Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz... 6 Baflbakan Erdo an n AK Parti 3. stiflare ve De erlendirme Toplant s nda yapt konuflmadan notlar D fl temaslar 10 Baflbakan Erdo an n Brüksel ve Tacikistan temaslar 14 Meclisimiz Türkiye nin yüzünü a art yor Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Bülent Ar nç ile yeni yasama y l dolay s yla yapt m z röportaj Yeni e itim ö retim y l bafllad milyon ö renci ile 550 bin ö retmen 13 Eylül 2004 günü dersbafl yapt. Baflbakan Erdo an, yeni e itim-ö retim y l n n aç l fl n fianl urfa da yapt. Yeni Türk Liras hayata geçiyor 22 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Yeni Türk Liras n n tan t m toplant s nda ekonomideki olumlu geliflmelerin alt n çizdi Yeni Türk Liras için haz rl klar tamam Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan ile Yeni Türk Liras konusunda yapt m z röportaj Türk Ceza Kanunu 78 y l sonra de iflti 345 maddelik Türk Ceza Kanunu 1 Nisan 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nda kabul edildi. l Baflkanlar Toplant s 38 Baflbakan ve AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an AK Parti l Baflkanlar Toplant s nda önemli mesajlar verdi. Avrupal Türkiye 44 AK Parti stanbul l Baflkanl, Finish e 5 Kala-Avrupal Türkiye konulu bir toplant düzenledi. Yerel Yönetimde Kad n fiûras 56 AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar taraf ndan düzenlenen, Yerel Yönetimlerde Kad n fiûras, Türkiye deki kad n yerel yönetim temsilcilerini biraraya getirdi. Ayr ca Aktüel Test, Tarihten Bir Yaprak, Kültür ve Sanat Dünyas ndan, Ekim Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say :17 Ekim 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zelkif Kazdal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. EDITÖR DEN MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI Yeni bir dönem... Türkiye her aç dan yeni bir dönemin efli inde bulunuyor. Her fleyden önce Avrupa Birli i konusundaki sevindirici geliflmeler, ülke olarak hepimizin yüzünü güldürdü. ktidara geldi imiz günden bugüne AK Parti olarak AB sürecinde gösterdi imiz kararl l k ninayet meyvelerini veriyor. Herkesin kabul etti i gibi Türkiye AB ye uyum sürecinde üzerine düflen görevleri büyük bir baflar yla yerine getirmifl bulunuyor. En son, Türk Ceza Kanunu nun büyük bir h zla Meclisimizden geçmesiyle devrim niteli indeki reform sürecimizin bir halkas daha tamamlanm fl oldu. Bundan sonra art k s ra Avrupa Birli i nde. Türkiye olarak müzakere sürecinin bafllamas konusunda herhangi bir engel kalmad n düflünüyor ve bu konuda Avrupa Birli i nden olumlu yönde bir tav r bekliyoruz. Öte yandan, Türkiye için Yeni Türk Liras n n hayata geçmesi ekonomik aç dan yeni bir dönemi bafllatacak. Bir anlamda ekonomik aç dan bir milat olacak olan bu yeni uygulama, ülkemiz aç s ndan büyük kolayl klar getirecek ve Türk Liras na itibar n yeniden kazand racakt r. Türkiye Bülteni ni bu s cak ve sevindirici geliflmelerin yafland bir ortamda haz rlad k. Bültenimizin bu say s nda Avrupa Birli i sürecindeki geliflmeleri sizlere aktar rken, Yeni Türk Liras konusuna da genifl bir yer vermeye çal flt k. Önümüzdeki ay, yine ülkemiz aç s ndan güzel geliflmelerle yeniden buluflmak üzere... Esen kal n.

5 Ekimtarihi Cumhuriyetin lan Bir gece önceden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadafllar taraf ndan kararlaflt r lan Cumhuriyetin ilan TBMM nin o günkü toplant s nda 1921 anayasas na eklenen madde ile Türkiye devletinin flekl-i hükümeti Cumhuriyettir ibaresiyle karar alt na al nd. TBMM nin o günkü oturumuna 158 milletvekili kat ld ve teklif oy birli iyle kabul edildi. Cumhurbaflkanl na gene oy birli iyle Mustafa Kemal Pafla seçildi. Baflbakanl a ise smet nönü atand. 29 Ekim 1924 y l nda çekilmifl olan yandaki foto rafta Türkiye de kutlanan ilk Cumhuriyet Bayram s ras nda Beyo lu ndaki stiklal Caddesi görülüyor. Afifllerde Varolsun Cumhuriyet, Varolsun Halâskâr m z yaz lar okunabiliyor ki Almanya n n birleflmesi Az nl klar n tercihi Mudanya Mütarekesi Ankara n n baflkent oluflu Birleflmifl Milletler in kuruluflu Berlin Duvar n n 9 Kas m 1990 da geçifle aç lmas yla, iki ülke aras nda s n rlar aç larak ortak para sistemine geçildi. Yeni baflkentin Berlin olmas na karar verilmesinin ard ndan 3 Ekim 1990 da Birleflik Almanya resmen ilan edildi. Birleflmeyi izleyen 10 gün içinde yap - lan eyalet seçimlerini Hristiyan Demokratlar kazand, genel seçimleri kazanan Helmut Kohl ise baflbakan oldu. 8 Ekim 1925 te stanbul da Yahudi ve Ermeni Ruhani Baflkanlar, Lozan Andlaflmas n n, az nl klar n korunmas yla ilgili hükümlerinin tan d haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalar yla yaflamak istediklerini aç klad lar (1925). Rum cemaati ise ayn aç klamay 7 Ocak 1926 da yapt. Türk-Yunan savafl n sona erdiren ve 11 Ekim 1922 de Mudanya da imzalanan Mudanya Mütarekesi ayn zamanda fiilen Kurtulufl Savafl n n sonu anlam na da geliyordu. tilaf delegeleri ile imzalanan Mudanya Mütarekesi yle, iflgal kuvvetlerinin Türk topraklar n boflaltmas ve Lozan da bar fl konferans toplanmas için anlaflmaya var ld. Ankara, 13 Ekim 1924 te Türkiye Cumhuriyeti nin baflkenti oldu. Milli Mücadele y llar ndan itibaren yönetimin fiili merkezi olan Ankara, art k resmen siyasi merkez kabul edildi. Böylelikle yüzy llard r stanbul un elinde olan Baflkent olma vasf Ankara ya geçiyordu. Birleflmifl Milletler II. Dünya Savafl n n ard ndan, savafllar n ve bar fla karfl tehditlerin tekrar n önlemek ve uluslararas bar fl ve güvenli i korumak amac yla kuruldu. BM Yasas, 25 Nisan - 26 Haziran 1945 tarihlerinde düzenlenen toplant larda görüflüldü; aralar nda Türkiye nin de bulundu u 50 ülke taraf ndan 26 Haziran 1945 tarihinde San Fransisco da imzaland ve 24 Ekim 1945 tarihinde resmen kuruldu.

6 Dünya Aktüalite Atlas Osetya da terörün hedefi çocuklar oldu Rusya ya ba l Kuzey Osetya n n Beslan kentinde Çeçen eylemciler taraf ndan bafllat lan ve düzenlenen operasyonla sona eren rehin alma eyleminde 155 i çocuk 322 kifli öldü, yaklafl k 700 kifli de yaraland. Ç kan çat flmalarda 32 eylemci öldürüldü. Ö retim y l n n ilk gününde bafllayan ve 3 gün süren rehine krizi s - ras nda ölen ve yaralananlar n ço- unlu unu ö renciler, veliler ve ö retmenler oluflturdu. Öte yandan Rusya D fliflleri Bakanl yay nlad - bildirisinde, Rusya, uluslararas terörizme karfl mücadelesini kararl l kla ve taviz vermeksizin sürdürecek, yaflama hakk yla insan haklar ve özgürlü ünü savunmaya en üst düzeyde öncelik verenlerin saf nda ilk s rada yer alacakt r denildi. NATO Irak güvenlik güçlerini e itecek NATO üyesi ülkeler Irak güvenlik güçlerinin e itimi için Irak a yüzlerce NATO subay gönderilmesine yönelik kapsaml bir program üzerinde mutabakata vard lar. NATO bu çerçevede Irak ta bir karargah oluflturacak. ABD nin Irak ta ölen asker say s bine ulaflt Amerikan CNN televizyonu, Irak ta iflgalden bu yana ölen Amerikan askerlerinin say s - n n bine ulaflt n duyurdu. ABD Savunma Bakanl 'n n internet sitesinde yer alan resmi aç klamada ölü say s na iliflkin son rakam 990 olarak verilmiflti. Ancak Pentagon un, ölen askerlerin ailelerinin haberdar edilmesini beklemesi nedeniyle ölü say s n n güncellenmesinde gecikmeler yaflan yor. Microsoft, Office kodlar n paylaflacak ABD ve AB hukuk makamlar ile yaflad yasal sorunlardan b kan Amerikan yaz l m devi Microsoft, çareyi programlar n n kodlar n iflbirli i yapt ülkelere açmakta buldu. Microsoft tan yap lan aç klamada, ifl dünyas nda en çok kullan lan ürünlerinden biri olan Office sistemlerinin kodunun paylafl ma aç labilece i bildirildi. Buna göre, sözkonusu paylafl m Microsoft un güvenlik ve uygunlu u konusunda hükümetlerin güvenini kazanmak için yap lacak. Hükümet Güvenlik Program ad verilen plan kapsam nda yap lacak çal flma ile otuzdan fazla ülkenin yetkili hükümet birimleri, Microsoft un temel kodlar n ve Windows iflletim sistemini incelemeye alabilecek. Microsoft, hükümet yetkilileriyle yapt anlaflma-

7 Jeanne f rt nas 700 can ald Haiti de tropikal Jeanne f rt nas n n neden oldu u sel bask nlar na hayat n kaybedenlerin say s 700 ü aflt. K z l Haç ve BM yetkilileri, Gonaives kentinde 600 kiflinin öldü ünü aç klad. F rt nan n büyük y k ma yol açt ülkenin kuzey kesimindeki di er bölgelerde de 109 kiflinin hayat n kaybetti i belirtildi. Yetkililer, sel sular n n çekilmesiyle ölü say s nda artmas ndan endifle edildi ini belirttiler. ABD KKTC ye yap lacak yard mlar belirleyecek ABD de dan flmanl k ve mali hizmet veren Bearing Point firmas ndan yedi kiflilik bir ekip, K br sl Türklere yönelik izolasyonlar n hafifletilmesi ve K br s Türk toplumundaki ekonomik büyümenin desteklenmesi amac yla K br s ta incelemeler yap yor. Bu çal flma ABD nin K br s Türk toplumunda ekonomik büyümeye yönelik, daha önce duyurulan ek 30 milyon 500 bin dolarl k d fl yard m kapsam nda sürdürülüyor. larla kaynak kodlar n n farkl kifli ve kurumlara verilmesini önleyecek. Bu arada, Microsoft sistemlerini etkileyen virüslerin h zla artt da bildiriliyor. Bu y l n ilk alt ay nda Microsoft un Windows iflletim sistemini hedefleyen virüs ve solucan say s n n, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 400 artt bildirildi. Biliflim uzmanlar na göre, Microsoft un en büyük rakibi Linux ve cep bilgisayarlar iflletim sistemleri de, yak n gelecekte virüs sald r lar na hedef olacak. BM: Dünya nüfusu 2050 de 8.9 milyar olacak Dünya nüfusunun 2050 de 8.9 milyara ulaflaca- n tahmin eden Birleflmifl Milletler (BM), buna ra men nüfustaki art fl n yavafllad n, ancak geliflme ve çevre için hala büyük engel oluflturdu unu belirtti. BM Dünya Nüfus Fonu taraf ndan haz rlanan raporda, bugün 6,4 milyar olan dünya nüfusunun y ll k art fl h z n n y lda 76 milyon oldu u belirtildi de dünya nüfusuna 2,5 milyar daha eklenece i ve bu rakam n 1950 deki dünya nüfusuna eflit oldu u kaydedildi. Buna karfl n 1990 da y ll k yaklafl k 82 milyonla en yüksek ritmine ulaflan nüfus art fl n n yavafllad belirtilen raporda, 1960 da kad n bafl na alt olan çocuk say n n, aile planlamas n n daha genifl kitlelere ulaflmas ve etkin olmas sayesinde bugün üçe indi i ifade edildi. Tahminlere göre, dünya nüfusunun yüzy l ortas nda en yüksek noktas na ulaflaca ve do urganl n düflece i bildirilen raporda, ancak baz ülkelerin bu noktaya di erlerine oranla çok daha sonra ulaflaca kaydedildi. Yak n geçmiflteki yüksek do urganl k oran ndan ötürü nüfuslar genç olan bu ülkelerin nüfus art fllar n n da devam edece i görüflü dile getirilen raporda, dünya nüfusunun 1.2 milyar n oluflturanlar n 10 ila 19 yafl nda oldu u, bunun da flimdiye dek kaydedilen en yüksek oran oldu u belirtildi. Az geliflmifllerin nüfusu üçe katlanacak BM raporunda ayr ca en az geliflmifllik düzeyini yakalayan 49 ülkenin nüfuslar n n üçe katlanaca ve bunlar n 2050 deki nüfuslar n n 1,7 milyara ulaflaca kaydedildi. Geliflmekte olan ülkelerin yüzde 96 s nda nüfus art fl n n devam etmesinin öngörüldü ü belirtilen raporda, çoktan azalmaya bafllayan Avrupa ve Japonya nüfuslar n n düflüfl ritminin devam edece i ve döneminde bu düflüfl oran n n ikiye katlanaca ifade edildi.

8 Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz... Baflbakan Erdo an n AK Parti 3. stiflare ve De erlendirme Toplant s nda yapt konuflmadan notlar... R. Tayyip Erdo an AK Parti 3. stiflare ve De erlendirme Toplant s n n aç l fl konuflmas n yapan AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti ile Türkiye nin makus talihinin de iflti ini, icraatlarla Türkiye nin yaralar n n tek tek sar ld n söyledi. A K Parti 3. stiflare ve De erlendirme Toplant s K z lcahamam da yap ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti ile Türkiye nin makus talihinin de iflti ini, icraatlarla Türkiye nin yaralar n n tek tek sar ld n belirterek, flunlar söyledi: Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sundu umuz için emin ad mlarla yolumuza devam ediyor, gelece e güvenle bak yoruz. Türkiye yi derin bir girdaptan ç - kard k. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirdik, faizleri afla ya çektik. Ülkeyi büyüme yoluna koyduk. Ama bunlarla yetinemeyiz. Bugüne kadar yapt klar m z, Acil Eylem Plan m z çerçevesinde de erlendirilmelidir. Geldi imiz noktada ise çok daha ileriye bakmal y z. nflallah ayaklar m z sürçmeden, bafl m z dönmeden, tökezlemeden aram zda var olan dayan flmayla temsil etti imiz milletimize çok daha mesut günler yaflataca z. Halk m zla birlikte bu esenli e kavufltu umuz için aln m z ak ve gönüllerimiz feraht r. Tabii bu mutluluk, bu ferahl k bizi asla atalete sevk etmemelidir. Bizim siyasetimiz, günü kurtarmaya dönük, 6 Türkiye Bülteni

9 konjonktüre göre flekillenen, rüzgara göre istikamet de ifltiren dalgalanan bir siyaset de ildir. Bizim siyasetimizde aslolan, insan m zla ayn hizada olmak, ayn paralelde yürümek ve milletimizle ayn tarihi güzergah, ayn kader çizgisini takip etmektir." tar konumunda görmesi gerekti ini belirten Baflbakan Erdo an, bu nedenle yakas na AK Parti rozeti takan herkesin Türkiye nin ufkunu açacak, millete umut ve güven afl layacak, bu ülkenin birikmifl dertlerini çözecek bir öncülük ruhuna sahip olmas n istedi. Baflbakan Erdo an sözlerini flöyle sürdürdü: Bizim siyasetimiz adalet üzerinde temellenen, adalet üzerinde derinleflen bir millet siyasetidir. Milletimizin kaderiyle kendi kaderimizi ayn potada erittik. Halk m zla ayn rüyalar görüyoruz. Ülkemizin insanlar kazand kça, bu ülke çocuklar n n gözleri fl ldad kça mutlu olaca z. Gelecekten ve ufuklardan gözlerimizi ay rmayaca z. Bak fllar - m z halk n kader çizgisinden, bu ülkenin, Türkiye nin büyük hedeflerinden ay rmayaca z. Muhteflem bir bafllang ç yapt k ama, unutmayal m ki, henüz halk m z n çözüm bekleyen daha çok meselesi var. Baflarmaya, kördü ümü kökten çözmeye mecburuz. Her zaman dikkat çekti imiz bir noktay, bir kez daha hat rlatma ihtiyac duyuyorum. Baflar - n n bafl döndürücü özelli i her zaman önümüzde bir engeldir. Biz, Allah' n izniyle bu engellere tak lmayaca z. Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sundu umuz için emin ad mlarla yolumuza devam ediyor, gelece e güvenle bak yoruz. Bizim siyasetimiz, günü kurtarmaya dönük, konjonktüre göre flekillenen, rüzgara göre istikamet de ifltiren, dalgalanan bir siyaset de ildir. Bizim siyasetimizde aslolan, insan m zla ayn hizada olmak, ayn paralelde yürümek ve milletimizle ayn tarihi güzergah, ayn kader çizgisini takip etmektir. Engellere tak lmayaca z Tabandan tavana AK Parti siyasetine omuz veren herkesin, AK siyaset anlay fl n n üstlendi i misyona ifllerlik kazand rmak konusunda kendisini sancak- Yeni döneme haz r olmal y z Çal flmalar ndan dolay millet ad na partililere teflekkür eden Baflbakan Erdo an, ayr ca kendilerinden yar nki Türkiye için neler yapabileceklerini düflünmelerini ve yeni döneme haz r olmalar n istedi. Bu kaya gibi sa lam topluma, bu aziz millete lay k olmaktan baflka bir ödevimiz yoktur diyen Baflbakan Erdo an sözlerini flöyle sürdürdü: Yine geceli gündüzlü çal flmaya haz r olmal s n z. AK Parti, ülke sevdas n en üst düzeyde hissedenlerin, ülkenin büyük ideallerini bir an olsun unutmayanlar n partisidir. AK Partili olmak, milletin ç karlar n kendi ç karlar n n, çok ama çok üzerinde tutmak demektir. Makam ve mevkilerin fanili ine inan - yorsak hesap verece imizi de akl m zdan ç karmamam z gerekiyor. Ak siyasetin temel karakteristi i, ifl görme biçimi makamlar hiyerarflisi yerine de erler hiyerarflisinin ikame edilmesidir. Unutmayal m ki, siyasi geçmiflimiz halk n sevgiyle kucaklad ama, öfkeyle, piflmanl kla uzaklaflt siyasetçilerle doludur. Dolay s yla art k partisinin halk deste ine bel ba layarak, elde etti i Türkiye Bülteni 7

10 Yine geceli gündüzlü çal flmaya haz r olmal s n z. AK Parti, ülke sevdas n en üst düzeyde hissedenlerin, ülkenin büyük ideallerini bir an olsun unutmayanlar n partisidir. AK Partili olmak, milletin ç karlar n kendi ç karlar n n, çok ama çok üzerinde tutmak demektir. Makam ve mevkilerin fanili ine inan yorsak hesap verece imizi de akl m zdan ç karmamam z gerekiyor. makam n arkas na s narak siyaset sahnesinde kalmaya çal flan siyasetçi tipinin devri sona ermifltir. Keza, de iflime ayak uyduramayan parti merkezleri de dinamizmlerini yitirir, dura anlafl r, kemikleflmifl birer bürokratik mekanizmaya dönüflürse hayatiyetlerini sürdüremezler. Zira, siyasetin önündeki en büyük tehlike kendini yenileyememek; ifl üretmek, fikir üretmek yerine mazeret üretmek; koltuklar n, makam araçlar - n n s cakl n, serinli ini ebedi sanmakt r." stikrar bozmak isteyenler muratlar na eremeyecek Yaflanan gerilimlerin ne kadar yapay oldu unun görüldü ünü, gerilim üretmekten beslenenlerin deflifre oldu unu, yaln zlaflt klar n, toplumdan d fllanarak marjinal köflelerine çekildiklerini söyleyen Baflbakan Erdo an, Zira, halk m z ne istiyorsa onun için siyaset yap yoruz. Gücümüzün kayna kendimiz de iliz. Güç kayna m z ülkemizdir. Baflar lar - m z n özgüvenimizle do rudan ilgisi var. Kötümser senaristler yaflad m z süreçte bu özgüveni gölgelemek, zedelemek için tereddütler do urmak için çok ç rp nd lar ama her defas nda senaryolar ellerinde kald. Art k siyaseti bask alt na alarak destabilizasyonla, dezenformasyonla istikrar bozmak isteyenler muratlar na eremeyeceklerdir.'' dedi. O ezeli dost-düflman retori i bitmifltir Birileri yahu bize ne oldu, gücümüzü nas l kaybettik, manfletlerden nas l indik, kap m z çal nmaz oldu telafl yla o eski yaralar kafl maya çal flsa da güven ve istikrara, büyüme ve geliflmeye sahip ç kan toplum buna izin vermiyor diyen Baflbakan Erdo an, bundan sonra afl nm fl, içi boflalm fl çat flmac, gerilim üreten, toplumu ayr flt ran kavramlarla siyaset yap lamayaca n söyledi. Ülkenin geldi i düzeyi fark edemeyenler, ça- n gerekli siyasi dilini kullanmayanlar n halk n karfl s na ç kt klar nda muha- 8 Türkiye Bülteni

11 tap bulamayacaklar n ifade eden Baflbakan Erdo an, Türkiye nin kendi de- erleriyle çat flan, biri ülkenin baht n kapatanlar, enerjisini yok edenleri, çocuklar n gelece ini karartanlar bir daha gün fl na ç karmayaca n kaydetti. AK Parti nin siyasetin merkezinde yer ald n, bütün enerjisiyle, tam bir motivasyonla ülke meselelerini omuzlad - n söyleyen Baflbakan Erdo an, Çat flmac siyasetçilerin dilinden düflürmedikleri o ezeli dost-düflman retori i bitmifltir. Türkiye, iç meselelerinden d fl politikas na kadar özgüveni egemen k lm fl, yeni bir siyaset üslubuyla milletin gücünü yönetime tafl m flt r dedi. Halktan kopuk yönetim anlay fl sona ermifltir Milletin, kendi hamurundan kendi eliyle yo rulmufl, yanl fl yapt nda hesap sorabilece i, bilgi verme ve hesap sorma mekanizmalar n aç k tutan yöneticilerle tan flt n belirten Baflbakan Erdo an konuflmas n flöyle sürdürdü: Dünyan n her taraf nda baflar lar konuflulan, Türkiye nin sayg nl n art ran bu parti kendini ülkesiyle bütünlefltirmifltir. Türkiye hep söylendi i gibi art k sadece bir köprü de il, tarihin inflas na katk da bulunan bir merkez ülke oldu unu hissetmifl, hissettirmifltir. slam ülkeleri de, Asya da, Avrupa da, Amerika da Türkiye nin bu merkezi konumunu hissetmifltir. Burada, devlet ile toplum ayn istikamette buluflunca Türkiye de dünya ile buluflmufltur. Bu buluflman n efl zamanl olmas Türkiye yi diplomasiden turizme kadar her alanda cazibe merkezi k lm flt r. Art k millete yukar dan bakan, halk n aras na kar flmayan, devlet erkini kullanarak adeta elindeki T cetveliyle toplumu flekillendiren, halk n vicdan na, akl na hükmedece ini zanneden buyurgan, otoriter, halktan kopuk, somurtkan yönetim anlay fl na bu ülkede yer kalmam flt r. Zira, hiçbir Ak Partili kendi ç karlar n halk n, ülkesinin ç karlar n n üstünde göremez, kendi kaderini halk n kaderinden ayr ele alamaz. Demokrasi, insan haklar, hukuk devleti asla vazgeçmeyece imiz evrensel de erlerdir model, demode dogmalar n za göre bir millet tan m yapamaz, keyfi bir demokrasi anlay fl n dayatamazs n z. Çat flma alanlar n kurcalayarak, imalarla, tehditlerle, niyet yarg lamalar yla bu ülkenin çocuklar n geleceksiz, üretimsiz b rakamazs n z. Türkiye, evrensel de erlerle buluflmufl, dünya ile yüzleflmifl, Cumhuriyetimizin kazan mlar n, demokrasinin imkanlar n ekonomiden sosyal hayata her alanda nefes alarak hissetmeye bafllam flt r. flte bu kazan mlar sayesinde ülkemizin yüzü yeniden gülmeye bafllad. Bu kazan mlar sayesinde Türkiye yi enkaz alt ndan ç kar p infla eden TBMM gibi temel kurucu kurumlar m z lay k oldu u sayg nl a ulaflt " dedi. AK Parti nin millete borcunun tam ve adil bir yönetim ve evrensel demokratik ilkeleri hayata geçirmek oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini Yeni dönemde hedefimiz budur. Daha önce ifade etti im gibi yeni dönemde geçmifli daha az konuflarak, Türkiye nin gelece ini infla için halk n bizden beklentilerine daha çok odaklanaca z diye tamamlad. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar Brüksel 23 Eylül 2004 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Brüksel de AB Komisyonu nun Genifllemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen ile görüfltü. Baflbakan Erdo an AB sürecinde ciddi ad mlar atmakta kararl y z dedi. 10 Türkiye Bülteni

13 VERHEUGEN: BEN M BUGÜNKÜ DE ERLEND RMEM fiu: MASADA ARTIK HERHANG B R ENGEL KALMAMIfiTIR. KOM SYON UN TAVS YEDE BULUNMASI Ç N TÜRK YE N N TAMAMLAMASI GEREKEN fiart KALMAMIfiTIR. Baflbakan Tayyip Erdo an' n ilerleme raporu öncesinde, Brüksel de yapt görüflmeler olumlu sonuç verdi. AB sürecinde ciddi ad mlar atmakta kararl y z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye nin AB sürecinde ciddi ad mlar atmakta kararl oldu unu söyledi. AB Komisyonu nun genifllemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen ile biraraya gelen Erdo an, görüflmeden sonra düzenlenen ortak bas n toplant s nda, Verheugen ile samimi bir sohbet yapt klar n '' belirterek, görüflmenin sonucunun kendisini mutlu etti ini kaydetti. Verheugen ile görüflmesinin özellikle 6 Ekim de aç klanacak lerleme Raporu na yönelik olarak da çok de erli bir altyap oluflturaca n '' ifade eden Erdo an, Zira son 2 y l içinde dayan flma içinde çok ciddi çal flmalar gerçeklefltirdik, Türkiye nin AB ye girmesine yönelik devrim niteli indeki kararlar ald k diye konufltu. Erdo an, flöyle devam etti: Bu konuda hükümet, flu ana kadar hiçbir fleyi aksatmadan ilerledi. Uyum noktas nda att m z ad mlar, flu anda uygulama süreci takip etmekte. Kararl flekilde uygulama maddelerine geçmifl bulunuyoruz. Süreçte Verheugen in bize ciddi destekleri olmufltur, kendilerine özellikle teflekkür etmek isterim. fiu anda istinaf mahkemeleriyle ilgili kanun, hukuk usulü muhakemeleri kanunu ve Türk Ceza Kanunu yürürlük ve yürütme maddelerine gelmifl kanunlard r. Bir bütün olarak bunlar takip eden iki kanunumuz daha var. Bunlardan biri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, di eri de infaz yasas. Onlar da flu anda alt komisyondalar. Bizler bu görüflmelerden sonra da bu süreçteki ciddi ad mlar m z atmakta kararl y z. Daha önce planlad m z, düflündü ümüz takvimi flu anda herhangi bir aksamaya neden olmayacak flekilde yeniden gözden geçirme karar n verdik. Bunun ad m n da at yoruz.'' Verheugen AB Komisyonu nun genifllemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Türkiye de devlet kontrolünde sistematik iflkence bulunmad n saptad klar n söyleyerek, bu noktan n ilerleme raporunda detayl bir flekilde izah edilece ini belirtti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la görüflmesinin ard ndan ortak bas n toplant s nda konuflan Verheugen, baz sorunlar n çözümünde Erdo an ile aralar ndaki dostluk, güven ve yak nl n çok faydas oldu unu söyleyerek, birbirlerine güvenebileceklerini çok iyi bildiklerini belirtti. Verheugen, Dostum Erdo an dan ald m güvenceler benim çok net bir tavsiyede bulunabilmemi sa layacak diye konufltu. Türkiye ye yapt son ziyaret s ras nda baz hassasiyetlere dikkat çekti ini hat rlatan Verheugen, yeni Türk Ceza Kanunu nun kabul edilmesinin siyasi kriterlerin tamamlanmas için ne kadar önemli oldu unu anlatt - n da an msatt. kinci önemli konunun Türkiye de sistematik iflkence bulundu una yönelik iddialar oldu unu söyleyen Verheugen, bu iddialar üzerine Türkiye ye gönderdikleri uzmanlar n araflt rmalar sonucu, Türkiye de devlet kontrolünde herhangi bir sistematik iflkence olmad n saptad klar n ve bunun ilerleme raporunda da detayl bir flekilde izah edilece ini söyledi. Verheugen, sözlerini flöyle sürdürdü: Yani benim bugünkü de erlendirmem flu: Masada art k herhangi bir engel kalmam flt r. Komisyon un tavsiyede bulunmas için Türkiye nin tamamlamas gereken flart kalmam flt r.'' Baflbakan Erdo an a son iki y lda sergiledi i güçlü liderlikten dolay teflekkür eden Verheugen, Erdo- an a olan be enisi ve hayranl n dile getirdi. Verheugen, Türkiye nin Erdo an la AB ye daha çok yaklaflt - n da söyledi. Avrupa Parlamentosu Baflkanlar Konferans Baflbakan Erdo an, Avrupa Parlamentosu Baflbakanlar Konferans 'na kat ld ktan sonra bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türk Ceza Kanunu nun içinde olmayan herhangi bir madde oraya girmeyecektir. Bunu zinayla ilgili olarak söylüyorum dedi. Erdo an, toplant da, Kopenhag siyasi kriterlerinin uyum yönünden art k hiçbir eksi inin kalmad n, bu- Türkiye Bülteni 11

14 nun genifllemeden sorumlu Komiser Günter Verheugen taraf ndan da Art k masada herhangi bir engel kalmam flt r ifadesiyle aç kland n belirtti. Uygulamada yo un bir flekilde çal flmalar n sürdü ünü ifade eden Erdo an, k sa zamanda neticeye var laca- na inand klar n söyledi. Uygulama yasas n n bir zihinsel de iflim oldu unu, uyum yasalar kadar kolay olmayaca n, zaman alaca- n dile getiren Erdo an, bunun müzakere sürecinde çözülece ini söyledi. Erdo an, 17 Aral k bizim için tam üyeli in verildi i bir tarih de il, müzakere sürecinin bafllat lmas yla ilgili bir süreç olacakt r dedi. Kopenhag siyasi kriterlerinin gereklerinin yerine getirildi ini belirten Erdo an, TCK ile ilgili medyada yer alan de erlendirmelere de indi. Erdo an, flöyle konufltu: Türk Ceza Kanunu tasla içerisinde olmayan, hatta Meclis ten geçen ve kanunlaflm fl durumda olan maddeler içerisinde yer almayan bir ifade, bir konu sürekli gündeme getirilerek, kamuoyu meflgul edilmifltir. Parlamentoyu toplamak üzere AK Parti olarak Meclis baflkanl na müraacat etmifl bulunuyoruz.'' stinaf Mahkemeleri Kanunu, Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usülü Kanunu ve nfaz Kanunu nun biri olmad zaman eksiklik arzeden yasalar oldu unu anlatan Erdo an, bu neden yasalar n efl zamanl ç kar lmas n istediklerini söyledi. Evet i almamak için hiçbir neden kalmad Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Uyum Yasalar içinde ne varsa bunlar n hepsinin yerine getirildi ini belirterek, AB den evet almamak için hiçbir neden kalmad n söyledi. Erdo an, Avrupa Parlamentosu Baflkan Jacques Borrell ile düzenledi i bas n toplant s n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Erdo an, Toplant lar n ard ndan olumlu ve aç k bir evet karar alaca n zdan ne kadar eminsiniz?'' sorusuna karfl l k da Türkiye nin AB ile ilgili ödevlerini yerine getirdi ini belirterek, Kopenhag Siyasi Kriterleri, Uyum Yasalar içinde ne varsa bunlar n hepsi halledilmifltir, eveti almamak için hiç bir neden kalmam flt r dedi. AB H ristiyan klübü de il Baflbakan Erdo an, Baz kifliler, Türkiye nin dininin, medeniyet aç s ndan AB ile bütünleflme konusunda çok farkl oldu unu düflünüyorlar. Siz ne düflünüyorsunuz?'' sorusu üzerine, AB üyesi ülkelerin tamam na yak n n n dininin H ristiyanl k oldu unu ifade ederek, Do ru, farkl y z; ancak, AB bir H ristiyan Kulübü de- ildir diye konufltu. AB nin, bundan sonraki süreçte medeniyetlerin bulufltu u bir adres konumuna gelece ini söyleyen Erdo- an, Din anlay fl m z e er siyasi de erler olarak ele al yorsak yan lg ya düfleriz. Bu tür tezlere itimat etmemek gerekir dedi. Reform sürecinin ayr nt lar konusunda AB Genifllemeden Sorumlu Üyesi Gunter Verheugen e baflka güvence verip vermedi i sorusuna karfl l k Erdo an, Türkiye nin yapacaklar n n belli oldu unu ve bunlar n yerine getirildi ini ifade etti. Erdo an, taahhüt almak gibi bir durumun söz konusu olmad n söyledi. 12 Türkiye Bülteni

15 D fl Temaslar 8. Ekonomik flbirli i Teflkilat Zirvesi Eylül 2004 T acikistan' n baflkenti Duflanbe deki Ekonomik flbirli i Teflkilat (E T) Devlet-Hükümet Baflkanlar 8. Zirve Toplant s, dönem baflkan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n aç fl konuflmas yla bafllad. Devlet Konukevi nde gerçeklefltirilen Zirve nin aç l fl konuflmas n yapan Baflbakan Erdo an, zirveye kat lmak üzere tarihi Duflanbe flehrine gelen herkese Hoflgeldiniz demekten ve 8. Zirve Toplant - s 'n n bafllad n duyurmaktan büyük bir onur duydu- unu söyledi. Erdo an, mazereti nedeniyle toplant ya kat lamayan Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in Zirve ye kat - lan devlet ve hükümet baflkanlar na selamlar n ve Zirve nin baflar s için en iyi dileklerini sundu. Tacikistan Cumhurbaflkan mamali Rahmanov a Türk heyetine gösterilen s cak misafirperverlik ve zirvenin baflar s için yap lan mükemmel organizasyon için samimi teflekkürlerini bildirdi. Baflbakan Erdo an daha sonra, Cumhurbaflkan Rahmanov u, Ekonomik flbirli i Teflkilat 'n n 8. Zirve Baflkanl 'na aday gösterdi. Zirveye kat lan devlet ve hükümet baflkanlar yla di er heyet üyeleri, Rahmanov un adayl n alk fllarla karfl lad lar. Erdo an da, Bu konuda aksi söz isteyen yok diyerek Cumhurbaflkan Rahmanov un baflkanl n duyurdu. Cumhurbaflkan Rahmanov da, dönem baflkanl n devrald ktan sonra yapt konuflmada, Ekonomik flbirli i Teflkilat 'n n ayr cal kl bir teflkilat oldu unu söyledi. Teflkilat n as l amac n n, üye ülkelerin halklar n n kalk nmas ve refah n sa lamak, yaflam standartlar n yükseltmek oldu unu belirtti. Ekonomik flbirli i Teflkilat 8. Zirve Toplant s daha sonra bas na kapal devam etti. Tacikistan' n baflkenti Duflanbe de düzenlenen Ekonomik flbirli i Teflkilat 8. Zirve Toplant s 'na kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, daha sonra gazetecilerin sorular n yan tlad. Baflbakan Erdo an bir gazetecinin Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt Projesi yle ilgili bir sorusu üzerine, projenin Türkiye için çok önemli oldu unu söyledi. Türkiye bugüne kadar bu tür projelerde nas l yerini ald ysa, bu projede de alaca n belirten Erdo an, ''fiu anda Türkiye taraf ndaki çal flmalar h zla devam etmektedir y l sonuna kadar bu ifli bitirip art k buradan petrolün verilmesini amaçlamaktay z. Çal flmalar bu h zla, bu inançla bu kararl l kla devam ediyor. Bu iflin baflar yla sonuçlanmas n bekliyoruz diye konufltu. Türkiye Bülteni 13

16 RÖPORTAJ ki y ll k Baflkanl n z süresince milletvekillerinin daha rahat çal flma imkanlar na kavuflmas ad na yap lan yeni düzenlemeler nelerdir? BÜLENT ARINÇ TBMM BAfiKANI Meclisimiz Türkiye nin yüzünü a art yor Demokrasinin kalbi TBMM 2 y lda 1181 saat çal flt, 1 milyon 655 bin ziyaretçi a rlad. Milli iradenin temsilcileri olan milletvekillerimizin daha verimli ve rahat çal flabilmeleri için en ideal ortam oluflturmak temel hedefimizdir. Meclis Baflkanl görevine geldi im günden beri milletvekillerimizin çal flma koflullar n iyilefltirmeye dönük çok önemli ad mlar att k. Bu konuda önceli i bilgi ve teknoloji alan ndaki çal flmalara verdik ve e- Meclis projemizi hayata geçirdik. AB üyesi olacak bir Türkiye de teknolojiden yoksun bir Meclisin olmas düflünülemez. Ça dafl bir Türkiye nin Meclisi de ça dafl olmal ve en geliflmifl teknolojiyi kullanmal - d r. Dizüstü bilgisayarlar da t ld. Her Milletvekilimiz için kiflisel internet siteleri haz rland. Bu sayede milletvekillerimizle seçmenler aras nda sanal bir pencere açarak her türlü bilgi aktar m n mümkün hale getirdik. Ayr ca Meclisimizin resmi internet sitesini de yeniledik. TBMM nin tüm yasama ve denetim faaliyetleri sistemli ve anlafl l r bir flekilde elektronik ortama aktar larak "fleffaf Meclis ilkemizi de hayata geçirdik. Bu arada oluflturdu umuz yeni haber portal m zla da Meclisimizde gerçekleflen her türlü faaliyet hakk nda haber format nda ve çok h zl bir flekilde bilgi edinilebilmesi mümkün hale geldi. Milletvekilleri için kulislerinde oluflturdu umuz ve günlük gazetelerin de yer ald okuma salonlar na da internet ba lant s sa land. Kulislerde gerçeklefltirdi imiz bir baflka yenilik ise girifl bölümlerine yerlefltirdi imiz plazma ekranlar. Milletvekillerimiz bu ekranlar arac l - yla Genel Kurul, komisyon, grup 14 Türkiye Bülteni

17 TBMM SON K YILDA ÇIKARDI I YASALARLA SON KIRK YILIN EN BÜYÜK DE fi M N GERÇEKLEfiT RD. MECL S M Z TÜRK YE N N YILLARDIR B R KM fi SORUNLARINI ÇÖZECEK YASALARI BAfi DÖNDÜRÜCÜ B R HIZLA ÇIKARDI. DAHA ÖZGÜR VE DEMOKRAT K B R TÜRK YE DEAL LE HAYATA GEÇ R LEN BU YASALARLA TAR H B R REKOR KIRILDI. MECL S M Z 22. DÖNEMDE ÇOK PART L S STEME GEÇ LD NDEN BU YANA EN ÇOK KANUN ÇIKARAN PARLAMENTO OLDU. SON K YASAMA YILINDA 1181 SAAT ÇALIfiILDI. ve bas n toplant lar n n tarih ve saatleri ile ilgili bilgileri takip edebiliyor. Yine milletvekillerimizin ülkemizin en önemli kütüphaneleri aras nda yer alan TBMM Kütüphanesi nden daha fazla yararlanabilmeleri düflüncesiyle, kütüphanemiz art k Cumartesi günleri de hizmet vermeye bafllad. Yeni halkla iliflkiler binas projesi hangi aflamada? Milletvekillerimiz aras nda yapt m z ankette, en büyük sorun olarak halkla iliflkiler binas ndaki çal flma ofislerinin yetersizli i dikkat çekmektedir. Say n Cumhurbaflkan - m z da bir görüflmemiz s ras nda bana, milletvekili çal flma odalar n n yetersizli ini dile getirdi. Hakikaten de 9 metrekarelik küçük odalarda milletvekillerimizin ne gelen ziyaretçileriyle sa l kl bir iletiflim kurabilmeleri mümkün, ne de yasama çal flmalar için gerekli haz rl klar yapabilmeleri mümkündür. Biz, Milletvekillerimizin ziyaretçileriyle ça dafl bir iletiflim kurabilecekleri ve meclis faaliyetlerini daha rahat yürütebilecekleri yeni bir halkla iliflkiler binas için de çal flma bafllatt k. Tabii bu proje ciddi bir ekonomik kaynak gerektiriyor. Bunu da kendi bütçemizden yapt m z tasarruflarla sa layabilece imizi düflünüyorum. nflallah önümüzdeki dönem içerisinde bu proje hayata geçirilebilir. Halk konseri ve benzeri etkinliklerle TBMM yi ilk kez genifl halk kitleleriyle buluflturdunuz. Bu girifliminizin arka plan ndaki halk-meclis iliflkisini biraz açabilir misiniz? Meclis-halk kaynaflmas n sa lamak için her türlü çabay gösteriyoruz. Ülkemizin bütün renklerini birarada buluflturan demokrasinin ve özgürlüklerin kalbi Meclisimizi, milletimize açmak amac yla bu y lki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram etkinliklerini, halk merkezli planlad k. Önceki y llarda yap lan kutlamalardan farkl olarak, 23 Nisan n sadece çocuk bayram de il, ayn zamanda Milli Egemenlik Bayram " oldu unu vurgulad k. Bu etkinlikleri düzenlerken birinci hedefimiz, halk m z n Meclisle bütünleflmesini sa lamakt. lk defa düzenlenen ve tüm toplum kesimlerinin davet edildi i halk yürüyüflü, milli egemenlik koflusu, halk konseri ve benzeri etkinliklerin temel amac, ulusal egemenlik bayram n genifl kitlelere yaymak ve Meclishalk kaynaflmas n sa lamakt. Demokrasi E itimi ve Okul Meclisleri Projesi hakk nda da bilgi verir misiniz? Türkiye de ilk kez uygulanan bu projeyi Milli E itim Bakanl ile ortaklafla yürüttük. Demokrasi E itimi ve Okul Meclisleri Projesi ile hedefimiz gelece imizin teminat ö rencilerimize demokrasi bilincinin yerlefltirilmesi, seçme ve seçilme kültürünün yayg nlaflt r lmas d r. Proje kapsam nda Türkiye nin birçok okulunda sand klar kurularak oylamalar yap ld ve gerçek seçimleri aratmayan bir atmosferde demokrasi bilinci gelifltirilmeye çal - fl ld. Yap lan bu seçimler sonucu öncelikle her okuldan daha sonra da her ilden temsilciler seçildi. Türkiye genelinde tüm illerden seçilen bu temsilciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik haftas kapsam nda TBMM de Türkiye Ö renci Meclisi ni toplad k. O minik yürekler, büyük bir ustal kla ülkeyi yönetmenin adeta bir provas n yaparak, geleceklerine yön verecek çok önemli deneyim- Türkiye Bülteni 15

18 ler kazand lar. Eminim bu projeye kat lan çocuklar m z aras ndan gelecekte ülkemizin kaderine yön verecek çok de erli siyasetçiler ç kacakt r. Onlar gelece e flimdiden haz rlamak bizim en önemli görevimizdir. Bu proje, bu y l tüm okullar - m zda uygulanacak ve Türkiye nin her yerine yayg nlaflt r lacakt r. Milletvekillerinin günlük rutin ifllerinin yan nda yasama ve denetim çal flmalar na yani asli görevlerine yo unlaflmalar hakk ndaki düflünceleriniz nelerdir? Milletvekillerimizin çok yo un bir ziyaretçi trafi iyle karfl karfl ya bulunmalar, yasama ve denetim faaliyetlerine yeterince kat lamamalar n n bafll ca nedenleri aras nda yer al yor. Nitekim yay nlad m z bir genelge ile ziyaretçi gün ve saatleri milletvekillerinin yasama faaliyetlerini kolaylaflt racak flekilde yeniden düzenlendi. Böylece milletvekillerimize Genel Kurul çal flmalar na ve di er yasama faaliyetlerine daha aktif kat l mlar için zaman kazand r lm fl oldu. Bu düzenlemenin yan s ra ziyaretçilerimiz için de baz yenilikler yapt k. Türkiye nin dört bir yan ndan gelen vatandafllar m z n Meclisimizle adeta ilk buluflma yeri olan ziyaretçi salonlar m z modern bir flekilde yeniden düzenledik. Ziyaretçilerimizin bekleme s ras nda tüm ihtiyaçlar n rahatl kla karfl layabilece i bir yap oluflturduk. Ayr ca gelen ziyaretçilere güler yüzlü bir hizmet verilmesini esas alarak bu salonda görev yapan tüm personeli halkla iliflkiler e itiminden geçirdik. Misafirlerimizin yönlendirmesinin do ru ve daha verimli yap labilmesi amac yla, yine bu salonda halkla iliflkiler masas oluflturduk. Rakamlarla TBMM hakk nda bilgiler verir misiniz, günde kaç ziyaretçi girifli var, 22. Dönemin 1. ve 2. yasama y llar nda toplam kaç kifli TBMM yi ziyaret etti? Meclisimize gelen ziyaretçi say - s günlük 4 ile 8 bin aras nda de ifliyor. Sal günleri partilerin grup toplant lar oldu u için yo unluk daha da art yor. 22. Dönem 1.Yasama döneminde Meclisimize 1 milyon 87 bin 834 ziyaretçi gelirken, 2. Yasama döneminde bu say 567 bin 359 olmufltur. ki dönem toplam nda ise Meclisimize 1 milyon 655 bin 193 ziyaretçi gelmifltir. TBMM Baflkan olman z dolay s yla tarafs zl k ilkesi gere- i aktif parti siyasetinin d fl na ç kmak zorunda kald n z, geçmifle özlem duyuyor musunuz? Ben otuz y ld r siyasetin içinde aktif olarak bulunan bir insan m. Siyasete girdi im dönemden itibaren yurtiçinde ve yurtd fl nda çok say da konferans ve toplant lara kat ld m. Kat ld m her toplant da benden konuflmalar yapmam istendi. Türki- 16 Türkiye Bülteni

19 ye nin bir çok ilinde düzenlenen parti mitinglerinde kitlelere hitap etmenin gururunu yaflad m. Son yerel seçimler nedeniyle yine mitingler oldu, meydanlar doldu. Ben de bu mitinglerde vatandafllar m za hitap etmenin özlemini duydum. Tabii flu anda bulundu um makam n tarafs zl nedeniyle bunu yapmam mümkün de il. Ancak flunu vurgulamak istiyorum ki, bulundu um makam n verdi i onur ve fleref de her fleyin üstündedir. Bu makamda bulunmak benim aktif siyasete olan özlemimi fazlas yla karfl lamaktad r. 22. Dönemin 1. ve 2. yasama y l nda yap lan yasama çal flmalar n Meclis in ve milletvekillerinin yo un temposu içinde nas l de erlendiriyorsunuz? Meclisimiz son iki y lda yapt Anayasa de ifliklikleri ve ç kard yasalarla son k rk y l n en büyük de- iflimini gerçeklefltirdi. Meclisimiz, bu dönemde Türkiye nin y llard r birikmifl sorunlar n n çözümüne dönük yasalar bafl döndürücü bir h zla ç kard. Daha özgür ve demokratik bir Türkiye ideali ile hayata geçirilen bu yasalarla tarihi bir rekor k r lm flt r. Meclisimiz, 22. Dönemde çok partili sisteme geçildi inden bu yana en çok kanun ç karan parlamento oldu. Son iki yasama y l nda 1181 saat 32 dakika çal fl lm flt r. Bu çal flmalar esnas nda 55 bin 686 sayfa tutanak haz rlanm flt r. Meclisimizin ana fonksiyonu olan kanun yapma yönü say sal olarak yüksek olmas n n yan s ra ç - kart lan kanunlar n içerik ve anlam da oldukça çarp c d r. Özellikle AB uyum yasalar demokratikleflme ve özgürlükler aç s ndan ülke tarihinde dönüm noktas olacak düzenlemelerdir. Ben buradan bu tarihi baflar ya fedakar ve özverili çal flmalar yla imza atan milletvekillerimizi kutluyorum. Bu baflar onlar n eseridir. Geçmifl dönemlerle k yasland nda TBMM nin, milletvekillerinin, hükümetin ve siyasi partilerin sayg nl k ve güvenilirlik göstergelerini nas l buluyorsunuz? Üzerinde en çok durdu umuz konular n bafl nda Meclis in, milletvekillerimizin ve top yekün siyaset kurumunun itibar n n yükseltilmesi geliyor. Hakikaten ülkemizin geçmiflte yaflad sanc l süreçler, siyaset kurumuna olan güveni çok y pratm fl ve örselemifltir. Anketlerde, itibar ve güvenilirli- i son derece düflük ç kan siyasetin merkezi bulunan Meclisimizin, son yap lan anketlerde, güvenilirli ini en üst s ralara do ru ç kard n büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bu önemli baflar n n alt nda iktidar yla muhalefetiyle milletvekillerimizin disiplinli ve özverili çal flmalar yatmaktad r. Milletvekillerimiz, bafltan beri ortaya koyduklar ölçülü hareket ve davran fllar yla halk n zihnindeki eski siyaset al flkanl klar n de ifltirdi. Tüm bunlar halk n gözünde Meclisimizin itibar n yükseltti. Güçlü bir Meclis, güçlü bir siyaset kurumu ve itibarl bir hükümetle birleflince yeni bir siyaset dünyas infla edilmeye baflland. Eminim yeni yasama y l nda bu yükselifl daha da artacak ve Meclis haketti i yer olan en itibarl kurum haline gelecektir. Meclis olarak d fl politika alan nda yeni bir aç l m yaparak parlamenter diplomasi ata bafllatt n z. Nedir bu konudaki yaklafl m n z? Meclisimiz, AB çerçevesinde ç - kard uyum yasalar yla, gerek Anayasa da gerekse kanunlarda yapt de iflikliklerle adeta bir demokratik devrim gerçeklefltirirken biz de parlamenter diplomasi ata- n bafllatt k. Meclisin att ad mlar ve tarihi reformlarla Türkiye, uluslararas alanda itibar sürekli yükselen bir ülke olarak dünyan n ilgi oda haline gelmifltir. Bu dönemde Meclisimizi 14 ülkenin Cumhurbaflkan, 15 ülkenin Meclis Baflkan, 12 ülkenin de Baflbakan ziyaret etti. Bunun yan s ra çeflitli ülkelerden Meclisimizi ziyarete gelen çok say da Milletvekili ve diplomatik temsilci, gerçeklefltirilen reformlardan övgüyle söz ettiler. fiu anda 76 ülkeyle parlamentolararas dostluk grubumuz var. Biz Meclis olarak, ülke yönetimine sadece yasama ve denetim faaliyetleriyle de il, ayn zamanda parlamenter diplomasiyle de kat l yoruz. Türkiye Bülteni 17

20 E itim Yeni e itim-ö retim y l bafllad 14 milyon ö renci ile 550 bin ö retmen 13 Eylül 2004 Pazartesi günü dersbafl yapt. Baflbakan Erdo an, yeni e itim - ö retim y l n n aç l fl n fianl urfa da yapt. LK VE ORTA dereceli okullarda e itim-ö retim y l 13 Eylül Pazartesi günü bafllad. LKÖ RET M ve ortaö retim okullar ndaki 14 milyon ö renci ile 550 bin ö retmen, yaklafl k 3 ay aradan sonra dersbafl yapt. lkö retim ö rencilerine geçen y l oldu u gibi bu y l da toplam 81.5 milyon adet ders kitab ücretsiz olarak da t ld e itim-ö retim y l nda yar y l tatili 24 Ocak-6 fiubat 2005 tarihleri aras nda yap lacak. Ancak Kurban Bayram nedeniyle ö renciler 19 Ocak 2005 Çarflamba günü saat ten itibaren tatile bafllayacak. K NC yar y l, 7 fiubat 2005 Pazartesi günü bafllayacak ve 10 Haziran 2005 tarihinde sona erecek. 18 Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı