SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT"

Transkript

1 SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

2 Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel hal değişikliği ile dolaşım gerçekleşir. Buz,buhar ve sıvı halde bulunan su miktarı ne artar ne de azalır.buna karşın, suya olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Sanayileşme ve kentleşmenin sonucu, suya olan ihtiyacı arttırmakta ve buna paralel olarak kirlenmeyi de arttırmaktadır. Örneğin; 100 litre süt üretimi için litre suya, 100 kg kağıt üretimi için ton suya, 1ton çelik üretimi için ton suya ihtiyaç vardır. Köylerde,günde kişi başına su ihtiyacı 50 litre, Kasabalarda,100 litre Şehirlerde 200 litre dir. Her insan, çevreyi korumakla yükümlüdür. Çünkü çevre tüm vatandaşların ortak varlığıdır. Kırda ve kentte, Toprağın ve doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve korunması, Su,toprak ve havanın kirlenmesinin önlenmesi Ülkemizin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşaklara devredilmesi

3 Bunlarla ilgili önlemlerin alınması Çalışmaların yapılması, vatandaş olarak herkesin temel görevidir. Bu görevin koordinatörü de, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir. Farklı faaliyetler sonucu oluşan atıksuların arıtılıp,kabul edilebilir değerlerde alıcı ortama deşarj edilmesini sağlayan atıksu arıtma tesisleri, her ne kadar yönetmeliklere göre çevre mühendisliği bünyesinde gösterilse de elektrik,makine ve inşaat mühendisliği formasyonu ile birlikte düşünülmelidir. Arıtma tesisleri; Betonarme, Mekanik ekipman, Otomasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Yapısal olarak tamamen su tutucudur. Mutlaka statik projesine göre inşaa edilmiş ve izolasyonu yapılmış olmalıdır. Çevre kirliliği, çok büyük ölçüde insan faaliyetleri sonucu oluşmaktadır.insan faaliyetleri ile çevre kirlenmelerinin önlenmesine yönelik düzenlenen kanunlar bütününe ÇEVRE KANUNU denmektedir. YASALAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME Çevre ve toplum sağlığı,cumhuriyetin kuruluşundan beri, insan sağlığının önkoşulu sayılmıştır Anayasa sı madde 17 de Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. denmektedir. Madde 56 da ise, Çevre sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşın görevidir denmektedir.

4 1983 Çevre Kanunu da Kirleten öder prensibini somut hale getirmiştir. Para Cezaları: Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde- ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun olmayan şekilde- alıcı ortama verilmesi durumunda; 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanan para cezası miktarı 785 YTL dir. Bildirime rağmen suçun işlenmeye devam edilmesi durumunda da, para cezası miktarı 3,925 YTL dir. Yapılması gerekenler Kirli ve kullanılamaz haldeki sularıarıtarak, kullanılabilir hale getirmek Doğanın kirliliği tolare etme kapasitesi göz önüne alınarak düzenlenen, SKKY deşarj standartlarını sağlayarak, suyun alıcı ortama deşarjının yapılması veya Farklı şekillerde arıtılmış suyun tekrar kullanılması. Atıksuyun arıtılmasındaki temel hedef: Atıksuyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek etkilerin en az düzeye indirilmesini sağlamaktır. Atıksu parametrelerinden hangisinin ne derece arıtılacağı, kanunlar ve yönetmelikler ile belirlenmektedir..

5 olmaktadır. Bir akarsuya yapılacak deşarj ile, bir deniz ortamına veya göl ortamına yapılacak deşarj kriterleri farklı Arıtılmış sular eğer sulama suyu olarak kullanılacak ise,sulama suyu standartlarına göre arıtma kademelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Türk Çevre Kanunu nun Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği nde toplam nüfusa bağlı olarak, evsel atıksu deşarj standartları tablolar şeklinde belirtilmiştir.

6 TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/l) KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) PH Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-60 Kg/Gün arasında, Nüfus = )

7 Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları: Kompozit Numune: Belli zaman aralıkları ile belli miktarda alınan numunelerin karıştırılması ile elde edilir. Madde 29 Atıksudan alınan kompozit numunelerin analiz sonuçlarının Yönetmeliklerde belirlenen atıksu deşarj standart değerlerini aşmaması gerekmektedir. Atıksu sahipleri, gerekli deşarj standartlarını sağlamak için arıtma tesislerinin çıkış sularından deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak, sonuçları belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır. Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları: Madde 26- Alıcı ortama doğrudan yapılacak her türlü atıksu deşarjları için Bakanlıktan izin alınması mecburidir. Kirliliğin azaltılması ve arıtılması, Verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı, kirletenin sorumluluğundadır. geçerlidir; Alıcı su ortamlarında kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.

8 Faaliyet türlerine göre, alıcı ortama verilen atıksular için, SKKY ndeki tablolarda belirtilen deşarj standartları sağlanmalıdır. Deşarj İzin İşlemi Madde 40- Alıcı ortama deşarj için izin talep başvurusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği nde verilen başvuru formu ve deşarj izin formları gerçeğe uygun şekilde doldurulmalıdır. Alıcı ortama deşarj izni başvurusunda; Dosyanın eksiksiz olarak hazırlanması Alınan en az 2 adet, 24 saatlik veya 2 saatlik kompozit atık su numunesi analiz sonuçlarının da ekte bulunması gerekmektedir. Bu atıksu numune sonuçlarının aritmetik ortalamasının, Yönetmelik te belirtilen standartları sağlaması durumunda, müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde deşarj izin başvurusu sonuçlandırılır. Atıksuyun deşarjı için idare tarafından verilen izin 5 yıl süre ile geçerlidir. İzin belgeleri periyodik olarak yenilenir. Bu yenileme işlemi sırasında, idarece tesisin bir takım özellikleri incelenir. Daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı * Atıksu miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği * Daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği * Yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, * Ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı gibi

9 Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğünün Devamı: Madde 38- Deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı ortama izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamaya ve atıksu deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdür. İzin sahibi olmak, cezai ve hukuki işlem uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu hususların herhangi birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde mükellefin izin işlemine yeni baştan başlaması ve bu yönetmeliğin 26 ve 37 nci maddelerinde belirtilen ilkelere göre yeniden izin belgesi alması zorunludur. Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğünün Devamı: Madde 39- Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde aşağıdaki işlemler uygulanır. : a) Deşarjın izin verildiği şekilde kullanımı esnasında alıcı ortamın mevcut veya ileriye yönelik kullanım amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edildiğinde, deşarj limitleri sınırlandırılır. b) Atıksu deşarj izni verilirken idare tarafından konulmuş hükümlere uygun şekilde deşarj yapılmadığı tespit edilerek bir yıl içerisinde iki defa cezai işleme tabi tutulan işletmelerin faaliyeti belirli bir süre durdurulur, bu süre sonunda da idarece istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda deşarj izni iptal edilir. Deşarj İzninin Sınırlandırılması veya İptali: Madde 39- Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde aşağıdaki işlemler uygulanır. Deşarjın izin verildiği şekilde yapılması durumunda bile, alıcı ortamın olumsuz etkilere maruz kaldığı tespit edildiğinde, deşarj limitleri sınırlandırılabilir.

10 Atıksu deşarj izni verildikten sonra, idare tarafından konulmuş hükümlere uygun şekilde deşarj yapılmadığı tespit edilerek, bir yıl içerisinde iki defa cezai işleme uygulanan işletmelerin faaliyeti belirli bir süre durdurulur, bu süre sonunda da idarece istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda deşarj izni iptal edilir. Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı: Madde 28- Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Teknik Usuller Tebliği nde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, sulama suyu olarak kullanılması teşvik edilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve yapılması gereken incelemeler, Teknik Usuller Tebliği ne göre yapılır. İşletme İzni ve Haber Verme Yükümlülüğü: Madde 11 : Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler, mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe, kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izini verilmez. Atıksular; ATIKSU ARITIM PROSESLERİ o Evsel o Endüstriyel olmak üzere; kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara göre arıtma yöntemleri de değişir. Atıksuların genellikle %99 undan daha yüksek bir kısmı su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşmaktadır.

11 a) Fiziksel Özellikler: TKM : ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ v Toplam katı maddelerin büyük bir kısmı çözünmüş halde,geri kalan kısmı ise askıda halde bulunurlar. v Çözünmüş ve askıdaki katılar sabit veya uçucu halde bulunurlar. v Arıtma işlemlerinin çoğu askıdaki katı maddeleri ve uçucu çözünmüş katı maddelerin uzaklaştırılması için tasarlanır. Koku : v Atıksuda bulunan organik maddelerin bozulması ile oluşan gazlar kokuya neden olur. v Taze atıksu kendine has bir küf kokusuna sahiptir. v Havalandırmasız ortamda kalan atıksu, kısa süre içerisinde septik hale gelir. v Anaerobik koşullara sahip atıksu,çürük yumurta kokusuna sahip hidrojen sülfür yayımlar.arıtma tesisinde bu kokunun duyulması, ilgili süreçlere hava verilmesi gerektiğini gösterir. Sıcaklık : v Bünyesinde taşınan termal enerjiyi gösterir. v Yıllık ort. atıksu sıcaklığı ºC arasında değişir. v Ani sıcaklık artışı sisteme endüstriyel bir atıksu deşarjı olduğu anlamına gelir. v Ani düşüş ise,yağmur suyu girdisini işaret eder. Renk : v Atıksuyun rengi katı maddelerin varlığına bağlıdır. v Normal taze atıksu,kahverengi- gri renge sahipken,

12 v Anaerobik koşullara sahip atıksu ise, siyah renktedir. b)kimyasal özellikler: Biyolojik oksijen ihtiyacı(boi5) : Atıksu numunesinin 5 gün boyunca stabilizasyonu için gerekli olan toplam oksijen ihtiyacını tanımlar.biyolojik aktivite sıcaklığa bağlı olduğundan ve test 20 gün sürdüğünden,test 5 gün süre ve 20 C sıcaklık ile Standardize edilmiştir.bu test ile mevcut besi maddesi miktarı saptanır. Kimyasal oksijen ihtiyacı(koi):atıksuların organik madde içeriğini ölçmek için, kimyasal bir madde ile oksidasyon işlemi gerçekleştirilir. Ph : Atıksudaki H+ iyonunun konsantrasyonunu gösterir.evsel atıksuların Ph ı 7-8 aralığındadır.bu aralık mikroorganizmaların aktivasyon aralığıdır.anaerobik koşullar sistemin ph ını düşürür. Klorür : Evsel atıksulardaki klorürün belli başlı kaynağı insan idrarıdır. Azot : Atıksudaki mikroorganizmalar için besin maddesidir.atıksulardaki azot başlıca,proteinli maddelerden ve üreden kaynaklanmaktadır. Fosfor : Atıksudaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir. Gazlar : Azot gazı,oksijen,co2, amonyak ve metandır.çözünmüş oksijen,aerobik canlıların solunumu için gereklidir.atıksulardaki oksijen miktarı mikroorganizmaların tüketiminden dolayı çok düşüktür.

13 Kirleticiler, organik veya inorganik maddelerden oluşur; Organik maddeler: Hidrojen,karbon,azot ve fosfor elementi içeren bileşikler,cilt ve kasları meydana getiren DNA,yediğimiz,içtiğimiz gıdalar,giydiğimiz elbiseler,aldığımız tüm ilaçlardır. İnorganik maddeler: Ca, K, SO4, fosfat, nitrat vb. dir. ATIKSULARIN ARITIMINDA UYGULANAN METOTLAR Fiziksel Arıtma(=Mekanik Arıtma): Atıksuda bulunan çökelebilen veya yüzen değişik boyutlardaki katı maddelerin uzaklaştırılması amacı ile uygulanan işlemlerdir. Bu amaçlar için; Izgara,elek,öğütücüler, dengeleme havuzları, kum tutucular, yüzdürme havuzları, çökeltim tankları, filtreler, vs kullanılır. Örneğin, atıksuda bulunan katı maddelerin fiziksel arıtma ile tutulması işlemi ile, %30-40 oranında organik madde giderimi sağlanarak, fiziksel arıtmayı takiben yer alan biyolojik arıtma ünitesinde giderilecek olan organik madde yükü de azaltılmış olur Sudan daha ağır olan katı maddelerin yerçekimi etkisi ile aşağıya doğru hareket etmeleri işlemi çökelme olarak tanımlanabilir.çökelme işlemi ile suyun bir tankın içerisinde belli bir süre bekletilerek askıdaki kirliliklerin giderilmesi amaçlanır. Boru içerisinde hızla gelen su akımı, bir tank içerisine alındığında hızında azalma olacaktır.içerisinde sudan daha yoğun maddeler yerçekimi nedeni ile çökelmeye başlayacaktır.diğer yönden daha az yoğun maddeler ise yüzeye doğru hareket edecektir.böylece suda bulunan Akm ler tankın tabanındaki çamur tabakasında tutularak sudan uzaklaştırılacaklardır.

14 Kimyasal Arıtma: Atıksu içerisinde çözünmüş halde bulunan kirleticilerin, kimyasal reaksiyonlar sonucunda çökebilir floklara dönüştürülmesi ile sudan ayrılması işlemidir. Özellikle, endüstriyel kaynaklı atıksuların (deri,tekstil,metal, vs) arıtılmasında kullanılan metotlardır. Biyolojik Arıtma: Atıksuda, koloidal ( mm) ya da çözünmüş halde bulunan, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere, biyolojik oksidasyon işlemi sonucunda sudan uzaklaştırılmasıdır. Biyolojik oksidasyon işlemi sonucunda organik maddeler, biyolojik floklara ya da gaz olarak atmosfere yayılan inorganik maddelere dönüşür.oluşan biyolojik floklar çökelme işlemi ile sudan uzaklaştırılırlar. ÖZET: Biyolojik ve kimyasal arıtmaların yükünü hafifletmek için öncelikle fiziksel ön işlemler uygulanır. Mekanik arıtma(=fiziksel arıtma) olarak isimlendirilen ızgara,kum tutucu ve ön çökeltim ünitelerinden meydana gelen ön işlemlerden sonra biyolojik veya kimyasal arıtma uygulanır. Sonra da biyolojik ya da kimyasal arıtma ile oluşan yumaklar mekanik işlemler ile sudan uzaklaştırılır. İri,yüzebilen maddeler, ince ızgarada Kum gibi inert maddeler kum tutucuda Çökebilen katılar ise, çökeltim havuzunda giderilir.

15 Çözünmüş ve koloidal organik madde oksidasyonu da havalandırma havuzunda gerçekleştirilir. İleri Atıksu Arıtımı: Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup bu sistemlere İLERİ ARITMA SİSTEMLERİ denmektedir. Her ne kadar askıda katı ve biyolojik olarak parçalanabilen organiklerin arıtımı için klasik ikinci kademe arıtma sistemleri (biyolojik,kimyasal) yeterli olsa da deşarjın göl, nehir, dere veya hassas bölgelere yapılması durumunda daha fazla arıtım gerekmekte, bu da ileri arıtma sistemlerinin ilavesini zorunlu kılmaktadır. BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ Biyolojik arıtma iki çeşittir; a) Anaerobik(=havasız ortam) Arıtma: b) Aerobik(=havalı ortam) Arıtma: yöntemidir. Biyolojik oksidasyon için aerobik mikroorganizmaların kullanılarak, oksijenli ortamda gerçekleştirilen arıtma Mikroorganizmalar için gerekli oksijenin suya verilmesi ya yapay olarak havalandırma tertibatı ile, ya da doğal olarak atmosferdeki hava ile temas şeklinde sağlanır. Havalandırma işleminin iki amacı vardır;

16 1.Arıtımı sağlayan aktif kütlenin yaşamının devam etmesi 2.Homojen bir karışım elde edilmesi ve tüm mikroorganizmaların askıda tutulmasıdır. Aerobik arıtma genel olarak, arıtımı gerçekleştiren mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre,iki büyük sınıfa ayrılır; 1-) Mikroorganizmaların askıda bulunduğu sistemler:aktif Çamur Prosesi gibi 2-) Mikroorganizmaların sabit bir yüzey üzerine tutunarak büyüdüğü sistemler: Biyofilm,Damlatmalı filtre, biyodisk gibi Mikroorganizmaların askıda bulunduğu AKTİF ÇAMUR PROSESİ karışımıdır. Aktif çamur,organik veya inorganik maddeler içeren atıksu ile hem canlı hem de ölü mikroorganizmaların Havalandırma havuzunda biyolojik floklar meydana getirilir ve son çökeltme havuzunda çökeltilerek sistemden atılır.bu çökelen yumaklara kısaca aktif çamur deriz Aktif çamur süreci, mikroorganizmaların organik maddeyi oksijen kullanarak ayrıştırmaları esasından yararlanılarak geliştirilen aerobik biyolojik arıtma sistemidir. Bu süreç kendinden sonra gelen bir son çökeltim havuzu tarafından izlenir. Aktif Çamur metodunda; Mikroorganizmaların askıda tutulması esastır. Havalandırma işlemi ile yaratılan türbülans,organik maddenin mikroorganizmalar ile üniform temasını sağlar. Difüzör veya yüzeysel havalandırıcılar, havalandırma işlemi için yeterlidir.

17 Genelde ızgara, kum tutucu ve ön çökeltim havuzundan oluşan fiziksel arıtma ünitelerinden sonra atıksu, aktif çamur havalandırma havuzuna verilir. Havalandırma havuzunda atıksudaki organik madde miktarı giderilirken, aktif çamur miktarı artar. Bu artan çamurun sistemden çekilmesi gerekir.bu çekilen çamur, artık(fazla) çamurdur.... Havalandırma havuzunda aktif çamur miktarını belli seviyede tutabilmek Daha iyi seviyede çökelen çamur elde etmek için, son çökeltim havuzunda çökelen çamurun bir kısmı tekrar havalandırma havuzuna verilir.bu işleme GERİ DEVİR denir. fi Bazen geri devir çamuru ayrı bir tankta havalandırılır ve böylece çamurda kalan kirliliğin eliminasyonu sağlanır. Sıvı-katı ayrımı son çökeltim havuzunda gerçekleşir. Katılar son çökeltme havuzunda çöktürülür ve yüzeyden arıtılmış duru su çıkışı sağlanır. AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNDE KULLANILAN PARAMETRELER MLSS(mg/L):Askıda katı madde(standart filtre kağıdı üzerinde tutulan madde miktarını tanımlar.) MLSS atıksu içerisindeki mikroorganizmaları temsil eder. MLVSS(mg/L):MLVSS, MLSS in organik içeriğidir..askıda uçucu katı madde mikroorganizma miktarı QC(gün) : Katı alıkonma süresi=çamur yaşı.mikroorganizmaların sistemde kalma süresidir. Etkin bir arıtım için mikroorganizmalar besin ile yeterli temas süresine sahip olmalıdır. Aktif çamur tipine bağlı olmak üzere çamur yaşı 3-30 gün arasında değişir.

18 T(gün): Hidrolik bekleme süresi F/M(kg BOI5/kg MLVSS.gün): Organik yükleme hızı.(çamur yükü). Aktif çamur havalandırma havuzuna verilen BOI ile, havuzdaki m.organizma arasındaki orandır.gelen atıksuyun BOI konsantrasyonu değişken olduğundan F kontrol edilemez,operatör çamur atma hızını ayarlayarak M(MLSS) değerini kontrol edebilir. BOI / kg MLSS.gün Mesela, F/M çok yüksek ise, sistemdeki M miktarını arttırmak için çamur atma hızı azaltılır.0,05-1,5 kg QR: Geri devir debisi LV(kg BOI5/m3.gün): Hacimsel yükleme KOI:Kimyasal oksijen ihtiyacı BOI:Biyolojik oksijen ihtiyacı BELLİ BAŞLI AKTİF ÇAMUR YÖNTEMLERİ: 1)Klasik Aktif çamur: Havalandırma tankı,çökeltim tankı ve geri devir sisteminin mevcut olduğu aktif çamur prosesleridir. 2)Uzun havalandırmalı aktif çamur: Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde,klasik aktif çamur sisteminde olduğu gibi, havalandırma işlemi ile çökeltim işlemi farklı gözlerde gerçekleşir.

19 Klasik sistemle aralarındaki temel fark,adından da anlaşılacağı gibi, havalandırma süresinin uzun oluşudur. Uzun havalandırmalı aktif çamur sürecinde,tüm mikroorganizmalar için yeterli sübtrat yoktur. Bunun sonucunda mikroorganizmalar birbirleriyle rekabet ederler ve sübtrat yokluğunda iç solunuma giderek kendi hücrelerini tüketirler. Bu durum çıkış suyu kalitesinin yükselmesine ve düşük çamur üretimine neden olur. Sistemin olumsuz yanı ise, 1.Yüksek oksijen gereksinimine sahip olması ve 2.Gerekli alıkonma süresinin sağlanması için büyük havuz hacmi gerektirmesidir. Havalandırma gözünde atıksu,sürekli olarak havalandırılır. Mikroorganizmaların canlı kalması için, blower denilen hava üreticiler tarafından difüzörler yardımı ile atıksuya hava verilir. fi Havalandırma havuzunda oluşan biyokütle,( havalandırma sürecinin içeriği karışık sıvı olarak da adlandırılır.) buradan biyolojik çökeltim havuzuna geçer. Biyokütle, belirli bir bekletme süresi sonunda sudan ayrılır ve temiz su savaklanarak klorlama havuzuna geçer veya klor enjeksiyonu boru içerisinden atıksuyun deşarjına bağlı olarak yapılır.

20 Klasik bir aktif çamur sisteminin akım diyagramı.

21 fi Biyolojik çökeltme havuzunda çöken çamur belli bir oranda ve sürekli olarak havalandırma gözüne geri devir ettirilir. Bu sayede havalandırma havuzunda bulunan biyokütle miktarı korunmuş ve organizma yoğunluğu istenen seviyede tutulmuş olur. Geri devri gerçekleştirecek olan çamur pompası, blower ile birlikte aynı sürede, eş zamanlı olarak çalışacaktır. Tesisteki atıksu miktarına göre, geri devir ve fazla çamur miktarları vanalar yardımı ile ayarlanacaktır. Uzun bir biyolojik oksidasyon süreci sonunda atık çamur oluşumu daha azdır. En yaygın kullanılan aktif çamur prosesidir. Enerji tüketimi fazla İşletme kolaylığı Yüksek enerji bedelini dengelemektedir. % mertebesinde arıtma verimi sağlar 3) Ardışık kesikli reaktör: Atıksu oluşumunun kesikli olduğu yerlerde uygulanır. o Havalandırma işlemi + çökeltim işlemi, aynı havuz içerisinde ardışık olarak yapılır. o Geri devir yoktur. o Aktif çamurun kalitesine göre belli periyotlarla çamur,çamur stabilizasyon havuzuna atılır. o Gelen atıksuların havalandırma ve çökeltim havuzuna alınmasıyla arıtma işlemi başlar. o Bir yandan atıksular reaktöre gelirken, diğer yandan blower ve difüzör sistemi ile havalandırılırlar. o Mikroorganizmalar havalandırma ile gelişirler ve kirletici organik maddeleri parçalayıp, su ve CO2 ye dönüştürürler.

22 o Organik maddeler parçalandıkça, BOI5 ve diğer kirletici parametreler azalır, aktif çamur oluşur. o Belirli bir havalandırma süresi sonunda, blower durur ve asla reaktöre atıksu alınmaz.çökelme işlemi başlar.çökelme esnasında aktif çamur ile su ayrışır.su deşarj edilerek sonraki periyot başlatılır. fifi Bu tip arıtma sistemlerinin en önemli özelliği; o Havuz sayısında azalma temin etmesi o Alanın az olmasıdır. Ardışık Kesikli Reaktör

23 ATIKSU ARITMA TESİSİ YERİNİN BELİRLENMESİ Alanın büyüklüğü ne olursa olsun her türlü yerleşim yerinde Arıtma tesisi yerleşim bölgesinin en düşük kotlu (çukur) yerinde seçilir. Bunun nedeni arıtma tesisine gelecek olan atıksuların, cazibe ile tesise gelmesinin sağlanmasıdır. Aksi halde yerleşim yerinin değişik yerlerine terfi merkezleri yapmak gerekecektir. Bunun önüne geçmenin tek yolu Arıtma tesisi yerinin belirlenmesinde tüm konutların atıksularının seçilen yere cazibeli olarak gelmesidir. ARITMA TESİSİ PLANI Arıtma tesisi yerinin belirlenmesini etkileyen bir faktör,bina atıksu çıkışlarıdır. Bina atıksu çıkış kotları tüm binalarda aynı olmalı Belirlenen Arıtma Tesisi sahasına ulaştığında değişik yerlerden gelen atıksu boruları yaklaşık aynı derinlikte olmalıdır. Yerleşim yerinin en düşük kotlu yerinde arıtma için gerekli alan yoksa o zaman yapılması gereken tek çözüm; Atıksuların tamamının yine bu noktada toplanması ve Arıtma için gerekli olan dengeleme havuzunun burada yapılması ile, diğer ünitelerin uygun arıtma alanı yerinde yapılmasıdır. Ayrıca atıksu toplama sistemine kesinlikle binaların veya diğer mahallerin yıkama suları, yağmur suları verilmemelidir. Yağmur suyu ayrı bir sistemle toplanmalı ve arıtmaya girişi olmamalıdır. Aksi halde Arıtma tesisinin boyutlandırılması ve çalıştırılması mümkün olmaz.

24 ATIKSU ARITMA SİSTEMİNDE BULUNAN ÜNİTE VE EKİPMANLAR

25 1)KABA IZGARA: Atıksu, tesise girmeden önce mutlaka kaba ızgaradan geçirilmelidir.buradaki amaç; Tesise istenmeyen irilikteki kaba atıkların(naylon, havlu,taş,poşet) girişini önlemek, Arıtma verimini düşürmemek, arıza ve tıkanmaları en aza indirmektir. Kaba Izgarada ızgara açıklıkları mm olmalıdır. 2)DENGELEME - EMNİYET HAVUZLARI: 3)HAVALANDIRMA HAVUZU: Atıksuda bulunan organik maddelerin, su, karbondioksit ve yeni hücrelere dönüştürüldüğü,aktif çamur ve çamur aktivitesi için havalandırma difüzör sisteminin bulunduğu gözdür. Difüzör Sistemi ve Blower: Havalandırma havuzunda bulunan difüzör sistemi ile atıksuyun kaybettiği oksijen tekrar suya verilir.burada esas, verilen oksijenin su içerisinde çözünmesidir. Bu nedenle, sistem verimi için; Difüzör cinsi, Hava miktarı, Hava hızı, Difüzör dağılımı çok önemlidir.

26 Difüzörler, atıksu miktarı ve havuz hacmine göre yeterli sayıda ve blowerin ürettiği oksijeni atıksuya tümüyle verebilecek şekilde olup, oksijenin su kütlesine homojen dağılımını sağlayabilmelidir. Homojen dağılımın sağlanması için, difüzör kapasitesi ile blower kapasitesi aralarındaki uyumun yanı sıra, difüzörlerin de boru donanımı ile homojen dağılımı gerekir ki, oksijen her tarafa eşit dağılsın. Difüzörler çok çeşitlidir: Disk Plaka, Boru, vs. Bunların tümü görev yapar.ancak hava akışı durduğunda gözeneklerin tıkanmaması ve verim kaybı olmaması için en uygun olanı, disk=diyaframlı (tabak, oval) difüzördür. Çünkü hava akımı durduğunda gözenekler kapanır ve çek valf görevi yapar.dolayısıyla gözenekler tıkanmaz ve atıksu blowera gitmez. Difüzörlere hava sevkeden ve blower dediğimiz makine de sistemin en önemli elemanıdır. Blower da bir nevi pompadır. Çalışma prensibi şöyledir: Havayı alır. Filtresinden geçirir. Difüzörlere verir. Difüzörlerin tıkanmamaları, patlamamaları, verim kaybına uğramamaları için blower filtresi çok önemlidir.

27 Blower filtresi sık sık temizlenmelidir.blower filtresi, blowerin zorlanarak yanmalarının önlenmesi ve difüzör verimi için her yıl değiştirilmelidir. Blower seçimi de, blowerin ömrü ve sistem verimi için çok önemlidir. Her tür pompa, iki karakteristik özelliği ile seçilir. i) Debi ii) Basınç Değeri Debi : Pompanın vereceği havanın miktarı, Basınç değeri ise manometrik yükseklik değeridir.manometrik yükseklik, difüzör üzerindeki suyun yüksekliğine göre blower seçilmelidir. Atıksuda veya içinde organik maddeler olan herhangi bir su kaynağında 3 tip bakteri vardır. Aerobik bakteriler, suda çözünmüş haldeki oksijeni kullanırlar. Anaerobik bakteriler, oksijenin bulunmadığı ortamda yaşarlar. Fakültatif bakteriler ise hem oksijenli, hem de oksijensiz ortamlarda yaşayacak şekilde kendilerini adapte ederler. Bu üç bakteri çeşidi de arıtma sistemlerinde önemli rol oynarlar. Bu bakteriler ve diğer canlı organizmalar sudaki veya atıksudaki organik maddeleri yerler. Yeterince çözünmüş oksijen varsa, aerobik ve fakültatif bakteriler aktif olacaktır. Ortamda bulunan bakterilerin sayısı, onların besini olan organik maddelere bağlıdır. Yani organik madde çok ise aerobik ve fakültatif bakteriler büyür ve hızla çoğalırlar. Tabiî ki yaşamaları için gerekli oksijen mevcutsa Ancak, suda çok fazla organik madde ve bakteri varsa, çözünmüş oksijen çabuk tükenirse bakteriler yaşayamaz, ve anaerobik bakteriler (yani oksijensiz) ortam bakterileri faaliyete geçerler, bunlar oksijenlerini organik katıların bozunmasından sağlarlar bu bozunma işlemi, yani anaerobik bozunma işlemi,aerobik bozunmadan farklı olarak ortama koku yayar.

28

29 30 Dakikalık Çökelme Testi: TESTİN YAPIMI 1) İyi karıştırılmış sıvı, bir kaba alınır ve 30 dakika çökelmesi için bekletilir. 2) Tesisteki değişimleri sağlıklı olarak gözlemleyebilmek için,bu işlemi düzenli olarak yapıp, işletme defterine düzenli olarak kayıt etmek zorundayız. 3) 30 dakika sonunda çökelen kütle % 30 mertebesinde olmalıdır. Az ise, çamur çürütme havuzuna çamur almayı durdurmalıyız, aksi durumda ise çamur alımını artırmalıyız. 4) ÇÖKELTME HAVUZU Çökeltim işlemi: Sudan daha yoğun olan askıdaki katı maddelerin, kimyasal veya biyolojik işlemlerle çökebilir hale geldikten sonra, yerçekimi etkisi ile çökelerek sudan ayrılmasıdır. Çökeltim işlemi çökeltim havuzlarında gerçekleşir. Çökeltim havuzlarında yüzeyde oluşacak köpük ve tabandaki çamur birikintilerinin uzaklaştırılması için uygun teçhizat gereklidir. Havalandırma havuzundan çökeltme havuzuna geçiş, çok düşük hızda gerçekleşecektir. Çökeltim havuzunda ağır olan aktif çamur dibe çökecek, üstte kalan duru su savaklanarak çok yavaş bir hızda ve kendiliğinden temiz su havuzuna geçecektir. Çökeltme havuzları yeterli alıkonma süresine ve yeterli çamur depolama özelliğine sahip olmalıdırlar ve çamurun çökerek sıkışması amacıyla konik şekilde yapılırlar.

30 TEMİZ SU HAVUZU: Arıtma prosesinde son göz olan temiz su havuzunda biriken arıtılmış suya, içerisinde bulunması muhtemel mikrobiyolojik canlılar nedeni ile klorlama yapılır ve arıtılmış su alıcı ortama verilir. Arıtılmış su eğer bahçe sulama amacıyla kullanılacaksa, kum filtresinden geçirilir.böylece çeşitli katı madde kaçakları da önlenmiş olur.bu kalitedeki çıkış suyu,bahçe sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmiş olur. 6) ÇAMUR ÇÜRÜTME HAVUZU: Çamur çürütme havuzu, fazla çamuru biriktirmek üzere kullanılır.çökeltme havuzunda çökelen aktif çamurun bir kısmı geri devrettirilir, fazla olan aktif çamur da çamur çürütme havuzuna verilir.çamur çürütme havuzuna da difüzör hattı çekilerek, aktif çamurun havalandırılması ile çamurun stabilizasyonu sağlanır. Bu havuzda biriktirilen çamur vidanjör ile uzaklaştırılabileceği gibi, gübre olarak da kullanılabilir. 7)KUM FİLTRESİ: Arıtma sistemlerinde pek çok mikroorganizma sudan ayrılıyor olsa da çıkış suyunda pek çok bakteri bulunmaktadır. Çıkış suyu bahçe sulamada kullanılıyor ise, ki bu zorunludur,hastalık yapıcı bakteriler insan bünyesine kolaylıkla geçecektir.bu nedenden dolayı çıkış suyunun iyi bir yöntem ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Dezenfeksiyon işlemi, insanlar için zararlı olan bakterilerin veya zararlı olan mikrobik organizmaların yok edilmesi için uygulanır.ancak,dezenfeksiyon ile sudaki mikroorganizmaların tamamı yok olmaz. %99 verim sağlanması için sıvı klor dozaj ayarının çok iyi yapılması gerekmektedir.

31 Filtrasyon, askıdaki katı maddeleri gidermek amacıyla gereklidir. İki ya da üç çeşit ve kademede kuvartz kumu ile süzme gerçekleşir. Çıkış suyu genellikle bahçe sulamada kullanılacağından, hem belirli bir sulama basıncı gerekecek hem de kod farkı olabileceği için kum filtreleri basınca dayanıklı olarak imal edilirler.

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ GENEL KURALLAR TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey cad, 112 Bakanlıklar ANKARA NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ İÇİN YER ALTI SUYU VE KUYU SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALIMATI

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı