ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr"

Transkript

1 YAĞLARIN GIDADA FİZİKSEL F ve KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ GIDADAN ÇEKİLME SÜRES REÇLERİ ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi

2 ATIK YAĞ Sanayide veya sanayi dışıd alanlarda belli bir süre kullanılan lan yağ,, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık k yağ haline gelir. Oluşan bu atık k yağlar, ekotoksik olmalarının n yanında nda içerdikleri i ağıa ğır r metal ve klor bileşiklerinin iklerinin yakılmalar lmaları sonucu atmosfer kirliliğine ine sebep olurlar ve insan sağlığı ığına zarar verirler. Bu nedenle atık yağlar güvenli g venli bir şekilde bertaraf edilmeli veya insanlar için i in zararlı olmayacak biçimde imde kullanılmal lmalıdır.

3 ATIK YAĞLARIN ÇEVRESEL ETKİLER LERİ Atık k yağlar lar ekotoksik özelliğe e sahiptir; bulunduğu u ortamı kirletir, ortamda yaşayan ayan canlılara lara zarar verir. Atık k su kirliliğinin inin %25 oranında nda kaynağı ğını,, kullanılm lmış bitkisel ve hayvansal yağlar oluşturmaktad turmaktadır. r. Arıtılmayan atık k suların n içindeki i indeki bitkisel ve hayvansal atık k yağlar; denizlere, göllere g ve akarsulara döküldd ldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar lar üzerinde büyük b tahribata yol açar. a ar. Kullanılm lmış yağlar lar lavaboya döküldd ldüğü zaman dren sistemine sıvans vanır, kanalizasyon borusu içindeki i indeki atıklar kların yapış ışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olur. Kanalizasyona dökülen d atık k yağlar diğer atıklar kları tutar ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz lmaz hale gelmesine sebep olurlar. Böylece B atık k su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. r. ABD de yapılan bir araştırmaya rmaya göre lavaboya dökülen d atık k yağlar ların n kanalizasyon sistemlerinin %40 oranında nda tıkanmast kanmasınana sebep olduğu bildirilmiştir.

4 Yağ ve gresler, anaerobik parçalanmaya alanmaya karşı dirençlidirler. Çamur içerisinde bulunduklarında, nda, çürütücülerde aşıa şırı köpüklenme klenme olmasına neden olabilir, filtrenin gözeneklerini g tıkayabilir t ve çamurun arazide gübre olarak kullanılmas lmasını bozabilirler. Evsel ve endüstriyel atıksular ksuların ve çamurların n yağ ve gres içerii eriği, i, bu tip maddelerin toplanmasında nda ve arıtılmas lmasında oldukça önemlidir. Yağ ve gres sudaki çözünürl rlüğünün n az oluşu u nedeniyle sıvıs fazdan ayrılma eğilimi gösterir g ve üst faz oluşturur. Yağ ve gres, suda ayrış ışmaları oldukça a yavaş olup, bulundukları ortamlardan kolayca gitmezler. Bu nedenle birçok sucul ortamlarda problemler doğururlar. Yağ ve gres ön çökeltim havuzunda köpük k k halinde ayrılırlar. rlar. Bu nedenle yüksek y yağ ve gres içerii eriği i taşı şıyan endüstrilerde köpük k k problemi oldukça önemli olmakla birlikte çamurun vakum filtrasyonu da oldukça güç olur. Membran ile bir arıtım m yapacağı ğımız z zaman özellikle yağ ve gresi gidermemiz gerekir. Aksi takdirde yağ ve gres membranın tıkanmasına na neden olabilir.

5 Evsel atık k sular genel olarak biyolojik olarak arıtılırlar. rlar. Evsel atık k su içinde inde bulunan yağlar ları biyolojik olarak arıtmak zordur. Çünk nkü biyolojik arıtmada faaliyet gösteren g bakteriler yağ ve gresle kaplanarak aktiviteleri engellenir. Bu nedenle atık k yağlar atık k suyun KOI ve BOI sinde ciddi artış ışlara neden olur. Atıksu arıtma tesislerinde problem oluşturan yağ ve gresin tamamı ön çökeltim havuzlarında uzaklaştırılmaz. lmaz. Suyun içerisinde i çok ince emülsiyon halinde önemli miktarda yağ ve gres kalır. Aktif çamur tesislerinde gres çoğunlukla gres kürecikleri k içine i ine birikir ve bunlar yüzerek, son çökeltim havuzlarında hoş olmayan bir görüntg ntü arz eder. Damlatmalı filtre ve aktif çamur proseslerinin her ikisi de sıvıdan s biyolojik kütledeki k hücrelere h oksijen transferini engelleyen fazla miktardaki gresten önemli ölçüde etkilenir. Ayrıca biyolojik arıtmada aktif çamur prosesi 30 mg/l den fazla yağ içeriyorsa çamur inhibe olur ve aktivitesi engellenir [Öztürk, M., Kullanılmış Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar lar, Ankara, 2004].

6 KULLANILMIŞ KIZARTMA YAĞLARI Kızartma işlemi, i en basit olarak gıda g maddesinin sıcak yağ içine ine dalması ve pişmesi olarak tarif edilir. Geçmi mişi i muhtemelen M.Ö.. 6. yüzyy zyıla kadar uzanan bu işlemin amacı özel bir kabuk, renk, tat ve doku oluşturarak gıdang danın n hızlh zlı pişmesini sağlamakt lamaktır. Bu işlem gıda g maddesine, kullanılan lan yağa a ve kızartma k yağı ğının n bizzat kendisine bağlı olan pek çok değişkeni içeren kompleks bir prosestir. Esas olarak kızartma k bir dehidrasyon işlemidir ve şu üç temel karakteristiği içerir: 1. Yüksek yağ sıcaklığı ( o C); hızlh zlı ısı iletimi ve kısa pişme süresi s sağlar, 2. Ürün n sıcakls caklığı (kabuk bölgesi b hariç); 100 o C ı geçmez, 3. Suda çözünen madde kaybı minimumdur. Kızartma işleminde i ısı enerjisi bir ısı kaynağı ğından pişirilecek irilecek olan gıda g maddesine yağ ortamında iletilir. Derin kızartma k (deep( deep-frying) ısı iletim ortamının n tüm t yağ kütlesi olduğu, u, başka bir deyişle gıda g maddesinin tamamının n veya tamamına yakın n bir kısmk smının n yağa battığı işlemdir. Bu işlemde i ısı ve kütle k iletimi birlikte yürür. r. Isı yağdan gıdaya g transfer olurken, su gıdadan g buharlaşı şır r ve yağ gıda tarafından adsorplanır.

7 KIZARTMA SIRASINDA YAĞDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL F ve KİMYASAL K DEĞİŞİ ĞİŞİMLER Kızartma sırass rasında yürüyen y yen reaksiyonlar nedeni ile yağda da bazı fiziksel ve kimyasal değişmeler olur. Gıdanın n nemi ve yüksek y sıcakls caklık k nedeniyle yağda başlıca üç temel bozunma reaksiyonu gerçekle ekleşir: suyun neden olduğu hidroliz, oksijen ve ısının n neden oldukları oksidasyon ve termal bozunma. Tüm m bu reaksiyonlar çok sayıda polimerizasyon ürünlerinin oluşmas masına neden olan kompleks reaksiyonlardır. r. Teşhis edilebilen polimerizasyon ürünü sayısı 400 den fazladır. Yüksek Y sıcakls caklıkta, kta, gıdadan buharlaşan an suyun yağ yüzeyinde oluşturdu turduğu u koruyucu tabaka nedeni ile oksijen temini zorlaştığı ığından, oluşan ana reaksiyon oksidasyondan polimerizasyona kaymaktadır. Bu reaksiyonlardan başka yağ ile gıda g bileşenleri enleri arasındaki reaksiyonlar sonucu da bozunma ürünleri oluşabilmektedir.

8 Kızartmadan sonra bitkisel yağda gözlenen g bazı yaygın fiziksel değişimler: imler: vizkozitenin artması, özgül ısının n artması, yüzey geriliminde değişme, renkte değişme, yağı ğın n köpük k k oluşturma eğiliminin e artmasıdır. r.

9 Oksijen Su Buhar, Uçucu bileşikler Havalandırma Oksidasyon Hidroperoksitler konjugedienler Alkoller, ketonlar aldehitler Asitler Hidrokarbonlar Adsorpsiyon Patates parçası Dehidrasyon Dimerler, trimerler, Epoksitler, alkoller, Hidrokarbonlar Polimerizasyon Buharlaşma Buhar Hidroliz Serbest yağ asitleri Diaçilgliseroller Gliserol Monoaçilgliseroller Dimerler >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> Isı Kaynağı

10 Kızartma koşullar ullarına göre g farklı derecede ve farklı mekanizmalar üzerinden gerçekle ekleşebilen ebilen tüm t m bu reaksiyonlar sonunda kızartma k yağı ğında yüzlerce y farklı yapıda, ancak hepsi polar karakterli bozunma ürünleri oluşmaktad maktadır. Örneğin gıdang danın n içerdii erdiği i suyun neden olduğu u yağ hidrolizi sonunda mono ve digliseridler, serbest yağ asitleri oluştururken, havanın n ve gıdang danın n içerdii erdiği oksijen, doymamış yağ asitlerinden, önce hidroperoksitlerin oluşmas masına ve bu ara ürünlerinde derhal bozunarak çeşitli ikincil oksidasyon ürünleri ile bunların polimerizasyon ürünlerinin oluşmas masına neden olur.

11 Kızartma nedeni ile yağlarda, larda, uçucu u ucu maddelerden uçucu u ucu olmayan monomerik ve polimerik maddelere kadar değişen en geniş bir aralıkta ürünler oluşur. ur. Isıtmaya ve kızartmaya devam edildiğinde inde bu maddeler bozunmaya devam eder. Parçalanma alanma ürünleri kötük koku ve muhtemel zehirli etki oluşturacak seviyeye ulaşı şır r ve yağı kızartma için i in uygun olmayan hale getirir. Oluşan bu maddelerin miktarı ve kimyasal yapılar ları yağ ve gıda g tipleri, kızartma k koşullar ulları ve oksijen bulunması gibi pek çok faktöre bağlıdır. İlave olarak söz s z konusu kimyasal reaksiyonlar birbirleriyle ilgili olarak bir kompleks ürün karışı ışımı üretebilir. Tüm T m bu bozunma ürünleri polar karakterli maddeler olduğundan, undan, kızartma k yağlar larının toplam polar madde içerikleri i (TPM), meydana gelen bozunma reaksiyonların n miktarı hakkında sağlıkl klı değerlendirmeler erlendirmeler vermektedir. Pek çok ülkede kızartma k yağlar larının n kullanımdan çekilmesi için i in TPM içerikleri i için i in sınırlayıcı değerler erler kabul edilmiştir. Bu değer er birçok Avrupa ülkesi için i in % dir.. Bazı ülkeler ise bu değere ere ek olarak % oligomerik madde içerikleri i için i in % gibi yasal sınırlamalar s getirmişlerdir.

12 Zeytin yağı ğının n farklı kızartma sürelerinde s fiziksel ve kimyasal değişimler imler

13 Polar maddeler ile fiziksel değişimler imler arasındaki ilişki

14 200 o C de kızartılan zeytin yağı ğının n yağ asitlerindeki değişmeler (%)

15 Kızartma sırass rasında oluşan an polar yapıdaki bozunma ürünlerinin bir kısmk smı küçük k molekül l ağıa ğırlıklı aldehitler, ketonlar, epoksitler,, hidrokarbonlar ve siklik yapıdaki uçucu ucu bileşiklerdir. iklerdir. Uçucu U olmayan bozunma ürünleri ise başlıca orta molekül l ağıa ğırlıklı aldehitler, okso-, hidroksi-,epoksi- ve siklik asit grupları içeren trigliseritler, bu trigliserit ve asitlerin dimer ve polimerleridir. Kızartma K işlemi devam ettikçe e söz s z konusu bozunma ürünlerinin miktarları giderek artmaktadır. r. Örnek olarak bazı işletmelerde yapılan ölçümlerde, toplam polar madde içeriğinin inin %60 a a ve polimer madde içerii eriğinin inin de %48 e kadar ulaştığı ığının n saptandığı bilinmektedir. Kızartma K sırasında oluşan bozunma ürünlerinden aldehitler, ketonlar, siklik yağ asitleri ve bunları içeren trigliseritler, deney hayvanları üzerinde sağlığ ığa a zararlı etkileri saptandığı ığından insan sağlığı ığına da zarar verme potansiyeli yüksek bileşikler ikler olarak kabul edilmektedirler.

16 KIZARTMA AMACIYLA KULLANILAN KATI VE SIVI YAĞLARIN KONTROL KRİTERLER TERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/41), , Sayı: : Kızartma Amacıyla Kullanılmakta Olan Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Özellik Limit Polar Madde % 25 Dumanlanma Noktası > 170 C

17 Toplama polar madde tayini

18 Kızartma yağlar ları,, kızartma k işlemi i sırass rasında oluşan ve sağlığ ığa a zararlı olabilecek bu maddelerden başka gıda g maddesinden kaynaklanan ve yağda yüksek y çözünürl rlüğü olan heterosiklik aminler (HAs( HAs), polisklik aromatik hidrokarbonlar (PAHs( PAHs), poliklorlu benzenler (PCBs( PCBs), dioksinler ve benzeri sağlığ ığa a zararlı maddeleri, kullanım m süresine s bağlı olarak değişen en miktarlarda içerebilirler i (Türkay,, S., Biyoyakıt t DünyasD nyası Dergisi, Mart 2007, Sayı 8).

19 Türkiye de yılda y 1.5 milyon ton bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılmaktad lmaktadır. Bu yağdan yaklaşı şık k olarak ton atık k yağ oluşmaktad maktadır. Avrupa Birliğinde inde (EU) toplanan atık k kızartma k yağlar larının n miktarı tahmini olarak yılda y yaklaşı şık ton dur. Bu miktar Kanada da yılly llık k tondur. Bu da atık k yağ kontrolünün n ne kadar önemli olduğunu unu göstermektedir. g

20 Bu yağlar ları paketleyip tekrar yağ olarak satan firmalar bulunmaktaysa da bu yağlar insan sağlığı için in çok tehlikelidir ve kesinlikle gıda g amacıyla kullanılmamal lmamalıdır. Bu yağlar hayvan yemi olarak kullanılacaksa lacaksa içerisindeki i PCB (poliklorlu( bifeniller), furan,, PAH (poliaromatik( hidrokarbonlar), dioksin ve dioksin benzeri madde miktarına mutlaka kontrol edilmelidir.

21 Bitkisel ve hayvansal atık k yağlar ların n en iyi değerlendirme erlendirme alanı biyodizele dönüştürmedir. Atık k yağ rafine edilerek katı maddeler fitre edilir, yağ içinde inde bulunan su uzaklaştırılır. r. Daha sonra metanolde çözünm nmüş sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ilave edilerek biyodizele dönüştürülür. r.

22 SONUÇ ve ÖNERİLER Ülkemizde kullanılm lmış bitkisel ve hayvansal atık k yağlar ların, yönetmeliklere uygun olmayan bir şekilde bertaraf edilmesi sonucunda insan ve çevre sağlığı tehdit edilmektedir. TürkiyeT rkiye de atık k yağ toplama konusunda faaliyet gösteren g 5 firma bulunmaktadır. Firmaların n yılda y 350 bin ton yağ toplaması gerekirken bu rakamın n iki yılda y 2980 tonla sınırls rlı kalmaktadır. Bu atıklar geri kazanılarak sürds rdürülebilir değerli erli bir hammadde haline çevrilebilir. Geri kazanıld ldığı zaman çeşitli amaçlar için i in kullanılarak larak çevreye verebileceği i zarar minimize edilebilir. Yaklaşı şık k olarak ülkemizde ton civarında oluşan kullanılm lmış bitkisel ve hayvansal atık k yağlar kanalizasyona dökülmeyip biyodizel üretimi için i in geri kazanılabilirse yılda y ton biyodizel ve yan ürün n olarak ton gliserin üretilerek ülke ekonomisine önemli bir kaynak sağlanabilir. Kullanılm lmış bitkisel ve hayvansal yağlar ların n geri kazanılmas lması ile evsel atıksular %25 oranında nda daha az kirlenmiş olur. Buda atıksu arıtma yöntemlerinde y ortaya çıkabilecek işletme i problemlerini minimize ederek maliyet açısından a bir avantaj sağlayacakt layacaktır.

23 Prof. Dr. Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi uludag.edu.tr TEŞEKK EKKÜRLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

Yerlerine Göre G. Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y. cevdet@uludag.edu.tr

Yerlerine Göre G. Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y. cevdet@uludag.edu.tr Bitkisel Atık k Yağlar ların n Kullanım Yerlerine Göre G Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi/TÜBİTAK-BUTAL cevdet@uludag.edu.tr Kızartma yağlar larının

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Kızartma Anında Oluşan Reaksiyonlar:

Kızartma Anında Oluşan Reaksiyonlar: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI ve GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA DÜNYADAKİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI Kocaeli Üniversitesi Kızartma Yağları (Bitkisel Yağlar) Kullanım Yerleri; Lokanta,

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

SU KALİTES. TERLERİ ve STANDARTLAR 24.02.2013

SU KALİTES. TERLERİ ve STANDARTLAR 24.02.2013 SU KALİTES TESİ KRİTERLER TERLERİ ve STANDARTLAR Doç.. Dr. Eyüp p DEBİK 24.02.2013 Su Tasfiyesinin Amacı Suyun kullanma maksadına uygun hale getirilmesidir. Tabiatta mevcut su kaynakları,, bazı istisnalar

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı