GÜVENLIK BILGI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU"

Transkript

1 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih Revize Edildiği Tarih CAS # HP FB225 MAGENTA SCITEX INK Karişim 1.2. Maddeye veya karışıma ait tanımlanmış kullanımlar ve şuna karşı önerilen kullanımları Tanımlanan kullanımları Inkjet yazdırma Şuna karşı tanımlanan kullanımları Şirket kimliği Bilinen yoktur. Hewlett-Packard Turkey 19 Mayis Cad.nova/baran Plaza K Istanbul, Sisli, Turkey Telefon Hewlett-Packard sağlık etkileri hattı (ABD'de ücretsiz) (Direkt hat) HP müşteri hizmetleri hattı (ABD'de ücretsiz) (Direkt hat) E-posta: 2. TEHLİKELERİN TANIMI 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma Sağlıkla ilgili tehlikeler Deri aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Deri duyarlaştırıcı Reprodüktif Toksisite (doğurganlık, doğmamış çocuk) Tekrarlanan maruz kalınmaları takiben spesifik hedef organ toksisitesi Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su ortamı için akut tehlike Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su ortamı için uzun-süreli tehlike Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 1B Kategori 1 (karaciğer, solunum sistem,) Kategori 1 Kategori 2 H315 - Deri tahrişine sebep olur. H319 - Gözde ciddi tahrişe neden olur. H317 - Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur. H360FD - Üreme sorunlarına neden olabilir. Fetüs için zararlı olabilir. H372 - Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistem,) hasara neden olur. H400 - Sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir. H411 - Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için toksiktir. Sınıflandırma Xi;R36/38, R43, R52/53 Tehlike özeti Fiziksel tehlikeler Sağlıkla ilgili tehlikeler Özel tehlikeler Ana semptomlar Fiziksel tehlikeler açısından sınıflandırılmamıştır. Gözleri ve deriyi tahriş eder. Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

2 2 / Etiket elemanları Düzeltilmiş Yönetmelik (AT) No. 1272/2008 gereğince etiketleme İçindekiler: Hazard pictograms 1,10-decandediol diacrylate, Acrylate ester #2, Akrilat Ester, Akrilat Oligoamin Reçine, Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin, Difunctional acrylic monomer, Propiyofenon türevi, Propoksilate Gliserol Triakrilat, Tetrahidrofurfuril Akrilat, Üretan Akrilat Oligomer, vinil kaprolaktam (VCAP) işaret sözcüğü Tehlike İfadesi(leri) H315 H319 H317 H360FD H372 H400 H411 Uyarı beyanı Önleme Yanıt Saklama İmha Tehlike Deri tahrişine sebep olur. Gözde ciddi tahrişe neden olur. Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur. Üreme sorunlarına neden olabilir. Fetüs için zararlı olabilir. Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistem,) hasara neden olur. Sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir. Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için toksiktir. P280 - Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız. P260 - Toz/is/gaz/duman/buhar/spreyini solumayınız. P201 - Kullanmadan önce özel talimatları edininiz. P202 - Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar kullanmayınız. P270 - Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. P270 - Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. P264 - Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız. P273 - Çevreye yayılmasını önleyiniz. P305 + P351 + P338 - GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve çıkarması kolay ise çıkarınız.yıkamaya devam ediniz. P337 + P313 - Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız. P302 + P352 - DERİYE BULAŞIRSA: Bol su ve sabunla yıkayınız. P333 + P313 - Deride tahriş veya kaşıntı olursa: Tıbbi yardım alınız. P308 + P313 - Maruz kalma veya etkilenme HALİNDE : Tıbbi yardım/öneri alınız. P314 - Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi yardım/öneri alınız. P391 - Dökülenleri toplayınız. P362 - Bulaşmış giyisileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. P405 - Kilit altında saklayınız. P501 Etiket üzerinde yer alan ek bilgi İçindekileri/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak atın. Yoktur Diğer tehlikeler Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinoksit - Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, doğurganlığın etkilenmesi riski yalnızca bu maddenin çok yüksek dozlarda tekrarlayan şekilde ağızdan alınmasından sonra görülmüştür. Bu ürüne maruz kalmanın olası yolları deri ve göz teması, yutma ve solumadır. 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.2. Mixtures Bileşenler CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma 1,10-decandediol diacrylate Tescilli <30 Tescilli R43, N;R50/53 Tetrahidrofurfuril Akrilat < C;R34 Akrilat Ester Tescilli <15 Tescilli Xi;R36, R43 Difunctional acrylic monomer Tescilli <15 Tescilli R43, N;R51/53 Acrylate ester #2 Tescilli <10 Tescilli Xi;R37, R43, N;R51/53 vinil kaprolaktam (VCAP) < T;R48/23, Xn;R21/22, Xi;R36, R43

3 3 / 7 Bileşenler CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin < Ürem. Kat. 3;R62, R43, N;R51/53 Propoksilate Gliserol Triakrilat < Xn;R22, Xi;R36, R43 Akrilat Oligoamin Reçine Tescilli <2.5 Tescilli Xi;R36/38 Propiyofenon türevi Tescilli <2.5 Tescilli Xn;R22, N;R51/53 Üretan Akrilat Oligomer Tescilli <2.5 Tescilli Xi;R36/38 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Solunum Deriyle temas Gözlerle temas Yutma 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Parlama noktası Uygun yangın söndürme malzemesi Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Alışılmadık yangın ve patlama tehlikeleri Yangın söndürme ekipmanları/talimatları Temiz havaya çıkın. Semptomlar devam ederse, doktora başvurun. Etkilenen bölgeleri sabun ve suyla iyice yıkayın. İritasyon devam ederse, doktora başvurun. Gözlerinizi ovalamayın. Hemen bol miktarda temiz, ılık suyla (az basınçlı) en az 15 dakika veya partiküller gidinceye yıkayın. İritasyon devam ederse, doktora başvurun. Madde yutulmuşsa, derhal tıbbi yardım ya da bilgi alın -- kusmaya çalışmayın. Bilinci yerinde olmayan birine asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin. > 95.0 C (> F) Kapalı Kap Kuru toz. Karbondioksit (CO2). Su etkili olmayabilir. Su etkili olmayabilir. Yüksek basınçlı su kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir. Bilindiği kadarıyla yok. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel güvenlik önlemleri Çevreyi koruma önlemleri Temizlik için metodlar 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Elleçleme Saklama Su yollarına giden yağmur kanallarına ve hendeklere akıtmaktan kaçınınız. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinde dolaşmayın. Atık su borularına girmemesine dikkat edin. Yüzey sularına veya kanalizasyon sistemine akıtmayın. Ayrıca bkz. bölüm 13 Atık tasfiyesinde dikkat edilecek hususlar Ürünü ıslatmak için vermikulit, kum ya da toprak gibi yanmaz bir madde kullanın ve daha sonra imha etmek için bir kaba yerleştirin. Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyin. Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun. Güneş ışığı altında saklamayın. Alev, ısı veya kıvılcım kaynakları yakınında depolamayın ve bu gibi yerlerde kullanmayın. Nakliyat ve saklama için opak, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) konteynırlar önerilir. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA İş yerindeki maruz kalma sınırları Biyolojik sınır değerler Önerilen gözetim prosedürleri Ek maruz kalma verileri Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum koruyucu Gözleri koruma Deri ve vücudun korunması Sağlık tedbirleri 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüş İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur. Maruz kalma sınır değerleri bu ürün için henüz hesaplanmamıştır. Uygun havalandırma sağlayın. Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız. Emniyet gözlükleri; kimyasal madde koruma gözlükleri (sıçrama olasılığı varsa) takın. Göz yıkama çeşmesi ve acil durum duşları tavsiye edilir. Kimyasallara dayanıklı uygun eldivenler takın. Kimyasallara dayanıklı uygun giysiler giyin. Endüstriyel hijyen ve güvenlik yöntemlerine uygun bir şekilde kullanın. Bu malzemeyi gözlerinize, cildinize veya elbisenize bulaştırmayın. Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Kirlenen giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

4 4 / 7 Koku Fiziksel durum Renk Koku eşiği ph Kaynama noktası Parlama noktası Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha yüksek Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha düşük Buhar basıncı Çözünürlük (su) Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Viskozite Buhar yoğunluğu Buharlaşma hızı Erime noktası/donma noktası Kendi kendine tutuşma sıcaklığı Sıvı. Macenta Karakteristik. > 95.0 C (> F) Kapalı Kap VOC 6.36 g/l Method 24/ASTM D KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılacak durumlar Tehlikeli ayrışma ürünleri Stabilite Kaçınılması gereken materyaller Tehlikeli polimerizasyon 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Akut toksisite Güneş ışığına maruz bırakma. Bu ürün, ayrışma sonucunda gaz halinde azot oksitleri, karbonmonoksit, karbondioksit ve/veya düşük moleküler ağırlığa sahip hidrokarbonlar açığa çıkarabilir. Normal saklama koşullarında kararlıdır. Deri aşınması/tahrişi Aşındırmayan (OECD 431) Deri tahrişine sebep olur. Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Deri duyarlaştırıcı Solunum duyarlaştırıcı Karsinojenisite Üreme hücresi mutajenisitesi Üreme için toksiktir Bir defalık maruz kalınmayı takiben spesifik hedef organ toksisitesi Tekrarlanan maruz kalınmaları takiben spesifik hedef organ toksisitesi Aspirasyon tehlikesi Ek bilgi Oksitleyici bileşiklerle ve kuvvetli bazlarla bağdaşmaz. alkali metaller Azaltılmış inhibitör içeriği ile tehlikeli polimerleşme olabilir. Gözde ciddi tahrişe neden olur. Deriyle temas etmesi halinde sansitizasyona neden olabilir. Doğurganlığa hasar verebilir. Doğmamış çocukta hasara neden olabilir. Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistem,) hasara neden olur. Bu özel formül için ayrıntılı toksisite bilgileri mevcut değildir.

5 5 / 7 Toksikolojik veri Bileşenler Acrylate ester #2 (CAS Tescilli) Akut Ağız LD50 Dermal LD50 Türler Sıçan Tavşan Test Sonuçları 12 gr/kg 3540 mg/kg 12. EKOLOJİK BİLGİLER Çevresel etkiler Sudaki zehirlilik Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atma talimatları 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ DOT Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. DOT supplemental information IATA BM Numarası UN uygun Gönderi Adı Taşıma tehlike sınıfı(ları) Class Ek Risk Paketleme grubu Kullanıcı için özel önlemler IATA supplemental information IMDG BM Numarası UN uygun Gönderi Adı Taşıma tehlike sınıfı(ları) Class Ek Risk Paketleme grubu Deniz kirletici madde EmS Kullanıcı için özel önlemler IMDG supplemental information ADR Uygun taşımacılık ismi Tehlike sınıfı BM Numarası Paketleme grubu Deniz kirletici madde ADR supplemental information Genel ofis atıklarıyla birlikte tasfiye etmeyin. Bu malzemenin kanalizasyona / temiz sulara akmasına engel olun. Atık maddeleri Lokal, Devlet, Federal ve Bölgesel Çevre Düzenlemelerine göre imha edin. Uygun bir lisansa sahip atık toplayıcı tarafından toplanmasını ve tasfiye edilmesini sağlayın. DOT Classification only applies to shipments within the US and Puerto Rico. UN3082 Environmentally Hazardous Substance, Sıvı, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative) 9 - III Evet 5 l'lik iç ambalajın nakliyatı yapılırken, Özel Hüküm A197 uygulanabilir. UN3082 Environmentally Hazardous Substance, Sıvı, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative), Deniz kirliliğine neden olan 9 - III Evet F-A, S-F 5 l'lik konteynerlerin nakliyatı yapılırken, IMDG uygulanabilir. Environmentally Hazardous Substance, Sıvı, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative) III Evet 5 l'lik konteynerlerin nakliyatı yapılırken, ADR 375 uygulanabilir.

6 6 / 7 IATA; IMDG ADR Deniz kirletici madde 15. MEVZUAT BİLGİSİ Mevzuat bilgisi Etiketleme İçindekiler Sembol(ler) Bu HP ürünündeki tüm kimyasal maddeler aşağıda adı geçen ülkelerin kimyasal madde tebligat kanunlarına göre tebliğ edilmiştir veya tebliğden muaftır: ABD (TSCA), AB (EINECS/ELINCS), İsviçre, Kanada (DSL/NDSL), Avustralya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Çin. 1,10-decandediol diacrylate, Acrylate ester #2, Akrilat Ester, Akrilat Oligoamin Reçine, Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin, Difunctional acrylic monomer, Propiyofenon türevi, Propoksilate Gliserol Triakrilat, Tetrahidrofurfuril Akrilat, Üretan Akrilat Oligomer, vinil kaprolaktam (VCAP) Tahriş edici R -cümlesi/ R-cümleleri S kodlu cümle(ler) R36/38 Gözleri ve deriyi tahriş eder. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. S24/25 Deri ve gözlerle temasından sakının. S37 Uygun eldiven giyin. S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

7 7 / DİĞER BİLGİLER R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2 ve 'dedir Reddetme...tarafından hazırlanmıştır. Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir : Üretici Firma Bilgileri Kısaltmaların açıklaması R21/22 Deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R22 Eğer yutulursa zararlıdır. R34 Yanıklara neden olur. R36 Gözleri tahriş eder. R36/38 Gözleri ve deriyi tahriş eder. R37 Solunum sistemini tahriş eder. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R48/23 Toksik: Solunduğunda uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R50/53 Sudaki organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R60 Üremeyi olumsuz etkiliyebilir. R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir. R62 Üremeyi bozucu risk olasılığı. Bu Güvenlik Bilgi Formu belgesi Hewlett-Packard Şirketi'nin müşterilerine ücretsiz olarak sağlanır. Sunulan veriler bu belgenin hazırlanması sırasında Hewlett-Packard Şirketi tarafından bilinen en güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Bu belge, ürünlerin burada açıklanan belirli özelliklerine veya belirli bir uygulama için uygunluğuna ilişkin bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. Bu belge yukarıdaki Bölüm 1'de belirtilen hükümlerin gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır ve diğer ülkelerin yasal gereksinimlerini karşılamayabilir. Hewlett-Packard Company EKOLOJİK BİLGİLER: Sudaki zehirlilik TAŞIMACILIK BİLGİSİ: ADR supplemental information GHS: Sınıflandırma Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, California US (Direkt hat) +972 (9) ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL : İzinverilebilir maruz kalma limiti) RCRA REC REL SARA STEL TCLP: <değer> TLV TSCA VOC Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı Kimyasal Madde Kataloğu Servisi Kapsamlı Çevre Önlemleri Sorumluluk ve Tazminat Yasası Federal Yönetmelikler Kanunu Cleveland Açık Kap Testi ABD Ulaştırma Bakanlığı Acil Durum Planlaması ve Halkın Bilinçlendirilmesi Kanunu (SARA) Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü Ulusal Toksikoloji Programı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı Kaynakların Korunması ve Geri Kazanılması Kanunu Önerilen Önerilen Maruz Kalma Sınırı 1986 Tarihli Superfund Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası Kısa süreli maruz kalma sınırı Toksisite Özellikleri Sızdırma Prosedürü Eşik Sınır Değeri Zehirli Maddelerin Kontrolü Yasası Uçucu Organik Bileşikler

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı