GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU"

Transkript

1 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı Torbalı / İzmir Telefon: Faks: Acil Durum Telefonu: OLASI TEHLĠKELER Kolay alevlenebilir. Uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi vardır. Cildi tahriş eder. Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 3- BĠLEġĠMĠ / BĠLEġENLERĠ HAKKINDA BĠLGĠLER Kimyasal Adı CAS EC Sembol R: % Toluen X n F 11, 38, 48/20, 63,65, <= X % < 25 Etil Asetat Xi F 11, 36, 66, 67 2,5 <= X % < 10 Mesleki maruziyet sınır değerleri varsa bölüm 8 de listelenmiştir. 4- ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ Tüm tereddütlü hallerde veya belirtilerin devam etmesi durumunda doktora başvurun. Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin. Soluma ġeklinde Maruziyet Durumunda: Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefesler düzensizse veya solunum yolları tıkanırsa, eğitimli bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın. Ağızdan herhangi bir şey vermeyin. Bilinç kaybı halinde kendine gelme pozisyonuna geçirin ve tıbbi yardım isteyin

2 Göz Ġle Temas Durumunda: Kontrol edin ve kontak lensleri çıkarın. Gözleri 15 dakika temiz su ile göz kapaklarının açık kalmasını sağlayarak yıkayın. Derhal bir göz doktoruna başvurun. Deri Ġle Temas Durumunda: Kirlenen giysileri çıkarın, deriyi sabunlu su ile iyice yıkayın. Solvent veya tiner kullanmayın. Eğer temas yerinde deri hasarı oluşursa doktora başvurun veya hastayı hastaneye gönderin. Yutulması Durumunda: Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın, ürün ambalajını veya etiketini gösterin. Kusturmayın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. 5-YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERĠ Yangın Söndürme Malzemesi: Alkole dirençli köpük, CO 2, tozlar. Yangın anında tavsiye edilen söndürücüleri kullanın. Söndürme amaçlı kesinlikle su kullanmayın. Ateş yoğun siyah duman açığa çıkarır. Ayrışma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlike yaratabilir. Dumanını solumayın.. Ateşe maruz kalan kapalı konteynerleri su ile soğutun. Taşan suları kanalizasyon veya suyollarına akıtmayın. Yangın ile mücadele eden personel uygun koruyucu giysi ve solunum cihazı kullanmalıdır. 6- ĠSTENMEYEN SIZINTILARDA ÖNLEMLER KiĢisel Korunma Önlemleri: Ateşleme kaynaklarını dışarı çıkarıp ortamı havalandırın. Buharını solumayın. Deri ve göz ile temas etirmeyin. 7. ve 8.maddelerde listelenen güvenlik önlemlerini dikkate alınız. Çevresel Koruma Önlemleri: Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin (bkz: bölüm 13). Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin. Ürün göl, ırmak atık lağım sistemlerini kirletiyorsa, yerel mevzuata uygun olarak ilgili yetkililere bilgi verin. Atık su ve su kanallarına karışmasını önleyin

3 Temizleme Yöntemi: Dökülen maddeyi yerel mevzuat uyarınca belirtilen kaplara toplayın. Temizlik için deterjan kullanın. Solvent kullanmayın. 7- KULLANIM VE DEPOLAMA Kullanım: İyi şekilde havalandırılmış alanlarda kullanın. Buharlar havadan ağırdır ve zeminde yayılabilir. Buhar havayla birlikte patlayıcı bir karışım oluşturur. Havada alevlenir ve patlayıcı yoğunlukların oluşmasını önleyin ve buhar yoğunluklarının çalışanları etkileme sınır değerlerinin üstüne çıkmasına engel olun. Yangın Önleme: Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın. Ürün elektrostatik olarak yüklenebilir; antistatik ayakkabı ve giysiler giyiniz. Çıplak alevden, ateş kaynaklarından uzak tutunuz ve korumalı elektrikli ekipmanlar kullanınız. İyice kapalı olarak muhafaza edin, ısı kaynaklarından, kıvılcımdan ve açık alevden koruyun. Kıvılcım oluşumuna neden olabilecek ekipman kullanmayın. Sigara içmeyin. Yetkisiz kişilerin kullanımını engelleyin. Tavsiye Edilen ĠĢlemler: Kişisel korunma için bölüm 8 e bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları ve endüstriyel güvenlik kurallarını dikkate alınız. Açılan ve kullanılmayan ambalajları sıkıca kapatın ve kapak kısmı üste gelecek şekilde saklayın. Solvent buharlarını ve tabanca ile uygulama sırasında oluşan partikülleri solumayın. Maruz kalmaktan kaçının. Sprey işlemi sırasında partikül ve solvent buhar yoğunlukları etkilenme sınır değerlerinin altına düşene kadar hava beslemeli gaz maskesi kullanın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Maddenin kullanıldığı yerlerde yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Boşaltmak için asla basınç kullanmayın. Ambalaj basınca dayanıklı değildir. Orijinal ambalajında muhafaza edin. İş kanunlarının öngördüğü sağlık ve güvenlik önlemlerine uyun. Depolama: Kuru ve iyi havalandırılan kapalı alanlarda saklayın. Kendi orijinal ambalajında muhafaza edin. Her türlü ateş ve ısı kaynağından, güneş ışığından koruyun. Sigara içmeyin

4 8-MARUZ KALMA / KĠġĠSEL KORUNMA Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmeliğe göre gerekli donanımları kullanın. Teknik Önlemler: Aspiratörler vasıtası ile uygun havalandırmayı sağlayın. Havalandırma partikül ve toz konsantrasyonunu maruziyet limitlerinin altında tutamıyorsa solunum cihazı kullanın. Buharlarını ve partiküllerini solumayın. Kullandığınız iş kıyafetlerini düzenli olarak yıkayın. Maruziyet Sınır Değerleri: CAS ppm mg / m³ Solunum Yollarını Koruma: Maruz kalma limitlerinin üzerinde olan yerlerde çalışan personele uygun maske verin. El Koruma: Çalışmaya başlamadan önce koruyucu krem kullanılabilir. Boya ile temastan sonra krem ile temizlik yapılmamalıdır. Çalışmaya başlamadan önce uygun eldiven kullanın. Eldiven tipi: Neopren veya nitril. Yüz ve Göz Koruma: Göz ve deri ile temasından sakının. Sıvı sıçramalarına karşı tasarlanmış koruyucu gözlük kullanın. Kullanım alanlarında göz yıkayıcı damlalar bulundurun. Deri Koruma: Uygun koruyucu giysi giyin. Personel doğal liflerden yapılan anti-statik veya sentetik liflerden yapılan ısıya dayanıklı giysiler kullanmalıdır. 9- FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER Genel Bilgi: Fiziksel görünüm Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevresel Bilgiler: Madde veya karışımın PH değeri Kaynama noktası Parlama noktası Sıvı <= 21ºC

5 Buhar basıncı 110 kpa ( 1.10) ın altında Yoğunluk > 1 Suda çözünürlük Çözünmez Diğer Bilgiler: Erime noktası Bozulma noktası Kendi kendine tutuşma noktası 10- STABĠLĠTE VE REAKTĠVĠTE Yüksek ısıya maruz kalırsa bozulması sonucunda karbondioksit,karbonmonoksit, nitrojenoksit ve duman gibi maddeler açığa çıkar. Tavsiye edilen depolama koşullarında kararlıdır ( Bakınız bölüm 7 ). 11-TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER Preparatın kendisi ile ilgili hazır veri yoktur. Bileşen çözücü buhar yoğunluklarına belirtilen çalışanları etkileme sınır değerinin üstünde maruz kalmak, mukoza ve solunum sisteminde tahriş ve böbreklerde, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde rahatsızlık gibi sağlığı bozucu etkilere yol açabilir. Çözücüler deriden emilme yoluyla yukarıdaki bazı etkilere neden olabilir. Belirti ve işaretler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kaslarda zayıflık, uyuşukluk ve bazı uç vakalarda bilinç kaybıdır. Bu preparatla çok kez ve uzun süreli temas derinin doğal yağının kaybolmasına yol açabilir, bu da alerjik olmayan deri iltihabına ve maddenin deri yoluyla emilmesine neden olur. Gözlere sıçradığında sıvı tahriş ve düzeltilebilir hasara yol açabilir. 12-EKOLOJĠK BĠLGĠ Preparatın kendisi ile ilgili hazır veri yoktur. Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin

6 13- ĠMHA EDĠLĠRKEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BĠLGĠLER Atık su ve su kanallarına dökmeyin. Ürün Atığı: Atığın imhası ve geri dönüşümü için yerel yönetmeliklere göre lisanslı kuruluşlara başvurun. Yeri ve su kaynaklarını atık ile kirletmeyin, atığı çevreye atmayın. Ambalaj Atığı: Ambalajı tamamen boşaltın. Ambalaj atıklarını tehlikeli kimyasalların bertaraf yönetmeliğine göre lisanslı kuruluşlara verin. 14- TAġIMA BĠLGĠSĠ Her zaman kapalı ambalajlarda dik ve emniyetli taşıyın.bu ürünü taşıyan kimselere kaza ve dökülme anında ne yapması gerektiği hakkında bilgi verin. Sevkiyat özel adı: Boya UN Numarası: 1263 ADR/RID Sınıf Kod Paketleme Gr. Etiket Teh.Tan.No LQ Provis 3 F1 III 3 33 LQ H IMDG Sınıf Paketleme Gr. LQ Acil Durum Prog. Provis 3 III 5L F-E,S-E IATA Sınıf Paketleme Gr. Yolcu Yolcu Kargo Kargo Not 3 III L L A3 A72 3 III Y L DÜZENLEYĠCĠ BĠLGĠ 1999/45/EC yönetmeliği uyarınca sağlığa zararlı maddedir. Ürün Sınıfı: Zararlı Kolay alevlenebilir Ġçerik: TOLUEN - 6 -

7 Risk Uyarıları: R 38 R 11 R 48/20 R 63 R 67 Güvenlik Uyarıları: S 9 S 16 S 23 S 24 S 33 S 36/37 S 60 S 62 etiketi gösterin. Cildi tahriş eder. Kolay alevlenebilir. Zararlı: uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin. Buharını solumayın. Cilt ile temasından sakının. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. Atığını ve ambalajını tehlikeli atık olarak bertaraf edin / ettirin. Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun. Kabı veya 16- DĠĞER BĠLGĠLER Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, üretici firmanın ürün kullanımı hakkındaki vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu ürünün başka amaçlar için kullanılması, başka maddelerle karıştırılması veya başka işlemlerde kullanılmasından doğabilecek riskler kullanıcıya aittir. 3.Bölümde geçen R kodlarının tam metni: R 10 Alevlenebilir. R 11 Kolay alevlenebilir. R 36 Gözleri tahriş eder. R 37 Solunum sistemini tahriş eder. R 38 Cildi tahriş eder. R 48/20 Zararlı: uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R 51/53 Sudaki organizmalar için toksik,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R 63 Anne karnındaki çocuğa zarar olasılığı. R 65 Zararlı: yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R 66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R 67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Güvenlik Bilgi Formu (91/155/EEC 2001/58/EC ISO 11014 1) Tarih: 12/04/2007 Sayfa 1/6 Versiyon: N o 1 (12/04/2007) Revizyon: N o 1 (06/11/2006) Ad: MUTFAK YAĞ SÖKÜCÜ 500 ML FOUR CLEANER A 10200 Şirket:

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Kimyasal Saflık) 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİ TANITIMI Ürün Tanımı Kimyasal ismi (Kimyasal Saflıkta) Formülü C3H6 Kimyasal Aile Olefin CAS No 115-07-1 EINECS No. 204-062-1 Ürün kullanımı Üretici

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Dizayn Kodu: A-12720B 1.2 Kullanum Alanı:Rodentisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı