TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2013

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2013

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma, jürimiz tarafından Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir Başkan: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN (Danışman) Üye: Prof. Dr. Asım YAPICI Üye: Prof. Dr. Muhammet YILMAZ ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2013 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü NOT: Bu tezde kullanılan ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 i ÖZET AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR Yüksek Lisans Tezi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN Temmuz 2013, 125 Sayfa Bu çalışma ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunun yetişkin din eğitimine katkısını incelemeye çalıştık. Bu çerçevede yıllarında büroya iletilen sorular ile sorulara verilen cevapları içeren danışılan ve kayıt altına alınan karteksler içerisinden 500 tanesi üzerinde yaptığımız değerlendirmede her ana başlık altında çarpıcı bulduğumuz karteksleri örnek olarak verdik. Tespitlerimize göre bürodan hizmet alma şekli bakımından en sık görüşme şekli olarak % 66,8 oranıyla telefonla görüşme tercih edilmiştir. Büroya en çok başvuranlar cinsiyet bakımından % 97,4 ile bayanlardan oluşmaktadır. Bürodan daha çok yaş arası bireyler dinî danışma ve rehberlik hizmeti almıştır. Büroya danışanların mesleklerine baktığımızda ise % 60,8 ile ev hanımlarının çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Büroya danışanlar, medeni durumları bakımından incelendiğinde evlilerin oranının %80 olduğu ortaya çıkmıştır. Danışanların eğitim durumları göz önüne alındığında % 36,2 ile ilkokul mezunlarının çoğunluğu teşkil ettiği ve büroya danışılan soru ve sorunlar konularına göre tasnif edildiğinde ise % 25,4 ile birinci sırada fıkhi soruların yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca büroda kayıt altına alınan kartekslerden elde ettiğimiz sonuca göre aile kurumunun çok ciddi sarsıntı yaşadığını, aile bireyleri arasında anlaşmazlıkların, kopmaların yaşandığı, aile içi geçimsizlik ve aile içi şiddetin de toplumumuzda azımsanmayacak derecede olduğu tespit edilmiş ve bu kötü gidişata karşı başta resmî kurumlar olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin özveriyle çalışması gerektiği kanaatine varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aile, Yetişkin Eğitimi, Yetişkin Din Eğitimi, Psikolojik Danışma, Dinî Danışma ve Rehberlik

5 ii ABSTRACT THE CONRIBUTION OF FAMILY GUIDANCE AND CONCELLING OFFICES ON THE ADULT RELIGIOUS EDUCATION (CASE OF ADANA CITY) Ömer ÖZDEMİR Master Thesis, The Department of Philosopy and Religios Sciences Supervisor: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN July 2013, 125 Pages With this study, were searched the contribution of Adana Family Information and Guidance Office which is affiliated to Presidency of Religious Affairs on adult religious education. In this context, we exemplified striking information form sundereach main topic on the evaluationover 500 (fivehundreds) information form sthroughall information forms which includes recorded questions and answers transmitted to Office between the years According to our identification with regard to receiveservices the most preferred form of communication is phone by percentage of 66,8. Themost of the people who applies to Office are women by percentage of 97,4. The people who took religious and guidance service are mostly between 20 and 59 years old. When you look the job of appliers the most of them are house wife by percentage of 60,8. If, the appliers are investigated as their marital status plenty of them are married by percentage of 80. When we take into account educational status of appliers a great majority of them are graduated from primary school by percentage of 36,2. If the questions and problems are classified by subject, most of them about Islamic laws in the great majority by percentage of 25,4. Besides, according to result of coming information forms foundation of family experiences severe concussion and, there are disagreement and separation between family members. At the same time, family dissension and violence are quite common in our society. Consequently, all official institutions and non-governmental organizations should make an effort to try overcome all these problems. KeyWords: Family, Adult Education, Adult Religious Education, Psychological Consultation, Religious Consultation and Guidance.

6 iii ÖNSÖZ Aile, toplumun devamını sağlayan; bireylerin, kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında, toplumsallaşıp çevresine faydalı hâle gelmelerinde alternatifi olmayan öncelikli ve en önemli kurumlardan birisi olarak tanımlanabilir. Toplumun çekirdeği olan aile, insanlık tarihinin başlangıcından beri hep var olmuştur. İnsanoğlunun olduğu her yerde aile de var olmuştur. Zira tarihte ailenin olmadığı bir cemiyete rastlamak mümkün değildir. Aile toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu temele olan ilgi ve alaka ne kadar sağlam olursa o cemiyet da o kadar sağlam olur; ancak artan ahlaki yozlaşma, internet ve televizyonun yanlış kullanımı ve medyanın aile düzen ve huzurunu bozmaya yönelik yapmış olduğu olumsuz yayınlar, toplumun en temel taşı olan aileyi ve aile huzur ve saadetini ciddi manada tehdit etmektedir. Ayrıca aile içi şiddetin, madde bağımlılığına yakalanan çocukların ve boşanma ile biten evliliklerin gün geçtikçe artması, toplumda aile yapısının tehdit altında olduğuna işaret etmektedir. Son yıllarda artan aile içi şiddet, hızla artan boşanmalar buna bağlı olarak toplumun çekirdeği olan ailenin dağılması ve parçalanması üzerine, birçok kamu kurum ve kuruluşu ve çok sayıda duyarlı sivil toplum örgütleri, bu konuya duyarlı bazı radyo, televizyon ve diğer medya araçları aile kurumunun devamı, yıkılan yuvaların yıkılmasına mani olma ve aile bireylerini bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı da kurumsal olarak kanunla kendisine verilen yetki çerçevesinde konuya duyarsız kalmamıştır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun iyileştirilmesi, korunması, muhafazası, ayakta kalması amacıyla bazı adımlar atmıştır. Bu adımların en önemlilerinden biri aile kurumunun muhafazası ve güçlendirilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığının 2002 yılında Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının açılmasına karar vermesidir. İlk olarak 2003 yılında 6 ilde Aile İrşat ve Rehberlik Büroları açılmış daha sonra 2006 yılında 18, 2007 de 11, 2008 de 14, 2009 da 3, 2010 yılında 15 ilde ve bazı büyük ilçelerde açılan bürolarla birlikte Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının sayısı gittikçe artmaktadır. Bu çalışma ile Aile İrşat ve Rehberlik Büroları ve faaliyetleri, yetişkin din eğitimi bakımından etkinlikleri ve bu konudaki yeterlilikleri, sorunlarının neler olduğu, sorunların giderilmesi noktasında neler yapılabileceği ortaya konulmaya çalışıldı. Yine

7 iv bu çerçevede Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının taşra teşkilatında ne derecede faaliyet gösterebildikleri ve eksikliklerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Öncelikle çalışmamın başından beri maddi ve manevi destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam ve danışmanım Sayın Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN e teşekkür etmeyi zevkli bir borç bilirim. Ayrıca jüri üyesi olarak tezle ilgili yapıcı eleştiri ve geri bildirimlerde bulunan değerli hocalarım Prof. Dr. Asım YAPICI ve Prof. Dr. Muhammet YILMAZ a, araştırmam konusunda her türlü desteği verip, gerekli bilgi ve belgeleri esirgemeyen Adana il müftü yardımcısı Saliha BİLGİÇ Hanımefendi ye, Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu çalışanlarına, çalışma esnasında fikirlerinden istifade ettiğim değerli dostum Arş. Gör. İrfan ERDOĞAN a ve her daim maddi-manevi desteğini gördüğüm değerli eşime teşekkür ederim. Ömer ÖZDEMİR ADANA

8 v İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ...iii KISALTMALAR LİSTESİ... xi TABLOLAR LİSTESİ... xii ŞEKİLLER LİSTESİ... xv EKLER LİSTESİ... xvi BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Konunun Belirlenmesi ve Sınırlandırılması Çalışmanın Amacı ve Önemi Yöntem... 3 BÖLÜM II TEMEL KAVRAMLAR 2.1. Aile ve Eğitim Ailenin Tanımı Ailenin Eğitim Açısından Önemi ve Yeri Yetişkin Eğitimi Yetişkin Eğitiminin Amacı, Mahiyeti ve Yetişkin Eğitiminin Ortaya Çıkış Nedenleri... 9

9 vi Yetişkin Eğitiminin Tarihî Gelişimi Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri: Yetişkin Din Eğitimi Yetişkin Din Eğitiminin Tanımı, Amacı ve Mahiyeti Ülkemizde Yetişkin Din Eğitimini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Rehberlik, Psikolojik Danışma ve Dini Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kavramları Dinî Danışmanlık ve Rehberlik Kavramları Dinî Danışma ve Rehberlik İhtiyacı Dinî Danışmanlığın Temel Özellikleri Danışmanın Görüşmelerde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar BÖLÜM III DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARI 3.1.Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Tarihçesi Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının Kuruluş Esasları ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının Amaçları, Görevleri ve Büroda Görev Alacak Personel Özellikleri Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu ve Faaliyetleri Adana Aile İrşat Ve Rehberlik Bürosunun Topluma Yönelik Yapmış Olduğu Faaliyetler... 33

10 vii BÖLÜM IV BULGU VE DEĞERLENDİRMELER 4.1.Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna Danışanların Özellikleri Danışanların Görüşme Şekline Göre Dağılımı Danışanların Cinsiyete Göre Dağılımı Danışanların Yaşa Göre Dağılımı Danışanların Mesleğe Göre Dağılımı Danışanların Medeni Duruma Göre Dağılımı Danışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Danışılan Sorunun İçeriği Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna Danışılan Soru ve Sorunlar Aile İçi Problemler İle İlgili Gelen Sorular Aile İçi Şiddet Ailede Gelin Kaynana İlişkilerinden Çıkan Problemler Kardeşler Arası Problemler Yaşlılar ve Bakımları Miras Paylaşımından Kaynaklanan Sorunlar Anne-Baba İle İlişkiler Sağlık İle İlgili Gelen Sorular Doğum Kontrol Yöntemleri: Spiral Taktırmak, Kordon Bağlatma vb Kordon Bağlatma Tüp Bebek Kürtaj Anne Sağlığından Dolayı Kürtaj Geçim Endişesinden Dolayı Kürtaj..62

11 viii Eş Baskısından Dolayı Kürtaj Geçimsizlik Sebebiyle Kürtaj Evlilik ve Nikâh Konusu İle İlgili Gelen Sorular Ailenin İzni Olmadan Nikâh Kıyma Gönülsüz Yapılan Evlilikler ve Olumsuz Sonuçları Gayriresmî Beraberlik Evlilikte Eş Seçme Dinî Nikâh ve Resmî Nikâh Arasındaki Fark Boşanma Konusu İle İlgili Gelen Sorular Nişanlılık Döneminde Dinî Nikâh ve Boşanma Problemi Boşanma Sonrası Tekrar Görüşmenin Hükmü Büyünün Boşanmaya Sebep Olduğuna İnanma Sarhoşken Boşamanın Hükmü Dinî Boşanmadan, Resmen Boşanma Durumu Kadınının Sözlerinin Boşanmada Hükmü Resmî Boşanmadan Sonra Dinî Nikâhın Durumu Boşandıktan Sonra Boşanılan Eş İle Görüşmenin Hükmü Boşanma Şekilleri (Telefonda Boşanma) Evlilikte Denkliği Dikkate Almamanın Olumsuz Sonuçları İbadet Konusunda Gelen İle Sorular Yemin ve Adak Eşin İbadetine Müdahale Vesvese Abdest ve Gusül İle İlgili Sorular Namaz Hac... 88

12 ix Kadınlara Özel Hâller Zekât Büyü Başörtüsü Yerine Peruk Takma Sosyal Problemler İle İlgili Gelen Sorular Komşular Arası İlişki Akrabalar Arası İlişki Ekonomik Problemler Maddi Çaresizliğin Sebep Olduğu Sıkıntılar Alevi-Sünni Evliliği Cinsel Sorunlar İle İlgili Gelen Sorular Ensest İlişkiler Evlilik Dışı İlişkiler Psikolojik Sorunlar İle İlgili Gelen Sorular Gençliği Gayrimeşru Yolda Sarf Etmenin Neticesinde Gelen Psikolojik Bunalım İnanç ile İlgili Şüphelerden Kaynaklanan Psikolojik Sorunlar Gelen Fıkhi Sorular Çok Evlilik (Teaddüd-i Zevcat) Ateist Biriyle Evlenmenin Hükmü Aile Hayatı İle İlgili Gelen Sorular Aynı Evde Kişinin Mahremi ile Beraber Bulunması Eşini Aldatma ve Çocuklarının Nafakalarını Karşılamama

13 x BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1.Sonuç Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

14 xi KISALTMALAR LİSTESİ AİRB : Aile İrşat ve Rehberlik Büroları AÜİFD : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C. : Cilt c.c. : Celle Celâluhu Çev. : çeviren DİB : Diyanet İşleri Başkanlığı Ed. : Editör Hz. : Hazreti PDR : Psikolojik Danışma ve Rehberlik S. : Sayı s. : Sayfa TÜİK :Türkiye İstatistik Kurumu Yay. : Yayınları vb. : Ve benzeri vd. : Ve diğerleri vs. : Vesaire

15 xii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1: Danışanların Görüşme Şekline Göre Dağılımı Tablo 2: Danışanların Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 3: Danışanların Yaşa Göre Dağılımı Tablo 4: Danışanların Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 5: Danışanların Medeni Duruma Göre Dağılımı Tablo 6: Danışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 7: Danışılan Sorunun İçeriği Tablo 8: Aile İçi Şiddet Tablo 9: Ailede Gelin Kaynana İlişkilerinden Çıkan Problemler Tablo 10: Kardeşler Arası Problemler Tablo 11: Yaşlılar ve Bakımları Tablo 12: Miras Paylaşımından Kaynaklanan Sorunlar Tablo 13: Anne-Baba İle İlişkiler Tablo 14: Doğum Kontrol Yöntemleri: Spiral Taktırmak, Kordon Bağlatma vb Tablo 15: Kordon Bağlatma Tablo 16: Tüp Bebek Tablo 17: Anne Sağlığından Dolayı Kürtaj Tablo 18: Geçim Endişesinden Dolayı Kürtaj Tablo 19: Eş Baskısından Dolayı Kürtaj Tablo 20: Geçimsizlik Sebebiyle Kürtaj Tablo 21: Ailenin İzni Olmadan Nikâh Kıyma Tablo 22: Gönülsüz Yapılan Evlilikler ve Olumsuz Sonuçları Tablo 23: Gayriresmî Beraberlik Tablo 24: Evlilikte Eş Seçme... 69

16 xiii Tablo 25: Dinî Nikâh ve Resmî Nikâh Arasındaki Fark Tablo 26: Nişanlılık Döneminde Dinî Nikâh ve Boşanma Problemi Tablo 27: Boşanma Sonrası Tekrar Görüşmenin Hükmü Tablo 28: Büyünün Boşanmaya Sebep Olduğuna İnanma Tablo 29: Sarhoşken Boşamanın Hükmü Tablo 30: Dinî Boşanmadan, Resmen Boşanma Durumu Tablo 31: Kadınının Sözlerinin Boşanmada Hükmü Tablo 32: Resmî Boşanmadan Sonra Dinî Nikâhın Durumu Tablo 33: Boşandıktan Sonra Boşanılan Eş İle Görüşmenin Hükmü Tablo 34: Boşanma Şekilleri (Telefonda Boşanma) Tablo 35: Evlilikte Denkliği Dikkate Almamanın Olumsuz Sonuçları Tablo 36: Yemin ve Adak Tablo 37: Eşin İbadetine Müdahale Tablo 38: Vesvese Tablo 39: Abdest ve Gusül İle İlgili Sorular Tablo 40: Namaz Tablo 41: Hac Tablo 42: Kadınlara Özel Hâller Tablo 43: Zekât Tablo 44: Büyü Tablo 45: Başörtüsü Yerine Peruk Takma Tablo 46: Komşular Arası İlişki Tablo 47: Akrabalar Arası İlişki Tablo 48: Ekonomik Problemler Tablo 49: Maddi Çaresizliğin Sebep Olduğu Sıkıntılar Tablo 50: Alevi-Sünni Evliliği... 98

17 xiv Tablo 51: Ensest İlişkiler Tablo 52: Evlilik Dışı İlişkiler Tablo 53: Gençliği Gayrimeşru Yolda Sarf Etmenin Neticesinde Gelen Psikolojik Bunalım Tablo 54: İnanç ile İlgili Şüphelerden Kaynaklanan Psikolojik Sorunlar Tablo 55: Çok Evlilik (Teaddüd-i Zevcat) Tablo 56: Ateist Biriyle Evlenmenin Hükmü Tablo 57: Aynı Evde Kişinin Mahremi ile Beraber Bulunması Tablo 58: Eşini Aldatma ve Çocuklarının Nafakalarını Karşılamama

18 xv ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1: Danışanların Görüşme Şekline Göre Dağılımı Şekil 2: Danışanların Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 3: Danışanların Yaşa Göre Dağılımı Şekil 4: Danışanların Mesleğe Göre Dağılımı Şekil 5: Danışanların Medeni Duruma Göre Dağılımı Şekil 6: Danışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Şekil 7: Danışılan Sorunun İçeriği... 43

19 xvi EKLER LİSTESİ Sayfa Ek-1: Adana Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri İle Yapılan Büro Değerlendirme Formu Ek-2: Adana Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Danışma Karteksi

20 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Konunun Belirlenmesi ve Sınırlandırılması Bu çalışma Diyanet İşleri Başkanlığı Adana İl Müftülüğüne bağlı Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunu, faaliyetlerini ve yetişkin din eğitimine katkısını ele almaktadır. Araştırma, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adana Aile İrşat ve Rehberlik Bürosundan elde edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılabilmiştir. Bu çerçevede bürodan elde ettiğimiz 2008 ve 2009 yılları arasında büroya iletilen sorular ile sorulara verilen cevapları içeren danışılan ve büro görevlileri tarafından kayıt altına alınan karteksler incelenmiştir yılından sonra kayıt altına alınan karteksler yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı personeline açık elektronik ortamda kayıtlı olması hasebiyle 2010 ve 2010 yılından sonraki karteksler araştırmaya tabi tutulamamıştır. İncelenen karteksler büro görevlileri tarafından tasnif edilen büroya danışan bireylerin; danışma şekli, danışanın cinsiyeti, yaşı, mesleği, medeni durumu, eğitim durumu ve danışılan sorunun içeriği bakımından incelenip bu çerçevede değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Büroya danışan bireylerin kimlik ve iletişim bilgileri, danışma ilişkisinin gizlilik esasına binaen kayıt altına alınmadığından büroya danışan bireylere ulaşıp büro hizmetleri hakkında görüş ve düşüncelerini almak mümkün olmamıştır. Ayrıca büroya danışılan soru ve sorunları soru ve sorunun içeriğine göre tasnif edip, on ana başlık altında toplayıp, içlerinden toplumumuzun dinî danışma ve rehberliğe olan ihtiyacını göstermesi noktasında çarpıcı gördüğümüz karteksleri örnek olarak verdik. 1.2.Çalışmanın Amacı ve Önemi Ülkemizde dinî danışma ve rehberlik alanında yapılan çalışmalar Batı dakilere göre çok fazla bir geçmişe sahip değildir. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların yeterli olmasa da sayıca artmaya başladığı söylenebilir. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda yapılmış akademik çalışmaların başında Nurullah Altaş ın Dinî Danışmanlığın Teorik Temelleri adlı makalesi ile Hastanelerde Dinî Danışmanlık Hizmetleri isimli makalesi ve Üzeyir Ok un Dinsel Danışmanlığın

21 2 Teorik Çatısı adlı yüksek lisans tezi (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997), Nevin Meriç in İstanbul Müftülüğü ne gelen sorular üzerine yapmış olduğu Gündelik Hayat ve Fetvalar isimli çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Aile İrşat ve Rehberlik Büroları hakkında Zehra Yıldız ın Diyanet İşleri Başkanlığı Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna gelenlerin psiko-sosyal zeminini araştırdığı Diyanet İşleri Başkanlığı Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna Gelenlerin Psiko-Sosyal Zemini (Kırşehir Örneği) adlı yüksek lisans tezi(erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011) ve Tuba Kevser Şahin in Türkiye deki dinî danışmanlık hizmetlerini konu alan Dinî Danışmanlık Bağlamında Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Faaliyetleri isimli lisansüstü tezi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010) bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Saadet Çiftkat ın din eğitiminde danışma ve rehberlik hizmetlerinin önemi ve gereğini ortaya koymaya çalıştığı Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesindeki Aile İrşat ve Rehberlik Hizmetlerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği) isimli yüksek lisans tezlerinin(selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011) dışında konuyla ilgili yapılan birçoğu makale niteliğinde olan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen çalışmalar dinî danışmanlık ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarını farklı yönleriyle ele almıştır. Yapılan bu çalışmanın Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarını yetişkin din eğitimi bakımından ele alan ilk çalışma olması hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Yaptığımız çalışmanın şimdiye kadar yeterince araştırılmamış, bununla birlikte güncel ve araştırılması gereken önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz Aile İrşat ve Rehberlik Büroları üzerine yapılan birkaç çalışmadan biri olması hasebiyle önemli olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca çalışma ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının sorunlarının neler olduğu, bu sorunlarının giderilmesi konusunda nelerin yapılabileceği tespit edilmeye çalışıldı. Bununla birlikte ailenin ve toplumun korunmasına yönelik ne gibi faaliyetlerin yapılabileceği, büroların nasıl daha verimli olabilecekleri konusunda elde ettiğimiz tespit ve sunmuş olduğumuz önerilerin de bu alana katkı sağlaması bakımından çalışmanın önemli olduğu düşüncesindeyiz.

22 3 1.3.Yöntem Araştırmamamızda öncelikle nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Adana daki Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu nda 2008 ve 2009 yıllarında tutulan kayıtlar, veriler göz önünde tutulmuş, ayrıca konu ile ilgili açıklamalar yapma ve bilgiler elde etmememize katkı sağlayan çalışmalar da değerlendirmeye alınmıştır. Bununla birlikte çalışmanın yapıldığı büro ziyaret edilmiş, büroda çalışan görevlilerle de yüz yüze görüşmeler de yapılmıştır. Çalışmanın giriş kısmında aile kurumunun tanımı, önemi ve değeri ele alındı, ayrıca çalışma ile ilgili olan yetişkin eğitimi, yetişkin din eğitimi, rehberlik, psikolojik danışma ve rehberlik, dinî danışma ve rehberlik kavramları da ele alındı. Ardından Aile İrşat ve Rehberlik Büroları değerlendirilerek, bugün gelinen noktada bu kurumların aileye ve topluma ne derecede faydalı olabildiği sorgulanmıştır. Kurulan Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının din eğitimi bakımından verimliliğinin ne düzeyde olduğu, eksikliklerin neler olduğu, bu eksikliklerin giderilmesi noktasında nelerin yapılabileceği Adana ilindeki Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunda yapılan çalışmalarla tespit edilmeye çalışıldı. Ayrıca uygulamaların pedagojik açıdan değerlendirilmesi de yapıldığından çalışma sırasında ciddi bir literatür taraması yapılmış, yetişkin eğitimi, yetişkin din eğitimi, rehberlik, psikolojik danışma ve rehberlik, dinî danışma ve rehberlik ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışmadan yararlanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgiler yorumlama, açıklama ve değerlendirmeye tabi tutularak birtakım öneriler sunulmuştur.

23 4 BÖLÜM II TEMEL KAVRAMLAR 2.1. Aile ve Eğitim Ailenin Tanımı Aile hakkında pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte, genel olarak bu tanımların aile kurumunu farklı yönleri ve özellikleri açılarından ele aldıkları ve birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu görülmektedir. Bazı öne çıkan tanımlar şu şekildedir: Kelime anlamı olarak aile, karşılıklı olarak birbirini seven, muhafaza eden, maddi ve manevi olarak birbirine yardım eden anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda aile, bireylerinin sığındıkları ve içerisinde her noktadan huzur ve saadeti buldukları mekânı hatıra getirmektedir. Sosyolojik anlamda ise aile; karı-koca, çocuklar ve yakın akrabalardan oluşmuş bir kurumu ifade etmektedir (Özbek, 2010, s.319). Aile, toplumun devamını sağlayan; bireylerin, kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında, toplumsallaşıp topluma faydalı bireyler hâline gelmelerinde alternatifi olmayan, öncelikli ve en önemli kurumlardan birisi olarak tanımlanmaktadır. Toplumun çekirdeği olan aile, insanlık tarihinin başlangıcından beri hep var olmuştur. İnsan toplumunun olduğu her yerde aile de var olmuştur. Tarihin bazı dönemlerinde ve bazı toplumlarda aile, şekil ve fonksiyon bakımından farklıklar göstermiş olsa da tarihte hemen hemen bütün zaman ve toplumlarda aile varlığını hep devam ettirmiştir (Sekam, 2010, s.1). Ayrıca aile, hepimizin bağlı olduğu, içinde huzur ve sükûneti bulduğumuz, sevdiklerimizle, saydıklarımızla bir hayatı paylaştığımız bir yuvadır. Toplumun; bir arada, dayanışma içinde yaşadığı kutsal bir kurumdur. Her zamanda ve her toplumda vazgeçilmeyen yegâne huzur ortamıdır (Ağca, 1993, s.2). Toplumun temel taşı olarak nitelendirilen aile, sosyal değerler, gelenek, görenek ve kanunların öngördüğü biçimde kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirmek amacıyla yaptıkları sosyal sözleşme sonucu oluşturdukları evrensel ve sosyal bir sistemdir. Birbirinden farklı ilgi, istek ve ihtiyaçlara sahip iki insanın birlikteliğini içeren bu sistem, bireyin gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesinde etkili, toplumsal kural ve yasalarla şekillendirilmiş özel bir beraberliktir (Ersanlı & Kalkan, 2008, s.1).

24 5 Aynı zamanda bireyin toplumla teması, doğuşuyla katıldığı ailesi aracılığıyla ve ailesinde başlamaktadır. Çocuk ile ailesi arasında başlayan etkileşim çocuğun o topluma uygun bir üye oluşuna imkân sağladığı gibi, bireyin ailesi tarafından eğitimöğretime tabi tutulması da toplumun sürekliliğine katkı sağlamaktadır. Yaygın olarak bilindiği üzere aile, bireyin kişiliğinin inşa olduğu yer ve toplumun temel yapıtaşıdır. Dolayısıyla, eğer bir toplumda aile kurumu kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremez hâle gelmeye başlamışsa orada problemli bireylerin ve ciddi toplumsal problemlerin görülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Toplumun temeli olan aile, her toplumda ve her zaman bir erkek ve bir kadının evlenme kararıyla/anlaşmalarıyla başlamıştır. Muhakkak toplumsal bir meşruiyete dayanan söz konusu beraberlik öncelikle ailenin fizyolojik işlevini söz konusu meşru şartlarda yerine getirmesine imkân sağlamaktadır. Buna ilaveten, psikolojik tatmin, kültür aktarımı, koruyuculuk, toplumsallaştırma, ekonomik dayanışma ve eğitim işlevleri, herhangi bir öncelik sırası olmaksızın aile ortamında ve aile tarafından yerine getirilmektedir. Oldukça önemli ve karmaşık karakterli bu işlevleri nedeniyle, aile kurumunda gerçekleşebilecek olumsuz durumlar doğrudan ve kolaylıkla öncelikle bireylere, aileye ve daha sonra da toplumsal yapıya yansımaktadır (Sekam, 2010, s.1) Ailenin Eğitim Açısından Önemi ve Yeri İnsan yeryüzündeki varlıkların en üstünü ve en mükemmeli olarak yaratılmış olmasına rağmen, doğuştan ne bedensel, ne de ruhsal güçlerini tam olarak kullanabilecek yeterlilikte değildir. Allah sizi analarınızın karnından, (siz) hiçbir şey bilmez bir hâlde iken çıkardı. (Nahl, 16/78) mealindeki ayeti kerime, insanın doğuştaki bu acizliğini ifade etmektedir. Hayvan dünyaya geldiği anda hemen hemen hayatının devamına lazım olan bütün kabiliyetleri kendisine verilmiş olarak yaratılır. Buna karşılık insan ise hayvanın aksine dünyaya geldikten aylar sonra ancak konuşmayı, emeklemeyi ve yürümeyi öğrenebilir. Dolayısıyla insan hazır olmayan kabiliyetlerini geliştirip kişilik sahibi, her yönüyle tam donanımlı bir insan olabilmek için uzun bir çaba göstermek ve başkalarından yardım almak durumunda kalır. İnsanın kendi kabiliyetlerini kendi kendine geliştirmesi tam anlamıyla mümkün değildir. Bu nedenle iyi bir eğitim alması gerekir. İnsanın eğitime, eğitilmeye olan ihtiyacı hayatının sonuna kadar devam eder. İnsanın kabiliyetleri iyi bir eğitim ve öğretimle gelişir. İnsan bu yönüyle başta ailesi olmak üzere diğer fertlerin yardımına her

25 6 zaman muhtaçtır. İnsanın eğitiminde en önemli yere ve etkiye sahip olan da şüphesiz aile ortamıdır. Bu sebeple insan, hayatının sonuna kadar öğrenmek, başkalarının tecrübelerinden istifade etmek ve kısaca hayat boyu kendini yetiştirmek ve geliştirmek zorundadır (Hökelekli, 2011, s ). Hayat boyu öğrenmek ve kendini geliştirmek zorunda olan insanın eğitiminde birçok kurum (aile, okul, kur an kursu ve diğer formal ve informal eğitim kurumları) ve şahıs (anne-baba, öğretmen, imam ve kişinin sevdiği herhangi bir kişi) rol oynayabilir; fakat burada en önemli rolün aile ve başta anne-baba olmak üzere diğer aile fertlerine ait olduğu söylenebilir. Aile; bireyin kişiliğinin oluşması, gelişmesi, sosyalleşme, kültür aktarımı, yeteneklerin belirlenmesi ve yönlendirilmesi, ahlaki tutum ve davranışların kazandırılması, sorumluluk anlayışının kazandırılması, dinî duyguların uyandırılması, uygulanması ve dinî bilgilerin ve alışkanlıkların kazandırılması yoluyla eğitim görevini yerine getirir. Bu bağlamda eğitimin en iyi gerçekleştirileceği öncelikli yer ailedir denilebilir. İnsanlar, temel inanç ve değerlerini yeni nesillere ilk önce aile aracılığı ile aktarır. Birey, ilk dinî ve ahlaki bilgi ve tutumları önce ailesinden öğrenir. Çocuğun eğitimi her şeyden önce temel ruhî ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Bunlar sevgi, disiplin ve özgürlüktür. Bu üç ihtiyaç, birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır ve birlikte karşılanır. Çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi dolu sıcak bir ortamda yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı sağlayan ilk ve temel topluluk kuşkusuz ailedir. Herkes, ailesinin bedensel özellikleri gibi, düşüncelerini, inançlarını, tutumlarını da taşır. Çünkü bütün bunları çoğu zaman bilinçsizce, ailenin hayatından, uygulamalarından alır (Aydın, 2012, s.289). Aynı zamanda çocukların yetiştirilmesi bakımından aile konusunda çalışma yapan araştırmacıların genel görüşü; çocuğun beden ve ruh sağlığı açısından dengeli yetiştirilmesi ve olgunlaşmasında en ideal ortamın yine aile olduğudur. Ailenin, çocuğun eğitimi üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Şayet çocuk ailede gerekli ve yeterli eğitimi almadıysa, ileride bu durumun telafisi çok da kolay olamamaktadır. Hatta anne ve babanın çocuğun hayatından çekilmesi, çocuğun tüm dünya ile ilişkisini kesmesine, küsmesine ve ileride tamiri mümkün olmayacak sıkıntıların meydana gelmesine sebep olabilir. Nitekim Fransa da Dr. Spitz tarafından 123 çocuk üzerinde yapılan araştırmalar, anne yoksunluğunun, çevreye ilgisizliğe, bedensel ve ruhsal gelişim bozukluklularına sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır. II.

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Evlilik ve Aile Okulu Projesi AMAÇLARIMIZ :

Evlilik ve Aile Okulu Projesi AMAÇLARIMIZ : AMAÇLARIMIZ : Aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve mutlu ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü devlet ilkesiyle model aileler oluşturmak. Evlilik kurumunun güçlü şekilde oluşmasını

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız;

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız; Değerler Eğitimi Planımız; DEĞERLER EĞİTİMİ Kurul ve komisyonların kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların tüm okullarımızda 2010/53 no lu genelgeye uygun, birlik içinde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ İlkokul 1. Sınıfa Başlamak Demek; Ana Okulu Sınıflarından Okul Dönemine Geçiş Demektir

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR- DAVACI VEKİLİ DAVALI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği : Av Ayşegül Banker Etker Necatibey Cad. No: 19/20 Kızılay/ANKARA : Milli

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi

Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 11, Sayı 2, 2011 ss. 269-275 Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi Mustafa Köylü (Ed.) Nobel Yayınları, Ankara, 2010, 214 s. Din ve eğitim, insanlık tarihi

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A.ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık,

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ FINDIK BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ FINDIK BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ FINDIK BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni Bildirinin Bildiriyi Hazırlayan Ek-1 Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi Sunum Yapan Konusu Başlığı Özeti Bildiri Metni 1 / 2 Ek-1 2 / 2 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Fikirler İmam Hatip Öğrenci Paneli

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı