VERGİSİNİN UYGULANMASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİSİNİN UYGULANMASı"

Transkript

1 BELEDİYELERDE ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASı Orhan PİRLER Son günlerin önemli konularından biri, çevre temizlik,vergisinin uygulanmasıdır. Bu konuda vatanda ların gerektiği gibi aydınlatılmamaları, mahalli idare seçimlerinin yapılacağı günlerin arifesinde, oy endi esiyle, belediyelerin kanunu uygulamaya koyup koymamaları hususlarındaki tereddütleri; Maliye Bakanlığı'nın, verginin ilk uygulama yılı olması, mükelleflerin yeteri kadar bilgilendirilmemesi ve İ lemlerin sağlıklı olarak tamamlanması gerekçesiyle, beyanname verme süresini iki defa uzatması, çevre temizlik vergisini güncel hale getirmi tir. Bilindiği gibi, 3194 sayılı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Mükerrer 44 üncü Madde Eklenmesine Dair Kanun'la "çevre temizlik vergisi" ihdas olunmu tur. Çevre temizlik vergisi, belediyelere gelir sağlama amacıyla uygulamaya konulmu tur. Bu vergi, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki "temizleme ve aydınlatma resmi" ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki "temizleme ve aydınlatma harcı" yerine kaim olmu tur. Genelde çöp toplama ve atık suları tahliye etme hizmetleri kar ılığında alınacak bu verginin adı yanlı tır. Çünkü Mali Hukukta, bir hizmet kar ılığında alınan paranın adı "harç" tır. Herhalde, İçi leri Bakanlığı'nca belediye gelirleriyle ilgili olarak bir heyete hazırlatılan bir tasarıda emlak vergisine endeksli "çevre temizlik harcı" olarak alınması önerilen bu paranın adı, kopya olmasın diye "çevre temizlik vergisi" olarak deği tirildi. Görü ümüze göre, bir hizmet kar ılığında alınan para vergi olamaz, ancak harç olur. Mali Hukuk terimlerinin yerli yerinde kuııanılması ilgililere temenni ve tavsiye olunur. Biz bu yazımızda çevre temizlik vergisinin uygulanmasını ve uygulamada meydana gelebilecek sorunları açıklamak istiyoruz. Emekli Vali. Konrad Adenauer Vakfı Mahalli ıdareler Etitim, Ara tınna ve Geli tinne Koordinatöfii. Ça~ Yn't'l Yöıınimln-, Cilt 3, Sayı 2, Mart 199.1,

2 34 ÇAGOAŞ YEREL YÖNErtMLER VERGİ KAPSAMI VE TANıMLAR Belediye sınırlan ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, i~yeri ve diğer ~ekiııerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. Çevre temizlik vergisinin kapsamını belirleyen bu tanımdaki bazı deyimleri açıklamakta yarar vardır. Belediye sınırı, belediyelerin görev ve yetki alanlarını belirlemek üzere çizilen ve yetkili organlarca onanan sınırı ifade eder. Belediye sınırlarının çizilmesi ve onaylama ~ekli, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 4 ve 5 inci maddelerinde gösterilmi~tir. Şunu da hatırlatalım ki, belediye sınırı ile imar sınırını birbirine karı~tırmamak lazımdır. Çevre temizlik vergisinin uygulanmasında belediye sınırı geçerlidir. Mücavir alan; 3194 sayılı imar Kanunu'na göre, imar mevzuatı bakımından belediyelerin yetki ve kontrolü altında bulunan alanları ifade eder. Mücavir alanın ne ~ekilde tespit edileceği ve hangi merciler tarafından onanacağı, imar Kanunu'nun 45 inci maddesinde gösterilmi~tir. Gerek belediye sınırları, gerek mücavir alanlarda çevre temizlik vergisinin uygulanabilmesi için, verginin konusunu t~kil eden hizmetlerin bu mahallerde yerine getirilmesi gerekir. Katı atık; konut, i~yeri ve diğer ~ekillerde bulundurulan binalarda; yeme, içme, kullanma sonucu olu~an ve çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir ~ekilde toplanması, ta~ınması, depolanması ve bertarafı gereken tehlikeli ve zararlı atık niteliği ta~ımayan katı atıklardır. Bina; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada, gerek su üzerinde sabit in~aatı ifade eder. Bina mütemmimleri, bina ile birlikte değerlendirilir. Bunlar için ayrı vergilendirme söz konusu değildir. Ancak, yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz. Konut; bir ki~i veya ailenin ya~amına elveri~li bağımsız bölümdür. Kapıcı, bahçıvan ve kaloriferci gibi kimselerin ikametleri için ayrılan yerler, konut sayılacak ve vergi kapsamına girecektir. Genellikle binanın odunluk, kömürlük, çama~ırlık gibi hizmetlere tahsis edilmi~ ve ikamet edilmeyen mahaller ile köy ve mezraların yerl~ik alanlarında aynı parsel üzerinde bulunan kümes, ahır, ağıı, samanıık, arabalık gibi tarım ve hayvancılıkla ilgili uğra~lara ait yerler konut mü~temilatı sayılır. Bu yerler çevre temizlik vergisine tabi değildir. Maliye Bakanlığı'nca, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak yayınlanan 14 seri numaralı tebliğde i~yerinin tanımına yer verilmemi~tir. Ancak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Çe~itli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına ili~kin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde i~yerinin tanımı bulunmaktadır. Bu tanıma göre i~yeri; mağaza, yazıhane, İdarehane,

3 ÇEVRE JEMİZLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 35 muayenehane, imalathane, fabrika, ube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenier, ta ocaklan, in aat antiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, zirai, sınai ve mesleki bir faaliyetle ba ka bir i ve giri imin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, i ve te ebbüslerde kullanılan yerlerdir. Çevre temizlik vergisi, iki ayrı vergiyi bünyesinde toplamaktadır. Birincisi, katı atık toplanmasından, ikincisi, su kullanımından alınan vergilerdir. Alınacak her iki vergiye çevre temizlik vergisi denmektedir. İki ayrı olaydan doğan çevre temizlik vergisini, vergiyi doğuran konular bakımından ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. KATI ATıK TOPLANMASINDAN ALıNACAK ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİ Verginin Konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden yararlanan konut, i yeri ve diğer ekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Kanundaki "katı atık" deyimi, halk arasında "çöp" olarak kullanılmaktadır. Bu verginin alınması için belediyelerce çöp toplama hizmetinin yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar sınırlan içindeki bazı semtlere bu hizmet götürülmezse vergiyi almak mümkün olmaz. Katı atık deyiminden, evsel katı atığı (çöpleri) anlamak gerekir. Evsel katı atık, konut, i yeri ve diğer ekillerde bulundurulan binalarda yeme, içme kullanma sonucu olu an katı atıklar ile park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atlklardır. Çevreyi ve toplum sağlığını tehdit edebilen zararların önüne geçilebilmesi için toplanmaları, nakli ve bertaraf edilmeleri ayrı teknik, ayrı maliyet ve ayrı vasıtalar gerektiren endüstriyel tıbbi katı atıklar, evsel katı atık kapsamı dı ındadır. Bu duruma göre, apartmanların kalorifer artıkları, katı atık sayılmayacaktır. Bunları ya aparıman malikleri özel araçlarla ta ıtacaklar veya belediyelerin yapacakları tarife gereğince kaldırılmasını sağlayacaklardır. Nitekim bir Danı tay kararına göre, kalorifer artıklarını toplama i i belediyelerin zorunlu görevlerinden sayılmadığından, bclediyece ta ıma ücreti alınmasında hukuka aykırı bir durum bulunmaml tır. 1 Belediyelerin katı atıklarından çevre temizlik vergisi alması için çöp toplama hizmetini yapması gerekmektedir. Çöp toplama hizmeti birçok faaliyeti içerir. Katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, ta ınması, çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi, değerlendirilmesi bu faaliyetler cümlesindendir. Acaba tümünü mü yapmak zorundadırlar? Bu faaliyetlerden ı Danı tay 8. Dairesinin gün ve E. 1988/811 K. 1990/25 sayılı karan. Karann özeti için bkz.: Çağd", Yerel Yönetimler DergisI, Cilt 3, Sayı ı, Ocak 1994, s

4 36 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER birininin belediye tarafından yapılması, örneğin katı atıkların toplanması, verginin alınması için kafi faaliyet sayılır. Verginin Mükelteli Verginin mükellefi, her ne ekilde olursa olsun binayı kullanandır. Bo olan binalarda ise mükellef, malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Verginin Miktarı Katı atıkların toplanması hizmeti kar ılığında, kanunda belirtilen tarifeye göre, aylık olarak çevre temizlik vergisi alınacaktır. Aylık Vergi Tutarları (TL) Bina Gruplan 1. Derece 2. Derece 3. ()erece 4.l)erece 5. Derece ı. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Tarifede, bina grupları ve derecelerine göre aylık tutarlar gösterilmi tir. Tarifede yer alan bina gruplarını tespit ve tayin etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkiye dayanarak bina gruplarını tespit etmi tir. Bina gruplarının tespitine ili kin Bakanlar Kurulu'nun 93/5105 sayılı kararı, gün ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmi tir. Karara göre binalar 7 grup olarak tespit edilmi tir. Bu gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenecektir. Konutlar her halükarda 7 nci gruba dahil edilecektir. Bunun bir anlamı, belediye meclislerinin tespit edeceği derecelere göre, konutlardan en az , en çok lira çevre temizlik vergisi alınacağı keyfiyetidir.

5 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 37 BiNA GRUPURI 1 2 3/a 3/b 4 5 lgrup 750 'den 500'den 1()()()'den 5()()()'den 2()()()'den 300'den fazkı fazkı fazkı fazkı fazkı fazkı IL GRUP ()()() III GRUP ()()() ()()() W. GRUP ()()() V. GRUP ()()() vi. GRUP 'den az 50'den az VIL GRUP 20'den az 500'den az 1oo'den az 3ve daha az konutlar (l) 6ğrenci sayısı: Okul. yurt. ktt:. dershane. kurs. eğitim merkezi. anaokulu. yuı'a ıt>, eğiıim ve öğretim faaliyeti yapıkın binalar, (ı) Yatak kapasitesi: KlNtaklama tesisleri ile hastahaneler ı'e diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar. (.l) Kullamm alam (mı): a) Her türlü yeme. içme ı'e eğlence yerleri. b) Daimi suretle faaliyet gösıt!jl'en lunapark. panayır. {uar. stadyum. hipodrum. spor sallntu gibi yerler ile qya depo/amaya mahsus olan yerler. (4) Koltuk sayısı: Sinema. tiyatro. opera. bale ı'b. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. (5) Pt!1'SlNtel sayısı: ı.ı. l ı'e 4 üncü slraewkiler hariç. ticari. sınai. zirai ı'e mesleki [aaliyetler için kullamlan binalar ile bunlar dııınew kalan [aaliyetlere mahsus binalar. Maliye Bakanlığı'nın 14 seri numaralı tebliğine göre, binalara derece intibakı tek tek yapılmayacak, belirli kriterler esas alınarak topluca ve bölüm bölüm yapılacaktır. İ yeri binalarının gruplarının derecelere intibakının yapılmasında, personel sayısı ile birlikte faaliyet türü ve çevre kirliliğine etkisi bakımından meslekler de dikkate alınacaktır. Belediyeler, binaların grupları ile derecelere isabet eden aylık vergi tutarlarını gösteren listeleri ve bilgileri bir ay süreyle belediye ilan tahtasında, topluca ilan edeceklerdir. Böylece vatanda lara, belediye meclisinin kararlarına itiraz hakkı doğacaktır yılını takip eden yıllarda, bina grupları ve derecelerindeki deği iklikler ile vergi tutarlarını içeren listeler, her yılocak ayı süresince yeniden ilan edilecektir.

6 38 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Şunları belirtmekte yarar vardır: Belediye meclisleri, vergi alınmasındaki kıstası tespit ederken iyi inceleme yapmalıdırlar. İyi inceleme yapılmadan karar verdikleri takdirde, vergi salınmasında büyük adaletsizlikler olacaktır. Bu hususta bazı belediyelerin meskenlerden metrekareye göre, bazı belediyelerin sokaklara göre, bazı belediyelerin de mahalle esasına göre verginin salınmasını karara bağladıkları görülmektedir. Bunların yanında bazı belediyelerin meskenleri tek kategoriye, bazılarının iki veya üç kategoriye ayırarak çevre temizlik vergisi alınmasını kararl8 tırdıkları saptanmaktadır. Bu durumlar, vergi salınmasında büyük adaletsizliklere neden olacaktır. Bütün Türkiye sathında uygulamanın aynı olması bakımından tek bir kıstasın tespit edilmesinde yarar vardır. Verginin Tarh ve Tahakkuku Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisini, mükellefler bir beyanname ile belediyeye bildireceklerdir. Beyanname örnekleri Maliye Bakanlığı'nın 14 seri numaralı tebliğine ekli olarak yayınlanmı tır. Belediyeler tarafından bastırılan bu beyannameler, mükellefler tarafından doldurulup, belediyelere verilecektir. Bildirirnin belediyeye verilmesiyle, vergi yıllık olarak tahakkuk etmi olacaktır yılında Ocak ayına kadar verilmesi gereken beyanname süresi, gerek verginin yeni uygulamaya konması, gerek vatanda ların yeterince bilgilendirilmemesi sebepleriyle 31 Mayıs 1994 tarihine kadar uzatılmı tır. Belediyece tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler, bir defaya mahsus olmak üzere, belediye ilan tahtalarında bir ay süreyle topluca ilan edilecektir. Beyana dayanan vergilerde tahakkukların ilanının anlamını ve amacını anlamak mümkün değildir. Bu ilan keyfiyeti, belediyeler için gereksiz bürokratik i lemlere, zaman kaybına neden olacaktır. Verginin Tahsilatı Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisi, her yılocak ayında tahakkuk etmi sayılacağı için, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte tahsil edilecektir. Ancak, 1994 yılında verginin tahsilatına bir istisna getirilmi tir. Vergi, 1994 yılında Mayıs ve Temmuz aylarında tahsil edilecektir yılından sonraki yıllarda, katı atıklar için alınacak çevre temizlik vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilecektir. Yıl içinde yeni yapılan binalardan, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmi ise, yılın ikinci yarısından; yılın ikinci yarısında bitmi ise ertesi takvim yılından itibaren katı atıklar için çevre temizlik vergisi alınmaya ba lanacaktır.

7 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGUIANMASı 39 Yanan, Yıkılan ve Benzeri Binalarda Vergi Durumu Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda, mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer. Kanunda ve Maliye Bakanlığı tebliğinde bu konuda bir açıklama bulunmamasına rağmen, bu durumların meydana geldiğini mükellefin belediyeye bildirmesi gerekir. Yıl İçinde Değişiklik Olması Halinde Vergi Yıl içinde, İ yerinin konuta veya konutun İ yerine dönü mesi, i yerinin faaliyet konusunda ya da personel sayısında deği iklik olması, yıl içinde mükellefin ahsında meydana gelen deği iklikler nedeniyle grup ve derecelerde meydana gelebilecek deği ikliklere ait bildirimler, bu deği ikliği takip eden taksit ayı içinde verilir ve vergilendirmeye esas te kil eder. Taksit tutarı da bu dönem içinde ödenir. ATıK SULAR İçİN ALıNACAK ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİ Verginin Konusu Bp!-.;diye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, İ yeri ve diğer ekillerde kullanılan binalardan atık sular için çevre temizlik vergisi alınır. Bu verginin alınması için, belediyelerce kanalizasyon hizmetinin yapılması arttır. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, ancak bu hizmetlerin götürülmp.diği semtlerden vergi alınmaz. Atık su deyiminden, evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmi veya tamamen deği mi sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapıla mı kaplamalı ya da kaplamasız ehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağı ların yüzey veya yüzeyaltı akı a dönü mesi sonucunda meydana gelen sular anla ılacaktır. Vergi Mükeilen Atık sulardan alınacak çevre temizlik vergisinin mükellefi her ne ekilde ve sıfatla olursa olsun, binaları kullanan gerçek ve tüzel ki ilerdir. Bo olarak tutulan binalarda mükellef, malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Verginin Oranı Belediyeler, atık su için, su tüketim bedelini a mamak üzere belediye meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alacaklardır.

8 40 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Belediye meclisleri, atık sular için çevre temizlik vergisini tespit ederken, katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplannı topluca veya ayn ayrı dikkate alacaklardır. Verginin Tarh ve Tahakkuku Atık sular ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etm~ sayılır. Verginin Tahsilatı Atık sular ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmi bulunan (iski, ASKİ, KOSKİ gibi) belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ili kin uygulama, kendi kanunlarındaki hükümlere tabi olacaktır. Su bedellerinin iski, ASKİ, KOSKİ gibi kurulu lar tarafından tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen vergiler, ilgili belediyesine gönderilecektir. Burada çıkması muhtemel sorun; büyük. ehir ilçe belediye meclislerinin tarifeleri farklı tespit etme durumunda, su bedellerini tahsil eden kurulu ların, farklı tarife uygulamak zorunda kalmaları olacaktır. Bu durum birçok aksaklıklara neden olabilir. Ayrıca, bu kurulu lar tarafından tahsil edilen paraların ne kadar süre içinde ilgili belediyesine gönderileceği hususunda kanunda ve tebliğde bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumlar genelgelerle açıklığa kavu turulmalıdır. KATI ATıK VE ATıK SU İLE İLGİLİ ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNDE ORTAK GENEL ESASLAR Çevre Temizlik Vergisinden İstisna Olan Binalar Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel İdarelerine, belediyelere, köy tüzelki iliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay genel merkezi, ube ve kampları, kar ılıklı olmak artıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus binalar, merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurulu lara, uluslararası kurulu ların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların mü temilatı, çevre temizlik vergisinden istisna edilmi lerdir. Verginin Gelecek Yıllarda Yeniden Tespit Edilmesi Çevre temizlik vergisinin enflasyon kar ısında erimesini önlemek için, her yıl bir miktar arttırma esası getirilmi tir. Bu esasa göre, tarifede yer alan tutarlar,

9 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 41 önceki yılda uygulanan tutarlara. bunların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerlenme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle yeniden belirlenecektir. Bu hükümle. çevre temizlik vergisinin enflasyona kar ı değeri korunmu ve ayrıca sık sık tarife deği ik1iği yapılmasının önüne geçilmi tir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Tarifede 7 nci grup 5 inci derecede yer alan bir konut için 1994 yılında lira vergi alınacaktır yılında Vergi Usul Kanunu'na göre %30 artırım öngörülürse, bu arttırımın yarısı olan %15 oranı ile çarpım sonucu bulunacak rakam, 1994 vergi miktarına ilave olunacaktır x 15 : 100 = = olur. Kanun gereğince, 1000 liraya kadar olan kesirler atıldığından, aylık vergi tutarı lira olur. Çevre Temizlik Vergisinin Azaltılması veya Çoğaltılması Bakanlar Kurulu, tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde %50' ye kadar indirmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ayrıca, vergi tutarını bina grupları ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı %l00'e kadar artırmaya yetkilidir. Bu indirimin uygulanmasında, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöre ayrımı yapılmayacaktır. Büyük. ehir sınırları içindeki belediyeler indirimden istifade edemezler. Vergiyi Zamanında Ödemeyenıere Gecikme Zammı Uygulaması Tahakkuk eden verginin zamanında ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi uygulanır. Bugün için vergi borcunu süresi içinde ödcmeyenlerden her ay %12 gecikme zammı alınır. Vergi Gelirlerinden Ayrılacak Paylar Çevre tcmizlik vcrgisi tahsilatının belirli oranlardaki kısmı Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na ve büyük. ehir belediyelerine verilecektir. Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Ayrılacak Pay 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 17 nci maddesine göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyilc tirilmesi için "Çevre Kirliliğini Önleme Fonu" kurulmu tur. Belediyeler tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'u, tahsilatı takip eden ayın 15 İnci günü ak amına kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nun Vakıflar Bankası Ankara ubesindeki numaralı

10 42 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER hesabına gönderilecektir. Maddeden de anla ıldığına göre, hem katı atık, hem de atık su için tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'u fona gönderilecektir. Süresi içinde gönderilmeyen paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun'un 51 nci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenecektir. Adı geçen madde, zamanında ödenmeyen vergilerin her ay %12 aylık gecikme zammı ile ödenmesini amirdir. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarılan paya ili kin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Büyükşehir Belediyesine Ayrılacak Pay Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçe ve alt kademe belediyeleri tarafından tahsil edilen katı atıklara İli kin çevre temizlik vergisinin %20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kurulu ve İ letmelerinde kullanılmak üzere, tahsilatı takip eden ayın 15 İnci günü akşamına kadar büyükşehir belediyelerine aktarılacaktır. Çevre Kanunu'na göre, Fon'a gönderilecek %10 hesap edilirken, büyükşehir belediyesine verilecek %20 tahsilat tutarından dü ülecek mi? Bu husustaki tereddütleri giderecek genelgeler yayınlanmalıdır. Çevre Temizlik Vergisinin Başka işlere Harcanamaması Belediyeler tarafından veya ba ka kurulu lar tarafından tahsil edilip, belediyelere gönderilen çevre temizlik vergisi, çevre temizliği dı ında kullanılamayacaktır. Çünkü madde, "Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dı ında kullanılamaz" hükmünü amirdir. Burada, bütçe genel prensiplerinin dı ına çıkılmı, "Tahsisi Gelir" sistemi getirilmi tir. Kanaatimize göre, bu vergi gelirleri, i çi ücreti, temizlik aracı ve temizlik malzemesi alımlarında çöp toplama, imha ve değerlendirme tesisleri yapma ve yaptırma gibi ödemelerde kullanılabilecektir. Belediye hesap İ leri müdürleri veya saymanları, bu geliri ba ka bir i te kullanamayacaklardır. Çevre temizlik vergisi tahsisi mahiyette olduğundan, yıl içinde harcanamayanlar, yıl sonunda imha edilmeyecek, ertesi yıl aynı tertibe aktarılacaktır. Çevre Temizlik Vergisi Beyannamelerinin Emlak Vergisi Dosyaları Birleştirilmesi Maliye Bakanlığı tebliğine göre, mükellefler tarafından verilen bildirimler, sicil defterlerine i lendikten sonra, ait olduğu binalara ili kin emlak vergisi dosyaları ile birle tirilecektir. Vergilerin tahakkuk ve tahsil i lemleri bu dosyalar üzerinden takip edilecektir. ile

11 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 43 VERGİ TOPLANMASıNDA ÇıKMASı MUHTEMEL SORUNLAR Yazı içinde çıkması muhtemel bazı sorunlara değinilmi tir. Bunların yanında, belediyeler, tereddüt ettikleri bazı hususları telefonla bizlere sormaktadırlar. - Katı atıklarını kendileri toplayan, imha eden sitelerden, yazlıklardan çevre temizlik vergisi alınacak mıdır? - Suyunu kendisi çıkartan yazlık sitelerden atık su parası alınacak mıdır? - Suyunu kendisi çıkartan veya temin eden sanayicilerden atık su parası alınacak mıdır? - Birkaç ay oturulan yazlık konutlar ile mevsimlik çalı an çay bahçesi, büfe ve benzeri yerlerin vergisi nasıl alınacaktır? - İ gal ettiği yer ile i gal edeni deği ken olan ve i galiye ücreti alınan açık pazar yerlerinden vergi alınacak mıdır? - Askeri garnizon içinde ve temizliği askeri garnizonca yaptırılan lojmanlardan vergi alınacak mıdır? - Bazı bölge veya ube müdürlüklerinin i gal ettiği alan içinde bulunan ve temizliği bölge ve ube müdürlüklerince yaptırılan lojmanlardan vergi alınacak mıdır? - Bildirimlere damga pulu yapı tırılacak mıdır? - Bildirimleri alma, emlak vergisi dosyaları ile birle tirme, deği iklikleri takip etme, yoklama yapma, tarh, tahakkuk ve tahsilatı sağlama gibi i lemler birçok yeni personel ihtiyacım doğuracaktır. Bunlar için yeterli kadro verilecek midir? - Okullar içindeki, okul aile birlikleri, koruma dernekleri ve müstecirler tarafından i letilen kantin ve çayocakları vergiye tabi midir? eklindeki sorulardır. Bunların genelgelerle açıklığa kavu turulması gerekir. SONUÇ Çevre temizlik vergisi, çöp toplama ve atık su tahliye etme hizmetleri kar ılığında alınacaktır. Bu bakımdan, alınan para "vergi" değil "harç" tır. Bu adlandırma, Mali Hukuk deyimlerine aykırı olmu tur. Çevre temizlik vergisinin, katı atıklarla ilgili kısmı, belirli bir baza veya kıstasa oturtulmadığı için, beraberinde uygulamada bazı sorunlar, güçlükler ve vergi adeletsizliği getirmektedir. Bu sorunlar mutlaka genelgelerle açıklığa kavu turulmalıdır.

12 44 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Katı atıklarla ilgili çevre temizlik vergisinin toplanması, belediyelerde yeni bir birim kurulmasına, yeni kadrolar alınmasına sebep olacaktır. 2000' den fazla belediyede, bir sayman bulunmaktadır. Bir ki inin gerek bu i lerin, gerekse tüm belediye muhasebesinin üstesinden gelmesi mümkün değildir. Bir saymanı bulunan belediyeler için, bir sayman yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi tavsiyeye ayandır. Katı atıkla ilgili çevre temizlik vergisinin emlak vergisine endekslenmesi, hem tarh, tahakkuk ve tahsilatta kolaylığı sağlayacak hem de çıkması muhtemel sorunlan önleyecektir.

Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları M. Cemal Özyardımcı * Belediyelerimiz, beldenin ve belde halkının yerel nitelikte, ortak ve medeni ihtiyaçlarını kendi karar ve yürütme organlarıyla

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler ĐL ÖZEL ĐDARESĐ VE BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU TASARISI BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ GİRİş Orhan PİRLER Yerel yönetimler, sahip olduklan ta ınmaz mallannı değerlendirmek, bunlardan gelir elde etmek isterler. Bu değerlendirme; - Kiraya verme,

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA YENİ KDV UYGULAMASI Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin yasal düzenleme, 6322 sayılı Kanunla 15 HAZİRAN 2012

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı