SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT"

Transkript

1 SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

2 Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel hal değişikliği ile dolaşım gerçekleşir. Buz,buhar ve sıvı halde bulunan su miktarı ne artar ne de azalır.buna karşın, suya olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Sanayileşme ve kentleşmenin sonucu, suya olan ihtiyacı arttırmakta ve buna paralel olarak kirlenmeyi de arttırmaktadır. Örneğin; 100 litre süt üretimi için litre suya, 100 kg kağıt üretimi için ton suya, 1ton çelik üretimi için ton suya ihtiyaç vardır. Köylerde,günde kişi başına su ihtiyacı 50 litre, Kasabalarda,100 litre Şehirlerde 200 litre dir. Her insan, çevreyi korumakla yükümlüdür. Çünkü çevre tüm vatandaşların ortak varlığıdır. Kırda ve kentte, Toprağın ve doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve korunması, Su,toprak ve havanın kirlenmesinin önlenmesi Ülkemizin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşaklara devredilmesi

3 Bunlarla ilgili önlemlerin alınması Çalışmaların yapılması, vatandaş olarak herkesin temel görevidir. Bu görevin koordinatörü de, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir. Farklı faaliyetler sonucu oluşan atıksuların arıtılıp,kabul edilebilir değerlerde alıcı ortama deşarj edilmesini sağlayan atıksu arıtma tesisleri, her ne kadar yönetmeliklere göre çevre mühendisliği bünyesinde gösterilse de elektrik,makine ve inşaat mühendisliği formasyonu ile birlikte düşünülmelidir. Arıtma tesisleri; Betonarme, Mekanik ekipman, Otomasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Yapısal olarak tamamen su tutucudur. Mutlaka statik projesine göre inşaa edilmiş ve izolasyonu yapılmış olmalıdır. Çevre kirliliği, çok büyük ölçüde insan faaliyetleri sonucu oluşmaktadır.insan faaliyetleri ile çevre kirlenmelerinin önlenmesine yönelik düzenlenen kanunlar bütününe ÇEVRE KANUNU denmektedir. YASALAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME Çevre ve toplum sağlığı,cumhuriyetin kuruluşundan beri, insan sağlığının önkoşulu sayılmıştır Anayasa sı madde 17 de Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. denmektedir. Madde 56 da ise, Çevre sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşın görevidir denmektedir.

4 1983 Çevre Kanunu da Kirleten öder prensibini somut hale getirmiştir. Para Cezaları: Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde- ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun olmayan şekilde- alıcı ortama verilmesi durumunda; 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanan para cezası miktarı 785 YTL dir. Bildirime rağmen suçun işlenmeye devam edilmesi durumunda da, para cezası miktarı 3,925 YTL dir. Yapılması gerekenler Kirli ve kullanılamaz haldeki sularıarıtarak, kullanılabilir hale getirmek Doğanın kirliliği tolare etme kapasitesi göz önüne alınarak düzenlenen, SKKY deşarj standartlarını sağlayarak, suyun alıcı ortama deşarjının yapılması veya Farklı şekillerde arıtılmış suyun tekrar kullanılması. Atıksuyun arıtılmasındaki temel hedef: Atıksuyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek etkilerin en az düzeye indirilmesini sağlamaktır. Atıksu parametrelerinden hangisinin ne derece arıtılacağı, kanunlar ve yönetmelikler ile belirlenmektedir..

5 olmaktadır. Bir akarsuya yapılacak deşarj ile, bir deniz ortamına veya göl ortamına yapılacak deşarj kriterleri farklı Arıtılmış sular eğer sulama suyu olarak kullanılacak ise,sulama suyu standartlarına göre arıtma kademelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Türk Çevre Kanunu nun Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği nde toplam nüfusa bağlı olarak, evsel atıksu deşarj standartları tablolar şeklinde belirtilmiştir.

6 TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/l) KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) PH Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-60 Kg/Gün arasında, Nüfus = )

7 Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları: Kompozit Numune: Belli zaman aralıkları ile belli miktarda alınan numunelerin karıştırılması ile elde edilir. Madde 29 Atıksudan alınan kompozit numunelerin analiz sonuçlarının Yönetmeliklerde belirlenen atıksu deşarj standart değerlerini aşmaması gerekmektedir. Atıksu sahipleri, gerekli deşarj standartlarını sağlamak için arıtma tesislerinin çıkış sularından deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak, sonuçları belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır. Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları: Madde 26- Alıcı ortama doğrudan yapılacak her türlü atıksu deşarjları için Bakanlıktan izin alınması mecburidir. Kirliliğin azaltılması ve arıtılması, Verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı, kirletenin sorumluluğundadır. geçerlidir; Alıcı su ortamlarında kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.

8 Faaliyet türlerine göre, alıcı ortama verilen atıksular için, SKKY ndeki tablolarda belirtilen deşarj standartları sağlanmalıdır. Deşarj İzin İşlemi Madde 40- Alıcı ortama deşarj için izin talep başvurusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği nde verilen başvuru formu ve deşarj izin formları gerçeğe uygun şekilde doldurulmalıdır. Alıcı ortama deşarj izni başvurusunda; Dosyanın eksiksiz olarak hazırlanması Alınan en az 2 adet, 24 saatlik veya 2 saatlik kompozit atık su numunesi analiz sonuçlarının da ekte bulunması gerekmektedir. Bu atıksu numune sonuçlarının aritmetik ortalamasının, Yönetmelik te belirtilen standartları sağlaması durumunda, müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde deşarj izin başvurusu sonuçlandırılır. Atıksuyun deşarjı için idare tarafından verilen izin 5 yıl süre ile geçerlidir. İzin belgeleri periyodik olarak yenilenir. Bu yenileme işlemi sırasında, idarece tesisin bir takım özellikleri incelenir. Daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı * Atıksu miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği * Daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği * Yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, * Ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı gibi

9 Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğünün Devamı: Madde 38- Deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı ortama izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamaya ve atıksu deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdür. İzin sahibi olmak, cezai ve hukuki işlem uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu hususların herhangi birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde mükellefin izin işlemine yeni baştan başlaması ve bu yönetmeliğin 26 ve 37 nci maddelerinde belirtilen ilkelere göre yeniden izin belgesi alması zorunludur. Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğünün Devamı: Madde 39- Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde aşağıdaki işlemler uygulanır. : a) Deşarjın izin verildiği şekilde kullanımı esnasında alıcı ortamın mevcut veya ileriye yönelik kullanım amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edildiğinde, deşarj limitleri sınırlandırılır. b) Atıksu deşarj izni verilirken idare tarafından konulmuş hükümlere uygun şekilde deşarj yapılmadığı tespit edilerek bir yıl içerisinde iki defa cezai işleme tabi tutulan işletmelerin faaliyeti belirli bir süre durdurulur, bu süre sonunda da idarece istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda deşarj izni iptal edilir. Deşarj İzninin Sınırlandırılması veya İptali: Madde 39- Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde aşağıdaki işlemler uygulanır. Deşarjın izin verildiği şekilde yapılması durumunda bile, alıcı ortamın olumsuz etkilere maruz kaldığı tespit edildiğinde, deşarj limitleri sınırlandırılabilir.

10 Atıksu deşarj izni verildikten sonra, idare tarafından konulmuş hükümlere uygun şekilde deşarj yapılmadığı tespit edilerek, bir yıl içerisinde iki defa cezai işleme uygulanan işletmelerin faaliyeti belirli bir süre durdurulur, bu süre sonunda da idarece istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda deşarj izni iptal edilir. Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı: Madde 28- Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Teknik Usuller Tebliği nde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, sulama suyu olarak kullanılması teşvik edilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve yapılması gereken incelemeler, Teknik Usuller Tebliği ne göre yapılır. İşletme İzni ve Haber Verme Yükümlülüğü: Madde 11 : Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler, mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe, kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izini verilmez. Atıksular; ATIKSU ARITIM PROSESLERİ o Evsel o Endüstriyel olmak üzere; kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara göre arıtma yöntemleri de değişir. Atıksuların genellikle %99 undan daha yüksek bir kısmı su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşmaktadır.

11 a) Fiziksel Özellikler: TKM : ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ v Toplam katı maddelerin büyük bir kısmı çözünmüş halde,geri kalan kısmı ise askıda halde bulunurlar. v Çözünmüş ve askıdaki katılar sabit veya uçucu halde bulunurlar. v Arıtma işlemlerinin çoğu askıdaki katı maddeleri ve uçucu çözünmüş katı maddelerin uzaklaştırılması için tasarlanır. Koku : v Atıksuda bulunan organik maddelerin bozulması ile oluşan gazlar kokuya neden olur. v Taze atıksu kendine has bir küf kokusuna sahiptir. v Havalandırmasız ortamda kalan atıksu, kısa süre içerisinde septik hale gelir. v Anaerobik koşullara sahip atıksu,çürük yumurta kokusuna sahip hidrojen sülfür yayımlar.arıtma tesisinde bu kokunun duyulması, ilgili süreçlere hava verilmesi gerektiğini gösterir. Sıcaklık : v Bünyesinde taşınan termal enerjiyi gösterir. v Yıllık ort. atıksu sıcaklığı ºC arasında değişir. v Ani sıcaklık artışı sisteme endüstriyel bir atıksu deşarjı olduğu anlamına gelir. v Ani düşüş ise,yağmur suyu girdisini işaret eder. Renk : v Atıksuyun rengi katı maddelerin varlığına bağlıdır. v Normal taze atıksu,kahverengi- gri renge sahipken,

12 v Anaerobik koşullara sahip atıksu ise, siyah renktedir. b)kimyasal özellikler: Biyolojik oksijen ihtiyacı(boi5) : Atıksu numunesinin 5 gün boyunca stabilizasyonu için gerekli olan toplam oksijen ihtiyacını tanımlar.biyolojik aktivite sıcaklığa bağlı olduğundan ve test 20 gün sürdüğünden,test 5 gün süre ve 20 C sıcaklık ile Standardize edilmiştir.bu test ile mevcut besi maddesi miktarı saptanır. Kimyasal oksijen ihtiyacı(koi):atıksuların organik madde içeriğini ölçmek için, kimyasal bir madde ile oksidasyon işlemi gerçekleştirilir. Ph : Atıksudaki H+ iyonunun konsantrasyonunu gösterir.evsel atıksuların Ph ı 7-8 aralığındadır.bu aralık mikroorganizmaların aktivasyon aralığıdır.anaerobik koşullar sistemin ph ını düşürür. Klorür : Evsel atıksulardaki klorürün belli başlı kaynağı insan idrarıdır. Azot : Atıksudaki mikroorganizmalar için besin maddesidir.atıksulardaki azot başlıca,proteinli maddelerden ve üreden kaynaklanmaktadır. Fosfor : Atıksudaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir. Gazlar : Azot gazı,oksijen,co2, amonyak ve metandır.çözünmüş oksijen,aerobik canlıların solunumu için gereklidir.atıksulardaki oksijen miktarı mikroorganizmaların tüketiminden dolayı çok düşüktür.

13 Kirleticiler, organik veya inorganik maddelerden oluşur; Organik maddeler: Hidrojen,karbon,azot ve fosfor elementi içeren bileşikler,cilt ve kasları meydana getiren DNA,yediğimiz,içtiğimiz gıdalar,giydiğimiz elbiseler,aldığımız tüm ilaçlardır. İnorganik maddeler: Ca, K, SO4, fosfat, nitrat vb. dir. ATIKSULARIN ARITIMINDA UYGULANAN METOTLAR Fiziksel Arıtma(=Mekanik Arıtma): Atıksuda bulunan çökelebilen veya yüzen değişik boyutlardaki katı maddelerin uzaklaştırılması amacı ile uygulanan işlemlerdir. Bu amaçlar için; Izgara,elek,öğütücüler, dengeleme havuzları, kum tutucular, yüzdürme havuzları, çökeltim tankları, filtreler, vs kullanılır. Örneğin, atıksuda bulunan katı maddelerin fiziksel arıtma ile tutulması işlemi ile, %30-40 oranında organik madde giderimi sağlanarak, fiziksel arıtmayı takiben yer alan biyolojik arıtma ünitesinde giderilecek olan organik madde yükü de azaltılmış olur Sudan daha ağır olan katı maddelerin yerçekimi etkisi ile aşağıya doğru hareket etmeleri işlemi çökelme olarak tanımlanabilir.çökelme işlemi ile suyun bir tankın içerisinde belli bir süre bekletilerek askıdaki kirliliklerin giderilmesi amaçlanır. Boru içerisinde hızla gelen su akımı, bir tank içerisine alındığında hızında azalma olacaktır.içerisinde sudan daha yoğun maddeler yerçekimi nedeni ile çökelmeye başlayacaktır.diğer yönden daha az yoğun maddeler ise yüzeye doğru hareket edecektir.böylece suda bulunan Akm ler tankın tabanındaki çamur tabakasında tutularak sudan uzaklaştırılacaklardır.

14 Kimyasal Arıtma: Atıksu içerisinde çözünmüş halde bulunan kirleticilerin, kimyasal reaksiyonlar sonucunda çökebilir floklara dönüştürülmesi ile sudan ayrılması işlemidir. Özellikle, endüstriyel kaynaklı atıksuların (deri,tekstil,metal, vs) arıtılmasında kullanılan metotlardır. Biyolojik Arıtma: Atıksuda, koloidal ( mm) ya da çözünmüş halde bulunan, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere, biyolojik oksidasyon işlemi sonucunda sudan uzaklaştırılmasıdır. Biyolojik oksidasyon işlemi sonucunda organik maddeler, biyolojik floklara ya da gaz olarak atmosfere yayılan inorganik maddelere dönüşür.oluşan biyolojik floklar çökelme işlemi ile sudan uzaklaştırılırlar. ÖZET: Biyolojik ve kimyasal arıtmaların yükünü hafifletmek için öncelikle fiziksel ön işlemler uygulanır. Mekanik arıtma(=fiziksel arıtma) olarak isimlendirilen ızgara,kum tutucu ve ön çökeltim ünitelerinden meydana gelen ön işlemlerden sonra biyolojik veya kimyasal arıtma uygulanır. Sonra da biyolojik ya da kimyasal arıtma ile oluşan yumaklar mekanik işlemler ile sudan uzaklaştırılır. İri,yüzebilen maddeler, ince ızgarada Kum gibi inert maddeler kum tutucuda Çökebilen katılar ise, çökeltim havuzunda giderilir.

15 Çözünmüş ve koloidal organik madde oksidasyonu da havalandırma havuzunda gerçekleştirilir. İleri Atıksu Arıtımı: Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup bu sistemlere İLERİ ARITMA SİSTEMLERİ denmektedir. Her ne kadar askıda katı ve biyolojik olarak parçalanabilen organiklerin arıtımı için klasik ikinci kademe arıtma sistemleri (biyolojik,kimyasal) yeterli olsa da deşarjın göl, nehir, dere veya hassas bölgelere yapılması durumunda daha fazla arıtım gerekmekte, bu da ileri arıtma sistemlerinin ilavesini zorunlu kılmaktadır. BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ Biyolojik arıtma iki çeşittir; a) Anaerobik(=havasız ortam) Arıtma: b) Aerobik(=havalı ortam) Arıtma: yöntemidir. Biyolojik oksidasyon için aerobik mikroorganizmaların kullanılarak, oksijenli ortamda gerçekleştirilen arıtma Mikroorganizmalar için gerekli oksijenin suya verilmesi ya yapay olarak havalandırma tertibatı ile, ya da doğal olarak atmosferdeki hava ile temas şeklinde sağlanır. Havalandırma işleminin iki amacı vardır;

16 1.Arıtımı sağlayan aktif kütlenin yaşamının devam etmesi 2.Homojen bir karışım elde edilmesi ve tüm mikroorganizmaların askıda tutulmasıdır. Aerobik arıtma genel olarak, arıtımı gerçekleştiren mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre,iki büyük sınıfa ayrılır; 1-) Mikroorganizmaların askıda bulunduğu sistemler:aktif Çamur Prosesi gibi 2-) Mikroorganizmaların sabit bir yüzey üzerine tutunarak büyüdüğü sistemler: Biyofilm,Damlatmalı filtre, biyodisk gibi Mikroorganizmaların askıda bulunduğu AKTİF ÇAMUR PROSESİ karışımıdır. Aktif çamur,organik veya inorganik maddeler içeren atıksu ile hem canlı hem de ölü mikroorganizmaların Havalandırma havuzunda biyolojik floklar meydana getirilir ve son çökeltme havuzunda çökeltilerek sistemden atılır.bu çökelen yumaklara kısaca aktif çamur deriz Aktif çamur süreci, mikroorganizmaların organik maddeyi oksijen kullanarak ayrıştırmaları esasından yararlanılarak geliştirilen aerobik biyolojik arıtma sistemidir. Bu süreç kendinden sonra gelen bir son çökeltim havuzu tarafından izlenir. Aktif Çamur metodunda; Mikroorganizmaların askıda tutulması esastır. Havalandırma işlemi ile yaratılan türbülans,organik maddenin mikroorganizmalar ile üniform temasını sağlar. Difüzör veya yüzeysel havalandırıcılar, havalandırma işlemi için yeterlidir.

17 Genelde ızgara, kum tutucu ve ön çökeltim havuzundan oluşan fiziksel arıtma ünitelerinden sonra atıksu, aktif çamur havalandırma havuzuna verilir. Havalandırma havuzunda atıksudaki organik madde miktarı giderilirken, aktif çamur miktarı artar. Bu artan çamurun sistemden çekilmesi gerekir.bu çekilen çamur, artık(fazla) çamurdur.... Havalandırma havuzunda aktif çamur miktarını belli seviyede tutabilmek Daha iyi seviyede çökelen çamur elde etmek için, son çökeltim havuzunda çökelen çamurun bir kısmı tekrar havalandırma havuzuna verilir.bu işleme GERİ DEVİR denir. fi Bazen geri devir çamuru ayrı bir tankta havalandırılır ve böylece çamurda kalan kirliliğin eliminasyonu sağlanır. Sıvı-katı ayrımı son çökeltim havuzunda gerçekleşir. Katılar son çökeltme havuzunda çöktürülür ve yüzeyden arıtılmış duru su çıkışı sağlanır. AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNDE KULLANILAN PARAMETRELER MLSS(mg/L):Askıda katı madde(standart filtre kağıdı üzerinde tutulan madde miktarını tanımlar.) MLSS atıksu içerisindeki mikroorganizmaları temsil eder. MLVSS(mg/L):MLVSS, MLSS in organik içeriğidir..askıda uçucu katı madde mikroorganizma miktarı QC(gün) : Katı alıkonma süresi=çamur yaşı.mikroorganizmaların sistemde kalma süresidir. Etkin bir arıtım için mikroorganizmalar besin ile yeterli temas süresine sahip olmalıdır. Aktif çamur tipine bağlı olmak üzere çamur yaşı 3-30 gün arasında değişir.

18 T(gün): Hidrolik bekleme süresi F/M(kg BOI5/kg MLVSS.gün): Organik yükleme hızı.(çamur yükü). Aktif çamur havalandırma havuzuna verilen BOI ile, havuzdaki m.organizma arasındaki orandır.gelen atıksuyun BOI konsantrasyonu değişken olduğundan F kontrol edilemez,operatör çamur atma hızını ayarlayarak M(MLSS) değerini kontrol edebilir. BOI / kg MLSS.gün Mesela, F/M çok yüksek ise, sistemdeki M miktarını arttırmak için çamur atma hızı azaltılır.0,05-1,5 kg QR: Geri devir debisi LV(kg BOI5/m3.gün): Hacimsel yükleme KOI:Kimyasal oksijen ihtiyacı BOI:Biyolojik oksijen ihtiyacı BELLİ BAŞLI AKTİF ÇAMUR YÖNTEMLERİ: 1)Klasik Aktif çamur: Havalandırma tankı,çökeltim tankı ve geri devir sisteminin mevcut olduğu aktif çamur prosesleridir. 2)Uzun havalandırmalı aktif çamur: Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde,klasik aktif çamur sisteminde olduğu gibi, havalandırma işlemi ile çökeltim işlemi farklı gözlerde gerçekleşir.

19 Klasik sistemle aralarındaki temel fark,adından da anlaşılacağı gibi, havalandırma süresinin uzun oluşudur. Uzun havalandırmalı aktif çamur sürecinde,tüm mikroorganizmalar için yeterli sübtrat yoktur. Bunun sonucunda mikroorganizmalar birbirleriyle rekabet ederler ve sübtrat yokluğunda iç solunuma giderek kendi hücrelerini tüketirler. Bu durum çıkış suyu kalitesinin yükselmesine ve düşük çamur üretimine neden olur. Sistemin olumsuz yanı ise, 1.Yüksek oksijen gereksinimine sahip olması ve 2.Gerekli alıkonma süresinin sağlanması için büyük havuz hacmi gerektirmesidir. Havalandırma gözünde atıksu,sürekli olarak havalandırılır. Mikroorganizmaların canlı kalması için, blower denilen hava üreticiler tarafından difüzörler yardımı ile atıksuya hava verilir. fi Havalandırma havuzunda oluşan biyokütle,( havalandırma sürecinin içeriği karışık sıvı olarak da adlandırılır.) buradan biyolojik çökeltim havuzuna geçer. Biyokütle, belirli bir bekletme süresi sonunda sudan ayrılır ve temiz su savaklanarak klorlama havuzuna geçer veya klor enjeksiyonu boru içerisinden atıksuyun deşarjına bağlı olarak yapılır.

20 Klasik bir aktif çamur sisteminin akım diyagramı.

21 fi Biyolojik çökeltme havuzunda çöken çamur belli bir oranda ve sürekli olarak havalandırma gözüne geri devir ettirilir. Bu sayede havalandırma havuzunda bulunan biyokütle miktarı korunmuş ve organizma yoğunluğu istenen seviyede tutulmuş olur. Geri devri gerçekleştirecek olan çamur pompası, blower ile birlikte aynı sürede, eş zamanlı olarak çalışacaktır. Tesisteki atıksu miktarına göre, geri devir ve fazla çamur miktarları vanalar yardımı ile ayarlanacaktır. Uzun bir biyolojik oksidasyon süreci sonunda atık çamur oluşumu daha azdır. En yaygın kullanılan aktif çamur prosesidir. Enerji tüketimi fazla İşletme kolaylığı Yüksek enerji bedelini dengelemektedir. % mertebesinde arıtma verimi sağlar 3) Ardışık kesikli reaktör: Atıksu oluşumunun kesikli olduğu yerlerde uygulanır. o Havalandırma işlemi + çökeltim işlemi, aynı havuz içerisinde ardışık olarak yapılır. o Geri devir yoktur. o Aktif çamurun kalitesine göre belli periyotlarla çamur,çamur stabilizasyon havuzuna atılır. o Gelen atıksuların havalandırma ve çökeltim havuzuna alınmasıyla arıtma işlemi başlar. o Bir yandan atıksular reaktöre gelirken, diğer yandan blower ve difüzör sistemi ile havalandırılırlar. o Mikroorganizmalar havalandırma ile gelişirler ve kirletici organik maddeleri parçalayıp, su ve CO2 ye dönüştürürler.

22 o Organik maddeler parçalandıkça, BOI5 ve diğer kirletici parametreler azalır, aktif çamur oluşur. o Belirli bir havalandırma süresi sonunda, blower durur ve asla reaktöre atıksu alınmaz.çökelme işlemi başlar.çökelme esnasında aktif çamur ile su ayrışır.su deşarj edilerek sonraki periyot başlatılır. fifi Bu tip arıtma sistemlerinin en önemli özelliği; o Havuz sayısında azalma temin etmesi o Alanın az olmasıdır. Ardışık Kesikli Reaktör

23 ATIKSU ARITMA TESİSİ YERİNİN BELİRLENMESİ Alanın büyüklüğü ne olursa olsun her türlü yerleşim yerinde Arıtma tesisi yerleşim bölgesinin en düşük kotlu (çukur) yerinde seçilir. Bunun nedeni arıtma tesisine gelecek olan atıksuların, cazibe ile tesise gelmesinin sağlanmasıdır. Aksi halde yerleşim yerinin değişik yerlerine terfi merkezleri yapmak gerekecektir. Bunun önüne geçmenin tek yolu Arıtma tesisi yerinin belirlenmesinde tüm konutların atıksularının seçilen yere cazibeli olarak gelmesidir. ARITMA TESİSİ PLANI Arıtma tesisi yerinin belirlenmesini etkileyen bir faktör,bina atıksu çıkışlarıdır. Bina atıksu çıkış kotları tüm binalarda aynı olmalı Belirlenen Arıtma Tesisi sahasına ulaştığında değişik yerlerden gelen atıksu boruları yaklaşık aynı derinlikte olmalıdır. Yerleşim yerinin en düşük kotlu yerinde arıtma için gerekli alan yoksa o zaman yapılması gereken tek çözüm; Atıksuların tamamının yine bu noktada toplanması ve Arıtma için gerekli olan dengeleme havuzunun burada yapılması ile, diğer ünitelerin uygun arıtma alanı yerinde yapılmasıdır. Ayrıca atıksu toplama sistemine kesinlikle binaların veya diğer mahallerin yıkama suları, yağmur suları verilmemelidir. Yağmur suyu ayrı bir sistemle toplanmalı ve arıtmaya girişi olmamalıdır. Aksi halde Arıtma tesisinin boyutlandırılması ve çalıştırılması mümkün olmaz.

24 ATIKSU ARITMA SİSTEMİNDE BULUNAN ÜNİTE VE EKİPMANLAR

25 1)KABA IZGARA: Atıksu, tesise girmeden önce mutlaka kaba ızgaradan geçirilmelidir.buradaki amaç; Tesise istenmeyen irilikteki kaba atıkların(naylon, havlu,taş,poşet) girişini önlemek, Arıtma verimini düşürmemek, arıza ve tıkanmaları en aza indirmektir. Kaba Izgarada ızgara açıklıkları mm olmalıdır. 2)DENGELEME - EMNİYET HAVUZLARI: 3)HAVALANDIRMA HAVUZU: Atıksuda bulunan organik maddelerin, su, karbondioksit ve yeni hücrelere dönüştürüldüğü,aktif çamur ve çamur aktivitesi için havalandırma difüzör sisteminin bulunduğu gözdür. Difüzör Sistemi ve Blower: Havalandırma havuzunda bulunan difüzör sistemi ile atıksuyun kaybettiği oksijen tekrar suya verilir.burada esas, verilen oksijenin su içerisinde çözünmesidir. Bu nedenle, sistem verimi için; Difüzör cinsi, Hava miktarı, Hava hızı, Difüzör dağılımı çok önemlidir.

26 Difüzörler, atıksu miktarı ve havuz hacmine göre yeterli sayıda ve blowerin ürettiği oksijeni atıksuya tümüyle verebilecek şekilde olup, oksijenin su kütlesine homojen dağılımını sağlayabilmelidir. Homojen dağılımın sağlanması için, difüzör kapasitesi ile blower kapasitesi aralarındaki uyumun yanı sıra, difüzörlerin de boru donanımı ile homojen dağılımı gerekir ki, oksijen her tarafa eşit dağılsın. Difüzörler çok çeşitlidir: Disk Plaka, Boru, vs. Bunların tümü görev yapar.ancak hava akışı durduğunda gözeneklerin tıkanmaması ve verim kaybı olmaması için en uygun olanı, disk=diyaframlı (tabak, oval) difüzördür. Çünkü hava akımı durduğunda gözenekler kapanır ve çek valf görevi yapar.dolayısıyla gözenekler tıkanmaz ve atıksu blowera gitmez. Difüzörlere hava sevkeden ve blower dediğimiz makine de sistemin en önemli elemanıdır. Blower da bir nevi pompadır. Çalışma prensibi şöyledir: Havayı alır. Filtresinden geçirir. Difüzörlere verir. Difüzörlerin tıkanmamaları, patlamamaları, verim kaybına uğramamaları için blower filtresi çok önemlidir.

27 Blower filtresi sık sık temizlenmelidir.blower filtresi, blowerin zorlanarak yanmalarının önlenmesi ve difüzör verimi için her yıl değiştirilmelidir. Blower seçimi de, blowerin ömrü ve sistem verimi için çok önemlidir. Her tür pompa, iki karakteristik özelliği ile seçilir. i) Debi ii) Basınç Değeri Debi : Pompanın vereceği havanın miktarı, Basınç değeri ise manometrik yükseklik değeridir.manometrik yükseklik, difüzör üzerindeki suyun yüksekliğine göre blower seçilmelidir. Atıksuda veya içinde organik maddeler olan herhangi bir su kaynağında 3 tip bakteri vardır. Aerobik bakteriler, suda çözünmüş haldeki oksijeni kullanırlar. Anaerobik bakteriler, oksijenin bulunmadığı ortamda yaşarlar. Fakültatif bakteriler ise hem oksijenli, hem de oksijensiz ortamlarda yaşayacak şekilde kendilerini adapte ederler. Bu üç bakteri çeşidi de arıtma sistemlerinde önemli rol oynarlar. Bu bakteriler ve diğer canlı organizmalar sudaki veya atıksudaki organik maddeleri yerler. Yeterince çözünmüş oksijen varsa, aerobik ve fakültatif bakteriler aktif olacaktır. Ortamda bulunan bakterilerin sayısı, onların besini olan organik maddelere bağlıdır. Yani organik madde çok ise aerobik ve fakültatif bakteriler büyür ve hızla çoğalırlar. Tabiî ki yaşamaları için gerekli oksijen mevcutsa Ancak, suda çok fazla organik madde ve bakteri varsa, çözünmüş oksijen çabuk tükenirse bakteriler yaşayamaz, ve anaerobik bakteriler (yani oksijensiz) ortam bakterileri faaliyete geçerler, bunlar oksijenlerini organik katıların bozunmasından sağlarlar bu bozunma işlemi, yani anaerobik bozunma işlemi,aerobik bozunmadan farklı olarak ortama koku yayar.

28

29 30 Dakikalık Çökelme Testi: TESTİN YAPIMI 1) İyi karıştırılmış sıvı, bir kaba alınır ve 30 dakika çökelmesi için bekletilir. 2) Tesisteki değişimleri sağlıklı olarak gözlemleyebilmek için,bu işlemi düzenli olarak yapıp, işletme defterine düzenli olarak kayıt etmek zorundayız. 3) 30 dakika sonunda çökelen kütle % 30 mertebesinde olmalıdır. Az ise, çamur çürütme havuzuna çamur almayı durdurmalıyız, aksi durumda ise çamur alımını artırmalıyız. 4) ÇÖKELTME HAVUZU Çökeltim işlemi: Sudan daha yoğun olan askıdaki katı maddelerin, kimyasal veya biyolojik işlemlerle çökebilir hale geldikten sonra, yerçekimi etkisi ile çökelerek sudan ayrılmasıdır. Çökeltim işlemi çökeltim havuzlarında gerçekleşir. Çökeltim havuzlarında yüzeyde oluşacak köpük ve tabandaki çamur birikintilerinin uzaklaştırılması için uygun teçhizat gereklidir. Havalandırma havuzundan çökeltme havuzuna geçiş, çok düşük hızda gerçekleşecektir. Çökeltim havuzunda ağır olan aktif çamur dibe çökecek, üstte kalan duru su savaklanarak çok yavaş bir hızda ve kendiliğinden temiz su havuzuna geçecektir. Çökeltme havuzları yeterli alıkonma süresine ve yeterli çamur depolama özelliğine sahip olmalıdırlar ve çamurun çökerek sıkışması amacıyla konik şekilde yapılırlar.

30 TEMİZ SU HAVUZU: Arıtma prosesinde son göz olan temiz su havuzunda biriken arıtılmış suya, içerisinde bulunması muhtemel mikrobiyolojik canlılar nedeni ile klorlama yapılır ve arıtılmış su alıcı ortama verilir. Arıtılmış su eğer bahçe sulama amacıyla kullanılacaksa, kum filtresinden geçirilir.böylece çeşitli katı madde kaçakları da önlenmiş olur.bu kalitedeki çıkış suyu,bahçe sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmiş olur. 6) ÇAMUR ÇÜRÜTME HAVUZU: Çamur çürütme havuzu, fazla çamuru biriktirmek üzere kullanılır.çökeltme havuzunda çökelen aktif çamurun bir kısmı geri devrettirilir, fazla olan aktif çamur da çamur çürütme havuzuna verilir.çamur çürütme havuzuna da difüzör hattı çekilerek, aktif çamurun havalandırılması ile çamurun stabilizasyonu sağlanır. Bu havuzda biriktirilen çamur vidanjör ile uzaklaştırılabileceği gibi, gübre olarak da kullanılabilir. 7)KUM FİLTRESİ: Arıtma sistemlerinde pek çok mikroorganizma sudan ayrılıyor olsa da çıkış suyunda pek çok bakteri bulunmaktadır. Çıkış suyu bahçe sulamada kullanılıyor ise, ki bu zorunludur,hastalık yapıcı bakteriler insan bünyesine kolaylıkla geçecektir.bu nedenden dolayı çıkış suyunun iyi bir yöntem ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Dezenfeksiyon işlemi, insanlar için zararlı olan bakterilerin veya zararlı olan mikrobik organizmaların yok edilmesi için uygulanır.ancak,dezenfeksiyon ile sudaki mikroorganizmaların tamamı yok olmaz. %99 verim sağlanması için sıvı klor dozaj ayarının çok iyi yapılması gerekmektedir.

31 Filtrasyon, askıdaki katı maddeleri gidermek amacıyla gereklidir. İki ya da üç çeşit ve kademede kuvartz kumu ile süzme gerçekleşir. Çıkış suyu genellikle bahçe sulamada kullanılacağından, hem belirli bir sulama basıncı gerekecek hem de kod farkı olabileceği için kum filtreleri basınca dayanıklı olarak imal edilirler.

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Dalgıç pompaların yukarıda belirtilen avantajlarından faydalanabilmek amacıyla aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır.

Dalgıç pompaların yukarıda belirtilen avantajlarından faydalanabilmek amacıyla aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır. TEMİZ SU DALGIÇ POMPLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yeraltı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ODORIENT. Biyolojik Koku Arıtma Sistemi. www.bioorient.com.tr

ODORIENT. Biyolojik Koku Arıtma Sistemi. www.bioorient.com.tr Biyolojik Koku Arıtma Sistemi www.bioorient.com.tr www.bioorient.com.tr organik atıkların düşük oksijenli ortamlarda bile en verimli şekilde giderimini sağlayan özel bir bakteri kültürüdür. İçeriğindeki

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme sektör haberleri MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Membranlı tanklar (MT), Türkiye'ye 1990'lı yılların başında girmiş, doğal gazın yaygınlaşması ile

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU BİO-MAK BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ BİO -MAK çelik veya betonarme, silindirik/prizmatik, kompak bir atık su arıtma ünitesidir. Çalışmaya hazır olarak teslim edilen BİO-MAK toprak altında veya

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr ODORIENT ARITMA Biyolojik Arıtma Güçlendirici www.bioorient.com.tr www.bioorient.com.tr ODORIENT-ARITMA KULLANIM ALANLARI ODORIENT-ARITMA Biyolojik arıtma tesislerinde; Verimsiz arıtmaların verimini arttırmak,

Detaylı

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri Lamella Teknolojisi Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan, 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen, uygulamada ürün geliştirilememesi

Detaylı

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU 1 COK-0430T 2 COK-0430T FRANCİS TÜRBİN DENEYİ DENEYİN AMACI: Francis türbinin çalışma prensibini uygulamalı olarak öğrenmek ve performans karakteristiklerinin deneysel olarak ölçülmesi ile performans karakteristik

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Ertem Petrol Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Petrol Ayırıcılar

Ertem Petrol Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Petrol Ayırıcılar MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATLARI Ertem Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Ayırıcılar Don tehlikesi bulunmayan alanlara montaj için Ürün Kodları E8005 Serisi 1 ERTEM PETROL AYIRICILARI NASIL ÇALIŞIR?

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı