Şekil Gaz kalibrasyon sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 4-21. Gaz kalibrasyon sistemi"

Transkript

1 4. BÖLÜM - SORULAR 4-1. Seyreltik bir evsel atıksu nehre deşarj edilmeden önce bir havuzda (pond) arıtılmaktadır. Havuz girişindeki debi, Q=4000 m 3 /gün ve BOİ derişimi C giriş =25 mg/l'dir. Havuzun hacmi m 3 'tür. Havuzdaki arıtımın amacı deşarj öncesi BOİ azalımının/bozulumunun gerçekleşeceği süreyi sağlamaktır (BOİ bir kirlilik değil aslında bir gösterge, bu yüzden gidermek fiili yerine azalmak ya da bozulmak fiillerinden birini kullanmak daha doğru geldi bana. Biyolojik Oksijen İhtiyacının azalması gibi mesela). Havuzdaki BOİ bozunumu birinci derece tepkime kinetiğine uygun ve hız sabiti ise 0,25 1/gün'dür. Havuz çıkışındaki BOİ derişimi mg/l cinsinden nedir? 4-2. Aşağıdaki tüm problemler için şu soruları cevaplayınız. (Problemleri çözmek için hesap yapmak zorunda değilsiniz) (i) Problemi çözmek için hangi kontrol hacmini kullanırsınız? (ii) Problemdeki koşullar ve derişimler zamanla değişiyor mu? (iii) Problem kararlı veya kararsız halde midir? Neden? (iv) Kontrol hacmi içerisinde kimyasal tepkime ile bir madde üretilmekte veya parçalanmakta mıdır? Neden? (v) Kimyasal bozunabilir veya bozunmayan bir nitelikte midir? Neden? (a) Bir kimyasal üretim tesisinde kaza ile bir kirletici salınımı olmuştur. Bu döküntü (sızıntı), tesisin yakınındaki bir gölde kirliliğe neden olmuştur. Göl küçük bir dereye karışmaktadır. Reaksiyona girmeyen (inert) bu kirleticinin gölde ve gölden beslenen derede güvenli bir seviyeye ulaşması ne kadar sürer? (b) Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan karbondioksit (CO 2 ) emisyonları atmosferin tamamına dağılır. Bu emisyonların, doğrudan tüm atmosferde dağıldığını ve CO 2 'in kimyasal olarak bozunmadığını varsayınız. Eğer CO 2 'in toplam emisyon hızı ve atmosfer hacmi bilinirse, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin artış hızı ppm/yıl cinsinden nedir? (c) Bir oda spreyi sabit bir hızda odaya koku yaymaktadır. Koku tüm odaya yayılmakta ve Q debisiyle odaya temiz hava getiren havalandırma sistemi ile seyrelmektedir. Odadaki nihai parfüm derişimi nedir? (Parfümün birinci derece bozunma hız sabiti odadaki temiz havaya karışma süresince geçen zamana kıyasla çok düşüktür.) 4-3. Bir hava kirliliği ölçüm cihazının kalibrasyonu için iki gaz içeren bir karışım kullanılmıştır. Kalibrasyon sistemi Şekil 4-21'de gösterilmektedir. Kalibrasyon gazı derişimi, C cal =4,90 ppm v, debisi, Q cal =0,010 L/dk ve toplam gaz debisi (akış hızı), Q toplam =1,000 L/dk ise karışım sonrası gaz derişimi (C d/s ) ne olur? (Karışım noktasındaki derişimi sıfır olarak kabul ediniz.) Şekil Gaz kalibrasyon sistemi

2 4-4. Bir evin zeminindeki çatlaklardan eve radon sızdığını düşünelim. Evin toplam hacmi 650 m 3 'tür (ev içerisindeki gazın iyi karıştığını kabul ediniz). Radon kaynağı, 250 pci/sn gaz yaymaktadır (pci veya picocuries, radon gazının miktarı ile orantılı bir birimdir ve gazın radyoaktivitesini gösterir). Giriş ve çıkış hava hacmi, eve giren veya çıkan eşit debili temiz hava akımı, 722 m 3 /saat, baz alınarak modellenebilir. Bu problem için radon bozunmayan nitelikte kabul edilebilir. (a) Evdeki bekleme süresi nedir? (b) Evdeki Radon'un kararlı hal derişimi nedir? Cevabı pci/l cinsinden ifade ediniz Eski bir casus filmindesiniz ve küçük bir odada (28 m 3 ) kilitli kaldınız. Bir anda, bulunduğunuz odaya havalandırma sisteminden zehirli gaz verildiğini fark ediyorsunuz. Kokusundan fark ettiğiniz zehir tipinin, gaz konsantrasyonu 100 mg/m 3 değerine ulaşması durumunda aniden öleceğinizi, fakat, bu değerin altında kaldığı sürece güvende olduğunuzu biliyorsunuz. Eğer odadaki havalandırma debisi 2,8 m 3 /dk ve gelen gaz konsantrasyonu 200 mg/m 3 ise kaçmanız için ne kadar zamanınız vardır? 4-6. Şekil 4-22'de bir buz pistinin yeniden kaplanması için çalışan makinenin basit bir gösterimi vardır. 1 ve 3 numaralı noktalar buz pisti alanına giren ve çıkan havayı ve 2 numaralı nokta ise kaplama makinesinin egzozundan çıkan havayı göstermektedir. Her bir noktadaki koşullar aşağıda verilmiştir (C, karbon monoksit (CO) konsantrasyonunu göstermektedir): Nokta 1 Q 1 = 3,0 m 3 /sn, C 1 = 10 mg/m 3 Nokta 2 Emisyon hızı= 8 mg CO /sn. CO tepkimeye girmemektedir. Nokta 3 Q 3, C 3 bilinmiyor Buz pisti hacmi V= 5,0x10 4 m 3 (a) Buz pisti içinde bir kontrol hacmi belirleyiniz. Bu kontrol hacmi içindeki CO kütle debisini mg/sn cinsinden hesaplayınız. (b) Kaplama makinesinin çok uzun süredir çalıştığını ve buz pisti içindeki havanın iyi karıştığını kabul edelim. Buz pisti içindeki CO derişimi mg/m 3 cinsinden nedir? Şekil Bir buz pisti içerisindeki kaplama makinesinin şematik gösterimi 4-7. Şekil 4-22'de gösterilen buz pistinde, kaplama makinesinin durduğu andaki durum için aşağıdaki koşullar verilmektedir: Nokta 1 Q 1 = 3,0 m 3 /sn, C 1 = 0,0 mg/m 3 Nokta 3 Q 3 = 3,0 m 3 /sn, C 3 = 50 mg/m 3 Buz pisti hacmi V= 5,0x10 4 m 3 (a) Bu anda, kontrol hacmi dışına olan CO kütle debisini mg/sn cinsinden hesaplayınız.

3 (b) CO için US hava kalitesi standardı 40 mg/m 3 'tür. Buz pistindeki iyi karışmış havada bulunan CO derişiminin 40 mg/m 3 değerine düşmesi ne kadar sürer? Cevabı saat cinsinden ifade ediniz Kötü arıtılmış evsel atıksu bir nehre deşarj edilmiştir. Deşarj noktasından memba yönündeki nehir debisi Q u/s =8,7 m 3 /sn'dir. Deşarj edilen atıksuyun debisi Q d =0,9 m 3 /sn ve BOİ derişimi 50 mg/l'dir. Memba yönündeki BOİ derişimini ihmal ediniz. (a) Deşarj noktasının hemen mansabındaki BOİ derişimi nedir? (b) Nehrin kesit alanı 10 m 2 ise 50 km mansaptaki BOİ derişimi ne olur? (BOİ, hız sabiti 0,20/gün olan birinci derece tepkime ile bozunmaktadır.) 4-9. Karşılıklı konumda olan iki şehir, nehir kenarında bulunan evsel atıksu arıtma tesislerini işletmektedir. Nehrin günlük debisi m 3 'tür. İnsanlara hastalık bulaşma riskinin değerlendirilmesi için koliform sayıları kullanılır. İki arıtma tesisinin memba yönündeki nehir suyunda koliform sayısı 3 koliform/100 ml'dir. Birinci şehirden m 3 /gün debi ile 50 koliform/100 ml sayıda, ikinci şehirden m 3 /gün debi ile 20 koliform/100 ml sayıda koliform içeren atıksu nehre deşarj edilmektedir. Nehrin mansabındaki koliform sayısının 5 koliform/100 ml değerini aşmaması gerektiğini kabul ediniz. (a) Nehrin mansabında su kalite standardı sağlanmakta mıdır? (Koliformların, mansapta ölçüldüğü yere gelene kadar ölmediğini kabul ediniz.) (b) Eğer mansapta istenen değer sağlanmıyor ise bu standardın sağlanması için 1 numaralı şehrin bilgilendirilip ileri arıtım yapması gerektiği söylenmiştir. Bu isteğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kütle dengesi yaklaşımıyla gösteriniz Kışın 10 m 3 /sn debi ile akan bir nehire, yollardaki akış suyu içeren bir deşarj yapılmaktadır. Bu deşarjı sağlayan borudaki debi 5 m 3 /sn'dir. Deşarj noktasının hemen öncesindeki nehir klor konsantrasyonu 12 mg/l ve borudan gelen sudaki klor konsantrasyonu 40 mg/l'dir. Klor bozunmayan bir maddedir. (a) Kışın yolları tuzlamak için kullanılan tuz, nehrin mansabındaki tuz derişimini, su kalite standardı olarak belirlenen 20 mg/l üzerine çıkarır mı? (b) Su kalite standardını değiştirmeyecek şekilde yüzey akışı ile nehre deşarj edilebilecek günlük maksimum tuz miktarı kaç tondur? ,0x10 3 m 3 hacimli bir göl, doğal kirletici kaynağına sahip değildir. Fakat, bir atıksu kanalından göle kirlilik karışmaktadır. Atıksu borusunda Q s = 0,5 m 3 /sn ve C s = 100 mg/l'dir. Kirletici, birinci derece hız sabiti 0,20/gün olan bir tepkime ile gölde parçalanmaktadır. Gölden 5 m 3 /sn debili su çıkmaktadır. Gölün iyi karıştığını kabul ettiğinizde; (a) Kararlı durumda göldeki kirletici derişimi ne olur? (b) Bu göl için bekleme süresi nedir? (a) Çizelge 4-12'de yer alan verileri kullanarak Superior ve Erie gölleri için hidrolik bekleme sürelerini hesaplayınız.

4 (b) Çizelgede bulunan her bir göle azami kabul edilebilir değerlerin 10 kat daha fazlası bir kirletici girdisi olduğunu düşünün. Kirlilik kaynakları ortadan kaldırıldığında her bir göldeki kirlilik seviyesinin kabul edilebilir sınırlara düşmesi ne kadar sürer? Kirleticilerin kimyasal olarak bozunmadığını kabul ediniz. (c) Cevaplarınızın anlamlılığını veya önemini tartışınız. Çizelge Büyük göllerin hacimleri ve çıkış debileri (Kaynak: Chapra ve Reckhow, 1983) Göl Hacim (x10 9 m 3 ) Çıkış Debisi (x10 9 m 3 /yıl) Superior Michigan Huron Erie Ontario Bir atıksu arıtma tesisindeki toplam debi 600 m 3 /gün'dür. BOİ giderimi için paralel işletilen iki adet havalandırma havuzu kullanılmaktadır. Her birinin hacmi litredir. Her bir tanktaki havalandırma süresi kaç saattir? Sudaki patojenleri yok etmek için klorun kullanıldığı bir piston akımlı reaktör ya da tam karışımlı sürekli akışlı bir reaktör tasarımı yapacaksınız. Patojen seviyesini, birinci derece bozunma işlemi ile 100 patojen/l'den 1 patojen/l'nin altına düşürmek için gerekli minimum temas süresi 30 dakikadır. Arıtılacak suyun debisi 3,785 m 3 /dk'dır. (a) Birinci derece bozunma hız sabiti nedir? (b) Piston akımlı reaktör için gereken minimum hacim (L) nedir? (c) Aynı çıkış derişimini sağlamak için gereken tam karışımlı sürekli akışlı reaktör hacmi (L) nedir? (d) "1 patojen/l değerinden daha yüksek patojen içeren deşarjın yapılamayacağı" arıtma koşulu benimsenseydi hangi tip reaktörü kullanırdınız? Neden? (e) Arıtım sonrası reaktör çıkışındaki suda istenen kalıntı klor derişimi 0,20 mg/l ve arıtım için gerekli klor derişimi 0,15 mg/l ise reaktöre günlük kaç gram klor eklenmelidir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeleri temizlemek için en etkili yöntem nedir? İçerisinde 1,0 M NaCl çözeltisinden 5 ml kalıntı damlaları bulunan 1 litrelik bir balon jojeye sahip olduğunuzu kabul ediniz. Balonu, toplam 1 litre saf su ([NaCl]=0,000 M) ile durulayabilirsiniz. Seçenekler şu şekildedir: (a) Önce balonu 1 litre saf su ile tamamen doldurunuz. Balonu çalkalayarak karışımı sağlayınız ve boşaltınız. (b) Saf suyun üçte birini balona koyup çalkalayınız, sonra boşaltınız ve bunu iki defa daha tekrarlayınız. Her bir durum için her durulama sonrası 5 ml temiz ve kirli su karışımının balonda kaldığını kabul ediniz. (a) ve (b) seçeneklerinde balonda kalan NaCl miktarının 1 litre saf su ile seyreltilmesi sonucu oluşan nihai NaCl derişimini hesaplayınız. Sonuçları tartışınız Tam karışımlı sürekli akışlı reaktör için Eşitlik 1 ve piston akımlı reaktör için Eşitlik 2'den başlayarak Çizelge 4.16'da verilen eşitlikleri türetiniz.

5 mg/l çı Eşitlik 1 Eşitlik 2 Çizelge Tam karışımlı ve piston akımlı reaktör kıyaslaması Tam karışımlı reaktör Piston akımlı reaktör çı ) çı ) çı çı Bir nehire yapılan atıksu arıtma tesisi deşarjının hemen sonrasındaki (mansabındaki) BOİ (organik kirlilik göstergesi) derişimi 75 mg/l olarak ölçülmüştür. BOİ, 0,05/gün hız sabiti ile birinci derece tepkimeye göre bozunmaktadır. Nehrin hızı 15 km/gün ise 50 km mansaptaki BOİ derişimi nedir? Bir atıksu arıtma tesisinde 3,78x10 6 L hacminde bir reaktör kullanılmaktadır. Reaktör giriş derişimi 100 mg/l, çıkış derişimi 25 mg/l ve reaktöre gelen debi 1893 L/dk'dır. (a) BOİ'nin reaktör içerisindeki birinci derece bozunma hız sabiti 1/saat cinsinden nedir? Reaktörün tam karışımlı olduğunu kabul ediniz. (b) Reaktörün piston akımlı olarak tasarlandığını kabul ediniz. Bu durumda birinci derece bozunma hız sabiti ne olur? (c) Reaktör çıkış derişiminin çok yüksek olduğu görülmüş ve bu nedenle reaktördeki bekleme süresinin iki katına çıkarılması gerektiğine karar verilmiştir. Diğer tüm koşulların sabit olduğu kabul edilirse yeni tam karışımlı reaktör (TKR) hacmi ne olmalıdır? L (1 kg gelen) suyun sıcaklığını 1 saatte 10 C arttırmak için kaç watt enerji gereklidir? Hiç enerji kaybı olmadığını yani tüm enerjinin suyu ısıtmak için kullanıldığını kabul ediniz Bir boru içerisinde durgun halde bulunan sudaki bir kirletici derişiminin boru boyunca değişimi Şekil 4-23'de verilmiştir. Su içerisindeki bu kirleticiye ait difüzyon (dağılım) katsayısı 10-5 cm 2 /sn'dir x-ekseni yönündeki mesafe (cm) Şekil Kapalı bir boru içerisindeki farazi derişim profili

6 (a) x=0,5; 1,5; 2,5; 3,5 ve 4,5 noktalarındaki kirleticiye ait x-ekseni yönündeki başlangıç akı yoğunluğu nedir? (b) Boru çapı 3 cm ise aynı noktalardaki kirleticiye ait x-ekseni yönündeki başlangıç akı yoğunluğu nedir? (c) Difüzif akı, zamanla, derişim profilinin şeklini değiştirecektir. Bir süre sonra derişim profilinin alacağı şekli çiziniz (Bu çizim için hesaplama yapmanız gerekmemektedir). Derişim değerinin x=0'da 3 mg/l ve x=6'da 1 mg/l olduğunu kabul ediniz. (d) (c) seçeneğinde çizdiğiniz profilin neden bu şekilde değiştiğini kısaca açıklayınız Problem 4.20'deki boru bir akan suya bağlanmıştır ve tüpten 100 cm 3 /sn debide su geçmektedir. Sudaki kirletici derişimi 2 mg/l olarak sabitlenmiş ise, (a) Kirleticinin tüp boyunca adveksiyona bağlı kütle akı yoğunluğu nedir? (b) Tüp boyunca adveksiyona bağlı toplam kütle akısı nedir? Bir arıtma tesisinde her biri 5 m derinlikte ve toplam hacmi 5000 m 3 olan iki adet çöktürme havuzu vardır. Havuzlardaki bekleme süresi 2 saat veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. (a) Tasarlanan alıkonma bekleme süresine göre tesisin alabileceği maksimum debi nedir? (b) Havuza giren partiküllerin %100'ünün giderilmesi için gerekli minimum çökelme hızı (m/sn) nedir? (Partikül yoğunluğu = 2000 kg/m 3, sıvı yoğunluğu = 1000 kg/m 3, partikül çapı = 0,0001 m ve sıvının viskozitesi= 0,01 kg/m.sn) Bir hava akımı içerisindeki partikülleri uzaklaştırmak için çökeltme ünitesi kullanılmaktadır. Çökeltme ünitesi yüksekliği 3 m ve havanın ünitede alıkonma süresi 10 sn'dir. (a) Tüm partiküllerin uzaklaştırılması için gerekli minimum partikül çökelme hızı nedir? (b) Bu ünitede giderilebilecek minimum partikül çapı (µm) nedir? Partikül yoğunluğu = 1 gr/cm 3, havanın viskozitesi = 1,69x10-4 yoğunluğu kaldırma kuvvetini ihmal edebilecek kadar küçüktür. gr/cm.sn ve havanın Bir atıksu arıtma tesisi, kum parçacıklarını çöktürmek için kum tutucu kullanmaktadır. 2 m yükseklikte ve 100 m 3 hacimde olan bu kum tutucudan geçen suyun debisi 0,38 m 3 /dk'dır. Bu ünitede giderilebilecek minimum kum taneciği boyutu nedir? Giderimin gerçekleşmesi için atıksuyun kum tutucuda kaldığı sürede ( t=v/q) partiküller 2 m derinliğe çökmek zorundadır. (Kum yoğunluğu = 2,65 gr/m 3, su yoğunluğu = 1 gr/cm 3 ve suyun viskozitesi = 0,01185gr/cm.sn) Siklonlar, hava akımındaki partikülleri (parçacıkları) merkezkaç kuvvetinin etkisiyle bir duvara doğru sürükleyerek uzaklaştıran bir hava kirliliği kontrol ekipmanlarıdır. Parçacık üzerindeki kuvvet; V g ; siklon içindeki gazın akış hızı, R; siklonun yarıçapı, m p ; parçacık kütlesi olup parçacık yoğunluğu (1 gr/cm 3 kabul ediniz) ile parçacık hacminin [(π/6)d p 3 ] çarpımına eşittir. Eğer V g 2 /R=1,6x10 6 cm/sn olacak şekilde bir siklon tasarlanırsa, merkezkaç kuvvetine maruz kalan 15µm lik bir parçacığın terminal hızı (cm/sn) ne olur? (Siklondaki yerçekimi ve kaldırma kuvveti ihmal edilebilir.)

7 4-26. Elektrostatik çökelticiler (ESÇ), bir güç santrali kazanı ya da evsel atık yakma tesisi gibi yerlerden çıkan gaz akımları içerisindeki partiküllerin (parçacıkların) uzaklaştırılmasında kullanılır. ESÇ'ler, elektrik yükü uygulanan partiküllerin (parçacıkların) voltaja bağlı olarak değişen elektrostatik güç altında terminal (uç hız veya son hız) hızda hareket etmesi esasına göre çalışır. Bu soruda yapılacaklar (tüm koşullar ve eşitlikler problemin sonunda verilmiştir); (a) Parçacığa etki eden kuvvetleri net olarak belirlemek için gerekli olan terminal hızı hesaplayınız. ESÇ içinden geçmekte olan parçacık üzerine etki eden kuvvetleri gösteren basit bir şekil çiziniz. (Hava veya sudaki bir parçacığa etki eden kuvvetleri örnek alabilirsiniz.) (b) Elektrostatik kuvvet sonucu ortaya çıkan parçacıkların uç süreklenme hızını (w), parçacık çapının bir fonksiyonu olarak hesaplayınız. Çözümü "w" cm/sn biriminden olacak şekilde ve D p ' nin birimini gösterecek şekilde yapınız. Not: Bu hesaplamada yerçekimini ihmal ediniz. Partikül üzerine etki eden tek bileşenin elektrostatik kuvvet olduğunu kabul ediniz. Kaldırma kuvveti yerçekimi kuvvetinin bir sonucu olduğundan kaldırma kuvvetini de ihmal ediniz. (c) 0,5 µm ve 10 µm partikül büyüklüğüne sahip iki parçacık için uç süreklenme hızını hesaplayınız. (d) "c" şıkkında verilen partikül büyüklükleri için yerçekimine bağlı çökelme hızını hesaplayınız ve sonucu karşılaştırınız. (e) "a" şıkkında bulduğunuz sonucu Stoke's çökelme hızı eşitliği ile karşılaştırmak için ESÇ içindeki sürüklenme hızının yerçekimi ile çökelme hızına eşit olduğu partikül büyüklüğünü (µm) belirleyiniz. (f) "e" şıkkında hesapladığınız parçacık büyüklüğünden daha küçük parçacıklar için hangisi daha büyük olur; yerçekimsel çökelme hızı mı yoksa ESÇ sürükleme hızı mı? Koşullar ve eşitlikler: Elektrostatik kuvvet = q x E Elektrostatik kuvvet; Newton (kg x m x sn 2 ), q; partikül üzerindeki yük (coulomb, C), E; elektrik alan şiddeti (V/m). Her bir parçacık üzerindeki yük, parçacık çapına bağlıdır ve aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. q = 3 x 10-9 ED 2 p q; coulomb (C), E; elektrik alan şiddeti (V/m), D p ; parçacık çapı (m) Elektrik alan şiddetini 10 5 V/m, parçacık yoğunluğunu 1000 kg/m 3 kabul ediniz. Parçacıkların, 298 K ve 1 atm koşullarında viskozitesi 1,695x10-5 kg/m-sn olan havada askıda halde olduğunu kabul ediniz. Parçacık yoğunluğunun havanın yoğunluğundan çok daha büyük olduğuna dikkat ediniz.) Bir atıksu arıtma tesisine gelen su içerisindeki kum ve benzeri parçacıkların giderimi için çökeltme tankı kullanılmaktadır. Koşullar; Tank yüksekliği 3 m Tank genişliği 2 m Tank uzunluğu 7 m Su akış hızı (debi) 0,5 m 3 /dk Parçacık yoğunluğu 2,65 g/cm 3 (a) Bu çökeltme tankında giderilebilecek bir parçacığın minimum (asgari) çökelme hızı (cm/sn) nedir?

8 (b) 0,04 cm/sn ve daha yüksek çökelme hızlarına sahip tüm parçacıkların giderildiği bu veya başka bir çökeltme tankı düşünün. Böyle bir çökeltme tankında tamamen giderilebilecek minimum parçacık çapı (µm) nedir? Geçirimli kum ve çakıl tabakasında birbirinden 100 m uzaklıkta iki adet yeraltı suyu kuyusu bulunmaktadır. 1 nolu kuyuda su seviyesi yüzeyden 50 m ve 2 nolu kuyuda su seviyesi yüzeyden 75 m aşağıdadır. Hidrolik iletkenlik 1 m/gün ve porozite 0,60'dır. (a) Darcy hızı, v d =Q/A nedir? (b) İki kuyu arasında akan yeraltı suyunun gerçek akış hızı nedir? (c) Suyun iki kuyu arasındaki taşınma süresi kaç gündür? Belirli bir bölgedeki yeraltı suyu hidrolik eğimi 0,61 m/30,5 m'dir. Bu bölgedeki yeraltı suyu hidrolik iletkenliği 40 m/gün ve porozitesi 0,5 olan kumdan akmaktadır. Endüstriyel bir alandaki küçük bir bölgede yaşanan petrol sızıntısı yeraltı suyunun kirlenmesine neden olmuştur. O bölgedeki kirlenmiş suyun 100 m ilerideki bir içme suyu kuyusuna ulaşması ne kadar sürer? Kirletici taşınımını engelleyici bir durumun olmadığını kabul ediniz.

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

3. BÖLÜM - SORULAR. 3-1. ph'ı 7 olan bir litre su numunesinin iyonik gücünü 0,1M yapmak için kaç gram NaCl gereklidir?

3. BÖLÜM - SORULAR. 3-1. ph'ı 7 olan bir litre su numunesinin iyonik gücünü 0,1M yapmak için kaç gram NaCl gereklidir? 3. BÖLÜM - SORULAR 3-1. ph'ı 7 olan bir litre su numunesinin iyonik gücünü 0,1M yapmak için kaç gram NaCl gereklidir? 3-2. Bir kirleticinin bozunduğu birinci-derece tepkimenin hız sabiti 0,1/gün'dür. a)

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY (0503505) SU TEMİNİ Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY KAYNAKLAR Su Temini ve Çevre Sağlığı(Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl.) Su ve Atıksu Teknolojisi-Su Getirme ve KullanılmışSularıUzaklaştırma

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı