G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k"

Transkript

1 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Gençlik Merkezleri ne giderek çocuklarla sohbet etti. Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte, bu hafta sonunu Y ld ztepe Mahallesi Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine ay rd. HABER 2. SAYFADA Yaflar ve Yavafl yemekte bulufltu Eski l Genel Meclisi üyesi Yaflar Öztürk taraf ndan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek amac yla yemek düzenledi. Yeme e Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. HABER 3. SAYFADA SAMDED üyelerinin Atölye 14 buluflmas 16 DA Yakac k Seçim letiflim Merkezi törenle aç ld 2 DE 16 DA Yenimahalle rakibini skorla geçti 13 TE Baflkan Tuna, Yenikent esnaf yla bulufltu Geri dönüsüm KAZANDIRIYOR 2013 y l nda geri dönüflüme tabi tutulan at klar n ekonomiye 1,3 milyar TL katk sa lad n aç klayan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, geri dönüflüm tesislerinde 60 bin kifli istihdam edildi i bilgisini verdi. Bülent Tan k, Baflkan Melih personeliyle Gökçek Bala da bir araya geldi 13 TE konufltu 4 TE G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, yaflanan kurakl kla alakal olarak, "Kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin ald k." dedi. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker de 2007 y l nda yaflanan kurakl k d fl nda Türk tar - m n n son 10 y lda hep büyüme gösterdi ini söyledi. 10 Y ll k büyüme oran n n ortalama 2,2 düzeyinde oldu unu anlatan Eker, kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin al nd n kaydetti. Dicle ve F rat Nehirleri üzerinde elektrik üretme ve sulama amaçl çok say da baraj yap ld - n belirten Eker, halen yap m süren barajlar n tamamlanmas yla bölgede 1,5 milyon hektarl k alan n sulu tar ma aç laca - n bildirdi. (CHA) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Süleyman Göksu Fazl K l nç GÜNCEL GÜNCEL Bugün 4 te Bugün 13 te Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, yapt yaz l aç klamada, Ömrünü tamamlam fl 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton at k akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton at k motor ya ndan 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlam fl hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâ t, plastik, cam ve metal ambalaj at ndan 1,1 milyar ekonomiye katma de er kazand - r lm flt r. dedi. ATIK P LLER TOPLANIYOR Güllüce, Ayr ca 232 adet söküm amaçl gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdalar n geri dönüflümü sonucu elde edilen gelir yaklafl k 720 milyon TL dir. Buna ilave olarak çevresel etkileri yüksek olan 526 ton at k pil de toplanarak bertaraf sa lanm flt r. ifadelerini kulland. HABER 5. SAYFADA AK ile Gökçek ten birlik mesajlar Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiörenli han mlara yönelik düzenlenen program gerçeklefltiren Büyükflehir Belediyesi ne teflekkür ederek Melih Baflkan m Büyükflehir e, ben Keçiören e yeniden aday z. 5 y l süre ile çok güzel ifller yapt k, uyum içerisinde çal flt k. Sizlerden bizleri ay rmaman z istiyoruz dedi. HABER 3. SAYFA Türkiye de traktör say s 1 buçuk milyonu geçti Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, traktör say s n n, 2013 y l nda, 2012 y l na göre, 50 bin 396 adet artarak 1 milyon 515 bin 421 adetten 1 milyon 565 bin 817 adede ulaflt n bildirdi. (CHA) GÜNCEL

2 ANKARA /2 Sermaye art r m süresi sona erdi Anonim ve limited flirketlere Yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum amac yla sermaye art r m yapmalar için tan nan süre 14 fiubat Cuma günü doldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü nce, 1078 i 14 fiubat Cuma günü olmak üzere 1 Ocak 14 fiubat tarihleri aras nda toplam 3 bin 241 flirkete sermaye art r m baflvurusu yap ld. BUGÜN A Ankara Ticaret Odas ndan yap lan aç klamaya göre, Yeni Türk Ticaret Kanunu uyar nca sermayesi 10 bin liran n alt nda olan limited flirketler ile sermayesi 50 bin liran n alt nda olan anonim flirketlerin sermaye art r m yapmalar için verilen süre 14 fiubat Cuma günü doldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü ne 12 fiubat Çarflamba günü sermaye art r m baflvurusunda bulunan flirket say s 190, 13 fiubat Perflembe günü de 392 flirket baflvurdu. Sermaye art r m için imkan tan nan 3 y ll k sürenin son günü olan 14 fiubat Cuma günü baflvuru yapan flirket say s da bin 78 oldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü, 14 fiubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar baflvurular kabul ederken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gece de mesai yaparak, firmalar n sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirip, dosyalar haz r hale getirdi. Tescil evraklar bir hafta süre boyunca mükelleflere teslim edilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlü e girmesinden önce, uygulama fleklinin belirlenmesi amac yla 14 fiubat 2011 tarihinde 6103 say l Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlü ü ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun un sermaye art r m için tan d üç y ll k süre Ankara da bulunan 76 bin 358 limited, 8 bin 937 anonim flirketi ilgilendiriyordu. Ankara S cakl k Yasayla tan nan 3 y ll k süre sonunda 341 i anonim flirket olmak üzere toplam 8 bin 429 flirket sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirmedi say l yasaya göre sermaye art r m ifllemi yapmayan flirket münfesih (feshedilmifl) say lacak. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, yasayla tan na süre sonunda sermaye art r m yapmayan üyelere üç ayr kanalla duyuru yap laca n bildirdi. Bezci flunlar söyledi: Ticaret Sicil Müdürlü ümüz sermaye art r m için tan nan sürede gerekli ifllemleri yapmad için münfesih duruma düflen flirketlerin yetkililerine posta yoluyla birer ihtar gönderecek. Münfesih duruma düflen flirketleri ayr ca ticaret sicil gazetesinde ve ATO nun web sitesinde de ilan edilece iz. Bu flirketler ilgili yasal düzenleme uyar nca tebligat eline B elediye baflkanl için aday aday oldu u Ak Parti den Çubuk Belediye Baflkan aday olarak yeniden gösterilmeyen Baflkan Lokman Özden, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a billboardlarla teflekkür etti. Güzel Veda ismi verilen bilboardlu teflekkürde Baflkan Özden, Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an'a ve ulaflanlar tarihinden itibaren geçen 2 ay, tebligat ulaflmayanlar da ilan tarihinden itibaren 3 ay n sonunda kay tlardan silinecekler. Ankara da sermaye art r m yapamayan 8 bin 429 flirketin toplam limited ve anonim flirketlerin yüzde 10 una karfl l k geldi ine dikkat çeken Bezci, Ankara da 8 bin 429 flirketimiz sermaye art r m yapmam fl. Tahmin ediyoruz di er illerde de durum böyledir. Halihaz rda giriflimci yetifltirmek için çaba harcarken elde var olan flirketlerimizin münfesih duruma düflmesi üzücüdür. fiirket say lar göz önünde bulunduruldu unda konuyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç oldu u ortadad r. Hükümet yetkililerimizin bu say lar dikkate alarak konuyu yeniden de erlendirmesini arzu ediyoruz diye konufltu. Baflkan dan Özden veda H CR 21 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 8 fiubat 1429 de erli Çubuk halk na flahs ma 2 dönem belediye baflkanl hizmetini lay k gördükleri için sonsuz teflekkürlerimi sunar m diye yazan büyük afifller haz rlayarak Baflbakan Erdo an a minnetini sundu. Ülkenin zor bir süreçten geçti ini hat rlatan Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, bu süreçte küsmenin yerine partisine ve baflbakana destek olunmas gerekti ini vurgulayarak, yap lan bilbordlarla ilgili flunlar söyledi: Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an Bey Allah raz olsun bize 2 dönem halk m za hizmet etmek ad na görev verdi. Bizde bu görevi lay k yla yerine getirdi imizi düflünüyoruz. Tabi takdirleridir ilçe baflkan m z aday olarak gösterdiler. Bizde ona tebriklerimizi ilettik. Baflar dileklerimizi ilettik. Biliyorsunuz Türkiye çok önemli ve çok s k nt l günlerden geçiyor. Biz bu durumda küserek, k r larak veya baflka partililer gibi partiden ayr lmak istemedik. Bu süreçte ülkemizin birlik ve beraberli i için Baflbakan m za destek olmak ad na partimize hizmet edece iz ve çal flaca z. Evet, 30 Mart a kadar hizmet edece iz ve görevden ayr l rken de dökerek saçarak falan de il, teflekkür ederek ayr laca z. Bu ak partiye yak flan bir tav r olsa gerek. Di er siyasi partilerin adaylar n n tutumlar na bak yoruz. Efendim parti de ifltirmelerine falan bak yoruz. Biz bunun tersini yaparaktan örnek davran fl sergilemeyi uygun gördük. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 Tuna, Yenikent esnaf yla bulufltu S incan Belediye Baflkan Mustafa Tuna Fatih esnaf n n ard ndan bu kez de Yenikent Esnaf ile bir araya geldi. Tuna, esnaflarla tek tek konufltu, sorunlar n dinledi. Sincan Belediyesi esnaf yla el ele Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldi i ilk günden bu yana Sincanl lar n sorunlar n dinlemeye ve çözüm aramaya devam ediyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, her cuma düzenlenen halk günlerinde Sincanl lar n sorunlar dinlemeye devam ederken, ayn zamanda rutin olarak esnafla, sivil toplum kurulufllar yla ve muhtarlarla istiflare toplant lar na da yapmaya özen gösteriyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, bu kez de Yenikent esnaf yla görüfltü. Yeniketteki dükkanlar gezerek sorun ve önerileri dinleyen Baflkan Tuna ya her gitti i yerde de yo un ilgi ve destek vard. lgi karfl s nda oldukça mutlu olan Baflkan Tuna, esnaf ve vatandafla teflekkür etti. stiflarenin çok önemli oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Gerek esnaf m z, gerekse sivil toplum kurulufllar yla yapt m z her istiflare toplant lar n ve ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bizler vatandafllar m z n sorunlar n çözmek için buraday z. Elimizden gelen her hizmeti Sincanl lar için yapmaya gayret ediyoruz. dedi. Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bulufltu A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Gençlik Merkezleri ne giderek çocuklarla sohbet etti. Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte, bu hafta sonunu Y ld ztepe Mahallesi Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine ay rd. Y ld ztepe Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulunan Baflkan Tiryaki, baflar n n s rr n Alt nda l çocuklarla paylaflt. Baflkan Tiryaki, yaklafl k 100 ö rencinin kat l seminerde kitab n ve okuman n önemi üzerinde durdu. Okuman n insan ufkunu geniflletti ini, hayatta baflar l olmak için okuman n çok gerekli oldu unu söyleyen Baflkan Tiryaki Hepinizin evinde birden fazla televizyon var. Ama pek çok evde bir kitapl k ya da küçük de olsa bir kütüphane yok. Her evde mutlaka bir kütüphane olmal ve hepiniz mutlaka okumal s n z. dedi. Sohbet havas nda geçen toplant da Gençlik Merkezi üyesi ö renciler, Baflkan Tiryaki ye yo un ilgi gösterdi. Baflkan Tiryaki ye Baflar n z neye borçlusunuz, Hiç spor yapt n z m, Hangi tak m tutuyorsunuz? gibi sorular yönelten gençler, Baflkan Tiryaki yi gülümsetti. Baflkan Tiryaki her merkez ziyaretinde oldu u gibi, Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyelerine de kitap da tt. Üyelerin devam durumu ve dersler hakk nda bilgiler al p, derslikleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

3 AK ile Gökçek ten birlik mesajlar YAS N DUR flark lar ile e lenceyi zirveye tafl yan isim oldu. Programda konuflan Melih Gökçek, Keçiören Metrosu nun K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile y lsonuna kadar aç laca n belirterek, Kuflca z da birlikte Keçiören deki Kad nlar Matinesi program na birlikte kat larak birlik mesaj verdi. aç yoruz. 35 bin metrekare kapal alana sahip 40 n Türkiye nin en büyük aile yaflam merkezini yak nda Keçiören Gücü Ziyafet Salonu nda Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen programa Melih Bu merkeze Ankara n n her taraf ndan ücretsiz servisler üzerinde aktivitenin olaca bir merkez olacak buras. Gökçek efli Nevin Gökçek, Mustafa Ak da efli Hatice düzenleyece iz sizler faydalan n diye. Yine Keçiören Ak ile birlikte geldi. Keçiörenli kad nlar n büyük ilgi Fatih Köprüsü ne paralel bir köprüyü Sanatoryum Caddesi nden afla olarak direk Konya Yolu na ba lay p gösterdi i matinede Aysun Kaba Stilini Keflfet adl gösterisini sunarken, Ankaral Coflkun Direk ise nefleli trafik sorununu çözmek istiyoruz. Tiryaki, mahalle mahalle dolafl yor MUHAMMED MESUT KEÇEC A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim çal flmalar kapsam nda mahalle toplant lar na tüm h z yla sürdürüyor. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki her gün yaklafl k 1000 Alt nda l vatandaflla bir araya geliyor, onlar n sorular n cevapl yor. Efli Saadet Tiryaki yle birlikte önceki gün Güneflevler Mahallesi sakinleriyle buluflan Baflkan Veysel Tiryaki, dün de Y ld ztepe, Do antepe ve Feridun Çelik Mahallelerinde oturan vatandafllarla sohbet etti. Alt nda l lar ise Baflkan Veysel Tiryaki yle olan gönül ba lar n n her geçen gün daha da güçlendi ini vurgulad. Güneflevler Mahalle sakinlerinin isteklerine bir bir cevap veren Baflkan Tiryaki: Mevlam, Alt nda l hemflehrilerimle olan gönül ba m z hiç koparmas n. dedi. Tiryaki, y ld r yap lan yanl fllar n son bulmas için çal flt klar n belirterek at lan her ad mda Alt nda daha da ileri götürmeyi amaçlad klar n söyledi. Y l içerisinde ilçede 15 bine yak n inflaat yap ld na dikkat çeken Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi olarak y lda yaklafl k 1000 tapu verildi ini de sözlerine ekledi. Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi nde konuflmas n sürdüren Tiryaki, sosyal donat alanlar n n Alt nda da her zaman yer alaca n kaydetti. Att her ad mda Alt nda cazibe merkezi haline getiren Baflkan Tiryaki, çocuklara verdi i önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Tiryaki: M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül Yeflilbay r sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sakinlerini Çocu un karn n doyurmakla, üzerine birkaç parça giysi almakla, cebine 3-5 kurufl para koymakla çocuk yetiflmez. Alt nda Belediyesi olarak yeni nesillerin zihnini açma amac tafl yoruz. diye konufltu. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde Do antepe ve Feridun Çelik Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinleyen Baflkan Tiryaki, bu bölgelerde kentsel dönüflüm ad na önemli ifllere imza att klar n dile getirdi. Tiryaki, flehir planlar n n yap lmad dinledi. Akgül e Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer, Baflkan Yard mc lar Erdo an Karada ve Ayd n Demir de efllik etti. Geçen befl y l n de erlendirmesini yapan Akgül; takdirde çarp k yap laflman n sürece ine iflaret ederek Göreve geldi imizde Alt nda n yüzde 70 inde imar yoktu. mar planlamas yap lmadan ne hastane yapabilirsiniz, ne okul, ne de sosyal donat alanlar ifadelerine yer verdi. Kentsel dönüflümün art k vatandafl taraf ndan istendi ini kaydeden Baflkan Tiryaki, 30 binden fazla gecekondu y kt klar n n alt n çizdi. Tiryaki, ileriye dönük modern projelerin devam edece i müjdesini de Alt nda l larla paylaflt. Akgül Yeflilbay r sakinlerini dinledi Mamak ta birçok ilke imza att k. Befl y l önce göreve gelirken bir seçim beyannamesi yay nlad k. O seçim beyannamesinde verdi imiz bütün sözleri yerine getirdik. Yapt m z yat r mlarla Mamak Ankara n n yeni y ld z haline geldi. Bir dönemin çöplü üyle ve cezaeviyle an lan Mamak, flimdi ad n spor yat r mlar yla, kentsel dönüflümleriyle duyuruyor. Sa lad m z mali disiplinle birlikte hem bütçemiz büyüdü hem de y llard r biriken borçlar ödendi. Yani gelecek nesle borçlu bir belediye b rakmayaca z dedi. Yeflilbay r n 2009 y l nda yaflad en büyük sorunun altyap sorunu oldu unu dile getiren Akgül; Yeflilbay r n altyap sorunu tamamen çözüldü. Bu gün altyap sorunlar ndan bahsetmiyoruz. Büyükflehir belediyesiyle beraber yapt m z ve Yeflilbay r n önünde bulunan köprülü kavflakla yaflanan üzücü kazalar n da önüne geçtik. Ayr ca bölgemizin ilk hastanesi yine Yeflilbay r a yap l yor. Bu gün Yeflilbay r: aile merkeziyle, bilgi eviyle, gençlik merkeziyle, parklar yla Mamak ta yaflanan dönüflümün en güzel örneklerinde biri oldu dedi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim çal flmalar kapsam nda mahalle toplant lar na tüm h z yla sürdürüyor. ANKARA /3 Yaflar ve Yavafl yemekte bulufltu E ski l Genel Meclisi üyesi Yaflar Öztürk taraf ndan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek amac yla yemek düzenledi. Yeme e Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. Ankara n n dört bir yan ndan çeflitli partilerden eski ve yeni il baflkanlar, ilçe baflkanlar, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve vatandafllar CHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek için bir araya geldi. Kürsüye ç karken herkesi selamlayan Yavafl, partililerden büyük ilgi gördü. Yaflar Öztürk e ve partililere destekleri için teflekkür eden Yavafl, 30 Mart yerel seçimlerinde kazanmay hedeflediklerini belirtti. Ankaral için elinden gelenin fazlas n yapaca n dile getiren Yavafl, flunlar söyledi: Ankara için daha önce de aday olmufltum. O dönemde en önemli sorunlar n ulafl m ve su oldu unu görmüfltük. Bugün görüyorum ki Ankara n n en büyük sorunu Melih Gökçek ve bizim de en büyük projemiz Melih Gökçek ten kurtulma projesidir fleklinde konufltu. Önyarg lar n y k lmas ve 12 Eylül siyasetinin ortadan kalkmas için bir araya geldiklerini bildiren Yavafl, flunlar söyledi: nsanlar m z ötekilefltirmeden sahip ç kaca z. Ankara ya sahip ç kaca z. Bugün yetkilerin büyük ço unlu u büyükflehir belediye baflkan nda toplan yor. Bunun de iflmesi laz m. En az yüzde 51 ile kazanmay hedefliyoruz. Ankaral n n aya a kalkma zaman geldi. Rakibimizin siyaset felsefesi iftira, karalama üzerine kurulu. Hiçbir de er yarg s kalmam fl insanlar n koltuk sevdas yüzünden yapmayaca fley yoktur. Biz korkmuyoruz. Ankara ve Ankaral için güç birli i yapt k. Desteklerinizi bekliyoruz. Çeflitli partilerden insanlar bir arada görmekten mutluluk duydu unu kaydeden Yaflar, Mansur Yavafl ve kendisini destekleyen herkese teflekkürlerini iletti. Türkiye nin kaynaklar n haysiyetli kullanacak kiflilere ihtiyaç oldu unun alt n çizen Yaflar, Herkes sorumlulu unu bilmeli ve ona göre hizmet etmeli. Türkiye nin yan s ra Baflkent Ankara n n kaynaklar çocuklar m z n gelece i için do ru ve dürüst kullan lmal. 5 sene içerisinde 64 senede yap lan n fazlas n yapt m. Bugün s ra Ankara y sevenlerdedir. yi hizmet, kal c eserler ve de er görmek için demokrasiyi içsellefltirmifl bir belediye baflkan na ihtiyac m z var. Yavafl, Ankara halk n düflünüyor, seviyor ve hizmet etmek istiyor. Ankaral n n ona sahip ç kaca n biliyoruz diye konufltu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Benimle Delirir misin? Yenimahalle de sahnelendi Y enimahalle Belediyesi farkl türlerde, birbirinden de erli sanatç lar n sahne ald oyunlar sanatseverlerle buluflturmaya devam ediyor. Bu hafta Mehtap Bayri ve Necmi Yap c n n sahneye koydu u Benimle Delirir misin? adl oyun, tiyatro severlerle bulufltu. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen Mine Artu nun kaleme ald, 2 perdelik oyunu, çok say da tiyatrosever keyifle izledi. Kad n ve erkek iliflkilerindeki açmazlar konu alan evlilik komedisi türündeki oyun, Baflkentlilere unutulmaz saatler yaflatt. Performanslar yla izleyiciden tam not alan usta oyuncular, zaman zaman seyirciyi de oyuna dahil etmeyi ihmal etmeyerek izleyenleri kahkahaya bo du. Birbirleriyle internette tan flan Cevdet ve Nermin in evlili e giden iliflkileri ve sonras nda akl n s n rlar n zorlayan birlikteliklerini konu alan oyunu, tiyatro severler keyifle izledi. MURAT PARLAK A K Parti den Belediye Baflkan aday olarak gösterilen Bar fl Ayd n, hayvan sever belediyecilikte sadece da de- il, tüm Türkiye de örnek ilçe olma parolas yla yola ç kt klar n söyledi. da yaflayan her canl mutlu olacak diyen Ayd n, sadece sokak de il ev hayvanlar na yönelik projelerinin oldu unu kaydetti. Ayd n Sokak hayvanlar n sadece afl - lay p sokaklara geri salmayaca z. Her mahallede infla edece imiz butik bar naklarla onlar açl ktan, susuzluktan ve tehlikelerden de koruyaca- z dedi. Bar fl Ayd n, mahallelerde kurulacak bar naklarla, sokak hayvanlar n k fl n dondurucu so uktan, yaz n da kavurucu s caktan koruyacaklar n söyledi. Mahallelerde belirli aral klarla tesis edilecek bar naklar sayesinde sokak hayvanlar n n aç ve susuz kalmas n n da önüne geçilece ini ifade eden Ayd n, flöyle devam etti: Bar naklar m zda sokak hayvanlar n n beslenmesini belediye olarak biz üstlenece iz. Hayvanlara yemek vermek isteyen l lar da, evlerinden getirdikleri art k besinleri sokaklara gelifligüzel atmak yerine bar naklarda toplayacak. Eskiflehir de yaflanan kedinin vahflice öldürülmesi olay na da de inen Ayd n, yaflanan olay n büyük üzüntüye neden oldu unu belirterek, Eskiflehir de korumas z zavall bir hayvan n vahflice öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Yarad lan severim yaradandan ötürü sözüyle yola ç k p, her canl n n yaflam hakk n aziz bilen bir anlay flla hareket edece iz diye konufltu. Evcil hayvanlar için ise Türkiye de belediyecilikte ilk olma özelli- i tafl yan bir projeyi hayata geçirmeyi planlad klar n anlatan Ayd n, B ala da seçim koordinasyon merkezi aç l fl na kat lan Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek, burada halka hitap etti. Bala seninle gurur duyuyor sloganlar eflli inde kürsüye gelen Baflkan Gökçek, Bala ilçesi Ankara Büyükflehir Belediyesi s n rlar na dahil oldu unda, Bala bir baflka olacak flimdi dedi ini an msatarak, O gün bugündür brahim le elele çal fl yoruz. Ne dediysek sözümüzü tuttuk. Belki ufak tefek eksiklerimiz olmufltur ama fazlal klar m zda oldu diye konufltu. Balan n bu süreçte tarihinde görmedi i hizmeti gördü ünü vurgulayan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Asfalt yoktu art k asfalt var, kald r m var, alt yap s var, suyu var. Hatta ilave suyu da getiriyoruz. Ya seçimin sonuna do ru ya da birkaç hafta sonra gelmifl olacak. Ar tma tesisi yapt k. Sadece Bala içine de il Avflar ve civar ndaki köylere de su verece iz. Geçmiflte size diyeceklerdi ki Bala ya K z l rmak tan su gelecek, sülfat bile temizlenecek, kimse inanmazd. Allah m lütfetti biz bunu yetifltirdik. Balaya hay rl u urlu olsun. Bala da ayr ca bir Gençlik Merkezi yap ld n da an msatan Baflkan Gökçek, dü ün salonu inflaat n n ise yüzde 95 inin bitirildi ini söyledi. Bala Pazar yerinin üzerinin kapat laca na iliflkin daha önce verdi i sözü de an msatan Baflkan Gökçek, Ben ihalemi yapt m. Ama 80 metrekarelik bir yerin kamulaflt rmas bitmemiflti. O bitmifl. hale yap ld için bu y l içinde Pazaryerinin üzeri de kapanm fl olacak diye konufltu. Aç klamalar n 2014 yerel seçimler sonras Evcil hayvanlar için bölgesel ve s - n fland r lm fl misafirhaneler kuraca- z. Burada evcil hayvanlar n hem bak mlar gerçeklefltirilecek hem de aileleri huzur içerisinde tatile gidebilecek dedi. Evcil hayvan misafirhanelerinin gece gündüz fark etmeksizin hayvan sahiplerince internet üzerinden izlenebilece ini dile getiren Ayd n, Bu hizmet tüm Türkiye ye örnek olacak diye konufltu. da yaflayan yafll vatandafllar da unutmad klar n kaydeden Ayd n, flunlar söyledi: Belirli bir yafl n üzerindeki vatandafllar m z n evcil hayvanlar için kuraca m z Evcil Canl Bak m Ekibi sayesinde bak m hizmetlerini evlere tafl yaca- z. 24 saat esas na göre görev yapacak ekiplerimiz, ça r ald nda hemen yafll vatandafllar m z n hizmetine koflacak. Bizler tüm anlay fl m z da yaflayan her canl n n mutlulu u üzerine kurduk. Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek, Bala da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Baflkan Gökçek Bala da konufltu Bala ya yönelik projelerini aktararak sürdüren Baflkan Gökçek, Belediye Kanunu na eklenen yeni bir madde ile l Özel daresi yetkilerinin Büyükflehir Belediyelerine devredildi ini, böylelikle tar m ve hayvanc l teflvik edici projeler yapabildiklerini an msatt. Belediye bünyesindeki 12 flirketin bu konuda çal flmalar yapt n kaydeden Baflkan Gökçek, 17 çevre ilçe için çeflitli projeler üzerinde çal fl ld n aç klad. Baz tesisleri hediye edeceklerini baz lar n da maliyeti karfl l uzun vadeli ödemeler karfl l nda kooperatiflere devredeceklerini aktaran Baflkan Gökçek, Dünya Bankas ve Avrupa Birli i hibelerinin de araflt r ld n söyledi. Bu yat r mlar ndan bir tanesinin ilçeye kazand r lacak mezbaha ve hayvan borsas oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, gelecek 5 sene içinde tar m ve hayvanc l destekleyip aya a kald rmaya niyetli olduklar n vurgulayarak, bu sene ya da önümüzdeki sene içinde mezbahan n da borsan n da bitmifl olaca n müjdeledi. Ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile çeflitli anlaflmalar yapt klar n da dile getiren Baflkan Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Hangi bölgede tar m, hayvanc l gelifltiririz diye bilimsel çal flmalar yap l yor. Bir projemiz var. Nadasa b rak l nca bofl kalan tarlan z de erlendirmek istiyoruz. Aspir denen bir bitki var. Ya üretiliyor. Topra yormuyor. Ciddi manada gelir elde etmeniz mümkün oluyor. Aspiri iflleyen bir fabrika kurmak hem ya üretmek hem de art klar ndan hayvanlara küspe yapmak istiyoruz. Y lda iki sefer hasat alacaks n z inflallah. AK Parti Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Hayvan sever belediyecilikte örnek ilçe olaca z Genifl Aç Süleyman GÖKSU SELMANI FAR SÎ HAZRETLER N N RESÛLULLAH'I BULMASI Selman- Farisi (r.a.), Peygamber Efendimizi (s.a.v.) bulmak için ç kt uzun yolculukta, nihayet Medine ye giden kervana rastlad. 'Beni Arap diyar na götürünüz de, flu davarlar m, flu ineklerimi size vereyim' dedi. Kabul edip kafilelerine ald lar. (fiam cihetinden Medine ye yak n) Vâdi'l-Kura denilen yere gelince ihanet edip köle olarak bir Yahudi'ye satt lar. Hicret'in beflinci y - l na kadar köle olarak yaflam flt r. Resûlullah (s.a.v.) ona, azat olmas için efendisiyle anlaflmas n söyledi. Selman (r.a.), efendisi ile üç yüz hurma fidan dikmek, meyve verinceye kadar onlara bakmak ve dört yüz dirhem alt n vermek flart yla anlaflt. Resûlullâh (s.a.v.), ashab na: "Kardeflinize yard m edin." buyurdu. Sahabeler üç yüz tane fidan ona verdiler. Resûlullâh (s.a.v.), ona: "Selman! Git çukurlar kaz. Dikmeye s ra geldi i zaman onlar sen dikme, bana haber ver. Onlar kendi ellerimle yerlerine koyay m." buyurdu. Selman Farisi (r.a.), çukurlar n kaz lma iflini Ashab n yard m yla bitirdi. Resûlullâh (s.a.v.), bahçeye giderek bütün fidanlar dikti. Ancak bir tanesini Hz. Ömer dikti. Bu fidanlar n tamam ayn sene içinde -Allâhü Teâlâ'n n izniyle- meyve verdi. Ancak Hz. Ömer in dikti i fidan meyve vermedi. Resûlullâh (s.a.v.) o fidan söküp tekrar diktiler, fidan o anda meyve verdi. Resûlullâh (s.a.v.), Selman (r.a.) yan na ça- rarak, efendisine ödemesi gereken dört yüz dirhem alt n ödemesi için ona yumurta büyüklü- ünde bir alt n külçesi verdi. Selman (r.a.): "Bu benim ödemem gereken miktar nas l karfl lar ya Resûlallah?" Demekten kendini alamad. Resûlullâh (s.a.v.) ona; "Ey Selman! Allah onunla senin borcunu karfl layacakt r." buyurdu. Selman (r.a.): "Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, onunla ödemem gereken miktar ödedim. O alt n Uhud (da ) ile tart lsa ondan a r gelirdi." Buyurdular. lçede ar c l n geliflmesi için de teflvik projeleri ürettiklerini ifade eden Baflkan Gökçek, Bala, makus talihini yenecek. Gençlerin Ankara ya yerleflmesine gerek kalmayacak. Kendi tarlas nda ifl yerlerinde karn n doyuracak, paras n kazanacak. El ele inflallah Balam z daha güzel günlere getirece iz diye konufltu. Bala Belediye Baflkan brahim Gürbüz ün ricas üzerine hak sahiplerinin tümünün evet demesi flart yla Atatürk Caddesi ni geniflletme ve kentsel dönüflüm planlamas için de söz veren Baflkan Gökçek, konuflmas n, Biz sözlerimizi verdik. Söz verip de tutmad m z olmad. Allah bize güç versin derman versin sözlerimizi tutal m. Siz de Bala olarak AK Partimize yüzde 70 oy vereceksiniz ki bizim de Baflbakan m za karfl yüzümüz olsun sözleriyle bitirdi. Konuflman n ard ndan Baflkan Gökçek ile Bala Belediye Baflkan Gürbüz, AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl kurdelesini kestiler.

5 Türkiye'de 2 milyon kifli tekstilde çal fl yor ZM R (CHA) E ge Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Hüseyin Kado lu, Türkiye'de 2 milyon kiflinin tekstil alan nda çal flt - n söyledi. Ülkenin tekstil ve konfeksiyon sektöründe çok önemli bir yere sahip oldu- unu belirterek, "1980'li y llardan sonra tekstil ve konfeksiyon sanayisi geliflmeye bafllad. Özel sektör kurulufllar da bu y llarda art fl gösterdi. 1990'l y llar n ortas ndan itibaren çok büyük bir potansiyel yakaland ve d fl ihracat m z geliflim kaydetti. Türkiye bugün, Avrupa n n ve Dünya n n en büyük tekstil üreticisi haline geldi. Oldukça önemli hammadde lif kaynaklar m z mevcuttur. Bu kaynaklardan faydalanarak sektörümüz çok baflar l çal flmalar yapmaktad r." dedi. Prof. Dr. Kado lu, tekstil sanayisindeki geliflim ve de- iflimden de bahsetti. /5 EKONOM Rus Vali den Türk giriflimcilere yat r m ça r s Moskova Bölgesi Kolomna lçesi Valisi Andrey Vaulin, baflkent Moskova ya 45 dakika mesafede bulunduklar - n, cazip imkanlar n oldu u ilçelerine Türk giriflimcileri bekledi ini söyledi. MOSKOVA (CHA) R usya Türkiye fladamlar Derne i nin (RUT D) merkezinde Türk ifladamlar ile bir araya gelen Vaulin ve ekibi bölgelerinin tan t m n yapt. Moskova bölgesinin güneydo usunda yer alan ilçe Rusya n n Mucizesi olarak görülen Kolomna Kremlini nin çevresinde yer al yor. lçelerinin her geçen gün yabanc yat r mc için daha cazip hale geldi ini ifade eden Rus Vali, Bizim en büyük avantaj - m z Rusya n n en büyük pazar konumunda olan Moskova dan sadece 80 ve 120 kilometre mesafede yer almam z. Ulafl m sistemlerin yenilenmesi Moskova Kolomna ulafl m süresini 45 dakikaya indirdi. Baflkent ve etraf ndaki yerlerin yat r mlara doymufl olmas ve oradaki pazarlar n sabitleflmesi müteflebbisleri yeni f rsatlar aramaya zorluyor ve bu aç dan Kolomna etraflar onlara çok çekici geliyor. ifadelerini kulland. TARIM, HAYVANCILIK VE NfiAAT MALZEMELER CAZ P SEKTÖRLER Tar m, hayvanc l k, inflaat, inflaat malzemesi üretimi, kimya gibi birçok alanda büyüme potansiyeli oldu unu kaydeden Vali flu flekilde konufltu: Kolomna yüzy llarca Moskova n n adeta sebze bahçesiydi. Yafl meyve ve sebze üretimi buran n sakinleri için hala çok önemli bir gelir kayna. Moskova dan gelen toptanc lar mahsulleri daha büyümeden yüzde yüz sat n al yor ve k fl boyu baflkent halk na satarak büyük kar ediyor. Büyüttü ümüz sebzelerin stoklama, y kama ve ifllemesini siz yat r mc lar n yard m yla bünyemizde yapabilseydik çiftçimizin çabalar de er kazan rd. Çar döneminden kalma iki tu la fabrikas gururumuzdur ve burada inflaat malzeme üretimi yap labilece inin göstergesidir. Kolomna Bölgesi Yat r m Kurulu Baflkan Boris Polinskiy, Son y llarda Danimarka, Fransa, Hollanda, srail, Polonya ve yerli firmalar sayesinde ilçemize 9 milyar ruble yat r m çekebildik. Siz Türk giriflimcilerin çok aktif ve at lgan oldu- unuzu biliyoruz ve Kolomna ilçesi olarak bekliyoruz. ça r - s yapt. Pol nskiy, lçemizin Moskova ya en yak n yerinde 118 hektarl k arazide bir teknopark yapma projemiz var, buran n alt yap ifllemleri yap l yor ve bu teknoparkta kimya ve petrokimya fabrikalar dahil olmak üzere tüm sanayi projeler gerçeklefltirilebilir, bunun için tüm ruhsat ve evraklar m z haz r. Ortak yönetim firmas kurarak bu araziden Türk ifladamlar na s f ra yak n bir rakamla kiraya verebiliriz. Yat r mc lar m zdan tek beklentimiz halk m z için istihdam sa lamak ve ifllerini en iyi flekilde yapmakt r. Belirli orandaki yat r mlar için de aflamal olarak belirli oranlarda federal vergiler düflüyor. bilgisini verdi. Toplant sonras nda RUT D Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Volkan Ergün Vali Vaulin e plaket hediye etti. Trafikte 18 milyona yak n araç var ANKARA (CHA) T rafi e kay tl araç say s 2013 y l Aral k ay sonu itibar yla 17 milyon 939 bin 447 oldu. Ortalama yafl 12,3 olarak hesaplanan trafikteki 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5 i LPG li, yüzde 31,1 i benzinli, yüzde 26,9 u ise dizel yak tl olarak belirlendi. Kay tl tafl t n yüzde 51,8 ini otomobil, yüzde 16,3 ünü kamyonet, yüzde 15,2 sini motosiklet, yüzde 8,7 sini traktör, yüzde 4,2 sini kamyon, yüzde 2,4 ünü minibüs, yüzde 1,2 sini otobüs, yüzde 0,2 sini ise özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) kay tlar na göre Aral k ay nda trafi e kayd yap lan toplam 81 bin 911 tafl t içinde otomobil yüzde 63,8 ile ilk s rada yer ald. Bunu s ras yla yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 9,4 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör takip etti. Tafl tlar n yüzde 6,2 sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. KAYIT YAPILAN ARAÇ SAYISI B R ÖNCEK AYA GÖRE AZALDI Aral k ay nda trafi e kayd yap lan tafl t say s Kas m ay na göre yüzde 13,8 azald. Bu azal fl otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 7,8, otobüste yüzde 27,3, kamyonette yüzde 14,3, kamyonda yüzde 11,5, motosiklette yüzde 32,3 olarak gerçekleflti. Özel amaçl tafl tlarda yüzde 52,3, traktörde ise yüzde 19,3 art fl oldu. Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre trafi e kayd yap - lan tafl t say s nda yüzde 13,5 art fl gerçekleflti. Bu art fl otomobilde yüzde 23, minibüste yüzde 43,3, kamyonda yüzde 26,2, özel amaçl tafl tlarda yüzde 14,5, traktörde yüzde 44,4 oldu. Otobüste yüzde 39,7, kamyonette yüzde 21,4, motosiklette yüzde 0,7 azal fl gözlendi. OCAK-ARALIK DÖNEM NDE TRAF KTEK ARAÇ SAYISI 906 B N ARTTI Ocak-Aral k döneminde 1 milyon 131 bin 390 adet tafl t n trafi e kayd yap ld, 225 bin 356 adet tafl t n ise trafikten kayd silindi. Böylece trafikteki toplam tafl t say s 906 bin 34 adet artt. Devri yap lan toplam 469 bin 334 tafl t içinde otomobil yüzde 66,7 ile ilk s rada yer ald. Otomobili s ras yla yüzde 17,6 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör, yüzde 3,9 ile kamyon takip etti. Aral k ay nda devri yap lan tafl tlar n yüzde 7,5 ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçl tafl tlar teflkil etti. Böylece 2013 y l Ocak-Aral k döneminde toplam 5 milyon 73 bin 592 adet tafl t n devri yap lm fl oldu. LPG L ARAÇ ORANI YÜZDE 41,5 Aral k ay sonu itibar yla trafi e kay tl 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5 i LPG li, yüzde 31,1 i benzinli, yüzde 26,9 u dizel yak tl. Yak t türü bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,5. MOTOR S L ND R HAC MLER Ocak-Aral k döneminde trafi e kayd yap lan 654 bin 905 adet otomobilin yüzde 38,3 ü , yüzde 20,5 i 1300 ve alt, yüzde 17,3 ü , yüzde 16,7 si , yüzde 5,3 ü , yüzde 1,6 s 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,2. MARKALARA GÖRE DA ILIM Aral k ay nda trafi e kayd yap lan otomobillerin markalara göre da l m na bak ld nda 52 bin 277 adet otomobilin yüzde 13,3 ünün Renault, yüzde 11,9 unun Volkswagen, yüzde 9 unun Ford, yüzde 8,5 inin Opel, yüzde 7,5 inin Hyundai, yüzde 6,7 sinin Fiat, yüzde 6,4 ünün Toyota, yüzde 4,3 ünün Dacia, yüzde 3,8 inin BMW, yüzde 3,5 inin Peugeot oldu u, yüzde 25,2 sinin ise di- er markalardan olufltu u görüldü. KAYITLI TAfiITLARIN ORTALAMA YAfiI 12,3 Türkiye de 2013 y l sonu itibar yla trafi e kay tl 17 milyon 939 bin 447 motorlu kara tafl t için ortalama yafl 12,3 olarak hesapland. Ortalama yafl otomobillerde 11,8, minibüslerde 11,9, otobüslerde 10,9, kamyonetlerde 8,8, kamyonlarda 14,2, motosikletlerde 11,5, özel amaçl tafl tlarda 14,2 ve traktörlerde 22, y l sonu itibar yla otomobillerin yafl grubuna göre da l m na bak ld nda, toplam otomobillerin yüzde 33,4 ünün 0-5 yafl aras, yüzde 17,6 s n n ise 21 yafl ve üzeri otomobillerden olufltu u tespit edildi. Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL ANKARA (CHA) Ç evre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, 2013 y l nda geri dönüflüme tabi tutulan at klar n ekonomiye 1,3 milyar TL katk sundu unu söyledi. Ayr ca geri dönüflüm tesislerinde 60 bin kifli istihdam edildi ine dikkat çekti. dris Güllüce, yapt yaz l aç klamada Ömrünü tamamlam fl 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton at k akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton at k motor ya- ndan 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlam fl hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâ t, plastik, cam ve metal ambalaj at ndan 1,1 milyar ekonomiye katma de er kazand r lm flt r. dedi. Güllüce, Ayr ca 232 adet söküm amaçl gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdalar n geri dönüflümü sonucu elde edilen gelir yaklafl k 720 milyon TL dir. Buna ilave olarakçevresel etkileri yüksek olan 526 ton at k pil de toplanarak bertaraf sa lanm flt r. ifadelerini kulland. GER DÖNÜfiÜMDE 60 B N K fi ÇALIfiIYOR At klar n ekonomiye bir di er katk s n n ise istihdam oldu unu vurgulayan Güllüce, flunlar aktard : Türkiye 2002 y l nda bu alanda yaklafl k 5 Bin çal flan ve 60 Milyon TL katma de er sa layan bir noktada iken 2013 y l nda 60 Bin çal flan ve 1,3 milyar TL katma de er sa layan bir noktaya gelmifltir. Bu rakamlara yurtd fl ndan ülkemize getirilerek sökümü yap lan ve demir çelik sanayisine hammadde oluflturan gemi söküm hizmetlerini de eklersek ekonomik kazanç 2,1 milyar TL yi bulmufl durumdad r. Turizmci 2014'ten umutlu ama gergin siyasi ortam riskinden endifleli ANTALYA T ürkiye turizminin lokomotifi konumundaki Antalya'da turizmciler 2014 y l ndan umutlu. Turizmcilerin yüzde 75'inde iyimser bir hava hakim. Ancak 2014'te yat r m maliyetlerini etkileyecek en önemli unsurun siyasi ortam olaca vurgulanarak, son dönemde yükselen siyasi tansiyonun oluflturabilece i riske dikkat çekiliyor. Antalya Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i'nin (AKTOB) ayl k ola an toplant s Kundu turizm bölgesindeki Delphin Imperial Otel'de yap ld. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk'ün de davetli oldu u toplant ya kat - lanlara, geçti imiz günlerde yay nlanan 'Turizm Sektörünün Yap s, Büyüklü ü ve Ekonomiye Katk s Araflt rmas 'n n kitapç - da t ld. Toplant ya kat lanlarla mini bir anket de yap ld, elektronik oylama fleklinde gerçeklefltirilen ankette turizmcilere 2014 beklentileri, otel doluluklar, enflasyon ve kur tahminlerinin yan s ra 2014'te yat r m maliyetini en fazla hangi göstergenin etkileyece i soruldu. Sorular cevaplayanlar n yüzde 34'ü geçen y la oranla yüzde 1-5, yüzde 35'i yüzde 5-10 aral nda, yaklafl k yüzde 8'i de yüzde 10'un üzerinde art fl yaflanaca tahmininde bulundu. Yine yaklafl k yüzde 10 da geçen art fl oran n n 2013'ün alt nda kalaca de erlendirmesinde bulundu.

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı