayan Mario Mauro durumunda Avrupa Komisyonu, Ýzlanda'nýn adaylýðý (EPP/IT)'un adý Türkiye ve birçok dýþ politika ile ilgili konusunda bir rapor hazýrlayacak. Bu raporun olumlu en önemli konularýn Parlamentoda görüþüldüðü Dýþ olmasý ve üye ülkelerin kabul etmesi halinde Ýzlanda ile iliþkiler Komitesi AFET'in baþkanlýðý ve Parlamento tam üyelik müzakereleri baþlayacak. içindeki tüm komiteleri temsilen komiteler baþkanlýðý Ýzlanda 2013 yýlýnda AB üyeliðine hazýr olmayý için geçiyor. hedefliyor. Genel Sekreterlikler, komite baþkanlýklarý ve AVRUPA PARLAMENTOSUNDA KÝM KÝMDÝR? üyeliklerinin önümüzdeki bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Haziran'da yenilenen Komisyonu Eþbaþkanlýðý'na Fransýz Yeþiller üyesi Avrupa Parlamentosu yavaþ parlamenter Helene Flautre getirildi. Geçtiðimiz yavaþ yeni þeklini almaya dönem Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir'in de baþladý ve siyasi gruplarýn içinde olduðu ancak iç tartýþmalarý nedeniyle etkisi pek daðýlýmý netleþti. görülemeyen Kýbrýs Yüksek Temas Grubu'na bu dönem Kýbrýslý Rum ve Yunanistan milletvekillerinin yoðun ilgi gösterdiði gözleniyor. Avrupa Komisyonu Baþkaný Barroso'nun yeniden Baþkanlýk görevine getirilmesini Avrupa Parlamentosu'nda Yeni Dönem geciktirmek amacýyla Sosyalist ve Liberal Gruplarýn giriþimi kararýn sonbaharda Lizbon Anlaþmasý'nýn Grup Üye sayýsý yeni % eski % onaylanmasýnýn sonrasýnda oylanmasý ile sonuçlandý. EPP Muhafazakâr 1. EPP Ýngiliz Muhafazakarlarýn kendi anti-federalist PES Sosyalist gruplarýný kurmak için ayrýlmalarý Avrupa Parlamentosunun en geniþ grubu olan EPP'nin liberal ALDE Liberal kanadýný zayýflattý. Bunun bir sonucu olarak algýlanan geliþme, Ýsveçli ýlýmlý muhafazakar milletvekili ve ECR (Ýngiliz muhafazakârlar ) EPP'nin Baþkan Yardýmcýsý Gunnar Hökmark'ýn tekrar aday olduðu EPP grup baþkan yardýmcýlýðýný kaybetmesi oldu. Hökmark EPP içinde Türkiye'yi Greens- Yeþiller destekleyen kanadýn temsilcilerindendi Baþkan: Joseph Daul (FR) Communists (GUE) Baþkan Yardýmcýlarý: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 - Vito Bonsignore (IT) Verhofstadt seçildi. Diana Wallis þu anda Liberal - Rumiana Jeleva (BG) Grubun Avrupa Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý adayý Guy Verhofstadt'ýn baþkanlýðý ile Liberallerin merkez - Othmar Karas (AT) sað içinde sola doðru göreceli yaklaþýmý bekleniyor. - Ioannis Kasoulides (CY) Liberaller hiçbir oylamada AB karþýtlarý ile iþbirliði yapmayacaklar. Alman Liberallerin (FDP) güçlenmesi - Marian Marinescu (RO) ve Ýtalyanlarýn PES'e katýlmasý da, daha piyasa - Jaime Mayor Oreja (ES) ekonomisi odaklý yaklaþýmlarýn ön plana çýkabileceði - Paulo Rangel (PT) izlenimini vermekte. - Jozsef Szajer (HU) Parlamentonun 1/5'ini elinde tutan þüpheci, AB karþýtý kanadý karar alma mekanizmasý içinde izole edebilmek - Manfred Weber (DE) amacýyla AB destekçisi geniþ gruplar iþbirliðine - Corien Wortmann-Kool (NL) gitmeye hazýrlanýyorlar. 2. PES ( YENÝ ÝSÝM : PROGRESSIVE ALLIANCE OF Baþkan: Guy Verhofstadt (BE) SOCIALISTS AND DEMOCRATS ) Baþkan Yardýmcýlarý: henüz belli deðil Ýtalyan Partito Democratico'dan katýlan E U R O P E A N C O N S E R VAT I V E S A N D milletvekili'nin katýlýmý sonucu PES ismini yukarýdaki REFORMISTS (ECR) þekilde geçici olarak deðiþtirmiþti. Grubun kesin ismi için görüþmeler sürüyor. Ýtalyan Partito Democratico Baþkan: Timothy Kirkhope (UK) daha önce Liberal Grup ALDE'nin üyesiydi. Baþkan Yardýmcýlarý: henüz belli deðil Lizbon Antlaþmasý'nýn 2009 içinde onay sürecinin olasý 5. GREENS tamamlanmasý sonucunda Avrupa Parlamentosunun Eþ Baþkanlar: yasama yetkisi ve AB kurumsal yapýsýndaki konumu güçlenecektir. - Rebecca Harms (DE) PES þu anda 27 üye ülkenin her birinden milletvekili - Daniel Cohn-Bendit (FR/DE) bulunan tek grup olma özelliðini koruyor. PES'in geçen Baþkan Yardýmcýlarý: dönem baþkan yardýmcýsý olan Jan Marinus Wiersma - Jill Evans (UK) bu dönem Parlamentoya giremezken Hannes Swoboda uluslararasý kurumlarla iliþkiler ve parlamento - Reinhard Bütikofer (DE) iþlerinden sorumlu baþkan yardýmcýsý ve Romanyalý - Marije Cornelissen (NL) milletvekili Adrian Severin ise dýþ iliþkiler ve savunmadan sorumlu baþkan yardýmcýlýklarýna - Eva Lichtenberger (AT) getirildiler. - Raül Romeva I Rueda (ES) Baþkan: Martin Schulz (DE) Baþkan Yardýmcýlarý: - Claude Turmes (LU) - Emilie Turunen (DK) - Maria Badia i Cutchet (ES) - Vula Tsetsi (EL) - Monika Benova (SK) - Joachim Denkinger - Véronique de Keyser (BE) - José-Luis Linazasoro (ES) - Stephen Hughes (UK) 6. EUROPE OF FREEDOM AND DEMOCRACY GROUP - Stéphane Le Foll (FR) Eþ Baþkanlar: - Adrian Severin (RO) - Nigel Farage (UK) - Giancarlo Susta (IT) - Francesco Speroni (IT) - Hannes Swoboda (AT) Baþkan Yardýmcýlarý: henüz belli deðil. - Marita Ulvskrog (SE) 7. EUROPEAN UNITED LEFT / NORDIC GREEN 3. ALDE (ALLIANCE OF LIBERALS AND LEFT (GUE) DEMOCRATS FOR EUROPE) Baþkan: Lothar Bisky (DE) Liberal Grup Baþkanlýðýna Diana Wallis'in gelmesi neredeyse kesinleþmiþken son anda Avrupa Baþkan Yardýmcýlarý: Komisyonu Baþkanlýðý tartýþmalarý ile deðiþen - Eva-Britt Svensson (SE) dengeler sonucu eski Belçika baþbakaný Guy - Ilda Figueiredo (PT) Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 - Kartika Liotard (NL) muhtemelen Ýtalya'yý Avrupa Komisyonunda temsil - Takis Hatzi Georgiou (CY) edebileceði bir pozisyon için seçeneklerini açýk tutmak istediðini belirtiyor. - Miloslav Ransdorf (CZ) Buna raðmen Ýtalya komite baþkanlýðýný elde etti ve AP ÜYELERÝ KOMÝTE BAÞKANLARINI SEÇTÝ göreve eski Milano Valisi Gabriele Albertini getirildi. Son bir anayasal boþluk arasýnda Avrupa Parlamentosu Dýþ Ýliþkiler Komitesi (AFET) - ki en prestijli (AP) üyeleri 16 Temmuz'da komite baþkanlarýný ve komitelerden biridir anlaþmalara göre sýnýrlý yetkiye baþkan yardýmcýlarýný seçti. Oylama Pazartesi günü sahip. sona eriyor. Aralarýnda iki alt komitenin de bulunduðu Sosyal Demokratlar çevre, sosyal iliþkiler ve sivil on komitenin atamalarý tamamlanacak. özgürlükler gibi daha geleneksel merkez-sol Siyasi parti gruplarý ve ulusal delegeler arasýnda portföyleri ele geçirdiler. Fransýz sosyalist Pervence haftalar süren pazarlýklar sonrasýnda milletvekilleri Beres Ýstihdam ve Sosyal Ýliþkiler Komisyonu (EMPL) dün meclisin otuz yýl önceki ilk seçimlerden bu yana baþkaný olurken Alman S&D AP üyesi Jo Leinen Çevre sekizinci yasama döneminde çalýþacak kadýn ve erkek Komitesi (ENVI) liderlik koltuðuna oturdu. komite baþkanlarýný seçti. Ýtalyan AP üyesinin mafya ile mücadele teklifi Ýtalya'nýn kazancý büyük Fransa ve Almanya onu Çiçeði burnunda AP üyesi Rosario Crocetta takip ediyor Sicilya'daki Gela kentinin valisiydi. Ýtalya'da sýký polis Muhtemelen meclis baþkanlýðýný kaybetmiþ olmalarýný güvenlik çemberi altýnda yaþýyordu ve 2002'den bu takiben gerçekleþen pazarlýklar sonrasýnda ve merkez yana yurt dýþýnda bulunuyor. Crocetta Meclis sað EPP'nin ikinci büyük delegasyon olmasý nedeniyle Baþkaný'ndan Avrupa genelinde mafya ile mücadele Haziran seçimlerini kazanan siyasi grupta Ýtalyanlarýn komisyonu kurulmasý talebinde bulundu. baþkanlýk ettiði komitelerin sayýsý diðerlerinden daha ALDE AP üyesi artýk Avrupa'nýn diðer ülkelerinde de fazla oldu. Ýtalya'yý Fransa ve Almanya takip etti. ç o k s a y ý d a s u ç l u v e m a f y a g r u p l a r ý n ý n Komite baþkan yardýmcýlarýnýn da büyük bir kýsmý oluþturulduðunu; dolayýsýyla bu gruplarýn mali, Ýtalyan siyasetçilerden oluþuyor. Örneðin, diþi Silvio giriþimci ve siyasi sistemlerle baðlantýlarýnýn ortaya Berlusconi Barbara Matera kadýn haklarý ve cinsiyet çýkarýlmasý gerektiðini kaydetti. eþitliði komitesinin baþkan yardýmcýlýðýna getirildi. Ýç Piyasa ve Tüketici Koruma Komitesi baþkanlýðýna Merkez-sað tüm önemli ekonomik portföyleri elde seçildikten sonra yaptýðý açýklamada Ýngiliz etti Muhafazakar AP üyesi Malcolm Harbour Tek pazar Ekonomik komiteler bariz bir þekilde merkez-saða için sonuna kadar çalýþacaðýný, ekonomik büyüme ve kaydý. Meclisin üçüncü en büyük grubu ALDE iki giriþimcilik fýrsatlarý yaratma sözünü yerine meclis komisyonunun kontrolünü ele geçirmeyi getireceðini söyledi. baþardý. Bu komisyonlar mevcut ekonomik ve mali kriz 1999'dan beri AP'de milletvekilliði görevini yürüten ve ortamýnda mücadelede anahtar nokta olacaklar. geçtiðimiz yasama döneminde EPP'nin komite Alman Liberal AP üyesi Wolf Klinz özel olarak koordinatörü olan Harbour hem iþ hem de tüketici oluþturulan kriz komitesi baþkanlýðýna getirilirken çevrelerinde dostane tavýrlarýyla biliniyor. Ýngiliz AP üyesi Sharon Bowles Ekonomik ve Mali Tüketicilerin doðru bilgilendirilmesi, korunmasý, Ýþler Komitesi (ECON) baþkaný oldu. dinamik ve rekabetçi piyasadan yararlanabilmeleri için Meclisteki en büyük siyasi grup EPP Avrupa çalýþacaðým. Bu giriþim ayný zamanda Avrupa ekonomisiyle ilgili iki önemli komiteye baþkanlýk Parlamentosunda yeni bir Muhafazakarlar grubunun edecek. Ýngiliz Muhafazakar AP üyesi Malcolm kurulmasýnýn sonucudur. Grup, insanüstü bir gayretle Harbour Ýç Piyasa ve Tüketici Koruma Komitesi Avrupa yasama sisteminde önemli mevkiler üzerinde (IMCO), Alman Hýristiyan Demokrat Herbert Reul nüfuz sahibi olmaktadýr. Sanayi Komitesi (ITRE) baþkanlýðýna seçildi. Önce kendi baþkanlarýný, baþkan yardýmcýlarýný ve EPP grubunda bütçe komisyonuna da Fransýz üye Alain memurlarýný seçen milletvekilleri þimdi komitelerin Lamassoure liderlik edecek. Bu arada bütçe denetimi baþkanlarýný seçiyor. Ýtalyan ALDE milletvekili Luigi De Magistris Komite baþkanlýklarýnýn ne þekilde daðýlacaðý siyasi tarafýndan yapýlacak. gruplar arasýnda gruplara milletvekili sayýlarýyla Son dakika deðiþiklikleriyle AP üyesi Mario Mauro orantýlý temsile imkan veren bir sistemle belirleniyor. geri çekilerek Ýtalyan delegasyonuna baþkanlýk etmeye Bu yöntem 'D'Hondt Methodu' adýyla biliniyor. karar verdi. Mauro dýþ iliþkilere komitesi baþkanlýðýna Merkez-sað EPP grubu dokuz sandalyeye sahip aday gösteriliyordu. Strasburglu kaynaklar Mauro'nun olurken Sosyalistler ve Liberallerden oluþan ALDE'nin Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 üç sandalyesi bulunuyor. Yeþiller ile ECR grubunun sandalye sayýsý ise birer. Yasama gücüne sahip komite baþkanlýðý makamý iki büyük siyasi grup arasýnda paylaþýlacak: Merkez-sað Avrupa Halk Partisi (EPP) ile Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Ýttifaký (ALDE). Her bir grup 2,5 yýl süreyle komite baþkanlýk koltuðuna oturacaklar. AB'DEN ÝÞSÝZLERE MÝKRO KREDÝ ÝMKANI Ýþsizliðin % 9'a yükseldiði, bankalarýn kredi vermediði Avrupa Birliðinde yeni umut mikro kredi oldu. Yaklaþýk 45 bin kiþiye, iþ kurmasý için 25 bine kadar kredi verilecek. Küresel krizle birlikte Avrupa'da bu yýl 3,5 milyon kiþinin daha iþsizler ordusuna katýlmasý bekleniyor. Ýþ bulamayanlar, kendi küçük ölçekli iþlerini kurmak istediklerinde, kredi sorunuyla karþý karþýya kalýyorlar. Krizle birlikte kredi vermeyi durduran bankalar ise, hem iþsizleri hem de zora girmiþ olan küçük ölçekli iþletmeleri çaresiz býrakýyor. Avrupa Komisyonu, bu kýsýrdöngüyü kýrabilmek için 100 milyonluk mikro kredi paketi hazýrladý. Komisyonun Ýstihdamdan sorumlu Genel Müdürü Marie Donnelly, mikro kredi uygulamasý ile hedeflediklerini þöyle anlattý: Bir örnekle ifade etmem gerekirse krizle birlikte iþsiz kalan deneyimli bir mimar düþünün. Yeni iþ bulamadýðý için, kendi küçük iþletmesini kurmak istiyor. Ancak iþsiz olduðu için bankalar açýsýndan kendisine kredi verilmesi büyük risk taþýyor. Ýþte bu noktada bizim mikro kredi uygulamamýz devreye giriyor. Gençler için fýrsat AB'nin mikro kredi uygulamasý, bugüne kadar hiç ticari deneyimi olmamýþ, bankalarýn kredi vermeye yanaþmadýðý gençler için de fýrsatlar sunuyor. Kendi küçük ölçekli iþini kurmak isteyen gençler, AB'nin mikro kredi uygulamasý ile 25 bine kadar kaynak alabilecek. Avrupa Komisyonu, mikro kredi paketi için 100 milyon ayýrdý. Ancak paket daha da büyüyecek. Komisyonun Ýstihdamdan sorumlu Genel Müdürü Marie Donnelly, toplam büyüklüðü þöyle açýkladý: Bu yeni uygulamayý Avrupa Yatýrým Bankasý ve Avrupa Sosyal Fonu ile iþbirliði içerisinde yaþama geçireceðiz. Bizim 100 milyonumuz, mucize bir formülle 500 milyona çýkacak. Bankacýlarýn yakýndan bildiði uygulamayla bunu saðlayacaðýz. Mikro kredi alanlar bunu zaman içerisinde geri öderken, bu geri ödemeler katlanarak yeni baþvuru sahiplerine verilecek kaynaðý oluþturacak. Sayfa 6 8 yýl sürecek Avrupa yurttaþlarý mikro kredi uygulamasýndan, bankalar ve belirlenecek mikro-kredi kuruluþlarý aracýlýðýyla yararlanabilecek. Avrupa Komisyonu, gelecek 8 yýl içerisinde, yaklaþýk 45 bin kiþinin mikrokredi uygulamasýndan faydalanmasýný hedefliyor. Uygulama, 10 kiþiden daha az iþçi çalýþtýran küçük ölçekli iþletmelerin baþvurularýna da açýk olacak. Mikro kredi paketinin gelecek haftalarda Avrupa Birliði bakanlarý tarafýndan imzalanarak yürürlüðe girmesi bekleniyor. AB'DEN ENERJÝ YATIRIMLARINA DENETÝM Avrupa Komisyonu ulusal enerji altyapýsýna iliþkin biyoyakýt, nükleer enerji, gaz, ulaþým ve CO2 depolama gibi önemli a l a n l a r a y a p ý l a c a k y a t ý r ý m l a r ü z e r i n d e denetimin artýrýlmasýný teklif ediyor. Avrupa Komisyonunun Enerjiden sorumlu Komiseri Andris Piebalgs 16 Temmuz'da enerji altyapý yatýrýmlarýyla ilgili bir düzenleme taslaðýný Komisyona sundu. Piebalgs Birliðin iklim deðiþikliðiyle mücadele hedefleri dikkate alýndýðý takdirde enerji altyapý yatýrýmlarýnýn artýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Komisyon enerji ve iklim hedeflerimize yaklaþýrken yatýrým projelerinin gelecekte hasýl olabilecek talepleri gerçekte karþýlayýp karþýlayamadýklarýnýn gözetim altýnda tutulmasýyla ilgileniyor. Bu, özellikle ciddi mali ve ekonomik kriz nedeniyle enerji yatýrýmlarýnda meydana gelen kesintilerin, gecikmelerin ve geleceðe yönelik enerji projelerindeki belirsizliklerin giderek artmasý nedeniyle oldukça önemli. Sunulan teklifle birlikte Komisyon petrol, doðal gaz ve elektriðin yaný sýra ulaþým ve CO2 depolama alanlarýna ait yatýrým projeleriyle ilgili verilerin toplanmasý ve analizinin güçlendirilmesi önerisinde bulunuyor. Gelecek yýldan itibaren üye ülkelerin Komisyona her iki yýlda bir ne tür yatýrýmlar yaptýklarýný, planlanan yatýrým kapasitelerini, gecikmeleri ya da karþýlaþtýklarý engelleri rapor etmeleri gerekecek. Komisyon Avrupa'da yatýrým eðilimlerini saptayacak veriler kullanarak sektörler arasý analizler yaptýracak. Dolayýsýyla kaynaklarla ilgili bilgi düzenli olarak enerji talepleriyle ilgili tahminlerle karþýlaþtýrýlabilecek. Þeffaflýk konusunda ise üye devletler verileri paylaþabilecek ve ticari anlamda hassasiyet arz etmeyen bilgiler halka açýk hale getirilecek. Yeni düzenleme Komisyonun Kasým 2008'deki Ýkinci Stratejik Gözden Geçirmesi sýrasýnda öngörülmüþtü. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Söz konusu gözden geçirme Avrupa'nýn enerji kaynaklarýnýn yerli yenilenebilir enerji üretiminin artýrýlmasý yoluyla emniyet altýna alýnmasýný ve gaz tedarik hatlarýnýn çeþitlendirilmesini amaçlamaktaydý. Komisyona göre, ne petrol, doðal gaz ve elektrik sektörlerindeki altyapý projelerine iliþkin mevcut düzenleme tutarlý bir þekilde uygulanýyor ne de AB düzeyindeki geliþmelerin izlenmesine iliþkin yeterli veri saðlýyor. AB yürütme organý Birlik düzeyinde altyapý projelerinin düzenli bir þekilde takibinin kaynak güvenliðini tehdit eden altyapý boþluklarýnýn önceden saptanabilmesine yardýmcý olacaðýna inanýyor. AB geniþ kapsamlý ekonomik kurtarma paketinde enerji altyapýsýna 3,98 milyar ayýrdý. Ancak Komisyon Avrupa'nýn enerji kaynak güvenliði ve iklimle mücadele baðlamýnda gaz aðlarýna 150 milyar ayrýlmak üzere elektrik aðlarýnýn ve üretim kapasitesinin geliþtirilmesi için bugünden baþlayarak 2030 yýlýna kadar toplam 1 trilyon harcanmasý gerektiðini tahmin ediyor. A B G E N E L Ý N D E C E P T E L E F O N U ÜCRETLENDÝRMESÝNDE ÝNDÝRÝM Avrupa Birliðinin yeni dolaþým düzenlemesinin yürürlüðe girmesiyle birlikte birlik genelinde ülkeler arasý cep telefonu görüþmeleri 1 Temmuz itibarýyla ucuzladý. Veri ve mesaj gönderme ücretleri de yeni düzenleme kapsamýnda yer alýyor. Öte yandan telekom operatörleri, giriþimin kýsa vadeli siyasi gündeme hizmet ettiðini ileri sürüyor. AB genelinde bir ülkeden diðer ülkeye yapýlan telefon görüþmelerinde üst sýnýr dakikasý 46 sentten 43 sente indirildi. Sýnýrýn Temmuz 2010'dan itibaren 39 sente indirilmesine ve Temmuz 2011 itibariyle 35 sent olmasýna karar verildi. Katma Deðer Vergisi de dikkate alýnarak yeni fiyatlar Ýngiltere veya Ýspanya'dan yapýlacak görüþmeler için þu anda 49 sent; Ýtalya, Fransa ve Almanya için 51 sent, Belçika veya Finlandiya için 52 sent ve Ýsveç, Danimarka ve Macaristan'dan yapýlacak cep telefonu görüþmeleri için ise 53 sent olarak belirlendi. Cep telefonu aboneleri kendileri yurtdýþýndayken arandýklarýnda daha düþük ücrete tabi olacaklar. Bu fiyat KDV hariç dakikasý 22 sentten 19 sente indirildi. Ayrýca mesaj ücretleri de yeniden belirlendi ve yazýþma fiyatýnýn KDV hariç en fazla 11 sent o l a c a ð ý a ç ý k l a n d ý. Yurtdýþýndayken kullanýcý telefonuna gelen mesajlar için herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmayacak. Operatörlerin AB'deki azami ücretlendirmeden daha az fiyata hizmet saðlamalarý mümkün. Ancak AB'nin ilk dolaþým düzenlemesinin 2007'de yürürlüðe girmesinden bu yana uygulamada bu pek nadiren görülüyor. Veri dolaþýmý Avrupalý tüketiciler için iyi haberlere bir yenisi daha ekleniyor. Kullanýcýlarýn fatura þokuna girmemeleri için veri aktarma ücretleri de yeni düzenlemeden nasibini aldý ve tavan sýnýr belirlendi. Yakýn bir geçmiþte bir Alman vatandaþý Fransa'da tatilde bulunduðu sýrada telefonuna indirdiði bir TV programý nedeniyle 46,000'luk telefon faturasýyla karþý karþýya kalmýþtý. Yeni düzenlemeyle veri aktarýmda üst sýnýr KDV hariç 50 sent olarak belirlendi. Bu deðere ulaþýldýðýnda operatörden bir uyarý mesajý gönderilecek ve veri transferinin hangi durumda olduðuna dair ayrýntýlar bildirilecek. Abonenin uyarýya kayýtsýz kalmasý durumunda operatör otomatik olarak hizmeti kesecek. Tabii kullanýcýlarýn kendileri daha üst sýnýr belirlemekte serbest olabilecekler. Kýsmi saniye ücretlendirme sistemi Ancak telekom operatörleri saniye baþý ücretlendirmeden kaçýnma yolunu seçiyor. Halen operatörlerin çoðu yurtdýþý dolaþým için dakika baþý ücretlendirmeyle çalýþýyor. Bu uygulamaya abonelere telefonda konuþtuklarý süreden daha uzun bir süre konuþmuþ gibi %24 daha fazla fatura ediliyordu. Yeni düzenlemeyle operatörler en fazla 30 saniyelik bir süre için ücretlendirme yapabilecekler ve görüþmenin geri kalaný saniye baþýna fiyatlandýrma þeklinde devam edecek. Örneðin, bir operatör bu avantajdan yararlanmak istiyorsa 15 veya 3 ya da 27 saniye süren bir görüþme için 3 saniye ücreti fatura edebilecekler. Taraflar: Yeni dolaþým düzenlemesini kaleme alan Romen AP üyesi Adina Valean bu konuda Bazý operatörlerin müþterilerine yaz tarifesi uygularken diðerlerinin dolaþým ücretlerinde bu düzenleme yürürlüðe girmeden önce indirime gitmiþ olmalarýný memnuniyetle karþýlýyorum. Rekabet ve tüketiciler açýsýndan bu çok iyi bir geliþme. Telefon açmanýn veya telefona cevap vermenin, mesaj göndermenin veya internette gezinmenin maliyeti son yýllarda düþtü ama daha da fazlasý yapýlabilir diye konuþtu. Cep Telefonu Operatörleri Birliði (GSMA), düzenlemenin telekom sektörünü zarara uðratabileceði uyarýsýnda bulundu. GSMA sözcüsü David Pringle Avrupa Birliðinde yurtiçi cep telefonu hizmetlerinde Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 ortalama fiyat yýllýk %13 oranýnda düþüyor. Bu tür bir rekabet piyasasýnda fiyat düzenlemesi gerekmez ve potansiyel olarak zararlý. Kýsa vadeli siyasi çýkarlar düzenlemenin uzun vadeli ekonomik etkilerinin önüne geçmemeli dedi. Avrupa Tüketici Örgütleri (BEUC) Genel Müdürü Monique Goyen ise Fiyatlar gerçek maliyetlere yakýn. Açýk ve þeffaf bilgilendirme sayesinde artýk sürprizlerle karþýlaþmayacaðýz. Biraz izahat birkaç ek tedbir bu olumlu ve hýzlý teklifi mükemmel hale getirdi þeklinde konuþtu. Arka plan: Avrupa Komisyonu Temmuz 2007'de sýnýr ötesi cep telefonu görüþmelerine bir üst sýnýr getirilmesi önerisinde bulunmuþ ve dolaþým düzenlemesi adý altýnda konuya iliþkin teklif sunmuþtu. Yurtiçi görüþmelerin ulusal düzenleme kurullarýnýn himayesinde olmasý nedeniyle Komisyon'un yurtdýþý dolaþýma müdahalesi sýnýrlýydý. Ancak Þubat 2008'de Bilgi Toplumu Komiseri Viviane Reding cep telefonu operatörlerinin dolaþým ücretlerini daha da düþürmelerini ve hem yurtdýþýna ve yurtdýþýndayken gerçekleþen veri aktarýmý hem de mesaj gönderimi için fiyatlarý düþürmelerini istedi. Uzun süren müzakereler sonrasýnda Avrupa Parlamentosu (AP) ve Çek Cumhuriyeti dönem baþkanlýðý Mart ayýnda Birliðin yeni dolaþým düzenlemesi üzerinde anlaþmaya vardýlar ve yurtdýþý dolaþým ücretlerine üst sýnýr getirilmesini karara baðladýlar. AB YENÝ MEDYA GÝRÝÞÝMLERÝNÝ YAKÝN TAKÝBE ALDÝ Devlet televizyonlarýnda görevli program yapýmcýlarýnýn Avrupa Komisyonunun 2 Temmuz'da vardýðý karara göre bundan böyle cep telefonu veya internet hizmetlerini faaliyete geçirmeden önce medya piyasasýnda herhangi bir sýkýntýya sebep olmadýklarýný kanýtlamalarý gerekecek. Özel medya gruplarý arasýnda sýký bir rekabet sürerken devlet televizyonlarý, yayýncýlarý yeni medya piyasalarýna girmek için devlet fonlarýný ve devlet medya örgütlerini kullanýyor ki bu örgütler Brüksel'in ulusal medya politikalarýna en az düzeyde karýþmalarýný talep ediyor. Komisyon þimdi devlet destekli yeni medya giriþimlerinin uygulama öncesi testlere tabi tutulacaðý ve hizmetlerin piyasada rekabet ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlarý arasýnda adil denge arayýþýna gidileceði bildiriliyor. Ancak her üye devletin bu testi ne þekilde yapacaklarý konusunda kendilerine serbestiyet verileceði, benzer testlerin halen Almanya, Ýngiltere ve Belçika'nýn Flaman bölgesiyle Ýrlanda'da kullanýldýðý belirtiliyor. Avrupa Komisyonu sözcülerinden biri þeffaflýðýn yeni kanunlarýn en önemli kýsmý olduðunu ve baðýmsýz ulusal kurumlarýn hesaba çekilmesinin kesinlikle saðlanacaðýný belirtiyor. Komisyon için mali konularda þeffaflýk hizmetlerin aþýrý devlet teþvikiyle saðlanmamasý anlamýna geliyor. Mücadele sürecek Yeni mücadele bir dizi testlerin ne þekilde uygulanacaðýna iliþkin olacak. Özel sektör medya gruplarý piyasanýn etkisine karþý kamusal deðeri ölçebilmek için harici kurumlara rol verilmesi arayýþýnda olacak. Komisyon ilgili taraflarýn test sürecinde istiþarelere katýlma fýrsatýný deðerlendirmelerini talep ediyor ancak kamu medyasý bu durumun yenilikçiliði engelleyeceði endiþesini taþýyor. Avrupa Komisyonu halen devlet televizyonlarýnda program yapýmcýlarýna devlet yardýmýna iliþkin 2001'de yayýmladýðý bildiriyi güncellemeye çalýþýrken metnin yenilenmesinin ardýndaki mantýk medya alanýnda köklü deðiþikliklere dayanýyor. Komisyonun rekabet kurulu metnin güncellenmesine ön-ayak olurken yeni ve ayrýntýlý bir bildiri taslaðýnýn Kasým 2008'de yayýmlanmasýndan sonra üye devletlerin ve devlet televizyonlarý yayýncýlarýnýn yoðun baskýlarýyla karþýlaþmýþtý. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı