1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır."

Transkript

1 I. ANA BÖLÜM Genel Hükümler Devletlerarası Anlaşmaların Önceliği 1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Genel Çekince Yabancı bir talep sadece Avusturya Cumhuriyetinin kamu düzeninin veya diğer temel çıkarlarının ihlal edilmemesi halinde yerine getirilebilir. Mütekabiliyet (Karşılıklılık) 3. (1) Yabancı bir talep sadece talepte bulunan ülkenin de aynı türden bir Avusturya talebini yerini getireceğini garanti etmesi halinde yerine getirilebilir. (2) Başka bir ülkenin benzer bir talebinin yerine getirilememesi halinde bir Avusturya makamı tarafından bu federal yasaya göre bir talepte bulunulamaz, meğerki bir talep özel sebeplerden dolayı acil ve uygun görülsün. Bu durumda talepte bulunulan ülkeye mütekabiliyet eksikliği bildirilir. (3) Mütekabiliyetin tatbiki şüpheli ise, bu durumda bu konuda Federal Adalet Bakanının görüşü alınır. (4) Bu federal yasaya uygun bir talep münasebetiyle, devletlerarası bir anlaşma mevcut değilse ve bu federal yasa hükümlerine göre bu ülkenin benzer bir talebinin yerine getirilmesi uygun ise, bir başka ülkeye mütekabiliyet garantisi verilebilir. Şartlar 4. Bir başka ülkenin iadenin, transit geçişin veya teslimatın onaylanması, adli yardımda bulunma vesilesiyle veya ceza takibatının, gözetimin veya infazın üstlenilmesi münasebetiyle ileri sürdüğü ve reddedilmeyen şartlara riayet edilir. Masraflar 5. Bir iade ve teslimatın onaylanması, adli yardımda bulunulması sebebiyle veya ceza takibatının, gözetimin veya infazın üstlenilmesi münasebetiyle ülke içinde oluşan masrafları, 1

2 bu konuda da mütekabiliyet sağlanmışsa, Avusturya Cumhuriyeti karşılar. Adli yardım yapılması sebebiyle oluşan bilirkişi ücretleri ve transit geçiş masrafları için talepte bulunan ülke tarafından daima tazminat talep edilir. İthal, İhraç ve Transite İlişkin Hükümler 6. Gümrük, döviz veya tekel hukukuna ilişkin hükümlerde veya mal alışverişine ilişkin hükümlerde bulunan sınırlamalar veya maddelerin/malların ithal, ihraç veya transit yasağı, mallar ve değerler dâhil, maddelerin/malların bu federal yasa hükümlerine uygun şekilde teslimi, transit nakli veya gönderilmesine aykırı değildir. Seyahat Belgeleri 7. Bu federal yasa hükümlerine göre bir başka ülkeye teslim edilen veya bir başka ülke tarafından teslim alınan kişiler, sınır geçişi için ne seyahat belgesine (pasaport veya pasaport yerine geçen belge) ne de görüldü notuna ihtiyaçları vardır. Önleyici Tedbirler 8. Bu federal yasa anlamında önleyici bir tedbir, bir ceza yanında veya yerine ceza yasalarında öngörülen bir yargı kararı ile karar verilen hürriyetten mahrumiyetle bağlantılı bir tedbirdir. Henüz infaz edilmesi gereken bir tedbirin süresi belirsiz ise, bu durumda yasal olarak geçerli azami hadden hareket edilir. Ceza Muhakemesi Kanununun Tatbiki 9. (1) Bu federal yasa hükümlerinden farklı bir şey anlaşılmazsa, bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu aynen uygulanır. (2) Kişilerin iadesi işleminde Ceza Muhakemesi Kanununun 64, 71 ila 73 ve 381 ila 392 maddeleri uygulanmaz, fakat aynı yasanın 51 ila 53 ve 59/2 maddeleri sadece, ilgili şahsın iade talebi konusunda (Madde 31 Fıkra 1) ifadesinin alınma zamanı dava açmak yerine geçmek kaydıyla uygulanır. (3) Avusturya ceza yargısı sadece Ceza Kanununun 65. maddesi 1. fıkrası bendine dayanıyorsa ve kamu yararları takibattan sarfınazar etmeye aykırı değilse, özellikle başkalarının suç işlemesini önlemek için cezalandırma uygun değilse, bu durumda savcılık bir suçun takibinden sarfınazar edebilir ve hazırlık soruşturmasını durdurabilir. (4) Yabancı mahkeme tarafından mahkum edilen bir kişlinin gözetiminin üstlenilmesi veya yabancı bir mahkeme kararının infazının istenmesi halinde savcılık, yurt içi mahkemenin yabancı mahkeme tarafından verilenden daha ağır bir cezaya veya önleyici tedbire 2

3 hükmetmeyeceğinin kabulü halinde yabancı mahkumiyete temel teşkil eden bir suçun takibinden sarfı nazar edebilir ve hazırlık soruşturmasını durdurabilir. II. ANA BÖLÜM Avusturya dan İade BİRİNCİ BÖLÜM İadenin Geçerliliği Genel İlke 10. Bu federal yasa hükümlerine göre adli cezayı gerektiren bir suç sebebiyle takibat yapılması veya benzer bir fiil sebebiyle hükmolunan bir hapis cezasının veya önleyici bir tedbirin infazı amacıyla başka bir ülkenin talebi üzerine kişilerin bir başka ülkeye iadesi geçerlidir. İadeye Temel Teşkil Eden Suçlar 11. (1) Talep eden ülkenin hukukuna göre bir yıldan fazla hapis cezasını veya bu süredeki önleyici bir tedbiri veya Avusturya hukukuna göre bir yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasten işlenen suçlardan dolayı takibat amacıyla iade geçerlidir. Cezayı gerektiren bir fiilin iadeye sebep olup olmayacağının değerlendirilmesinde 1988 tarihli Gençlik Mahkemeleri Yasasının 5. maddesi 4. bendi ile değiştirilen ceza tehditlerinden/yaptırımlarından hareket edilemez. Avusturya hukukuna göre takibat için gerekli bir talebin veya benzer bir yetkinin var olup olmadığı dikkate alınmaz. (2) 1. fıkrada belirtilen bir veya daha fazla suç sebebiyle hapis cezasına veya önleyici tedbire karar verilmesi ve en az dört ayının infazının gerekli olması halinde infaz amacıyla iade geçerlidir. Birden fazla hapis cezası veya bunların infazı gereken bakiyeleri birlikte hesaplanır. (3) 1. veya fıkra hükümlerine göre iade geçerli ise, bu durumda ayrıca ceza tehdidinin/yaptırımının (Fıkra 1) veya ceza veya tedbirin miktarının (Fıkra 2) yüksekliği sebebiyle iadenin mümkün olmaması halinde, başka suçlar sebebiyle takibat veya diğer hapis cezalarının veya önleyici tedbirlerin infazı amacıyla da iade yapılabilir. Aşağıdaki hükme riayet Fıkra 1: Anayasa hükmü. Avusturya vatandaşlarının iade yasağı 1 (Anayasa hükmü) (1) Avusturya vatandaşlarının iadesi geçersizdir. 3

4 (2) 1. Fıkra, bir yabancı makam tarafından belirli usul işlemlerinin yerine getirilmesi için veya adli yardım yapılması münasebetiyle Avusturya makamlarına sadece geçici bir süre için teslim edilen bir Avusturya vatandaşının geri verilmemesine aykırılık teşkil etmez. İadenin Önceliği 13. Bir yabancı hakkında bir iade davası görülüyorsa veya böyle bir davanın açılması için yeterli sebep mevcut ise, bu durumda kişinin diğer yasa hükümlerine istinaden sınır dışı edilmesi caiz değildir. Siyasi nitelikli suçlar 14. Bir iade, 1. Siyasi suçlar sebebiyle, Siyasi sebep veya amaçlara dayanan diğer suçlar sebebiyle caiz değildir, meğerki münferit olayın bütün unsurları, özellikle işleniş şekli, uygulanan araçlar veya tehdit araçları veya ortaya çıkan veya amaçlanan sonuçlar dikkate alındığında fiilin kriminal niteliği siyasi niteliğini bastırsın. Askeri ve Mali Suçlar 15. Avusturya hukukuna göre iade, sadece 1. Askeri nitelikli veya Harçlar, tekel, gümrük veya dövize ilişkin hükümlerin veya mal rejimi veya dış ticarete ilişkin hükümlerin ihlalinin söz konusu olduğu suçlar sebebiyle, Caiz değildir. Avusturya Yargısı 16. (1) Avusturya yargısına tabi suçlar sebebiyle iade caiz değildir. (2) Fakat 1. Fıkra, 1. Yargılamanın sadece başka bir ülkeyi temsilen yapılması veya Özel şartlara riayetle, özellikle hakikati bulma, ceza takdiri veya infaz gibi sebeplerle talepte bulunan ülkedeki ceza yargılamasına öncelik verilmesi halinde, İadeye aykırılık teşkil etmez. 4

5 (3) fıkrada belirtilen şartlar altında da, iade edilecek kişi daha önce yurtiçinde kesin olarak mahkûm edilmiş, beraat etmiş veya 9. maddenin fıkrasında belirtilenden farklı sebeplerle takibat dışı bırakılmış ise, iade geçersizdir. Ayrıca fıkranın bendinde belirtilen halde, iade edilecek kişi, başka ülkede verilen mahkûmiyetle toplam etkisi bakımından Avusturya hukukuna göre olandan çok daha kötü bir duruma düşürüleceğinin düşünülmesi/belli olması halinde, iade geçersizdir. Üçüncü Bir Ülkenin Yargısı 17. iade edilecek kişi bir suç sebebiyle 1. Olay yerinin bulunduğu ülkenin bir mahkemesince kesin olarak beraat ettirilirse veya takibat dışı bırakılırsa veya Üçüncü bir ülkenin bir mahkemesince kesin olarak mahkûm edilmişse ve cezası bütünüyle infaz edilmişse veya tamamı veya henüz infaz edilmemiş kısmı için mazur görülürse veya infaz edilebirliliği üçüncü ülkenin hukukuna göre zaman aşımına uğramışsa İade geçersizdir. Zamanaşımı 18. Takibat veya infaz talepte bulunan ülkenin hukukuna veya Avusturya hukukuna göre zamanaşımına uğramışsa iade geçersizdir. Hukuk Devleti İlkelerinin Korunması; iltica 19. İade, Talepte bulunan ülkedeki ceza davasının İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerindeki ilkelere riayet etmeyeceğinin veya etmediğinin, Talepte bulunan ülkede hükmolunan veya beklenen/öngörülen cezanın İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan şekilde infaz edileceğinin veya İade edilecek kişinin talepte bulunan ülkede kökeni, ırkı, dini, belirli bir halk veya toplumsal gruba aidiyeti, uyruğu veya siyasi görüşleri sebebiyle bir takibata maruz bırakılacağının veya bu sebeplerden biri dolayısıyla ağır/ciddi zararlara uğrayacağının (iade ilticası) Düşünülmesi/belli olması halinde, uygun/caiz değildir. Uygun olmayan/geçersiz cezalar veya önleyici tedbirler 20. (1) Talepte bulunan ülkenin hukukuna göre ölüm cezasıyla cezalandırılan bir suçtan dolayı takibat amacıyla iade sadece, ölüm cezası verilmeyeceğinin garanti edilmesi halinde geçerlidir. 5

6 (2) Ölüm cezasının infazı amacıyla iade caiz/uygun değildir. (3) 1. ve fıkra hükümleri, İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. maddesindeki şartlara uygun olmayan cezalar veya önleyici tedbirler hakkında da aynen uygulanır. Cezai Ehliyeti Olmayanlar 21. Avusturya hukukuna veya talepte bulunan ülkenin hukukuna göre suç tarihinde cezai ehliyeti olmayan kişilerin iadesi uygun/caiz/geçerli değildir. Ağır Mağduriyet Halleri 2 Kendisine isnat edilen suçun ağırlığı/önemi dikkate alındığında yaşının genç olması (1988 tarihli Gençlik Mahkemeleri Yasasının 1. maddesi bendi), ikametgâhının uzun zamandan beri yurt içinde olması sebebiyle veya kişisel hallerinde bulunan diğer ciddi sebeplerle iade edilecek kişiyi son derece ağır mağduriyetlere düşürmesi halinde iade uygun/caiz/geçerli değildir. İadenin Hususiliği 23. (1) Bir iade sadece, 1. İade edilen kişinin talepte bulunan ülkede ne iade onayının kapsamadığı tesliminden önce işlenen bir suç sebebiyle ne de sadece bir veya kendisi için iadeye tabi olmayan birden fazla suç (Madde 1 Fıkra 3) sebebiyle takibata uğrayacağının, cezalandırılacağının, kişisel hürriyetinin sınırlanacağının veya üçüncü bir ülkeye teslim edileceğinin, İadeye temel teşkil eden suçun hukuki değerinin değişmesi veya başlangıçta kabul edilen ceza yasası hükümlerinin uygulanması halinde ide edilen kişinin sadece iadenin yeni bakış açıları ile de uygun olması şartıyla takibata uğrayacağının ve cezalandırılacağının Düşünülmesi/belli olması halinde geçerlidir. (2) Bir hapis cezasının veya önleyici tedbirin takibi veya infazı, talepte bulunan ülkeye nispetle talebe temel teşkil eden suç sebebiyle, ayrıca sadece daha önceki bir onay kapsamında, iadenin uygun olması halinde iadenin yerine getirilmesinden sonra talep üzerine onaylanabilir. (3) fıkraya göre, 1. İade edilen kişinin, serbest bırakılmasından sonra, terk edebilecek durumda olmasına rağmen talepte bulunan ülke sınırları içerisinde 45 günden fazla ikamet etmesi, İade edilen kişinin talepte bulunan ülkeyi terk etmesi ve oraya kendi iradesiyle geri dönmesi veya üçüncü bir 6

7 ülkeden hukuka uygun bir şekilde oraya geri götürülmesi, 3. İadenin 3 maddeye uygun şekilde yapılması Halinde onaya ihtiyaç yoktur. Birden fazla ülkenin iade talebi 24. Aynı kişinin iadesini iki veya daha fazla ülke talep ederse, bütün şartlar, özellikle sözleşmeden doğan yükümlülükler, olay yeri, taleplerin zaman bakımından geliş sırası, iade edilecek kişinin uyruğu, yeniden iade ihtimali ve taleplerin farklı suçlarla ilgli olması halinde, suçların ağırlığı da dikkate alınarak iade taleplerinden hangisinin önceliği olduğuna karar verilir. ( 34 Fıkra 2). Maddelerin Teslimi 25. (1) Bir iade kapsamında, delil olarak kullanılabilecek veya iade edilecek kişinin suçla veya bundan doğan nesnelerin/maddelerin değerlendirilmesi ile elde ettiği /nesnelerin maddelerin teslimi caizdir/uygundur. (2) Bu federal yasa hükümlerine göre geçerli olan bir iade, iade edilecek kişinin kaçması veya ölmesi veya ülke içinde yakalanamaması sebebiyle onaylanamazsa bile, iade talebi veya ayrı bir talebe istinaden teslimat geçerlidir. (3) Delil amacıyla teslimat, nesnelerin/maddelerin talep üzerine vakit geçirilmeden geri verilmesi şartıyla onaylanabilir. (4) Teslimat ile takibat veya üçüncü kişilerin haklarının tahakkukunun engelleneceğinin veya uygun olmayan şekilde zorlaştırılacağının düşünülmesi/belli olamsı halinde teslimat kesinlikle uygun değildir. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve Usul Nesnel ve yerel yetki 26. (1) Savcılık iade soruşturmasını CMK nın 1. ve kısım hükümlerini aynen uygulamak suretiyle yürütür. Sorumluluk alanında ilgili kişinin meskeninin veya ikametgahının bulunduğu savcılık yerel yetkilidir; böyle bir yerde savcılık yoksa, kişinin yakalandığı bölgedeki savcılık yetkilidir. İlgili kişi tutuklu ise, bu durumda tutuklu olduğu yer esastır. Bu hükümlere göre belirli bir savcılığın yetkisi ortaya çıkmazsa, bu durumda Viyana Savcılığı yetkilidir. 7

8 (2) İade davasında adli kararlar savcılığın bulunduğu yerdeki asliye mahkemesi tek hakiminin uhdesindedir ( 31 Fıkra 1 CMK). (3) 1. ve fıkra hükümleri iade kapsamındaki nesnelerin teslimi (eşya teslimi) için de geçerlidir. Ayrı bir eşya teslim talebinin incelenmesi konusunda sorumluluk alanında iade edilecek nesnenin/maddenin bulunduğu savcılık yetkilidir. Arama 27. (1) Gelen iade tutukluluğuna karar verilmesine ilişkin talepler savcılık tarafından incelenir ve iadeye, taleplere temel teşkil eden suçun sebep olduğunun kabulü için yeterli sebebin mevcut olup olmadığına karar verilir. Bu şartların mevcudiyeti halinde savcılık CMK nın 9. Ana Bölümünde öngörülen arama tedbirlerine veya gerektiğinde aranan kişinin yakalanmasına karar verir. (2) Aranan kişinin Avusturya da ikamet ettiğinin veya talebin sadece ilanen tebliği ( 169 Fıkra 1 C. 2; CMK) gerektirmeyen arama tedbirlerine sebep olacağının kabulü için sebep mevcut değilse savcılık, otomasyon destekli yürütülen bir sistem vasıtasıyla, Uluslararası Polis Teşkilatı - INTERPOL vasıtasıyla veya uluslararası polis idari yardımı vasıtasıyla gelen bir taleple ilgilenemez. İade teklifi 28. (1) Ülke içinde yakalanan bir kişinin iadeye temel teşkil eden bir suç işlediğinin kabulü için yeterli sebep mevcut ise savcılık iade için sebep olup olmadığını inceler. Sebep var ise, bu durumda savcılık ilgili kişinin sorgulanmasını ve mahkeme tarafından Federal Adalet Bakanına rapor sunulmasını talep eder. Federal Adalet Bakanı suçun işlendiği ülkeye iade talebinde bulunulup bulunulmayacağını sorar. Federal Adalet Bakanı, benzer bir talepte bulunulmayacağının kabul edilmesi veya evrak içeriğinden iadenin madde ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla, özellikle ilgilinin uluslararası hukuki koruma altında olması sebebiyle reddedilmesi gerektiğinin anlaşılması halinde sormaktan sarfınazar edebilir. Sormaktan sarfı nazar edildiği ve bunun sebepleri mahkemeye bildirilir. İade talebinin ulaşması için uygun bir süre tespit edilir. Bir iade talebinin vaktinde ulaşmaması halinde Federal Adalet Bakanı bunu mahkemeye bildirir. (2)1. fıkraya göre sormaktan sarfınazar edileceğinin veya bir iade talebinin vaktinde ulaşmadığının bildirilmesi üzerine mahkeme, savcılık hemen tutuklanmasına karar verilmesini talep etmediği takdirde, iade edilmek üzere tutuklu bulunan kişiyi derhal serbest bırakır. Mahkûmiyet halinde Ceza Kanununun 38. maddesine göre yurtiçi mahkeme tarafından iade tutukluluğu mahsup edilir. İade tutukluluğu 8

9 29. (1) İade tutukluluğuna veya devamına sadece, yurt içinde tutuklanan bir kişinin iadeye temel teşkil eden bir suç işlediğinin kabulü için yeterli sebep bulunması halinde karar verilebilir. İade tutukluluğu hakkında, bu federal yasa hükümlerinden farklı bir durum anlaşılmadığı takdirde, tutukluluğa ilişkin hükümler aynen uygulanır. (2) Tutuklama amaçlarına eş zamanlı bir tutukluluk veya hapisle ulaşılabilmesi halinde iade tutukluluğuna veya devamına karar verilemez. Savcılık iade soruşturmasının amaçları için gerekli olan tutukluluğun veya hapsin infazından sarfınazar etmeye karar verebilir. Tutuklama amaçlarına eş zamanlı bir hapisle ulaşılamazsa veya hapsin devamı ile iade soruşturması çok zorlaşırsa, bu durumda mahkeme tarafından iade tutukluluğuna karar verilir; böylece cezanın infazı kesilir. İade tutukluluğu kendisi ile kesilen hapisten mahsup edilir. (3) İade tutukluluğuna karar vermeden önce ilgili kişi kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilir ve kendisine konu hakkında ifade verip vermemekte ve öncden bir müdafii ile anlaşıp anlaşmamakta serbest olduğu hatırlatılır. İlgili kişi ayrıca iadenin geçerliliğine ilişkin yargılama yapılmasını talep etme hakkı konusunda da bilgilendirilir. (4) Bir müdafii ile temsil edilmeyen bir kişi hakkında iade tutukluluğuna karar verilirse, bu durumda kendisine derhal bir müdafii verilir ( 61 Fıkra 1 Bent 1, CMK). İlgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa kendisine böyle bir müdafii verilmez. CMK nın 61. maddesi ila 4. fıkraları ve 6 maddesi aynen uygulanır. (5) En son verilen kararın iade tutukluluk kararına veya iade tutukluluğunun devamına etkisi, ilgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa veya açıklayınca ( 32) veya mahkeme iadenin geçerli/uygun olduğuna karar verirse veya verince ( 31) tutukluluk süresiyle sınırlı değildir; bundan sonra artık resen tutuklama yargılaması yapılmaz. (6) İlgili kişi, Federal Adalet Bakanı iadeyi onaylamak veya reddetmeksizin bir yıldır iade tutuklusu olarak bulunuyorsa, derhal serbest bırakılır ( 34). Altı ayan aşan iade tutukluluğunun devamına sadece, özel güçlükler veya davanın özel kapsamı sebebiyle kaçınılmaz ise ve iadeye temel teşkil eden suç bir cinayet (Ceza Kanunu, 17) ise karar verilebilir. Gelen taleplerin ele alınması 30. İade talepleri Federal Adalet Bakanı tarafından, Başsavcılığa eşzamanlı bilgi verilerek, gereği için doğrudan yetkili savcılığa sevk edilir. madde ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla iadeye aykırı olan şartlar mevcut ise veya talep yasal işlem yapmak için uygun değilse, bu durumda Federal Adalet Bakanı talebi derhal reddedebilir. İadenin geçerliliğine ilişkin dava 9

10 31. (1) Mahkeme iade talebi konusunda ilgili kişinin ifadesini alabilir; 29 Fıkra 3 aynen geçerlidir. İadenin geçerliliği/uygunluğu konusunda mahkeme 33. maddeye göre bir kararla karar verir. (2) İlgili kişi veya savcılık böyle bir talepte bulunursa veya mahkeme iadenin uygunluğunun incelenmesi için gerekli görürse, açık duruşma sonunda karar verilir. İlgili kişi iade tutuklusu ise, bu durumda 3. fıkra hükümlerine göre bir tutukluluk yargılaması kapsamında iadenin geçerliliği konusunda yargılama yapılır. Yargılama yapılması talebine rağmen mahkeme, böyle bir yargılama olmaksızın, daima iadenin uygun olmadığına karar verebilir. Mahkeme yargılama yapmadan karar verirse, bu durumda ilgili kişiye ve müdafiine ve savcılığa iade talebi konusunda görüşlerini beyan etmeleri için, mutlaka fırsat verilir. (3) İlgili kişi duruşmada bir müdafii tarafından temsil edilmek zorundadır ( 61 Fıkra 1, CMK). İlgili kişi tutuklu ise, bu durumda getirilmesi sağlanmalıdır, meğerki müdafii sayesinde katılmaktan açıkça vazgeçmiş olsun. CMK nın 17 maddesi aynen tatbik olunur. (4) Devletlerarası ilişkilerin zedelenebilmesi halinde CMK nın 129. maddesinde belirtilen haller dışında duruşmanın aleniliğinden vaz geçilebilir. Duruşmada tek hakim öncelikle mahkemeye ulaşan evrakın içeriğini ve davanın o zamana kadarki gelişimini kısaca açıklar. Bu konuda savcı söz alır. Akabinde ilgili kişye ve müdafiine iade talebi ve savcının açıklamaları hakkındaki düşüncelerini açıklamak için fırsat verilir. İlgili kişi ve müdafiin her durumda son söz hakkı vardır. (5) İadenin geçerliliğine ilişkin karar ve gerekçesi tek hakim tarafından açıklanır. Hakim kararı yazılı olarak teslim eder ve iadenin geçerli veya geçersiz olma sebeplerini açıklar. (4) Kararın sözlü olarak açıklanması halinde ilgili kişi veya savcılık üç gün içerisinde itirazda bulunursa, bu durumda itiraz sahibi itirazını kararın yazılı suretinin tebliğinden itibaren ondört gün içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir. İtiraz tecil edici etkiye sahiptir. Kanun yolu mahkemesindeki davaya ilişkin hükümler ( 89, CMK) Eyalet Yüksek Mahkemesinin itiraz konusunda açık duruşmada CMK nın 294/5 maddesini aynen tatbik ederek karar vermek şartıyla geçerlidir, meğerki itiraz CMK nın 89. maddesi fıkrası 1. cümlesine göre uygun görülmeyerek reddedilmiş olsun. Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını evrakı ekleyerek Federal Adalet Bakanlığına sunmak zorundadır. (7) Bir itirazda bulunulmaması halinde mahkeme evrakı doğrudan Federal adalet Bakanlığına sunar. Basit iade 3 (1) İlgili kişi yabancı bir iade veya iade tutukluluğu karar talebi halinde iadeyi kabul ettiğini açıklayabilir veya resmi bir iade yargılaması yapılmaksızın teslim edilmesini onaylayabilir. Birden fazla talep mevcut ise, bu durumda onayın açıklanması sadece bunun bütün talepleri kapsaması halinde etkilidir. İlgili kişi iade tutuklusu ise, bu durumda bu 10

11 açıklamayı etkili olacak şekilde en erken CMK nın 175. maddesi fıkrası 1. bendine göre yapılacak duruşmada yapabilir. Onay hukuken sadece onayın mahkeme tarafından tutanağa geçirilmesi halinde geçerlidir. (2) Mahkeme ilgili kişiyi 1. fıkraya göre bir iade halinde 23. maddenin 1. ve fıkraları veya devletlerarası anlaşmalardaki ilgili hükümlere göre korunma hakkı olmadığı ve verdiği onayı geri çekemeyeceği konusunda bilgilendirmek zorundadır. (3) Bir gencin basit iadesi sadece, yasal vekili onay verse veya bir müdafii tarafından temsil edilmesi halinde caizdir. (4) İlgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa, bu durumda mahkeme evrakı doğrudan Federal Adalet Bakanlığına sunmak zorundadır. İade talebinin mahkeme tarafından incelenmesi 33. (1) İadenin uygunluğu iade talebi ve ekli evrak üzerinden incelenir. (2) İade evrakına göre ilgili kişinin kendisine isnat edilen suç sebebiyle yeterince şüpheli olup olmadığı sadece, bu konuda ciddi şüpheler mevcut ise, özellikle şüpheyi hemen ortadan kaldırabilecek delillerin mevcut olması veya bunların sunulması halinde incelenebilir. (3) İadenin geçerliliği/uygunluğu hukuki bakımdan devletlerarası anlaşmalardan kaynaklanan bütün şartlar ve ilgili kişinin iadesine engel olan bütün hususlar dâhil olmak üzere, bilhassa iltica hakkı alanında, kanun ve federal anayasaya ilgili kişiye ait olan sübjektif haklar açısından incelenmek zorundadır. İadenin onaylanması ve reddi 34. (1) İade talebi konusunda devletlerarası anlaşmalara ve devletlerarası hukuki ilişki ilkelerine göre Federal Adalet Bakanı karar verir. Bakan ayrıca Avusturya Cumhuriyetinin menfaatlerini ve devletlerarası yükümlülüklerini göz önünde bulundurur. Kesin olarak caiz olmadığına karar verilmişse iadeyi reddeder. (2) Birçok ülkeye nispetle iade uygun ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı hangi iade talebinin önceliğe sahip olduğuna da karar verir. (3) 3 maddede belirtilen şartlar mevcut ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı iade edilecek kişinin teslimine karar verir. Fakat II. Ana Bölümün Birinci Bölümünde belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla iadenin geçerliliği konusunda tereddütler mevcut ise, bu durumda 31. ve 33. maddelere ve 34. maddenin 1, 2 ve 4. fıkralarına göre yargılama yapılır. 11

12 (4) Federal Adalet Bakanı iadenin onaylandığını veya reddedildiğini talepte bulunan ülkeye ve mahkemeye, 31. maddenin 6. fıkrasına göre itiraz halinde, Eyalet Yüksek Mahkemesine bildirir. 37. maddeye göre erteleme için bir sebep mevcut ise, bu durumda da aynı şekilde aynı şekilde hareket eder. Durum ilgili kişi ve müdafiine mahkeme tarafından bildirilir. Evrak 35. (1) İade evrakı kesinlikle yargı tarafından verilen bir yakalama kararının, aynı etkiye sahip bir belgenin veya icra edilebilir bir mahkûmiyet kararının nüshasını veya tasdikli suretini veya fotokopisini içermek zorundadır. Federal Adalet Bakanı davanın her aşamasında resen veya savcılığın, asliye mahkemesinin veya Eyalet Yüksek Mahkemesinin talebi üzerine iade talebinde bulunan ülkeden evrakın tamamlanmasını talep edebilir ve bunun için uygun bir süre tespit edebilir. Bu sürenin verimsiz bir şekilde sona ermesi halinde mevcut evrak üzerinden karar verir. Teslimat 36. (1) Mahkeme iadenin gerçekleşmesini sağlamak zorundadır. İade edilecek kişi serbest ise, bu durumda mahkeme savcılığın talebi üzerine, iadenin gerçekleşmesi temin edilmemişse, yakalama kararı verir. İade edilecek kişinin öngörülen sınır kapısına veya kararlaştırılan teslim yerine transferi adli zabıta memuru tarafından gerçekleştirilir. Keza muhafaza altına alınan kişisel eşya da, iade edilecek kişi bu konuda farklı bir tasarrufta bulunmadığı takdirde, iade edilir. (2) Bir gencin teslimi, iadenin amaçları kendisine ters düşmüyorsa, gencin eğitim yetkilisine veya onun tarafından görevlendirilen bir kişiye teslim edilmek şeklinde de yapılabilir. (3) İadesi muhtemelen onaylanacak olan bir genç, daha uzun bir iade davasına bağlı zararları önlemek için gerekli görüldüğü ve hususilik ilkesine riayet temin edildiği takdirde iade talebine ilişkin karar verilmeden önce teslim edilebilir. Erken teslimat konusunda Federal Adalet Bakanı karar verir. 37. Mahkeme ilgili kişinin veya savcılığın talebi üzerine veya resen, 1. İade edilecek kişi nakle elverişli değilse veya İade edilecek kişi hakkında savcılıkta veya mahkemede bir ceza soruşturması yürütülüyorsa, kişi mali bir fiil sebebiyle tutuklu ise veya hakkında hükmolunmuş bir hapis cezasının veya önleyici bir tedbirin infazı gerekiyorsa, teslimatı erteler. Fakat iade sebebiyle takibat veya infazdan vazgeçilirse ( 192 Fıkra 1 Bent 2 CMK; 4 ve 157 Ceza İnfaz Yasası), bu durumda mahkeme teslimatı en kısa zamanda yerine getirir. Geçici teslimat 38. (1) 37. maddenin bendine göre teslimatın ertelenmesine rağmen hakkında hapis cezası veya önleyici tedbir infaz edilecek bir kişi talebi üzerine belirli dava işlemleri, özellikle 12

13 duruşma yapılmak ve karar verilmek üzere, bu dava işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra geri bırakılması temin edilmişse, geçici olarak bir başka ülkeye teslim edilebilir. İade edilecek kişi için uygun olmayan zararlara sebep olması halinde geçici teslimat yapılmaz. (2) Geçici teslimat yurt içinde verilen hapis cezasının veya önleyici tedbirin infazını keser. (3) Geçici teslimat talepleri konusunda Federal Adalet Bakanı karar verir. İade davasının yenilenmesi 39. Kararın doğruluğu konusunda ciddi kuşkular doğurmaya uygun görünen yeni olgular veya deliller ortaya çıktığı takdirde ilgili kişinin veya savcılığın talebi üzerine veya resen iade davası yenilenir. Davanın yenilenmesi konusunda CMK nın 357. maddesi fıkrası 2 ila 5. cümlesi ve 3. fıkra hükümleri aynen uygulanmak suretiyle mahkeme karar verir ( 43 Fıkra 4, CMK). Sayesinde iade davasının yenileneceği bir karardan sonraki dava süreci konusunda 31, 33 ve 34. madde hükümleri geçerlidir; CMK nın 43. maddesi fıkrası aynen tatbik edilir. İlave iade davası maddenin fıkrasına uygun taleplere ilişkin dava konusunda, iade edilen kişi basit teslimat yoluyla teslim edilmemişse, mahkeme daima yargılama yapmadan karar vermek şartıyla, 31, 33 ve 34. maddeler tatbik edilir. Karar vermeden önce iade edilen kişiye talep hakkındaki görüşlerini açıklaması için fırsat verilmelidir. Maddelerin tesliminde usul 41. (1) Maddelerin teslimi konusunda 31 ila 35. maddeler aynen uygulanır. Ayrı bir teslimat talebi halinde, bir müsadere kararının veya aynı etkiye sahip bir belgenin nüshası veya tasdikli bir sureti veya fotokopisi 35. maddenin 1. fıkrasında belirtilen evrakın yerine geçer. (2) Yurt içinde görülen adli veya idari bir dava için gerekli olduğu sürece maddelerin teslimi ertelenir. (3) Bir suç sebebiyle el konulan bir madde 1975 tarihli CMK nın 367. maddesine göre hak sahibine 1. fıkraya göre yargılama yapmaksızın da geri verilebilir. III. ANA BÖLÜM Transit BİRİNCİ BÖLÜM 13

14 Geçerlilik Genel ilke 4 (1) Adli bir ceza ile tehdit edilen bir fiil sebebiyle takibat veya benzer bir suç sebebiyle verilen bir cezanın veya önleyici tedbirin infazı amacıyla kişilerin Avusturya Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi kişilerin üçüncü bir ülke tarafından iade edileceği bir ülkenin talebi üzerine bu federal yasa hükümlerine göre caizdir. (2) Bu Ana Bölüm hükümleri ceza takibinin veya yabancı bir adli kararın infazının devralınması amacıyla kişilerin Avusturya Cumhuriyeti topraklarından üçüncü bir ülkeye transit nakline ilişkin talepler hakkında da aynen uygulanır. Transit nakil, 11. maddede belirtilen sebeplerden bir dolayısıyla iadenin geçerli olmaması halinde de onaylanır. Transit geçişin geçerliliği 43. Transit geçiş sadece iadenin 11, 14, 15, 18 ila 21 ve 23. maddelere göre geçerli olması halinde geçerlidir. Aşağıdaki hükme riayet Anayasa hükmü Avusturya vatandaşlarının transit geçiş yasağı 44. (Anayasa hükmü) Avusturya vatandaşlarının Avusturya Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi caiz değildir. Avusturya yargısı 45. (1) Avusturya yargısına tabi bir suç sebebiyle transit geçiş, bu suç sebebiyle 1. Transit geçişi yapılacak kişinin Avusturya Cumhuriyetine iadesi gerekli değilse veya Transit geçişi yapılacak kişi yurt içinde daha önce kesin olarak mahkûm edilmişse veya Avusturya yargısının eksikliği dışında başka bir sebeple kesin olarak beraat ettirilmişse veya takibat dışı bırakılmışsa, caizdir. (2) Transit geçiş talebinde belirtilmeyen bir suç sebebiyle transit geçişi yapılacak kişi hakkındaki bir yurt içi ceza davası, transit geçişe sadece bu suç sebebiyle Avusturya Cumhuriyetine iadenin gerekli olması halinde aykırıdır. Hava yolundan yararlanma 14

15 46. (1) Hava yolunun kullanılması isteniyorsa ve Avusturya Cumhuriyeti topraklarına ara iniş öngörülmüyorsa transit geçişin onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumda, talepte bulunan ülkenin transit geçişi yapılacak kişinin Avusturya vatandaşı olmadığını, transit geçişinin 14. ve 15. maddenin 1. bendinde belirtilen suçlardan biri sebebiyle yapılmayacağını ve 48. maddenin 1. fıkrasında sayılan belgelerden birinin mevcut olduğunu teyit etmesi yeterlidir. (2) Öngörülmeyen bir ara iniş halinde uçuşa devam edilemezse, bu durumda hava yolunu kullanma bildirimi iade tutukluluğuna karar verilmesi talebi gibi telakki edilir. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve usul Karar 47. (1) Transit geçiş talebi hakkında Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde Federal Adalet Bakanı karar verir. Bu kararı talepte bulunan ülkeye öngörülen yolla bildirir. (2) Hava yolunu kullanmaya ilişkin bir bildirim Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde Federal Adalet Bakanı tarafından incelenir. Hava yolunu kullanma uygun değilse, bu durumda Federal Adalet Bakanı bunu talepte bulunan ülkeye öngörülen yolla bildirir. Evrak 48. (1) Transit geçişin geçerliliği transit geçiş talebi ve ekli evrak üzerinden incelenir. Bu evrak mutlaka yakalamaya ilişkin bir yargı kararının, aynı etkiye sahip bir belgenin veya infaz edilebilir bir mahkûmiyet kararının nüshasını veya tasdikli suretini veya fotokopisini içermek zorundadır. (2) Federal Adalet Bakanı Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde transit geçiş talep eden ülkeden evrakın tamamlanmasını talep edebilir ve bunun için uygun bir süre tespit edebilir. Bu sürenin semeresiz bir şekilde sona ermesi halinde mevcut evrak üzerinden karar verilir. Teslimat 49. (1) Transit geçişin onaylanması halinde transit geçişi yapılacak kişinin teslim alınacağı ve teslim edileceği sınır kapılarına bildirilir. Transit geçişi sağlanacak kişi sadece, transit geçişi onaylanmış ve nakle uygun olması halinde teslim alınabilir. (2) Transit geçişin icrası güvenlik makamlarının uhdesindedir. Transit geçiş kapsamında transit geçişi yapılacak kişi ile teslim edilen maddeler de nakledilir. (3) Transit geçişin icrası, 15

16 1. Transit geçişi yapılacak kişinin teslim alınmasından sonra tek başına veya transit geçiş evrakı ve gerekli tahkikat sonucu ile bağlantılı olarak transit geçişin geçerliliği hakkında ciddi kuşkulara sebep olan yeni olgular ve deliller ortaya çıkması, Transit geçişi yapılacak kişinin transit geçişi sırasında Avusturya topraklarında resen takibi gereken bir suç işlemesi, meğerki CMK nın 19 maddesi 1. fıkrası bendi ve Ceza İnfaz Yasasının 4 ve 157. maddeleri aynen tatbik edilerek ceza takibinden veya infazdan sarfınazar edilmiş olsun, veya 3. Transit geçişi yapılacak kişinin nakle uygun olması halinde kesilir. IV. ANA BÖLÜM Yurtdışı için adli yardım BİRİNCİ BÖLÜM Şartlar Genel ilke 50. (1) Önleyici tedbir kararları ve mülkiyet hakkına ilişkin bir karar verilmesine ilişkin davalar ve silme ve adli sicil meseleleri, şahsi hürriyeti kısıtlama ve mahkûmiyet için tazminat davaları, af meseleleri ve ceza ve tedbirlerin infazı meseleleri dâhil olmak üzere ceza davalarında bu federal yasa hükümlerine göre yabancı bir makamın talebi üzerine adli yardımda bulunulabilir. 59a maddesine uygun olarak böyle bir talep olmadan yabancı bir makama bilgi gönderilmesi caizdir. (2) Bir mahkeme, bir savcılık veya ceza ve tedbirlerin infazı konularına bakan bir makam 1. fıkra anlamında makam olarak kabul edilir. (3) 1. fıkra anlamında adli yardım, ceza işlerinde yabancı bir dava için yapılan her yardımdır. Bu, devletlerarası anlaşmalara göre sınır aşan gözlemler kapsamındaki faaliyetlerin onaylanmasını da kapsamaktadır. Adli yardımın geçersizliği 51. (1) Adli yardım yapılması, 1. Talebe temel teşkil eden fiilin Avusturya hukukuna göre cezayı gerektirmemesi veya 14 ve 15. maddelere göre iadeye temel teşkil etmemesi, Talebe temel teşkil eden dava için 19. maddenin 1. ve bentlerine göre iadenin geçersiz olması veya 3. Ya CMK nın 8. Ana Bölümüne göre belirli tahkikat tedbirlerinin alınması için maddi şartların mevcut olmaması ya da adli yardımda bulunmanın Avusturya hukuk mevzuatına göre ceza mahkemelerinde de ( 76 Fıkra. 2, CMK) korunması gereken gizlilik yükümlülüğünün ihlaline sebep olması durumunda caiz değildir. 16

17 (2) Avusturya hukukuna göre suçun mevcut olmaması muhatap kabul ettiği takdirde evrakın tebliğine engel teşkil etmez. Maddelerin ve evrakın gönderilmesi 5 (1) Maddeler veya evrak sadece mümkün olan en kısa zamanda geri verilmesinin sağlanması halinde gönderilebilir. Gönderilen maddelerin iadesinden bunların artık gerekli olmaması halinde vazgeçilebilir. (2) Üzerinde Avusturya Cumhuriyetinin veya üçüncü kişilerin haklarının bulunduğu maddeler sadece bu hakların mahfuz kalması şartıyla gönderilebilir. Gönderme, göndermekle benzer hakların takibinin veya tahakkukunun engelleneceğinden veya son derece zorlaştırılacağından korkulması durumunda caiz değildir. (3) Yurtiçinde görülen adli veya idari bir dava için gerekli olduğu sürece maddelerin veya evrakın gönderilmesi ertelenir. Davet 53. (1) Yurt içinde bulunan bir kişiye yabancı bir makamda hazır bulunmasına ilişkin bir talep sadece, Avusturya Cumhuriyetinden ayrılmadan önce işlenen bir suç sebebiyle takibata uğratılmayacağının, cezalandırılmayacağının veya şahsi hürriyetinin kısıtlanmayacağının garanti edilmesi halinde tebliğ edilebilir. Fakat, 1. Bir kişinin sanık olarak çağrılmasının konusunu teşkil eden bir suç sebebiyle, 3. Davet edilen kişinin ifadesinin alınmasından sonra, ayrılabilecek durumda olmasına rağmen, talepte bulunan ülke topraklarında on beş günden fazla kalması veya Talepte bulunan ülkenin topraklarını terk ettikten sonra oraya kendi iradesiyle geri dönmesi veya oraya hukuka uygun olarak geri götürülmesi halinde takip, cezalandırma veya şahsi hürriyeti sınırlama caizdir. (2) Uyulmaması halinde cebri tedbirler içeren çağrılar sadece öngörülen tedbirlerin Avusturya da uygulanamayacağı bildirilmek suretiyle tebliğ edilebilir. (3) Tanıklar ve bilirkişilere talepleri üzerine, diğer ülke talep ederse ve avansın iadesi diğer ülke tarafından garanti edilirse, seyahat masrafları için uygun bir avans ödenir. Tutuklu kişilerin delil amacıyla transferi 54. (1) Yurtiçinde ceza veya tutukevinde bulunan veya tedbirlerin infazı için alıkonulan bir kişi, önemli tahkikat tedbirlerinin alınması veya delillerin tespiti için, özellikle ifadesinin alınması veya yüzleştirme amacıyla yabancı bir ülkenin talebi üzerine, 17

18 1. Kişinin bu transferi onaylaması, Hazır bulunmasının yurtiçinde görülen bir dava için gerekli olmaması, 3. Transferle tutuklamanın uzatılmaması ve 4. Talep eden ülkenin kişinin tutuklanacağını, tahkikat tedbirinin yerine getirilmesi ve delillerin tespit edilmesinden sonra en kısa zamanda iade edileceğini ve transferden önce işlenen bir suç sebebiyle takibata uğratılmayacağını veya cezalandırılmayacağını garanti etmesi durumunda yabancı bir ülkeye transfer edilebilir. (2) Transfer tutukluluğun, mahkûmiyetin veya önleyici tedbirin infazını keser. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve usul Bir adli yardım talebinin yerine getirilmesine ilişkin yetki 55. (1) Bir adli yardım talebinin yerine getirilmesi konusunda ve 3. fıkralar ihlal edilmeden adli yardım işleminin sorumluluk bölgesinde yapılması gereken savcılık yetkilidir. Sınır aşan bir gözlem talebinde bulunulmuşsa, bu durumda sorumluluk bölgesinde muhtemelen sınırın aşılacağı savcılık yetkilidir; fakat Avusturya ya uçan bir hava aracında bir gözlem yapılması halinde inme yerinin sorumluluk alanında bulunduğu savcılık yetkilidir. Bu hükümlere göre bir yetki tespit edilemezse, bu durumda Viyana Savcılığı yetkilidir. Adli yardım talebinin yerine getirilmesi konusunda CMK nın 7. Ana Bölüm hükümleri aynen geçerlidir. (1a) Son soruşturma ve bir hapis cezasının veya önleyici tedbirin infazına ilişkin bilgileri hükmü veren mahkeme verir; aynı durum, yurtiçindeki soruşturmada daha önce dava açılmışsa ve adli yardımın konusu yurt içindeki dava ile bağlantılı ise, davada daha önce kişilerin ifadesinin alınması ve evrak gönderilmesi için de geçerlidir. Bu durumda ifade alma tek hâkimin uhdesindedir ( 31 Fıkra 1 Bent 1, CMK). (2) Transfer edilecek kişi ceza evinde veya tedbir infazında bulunuyorsa, bu durumda transfer talebi konusundaki kararı Ceza İnfaz Yasasının 16. maddesinde belirtilen mahkeme tek hâkimle karar verir, aksi halde tutuklama kararını veren mahkeme karar verir. Karar Federal Adalet Bakanına bildirilir. ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri mevcut ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı transferi reddeder. Öngörülen sınır kapısına veya kararlaştırılan teslimat yerine transfer adli zabıta memurları tarafından yapılır. (3) Bir başka ülkede tutuklu bulunan bir kişi önemli tahkikat tedbirlerinin alınması veya delillerin tespiti için, özellikle ifadesinin alınması veya yüzleştirilmesi amacıyla Avusturya topraklarından geçerek üçüncü bir ülkeye transfer edilecekse, bu durumda 44, 47 ve 49. maddeler aynen tatbik edilir. Bir adli yardım talebinin biçim ve içeriği 18

19 56. (1) Adli yardım sadece, talebe temel teşkil eden fiilin konusu ve hukuki değerlendirmesinin talepten öğrenilebilmesi durumunda yapılabilir. Tebliğ taleplerinde talepte bulunan ülkede uygulanacak veya uygulanmış ceza yasası hükümlerine bir işaret yeterlidir. (2) CMK nın 8. Ana Bölümünün 1. ila 8. bölümlerinde düzenlenen bir tahkikat tedbir karar ve infaz talebine yetkili makamın kararırın nüshası, tasdikli sureti veya fotokopisi eklenmek zorundadır. Bir mahkeme kararı söz konusu değilse, bu durumda adli yardım talebinde bulunan ülkenin bu tedbir için gerekli şartların talep eden ülkede geçerli hukuka göre yerine getirildiği yolunda bir açıklaması bulunmak zorundadır. Adli yardımın reddi; Yetkisizlik 57. (1) Adli yardım tamamen veya kısmen yerine getirilemezse, bu durumda talepte bulunan yabancı makam sebepleri belirtilmek suretiyle öngörülen yolla bundan haberdar edilir. (2) Talepte bulunulan mahkeme veya savcılık talebi yerine getirme konusunda yetkili değilse, bu durumda adli yardım talebi yetkili mahkemeye veya yetkili makama iletilir. Uygulanacak usul hükümleri 58. Avusturya ceza usul hukukundan farklı bir usul gerektiren bir adli yardım talebi, CMK nın 1. Ana Bölüm hükümlerine göre ceza usulü ve ilkeleri ile kabili telif ise, yerine getirilir. Adli yardım, müsadere, banka hesap ve işlemleri veya CMK nın 8. Ana Bölümünün 4. veya 5. bölümünde düzenlenen bir tahkikat tedbiri hakkında bilgi verilmesi suretiyle yapılırsa, bunun için bir süre tayin edilir ve talepte bulunan yabancı makam bu konuda öngörülen yolla bilgilendirilir. Yabancı organların ve davanın taraflarının adli yardım işlemlerine kabul edilmesi 59. (1) Bu Federal Yasaya göre yabancı organlar tarafından Avusturya Cumhuriyeti topraklarında tahkikat ve usul işlemleri yapılması caiz/uygun değildir. Fakat adli yardım talebinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli görülmesi halinde, yetkili yabancı hâkim, savcı ve davanın diğer taraflarının ve onların avukatlarının adli yardım işlemlerinde hazır bulunmalarına ve katkıda bulunmalarına izin verilir. Yabancı organların bunun için gerekli hizmet icrası için, sınır aşan gözlemler hariç, Federal Adalet Bakanının iznine ihtiyaç vardır. (2) 1. fıkraya göre bir adli yardım işleminde hazır bulunmalarına izin verilen kişiler ülke içinde bulundukları sırada ülkeye gelmelerinden önce işlenen bir suç sebebiyle takibata uğratılamaz, cezalandırılamaz ve şahsi hürriyetleri sınırlanamaz. Fakat 1. Adli yardım işlemine kabul edilen kişi adli yardım işleminin sona ermesinden sonra, terk edebilecek durumda olmasına rağmen, Avusturya Cumhuriyeti topraklarında on beş günden fazla kalır veya 19

20 Avusturya Cumhuriyeti topraklarını terk ettikten sonra kendi iradesiyle geri döner veya hukuka uygun şekilde geri getirilirse hakkında takibat yapılması, cezalandırılması veya şahsi hürriyetinin sınırlanması caizdir/uygundur. (3) Adli yardım işlemine kabul edilen kişi yurtdışında tutuklu bulunursa, bu durumda mevkufiyet yetkili bir mahkemenin verdiği bir mahkûmiyet kararına dayanıyorsa ve Avusturya hukukuna göre de kabul edilen bir tutuklama sebebi mevcut ise, başka ülkenin talebi üzerine teslim alınabilir. Transfer edilen kişi ülke içinde tutuklu bulundurulur ve adli yardım işleminin yerine getirilmesinden sonra vakit geçirilmeden iade edilir. Talepsiz bilgi gönderme 59a. (1) Mahkemeler ve savcılıklar kişiye özel bilgileri bir adli yardım talebi olmaksızın da devletlerarası bir anlaşmaya istinaden, 1. Bilgiler iadeye ilişkin işlemlerle ilgili ise, Bu bilgilerin bir yurtiçi mahkemeye veya yurtiçi bir savcılığa talepsiz de gönderilmesi caiz ise ve 3. Belli olgulara istinaden bilgilerin içeriği ile a) Başka ülkede bir ceza davası açılabileceğinin, b) Daha önce açılan bir ceza davasının kolaylaştırılabileceğinin veya c) Çok önemli bir suçun önlenebileceğinin veya kamu güvenliği için tehdit oluşturabilecek doğrudan ve ciddi bir tehlikenin önlenebileceğinin kabul edilmesi halinde, başka bir ülkenin adli makamlarına gönderebilirler. (2) 1. fıkraya göre gönderme, 1. Gönderilen bilgilerin gönderen makamın önceden onayı olmaksızın göndermeye temel teşkil eden amaç dışındaki bir amaçla kullanılmaması; Gönderilen bilgilerin alan makam tarafından, a) Bilgilerin doğruluğu anlaşılır anlaşılmaz, b) Gönderen makam bilgilerin hukuka aykırı biçimde elde edildiğini veya gönderildiğini bildirince veya c) Bilgilerin göndermeye temel teşkil eden amaca hizmet etmediği veya etmeyeceği anlaşılınca; 3. Alan makamın gönderen makamı kendi tespitine göre gönderilen bilgilerin yanlışlığı konusunda en kısa zamanda bilgilendirmesi şartıyla yapılabilir. V. ANA BÖLÜM Ceza takibi ve gözetlemenin devralınması; yabancı ceza mahkemesi kararlarının infazı BİRİNCİ BÖLÜM Ceza takibatının devralınması 20

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences)

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) VIA Mağdurlar için Bilgi ve Tavsiye (Victim Information and Advice) Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) Bu broşürü başka bir dilde, büyük punto baskı, ses kaseti, kabartma yazı ya da başka

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti birbirlerinin ülkelerinde bulunan vatandaşlarına hukuki

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suçluların geri verilmesinin düzenlenmesinin her iki

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ ĠġBĠRLĠĞĠ KANUNU TASARISI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ ĠġBĠRLĠĞĠ KANUNU TASARISI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ ĠġBĠRLĠĞĠ KANUNU TASARISI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, cezaî konularda uluslararası adlî işbirliğinin usul ve esaslarını

Detaylı

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 9391 ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun,

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Adlî Sicil Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Ben gözaltına alındım - şimdi ne olacak?

Ben gözaltına alındım - şimdi ne olacak? Ben gözaltına alındım - şimdi ne olacak? Tutuklandın. Bu senin suçlu olduğun anlamına gelmez. Avukat edinme hakkına sahipsin. Avukatin sadece senin haklarını koruyacaktır. Muhtemelen cevabını istediğin

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), iki ülke arasında, egemenlik

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Genel Sekreterlik / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında Yükseköğretim

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Tunus Cumhurbaşkanı Ülkeleri arasında adli

Detaylı

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU. (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773)

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU. (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773) -263- ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773) Kanun No Kabul Tarihi Çıkar amaçlı suç örgütü MADDE 1. - Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 SİRKÜLER İstanbul, 02.11.2016 Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 Konu: VERGİ İNCELEME VE VERGİ İNCELEME RAPOR SÜREÇLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 25.10.2016 tarihli ve 29868 sayılı

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler,

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ 18.3.1968/1034 Sayılı Kanun Metin:RG 16.10.1968 ÖNSÖZ Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, Avrupa Konseyinin amacının üyeleri

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı.

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. BÖLÜM I ADLÎ KOLLUK TARAFINDAN DOLDURULUR* EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. Şüpheli T.C.Kimlik No** Adı ve Soyadı Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl) Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 13 Aralık 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26729 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

Resmî Gazete TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

SUÇ İŞLEMEDEN YAŞAM. BİZ YARDIM EDİYORUZ. SUÇLU MAĞDUR EŞİTLEMESİ

SUÇ İŞLEMEDEN YAŞAM. BİZ YARDIM EDİYORUZ. SUÇLU MAĞDUR EŞİTLEMESİ SUÇ İŞLEMEDEN YAŞAM. BİZ YARDIM EDİYORUZ. SUÇLU MAĞDUR EŞİTLEMESİ NEUSTART Suçlu mağdur eşitlemesi mahkeme salonu dışında adil çözüm imkanı sunuyor. SUÇLU MAĞDUR EŞİTLEMESİ Suçlu mağdur eşitlemesi soruşturma,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı