1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır."

Transkript

1 I. ANA BÖLÜM Genel Hükümler Devletlerarası Anlaşmaların Önceliği 1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Genel Çekince Yabancı bir talep sadece Avusturya Cumhuriyetinin kamu düzeninin veya diğer temel çıkarlarının ihlal edilmemesi halinde yerine getirilebilir. Mütekabiliyet (Karşılıklılık) 3. (1) Yabancı bir talep sadece talepte bulunan ülkenin de aynı türden bir Avusturya talebini yerini getireceğini garanti etmesi halinde yerine getirilebilir. (2) Başka bir ülkenin benzer bir talebinin yerine getirilememesi halinde bir Avusturya makamı tarafından bu federal yasaya göre bir talepte bulunulamaz, meğerki bir talep özel sebeplerden dolayı acil ve uygun görülsün. Bu durumda talepte bulunulan ülkeye mütekabiliyet eksikliği bildirilir. (3) Mütekabiliyetin tatbiki şüpheli ise, bu durumda bu konuda Federal Adalet Bakanının görüşü alınır. (4) Bu federal yasaya uygun bir talep münasebetiyle, devletlerarası bir anlaşma mevcut değilse ve bu federal yasa hükümlerine göre bu ülkenin benzer bir talebinin yerine getirilmesi uygun ise, bir başka ülkeye mütekabiliyet garantisi verilebilir. Şartlar 4. Bir başka ülkenin iadenin, transit geçişin veya teslimatın onaylanması, adli yardımda bulunma vesilesiyle veya ceza takibatının, gözetimin veya infazın üstlenilmesi münasebetiyle ileri sürdüğü ve reddedilmeyen şartlara riayet edilir. Masraflar 5. Bir iade ve teslimatın onaylanması, adli yardımda bulunulması sebebiyle veya ceza takibatının, gözetimin veya infazın üstlenilmesi münasebetiyle ülke içinde oluşan masrafları, 1

2 bu konuda da mütekabiliyet sağlanmışsa, Avusturya Cumhuriyeti karşılar. Adli yardım yapılması sebebiyle oluşan bilirkişi ücretleri ve transit geçiş masrafları için talepte bulunan ülke tarafından daima tazminat talep edilir. İthal, İhraç ve Transite İlişkin Hükümler 6. Gümrük, döviz veya tekel hukukuna ilişkin hükümlerde veya mal alışverişine ilişkin hükümlerde bulunan sınırlamalar veya maddelerin/malların ithal, ihraç veya transit yasağı, mallar ve değerler dâhil, maddelerin/malların bu federal yasa hükümlerine uygun şekilde teslimi, transit nakli veya gönderilmesine aykırı değildir. Seyahat Belgeleri 7. Bu federal yasa hükümlerine göre bir başka ülkeye teslim edilen veya bir başka ülke tarafından teslim alınan kişiler, sınır geçişi için ne seyahat belgesine (pasaport veya pasaport yerine geçen belge) ne de görüldü notuna ihtiyaçları vardır. Önleyici Tedbirler 8. Bu federal yasa anlamında önleyici bir tedbir, bir ceza yanında veya yerine ceza yasalarında öngörülen bir yargı kararı ile karar verilen hürriyetten mahrumiyetle bağlantılı bir tedbirdir. Henüz infaz edilmesi gereken bir tedbirin süresi belirsiz ise, bu durumda yasal olarak geçerli azami hadden hareket edilir. Ceza Muhakemesi Kanununun Tatbiki 9. (1) Bu federal yasa hükümlerinden farklı bir şey anlaşılmazsa, bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu aynen uygulanır. (2) Kişilerin iadesi işleminde Ceza Muhakemesi Kanununun 64, 71 ila 73 ve 381 ila 392 maddeleri uygulanmaz, fakat aynı yasanın 51 ila 53 ve 59/2 maddeleri sadece, ilgili şahsın iade talebi konusunda (Madde 31 Fıkra 1) ifadesinin alınma zamanı dava açmak yerine geçmek kaydıyla uygulanır. (3) Avusturya ceza yargısı sadece Ceza Kanununun 65. maddesi 1. fıkrası bendine dayanıyorsa ve kamu yararları takibattan sarfınazar etmeye aykırı değilse, özellikle başkalarının suç işlemesini önlemek için cezalandırma uygun değilse, bu durumda savcılık bir suçun takibinden sarfınazar edebilir ve hazırlık soruşturmasını durdurabilir. (4) Yabancı mahkeme tarafından mahkum edilen bir kişlinin gözetiminin üstlenilmesi veya yabancı bir mahkeme kararının infazının istenmesi halinde savcılık, yurt içi mahkemenin yabancı mahkeme tarafından verilenden daha ağır bir cezaya veya önleyici tedbire 2

3 hükmetmeyeceğinin kabulü halinde yabancı mahkumiyete temel teşkil eden bir suçun takibinden sarfı nazar edebilir ve hazırlık soruşturmasını durdurabilir. II. ANA BÖLÜM Avusturya dan İade BİRİNCİ BÖLÜM İadenin Geçerliliği Genel İlke 10. Bu federal yasa hükümlerine göre adli cezayı gerektiren bir suç sebebiyle takibat yapılması veya benzer bir fiil sebebiyle hükmolunan bir hapis cezasının veya önleyici bir tedbirin infazı amacıyla başka bir ülkenin talebi üzerine kişilerin bir başka ülkeye iadesi geçerlidir. İadeye Temel Teşkil Eden Suçlar 11. (1) Talep eden ülkenin hukukuna göre bir yıldan fazla hapis cezasını veya bu süredeki önleyici bir tedbiri veya Avusturya hukukuna göre bir yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasten işlenen suçlardan dolayı takibat amacıyla iade geçerlidir. Cezayı gerektiren bir fiilin iadeye sebep olup olmayacağının değerlendirilmesinde 1988 tarihli Gençlik Mahkemeleri Yasasının 5. maddesi 4. bendi ile değiştirilen ceza tehditlerinden/yaptırımlarından hareket edilemez. Avusturya hukukuna göre takibat için gerekli bir talebin veya benzer bir yetkinin var olup olmadığı dikkate alınmaz. (2) 1. fıkrada belirtilen bir veya daha fazla suç sebebiyle hapis cezasına veya önleyici tedbire karar verilmesi ve en az dört ayının infazının gerekli olması halinde infaz amacıyla iade geçerlidir. Birden fazla hapis cezası veya bunların infazı gereken bakiyeleri birlikte hesaplanır. (3) 1. veya fıkra hükümlerine göre iade geçerli ise, bu durumda ayrıca ceza tehdidinin/yaptırımının (Fıkra 1) veya ceza veya tedbirin miktarının (Fıkra 2) yüksekliği sebebiyle iadenin mümkün olmaması halinde, başka suçlar sebebiyle takibat veya diğer hapis cezalarının veya önleyici tedbirlerin infazı amacıyla da iade yapılabilir. Aşağıdaki hükme riayet Fıkra 1: Anayasa hükmü. Avusturya vatandaşlarının iade yasağı 1 (Anayasa hükmü) (1) Avusturya vatandaşlarının iadesi geçersizdir. 3

4 (2) 1. Fıkra, bir yabancı makam tarafından belirli usul işlemlerinin yerine getirilmesi için veya adli yardım yapılması münasebetiyle Avusturya makamlarına sadece geçici bir süre için teslim edilen bir Avusturya vatandaşının geri verilmemesine aykırılık teşkil etmez. İadenin Önceliği 13. Bir yabancı hakkında bir iade davası görülüyorsa veya böyle bir davanın açılması için yeterli sebep mevcut ise, bu durumda kişinin diğer yasa hükümlerine istinaden sınır dışı edilmesi caiz değildir. Siyasi nitelikli suçlar 14. Bir iade, 1. Siyasi suçlar sebebiyle, Siyasi sebep veya amaçlara dayanan diğer suçlar sebebiyle caiz değildir, meğerki münferit olayın bütün unsurları, özellikle işleniş şekli, uygulanan araçlar veya tehdit araçları veya ortaya çıkan veya amaçlanan sonuçlar dikkate alındığında fiilin kriminal niteliği siyasi niteliğini bastırsın. Askeri ve Mali Suçlar 15. Avusturya hukukuna göre iade, sadece 1. Askeri nitelikli veya Harçlar, tekel, gümrük veya dövize ilişkin hükümlerin veya mal rejimi veya dış ticarete ilişkin hükümlerin ihlalinin söz konusu olduğu suçlar sebebiyle, Caiz değildir. Avusturya Yargısı 16. (1) Avusturya yargısına tabi suçlar sebebiyle iade caiz değildir. (2) Fakat 1. Fıkra, 1. Yargılamanın sadece başka bir ülkeyi temsilen yapılması veya Özel şartlara riayetle, özellikle hakikati bulma, ceza takdiri veya infaz gibi sebeplerle talepte bulunan ülkedeki ceza yargılamasına öncelik verilmesi halinde, İadeye aykırılık teşkil etmez. 4

5 (3) fıkrada belirtilen şartlar altında da, iade edilecek kişi daha önce yurtiçinde kesin olarak mahkûm edilmiş, beraat etmiş veya 9. maddenin fıkrasında belirtilenden farklı sebeplerle takibat dışı bırakılmış ise, iade geçersizdir. Ayrıca fıkranın bendinde belirtilen halde, iade edilecek kişi, başka ülkede verilen mahkûmiyetle toplam etkisi bakımından Avusturya hukukuna göre olandan çok daha kötü bir duruma düşürüleceğinin düşünülmesi/belli olması halinde, iade geçersizdir. Üçüncü Bir Ülkenin Yargısı 17. iade edilecek kişi bir suç sebebiyle 1. Olay yerinin bulunduğu ülkenin bir mahkemesince kesin olarak beraat ettirilirse veya takibat dışı bırakılırsa veya Üçüncü bir ülkenin bir mahkemesince kesin olarak mahkûm edilmişse ve cezası bütünüyle infaz edilmişse veya tamamı veya henüz infaz edilmemiş kısmı için mazur görülürse veya infaz edilebirliliği üçüncü ülkenin hukukuna göre zaman aşımına uğramışsa İade geçersizdir. Zamanaşımı 18. Takibat veya infaz talepte bulunan ülkenin hukukuna veya Avusturya hukukuna göre zamanaşımına uğramışsa iade geçersizdir. Hukuk Devleti İlkelerinin Korunması; iltica 19. İade, Talepte bulunan ülkedeki ceza davasının İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerindeki ilkelere riayet etmeyeceğinin veya etmediğinin, Talepte bulunan ülkede hükmolunan veya beklenen/öngörülen cezanın İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan şekilde infaz edileceğinin veya İade edilecek kişinin talepte bulunan ülkede kökeni, ırkı, dini, belirli bir halk veya toplumsal gruba aidiyeti, uyruğu veya siyasi görüşleri sebebiyle bir takibata maruz bırakılacağının veya bu sebeplerden biri dolayısıyla ağır/ciddi zararlara uğrayacağının (iade ilticası) Düşünülmesi/belli olması halinde, uygun/caiz değildir. Uygun olmayan/geçersiz cezalar veya önleyici tedbirler 20. (1) Talepte bulunan ülkenin hukukuna göre ölüm cezasıyla cezalandırılan bir suçtan dolayı takibat amacıyla iade sadece, ölüm cezası verilmeyeceğinin garanti edilmesi halinde geçerlidir. 5

6 (2) Ölüm cezasının infazı amacıyla iade caiz/uygun değildir. (3) 1. ve fıkra hükümleri, İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 3. maddesindeki şartlara uygun olmayan cezalar veya önleyici tedbirler hakkında da aynen uygulanır. Cezai Ehliyeti Olmayanlar 21. Avusturya hukukuna veya talepte bulunan ülkenin hukukuna göre suç tarihinde cezai ehliyeti olmayan kişilerin iadesi uygun/caiz/geçerli değildir. Ağır Mağduriyet Halleri 2 Kendisine isnat edilen suçun ağırlığı/önemi dikkate alındığında yaşının genç olması (1988 tarihli Gençlik Mahkemeleri Yasasının 1. maddesi bendi), ikametgâhının uzun zamandan beri yurt içinde olması sebebiyle veya kişisel hallerinde bulunan diğer ciddi sebeplerle iade edilecek kişiyi son derece ağır mağduriyetlere düşürmesi halinde iade uygun/caiz/geçerli değildir. İadenin Hususiliği 23. (1) Bir iade sadece, 1. İade edilen kişinin talepte bulunan ülkede ne iade onayının kapsamadığı tesliminden önce işlenen bir suç sebebiyle ne de sadece bir veya kendisi için iadeye tabi olmayan birden fazla suç (Madde 1 Fıkra 3) sebebiyle takibata uğrayacağının, cezalandırılacağının, kişisel hürriyetinin sınırlanacağının veya üçüncü bir ülkeye teslim edileceğinin, İadeye temel teşkil eden suçun hukuki değerinin değişmesi veya başlangıçta kabul edilen ceza yasası hükümlerinin uygulanması halinde ide edilen kişinin sadece iadenin yeni bakış açıları ile de uygun olması şartıyla takibata uğrayacağının ve cezalandırılacağının Düşünülmesi/belli olması halinde geçerlidir. (2) Bir hapis cezasının veya önleyici tedbirin takibi veya infazı, talepte bulunan ülkeye nispetle talebe temel teşkil eden suç sebebiyle, ayrıca sadece daha önceki bir onay kapsamında, iadenin uygun olması halinde iadenin yerine getirilmesinden sonra talep üzerine onaylanabilir. (3) fıkraya göre, 1. İade edilen kişinin, serbest bırakılmasından sonra, terk edebilecek durumda olmasına rağmen talepte bulunan ülke sınırları içerisinde 45 günden fazla ikamet etmesi, İade edilen kişinin talepte bulunan ülkeyi terk etmesi ve oraya kendi iradesiyle geri dönmesi veya üçüncü bir 6

7 ülkeden hukuka uygun bir şekilde oraya geri götürülmesi, 3. İadenin 3 maddeye uygun şekilde yapılması Halinde onaya ihtiyaç yoktur. Birden fazla ülkenin iade talebi 24. Aynı kişinin iadesini iki veya daha fazla ülke talep ederse, bütün şartlar, özellikle sözleşmeden doğan yükümlülükler, olay yeri, taleplerin zaman bakımından geliş sırası, iade edilecek kişinin uyruğu, yeniden iade ihtimali ve taleplerin farklı suçlarla ilgli olması halinde, suçların ağırlığı da dikkate alınarak iade taleplerinden hangisinin önceliği olduğuna karar verilir. ( 34 Fıkra 2). Maddelerin Teslimi 25. (1) Bir iade kapsamında, delil olarak kullanılabilecek veya iade edilecek kişinin suçla veya bundan doğan nesnelerin/maddelerin değerlendirilmesi ile elde ettiği /nesnelerin maddelerin teslimi caizdir/uygundur. (2) Bu federal yasa hükümlerine göre geçerli olan bir iade, iade edilecek kişinin kaçması veya ölmesi veya ülke içinde yakalanamaması sebebiyle onaylanamazsa bile, iade talebi veya ayrı bir talebe istinaden teslimat geçerlidir. (3) Delil amacıyla teslimat, nesnelerin/maddelerin talep üzerine vakit geçirilmeden geri verilmesi şartıyla onaylanabilir. (4) Teslimat ile takibat veya üçüncü kişilerin haklarının tahakkukunun engelleneceğinin veya uygun olmayan şekilde zorlaştırılacağının düşünülmesi/belli olamsı halinde teslimat kesinlikle uygun değildir. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve Usul Nesnel ve yerel yetki 26. (1) Savcılık iade soruşturmasını CMK nın 1. ve kısım hükümlerini aynen uygulamak suretiyle yürütür. Sorumluluk alanında ilgili kişinin meskeninin veya ikametgahının bulunduğu savcılık yerel yetkilidir; böyle bir yerde savcılık yoksa, kişinin yakalandığı bölgedeki savcılık yetkilidir. İlgili kişi tutuklu ise, bu durumda tutuklu olduğu yer esastır. Bu hükümlere göre belirli bir savcılığın yetkisi ortaya çıkmazsa, bu durumda Viyana Savcılığı yetkilidir. 7

8 (2) İade davasında adli kararlar savcılığın bulunduğu yerdeki asliye mahkemesi tek hakiminin uhdesindedir ( 31 Fıkra 1 CMK). (3) 1. ve fıkra hükümleri iade kapsamındaki nesnelerin teslimi (eşya teslimi) için de geçerlidir. Ayrı bir eşya teslim talebinin incelenmesi konusunda sorumluluk alanında iade edilecek nesnenin/maddenin bulunduğu savcılık yetkilidir. Arama 27. (1) Gelen iade tutukluluğuna karar verilmesine ilişkin talepler savcılık tarafından incelenir ve iadeye, taleplere temel teşkil eden suçun sebep olduğunun kabulü için yeterli sebebin mevcut olup olmadığına karar verilir. Bu şartların mevcudiyeti halinde savcılık CMK nın 9. Ana Bölümünde öngörülen arama tedbirlerine veya gerektiğinde aranan kişinin yakalanmasına karar verir. (2) Aranan kişinin Avusturya da ikamet ettiğinin veya talebin sadece ilanen tebliği ( 169 Fıkra 1 C. 2; CMK) gerektirmeyen arama tedbirlerine sebep olacağının kabulü için sebep mevcut değilse savcılık, otomasyon destekli yürütülen bir sistem vasıtasıyla, Uluslararası Polis Teşkilatı - INTERPOL vasıtasıyla veya uluslararası polis idari yardımı vasıtasıyla gelen bir taleple ilgilenemez. İade teklifi 28. (1) Ülke içinde yakalanan bir kişinin iadeye temel teşkil eden bir suç işlediğinin kabulü için yeterli sebep mevcut ise savcılık iade için sebep olup olmadığını inceler. Sebep var ise, bu durumda savcılık ilgili kişinin sorgulanmasını ve mahkeme tarafından Federal Adalet Bakanına rapor sunulmasını talep eder. Federal Adalet Bakanı suçun işlendiği ülkeye iade talebinde bulunulup bulunulmayacağını sorar. Federal Adalet Bakanı, benzer bir talepte bulunulmayacağının kabul edilmesi veya evrak içeriğinden iadenin madde ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla, özellikle ilgilinin uluslararası hukuki koruma altında olması sebebiyle reddedilmesi gerektiğinin anlaşılması halinde sormaktan sarfınazar edebilir. Sormaktan sarfı nazar edildiği ve bunun sebepleri mahkemeye bildirilir. İade talebinin ulaşması için uygun bir süre tespit edilir. Bir iade talebinin vaktinde ulaşmaması halinde Federal Adalet Bakanı bunu mahkemeye bildirir. (2)1. fıkraya göre sormaktan sarfınazar edileceğinin veya bir iade talebinin vaktinde ulaşmadığının bildirilmesi üzerine mahkeme, savcılık hemen tutuklanmasına karar verilmesini talep etmediği takdirde, iade edilmek üzere tutuklu bulunan kişiyi derhal serbest bırakır. Mahkûmiyet halinde Ceza Kanununun 38. maddesine göre yurtiçi mahkeme tarafından iade tutukluluğu mahsup edilir. İade tutukluluğu 8

9 29. (1) İade tutukluluğuna veya devamına sadece, yurt içinde tutuklanan bir kişinin iadeye temel teşkil eden bir suç işlediğinin kabulü için yeterli sebep bulunması halinde karar verilebilir. İade tutukluluğu hakkında, bu federal yasa hükümlerinden farklı bir durum anlaşılmadığı takdirde, tutukluluğa ilişkin hükümler aynen uygulanır. (2) Tutuklama amaçlarına eş zamanlı bir tutukluluk veya hapisle ulaşılabilmesi halinde iade tutukluluğuna veya devamına karar verilemez. Savcılık iade soruşturmasının amaçları için gerekli olan tutukluluğun veya hapsin infazından sarfınazar etmeye karar verebilir. Tutuklama amaçlarına eş zamanlı bir hapisle ulaşılamazsa veya hapsin devamı ile iade soruşturması çok zorlaşırsa, bu durumda mahkeme tarafından iade tutukluluğuna karar verilir; böylece cezanın infazı kesilir. İade tutukluluğu kendisi ile kesilen hapisten mahsup edilir. (3) İade tutukluluğuna karar vermeden önce ilgili kişi kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilir ve kendisine konu hakkında ifade verip vermemekte ve öncden bir müdafii ile anlaşıp anlaşmamakta serbest olduğu hatırlatılır. İlgili kişi ayrıca iadenin geçerliliğine ilişkin yargılama yapılmasını talep etme hakkı konusunda da bilgilendirilir. (4) Bir müdafii ile temsil edilmeyen bir kişi hakkında iade tutukluluğuna karar verilirse, bu durumda kendisine derhal bir müdafii verilir ( 61 Fıkra 1 Bent 1, CMK). İlgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa kendisine böyle bir müdafii verilmez. CMK nın 61. maddesi ila 4. fıkraları ve 6 maddesi aynen uygulanır. (5) En son verilen kararın iade tutukluluk kararına veya iade tutukluluğunun devamına etkisi, ilgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa veya açıklayınca ( 32) veya mahkeme iadenin geçerli/uygun olduğuna karar verirse veya verince ( 31) tutukluluk süresiyle sınırlı değildir; bundan sonra artık resen tutuklama yargılaması yapılmaz. (6) İlgili kişi, Federal Adalet Bakanı iadeyi onaylamak veya reddetmeksizin bir yıldır iade tutuklusu olarak bulunuyorsa, derhal serbest bırakılır ( 34). Altı ayan aşan iade tutukluluğunun devamına sadece, özel güçlükler veya davanın özel kapsamı sebebiyle kaçınılmaz ise ve iadeye temel teşkil eden suç bir cinayet (Ceza Kanunu, 17) ise karar verilebilir. Gelen taleplerin ele alınması 30. İade talepleri Federal Adalet Bakanı tarafından, Başsavcılığa eşzamanlı bilgi verilerek, gereği için doğrudan yetkili savcılığa sevk edilir. madde ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla iadeye aykırı olan şartlar mevcut ise veya talep yasal işlem yapmak için uygun değilse, bu durumda Federal Adalet Bakanı talebi derhal reddedebilir. İadenin geçerliliğine ilişkin dava 9

10 31. (1) Mahkeme iade talebi konusunda ilgili kişinin ifadesini alabilir; 29 Fıkra 3 aynen geçerlidir. İadenin geçerliliği/uygunluğu konusunda mahkeme 33. maddeye göre bir kararla karar verir. (2) İlgili kişi veya savcılık böyle bir talepte bulunursa veya mahkeme iadenin uygunluğunun incelenmesi için gerekli görürse, açık duruşma sonunda karar verilir. İlgili kişi iade tutuklusu ise, bu durumda 3. fıkra hükümlerine göre bir tutukluluk yargılaması kapsamında iadenin geçerliliği konusunda yargılama yapılır. Yargılama yapılması talebine rağmen mahkeme, böyle bir yargılama olmaksızın, daima iadenin uygun olmadığına karar verebilir. Mahkeme yargılama yapmadan karar verirse, bu durumda ilgili kişiye ve müdafiine ve savcılığa iade talebi konusunda görüşlerini beyan etmeleri için, mutlaka fırsat verilir. (3) İlgili kişi duruşmada bir müdafii tarafından temsil edilmek zorundadır ( 61 Fıkra 1, CMK). İlgili kişi tutuklu ise, bu durumda getirilmesi sağlanmalıdır, meğerki müdafii sayesinde katılmaktan açıkça vazgeçmiş olsun. CMK nın 17 maddesi aynen tatbik olunur. (4) Devletlerarası ilişkilerin zedelenebilmesi halinde CMK nın 129. maddesinde belirtilen haller dışında duruşmanın aleniliğinden vaz geçilebilir. Duruşmada tek hakim öncelikle mahkemeye ulaşan evrakın içeriğini ve davanın o zamana kadarki gelişimini kısaca açıklar. Bu konuda savcı söz alır. Akabinde ilgili kişye ve müdafiine iade talebi ve savcının açıklamaları hakkındaki düşüncelerini açıklamak için fırsat verilir. İlgili kişi ve müdafiin her durumda son söz hakkı vardır. (5) İadenin geçerliliğine ilişkin karar ve gerekçesi tek hakim tarafından açıklanır. Hakim kararı yazılı olarak teslim eder ve iadenin geçerli veya geçersiz olma sebeplerini açıklar. (4) Kararın sözlü olarak açıklanması halinde ilgili kişi veya savcılık üç gün içerisinde itirazda bulunursa, bu durumda itiraz sahibi itirazını kararın yazılı suretinin tebliğinden itibaren ondört gün içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir. İtiraz tecil edici etkiye sahiptir. Kanun yolu mahkemesindeki davaya ilişkin hükümler ( 89, CMK) Eyalet Yüksek Mahkemesinin itiraz konusunda açık duruşmada CMK nın 294/5 maddesini aynen tatbik ederek karar vermek şartıyla geçerlidir, meğerki itiraz CMK nın 89. maddesi fıkrası 1. cümlesine göre uygun görülmeyerek reddedilmiş olsun. Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını evrakı ekleyerek Federal Adalet Bakanlığına sunmak zorundadır. (7) Bir itirazda bulunulmaması halinde mahkeme evrakı doğrudan Federal adalet Bakanlığına sunar. Basit iade 3 (1) İlgili kişi yabancı bir iade veya iade tutukluluğu karar talebi halinde iadeyi kabul ettiğini açıklayabilir veya resmi bir iade yargılaması yapılmaksızın teslim edilmesini onaylayabilir. Birden fazla talep mevcut ise, bu durumda onayın açıklanması sadece bunun bütün talepleri kapsaması halinde etkilidir. İlgili kişi iade tutuklusu ise, bu durumda bu 10

11 açıklamayı etkili olacak şekilde en erken CMK nın 175. maddesi fıkrası 1. bendine göre yapılacak duruşmada yapabilir. Onay hukuken sadece onayın mahkeme tarafından tutanağa geçirilmesi halinde geçerlidir. (2) Mahkeme ilgili kişiyi 1. fıkraya göre bir iade halinde 23. maddenin 1. ve fıkraları veya devletlerarası anlaşmalardaki ilgili hükümlere göre korunma hakkı olmadığı ve verdiği onayı geri çekemeyeceği konusunda bilgilendirmek zorundadır. (3) Bir gencin basit iadesi sadece, yasal vekili onay verse veya bir müdafii tarafından temsil edilmesi halinde caizdir. (4) İlgili kişi basit iadeyi kabul ettiğini açıklarsa, bu durumda mahkeme evrakı doğrudan Federal Adalet Bakanlığına sunmak zorundadır. İade talebinin mahkeme tarafından incelenmesi 33. (1) İadenin uygunluğu iade talebi ve ekli evrak üzerinden incelenir. (2) İade evrakına göre ilgili kişinin kendisine isnat edilen suç sebebiyle yeterince şüpheli olup olmadığı sadece, bu konuda ciddi şüpheler mevcut ise, özellikle şüpheyi hemen ortadan kaldırabilecek delillerin mevcut olması veya bunların sunulması halinde incelenebilir. (3) İadenin geçerliliği/uygunluğu hukuki bakımdan devletlerarası anlaşmalardan kaynaklanan bütün şartlar ve ilgili kişinin iadesine engel olan bütün hususlar dâhil olmak üzere, bilhassa iltica hakkı alanında, kanun ve federal anayasaya ilgili kişiye ait olan sübjektif haklar açısından incelenmek zorundadır. İadenin onaylanması ve reddi 34. (1) İade talebi konusunda devletlerarası anlaşmalara ve devletlerarası hukuki ilişki ilkelerine göre Federal Adalet Bakanı karar verir. Bakan ayrıca Avusturya Cumhuriyetinin menfaatlerini ve devletlerarası yükümlülüklerini göz önünde bulundurur. Kesin olarak caiz olmadığına karar verilmişse iadeyi reddeder. (2) Birçok ülkeye nispetle iade uygun ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı hangi iade talebinin önceliğe sahip olduğuna da karar verir. (3) 3 maddede belirtilen şartlar mevcut ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı iade edilecek kişinin teslimine karar verir. Fakat II. Ana Bölümün Birinci Bölümünde belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla iadenin geçerliliği konusunda tereddütler mevcut ise, bu durumda 31. ve 33. maddelere ve 34. maddenin 1, 2 ve 4. fıkralarına göre yargılama yapılır. 11

12 (4) Federal Adalet Bakanı iadenin onaylandığını veya reddedildiğini talepte bulunan ülkeye ve mahkemeye, 31. maddenin 6. fıkrasına göre itiraz halinde, Eyalet Yüksek Mahkemesine bildirir. 37. maddeye göre erteleme için bir sebep mevcut ise, bu durumda da aynı şekilde aynı şekilde hareket eder. Durum ilgili kişi ve müdafiine mahkeme tarafından bildirilir. Evrak 35. (1) İade evrakı kesinlikle yargı tarafından verilen bir yakalama kararının, aynı etkiye sahip bir belgenin veya icra edilebilir bir mahkûmiyet kararının nüshasını veya tasdikli suretini veya fotokopisini içermek zorundadır. Federal Adalet Bakanı davanın her aşamasında resen veya savcılığın, asliye mahkemesinin veya Eyalet Yüksek Mahkemesinin talebi üzerine iade talebinde bulunan ülkeden evrakın tamamlanmasını talep edebilir ve bunun için uygun bir süre tespit edebilir. Bu sürenin verimsiz bir şekilde sona ermesi halinde mevcut evrak üzerinden karar verir. Teslimat 36. (1) Mahkeme iadenin gerçekleşmesini sağlamak zorundadır. İade edilecek kişi serbest ise, bu durumda mahkeme savcılığın talebi üzerine, iadenin gerçekleşmesi temin edilmemişse, yakalama kararı verir. İade edilecek kişinin öngörülen sınır kapısına veya kararlaştırılan teslim yerine transferi adli zabıta memuru tarafından gerçekleştirilir. Keza muhafaza altına alınan kişisel eşya da, iade edilecek kişi bu konuda farklı bir tasarrufta bulunmadığı takdirde, iade edilir. (2) Bir gencin teslimi, iadenin amaçları kendisine ters düşmüyorsa, gencin eğitim yetkilisine veya onun tarafından görevlendirilen bir kişiye teslim edilmek şeklinde de yapılabilir. (3) İadesi muhtemelen onaylanacak olan bir genç, daha uzun bir iade davasına bağlı zararları önlemek için gerekli görüldüğü ve hususilik ilkesine riayet temin edildiği takdirde iade talebine ilişkin karar verilmeden önce teslim edilebilir. Erken teslimat konusunda Federal Adalet Bakanı karar verir. 37. Mahkeme ilgili kişinin veya savcılığın talebi üzerine veya resen, 1. İade edilecek kişi nakle elverişli değilse veya İade edilecek kişi hakkında savcılıkta veya mahkemede bir ceza soruşturması yürütülüyorsa, kişi mali bir fiil sebebiyle tutuklu ise veya hakkında hükmolunmuş bir hapis cezasının veya önleyici bir tedbirin infazı gerekiyorsa, teslimatı erteler. Fakat iade sebebiyle takibat veya infazdan vazgeçilirse ( 192 Fıkra 1 Bent 2 CMK; 4 ve 157 Ceza İnfaz Yasası), bu durumda mahkeme teslimatı en kısa zamanda yerine getirir. Geçici teslimat 38. (1) 37. maddenin bendine göre teslimatın ertelenmesine rağmen hakkında hapis cezası veya önleyici tedbir infaz edilecek bir kişi talebi üzerine belirli dava işlemleri, özellikle 12

13 duruşma yapılmak ve karar verilmek üzere, bu dava işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra geri bırakılması temin edilmişse, geçici olarak bir başka ülkeye teslim edilebilir. İade edilecek kişi için uygun olmayan zararlara sebep olması halinde geçici teslimat yapılmaz. (2) Geçici teslimat yurt içinde verilen hapis cezasının veya önleyici tedbirin infazını keser. (3) Geçici teslimat talepleri konusunda Federal Adalet Bakanı karar verir. İade davasının yenilenmesi 39. Kararın doğruluğu konusunda ciddi kuşkular doğurmaya uygun görünen yeni olgular veya deliller ortaya çıktığı takdirde ilgili kişinin veya savcılığın talebi üzerine veya resen iade davası yenilenir. Davanın yenilenmesi konusunda CMK nın 357. maddesi fıkrası 2 ila 5. cümlesi ve 3. fıkra hükümleri aynen uygulanmak suretiyle mahkeme karar verir ( 43 Fıkra 4, CMK). Sayesinde iade davasının yenileneceği bir karardan sonraki dava süreci konusunda 31, 33 ve 34. madde hükümleri geçerlidir; CMK nın 43. maddesi fıkrası aynen tatbik edilir. İlave iade davası maddenin fıkrasına uygun taleplere ilişkin dava konusunda, iade edilen kişi basit teslimat yoluyla teslim edilmemişse, mahkeme daima yargılama yapmadan karar vermek şartıyla, 31, 33 ve 34. maddeler tatbik edilir. Karar vermeden önce iade edilen kişiye talep hakkındaki görüşlerini açıklaması için fırsat verilmelidir. Maddelerin tesliminde usul 41. (1) Maddelerin teslimi konusunda 31 ila 35. maddeler aynen uygulanır. Ayrı bir teslimat talebi halinde, bir müsadere kararının veya aynı etkiye sahip bir belgenin nüshası veya tasdikli bir sureti veya fotokopisi 35. maddenin 1. fıkrasında belirtilen evrakın yerine geçer. (2) Yurt içinde görülen adli veya idari bir dava için gerekli olduğu sürece maddelerin teslimi ertelenir. (3) Bir suç sebebiyle el konulan bir madde 1975 tarihli CMK nın 367. maddesine göre hak sahibine 1. fıkraya göre yargılama yapmaksızın da geri verilebilir. III. ANA BÖLÜM Transit BİRİNCİ BÖLÜM 13

14 Geçerlilik Genel ilke 4 (1) Adli bir ceza ile tehdit edilen bir fiil sebebiyle takibat veya benzer bir suç sebebiyle verilen bir cezanın veya önleyici tedbirin infazı amacıyla kişilerin Avusturya Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi kişilerin üçüncü bir ülke tarafından iade edileceği bir ülkenin talebi üzerine bu federal yasa hükümlerine göre caizdir. (2) Bu Ana Bölüm hükümleri ceza takibinin veya yabancı bir adli kararın infazının devralınması amacıyla kişilerin Avusturya Cumhuriyeti topraklarından üçüncü bir ülkeye transit nakline ilişkin talepler hakkında da aynen uygulanır. Transit nakil, 11. maddede belirtilen sebeplerden bir dolayısıyla iadenin geçerli olmaması halinde de onaylanır. Transit geçişin geçerliliği 43. Transit geçiş sadece iadenin 11, 14, 15, 18 ila 21 ve 23. maddelere göre geçerli olması halinde geçerlidir. Aşağıdaki hükme riayet Anayasa hükmü Avusturya vatandaşlarının transit geçiş yasağı 44. (Anayasa hükmü) Avusturya vatandaşlarının Avusturya Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi caiz değildir. Avusturya yargısı 45. (1) Avusturya yargısına tabi bir suç sebebiyle transit geçiş, bu suç sebebiyle 1. Transit geçişi yapılacak kişinin Avusturya Cumhuriyetine iadesi gerekli değilse veya Transit geçişi yapılacak kişi yurt içinde daha önce kesin olarak mahkûm edilmişse veya Avusturya yargısının eksikliği dışında başka bir sebeple kesin olarak beraat ettirilmişse veya takibat dışı bırakılmışsa, caizdir. (2) Transit geçiş talebinde belirtilmeyen bir suç sebebiyle transit geçişi yapılacak kişi hakkındaki bir yurt içi ceza davası, transit geçişe sadece bu suç sebebiyle Avusturya Cumhuriyetine iadenin gerekli olması halinde aykırıdır. Hava yolundan yararlanma 14

15 46. (1) Hava yolunun kullanılması isteniyorsa ve Avusturya Cumhuriyeti topraklarına ara iniş öngörülmüyorsa transit geçişin onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumda, talepte bulunan ülkenin transit geçişi yapılacak kişinin Avusturya vatandaşı olmadığını, transit geçişinin 14. ve 15. maddenin 1. bendinde belirtilen suçlardan biri sebebiyle yapılmayacağını ve 48. maddenin 1. fıkrasında sayılan belgelerden birinin mevcut olduğunu teyit etmesi yeterlidir. (2) Öngörülmeyen bir ara iniş halinde uçuşa devam edilemezse, bu durumda hava yolunu kullanma bildirimi iade tutukluluğuna karar verilmesi talebi gibi telakki edilir. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve usul Karar 47. (1) Transit geçiş talebi hakkında Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde Federal Adalet Bakanı karar verir. Bu kararı talepte bulunan ülkeye öngörülen yolla bildirir. (2) Hava yolunu kullanmaya ilişkin bir bildirim Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde Federal Adalet Bakanı tarafından incelenir. Hava yolunu kullanma uygun değilse, bu durumda Federal Adalet Bakanı bunu talepte bulunan ülkeye öngörülen yolla bildirir. Evrak 48. (1) Transit geçişin geçerliliği transit geçiş talebi ve ekli evrak üzerinden incelenir. Bu evrak mutlaka yakalamaya ilişkin bir yargı kararının, aynı etkiye sahip bir belgenin veya infaz edilebilir bir mahkûmiyet kararının nüshasını veya tasdikli suretini veya fotokopisini içermek zorundadır. (2) Federal Adalet Bakanı Federal İçişleri Bakanı ile anlaşma halinde transit geçiş talep eden ülkeden evrakın tamamlanmasını talep edebilir ve bunun için uygun bir süre tespit edebilir. Bu sürenin semeresiz bir şekilde sona ermesi halinde mevcut evrak üzerinden karar verilir. Teslimat 49. (1) Transit geçişin onaylanması halinde transit geçişi yapılacak kişinin teslim alınacağı ve teslim edileceği sınır kapılarına bildirilir. Transit geçişi sağlanacak kişi sadece, transit geçişi onaylanmış ve nakle uygun olması halinde teslim alınabilir. (2) Transit geçişin icrası güvenlik makamlarının uhdesindedir. Transit geçiş kapsamında transit geçişi yapılacak kişi ile teslim edilen maddeler de nakledilir. (3) Transit geçişin icrası, 15

16 1. Transit geçişi yapılacak kişinin teslim alınmasından sonra tek başına veya transit geçiş evrakı ve gerekli tahkikat sonucu ile bağlantılı olarak transit geçişin geçerliliği hakkında ciddi kuşkulara sebep olan yeni olgular ve deliller ortaya çıkması, Transit geçişi yapılacak kişinin transit geçişi sırasında Avusturya topraklarında resen takibi gereken bir suç işlemesi, meğerki CMK nın 19 maddesi 1. fıkrası bendi ve Ceza İnfaz Yasasının 4 ve 157. maddeleri aynen tatbik edilerek ceza takibinden veya infazdan sarfınazar edilmiş olsun, veya 3. Transit geçişi yapılacak kişinin nakle uygun olması halinde kesilir. IV. ANA BÖLÜM Yurtdışı için adli yardım BİRİNCİ BÖLÜM Şartlar Genel ilke 50. (1) Önleyici tedbir kararları ve mülkiyet hakkına ilişkin bir karar verilmesine ilişkin davalar ve silme ve adli sicil meseleleri, şahsi hürriyeti kısıtlama ve mahkûmiyet için tazminat davaları, af meseleleri ve ceza ve tedbirlerin infazı meseleleri dâhil olmak üzere ceza davalarında bu federal yasa hükümlerine göre yabancı bir makamın talebi üzerine adli yardımda bulunulabilir. 59a maddesine uygun olarak böyle bir talep olmadan yabancı bir makama bilgi gönderilmesi caizdir. (2) Bir mahkeme, bir savcılık veya ceza ve tedbirlerin infazı konularına bakan bir makam 1. fıkra anlamında makam olarak kabul edilir. (3) 1. fıkra anlamında adli yardım, ceza işlerinde yabancı bir dava için yapılan her yardımdır. Bu, devletlerarası anlaşmalara göre sınır aşan gözlemler kapsamındaki faaliyetlerin onaylanmasını da kapsamaktadır. Adli yardımın geçersizliği 51. (1) Adli yardım yapılması, 1. Talebe temel teşkil eden fiilin Avusturya hukukuna göre cezayı gerektirmemesi veya 14 ve 15. maddelere göre iadeye temel teşkil etmemesi, Talebe temel teşkil eden dava için 19. maddenin 1. ve bentlerine göre iadenin geçersiz olması veya 3. Ya CMK nın 8. Ana Bölümüne göre belirli tahkikat tedbirlerinin alınması için maddi şartların mevcut olmaması ya da adli yardımda bulunmanın Avusturya hukuk mevzuatına göre ceza mahkemelerinde de ( 76 Fıkra. 2, CMK) korunması gereken gizlilik yükümlülüğünün ihlaline sebep olması durumunda caiz değildir. 16

17 (2) Avusturya hukukuna göre suçun mevcut olmaması muhatap kabul ettiği takdirde evrakın tebliğine engel teşkil etmez. Maddelerin ve evrakın gönderilmesi 5 (1) Maddeler veya evrak sadece mümkün olan en kısa zamanda geri verilmesinin sağlanması halinde gönderilebilir. Gönderilen maddelerin iadesinden bunların artık gerekli olmaması halinde vazgeçilebilir. (2) Üzerinde Avusturya Cumhuriyetinin veya üçüncü kişilerin haklarının bulunduğu maddeler sadece bu hakların mahfuz kalması şartıyla gönderilebilir. Gönderme, göndermekle benzer hakların takibinin veya tahakkukunun engelleneceğinden veya son derece zorlaştırılacağından korkulması durumunda caiz değildir. (3) Yurtiçinde görülen adli veya idari bir dava için gerekli olduğu sürece maddelerin veya evrakın gönderilmesi ertelenir. Davet 53. (1) Yurt içinde bulunan bir kişiye yabancı bir makamda hazır bulunmasına ilişkin bir talep sadece, Avusturya Cumhuriyetinden ayrılmadan önce işlenen bir suç sebebiyle takibata uğratılmayacağının, cezalandırılmayacağının veya şahsi hürriyetinin kısıtlanmayacağının garanti edilmesi halinde tebliğ edilebilir. Fakat, 1. Bir kişinin sanık olarak çağrılmasının konusunu teşkil eden bir suç sebebiyle, 3. Davet edilen kişinin ifadesinin alınmasından sonra, ayrılabilecek durumda olmasına rağmen, talepte bulunan ülke topraklarında on beş günden fazla kalması veya Talepte bulunan ülkenin topraklarını terk ettikten sonra oraya kendi iradesiyle geri dönmesi veya oraya hukuka uygun olarak geri götürülmesi halinde takip, cezalandırma veya şahsi hürriyeti sınırlama caizdir. (2) Uyulmaması halinde cebri tedbirler içeren çağrılar sadece öngörülen tedbirlerin Avusturya da uygulanamayacağı bildirilmek suretiyle tebliğ edilebilir. (3) Tanıklar ve bilirkişilere talepleri üzerine, diğer ülke talep ederse ve avansın iadesi diğer ülke tarafından garanti edilirse, seyahat masrafları için uygun bir avans ödenir. Tutuklu kişilerin delil amacıyla transferi 54. (1) Yurtiçinde ceza veya tutukevinde bulunan veya tedbirlerin infazı için alıkonulan bir kişi, önemli tahkikat tedbirlerinin alınması veya delillerin tespiti için, özellikle ifadesinin alınması veya yüzleştirme amacıyla yabancı bir ülkenin talebi üzerine, 17

18 1. Kişinin bu transferi onaylaması, Hazır bulunmasının yurtiçinde görülen bir dava için gerekli olmaması, 3. Transferle tutuklamanın uzatılmaması ve 4. Talep eden ülkenin kişinin tutuklanacağını, tahkikat tedbirinin yerine getirilmesi ve delillerin tespit edilmesinden sonra en kısa zamanda iade edileceğini ve transferden önce işlenen bir suç sebebiyle takibata uğratılmayacağını veya cezalandırılmayacağını garanti etmesi durumunda yabancı bir ülkeye transfer edilebilir. (2) Transfer tutukluluğun, mahkûmiyetin veya önleyici tedbirin infazını keser. İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve usul Bir adli yardım talebinin yerine getirilmesine ilişkin yetki 55. (1) Bir adli yardım talebinin yerine getirilmesi konusunda ve 3. fıkralar ihlal edilmeden adli yardım işleminin sorumluluk bölgesinde yapılması gereken savcılık yetkilidir. Sınır aşan bir gözlem talebinde bulunulmuşsa, bu durumda sorumluluk bölgesinde muhtemelen sınırın aşılacağı savcılık yetkilidir; fakat Avusturya ya uçan bir hava aracında bir gözlem yapılması halinde inme yerinin sorumluluk alanında bulunduğu savcılık yetkilidir. Bu hükümlere göre bir yetki tespit edilemezse, bu durumda Viyana Savcılığı yetkilidir. Adli yardım talebinin yerine getirilmesi konusunda CMK nın 7. Ana Bölüm hükümleri aynen geçerlidir. (1a) Son soruşturma ve bir hapis cezasının veya önleyici tedbirin infazına ilişkin bilgileri hükmü veren mahkeme verir; aynı durum, yurtiçindeki soruşturmada daha önce dava açılmışsa ve adli yardımın konusu yurt içindeki dava ile bağlantılı ise, davada daha önce kişilerin ifadesinin alınması ve evrak gönderilmesi için de geçerlidir. Bu durumda ifade alma tek hâkimin uhdesindedir ( 31 Fıkra 1 Bent 1, CMK). (2) Transfer edilecek kişi ceza evinde veya tedbir infazında bulunuyorsa, bu durumda transfer talebi konusundaki kararı Ceza İnfaz Yasasının 16. maddesinde belirtilen mahkeme tek hâkimle karar verir, aksi halde tutuklama kararını veren mahkeme karar verir. Karar Federal Adalet Bakanına bildirilir. ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden biri mevcut ise, bu durumda Federal Adalet Bakanı transferi reddeder. Öngörülen sınır kapısına veya kararlaştırılan teslimat yerine transfer adli zabıta memurları tarafından yapılır. (3) Bir başka ülkede tutuklu bulunan bir kişi önemli tahkikat tedbirlerinin alınması veya delillerin tespiti için, özellikle ifadesinin alınması veya yüzleştirilmesi amacıyla Avusturya topraklarından geçerek üçüncü bir ülkeye transfer edilecekse, bu durumda 44, 47 ve 49. maddeler aynen tatbik edilir. Bir adli yardım talebinin biçim ve içeriği 18

19 56. (1) Adli yardım sadece, talebe temel teşkil eden fiilin konusu ve hukuki değerlendirmesinin talepten öğrenilebilmesi durumunda yapılabilir. Tebliğ taleplerinde talepte bulunan ülkede uygulanacak veya uygulanmış ceza yasası hükümlerine bir işaret yeterlidir. (2) CMK nın 8. Ana Bölümünün 1. ila 8. bölümlerinde düzenlenen bir tahkikat tedbir karar ve infaz talebine yetkili makamın kararırın nüshası, tasdikli sureti veya fotokopisi eklenmek zorundadır. Bir mahkeme kararı söz konusu değilse, bu durumda adli yardım talebinde bulunan ülkenin bu tedbir için gerekli şartların talep eden ülkede geçerli hukuka göre yerine getirildiği yolunda bir açıklaması bulunmak zorundadır. Adli yardımın reddi; Yetkisizlik 57. (1) Adli yardım tamamen veya kısmen yerine getirilemezse, bu durumda talepte bulunan yabancı makam sebepleri belirtilmek suretiyle öngörülen yolla bundan haberdar edilir. (2) Talepte bulunulan mahkeme veya savcılık talebi yerine getirme konusunda yetkili değilse, bu durumda adli yardım talebi yetkili mahkemeye veya yetkili makama iletilir. Uygulanacak usul hükümleri 58. Avusturya ceza usul hukukundan farklı bir usul gerektiren bir adli yardım talebi, CMK nın 1. Ana Bölüm hükümlerine göre ceza usulü ve ilkeleri ile kabili telif ise, yerine getirilir. Adli yardım, müsadere, banka hesap ve işlemleri veya CMK nın 8. Ana Bölümünün 4. veya 5. bölümünde düzenlenen bir tahkikat tedbiri hakkında bilgi verilmesi suretiyle yapılırsa, bunun için bir süre tayin edilir ve talepte bulunan yabancı makam bu konuda öngörülen yolla bilgilendirilir. Yabancı organların ve davanın taraflarının adli yardım işlemlerine kabul edilmesi 59. (1) Bu Federal Yasaya göre yabancı organlar tarafından Avusturya Cumhuriyeti topraklarında tahkikat ve usul işlemleri yapılması caiz/uygun değildir. Fakat adli yardım talebinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli görülmesi halinde, yetkili yabancı hâkim, savcı ve davanın diğer taraflarının ve onların avukatlarının adli yardım işlemlerinde hazır bulunmalarına ve katkıda bulunmalarına izin verilir. Yabancı organların bunun için gerekli hizmet icrası için, sınır aşan gözlemler hariç, Federal Adalet Bakanının iznine ihtiyaç vardır. (2) 1. fıkraya göre bir adli yardım işleminde hazır bulunmalarına izin verilen kişiler ülke içinde bulundukları sırada ülkeye gelmelerinden önce işlenen bir suç sebebiyle takibata uğratılamaz, cezalandırılamaz ve şahsi hürriyetleri sınırlanamaz. Fakat 1. Adli yardım işlemine kabul edilen kişi adli yardım işleminin sona ermesinden sonra, terk edebilecek durumda olmasına rağmen, Avusturya Cumhuriyeti topraklarında on beş günden fazla kalır veya 19

20 Avusturya Cumhuriyeti topraklarını terk ettikten sonra kendi iradesiyle geri döner veya hukuka uygun şekilde geri getirilirse hakkında takibat yapılması, cezalandırılması veya şahsi hürriyetinin sınırlanması caizdir/uygundur. (3) Adli yardım işlemine kabul edilen kişi yurtdışında tutuklu bulunursa, bu durumda mevkufiyet yetkili bir mahkemenin verdiği bir mahkûmiyet kararına dayanıyorsa ve Avusturya hukukuna göre de kabul edilen bir tutuklama sebebi mevcut ise, başka ülkenin talebi üzerine teslim alınabilir. Transfer edilen kişi ülke içinde tutuklu bulundurulur ve adli yardım işleminin yerine getirilmesinden sonra vakit geçirilmeden iade edilir. Talepsiz bilgi gönderme 59a. (1) Mahkemeler ve savcılıklar kişiye özel bilgileri bir adli yardım talebi olmaksızın da devletlerarası bir anlaşmaya istinaden, 1. Bilgiler iadeye ilişkin işlemlerle ilgili ise, Bu bilgilerin bir yurtiçi mahkemeye veya yurtiçi bir savcılığa talepsiz de gönderilmesi caiz ise ve 3. Belli olgulara istinaden bilgilerin içeriği ile a) Başka ülkede bir ceza davası açılabileceğinin, b) Daha önce açılan bir ceza davasının kolaylaştırılabileceğinin veya c) Çok önemli bir suçun önlenebileceğinin veya kamu güvenliği için tehdit oluşturabilecek doğrudan ve ciddi bir tehlikenin önlenebileceğinin kabul edilmesi halinde, başka bir ülkenin adli makamlarına gönderebilirler. (2) 1. fıkraya göre gönderme, 1. Gönderilen bilgilerin gönderen makamın önceden onayı olmaksızın göndermeye temel teşkil eden amaç dışındaki bir amaçla kullanılmaması; Gönderilen bilgilerin alan makam tarafından, a) Bilgilerin doğruluğu anlaşılır anlaşılmaz, b) Gönderen makam bilgilerin hukuka aykırı biçimde elde edildiğini veya gönderildiğini bildirince veya c) Bilgilerin göndermeye temel teşkil eden amaca hizmet etmediği veya etmeyeceği anlaşılınca; 3. Alan makamın gönderen makamı kendi tespitine göre gönderilen bilgilerin yanlışlığı konusunda en kısa zamanda bilgilendirmesi şartıyla yapılabilir. V. ANA BÖLÜM Ceza takibi ve gözetlemenin devralınması; yabancı ceza mahkemesi kararlarının infazı BİRİNCİ BÖLÜM Ceza takibatının devralınması 20

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 23/4/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 23/4/2016 CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU Kanun No. 6706 Kabul Tarihi: 23/4/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, cezaî konularda uluslararası adlî iş

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi.

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 1Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası Anayasanın

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti birbirlerinin ülkelerinde bulunan vatandaşlarına hukuki

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences)

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) VIA Mağdurlar için Bilgi ve Tavsiye (Victim Information and Advice) Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) Bu broşürü başka bir dilde, büyük punto baskı, ses kaseti, kabartma yazı ya da başka

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58.nci maddesine göre Avukatların, avukatlık veya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suçluların geri verilmesinin düzenlenmesinin her iki

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25848)

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25848) HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ ĠġBĠRLĠĞĠ KANUNU TASARISI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ ĠġBĠRLĠĞĠ KANUNU TASARISI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ ĠġBĠRLĠĞĠ KANUNU TASARISI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, cezaî konularda uluslararası adlî işbirliğinin usul ve esaslarını

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 9391 ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Adlî Sicil Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR BASHKIM REXHEPI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2017/5874)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR BASHKIM REXHEPI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2017/5874) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR BASHKIM REXHEPI BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/5874) Karar Tarihi: 20/2/2017 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan Üyeler : Engin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), iki ülke arasında, egemenlik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Tunus Cumhurbaşkanı Ülkeleri arasında adli

Detaylı