ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU SEKTÖRÜ"

Transkript

1 SPK 7. ARAMA KONFERANSI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI 26 Aralık ANKARA ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU SEKTÖRÜ Belgin Akçay, Ankara Üniversitesi ALTYAPI YATIRIMI NEDİR? İçmesuyu, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon işleri, barajlar ve göletler, sulama ve drenaj tesisleri, elektrik üretim tesisleri (hidroelektrik, jeotermal, nükleer, rüzgar santralleri, biyoenerji tesisleri), elektrik iletim ve dağıtım hatları, yer altı kablolama işleri, demiryolu, raylı sistem, karayolu v.b. her türlü ulaşım, haberleşme v.b.alanlara yapılan yatırımlardır. 1

2 ALTYAPININ EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMİ Ekonomideki karar birimlerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek düzeyde mevcut olan altyapı tesisleri; -Üretimi artırıcı, -Maliyetleri düşürücü, -Ekonomik kalkınmayı destekleyici, -Bireylerin yaşam standardını ve kalitesini yükseltici, -Toplumsal refahı artırıcı, yönde çok sayıda olumlu etkiye sahiptir. ALTYAPI YATIRIMLARININ ÖZELLİKLERİ : -Yüksek maliyetli yatırımlardır. -Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler olsun, tüm ülkelerde büyük ölçüde kamu sektörü (mahalli idareler, merkezi hükümet) tarafından yapılan yatırımlardır. -Altyapı bugün ilerleyen teknolojiye paralel olarak, sürdürülebilir altyapı için, çok büyük miktarlarda kaynak gerektiren yatırımlardır. -Tamamlanma sonrası, hizmetin sunumunun büyük ölçüde bir ücret karşılığı sunulması mümkündür. -Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik göstergeleri içinde yer almaktadır (kişi başına karayolu, demiryolu, enerji tüketimi v.b.) -Gelişmekte olan ülkeler, altyapı problemlerini çözdüğü zaman gelişmiş ülke statüsüne geçer. -Altyapı problemini çözmüş bir ülke, sanayileşme ve hayat standardı açısından daha ileri aşama sağlayabilir. 2

3 DÜNYADA ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Kamu Sektörü Bütçe Yabancı Kaynak Menkul Kıymet İhracı Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yap-İşlet-Devret Yap-Kirala-Devret Yap-İşlet Kirala-Geliştir-İşlet Yap-Devret Satın al-yap-işlet Dizayn et-yap-işlet ( Menkul Kıymet İhracı, Dış Kredi) Proje Geliştirme Fonu 1980 li yıllara kadar, büyük ölçüde kamu kaynakları (bütçe,dış kredi, tahvil ihracı) ile finanse edilen altyapı yatırımları, çok yüksek maliyetli yatırımlar olması ve kamu kaynaklarının sürdürülebilir altyapı finansmanında yetersiz kalması gelişmiş, gelişmekte olan tüm ülkeleri yeni arayışlara itmiştir li yıllarda başlayan liberal ekonomi rüzgarı ile altyapı finansmanında kamu-özel sektör işbirliği (PPP) ile finansman maliyetinin ve riskin paylaşılmasını sağlayan yeni modeller geliştirilmesine neden olmuştur.1980 li yıllarda az sayıda ülkede uygulanan bu tür modeller, 1990 lı yıllardan itibaren çok sayıda ülkede uygulama alanı bulduğu gibi, bu modeller ulaşım sektöründen, enerjiye, atıksu arıtma tesislerinden, katı atık depolama toplama tesislerine, içmesuyu sisteminin rehabilitasyonundan hastane yapımına pek çok alanda kullanılır olmuştur. 3

4 Bugün, hemen bütün dünya ülkelerinde kamunun altyapı finansmanında, özel sektörle işbirliği yapması gerektiği ve özel sektörün altyapı finansmanında daha büyük rol alması gerektiği, Bu rolün; -Aktif şekilde, proje sponsoru veya projenin ortağı olarak, -Pasif şekilde, kaynak temini amacıyla ihraç edilen menkul kıymetlere yatırım yapan taraf olarak olabileceği beynelmilel kabul görmüştür. TÜRKİYE DE ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI Ülkemizde altyapı yatırımları, diğer ülkelerde olduğu gibi, 1980 li yılların ortalarına kadar hemen tamamı kamu sektörü (mahalli idareler ve merkezi hükümet) tarafından gerçekleştirilmiştir. Finansman kaynağı ise, çok büyük ölçüde bütçe olmuştur. Kentsel altyapının gerçekleştirilmesinde sorumluluk büyük ölçüde belediyelere bırakılmıştır. Ancak, artan hizmet talebine paralel olarak, belediyelerin gelirleri artırılamamış ve yeterli kaynak yaratılamamıştır. Pek çok belediye, genel bütçe, vergi gelirlerinden aldıkları paylarla gerekli olan ama aynı zamanda pahalı olan altyapı yatırımlarına yeterli finansman kaynağı ayıramamışlardır. Yine, yatırım sonrası altyapı tesisinin bakım ve onarımı ve sürdürülebilmesi için de finansman sorununun yaşanması hizmet kalitesini olumsuz etkilemiştir. Belediyelerin Hazine garantili dış kaynak kullanımlarında ise, son yıllarda yük Hazineye kalmıştır. 4

5 TÜRKİYE DE ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Bütçe Kaynaklı Finansman Bütçe Dışı Finansman Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu Dış Kredi Yoluyla Finansman Menkul Kıymet İhracı Yoluyla Finansman Gelir Ortaklığı Senetleri, Tahvil İhracı Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet TOPLU KONUT FONU KAMU ORTAKLIĞI FONU Her iki Fon, 1984 yılında yürürlüğe giren 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Amaç; İstikrarlı ve güvenilir gelir sağlanması suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir. 5

6 TOPLU KONUT FONU Kullanım Alanları; Ferdi ve toplu konutlar için konut yapımcılarına (Belediyeler dahil) kredi verilmesi, toplu konut iskân sahalarına arsa temini, araştırma, turizm altyapıları, konut altyapıları, sosyal tesisler ile konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesi Fon un Kaynakları; Bütçe dışında kalan, çeşitli fon ve vergi kesintilerinden oluşan kaynak (1993 yılına kadar). TOPLU KONUT FONU DAN ALTYAPIYA FİNANSMAN DESTEĞİ- (I) Konut kredisi açılmış olan toplu konut yapımcılarına, talep etmeleri halinde altyapı tesislerinin yapımı için, bu tesislerin teklif edilen keşif bedellerinin TOKİ tarafından uygun görülen kısmına altyapı kredisi açılmaktadır. Kredi Miktarı :1.000 YTL (konut başına açılan azami miktar) Kredi Vadesi : 5 10 yıl arasında (Konutun m 2 büyüklüğüne göre) Kredi Faizi : Memur Maaş artışına göre 6 ayda bir ayarlanabilir faiz oranı Açılan Altyapı Kredisinin Toplam İçinde Payı; % 2,5 ( ) 6

7 TOPLU KONUT FONU DAN ALTYAPIYA FİNANSMAN DESTEĞİ-(II) Belediyelere Teknik Altyapı Kredisi Açılması (Teknik altyapı, yol ve ulaşım amaçlı yapılar, su, elektrik, kanalizasyon başta olmak üzere iletişim, merkezi ısıtma ve benzeri tesisler ile bunların gerektirdiği inşaat, teçhizat ve yapıların bütünüdür). Kredi Miktarı: Projeye göre uygun görülen miktar Kredi Vadesi: ay (Öncelikli yöre veya büyük kente göre değişiyor) (Geri ödemesiz dönem 2-3 yıl) Kredi Faizi: TÜFE ye göre 6 ayda bir ayarlanabilir faiz oranı Açılan Altyapı Kredisi : Talep olmadığı için açılmamış KAMU ORTAKLIĞI FONU Kullanım Alanları; -Gelir Ortaklığı senedi çıkarılacak altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve her türlü masraflarının karşılanması, -Gelir Ortaklığı senedi, hisse senedi ve işletme hakkı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesisleri ve bu tesislerin finansmanı -Kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak yatırımların finansmanı Kaynakları; (Bütçe dışı kaynak) İşletme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler, GOS ihracından elde edilen gelirler, altyapı tesislerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, akaryakıt tüketim vergisinden alınan pay (1993 yılına kadar). 7

8 KAMU ORTAKLIĞI FONU NUN ALTYAPIYA FİNANSMAN DESTEĞİ Kullanılan Araçlar; -Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) -İşletme Hakkı Devri GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) Tanımı: Kamu ortaklığı Fonu tarafından finanse edilen altyapı tesislerinin (köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları v.b.) gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için ihraç edilen menkul kıymetlerdir. 8

9 GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) Özellikleri; -Birden fazla altyapı tesisin birleştirilmiş gelirlerine ortak olmayı sağlamak üzere Grup Senetleri olarak çıkarılabilir -Tek bir altyapı tesisin gelirine ortak olmayı sağlamak üzere Münferit Senet olarak çıkarılabilir. -GOS lar Menkul kıymetler Borsasına kote edilebilir. -GOS lara ödenecek gelir payı veya bu gelirin hesaplanmasına ilişkin usuller önceden tespit ve ilan edilir. -Gelir payı ödemeleri, gelir vergisinden muaftır (kademeli muafiyet) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) Avantajları -Altyapı finansmanına bütçe dışından kaynak sağlanması, -Sermaye piyasasına yeni bir yatırım aracının kazandırılması, -Enflasyon hızının düşüş dönemlerinde, yüksek ve sabit getirili devlet tahvillerinin Hazineye getirdiği faiz yükünü azaltılması. 9

10 GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) TÜRLERİ A-Kamu Ortaklığı tarafından KOF na kaynak temini için ihraç edilen GOS 1-TL Endeksli İhraç Edilen GOS 1.1. Tek bir altyapı tesisin gelirine ortak olmayı sağlamak üzere ihraç edilen GOS (Köprü-A tertibi, Karakaya-A tertibi v.b) 1.2. Birden fazla altyapı tesisin birleştirilmiş gelirlerine ortak olmayı sağlamak üzere ihraç edilen GOS (Keban-Oymapınar, Köprü- Keban v.b) 2- Dövize Endeksli İhraç Edilen GOS 1.1. Tek bir altyapı tesisin gelirine ortak olmayı sağlamak üzere ihraç edilen GOS (GAP--A tertibi) 1.2. Birden fazla altyapı tesisin birleştirilmiş gelirlerine ortak olmayı sağlamak üzere ihraç edilen GOS (Karma-A, Top.Elek.-Köprü ) B- Kamu Ortaklığı tarafından başka kurumlar adına ihraç edilen GOS (Hasan Uğurlu-A Tertibi, PTT-A Tertibi, Petkim-A) İhraç Tarihi GOS İHRAÇLARI İhraç Tutarı Vade (yıl) Gelir Payı Ödeme Aralığı Gelir Payı Oranı (%) KAMU ORTAKLIĞI FONUNA KAYNAK AMAÇLI HRAÇ EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ TL ENDEKSLİ İHRAÇ EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) Köprü- A Tertibi Ocak Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Ocak-Temmuz) 23-60,74 Köprü-B Tertibi Ocak Milyar T.L. 5 6 ayda bir (Ocak-Temmuz) ,71 Keban-A Tertibi Şubat Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Ağustos-Şubat) 22-70,42 Keban-B Tertibi Şubat Milyar T.L. 5 6 ayda bir (Ağustos-Şubat) 20-75,63 Keban-Oymapınar-A Tertibi Eylül Milyar T.L. 4 6 ayda bir (Şubat-Ağustos) 25-46,48 Keban-Oymapınar-B Tertibi Eylül Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Şubat-Ağustos) 21-55,3 Keban-Oymapınar-C Tertibi Eylül Milyar T.L. 4 6 ayda bir (Şubat-Ağustos) 20-35,87 Köprü-Keban-A Tertibi Nisan Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Eylül-Mart) 20-55,36 Köprü-Keban B Tertibi Eylül Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Mart-Eylül) 19,51-36,27 Keban-Oymapınar-A Tertibi Ekim Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Nisan-Ekim) 19,03-39,62 Karakaya- A Tertibi Nisan Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Eylül-Mart) 20,67-42,67 Karakaya- B Tertibi Temmuz Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Aralık-Haziran) 21,67-53,32 Karakaya- C Tertibi Temmuz Milyar T.L. 3 6 ayda bir (Aralık-Haziran) 21,67-53,32 Karakaya- D Tertibi Kasım Milyar TL. 3 6 ayda bir (Mayıs-Kasım) 35,53-61,51 GOS- 8 Tertibi Mayıs Milyar TL 1,5 Yılda 1 kez (Mayıs-1995/Kasım-1995) TEFE+%6 GOS- 9 Tertibi Mayıs Milyar TL 2,5 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Aralık-1996 TEFE+%6 GOS-10 Tertibi Mayıs ,5 Milyar TL 3 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Mayıs-1997 TEFE+%6 GOS- 11 Tertibi Mayıs ,9 Milyar TL 3 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Mayıs-1997 TEFE+%6 GOS- 12 Tertibi Mayıs Milyar TL 3 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Mayıs-1997 TEFE+%6 GOS- 13 Tertibi Mayıs Milyar TL 3 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Mayıs-1997 TEFE+%6 GOS- 14 Tertibi Mayıs ,3 Milyar TL 3 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Mayıs-1997 TEFE+%6 GOS- 15 Tertibi Mayıs Milyar TL 3 Yılda bir kez( Mayıs-1995/Mayıs-1996/Mayıs-1997 TEFE+%6 GOS- 16 Tertibi Mayıs Milyar TL 3 Yılda bir kez( Haziran-1995/Haziran-1996/Haziran-199TEFE+%6 10

11 İhraç Tarihi GOS İHRAÇLARI-II İhraç Tutarı Vade (yıl) Gelir Payı Ödeme Aralığı Gelir Payı Oranı (%) DÖVİZ ENDEKSLİ KARŞILIĞI İHRAÇ EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ GAP- A Tertibi (1) Ağustos Milyar TL 6 6 ayda bir (Mart-Eylül) Karma-A Tertibi (2) Mayıs Milyar TL 1 Yılda bir kez 47,7 Karma-B Tertibi (2) Haziran Milyar TL 1 Yılda bir kez 46,96 Karma-C Tertibi (2) Temmuz Milyar TL 1 Yılda bir kez 51,8 Top.Elekt.-Köprü- A Tertibi (3) Kasım Milyar TL 2 6 ayda bir (Mayıs-Kasım) 24,62-37,62 Top.Elekt.-Köprü- B Tertibi (3) Aralık Milyar TL 2 6 ayda bir (Haziran-Aralık) 24,62-37,62 Top.Elekt.-Köprü- C Tertibi (3) Ocak Milyar TL 2 6 ayda bir (Temmuz-Ocak) 24,33-38,27 Top.Elekt.-Köprü-D Tertibi (3) Şubat Milyar TL 1 Yılda bir kez 54,63 Top.Elekt.-Köprü-E Tertibi (3) Mart Milyar TL 1 Yılda bir kez 54,36 Top.Elekt.-Köprü-F Tertibi (3) Mayıs ,45 Milyar TL. 1 Yılda bir kez 46,94 Top.Elekt.-Köprü-G Tertibi (3) Temmuz ,257 Milyar TL. 1 Yılda bir kez 50,79 GOS- A Tertibi Kasım $ 2 6 ayda bir (Kasım-Mayıs) yıllık LIBOR+1)/2 GOS- B Tertibi Kasım $ 2 6 ayda bir (Kasım-Mayıs) yıllık LIBOR+1)/2 GOS- C Tertibi $ 2 6 ayda bir (Mart-Eylül) yıllık LIBOR+1)/2 GOS- D Tertibi $ 2 6 ayda bir (Mayıs-Kasım) yıllık LIBOR+1)/2 GOS- E Tertibi $ 2 6 ayda bir (Eylül-Mart) (yıllık LIBOR+1,25)/2 GOS- I Tertibi $ 2 6 ayda bir (Eylül-Mart) (yıllık LIBOR+1,25)/2 GOS- F Tertibi $ 2 6 ayda bir (Şubat-Ağustos) (yıllık LIBOR+1,25)/2 GOS- G Tertibi ayda bir (Haziran-Aralık) (yıllık LIBOR+1,25)/2 KAMU ORTAKLIĞI TARAFINDAN BAŞKA KURUMLAR ADINA İHRAÇ EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ Hasan Uğurlu-A tertibi (Tek adına)(1) 50 Milyar TL. 3 6 ayda bir (Ocak-Temmuz) Hasan Uğurlu-B tertibi (Tek adına)(1) 100 Milyar TL 5 6 ayda bir (Şubat-Ağustos) Petkim- A Tertibi (Petkim adına) (1) 50 Milyar TL. 3 6 ayda bir (Ocak-Temmuz) PTT-A Tertibi Tahvil (1) 100 Milyar TL 6 6 ayda bir (Mart-Eylül) (1)İhraç edilen tutarın yarısı DM karşılığı yarısı $ karşılığı ihraç edilmiştir. (2)Keban, Karakaya, Oymapınar, Altınkaya, ve Köklüce barajları ile I. Boğaziçi ve Fatih Sultan Köprüleri gelirlerine endeksli KAMU ORTAKLIĞI FONU VE ALTYAPI FİNANSMANI ( Dönemi) % Pay Altyapı Finansmanı 51 -Otoyol 40 -Baraj, İçme suyu, Serbest Bölge 11 Diğer Giderler 49 Toplam Kullanımlar 100 % Pay Altyapı Finansmanı 100,00 -Otoyol 78,00 -Baraj ve HES Tesisleri 15,60 -İçme suyu 5,80 -Köprüler 0,08 -Serbest Bölgeler 0,02 - Altyapı tesisleri İşletme Giderleri 0,41 11

12 KAMU ORTAKLIĞI FONU KAYNAKLARI ( Dönemi) (Sabit Fiyatlarla) % Pay Otoyol ve Baraj İşletme Gelirleri 15 Gelir Ortaklı Senetleri İhracı 46,2 Dış Kredi 10,8 Akaryakıt Tüketim Vergisi 8 Diğer Gelirler 20 Toplam Gelirler 100 GOS UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR-I -GOS lar altyapı yatırımlarının tamamlanmasına paralel olarak uzun vadeli planlanmış ve uzun vadede sürekli fiyat artışları ilk birkaç dönemde sonra enflasyonun çok üzerinde gelir payı verilmesine neden olmuş ve bu durum GOS u cazip bir yatırım aracı haline getirmiştir. -Yüksek enflasyon sürecinde TÜFE ye bağlı endeksleme, GOS ların diğer yatırım araçlarının çok üzerinde getiriye sahip olmasına neden olmuştur.bu da, GOS vadesinin uzun dönemden kısa döneme kaymasına neden olmuştur. - İlk GOS ihraçları sonrasında, kısa vadeye kayış ve kısa vadeli GOS ihraçlarının getirilerinin hesaplanmasında siyasi beklentilerin ağır basması, ancak gerçekleşmelerde verilen hedeflere ulaşılamaması, gelir paylarının diğer yatırım araçlarının getirilerinin ve enflasyonun altında kalması GOS talebini olumsuz etkilemiştir. 12

13 GOS UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR-II -Aynı anda pek çok proje başlatılarak, yatırımlarda aşırıya gidilmesi, projelerin tamamlanma süresinin öngörülenin çok üzerinde gerçekleşmesine ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirlerle GOS yatırımcılarına ödenmesi planlanan gelir payı ve ana para ödemelerinde kaynak darboğazına girilmesine neden olmuştur. Bu da Hazine nin borç yükünü artırıcı etki yapmıştır. -Dövize endeksli ihraç edilen GOS lara göreli olarak düşük ödenen gelir payına rağmen, döviz kurundaki yüksek artışlar anapara itfasının çok büyük meblağlarda yapılmasına neden olmuştur yılından itibaren ihraç edilen GOS, halka arz yerine müteahhitlere hakedişler karşılığı olarak verilmiştir. -İkinci el piyasasının oluşmaması da, GOS ların diğer bir dezavantajıdır. KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ Yap-İşlet-Devret Yap-İşlet 13

14 YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) Türkiye nin altyapı finansmanında bu modelle tanışması, diğer ülkelerde kullanılmaya başladığı aynı yıllara, 1984 yılına rastlamaktadır. Yap-İşlet-Devret modeli, bir kamu alt yapı yatırım veya hizmetinin finansmanının özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve Kamu tarafından belirlenen bir süre için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca Kamu kuruluşlarınca satın alınması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili Kamu kuruluşuna devretmesi diye tanımlanabilir. YAP-İŞLET-DEVRET(YİD)MODELİNİN ÖZELLİKLERİ-I Dünyadaki örneklerinde (ABD de olduğu gibi) özel sektör şirketleri arasında bu model uygulansa da, Türkiye de YİD ten bahsedilince bu bir Kamu alt yapı yatırımının özel sektör eliyle yapılması ve işletilmesini amaçlamaktadır. -Modelin temel özelliği bazı Kamu alt yapı yatırımlarının gereksinim duyduğu finansman sorununa çözüm getirmek, dolayısıyla yatırımın gerçekleşmesini sağlamaktadır. -Aynı zamanda bu tür projelerin yatırım aşamasında olduğu gibi işletme aşamasında da özel sektörün ileri teknoloji getirmesi, etkin işletme ve yönetim anlayışıyla projenin üretim, hizmet etkinliğinin arttırılmasıdır. 14

15 YAP-İŞLET-DEVRET(YİD)MODELİNİN ÖZELLİKLERİ-II -YİD modelinin işleyişi sadece yeni yatırımlarla sınırlı değildir. Tamamlama yatırımları veya yenileme yatırımları içinde bu modele başvurulabilir. -YİD modeli çerçevesinde getirilmiş olan dış kredilerin anapara ve faiz geri ödemelerinde Hazinenin herhangi bir garantisi veya taahhüdü söz konusu değildir. -YİD modeli Türkiye de taraflar arasında yapılan uygulama anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu anlaşmalarda bir taraf Kamu kurum veya kuruluşu diğer taraf ise projeyi gerçekleştirmekle yükümlü özel şirket olmaktadır. YAP-İŞLET-DEVRET(YİD)MODELİNİN AVANTAJLARI -Bütçe dışı kaynaklarla, altyapı yatırımlarının finansman olanağı, - Hazine dış borç stokunun olumsuz etkilenmemesi, -Modelin özelleştirmeyi teşvik edici yönü, -Yabancı sermaye girişini olumlu yönde etkileyebilmesi, -Teknoloji transferinin sağlanması, -Özel kesimin ister yatırım, ister uygulama aşamasında olsun Kamuya göre çok daha etkin çalışması. Yatırım yapan özel girişimcinin doğal olarak kârını maksimize etmek için etkin bir faaliyet göstermesi ve bazı özel durumlar hariç iyi bir projelendirme ve ileri teknoloji kullanarak bu projesini desteklemesi beklenmektedir. 15

16 YAP-İŞLET-DEVRET(YİD)MODELİNİN RİSKLERİ Enerji, ulaşım v.b büyük yatırım projelerinin doğasından kaynaklanan riskler vardır; Borcun veya faizin zamanında ödeyememe, imtiyaz verilen şirketin taahhütlerini yerine getirememesi gibi faaliyetlerle ilgili riskler, Ücretlerden sağlanan gelirin yetersiz olması gibi Pazar ve gelir riski, Mülkiyetin sınırlı olması ve şirket ve teminat yapısı gibi yasal riskler, Kamunun borçlarını ödememesi, imtiyazı sona erdirmesi, vergi artışları gibi politik riskler, Arazinin kamulaştırılması, finansal maliyetlerin artması, zamanlama ve inşaat kalitesi gibi, altyapı tesisinin yapım ve tamamlama riskleri. TÜRKİYE DE YİD UYGULAMASINDA YAŞANAN BAŞLICA SORUNLAR Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, gereken titizliğin gösterilmemesi, Yapılan sözleşmelerde, tesisin yapımı sürecinde çok sayıda yapılan değişiklikler, Yer seçiminde (özellikle santral yapımında), arztalep dengesinin dikkate alınmaması, ekonomik etkinlikten uzaklaşılması ve sonuçta maliyetlerin yükselmesi. Kayıp ve kaçak oranlarının artması, Seçilen firmalarda uzmanlaşma ve deneyimin göz ardı edilmesi, Denetim eksikliği. 16

17 YAP-İŞLET (Yİ) YİD modelinde özel sektörün bir sahipliği söz konusu değildir. Devlet tekelinde olan bir görevin, bir sözleşme çerçevesinde kendi denetiminde bir özel şirket eliyle gerçekleştirilmesidir. Bu nedenli inşa edilecek tesisler bunu inşa eden şirketin sahipliğinde olmayıp, öngörülen işletme süresi sonunda devlet kuruluşuna devri söz konusudur. İşte bu YİD modelinin devret aşamasına yöneltilen eleştiriler sonucu (özelleştirme, rekabet açısından) yeni arayışlara yönelinmiştir. Yeni çözüm, Yap İşlet Modeli (Yİ) olmuştur. YAP-İŞLET modeli, tarih ve 96/8269 sayılı bir BKK (Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı) düzenlenmiş ve buna dayalı olarak bir tebliğ çıkarılmıştır. Ancak hem bu BKK ve hem de tebliğle yapılan düzenlemelerin yasal dayanağı bulunmadığı nedeniyle Danıştay tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine tarih ve 4283 sayılı Yap İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun) çıkarılmıştır. Bu yasa ile, hidroelektrik, jeotermal, nükleer santraller ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak santraller kapsam dışında tutulmuş olup, sadece termik santrallerin kurulması işletilmesi ve üretilecek elektrik enerjisinin belli esaslar ve usullar çerçevesinde satışını öngören bir model getirilmiştir. Yap-işlet modeli çerçevesinde inşa edilecek tesisler özel sektörün sahipliğinde olacaktır. 17

18 DEĞERLENDİRME Türkiye, altyapı finansmanında dünyadaki gelişmeleri takip ederek, klasik yöntemlerin dışında uygulanan yeni finansman yöntemlerini, pek çok ülkeye göre çok daha hızlı şekilde kullanıma sokma başarısını göstermiştir. Ancak,yeni finansman yöntemlerinin kullanıma sokulmasında gösterilen başarı, özellikle kamu otoritesinden kaynaklanan nedenler dolayısıyla, işin kalitesi ve tamamlanma sürecinde ve tamamlanma sonrasında hizmetin sürdürülmesinde gösterilememiştir. Bu sonuçta, uygulamalarda gerekli hukuki altyapının oluşturulmasında, taraflar arasındaki sözleşmelerin hazırlanmasında ve tesisin tamamlanma sürecinde denetimin yapılmasında gereken titizliğin ve dikkatin gösterilmemesi, zaten çok pahalı olan altyapı yatırımların daha da maliyetli olarak bitirilmesine ve kaynakların etkin olmayan şekilde kullanımına neden olmuştur. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) ALTYAPININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF BİR ARAÇ OLABİLİR Mİ? 18

19 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Altyapının finansmanında alternatif bir araç olarak kullanılabilir. Mevcut GYO lara ilişkin yasal mevzuat, GYO ların altyapı yatırımları yapmasına engel teşkil etmemektedir. GYO NEDİR? GYO, Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapan sermaye piyasası kurumlarıdır. Ülkemizde geçmişi 10 yılı aşan GYO, 1992 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan düzenlemelerle ilk kez hukuk sistemimize girmiş ve 1995 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) nın Kuruluşlarına, Faaliyet İlke ve Kurallarına ve Hisse Senetlerini Halka Arz Etmelerine İlişkin Esasları düzenleyen 7 no.lu Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği yürürlüğe girmiştir. 19

20 AMAÇLARI Ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak, Portföy çeşitlendirmesiyle yatırım riskini en aza indirecek bir biçimde dağıtmak, Gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı araçlara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak, Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak. GYO ları ani usulde kurulabileceği gibi daha önce kurulmuş bulunan ortaklıklar da GYO na dönüşebilmektedir. Mevzuata göre, GYO ları kayıtlı sermaye esasına göre, anonim ortaklık kurulurlar. Ortaklığın kurulabilmesi veya daha önce kurulmuş ortaklıkların GYO na dönüştürülmesi halinde başlangıç sermayelerinin en az YTL. olması gerekmektedir. GYO ların, çıkarılmış sermayesinin en az %49 u oranındaki hisse senetlerini, belirli süre ve esaslar dahilinde halka arz etmesi gerekmektedir. GYO nın kurucuları veya katılımcıları, Türkiye de yerleşik bireysel yatırımcılar, belediyeler, mali veya mali olmayan şirketler olabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin de GYO kurucusu veya pay sahibi olabilmeleri mümkündür. Böylece dış finansman imkanı yaratılması mümkün olabilmektedir. 20

21 Kamu ve özel sektör işbirliği ile yeni bir Anonim Şirket kurarak veya mevcut şirketlerini GYO ya dönüştürerek, altyapı yatırımları için bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını oluşturabilirler. Kurulacak GYO nın ortakları, yapılacak altyapı yatırımının türüne göre; Belediye + Özel sektör veya Belediye +Özel Sektör +İller bankası veya Belediye + Özel Sektör + T.Kalkınma Bankası+ İller Bankası veya Belediye + Özel Sektör + T.Kalkınma Bankası+ İller Bankası+ Özel banka veya T.Kalkınma Bankası + Özel Sektör + Özel Banka -Ortak olarak Belediyenin yer alması, Belediyelere bırakılmış altyapı yatırımlarında bürokrasinin azaltılması ile süreden tasarruf sağladığı gibi, kırtasiye maliyetlerini de düşürücü etki yapacaktır. Yine, bazı yatırımların daha ekonomik olması açısından belediyeler arasında işbirliği faydalı olacaktır. -Altyapı yatırımlarında deneyimli özel sektör firmasının yer alması, işin kalitesini ve süresini azaltıcı etki yapacaktır. -Bir bankanın yer alması, gerektiğinde dış kredi bulunmasını kolaylaştıracak, aynı zamanda hisse senedi arzına ilişkin işlemleri kolaylaştıracak ve aracılık maliyetini düşürecektir. -T.Kalkınma Bankası nın dahil edilmesi, baraj, köprü, elektrik santrali v.b. farklı kamu kurumlarının yetkisinde yürütülen altyapı yatırımlarında, özel sektör-kamu işbirliğinin sağlanabilmesinde GYO nun araç olarak kullanılabilmesini olanak verecektir. 21

22 GYO lar; -Belirli bir projeyi gerçekleştirmek için süreli, -Belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla süreli veya süresiz, -Herhangi bir amaç sınırlaması olmaksızın süreli veya süresiz olarak kurulabilirler. -Muayyen altyapı yatırım projesini gerçekleştirmek üzere, kamuözel sektör ortaklığı ile kurulan GYO nun süreli ortaklık olarak kurulması, yeni KİT lerin oluşmasını engelleyebilir. Böylece, projenin tamamlanma aşamasında, hizmetin kaliteli şekilde yürütülmesi ve tesisin bakım ve onarımı için bu konuda deneyim sahibi firmaya kiralanabilir veya işletme hakkı devredilebilir. veya - Kamu-özel sektör ortaklığı ile kurulan GYO, süresiz ortaklık olarak da kurulabilir, ancak proje tamamlandıktan sonra kamu kuruluşu hisselerini makul bir bedel karşılığı firmaya devrederek, tesisin bakım onarım ve işletilmesi faaliyetinden çekilebilir. HEDEF: Altyapı yatırımının kaliteli şekilde ve bütçeye ilave yük getirmeden zamanında tamamlanması ve hizmetin ve tesisin kalitesinin sürdürülmesi ve kamu kurumunun ikinci aşamada yer almaması, sadece denetim görevini yerine getirmesi olmalıdır. 22

23 Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin GYO Şeklinde Olmasının Avantajları-I - Kamu ve özel sektör, GYO nun ortakları olarak faaliyet riski, Pazar riski, projenin yapım ve tamamlanma riski, ve finansal risk gibi pek çok riski paylaşacaklardır. - Özel kesim, bu modelde hem aktif olarak şirket ortağı olarak proje sponsoru olarak yer alacak hem de pasif olarak menkul kıymet yatırımcısı olarak rol alacaktır. - Altyapı yatırımını yapacak Şirketin ortaklarının hem kamu hem özel sektör olması, önceki uygulamalarda olduğu gibi kamuya büyük maliyet getiren fiyat farkı uygulaması, dışsallıklar nedeniyle ortaya çıkan v.b. yükleri ortadan kaldıracaktır. - Finansman kaynağının, tahvil veya GOS aracılığı ile sağlanması durumunda, bu menkul kıymetlerin belli bir vade ve getiri ile ihraç edilmesi gerektiğinden, fiyat/getiri oranlarının piyasa koşullarına göre dikkatle hesaplanmasını gerektirmektedir. Ayrıca, getirinin ve anaparanın belli dönemlerde ödenmesi ve bunun getireceği olası yükler, hisse senedi ihracı ile kaynak temininde ortadan kalkmaktadır. Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin GYO Şeklinde Olmasının Avantajları-II - Hisse senedi şeklinde menkul kıymet ihracı ile uzun vadeli kaynak temini, tahvil veya GOS şeklinde kaynak temininde olabilecek devletin mali piyasalarda dışlama (crowding-out) etkisi yaratılmasını önleyecektir. -Tahvil veya GOS u diğer alternatif yatırım araçlarına göre, yatırımcıya cazip kılmak üzere, devlet garantisi verilmesi ve getirinin vergiden muafiyeti gibi kamu otoritesinin avantajlar sağlaması söz konusudur. GYO na ait menkul kıymetlerde bu tür avantajlar sağlanmasına gerek yoktur. -Herhangi bir altyapı tesisinin GYO kapsamında yapılması ve işletilmesi, yatırımın ve hizmetin kalitesini artıracaktır. -Projenin öngörülen sürede bitimini kolaylaştıracaktır. -GYO nun halka açık şirket olması, SPK nın devamlı denetiminde olması sonucunu getirecektir. -Kamunun, yatırım için kaynak arayışına girme ve borçlanma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. -Yatırımın riski kamu ve özel sektör ve menkul kıymete yatırım yapanlar arasında paylaşılacaktır. 23

24 Görüldüğü gibi, 1980 li yılların ortalarından beri, ülkemizde altyapı finansmanında kullanılan, ancak bazı sorunlara neden olan Yap-İşlet-Devret, Yap-işlet modelleri, 1990 lı yıllardan beri dünyanın pek çok ülkesinde başarılı şekilde uygulanan kamu-özel sektör işbirliğine dayalı modellerdir. Bu konuda, yaşanan sorunlar, büyük ölçüde modelden kaynaklanmamıştır. GYO modeli de, bu modeller gibi kamu-özel sektör işbirliğine dayalı bir model olarak kullanılabilir. GYO nun farkı sermaye piyasalarından hisse senedi ihracı ile uzun vadeli ve daha düşük maliyetli kaynak kaynak temin edilebilmesi; Yatırımın riskinin kamu ve özel sektör ve menkul kıymete yatırım yapanlar arasında paylaşılabilmesinin mümkün olmasıdır. SONUÇ Bugün, gelişmiş ülke olsun gelişmekte olan ülke olsun deneyimler, altyapı yatırımlarının, kamu-özel sektör işbirliği ile yapılması gerektiği yönündedir. Kamu-özel sektör işbirliği, yatırımın riskinin paylaşılmasını sağlayacaktır. Kamu-özel sektör işbirliği, kaçak ve kayıpları büyük ölçüde önleyebilir. Kamu-özel sektör işbirliği, altyapı yatırımlarının kamuya getirdiği yükü azaltabilir. Kamu-özel sektör işbirliği, kaliteyi ve ekonomik etkinliği getirecektir. Finansman kaynağının, sermaye piyasalarından sağlanması, en ucuz ve uzun vadeli kaynağa erişim imkanı verecektir. Altyapı tesislerinin likit hale getirilmesi, yeni yatırımlar için çok önemlidir. 24

25 Projenin özelliğine göre, hangi finansman modeli seçilirse seçilsin, geçmişte yaşanan deneyimlerden faydalanılarak, mevcut hukuki altyapının çok iyi incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi önemlidir. Projenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanmasında, fizibilite raporlarının hazırlanmasında, ihalesinde, inşaatın kontrolünde, taraflar arasındaki sözleşmenin hazırlanmasında denetim çok önemlidir. Hangi model seçilirse seçilsin bu denetimin, bağımsız bir kurul tarafından yapılması daha sağlıklı olabilir. Hangi model seçilirse seçilsin, iyi denetim kaliteyi artıracaktır. Yapılacak altyapı yatırımlarının öncelikler, çok iyi belirlenmelidir. Aynı anda çok sayıda projeye başlanması, projelerin tamamlanma süresini, dolayısıyla maliyetini artırdığı unutulmamalıdır. 25

ALTYAPI YATIRIMLARININ

ALTYAPI YATIRIMLARININ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI Ömür GENÇ (Müdür Yardımcısı) Erdal ERTUĞRUL (Kıdemli Uzman) GA/07-07-30 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KONULU ÇALIŞTAY AÇILIŞ KONUŞMASI Dr. Vahdettin ERTAŞ SPK Başkanı

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan düzenlenen

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Gayrimenkul Finansmanı İhtiyacı Finansman ihtiyacı Gelişen ve büyüyen ekonomimiz Kentsel dönüşüm

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ DPT MÜSTEŞARLIĞI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR KAMU-ÖZEL İŞBİRL RLİĞİ 26 Aralık 2006 1 YATIRIMLARIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI (%) YÜZDE 30 25 21,6 20 12,8 15 10 5 8,8 24,2 22,8

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR 20 MAYIS 2016 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN FİNANS ZİRVESİ NDE YAPTIĞI DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ 5 ARALIK 2006 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE SARAYI

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ

KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ 2025 KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.8.1984, No : 84/8495 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.2.1984, No : 2983 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.9.1984, No : 18514

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR...1 II. TAHVİLİN YAPISI...1 1. VADE...1 2. İHRAÇ YÖNTEMİ...1 3. REEL

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU)

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU) NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN HAZIRLANMA ESASLARI NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı