VERGİSİNİN UYGULANMASı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİSİNİN UYGULANMASı"

Transkript

1 BELEDİYELERDE ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASı Orhan PİRLER Son günlerin önemli konularından biri, çevre temizlik,vergisinin uygulanmasıdır. Bu konuda vatanda ların gerektiği gibi aydınlatılmamaları, mahalli idare seçimlerinin yapılacağı günlerin arifesinde, oy endi esiyle, belediyelerin kanunu uygulamaya koyup koymamaları hususlarındaki tereddütleri; Maliye Bakanlığı'nın, verginin ilk uygulama yılı olması, mükelleflerin yeteri kadar bilgilendirilmemesi ve İ lemlerin sağlıklı olarak tamamlanması gerekçesiyle, beyanname verme süresini iki defa uzatması, çevre temizlik vergisini güncel hale getirmi tir. Bilindiği gibi, 3194 sayılı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Mükerrer 44 üncü Madde Eklenmesine Dair Kanun'la "çevre temizlik vergisi" ihdas olunmu tur. Çevre temizlik vergisi, belediyelere gelir sağlama amacıyla uygulamaya konulmu tur. Bu vergi, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki "temizleme ve aydınlatma resmi" ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki "temizleme ve aydınlatma harcı" yerine kaim olmu tur. Genelde çöp toplama ve atık suları tahliye etme hizmetleri kar ılığında alınacak bu verginin adı yanlı tır. Çünkü Mali Hukukta, bir hizmet kar ılığında alınan paranın adı "harç" tır. Herhalde, İçi leri Bakanlığı'nca belediye gelirleriyle ilgili olarak bir heyete hazırlatılan bir tasarıda emlak vergisine endeksli "çevre temizlik harcı" olarak alınması önerilen bu paranın adı, kopya olmasın diye "çevre temizlik vergisi" olarak deği tirildi. Görü ümüze göre, bir hizmet kar ılığında alınan para vergi olamaz, ancak harç olur. Mali Hukuk terimlerinin yerli yerinde kuııanılması ilgililere temenni ve tavsiye olunur. Biz bu yazımızda çevre temizlik vergisinin uygulanmasını ve uygulamada meydana gelebilecek sorunları açıklamak istiyoruz. Emekli Vali. Konrad Adenauer Vakfı Mahalli ıdareler Etitim, Ara tınna ve Geli tinne Koordinatöfii. Ça~ Yn't'l Yöıınimln-, Cilt 3, Sayı 2, Mart 199.1,

2 34 ÇAGOAŞ YEREL YÖNErtMLER VERGİ KAPSAMI VE TANıMLAR Belediye sınırlan ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, i~yeri ve diğer ~ekiııerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. Çevre temizlik vergisinin kapsamını belirleyen bu tanımdaki bazı deyimleri açıklamakta yarar vardır. Belediye sınırı, belediyelerin görev ve yetki alanlarını belirlemek üzere çizilen ve yetkili organlarca onanan sınırı ifade eder. Belediye sınırlarının çizilmesi ve onaylama ~ekli, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 4 ve 5 inci maddelerinde gösterilmi~tir. Şunu da hatırlatalım ki, belediye sınırı ile imar sınırını birbirine karı~tırmamak lazımdır. Çevre temizlik vergisinin uygulanmasında belediye sınırı geçerlidir. Mücavir alan; 3194 sayılı imar Kanunu'na göre, imar mevzuatı bakımından belediyelerin yetki ve kontrolü altında bulunan alanları ifade eder. Mücavir alanın ne ~ekilde tespit edileceği ve hangi merciler tarafından onanacağı, imar Kanunu'nun 45 inci maddesinde gösterilmi~tir. Gerek belediye sınırları, gerek mücavir alanlarda çevre temizlik vergisinin uygulanabilmesi için, verginin konusunu t~kil eden hizmetlerin bu mahallerde yerine getirilmesi gerekir. Katı atık; konut, i~yeri ve diğer ~ekillerde bulundurulan binalarda; yeme, içme, kullanma sonucu olu~an ve çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir ~ekilde toplanması, ta~ınması, depolanması ve bertarafı gereken tehlikeli ve zararlı atık niteliği ta~ımayan katı atıklardır. Bina; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada, gerek su üzerinde sabit in~aatı ifade eder. Bina mütemmimleri, bina ile birlikte değerlendirilir. Bunlar için ayrı vergilendirme söz konusu değildir. Ancak, yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz. Konut; bir ki~i veya ailenin ya~amına elveri~li bağımsız bölümdür. Kapıcı, bahçıvan ve kaloriferci gibi kimselerin ikametleri için ayrılan yerler, konut sayılacak ve vergi kapsamına girecektir. Genellikle binanın odunluk, kömürlük, çama~ırlık gibi hizmetlere tahsis edilmi~ ve ikamet edilmeyen mahaller ile köy ve mezraların yerl~ik alanlarında aynı parsel üzerinde bulunan kümes, ahır, ağıı, samanıık, arabalık gibi tarım ve hayvancılıkla ilgili uğra~lara ait yerler konut mü~temilatı sayılır. Bu yerler çevre temizlik vergisine tabi değildir. Maliye Bakanlığı'nca, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak yayınlanan 14 seri numaralı tebliğde i~yerinin tanımına yer verilmemi~tir. Ancak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Çe~itli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına ili~kin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde i~yerinin tanımı bulunmaktadır. Bu tanıma göre i~yeri; mağaza, yazıhane, İdarehane,

3 ÇEVRE JEMİZLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 35 muayenehane, imalathane, fabrika, ube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenier, ta ocaklan, in aat antiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, zirai, sınai ve mesleki bir faaliyetle ba ka bir i ve giri imin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, i ve te ebbüslerde kullanılan yerlerdir. Çevre temizlik vergisi, iki ayrı vergiyi bünyesinde toplamaktadır. Birincisi, katı atık toplanmasından, ikincisi, su kullanımından alınan vergilerdir. Alınacak her iki vergiye çevre temizlik vergisi denmektedir. İki ayrı olaydan doğan çevre temizlik vergisini, vergiyi doğuran konular bakımından ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. KATI ATıK TOPLANMASINDAN ALıNACAK ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİ Verginin Konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden yararlanan konut, i yeri ve diğer ekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Kanundaki "katı atık" deyimi, halk arasında "çöp" olarak kullanılmaktadır. Bu verginin alınması için belediyelerce çöp toplama hizmetinin yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar sınırlan içindeki bazı semtlere bu hizmet götürülmezse vergiyi almak mümkün olmaz. Katı atık deyiminden, evsel katı atığı (çöpleri) anlamak gerekir. Evsel katı atık, konut, i yeri ve diğer ekillerde bulundurulan binalarda yeme, içme kullanma sonucu olu an katı atıklar ile park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atlklardır. Çevreyi ve toplum sağlığını tehdit edebilen zararların önüne geçilebilmesi için toplanmaları, nakli ve bertaraf edilmeleri ayrı teknik, ayrı maliyet ve ayrı vasıtalar gerektiren endüstriyel tıbbi katı atıklar, evsel katı atık kapsamı dı ındadır. Bu duruma göre, apartmanların kalorifer artıkları, katı atık sayılmayacaktır. Bunları ya aparıman malikleri özel araçlarla ta ıtacaklar veya belediyelerin yapacakları tarife gereğince kaldırılmasını sağlayacaklardır. Nitekim bir Danı tay kararına göre, kalorifer artıklarını toplama i i belediyelerin zorunlu görevlerinden sayılmadığından, bclediyece ta ıma ücreti alınmasında hukuka aykırı bir durum bulunmaml tır. 1 Belediyelerin katı atıklarından çevre temizlik vergisi alması için çöp toplama hizmetini yapması gerekmektedir. Çöp toplama hizmeti birçok faaliyeti içerir. Katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, ta ınması, çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi, değerlendirilmesi bu faaliyetler cümlesindendir. Acaba tümünü mü yapmak zorundadırlar? Bu faaliyetlerden ı Danı tay 8. Dairesinin gün ve E. 1988/811 K. 1990/25 sayılı karan. Karann özeti için bkz.: Çağd", Yerel Yönetimler DergisI, Cilt 3, Sayı ı, Ocak 1994, s

4 36 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER birininin belediye tarafından yapılması, örneğin katı atıkların toplanması, verginin alınması için kafi faaliyet sayılır. Verginin Mükelteli Verginin mükellefi, her ne ekilde olursa olsun binayı kullanandır. Bo olan binalarda ise mükellef, malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Verginin Miktarı Katı atıkların toplanması hizmeti kar ılığında, kanunda belirtilen tarifeye göre, aylık olarak çevre temizlik vergisi alınacaktır. Aylık Vergi Tutarları (TL) Bina Gruplan 1. Derece 2. Derece 3. ()erece 4.l)erece 5. Derece ı. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Tarifede, bina grupları ve derecelerine göre aylık tutarlar gösterilmi tir. Tarifede yer alan bina gruplarını tespit ve tayin etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkiye dayanarak bina gruplarını tespit etmi tir. Bina gruplarının tespitine ili kin Bakanlar Kurulu'nun 93/5105 sayılı kararı, gün ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmi tir. Karara göre binalar 7 grup olarak tespit edilmi tir. Bu gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenecektir. Konutlar her halükarda 7 nci gruba dahil edilecektir. Bunun bir anlamı, belediye meclislerinin tespit edeceği derecelere göre, konutlardan en az , en çok lira çevre temizlik vergisi alınacağı keyfiyetidir.

5 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 37 BiNA GRUPURI 1 2 3/a 3/b 4 5 lgrup 750 'den 500'den 1()()()'den 5()()()'den 2()()()'den 300'den fazkı fazkı fazkı fazkı fazkı fazkı IL GRUP ()()() III GRUP ()()() ()()() W. GRUP ()()() V. GRUP ()()() vi. GRUP 'den az 50'den az VIL GRUP 20'den az 500'den az 1oo'den az 3ve daha az konutlar (l) 6ğrenci sayısı: Okul. yurt. ktt:. dershane. kurs. eğitim merkezi. anaokulu. yuı'a ıt>, eğiıim ve öğretim faaliyeti yapıkın binalar, (ı) Yatak kapasitesi: KlNtaklama tesisleri ile hastahaneler ı'e diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar. (.l) Kullamm alam (mı): a) Her türlü yeme. içme ı'e eğlence yerleri. b) Daimi suretle faaliyet gösıt!jl'en lunapark. panayır. {uar. stadyum. hipodrum. spor sallntu gibi yerler ile qya depo/amaya mahsus olan yerler. (4) Koltuk sayısı: Sinema. tiyatro. opera. bale ı'b. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. (5) Pt!1'SlNtel sayısı: ı.ı. l ı'e 4 üncü slraewkiler hariç. ticari. sınai. zirai ı'e mesleki [aaliyetler için kullamlan binalar ile bunlar dııınew kalan [aaliyetlere mahsus binalar. Maliye Bakanlığı'nın 14 seri numaralı tebliğine göre, binalara derece intibakı tek tek yapılmayacak, belirli kriterler esas alınarak topluca ve bölüm bölüm yapılacaktır. İ yeri binalarının gruplarının derecelere intibakının yapılmasında, personel sayısı ile birlikte faaliyet türü ve çevre kirliliğine etkisi bakımından meslekler de dikkate alınacaktır. Belediyeler, binaların grupları ile derecelere isabet eden aylık vergi tutarlarını gösteren listeleri ve bilgileri bir ay süreyle belediye ilan tahtasında, topluca ilan edeceklerdir. Böylece vatanda lara, belediye meclisinin kararlarına itiraz hakkı doğacaktır yılını takip eden yıllarda, bina grupları ve derecelerindeki deği iklikler ile vergi tutarlarını içeren listeler, her yılocak ayı süresince yeniden ilan edilecektir.

6 38 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Şunları belirtmekte yarar vardır: Belediye meclisleri, vergi alınmasındaki kıstası tespit ederken iyi inceleme yapmalıdırlar. İyi inceleme yapılmadan karar verdikleri takdirde, vergi salınmasında büyük adaletsizlikler olacaktır. Bu hususta bazı belediyelerin meskenlerden metrekareye göre, bazı belediyelerin sokaklara göre, bazı belediyelerin de mahalle esasına göre verginin salınmasını karara bağladıkları görülmektedir. Bunların yanında bazı belediyelerin meskenleri tek kategoriye, bazılarının iki veya üç kategoriye ayırarak çevre temizlik vergisi alınmasını kararl8 tırdıkları saptanmaktadır. Bu durumlar, vergi salınmasında büyük adaletsizliklere neden olacaktır. Bütün Türkiye sathında uygulamanın aynı olması bakımından tek bir kıstasın tespit edilmesinde yarar vardır. Verginin Tarh ve Tahakkuku Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisini, mükellefler bir beyanname ile belediyeye bildireceklerdir. Beyanname örnekleri Maliye Bakanlığı'nın 14 seri numaralı tebliğine ekli olarak yayınlanmı tır. Belediyeler tarafından bastırılan bu beyannameler, mükellefler tarafından doldurulup, belediyelere verilecektir. Bildirirnin belediyeye verilmesiyle, vergi yıllık olarak tahakkuk etmi olacaktır yılında Ocak ayına kadar verilmesi gereken beyanname süresi, gerek verginin yeni uygulamaya konması, gerek vatanda ların yeterince bilgilendirilmemesi sebepleriyle 31 Mayıs 1994 tarihine kadar uzatılmı tır. Belediyece tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler, bir defaya mahsus olmak üzere, belediye ilan tahtalarında bir ay süreyle topluca ilan edilecektir. Beyana dayanan vergilerde tahakkukların ilanının anlamını ve amacını anlamak mümkün değildir. Bu ilan keyfiyeti, belediyeler için gereksiz bürokratik i lemlere, zaman kaybına neden olacaktır. Verginin Tahsilatı Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisi, her yılocak ayında tahakkuk etmi sayılacağı için, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte tahsil edilecektir. Ancak, 1994 yılında verginin tahsilatına bir istisna getirilmi tir. Vergi, 1994 yılında Mayıs ve Temmuz aylarında tahsil edilecektir yılından sonraki yıllarda, katı atıklar için alınacak çevre temizlik vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilecektir. Yıl içinde yeni yapılan binalardan, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmi ise, yılın ikinci yarısından; yılın ikinci yarısında bitmi ise ertesi takvim yılından itibaren katı atıklar için çevre temizlik vergisi alınmaya ba lanacaktır.

7 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGUIANMASı 39 Yanan, Yıkılan ve Benzeri Binalarda Vergi Durumu Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda, mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer. Kanunda ve Maliye Bakanlığı tebliğinde bu konuda bir açıklama bulunmamasına rağmen, bu durumların meydana geldiğini mükellefin belediyeye bildirmesi gerekir. Yıl İçinde Değişiklik Olması Halinde Vergi Yıl içinde, İ yerinin konuta veya konutun İ yerine dönü mesi, i yerinin faaliyet konusunda ya da personel sayısında deği iklik olması, yıl içinde mükellefin ahsında meydana gelen deği iklikler nedeniyle grup ve derecelerde meydana gelebilecek deği ikliklere ait bildirimler, bu deği ikliği takip eden taksit ayı içinde verilir ve vergilendirmeye esas te kil eder. Taksit tutarı da bu dönem içinde ödenir. ATıK SULAR İçİN ALıNACAK ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİ Verginin Konusu Bp!-.;diye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, İ yeri ve diğer ekillerde kullanılan binalardan atık sular için çevre temizlik vergisi alınır. Bu verginin alınması için, belediyelerce kanalizasyon hizmetinin yapılması arttır. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, ancak bu hizmetlerin götürülmp.diği semtlerden vergi alınmaz. Atık su deyiminden, evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmi veya tamamen deği mi sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapıla mı kaplamalı ya da kaplamasız ehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağı ların yüzey veya yüzeyaltı akı a dönü mesi sonucunda meydana gelen sular anla ılacaktır. Vergi Mükeilen Atık sulardan alınacak çevre temizlik vergisinin mükellefi her ne ekilde ve sıfatla olursa olsun, binaları kullanan gerçek ve tüzel ki ilerdir. Bo olarak tutulan binalarda mükellef, malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Verginin Oranı Belediyeler, atık su için, su tüketim bedelini a mamak üzere belediye meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alacaklardır.

8 40 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Belediye meclisleri, atık sular için çevre temizlik vergisini tespit ederken, katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplannı topluca veya ayn ayrı dikkate alacaklardır. Verginin Tarh ve Tahakkuku Atık sular ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etm~ sayılır. Verginin Tahsilatı Atık sular ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmi bulunan (iski, ASKİ, KOSKİ gibi) belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ili kin uygulama, kendi kanunlarındaki hükümlere tabi olacaktır. Su bedellerinin iski, ASKİ, KOSKİ gibi kurulu lar tarafından tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen vergiler, ilgili belediyesine gönderilecektir. Burada çıkması muhtemel sorun; büyük. ehir ilçe belediye meclislerinin tarifeleri farklı tespit etme durumunda, su bedellerini tahsil eden kurulu ların, farklı tarife uygulamak zorunda kalmaları olacaktır. Bu durum birçok aksaklıklara neden olabilir. Ayrıca, bu kurulu lar tarafından tahsil edilen paraların ne kadar süre içinde ilgili belediyesine gönderileceği hususunda kanunda ve tebliğde bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumlar genelgelerle açıklığa kavu turulmalıdır. KATI ATıK VE ATıK SU İLE İLGİLİ ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNDE ORTAK GENEL ESASLAR Çevre Temizlik Vergisinden İstisna Olan Binalar Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel İdarelerine, belediyelere, köy tüzelki iliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay genel merkezi, ube ve kampları, kar ılıklı olmak artıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus binalar, merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurulu lara, uluslararası kurulu ların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların mü temilatı, çevre temizlik vergisinden istisna edilmi lerdir. Verginin Gelecek Yıllarda Yeniden Tespit Edilmesi Çevre temizlik vergisinin enflasyon kar ısında erimesini önlemek için, her yıl bir miktar arttırma esası getirilmi tir. Bu esasa göre, tarifede yer alan tutarlar,

9 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 41 önceki yılda uygulanan tutarlara. bunların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerlenme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle yeniden belirlenecektir. Bu hükümle. çevre temizlik vergisinin enflasyona kar ı değeri korunmu ve ayrıca sık sık tarife deği ik1iği yapılmasının önüne geçilmi tir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Tarifede 7 nci grup 5 inci derecede yer alan bir konut için 1994 yılında lira vergi alınacaktır yılında Vergi Usul Kanunu'na göre %30 artırım öngörülürse, bu arttırımın yarısı olan %15 oranı ile çarpım sonucu bulunacak rakam, 1994 vergi miktarına ilave olunacaktır x 15 : 100 = = olur. Kanun gereğince, 1000 liraya kadar olan kesirler atıldığından, aylık vergi tutarı lira olur. Çevre Temizlik Vergisinin Azaltılması veya Çoğaltılması Bakanlar Kurulu, tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde %50' ye kadar indirmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ayrıca, vergi tutarını bina grupları ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı %l00'e kadar artırmaya yetkilidir. Bu indirimin uygulanmasında, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöre ayrımı yapılmayacaktır. Büyük. ehir sınırları içindeki belediyeler indirimden istifade edemezler. Vergiyi Zamanında Ödemeyenıere Gecikme Zammı Uygulaması Tahakkuk eden verginin zamanında ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi uygulanır. Bugün için vergi borcunu süresi içinde ödcmeyenlerden her ay %12 gecikme zammı alınır. Vergi Gelirlerinden Ayrılacak Paylar Çevre tcmizlik vcrgisi tahsilatının belirli oranlardaki kısmı Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na ve büyük. ehir belediyelerine verilecektir. Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Ayrılacak Pay 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 17 nci maddesine göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyilc tirilmesi için "Çevre Kirliliğini Önleme Fonu" kurulmu tur. Belediyeler tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'u, tahsilatı takip eden ayın 15 İnci günü ak amına kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nun Vakıflar Bankası Ankara ubesindeki numaralı

10 42 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER hesabına gönderilecektir. Maddeden de anla ıldığına göre, hem katı atık, hem de atık su için tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'u fona gönderilecektir. Süresi içinde gönderilmeyen paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun'un 51 nci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenecektir. Adı geçen madde, zamanında ödenmeyen vergilerin her ay %12 aylık gecikme zammı ile ödenmesini amirdir. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarılan paya ili kin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Büyükşehir Belediyesine Ayrılacak Pay Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçe ve alt kademe belediyeleri tarafından tahsil edilen katı atıklara İli kin çevre temizlik vergisinin %20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kurulu ve İ letmelerinde kullanılmak üzere, tahsilatı takip eden ayın 15 İnci günü akşamına kadar büyükşehir belediyelerine aktarılacaktır. Çevre Kanunu'na göre, Fon'a gönderilecek %10 hesap edilirken, büyükşehir belediyesine verilecek %20 tahsilat tutarından dü ülecek mi? Bu husustaki tereddütleri giderecek genelgeler yayınlanmalıdır. Çevre Temizlik Vergisinin Başka işlere Harcanamaması Belediyeler tarafından veya ba ka kurulu lar tarafından tahsil edilip, belediyelere gönderilen çevre temizlik vergisi, çevre temizliği dı ında kullanılamayacaktır. Çünkü madde, "Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dı ında kullanılamaz" hükmünü amirdir. Burada, bütçe genel prensiplerinin dı ına çıkılmı, "Tahsisi Gelir" sistemi getirilmi tir. Kanaatimize göre, bu vergi gelirleri, i çi ücreti, temizlik aracı ve temizlik malzemesi alımlarında çöp toplama, imha ve değerlendirme tesisleri yapma ve yaptırma gibi ödemelerde kullanılabilecektir. Belediye hesap İ leri müdürleri veya saymanları, bu geliri ba ka bir i te kullanamayacaklardır. Çevre temizlik vergisi tahsisi mahiyette olduğundan, yıl içinde harcanamayanlar, yıl sonunda imha edilmeyecek, ertesi yıl aynı tertibe aktarılacaktır. Çevre Temizlik Vergisi Beyannamelerinin Emlak Vergisi Dosyaları Birleştirilmesi Maliye Bakanlığı tebliğine göre, mükellefler tarafından verilen bildirimler, sicil defterlerine i lendikten sonra, ait olduğu binalara ili kin emlak vergisi dosyaları ile birle tirilecektir. Vergilerin tahakkuk ve tahsil i lemleri bu dosyalar üzerinden takip edilecektir. ile

11 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 43 VERGİ TOPLANMASıNDA ÇıKMASı MUHTEMEL SORUNLAR Yazı içinde çıkması muhtemel bazı sorunlara değinilmi tir. Bunların yanında, belediyeler, tereddüt ettikleri bazı hususları telefonla bizlere sormaktadırlar. - Katı atıklarını kendileri toplayan, imha eden sitelerden, yazlıklardan çevre temizlik vergisi alınacak mıdır? - Suyunu kendisi çıkartan yazlık sitelerden atık su parası alınacak mıdır? - Suyunu kendisi çıkartan veya temin eden sanayicilerden atık su parası alınacak mıdır? - Birkaç ay oturulan yazlık konutlar ile mevsimlik çalı an çay bahçesi, büfe ve benzeri yerlerin vergisi nasıl alınacaktır? - İ gal ettiği yer ile i gal edeni deği ken olan ve i galiye ücreti alınan açık pazar yerlerinden vergi alınacak mıdır? - Askeri garnizon içinde ve temizliği askeri garnizonca yaptırılan lojmanlardan vergi alınacak mıdır? - Bazı bölge veya ube müdürlüklerinin i gal ettiği alan içinde bulunan ve temizliği bölge ve ube müdürlüklerince yaptırılan lojmanlardan vergi alınacak mıdır? - Bildirimlere damga pulu yapı tırılacak mıdır? - Bildirimleri alma, emlak vergisi dosyaları ile birle tirme, deği iklikleri takip etme, yoklama yapma, tarh, tahakkuk ve tahsilatı sağlama gibi i lemler birçok yeni personel ihtiyacım doğuracaktır. Bunlar için yeterli kadro verilecek midir? - Okullar içindeki, okul aile birlikleri, koruma dernekleri ve müstecirler tarafından i letilen kantin ve çayocakları vergiye tabi midir? eklindeki sorulardır. Bunların genelgelerle açıklığa kavu turulması gerekir. SONUÇ Çevre temizlik vergisi, çöp toplama ve atık su tahliye etme hizmetleri kar ılığında alınacaktır. Bu bakımdan, alınan para "vergi" değil "harç" tır. Bu adlandırma, Mali Hukuk deyimlerine aykırı olmu tur. Çevre temizlik vergisinin, katı atıklarla ilgili kısmı, belirli bir baza veya kıstasa oturtulmadığı için, beraberinde uygulamada bazı sorunlar, güçlükler ve vergi adeletsizliği getirmektedir. Bu sorunlar mutlaka genelgelerle açıklığa kavu turulmalıdır.

12 44 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Katı atıklarla ilgili çevre temizlik vergisinin toplanması, belediyelerde yeni bir birim kurulmasına, yeni kadrolar alınmasına sebep olacaktır. 2000' den fazla belediyede, bir sayman bulunmaktadır. Bir ki inin gerek bu i lerin, gerekse tüm belediye muhasebesinin üstesinden gelmesi mümkün değildir. Bir saymanı bulunan belediyeler için, bir sayman yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi tavsiyeye ayandır. Katı atıkla ilgili çevre temizlik vergisinin emlak vergisine endekslenmesi, hem tarh, tahakkuk ve tahsilatta kolaylığı sağlayacak hem de çıkması muhtemel sorunlan önleyecektir.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) B.G.K. Mük. Mad.: 44 (Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU SAYIN MECLİS HEYETİNE

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU SAYIN MECLİS HEYETİNE T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU Karar: 2011/08 /10/2011 Konu: Evsel Atık Tarife Cetveli. SAYIN MECLİS HEYETİNE Belediyemiz Meclisinin 06.10.2011 Tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA 46 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFE RAPORU EK-1: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz iii EK-2:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI 02.01.2017/3-1 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI ÖZET : 70 Seri No lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ait emlak vergisine esas değerler yeniden

Detaylı

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 05.05.2008/81 2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 2008 yılı Emlak Vergisi I. Taksidinin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. ÖZET : Ancak 31 Mayıs

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 8 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:420) 28/01/2013 tarih ve 57 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 420 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20 İstanbul, 30.01.2013 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair 57 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.01.2013 Sayı: 2013/50 Ref: 4/50

SİRKÜLER İstanbul, 31.01.2013 Sayı: 2013/50 Ref: 4/50 SİRKÜLER İstanbul, 31.01.2013 Sayı: 2013/50 Ref: 4/50 Konu: 420 SIRA NO.LI VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASI VE BU BİLGİLERİN GÖNDERİM

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50 SĐRKÜLER Đstanbul, 0.03.0 Sayı: 0/50 Ref: 4/50 Konu: ÇEVRE TEMĐZLĐK VERGĐSĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐLE ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ DE ĐÇEREN 4 SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

Ayrıca, kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. DUYURU Sayı: 2017/003 BURSA, 10.01.2017 Konu: 2017 Yilinda Emlak Vergisi Hesabina Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahinin) Nasil Belirleneceğine Dair Açiklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayinlanmiştir. 27.12.2016

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 2.2.205/73-206 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : 206 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/155 27 /Aralık/2016 İçindekiler: * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 27 Aralık

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2015 yılına emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

2012 Yılı Bina Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerler ( Emlak Ver. Gen Teb. / 59 ) Salı, 06 Mart :51

2012 Yılı Bina Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerler ( Emlak Ver. Gen Teb. / 59 ) Salı, 06 Mart :51 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 1 EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ RAPORU Bu çalışmanın amacı; 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 )

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Sirküler No : 2013 / 2-5 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 61 ) 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI Sirküler Rapor 14.02.2013/59-1 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI 59 No lu VUK Sirkülerinde ÖZET : - Ocak 2013 dönemine ilişkin işyeri elektrik

Detaylı

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24 1 İstanbul,20.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/14-1 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 59)

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 59) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 09.0.202 Sirküler No : 202 / 6 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 9) 3.2.20 tarih ve 289 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 18.08.2009 Sirküler No : 2009 / 68 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:37) 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 37 Seri No.lu Belediye

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 30.01.2013/48-1 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR 24.05.2017/66-1 2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2017 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı I. Taksitinin

Detaylı

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti 30.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/149 KONU: 2015 Yılı Emlak Vergisi Değerleri Hk. 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 65 seri

Detaylı