G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k"

Transkript

1 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Gençlik Merkezleri ne giderek çocuklarla sohbet etti. Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte, bu hafta sonunu Y ld ztepe Mahallesi Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine ay rd. HABER 2. SAYFADA Yaflar ve Yavafl yemekte bulufltu Eski l Genel Meclisi üyesi Yaflar Öztürk taraf ndan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek amac yla yemek düzenledi. Yeme e Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. HABER 3. SAYFADA SAMDED üyelerinin Atölye 14 buluflmas 16 DA Yakac k Seçim letiflim Merkezi törenle aç ld 2 DE 16 DA Yenimahalle rakibini skorla geçti 13 TE Baflkan Tuna, Yenikent esnaf yla bulufltu Geri dönüsüm KAZANDIRIYOR 2013 y l nda geri dönüflüme tabi tutulan at klar n ekonomiye 1,3 milyar TL katk sa lad n aç klayan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, geri dönüflüm tesislerinde 60 bin kifli istihdam edildi i bilgisini verdi. Bülent Tan k, Baflkan Melih personeliyle Gökçek Bala da bir araya geldi 13 TE konufltu 4 TE G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, yaflanan kurakl kla alakal olarak, "Kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin ald k." dedi. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker de 2007 y l nda yaflanan kurakl k d fl nda Türk tar - m n n son 10 y lda hep büyüme gösterdi ini söyledi. 10 Y ll k büyüme oran n n ortalama 2,2 düzeyinde oldu unu anlatan Eker, kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin al nd n kaydetti. Dicle ve F rat Nehirleri üzerinde elektrik üretme ve sulama amaçl çok say da baraj yap ld - n belirten Eker, halen yap m süren barajlar n tamamlanmas yla bölgede 1,5 milyon hektarl k alan n sulu tar ma aç laca - n bildirdi. (CHA) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Süleyman Göksu Fazl K l nç GÜNCEL GÜNCEL Bugün 4 te Bugün 13 te Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, yapt yaz l aç klamada, Ömrünü tamamlam fl 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton at k akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton at k motor ya ndan 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlam fl hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâ t, plastik, cam ve metal ambalaj at ndan 1,1 milyar ekonomiye katma de er kazand - r lm flt r. dedi. ATIK P LLER TOPLANIYOR Güllüce, Ayr ca 232 adet söküm amaçl gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdalar n geri dönüflümü sonucu elde edilen gelir yaklafl k 720 milyon TL dir. Buna ilave olarak çevresel etkileri yüksek olan 526 ton at k pil de toplanarak bertaraf sa lanm flt r. ifadelerini kulland. HABER 5. SAYFADA AK ile Gökçek ten birlik mesajlar Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiörenli han mlara yönelik düzenlenen program gerçeklefltiren Büyükflehir Belediyesi ne teflekkür ederek Melih Baflkan m Büyükflehir e, ben Keçiören e yeniden aday z. 5 y l süre ile çok güzel ifller yapt k, uyum içerisinde çal flt k. Sizlerden bizleri ay rmaman z istiyoruz dedi. HABER 3. SAYFA Türkiye de traktör say s 1 buçuk milyonu geçti Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, traktör say s n n, 2013 y l nda, 2012 y l na göre, 50 bin 396 adet artarak 1 milyon 515 bin 421 adetten 1 milyon 565 bin 817 adede ulaflt n bildirdi. (CHA) GÜNCEL

2 ANKARA /2 Sermaye art r m süresi sona erdi Anonim ve limited flirketlere Yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum amac yla sermaye art r m yapmalar için tan nan süre 14 fiubat Cuma günü doldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü nce, 1078 i 14 fiubat Cuma günü olmak üzere 1 Ocak 14 fiubat tarihleri aras nda toplam 3 bin 241 flirkete sermaye art r m baflvurusu yap ld. BUGÜN A Ankara Ticaret Odas ndan yap lan aç klamaya göre, Yeni Türk Ticaret Kanunu uyar nca sermayesi 10 bin liran n alt nda olan limited flirketler ile sermayesi 50 bin liran n alt nda olan anonim flirketlerin sermaye art r m yapmalar için verilen süre 14 fiubat Cuma günü doldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü ne 12 fiubat Çarflamba günü sermaye art r m baflvurusunda bulunan flirket say s 190, 13 fiubat Perflembe günü de 392 flirket baflvurdu. Sermaye art r m için imkan tan nan 3 y ll k sürenin son günü olan 14 fiubat Cuma günü baflvuru yapan flirket say s da bin 78 oldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü, 14 fiubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar baflvurular kabul ederken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gece de mesai yaparak, firmalar n sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirip, dosyalar haz r hale getirdi. Tescil evraklar bir hafta süre boyunca mükelleflere teslim edilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlü e girmesinden önce, uygulama fleklinin belirlenmesi amac yla 14 fiubat 2011 tarihinde 6103 say l Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlü ü ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun un sermaye art r m için tan d üç y ll k süre Ankara da bulunan 76 bin 358 limited, 8 bin 937 anonim flirketi ilgilendiriyordu. Ankara S cakl k Yasayla tan nan 3 y ll k süre sonunda 341 i anonim flirket olmak üzere toplam 8 bin 429 flirket sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirmedi say l yasaya göre sermaye art r m ifllemi yapmayan flirket münfesih (feshedilmifl) say lacak. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, yasayla tan na süre sonunda sermaye art r m yapmayan üyelere üç ayr kanalla duyuru yap laca n bildirdi. Bezci flunlar söyledi: Ticaret Sicil Müdürlü ümüz sermaye art r m için tan nan sürede gerekli ifllemleri yapmad için münfesih duruma düflen flirketlerin yetkililerine posta yoluyla birer ihtar gönderecek. Münfesih duruma düflen flirketleri ayr ca ticaret sicil gazetesinde ve ATO nun web sitesinde de ilan edilece iz. Bu flirketler ilgili yasal düzenleme uyar nca tebligat eline B elediye baflkanl için aday aday oldu u Ak Parti den Çubuk Belediye Baflkan aday olarak yeniden gösterilmeyen Baflkan Lokman Özden, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a billboardlarla teflekkür etti. Güzel Veda ismi verilen bilboardlu teflekkürde Baflkan Özden, Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an'a ve ulaflanlar tarihinden itibaren geçen 2 ay, tebligat ulaflmayanlar da ilan tarihinden itibaren 3 ay n sonunda kay tlardan silinecekler. Ankara da sermaye art r m yapamayan 8 bin 429 flirketin toplam limited ve anonim flirketlerin yüzde 10 una karfl l k geldi ine dikkat çeken Bezci, Ankara da 8 bin 429 flirketimiz sermaye art r m yapmam fl. Tahmin ediyoruz di er illerde de durum böyledir. Halihaz rda giriflimci yetifltirmek için çaba harcarken elde var olan flirketlerimizin münfesih duruma düflmesi üzücüdür. fiirket say lar göz önünde bulunduruldu unda konuyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç oldu u ortadad r. Hükümet yetkililerimizin bu say lar dikkate alarak konuyu yeniden de erlendirmesini arzu ediyoruz diye konufltu. Baflkan dan Özden veda H CR 21 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 8 fiubat 1429 de erli Çubuk halk na flahs ma 2 dönem belediye baflkanl hizmetini lay k gördükleri için sonsuz teflekkürlerimi sunar m diye yazan büyük afifller haz rlayarak Baflbakan Erdo an a minnetini sundu. Ülkenin zor bir süreçten geçti ini hat rlatan Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, bu süreçte küsmenin yerine partisine ve baflbakana destek olunmas gerekti ini vurgulayarak, yap lan bilbordlarla ilgili flunlar söyledi: Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an Bey Allah raz olsun bize 2 dönem halk m za hizmet etmek ad na görev verdi. Bizde bu görevi lay k yla yerine getirdi imizi düflünüyoruz. Tabi takdirleridir ilçe baflkan m z aday olarak gösterdiler. Bizde ona tebriklerimizi ilettik. Baflar dileklerimizi ilettik. Biliyorsunuz Türkiye çok önemli ve çok s k nt l günlerden geçiyor. Biz bu durumda küserek, k r larak veya baflka partililer gibi partiden ayr lmak istemedik. Bu süreçte ülkemizin birlik ve beraberli i için Baflbakan m za destek olmak ad na partimize hizmet edece iz ve çal flaca z. Evet, 30 Mart a kadar hizmet edece iz ve görevden ayr l rken de dökerek saçarak falan de il, teflekkür ederek ayr laca z. Bu ak partiye yak flan bir tav r olsa gerek. Di er siyasi partilerin adaylar n n tutumlar na bak yoruz. Efendim parti de ifltirmelerine falan bak yoruz. Biz bunun tersini yaparaktan örnek davran fl sergilemeyi uygun gördük. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 Tuna, Yenikent esnaf yla bulufltu S incan Belediye Baflkan Mustafa Tuna Fatih esnaf n n ard ndan bu kez de Yenikent Esnaf ile bir araya geldi. Tuna, esnaflarla tek tek konufltu, sorunlar n dinledi. Sincan Belediyesi esnaf yla el ele Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldi i ilk günden bu yana Sincanl lar n sorunlar n dinlemeye ve çözüm aramaya devam ediyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, her cuma düzenlenen halk günlerinde Sincanl lar n sorunlar dinlemeye devam ederken, ayn zamanda rutin olarak esnafla, sivil toplum kurulufllar yla ve muhtarlarla istiflare toplant lar na da yapmaya özen gösteriyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, bu kez de Yenikent esnaf yla görüfltü. Yeniketteki dükkanlar gezerek sorun ve önerileri dinleyen Baflkan Tuna ya her gitti i yerde de yo un ilgi ve destek vard. lgi karfl s nda oldukça mutlu olan Baflkan Tuna, esnaf ve vatandafla teflekkür etti. stiflarenin çok önemli oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Gerek esnaf m z, gerekse sivil toplum kurulufllar yla yapt m z her istiflare toplant lar n ve ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bizler vatandafllar m z n sorunlar n çözmek için buraday z. Elimizden gelen her hizmeti Sincanl lar için yapmaya gayret ediyoruz. dedi. Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bulufltu A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Gençlik Merkezleri ne giderek çocuklarla sohbet etti. Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte, bu hafta sonunu Y ld ztepe Mahallesi Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine ay rd. Y ld ztepe Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulunan Baflkan Tiryaki, baflar n n s rr n Alt nda l çocuklarla paylaflt. Baflkan Tiryaki, yaklafl k 100 ö rencinin kat l seminerde kitab n ve okuman n önemi üzerinde durdu. Okuman n insan ufkunu geniflletti ini, hayatta baflar l olmak için okuman n çok gerekli oldu unu söyleyen Baflkan Tiryaki Hepinizin evinde birden fazla televizyon var. Ama pek çok evde bir kitapl k ya da küçük de olsa bir kütüphane yok. Her evde mutlaka bir kütüphane olmal ve hepiniz mutlaka okumal s n z. dedi. Sohbet havas nda geçen toplant da Gençlik Merkezi üyesi ö renciler, Baflkan Tiryaki ye yo un ilgi gösterdi. Baflkan Tiryaki ye Baflar n z neye borçlusunuz, Hiç spor yapt n z m, Hangi tak m tutuyorsunuz? gibi sorular yönelten gençler, Baflkan Tiryaki yi gülümsetti. Baflkan Tiryaki her merkez ziyaretinde oldu u gibi, Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyelerine de kitap da tt. Üyelerin devam durumu ve dersler hakk nda bilgiler al p, derslikleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

3 AK ile Gökçek ten birlik mesajlar YAS N DUR flark lar ile e lenceyi zirveye tafl yan isim oldu. Programda konuflan Melih Gökçek, Keçiören Metrosu nun K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile y lsonuna kadar aç laca n belirterek, Kuflca z da birlikte Keçiören deki Kad nlar Matinesi program na birlikte kat larak birlik mesaj verdi. aç yoruz. 35 bin metrekare kapal alana sahip 40 n Türkiye nin en büyük aile yaflam merkezini yak nda Keçiören Gücü Ziyafet Salonu nda Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen programa Melih Bu merkeze Ankara n n her taraf ndan ücretsiz servisler üzerinde aktivitenin olaca bir merkez olacak buras. Gökçek efli Nevin Gökçek, Mustafa Ak da efli Hatice düzenleyece iz sizler faydalan n diye. Yine Keçiören Ak ile birlikte geldi. Keçiörenli kad nlar n büyük ilgi Fatih Köprüsü ne paralel bir köprüyü Sanatoryum Caddesi nden afla olarak direk Konya Yolu na ba lay p gösterdi i matinede Aysun Kaba Stilini Keflfet adl gösterisini sunarken, Ankaral Coflkun Direk ise nefleli trafik sorununu çözmek istiyoruz. Tiryaki, mahalle mahalle dolafl yor MUHAMMED MESUT KEÇEC A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim çal flmalar kapsam nda mahalle toplant lar na tüm h z yla sürdürüyor. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki her gün yaklafl k 1000 Alt nda l vatandaflla bir araya geliyor, onlar n sorular n cevapl yor. Efli Saadet Tiryaki yle birlikte önceki gün Güneflevler Mahallesi sakinleriyle buluflan Baflkan Veysel Tiryaki, dün de Y ld ztepe, Do antepe ve Feridun Çelik Mahallelerinde oturan vatandafllarla sohbet etti. Alt nda l lar ise Baflkan Veysel Tiryaki yle olan gönül ba lar n n her geçen gün daha da güçlendi ini vurgulad. Güneflevler Mahalle sakinlerinin isteklerine bir bir cevap veren Baflkan Tiryaki: Mevlam, Alt nda l hemflehrilerimle olan gönül ba m z hiç koparmas n. dedi. Tiryaki, y ld r yap lan yanl fllar n son bulmas için çal flt klar n belirterek at lan her ad mda Alt nda daha da ileri götürmeyi amaçlad klar n söyledi. Y l içerisinde ilçede 15 bine yak n inflaat yap ld na dikkat çeken Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi olarak y lda yaklafl k 1000 tapu verildi ini de sözlerine ekledi. Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi nde konuflmas n sürdüren Tiryaki, sosyal donat alanlar n n Alt nda da her zaman yer alaca n kaydetti. Att her ad mda Alt nda cazibe merkezi haline getiren Baflkan Tiryaki, çocuklara verdi i önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Tiryaki: M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül Yeflilbay r sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sakinlerini Çocu un karn n doyurmakla, üzerine birkaç parça giysi almakla, cebine 3-5 kurufl para koymakla çocuk yetiflmez. Alt nda Belediyesi olarak yeni nesillerin zihnini açma amac tafl yoruz. diye konufltu. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde Do antepe ve Feridun Çelik Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinleyen Baflkan Tiryaki, bu bölgelerde kentsel dönüflüm ad na önemli ifllere imza att klar n dile getirdi. Tiryaki, flehir planlar n n yap lmad dinledi. Akgül e Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer, Baflkan Yard mc lar Erdo an Karada ve Ayd n Demir de efllik etti. Geçen befl y l n de erlendirmesini yapan Akgül; takdirde çarp k yap laflman n sürece ine iflaret ederek Göreve geldi imizde Alt nda n yüzde 70 inde imar yoktu. mar planlamas yap lmadan ne hastane yapabilirsiniz, ne okul, ne de sosyal donat alanlar ifadelerine yer verdi. Kentsel dönüflümün art k vatandafl taraf ndan istendi ini kaydeden Baflkan Tiryaki, 30 binden fazla gecekondu y kt klar n n alt n çizdi. Tiryaki, ileriye dönük modern projelerin devam edece i müjdesini de Alt nda l larla paylaflt. Akgül Yeflilbay r sakinlerini dinledi Mamak ta birçok ilke imza att k. Befl y l önce göreve gelirken bir seçim beyannamesi yay nlad k. O seçim beyannamesinde verdi imiz bütün sözleri yerine getirdik. Yapt m z yat r mlarla Mamak Ankara n n yeni y ld z haline geldi. Bir dönemin çöplü üyle ve cezaeviyle an lan Mamak, flimdi ad n spor yat r mlar yla, kentsel dönüflümleriyle duyuruyor. Sa lad m z mali disiplinle birlikte hem bütçemiz büyüdü hem de y llard r biriken borçlar ödendi. Yani gelecek nesle borçlu bir belediye b rakmayaca z dedi. Yeflilbay r n 2009 y l nda yaflad en büyük sorunun altyap sorunu oldu unu dile getiren Akgül; Yeflilbay r n altyap sorunu tamamen çözüldü. Bu gün altyap sorunlar ndan bahsetmiyoruz. Büyükflehir belediyesiyle beraber yapt m z ve Yeflilbay r n önünde bulunan köprülü kavflakla yaflanan üzücü kazalar n da önüne geçtik. Ayr ca bölgemizin ilk hastanesi yine Yeflilbay r a yap l yor. Bu gün Yeflilbay r: aile merkeziyle, bilgi eviyle, gençlik merkeziyle, parklar yla Mamak ta yaflanan dönüflümün en güzel örneklerinde biri oldu dedi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim çal flmalar kapsam nda mahalle toplant lar na tüm h z yla sürdürüyor. ANKARA /3 Yaflar ve Yavafl yemekte bulufltu E ski l Genel Meclisi üyesi Yaflar Öztürk taraf ndan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek amac yla yemek düzenledi. Yeme e Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. Ankara n n dört bir yan ndan çeflitli partilerden eski ve yeni il baflkanlar, ilçe baflkanlar, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve vatandafllar CHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek için bir araya geldi. Kürsüye ç karken herkesi selamlayan Yavafl, partililerden büyük ilgi gördü. Yaflar Öztürk e ve partililere destekleri için teflekkür eden Yavafl, 30 Mart yerel seçimlerinde kazanmay hedeflediklerini belirtti. Ankaral için elinden gelenin fazlas n yapaca n dile getiren Yavafl, flunlar söyledi: Ankara için daha önce de aday olmufltum. O dönemde en önemli sorunlar n ulafl m ve su oldu unu görmüfltük. Bugün görüyorum ki Ankara n n en büyük sorunu Melih Gökçek ve bizim de en büyük projemiz Melih Gökçek ten kurtulma projesidir fleklinde konufltu. Önyarg lar n y k lmas ve 12 Eylül siyasetinin ortadan kalkmas için bir araya geldiklerini bildiren Yavafl, flunlar söyledi: nsanlar m z ötekilefltirmeden sahip ç kaca z. Ankara ya sahip ç kaca z. Bugün yetkilerin büyük ço unlu u büyükflehir belediye baflkan nda toplan yor. Bunun de iflmesi laz m. En az yüzde 51 ile kazanmay hedefliyoruz. Ankaral n n aya a kalkma zaman geldi. Rakibimizin siyaset felsefesi iftira, karalama üzerine kurulu. Hiçbir de er yarg s kalmam fl insanlar n koltuk sevdas yüzünden yapmayaca fley yoktur. Biz korkmuyoruz. Ankara ve Ankaral için güç birli i yapt k. Desteklerinizi bekliyoruz. Çeflitli partilerden insanlar bir arada görmekten mutluluk duydu unu kaydeden Yaflar, Mansur Yavafl ve kendisini destekleyen herkese teflekkürlerini iletti. Türkiye nin kaynaklar n haysiyetli kullanacak kiflilere ihtiyaç oldu unun alt n çizen Yaflar, Herkes sorumlulu unu bilmeli ve ona göre hizmet etmeli. Türkiye nin yan s ra Baflkent Ankara n n kaynaklar çocuklar m z n gelece i için do ru ve dürüst kullan lmal. 5 sene içerisinde 64 senede yap lan n fazlas n yapt m. Bugün s ra Ankara y sevenlerdedir. yi hizmet, kal c eserler ve de er görmek için demokrasiyi içsellefltirmifl bir belediye baflkan na ihtiyac m z var. Yavafl, Ankara halk n düflünüyor, seviyor ve hizmet etmek istiyor. Ankaral n n ona sahip ç kaca n biliyoruz diye konufltu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Benimle Delirir misin? Yenimahalle de sahnelendi Y enimahalle Belediyesi farkl türlerde, birbirinden de erli sanatç lar n sahne ald oyunlar sanatseverlerle buluflturmaya devam ediyor. Bu hafta Mehtap Bayri ve Necmi Yap c n n sahneye koydu u Benimle Delirir misin? adl oyun, tiyatro severlerle bulufltu. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen Mine Artu nun kaleme ald, 2 perdelik oyunu, çok say da tiyatrosever keyifle izledi. Kad n ve erkek iliflkilerindeki açmazlar konu alan evlilik komedisi türündeki oyun, Baflkentlilere unutulmaz saatler yaflatt. Performanslar yla izleyiciden tam not alan usta oyuncular, zaman zaman seyirciyi de oyuna dahil etmeyi ihmal etmeyerek izleyenleri kahkahaya bo du. Birbirleriyle internette tan flan Cevdet ve Nermin in evlili e giden iliflkileri ve sonras nda akl n s n rlar n zorlayan birlikteliklerini konu alan oyunu, tiyatro severler keyifle izledi. MURAT PARLAK A K Parti den Belediye Baflkan aday olarak gösterilen Bar fl Ayd n, hayvan sever belediyecilikte sadece da de- il, tüm Türkiye de örnek ilçe olma parolas yla yola ç kt klar n söyledi. da yaflayan her canl mutlu olacak diyen Ayd n, sadece sokak de il ev hayvanlar na yönelik projelerinin oldu unu kaydetti. Ayd n Sokak hayvanlar n sadece afl - lay p sokaklara geri salmayaca z. Her mahallede infla edece imiz butik bar naklarla onlar açl ktan, susuzluktan ve tehlikelerden de koruyaca- z dedi. Bar fl Ayd n, mahallelerde kurulacak bar naklarla, sokak hayvanlar n k fl n dondurucu so uktan, yaz n da kavurucu s caktan koruyacaklar n söyledi. Mahallelerde belirli aral klarla tesis edilecek bar naklar sayesinde sokak hayvanlar n n aç ve susuz kalmas n n da önüne geçilece ini ifade eden Ayd n, flöyle devam etti: Bar naklar m zda sokak hayvanlar n n beslenmesini belediye olarak biz üstlenece iz. Hayvanlara yemek vermek isteyen l lar da, evlerinden getirdikleri art k besinleri sokaklara gelifligüzel atmak yerine bar naklarda toplayacak. Eskiflehir de yaflanan kedinin vahflice öldürülmesi olay na da de inen Ayd n, yaflanan olay n büyük üzüntüye neden oldu unu belirterek, Eskiflehir de korumas z zavall bir hayvan n vahflice öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Yarad lan severim yaradandan ötürü sözüyle yola ç k p, her canl n n yaflam hakk n aziz bilen bir anlay flla hareket edece iz diye konufltu. Evcil hayvanlar için ise Türkiye de belediyecilikte ilk olma özelli- i tafl yan bir projeyi hayata geçirmeyi planlad klar n anlatan Ayd n, B ala da seçim koordinasyon merkezi aç l fl na kat lan Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek, burada halka hitap etti. Bala seninle gurur duyuyor sloganlar eflli inde kürsüye gelen Baflkan Gökçek, Bala ilçesi Ankara Büyükflehir Belediyesi s n rlar na dahil oldu unda, Bala bir baflka olacak flimdi dedi ini an msatarak, O gün bugündür brahim le elele çal fl yoruz. Ne dediysek sözümüzü tuttuk. Belki ufak tefek eksiklerimiz olmufltur ama fazlal klar m zda oldu diye konufltu. Balan n bu süreçte tarihinde görmedi i hizmeti gördü ünü vurgulayan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Asfalt yoktu art k asfalt var, kald r m var, alt yap s var, suyu var. Hatta ilave suyu da getiriyoruz. Ya seçimin sonuna do ru ya da birkaç hafta sonra gelmifl olacak. Ar tma tesisi yapt k. Sadece Bala içine de il Avflar ve civar ndaki köylere de su verece iz. Geçmiflte size diyeceklerdi ki Bala ya K z l rmak tan su gelecek, sülfat bile temizlenecek, kimse inanmazd. Allah m lütfetti biz bunu yetifltirdik. Balaya hay rl u urlu olsun. Bala da ayr ca bir Gençlik Merkezi yap ld n da an msatan Baflkan Gökçek, dü ün salonu inflaat n n ise yüzde 95 inin bitirildi ini söyledi. Bala Pazar yerinin üzerinin kapat laca na iliflkin daha önce verdi i sözü de an msatan Baflkan Gökçek, Ben ihalemi yapt m. Ama 80 metrekarelik bir yerin kamulaflt rmas bitmemiflti. O bitmifl. hale yap ld için bu y l içinde Pazaryerinin üzeri de kapanm fl olacak diye konufltu. Aç klamalar n 2014 yerel seçimler sonras Evcil hayvanlar için bölgesel ve s - n fland r lm fl misafirhaneler kuraca- z. Burada evcil hayvanlar n hem bak mlar gerçeklefltirilecek hem de aileleri huzur içerisinde tatile gidebilecek dedi. Evcil hayvan misafirhanelerinin gece gündüz fark etmeksizin hayvan sahiplerince internet üzerinden izlenebilece ini dile getiren Ayd n, Bu hizmet tüm Türkiye ye örnek olacak diye konufltu. da yaflayan yafll vatandafllar da unutmad klar n kaydeden Ayd n, flunlar söyledi: Belirli bir yafl n üzerindeki vatandafllar m z n evcil hayvanlar için kuraca m z Evcil Canl Bak m Ekibi sayesinde bak m hizmetlerini evlere tafl yaca- z. 24 saat esas na göre görev yapacak ekiplerimiz, ça r ald nda hemen yafll vatandafllar m z n hizmetine koflacak. Bizler tüm anlay fl m z da yaflayan her canl n n mutlulu u üzerine kurduk. Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek, Bala da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Baflkan Gökçek Bala da konufltu Bala ya yönelik projelerini aktararak sürdüren Baflkan Gökçek, Belediye Kanunu na eklenen yeni bir madde ile l Özel daresi yetkilerinin Büyükflehir Belediyelerine devredildi ini, böylelikle tar m ve hayvanc l teflvik edici projeler yapabildiklerini an msatt. Belediye bünyesindeki 12 flirketin bu konuda çal flmalar yapt n kaydeden Baflkan Gökçek, 17 çevre ilçe için çeflitli projeler üzerinde çal fl ld n aç klad. Baz tesisleri hediye edeceklerini baz lar n da maliyeti karfl l uzun vadeli ödemeler karfl l nda kooperatiflere devredeceklerini aktaran Baflkan Gökçek, Dünya Bankas ve Avrupa Birli i hibelerinin de araflt r ld n söyledi. Bu yat r mlar ndan bir tanesinin ilçeye kazand r lacak mezbaha ve hayvan borsas oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, gelecek 5 sene içinde tar m ve hayvanc l destekleyip aya a kald rmaya niyetli olduklar n vurgulayarak, bu sene ya da önümüzdeki sene içinde mezbahan n da borsan n da bitmifl olaca n müjdeledi. Ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile çeflitli anlaflmalar yapt klar n da dile getiren Baflkan Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Hangi bölgede tar m, hayvanc l gelifltiririz diye bilimsel çal flmalar yap l yor. Bir projemiz var. Nadasa b rak l nca bofl kalan tarlan z de erlendirmek istiyoruz. Aspir denen bir bitki var. Ya üretiliyor. Topra yormuyor. Ciddi manada gelir elde etmeniz mümkün oluyor. Aspiri iflleyen bir fabrika kurmak hem ya üretmek hem de art klar ndan hayvanlara küspe yapmak istiyoruz. Y lda iki sefer hasat alacaks n z inflallah. AK Parti Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Hayvan sever belediyecilikte örnek ilçe olaca z Genifl Aç Süleyman GÖKSU SELMANI FAR SÎ HAZRETLER N N RESÛLULLAH'I BULMASI Selman- Farisi (r.a.), Peygamber Efendimizi (s.a.v.) bulmak için ç kt uzun yolculukta, nihayet Medine ye giden kervana rastlad. 'Beni Arap diyar na götürünüz de, flu davarlar m, flu ineklerimi size vereyim' dedi. Kabul edip kafilelerine ald lar. (fiam cihetinden Medine ye yak n) Vâdi'l-Kura denilen yere gelince ihanet edip köle olarak bir Yahudi'ye satt lar. Hicret'in beflinci y - l na kadar köle olarak yaflam flt r. Resûlullah (s.a.v.) ona, azat olmas için efendisiyle anlaflmas n söyledi. Selman (r.a.), efendisi ile üç yüz hurma fidan dikmek, meyve verinceye kadar onlara bakmak ve dört yüz dirhem alt n vermek flart yla anlaflt. Resûlullâh (s.a.v.), ashab na: "Kardeflinize yard m edin." buyurdu. Sahabeler üç yüz tane fidan ona verdiler. Resûlullâh (s.a.v.), ona: "Selman! Git çukurlar kaz. Dikmeye s ra geldi i zaman onlar sen dikme, bana haber ver. Onlar kendi ellerimle yerlerine koyay m." buyurdu. Selman Farisi (r.a.), çukurlar n kaz lma iflini Ashab n yard m yla bitirdi. Resûlullâh (s.a.v.), bahçeye giderek bütün fidanlar dikti. Ancak bir tanesini Hz. Ömer dikti. Bu fidanlar n tamam ayn sene içinde -Allâhü Teâlâ'n n izniyle- meyve verdi. Ancak Hz. Ömer in dikti i fidan meyve vermedi. Resûlullâh (s.a.v.) o fidan söküp tekrar diktiler, fidan o anda meyve verdi. Resûlullâh (s.a.v.), Selman (r.a.) yan na ça- rarak, efendisine ödemesi gereken dört yüz dirhem alt n ödemesi için ona yumurta büyüklü- ünde bir alt n külçesi verdi. Selman (r.a.): "Bu benim ödemem gereken miktar nas l karfl lar ya Resûlallah?" Demekten kendini alamad. Resûlullâh (s.a.v.) ona; "Ey Selman! Allah onunla senin borcunu karfl layacakt r." buyurdu. Selman (r.a.): "Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, onunla ödemem gereken miktar ödedim. O alt n Uhud (da ) ile tart lsa ondan a r gelirdi." Buyurdular. lçede ar c l n geliflmesi için de teflvik projeleri ürettiklerini ifade eden Baflkan Gökçek, Bala, makus talihini yenecek. Gençlerin Ankara ya yerleflmesine gerek kalmayacak. Kendi tarlas nda ifl yerlerinde karn n doyuracak, paras n kazanacak. El ele inflallah Balam z daha güzel günlere getirece iz diye konufltu. Bala Belediye Baflkan brahim Gürbüz ün ricas üzerine hak sahiplerinin tümünün evet demesi flart yla Atatürk Caddesi ni geniflletme ve kentsel dönüflüm planlamas için de söz veren Baflkan Gökçek, konuflmas n, Biz sözlerimizi verdik. Söz verip de tutmad m z olmad. Allah bize güç versin derman versin sözlerimizi tutal m. Siz de Bala olarak AK Partimize yüzde 70 oy vereceksiniz ki bizim de Baflbakan m za karfl yüzümüz olsun sözleriyle bitirdi. Konuflman n ard ndan Baflkan Gökçek ile Bala Belediye Baflkan Gürbüz, AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl kurdelesini kestiler.

5 Türkiye'de 2 milyon kifli tekstilde çal fl yor ZM R (CHA) E ge Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Hüseyin Kado lu, Türkiye'de 2 milyon kiflinin tekstil alan nda çal flt - n söyledi. Ülkenin tekstil ve konfeksiyon sektöründe çok önemli bir yere sahip oldu- unu belirterek, "1980'li y llardan sonra tekstil ve konfeksiyon sanayisi geliflmeye bafllad. Özel sektör kurulufllar da bu y llarda art fl gösterdi. 1990'l y llar n ortas ndan itibaren çok büyük bir potansiyel yakaland ve d fl ihracat m z geliflim kaydetti. Türkiye bugün, Avrupa n n ve Dünya n n en büyük tekstil üreticisi haline geldi. Oldukça önemli hammadde lif kaynaklar m z mevcuttur. Bu kaynaklardan faydalanarak sektörümüz çok baflar l çal flmalar yapmaktad r." dedi. Prof. Dr. Kado lu, tekstil sanayisindeki geliflim ve de- iflimden de bahsetti. /5 EKONOM Rus Vali den Türk giriflimcilere yat r m ça r s Moskova Bölgesi Kolomna lçesi Valisi Andrey Vaulin, baflkent Moskova ya 45 dakika mesafede bulunduklar - n, cazip imkanlar n oldu u ilçelerine Türk giriflimcileri bekledi ini söyledi. MOSKOVA (CHA) R usya Türkiye fladamlar Derne i nin (RUT D) merkezinde Türk ifladamlar ile bir araya gelen Vaulin ve ekibi bölgelerinin tan t m n yapt. Moskova bölgesinin güneydo usunda yer alan ilçe Rusya n n Mucizesi olarak görülen Kolomna Kremlini nin çevresinde yer al yor. lçelerinin her geçen gün yabanc yat r mc için daha cazip hale geldi ini ifade eden Rus Vali, Bizim en büyük avantaj - m z Rusya n n en büyük pazar konumunda olan Moskova dan sadece 80 ve 120 kilometre mesafede yer almam z. Ulafl m sistemlerin yenilenmesi Moskova Kolomna ulafl m süresini 45 dakikaya indirdi. Baflkent ve etraf ndaki yerlerin yat r mlara doymufl olmas ve oradaki pazarlar n sabitleflmesi müteflebbisleri yeni f rsatlar aramaya zorluyor ve bu aç dan Kolomna etraflar onlara çok çekici geliyor. ifadelerini kulland. TARIM, HAYVANCILIK VE NfiAAT MALZEMELER CAZ P SEKTÖRLER Tar m, hayvanc l k, inflaat, inflaat malzemesi üretimi, kimya gibi birçok alanda büyüme potansiyeli oldu unu kaydeden Vali flu flekilde konufltu: Kolomna yüzy llarca Moskova n n adeta sebze bahçesiydi. Yafl meyve ve sebze üretimi buran n sakinleri için hala çok önemli bir gelir kayna. Moskova dan gelen toptanc lar mahsulleri daha büyümeden yüzde yüz sat n al yor ve k fl boyu baflkent halk na satarak büyük kar ediyor. Büyüttü ümüz sebzelerin stoklama, y kama ve ifllemesini siz yat r mc lar n yard m yla bünyemizde yapabilseydik çiftçimizin çabalar de er kazan rd. Çar döneminden kalma iki tu la fabrikas gururumuzdur ve burada inflaat malzeme üretimi yap labilece inin göstergesidir. Kolomna Bölgesi Yat r m Kurulu Baflkan Boris Polinskiy, Son y llarda Danimarka, Fransa, Hollanda, srail, Polonya ve yerli firmalar sayesinde ilçemize 9 milyar ruble yat r m çekebildik. Siz Türk giriflimcilerin çok aktif ve at lgan oldu- unuzu biliyoruz ve Kolomna ilçesi olarak bekliyoruz. ça r - s yapt. Pol nskiy, lçemizin Moskova ya en yak n yerinde 118 hektarl k arazide bir teknopark yapma projemiz var, buran n alt yap ifllemleri yap l yor ve bu teknoparkta kimya ve petrokimya fabrikalar dahil olmak üzere tüm sanayi projeler gerçeklefltirilebilir, bunun için tüm ruhsat ve evraklar m z haz r. Ortak yönetim firmas kurarak bu araziden Türk ifladamlar na s f ra yak n bir rakamla kiraya verebiliriz. Yat r mc lar m zdan tek beklentimiz halk m z için istihdam sa lamak ve ifllerini en iyi flekilde yapmakt r. Belirli orandaki yat r mlar için de aflamal olarak belirli oranlarda federal vergiler düflüyor. bilgisini verdi. Toplant sonras nda RUT D Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Volkan Ergün Vali Vaulin e plaket hediye etti. Trafikte 18 milyona yak n araç var ANKARA (CHA) T rafi e kay tl araç say s 2013 y l Aral k ay sonu itibar yla 17 milyon 939 bin 447 oldu. Ortalama yafl 12,3 olarak hesaplanan trafikteki 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5 i LPG li, yüzde 31,1 i benzinli, yüzde 26,9 u ise dizel yak tl olarak belirlendi. Kay tl tafl t n yüzde 51,8 ini otomobil, yüzde 16,3 ünü kamyonet, yüzde 15,2 sini motosiklet, yüzde 8,7 sini traktör, yüzde 4,2 sini kamyon, yüzde 2,4 ünü minibüs, yüzde 1,2 sini otobüs, yüzde 0,2 sini ise özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) kay tlar na göre Aral k ay nda trafi e kayd yap lan toplam 81 bin 911 tafl t içinde otomobil yüzde 63,8 ile ilk s rada yer ald. Bunu s ras yla yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 9,4 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör takip etti. Tafl tlar n yüzde 6,2 sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. KAYIT YAPILAN ARAÇ SAYISI B R ÖNCEK AYA GÖRE AZALDI Aral k ay nda trafi e kayd yap lan tafl t say s Kas m ay na göre yüzde 13,8 azald. Bu azal fl otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 7,8, otobüste yüzde 27,3, kamyonette yüzde 14,3, kamyonda yüzde 11,5, motosiklette yüzde 32,3 olarak gerçekleflti. Özel amaçl tafl tlarda yüzde 52,3, traktörde ise yüzde 19,3 art fl oldu. Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre trafi e kayd yap - lan tafl t say s nda yüzde 13,5 art fl gerçekleflti. Bu art fl otomobilde yüzde 23, minibüste yüzde 43,3, kamyonda yüzde 26,2, özel amaçl tafl tlarda yüzde 14,5, traktörde yüzde 44,4 oldu. Otobüste yüzde 39,7, kamyonette yüzde 21,4, motosiklette yüzde 0,7 azal fl gözlendi. OCAK-ARALIK DÖNEM NDE TRAF KTEK ARAÇ SAYISI 906 B N ARTTI Ocak-Aral k döneminde 1 milyon 131 bin 390 adet tafl t n trafi e kayd yap ld, 225 bin 356 adet tafl t n ise trafikten kayd silindi. Böylece trafikteki toplam tafl t say s 906 bin 34 adet artt. Devri yap lan toplam 469 bin 334 tafl t içinde otomobil yüzde 66,7 ile ilk s rada yer ald. Otomobili s ras yla yüzde 17,6 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör, yüzde 3,9 ile kamyon takip etti. Aral k ay nda devri yap lan tafl tlar n yüzde 7,5 ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçl tafl tlar teflkil etti. Böylece 2013 y l Ocak-Aral k döneminde toplam 5 milyon 73 bin 592 adet tafl t n devri yap lm fl oldu. LPG L ARAÇ ORANI YÜZDE 41,5 Aral k ay sonu itibar yla trafi e kay tl 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5 i LPG li, yüzde 31,1 i benzinli, yüzde 26,9 u dizel yak tl. Yak t türü bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,5. MOTOR S L ND R HAC MLER Ocak-Aral k döneminde trafi e kayd yap lan 654 bin 905 adet otomobilin yüzde 38,3 ü , yüzde 20,5 i 1300 ve alt, yüzde 17,3 ü , yüzde 16,7 si , yüzde 5,3 ü , yüzde 1,6 s 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,2. MARKALARA GÖRE DA ILIM Aral k ay nda trafi e kayd yap lan otomobillerin markalara göre da l m na bak ld nda 52 bin 277 adet otomobilin yüzde 13,3 ünün Renault, yüzde 11,9 unun Volkswagen, yüzde 9 unun Ford, yüzde 8,5 inin Opel, yüzde 7,5 inin Hyundai, yüzde 6,7 sinin Fiat, yüzde 6,4 ünün Toyota, yüzde 4,3 ünün Dacia, yüzde 3,8 inin BMW, yüzde 3,5 inin Peugeot oldu u, yüzde 25,2 sinin ise di- er markalardan olufltu u görüldü. KAYITLI TAfiITLARIN ORTALAMA YAfiI 12,3 Türkiye de 2013 y l sonu itibar yla trafi e kay tl 17 milyon 939 bin 447 motorlu kara tafl t için ortalama yafl 12,3 olarak hesapland. Ortalama yafl otomobillerde 11,8, minibüslerde 11,9, otobüslerde 10,9, kamyonetlerde 8,8, kamyonlarda 14,2, motosikletlerde 11,5, özel amaçl tafl tlarda 14,2 ve traktörlerde 22, y l sonu itibar yla otomobillerin yafl grubuna göre da l m na bak ld nda, toplam otomobillerin yüzde 33,4 ünün 0-5 yafl aras, yüzde 17,6 s n n ise 21 yafl ve üzeri otomobillerden olufltu u tespit edildi. Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL ANKARA (CHA) Ç evre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, 2013 y l nda geri dönüflüme tabi tutulan at klar n ekonomiye 1,3 milyar TL katk sundu unu söyledi. Ayr ca geri dönüflüm tesislerinde 60 bin kifli istihdam edildi ine dikkat çekti. dris Güllüce, yapt yaz l aç klamada Ömrünü tamamlam fl 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton at k akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton at k motor ya- ndan 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlam fl hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâ t, plastik, cam ve metal ambalaj at ndan 1,1 milyar ekonomiye katma de er kazand r lm flt r. dedi. Güllüce, Ayr ca 232 adet söküm amaçl gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdalar n geri dönüflümü sonucu elde edilen gelir yaklafl k 720 milyon TL dir. Buna ilave olarakçevresel etkileri yüksek olan 526 ton at k pil de toplanarak bertaraf sa lanm flt r. ifadelerini kulland. GER DÖNÜfiÜMDE 60 B N K fi ÇALIfiIYOR At klar n ekonomiye bir di er katk s n n ise istihdam oldu unu vurgulayan Güllüce, flunlar aktard : Türkiye 2002 y l nda bu alanda yaklafl k 5 Bin çal flan ve 60 Milyon TL katma de er sa layan bir noktada iken 2013 y l nda 60 Bin çal flan ve 1,3 milyar TL katma de er sa layan bir noktaya gelmifltir. Bu rakamlara yurtd fl ndan ülkemize getirilerek sökümü yap lan ve demir çelik sanayisine hammadde oluflturan gemi söküm hizmetlerini de eklersek ekonomik kazanç 2,1 milyar TL yi bulmufl durumdad r. Turizmci 2014'ten umutlu ama gergin siyasi ortam riskinden endifleli ANTALYA T ürkiye turizminin lokomotifi konumundaki Antalya'da turizmciler 2014 y l ndan umutlu. Turizmcilerin yüzde 75'inde iyimser bir hava hakim. Ancak 2014'te yat r m maliyetlerini etkileyecek en önemli unsurun siyasi ortam olaca vurgulanarak, son dönemde yükselen siyasi tansiyonun oluflturabilece i riske dikkat çekiliyor. Antalya Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i'nin (AKTOB) ayl k ola an toplant s Kundu turizm bölgesindeki Delphin Imperial Otel'de yap ld. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk'ün de davetli oldu u toplant ya kat - lanlara, geçti imiz günlerde yay nlanan 'Turizm Sektörünün Yap s, Büyüklü ü ve Ekonomiye Katk s Araflt rmas 'n n kitapç - da t ld. Toplant ya kat lanlarla mini bir anket de yap ld, elektronik oylama fleklinde gerçeklefltirilen ankette turizmcilere 2014 beklentileri, otel doluluklar, enflasyon ve kur tahminlerinin yan s ra 2014'te yat r m maliyetini en fazla hangi göstergenin etkileyece i soruldu. Sorular cevaplayanlar n yüzde 34'ü geçen y la oranla yüzde 1-5, yüzde 35'i yüzde 5-10 aral nda, yaklafl k yüzde 8'i de yüzde 10'un üzerinde art fl yaflanaca tahmininde bulundu. Yine yaklafl k yüzde 10 da geçen art fl oran n n 2013'ün alt nda kalaca de erlendirmesinde bulundu.

6 /6 DIfi HABERLER KAM L ERG N SAO PAULO (CHA)- B rezilya'y geliflen ülkeler kategorisinden bir üst s n fa tafl mak için hükümet taraf ndan koordine edilen 'Büyük Brezilya Plan 'n n ikinci evresinde sona yaklafl ld. Üçüncü y l n dolduran 'Büyümeyi H zland rma Program -2' (PAC2) kapsam nda hedeflenen projelerin yüzde 82,3'si tamamland. Ülkedeki birçok bakanl n YUNUS ERDO DU K EV (CHA)- U krayna da ç kan fliddet olaylar neticesinde baflkent Kiev in bütün hastaneleri yaral larla doldu. Ukrayna Sa l k Bakan Vekili Raisa Bogat ryova yapt aç klamada; Kiev deki olaylar sonras nda hastanelere 605 kifli kald r ld. Bunlardan 263 ü eylemci, 342 ise polis. Hastaneye sevk edilenlerin büyük k sm ateflli silahlarla yaralanm fl. dedi. Ukrayna n n ba ms zl n kazand günden bu ortak büyüme hedefine kat l m yla oluflturulan Büyük Brezilya Plan ' adl kalk nma hamlesinin ikinci evresi olan PAC2'nin, y l sonunda hedefine ulaflmas bekleniyor. Ülkenin ulafl m, enerji, lojistik, çevre, flehir ve altyap sistemini geliflmifl ülkeler perspektifinden yeniden ele almay hedefleyen program kapsam nda bugüne kadar yaklafl k 250 milyar dolar harcand. Kiev deki hastaneler yaral larla doldu tarafa en kanl toplumsal olay dün yafland. Kiev de dün akflam saatlerinden sabaha kadar devam eden olaylarda 10'u polis olmak üzere toplam 26 kifli hayat n kaybetti. Ölenler aras nda Vesti Gazetesi (Rusya) muhabiri de bulunuyor. Öte yandan bütün hastanelerde ameliyathanelerin dolu ifade ediliyor. Gayri resmi yaral say s ise binlerle ifade ediliyor. Merkezde yaralanan protestocular gözalt na al nma endiflesiyle hastaneye gitmek, yerine çad rlarda gönüllü sa l k hizmeti veren doktorlara tedavi oluyor. Arap k yafeti giyen Prens Charles k l ç kuflan p dans etti nternet sansürüne ABD'den tepki Brezilya'y geliflen ülkeler kategorisinden bir üst s n fa tafl mak için hükümet taraf ndan koordine edilen 'Büyük Brezilya Plan 'n n ikinci evresinde sona yaklafl ld. Brezilya, kalk nma hamlesinin ikinci evresini tamaml yor Dilma Rousseff hükümeti taraf ndan projelendirilen kalk nma plan sürecinde, ülkede yeni havaalanlar, otoyollar, limanlar ve barajlar infla edilirken program n en önemli hedeflerinden biri olan toplu konut projesi kapsam nda flu ana kadar 1 milyon kifli ev sahibi yap ld. Ayr ca teknoloji üretimini art rmay amaçlayan kalk nma projesi için de 100 bin ö renci devlet bursuyla yurtd fl nda okutuluyor. WASHINGTON (CHA)- nternet yasas için Avrupa Güvenlik ve flbirli i Kurumu (AG T) ve ilgili yerlerle kay- A BD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Marie Harf, günlük bas n toplant s nda internet g lar n paylaflt klar n aktaran Harf, Onaylanan kanun, ciddi bir flekilde ifade özgürlü ü- sansürü ile HSYK n n yap s nda de ifliklik getiren yasay de erlendirdi. nü, bas n hürriyetini ve internette bilgi paylafl m n k s tlama potansiyeline sahip" diye ko- Harf, konuflmas nda, internet yasas na iliflkin, Kanun, ciddi bir flekilde ifade özgürlü- nufltu. nternete sansür yasas n n Türkiye'ye ünü, bas n hürriyetini ve internette bilgi paylafl m n k s tlama potensiyeline sahip ifadesuz etki yapaca n savunan Harf, "Cumhur- yurt d fl ndan yap lacak yat r mlara da olumlerini kulland. baflkan Gül taraf ndan kabul edilen yasa, anlad m z kadar yla Meclis te baz de iflikliklere daha u rayacak. Yasan n son haliyle uygulanmas veya mevcut süreçte Türkiye den temel ifade özgürlükleri ile hür ve ba ms z medyaya sahip ç k lmas n bekliyoruz" fleklinde konufltu. Yeni internet yasas nda yap lacak iki de iflikli in kendilerini tatmin edip etmeyece i sorusuna Harf, Yasa ç kt zaman ona göre yeniden bir de erlendirme yapabiliriz aç klamas nda bulundu. Ukrayna da iktidar ve muhalefet ateflkes ilan etti YUNUS ERDO DU K EV (CHA)- U krayna da t rmanan fliddet olaylar nda, Genelkurmay Baflkanl 'ndaki görev de ifliminin akabinde bir araya gelen iktidar ve muhalefetin görüflmesi sonras ateflkes ilan edildi. Ukrayna cumhurbaflkanl ndan yap lan aç klamada, Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in, Ukrayna Parlamentosu Baflkan Vladimir R bak, Siyasi Krizden Ç k fl Çal flma Gurubu üyeleri ve muhalefet liderleriyle yapt görüflmenin ateflkes karar ile sonland n duyurdu. Köflkteki görüflmeye; Cumhurbaflkan Yanukoviç, Cumhurbaflkan Genel Sekreteri Andrey Klüyev, Cumhurbaflkan Genel Sekreteri Yard mc s Andrey Portnov, Adalet Bakan Vekili Yelena Lukafl ile muhalefet parti liderleri Arseniy Yatsenük, Vitaliy Kliçko ve Oleg Tyagnibok kat ld. Görüflme sonucunda taraflar, ateflkes ve kan akmas n n durmas için ülkede istikrar n ve bar fl n amaçland diyalog sürecinin bafllad n bildirdi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi NAZ F ER fi K R YAD (CHA)- ngiltere Veliaht Prensi Charles Suudi Arabistan'a gerçeklefltirdi i ziyaret kapsam nda yetkililerle görüfltü. Prens Charles, 29. Cenadriye Festivali kapsam nda düzenlenen Suudi oyunlar na has elbiseleri giyerek dans etti. Prens Charles, dün Suudi Arabistan D fliflleri Bakan Prens Suud El-Faysal Al-Suud ile D fliflleri Bakanl ofisinde bir araya geldi. Charles, ayn günün akflam nda ise Suudi Arabistan' n baflkenti Riyad' n Cenadriye bölgesinde düzenlenen 29. Kültür ve Miras Festivali'ne kat ld. Prens Charles, burada Arap k yafeti giyip k l çla halk oyunlar na efllik etti. Suudi "Al-Ardaa" milli dans na uygun olarak Arap k yafetlerini giyen ngiltere Veliahd oyunlara kat lan Suudi Baflbakan kinci Yard mc s Prens Mukrin bin Abdülaziz, Milli Muhaf z Bakan Prens Mutab bin Abdullah' n yan s ra Al-Suud ailesinden prenslerle birlikte dans etti. Prens Charles Suudi Arabistan ziyaretinin son gününde tarihi Derayya bölgesinde incelemelerde bulundu. ngiltere Veliaht Prensi Charles, bugün akflam saatlerinde Suudi Arabistan'dan ayr larak Katar'a gitti. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

7 Ankara'da silahl sald r : 1 ölü, 6 yaral AR F EYVAZ ANKARA (CHA)- A nkara'da bir dernek binas na yap lan silahl sald r da 1 kifli öldü, 6 kifli yaraland. Olay, gece saatlerinde Yenimahalle de bulunan Bar fltepe Mahallesi Piri Caddesi Esnaflar Yard mlaflma Derne i nde meydana geldi. Dernek yetkilisi bir flah s ile E.K. aras nda henüz belirlenemeyen bir BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- B DP Grup Baflkanvekili Pervin Buldan, Faili Meçhul Davas kapsam nda Mehmet A ar n geçti imiz hafta mahkemeye özel ifade vermesini reddederek, ma dur yak nlar ve san klar karfl s nda tekrar ifade vermesi gerekti ini söyledi. Buldan, fllenen cinayetlerden sorumlu olarak tutulan bir insan n 20 dakikal k vermifl oldu u ifade Türkiye de hakk, hukuku ve adaleti yerine getirmeyecektir. Bundan önce Mehmet A ar n buraya gelerek ifade vermesi gerekiyor. diye konufltu. Faili meçhul cinayetler davas kapsam nda, Buldan: Mehmet A ar, herkesin önünde hesap vermeli Alt nda Nüfus Müdürü Mecit Bask n n 30 Eylül 1993 tarihinde Ankara da öldürülmesine iliflkin davan n üçüncü duruflmas Ankara 13. A r Ceza Mahkemesi nde yap ld. Dava hakk nda mütalaas n veren savc ise dosyan n faili meçhul davas ile birlefltirilmesini, san k Ayhan Çark n' n tutukluluk halinin devam n ve di er san klar için istenen tutuklama talebinin reddini istedi. Faili Meçhul Cinayetler Davas na kat lan BDP Grup Baflkanvekili Pervin Buldan, mahkemenin gidiflat, seyri ve verilecek olan kararlar n s k takipçisi olduklar n söyledi. Davadan nas l bir karar ç kaca n bildiklerini ifade eden ANKARA FLAS DA RES MÜDÜRLÜ ÜNDEN FLAS ALACAKLILARI SIRA CETVEL N N VE K NC ALACAKLILAR TOPLANTISININ LANI 2013/6 Müflisin Ad ve Adresi : Yüksel A aç flleri Dekorasyon Otomotiv Pen. Tan t m Pazarlama nflaat Turizm Tekstil Tic. ve San. Ltd.fiti. Müflis Yüksel A aç flleri Dekorasyon Otomotiv Pen. Tan t m Pazarlama nflaat Turizm Tekstil Tic. ve San. Ltd.fiti. hakk ndaki alacak ve istihkak iddialar n n tahkik ve tetkik ifllemi bitmifl. cra ve flas Kanunun 206 ve 207. maddeleri gere ince düzenlenen alacakl lar s ra cetveli Ankara flas Dairesinde incelemeye haz r bulundurulmufltur. S raya itirazlar n ilandan itibaren 7 gün içinde cra Mahkemesine, alaca n esas veya miktar na iliflkin itirazlar n 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yap lmas, gereken kanuni ifllemin ifas için ikinci alacakl lar toplant s günü olarak tayin edilen 13/03/2014 günü saat 14.00'dc Ankara llas Müdürlü ünde haz r bulunmalar veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu K.nun maddeleri gere ince ilan ve tebli olunur. 17/02/2014 (Bas n -2105) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. KIZILCAHAMAM CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2009/427 ESAS Afla da cins. miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman nyap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl; isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan banka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve flah s flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 12/02/ hale Tarihi : 12/03/2014 günü, saat 14:30-14:35 aras. 2. hale Tarihi : 28/03/2014 günü, saat 14:30-14:35 aras. hale Yeri : K z lcahamam Sanayi Ünsallar Otopark - Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %18 06 HBA 41 Plakal, 2001 Model. FORD Marka, TRANS T Tipli. Arac n ön panjur ve farlar n n k r k, sol yan taraflar vurmadan kaynakl ezik, çamurluk a zlar nda çürümelerin oldu u, arac n her yerinde muhtelif çaplarda boya kalkmalar n n ve çürümelerin oldu u kolluk say - s n n oldu u lastiklerinin % 50 kullan m kapasitesinde oldu u tespit edilmifltir. (Bas n -2175) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar nedenle tart flma ç kt. Tart flman n ard ndan E.K. olay yerinden ayr ld. K sa bir süre sonra olay yerine kalabal k ve silahl bir grupla gelen E.K. derne in içinde rastgele atefl etmeye bafllad. Bask nda dernek çal flan Necmettin Bozkurt hayat n kaybetti. Zafer G., Ahmet fi., R za K., Murat C., Mehmet fi. ve Ramazan K. ise yaraland. Bask n n ard ndan polis ve sa l k ekiplerine haber verildi. Yaralanan vatandafllar kendi imkanlar yla hastaneye gitti. Sa l k ekiplerinin tüm u rafllar na ra men Necmettin Bozkurt olay yerinde yaflam n yitirdi. Polis ekiplerinin dernek etraf nda çevre güvenli ini almas n n ard ndan olay yeri inceleme ekipleri, dernek önünde ve içinde çok say da bofl mermi kovan buldu. Polis, bask n n faillerini yakalamak için çal flma bafllatt. Buldan, fllenen cinayetlerden sorumlu olarak tutulan bir insan n 20 dakikal k vermifl oldu u ifade Türkiye de hakk, hukuku ve adaleti yerine getirmeyecektir. Bundan önce Mehmet A ar n buraya gelerek ifade vermesi gerekiyor. diye konufltu. Buldan, Y llard r devam eden ve bir ülkenin kanayan yaras olan faili meçhul cinayetler konusunda ne yaz k ki bir adalet sa lanamam flt r. Bugün de ayn noktaday z. De iflen hiçbir fley yoktur hukuk aç s ndan. Adalet aç s ndan da Türkiye de de iflen hiçbirfley yoktur. Bir hafta önce 17 bin insan n ölümünden sorumlu tutulan Mehmet A ar, sadece 20 dakika ifade vererek bu cinayetlerden kurtulman n yollar n ar yor. Buna da mahkeme ne yaz k ki destek oluyor. dedi. Türkiye nin bir hukuk devlet olmas itibariyle verilecek olan kararlara dahil olmas gerekti ini düflündüklerini kaydeden Buldan, Avukatlar n yapm fl oldu u savunmalar do rultusunda Mehmet A ar n mahkemeye gelip duruflmalara kat larak san klar karfl s nda ma durlar n yak nlar na hesap vermesi gerekti ini kaydetti. Buldan flöyle devam etti: fllenen cinayetlerden sorumlu olarak tutulan bir insan n 20 dakikal k vermifl oldu u ifade Türkiye de hakk, hukuku ve adaleti yerine getirmeyecektir. Bundan önce Mehmet A ar n buraya gelerek ifade vermesi gerekiyor. San klar n da tutuksuz de il, tutuklu olarak yarg lanmalar gerekiyor. /7 GÜNCEL YAfiAM Cinayet zanl s, 7 y l önce çald bilezikleri satarken yakaland RESUL YÖNET ANKARA (CHA) - A nkara Sincan ilçesinde yan komflusunu b çaklayarak öldürdükten sonra kolundaki 5 adet bilezi i çalan h rs z, polis ekiplerinin yo un çal flmas sonucunda 7 y l sonra yakay ele verdi. A.S. isimli flah s 30 Ocak 2014 günü, çald bilezikleri Sincan da bir kuyumcuda satmaya çal fl rken yakaland. 7 y l önce A.S. isimli bayan b çakla öldürerek kolundaki 5 adet bilezi i alan ve bugüne kadar bulunamayan zanl, Sincan Emniyet Müdürlü ü Asayifl Büro Amirli i ekiplerinin uzun süren yo un çal flmalar sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi. Olay 21 Mart 2007 tarihinde ilçedeki stasyon mahallesi Mini sokak numara 4/7 adresinde meydana geldi. D.A. isimli flah s yan komflusu olan A.S. isimli bayan b çaklayarak öldürdükten sonra kolundaki 5 adet bilezi i ald. Kasten öldürme ve nitelikli ya ma suçuyla Sincan Emniyet Müdürlü ü Asayifl Büro Amirli i ekipleri faili meçhul soruflturmas kapsam nda, flüphelinin tespitine yönelik çal flma bafllatt. Polis ekipleri A.S. isimli bayan n öldürüldü ü tarihte D.A. isimli flahs n yan dairede kirac olarak oturdu unu ve k sa süre sonra da baflka bir adrese tafl nd n tespit etti. Çok say da h rs zl k suçundan kayd bulunan A.S. isimli zanl tahinde çald bilezikleri Sincan da bir kuyumcuda satmaya çal fl rken yakay ele verdi. Zanl ç kar ld mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sa l k Bakanl : Kürtajda ailenin iste i ve sa l k durumu gözetiliyor BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- S a l k Bakanl bir gazetede yay mlanan Kürtaj olmak isteyen kad nlara hastanenin yan t : Senin bedenin benim karar m bafll kl haber ile ilgili olarak aç klama yapt. Bakanl k, tüm hastanelerde 10 haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaj, ailenin iste i ve sa l k durumu gözetilerek yap lmakta oldu unu ifade etti.türkiye de kürtaj n, Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine liflkin 18/12/1983 tarih ve say l Tüzük çerçevesinde uyguland n belirten Sa l k Bakanl, gebeli in 10. haftas doluncaya kadar kad n n sa l aç s ndan t bbi sak nca olmad takdirde, kad n n ve evliyse eflinin r zas ile kad n hastal klar ve do um uzmanlar nca kürtaj yap ld kaydedildi. Mevzuat kapsam nda yer alan hükümler çerçevesinde tüm hastanelerde 10 haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaj ailenin iste i ve sa l k durumu gözetilerek yap lmakta oldu unu belirten Bakanl k, aç klamada flu bilgilere yer verdi: Haberde yer alan 'Yasaya göre 10 haftaya kadar efl r zas aranmadan kad n n kürtaj hakk var' ifadesi do ru de ildir y l ndan beri yürürlükte olan 2827 Say l Nüfus Planlamas Hakk nda Kanunun 6. Maddesi 'Gebeli in Sona Erdirilmesinde zin' hususunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre kad n evli ise eflin r zas da aranmaktad r. Ayr ca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, haberde yasal süre içinde kürtaj yapmad iddia edilen hastanelerle ilgili bir inceleme bafllatm flt r. T.C. ANKARA 7. ASL YE HUKUK MAHKEMES LAN Say : 2013/507 Esas Davac, MEL HAT ARPA ile Daval, NÜFUS MÜDÜRLÜ Ü aras nda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyad Düzeltilmesi stemli) davas nedeniyle; Davac n n açm fl bulundu u DAVANIN KABULÜ ile VAN ili VAN MERKEZ ilçesi fiaban YE Mahalesi/ Köyü Cilt: 11, Hane: 91, BSN :60'de nüfusa kay tl, SEFER LE AD LfiAH'tan olma 01/09/1983 do umlu, T.C.Vatandafll k numaral MEL HAT ARPA (GÜL)'ün nüfusta MEL HAT olan ad n n MEL HAT ELA olarak düzeltilmesine, karar verilmifltir. lan olunur. (Bas n -2212) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA 3. ASL YE T CARET MAHKEMES LAN Davac lar KEZBAN AYAZ, GENÇ D NAM K Nfi. E T. BAS. YAY. GID. TH. MAD. ELK. TH. HR. SAN. VE T C. LTD. fit., HAT CE SULAK taraf ndan daval S.S. LCAN KONUT YAPI KO- OPERAT F aleyhine aç lan flas ( flas n Ertelenmesi) davas nedeniyle; lgililerin ve di er alacakl lar n ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz edip, iflas gerektiren bir hal bulunmad n ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde yokluklar nda yarg lamaya devam olunaca, yokluklar nda karar verilece i K nun 166. ve 173/2. maddeleri uyar nca ilanen duyurulur. (Bas n -2206) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. S NCAN ASL YE T CARET MAHKEMES NDEN LAN ESAS NO: 2013/355 Esas Davac MER-TAfi YAPI DENET M H ZMETLER LTD fit taraf ndan daval S.S. P YADE KO- NUT YAPI KOOPERAT F aleyhine aç lan flas ( flas n Aç lmas ) davas nedeniyle; Aç lan bu davan n yarg lamas 17/04/2014 günü saat 09:35'a b rak lm flt r. K'nun 177/son, 178/2 ve 166/2 maddeleri uyar nca alacakl lar n, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya kat lmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebli olunur. 18/02/2014 (Bas n -2146) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 SA LIK /8 KAH RE (AA) B al ar s n n salg lad zehir, pek çok kronik hastal kla mücadelede destekleyici tedavi ürünü olarak kullan l yor. M s r' n daha çok gelir seviyesi düflük bölgelerinde ra bet gören ar yla tedavi merkezleri M s r'da bal ar s yla tedavi fiizofreniden korunmak, anne sütüyle mümkün Abant zzet Baysal Üniversitesi (A BÜ) Rektörü Prof. Dr. Hayri Coflkun, anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre flizofreni hastal na yakalanma riskinin çok daha az oldu- unu belirterek, her gün tüketilen bir kase yo urdun insan ömrünü uzatt n söyledi. ZM R (AA) BOLU (AA) C oflkun, AA muhabirine yapt aç klamada, sütün her memeli canl n n yavrusu için salg lad s v ve dünyaya gelen yavrular n ilk tan flt g da maddesi oldu unu anlatt. Her do an bebe in anne sütü almas gerekti ini vurgulayan Coflkun, "Bu, mecburiyet. Bebek en az bir y l, mümkünse daha fazla anne sütüyle beslenmeli. Bebek do ar do maz do adan gelen birtak m risklere karfl zay f durumdad r. Özellikle hastal klara karfl çok savunmas zd r. Bu savunma mekanizmas anne sütüyle desteklenir. Anne sütü daha çok ba fl kl k sistemini güçlendiren maddelere sahip. Bu, sadece anne sütüyle sa lanabilir, baflka sütlerle sa lanmas mümkün de il" fleklinde konufltu. Bebe e sütten baflka g da maddesi verildi i takdirde sindiriminin mümkün olmad na dikkati çeken Coflkun, "Bebekte sindirmek için gerekli mekanizmalar geliflmemifltir. Bu anlamda da bebe in anne sütüne mutlak manada ihtiyac vard r. Özellikle bebe in geliflimini sa layan protein esasl maddelerin al nmas nda anne sütü büyük önem tafl r. Ayr ca anne sütü, bebe in enerji ihtiyac n karfl layacak 'laktoz' dedi imiz süt flekeri, sadece sütte bulunan fleker anne sütünde vard r. Bebek sadece anne sütü ile bunu sa layabilir. Bebe- Sporculara kalp uyar s zmir Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Uzman Doç. Dr. Öner Özdo an, kalp hastalar n n egzersiz yapabilece ini ancak a rl k kald rma ve tekvando gibi spor branfllar ndan uzak durmas gerekti ini söyledi. Özdo an, müsabaka s ras nda geçirdi i kalp krizi nedeniyle milli tekvandocu Seyithan Akbal k' n hayat n kaybetti ini hat rlatarak, sporcular n kalp hastal klar na dikkat etmesi gerekti ini belirtti. Kalp hastalar n n her sporu yapamayaca na iflaret eden Özdo an, hastal - n türüne göre spor branfl n n belirlenebilece ini anlatt. Kriz geçiren bir hastaya iyileflme sürecinin parças olarak da spor tavsiye ettiklerini dile getiren Özdo an, "Asl nda kalp hastas egzersiz yapamaz diye bir kural yok ama a rl k kald rma ve tekvando gibi çarp flmal sporlar önermiyoruz" dedi. Düz yolda yürüyüfl, koflma, yüzme gibi sporlar n kalp hastalar için iyi olabilece ine de inen Özdo an, "Hasta zaten kendisi de sa l k durumunu hisseder. Kendini zorlamamal. Seyithan Akbal k' n durumu tamamen farkl. Çarp flmal spor yap yor. Bu çarp flmal sporlarda herhangi bir darbe kalbi durdurabilir. E er altta yatan bir kalp hastal varsa bu spor hiç uygun de il" diye konufltu. Baz ritim bozukluklar n n da spor için engel olabilece ini kaydeden Öner Özdo an, EKG, efor gibi rutin sporcu sa l k testlerinin yan s ra aile hikayesi ve genetik geçifllerin de önem tafl d - n ifade etti. Ailesinde erken yaflta kalp kalp hastal klar nedeniyle yaflam n kaybeden sporcular n dikkatli olmas gerekti ini vurgulayan Özdo an, flöyle devam etti: " leri tetkiklere bak lmas laz m. E er çocuk tekvando gibi bir spor yapacaksa tetkiklerin gözden kaç r lmamas laz m. Bazen anomaliler olabilir, damar yap s farkl olabilir ve bu durum spor s ras nda ortaya ç kabilir. Afl r egzersiz ve aort genifllemesiyle riskli durumlar ortaya ç kabilir. Her fley normal olsa bile sternuma (iman tahtas ) gelen çok sert bir vurufl o anda kalbi durdurabilir, altta bir hastal k olmasa in beyin geliflimine anne sütünün büyük katk s bulunmaktad r" diye konufltu. Anne sütü konusunda genifl araflt rmalar yap ld n anlatan Coflkun, "Anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre flizofreni hastal na yakalanma riski çok daha az olur. Bu aç dan da anne sütü çocu un sa l kl geliflmesi aç s ndan çok daha önem tafl r. Anne sütünün faydas sadece bununla bitmez, çok daha faydas var. Anne sütü, kemik, difl gelifliminde kalsiyum minareli do rudan sütle sa lanabilir. Süt, gerekli ihtiyac karfl layabilecek formdad r. Gerek protein ihtiyac aç s ndan, gerek vücudun baz fonksiyonel durumlar n ayakta tutmas bak m ndan, gerekse ba fl kl k sistemini güçlendirme aç s ndan bebek daha bafltan mutlaka anne sütüyle beslenmeli" de erlendirmesinde bulundu. "Her yaflta süt al nmal, her gün al nmal " diyen Coflkun, flöyle devam etti: "Süt, mümkünse yemeklerden ya bir-iki saat önce ya da sonra al nmal. Süt, yemeklerle beraber al nd nda baz a r metalleri ba layabilece i için demiri de ba lar. Bu süreçte kans zl k belirtisi ç kabilir. O aç dan yemeklerden önce ya da sonra al nmas tavsiye olunur büyük yafllardakilere. Bireylerin tüketmifl oldu u her g dan n vücut için ayr yeri ve önemi var. Süt sütle ya da baflka bir g da maddesi ayn g da maddeleriyle yan yana tüketilmemeli. Bunlar n her birinin önemi farkl. Bunun için gerekli tüm g dalar afl r ya kaçmadan vücudun ihtiyac kadar tüketilmeli." bile kalp durabilir. Ölen sporcuda altta ne tür hastal klar n yatt n bilmiyorum ama altta yatan hastal klara da çok dikkat edilmeli." Sporcularda ani ölüme en s k kalp duvarlar n n kal nlaflmas hastal n n neden oldu unu aktaran Özdo an, asl nda genetik geçiflli olan bu hastal egzersizin tetikledi ini bildirdi. Koroner anomalilerin de ani kriz ve ritim bozuklu unun sebepleri aras nda yer ald n dile getiren Özdo an, genetik geçiflli ritim bozukluklar na da önem verilmesi gerekti ini söyledi. "Sporcu kalbi" kavram oldu unu belirten Özdo an, a r spor yapan kiflilerde kalp duvar n n kal nlaflt n, bu durumun genetik hastal klarla kar flt r lmamas gerekti ini, ileri tetkiklerle ayr m n ortaya ç kaca n dile getirdi. Sporcu olmayanlar n da a r spor yapmadan önce kardiyoloji uzman na baflvurmas n isteyen Doç. Dr. Özdo- an, "Gö üs a r s, çarpt nt olabilir. 'Ben kofltukça aç l yorum' diye bir fley yok" dedi. her gün onlarca hastaya hizmet veriyor. Bu merkezlerde çal - flanlar ar lar n gelen hastalar sokmas n sa layarak tedavi ediyor. AA muhabirine konuflan ar yla tedavi merkezi iflletmecisi Seyyid es-sayih, kendilerine daha çok Hepatit C, k - s rl k ve sinüs hastalar n n geldi ini söyledi. Sayih, kendilerine gelen hastalar n öncelikle baflka hastal klar olup olmad - n ve doktora gidip gitmediklerini araflt rd klar n dile getirerek, hastan n ar yla tedavi edilebilece ine karar verdikleri anda sürecin bafllad n kaydetti. Ar yla tedavi merkezi çal flanlar ndan fiaban Mübarek ise bal ar s yla tedavinin ücretsiz oldu unu ifade ederek, merkeze gelen hasta say s na göre günde 500 ila bin ar kulland klar n belirtti. Omur ili i hastal nedeniyle ar yla tedavi merkezine gelen Halid Diyab da, "Buraya önce omur ili imdeki sorun nedeniyle müracaat ettim ve çok faydas n gördüm. dedi. "Hastane enfeksiyonu yo un bak mda görülüyor" ANKARA (AA) nönü Üniversitesi Turgut Özal T p Merkezi Çocuk Yo un Bak m sorumlu doktoru Prof. Dr. Cengiz Yak nc, daha a r hastalar n yatt ve daha çok giriflimin oldu u yo un bak mlar n hastane enfeksiyonlar n n bafll ca görüldü ü yerler oldu unu belirterek, "Az hastane enfeksiyonu görülen yo un bak m ünitelerinin ödüllendirilmesi bununla mücadeleye katk sa lar" dedi. Prof. Dr. Yak nc, AA muhabirine yapt aç klamada, mikroplara ba l geliflen hastal klar n "enfeksiyon hastal " diye tan mland n, bu enfeksiyonlar n hastaneye yat fltan saat sonra geliflti- i takdirde "hastane enfeksiyonu" olarak adland r ld n söyledi. "Daha a r hastalar n yatt ve daha çok giriflimin oldu u yo un bak mlar, hastane enfeksiyonlar - n n bafll ca görüldü ü yerlerdir" diyen Yak nc, bu enfeksiyonlar n, ciddi anlamda ölüm ve sakatl klara yol açt için çok önemli oldu unu belirtti. ABD'de hastane enfeksiyonlar yla iliflkili ölümlerin ilk 10 ölüm nedeni içinde yer ald n anlatan Yak nc, flu bilgileri aktard : "Bu enfeksiyonlar n tedavisi zor ve pahal d r. Çünkü bunlara yol açan mikroplar, ilaçlar n ço una karfl dirençlidir. Direnç sorunu tedavide baflar s zl klara ve ciddi maliyet art fl na neden olmaktad r. Hastanede yat fl süresi uzamakta, yaflam kalitesi bozulmakta, masraflar artmakta, ifl gücü, üretkenlik kayb ve hukuki sorunlara neden olmaktad r." Prof. Dr. Yak nc, hastane enfeksiyonuyla organize flekilde mücadele etmek için Türkiye'de 1984 y l ndan itibaren hastanelerde "Enfeksiyon komitesi" kuruldu unu, "Hastane nfeksiyonu ve Kontrolu Derne i"nin de bu mücadeleye destek verdi ini ifade ederek, Sa l k Bakanl n n "Enfeksiyon kontrol hekimli i ve hemflireli i" sertifikal kurslar açt n, "Ulusal Hastane Enfeksiyonlar Sürveyans A " kurdu unu an msatt. Hem hastane enfeksiyonlar - na dikkat çekmek hem de yo un bak m ünitelerinde çal flanlar n bu konudaki duyarl l klar n motive etmek amac yla "ödüllendirme" yoluna gidilmesinde yarar bulundu unu belirten Prof. Dr. Yak nc, "Bir y l içinde en az hastane enfeksiyonu görülen yo un bak m ünitelerinin ödüllendirilmesi, bununla mücadeleye katk sa lar. Bu ödüller yo un bak mlar n ve hastanelerin daha az hastane enfeksiyonu konusunda yar flma içinde olmas n sa layabilir. dedi. Akyurt fiahin Yefliltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A Akyurt(Jandarma Karfl s ) Akyurt Habibe Ulucanlar Cad. No:86/B Ulucanlar Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Do an ZAFER MAH.M LL EGE- MENL K CAD.NO:108/A Beypazar Türkü Sokullu Mehmet Pafla Cad. No:115 Dikmen Bar fl Nevzat Tando an Cad. No:18/E Afla Ayranc Safirtepe Mustafa Kemal Mah. Dumlup nar Bulvar No:226/B Yeni Balgat Eser O uzlar Mah. Bar fl Manço Cad. No:6/9 Balgat Günefl Taflkent Cad. (1.Cad.) No:3/A(Mobil Yan ) Beflevler Borahan Birlik Mah.401.Sok. No:14/B Cankat Bülten Sok. No:29/B K.Dere ANKA Eti Mah. G.M.K. Bulvar No:47/A /Ankara Gürol Meflrutiyet Cad. No:36/1 K z lay Gül Y ld r m Beyaz t mah. Ankara Bulvar No:1/C Çubuk Çubuk Damla Su Kemalpafla Mah. Cumhuriyet Cad. So uk P nar Sok. No:4 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada lim Süvari Mah.1681.Cad. No:26/21 Etimesgut Etimesgut Vedat BAHÇEKAPI MAH CAD. NO:15/8 Etimesgut Turkuaz Atakent Mah. fiehit Celal flen Sok. No:56/B Elvankent Etimesgut Yeni Ekin Eryaman Mah. Türkkonut Bloklar Akcenter AVM 262.Sok. No:6/60 Etimesgut Etimesgut rem G.O.P. Mah Sok. No:4/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Vereseli Diren Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:12/16 Kazan Kazan Serim Karakaya Mah. Ba lum Bulvar No: 101/B Keçiören Keçiören Güneflin Uyan fl Mah. K zlarp nar Cad. No:226/C Keçiören Keçiören Farma Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. Küçükbahçe Sok. No: 3/B Etlik Keçiören Ezgican ncirli Mah. Yunus Emre Cad. No:149/B ncirli Keçiören Demirhan Yenice Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/18 K z lcahamam K z lcahamam Çorumlu Baflak Mah. Özalp Cad. No:51/A Mamak Mamak Aydan n Cengizhan Mah. Natoyolu Cad. No:373/C Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Ayd n Cumhuriyet Mah. Mentefle Cad. No:42/A Polatl Pursaklar Fatih Fatih Mah. Fatih Cad. No:47/A Pursaklar Pursaklar Merve Atatürk Cad. No:128/D Sincan Sincan Aktürk Akflemsettin Mah. Polatl 1. Cad. No:32/9 Sincan

9 Evrendeki en eski y ld z bulundu TEKNOLOJ /9 Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede haritada yerini ald Astronomlar n son derece özel bir teleskopla yapt klar bilimsel çal flma, evrendeki en eski y ld z ortaya ç kard TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ANKARA (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA A vustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) astronomlar n baflkanl nda yap lan bilimsel çal flma, Dünya'dan 6000 fl k y l uzakl ktaki y ld z n, 13,7 milyar y l önce meydana gelen büyük patlamadan hemen sonra olufltu unu gösterdi. Düflük yo unlukta demir bar nd ran y ld zlar, renklerine bakarak saptama yetene ine sahip ANU'ya ait SkyMapper adl teleskop yard m yla yap lan keflif, astronomlara ilk kez en eski y ld zlar n yap s n inceleme imkan verdi. ANU Astronomi ve Astrofizik Araflt rma Okulu'ndan Dr. Stefan Keller baflkanl ndaki bilim ekibince yap - lan keflif, Nature dergisinde ve ANU'ya ait internet sitesinde bilim dünyas na tan t ld. Yapt klar keflfin, ilk oluflum aflamas ndayken evrenin neye benzedi i konusunda bilim dünyas na fl k tutaca- n belirten Keller, " lk kez tart flmaya yer b rakmayacak flekilde evrenin oluflum aflamas nda ortaya ç kan bir ilk y ld z n kimyasal izini bulduk" dedi. Keflif, güney yar m kürede gökyüzünün dijital haritas n ç karmay amaçlayan bilimsel bir projeye ev sahipli i yapan, Avustralya'daki Warrumbungle Da lar üzerinde kurulu Siding Spring Gözlemevi'ndeki çal flmalar sonucu yap ld. Yap lan keflif, fiili'deki Magellan teleskobu ile yap lan gözlemlerle de do ruland. Y ld z n yap s n inceleyen araflt rmac lar, evrende bilinen en eski y ld - z n güneflten 60 kat daha büyük bir kütleye sahip, bafllang ç evresindeki bir y ld z n bir "süpernova" sonucu parçalanmas n n ard ndan olufltu unu saptad. Bir y ld z n fliddetle patlamas durumuna "süpernova" ad veriliyor. Süpernovalar, ömrünün sonuna gelmifl büyük kütleli y ld zlar n bar nd rd nükleer yak t tüketmesi nedeniyle kütlesinin bir k sm n n yo un çekim gücünün etkisiyle çekirde in üstüne kaymas sonucu olufluyor. Kayan kütle nedeniyle kendi çekim kuvvetine dayanamayacak kadar a rlaflan çekirde in dev bir patlamayla çökmesi sonucu "süpernova" meydana geliyor. Bafllang ç evresindeki y ld zlar n uzaya büyük miktarda demir b rakan son derece fliddetli patlamalar n ard ndan öldü ünün san ld n anlatan Keller, ancak bu y ld z n çevresinde karbon ve magnezyum gibi daha hafif elementlere ait iflaretlere rastlanmas - na karfl n, demire ait bir izin görülmedi ini ifade etti. Keller, "Bu bize, bafllang ç evresindeki y ld zdaki patlaman n flafl rt c derecede az bir enerjiyle oldu unu gösteriyor. Bafllang ç evresindeki y ld z parçalamaya yetecek miktarda bulunan, demirin de aralar nda bulundu u hemen hemen tüm a r elementler, patlaman n merkezinde oluflan kara delik taraf ndan tüketilmifl" dedi. ANKARA (AA) A merikal astronomlar, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin eksiksiz haritas n ç kard. Yap - lan çal flmayla ilk kez Asteroit Kufla 'n n ötesinde yer alan bir gezegenin uydusunun yüzeyinin küresel ölçekteki eksiksiz jeolojik haritas ç kar lm fl oldu. NASA'ya ait uzay araçlar Galileo ile Voyager 1 ve Voyager 2'nin çekti i en iyi görüntülerin bir araya getirilmesiyle ç kar lan harita, teknik olarak Ganymede'nin yüzeyinin çeflitli jeolojik özelliklerini resimliyor. Harita, Günefl Sistemi'nin tarihi geliflimi boyunca oluflumu ve evrimi süren uydunun jeolojik özelliklerini ayr nt l olarak gösteriyor. Bu özellikler, Ganymede'nin iç yap s n n evriminin yan s ra uydunun yüzeyine gömülü durumdaki yap lar n evrimine fl k tutuyor. Haritada yer alan jeolojik özellikler, Ganymede'nin, yak n ndaki di er Jüpiter uydular olan "lo", "Europa" ve "Callisto" ile aras ndaki dinamik etkileflimlere iliflkin de bilgiler veriyor. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamal Fizik Laboratuvar 'n n internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kurumun bilim uzman ve gezegen bilimci Wes Patterson ile Wheaton College yüksekokulundan Geoffrey Collins'in baflkanl ndaki bilim ekibi taraf ndan haz rlanan harita, ABD Jeolojik Araflt rma Kurumu taraf ndan yay mland. Petterson, çal flmalar na iliflkin yapt aç klamada, "Ganymede'nin yüzeyinin tamam n haritaland rmam z sayesinde, bu, gerçekten de benzersiz uydunun oluflumu ve evrimine iliflkin bilimsel sorulara daha eksiksiz cevaplar verebilece iz" dedi. lk kez ünlü talyan astronom Galileo Galilei taraf ndan 1610'da keflfedilen buzlarla kapl Ganymede, Jüpiter'in yan s ra Günefl Sistemi'nin de en büyük uydusu olma özelli ini tafl yor. Jüpiter'in varl teyit edilen 67 uydusundan 7'ncisi olan Ganymede 5262 kilometrelik bir çapa sahip. Ganymede, bu büyüklü üyle Günefl Sistemi'ndeki Merkür ve cüce gezegen Plüton'u geride b rak - yor. Ganymede'nin bir di er özelli iyse Günefl Sistemi'nde yer alan uydular aras nda kendi manyetosferi olan tek uydu olmas. Bu, Ganymede'nin, içinde bar nd rd elektrik yüklü parçac klar kontrol eden bir manyetik alana sahip oldu u anlam na geliyor. Soldan sa a 1.. Bir fleyin özünü oluflturan ana öge, temel... Alt l ganyanda yer alan üçüncü koflu "Her an gerçekleflebilecek tehlike" anlam ndaki "... k l c " deyiminde geçen bir söz... Asmas olan roniye dayal... "Öldürülmek veya bafl belaya u ramak" anlam na gelen "... gitmek" deyiminde geçen bir söz Ekmek (eski)... Ciltçilik Ok atmaya yarayan, iki ucu aras na kirifl gerilmifl, e ri a aç veya metal çubuk... Atom say s 79 olan, 1064 C'de eriyen, kolay ifllenen, yüksek de erli, paslanmaz element, zer (simgesi Au)... Deniz veya göl sular ile çevrilmifl küçük kara parças, cezire Hareketini sa layan, harekete getiren (eski)... Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayr ld ktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanm fl saplar Halk hizmeti gören devlet organlar n n tümü... Kamalamak ifli flaret... A r yük kald rmaya ve bir yere tafl maya yarayan araç... Z rhl ve silahl, tekerlekleri paletli, motorlu savafl tafl t... Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses Günefle bakarak namaz vakitlerini bildiren kimse (eski)... Bir duvarda kap, pencere, kemerleme vb. bölümler için b rak lm fl aç kl k "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi flaflma, sitem bildiren bir söz... Gerçekli in temeli olarak yaln zca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüflü, çokçuluk karfl t, bircilik, monizm Konma, konulma (eski)... Petrol gibi yan c bir madde yakarak veya elektrik ak m yla içindeki teller akkor durumuna geçerek fl k veren alet... Küçük limon Afl r telafla ve s k nt ya düflürmek... Kayna mitolojik ça lara dayanan kiriflli bir çalg Ayakkab c l kta kullan lan küçük e e... Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekli inde, sar çiçekli, yapraklar iplik biçiminde parçal, hofl kokulu, baharatl meyveleri anason gibi yemeklerde ve baz içkilerde tat verici olarak kullan lan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan çok y ll k otsu bir bitki ki say s n n ülefltirme say s fat... Dokunarak incelemek Tenekelemek ifli... Su k y - lar ndaki böcekleri yiyerek yaflayan yaban örde i (halk a z )... Yukar dan afla ya 1. Edinilen fley veya fleyler, müktesebat... Ara s ra Sebze ve meyvelerin yetifltirildi i ve hava flartlar na karfl korundu u cam ve naylonla kapl yer, limonluk, ser... Yap lm fl fleyler... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin ad, okunuflu Amonyakl tuzlarda maden rolü oynayan bir birleflim kökü... Ham petrolden ç kar - lan, merhem ve kremlerde kullan lan ve 31 C'de eriyen bir tür mineral ya fiimdiki zamana en yak n zamandan beri olan veya bu zamanda yap lm fl, olmufl olan... Ah vah... çerisine s v konulan, cam veya plastikten yap lm fl, dar a zl uzun kap Maddelerin temel yap lar n, birleflimlerini, dönüflümlerini, çözümleme, birleflim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim... Bir fleyin say s n ikiye ç karmak (halk a z ) Amaç edinilen, ulafl lmak istenen fley, ideal... Cisimler taraf ndan yans lanan fl n gözde oluflturdu u duyum... flsiz, iflsiz güçsüz, bafl bofl, aylak Türk alfabesinin dördüncü harfinin ad, okunuflu... Ça r, tellal ile duyurma (halk a z )... Bir araya getirmek, birlefltirmek Üste verilen fley, fark... Aklama, temize ç karma (eski) Bir yap n n veya arac n katlar ndan altta olan... fiaman... Kemiklerin toparlak ucu Can olan, diri, yaflayan... Toprak ve rutubet muhafazas amaçlar ile çay r ve mera üzerine b rak lan veya baflka yerlerden getirilip serpilen her türlü bitki art... Enerji Görüfl, irade vb. nitelikleri yüksek, yetenek ve erdemleri herkesten üstün olan insan, dâhi... lk durumunda kalm fl olan, geliflmesinin bafl nda bulunan, iptidai, primitif Dikme... Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel ad... Bir fleyin fiyat n art rma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bindirim Yanlamak ifli veya durumu... Çimlemek ifli Alüminyum elementinin simgesi... Ölüm cezas ile cezaland r lm fl olan (kimse)... Dogma Yoksulluk içinde ve güçlükle (geçinmek)... E rilmekte olan yün, keten vb. fleylerin tutturuldu u, bir ucu çatal de nek...

10 YAfiAM MEVLÜT KAZAN ANKARA (CHA) - /10 P ir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve E itim Vakf Genel Baflkan Mustafa Selmanpako lu, "Alevilik, M T in 2010 tarihli tehdit listesinde örgüt kategorisine sokuldu." dedi. Ayr ca, AK Parti iktidar döneminde Sünnileflmifl bir Alevilik infla edilmeye çal fl ld n söyledi. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve E itim Vakf yöneticileri, 1514 y l nda Yavuz Sultan Selim ile fiah smail rekabeti olarak anlamland r lan Osmanl -Safevi savafl n 500. y ldönümünü fiah Hatayi EBUBEK R ATMACA ANKARA (CHA)- A K Parti Ankara l Baflkanl na yürümek isteyen grubu polis ekipleri, coplar ve biber gaz ile engelledi. AK Parti den sonra eylemi sürdürmek için Milli E itim Bakanl na gitmek isteyen kalabal polisler yine cop ve biber gaz ile kovalad. Kovalamaca esnas nda tekmeler ve tokatlar havada uçufltu. Polislerin, kaçanlar Y l ilan etmeleri nedeniyle Ankara'da bas n toplant s yapt. Vak f Genel Baflkan Mustafa Selmanpako lu yapt aç klamada, Osmanl -Safevi savafl üzerinden 500 y l geçmesine ra men Alevilerle ilgili de iflen bir durumun olmad na iflaret etti. "AK PART DÖNEM NDE, ALEV LER VE ALEV L K ÜZER NDEK TEHD T ARTTI" Geçmiflte fleyhülislam fetvalar, padiflah fermanlar yla Alevilerin yok edilmeye çal fl ld n öne süren Selmanpako lu, "2002 y l nda iktidar olan AK Yolcu otobüslerinde de emniyet kemeri zorunlu hale geldi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Cop ve gazla eylemci kovalayan polisler 10 kifliyi gözalt na ald BURAK ÇAN AN- KARA (CHA)- Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve E itim Vakf Genel Baflkan Mustafa Selmanpako lu, "Alevilik, M T in 2010 tarihli tehdit listesinde örgüt kategorisine sokuldu." dedi. Selmanpako lu: Alevilik, M T'in tehdit listesinde 'örgüt' kategorisine sokuldu Parti nin 12 y ll k dönemi de erlendirdi imizde Aleviler ve Alevilik üzerindeki tehdit artt. Ayr mc uygulamalar a rlaflt. Ötekilefltirici nefret söyleminin s radanlaflt n görüyoruz." dedi. "Alevilere ve Alevili e karfl sald rgan politika ve söylemler öyle bir kerteye geldi ki" diyen Selmanpako lu, kamuoyuna yans d gibi hükümet taraf ndan Alevilik'in, M T in 2010 tarihli tehdit listesinde örgüt kategorisine sokuldu una dikkat çekti. Selmanpako lu, "Bu durum, hayat n her alan nda Alevilere yönelik çok aç k bir tasfiye ve d fllamay beraberinde getiriyor." aç klamas n yapt. G eçti imiz aylarda meydana gelen kazalarda Kayseri'de 21, Sivas'ta 9 kiflinin yaflam n yitirmesi, yolculuklarda emniyet kemerinin önemini yeniden gündeme getirdi. Otobüs kazalar nda 30 vatandafl n hayat n kaybetmesi üzerine flehirleraras otobüslerde emniyet kemeri kullan m zorunlulu unun yeni yay nlanan Karayollar Trafik Yönetmeli i ile zorunlu hale getirildi. Verilen karar n yolcular n can güvenli i aç s ndan önemli oldu unu ifade eden Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu (TfiOF) Baflkan Fevzi Apayd n, Basit bulup, önemsemedi imiz önlemler asl nda hayat kurtar yor. Kaza yapan otobüslerde hayat n kaybeden vatandafllar m z emniyet kemeri kullansalard belki yüzde 70 i hayatta olabilirdi dedi. Emniyet kemerinin kaza halinde hayat kurtarmak için gelifltirilmifl önemli bir araç oldu unu hat rlatan Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu (TfiOF) Baflkan Fevzi Apayd n, sürücülerin emniyet kemeri ikaz sistemi susturmak için aparat takmak yerine, emniyet kemerlerini takmalar gerekti- ini belirtti. Yeni yay mlanan Karayollar Trafik Yönetmeli- inde yap lan de ifliklikle; Otomobillerin, arazi tafl tlar n n, kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 s n f minibüs ve otobüslerin bütün koltuklar nda "Emniyet kemerinin bulundurulmas ve kullan lmas zorunludur. Yaln z araç dururken kullan lan koltuklar ile ayakta da yolcu tafl yan M2 ve M3 kategorisi S n f A ve S n f 1 otobüslerde, koltuklarda, aras ndan yakalad ilk belirlemelere göre 10 kifli gözalt na al nd. Dev-Lis adl grubun üyeleri, önce Tabletçi de il bilimsel e itim istiyoruz sloganlar atarak, K z lay Kocatepe semtinde bulunan AK Parti'nin il binas na yürüyüfle geçti. Önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, kalabal n yürüyüflünü, parti binas önünde barikat kurarak engellemek istedi. Grup, aflmak için barikata yüklenince polisler de eylemcilere coplar ve biber gaz ile müdahale etti. Yaflanan arbedeye destek için takviye polis ekibi istendi. Göstericiler, eylemlerini Milli E itim Bakanl nda sürdürmek için harekete geçince, Çevik Kuvvet polisleri bu kez de kalabal n peflinden kofltu. Polisler, kovalamaca esnas nda coplar ve biber gaz n yine kullanmay sürdürdü. Tekme ve tokatlar n da havada uçufltu u kovalamacada polis, ilk belirlemelere göre yakalad 10 kifliyi göz alt na ald. 1 buçuk yafl ndaki Muammer'in ölümüyle 2 kiflinin görev yeri de ifltirildi YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- S a l k Bakanl, Van' n Gürp nar ilçesine ba l Yal nca köyü Çal k mezras nda hayat n kaybeden 1,5 yafl ndaki Muharrem Tafl' n ölümüyle ilgili yap lan soruflturmay tamamlad. Van 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli bir acil t p teknisyeni ile 112 Acil hekiminin Muharrem Tafl' n ölümünde kusurlu bulundu u belirtilen soruflturma raporunda, lgili kifliler hakk nda gerekli disiplin cezalar n n verilmesi ve görev yerlerinin de ifltirilmesine karar verilmifltir. denildi. Sa l k Bakanl, Van' n Gürp nar ilçesine ba l Yal nca köyü Çal k mezras nda hayat n kaybeden 1,5 yafl ndaki Muharrem Tafl' n ölümüyle ilgili bafllat lan soruflturma hakk nda yaz l bir aç klama yapt. Van ili Gürp nar ilçesi Yal nca Köyü Çeli mezras nda hayat n kaybeden Muharrem Tafl n ölümü ile ilgili olarak Sa l k Bakan Dr. Mehmet Müezzino lu nun talimat ile yap lan soruflturman n neticelendi i belirtilen aç klamada, Van 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli bir acil t p teknisyeni ile 112 Acil hekiminin görev kusuru bulundu u anlafl ld ndan, ilgili kifliler hakk nda gerekli disiplin cezalar n n verilmesi ve görev yerlerinin de ifltirilmesine karar verilmifltir. ifade edildi. Aç klamada ayr ca konuyla ilgili olarak Jandarma Karakolu ile l Özel dare flantiye görevlileri hakk nda gerekli incelemenin yap lmas için raporun bir örne inin Van Valili i'ne gönderildi i vurguland. Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, Muammer Tafl n ölümüne iliflkin aç lan soruflturmayla ilgili, "Henüz müfettifl raporu bana gelmedi, tamamlanmad. Dolay s yla flu anda daha ileri bir cümle söylemek durumda de ilim. atas olan, yanl fl olan onun bedelini ödeyecek aç klamas nda bulunmufltu. emniyet kemeri bulundurulmas zorunlu de ildir. Ayr ca yerleflim yeri içinde ticari amaçla yolcu tafl - mac l yapan M2 ve M3 s n f minibüs ve otobüsler (umum servis araçlar hariç) ile dolmufl otomobillerindeki yolcular n da emniyet kemeri kullanma zorunlulu u bulunmamaktad r. karar al nd. Resmi Gazete de yay mlanan Karayollar Trafik Yönetmeli i ile yeni düzenlemeler kapsam nda flehir yaflam nda sayg göstergesi kabul edilen sa a ve sola dönüfllerde, kurallara uygun olarak geçifl yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçifl hakk n vermemek art k 20 ceza puan na tabi olacak. Öte yandan, uyuflturucu veya uyar c maddeleri alm fl olan sürücüler ile kanlar ndaki alkol miktar 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlar ndaki alkol miktar 0.20 promilin üstünde olan di er araç sürücülerinin karayolunda araç sürmelerine müsaade edilmeyecek. Ayr ca geriye do ru befl y l içinde sürücü belgeleri birinci defas nda alt ay, ikinci defas nda iki y l, üç veya üçten fazlas nda ise her seferinde befler y l süreyle geri al nacak. Tespiti için teknik cihaz kullan lmas n kabul etmeyen ve bu nedenle hakk nda ifllem yap lan sürücülere 2 bin 78 Türk Liras para cezas kesilerek, araç kullanmaktan men edilecek.

11 Kapadokya, 2014 e yüzde 28 lik ziyaretçi art fl yla bafllad NEVfiEH R (AA) - K apadokya y 2014 ün ilk ay nda 92 bin 879 turist ziyaret ederken, geçen y l n ayn dönemine oranla turist say s nda yüzde 28 lik art fl gerçekleflti. Nevflehir Valili inden yap lan yaz l aç klamada, peri bacalar, kayadan oyma kiliseleri, yeralt flehirleri ve s cak hava balonculu u ile ünlü Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, 2014 ün Ocak ay nda 92 bin 879 yerli ve yabanc turistin gezdi i belirtildi. Bölgeyi geçen y l n ayn döneminde GAZ ANTEP (AA) - E vrim, yapt yaz l aç klamada, Türkiye nin tarihte pek Yolu nun üzerinde oynad önemli rolü ortaya ç karmak amac yla Tarihi Kentler Birli i çat s alt nda pek Yolu Sekretaryas oluflturulmas için çal flmalar yapt klar n belirtti. Bu kapsamda, stanbul da Tarihi Kentler Birli i Merkezi nde gerçeklefltirilen toplant da bu görevin Gaziantep e verildi ini vurgulayan Evrim, Gaziantep te ev sahipli ini gerçeklefltirdi imiz 7. pek Yolu Belediye Baflkanlar Forumu nun baflar l geçmesi ve flehrimizin pek Yolu hüviyetini tafl yan tüm tarihi eserlerin korunmas na yönelik çal flmalar foruma kat lan üyeleri etkiledi. pek Yolu üzerinde medeniyeti do udan bat ya tafl m fl olan bu kentlerin bir araya gelmesiyle hedefledi imiz tek fley var, dünya bar fl na katk sa lamak ifadelerini kulland. Forumda bir araya gelen üye ülkelerin amaçlar n n bu yolu eski günlerindeki canl l na kavuflturmak, sosyal, kültürel paylafl mlar baflta olmak üzere birçok alanda örnek iflbirlikleri kurmak oldu unun alt n çizen Evrim, flunlar kaydetti: Bu iflbirlikleri flimdiden meyvelerini vermeye bafllad. lk ortak proje olarak pek Yolu üzerinde bulunan tarihi oteller aras nda iflbirli i hedefliyoruz. Bu amaçla haz rlad m z proje görüflmeleri için Dünya Vatandafllar Örgütü (WCO) Baflkan Dr. Young Hoon Kwaak, Dunhuang Culture Hotel Yöneticisi Peter Wong ve Hidden Bay Otel sahibi Jae Ho Kim fiubat aras nda kentimize gelecek. Tarihi fiirehan, sahip oldu u tarihi kimlik dolay s yla bu projenin kentimizdeki aya olarak güzel bir TOP VE FZ OKL K LI I SAKARYA KIfiLASI MOTOR 2'NC KAD B NASI ZEM N, DRENAJ, P S SU HATLARININ BAKIM VE ONARIMI LE 1 ADET SICAK SULU KALOR FER KAZAN DE fi M MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I TOP VE FZ OKL K LI I SAKARYA KIfiLASI MOTOR 2'NC KAD B NASI ZEM N, DRENAJ, P S SU HATLARININ BAKIM VE ONARIMI LE 1 ADET SICAK SULU KALOR FER KAZAN DE fi M yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZ- LIDERE/ BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yaln z 1 Kalem. Pis Su Hatt Yenilenmesi, Kazan De iflimi. 1- NfiAAT MALATI % 72,25 2- MEKAN K MALATI % 23,44 3- ELEKTR K MALATI % 4,31 Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Polatl / ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli inde yer alan B-III GRUBU filer BENZER fi OLA- RAK DE ERLEND R LECEKT R. hale konusu ifle iliflkin ifl deneyim belgeleri sunulabilece i gibi ihale konusu ifli de içeren ifl deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu ifle ait ifl tutar, ifl deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. fl deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu ifle ait ifl tutar n n tespit edilebilece i bilgi ve belgelerin teklif kapsam nda sunulmas zorunludur Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: NfiAAT MÜHEND SL 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKA- RA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas - tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY R- M ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,0 (Bas n-2240) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar 72 bin 665 kiflinin ziyaret etti i ifade edilen aç klamada, turist say s nda bu y l yaflanan art fl n yüzde 28 i buldu u bildirildi. Aç klamada, turistlerin en fazla ziyaret etti i mekanlar n Göreme Aç k Hava Müzesi, Kaymakl ve Derinkuyu yer alt flehirleri oldu u kaydedildi. örnek oluflturmaktad r. stanbul Gaziantepliler Dernek Baflkan ve otelin flletmecisi Tahir Tekin Öztan da toplant da ev sahipli i yapacak. Bu projenin kentimiz ve tarihi pek Yolu üzerinde yer alan kentlerin turizmine canl l k kazand raca na inan yoruz. pek Yolu iflbirliklerinin yelpazesini genifl tutmak istediklerini belirten Evrim, e itim alan nda da iflbirli i oluflturmay hedeflediklerini ifade etti. Bu do rultuda bir iletiflim ve iflbirli i a kurulmas için görüflmelere bafllad klar n vurgulayan Evrim, aç klamas nda pek Yolu üzerindeki tarihi oteller yeniden canlan yor NEVfiEH R Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s brahim Evrim, 2012 de Gaziantep te düzenlenen 7. pek Yolu Belediye Baflkanlar Forumu nun meyvelerini verdi ini belirterek, bu kapsamda pek Yolu üzerindeki tarihi otellerin yeniden canland r laca n bildirdi. flöyle devam etti: Güney Kore nin en ünlü üniversitelerinden Dongguk Üniversitesi Baflkan ile Kore Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coflkun la bir mutabakat belgesi imzalamak için bir araya gelecekler. Rektör Coflkun da bu projeyi çok anlaml ve yararl buldu. Küreselleflen ve küçülen dünyada, kültürler aras de iflim ve etkileflimlerin, dolay s yla bu tür giriflimlerin dünyam z n gelece ine katk sunaca n n tart fl lmaz bir gerçek oldu u yönünde görüfl bildirdiler. TUR ZM /11 Kapadokya turizmine uçak dopingi (AA) - MURAT KAYA - T ürkiye nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin, Antalya Havaliman ndan Nevflehir e bafllayacak direkt uçak seferleriyle turizm pastas ndan alaca pay artacak. Y lda 2,5 milyondan fazla turistin geldi i Kapadokya da, Göreme Aç k Hava Müzesi, Paflaba ve Zelve ören yerleri, Üç Güzeller, Uçhisar, Kaymakl ve Derinkuyu yeralt flehirleri ile Ürgüp ve Avanos, en fazla ziyaret edilen merkezler aras nda yer al yor. Türkiye Seyahat Acente Birli i (TURSAB) Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Baflkan Muammer Sak, AA muhabirine yapt aç klamada, Kapadokya bölgesine sahil bölgelerinden direkt uçak seferlerinin bafllamas konusunu 15 y ld r dile getirdiklerini ve bu yönde giriflimlerinin oldu unu söyledi. Uçak seferi olmad için Antalya dan bölgeye gelmek isteyen turistlerin, 8 saat süren kara yolculu unu tercih etmek zorunda kald n belirten Sak, Nihayet bu sene amac m za ulaflt k. Antalya-Kapadokya seferleri 30 Nisan da haftan n 5 günü karfl l kl bafllayacak. Seferlerin bafllamas, bölge turizmine önemli katk sa layacak dedi. Bölgeye sadece stanbul dan uçak seferi oldu unu hat rlatan Sak, fiu anda stanbul dan Nevflehir Havaliman na günde 2 uçak seferi var ancak bölgenin potansiyeli göz önüne al nd nda bu say yetersizdi. Gerek yurt içinden gerekse yurt d fl ndan Nevflehir Havaliman na düzenlenecek direkt seferler, Kapadokya bölgesindeki turizm potansiyelinin daha iyi de erlendirilmesini sa layacak. Ulafl m aç s ndan yap labilecek her türlü katk, bölge turizmine olumlu yans yacak diye konufltu. Antalya ya y lda 11 milyon turistin geldi ini aktaran Sak, Antalya- Nevflehir aras karayolu d fl nda ulafl m imkan olmamas nedeniyle turistlerin 8 saati bulan uzun ve yorucu yolculuk yapmak zorunda kald n vurgulayarak, uçak seferlerinin bafllamas yla bu sorunun afl laca n söyledi. Uçak biletlerinin sat fla ç kar ld n vurgulayan Sak, flunlar kaydetti: Antalya havaliman ndan hafta içi pazartesi, çarflamba, perflembe günleri saat te, Nevflehir Kapadokya Havaliman ndan da saat de uçak kalkacak. Di er uçufl günleri ise cumartesi Antalya dan saat 22.15, Nevflehir den saat 23.50, pazar günü de Antalya dan saat 19.25, Nevflehir den saat olarak belirlendi. nflallah bu sene baflar elde edilir ve önümüzdeki y l da bu seferlerin say s artar diye umut ediyoruz. Sak, direkt seferlerin bafllamas n n bölge turizminin ata a geçmesi anlam na geldi inin alt n çizerek, Antalya Kapadokya aras otobüsle yaklafl k 8 saat sürdü ü için bölgeye bu ilden gelen turist say s az oluyordu. Art k direkt uçufllar n bafllamas yla Kapadokya bölgesinde ciddi manada canl l k olaca n söyleyebiliriz. Uçaklar n dolu gelip gidece ini düflünüyoruz, bu da günlük 200 kiflinin bir seferde uçakla Nevflehir e gelmesi anlam na geliyor dedi. Bafllayacak uçak seferlerinin yan nda tur operatörlerine de önemli görev düfltü ünü vurgulayan Sak, Özellikle operasyon gruplar dedi imiz turistlere, çok k sa zamanda Kapadokya bölgesi gezdirilmeye çal fl l yor. Bu da bölge turizmi aç s ndan çok sa l kl yaklafl m de il. Bölgenin güzelli i bir günde gezilip görülemez, bunun için en az 2 gün gerekiyor. Hatta bir hafta ya da 10 günlük turlar düzenlenebilir. Bunun çözümü tur operatörlerinden geçiyor diye konufltu.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Afife Jale yeniden bale sahnesinde STANBUL (AA) lk Müslüman Türk kad n tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin hayat n konu alan "Afife" balesi, 5 temsille yeniden izleyici ile buluflacak. stanbul Devlet Opera ve Balesi, koreografisi ve librettosu Beyhan Murphy'e, müzikleri Turgay Erdener'e ait "Afife" adl modern bale eseri, Kad köy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 22 fiubat ile 4, 6 ve 8 Mart'ta izlenebilecek sezonunda Donizetti ödüllerine aday gösterilen "Afife"nin 5 temsilini, Naci Özgüç yönetecek. Balede, "Afife" rolünü Tülay Yalç nkaya ile Müge Bayramo lu, Ebru Cans z, Deniz Zirek ve lke Kodal canland racak. Afife'nin hayat nda önem teflkil eden dört erkek olan Ziya karakterini Erhan Güzel, Mehmet Ali karakterini Onur Tunay, Dr. Suat karakterini Bahad r Ovac kl ve Selahattin P nar karakterini ise Ark n Zirek hayata geçirecek. Ayn zamanda bir dans drama olan ve ça dafl Türk bale repertuvar nda özel bir yere sahip eser, Afife Jale'nin hayat ndaki alt n, k rm z, mor ve gümüfl olarak tan mlanan dört ayr dramatik dönemi, 25 kiflilik bir ensemble, hareketli ve lirik danslar ile canland racak. Dünya ile Türkiye aras nda kültürel köprü kuruyorlar ZM R (AA) - GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Türkiye'nin ilk ve tek kültür ajans konumundaki "Ensemble Feverish Music (EFM) Uluslararas Kültür Ajans ", yürüttü ü uluslararas projelerle çok sesli müzik kültürünü Anadolu'ya, Anadolu müzi ini de baflta AB ülkeleri olmak üzere dünyaya tan t yor. A jans n kurucusu korno sanatç s Zafer Yümlü, AA muhabirine yapt klar çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Kültür ajanslar n n, özellikle Avrupa'da çok yayg n oldu unu ve ülkelerin kendi kültürlerini uluslararas arenada tan tmas nda aktif rol oynad klar n anlatan Yümlü, zmir'de 10 y l önce kurduklar EFM Uluslararas Kültür Ajans 'n n ise Türkiye'de ilk ve tek konumunda bulundu unu belirtti. Yümlü, ajans olarak bir taraftan dünyaca isim yapm fl çok say da müzik toplulu unun Türkiye ve dünya temsilciliklerini yürütürken, bir taraftan da kültürel projeler ve e itim faaliyetleriyle çok sesli müzi i Anadolu'da yayg nlaflt rmaya, Türk müzi ini de baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararas arenada tan tmaya çal flt klar n söyledi. Geçen y l Avusturya'da gerçeklefltirdikleri müzik e itimi projesinden örnek veren Yümlü, müzik e itim alan ö rencilere yönelik bu projede, kendi eseri olan ve Almanya'da yay mlanan "Dört Korno için Anadolu Ezgileri" adl eseri üzerinde çal flma yapt klar n belirtti. Yümlü, bu proje sayesinde Avusturya'daki müzik ö rencilerinin Anadolu ezgilerini, evrensel çok sesli formda tan ma, ö renme f rsat buldu unu dile getirerek flunlar kaydetti: "Avusturya'da gerçeklefltirdi imiz proje, bu anlamda çok önemli bir ad m oldu. Bu proje sayesinde 'Benden Selam Olsun Bolu Beyine' sinem Kardeflim çin Küçük bir kasabada yaflan Russell ve Rodney kardefller buradan kaç p daha iyi bir hayat kurma plan yaparlar. Russell bir yapt bir hatadan dolay kendini hapiste bulurken kardefli Rodney ise kuzeydo udaki en ac mas z suç a n n içinde bulur. Russell özgürlü ü ve adaleti bulmak için mücadele verecektir. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sadece Afl klar Hayatta Kal r Bu fetiflist, haval, güncel, romantik vampir dram n n kahramanlar Adam ve Eve (ya da Adem ve Havva). Aflklar yüzy llard r sürmektedir, fakat son derece ak ll ve bir o kadar da ince zevklere sahip bohem entelektüeller olarak dünyan n gidiflat canlar n s kmaktad r. Hayat n keyfini ç karmaya bakarlarken, sükunetleri Eve in ele avuca s maz k z kardeflinin gelifliyle bozulur. Zeki olduklar kadar k r lgan çiftimiz ça dafl dünyan n y k l p çökmesine tan k olurlarken ayakta kalabilecekler midir? Ajans n kurucusu korno sanatç s Zafer Yümlü türküsünü orada dört kornodan dinlediler, ö rendiler. Projede, biz eserlerin önce hikayesini anlatt k. Onlara 'nas l, Robin Hood varsa bizim de Köro lumuz var' dedik ve Köro lu'nun öyküsünü anlatt k. Sonra eseri seslendirdik, anlad lar, sevdiler. Yine, Mu la türküsü Feraye'yi anlatt k, seslendirdik, onlar ö rendi seslendirdi. Bunun gibi pek çok eser... Böylece, Türk kültürünü tan m fl oldular." Geride b rakt klar 10 y ll k süreçte AB fonlar ndan da yararlanarak hem Türkiye'de hem de yurt d - fl nda kültürel alanda bir çok proje yürüttüklerini ya da ortak olduklar n dile getiren Yümlü, ülkelerin kültürel alanda yurt d fl nda tan t - m n n önemine iflaret etti. Yümlü, Türkiye'nin bu alanda eksik kald n ve daha etkin tan t - ma ihtiyac bulundu unu ifade ederek, bu nedenle 2014 y l nda dahi yurt d fl nda, Türkiye'nin ça dafl ve modern bir ülke olarak de il farkl tan mlamalarla tarif edilebildi ini belirtti. Türkiye'nin kültürel anlamda çok zengin bir ülke oldu unu ve bu zenginli in asl nda AB üyelik perspektifi için de en önemli avantaj sa lad n dile getiren Yümlü, flunlar kaydetti: "Kültür, Avrupa'n n çok önem verdi i bir alan ve biz Türkiye olarak bu konuda çok zenginiz, kültür anlam nda bizden daha zengin bir ülke yok. flimiz gere i dünyan n birçok ülkesine gidiyoruz, Türkiye gibi bir ülke yok, geçmiflten bugüne kültürel zenginli imizin de erini bilmiyoruz. Öncelikle kendimizle bar fl k bir toplum de iliz, kültürümüze yabanc y z, kendi kendimizle kavgal y z. Biz kendi de erlerimize sahip ç kmazsak, kendi de erlerimizi uluslararas boyutta tan tmazsak, kendi kendimizin kuyusunu kaz yor oluruz." nkara RoboCop Y l 2028, çok uluslu flirketler toplulu u OmniCorp robot teknolojisinin merkezinde yer almaktad r. Bu flirketin üretti i insans z araçlar deniz afl r ülkelerdeki askeri güçler taraf ndan y llard r kullan lmas na ra men, Amerika'da kanuni uygulamalarda kullan lmalar yasaklanm flt r. fiimdi OmniCorp'un eline bu tart flmal teknolojisini kendi evinde de öne ç karabilmek için alt n bir f rsat geçmifltir. Sevgi dolu bir efl, baba ve iyi bir polis olan Alex Murphy (Joel Kinnaman) Detroit'i yolsuzluk ve suçlardan temizlemek için elinden gelen en iyi ifli ç kartmaya çal fl rken ciddi bir flekilde yaraland nda, OmniCorp'a yar -insan, yar -robot bir polis yaratmak için bir flans do ar. Balay Ülkenin en zengin ifl adamlar ndan biri olan U ur, çok ünlü bir oyuncu olan efli Gül ü, sürpriz balay için Kaleköy e götürür. U ur, Gül ile bafl bafla kalmak için köylüleri köyden göndermifltir. Balay ndan bir hafta önce tan flm fl ve y ld r m nikah ile evlenmifl çift, günler geçtikçe iliflkileri ile ilgili yo un bir hesaplaflman n içine girerler. U ur a göre Gül, dilinin alt nda bir bakla sakl yor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin aras ndaki bu gerilimli durum çözülmez ve U ur bu sakl olan ortaya ç kard nda k yamet kopar.

13 Yakac k Seçim letiflim Merkezi törenle aç ld Yakac k Seçim letiflim Merkezi, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n kat l m yla hizmete aç ld. Yakac k Seçim letiflim Merkezi nin aç l - fl na Yaflar n yan s ra CHP Mamak Belediye Baflkan Aday Coflkun Torun ve CHP K rflehir Eski Milletvekili Sabri Yavuz ile Yakac k Mahalle sakinlerini kat ld. ERSOY GÜNER K alabal a seçim otobüsünden seslenen Yaflar,30 Mart ta yerel seçimlere gidiyoruz. Demokrasinin, diktatörlükten fark sand kt r ve bizde sand a gidiyoruz. Bu seçimlerin Türkiye de bar fl, sevgi, kardefllik içerisinde demokratik bir flölen havas nda seçim süreci yaflanmas için dua ediyorum. Kimliklerimizi ötekilefltirmeden birbirimizi kardeflçe severek, rk m z farkl da olsa Türkiye yi yaflatmak için seçime gidece iz dedi. Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Baflkanl k Binas avlusunda çal flanlar yla bir araya geldi. Baflkan Tan k, Hat rlarsan z göreve geldi imde de bugün gibi toplanm fl ve size bir söz vermifltim. Belediyesi çal flanlar gö sünü gere gere Ben Belediyesi nde çal fl yorum diyebilecek flekilde çal flaca m z söylemifltim. Bugün bu duyguyu yaflatman n gururunu yafl yorum. Bana duydu unuz güven ve sevgi için hepinize teflekkür ediyorum. Sizlerden gördü üm sevgi ve dostlukla gönlümdeki cevher atmaya devam edecek. Hiç kuflkunuz olmas n sizlerle beraber Ankara da da olmaya devam edece im. dedi. Belediyecilik anlay fl n n birlikte üreterek hizmet vermek oldu unu ifade eden Tan k, Yapt klar m zla yapt klar n zla sadece Ankara da de il bu ülke topraklar na ad m atan her kesimden takdir topluyoruz. Belediyesi nin performans yla ilgili olarak uluslar aras diplomatik olarak yapt m her görüflmede teflekkür ald m bilmenizi isterim. Ankara ya belediyecilik örneklerini incelemeye gelenlerin örnek ald bir belediyecili i hayata hep birlikte geçirdik. Sayenizde Belediyesi iyi bir konuma ulaflt. Sizlere müteflekkirim. Sizin gururla ve dimdik olman z benim de gururla ve dimdik olmam sa lam flt r. Bir dönem S incan da flehit yak nlar ve bir gazimize devlet övünç madalyas verildi. Sincan Kaymakaml toplant Salonunda düzenlenen "Devlet Övünç Madalyas " törenine; Sincan Kaymakam Salim Demir, Z rhl Birlikler Okulu ve E itim Tümen Komutan Tümgeneral Erdo an Akyol, Sincan Cumhuriyet Baflsavc s Murat Gökçe, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, lçe Emniyet Müdürü Fikri Y ld - r m ile flehit yak nlar ve gaziler kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas - n n ard ndan törende; görev bafl ndayken hayat n kaybederek flehit olan Mehmet Emin Karatafl n ailesine ve Gazi Mustafa Bodur a devlet övünç madalyas ve berat verildi. Daha yapacak çok ifllerin oldu unu belirten Yaflar, Yakac k ta her mahallede, her sokakta bafl m dik karfl n zday m ve yapacak daha çok iflimiz var. Tüm Türkiye ye Yenimahalleli olman n ayr cal n gösterdik. Yakac k a binlerce yol açt k. Okullara, camilere sahip ç kt k. Bundan sonra da Yakac k a kültür merkezinin temelini ataca z. Burada her türlü faaliyetlerinizi gerçeklefltirebileceksiniz. YEN MEK kurslar m z da burada han mlar m za e itim verecek. Beni siyasetçi olarak görmeyin. Ben içinizden biriyim. Size hizmet vermenin bir ibadet oldu unu görüyorum diye konufltu. Ard ndan Yakac k Seçim letiflim Merkezi nin aç l fl n yapan Yaflar, tebrikleri kabul etti. Yaflar n Yakac k mesaisi gün boyu devam etti. Yakac k ta bulunan vatandafllar evlerinde ziyarete den Yaflar, vatandafl n taleplerini dinledi. Vatandafl n isteklerinin gerçekleflmesi için çal flanlar na talimatlar veren Yaflar, seçmenlerden de büyük ilgi gördü. Çocuklara hediyeler da tan Yaflar, büyüklerle de gezisine çay molas verdi. Bülent Tan k, personeliyle B R ARAYA GELD Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz daha görevi sürdürme cesaretini sizlerden ald m belirtmek isterim. nan yorum ki toplumcu belediyecili in yeni tohumlar n önümüzdeki dönemlerde de yeflertecek büyütecek olanlar sizlersiniz. dedi. Hem insani hem vicdani sorumlulu umuz ve kültürümüz edebimiz gere ince Nas l bulmak istiyorsan öyle b rak anlay fl yla bulmak istedi imiz bir belediye ve içinde yaflamak istedi imiz bir kent yaratma gayretiyle çal flt k sözleriyle konuflmas n sürdüren Tan k, Böyle bir belediye ve böyle bir kent b rakmak boynumuzun borcudur. dedi. Görevde bulundu u 5 y l n her gününde birinci önceli in halk n n olmas n n yan nda örgüt içinde de birinci önceli in daima Belediyesi çal flanlar n n ve emekçilerinin oldu unu belirten Tan k, ödemelerden sendikal örgütlenme hakk na de in Belediyesi nin maddi imkanlar n n art fla geçti i her an çal flanlarla paylaflma özenini gösterdiklerini söyledi. Tan k, çal flanlar n n coflkulu alk fllar aras nda sürdürdü ü konuflmas nda, Bu dönem ve gelecek dönemde de insan haklar ndan yana bar fl ve kardeflçe yaflayan bir topluluk olman n gereklerini belediye olarak desteklemekten yana ve halk m za hizmet etmekten yana en ufak bir aksakl a izin vermeyecek bir belediyenin mensuplar olma sözünü verelim. Var m - s n z? dedi. Tan k, Nisan ay bafl nda göreve yeni gelecek dostumuzla da hizmetlerde hiçbir aksama olamayacak flekilde ben devam ediyormuflum gibi özen göstermenizi rica ediyorum diyerek tüm personeliyle ayr ayr kucaklaflt. DUYGULANDIRAN TÖREN ANKARA/13 Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar ÇOKLUK MU, KAL TE M ÖNEML? Kemiyet, say c çoklu u ifade eder. Keyfiyet ise kalite anlam na gelir. Örne in, binlerce ton kömür say ca çok olmas na ra men bu çokluk kendisinden çok daha az bir alt na denk gelemiyor. Dine hizmet maksad n tafl - yan manevi bir olufluma iftiharla müntesip oldu unu beyan etmekten çekinmeyen Nur müellifi Bediüzzaman Hazretleri On kinci Mektupta bu mevzu ile alakal flöyle demifltir; "Kemiyetin keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. As l ekseriyet, keyfiyete bakar. Meselâ, yüz hurma çekirde i bulunsa, toprak alt na konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, yüz para k ymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildi i ve mücahede-i hayatiyeye maruz kald vakit, sû-i mizac ndan sekseni bozulsa, yirmisi meyvedar yirmi hurma a ac olsa, diyebilir misin ki, "Suyu vermek fler oldu, ekserisini bozdu"? Elbette diyemezsin. Çünkü o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi bini kazanan zarar etmez, fler olmaz Ankebut Suresi ne göre kavmini gece ve gündüz, aç k ve gizli bir flekilde 950 y l Hakk a davet eden Hz.Nuh a yaklafl k 80 kiflinin iman etti i rivayetine rastlamak mümkün iken Kur an n ifadesine göre Allah n izniyle ölüleri bile dirilten Hz. sa ya sad k Havarilerinin iman etti ini kitabi kaynaklardan anlamaktay z.bir tek ümmeti olan yahut hiç ümmeti olmayan peygamberlerin var oldu unu Allah Rasulu SAV, Miraç müflahedelerinden bize anlatmaktad r. Calut la mücadele savaflarak Ürdün Nehrini 313 askeriyle aflan imanl Hz.Talut un say ca azl na ra men keyfiyet baflar s n Yüce Allah Bakara Süresi inde flöyle dile getirmektedir;nice azlar varki çoklar na Allah n izniyle galip(üstün)gelmifllerdir. Tebli ve irflad,iman ve Kur an hizmetinde bulunanlar n kemiyetten(say sal çokluktan) ziyade keyfiyeti(kaliteyi)esas almalar gerekmektedir. Say sal çoklu a ve parasal güce aldanaraktekasür Sendromuylamalul olanlara Abese Suresi ilahi tehdit ve te dip(edeplendirme) tokad olarak inebilir. fieytan n flerrinden Allah a s nd gibi befleri bulafl k siyasetin flerrinden de Allah a s nan ve s n lmas gerekti ini srarla söyleyen Bediüzzaman Hazretleri yegâne davas - n n iman kurtarmak davas oldu unu söylemifltir. Efendimizin(SAV)"Taif merhametinden"hisse alarak karfl s ndaki müthifl yang nda tutuflan imanlar n kurtulmas n ise en büyük gaye olmas gerekti ini Bediüzzaman Hazretleri nurlu temel eserlerinde belirtmifltir. Yaz m z kelamlar n en üstünü ve güzeli olan Kuran n En am Suresi 116.Ayetiyle bitiriyoruz; Yeryüzündekilerin ço una uysan, seni Allah yolundan sapt r rlar

14 E T M /14 Üniversite ö rencileri ''hayat kurtarmay '' ö reniyor HATAY (AA) M ustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hatay Sa l k Yüksekokulu Acil Yard m ve Afet Yönetimi Bölümü ö rencileri, iple eriflim teknikleri dersinde ö rendiklerini Habibi Neccar Da 'nda uyguluyor. Ö renciler, Habib-i Neccar Da 'ndaki uygulamada, 200 metreden iple inmeye çal flt. E itim s ras nda baz ö rencilerin zorland gözlendi. MKÜ Ö retim Üyesi Doç. Dr. Yaflar Ergün, AA muhabirine, ö rencilere arama kurtarma çal flmalar nda neler yapmalar gerekti ini gösterdiklerini ifade ederek, bu bölümden mezun olanlar n AFAD, UMKE gibi birimlerde görev alabilece ini söyledi. Ö rencilerin, derste ö rendiklerini prati e dönüfltürme f rsat buldu unu vurgulayan Ergün, flöyle devam etti: ''Ö rencilerimize, iple t rmanma ve inme, mahsur kalan yaral ya ilk yard m müdahalesi ve bulundu u yerden indirilmesi konusunda uygulamal e itim veriliyor. Sa l k ve fiziksel olarak belli kriterleri sa layan ö rencilerimiz bu bölüme kay t yapt rabiliyor. 6's k z 24 ö rencimiz yaklafl k 5 haftad r bu e itimi gördü ve bu konuda hayli yol ald. Hepsi de çok baflar l. Çal flmalar m z n ilk dönemlerinde ö rencilerimiz e itimlerini üç metrelik duvarda yapt. Bugün de Habib-i Neccar Da 'nda uygulama yap yorlar.'' Ergün, bu tür aktivitelere ilgi duyan gençlerin Acil Yard m ve Afet Yönetimi Bölümü'nü tercih ederek hobilerini mesle e dönüfltürebilece ini kaydetti. kinci s n f ö rencisi Nur Dilara Günenç de hayat kurtarma, yaral ya müdahale ve sedyeyle tafl ma tekniklerini ö rendiklerini belirtti. Daha önce bu deneyimi yaflamad n ifade eden Günenç, bunun heyecan verici oldu unu söyledi. Mehmetçik Dershanesi, Çukurcal lar n umudu oldu HAKKAR (AA) Ç ukurca Kaymakaml ile 2. Hudut Tugay Komutanl ve lçe Milli E itim Müdürlü ü iflbirli iyle aç lan Mehmetçik Dershanesi, ilçede s navlara haz rlanan ö rencilerin umudu oldu. Hakkari'nin Irak s n r ndaki Çukurca ilçesinde dershane bulunmad için s - navlara haz rlanmakta güçlük çeken ö renciler, Mehmetçik sayesinde oluflturulan dershanede hayallerini gerçe e dönüfltürüyor. Kaymakaml k, 2. Hudut Tugay Komutanl ve lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmayla oluflturulan Mehmetçik Dershanesinde, 6's asker 12 ö retmen ö rencilere e itim veriyor. Geçen y l kas m ay ndan itibaren hizmet veren dershanede haftada iki gün e itim alan ö renciler, YGS baflta olmak üzere KPSS ve LYS'ye haz rlan - yor. Dershaneye ilginin fazla olmas nedeniyle hafta sonlar iki seans halinde gerçekleflen e itimlerde, ö rencilere hem ders konular hem de soru çözüm teknikleri anlat l yor. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ORDU (AA) P TT 1. Lig'de mücadele eden Orduspor'da, deplasmanda stanbul Büyükflehir Belediyespor karfl s nda al nan 1-0'l k galibiyetin mutlulu unu yaflan yor. Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine yapt aç klamada, ligin 26. haftas nda stanbul Büyükflehir Belediyespor karfl s nda önemli bir galibiyet ald klar n belirtti. Al nan 3 puanla ligde ikinci s raya yükseldiklerini ifade Orduspor'da 3 puan mutlulu u eden Sözeri, "Geçen hafta hakeme olan tepkimizden dolay uyuyamam flt k, flimdide de galibiyet sevincinden uyuyamad k" dedi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendilerini yaln z b rakmayan taraftarlara teflekkür eden Sözeri, flunlar kaydetti: " stanbul Büyükflehir Belediyespor maç na çok konsantre olmufltuk. Derbi niteli indeki 6 puanl k bir maç kazanman n mutlulu unu yafl yoruz. Hedefe giden yolda çok önemli bir galibiyet ald k. Sezon bafl ndan bu yana ifade etti imiz gibi biz Orduspor olarak hep bu mücadelenin içerisinde olaca z. Bunu da bu maçla ispatlad k. Bu galibiyet çok önemli fakat bunun çok daha de- erli olmas için cumartesi günü oynayaca - m z TK Tavflanl Linyitspor maç nda kazanmam z laz m. O zaman ald m z bu galibiyet daha fazla de erli olacakt r. Art k geriye say m bafllad, her maç bizim için final. Bu galibiyeti de taraftar m za hediye ediyoruz." SPOR /15 Befliktafl' n derbi kozlar ALME DA ve OLCAY STANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftas nda, 22 fiubat Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Befliktafl, derbi galibiyeti için gol bölgesinde Hugo Almeida ve Olcay fiahan ikilisine güveniyor. Geride kalan 21 haftada 39 gol atan siyah-beyazl ekip, gollerin ço unu bu ikiliden buldu. Almeida ve Olcay ikilisi flu ana dek tak mlar na 19 gol kazand rd. ki oyuncu, böylece Befliktafl' n att gollerin yüzde 48,7'sinde pay sahibi oldu. Befliktafl'ta teknik direktör Slaven Bilic'in Galatasaray derbisinde hücumdaki en büyük silah Hugo Almeida olacak. Almanya'n n Werder Bremen tak m ndan sonra siyah-beyazl tak mda forma giyen Portekizli oyuncu, iki tak mdaki en iyi performans n bu sezon ortaya koydu. Bursaspor karfl s nda att kritik golle iki ayr tak m formas ndaki en golcü dönemine ulaflan siyah-beyazl oyuncu, flu ana dek 12 kez rakip fileleri havaland rd. Geçen sezon Befliktafl'a transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarl futboluyla dikkati çeken Olcay fiahan da hücumda katk veren oyunculardan biri oldu. Tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu olan Olcay, 7 gol kaydetti. Son gol sevincini 20. haftada Gaziantepspor karfl s nda yaflayan siyah-beyazl oyuncu, derbi mücadelesinde de gol arayacak. "Kara Kartallar" n iki genç oyuncusu O uzhan Özyakup ve Gökhan Töre ise tak mlar na üçer gol kazand rd. O uzhan; Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor ve Kayseri Erciyesspor maçlar nda gol sevinci yaflad. Rusya'n n Rubin Kazan tak m ndan kiral k olarak kadroya dahil edilen Gökhan Töre ise Trabzonspor ve iki Kayseri Erciyesspor maç nda gollere imza att. Befliktafl'ta ayr ca Julien Escude, Tomas Sivok, Ömer fiiflmano lu, Filip Holosko ve Manuel Fernandes ikifler gol kaydetti. Tak mlar na flu ana dek birer gol kazand ran Pedro Franco, Veli Kavlak ve Kardemir Karabükspor'a devre aras nda kiral k olarak verilen Michael Eneramo gol sevinci yaflayan oyuncular aras nda yer ald. Tuncelili karatecilerin milli forma mutlulu u TUNCEL - (AA) T unceli'de çal flmalar n sürdüren 3 karateci, milli tak ma ça r lman n mutlulu unu yafl yor. Eski milli sporcu, beden e itimi ö retmeni ve karate antrenörü lknur Çavdar, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Karate Federasyonu'nca geçen y l Erzurum'da düzenlenen 10. Uluslararas Palandöken Karate Turnuvas 'na, Türkiye'nin de aralar nda bulundu u 13 ülkeden bin 750 civar nda sporcunun kat ld n an msatt. Turnuvaya 14 sporcu ile kat ld klar n ve 4 sporcunun derece yapt n ifade eden Çavdar, flu bilgileri verdi: "Turnuvada, Evrim Bosor 42 kiloda birinci, Heval Yeflil, Berçiyan Ölmez ve U ur K l ç s kletlerinde üçüncü oldular ve üç sporcumuza millilik belgesi Federasyonumuz taraf ndan gönderildi. Bu belgeyle üniversiteye giderken Baflbakanl k bursundan faydalanacaklar. Evrim Bosor (15) da Avrupa ve Dünya fiampiyonalar nda 42 kilo s kletinde müsabakalar yap lmad için millilik belgesi alamad ama çok yetenekli bir ö renci, bir sonraki turnuvalarda daha iyi dereceler yapaca na inan yorum. Daha önümüzde çok uzun y llar var." Velilere seslenen Çavdar, " limizde çocuklar n spor d fl nda yapabilecekleri herhangi bir fley yok. O yüzden ailelerimize, spor konusunda biraz daha bilinçli davranmalar n ve çocuklar n spora yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. En az ndan kendilerini ruhen ve bedenen daha sa l kl hissedip derslerinde daha baflar l olabileceklerini düflünüyoruz" dedi. Karate l Temsilcisi ve milli antrenör Celal Cüvelek ise 30 civar nda karateciyi milli tak ma kazand rd klar n ve bu sporcular n çeflitli ulusal ve uluslararas müsabakalarda dereceler yapt klar n belirterek, flunlar kaydetti: "Çocuklar, kötü al flkanl klar kazanmamalar için spor salonuna çekmeye çal fl yoruz. Maddi durumu iyi olmayan çocuklar n hepsine ça r da bulunuyoruz. Buyursun gelsinler, biz buraday z. Onlar bedava spora yönlendirir, yard mc oluruz. Gayemiz hem kendilerine ruhen, bedenen, hem de ailelerine, ülkemize birer yararl sporcu olabilmeleri aç s ndan biz her türlü çabay verece iz." Sporculardan Heval Yeflil (15), milli sporcu oldu u için son derece mutlu oldu unu ve gururland n dile getirerek, "Befl y ld r karate yap yorum. Siyah kufla m. Hedefim milli sporcu olmakt, bu y l baflard m" ifadesini kulland. U ur K l ç (16) da 7 y ld r karate sporuyla u raflt n ve çok istedi i milli sporcu olma hedefine ulaflt n vurgulayarak, bundan sonraki hedefinin Tunceli'yi ve Türkiye'yi baflar yla temsil etmek oldu unu belirtti. Berçiyan Ölmez (17) ise 13 y ld r karate yapt n, hedefinin Tunceli'yi ve Türkiye'yi uluslararas arenada baflar yla temsil etmek oldu unu söyledi. Cimbom'a Drogba katk s STANBUL - Galatasaray' n Spor Toto Süper Lig'de son yapt Medical Park Antalyaspor maç nda oyundan al nmas na tepki gösteren ve gelece i tart fl lmaya bafllanan Didier Drogba, tak ma en fazla katk sa layan oyuncular aras nda bulunuyor. Medical Park Antalyaspor karfl laflmas n n 64. dakikas nda yerini Veysel Sar 'ya b rakt ktan sonra tepkili bir flekilde saha kenar na gelip, teknik direktör Roberto Mancini'ni elini s kan ama yard mc antrenör Tugay Kerimo lu'nun uzatt ele ise kay ts z kalan Drogba'n n performans zaman zaman yetersiz bulunsa da Fildifli Sahilli y ld z oyuncu bu sezon tak mda en fazla süre alan ve en çok gol atan isimlerden biri oldu. Sar -k rm z l formayla bu sezon 30 resmi maça ç kan Drogba, bu alanda Felipe Melo ile birlikte bafl çekerken, rakip filelere ise 12 gol göndermeyi baflard. Spor Toto Süper Lig'de ç kt 20 maçta 8, fiampiyonlar Ligi'nde ç kt 6 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupas 'nda ç kt 3 ve TFF Süper Kupa'da ç kt 1 karfl laflmada ise 1'er gole imza atan Drogba, toplam 12 kez rakip fileleri havaland rd. Drogba, ligde Burak Y lmaz' n (12 gol) ard ndan Wesley Sneijder'le birlikte 8'er kez rakip a lar havaland rarak, skora en fazla katk sa layan isimlerden biri oldu. Y ld z isim, geride kalan sezonun ikinci yar s nda ç kt maçlarda ise ligde 5, fiampiyonlar Ligi'nde de 1 gole imza atm flt. Geride kalan sezonun ortas nda Çin'in fiangay Shenhua tak m ndan Galatasaray'a transfer olarak spor dünyas nda gündemine gelen Drogba'n n sözleflmesi, bu sezon sonunda sona erecek. Çin kulübüyle yaflad ödeme problemi nedeniyle bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen ve 1,5 sezon için için 10 milyon avro garanti ücret ile 15 bin avro maç bafl ücreti karfl l sözleflme imzalayan Fildifli Sahilli oyuncu, kariyerine nerede devam edece ine henüz karar vermedi. Galatasaray Kulübü yetkililerinin tak mda kalmas yönünde iste ini daha önce dile getirmelerine karfl n, henüz bir anlaflma sa lamad Drogba'yla ABD futbol liginden baz ekiplerin ilgilendi i de biliniyor.

16 Samanyolu Mezunlar ve Mensuplar Derne i (SAMDED) nce düzenlenen Atölye 14 etkinli ii K z lcahamam da gerçeklefltirildi. U UR OK S AMDED üyelerinin bir araya gelerek dernek faaliyetleri hakk ndaki görüfl ve fikirlerini paylaflma f rsat buldu u etkinlik, SAMDED in gelecek vizyonunu gerçeklefltirme stratejilerine de fl k tutuyor. SAMDED Atölye 14 ad yla düzenlenen etkinlikte kat l mc lar çok say da sosyal ve profesyonel etkinli i takip etme flans buldular. Tamamen interaktif bir anlay flla gerçeklefltirilen etkinlik, SAM- DED yönetiminin mezunlar n ve mensuplar n fikirlerine ne kadar büyük önem verdi inin göstergesi niteli inde. SAMDED Atölye 14 e kat lan 75 üye SAMDED in yol haritas n ayd nlatacak paylafl mlarda bulundular. SAMDED faaliyetlerine dair dört ana konunun paylafl ld ortak ak l aray fl oturumunda, tüm kat l mc lar kendilerine önceden bildirilen konular hakk ndaki fikir ve de erlendirmelerini serbestçe ifade etme f rsat buldular. Kurumsal yap, topluluklar ve kulüpler, projeleri ile akademi ve kariyer bafll klar nda gerçeklefltirilen ortak ak l aray fl oturumlar nda; zaman el verdi ince tüm fikir ve elefltirilerin dinlenerek yaz l hale getirilmesi sa land. SAMDED Atölye 14 ortak ak l aray fl toplant - lar ndan elde edilen sonuçlar n, k sa süre içerisinde bir rapor haline getirilerek tüm üyelerle paylafl lmas planlan yor. SAMDED Atölye 14 süresince ortak ak l aray fl etkinli i haricinde birçok farkl faaliyet düzenlendi. Cumartesi günü gündüz 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) SAMDED üyelerinin Atölye 14 buluflmas gerçeklefltirilen tak m oyunlar faaliyetlerinde; üyelerimiz bir yandan e lenirken di er yandan da tak m olma, iletiflim, liderlik, problem çözme gibi konulardaki yetkinliklerini s nad lar. Cumartesi akflam baflkan m z Sn. Cüneyt Kaya n n hofl geldin konuflmas yla SAMDED Atölye 14 ün resmi oturumlar bafllad. Pazar günü sabah mezunumuz Murat Serdar Burkan n moderatörlü ünde gerçeklefltirilen speed networking faaliyeti keyifli ve haf zalarda iz b rakan anlara sahne oldu. Bu etkinli e kat - lanlar, birbirlerini yak ndan daha tan yarak belki de uzun y llar sürecek dostluklar n temelini atm fl oldular. SAMDED Atölye 14ün ana program olan ortak ak l aray fl oturumunu, SAMDED ödül töreni takip etti. Mezun ve mensuplar m z çeflitli kategorilerde ödüllendirilerek bu üyelerimizin derne imize yapt klar katk lar ölümsüzlefltirildi. Bu y lki programda kat l mc lar kendilerini; tüm program boyunca devam eden ve çeflitli yerlere yerlefltirilmifl ipuçlar - n toplamay gerektiren heyecanl bir oyunun içinde buldular. Tüm ipuçlar n toplayarak flifreyi çözen mezunumuz son model bir tablet bilgisayarla ödüllendirildi. SAMDE Atölye 14, çok k ymetli fikir ve elefltirilerin dile getirildi i, y llarca sürecek dostluklar n temelinin at ld ve unutulmaz an lar n biriktirildi i bir etkinlik olarak tarihteki yerini ald. Kat l mc lar, bir defa daha Biz Birbirimizle Var z demek üzere SAMDED Atölye 15 te buluflmak üzere sözlefltiler. Yenimahalle rakibini skorla geçti Ü sküdar Belediyesi, Hentbol Kad nlar Süper Lig i 16. haftas nda Yenimahalle Belediyesi ni konuk etti. stanbul Kartal TO Kapal Spor Salonu nda oynanan karfl laflmay üst üste 4 üncü lig zaferini alan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü farkla kazand. Playoff flampiyonas na kadar her bir puan n alt n de erinde oldu u son karfl laflmalarda ise Yenimahalle Belediyesi nin rakipleri üzerindeki bask s gözle görülür flekilde art yor. Yenimahalle ilk yar s n skor ile 5 farkla kapatt karfl laflmaya Anca, Yeliz, Buket, Beyza, Esra, Lence ve S la yedilisi ile bafllad. Maç n bafl ndan sonuna kadar üstünlü ü elinde tutan taraf deplasman tak m oldu. Neredeyse her maçta en çok say atan oyuncu olan Esra yine yeteneklerini sergileyerek 8 say ile hem kendi tak m n n hem sahan n en çok say üreten oyuncusu oldu. Genç yeteneklerden olan Beyza ise 6 say ile son derece parlak bir performans sergiledi. Oyuna sonradan giren di er bir genç Özge de 3 say ile tak m n n galibiyetine katk sa lad. Yedek kulübesinden gelen bir di er isim lke ise bitmek bilmeyen enerjisi ve 6 gölü ile büyüleyici bir performans sergiledi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı