VERGİSİNİN UYGULANMASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİSİNİN UYGULANMASı"

Transkript

1 BELEDİYELERDE ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASı Orhan PİRLER Son günlerin önemli konularından biri, çevre temizlik,vergisinin uygulanmasıdır. Bu konuda vatanda ların gerektiği gibi aydınlatılmamaları, mahalli idare seçimlerinin yapılacağı günlerin arifesinde, oy endi esiyle, belediyelerin kanunu uygulamaya koyup koymamaları hususlarındaki tereddütleri; Maliye Bakanlığı'nın, verginin ilk uygulama yılı olması, mükelleflerin yeteri kadar bilgilendirilmemesi ve İ lemlerin sağlıklı olarak tamamlanması gerekçesiyle, beyanname verme süresini iki defa uzatması, çevre temizlik vergisini güncel hale getirmi tir. Bilindiği gibi, 3194 sayılı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Mükerrer 44 üncü Madde Eklenmesine Dair Kanun'la "çevre temizlik vergisi" ihdas olunmu tur. Çevre temizlik vergisi, belediyelere gelir sağlama amacıyla uygulamaya konulmu tur. Bu vergi, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki "temizleme ve aydınlatma resmi" ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki "temizleme ve aydınlatma harcı" yerine kaim olmu tur. Genelde çöp toplama ve atık suları tahliye etme hizmetleri kar ılığında alınacak bu verginin adı yanlı tır. Çünkü Mali Hukukta, bir hizmet kar ılığında alınan paranın adı "harç" tır. Herhalde, İçi leri Bakanlığı'nca belediye gelirleriyle ilgili olarak bir heyete hazırlatılan bir tasarıda emlak vergisine endeksli "çevre temizlik harcı" olarak alınması önerilen bu paranın adı, kopya olmasın diye "çevre temizlik vergisi" olarak deği tirildi. Görü ümüze göre, bir hizmet kar ılığında alınan para vergi olamaz, ancak harç olur. Mali Hukuk terimlerinin yerli yerinde kuııanılması ilgililere temenni ve tavsiye olunur. Biz bu yazımızda çevre temizlik vergisinin uygulanmasını ve uygulamada meydana gelebilecek sorunları açıklamak istiyoruz. Emekli Vali. Konrad Adenauer Vakfı Mahalli ıdareler Etitim, Ara tınna ve Geli tinne Koordinatöfii. Ça~ Yn't'l Yöıınimln-, Cilt 3, Sayı 2, Mart 199.1,

2 34 ÇAGOAŞ YEREL YÖNErtMLER VERGİ KAPSAMI VE TANıMLAR Belediye sınırlan ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, i~yeri ve diğer ~ekiııerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. Çevre temizlik vergisinin kapsamını belirleyen bu tanımdaki bazı deyimleri açıklamakta yarar vardır. Belediye sınırı, belediyelerin görev ve yetki alanlarını belirlemek üzere çizilen ve yetkili organlarca onanan sınırı ifade eder. Belediye sınırlarının çizilmesi ve onaylama ~ekli, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 4 ve 5 inci maddelerinde gösterilmi~tir. Şunu da hatırlatalım ki, belediye sınırı ile imar sınırını birbirine karı~tırmamak lazımdır. Çevre temizlik vergisinin uygulanmasında belediye sınırı geçerlidir. Mücavir alan; 3194 sayılı imar Kanunu'na göre, imar mevzuatı bakımından belediyelerin yetki ve kontrolü altında bulunan alanları ifade eder. Mücavir alanın ne ~ekilde tespit edileceği ve hangi merciler tarafından onanacağı, imar Kanunu'nun 45 inci maddesinde gösterilmi~tir. Gerek belediye sınırları, gerek mücavir alanlarda çevre temizlik vergisinin uygulanabilmesi için, verginin konusunu t~kil eden hizmetlerin bu mahallerde yerine getirilmesi gerekir. Katı atık; konut, i~yeri ve diğer ~ekillerde bulundurulan binalarda; yeme, içme, kullanma sonucu olu~an ve çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir ~ekilde toplanması, ta~ınması, depolanması ve bertarafı gereken tehlikeli ve zararlı atık niteliği ta~ımayan katı atıklardır. Bina; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada, gerek su üzerinde sabit in~aatı ifade eder. Bina mütemmimleri, bina ile birlikte değerlendirilir. Bunlar için ayrı vergilendirme söz konusu değildir. Ancak, yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz. Konut; bir ki~i veya ailenin ya~amına elveri~li bağımsız bölümdür. Kapıcı, bahçıvan ve kaloriferci gibi kimselerin ikametleri için ayrılan yerler, konut sayılacak ve vergi kapsamına girecektir. Genellikle binanın odunluk, kömürlük, çama~ırlık gibi hizmetlere tahsis edilmi~ ve ikamet edilmeyen mahaller ile köy ve mezraların yerl~ik alanlarında aynı parsel üzerinde bulunan kümes, ahır, ağıı, samanıık, arabalık gibi tarım ve hayvancılıkla ilgili uğra~lara ait yerler konut mü~temilatı sayılır. Bu yerler çevre temizlik vergisine tabi değildir. Maliye Bakanlığı'nca, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak yayınlanan 14 seri numaralı tebliğde i~yerinin tanımına yer verilmemi~tir. Ancak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Çe~itli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına ili~kin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde i~yerinin tanımı bulunmaktadır. Bu tanıma göre i~yeri; mağaza, yazıhane, İdarehane,

3 ÇEVRE JEMİZLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 35 muayenehane, imalathane, fabrika, ube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenier, ta ocaklan, in aat antiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, zirai, sınai ve mesleki bir faaliyetle ba ka bir i ve giri imin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, i ve te ebbüslerde kullanılan yerlerdir. Çevre temizlik vergisi, iki ayrı vergiyi bünyesinde toplamaktadır. Birincisi, katı atık toplanmasından, ikincisi, su kullanımından alınan vergilerdir. Alınacak her iki vergiye çevre temizlik vergisi denmektedir. İki ayrı olaydan doğan çevre temizlik vergisini, vergiyi doğuran konular bakımından ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. KATI ATıK TOPLANMASINDAN ALıNACAK ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİ Verginin Konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden yararlanan konut, i yeri ve diğer ekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Kanundaki "katı atık" deyimi, halk arasında "çöp" olarak kullanılmaktadır. Bu verginin alınması için belediyelerce çöp toplama hizmetinin yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar sınırlan içindeki bazı semtlere bu hizmet götürülmezse vergiyi almak mümkün olmaz. Katı atık deyiminden, evsel katı atığı (çöpleri) anlamak gerekir. Evsel katı atık, konut, i yeri ve diğer ekillerde bulundurulan binalarda yeme, içme kullanma sonucu olu an katı atıklar ile park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atlklardır. Çevreyi ve toplum sağlığını tehdit edebilen zararların önüne geçilebilmesi için toplanmaları, nakli ve bertaraf edilmeleri ayrı teknik, ayrı maliyet ve ayrı vasıtalar gerektiren endüstriyel tıbbi katı atıklar, evsel katı atık kapsamı dı ındadır. Bu duruma göre, apartmanların kalorifer artıkları, katı atık sayılmayacaktır. Bunları ya aparıman malikleri özel araçlarla ta ıtacaklar veya belediyelerin yapacakları tarife gereğince kaldırılmasını sağlayacaklardır. Nitekim bir Danı tay kararına göre, kalorifer artıklarını toplama i i belediyelerin zorunlu görevlerinden sayılmadığından, bclediyece ta ıma ücreti alınmasında hukuka aykırı bir durum bulunmaml tır. 1 Belediyelerin katı atıklarından çevre temizlik vergisi alması için çöp toplama hizmetini yapması gerekmektedir. Çöp toplama hizmeti birçok faaliyeti içerir. Katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, ta ınması, çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi, değerlendirilmesi bu faaliyetler cümlesindendir. Acaba tümünü mü yapmak zorundadırlar? Bu faaliyetlerden ı Danı tay 8. Dairesinin gün ve E. 1988/811 K. 1990/25 sayılı karan. Karann özeti için bkz.: Çağd", Yerel Yönetimler DergisI, Cilt 3, Sayı ı, Ocak 1994, s

4 36 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER birininin belediye tarafından yapılması, örneğin katı atıkların toplanması, verginin alınması için kafi faaliyet sayılır. Verginin Mükelteli Verginin mükellefi, her ne ekilde olursa olsun binayı kullanandır. Bo olan binalarda ise mükellef, malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Verginin Miktarı Katı atıkların toplanması hizmeti kar ılığında, kanunda belirtilen tarifeye göre, aylık olarak çevre temizlik vergisi alınacaktır. Aylık Vergi Tutarları (TL) Bina Gruplan 1. Derece 2. Derece 3. ()erece 4.l)erece 5. Derece ı. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Tarifede, bina grupları ve derecelerine göre aylık tutarlar gösterilmi tir. Tarifede yer alan bina gruplarını tespit ve tayin etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkiye dayanarak bina gruplarını tespit etmi tir. Bina gruplarının tespitine ili kin Bakanlar Kurulu'nun 93/5105 sayılı kararı, gün ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmi tir. Karara göre binalar 7 grup olarak tespit edilmi tir. Bu gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenecektir. Konutlar her halükarda 7 nci gruba dahil edilecektir. Bunun bir anlamı, belediye meclislerinin tespit edeceği derecelere göre, konutlardan en az , en çok lira çevre temizlik vergisi alınacağı keyfiyetidir.

5 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 37 BiNA GRUPURI 1 2 3/a 3/b 4 5 lgrup 750 'den 500'den 1()()()'den 5()()()'den 2()()()'den 300'den fazkı fazkı fazkı fazkı fazkı fazkı IL GRUP ()()() III GRUP ()()() ()()() W. GRUP ()()() V. GRUP ()()() vi. GRUP 'den az 50'den az VIL GRUP 20'den az 500'den az 1oo'den az 3ve daha az konutlar (l) 6ğrenci sayısı: Okul. yurt. ktt:. dershane. kurs. eğitim merkezi. anaokulu. yuı'a ıt>, eğiıim ve öğretim faaliyeti yapıkın binalar, (ı) Yatak kapasitesi: KlNtaklama tesisleri ile hastahaneler ı'e diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar. (.l) Kullamm alam (mı): a) Her türlü yeme. içme ı'e eğlence yerleri. b) Daimi suretle faaliyet gösıt!jl'en lunapark. panayır. {uar. stadyum. hipodrum. spor sallntu gibi yerler ile qya depo/amaya mahsus olan yerler. (4) Koltuk sayısı: Sinema. tiyatro. opera. bale ı'b. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. (5) Pt!1'SlNtel sayısı: ı.ı. l ı'e 4 üncü slraewkiler hariç. ticari. sınai. zirai ı'e mesleki [aaliyetler için kullamlan binalar ile bunlar dııınew kalan [aaliyetlere mahsus binalar. Maliye Bakanlığı'nın 14 seri numaralı tebliğine göre, binalara derece intibakı tek tek yapılmayacak, belirli kriterler esas alınarak topluca ve bölüm bölüm yapılacaktır. İ yeri binalarının gruplarının derecelere intibakının yapılmasında, personel sayısı ile birlikte faaliyet türü ve çevre kirliliğine etkisi bakımından meslekler de dikkate alınacaktır. Belediyeler, binaların grupları ile derecelere isabet eden aylık vergi tutarlarını gösteren listeleri ve bilgileri bir ay süreyle belediye ilan tahtasında, topluca ilan edeceklerdir. Böylece vatanda lara, belediye meclisinin kararlarına itiraz hakkı doğacaktır yılını takip eden yıllarda, bina grupları ve derecelerindeki deği iklikler ile vergi tutarlarını içeren listeler, her yılocak ayı süresince yeniden ilan edilecektir.

6 38 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Şunları belirtmekte yarar vardır: Belediye meclisleri, vergi alınmasındaki kıstası tespit ederken iyi inceleme yapmalıdırlar. İyi inceleme yapılmadan karar verdikleri takdirde, vergi salınmasında büyük adaletsizlikler olacaktır. Bu hususta bazı belediyelerin meskenlerden metrekareye göre, bazı belediyelerin sokaklara göre, bazı belediyelerin de mahalle esasına göre verginin salınmasını karara bağladıkları görülmektedir. Bunların yanında bazı belediyelerin meskenleri tek kategoriye, bazılarının iki veya üç kategoriye ayırarak çevre temizlik vergisi alınmasını kararl8 tırdıkları saptanmaktadır. Bu durumlar, vergi salınmasında büyük adaletsizliklere neden olacaktır. Bütün Türkiye sathında uygulamanın aynı olması bakımından tek bir kıstasın tespit edilmesinde yarar vardır. Verginin Tarh ve Tahakkuku Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisini, mükellefler bir beyanname ile belediyeye bildireceklerdir. Beyanname örnekleri Maliye Bakanlığı'nın 14 seri numaralı tebliğine ekli olarak yayınlanmı tır. Belediyeler tarafından bastırılan bu beyannameler, mükellefler tarafından doldurulup, belediyelere verilecektir. Bildirirnin belediyeye verilmesiyle, vergi yıllık olarak tahakkuk etmi olacaktır yılında Ocak ayına kadar verilmesi gereken beyanname süresi, gerek verginin yeni uygulamaya konması, gerek vatanda ların yeterince bilgilendirilmemesi sebepleriyle 31 Mayıs 1994 tarihine kadar uzatılmı tır. Belediyece tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler, bir defaya mahsus olmak üzere, belediye ilan tahtalarında bir ay süreyle topluca ilan edilecektir. Beyana dayanan vergilerde tahakkukların ilanının anlamını ve amacını anlamak mümkün değildir. Bu ilan keyfiyeti, belediyeler için gereksiz bürokratik i lemlere, zaman kaybına neden olacaktır. Verginin Tahsilatı Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisi, her yılocak ayında tahakkuk etmi sayılacağı için, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte tahsil edilecektir. Ancak, 1994 yılında verginin tahsilatına bir istisna getirilmi tir. Vergi, 1994 yılında Mayıs ve Temmuz aylarında tahsil edilecektir yılından sonraki yıllarda, katı atıklar için alınacak çevre temizlik vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilecektir. Yıl içinde yeni yapılan binalardan, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmi ise, yılın ikinci yarısından; yılın ikinci yarısında bitmi ise ertesi takvim yılından itibaren katı atıklar için çevre temizlik vergisi alınmaya ba lanacaktır.

7 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGUIANMASı 39 Yanan, Yıkılan ve Benzeri Binalarda Vergi Durumu Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda, mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer. Kanunda ve Maliye Bakanlığı tebliğinde bu konuda bir açıklama bulunmamasına rağmen, bu durumların meydana geldiğini mükellefin belediyeye bildirmesi gerekir. Yıl İçinde Değişiklik Olması Halinde Vergi Yıl içinde, İ yerinin konuta veya konutun İ yerine dönü mesi, i yerinin faaliyet konusunda ya da personel sayısında deği iklik olması, yıl içinde mükellefin ahsında meydana gelen deği iklikler nedeniyle grup ve derecelerde meydana gelebilecek deği ikliklere ait bildirimler, bu deği ikliği takip eden taksit ayı içinde verilir ve vergilendirmeye esas te kil eder. Taksit tutarı da bu dönem içinde ödenir. ATıK SULAR İçİN ALıNACAK ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİ Verginin Konusu Bp!-.;diye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, İ yeri ve diğer ekillerde kullanılan binalardan atık sular için çevre temizlik vergisi alınır. Bu verginin alınması için, belediyelerce kanalizasyon hizmetinin yapılması arttır. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, ancak bu hizmetlerin götürülmp.diği semtlerden vergi alınmaz. Atık su deyiminden, evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmi veya tamamen deği mi sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapıla mı kaplamalı ya da kaplamasız ehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağı ların yüzey veya yüzeyaltı akı a dönü mesi sonucunda meydana gelen sular anla ılacaktır. Vergi Mükeilen Atık sulardan alınacak çevre temizlik vergisinin mükellefi her ne ekilde ve sıfatla olursa olsun, binaları kullanan gerçek ve tüzel ki ilerdir. Bo olarak tutulan binalarda mükellef, malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Verginin Oranı Belediyeler, atık su için, su tüketim bedelini a mamak üzere belediye meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alacaklardır.

8 40 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Belediye meclisleri, atık sular için çevre temizlik vergisini tespit ederken, katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplannı topluca veya ayn ayrı dikkate alacaklardır. Verginin Tarh ve Tahakkuku Atık sular ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etm~ sayılır. Verginin Tahsilatı Atık sular ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmi bulunan (iski, ASKİ, KOSKİ gibi) belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ili kin uygulama, kendi kanunlarındaki hükümlere tabi olacaktır. Su bedellerinin iski, ASKİ, KOSKİ gibi kurulu lar tarafından tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen vergiler, ilgili belediyesine gönderilecektir. Burada çıkması muhtemel sorun; büyük. ehir ilçe belediye meclislerinin tarifeleri farklı tespit etme durumunda, su bedellerini tahsil eden kurulu ların, farklı tarife uygulamak zorunda kalmaları olacaktır. Bu durum birçok aksaklıklara neden olabilir. Ayrıca, bu kurulu lar tarafından tahsil edilen paraların ne kadar süre içinde ilgili belediyesine gönderileceği hususunda kanunda ve tebliğde bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumlar genelgelerle açıklığa kavu turulmalıdır. KATI ATıK VE ATıK SU İLE İLGİLİ ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNDE ORTAK GENEL ESASLAR Çevre Temizlik Vergisinden İstisna Olan Binalar Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel İdarelerine, belediyelere, köy tüzelki iliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay genel merkezi, ube ve kampları, kar ılıklı olmak artıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus binalar, merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurulu lara, uluslararası kurulu ların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların mü temilatı, çevre temizlik vergisinden istisna edilmi lerdir. Verginin Gelecek Yıllarda Yeniden Tespit Edilmesi Çevre temizlik vergisinin enflasyon kar ısında erimesini önlemek için, her yıl bir miktar arttırma esası getirilmi tir. Bu esasa göre, tarifede yer alan tutarlar,

9 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 41 önceki yılda uygulanan tutarlara. bunların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerlenme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle yeniden belirlenecektir. Bu hükümle. çevre temizlik vergisinin enflasyona kar ı değeri korunmu ve ayrıca sık sık tarife deği ik1iği yapılmasının önüne geçilmi tir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Tarifede 7 nci grup 5 inci derecede yer alan bir konut için 1994 yılında lira vergi alınacaktır yılında Vergi Usul Kanunu'na göre %30 artırım öngörülürse, bu arttırımın yarısı olan %15 oranı ile çarpım sonucu bulunacak rakam, 1994 vergi miktarına ilave olunacaktır x 15 : 100 = = olur. Kanun gereğince, 1000 liraya kadar olan kesirler atıldığından, aylık vergi tutarı lira olur. Çevre Temizlik Vergisinin Azaltılması veya Çoğaltılması Bakanlar Kurulu, tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde %50' ye kadar indirmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ayrıca, vergi tutarını bina grupları ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı %l00'e kadar artırmaya yetkilidir. Bu indirimin uygulanmasında, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöre ayrımı yapılmayacaktır. Büyük. ehir sınırları içindeki belediyeler indirimden istifade edemezler. Vergiyi Zamanında Ödemeyenıere Gecikme Zammı Uygulaması Tahakkuk eden verginin zamanında ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi uygulanır. Bugün için vergi borcunu süresi içinde ödcmeyenlerden her ay %12 gecikme zammı alınır. Vergi Gelirlerinden Ayrılacak Paylar Çevre tcmizlik vcrgisi tahsilatının belirli oranlardaki kısmı Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na ve büyük. ehir belediyelerine verilecektir. Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Ayrılacak Pay 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 17 nci maddesine göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyilc tirilmesi için "Çevre Kirliliğini Önleme Fonu" kurulmu tur. Belediyeler tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'u, tahsilatı takip eden ayın 15 İnci günü ak amına kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nun Vakıflar Bankası Ankara ubesindeki numaralı

10 42 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER hesabına gönderilecektir. Maddeden de anla ıldığına göre, hem katı atık, hem de atık su için tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'u fona gönderilecektir. Süresi içinde gönderilmeyen paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun'un 51 nci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenecektir. Adı geçen madde, zamanında ödenmeyen vergilerin her ay %12 aylık gecikme zammı ile ödenmesini amirdir. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarılan paya ili kin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Büyükşehir Belediyesine Ayrılacak Pay Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçe ve alt kademe belediyeleri tarafından tahsil edilen katı atıklara İli kin çevre temizlik vergisinin %20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kurulu ve İ letmelerinde kullanılmak üzere, tahsilatı takip eden ayın 15 İnci günü akşamına kadar büyükşehir belediyelerine aktarılacaktır. Çevre Kanunu'na göre, Fon'a gönderilecek %10 hesap edilirken, büyükşehir belediyesine verilecek %20 tahsilat tutarından dü ülecek mi? Bu husustaki tereddütleri giderecek genelgeler yayınlanmalıdır. Çevre Temizlik Vergisinin Başka işlere Harcanamaması Belediyeler tarafından veya ba ka kurulu lar tarafından tahsil edilip, belediyelere gönderilen çevre temizlik vergisi, çevre temizliği dı ında kullanılamayacaktır. Çünkü madde, "Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dı ında kullanılamaz" hükmünü amirdir. Burada, bütçe genel prensiplerinin dı ına çıkılmı, "Tahsisi Gelir" sistemi getirilmi tir. Kanaatimize göre, bu vergi gelirleri, i çi ücreti, temizlik aracı ve temizlik malzemesi alımlarında çöp toplama, imha ve değerlendirme tesisleri yapma ve yaptırma gibi ödemelerde kullanılabilecektir. Belediye hesap İ leri müdürleri veya saymanları, bu geliri ba ka bir i te kullanamayacaklardır. Çevre temizlik vergisi tahsisi mahiyette olduğundan, yıl içinde harcanamayanlar, yıl sonunda imha edilmeyecek, ertesi yıl aynı tertibe aktarılacaktır. Çevre Temizlik Vergisi Beyannamelerinin Emlak Vergisi Dosyaları Birleştirilmesi Maliye Bakanlığı tebliğine göre, mükellefler tarafından verilen bildirimler, sicil defterlerine i lendikten sonra, ait olduğu binalara ili kin emlak vergisi dosyaları ile birle tirilecektir. Vergilerin tahakkuk ve tahsil i lemleri bu dosyalar üzerinden takip edilecektir. ile

11 ÇEVRE TEMİzLİK VERGİSİNİN UYGULANMASI 43 VERGİ TOPLANMASıNDA ÇıKMASı MUHTEMEL SORUNLAR Yazı içinde çıkması muhtemel bazı sorunlara değinilmi tir. Bunların yanında, belediyeler, tereddüt ettikleri bazı hususları telefonla bizlere sormaktadırlar. - Katı atıklarını kendileri toplayan, imha eden sitelerden, yazlıklardan çevre temizlik vergisi alınacak mıdır? - Suyunu kendisi çıkartan yazlık sitelerden atık su parası alınacak mıdır? - Suyunu kendisi çıkartan veya temin eden sanayicilerden atık su parası alınacak mıdır? - Birkaç ay oturulan yazlık konutlar ile mevsimlik çalı an çay bahçesi, büfe ve benzeri yerlerin vergisi nasıl alınacaktır? - İ gal ettiği yer ile i gal edeni deği ken olan ve i galiye ücreti alınan açık pazar yerlerinden vergi alınacak mıdır? - Askeri garnizon içinde ve temizliği askeri garnizonca yaptırılan lojmanlardan vergi alınacak mıdır? - Bazı bölge veya ube müdürlüklerinin i gal ettiği alan içinde bulunan ve temizliği bölge ve ube müdürlüklerince yaptırılan lojmanlardan vergi alınacak mıdır? - Bildirimlere damga pulu yapı tırılacak mıdır? - Bildirimleri alma, emlak vergisi dosyaları ile birle tirme, deği iklikleri takip etme, yoklama yapma, tarh, tahakkuk ve tahsilatı sağlama gibi i lemler birçok yeni personel ihtiyacım doğuracaktır. Bunlar için yeterli kadro verilecek midir? - Okullar içindeki, okul aile birlikleri, koruma dernekleri ve müstecirler tarafından i letilen kantin ve çayocakları vergiye tabi midir? eklindeki sorulardır. Bunların genelgelerle açıklığa kavu turulması gerekir. SONUÇ Çevre temizlik vergisi, çöp toplama ve atık su tahliye etme hizmetleri kar ılığında alınacaktır. Bu bakımdan, alınan para "vergi" değil "harç" tır. Bu adlandırma, Mali Hukuk deyimlerine aykırı olmu tur. Çevre temizlik vergisinin, katı atıklarla ilgili kısmı, belirli bir baza veya kıstasa oturtulmadığı için, beraberinde uygulamada bazı sorunlar, güçlükler ve vergi adeletsizliği getirmektedir. Bu sorunlar mutlaka genelgelerle açıklığa kavu turulmalıdır.

12 44 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Katı atıklarla ilgili çevre temizlik vergisinin toplanması, belediyelerde yeni bir birim kurulmasına, yeni kadrolar alınmasına sebep olacaktır. 2000' den fazla belediyede, bir sayman bulunmaktadır. Bir ki inin gerek bu i lerin, gerekse tüm belediye muhasebesinin üstesinden gelmesi mümkün değildir. Bir saymanı bulunan belediyeler için, bir sayman yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi tavsiyeye ayandır. Katı atıkla ilgili çevre temizlik vergisinin emlak vergisine endekslenmesi, hem tarh, tahakkuk ve tahsilatta kolaylığı sağlayacak hem de çıkması muhtemel sorunlan önleyecektir.

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) B.G.K. Mük. Mad.: 44 (Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU SAYIN MECLİS HEYETİNE

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU SAYIN MECLİS HEYETİNE T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU Karar: 2011/08 /10/2011 Konu: Evsel Atık Tarife Cetveli. SAYIN MECLİS HEYETİNE Belediyemiz Meclisinin 06.10.2011 Tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA 46 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 8 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:420) 28/01/2013 tarih ve 57 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 420 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFE RAPORU EK-1: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz iii EK-2:

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20 İstanbul, 30.01.2013 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair 57 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50 SĐRKÜLER Đstanbul, 0.03.0 Sayı: 0/50 Ref: 4/50 Konu: ÇEVRE TEMĐZLĐK VERGĐSĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐLE ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ DE ĐÇEREN 4 SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.01.2013 Sayı: 2013/50 Ref: 4/50

SİRKÜLER İstanbul, 31.01.2013 Sayı: 2013/50 Ref: 4/50 SİRKÜLER İstanbul, 31.01.2013 Sayı: 2013/50 Ref: 4/50 Konu: 420 SIRA NO.LI VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASI VE BU BİLGİLERİN GÖNDERİM

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2015 yılına emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24 1 İstanbul,20.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 )

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Sirküler No : 2013 / 2-5 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 61 ) 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Kanun Numarası : 4731 Kabul Tarihi : 28/12/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626

Kanun Numarası : 4731 Kabul Tarihi : 28/12/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626 4761 sayılı Kanun ile değişik hali 17.8.1999 ve 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-34

SİRKÜLER RAPOR 2005-34 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-34

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SİRKÜLER. : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği

SİRKÜLER. : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-9 KONU : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 18.08.2009 Sirküler No : 2009 / 68 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:37) 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 37 Seri No.lu Belediye

Detaylı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 30.01.2013/48-1 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/6 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları,

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/14 Ref: 4/14

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/14 Ref: 4/14 SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/14 Ref: 4/14 Konu: 2013 YILINA AİT EMLAK VERGİ DEĞERLERİ İLE 2013 YILINDA MÜKELLEF OLACAKLARIN EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ HUSUSUNDA AÇIKLAMALAR İÇEREN 61

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Evsel Katı Atık Tarife Raporu (2015) EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU (2015) BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Evsel Katı Atık Tarife Raporu (2015) EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU (2015) BİRİNCİ BÖLÜM EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU (2015) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Konu: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören 5897 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.08.2009 Sayı: 2009/116 Ref: 4/116

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.08.2009 Sayı: 2009/116 Ref: 4/116 SĐRKÜLER Đstanbul, 14.08.2009 Sayı: 2009/116 Ref: 4/116 Konu: (37) SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR Elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin olarak 5828 sayılı Kanunda

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.01.2009 Belediyelerce Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin 36 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2009/11 15.01.2009

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/44

57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/44 İstanbul,.0.0 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:0/.0.0 Tarih ve 0 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği nde; emlak vergisi işlemleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

(iv) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerinden

(iv) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerinden 408 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Kanun Numarası : 3986 Kabul Tarihi : 4/5/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/5/1994 Sayı : 21927 Yayımlanrığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 33

Kanun Numarası : 3986 Kabul Tarihi : 4/5/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/5/1994 Sayı : 21927 Yayımlanrığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 33 7365 EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI 25.10.1984 ARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 2 OCAK 2004 TARİH VE 25334 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN GIDA BANKACILIĞI NI İHTİVA EDEN VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) Bilindiği gibi, 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar 7743 17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı