(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS"

Transkript

1 TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE ÖN SİPARİŞ NUMARASI: 82.02/(2).1643 PRE-ORDER CODE: 82.02/(2).1643 (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler Article-1 Information on Contracting Entity 1.1. İdarenin; 1.1. Contracting Entity s; a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. a) Name: TÜLOMSAŞ, Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc. b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE b) Address: Ahmet Kanatlı Caddesi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE c) Telefon numarası : ( ) c) Phone number: ( ) ç) Faks numarası : (Pazarlama) (Genel Müdürlük) ç) Fax number: (Marketing Department) (General Management) d) Elektronik posta adresi: d) Address: e) İlgili personelin adı-soyadı unvanı: METİN DÜLGER e) Name, surname / title of the related personnel: METIN DULGER 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler Tenderers may obtain the necessary information on the tender by contacting the staff in charge at the above address and numbers. Madde 2- İhale konusu alıma ilişkin bilgiler Article 2- Information related to the subject of the tender 2.1. İhale konusu malın; 2.1. Information on the goods, which is the subject of the tender; a) Adı: Boru Bağlantı Elemanı a) Description: b) Varsa kodu: b) If any c) Miktarı ve türü: 9 Kalem c) Quantity and type: 9 Items ç) Teslim edileceği yer: ç) Location of delivery: Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR 1

2 For domestic tenderer: TÜLOMSAŞ General Directorate / ESKİŞEHİR Yabancı istekliler için : FOB VESSEL STOWED (gemiye yüklenmiş olarak) İTHAL LİMANI veya FCA TRUCK (Tır a yüklenmiş olarak) ve CIF... Limanı veya CIP. Limanı/TÜRKİYE (FOB/FCA/CIF /CIP teslime İdare karar verecektir.) For foreign tenderers: FOB VESSEL STOWED (on board) PORT OF IMPORT or FCA TRUCK (on truck) and CIF... Port or CIP.. Port/TURKEY (Contracting Entity will decide FOB /FCA /CIF/CIP delivery) Yabancı isteklilerce verilecek tekliflerde FOB/FCA ve CIF/CIP fiyatları, teklif mektubunda ayrı ayrı belirtilecektir. Belirtilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. The tenders that will be given for foreign tenderers will be FOB/FCA and CIF/CIP bases and all prices will be given item by item. In any case offer will not be accepted. d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: d) Other information: Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati Article 3- Information with Regard to the Tender 3.1. a) İhale kayıt numarası: 2015/27371 a) PPO (Public Procurement Authority) registers no: 2015/27371 b) İhale usulü: Açık İhale b) Tendering Method: Open Procedure c)tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE c)place of Submission of Bids:TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE ç)address where the tender will be held: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE d) İhale (son teklif verme) tarihi: 02 NİSAN 2015 d) Date of the tender (Deadline): APRIL 2 nd, 2015 e) İhale (son teklif verme) saati: e) Time of the tender (Deadline): f) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu f) Meeting place of the tender commission: TÜLOMSAŞ Procurement Commission, Procurement Department Meeting Room 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz The bids may either be submitted at the place indicated above up until the deadline date and time of the tender or they can be sent by registered mail. Bids not received by the Contracting Entity before the deadline time for submission will not be evaluated İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz The bids submitted to or received by the Contracting Entity cannot be withdrawn for any reason except the issuing of an addendum İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir In the case that the date determined for the tender coincides with a holiday, it will be held at the same place and time on the first working day following the holiday and bids which have been submitted up until this time shall be accepted İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Even if there is a change in working hours after the notice, the tender shall be held at the time mentioned above Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır The national time provided by Turkish Radio and Television Authority (TRT) will be taken as the basis with respect to the time. Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini Article 4- Viewing and obtaining tender documents 2

3 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur The tender document can be viewed free of charge at the address indicated below. However, those who will submit a bid should purchase the tender documents approved by the Contracting Entity. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TÜLOMSAŞ Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Şube Müdürlüğü a) Location for examining the tender document: TÜLOMSAS Marketing Department, Office Import Management b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: b) Location for examining the tender document: c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Şube Müdürlüğü c)location where the tender document can be purchased: TULOMSAS Marketing Department, Office Import Management ç) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) : 100,00 TL ç) Price of the tender document (V.A.T included): 100,00 TL d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Bu madde boş bırakılmıştır. d) Price of tender document via mail (v.a.t. included) 4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır The tender document shall be provided together with a list of contents. The tenderer shall check the conformity of all the documents with their respective originals and their completeness. After this inspection, two copies of a memorandum which indicates that the tenderer has received all of the documents in line with the originals are signed. One copy of the signed memorandum is handed over to the tenderer Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz On condition that the document sale price shall be transferred to Administration account in advance, bidding documents can be purchased via mail or courier. The request letter for the acquisition of the document via post or courier, the administration shall be notified by fax or mail at least five days prior to the date of tender with the receipt of bidding cost which deposited to the Administration s own account. The Administration,within two business days after the date of receipt of the request, shall send the document to address indicated by the Claimant by adding the form signed by authorized Administration person. In this case, mail or ship date of issuance of the document shall be accepted as date of purchase of the document. The Administration is not responsible in any way for non-arrival or arrive incomplete or late delivery of the document 4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır The Turkish version of the tender documents will be valid for the settlement of disputes that may arise between the Entity and Tenderers in the interpretation and understanding of the tender document, in case the tender documents have been prepared both in Turkish and other languages and sold to tenderers 4.5. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır By purchasing the tender document, the Tenderer shall be considered to have accepted all conditions and rules stated in the document. Madde 5-İhale dokümanının kapsamı Article 5- Scope of the Tender document 5.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 5.1- The tender document consists of the following documents: a) İdari Şartname ve İhtiyaç Listesi a) Administrative Specification and Requirement List b) Yazılı Açıklamalar b) Written explanation 3

4 c) Sözleşme Tasarısı c) Draft Agreement d) Standart formlar d) Standard Forms 1) Birim Fiyat Teklif Mektubu 1) Unit Cost Tender Letter 2) Birim Fiyat Teklif Cetveli 2) Unit price table offered 3) Geçici Teminat Mektubu 3) Bid Bond 4) Kesin Teminat Mektubu 4) Performance Bond e) Varsa diğer belgeler: e) Other documents (If any) 1) EKAP a giriş için Ortaklık Bildirim Formu. 1) Shareholder Details Form for EKAP purposes Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır Furthermore, addendums prepared by the Contracting Entity in accordance with the related provisions of this Specification as well as written explanations made by the Contracting Entity upon the request of the tenderer constitute binding parts of the tender document İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirememesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Tenderer should carefully examine the contents of all documents mentioned above. The tenderer shall assume any responsibility arising from non-compliance of the bid with the requirements relating to its submission. Bids which do not comply with the procedures indicated and described in the tender document shall be excluded from the evaluation process. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları Article 6- Notification/official communication principles 6.1. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir Notification/Official communication is made by the registered and prepaid mail or by the hand against signature. However, notification can be made through electronic mail or fax provided that electronic mail address and/or fax number are specified in the document indicating procurement of tender documents and/or it is undertaken to accept the notification to be made to this address or fax number İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır In official communication made through registered and prepaid mail, 7 th day following date on which the letter has been given to the post office and 19 th day for foreign bidders are considered notification date. If the notification arrives at the addressee before above-stipulated date and then actual notification date is accepted as basis Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir If a notification is sent via or fax, the date on which the notification is sent will be the notification date. In this case, the contracting entity must make sure that the tenderer has received the notification. Otherwise the notification will be null and void. The notification delivered via registered mail is enough for the notification to be considered as valid. The notifications sent via or fax are separately documented to include the notification date and scope Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır The official address of the contracting entity will be used if a notification is sent via . 4

5 6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır The notifications to joint ventures will be sent according to the above mentioned procedure to the main / coordinator tenderer İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3) maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususu düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir Potential tenderers and tenderers can t use or fax in their correspondence with the contracting entity. If the sale of tender documents via mail or courier is allowed in the article 4.1.d) of this administrative specification, the tenderers requests of tender documents may be sent via fax. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR II- ISSUES RELATED TO PARTICIPATION IN THE TENDER Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri Article 7- Documents and qualification criteria required for participating in the tender 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 7.1. In order to participate in the tender, the tenderers have to submit the following documents in scope of their bids: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; a) Relevant Certificate from the Chamber of Commerce and/or Industry or Professional Association where the tenderer is registered according to the relevant legislation. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 1) Where the Tenderer is a natural person, a document obtained in the same year as the first announcement date of the tender / the tender date, confirming registration with a Chamber of Commerce and/or Industry or a Professional Association. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) If the Tenderer is a legal person, a document obtained from the Chamber of Commerce and/or Industry at which the legal person is registered, confirming that the legal person was registered in the same year as the first announcement date / the tender date. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; b) A Declaration of Signature or Authorized Signatory List evidencing authorization for bidding. 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 1) A certificate of signature certified by a Notary Public in the case of a natural person. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 2) The original or a notarized copy of the Trade Registry Gazette indicating the most recent state of the shares and the duties of the shareholders in the company and an Authorized Signatory List authenticated by the Notary Public in the case of a legal person. If the above mentioned information is not present in one Trade Registry Gazette, all of the Trade Registry Gazettes or documents including the above mentioned information, c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, c) Offer letter whose type and inclusion is indicated in this specification, ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, ç) Preliminary guarantee set out in this Specification and issued according to the standard form or slips demonstrating that the preliminary guarantee has been deposited in the contracting entity s account department. d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri, d) The qualification documents set out in this specification. 5

6 e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) In the case of participation by proxy, the power of attorney for participating in the Tender on behalf of the Tenderer and his/her certificate of signature or Authorized Signatory List, both certified by a Notary Public. f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi, f) Joint Venture declaration or Consortium according to the enclosed Standard form, if the tenderer is a joint venture, g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, g) If allowed by the contracting entity, the list of the Works which the tenderer considers to transfer to the sub contractors. ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi, ğ) In case the price advantage is applied in favour of tenderers offering domestic goods, Domestic Goods Document (Yerli Malı Belgesi) issued by chambers operating under TOBB or TESK, if the tenderer opts to benefit from this price advantage. h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, h) In case the submitted document by the legal entity in order to show the work experience is related to the partner possessing more than 50 % of the shares of the legal entity must meet, as the document in accord to standard form, the yearly continuity provision preserved for the recent year backwardly as of prepared date and prepared after the first announcement date by the registrar ships of chamber of commerce and industry/ chamber of commerce or public accountant financial advisor. ı) Bu madde boş bırakılmıştır. ı) Intentionally left blank İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 7.2. If the tenderer is a joint venture, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır It is mandatory to submit the documents shown in (a) and (b) paragraphs of Article 7.1 separately by each partners of the joint-venture. In case within the document the partner is possessing more than 50 % of the shares of the legal entity that is submitted the legal entity of the joint-venture in order to show the work experience, this partner is obliged to submit the document shown in paragraph (h) Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.4. Documents required for economic and financial qualification and criteria that these documents should carry Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 7.5. Documents related to professional and technical qualification and the Criteria to be met by these documents İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerli olan aşağıda belirtilen mesleki ve teknik yeterlik belgelerini teklifi ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeler yeterlik değerlendirmesinde kullanılacaktır Tenderers shall submit the below mentioned professional and technical qualification documents, which are still valid at the date of tender, together with their offers. These documents shall be used for qualification evaluation. 6

7 Üretim, İmalat Kapasitesi Belgeleri Documents Relating to Production, Production Capacity a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, a) If the candidate or tenderer is a manufacturer, manufacturing certificate(s) demonstrating that it is a manufacturer. b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) If the candidate or tenderer is an authorized dealer or authorized representative, the certificate(s) demonstrating that it is the authorized dealer or authorized representative. c) Aday veya istekli Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. c) If the candidate or tenderer is operating in free zones in Turkey, the free zone operation certificate along with one of the above mentioned documents. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: I) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, II) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, III) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, IV) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, V) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Aday veya istekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilecektir. The document(s) demonstrating that the tenderer is a manufacturer; I) Industry Registration Document issued in the name of the tenderer, II) Capacity Report issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of. III) Manufacture Adequacy Document issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of. IV) Domestic Goods Document pertaining to the offered material, which issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of. V) The documents issued by authorized institutions in the scope of the scope of the related legislation demonstrating that the tenderer is a manufacturer or producer. The tenderers can prove that that they are manufacturers by submitting one of the documents above Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir The quality management system document must be issued by the institutions accredited by Turkish Accreditation Institution or institutions accredited by national accreditation institutions which are described in the International Accreditation Forum Mutual Recognition Agreement. It has to be confirmed that the institution which issued the document is accredited by national accreditation institutions which are described in the International Accreditation Forum Mutual Recognition Agreement and the documents issued by this institution are valid by a letter taken from Turkish Accreditation Institution. Confirmation letters issued on the tender date or a year before the tender date is acceptable. But it is not needed to get a confirmation letter from Turkish Accreditation Institution for the documents which are issued by the institutions that Turkish Accreditation Institution has already announced to accreditate or which have TÜRKAK Accreditation Mark. It is sufficient that one partner submit the required document in joint ventures Uluslar Arası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar: Certificates Given By Quality Control Bodies Suitable Accredited Under International Rules İstekliler sahip olduğu ihale konusu malzemelere ait güncel ve geçerli ISO 9001 kalite belgesini tekliflerine ekleyeceklerdir. Tenderers shall submit together with their offer current and valid ISO 9001 Quality Certificates regarding the manufacture of materials subject to tender. 7

8 İstekli yetkili satıcı ise imalatçının sahip olduğu kalite belgelerini verecektir. If the tenderer is an authorized dealer or authorized representative, it shall submit the above mentioned quality certificate owned by the manufacturer İş Deneyim Belgesi, alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T. Dışişleri Bakanlığının onayından muaf tutulacak, resmi makamlardan alınmayan belgelerdir Work experience certificate is a document that is exempted from approval of Turkish Consulate in the obtained country or Turkish Ministry of Foreign Affairs and that is not obtained from official offices Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir The works that will be accepted as similar works are specified below Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Belgelerin sunuluş şekli 7.7. Form of submission of documents İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir It is obligatory for tenderers to submit the originals of the above-mentioned documents or their copies attested by notary public. If the work experience certificates for the work, subject of the tender or for similar works are demanded, the tenderer who is awarded the tender, will submit the originals of the notarised work experience certificates to the Contracting Entity before the approval of the result of the tender by the contracting entity. But, according to the provision located in the ninth (9 th ) article of Turkish Trade Registry Gazette Regulations, Trade Registry Gazette copies approved by chambers operating under TOBB or Gazette Administration as Same as Original (Aslının Aynıdır) and their copies attested by notary public are also acceptable Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir It is obligatory for the notarised documents to bear the annotation same as the original and the ones of which photocopies or copies have been seen and approved as well as the ones bearing the annotation same as presented copy or another annotation bearing the same meaning, shall not be accepted as valid İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler Tenderers may change the originals of documents with their copies bearing the annotation original copy has been seen by the Contracting Entity, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: The attestation procedure for documents prepared in foreign countries apart from documents prepared by representation of the Republic of Turkey in foreign countries and the documents prepared by representations of foreign countries in Turkey: Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır The attestation process means the confirmation of the truth of the signature on the document, in which capacity the person who signed the document signed it and whether the seal or stamp, if any, on it is the same as original Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Official documents prepared in countries party to the Agreement on the Relief of the Attestation Obligation of Foreign Official Documents and which are covered under the 1st article of that Agreement are exempt from attestation from the Consulates of the Republic of Turkey or the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry, provided they bear an apostille annotation of ratification Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 8

9 In the event of existence of any agreement or covenant between the Republic of Turkey and the other state or states containing provisions which regulate the attestation process of signatures, seals or stamps on documents, the attestation of documents prepared in such countries may be made according to the provisions of that agreement or covenant Apostil tasdik şerhi taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan, yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir The signature, seal or stamp on any document prepared in foreign countries which does not bear the apostille annotation of ratification or not submitted under any agreement or covenant containing special provisions relating to the attestation process, needs to be attested by the Consulate of the Republic of Turkey in the country where the document was prepared or, in the given order, by the representation, in Turkey, of the country in which the document was prepared and the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry. Documents prepared in countries where there is not Consulates of the Republic of Turkey should be attested, in the given order, by the Ministry of Foreign Affairs of the country in which it was prepared, the Consulate of the Republic of Turkey responsible for relations with that country or the representation of that country in Turkey and the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry Yabancı ülkenin Türkiye deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Documents prepared by the representation of the foreign country in Turkey should be attested by the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez No transaction is effected based on documents prepared by honorary consulates Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler Documents without official status which are exempt from attestation process Teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile bu belgelerin tercümeleri Offer letter and annexed unit price table offered and the translations of these documents Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, Preliminary guarantee set out in this Specification and issued according to the standard form or slips demonstrating that the preliminary guarantee has been deposited in the contracting entity s account department İmalatçı olduğunu gösterir belge veya kapasite raporu ve tercümeleri Documents evidencing that the bidder is manufacturer or capacity report and its translations Yetkili Satıcılık Belgesi ve tercümesi Authorized dealer certificate and its translation Kapasite raporu veya Sanayi Sicil Belgesi ve tercümeleri Capacity report or Industry Registration Document and their translations Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: The translation of documents submitted within the frame of proposal and which are prepared in foreign language and the process of attestation of such documents: Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır: Translations of documents submitted by local applicants which are prepared in foreign language and the attestation process for such documents are conducted as follows: Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır It is requisite that translations of documents, prepared in foreign language, which are submitted by local applicants and business partnerships and consortiums having as partners Turkish citizen real persons and/or legal persons founded under the laws of the Republic of Turkey, are made in sworn translators in Turkey and attested by a notary. Such translations are exempt from the attestation process by the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry. 9

10 Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır: The translations of documents prepared in discharge language submitted by foreign applicants and the attestation process for such translations are conducted as follows: Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır The attestation process of the translations means the process of confirmation that the signature of the sworn translator who made the translation and the seal or stamp, if any, on the document are the same as original Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir In the event the translations of the documents have been made by a sworn translator in the country in which they are prepared and they bear the apostille annotation of ratification no other annotation of ratification is sought on such documents. In the event such documents do not bear and apostille annotation of ratification", on the other hand, the signature on the translations and the seal and stamp, if any, should be attested by the Consulate of the Republic of Turkey in that country or, in the given order, by the representation, in Turkey, of the country in which the document was prepared and the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir In the event there exists an agreement or covenant between the Republic of Turkey and the other state or states which contains provisions regulating the attestation process of the signature, seal or stamp on documents, the attestation process of the translations of the documents may also be conducted according to the provisions of such agreement or covenant Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir In the event the translations of documents prepared in countries where there are no Consulates of the Republic of Turkey are made by a sworn translator in the country they were prepared and the translation does not bear the apostille annotation of ratification", on the other hand, the signature on the translation in question and the seal or stamp, if any, on it should be attested, in the given order, by the Ministry of Foreign Affairs of that country, the Consulate of the Republic of Turkey responsible for relations with that country or the representation, in Turkey, of that country, and the Republic of Turkey Foreign Affairs Ministry Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz In the event the translations of documents prepared in foreign language are made by sworn translators and attested by notaries in Turkey, no other annotation of ratification is sought on such documents Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: Manner of submitting documents pertaining to quality and standards: Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen Kalite Yönetim Sistem Belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır The document for quality management system given by the documenting agencies accredited by the national accreditation institutions included in the International Accreditation Forum Reciprocal Recognition Agreement or the documenting agencies included in the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Agreement must be submitted together with a confirmation letter taken from Turkish Accreditation Institute. Confirmation letters issued on the tender date or a year before the tender date is acceptable.these documents are exempt from the attestation procedure. The translations of the documents which are issued in foreign languages must be made by a sworn translator in Turkey and must be approved by notary public. These translations are also exempt from the attestation process of Turkish Ministry of Foreign Affairs Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu 10

11 değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir It is not required to take a confirmation letter from Turkish Accreditation Institute for the documents which have TÜRKAK Accreditation Mark or which have been issued by the documenting agencies accredited by Turkish Accreditation Institute. Besides, these documents which are issued outside Turkey are exempt from the attestation procedure. However, the translations of the documents which are issued in foreign languages must be made by a sworn translator in Turkey and must be approved by notary public. These translations are exempt from the attestation process of Turkish Ministry of Foreign Affairs. It is satisfactory that this document is valid at the time of tender Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir In the event proposals are submitted for the tender by a foreign applicant, documents, prepared as equivalent to the documents required in these specifications and its attachments as per the legislation in the applicant's country Tekliflerin dili: 7.9. The Language of the Bid Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar; All documentation and annexes and other documents constituting the bid Türkçe olacaktır Shall be written in Turkish Başka bir dilde verilmesi halinde, Yerli isteklilerce İngilizce verilmesi halinde, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması zorunludur. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır Tender documents submitted in the other language shall be submitted together with the approved Turkish translation. The Turkish translation will be taken as basis in the evaluation of the tender documents Yabancı istekliler tekliflerini İngilizce olarak verebilir Foreign Tenderers the offers may be submitted in English İsteklilerce, aşağıda belirtilen belgeler dışında tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Türkçeye çevrilmeden sunulabilecek belgeler: All documents save for those specified below, are valid in the event they are given by the applicants together with their attested Turkish translations. For the procedures of translation and attestation of translations the arrangements in the relevant articles shall be taken as a basis. In that case for the interpretation of the proposal or the document, the Turkish translation is taken as the basis. Documents which can be submitted without translating into Turkish: Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi. (Türkçe veya İngilizce) Relevant Certificate from the Chamber of Commerce and/or Industry or Professional Association(Turkish or English) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. (Türkçe veya İngilizce) A Declaration of Signature or Authorized Signatory List evidencing authorization for bidding. (Turkish or English) İmalatçı olduğunu gösterir belge veya kapasite raporu. (Türkçe veya İngilizce) Documents evidencing that the bidder is manufacturer or capacity report. (Turkish or English) Yetkili Satıcılık Belgesi. (Türkçe veya İngilizce) Authorized dealer certificate. (Turkish or English) ISO 9001 Belgesi. (Türkçe veya İngilizce) ISO 9001 Certificate. (Turkish or English) Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması Article 8- Admissibility Of Foreign Tenderers To The Tender and The Price Advantage In Favour Of Tenderers Offering Domestic Goods 8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 11

12 8.1 This tender is open to domestic and foreign tenderers which fulfil the criteria set out in the tender document. 15% Price advantage will be applied to tenderers offering domestic goods. The tenderer must submit the Domestic Goods Document(s) (Yerli Malı Belgesi) regarding the quoted product(s), in order to benefit from the price advantage. Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar Article 9- Ineligibility 9.1. Aşağıda sayılan kişi veya Kuruluşlar doğrudan, dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde idare tarafından açılan ihalelere katılamazlar; 9.1. Persons or institutions specified below can under no circumstances take part in tenders held by the Contracting Entity, either directly or indirectly or as subcontractors, whether in their own name or in the name of others; a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. a) Persons for whom participation in tenders is temporarily or permanently prohibited according to the Provisions of Laws no and 4735 and other regulations, as well as persons convicted of crimes in the scope of the Law for the Fight against Terrorism no dated April 12 th, 1991 or of organized crimes. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. b) Those who have been found guilty of fraudulent bankruptcy by the relevant authorities. c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. c) The contracting officers of the Contracting Entity and persons assigned to boards having the same authority. d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) Those who are assigned to prepare, execute, finalize and approve all procurement proceedings of the Contracting Entity relating to the subject of the tender. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. e) Spouses, blood relatives up to the third degree, relatives of kinship by marriage up to the second degree, as well as adopted children and adopted parents of the persons mentioned in paragraphs (c) and (d). f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). f) The partners and the companies of the persons mentioned in paragraphs (c), (d) and (e) (except for joint stock corporations of which these persons are not on the board of directors or of which these persons do not own more than 10 % of the capital). g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri. g) Tenderers from the countries set out in the Decision of the Council of Ministers made according to subparagraph 8, paragraph (b), Article 53 of Law Number İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir Furthermore, Contractors providing consultancy services for tendered work cannot participate in a tender for the same work. This restriction is also valid for companies in which these contractors have shares and managerial relationships, and their subsidiaries where such companies own more than half of the capital Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir Tenderers who take part in the tender in spite of these restrictions will be excluded from the tender and their preliminary guarantee will be seized as income. Furthermore, in the case that the tender is awarded to one of these tenderers due to the fact that it is not detected at the stage of evaluation of the bids, their guarantee will be seized and the tender cancelled. Madde 10-İhale dışı bırakılma nedenleri Article 10- Reasons for Being Excluded from the Tender Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; Tenderer shall be excluded from the tender proceedings where they are determined to be in the following situations; 12

13 a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. a) those going bankrupt or being liquidated, whose affairs are being administered by the court, who have announced an arrangement with creditors, who have suspended business activities or who are in a similar situation under their own national laws and regulations. b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) those whose bankruptcy is declared, who are the subject of an order of compulsory liquidation, or are under court administration due to debts to creditors, or who are in a similar situation under their own national laws and regulations. c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. c) those having finalized debts with respect to social security payments in accordance with the relevant provisions of the legislation of Turkey or their own country. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. d) those having finalized debts with respect to tax payments in accordance with the relevant provisions of the legislation of turkey or their own country. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. e) Those who have been convicted by a court in connection with their professional activities during a period of five (5) years prior to the date of the Tender. f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen. f) those who have been proven by a Contracting Entity to have performed activities in violation of business or professional ethics in works realized for the latter during a period of five (5) years prior to the date of the Tender. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. g) those that have been prohibited from professional activities by the chamber which they are registered with according to the provisions of the related legislation as of the date of the Tender. h) Bu şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. h) those who have not submitted the information and documents required by the Contracting Entity under this Specification or those who have been established to have submitted misleading or fake information/documents. i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. i) Those who have participated in the tender although it was stated in Article 9 of this Specification that they cannot. j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. j) Those who are established to be involved in prohibited acts and conduct as laid down in Article 11 of this Specification. NOT : (a), (b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İhale Durum Belgesi adı altında istenecektir. (e) bendine ait belge; - Gerçek kişiler bakımından; gerçek kişiye ait, - Tüzel kişi istekliler bakımından; I- Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait, II- Limited şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait, III- Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait, IV- Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait, -Yerli İstekliler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden, -Yabancı İstekliler bu şartnamenin 7.8. maddesi dikkate alınmak suretiyle temin edilecektir. NOTE: The document concerning articles (a), (b) and (g) shall be requested under the title of Tender State Document from related Chamber of Commerce or Chamber of Industry. The document concerning article (e); - If requested for real person belonging to real person himself - If requested for juristic person I- Belonging to members of the board of directors in joint-stock companies II- Belonging to the director of the company or if it doesn t exist belonging to each and every partner of the company in limited companies. 13

14 III- IV- Belonging to all commandite partners and to the ones having the authority to present the company in commandite companies. Belonging to all partners in unlimited companies. - National requesters shall get the document from related units of Ministry of Justice, General Directorate of Judicial Record and Statics. - Foreign requesters shall consider article 7.8. of this specification. Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar Article 11- Prohibited acts and conduct İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: The following acts and conduct are prohibited in tender proceedings: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. a) To conduct or attempt to conduct procurement fraud by means of fraudulent and corrupt acts, promises, threats, unlawful influence, undue interest, agreement, corruption, bribery or other actions. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. b) To cause confusion among tenderers, to prevent participation, to offer agreement to tenderers or to encourage tenderers to accept such offers, to undertake actions which may influence competition or the tender decision. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c) to issue or use fake documents or securities or to attempt to do so. d) İhalede; Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. d) except for being able to propose alternative bids, submission of more than one tender by a tenderer on his own account or on behalf others, directly or indirectly, in his own name or in the name of others. e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. e) Participating in the tender although it was stated in Article 9 of this Specification that they cannot Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır The provisions stipulated in Section Four of the Public Procurement Law number 4734, depending on the type of the prohibited act or conduct, will be applied to those who have carried out these prohibited acts and actions. Madde 12- Teklif hazırlama giderleri Article 12- Tender preparation expenses Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. Tenderer shall be responsible for all of the expenses incurred in connection with preparing and submitting bids. The Contracting Entity cannot be held responsible with regard to the expenses born by the tenderer, regardless of the course and result of the tender. Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması Article 13- Explanations of the Tender Document İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 12 (oniki) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Tenderers may request written clarification of the tender document for such issues as they judge necessary until at the latest twelve (12) days prior to the deadline for submittal of bids. Requests made after this date shall not be considered Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır Where such a request is deemed appropriate by the Contracting Entity, the clarifications and explanations to be made by the Contracting Entity shall be sent in writing through registered mail or may be hand-delivered against signature, to all tenderers who have already acquired the tender documents by that date. The written explanation of the Contracting Entity will be sent in a timely manner so as to ensure that all tenderers will have been informed at the latest five (5) days before the bidding date. 14

15 13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez The explanation will contain the description of the problem and the detailed answers of the Contracting Entity; the identity of the tenderer who has made the request shall not be disclosed Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanının bir parçası olarak verilir Complementary or supplementary explanations will be included as an annex to the tender document for those tenderers who purchase the tender document after the explanation has been made. Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması Article 14- Amendments to the Tender document İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirse yeniden ilan edilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir In principle, no amendments should be made in the tender documents after the advertisement of the tender notice. However, after the advertisement of the tender notice and after the request of bid, if the Contracting Entity determines that it is obligatory to make the amendments in the specification and its annexes or it is notified by tenderers in writing, the tender documents can be amended by issuing an addendum. Addendums are annexed to the tender document as a binding section Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır The addendum will be sent to those who have purchased tender documents through registered mail, or may be hand-delivered against signature, and it will be ensured that all tenderers are notified at the latest five (5) days prior to the bidding date Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir In the case that the need for a time extension arises as a result of the amendment, the Contracting Entity can, on a one-off basis, postpone the bidding date for twenty (20) days with an addendum. Selling the tender documents and receiving the offers within the postponed period will continue Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır In case an addendum is issued, tenderers who have submitted their bids prior to this arrangement shall be given the opportunity to withdraw their bids and resubmit them. Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği Article 15- Discretion of the Contracting Entity to Cancel the Tender Prior to the Hour for the Receipt of Tenders İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir The tender may be cancelled prior to its hour in cases where considered necessary by the Contracting Entity or where it is established that the documents included in the tender documents contain items preventing the performance of the tender which are impossible to correct Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir Tenderers will be individually notified of the cancellation of the tender, with the reasons for the cancellation stated. Those who have already submitted their bids shall be notified of the cancellation separately İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir In case of the cancellation of the tender, all bids that have already been submitted shall be considered rejected and these bids shall be returned to the tenderers unopened İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz The tenderer cannot make any claims against the Contracting Entity because of the cancellation of tender proceedings. Madde 16-Konsorsiyum Article 16- Consortia 15

16 16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez Consortia cannot submit tenders for this procurement. Madde 17-Alt yükleniciler Article 17- Subcontractors İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz The undertaking that is subject of the tender cannot be assigned as a whole or in part to subcontractors. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR III. ISSUES PERTAINING TO THE PREPARATION AND SUBMISSION OF BIDS Madde 18 Teklif ve sözleşme türü Article 18- Type of tender and contract İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır The tenderers shall submit their tenders over the total amount calculated by multiplying the quantity of each item with the unit prices proposed for corresponding items. Unit price contract shall be concluded with the tenderer that is awarded the contract as a result of the procurement process over the total amount calculated by multiplying the quantity of each item with the unit prices proposed for corresponding items Madde 19-Kısmi teklif verilmesi Article 19- Partial Offers İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. TÜLOMSAŞ ın kısmi sipariş verme hakkı mahfuzdur Partial offer cannot be submitted. TÜLOMSAŞ reserves the right to place a partial order Kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilecek kalemlerdeki miktarın tamamı için teklif verilecektir In case of submitting partial offer, the offer shall be submitted for entire quantity of the items for which the offer is submitted Kısmi teklif verilmesi halinde; isteklilerce verilecek tekliflerde ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektubunda açıkça belirtilecektir In case of submitting partial offer, it is indicated clearly in the offer whether the offers submitted by the tenderers cover the entire supply, subject of the tender, or only a part thereof. Madde 20- Alternatif teklifler Article 20- Alternative Bids 20.1.İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir No alternative bid shall be submitted for the work, which is the subject of the tender. Madde 21-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Article 21- Valid currency with regard to the bid and payments Yerli istekliler, Türk Lirası veya EURO veya konvertible döviz cinsinden teklif verebileceklerdir. Döviz bazında teklif veren yerli isteklilerin ödemeleri sözleşmede belirtildiği şekilde TL olarak yapılacaktır. Yabancı isteklilerce, EURO veya konvertible döviz cinsinden verilen ve akreditifli ödeme biçimini içeren tekliflerin ödemeleri sözleşmede belirtildiği şekilde teklif para cinsinden yapılacaktır Domestic tenderers may submit their bids over TL or EURO or convertible foreign exchange. The payments of the domestic tenderers who submit their bids over foreign exchange shall be made over Turkish Liras (TL) as indicated in the contract. The payments of the offers submitted by the foreign tenderers over convertible foreign exchange or EURO and including the payment method through the letter of credit shall be made over the currency in the offer as indicated in the contract. Madde 22-Tekliflerin sunulma şekli Article 22-Format for submitting the Bid Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya 16

17 ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir As a necessary condition for participation in the tender, the bidding letter and all documents, including the preliminary guarantee, requested in this present Specification shall be placed in an envelope. The name, surname or the trade name, open address for notifications, the subject of the tender and the address of the Contracting Entity shall be written on the envelope. The seal of the envelope shall be sealed or stamped by signing by the tenderer Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir ve açılmaksızın istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Bids shall be submitted to the Contracting Entity (location for submittals) up until the time specified in the tender documents, in return for consecutively numbered receipts. Bids submitted after the time specified as the deadline shall not be accepted and shall be returned unopened. This event is recorded by a memorandum Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ve kargo ile de gönderilebilir. Posta ve kargo ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Posta ve kargodaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Bids can be sent through registered mail and express courier. Tenders sent by mail and express courier should reach the Contracting Entity by the time specified as the deadline in the tender documents. The time of receipt of bids that will not be considered in the tendering proceedings due to delays in the post and courier will be recorded in a minutes and they will not be evaluated Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Bids submitted cannot be withdrawn or changed for any reason except the issuing of an addendum under the provisions of this Specification Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır In case of a time extension for submitting bids due to an addendum, all rights and obligations of the Contracting Entity and those of the tenderers in connection with the initial submittal date shall be deemed as extended until the last bidding deadline and time that is re-determined. Madde 23-Teklif mektubunun şekli ve içeriği Article 23-The Form and Content of the Letter of Bid Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur The letters of bid will be submitted in writing and with a signature in accordance with the sample form attached as annex Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesi halinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur In the letter of bid; a) It should be stated that the tender document has been fully read and accepted and if it is indicated in the technical specification, all of the articles in therein should be answered individually. b) The amount of the bid should be clearly written in letters and numbers that correspond to each other, c) There should be no erasure, deletion, or correction to it, ç) National identity numbers of the natural persons who are Turkish citizens and tax ID numbers of legal persons acting in Turkey must be indicated, d) The bidding letter should be duly signed by authorized persons mentioning his/her name, surname and trade name İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank. Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi Article 24- Validity Period of the Bid 17

18 24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır The period of validity for bids should be a minimum of 60 (sixty) calendar days starting from the Tender date. Bidding letter with a period of validity shorter than the mentioned period shall not considered for the evaluation İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir When needed the Contracting Entity may, before the expiry of the validity period of the bids, request from the tenderer an extension of the validity period of the bid for a maximum of the period set out above. The tenderer is free to accept or refuse this request of the Contracting Entity. The preliminary guarantee submitted by a tenderer that has refused the request of the Contracting Entity shall be returned Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır Tenderer having accepted the request should make the necessary arrangements, without altering the conditions of the bid and terms of the contract, to ensure that the preliminary guarantee complies with the new period of validity and with all of the provisions pertaining to the preliminary guarantee Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir Requests and answers regarding this issue shall be made in writing sent by registered mail or hand-delivered against signature. Madde 25- Teklif Fiyatına Dâhil Olan Masraflar Article 25- Costs Included in the Bid Price (Teknik Şartnamede eğitim var ve teklif bedeline dahil deniyor ise 25.1 ve 25.2 maddelerine ilave edilecek) Yerli istekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir Domestic Tenderers shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses along with transport, unloading and stowing expenses to be paid according to the related provisions of the legislation during implementation of the contract, in the price Yabancı istekliler, malzeme, muntazam seferlere açık yükleme limanlarında en son yayımlanan INCOTERMS anlaşmasına göre; a) FOB VESSEL (gemiye yüklenmiş olarak) teslim tekliflerde, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir. b) FCA TRUCK (tıra yüklenmiş olarak) teslim tekliflerde, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir. c) CIF/CIP.../TÜRKİYE Limanı teslim tekliflerde, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri ile taşıma ve sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir. CIF/CIP.../TÜRKİYE Limanı teslim tekliflerde, navlun ve sigorta fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir. Yukarıda belirtilen teslim şeklinin dışında teklifte bulunulmayacaktır Foreign Tenderers; a) shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses to be paid according to the related provisions of the legislation during implementation of the contract, in their prices for FOB VESSEL (on board) deliveries b) shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses to be paid according to the related provisions of the legislation during implementation of the contract, in their prices for FCA TRUCK (on truck) deliveries c) shall include the expenses such as taxes, levies, charges and similar expenses to be paid according to the related provisions of the legislation during implementation of the contract as well as the expenses related to transport and insurance in their prices for CIF/CIP... /port of TURKEY deliveries from loading ports open to the regular journeys, according to the last published INCOTERMS Freight and insurance prices shall be indicated separately in CIF/CIP.../port of TURKEY delivery offers, No offer shall be submitted except for the above mentioned types of delivery. 18

19 25.2. ( ve ) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz In case increases occur with regard to the expense items stipulated in article ( and ) or similar new expense items; it will be deemed that the bid price includes the necessary margin to compensate for such increases or differences. The contractor can t demand any additional payment for these expenses Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye veya ilgili idareye ödenecektir The Value Added Tax amount calculated according to the related laws is not included in the contract price and will be paid by the Contracting Entity to the Contractor or the relevant authorities. Madde 26-Geçici teminat Article 26- Preliminary guarantee İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Tenderers shall submit a preliminary guarantee at the amount to be determined by them, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. The bids of those who have submitted preliminary guarantees of less than 3% of the bid price will be excluded from the evaluation Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır Guarantees of the banks or private financial agencies submitted as preliminary guarantee shall be at least 30 (thirty) days longer from the bid validity period Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, Tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir The validity date must be indicated in the preliminary guarantee letters which are submitted as preliminary guarantee. This date which must not be before at any occasion, is to be determined by the tenderer Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır Bids not accompanied by an acceptable preliminary guarantee shall be excluded from the evaluation process on grounds that the required conditions of participation have not been met. Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler Article 27- Values to be accepted as guarantee Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Teklifteki para birimi üzerinden nakit, b) Teklifteki para birimi üzerinden Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. c) Teklifteki para birimi üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Values to be accepted as guarantee are listed below; a) Cash over the currency in the offer b) Letters of guarantee issued by banks and Private Financial Agencies over the currency in the offer c) State Domestic Borrowing Paper issued by the Undersecretary of Treasury and documents issued in place of these bills over the currency in the offer (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir The bills mentioned in paragraph (c) and papers issued to take their place which have interest added to the face value shall be accepted as guarantee at their sale price corresponding to the principal amount İlgili mevzuatına göre Türkiye' de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir Letters of guarantee issued by foreign banks permitted to operate in Turkey under the related legislation and letters of guarantee issued by banks operating in Turkey based on counter-guarantees of banks or similar credit institutions operating outside Turkey shall also be accepted as guarantee. 19

20 27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yer alan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez In the case that a letter of guarantee is submitted, the scope and form of this letter must conform to the principals set out in the form annexed to the tender document or to the principles set out in the related legislation. Bank letters of guarantee issued which do not conform to or are in violation of these principles shall not be accepted as valid Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Guarantees may be exchanged with other forms accepted as guarantee Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Guarantees received by the Contracting Entity can under no circumstances be subject to attachment and temporary restraining order. Madde 28-Geçici teminatın teslim yeri Article 28- Delivery Location for the Preliminary guarantee Teminat mektupları, teklif zarfının içinde idareye sunulur Letters of guarantee will be put in the bid envelope and submitted to the contracting entity Teminat mektupları dışındaki teminatların TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir Guarantees other than letters of guarantee should be deposited to Financial Affairs Department of General Directorate of Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc. And the receipts should be submitted in the bid envelope. Madde 29-Geçici teminatın iadesi Article 29- Return of the Preliminary guarantee İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir The preliminary guarantee of the chosen tenderer shall be returned when the contract is signed and the performance bond submitted Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir The preliminary guarantee of the other tenderers is returned after the approval of the bid decision Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır Return of the preliminary guarantee shall be affected by its handing over to the bank or the tenderer or his/her authorized representative in return for a signature. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR IV- EVALUATION OF BIDS AND ISSUES PERTAINING TO THE CONTRACT Madde 30-Tekliflerin alınması ve açılması Article 30- Receipt and Opening of the Tender Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Şartnamenin maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır The bids are be submitted to the Contracting Entity by the deadline bidding time mentioned in this Specification. The number of the bids submitted by the deadline bidding time indicated in this Specification is specified by the Tender Commission with minutes, and it is announced to the audience and the tender will start. The tender commission examines the tender envelopes in the order they were received. Envelopes that do not meet the requirements of Article 22.1 of this specification are specified with a minutes and consequently excluded from the evaluation process. The envelopes are opened in the presence of the tenderers and the audience in order of their receipt İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 20

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

MT 5700-MT 5600 RAY OTOBÜSÜ TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 100 ADET FREN DİSKİ SATIN ALINACAKTIR.

MT 5700-MT 5600 RAY OTOBÜSÜ TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 100 ADET FREN DİSKİ SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGEGEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

192 adet K tipi Sabo 192 adet K tipi Sabo Çarığı 50 adet Fren Müsellesi (Sıcak dövme 120 km/h)

192 adet K tipi Sabo 192 adet K tipi Sabo Çarığı 50 adet Fren Müsellesi (Sıcak dövme 120 km/h) BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGEGEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK BULGUR VE PİRİNÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF SERVICE THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF SERVICE THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN HĐZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TĐP ĐDARĐ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF SERVICE THROUGH THE OPEN TENDER

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

60,-TL. Vakıf Bank Merkz.Şb/ESKİŞEHİR. hazirlama@tulomsas.com.tr

60,-TL. Vakıf Bank Merkz.Şb/ESKİŞEHİR. hazirlama@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR.BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

VAGON FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 60,- TL İHALE İLANI

VAGON FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 60,- TL İHALE İLANI BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 1412 adet çap 920 mm ve 22,5 ton dingil basınçlı TSI' lı komple tekerlek takımı mal alımı idari şartnamesi I -

Açık ihale usulü ile ihale edilen 1412 adet çap 920 mm ve 22,5 ton dingil basınçlı TSI' lı komple tekerlek takımı mal alımı idari şartnamesi I - Açık ihale usulü ile ihale edilen 1412 adet çap 920 mm ve 22,5 ton dingil basınçlı TSI' lı komple tekerlek takımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. YATAY ENİNE AMORTİSÖR VE DİKEY AMORTİSÖR ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. YATAY ENİNE AMORTİSÖR VE DİKEY AMORTİSÖR ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. YATAY ENİNE AMORTİSÖR VE DİKEY AMORTİSÖR ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALE DOSYA NUMARASI: 20170163 KİK KAYIT NUMARASI: 2017/129717 1- İdarenin

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

45.000 LİTRE STERİLİZE SÜT

45.000 LİTRE STERİLİZE SÜT BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

Yerden Kumandalı Köprülü Monaray Vinç ve Tek Kirişli Gezerköprülü Tavan Vinci Satın Alınacaktır. TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yerden Kumandalı Köprülü Monaray Vinç ve Tek Kirişli Gezerköprülü Tavan Vinci Satın Alınacaktır. TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR.BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İşin Adı/Konusu/Cinsi Yibo Yatılı Öğrencilerine 3 Öğün Malzemeli Yemek Verme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 20.01.2011

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

b) Yapılacağı yer : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE SPOR TESİSLERİNDE ANTRENÖR VE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GENÇLİK ÇALIŞANI(NOKTA)

b) Yapılacağı yer : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL VE İLÇE SPOR TESİSLERİNDE ANTRENÖR VE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GENÇLİK ÇALIŞANI(NOKTA) Page 1 of 13 İhale Şehri Bilecik İş Şehri Bilecik Kurum Bilecik Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 06.01.2011 14:00 İhale Metni PERSONEL HİZMETİ

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

İhale Bilgileri 23 KALEM MUHTELİF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHALENİN KONUSU. SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Bilgileri 23 KALEM MUHTELİF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHALENİN KONUSU. SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İhale Bilgileri BAKIM VE YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/ İHALE TARİHİ VE SAATİ 14/10/ :00 İLAN TARİHİ 29/09/2016

İhale Bilgileri BAKIM VE YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/ İHALE TARİHİ VE SAATİ 14/10/ :00 İLAN TARİHİ 29/09/2016 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum Page 1 of 13 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Gerede Esentepe Huzurevi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Bakım Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İhale İlan ID=601604 23.11.2009 13:41:29

İhale İlan ID=601604 23.11.2009 13:41:29 İhale İlan ID=601604 23.11.2009 13:41:29 Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır SÜMER HOLDİNG A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞUCU İŞLETMESİ FABRİKA SAHASI VE MÜŞTEMİLATI İLE İZMİR DEPOLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASIhizmet

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 18 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi

Detaylı

110,- TL. umutdoner@tulomsas.com.tr

110,- TL. umutdoner@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK: 5 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (b), (c), (f) BENTLERİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 50,-TL. 60,-TL. Vakıf Bank Merkz.Şb/ESKİŞEHİR. Yaşar UZUNÇAM. Levent GÜRSES

Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 50,-TL. 60,-TL. Vakıf Bank Merkz.Şb/ESKİŞEHİR. Yaşar UZUNÇAM. Levent GÜRSES BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR.BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02. Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı