G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k"

Transkript

1 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Gençlik Merkezleri ne giderek çocuklarla sohbet etti. Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte, bu hafta sonunu Y ld ztepe Mahallesi Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine ay rd. HABER 2. SAYFADA Yaflar ve Yavafl yemekte bulufltu Eski l Genel Meclisi üyesi Yaflar Öztürk taraf ndan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek amac yla yemek düzenledi. Yeme e Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. HABER 3. SAYFADA SAMDED üyelerinin Atölye 14 buluflmas 16 DA Yakac k Seçim letiflim Merkezi törenle aç ld 2 DE 16 DA Yenimahalle rakibini skorla geçti 13 TE Baflkan Tuna, Yenikent esnaf yla bulufltu Geri dönüsüm KAZANDIRIYOR 2013 y l nda geri dönüflüme tabi tutulan at klar n ekonomiye 1,3 milyar TL katk sa lad n aç klayan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, geri dönüflüm tesislerinde 60 bin kifli istihdam edildi i bilgisini verdi. Bülent Tan k, Baflkan Melih personeliyle Gökçek Bala da bir araya geldi 13 TE konufltu 4 TE G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, yaflanan kurakl kla alakal olarak, "Kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin ald k." dedi. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker de 2007 y l nda yaflanan kurakl k d fl nda Türk tar - m n n son 10 y lda hep büyüme gösterdi ini söyledi. 10 Y ll k büyüme oran n n ortalama 2,2 düzeyinde oldu unu anlatan Eker, kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin al nd n kaydetti. Dicle ve F rat Nehirleri üzerinde elektrik üretme ve sulama amaçl çok say da baraj yap ld - n belirten Eker, halen yap m süren barajlar n tamamlanmas yla bölgede 1,5 milyon hektarl k alan n sulu tar ma aç laca - n bildirdi. (CHA) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Süleyman Göksu Fazl K l nç GÜNCEL GÜNCEL Bugün 4 te Bugün 13 te Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, yapt yaz l aç klamada, Ömrünü tamamlam fl 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton at k akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton at k motor ya ndan 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlam fl hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâ t, plastik, cam ve metal ambalaj at ndan 1,1 milyar ekonomiye katma de er kazand - r lm flt r. dedi. ATIK P LLER TOPLANIYOR Güllüce, Ayr ca 232 adet söküm amaçl gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdalar n geri dönüflümü sonucu elde edilen gelir yaklafl k 720 milyon TL dir. Buna ilave olarak çevresel etkileri yüksek olan 526 ton at k pil de toplanarak bertaraf sa lanm flt r. ifadelerini kulland. HABER 5. SAYFADA AK ile Gökçek ten birlik mesajlar Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiörenli han mlara yönelik düzenlenen program gerçeklefltiren Büyükflehir Belediyesi ne teflekkür ederek Melih Baflkan m Büyükflehir e, ben Keçiören e yeniden aday z. 5 y l süre ile çok güzel ifller yapt k, uyum içerisinde çal flt k. Sizlerden bizleri ay rmaman z istiyoruz dedi. HABER 3. SAYFA Türkiye de traktör say s 1 buçuk milyonu geçti Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, traktör say s n n, 2013 y l nda, 2012 y l na göre, 50 bin 396 adet artarak 1 milyon 515 bin 421 adetten 1 milyon 565 bin 817 adede ulaflt n bildirdi. (CHA) GÜNCEL

2 ANKARA /2 Sermaye art r m süresi sona erdi Anonim ve limited flirketlere Yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum amac yla sermaye art r m yapmalar için tan nan süre 14 fiubat Cuma günü doldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü nce, 1078 i 14 fiubat Cuma günü olmak üzere 1 Ocak 14 fiubat tarihleri aras nda toplam 3 bin 241 flirkete sermaye art r m baflvurusu yap ld. BUGÜN A Ankara Ticaret Odas ndan yap lan aç klamaya göre, Yeni Türk Ticaret Kanunu uyar nca sermayesi 10 bin liran n alt nda olan limited flirketler ile sermayesi 50 bin liran n alt nda olan anonim flirketlerin sermaye art r m yapmalar için verilen süre 14 fiubat Cuma günü doldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü ne 12 fiubat Çarflamba günü sermaye art r m baflvurusunda bulunan flirket say s 190, 13 fiubat Perflembe günü de 392 flirket baflvurdu. Sermaye art r m için imkan tan nan 3 y ll k sürenin son günü olan 14 fiubat Cuma günü baflvuru yapan flirket say s da bin 78 oldu. Ankara Ticaret Odas Ticaret Sicili Müdürlü ü, 14 fiubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar baflvurular kabul ederken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gece de mesai yaparak, firmalar n sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirip, dosyalar haz r hale getirdi. Tescil evraklar bir hafta süre boyunca mükelleflere teslim edilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlü e girmesinden önce, uygulama fleklinin belirlenmesi amac yla 14 fiubat 2011 tarihinde 6103 say l Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlü ü ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun un sermaye art r m için tan d üç y ll k süre Ankara da bulunan 76 bin 358 limited, 8 bin 937 anonim flirketi ilgilendiriyordu. Ankara S cakl k Yasayla tan nan 3 y ll k süre sonunda 341 i anonim flirket olmak üzere toplam 8 bin 429 flirket sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirmedi say l yasaya göre sermaye art r m ifllemi yapmayan flirket münfesih (feshedilmifl) say lacak. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, yasayla tan na süre sonunda sermaye art r m yapmayan üyelere üç ayr kanalla duyuru yap laca n bildirdi. Bezci flunlar söyledi: Ticaret Sicil Müdürlü ümüz sermaye art r m için tan nan sürede gerekli ifllemleri yapmad için münfesih duruma düflen flirketlerin yetkililerine posta yoluyla birer ihtar gönderecek. Münfesih duruma düflen flirketleri ayr ca ticaret sicil gazetesinde ve ATO nun web sitesinde de ilan edilece iz. Bu flirketler ilgili yasal düzenleme uyar nca tebligat eline B elediye baflkanl için aday aday oldu u Ak Parti den Çubuk Belediye Baflkan aday olarak yeniden gösterilmeyen Baflkan Lokman Özden, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a billboardlarla teflekkür etti. Güzel Veda ismi verilen bilboardlu teflekkürde Baflkan Özden, Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an'a ve ulaflanlar tarihinden itibaren geçen 2 ay, tebligat ulaflmayanlar da ilan tarihinden itibaren 3 ay n sonunda kay tlardan silinecekler. Ankara da sermaye art r m yapamayan 8 bin 429 flirketin toplam limited ve anonim flirketlerin yüzde 10 una karfl l k geldi ine dikkat çeken Bezci, Ankara da 8 bin 429 flirketimiz sermaye art r m yapmam fl. Tahmin ediyoruz di er illerde de durum böyledir. Halihaz rda giriflimci yetifltirmek için çaba harcarken elde var olan flirketlerimizin münfesih duruma düflmesi üzücüdür. fiirket say lar göz önünde bulunduruldu unda konuyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç oldu u ortadad r. Hükümet yetkililerimizin bu say lar dikkate alarak konuyu yeniden de erlendirmesini arzu ediyoruz diye konufltu. Baflkan dan Özden veda H CR 21 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 8 fiubat 1429 de erli Çubuk halk na flahs ma 2 dönem belediye baflkanl hizmetini lay k gördükleri için sonsuz teflekkürlerimi sunar m diye yazan büyük afifller haz rlayarak Baflbakan Erdo an a minnetini sundu. Ülkenin zor bir süreçten geçti ini hat rlatan Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, bu süreçte küsmenin yerine partisine ve baflbakana destek olunmas gerekti ini vurgulayarak, yap lan bilbordlarla ilgili flunlar söyledi: Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an Bey Allah raz olsun bize 2 dönem halk m za hizmet etmek ad na görev verdi. Bizde bu görevi lay k yla yerine getirdi imizi düflünüyoruz. Tabi takdirleridir ilçe baflkan m z aday olarak gösterdiler. Bizde ona tebriklerimizi ilettik. Baflar dileklerimizi ilettik. Biliyorsunuz Türkiye çok önemli ve çok s k nt l günlerden geçiyor. Biz bu durumda küserek, k r larak veya baflka partililer gibi partiden ayr lmak istemedik. Bu süreçte ülkemizin birlik ve beraberli i için Baflbakan m za destek olmak ad na partimize hizmet edece iz ve çal flaca z. Evet, 30 Mart a kadar hizmet edece iz ve görevden ayr l rken de dökerek saçarak falan de il, teflekkür ederek ayr laca z. Bu ak partiye yak flan bir tav r olsa gerek. Di er siyasi partilerin adaylar n n tutumlar na bak yoruz. Efendim parti de ifltirmelerine falan bak yoruz. Biz bunun tersini yaparaktan örnek davran fl sergilemeyi uygun gördük. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 Tuna, Yenikent esnaf yla bulufltu S incan Belediye Baflkan Mustafa Tuna Fatih esnaf n n ard ndan bu kez de Yenikent Esnaf ile bir araya geldi. Tuna, esnaflarla tek tek konufltu, sorunlar n dinledi. Sincan Belediyesi esnaf yla el ele Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldi i ilk günden bu yana Sincanl lar n sorunlar n dinlemeye ve çözüm aramaya devam ediyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, her cuma düzenlenen halk günlerinde Sincanl lar n sorunlar dinlemeye devam ederken, ayn zamanda rutin olarak esnafla, sivil toplum kurulufllar yla ve muhtarlarla istiflare toplant lar na da yapmaya özen gösteriyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, bu kez de Yenikent esnaf yla görüfltü. Yeniketteki dükkanlar gezerek sorun ve önerileri dinleyen Baflkan Tuna ya her gitti i yerde de yo un ilgi ve destek vard. lgi karfl s nda oldukça mutlu olan Baflkan Tuna, esnaf ve vatandafla teflekkür etti. stiflarenin çok önemli oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Gerek esnaf m z, gerekse sivil toplum kurulufllar yla yapt m z her istiflare toplant lar n ve ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bizler vatandafllar m z n sorunlar n çözmek için buraday z. Elimizden gelen her hizmeti Sincanl lar için yapmaya gayret ediyoruz. dedi. Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bulufltu A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Gençlik Merkezleri ne giderek çocuklarla sohbet etti. Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte, bu hafta sonunu Y ld ztepe Mahallesi Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine ay rd. Y ld ztepe Ali Kuflçu Gençlik Merkezi üyelerine alt n de erinde önerilerde bulunan Baflkan Tiryaki, baflar n n s rr n Alt nda l çocuklarla paylaflt. Baflkan Tiryaki, yaklafl k 100 ö rencinin kat l seminerde kitab n ve okuman n önemi üzerinde durdu. Okuman n insan ufkunu geniflletti ini, hayatta baflar l olmak için okuman n çok gerekli oldu unu söyleyen Baflkan Tiryaki Hepinizin evinde birden fazla televizyon var. Ama pek çok evde bir kitapl k ya da küçük de olsa bir kütüphane yok. Her evde mutlaka bir kütüphane olmal ve hepiniz mutlaka okumal s n z. dedi. Sohbet havas nda geçen toplant da Gençlik Merkezi üyesi ö renciler, Baflkan Tiryaki ye yo un ilgi gösterdi. Baflkan Tiryaki ye Baflar n z neye borçlusunuz, Hiç spor yapt n z m, Hangi tak m tutuyorsunuz? gibi sorular yönelten gençler, Baflkan Tiryaki yi gülümsetti. Baflkan Tiryaki her merkez ziyaretinde oldu u gibi, Y ld ztepe Gençlik Merkezi üyelerine de kitap da tt. Üyelerin devam durumu ve dersler hakk nda bilgiler al p, derslikleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

3 AK ile Gökçek ten birlik mesajlar YAS N DUR flark lar ile e lenceyi zirveye tafl yan isim oldu. Programda konuflan Melih Gökçek, Keçiören Metrosu nun K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile y lsonuna kadar aç laca n belirterek, Kuflca z da birlikte Keçiören deki Kad nlar Matinesi program na birlikte kat larak birlik mesaj verdi. aç yoruz. 35 bin metrekare kapal alana sahip 40 n Türkiye nin en büyük aile yaflam merkezini yak nda Keçiören Gücü Ziyafet Salonu nda Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen programa Melih Bu merkeze Ankara n n her taraf ndan ücretsiz servisler üzerinde aktivitenin olaca bir merkez olacak buras. Gökçek efli Nevin Gökçek, Mustafa Ak da efli Hatice düzenleyece iz sizler faydalan n diye. Yine Keçiören Ak ile birlikte geldi. Keçiörenli kad nlar n büyük ilgi Fatih Köprüsü ne paralel bir köprüyü Sanatoryum Caddesi nden afla olarak direk Konya Yolu na ba lay p gösterdi i matinede Aysun Kaba Stilini Keflfet adl gösterisini sunarken, Ankaral Coflkun Direk ise nefleli trafik sorununu çözmek istiyoruz. Tiryaki, mahalle mahalle dolafl yor MUHAMMED MESUT KEÇEC A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim çal flmalar kapsam nda mahalle toplant lar na tüm h z yla sürdürüyor. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki her gün yaklafl k 1000 Alt nda l vatandaflla bir araya geliyor, onlar n sorular n cevapl yor. Efli Saadet Tiryaki yle birlikte önceki gün Güneflevler Mahallesi sakinleriyle buluflan Baflkan Veysel Tiryaki, dün de Y ld ztepe, Do antepe ve Feridun Çelik Mahallelerinde oturan vatandafllarla sohbet etti. Alt nda l lar ise Baflkan Veysel Tiryaki yle olan gönül ba lar n n her geçen gün daha da güçlendi ini vurgulad. Güneflevler Mahalle sakinlerinin isteklerine bir bir cevap veren Baflkan Tiryaki: Mevlam, Alt nda l hemflehrilerimle olan gönül ba m z hiç koparmas n. dedi. Tiryaki, y ld r yap lan yanl fllar n son bulmas için çal flt klar n belirterek at lan her ad mda Alt nda daha da ileri götürmeyi amaçlad klar n söyledi. Y l içerisinde ilçede 15 bine yak n inflaat yap ld na dikkat çeken Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi olarak y lda yaklafl k 1000 tapu verildi ini de sözlerine ekledi. Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi nde konuflmas n sürdüren Tiryaki, sosyal donat alanlar n n Alt nda da her zaman yer alaca n kaydetti. Att her ad mda Alt nda cazibe merkezi haline getiren Baflkan Tiryaki, çocuklara verdi i önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Tiryaki: M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül Yeflilbay r sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sakinlerini Çocu un karn n doyurmakla, üzerine birkaç parça giysi almakla, cebine 3-5 kurufl para koymakla çocuk yetiflmez. Alt nda Belediyesi olarak yeni nesillerin zihnini açma amac tafl yoruz. diye konufltu. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde Do antepe ve Feridun Çelik Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinleyen Baflkan Tiryaki, bu bölgelerde kentsel dönüflüm ad na önemli ifllere imza att klar n dile getirdi. Tiryaki, flehir planlar n n yap lmad dinledi. Akgül e Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer, Baflkan Yard mc lar Erdo an Karada ve Ayd n Demir de efllik etti. Geçen befl y l n de erlendirmesini yapan Akgül; takdirde çarp k yap laflman n sürece ine iflaret ederek Göreve geldi imizde Alt nda n yüzde 70 inde imar yoktu. mar planlamas yap lmadan ne hastane yapabilirsiniz, ne okul, ne de sosyal donat alanlar ifadelerine yer verdi. Kentsel dönüflümün art k vatandafl taraf ndan istendi ini kaydeden Baflkan Tiryaki, 30 binden fazla gecekondu y kt klar n n alt n çizdi. Tiryaki, ileriye dönük modern projelerin devam edece i müjdesini de Alt nda l larla paylaflt. Akgül Yeflilbay r sakinlerini dinledi Mamak ta birçok ilke imza att k. Befl y l önce göreve gelirken bir seçim beyannamesi yay nlad k. O seçim beyannamesinde verdi imiz bütün sözleri yerine getirdik. Yapt m z yat r mlarla Mamak Ankara n n yeni y ld z haline geldi. Bir dönemin çöplü üyle ve cezaeviyle an lan Mamak, flimdi ad n spor yat r mlar yla, kentsel dönüflümleriyle duyuruyor. Sa lad m z mali disiplinle birlikte hem bütçemiz büyüdü hem de y llard r biriken borçlar ödendi. Yani gelecek nesle borçlu bir belediye b rakmayaca z dedi. Yeflilbay r n 2009 y l nda yaflad en büyük sorunun altyap sorunu oldu unu dile getiren Akgül; Yeflilbay r n altyap sorunu tamamen çözüldü. Bu gün altyap sorunlar ndan bahsetmiyoruz. Büyükflehir belediyesiyle beraber yapt m z ve Yeflilbay r n önünde bulunan köprülü kavflakla yaflanan üzücü kazalar n da önüne geçtik. Ayr ca bölgemizin ilk hastanesi yine Yeflilbay r a yap l yor. Bu gün Yeflilbay r: aile merkeziyle, bilgi eviyle, gençlik merkeziyle, parklar yla Mamak ta yaflanan dönüflümün en güzel örneklerinde biri oldu dedi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim çal flmalar kapsam nda mahalle toplant lar na tüm h z yla sürdürüyor. ANKARA /3 Yaflar ve Yavafl yemekte bulufltu E ski l Genel Meclisi üyesi Yaflar Öztürk taraf ndan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek amac yla yemek düzenledi. Yeme e Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. Ankara n n dört bir yan ndan çeflitli partilerden eski ve yeni il baflkanlar, ilçe baflkanlar, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve vatandafllar CHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mansur Yavafl desteklemek için bir araya geldi. Kürsüye ç karken herkesi selamlayan Yavafl, partililerden büyük ilgi gördü. Yaflar Öztürk e ve partililere destekleri için teflekkür eden Yavafl, 30 Mart yerel seçimlerinde kazanmay hedeflediklerini belirtti. Ankaral için elinden gelenin fazlas n yapaca n dile getiren Yavafl, flunlar söyledi: Ankara için daha önce de aday olmufltum. O dönemde en önemli sorunlar n ulafl m ve su oldu unu görmüfltük. Bugün görüyorum ki Ankara n n en büyük sorunu Melih Gökçek ve bizim de en büyük projemiz Melih Gökçek ten kurtulma projesidir fleklinde konufltu. Önyarg lar n y k lmas ve 12 Eylül siyasetinin ortadan kalkmas için bir araya geldiklerini bildiren Yavafl, flunlar söyledi: nsanlar m z ötekilefltirmeden sahip ç kaca z. Ankara ya sahip ç kaca z. Bugün yetkilerin büyük ço unlu u büyükflehir belediye baflkan nda toplan yor. Bunun de iflmesi laz m. En az yüzde 51 ile kazanmay hedefliyoruz. Ankaral n n aya a kalkma zaman geldi. Rakibimizin siyaset felsefesi iftira, karalama üzerine kurulu. Hiçbir de er yarg s kalmam fl insanlar n koltuk sevdas yüzünden yapmayaca fley yoktur. Biz korkmuyoruz. Ankara ve Ankaral için güç birli i yapt k. Desteklerinizi bekliyoruz. Çeflitli partilerden insanlar bir arada görmekten mutluluk duydu unu kaydeden Yaflar, Mansur Yavafl ve kendisini destekleyen herkese teflekkürlerini iletti. Türkiye nin kaynaklar n haysiyetli kullanacak kiflilere ihtiyaç oldu unun alt n çizen Yaflar, Herkes sorumlulu unu bilmeli ve ona göre hizmet etmeli. Türkiye nin yan s ra Baflkent Ankara n n kaynaklar çocuklar m z n gelece i için do ru ve dürüst kullan lmal. 5 sene içerisinde 64 senede yap lan n fazlas n yapt m. Bugün s ra Ankara y sevenlerdedir. yi hizmet, kal c eserler ve de er görmek için demokrasiyi içsellefltirmifl bir belediye baflkan na ihtiyac m z var. Yavafl, Ankara halk n düflünüyor, seviyor ve hizmet etmek istiyor. Ankaral n n ona sahip ç kaca n biliyoruz diye konufltu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Benimle Delirir misin? Yenimahalle de sahnelendi Y enimahalle Belediyesi farkl türlerde, birbirinden de erli sanatç lar n sahne ald oyunlar sanatseverlerle buluflturmaya devam ediyor. Bu hafta Mehtap Bayri ve Necmi Yap c n n sahneye koydu u Benimle Delirir misin? adl oyun, tiyatro severlerle bulufltu. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen Mine Artu nun kaleme ald, 2 perdelik oyunu, çok say da tiyatrosever keyifle izledi. Kad n ve erkek iliflkilerindeki açmazlar konu alan evlilik komedisi türündeki oyun, Baflkentlilere unutulmaz saatler yaflatt. Performanslar yla izleyiciden tam not alan usta oyuncular, zaman zaman seyirciyi de oyuna dahil etmeyi ihmal etmeyerek izleyenleri kahkahaya bo du. Birbirleriyle internette tan flan Cevdet ve Nermin in evlili e giden iliflkileri ve sonras nda akl n s n rlar n zorlayan birlikteliklerini konu alan oyunu, tiyatro severler keyifle izledi. MURAT PARLAK A K Parti den Belediye Baflkan aday olarak gösterilen Bar fl Ayd n, hayvan sever belediyecilikte sadece da de- il, tüm Türkiye de örnek ilçe olma parolas yla yola ç kt klar n söyledi. da yaflayan her canl mutlu olacak diyen Ayd n, sadece sokak de il ev hayvanlar na yönelik projelerinin oldu unu kaydetti. Ayd n Sokak hayvanlar n sadece afl - lay p sokaklara geri salmayaca z. Her mahallede infla edece imiz butik bar naklarla onlar açl ktan, susuzluktan ve tehlikelerden de koruyaca- z dedi. Bar fl Ayd n, mahallelerde kurulacak bar naklarla, sokak hayvanlar n k fl n dondurucu so uktan, yaz n da kavurucu s caktan koruyacaklar n söyledi. Mahallelerde belirli aral klarla tesis edilecek bar naklar sayesinde sokak hayvanlar n n aç ve susuz kalmas n n da önüne geçilece ini ifade eden Ayd n, flöyle devam etti: Bar naklar m zda sokak hayvanlar n n beslenmesini belediye olarak biz üstlenece iz. Hayvanlara yemek vermek isteyen l lar da, evlerinden getirdikleri art k besinleri sokaklara gelifligüzel atmak yerine bar naklarda toplayacak. Eskiflehir de yaflanan kedinin vahflice öldürülmesi olay na da de inen Ayd n, yaflanan olay n büyük üzüntüye neden oldu unu belirterek, Eskiflehir de korumas z zavall bir hayvan n vahflice öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Yarad lan severim yaradandan ötürü sözüyle yola ç k p, her canl n n yaflam hakk n aziz bilen bir anlay flla hareket edece iz diye konufltu. Evcil hayvanlar için ise Türkiye de belediyecilikte ilk olma özelli- i tafl yan bir projeyi hayata geçirmeyi planlad klar n anlatan Ayd n, B ala da seçim koordinasyon merkezi aç l fl na kat lan Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek, burada halka hitap etti. Bala seninle gurur duyuyor sloganlar eflli inde kürsüye gelen Baflkan Gökçek, Bala ilçesi Ankara Büyükflehir Belediyesi s n rlar na dahil oldu unda, Bala bir baflka olacak flimdi dedi ini an msatarak, O gün bugündür brahim le elele çal fl yoruz. Ne dediysek sözümüzü tuttuk. Belki ufak tefek eksiklerimiz olmufltur ama fazlal klar m zda oldu diye konufltu. Balan n bu süreçte tarihinde görmedi i hizmeti gördü ünü vurgulayan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Asfalt yoktu art k asfalt var, kald r m var, alt yap s var, suyu var. Hatta ilave suyu da getiriyoruz. Ya seçimin sonuna do ru ya da birkaç hafta sonra gelmifl olacak. Ar tma tesisi yapt k. Sadece Bala içine de il Avflar ve civar ndaki köylere de su verece iz. Geçmiflte size diyeceklerdi ki Bala ya K z l rmak tan su gelecek, sülfat bile temizlenecek, kimse inanmazd. Allah m lütfetti biz bunu yetifltirdik. Balaya hay rl u urlu olsun. Bala da ayr ca bir Gençlik Merkezi yap ld n da an msatan Baflkan Gökçek, dü ün salonu inflaat n n ise yüzde 95 inin bitirildi ini söyledi. Bala Pazar yerinin üzerinin kapat laca na iliflkin daha önce verdi i sözü de an msatan Baflkan Gökçek, Ben ihalemi yapt m. Ama 80 metrekarelik bir yerin kamulaflt rmas bitmemiflti. O bitmifl. hale yap ld için bu y l içinde Pazaryerinin üzeri de kapanm fl olacak diye konufltu. Aç klamalar n 2014 yerel seçimler sonras Evcil hayvanlar için bölgesel ve s - n fland r lm fl misafirhaneler kuraca- z. Burada evcil hayvanlar n hem bak mlar gerçeklefltirilecek hem de aileleri huzur içerisinde tatile gidebilecek dedi. Evcil hayvan misafirhanelerinin gece gündüz fark etmeksizin hayvan sahiplerince internet üzerinden izlenebilece ini dile getiren Ayd n, Bu hizmet tüm Türkiye ye örnek olacak diye konufltu. da yaflayan yafll vatandafllar da unutmad klar n kaydeden Ayd n, flunlar söyledi: Belirli bir yafl n üzerindeki vatandafllar m z n evcil hayvanlar için kuraca m z Evcil Canl Bak m Ekibi sayesinde bak m hizmetlerini evlere tafl yaca- z. 24 saat esas na göre görev yapacak ekiplerimiz, ça r ald nda hemen yafll vatandafllar m z n hizmetine koflacak. Bizler tüm anlay fl m z da yaflayan her canl n n mutlulu u üzerine kurduk. Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek, Bala da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Baflkan Gökçek Bala da konufltu Bala ya yönelik projelerini aktararak sürdüren Baflkan Gökçek, Belediye Kanunu na eklenen yeni bir madde ile l Özel daresi yetkilerinin Büyükflehir Belediyelerine devredildi ini, böylelikle tar m ve hayvanc l teflvik edici projeler yapabildiklerini an msatt. Belediye bünyesindeki 12 flirketin bu konuda çal flmalar yapt n kaydeden Baflkan Gökçek, 17 çevre ilçe için çeflitli projeler üzerinde çal fl ld n aç klad. Baz tesisleri hediye edeceklerini baz lar n da maliyeti karfl l uzun vadeli ödemeler karfl l nda kooperatiflere devredeceklerini aktaran Baflkan Gökçek, Dünya Bankas ve Avrupa Birli i hibelerinin de araflt r ld n söyledi. Bu yat r mlar ndan bir tanesinin ilçeye kazand r lacak mezbaha ve hayvan borsas oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, gelecek 5 sene içinde tar m ve hayvanc l destekleyip aya a kald rmaya niyetli olduklar n vurgulayarak, bu sene ya da önümüzdeki sene içinde mezbahan n da borsan n da bitmifl olaca n müjdeledi. Ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile çeflitli anlaflmalar yapt klar n da dile getiren Baflkan Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Hangi bölgede tar m, hayvanc l gelifltiririz diye bilimsel çal flmalar yap l yor. Bir projemiz var. Nadasa b rak l nca bofl kalan tarlan z de erlendirmek istiyoruz. Aspir denen bir bitki var. Ya üretiliyor. Topra yormuyor. Ciddi manada gelir elde etmeniz mümkün oluyor. Aspiri iflleyen bir fabrika kurmak hem ya üretmek hem de art klar ndan hayvanlara küspe yapmak istiyoruz. Y lda iki sefer hasat alacaks n z inflallah. AK Parti Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Hayvan sever belediyecilikte örnek ilçe olaca z Genifl Aç Süleyman GÖKSU SELMANI FAR SÎ HAZRETLER N N RESÛLULLAH'I BULMASI Selman- Farisi (r.a.), Peygamber Efendimizi (s.a.v.) bulmak için ç kt uzun yolculukta, nihayet Medine ye giden kervana rastlad. 'Beni Arap diyar na götürünüz de, flu davarlar m, flu ineklerimi size vereyim' dedi. Kabul edip kafilelerine ald lar. (fiam cihetinden Medine ye yak n) Vâdi'l-Kura denilen yere gelince ihanet edip köle olarak bir Yahudi'ye satt lar. Hicret'in beflinci y - l na kadar köle olarak yaflam flt r. Resûlullah (s.a.v.) ona, azat olmas için efendisiyle anlaflmas n söyledi. Selman (r.a.), efendisi ile üç yüz hurma fidan dikmek, meyve verinceye kadar onlara bakmak ve dört yüz dirhem alt n vermek flart yla anlaflt. Resûlullâh (s.a.v.), ashab na: "Kardeflinize yard m edin." buyurdu. Sahabeler üç yüz tane fidan ona verdiler. Resûlullâh (s.a.v.), ona: "Selman! Git çukurlar kaz. Dikmeye s ra geldi i zaman onlar sen dikme, bana haber ver. Onlar kendi ellerimle yerlerine koyay m." buyurdu. Selman Farisi (r.a.), çukurlar n kaz lma iflini Ashab n yard m yla bitirdi. Resûlullâh (s.a.v.), bahçeye giderek bütün fidanlar dikti. Ancak bir tanesini Hz. Ömer dikti. Bu fidanlar n tamam ayn sene içinde -Allâhü Teâlâ'n n izniyle- meyve verdi. Ancak Hz. Ömer in dikti i fidan meyve vermedi. Resûlullâh (s.a.v.) o fidan söküp tekrar diktiler, fidan o anda meyve verdi. Resûlullâh (s.a.v.), Selman (r.a.) yan na ça- rarak, efendisine ödemesi gereken dört yüz dirhem alt n ödemesi için ona yumurta büyüklü- ünde bir alt n külçesi verdi. Selman (r.a.): "Bu benim ödemem gereken miktar nas l karfl lar ya Resûlallah?" Demekten kendini alamad. Resûlullâh (s.a.v.) ona; "Ey Selman! Allah onunla senin borcunu karfl layacakt r." buyurdu. Selman (r.a.): "Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, onunla ödemem gereken miktar ödedim. O alt n Uhud (da ) ile tart lsa ondan a r gelirdi." Buyurdular. lçede ar c l n geliflmesi için de teflvik projeleri ürettiklerini ifade eden Baflkan Gökçek, Bala, makus talihini yenecek. Gençlerin Ankara ya yerleflmesine gerek kalmayacak. Kendi tarlas nda ifl yerlerinde karn n doyuracak, paras n kazanacak. El ele inflallah Balam z daha güzel günlere getirece iz diye konufltu. Bala Belediye Baflkan brahim Gürbüz ün ricas üzerine hak sahiplerinin tümünün evet demesi flart yla Atatürk Caddesi ni geniflletme ve kentsel dönüflüm planlamas için de söz veren Baflkan Gökçek, konuflmas n, Biz sözlerimizi verdik. Söz verip de tutmad m z olmad. Allah bize güç versin derman versin sözlerimizi tutal m. Siz de Bala olarak AK Partimize yüzde 70 oy vereceksiniz ki bizim de Baflbakan m za karfl yüzümüz olsun sözleriyle bitirdi. Konuflman n ard ndan Baflkan Gökçek ile Bala Belediye Baflkan Gürbüz, AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl kurdelesini kestiler.

5 Türkiye'de 2 milyon kifli tekstilde çal fl yor ZM R (CHA) E ge Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Hüseyin Kado lu, Türkiye'de 2 milyon kiflinin tekstil alan nda çal flt - n söyledi. Ülkenin tekstil ve konfeksiyon sektöründe çok önemli bir yere sahip oldu- unu belirterek, "1980'li y llardan sonra tekstil ve konfeksiyon sanayisi geliflmeye bafllad. Özel sektör kurulufllar da bu y llarda art fl gösterdi. 1990'l y llar n ortas ndan itibaren çok büyük bir potansiyel yakaland ve d fl ihracat m z geliflim kaydetti. Türkiye bugün, Avrupa n n ve Dünya n n en büyük tekstil üreticisi haline geldi. Oldukça önemli hammadde lif kaynaklar m z mevcuttur. Bu kaynaklardan faydalanarak sektörümüz çok baflar l çal flmalar yapmaktad r." dedi. Prof. Dr. Kado lu, tekstil sanayisindeki geliflim ve de- iflimden de bahsetti. /5 EKONOM Rus Vali den Türk giriflimcilere yat r m ça r s Moskova Bölgesi Kolomna lçesi Valisi Andrey Vaulin, baflkent Moskova ya 45 dakika mesafede bulunduklar - n, cazip imkanlar n oldu u ilçelerine Türk giriflimcileri bekledi ini söyledi. MOSKOVA (CHA) R usya Türkiye fladamlar Derne i nin (RUT D) merkezinde Türk ifladamlar ile bir araya gelen Vaulin ve ekibi bölgelerinin tan t m n yapt. Moskova bölgesinin güneydo usunda yer alan ilçe Rusya n n Mucizesi olarak görülen Kolomna Kremlini nin çevresinde yer al yor. lçelerinin her geçen gün yabanc yat r mc için daha cazip hale geldi ini ifade eden Rus Vali, Bizim en büyük avantaj - m z Rusya n n en büyük pazar konumunda olan Moskova dan sadece 80 ve 120 kilometre mesafede yer almam z. Ulafl m sistemlerin yenilenmesi Moskova Kolomna ulafl m süresini 45 dakikaya indirdi. Baflkent ve etraf ndaki yerlerin yat r mlara doymufl olmas ve oradaki pazarlar n sabitleflmesi müteflebbisleri yeni f rsatlar aramaya zorluyor ve bu aç dan Kolomna etraflar onlara çok çekici geliyor. ifadelerini kulland. TARIM, HAYVANCILIK VE NfiAAT MALZEMELER CAZ P SEKTÖRLER Tar m, hayvanc l k, inflaat, inflaat malzemesi üretimi, kimya gibi birçok alanda büyüme potansiyeli oldu unu kaydeden Vali flu flekilde konufltu: Kolomna yüzy llarca Moskova n n adeta sebze bahçesiydi. Yafl meyve ve sebze üretimi buran n sakinleri için hala çok önemli bir gelir kayna. Moskova dan gelen toptanc lar mahsulleri daha büyümeden yüzde yüz sat n al yor ve k fl boyu baflkent halk na satarak büyük kar ediyor. Büyüttü ümüz sebzelerin stoklama, y kama ve ifllemesini siz yat r mc lar n yard m yla bünyemizde yapabilseydik çiftçimizin çabalar de er kazan rd. Çar döneminden kalma iki tu la fabrikas gururumuzdur ve burada inflaat malzeme üretimi yap labilece inin göstergesidir. Kolomna Bölgesi Yat r m Kurulu Baflkan Boris Polinskiy, Son y llarda Danimarka, Fransa, Hollanda, srail, Polonya ve yerli firmalar sayesinde ilçemize 9 milyar ruble yat r m çekebildik. Siz Türk giriflimcilerin çok aktif ve at lgan oldu- unuzu biliyoruz ve Kolomna ilçesi olarak bekliyoruz. ça r - s yapt. Pol nskiy, lçemizin Moskova ya en yak n yerinde 118 hektarl k arazide bir teknopark yapma projemiz var, buran n alt yap ifllemleri yap l yor ve bu teknoparkta kimya ve petrokimya fabrikalar dahil olmak üzere tüm sanayi projeler gerçeklefltirilebilir, bunun için tüm ruhsat ve evraklar m z haz r. Ortak yönetim firmas kurarak bu araziden Türk ifladamlar na s f ra yak n bir rakamla kiraya verebiliriz. Yat r mc lar m zdan tek beklentimiz halk m z için istihdam sa lamak ve ifllerini en iyi flekilde yapmakt r. Belirli orandaki yat r mlar için de aflamal olarak belirli oranlarda federal vergiler düflüyor. bilgisini verdi. Toplant sonras nda RUT D Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Volkan Ergün Vali Vaulin e plaket hediye etti. Trafikte 18 milyona yak n araç var ANKARA (CHA) T rafi e kay tl araç say s 2013 y l Aral k ay sonu itibar yla 17 milyon 939 bin 447 oldu. Ortalama yafl 12,3 olarak hesaplanan trafikteki 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5 i LPG li, yüzde 31,1 i benzinli, yüzde 26,9 u ise dizel yak tl olarak belirlendi. Kay tl tafl t n yüzde 51,8 ini otomobil, yüzde 16,3 ünü kamyonet, yüzde 15,2 sini motosiklet, yüzde 8,7 sini traktör, yüzde 4,2 sini kamyon, yüzde 2,4 ünü minibüs, yüzde 1,2 sini otobüs, yüzde 0,2 sini ise özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) kay tlar na göre Aral k ay nda trafi e kayd yap lan toplam 81 bin 911 tafl t içinde otomobil yüzde 63,8 ile ilk s rada yer ald. Bunu s ras yla yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 9,4 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör takip etti. Tafl tlar n yüzde 6,2 sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. KAYIT YAPILAN ARAÇ SAYISI B R ÖNCEK AYA GÖRE AZALDI Aral k ay nda trafi e kayd yap lan tafl t say s Kas m ay na göre yüzde 13,8 azald. Bu azal fl otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 7,8, otobüste yüzde 27,3, kamyonette yüzde 14,3, kamyonda yüzde 11,5, motosiklette yüzde 32,3 olarak gerçekleflti. Özel amaçl tafl tlarda yüzde 52,3, traktörde ise yüzde 19,3 art fl oldu. Aral k ay nda geçen y l n ayn ay na göre trafi e kayd yap - lan tafl t say s nda yüzde 13,5 art fl gerçekleflti. Bu art fl otomobilde yüzde 23, minibüste yüzde 43,3, kamyonda yüzde 26,2, özel amaçl tafl tlarda yüzde 14,5, traktörde yüzde 44,4 oldu. Otobüste yüzde 39,7, kamyonette yüzde 21,4, motosiklette yüzde 0,7 azal fl gözlendi. OCAK-ARALIK DÖNEM NDE TRAF KTEK ARAÇ SAYISI 906 B N ARTTI Ocak-Aral k döneminde 1 milyon 131 bin 390 adet tafl t n trafi e kayd yap ld, 225 bin 356 adet tafl t n ise trafikten kayd silindi. Böylece trafikteki toplam tafl t say s 906 bin 34 adet artt. Devri yap lan toplam 469 bin 334 tafl t içinde otomobil yüzde 66,7 ile ilk s rada yer ald. Otomobili s ras yla yüzde 17,6 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör, yüzde 3,9 ile kamyon takip etti. Aral k ay nda devri yap lan tafl tlar n yüzde 7,5 ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçl tafl tlar teflkil etti. Böylece 2013 y l Ocak-Aral k döneminde toplam 5 milyon 73 bin 592 adet tafl t n devri yap lm fl oldu. LPG L ARAÇ ORANI YÜZDE 41,5 Aral k ay sonu itibar yla trafi e kay tl 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5 i LPG li, yüzde 31,1 i benzinli, yüzde 26,9 u dizel yak tl. Yak t türü bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,5. MOTOR S L ND R HAC MLER Ocak-Aral k döneminde trafi e kayd yap lan 654 bin 905 adet otomobilin yüzde 38,3 ü , yüzde 20,5 i 1300 ve alt, yüzde 17,3 ü , yüzde 16,7 si , yüzde 5,3 ü , yüzde 1,6 s 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,2. MARKALARA GÖRE DA ILIM Aral k ay nda trafi e kayd yap lan otomobillerin markalara göre da l m na bak ld nda 52 bin 277 adet otomobilin yüzde 13,3 ünün Renault, yüzde 11,9 unun Volkswagen, yüzde 9 unun Ford, yüzde 8,5 inin Opel, yüzde 7,5 inin Hyundai, yüzde 6,7 sinin Fiat, yüzde 6,4 ünün Toyota, yüzde 4,3 ünün Dacia, yüzde 3,8 inin BMW, yüzde 3,5 inin Peugeot oldu u, yüzde 25,2 sinin ise di- er markalardan olufltu u görüldü. KAYITLI TAfiITLARIN ORTALAMA YAfiI 12,3 Türkiye de 2013 y l sonu itibar yla trafi e kay tl 17 milyon 939 bin 447 motorlu kara tafl t için ortalama yafl 12,3 olarak hesapland. Ortalama yafl otomobillerde 11,8, minibüslerde 11,9, otobüslerde 10,9, kamyonetlerde 8,8, kamyonlarda 14,2, motosikletlerde 11,5, özel amaçl tafl tlarda 14,2 ve traktörlerde 22, y l sonu itibar yla otomobillerin yafl grubuna göre da l m na bak ld nda, toplam otomobillerin yüzde 33,4 ünün 0-5 yafl aras, yüzde 17,6 s n n ise 21 yafl ve üzeri otomobillerden olufltu u tespit edildi. Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL ANKARA (CHA) Ç evre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, 2013 y l nda geri dönüflüme tabi tutulan at klar n ekonomiye 1,3 milyar TL katk sundu unu söyledi. Ayr ca geri dönüflüm tesislerinde 60 bin kifli istihdam edildi ine dikkat çekti. dris Güllüce, yapt yaz l aç klamada Ömrünü tamamlam fl 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton at k akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton at k motor ya- ndan 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlam fl hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâ t, plastik, cam ve metal ambalaj at ndan 1,1 milyar ekonomiye katma de er kazand r lm flt r. dedi. Güllüce, Ayr ca 232 adet söküm amaçl gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdalar n geri dönüflümü sonucu elde edilen gelir yaklafl k 720 milyon TL dir. Buna ilave olarakçevresel etkileri yüksek olan 526 ton at k pil de toplanarak bertaraf sa lanm flt r. ifadelerini kulland. GER DÖNÜfiÜMDE 60 B N K fi ÇALIfiIYOR At klar n ekonomiye bir di er katk s n n ise istihdam oldu unu vurgulayan Güllüce, flunlar aktard : Türkiye 2002 y l nda bu alanda yaklafl k 5 Bin çal flan ve 60 Milyon TL katma de er sa layan bir noktada iken 2013 y l nda 60 Bin çal flan ve 1,3 milyar TL katma de er sa layan bir noktaya gelmifltir. Bu rakamlara yurtd fl ndan ülkemize getirilerek sökümü yap lan ve demir çelik sanayisine hammadde oluflturan gemi söküm hizmetlerini de eklersek ekonomik kazanç 2,1 milyar TL yi bulmufl durumdad r. Turizmci 2014'ten umutlu ama gergin siyasi ortam riskinden endifleli ANTALYA T ürkiye turizminin lokomotifi konumundaki Antalya'da turizmciler 2014 y l ndan umutlu. Turizmcilerin yüzde 75'inde iyimser bir hava hakim. Ancak 2014'te yat r m maliyetlerini etkileyecek en önemli unsurun siyasi ortam olaca vurgulanarak, son dönemde yükselen siyasi tansiyonun oluflturabilece i riske dikkat çekiliyor. Antalya Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i'nin (AKTOB) ayl k ola an toplant s Kundu turizm bölgesindeki Delphin Imperial Otel'de yap ld. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk'ün de davetli oldu u toplant ya kat - lanlara, geçti imiz günlerde yay nlanan 'Turizm Sektörünün Yap s, Büyüklü ü ve Ekonomiye Katk s Araflt rmas 'n n kitapç - da t ld. Toplant ya kat lanlarla mini bir anket de yap ld, elektronik oylama fleklinde gerçeklefltirilen ankette turizmcilere 2014 beklentileri, otel doluluklar, enflasyon ve kur tahminlerinin yan s ra 2014'te yat r m maliyetini en fazla hangi göstergenin etkileyece i soruldu. Sorular cevaplayanlar n yüzde 34'ü geçen y la oranla yüzde 1-5, yüzde 35'i yüzde 5-10 aral nda, yaklafl k yüzde 8'i de yüzde 10'un üzerinde art fl yaflanaca tahmininde bulundu. Yine yaklafl k yüzde 10 da geçen art fl oran n n 2013'ün alt nda kalaca de erlendirmesinde bulundu.

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı