BÖLÜM VI PROJENİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM VI PROJENİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ"

Transkript

1 BÖLÜM VI PROJENİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

2 DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ BÖLÜM VI. TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ülkemizin, Avrupa Birliğine uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat uyumlaştırma ve uygulamaya dönük yükümlülüklerini karşılayabilmesine destek sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği tarafından sağlanan mali yardımın 2005 yılı programlaması altında çevre sektörüne yönelik olarak Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) tarafından Türkiye de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım projesi başlatılmış bulunmaktadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ÇOB nın lehtar sıfatı ile yönettiği ve tüm ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile devam etmekte olan proje COWI Atıksu Konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda sektöründe Adıyaman, Akşehir, Aksaray, Bartın, Polatlı, Lüleburgaz, Merzifon, Siverek, Diyarbakır, Soma, Seydişehir, Çarşamba, Erzurum, Ceyhan ve Erdemli belediyeleri bu projeye dahil olmuşlardır. Mevcut durumda gelişmiş bir atıksu arıtma tesisi bulunmayan Diyarbakır Belediyesi'nin yalnızca %30 verimle çalışan AAT ile yeterli arıtıma tabi tutulmayan atıksular Dicle Nehri ne deşarj edilmektedir. Bu durum deşarj noktasının alt kısımlarında bulunan bütün alanlarda ve yakın yerleşim yerlerinin kıyılarında ve mansapta yer alan sulama ve enerji elde etme amaçlı baraj göllerinde kirliliğe yol açmaktadır. Mevcut durum, su ve çevre kirliliğine neden olmakta ve kamu sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Projenin gerçekleştirilmesiyle içme suyu ve sulama için kullanılan sudan kaynaklanan hastalıklar önlenecek, su kalitesi yükseltilecek ve baraj canlıları ve diğer çevresel kaynaklar (doğal ekosistem) korunarak Avrupa Birliği (AB) ve Türk Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde belirtilen arıtılmış atıksu deşarj standartlarına tümüyle uyulmuş olacaktır. Mevcut olan Diyarbakır AAT ile aynı alan sınırları içinde kurulması planlanan ek üniteler (biyolojik arıtım prosesi) Diyarbakır şehir merkezinin yaklaşık 4 km güneyinde, eski Mardin yolu üzerinde, Merkez İlçe ye bağlı Çarıklı Köyü sınırları dahilindedir. Yaklaşık 20 ha. lık bir alanda gerçekleşecek olan projenin, doğusunda kalan Dicle Nehri kıyısında kuzeybatı yönünde Tekel İçki Fabrikası ve batısında DDY hattı bulunmaktadır. Yukarıda tanımlanmış olan alan, Tekel İçki Fabrikası ndan 2004 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından alınmıştır. Proje alanı, Çarıklı (Çaruği) Köyü 26, 207, 298, 301 ve 312 nolu parsellerden oluşmaktadır. Diyarbakır İli için organik karbon ve azot giderimli ikincil bir arıtma tesisi gereksiniminin gündeme gelmesi sonucunda Türkiye de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım projesi kapsamında Diyarbakır AAT için fizibilite çalışmaları devam etmekte olup, COWI Atıksu Konsorsiyumu tarafından hazırlanmakta olan fizibilite ve proje raporları doğrultusunda arıtma prosesi belirlenmiş olacak ve ÇED Raporu nda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir. Diyarbakır İli nin 2000 yılı Ekim ayında yapılan nüfus sayımında İl genel nüfusu 1,362,708 olarak tespit edilmiştir. Diyarbakır İli nin kentsel nüfusu ise 817,692'dir. Bunun 545,016 i kırsal kesimde yaşamaktadır. Projenin gerçekleştirileceği Diyarbakır Merkez İlçenin kentsel nüfusuna bakıldığında ise, 1990 yılında 373,810 olan nüfusun, 2000 yılında 545,983 kişiye ulaştığı görülmektedir. Merkez ilçede kentsel yıllık nüfus artış hızı ise % 0 37,87 ile Türkiye nin yıllık nüfus artış hızının oldukça üzerindedir. 44

3 DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ Diyarbakır İli nde Jeolojik birimler otokton ve allokton olmak üzere iki kısıma ayrılmıştır. Diyrabakır da gerçekleşen volkanik oluşumlar yaklaşık 10,000 km 2 lik bir alana yayılan volkanikler bazaltlitolojisinde olup, yer yer piroklastikler şeklinde çıkış yerleri hakimdir. Diyarbakır, içme ve kullanma suyunun tamamını yeraltı sularından sağlayan illerden biridir. Burada birden çok yeraltı suyu taşıyan jeolojik formasyon ve bu jeolojik formasyonlarda (akiferlerde) Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmış olan çok sayıda derin sondaj kuyusu bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar ve tetkikler neticesinde faaliyet sahasında herhangi bir maden veya fosil yakıt kaynağına rastlanmamıştır. Diyarbakır da Asbest, Barit, Çimento Hammaddeleri, Fosfat, Tuğla-Kiremit ve mermer gibi hammadde kaynaklarına ek olarak, Demir, kurşun çinko, manganez ve krom metalik madenleri de bulunmaktadır. Ayrıca, Kocaköy-Katin, Bismil-Kastel, Eğil-Sarıcak ve Merkeze bağlı Beykan, Kurkan Şahaban sahalarında zengin petrol yatakları mevcuttur. Diyarbakır İl Merkezi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Deprem Haritası nda 2. Derece Deprem Bölgesi içinde kalmaktadır. Diyarbakır'da karasal iklim özellikleri hakimdir. İklim, karasal özelliği kısmen değişmiş bir Akdeniz iklimi olarak da nitelendirilebilir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Sonbahar genellikle ilkbahardan daha uzundur. Gündüz ve gece arasındaki ısı farkları yüksektir. Proje alanı ve etki alanı içinde sit alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve yaban hayvanı yerleştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri, su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar araştırılmış olup, herhangi bir koruma alanına rastlanmamıştır. Diyarbakır AAT Projesi nin inşası aşamasında evsel nitelikli katı ve sıvı atıklar, yapılan kazı dolgu işlemleri sonucu açığa çıkabilecek kazı dolgu fazlası, inşaat işlemlerinden kaynaklanan toz; mobil araçlardan kaynaklanan gaz emisyonları ile gürültü gibi çevresel sorunların oluşması beklenmektedir. İşletme aşamasında ise koku, mobil araçlardan kaynaklanan gaz emisyonları ile arıtma çamurları ve diğer katı atıklar sayılabilir. Projenin inşaat aşamasında çalışan sayısı göz önüne alınarak, açığa çıkacak evsel nitelikli katı ve sıvı atıkların küçük ölçekli projelerde söz konusu olan miktarlarda olacağı söylenebilir. Proje alanından kaynaklanan evsel nitelikli katı ve sıvı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (KAKY), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY) ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ne uygun şekilde toplanması ve bertarafı sağlanacaktır. Proje inşaatı sırasında kazı dolgu çalışmaları sonucu açığa çıkacak malzeme sahanın rehabilitasyonu sırasında kullanılacak veya Diyarbakır Belediyesi tarafından belirlenen yerlerde kullanımı/depolanması sağlanacaktır. Toz emisyonunun en aza indirgenmesi amacıyla inşaat çalışmaları süresince sulama yapılacaktır. Ayrıca, doldurma-boşaltma işlemleri savurma yapılmadan gerçekleştirilecek, taşıma esnasında kamyonların üstleri örtülecek ve kamyonlara hız sınırı getirilecektir. Egzozdan kaynaklanacak diğer emisyonları en aza indirgemek için ise, kullanılacak araçların mümkün olduğunca yeni ve bakımlı araçlar olması sağlanacaktır. Emisyonların HKKY ve EKHKK yönetmelikleri ile belirlenen sınır değerlerin altında olması sağlanacaktır. 45

4 DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ Arazinin hazırlanması aşamasında, kazı ve dolgu işlemleri sırasında, özellikle iş makineleri nedeniyle gürültü oluşacaktır. Bunun yanında işletme döneminde proje trafiğine bağlı olarak gürültü oluşması söz konusudur. Proje kaynaklı gürültünün proje yakın çevresindeki yerleşimler ve fauna üzerine olumsuz etkileri söz konusudur. Bu etkilerin önlenmesi amacıyla kullanılan iş makinalarının düzenli olarak kontrolü yapılarak, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde belirtilen maksimum gürültü seviyelerinin aşılmaması sağlanacaktır. Çalışanların tozdan ve gürültüden olumsuz yönde etkilenmelerini en aza indirmek için "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nde belirlenen hükümler doğrultusunda önlemler alınacaktır. Gürültü konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gürültü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne uyulacaktır. Atıksu arıtma tesisinin işletilmesinden kaynaklı, bir miktar katı atık meydana gelecektir. Bu atıklar biyolojik olarak stabil hale gelmiş aktif çamur kütlesinden ve diğer inert parçalardan meydana gelecektir. Meydana gelecek olan atıklar iki şekilde uzaklaştırılabilecektir. Bu yöntemlerden ilki doğrudan belediyeye ait katı atık depolama sahasına götürülmesi, diğer yöntem ise gübre amacı ile kullanılmasıdır. Bu uygulamaları sınırlayan yönetmelikler bulunmaktadır. Bu yönetmelikler Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği dir. Arıtma çamurları bu yönetmelikler çerçevesinde bertaraf edilecek olup, konuya ait detay bilgiler ÇED Raporu nda yer alacaktır. Arıtma tesisinden kaynaklı diğer katı atıklar belediyeye ait katı atık bertaraf sahasına götürülerek, tesis çalışanlarından kaynaklı evsel nitelikli atıksular ise Diyarbakır AAT de arıtılarak bertaraf edilecektir. Atıksu arıtma tesislerinin işletme döneminde rastlanılan diğer bir problem ise kokudur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için projelendirme safhasından itibaren gerekli çalışmalar yapılacaktır. Havuzların içinde ölü bölgeler bırakılmayacak ve motor güçleri debiye göre emniyetli tarafta kalacak şekilde seçilecektir. Sahada meydana gelecek olan atık çamurlar bekletilmeden belediyeye ait katı atık depolama sistemine ya da uygun olduğunun kanıtlanmasının akabinde gübre olarak kullanılmak amacı ile tarlalara götürülecektir. Gerek duyulur ise sahada ilaçlama yapılacaktır. Bu uygulamalar ile koku ve sinek sorunu en aza indirilecektir. Bahse konu bu çevresel etkilerin önlenmesi ve/veya en aza indirgenmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi ve alternatiflerin değerlendirilerek mümkün olan en iyi mühendislik uygulamalarıyla çevresel korumaya ek olarak, proje yararlarının en üst düzeye çıkartılabilmesi amacıyla çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmanın sonucu olarak geliştirilen uygun önlemler ve planlar sayesinde Diyarbakır AAT Projesi ile su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca proje, Türkiye nin üst düzey bir çevre koruma ile AB atıksu arıtma sektöründeki direktiflere uygunluğunu sağlayarak, Avrupa Birliği ne katılım sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunacaktır. 46

5 EKLER

6 EK 1 RESMİ KURUM YAZIŞMALARI

7 DIYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ Ek-1.1. DİSKİ Tarafından Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü ne Gönderilmiş Olan Yazışma Örneği 47

8 DIYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ Ek-1.2. DİSKİ Tarafından Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü ne Gönderilmiş Olan Plan Örneği 48

9 EK 2 PROJE SAHASININ 1/ LİK HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİMİ

10 DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ Şekil 2.1. Proje Alanı ve Civarının 1/ Ölçekli Haritada Gösterimi 49

11 KAYNAKLAR

12 DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYNAKLAR T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, T.C. Diyarbakır Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Diyarbakır İli Çevre Durum Raporu, Diyarbakır. DİSKİ, Diyarbakır Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Proje Tanıtım Dosyası, Diyarbakır. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, No: 25672, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, No: 26236, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazetesi No: 25406, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazetesi No: 25755, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, No: 20814, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, No: 25831, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. 2004/1. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazetesi No: 25538, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazetesi No: 25687, Tarih: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazetesi No: 24609, Tarih: TUİK (DİE), Genel Nüfus Sayımı, Ankara. United Nations Development Program (UNDP), TEM Traffic and Construction Noise Control Report. United Nations Development Programme (UNDP) and Economic Commission for Europe (ECE), February

13 DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ İnternet Adresleri: K%C4%B0YE%20JEOLOJ%C4%B0%20B%C3%9CLTEN%C4%B0 51

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı