KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI"

Transkript

1 KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49

2 50 TMMOB Harita ve Kadastro

3 Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN 51

4 52

5 GENÇLERÝN GÖZÜYLE HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLÝÐÝ Özgür AVCI: ÝTÜ, Seçkin ODABAÞI: SÜ, Taylan ÖCALAN, YTÜ, Hüseyin TOPAN ZKÜ, Giriþ Harita ve Kadastro (HKMO) örgütlülüðü içerisinde sektörün geleceðine yön verecek, tüm toplumsal ve sosyal olaylara karþý örgütün tek sesi olacak, birbirinden farklý pek çok projenin altýna imza atacak olan, üretme ve paylaþma heyecaný ile dolu Genç Haritacýlarýn, etkin ve verimli bir harita mühendisi olabilmeleri için sektörün tüm bileþenlerinden beklentileri bulunmaktadýr. Bu bildiride ifade edilecek söz konusu beklentiler, genelde eðitim odaklý olup harita sektörünün tüm bileþenlerini kapsamaktadýr. Bu baðlamda gerek eðitsel gerekse sektörel yaklaþým gerçekleþtirilmesindeki ilk koþul doðru eðitim politikalarýnýn uygulanmasý ve de sektörün her bir bileþeninin mesleki etiði kurum ve kiþi bazýnda bulundurmasý gerekliliðidir. Ýkinci koþul ise sektörün her bir bileþeni arasýndaki birlikteliði, iletiþimi, paylaþýmý saðlayacak ve artýracak yürütücü kurumun belirlenmesidir ki, bu kurum sektörümüzde HKMO dur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði (JFM) Bölümü öðrencilerinin ana sorunlarýndan birisi üniversite eðitimi sonrasýnda sektör içerisindeki yerlerinin ne olacaðýný, sektörün hangi parçasýnda çalýþacaklarýný bilememeleri, kýsacasý sektörü tanýyamamalarýdýr. Geleceðin mühendislerinin bilmediði, tanýyamadýðý bir sektör üzerinde kendi geleceklerine yönelik hedefler koyamamasý, vizyon sahibi olamamasý, sektör sorunlarý hakkýnda bilgisi olmamasý ve bir yol haritasý çýkartamamasý doðal karþýlanmalýdýr. Tüm bu eksiklikler lisans eðitimi süresince giderilmelidir. Çizilen bu tablonun en güzel örneðini yeni mezun olmuþ genç harita mühendisleri oluþturmaktadýr. Genç meslektaþlar sektörde çalýþmaya baþladýklarýnda neler yapabileceklerini yeni farkedebilmekte ya da geleceðe yönelik sektörel kaygýlarýnýn önüne geçememektedir. 53

6 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði eðitimi, iki ana grupta düþünülmesi gereken bir süreçtir. Ýlk adým üniversitede alýnan lisans ve/veya lisansüstü eðitimi, ikinci adým ise bunun devamlýlýðýný saðlayacak olan meslek içi eðitimdir. Harita sektörünün sürdürülebilirliðinin saðlanabilmesi için bu iki ana grup bir bütün halinde deðerlendirilmelidir. Hayat Boyu Eðitim Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði (JFM) disiplini, projelerini geliþen teknolojileri kullanarak gerçekleþtiren otomasyona yönelik bir disiplindir. Teknolojinin hýzlý geliþimi ve buna baðlý olarak yeni uygulama alanlarýnýn ortaya çýkmasý meslek içi eðitimin ne kadar önemli olduðunu göstermektedir. Bu yenilikler, beraberinde yeni ölçme yöntemlerini, standartlaþma çalýþmalarýný, yeni yönetmelik maddelerini ve meslektaþlarýn bu konuda eðitilmeleri gerekliliðini ortaya koymaktadýr. Harita sektöründeki söz konusu gereksinimi karþýlamak için meslek içi eðitim programlarý hazýrlanmalý ve bu programlarda diðer disiplinler ile ara kesit oluþturan konulara üniversiteler ve hatta yurt dýþýndaki kurumlarla ortak çalýþýlarak deðinilmelidir. Çünkü teknolojinin geliþimi ile birlikte insanlýðýn çeþitlenen ve zorlaþan problemleri, tek bir disiplinin çözeceði sorunlar olmaktan çýkmakta ve disiplinler üstü projelerle çözülebilir hale gelmektedir. Bunun en güncel örneðini Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarý oluþturmaktadýr. CBS uygulamalarýnýn sektöre girmesi ile birlikte teknolojiye ve özelikle teknolojinin yönetimine olan gereksinim büyük ölçüde artmýþtýr. Yukarýda sözü edilen geliþmeler, yalnýzca üniversitelerde verilmekte olan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði eðitimi ile anlaþýlmasý ve takip edilmesi mümkün olamayan yeniliklerdir. Biliþim çaðýnýn beraberinde getirdiði en güzel olgu hayat boyu eðitimin gerekliliði ve sürekliliðidir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði eðitiminde sürekliliðin saðlanmasýnda en önemli yapý taþý sektöre yönelik meslek içi eðitimlerin yapýlmasýdýr. Meslek içi eðitim sadece teknik olaylarla sýnýrlanmamalý; güncel, sosyal ve kültürel konularda bu baðlamda ele alýnmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki ancak bilimsel ve teknik konulara olduðu kadar sosyal ve toplumsal olaylara da duyarlý ve bu duyarlýlýðýný destekler nitelikte özelliklere sahip olan bir mühendis aydýn kimliðine sahip olabilir. Bu kimliðe sahip mühendisler mesleki etik ve örgütlülük içerisinde öncü olma özelliklerini kullanarak sektörün ilerlemesine katkýda bulunabilirler. Mesleðin Uygulama Alanlarý Bir çok mühendislik disiplini ile arakesite sahip olan mesleðimiz bu özelliðinden dolayý geniþ bir alanda uygulamalar yapabilme yeteneðine sahiptir. Fakat bugüne kadar bu avantaj verimli bir þekilde deðerlendirilememiþtir. Bu durumda öncelikli olarak yapýlmasý gereken var olan uygulama alanlarýna sahip çýkmak ve çok disiplinli 54

7 uygulamalarda sahip olduðumuz olanaklarý en iyi þekilde deðerlendirmektir. Dahasý, diðer ülkelerdeki yeni uygulamalar izlenerek ülke gerçeðinde ve þartlarýnda uygulanabilecek seviyeye getirilmelidir. Bu hedeflere ulaþabilecek yapýda mühendislerin yetiþtirilmesi de çoðul ortamlarda disiplinler arasý çalýþma þartlarýný uygulamalý olarak gösteren ve öðreten bir eðitim anlayýþýyla mümkün olacaktýr. Saðladýðý getiriler ile dünya biliþim sektörünün en popüler konularýndan biri olan CBS teknolojisi ve uygulamalarý günümüzde, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri için çok önemli bir çalýþma alanýdýr. Bu önemin gelecekte de katlanarak artacaðý tartýþmasýzdýr. Bu durumda, çoðulcu yapýsý ve teknolojik geliþmelere açýklýðý ile sektörümüzü daha ileri taþýyacak olan CBS uygulamalarýna yönelik sektörel politikalar geliþtirilmeli, uygulama ve geliþtirme yeteneðine sahip, sistemi yönetecek iþ gücünün yetiþtirilmesi saðlanmalýdýr. Üniversitelerde verilen CBS derslerinin yaný sýra meslek içi eðitimde belirlenecek olan politikalar doðrultusunda kurslar düzenlenmelidir. Bununla beraber, çok disiplinli çalýþmalarda, her bir disiplinin sorumluluk alanýnýn belirlenmesinin gerekliliði vurgulanmalý, sorumluluk alanýmýza yapýlacak olan müdahaleler yasal olarak da engellenmelidir. Sadece CBS uygulamalarýnda deðil diðer uygulama alanlarýnda da sektör olarak HKMO örgütlülüðü içerisinde hedefler belirlenmelidir. Bu çalýþmalar Mesleki Sorunlar ve Geleceðe Yönelik Politikalarýn Belirlenmesi Kurultayý gibi buluþmalarda tartýþýlarak sonuçlarýnýn takipçisi olunmalýdýr. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliðinde Uzmanlaþma Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði, geniþ uygulama alanlarýna sahip bir mühendislik disiplinidir. Ancak, bir taraftan meslekte uzmanlaþma ve bölümün birkaç kýsma ayrýlmasý gibi tartýþmalar yürütülmekteyken, diðer taraftan lisansüstü eðitim alan meslektaþlarýn uzmanlýklarýný kullanacaklarý iþ olanaklarý yaratýlmamakta ve bu uzmanlýklar sektör adýna verimli bir þekilde deðerlendirilememektedir. Burada esas sorun Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliðinde uzmanlaþma kavramýnýn anlaþýlamamasý ve iþlerlik kazandýrýlamamasýdýr. Harita sektöründe birbirine benzer uygulamalarla karþýlaþýlmasýnýn nedeni, uygulama alanlarýnda uzmanlaþmalarýn olmamasý, uzmanlaþanlarýn ise bu konuda gösterdikleri çabalara karþýlýk alamamasýdýr. Bu soruna uygun bir çözümün bulunamamasý, yetiþmekte olan harita mühendisleri adaylarýnýn geleceklerini görememesine neden olmaktadýr. Örneðin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarý için açýlan ihalelerde CBS uzmaný ifadeleri kullanýlmakta, diðer taraftan CBS uzmaný yetiþtiren ya da böyle bir sertifika veren bir kurum bulunmamaktadýr. Uzmanlýk kavramý etik çerçevesinde de dikkatle incelenmesi gereken konularýn baþýnda gelmektedir. Temelde uzmanlaþma ile, konusuna hakim, etkin uygulama 55

8 yeteneðine sahip mühendis yetiþtirmek hedeflenmektedir. Tüm sektörleri kapsamasý öngörülen uzman mühendislik konusu ile ilgili çýkarýlan taslak yönetmelikler, sektörümüzün ihtiyaçlarýna cevap verememekle birlikte, bilgi yerine diploma yaþýnýn deðerlendirilmesi nedeniyle de özellikle mesleðe yeni katýlan genç mühendisler için büyük bir sorun teþkil etmektedir. Uzman mühendislik konusunda hazýrlanan yasalarda ilgili meslekler ayrý ayrý belirtilmeli, uygulama alanlarý geniþletilerek tanýmlanmalýdýr. Akreditasyon Akreditasyon, eðitimin kalitesinin iyileþtirilmesi için uygulanan, sürekliliði olan bir süreçtir. Bu süreklilik üniversite, sektör ve eðitimin odaðýndaki öðrencilerin sürece doðrudan katýlýmýyla saðlanmaktadýr. Ülkemizde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði eðitimi veren bölümlerin bazýlarýnda ABET (Accreditation Board of Engineering Techniques) ile birlikte bir akreditasyon çalýþmasý yürütülmeye baþlanýlmýþtýr. Akreditasyon sürecinde bulunan üniversitelerde yapýlan çalýþmalar eðitime bir çok yenilik getirmekte, bu doðrultuda da ders programlarý ve ders anlatým teknikleri deðiþmektedir. Eðitimin kalitesinin artýrýlmasý hepimizin hem fikir olduðu bir konudur. Ancak burada ayrýntýlý olarak düþünülmesi gereken bazý konu baþlýklarý bulunmaktadýr. Bunlar; Akreditasyonun ulusal ve/veya uluslararasý ölçekte uygulanmasý, Uluslararasý akreditasyonun ulusal bazda eðitsel ve sektörel baþarýya ulaþabilmesi için öncelikle ulusal akreditasyonun saðlanmasý gerekmektedir. Akreditasyon kriterlerinin, eðitime yönelik beklentilerimizi karþýlayabilecek yeterlilikte olmamasý, Akreditasyon çalýþmalarýnýn sonucunun tek düze bir eðitime neden olmamasý, Akreditasyonla eðitimde olanak eþitliðinin hedeflenmesi, Akreditasyon çalýþmalarý çerçevesinde bölümlerin yerine getirmesi gereken kriterlere ülke gerçeði düþünülerek yenilerinin eklenmesi, Akreditasyonun ne olduðunun, nasýl deðiþiklikler getireceðinin, sektöre kazandýracaklarýnýn olumlu ve olumsuz yanlarýyla tüm sektörle paylaþýlmasý, gerekliliðidir. Ders Kaynaklarý ve Eðitim Dili Eðitimin iyileþtirilmesinde akreditasyon çalýþmalarý kadar önemli, bir diðer konu da derslere yönelik yeterli kaynak kitabýn bulunamamasý sorunudur. Özellikle yerli kaynak sorunu çekilmekte ve yeni teknolojiler ile ülkeye özgü sorunlarý baðdaþtýran, çözüm önerileri sunan kaynaklar yetersiz kalmaktadýr. 56

9 Basýlý ya da elektronik ortamda bulunan yabancý dildeki kaynaklarýn takibi için yeterli düzeyde yabancý dil bilgisinin gerekliliði kaçýnýlmaz bir gerçektir. Yabancý dil konusunu sorun olmaktan çýkarýp sorunlarýn çözümü için bir araç haline getirebilmek için farklý yaklaþýmlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Bunlarýn baþýnda yapýlan bilimsel eðitimin anadilde olmasý, öðrencilerin yabancý dili mevcut mesleki eðitimin yanýnda bir dil dersi niteliðinde okumalarý hedeflenmelidir. Mesleki bilginin uluslararasý düzeyde yabancý dili yeteri düzeyde bilmeyenler tarafýndan da takip edilmesini saðlamak amacýyla mevcut Türkçe kaynak sayýsý artýrýlmalý ve üniversitelerde yapýlan bilimsel çalýþmalar anadilde yayýnlanmalýdýr. Eðitim dilinin eðitim kalitesine olan etkisi, yabancý dilde dersler verilmeye baþlanmasýndan itibaren öðrenci verimliliðindeki düþüþte görülebilmektedir. Yabancý dilde anlatýlan derslerde, normal programýn yetiþtirilebilmesi için ya ders anlatýmý basitleþtirilmekte ya da konular daha yüzeysel olarak iþlenmektedir. Bu da, öðretim elemanýnýn ve öðrencinin dersten beklediði verimi düþürmektedir. Yabancý dilde verilen derslerde öðrencilerin derse katýlýmý son derece azalmýþtýr. Ne dersi veren öðretim üyesi ne de öðrenci yabancý dili hiç bir zaman anadili gibi kullanamadýðýndan yabancý dilde eðitim ana dilde eðitim kadar etkili olamamaktadýr. Bir iletiþim aracý olmasý gereken dil, yabancý dilin uygulandýðý derslerde öðrenci ile öðretim görevlisi arasýndaki iletiþimi engeller duruma gelebilmektedir. Geliþmiþ ülkelerin tamamýnda mesleki eðitim anadilde verilmesine karþýn ülkemizde mesleki eðitimin yabancý dilde verilmesi ile uluslararasý eðitim seviyesinin yakalanabileceði düþünülmektedir. Yabancý dil eðitimi ile mesleki eðitimi birbirinden baðýmsýz olarak deðerlendiren Harita Teknik Yüksek Okulu örnek olarak ele alýnabilir. Bu okulda dersler Türkçe verilmesine karþýn, okul mezunlarý yabancý dili iyi derecede kullanabilmektedirler. Bu amaçla mesleki iletiþimin uluslararasý anlamda da iþlerlik kazanmasýnýn saðlanabilmesi amacýyla, her üniversite mezununun en az bir yabancý dil bilmesi gerekmektedir. Mesleki eðitimi dil eðitiminden baðýmsýz tutarak, öðrencileri yabancý dil öðrenmeye yönlendirecek çözümler üzerinde durulmalýdýr. Yurtdýþý stajlarý, uluslararasý öðrenci projeleri, öðrenci deðiþim programlarý gibi olanaklarýn aktif hale getirilmesiyle öðrencilerin yabancý dil öðrenmeye teþviki saðlanabilir. Eðitimin dili denildiðinde deðinilmesi gereken bir diðer önemli konu ise mesleki terminolojinin gerekliliðidir. Türkçe yayýnlanan kaynaklarda bile ayný kavrama iliþkin farklý tanýmlamalar yapýlabilmektedir. Bu da gerek öðrencilik hayatýnda gerekse iþ hayatýnda mesleki iletiþimi güçleþtirebilmektedir. Bu sorun Harita ve Kadastro (HKMO)'nýn öncülüðünde sektörün bileþenlerini kapsayan bir yapý kurularak çözüm yoluna gidilmelidir. 57

10 Staj ve Proje Çalýþmalarý Staj Çalýþmasý, öðrencinin meslek hayatýna atýlmadan önce çalýþabileceði kurumlarý görme, tanýma ve sektörün çalýþma þeklini kavrama olanaðý oluþturan, kariyer planlarýnýn kurulduðu ve mesleki pratik eðitimin tatbik edildiði bir çalýþmadýr. Bu çalýþmanýn Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði bölümleri için ne kadar verimli uygulandýðý sorgulanmalýdýr. Staj olgusu gerek öðrenci, gerek üniversite, gerekse kurum için farklý sorunlar barýndýrmaktadýr. Staj çalýþmalarý, öðrenciye göre, aþýlmasý gereken bir yaz çalýþmasý, üniversiteye göre kontrol edilmesi gerekli bir defter, staj yaptýran kurum tarafýndan da ilave bir iþ olarak görülmektedir. Görüldüðü üzere staj her aþamasýnda idealden ve etikten uzaktýr. Eðitimin önemli bir parçasý olarak deðerlendirilmesi gereken stajýn baþarýlý olabilmesi için aþaðýdaki öneriler göz önünde bulundurulmalýdýr. Staj yapýlabilecek özel sektör ve kamu kurumlarýndaki birimler ayrý ayrý tanýmlanmalýdýr. Farklý alanlarda, stajyerin istekleri doðrultusunda olanaklar saðlanmalýdýr. Özellikle Sektörün Sýkýntýda Olduðu Dönemlerde Meslek Odamýz Çatýsý Altýnda Stajyerler Küçük Gruplar Halinde Yaz Eðitimlerine Alýnmalýdýr. Üniversitelerde stajyer öðrenci alýmlarý iþlerlik kazanmalý, üniversitelerdeki projelerde stajyer öðrencilere görev verilmelidir. Hedeflenen iþlerin baþarýya ulaþmasýndaki en önemli aþamalar etik ve programlý çalýþmaktýr. Öncelikle her birey kendi etiði çerçevesinde sorumluluklarýný yerine getirmelidir. Stajyer öðrenci de staj süresince birlikte çalýþtýðý meslektaþlarýndan daha fazlasýný istemelidir. Geçirdiði her bir saniyenin sorumluluðunun bilincinde olmalýdýr. Kurumlarda stajyeri sorumluluðuna alan mühendisler, stajyer öðrencileri yarýnýn meslektaþlarý ve iþ ortaklarý olarak düþünerek, bu etik çerçevesinde mesleki deneyimlerini ve bilgilerini stajyere aktarmaya çalýþmalýdýr. Bölüm öðretim elemanlarý da danýþman olduklarý öðrencilere staj çalýþmasý hakkýnda dikkat edilmesi gereken noktalarý staj öncesi belirtmeli, çalýþma süresince de öðrenci ile olan iletiþimini devam ettirerek öðrenciyi yönlendirmelidirler. Öðrenciler staj yaptýklarý yerlerde, mesleki uygulamalar dýþýnda farklý amaçlar için kullanýlmamalýdýr. Stajyerin yol, yemek, sigorta, gerekli hallerde kalacak yer, emeði karþýlýðýnda verilecek bir ücret gibi temel gereksinimleri karþýlanmalýdýr. Stajyer öðrenci buradan hiç bir zaman stajýn para karþýlýðý yapýldýðý sonucuna ulaþmamalýdýr. Staj yerleri ve bu yerlerde staj yapacak öðrenciler eðitim dönemi bitmeden HKMO þubeleri tarafýndan öðrenci komisyonlarýnýn destekleri ile organize edilmiþ olmalýdýr. Bu þekildeki bir süreç öðrencinin HKMO çatýsý altýndaki örgütlenmesini de güçlendirecektir. 58

11 Özellikle sektörün iþ sýkýntýsý çektiði dönemlerde meslek odamýz çatýsý altýnda stajyerler küçük gruplar halinde yaz eðitimlerine alýnmalýdýr. Odamýz tarafýndan bu amaçla çalýþma kamplarý düzenlenebilir. Stajyer öðrencinin yaptýðý stajdan not almasý gibi, staj yaptýran kurumda ayný stajdan dolayý deðerlendirilmelidir. Söz konusu deðerlendirme HKMO þubelerince yapýlabilir, yaptýrýmlarý ya da ödülleri olabilir. Baþarýsýz noktalar belirlenerek sonraki senelerde olasý tekrarlar önlenebilir. Belirtilen önerilerle beraber vurgulanmasý gereken bir diðer konu, staj yaptýran kurumlarda etik ve yönetmeliklerle örtüþmeyen ve kolaycýlýk anlayýþý ile gerçekleþtirilen uygulamalarýn, stajyer öðrencilere yapýlmasý gereken yöntem, olarak anlatýlmasýdýr. Bu sorunun ana nedeni stajyer öðrenciyi sorumluluðu altýna alan kiþilerin mesleki eðitim düzeylerinin eksikliðidir. Bu tür uygulamalar staj çalýþmasýndan beklenen verimi düþürmektedir. Öðrencilerin meslekle ilgili konularda bilgi ve deneyimlerini artýrýcý çalýþmalarýn baþýnda proje ve bitime çalýþmalarý gelmektedir. Çalýþmalarýn baþarý derecesine yansýmasýnýn saðlanabilmesi için proje ve bitirme çalýþmalarý, takým çalýþmalarý olarak yaptýrýlmalý hatta üniversitedeki diðer bölümlerin öðrencileri ile ortaklaþa yürütülmeli, öðrencilerin yaratýcýlýklarý, araþtýrmacýlýklarý, vb. özelliklerini ortaya çýkarýcý yönde olmalýdýr. Böylelikle disiplinler üstü çalýþmalara hazýrlýklý, kendini geliþtirme yeteneðine sahip, üretken mühendislerin yetiþmesi saðlanabilir. Kurum, Öðrenci ve Üniversite tarafýndan, staj çalýþmasýnýn eðitim sürecinin mutlak bir parçasý olduðu unutulmamalýdýr. Eðitimin sürdürülebilirliðinin saðlanabilmesi için gereken bu üç bileþen arasýndaki iletiþim, staj çalýþmasý sýrasýnda baþlatýlmalýdýr. Staj sonrasý, öðrencinin eðitim sürecine yönelik olarak bu iletiþim devam ettirilmelidir. Staj yaptýran kurum ve kuruluþlar, stajda gösterdikleri özeni bitirme ve proje çalýþmalarýnda da öðrencilere veri, donaným, yazýlým, araç, mali destek saðlayarak göstermelidirler. Bu tür çalýþmalar destek veren kurumun eksikliðini hissettiði bir noktaya yönelik olmasý saðlanarak mezuniyet sonrasý bu çalýþmalarýn deðerlendirilmesi yoluna gidilmelidir. Yetiþen öðrencilerin sektörün geleceði ve bir parçasý olduðu asla unutulmamalýdýr. Böylelikle sektörün, mesleki geliþimi yakýndan takip ederek kendisini geliþtirmesi saðlanabilir. Sektör vizyonu ve misyonu çerçevesinde gerek gördüðü eksik alanlara eleman yetiþtirilmesi yönünde üniversitelerle düþüncelerini paylaþmalý, üniversite plan ve programlarýnda sektörün taleplerini karþýlayacak önerilerde bulunmalýdýr. Yurtdýþý stajlarý, uluslararasý öðrenci projeleri, öðrenci deðiþim programlarý gibi olanaklarýn aktif hale getirilmesi ile mesleðimizde uluslararasý alanda yaþanan geliþmelerin daha etkili bir þekilde takip edilmesine olanak saðlanacaktýr. 59

12 Öðretim elemaný öðrenci iliþkileri özellikle danýþmanlýk kapsamýnda iþlerlik kazanmalý, öðrenci danýþmanýyla teknik sorunlarýnýn yaný sýra kiþisel sorunlarýný da paylaþabilmeli, sosyal ortamlarda öðrenci ve öðretim elemaný bir araya gelebilmelidir. Unutulmamalýdýr ki, sosyal birliktelikler baþka bir çok sorunun çözümünde anahtar rol oynayabilir. Bu konuda üniversitelerdeki öðrenci örgütlenmelerine büyük görev düþmektedir. Öðrencilerle mesleðin diðer bileþenlerini bir araya getirecek, sosyal ve kültürel paylaþýmlar artýracak, ortamlarýn oluþturulmasý gerekmektedir. Mesleki Öðrenci Örgütlenmeleri Mesleki örgütlenmenin baþarýsýnýn artýrýlabilmesi, meslek öncesi birliktelik yapýsýnýn oluþturulmasý ile saðlanabilir. Bu nedenle, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði bölümü öðrencilerinin örgütlülüðünü kuvvetlendirecek, sorunlara çözüm önerileri getirecek ve beklentileri ortaya koyacak üretken ve paylaþýmcý birlikteliðin yapýsý bir an önce oluþturulmalýdýr. HKMO þubelerinin çatýsý altýnda üretken ve katýlým seviyesi yüksek olarak çalýþan öðrenci komisyonlarý bu yapýnýn temelini oluþturacak niteliktedir. Öðrenci komisyonlarýnýn etkinliðini artýrmak üniversitelerdeki öðrenci örgütlenmelerinin oluþturulmasý ile mümkün görülmektedir. Bu nedenle, Bölümümüzün bulunduðu tüm üniversitelerde mesleki öðrenci kulüplerinin kurulmasý saðlanmalýdýr. Böylelikle, HKMO bünyesindeki öðrenci komisyonlarýnýn temsiliyetleri geniþleyecek ve karar alma yönündeki verimlilikleri artacaktýr. Bu öðrenci komisyonlarýnýn temsilcileri bir araya gelerek düþüncelerini paylaþmalý, hedeflerini belirlemeli ve bir sonraki toplantýya kadar aralarýndaki iletiþimi koparmadan çalýþmalarýný sürdürmelidir. Bu çalýþmalar Genç Haritacýlar Günleri (GHG), Uluslararasý Jeodezi Öðrencileri Birliði (IGSO) gibi etkinliklerde tartýþmalara açýlmalýdýr. Söz konusu örgüt yapýsýnýn temel yapý taþlarýndan bir tanesi de birlikte ve paylaþarak nelerin yapýlabileceðinin farkýna varýlmasýnýn saðlanmasý dýr. Bu örgüt yapýsý içerisinde; Öðrenci sorunlarýný tespit edip ilgili birimlere sunmak, Eðitim olanaklarýna katký saðlayabilecek önerilerde ve faaliyetlerde bulunmak, Bilinçli kitlelerin yetiþmesine katký saðlamak, Sosyal etkinliklerin düzenleyerek paylaþýmý artýrmak, Ulusal bazda Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði öðrencilerinin birlikteliðini saðlamak, Uluslararasý paylaþýmlara olanak saðlamak, Geleceðin HKMO üyelerinin birlikte üretmeye baþlamalarýný saðlamak, bulunmaktadýr. Öðrenci üyelik kavramý ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu sektörün bir parçasý olan öðrencilerin TMMOB ve HKMO yapýsý ve iþleyiþi hakkýnda bilgi sahibi olmalarý, 60

13 çalýþma ve karar süreçlerinde temsil edilmeleri, öðrenci statüsünde iken meslek ile ilgili konularda söz sahibi olmalarý gelecekte sektörü ve sektör içerisindeki örgütlülüðü daha da kuvvetlendirecektir. SONUÇ Ülkedeki güvensizlik ortamýnýn sektöre yansýmasý sonucu geleceðe yönelik yaklaþýmlar içeren uygulamalar yerine günü kurtarma çabasýnýn belirtisi olarak nitelendirilebilecek uygulamalarla karþýlaþýlmaktadýr. Sorunlarýnýn neler olduðunun bilincinde olan Genç Haritacýlar çözüm önerilerini ve beklentilerini bu bildiri kapsamýnda ifade etmiþtir. Harita sektörünün geleceðini düþünen meslektaþlarýmýzýn ve resmi üyeleri olacaðýmýz HKMO'nun bu konuda yapmasý gereken pek çok iþ vardýr. Ama çözüme yönelik büyük bir adým Genç Haritacýlarýn kendi içindeki örgütlülüðüdür. Genç Haritacýlar Günleri 2003 etkinliðinin düzenlenmesinde Genç Haritacýlar olarak rol alýnmýþ olmasý ve HKMO çatýsý altýnda toplanýp birlikte kararlar üretilmesi örgütlülüðün baþarýsýnýn bir göstergesidir. Bu bildiri kapsamýnda ifade edilenlerin ideale uygun olabilmesi için harita mühendislerinin ve harita mühendisliði öðrencilerinin mesleki etik kavramlarýný özümsemiþ olmalarý gerekmektedir. Mesleki etik kavramýnýn uygulanabilirliði, uygulayýcý olanlarýn kendi ahlaklarýyla doðrudan iliþkilidir. Eðitim politikalarý çerçevesinde ele alýnan popülist yaklaþýmlar sonucu açýlan bölümlere son verilmeli, laboratuvar, öðretim elemaný, kitap, kaynak vb. araçlarý olmadan, gerek ve yeterli þartlarý saðlamadan bir üniversitenin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði. Bölümü açmasýna engel olunmalý, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümlerinin bulunduðu tüm üniversiteler ve HKMO birlikte bu olaylara tepki göstermelidir. Yeni bölüm açmak yerine mevcut bölümlerin iyileþtirilmesi yoluna gidilerek, üniversitelerarasý eþitsizliklerin önüne geçilmesinin yararlý olacaðý düþünülmektedir. Düþünen, paylaþan, örgütlü Genç Haritacýlar... * Karadeniz Teknik Üniversitesindeki Öðrenci arkadaþlar bildirinin hazýrlanmasý çalýþmalarýna katkýda bulunmuþ, ancak sunumda bulunamamýþlardýr. 61

14 62

15 63

16 64

17 65

18 66

19 Dördüncü Oturum (01 Nisan 2003, Salý) Referans Sistemleri Oturum Yöneticisi Prof. Dr. Onur GÜRKAN Ulusal Temel Aðlar (C.DEMÝR, O.GÜRKAN) 67

20 68

21 OTURUM YÖNETÝCÝSÝ - Galiba gözlerimizi ovuþturarak bu oturuma baþlayacaðýz. Çünkü, trafik nedeniyle de olsa biraz gecikmeli olarak baþlýyoruz. Hepinize hoþ geldiniz diyorum. Dünkü, o güzel kalabalýktan sonra salonu böyle seyrek kiþilerle görmek, biraz moralimizi kýrdý diyebilirim. Ama gördüðüm kadarýyla da yavaþ yavaþ salonumuz doluyor. Özellikle organizasyon komitesi baþkanýmýz bile geldiðine göre artýk baþlayabiliriz. Sayýn Tevfik AYAN Hocamýz bu kurultayýn organizasyonunu yaparken benden bir ricada bulundu. Biz geçtiðimiz yýlýn Ekim ayýnda Ýznik'te bir çalýþtay düzenledik. Ýsmi, Tektonik ve Jeodezik Aðlar idi. 2.5 gün sürdü ve güzel bir toplantý oldu. Bana göre güzel bir toplantý oldu ve katýlan arkadaþlar da hoþnut idi. Ýznik gibi küçücük bir yerde de olunca 3 gün sabah akþam birlikteydik, sohbet etme olanaðý da bulduk. Yalnýz ben biraz gaddarlýk ettim. Bulunduðumuz binada organizasyon komitesi olarak sigara içmeyi yasaklamýþtým. Ancak, sigara tiryakisi arkadaþlar bile daha sonra teþekkür ettiler. Þimdi bu toplantýnýn tüm sonuçlarýný buraya taþýmamýz, gerçekten çok zor ve kurultayýn genel havasýnda da zaten ayrýntýlara inmek yerine özde bazý þeyler söylemek gerekiyor. Ve biz de hepimizi ilgilendiren Temel Jeodezik Aðlar konusunu bir özet halinde buraya taþýyalým istedik. Þimdi Temel Jeodezik Aðlarýn ana görevlerinin en baþýnda bildiðiniz gibi her türlü haritacýlýk hizmetinde, jeodezik að olmasý lazým. Çünkü, insan vücudunun iskeleti gibi jeodezik að olmaksýzýn hiçbir þey yapamayýz. Ülke düzeyinde düþündüðümüzde artýk düzlem deðil, küre deðil, elipsoid deðil bunun yanýsýra GPS'de ortaya çýkýnca yani bambaþka bir yüzey var, baþka þekiller var. Bütün bunlarýn özelliklerini cm düzeyine, mm düzeyine indirmenin de bilimsel taraflarý var. Pek çok ülkede temel jeodezik aðlarla ilgili çalýþmalarý önce askeri kuruluþlar baþlatmýþ, bu bir doðal yapý, ama giderek sivil kuruþlara intikal etmiþ. Bizim ülkemizin geliþmesi açýsýndan da þu anda biz henüz temel jeodezik aðlarý ana sorununu, sivil kuruþlara intikal ettiremedik. Ancak, þu kadarýný iftiharla söylemek mümkün. Bu temel jeodezik aðlardan sorumlu olan kuruluþumuz, askeri bir kuruluþ olmasýna raðmen, oradaki çalýþan arkadaþlarýmýzýn rütbeleri olmasýna raðmen beyinlerinin yarýsý da sivil. Ondan ben eminim. Ve bu konunun ayrýntýlarýný Coþkun arkadaþýmýz anlatacak, söyleyecek. Ancak, ondan da öncesinde ben boyut kavramý ile ilgili küçük birkaç þey söylemek istiyorum. 69

22 Þimdi Temel Jeodezik Aðlarda ana görev þu idi. Birkaç yýl öncesine kadar buydu. Bir nokta arazide iþaretlersiniz, daha doðrusu pek çok nokta arazide iþaretlersiniz. Bir koordinat sistemine göre de bunlara X, Y, Z ya da enlem, boylam, yükseklik gibi 3 tane sayý tahsis edersiniz ve bu olay biter idi. Ama uzay teknikleri ortaya çýkýp da koordinat sistemlerinin dayandýðý sistem, fiziksel yer yuvarýnýn dýþýna, uzaya taþýndýðý andan itibaren de, þöyle bir kavram çýktý. Yer yuvarýnýn tamamý, yer yuvarýndan dünyayý kast ediyorum. Fiziksel yer yuvarý da öyle çok katý bir cisim deðil. Onun da bir dinamiði var, kendi içerisinde kitleler birbirlerine göre hareket ediyorlar. Dolayýsýyla noktalar da hareket ediyorlar. Hele hele iþte bizim Ýznik'teki konuþmalarýmýzdaki en önemli hususlardan birisi buydu. Dolayýsýyla noktalarýn artýk 3 boyutlu bir uzayda koordinatlarýný belirlemek yerine bir de zaman boyutu giriyor iþin içerisine. Yani, noktanýn zamana göre koordinatý. Bunun anlamý da þu; biz üç tane koordinat belirliyoruz ama bu herhangi bir an için. Ondan sonraki zamanda deðiþiyor. Hele, hele Türkiye gibi bir deprem ülkesinde bazen bir anda bu noktalarýn koordinatlarý 3 metre, 5 metre gibi deðiþiveriyor. Dolayýsýyla temel jeodezik aðlarýn ana görevleri gerçekten hem mühendislik hizmetleri bakýmýndan, hem de sosyo ekonomik bakýmdan farklý bir önem kazanmaya baþladý. O yüzdendir ki, arkadaþlarýmýzýn Temel Jeodezik Aðlarla ilgisinin bundan sonra daha çok olacaðýný tahmin ediyorum. Þimdi, 3 boyuttan 4 boyuta nasýl, insan oðlu nasýl düþünür? Biz her þeyi 3 boyutta algýlýyoruz. Kaynaðýný unuttum ama yazarý Fletlent. Türkçe'ye nasýl çeviririm bilemiyorum da. Orada 4. boyutu þöyle anlatýyor. Bir dünya düþünün, her þey iki boyutta, bir yüzeyin üstündesiniz ve size bir þey soruyor. Diyor ki, problem olarak; iç içe çizilmiþ iki çemberin içindekini dýþarýya çýkartmak için, dýþtakini hiç bozmadan yapabilir misiniz bunu? Mümkün deðil. Tabi iki boyutta kalýrsanýz, mutlaka yýrtmanýz lazým, bir þey yapmanýz lazým. Ama üçüncü boyutlu düþünürseniz, alýrsýnýz, kaldýrýrsýnýz, 3. boyuta taþýrsýnýz oradan dýþarýya çýkartýrsýnýz. Þimdi 4. boyutu buna benzeterek, bununla ayný anologiyi kullanarak. Þöyle diyebilirsiniz, iç içe iki tane küre düþünün, demirden küre, içindeki küreyi, dýþtaki küreyi hiç kýrýp yarmadan, hiç bozmadan dýþarýya çýkartabilir misiniz? Þimdi 3 boyut algýlayan biz insan oðlu, bunun mümkün olmadýðýný düþünürüz. Ama zaman boyutunu düþünürseniz, gayet kolay. 4. boyutta alýrsýnýz, dýþarýya çýkartýrsýnýz. Yani, boyut kavramýný biraz insanoðlunun beynini zorlamasý gerekiyor. Temel jeodezik aðlarda da, aslýnda bu boyut kavramý bizim mesleðimize girmiþtir. Biz 4. boyutla uðraþan mühendislik birimlerinin belki de ilkiyiz. O yüzden deðerli Coþkun arkadaþýmýzýn bize özet olarak Harita Genel Komutanlýðýnda Türkiye'de Temel Jeodezik Aðlarda neler yapýlýyor? Herhangi bir yerde gördüðümüz bir nokta için, herhangi bir bilgi istediðimizde bu bilgiyi oluþturabilmeleri için neler yapýyorlar? Bunu özet halinde biraz da temel jeodezik aðlar kavramýnýda bize öðreterek. Çünkü, kendisi de hocadýr, Harita Genel Komutanlýðý Harita Yüksek Teknik Okulu'nda. Anlatacak þimdi kendisinden bunu rica ediyorum ben. Teþekkür ederim. 70

23 DEMÝR- Sayýn Baþkan, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlar Temel Jeodezik Aðlar ile ilgili bilgileri yansýda görülen baþlýklarda yer alan jeodezik aðlarý ifade ederek sunacaðým. Türkiye Ulusal Temel Yatay Kontrol Aðý: 1932 ile 1954 yýllar arasýnda bu aðýn oluþturulmasý çalýþmalarý tamamlandý. Bu að, 27 Poligon zinciri ve 98 Laplas noktasýndan oluþmakta. Siyahla gösterilen I.D. noktalarýn aralarý, kýrmýzý ve yeþilde gördüðünüz þekilde sýklaþtýrýldý. Daha sonra iki, üç ve dördüncü derece noktalar kullanýlarak ülkedeki temel harita serileri oluþturuldu. Bu að kuruluþundan itibaren, ülkedeki tektonik aktivite nedeniyle sürekli deformasyona uðradý. 1943, 1944 Bolu depremleri sonrasýnda Bolu bölgesinde Çiledoruðu I.D. noktasýnda yapýlan yatay açý gözlemleri neticesinde; Bolu'nun güneyinde yer alan Köroðlu noktasýnýn 35 saniye batýya kaydýðý yani, 2 metre tektonik olarak yer deðiþtirdiði yatay açý gözlemlerinden belirlenmiþtir. Bu geçen süreç içerisinde bir çok sayýda çalýþma var. Ancak, ben birkaç tanesini aldým. I.D. aðýn 7 nci poligonda seçilen noktalarda ( I ve II.D.) 1997 yýlýnda GPS gözlemleri gerçekleþtirildi. Yersel ve GPS gözlemlerinin karþýlaþtýrýlmasý neticesinde bu bölgede, 3-5 metre yer deðiþtirme meydana geldiði tespit edildi. Yatay kontrol aðý özetle yýllarý arasýnda tektonik plaka hareketleri nedeniyle 2-3 metre mertebesinde, deðiþik bölgelerde deformasyona uðramýþ ve ihtiyaçlarý karþýlamaktan uzaklaþmýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz tektonik bölge nedeniyle 4 boyutlu yeni bir datum tanýmlama ihtiyacý kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu nedenle GPS teknolojisine dayalý çok yüksek doðrulukta bir að oluþturulmasý gündeme gelmiþtir. Türkiye Ulusal Temel GPS Aðý (TUTGA) : TUTGA ile ilgili çalýþmalar yýllarý arasýnda 3 yýlda tamamlanarak TUTGA-99 adýyla kurulmuþtur. Noktalarýn daðýlýmý (594 nokta), yansýda görülmektedir. Türkiye'deki aktif tektonik plaka hareketleri nedeniyle oluþan deformasyonlar göz önüne alýndýðýnda nokta koordinatlarý ve deðiþimlerinin belirlenmesi bu aðýn yaþatýlmasý ve iyileþtirilmesi açýsýnda büyük önem taþýmaktadýr. Türkiye'de depremlerin nokta koordinatlarýna etkisini yansýda þöyle özetleyebiliriz. Deprem öncesi, (intersismik), yýlda 2-3 cm yatay, kesin olarak bilinmemekle birlikte, düþey yönde birkaç mm düzeyinde. Deprem sýrasýnda (kosismik), 2-3 metre yatayda, düþeyde ise +/ cm ve zaman zaman lokal olarak 3 m'ye ulaþabilmektedir. 71

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Tuþat E., Turgut B., GPS Ýle Bir Að Çalýþmasý hkm 2005/2 Sayý 93 Koordinat Koordinat + Datum Koordinat + Datum + Epok Koordinat + Datum + Epok + Doðru

Tuþat E., Turgut B., GPS Ýle Bir Að Çalýþmasý hkm 2005/2 Sayý 93 Koordinat Koordinat + Datum Koordinat + Datum + Epok Koordinat + Datum + Epok + Doðru hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr GPS Ýle Bir Að Çalýþmasý Ekrem TUÞAT 1, Bayram TURGUT 2 Özet Bu çalýþmada günümüzün konum belirlemeye yönelik en geliþmiþ

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI)

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) 3.hafta, Ders 2 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA, 2007 Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI, 2017 Yeryüzünün bütününün

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM 1. Hafta Ders Notları REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM Referans (Koordinat)

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

MEVCUT GPS/NİVELMAN VERİ KÜMESİNİN JEOİT MODELLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVCUT GPS/NİVELMAN VERİ KÜMESİNİN JEOİT MODELLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MEVCUT GPS/NİVELMAN VERİ KÜMESİNİN JEOİT MODELLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa İNAM, Mehmet SİMAV, Ali TÜRKEZER, Serdar AKYOL, Ahmet DİRENÇ, A.İhsan KURT, Mustafa KURT Harita Genel Komutanlığı,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Bayrak T., Yamula Barajýndaki Jeodezik Yöntemle Düþey Deformasyonlarýn Ýzlenmesi hkm 2006/2 Sayý 95 Yapýsal bütünlüðü korumak, yýkýlmasýný önlemek ve

Bayrak T., Yamula Barajýndaki Jeodezik Yöntemle Düþey Deformasyonlarýn Ýzlenmesi hkm 2006/2 Sayý 95 Yapýsal bütünlüðü korumak, yýkýlmasýný önlemek ve hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Yamula Barajýndaki Düþey Deformasyonlarýn Jeodezik Yöntemlerle Ýzlenmesi Temel BAYRAK 1 Özet Kayseri iline 35 km uzaklýkta

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı