TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ(TASKİ) NİN ATIK SU VE KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ(TASKİ) NİN ATIK SU VE KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE HESAPLAMA YÖNTEMİ"

Transkript

1 TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ(TASKİ) NİN ATIK SU VE KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE HESAPLAMA YÖNTEMİ 2012 mali yılında uygulanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından atık su ve katı atık tarifelerinin hazırlanması, uygulanması ile ilgili yönetmelik ve kılavuzlar yayınlanmış, bu doğrultuda hazırlanan tarifeler ve tarife esasları ile içme su tarifelerinde yapılan indirimle ilgili bilgi vermek istiyorum. ATIKSU VE KATI ATIK İLE İLGİLİ; Yayınlanan yönetmeliğin amacı; atık su altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel alt yapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yönetmeliğin kapsamı ; a) Kentsel veya endüstriyel atık suların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, b) Atıksu sistemlerinin işletmesi, bakım ve onarımına, c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına, ç) Evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait Tam Maliyet Esaslı Tarife lerin belirlenmesindeki usul ve esasları kapsamaktadır. Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 27/10/2010 tarih Sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Abone: Su ve atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi, b) Atıksu alt yapı yönetimleri: Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların bertarafının sağlandığı atık su alt yapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden c) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan her hangi bir gerçek ve ya tüzel kişiyi ç) Atık sahibi: Atık üreticisini veya atığın sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri, d) Bakanlık: Çevreve OrmanBakanlığını, e) Evsel katı atık idareleri: Büyükşehir belediyelerini, diğer belediyeleri ve belediye birliklerini, f) Hizmet: Hane halkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için; 1) Atıksu toplama ve yüzey sularına deşarj ile sonuçlanacak arıtma faaliyetleri, 2) Katı atık toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini, a) Kanun: 9/8/1983 tarihlive 2872 sayılı Çevre Kanununu, b) Kılavuz kitaplar: Bu Yönetmeliğin esaslarına uygun tarifelerin ve ücretlerin hazırlanmasında kullanılacak olan ayrıntılı yöntem ve hesaplamalar ile örnekleri içeren yardımcı kitapları, 1

2 c) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri, d) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini, e) Sistem: Atıksu alt yapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idarelerinin sorumluluk alanı içinde bulunan atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin sağlanması amacıyla kullanılması ve/veya faydalanılması gereken birbirinden bağımsız da olabilen 14 üncüve 15 inci maddelerin de belirtilen süreçlerin herbiri veya birkaçını, f) Tam maliyet esaslı tarife: Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini, g) Tam maliyet muhasebesi: Atıksu ve evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin belirlendiği, toplandığı ve raporlandığı hesaplama sistemini, h) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemini şletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değeri, ı) Ücret: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44üncü maddesi hükmü gereği çevre temizlik vergisi ile aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini de içerecek şekilde; atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye gore belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atık su hizmetlerinden yararlananlar tarafından ödenmesi gereken parasal değeri,ifade eder. Yönetmeliğin 21.Maddesinde (1) Atıksu altyapı yönetimleri atıksu hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin atıksu hizmetlerinde kullanılmasını, evsel katı atık idareleri evsel katı atık hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin evsel katı atık hizmetlerinde kullanılmasını sağlayacak tam maliyet muhasebe sistemi kurmakla yükümlüdürler. Yönetmeliğin22.Maddesinde (1) Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır. Yönetmeliğin 23.Maddesinde (1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. Yürürlük MADDE 24 (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve OrmanBakanı yürütür. (2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur. (3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir. 2

3 (4) Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar. Diğer atıksu alt yapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüş ve önerilerini değerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diğer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur. Uyumsüreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) Atıksu alt yapı yönetimleri ve evsel katıatık idareleri bu Yönetmeliğe yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdürler. Tarife Hesaplama İlkeleri Yönetmelik, Atıksu ve Katı Atık Altyapı Yönetimleri tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Tarife terimi Atıksu ve Katı Atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin Atıksu ve Katı Atık Altyapı yönetimi tarafından bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir. Toplam Sistem Maliyeti = Atıksu ve Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi Tarife hesaplamasında izlenecek adımlar şunlardır: 1-) Hizmetin kapsamının tanımlanması 2-) Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyetin hesaplanması 3-) Özkaynak getirisinin hesaplanması 4-) Ortalama maliyetin hesaplanması 5-) Toplam sistem maliyetinin farklı abone gruplarına dağıtılması 6-) Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmesi 3 - Hizmet Kapsamı Bir yönetiminin Atıksuve Katı Atık Altyapı abonelerine sağladığı tüm hizmetler Atıksu ve Katı Atık Altyapı sisteminin içinde bulunan farklı süreçlerden kaynaklanmaktadır. 3

4 ATIKSU SÜRECİ Atıksu Toplama Faaliyetleri Fosseptikler Kanalizasyon Şebekesi Nakletme Faaliyetleri Vidanjör Ana Kolektör Pompalama Faaliyetleri Terfi İstasyonu ve Hattı Arıtma Faaliyetleri Atıksu Arıtma ve Deşarj Çamur Uzaklaştırma Faaliyetleri Çamur Arıtma ve Uzaklaştırma Satış Faaliyetleri Biyo-katı Satışı 4

5 KATI ATIK SÜRECĐ 5

6 Toplama - evsel katı atıkların çeşitli atık üreticilerinden (konutlar, kamu, ticari kuruluşlar ve sanayi kuruluşları) toplanarak, varsa aktarma istasyonlarına yoksa bertaraf tesislerine taşınması Aktarma - toplanan katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için atıkların geçici olarak bekletilerek bertaraf tesislerine taşınması için aktarma istasyonlarının kurulması.(eğer varsa) Taşıma - evsel katı atıkların aktarma istasyonlarından ya da doğrudan depolama tesislerine taşınması * Bertaraf - evsel katı atıkların düzenli depolanması, yakılması, kompostlanması * Satış - evsel katı atık işleme tesislerinden elde edilen yan ürünlerin (kompost, enerji, geri dönüştürülebilir maddeler) satışı olarak belirlenir. ATIKSU PERSONELİ + ATIKSU PERSONELİ PAYLAŞILAN PERSONEL TOPLAM PERSONEL * = TOPLAM PERSONEL DAĞITIM KATSAYISI DAĞITIM KATSAYISI * PAYLAŞILAN MALİYETLER = PAYLAŞILAN MALİYETLERİN ATIKSU HİZMETLERİNE AKTARILACAK KISMI PAYLAŞILAN PERSONEL ( KANALİZASYON + FİNANSMAN) ATIKSU PERSONELİ (21) ATIKSU PERSONELİ (21) + TOPLAM PERSONEL (294) * ( ) = DAĞITIM KATSAYISI %10 TOPLAM PERSONEL (TASKİ TÜM PERSONEL) 294 6

7 DİREKT PERSONEL MALİYETİ HESAPLANMASI TAM ZAMANLI PERSONEL SAYI (a) YILLIK BİRİM MALİYET (b) YILLIK TOPLAM MALİYET =(a)*(b)*(d) PAYLAŞIM ORANI (d) % TEKNİKER ,97 100% TEKNİKER YRD ,67 100% MÜHENDİS ,80 100% OTOMASYON OPERATÖRÜ ,91 100% GÜVENLİK GÖREVLİSİ ,27 100% ŞOFÖR ,25 100% İŞÇİ ,46 100% TOPLAM TAM ZAMANLI PERSONEL PAYLAŞILAN PERSONEL MUHASEBE PAYLAŞILAN PERSONEL KANALİZASYON VE DRENAJ İŞLETMESİ , , ,87 10% , ,57 50% TOPLAM PERSONEL ,77 ÖZ KAYNAK GETİRİSİ PAYLAŞILAN DİREKT ATIKSU ARITMA ,00 KANALİZASYON , ,00 TOPLAM , ,00 FİNASMAN MALİYETİ ,00 ANA PARA GERİ ÖDEMESİ ,00 AAT 2010 YILI KİMYASAL MADDE ALIMI (TL) ,40 7

8 ELEKTRİK GİDERİ TELF. +ADSL AKARYAKIT DİĞER GİDERLER BİLGİSAYAR HİZMET ALIMI PERSONEL MALİYETİ BAKIM- ONARIM ŞÜPHELİ ALACAK DİĞER DOLAYLI MALİYET(V EZNEMALİ YETİ) EK. ÖMÜR 5 YIL BİRİMLER MUHASEBE , , , , , , , ,00 KANALİZ , , , ,17 ATIKSU ARITMA , , , ,66 DOLAYLI İŞLETME MALİYET TABLOSU ATIKSU Diğer Dolaylı İşletme maliyetinin Hesaplanması TOPLAM MALİYET (TL) PAYLAŞIM ORANI NET MALİYET (TL) Şüpheli Alacaklar ,88 10% 5.921,29 İş ve Hizmet sözleşmelerinden doğan maliyet (Bilgisayar programlarının bakım hizmet alımı) ,70 10% 5.659,87 PAYLAŞILAN MALİYETLER Yönetim gideri ,20 10% ,22 Bina bakım ve Onarım 0,00 10% 0,00 Bina Amortismanı ,45 10% 5.776,85 Elektrik ,42 10% ,84 Telefon ,84 10% 3.781,98 Su 0,00 10% 0,00 Diğer(Kırtasiye, Temizlik, Giyim) ,41 10% 3.659,34 Diğer(Akaryakıt ) ,55 10% 1.304,46 3 Adet Otomatik tahsilat veznesi ,00 5 yıl ,00 TOPLAM , ,85 8

9 SİSTEM MALİYETİ GELİRLERİ Maliyet gelirine Dahil Edilen Gelirler Yıl Tutar Kanalizasyon harcamalarına katılım payı(2464 Sayılı Kanun 87. madde) ,32 Çakmasu ,96 Altyapı Ruhsat İştirak Payı ,09 Kullanılmış su uzaklaştırma bedeli ,59 Toplam ,96 MALİYET ÖZET TABLOSU Tarsus Belediyesi Atıksu Toplam Sistem Maliyeti İçmesuyu- Kanalizasyon- Drenaj/Kanalizasyo Kanalizasyon Maliyetler n- (TL) Drenaj/Finansman- İhale Etüt Proje Arıtma (TL) Toplam (TL) Direkt Maliyetler ,79 Malzeme, Kimyasallar , ,40 Enerji , , , ,28 Yakıt , , , ,46 Personel , , , ,90 Amortisman Bakım-Onarım , , , ,75 Diğer 0,00 Dolaylı Maliyetler ,72 Diğer Personel Maliyetleri , ,87 Diğer Dolaylı Maliyetler (Diğer değişken İşletme Maliyeti, paylaşılan maliyetler) ,85 Finansman Maliyeti ,00 Ana Para Geri Ödemesi ,00 Kurumlar Vergisi Özkaynaklar Getirisi , , ,00 TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,50 Sistem Maliyeti Geliri (-) ,96 Satış Gelirleri (Biyo-katı) 0,00 NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,54 9

10 1 AYLIK DÖNEMLERDE BEHER m 3 İÇİN ALINACAK ATIKSU ÜCRETLERİ; TİPİ 2011 KADEME ARALIĞI m KADEME ARALIĞI m YILI ARALIK 2012 YILI OCAK A) MESKEN B) İŞYERİ - WC - HAMAM C) MESKEN TİPİ ŞANTİYE ,60 1, ,97 2,24 25 m3 25 m3 2,46 2, ,97 1, ,46 2,69 25 m3 25 m3 3,95 3, ,29 2, ,46 2,80 25 m3 25 m3 3,95 3,50 Atıksu Ücret Tarifesi her tahakkuk dönemi için aylık 0,005artış oranı uygulanır. 10

11 SU TARİFE TİPİ MESKEN İŞYERİ - WC - HAMAM İNŞAAT MESKEN TİPİ ŞANTİYE (GEÇİCİ ABONE) KADEME ARALIĞI m KADEME ARALIĞI m (ARALIK) 2011 (ARALIK) 2012 (OCAK) ,83 3,19 1, ,47 3,94 2,31 25 m3 25 m3 4,36 4,92 2, ,47 3,94 2, ,36 4,92 3,06 25 m3 25 m3 7,01 7,90 3,84 0 m3-100 m3 0 m3-100 m3 6,48 7,31 5, m3 100 m3 10,89 12,27 8, ,08 4,57 2, ,36 4,92 2,80 25 m3 25 m3 7,01 7,90 3,36 OKUL 4,04 4,52 4,20 RESMİ DAİRE - HASTAHANE (Genel ve Katma Büt.Kurl.) 4,97 5,58 4,80 TOPLU SATIŞ ABONELERİ Ova Köyleri İçme Su Birliği -- Köyler 1,96 1,89 1,90 YENİCE 1,96 1,74 1,75 BELEDİYE BİRİMLERİ 1,15 1,27 2,10 İçmesu Tarifesi her tahakkuk dönemi için aylık % 1 artış oranı uygulanır. 11

12 KATI ATIK TARİFESİNİN BELİRLENMESİ BİRİMLER ENERJİ (YAĞ ALIMI) AKARYAKIT DİĞER GİDERLER (Malzeme - Kimyasal+Dolaylıİşletme+Bütçediğer+Amor tisman) PERSONEL MALİYETİ (Kadrolu Temizlik+TASKİ Girişli İşçi+ Hizmet Alımı) BAKIM- ONARIM DİĞER PERSONEL MALİYETİ (DOLAYLI MALİYET) KATI ATIK BÖLÜMÜ , , , , ,65 TASKİ(MUHASEB E) BELEDİYE (MUHASEBE) TEMİZLİK İŞLERİ BÖLÜMÜ , , , ,09 12

13 SİSTEM MALİYETİ GELİRLERİ Maliyet gelirine Dahil Edilen Gelirler Yıl Tutar 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN MÜKERRER 44.MADDESİ GEREĞİNCE ALINAN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TOPLAM SİSTEM MALİYETİNDEN ÇIKARTILMALIDIR ,52 Toplam ,52 MALİYET ÖZET TABLOSU Tarsus Belediyesi Katı Atık Yönetim Toplam Sistem Maliyeti Maliyetler Katı Atık Paylaşım Oranı Toplam Direkt Maliyetler , ,46 Malzeme, Kimyasallar ,76 100% ,76 Enerji(Yağ) ,80 100% ,80 Yakıt ,12 100% ,12 Personel ,29 100% ,29 Amortisman ,14 100% ,14 Bakım-Onarım ,65 100% ,65 Diğer ,70 100% ,70 Dolaylı Maliyetler , ,52 Diğer Personel Maliyetleri ,09 12,84% ,69 Diğer Dolaylı Maliyetler (Dolaylı İşletme Maliyeti) ,86 Değişken ,83 ÖZKAYNAK GETİRİSİ ,00 100% ,00 TOPLAM SİSTEM MALİYETİ SİSTEM MALİYETİ GELİRLERİ NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ , ,98 (- ) , , ,46 13

14 TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ (TASKİ) MÜDÜRLÜĞÜ 15/11/2011 İTİBARİ İLE EVSEL KATI ATIK TARİFE HESAPLANMASINA ESAS OLAN ABONE SAYILARI TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI MESKEN ABONE SAYISI KÖY MESKEN ABONELERİ ALİ FAKI KÖYÜ HACI BOZAN KÖYÜ ARIKLI KÖYÜ ESENLER KÖYÜ NEMİROĞLU KÖYÜ KAMBERHÖYÜĞÜ KÖYÜ KONAKLAR KÖYÜ REŞADİYE KÖYÜ MAHMUT AĞA KÖYÜ TEKELİÖREN KÖYÜ MANTAŞ KÖYÜ TAKBAŞ KÖYÜ HALİTAĞA KÖYÜ GÜNYURDU KÖYÜ YUNUSOĞLU KÖYÜ POLATLI KÖYÜ BALLICA KÖYÜ AKGEDİK KÖYÜ TOPLAM SİSTEM KOD NO ABONE SAYISI TOPLAM ABONE SAYISI İŞYERİ ABONE SAYISI KÖY İŞYERİ ABONELERİ ALİ FAKI KÖYÜ HACI BOZAN KÖYÜ ARIKLI KÖYÜ ESENLER KÖYÜ NEMİROĞLU KÖYÜ KAMBERHÖYÜĞÜ KÖYÜ KONAKLAR KÖYÜ REŞADİYE KÖYÜ MAHMUT AĞA KÖYÜ

15 TEKELİÖREN KÖYÜ MANTAŞ KÖYÜ TAKBAŞ KÖYÜ HALİTAĞA KÖYÜ GÜNYURDU KÖYÜ YUNUSOĞLU KÖYÜ POLATLI KÖYÜ BALLICA KÖYÜ AKGEDİK KÖYÜ TOPLAM TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI İNŞAAT ABONESİ KÖY İNŞAAT ABONELERİ ALİ FAKI KÖYÜ HACI BOZAN KÖYÜ ARIKLI KÖYÜ ESENLER KÖYÜ NEMİROĞLU KÖYÜ KAMBERHÖYÜĞÜ KÖYÜ KONAKLAR KÖYÜ REŞADİYE KÖYÜ MAHMUT AĞA KÖYÜ TEKELİÖREN KÖYÜ MANTAŞ KÖYÜ TAKBAŞ KÖYÜ HALİTAĞA KÖYÜ GÜNYURDU KÖYÜ YUNUSOĞLU KÖYÜ POLATLI KÖYÜ BALLICA KÖYÜ AKGEDİK KÖYÜ TOPLAM TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI OKUL ABONE SAYISI 3 92 KÖY OKUL ABONELERİ TAKBAŞ KÖYÜ TOPLAM

16 TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI RESMİ KURUM ABONESİ KÖY RESMİ KURUM ABONESİ KAMBERHÖYÜĞÜ KÖYÜ TAKBAŞ KÖYÜ TOPLAM TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI MESKEN ŞANTİYE ABONE TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI BEDELSİZ ABONE (CAMİLER) KÖY BEDELSİZ ABONE GENEL TOPLAM GENEL KÖY ABONELERİ TOPLAMI BELEDİYE BİRİMLERİ HAYRAT ÇEŞME ABONESİ 10 ÇAKMASU ABONESİ 11 TARLA BAHÇE ABONESİ 12 TEK SAYAÇ KÖY ABONESİ TOPLAM SİSTEM KOD ABONE ABONE NO SAYISI SAYISI GÜNEŞ ENERJİSİ ABONE MESKEN GÜNEŞ ENERJİSİ MESKEN ŞANTİYE GÜN. ENJ RESMİ KURUM GÜN. ENJ İNŞAAT GÜN ENJ İŞYERİ GÜN ENJ TOPLAM

17 EVSEL ATIK TARİFESİNİN ABONE SAYISI TOPLAM ABONE SAYISI KÖY ABONE SAYISI(-) GÜNEŞ ENERJİSİ SAYISI(-) NET ABONE SAYISI MESKEN (+ MESKEN ŞANTİYE) İŞYERİ İNŞAAT OKUL RESMİ KURUM TOPLAM ABONE

18 HESAPLAMA NET ABONE SAYISI SİSTEM MALİYETİ *ABONESAYIS I ORANI / NET ABONE SAYISI (AYLIK) KDV HARİÇ YILLI K YILLIK TOPLANACA K OLAN KATI ATIK BEDELİ KDV DAHİL (%8) YILLIK TOPLANACA K BEDEL KDV 'Lİ KATI ATIK BEDELİ YILLIK TOPLANACAK OLAN KATI ATIK BEDELİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA MALİYETİ / ABONE TİPLERİNE ORANI % MESKEN(+ MESKEN ŞANTİYE) * , ,51% İŞYERİ * 7, ,52% İNŞAAT * 7, ,39% OKUL 91 * 27, ,57% RESMİ KURUM 161 * 27, ,01% TOPLAM ABONE ,00% 18

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 1. GĠRĠġ Bu rapor, 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İÇİNDEKİLER Giriş 1. Bölüm: Atık Üreticilerinin Belirlenmesi

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı