1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır."

Transkript

1 I. ANA BÖLÜM Genel Hükümler Devletlerarası Anlaşmaların Önceliği 1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Genel Çekince Yabancı bir talep sadece Avusturya Cumhuriyetinin kamu düzeninin veya diğer temel çıkarlarının ihlal edilmemesi halinde yerine getirilebilir. Mütekabiliyet (Karşılıklılık) 3. (1) Yabancı bir talep sadece talepte bulunan ülkenin de aynı türden bir Avusturya talebini yerini getireceğini garanti etmesi halinde yerine getirilebilir. (2) Başka bir ülkenin benzer bir talebinin yerine getirilememesi halinde bir Avusturya makamı tarafından bu federal yasaya göre bir talepte bulunulamaz, meğerki bir talep özel sebeplerden dolayı acil ve uygun görülsün. Bu durumda talepte bulunulan ülkeye mütekabiliyet eksikliği bildirilir. (3) Mütekabiliyetin tatbiki şüpheli ise, bu durumda bu konuda Federal Adalet Bakanının görüşü alınır. (4) Bu federal yasaya uygun bir talep münasebetiyle, devletlerarası bir anlaşma mevcut değilse ve bu federal yasa hükümlerine göre bu ülkenin benzer bir talebinin yerine getirilmesi uygun ise, bir başka ülkeye mütekabiliyet garantisi verilebilir. Şartlar 4. Bir başka ülkenin iadenin, transit geçişin veya teslimatın onaylanması, adli yardımda bulunma vesilesiyle veya ceza takibatının, gözetimin veya infazın üstlenilmesi münasebetiyle ileri sürdüğü ve reddedilmeyen şartlara riayet edilir. Masraflar 5. Bir iade ve teslimatın onaylanması, adli yardımda bulunulması sebebiyle veya ceza takibatının, gözetimin veya infazın üstlenilmesi münasebetiyle ülke içinde oluşan masrafları, 1

2 bu konuda da mütekabiliyet sağlanmışsa, Avusturya Cumhuriyeti karşılar. Adli yardım yapılması sebebiyle oluşan bilirkişi ücretleri ve transit geçiş masrafları için talepte bulunan ülke tarafından daima tazminat talep edilir. İthal, İhraç ve Transite İlişkin Hükümler 6. Gümrük, döviz veya tekel hukukuna ilişkin hükümlerde veya mal alışverişine ilişkin hükümlerde bulunan sınırlamalar veya maddelerin/malların ithal, ihraç veya transit yasağı, mallar ve değerler dâhil, maddelerin/malların bu federal yasa hükümlerine uygun şekilde teslimi, transit nakli veya gönderilmesine aykırı değildir. Seyahat Belgeleri 7. Bu federal yasa hükümlerine göre bir başka ülkeye teslim edilen veya bir başka ülke tarafından teslim alınan kişiler, sınır geçişi için ne seyahat belgesine (pasaport veya pasaport yerine geçen belge) ne de görüldü notuna ihtiyaçları vardır. Önleyici Tedbirler 8. Bu federal yasa anlamında önleyici bir tedbir, bir ceza yanında veya yerine ceza yasalarında öngörülen bir yargı kararı ile karar verilen hürriyetten mahrumiyetle bağlantılı bir tedbirdir. Henüz infaz edilmesi gereken bir tedbirin süresi belirsiz ise, bu durumda yasal olarak geçerli azami hadden hareket edilir. Ceza Muhakemesi Kanununun Tatbiki 9. (1) Bu federal yasa hükümlerinden farklı bir şey anlaşılmazsa, bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu aynen uygulanır. (2) Kişilerin iadesi işleminde Ceza Muhakemesi Kanununun 64, 71 ila 73 ve 381 ila 392 maddeleri uygulanmaz, fakat aynı yasanın 51 ila 53 ve 59/2 maddeleri sadece, ilgili şahsın iade talebi konusunda (Madde 31 Fıkra 1) ifadesinin alınma zamanı dava açmak yerine geçmek kaydıyla uygulanır. (3) Avusturya ceza yargısı sadece Ceza Kanununun 65. maddesi 1. fıkrası bendine dayanıyorsa ve kamu yararları takibattan sarfınazar etmeye aykırı değilse, özellikle başkalarının suç işlemesini önlemek için cezalandırma uygun değilse, bu durumda savcılık bir suçun takibinden sarfınazar edebilir ve hazırlık soruşturmasını durdurabilir. (4) Yabancı mahkeme tarafından mahkum edilen bir kişlinin gözetiminin üstlenilmesi veya yabancı bir mahkeme kararının infazının istenmesi halinde savcılık, yurt içi mahkemenin yabancı mahkeme tarafından verilenden daha ağır bir cezaya veya önleyici tedbire 2

3 hükmetmeyeceğinin kabulü halinde yabancı mahkumiyete temel teşkil eden bir suçun takibinden sarfı nazar edebilir ve hazırlık soruşturmasını durdurabilir. II. ANA BÖLÜM Avusturya dan İade BİRİNCİ BÖLÜM İadenin Geçerliliği Genel İlke 10. Bu federal yasa hükümlerine göre adli cezayı gerektiren bir suç sebebiyle takibat yapılması veya benzer bir fiil sebebiyle hükmolunan bir hapis cezasının veya önleyici bir tedbirin infazı amacıyla başka bir ülkenin talebi üzerine kişilerin bir başka ülkeye iadesi geçerlidir. İadeye Temel Teşkil Eden Suçlar 11. (1) Talep eden ülkenin hukukuna göre bir yıldan fazla hapis cezasını veya bu süredeki önleyici bir tedbiri veya Avusturya hukukuna göre bir yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasten işlenen suçlardan dolayı takibat amacıyla iade geçerlidir. Cezayı gerektiren bir fiilin iadeye sebep olup olmayacağının değerlendirilmesinde 1988 tarihli Gençlik Mahkemeleri Yasasının 5. maddesi 4. bendi ile değiştirilen ceza tehditlerinden/yaptırımlarından hareket edilemez. Avusturya hukukuna göre takibat için gerekli bir talebin veya benzer bir yetkinin var olup olmadığı dikkate alınmaz. (2) 1. fıkrada belirtilen bir veya daha fazla suç sebebiyle hapis cezasına veya önleyici tedbire karar verilmesi ve en az dört ayının infazının gerekli olması halinde infaz amacıyla iade geçerlidir. Birden fazla hapis cezası veya bunların infazı gereken bakiyeleri birlikte hesaplanır. (3) 1. veya fıkra hükümlerine göre iade geçerli ise, bu durumda ayrıca ceza tehdidinin/yaptırımının (Fıkra 1) veya ceza veya tedbirin miktarının (Fıkra 2) yüksekliği sebebiyle iadenin mümkün olmaması halinde, başka suçlar sebebiyle takibat veya diğer hapis cezalarının veya önleyici tedbirlerin infazı amacıyla da iade yapılabilir. Aşağıdaki hükme riayet Fıkra 1: Anayasa hükmü. Avusturya vatandaşlarının iade yasağı 1 (Anayasa hükmü) (1) Avusturya vatandaşlarının iadesi geçersizdir. 3

4 (2) 1. Fıkra, bir yabancı makam tarafından belirli usul işlemlerinin yerine getirilmesi için veya adli yardım yapılması münasebetiyle Avusturya makamlarına sadece geçici bir süre için teslim edilen bir Avusturya vatandaşının geri verilmemesine aykırılık teşkil etmez. İadenin Önceliği 13. Bir yabancı hakkında bir iade davası görülüyorsa veya böyle bir davanın açılması için yeterli sebep mevcut ise, bu durumda kişinin diğer yasa hükümlerine istinaden sınır dışı edilmesi caiz değildir. Siyasi nitelikli suçlar 14. Bir iade, 1. Siyasi suçlar sebebiyle, Siyasi sebep veya amaçlara dayanan diğer suçlar sebebiyle caiz değildir, meğerki münferit olayın bütün unsurları, özellikle işleniş şekli, uygulanan araçlar veya tehdit araçları veya ortaya çıkan veya amaçlanan sonuçlar dikkate alındığında fiilin kriminal niteliği siyasi niteliğini bastırsın. Askeri ve Mali Suçlar 15. Avusturya hukukuna göre iade, sadece 1. Askeri nitelikli veya Harçlar, tekel, gümrük veya dövize ilişkin hükümlerin veya mal rejimi veya dış ticarete ilişkin hükümlerin ihlalinin söz konusu olduğu suçlar sebebiyle, Caiz değildir. Avusturya Yargısı 16. (1) Avusturya yargısına tabi suçlar sebebiyle iade caiz değildir. (2) Fakat 1. Fıkra, 1. Yargılamanın sadece başka bir ülkeyi temsilen yapılması veya Özel şartlara riayetle, özellikle hakikati bulma, ceza takdiri veya infaz gibi sebeplerle talepte bulunan ülkedeki ceza yargılamasına öncelik verilmesi halinde, İadeye aykırılık teşkil etmez. 4

5 (3) fıkrada belirtilen şartlar altında da, iade edilecek kişi daha önce yurtiçinde kesin olarak mahkûm edilmiş, beraat etmiş veya 9. maddenin fıkrasında belirtilenden farklı sebeplerle takibat dışı bırakılmış ise, iade geçersizdir. Ayrıca fıkranın bendinde belirtilen halde, iade edilecek kişi, başka ülkede verilen mahkûmiyetle toplam etkisi bakımından Avusturya hukukuna göre olandan çok daha kötü bir duruma düşürüleceğinin düşünülmesi/belli olması halinde, iade geçersizdir. Üçüncü Bir Ülkenin Yargısı 17. iade edilecek kişi bir suç sebebiyle 1. Olay yerinin bulunduğu ülkenin bir mahkemesince kesin olarak beraat ettirilirse veya takibat dışı bırakılırsa veya Üçüncü bir ülkenin bir mahkemesince kesin olarak mahkûm edilmişse ve cezası bütünüyle infaz edilmişse veya tamamı veya henüz infaz edilmemiş kısmı için mazur görülürse veya infaz edilebirliliği üçüncü ülkenin hukukuna göre zaman aşımına uğramışsa İade geçersizdir. Zamanaşımı 18. Takibat veya infaz talepte bulunan ülkenin hukukuna veya Avusturya hukukuna göre zamanaşımına uğramışsa iade geçersizdir. Hukuk Devleti İlkelerinin Korunması; iltica 19. İade, Talepte bulunan ülkedeki ceza davasının İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerindeki ilkelere riayet etmeyeceğinin veya etmediğinin, Talepte bulunan ülkede hükmolunan veya beklenen/öngörülen cezanın İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan şekilde infaz edileceğinin veya İade edilecek kişinin talepte bulunan ülkede kökeni, ırkı, dini, belirli bir halk veya toplumsal gruba aidiyeti, uyruğu veya siyasi görüşleri sebebiyle bir takibata maruz bırakılacağının veya bu sebeplerden biri dolayısıyla ağır/ciddi zararlara uğrayacağının (iade ilticası) Düşünülmesi/belli olması halinde, uygun/caiz değildir. Uygun olmayan/geçersiz cezalar veya önleyici tedbirler 20. (1) Talepte bulunan ülkenin hukukuna göre ölüm cezasıyla cezalandırılan bir suçtan dolayı takibat amacıyla iade sadece, ölüm cezası verilmeyeceğinin garanti edilmesi halinde geçerlidir. 5

6 (2) Ölüm cezasının infazı amacıyla iade caiz/uygun değildir. (3) 1. ve fıkra hükümleri, İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. maddesindeki şartlara uygun olmayan cezalar veya önleyici tedbirler hakkında da aynen uygulanır. Cezai Ehliyeti Olmayanlar 21. Avusturya hukukuna veya talepte bulunan ülkenin hukukuna göre suç tarihinde cezai ehliyeti olmayan kişilerin iadesi uygun/caiz/geçerli değildir. Ağır Mağduriyet Halleri 2 Kendisine isnat edilen suçun ağırlığı/önemi dikkate alındığında yaşının genç olması (1988 tarihli Gençlik Mahkemeleri Yasasının 1. maddesi bendi), ikametgâhının uzun zamandan beri yurt içinde olması sebebiyle veya kişisel hallerinde bulunan diğer ciddi sebeplerle iade edilecek kişiyi son derece ağır mağduriyetlere düşürmesi halinde iade uygun/caiz/geçerli değildir. İadenin Hususiliği 23. (1) Bir iade sadece, 1. İade edilen kişinin talepte bulunan ülkede ne iade onayının kapsamadığı tesliminden önce işlenen bir suç sebebiyle ne de sadece bir veya kendisi için iadeye tabi olmayan birden fazla suç (Madde 1 Fıkra 3) sebebiyle takibata uğrayacağının, cezalandırılacağının, kişisel hürriyetinin sınırlanacağının veya üçüncü bir ülkeye teslim edileceğinin, İadeye temel teşkil eden suçun hukuki değerinin değişmesi veya başlangıçta kabul edilen ceza yasası hükümlerinin uygulanması halinde ide edilen kişinin sadece iadenin yeni bakış açıları ile de uygun olması şartıyla takibata uğrayacağının ve cezalandırılacağının Düşünülmesi/belli olması halinde geçerlidir. (2) Bir hapis cezasının veya önleyici tedbirin takibi veya infazı, talepte bulunan ülkeye nispetle talebe temel teşkil eden suç sebebiyle, ayrıca sadece daha önceki bir onay kapsamında, iadenin uygun olması halinde iadenin yerine getirilmesinden sonra talep üzerine onaylanabilir. (3) fıkraya göre, 1. İade edilen kişinin, serbest bırakılmasından sonra, terk edebilecek durumda olmasına rağmen talepte bulunan ülke sınırları içerisinde 45 günden fazla ikamet etmesi, İade edilen kişinin talepte bulunan ülkeyi terk etmesi ve oraya kendi iradesiyle geri dönmesi veya üçüncü bir 6

7 ülkeden hukuka uygun bir şekilde oraya geri götürülmesi, 3. İadenin 3 maddeye uygun şekilde yapılması Halinde onaya ihtiyaç yoktur. Birden fazla ülkenin iade talebi 24. Aynı kişinin iadesini iki veya daha fazla ülke talep ederse, bütün şartlar, özellikle sözleşmeden doğan yükümlülükler, olay yeri, taleplerin zaman bakımından geliş sırası, iade edilecek kişinin uyruğu, yeniden iade ihtimali ve taleplerin farklı suçlarla ilgli olması halinde, suçların ağırlığı da dikkate alınarak iade taleplerinden hangisinin önceliği olduğuna karar verilir. ( 34 Fıkra 2). Maddelerin Teslimi 25. (1) Bir iade kapsamında, delil olarak kullanılabilecek veya iade edilecek kişinin suçla veya bundan doğan nesnelerin/maddelerin değerlendirilmesi ile elde ettiği /nesnelerin maddelerin teslimi caizdir/uygundur. (2) Bu federal yasa hükümlerine göre geçerli olan bir iade, iade edilecek kişinin kaçması veya ölmesi veya ülke içinde yakalanamaması sebebiyle onaylanamazsa bile, iade talebi veya ayrı bir talebe istinaden teslimat geçerlidir. (3) Delil amacıyla teslimat, nesnelerin/maddelerin talep üzerine vakit geçirilmeden geri verilmesi şartıyla onaylanabilir. (4) Teslimat ile takibat veya üçüncü kişilerin haklarının tahakkukunun engelleneceğinin veya uygun olmayan şekilde zorlaştırılacağının düşünülmesi/belli olamsı halinde teslimat kesinlikle uygun değildir. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve Usul Nesnel ve yerel yetki 26. (1) Savcılık iade soruşturmasını CMK nın 1. ve kısım hükümlerini aynen uygulamak suretiyle yürütür. Sorumluluk alanında ilgili kişinin meskeninin veya ikametgahının bulunduğu savcılık yerel yetkilidir; böyle bir yerde savcılık yoksa, kişinin yakalandığı bölgedeki savcılık yetkilidir. İlgili kişi tutuklu ise, bu durumda tutuklu olduğu yer esastır. Bu hükümlere göre belirli bir savcılığın yetkisi ortaya çıkmazsa, bu durumda Viyana Savcılığı yetkilidir. 7

8 (2) İade davasında adli kararlar savcılığın bulunduğu yerdeki asliye mahkemesi tek hakiminin uhdesindedir ( 31 Fıkra 1 CMK). (3) 1. ve fıkra hükümleri iade kapsamındaki nesnelerin teslimi (eşya teslimi) için de geçerlidir. Ayrı bir eşya teslim talebinin incelenmesi konusunda sorumluluk alanında iade edilecek nesnenin/maddenin bulunduğu savcılık yetkilidir. Arama 27. (1) Gelen iade tutukluluğuna karar verilmesine ilişkin talepler savcılık tarafından incelenir ve iadeye, taleplere temel teşkil eden suçun sebep olduğunun kabulü için yeterli sebebin mevcut olup olmadığına karar verilir. Bu şartların mevcudiyeti halinde savcılık CMK nın 9. Ana Bölümünde öngörülen arama tedbirlerine veya gerektiğinde aranan kişinin yakalanmasına karar verir. (2) Aranan kişinin Avusturya da ikamet ettiğinin veya talebin sadece ilanen tebliği ( 169 Fıkra 1 C. 2; CMK) gerektirmeyen arama tedbirlerine sebep olacağının kabulü için sebep mevcut değilse savcılık, otomasyon destekli yürütülen bir sistem vasıtasıyla, Uluslararası Polis Teşkilatı - INTERPOL vasıtasıyla veya uluslararası polis idari yardımı vasıtasıyla gelen bir taleple ilgilenemez. İade teklifi 28. (1) Ülke içinde yakalanan bir kişinin iadeye temel teşkil eden bir suç işlediğinin kabulü için yeterli sebep mevcut ise savcılık iade için sebep olup olmadığını inceler. Sebep var ise, bu durumda savcılık ilgili kişinin sorgulanmasını ve mahkeme tarafından Federal Adalet Bakanına rapor sunulmasını talep eder. Federal Adalet Bakanı suçun işlendiği ülkeye iade talebinde bulunulup bulunulmayacağını sorar. Federal Adalet Bakanı, benzer bir talepte bulunulmayacağının kabul edilmesi veya evrak içeriğinden iadenin madde ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla, özellikle ilgilinin uluslararası hukuki koruma altında olması sebebiyle reddedilmesi gerektiğinin anlaşılması halinde sormaktan sarfınazar edebilir. Sormaktan sarfı nazar edildiği ve bunun sebepleri mahkemeye bildirilir. İade talebinin ulaşması için uygun bir süre tespit edilir. Bir iade talebinin vaktinde ulaşmaması halinde Federal Adalet Bakanı bunu mahkemeye bildirir. (2)1. fıkraya göre sormaktan sarfınazar edileceğinin veya bir iade talebinin vaktinde ulaşmadığının bildirilmesi üzerine mahkeme, savcılık hemen tutuklanmasına karar verilmesini talep etmediği takdirde, iade edilmek üzere tutuklu bulunan kişiyi derhal serbest bırakır. Mahkûmiyet halinde Ceza Kanununun 38. maddesine göre yurtiçi mahkeme tarafından iade tutukluluğu mahsup edilir. İade tutukluluğu 8

9 29. (1) İade tutukluluğuna veya devamına sadece, yurt içinde tutuklanan bir kişinin iadeye temel teşkil eden bir suç işlediğinin kabulü için yeterli sebep bulunması halinde karar verilebilir. İade tutukluluğu hakkında, bu federal yasa hükümlerinden farklı bir durum anlaşılmadığı takdirde, tutukluluğa ilişkin hükümler aynen uygulanır. (2) Tutuklama amaçlarına eş zamanlı bir tutukluluk veya hapisle ulaşılabilmesi halinde iade tutukluluğuna veya devamına karar verilemez. Savcılık iade soruşturmasının amaçları için gerekli olan tutukluluğun veya hapsin infazından sarfınazar etmeye karar verebilir. Tutuklama amaçlarına eş zamanlı bir hapisle ulaşılamazsa veya hapsin devamı ile iade soruşturması çok zorlaşırsa, bu durumda mahkeme tarafından iade tutukluluğuna karar verilir; böylece cezanın infazı kesilir. İade tutukluluğu kendisi ile kesilen hapisten mahsup edilir. (3) İade tutukluluğuna karar vermeden önce ilgili kişi kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilir ve kendisine konu hakkında ifade verip vermemekte ve öncden bir müdafii ile anlaşıp anlaşmamakta serbest olduğu hatırlatılır. İlgili kişi ayrıca iadenin geçerliliğine ilişkin yargılama yapılmasını talep etme hakkı konusunda da bilgilendirilir. (4) Bir müdafii ile temsil edilmeyen bir kişi hakkında iade tutukluluğuna karar verilirse, bu durumda kendisine derhal bir müdafii verilir ( 61 Fıkra 1 Bent 1, CMK). İlgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa kendisine böyle bir müdafii verilmez. CMK nın 61. maddesi ila 4. fıkraları ve 6 maddesi aynen uygulanır. (5) En son verilen kararın iade tutukluluk kararına veya iade tutukluluğunun devamına etkisi, ilgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa veya açıklayınca ( 32) veya mahkeme iadenin geçerli/uygun olduğuna karar verirse veya verince ( 31) tutukluluk süresiyle sınırlı değildir; bundan sonra artık resen tutuklama yargılaması yapılmaz. (6) İlgili kişi, Federal Adalet Bakanı iadeyi onaylamak veya reddetmeksizin bir yıldır iade tutuklusu olarak bulunuyorsa, derhal serbest bırakılır ( 34). Altı ayan aşan iade tutukluluğunun devamına sadece, özel güçlükler veya davanın özel kapsamı sebebiyle kaçınılmaz ise ve iadeye temel teşkil eden suç bir cinayet (Ceza Kanunu, 17) ise karar verilebilir. Gelen taleplerin ele alınması 30. İade talepleri Federal Adalet Bakanı tarafından, Başsavcılığa eşzamanlı bilgi verilerek, gereği için doğrudan yetkili savcılığa sevk edilir. madde ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla iadeye aykırı olan şartlar mevcut ise veya talep yasal işlem yapmak için uygun değilse, bu durumda Federal Adalet Bakanı talebi derhal reddedebilir. İadenin geçerliliğine ilişkin dava 9

10 31. (1) Mahkeme iade talebi konusunda ilgili kişinin ifadesini alabilir; 29 Fıkra 3 aynen geçerlidir. İadenin geçerliliği/uygunluğu konusunda mahkeme 33. maddeye göre bir kararla karar verir. (2) İlgili kişi veya savcılık böyle bir talepte bulunursa veya mahkeme iadenin uygunluğunun incelenmesi için gerekli görürse, açık duruşma sonunda karar verilir. İlgili kişi iade tutuklusu ise, bu durumda 3. fıkra hükümlerine göre bir tutukluluk yargılaması kapsamında iadenin geçerliliği konusunda yargılama yapılır. Yargılama yapılması talebine rağmen mahkeme, böyle bir yargılama olmaksızın, daima iadenin uygun olmadığına karar verebilir. Mahkeme yargılama yapmadan karar verirse, bu durumda ilgili kişiye ve müdafiine ve savcılığa iade talebi konusunda görüşlerini beyan etmeleri için, mutlaka fırsat verilir. (3) İlgili kişi duruşmada bir müdafii tarafından temsil edilmek zorundadır ( 61 Fıkra 1, CMK). İlgili kişi tutuklu ise, bu durumda getirilmesi sağlanmalıdır, meğerki müdafii sayesinde katılmaktan açıkça vazgeçmiş olsun. CMK nın 17 maddesi aynen tatbik olunur. (4) Devletlerarası ilişkilerin zedelenebilmesi halinde CMK nın 129. maddesinde belirtilen haller dışında duruşmanın aleniliğinden vaz geçilebilir. Duruşmada tek hakim öncelikle mahkemeye ulaşan evrakın içeriğini ve davanın o zamana kadarki gelişimini kısaca açıklar. Bu konuda savcı söz alır. Akabinde ilgili kişye ve müdafiine iade talebi ve savcının açıklamaları hakkındaki düşüncelerini açıklamak için fırsat verilir. İlgili kişi ve müdafiin her durumda son söz hakkı vardır. (5) İadenin geçerliliğine ilişkin karar ve gerekçesi tek hakim tarafından açıklanır. Hakim kararı yazılı olarak teslim eder ve iadenin geçerli veya geçersiz olma sebeplerini açıklar. (4) Kararın sözlü olarak açıklanması halinde ilgili kişi veya savcılık üç gün içerisinde itirazda bulunursa, bu durumda itiraz sahibi itirazını kararın yazılı suretinin tebliğinden itibaren ondört gün içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir. İtiraz tecil edici etkiye sahiptir. Kanun yolu mahkemesindeki davaya ilişkin hükümler ( 89, CMK) Eyalet Yüksek Mahkemesinin itiraz konusunda açık duruşmada CMK nın 294/5 maddesini aynen tatbik ederek karar vermek şartıyla geçerlidir, meğerki itiraz CMK nın 89. maddesi fıkrası 1. cümlesine göre uygun görülmeyerek reddedilmiş olsun. Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını evrakı ekleyerek Federal Adalet Bakanlığına sunmak zorundadır. (7) Bir itirazda bulunulmaması halinde mahkeme evrakı doğrudan Federal adalet Bakanlığına sunar. Basit iade 3 (1) İlgili kişi yabancı bir iade veya iade tutukluluğu karar talebi halinde iadeyi kabul ettiğini açıklayabilir veya resmi bir iade yargılaması yapılmaksızın teslim edilmesini onaylayabilir. Birden fazla talep mevcut ise, bu durumda onayın açıklanması sadece bunun bütün talepleri kapsaması halinde etkilidir. İlgili kişi iade tutuklusu ise, bu durumda bu 10

11 açıklamayı etkili olacak şekilde en erken CMK nın 175. maddesi fıkrası 1. bendine göre yapılacak duruşmada yapabilir. Onay hukuken sadece onayın mahkeme tarafından tutanağa geçirilmesi halinde geçerlidir. (2) Mahkeme ilgili kişiyi 1. fıkraya göre bir iade halinde 23. maddenin 1. ve fıkraları veya devletlerarası anlaşmalardaki ilgili hükümlere göre korunma hakkı olmadığı ve verdiği onayı geri çekemeyeceği konusunda bilgilendirmek zorundadır. (3) Bir gencin basit iadesi sadece, yasal vekili onay verse veya bir müdafii tarafından temsil edilmesi halinde caizdir. (4) İlgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa, bu durumda mahkeme evrakı doğrudan Federal Adalet Bakanlığına sunmak zorundadır. İade talebinin mahkeme tarafından incelenmesi 33. (1) İadenin uygunluğu iade talebi ve ekli evrak üzerinden incelenir. (2) İade evrakına göre ilgili kişinin kendisine isnat edilen suç sebebiyle yeterince şüpheli olup olmadığı sadece, bu konuda ciddi şüpheler mevcut ise, özellikle şüpheyi hemen ortadan kaldırabilecek delillerin mevcut olması veya bunların sunulması halinde incelenebilir. (3) İadenin geçerliliği/uygunluğu hukuki bakımdan devletlerarası anlaşmalardan kaynaklanan bütün şartlar ve ilgili kişinin iadesine engel olan bütün hususlar dâhil olmak üzere, bilhassa iltica hakkı alanında, kanun ve federal anayasaya ilgili kişiye ait olan sübjektif haklar açısından incelenmek zorundadır. İadenin onaylanması ve reddi 34. (1) İade talebi konusunda devletlerarası anlaşmalara ve devletlerarası hukuki ilişki ilkelerine göre Federal Adalet Bakanı karar verir. Bakan ayrıca Avusturya Cumhuriyetinin menfaatlerini ve devletlerarası yükümlülüklerini göz önünde bulundurur. Kesin olarak caiz olmadığına karar verilmişse iadeyi reddeder. (2) Birçok ülkeye nispetle iade uygun ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı hangi iade talebinin önceliğe sahip olduğuna da karar verir. (3) 3 maddede belirtilen şartlar mevcut ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı iade edilecek kişinin teslimine karar verir. Fakat II. Ana Bölümün Birinci Bölümünde belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla iadenin geçerliliği konusunda tereddütler mevcut ise, bu durumda 31. ve 33. maddelere ve 34. maddenin 1, 2 ve 4. fıkralarına göre yargılama yapılır. 11

12 (4) Federal Adalet Bakanı iadenin onaylandığını veya reddedildiğini talepte bulunan ülkeye ve mahkemeye, 31. maddenin 6. fıkrasına göre itiraz halinde, Eyalet Yüksek Mahkemesine bildirir. 37. maddeye göre erteleme için bir sebep mevcut ise, bu durumda da aynı şekilde aynı şekilde hareket eder. Durum ilgili kişi ve müdafiine mahkeme tarafından bildirilir. Evrak 35. (1) İade evrakı kesinlikle yargı tarafından verilen bir yakalama kararının, aynı etkiye sahip bir belgenin veya icra edilebilir bir mahkûmiyet kararının nüshasını veya tasdikli suretini veya fotokopisini içermek zorundadır. Federal Adalet Bakanı davanın her aşamasında resen veya savcılığın, asliye mahkemesinin veya Eyalet Yüksek Mahkemesinin talebi üzerine iade talebinde bulunan ülkeden evrakın tamamlanmasını talep edebilir ve bunun için uygun bir süre tespit edebilir. Bu sürenin verimsiz bir şekilde sona ermesi halinde mevcut evrak üzerinden karar verir. Teslimat 36. (1) Mahkeme iadenin gerçekleşmesini sağlamak zorundadır. İade edilecek kişi serbest ise, bu durumda mahkeme savcılığın talebi üzerine, iadenin gerçekleşmesi temin edilmemişse, yakalama kararı verir. İade edilecek kişinin öngörülen sınır kapısına veya kararlaştırılan teslim yerine transferi adli zabıta memuru tarafından gerçekleştirilir. Keza muhafaza altına alınan kişisel eşya da, iade edilecek kişi bu konuda farklı bir tasarrufta bulunmadığı takdirde, iade edilir. (2) Bir gencin teslimi, iadenin amaçları kendisine ters düşmüyorsa, gencin eğitim yetkilisine veya onun tarafından görevlendirilen bir kişiye teslim edilmek şeklinde de yapılabilir. (3) İadesi muhtemelen onaylanacak olan bir genç, daha uzun bir iade davasına bağlı zararları önlemek için gerekli görüldüğü ve hususilik ilkesine riayet temin edildiği takdirde iade talebine ilişkin karar verilmeden önce teslim edilebilir. Erken teslimat konusunda Federal Adalet Bakanı karar verir. 37. Mahkeme ilgili kişinin veya savcılığın talebi üzerine veya resen, 1. İade edilecek kişi nakle elverişli değilse veya İade edilecek kişi hakkında savcılıkta veya mahkemede bir ceza soruşturması yürütülüyorsa, kişi mali bir fiil sebebiyle tutuklu ise veya hakkında hükmolunmuş bir hapis cezasının veya önleyici bir tedbirin infazı gerekiyorsa, teslimatı erteler. Fakat iade sebebiyle takibat veya infazdan vazgeçilirse ( 192 Fıkra 1 Bent 2 CMK; 4 ve 157 Ceza İnfaz Yasası), bu durumda mahkeme teslimatı en kısa zamanda yerine getirir. Geçici teslimat 38. (1) 37. maddenin bendine göre teslimatın ertelenmesine rağmen hakkında hapis cezası veya önleyici tedbir infaz edilecek bir kişi talebi üzerine belirli dava işlemleri, özellikle 12

13 duruşma yapılmak ve karar verilmek üzere, bu dava işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra geri bırakılması temin edilmişse, geçici olarak bir başka ülkeye teslim edilebilir. İade edilecek kişi için uygun olmayan zararlara sebep olması halinde geçici teslimat yapılmaz. (2) Geçici teslimat yurt içinde verilen hapis cezasının veya önleyici tedbirin infazını keser. (3) Geçici teslimat talepleri konusunda Federal Adalet Bakanı karar verir. İade davasının yenilenmesi 39. Kararın doğruluğu konusunda ciddi kuşkular doğurmaya uygun görünen yeni olgular veya deliller ortaya çıktığı takdirde ilgili kişinin veya savcılığın talebi üzerine veya resen iade davası yenilenir. Davanın yenilenmesi konusunda CMK nın 357. maddesi fıkrası 2 ila 5. cümlesi ve 3. fıkra hükümleri aynen uygulanmak suretiyle mahkeme karar verir ( 43 Fıkra 4, CMK). Sayesinde iade davasının yenileneceği bir karardan sonraki dava süreci konusunda 31, 33 ve 34. madde hükümleri geçerlidir; CMK nın 43. maddesi fıkrası aynen tatbik edilir. İlave iade davası maddenin fıkrasına uygun taleplere ilişkin dava konusunda, iade edilen kişi basit teslimat yoluyla teslim edilmemişse, mahkeme daima yargılama yapmadan karar vermek şartıyla, 31, 33 ve 34. maddeler tatbik edilir. Karar vermeden önce iade edilen kişiye talep hakkındaki görüşlerini açıklaması için fırsat verilmelidir. Maddelerin tesliminde usul 41. (1) Maddelerin teslimi konusunda 31 ila 35. maddeler aynen uygulanır. Ayrı bir teslimat talebi halinde, bir müsadere kararının veya aynı etkiye sahip bir belgenin nüshası veya tasdikli bir sureti veya fotokopisi 35. maddenin 1. fıkrasında belirtilen evrakın yerine geçer. (2) Yurt içinde görülen adli veya idari bir dava için gerekli olduğu sürece maddelerin teslimi ertelenir. (3) Bir suç sebebiyle el konulan bir madde 1975 tarihli CMK nın 367. maddesine göre hak sahibine 1. fıkraya göre yargılama yapmaksızın da geri verilebilir. III. ANA BÖLÜM Transit BİRİNCİ BÖLÜM 13

14 Geçerlilik Genel ilke 4 (1) Adli bir ceza ile tehdit edilen bir fiil sebebiyle takibat veya benzer bir suç sebebiyle verilen bir cezanın veya önleyici tedbirin infazı amacıyla kişilerin Avusturya Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi kişilerin üçüncü bir ülke tarafından iade edileceği bir ülkenin talebi üzerine bu federal yasa hükümlerine göre caizdir. (2) Bu Ana Bölüm hükümleri ceza takibinin veya yabancı bir adli kararın infazının devralınması amacıyla kişilerin Avusturya Cumhuriyeti topraklarından üçüncü bir ülkeye transit nakline ilişkin talepler hakkında da aynen uygulanır. Transit nakil, 11. maddede belirtilen sebeplerden bir dolayısıyla iadenin geçerli olmaması halinde de onaylanır. Transit geçişin geçerliliği 43. Transit geçiş sadece iadenin 11, 14, 15, 18 ila 21 ve 23. maddelere göre geçerli olması halinde geçerlidir. Aşağıdaki hükme riayet Anayasa hükmü Avusturya vatandaşlarının transit geçiş yasağı 44. (Anayasa hükmü) Avusturya vatandaşlarının Avusturya Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi caiz değildir. Avusturya yargısı 45. (1) Avusturya yargısına tabi bir suç sebebiyle transit geçiş, bu suç sebebiyle 1. Transit geçişi yapılacak kişinin Avusturya Cumhuriyetine iadesi gerekli değilse veya Transit geçişi yapılacak kişi yurt içinde daha önce kesin olarak mahkûm edilmişse veya Avusturya yargısının eksikliği dışında başka bir sebeple kesin olarak beraat ettirilmişse veya takibat dışı bırakılmışsa, caizdir. (2) Transit geçiş talebinde belirtilmeyen bir suç sebebiyle transit geçişi yapılacak kişi hakkındaki bir yurt içi ceza davası, transit geçişe sadece bu suç sebebiyle Avusturya Cumhuriyetine iadenin gerekli olması halinde aykırıdır. Hava yolundan yararlanma 14

15 46. (1) Hava yolunun kullanılması isteniyorsa ve Avusturya Cumhuriyeti topraklarına ara iniş öngörülmüyorsa transit geçişin onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumda, talepte bulunan ülkenin transit geçişi yapılacak kişinin Avusturya vatandaşı olmadığını, transit geçişinin 14. ve 15. maddenin 1. bendinde belirtilen suçlardan biri sebebiyle yapılmayacağını ve 48. maddenin 1. fıkrasında sayılan belgelerden birinin mevcut olduğunu teyit etmesi yeterlidir. (2) Öngörülmeyen bir ara iniş halinde uçuşa devam edilemezse, bu durumda hava yolunu kullanma bildirimi iade tutukluluğuna karar verilmesi talebi gibi telakki edilir. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve usul Karar 47. (1) Transit geçiş talebi hakkında Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde Federal Adalet Bakanı karar verir. Bu kararı talepte bulunan ülkeye öngörülen yolla bildirir. (2) Hava yolunu kullanmaya ilişkin bir bildirim Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde Federal Adalet Bakanı tarafından incelenir. Hava yolunu kullanma uygun değilse, bu durumda Federal Adalet Bakanı bunu talepte bulunan ülkeye öngörülen yolla bildirir. Evrak 48. (1) Transit geçişin geçerliliği transit geçiş talebi ve ekli evrak üzerinden incelenir. Bu evrak mutlaka yakalamaya ilişkin bir yargı kararının, aynı etkiye sahip bir belgenin veya infaz edilebilir bir mahkûmiyet kararının nüshasını veya tasdikli suretini veya fotokopisini içermek zorundadır. (2) Federal Adalet Bakanı Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde transit geçiş talep eden ülkeden evrakın tamamlanmasını talep edebilir ve bunun için uygun bir süre tespit edebilir. Bu sürenin semeresiz bir şekilde sona ermesi halinde mevcut evrak üzerinden karar verilir. Teslimat 49. (1) Transit geçişin onaylanması halinde transit geçişi yapılacak kişinin teslim alınacağı ve teslim edileceği sınır kapılarına bildirilir. Transit geçişi sağlanacak kişi sadece, transit geçişi onaylanmış ve nakle uygun olması halinde teslim alınabilir. (2) Transit geçişin icrası güvenlik makamlarının uhdesindedir. Transit geçiş kapsamında transit geçişi yapılacak kişi ile teslim edilen maddeler de nakledilir. (3) Transit geçişin icrası, 15

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri

Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Uğur SÖKMEN * Özet Kamu idaresinde hizmete girecekler için bazı şartlar aranır. Genel ve özel şartlar olarak belirlenen

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI*

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde

Detaylı