GÜVENLIK BILGI FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU"

Transkript

1 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih Revize Edildiği Tarih CAS # HP FB225 MAGENTA SCITEX INK Karişim 1.2. Maddeye veya karışıma ait tanımlanmış kullanımlar ve şuna karşı önerilen kullanımları Tanımlanan kullanımları Inkjet yazdırma Şuna karşı tanımlanan kullanımları Şirket kimliği Bilinen yoktur. Hewlett-Packard Turkey 19 Mayis Cad.nova/baran Plaza K Istanbul, Sisli, Turkey Telefon Hewlett-Packard sağlık etkileri hattı (ABD'de ücretsiz) (Direkt hat) HP müşteri hizmetleri hattı (ABD'de ücretsiz) (Direkt hat) E-posta: 2. TEHLİKELERİN TANIMI 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma Sağlıkla ilgili tehlikeler Deri aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Deri duyarlaştırıcı Reprodüktif Toksisite (doğurganlık, doğmamış çocuk) Tekrarlanan maruz kalınmaları takiben spesifik hedef organ toksisitesi Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su ortamı için akut tehlike Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su ortamı için uzun-süreli tehlike Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 1B Kategori 1 (karaciğer, solunum sistem,) Kategori 1 Kategori 2 H315 - Deri tahrişine sebep olur. H319 - Gözde ciddi tahrişe neden olur. H317 - Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur. H360FD - Üreme sorunlarına neden olabilir. Fetüs için zararlı olabilir. H372 - Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistem,) hasara neden olur. H400 - Sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir. H411 - Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için toksiktir. Sınıflandırma Xi;R36/38, R43, R52/53 Tehlike özeti Fiziksel tehlikeler Sağlıkla ilgili tehlikeler Özel tehlikeler Ana semptomlar Fiziksel tehlikeler açısından sınıflandırılmamıştır. Gözleri ve deriyi tahriş eder. Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

2 2 / Etiket elemanları Düzeltilmiş Yönetmelik (AT) No. 1272/2008 gereğince etiketleme İçindekiler: Hazard pictograms 1,10-decandediol diacrylate, Acrylate ester #2, Akrilat Ester, Akrilat Oligoamin Reçine, Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin, Difunctional acrylic monomer, Propiyofenon türevi, Propoksilate Gliserol Triakrilat, Tetrahidrofurfuril Akrilat, Üretan Akrilat Oligomer, vinil kaprolaktam (VCAP) işaret sözcüğü Tehlike İfadesi(leri) H315 H319 H317 H360FD H372 H400 H411 Uyarı beyanı Önleme Yanıt Saklama İmha Tehlike Deri tahrişine sebep olur. Gözde ciddi tahrişe neden olur. Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur. Üreme sorunlarına neden olabilir. Fetüs için zararlı olabilir. Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistem,) hasara neden olur. Sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir. Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için toksiktir. P280 - Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız. P260 - Toz/is/gaz/duman/buhar/spreyini solumayınız. P201 - Kullanmadan önce özel talimatları edininiz. P202 - Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar kullanmayınız. P270 - Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. P270 - Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. P264 - Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız. P273 - Çevreye yayılmasını önleyiniz. P305 + P351 + P338 - GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve çıkarması kolay ise çıkarınız.yıkamaya devam ediniz. P337 + P313 - Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız. P302 + P352 - DERİYE BULAŞIRSA: Bol su ve sabunla yıkayınız. P333 + P313 - Deride tahriş veya kaşıntı olursa: Tıbbi yardım alınız. P308 + P313 - Maruz kalma veya etkilenme HALİNDE : Tıbbi yardım/öneri alınız. P314 - Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi yardım/öneri alınız. P391 - Dökülenleri toplayınız. P362 - Bulaşmış giyisileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. P405 - Kilit altında saklayınız. P501 Etiket üzerinde yer alan ek bilgi İçindekileri/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak atın. Yoktur Diğer tehlikeler Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinoksit - Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, doğurganlığın etkilenmesi riski yalnızca bu maddenin çok yüksek dozlarda tekrarlayan şekilde ağızdan alınmasından sonra görülmüştür. Bu ürüne maruz kalmanın olası yolları deri ve göz teması, yutma ve solumadır. 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.2. Mixtures Bileşenler CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma 1,10-decandediol diacrylate Tescilli <30 Tescilli R43, N;R50/53 Tetrahidrofurfuril Akrilat < C;R34 Akrilat Ester Tescilli <15 Tescilli Xi;R36, R43 Difunctional acrylic monomer Tescilli <15 Tescilli R43, N;R51/53 Acrylate ester #2 Tescilli <10 Tescilli Xi;R37, R43, N;R51/53 vinil kaprolaktam (VCAP) < T;R48/23, Xn;R21/22, Xi;R36, R43

3 3 / 7 Bileşenler CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin < Ürem. Kat. 3;R62, R43, N;R51/53 Propoksilate Gliserol Triakrilat < Xn;R22, Xi;R36, R43 Akrilat Oligoamin Reçine Tescilli <2.5 Tescilli Xi;R36/38 Propiyofenon türevi Tescilli <2.5 Tescilli Xn;R22, N;R51/53 Üretan Akrilat Oligomer Tescilli <2.5 Tescilli Xi;R36/38 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Solunum Deriyle temas Gözlerle temas Yutma 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Parlama noktası Uygun yangın söndürme malzemesi Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Alışılmadık yangın ve patlama tehlikeleri Yangın söndürme ekipmanları/talimatları Temiz havaya çıkın. Semptomlar devam ederse, doktora başvurun. Etkilenen bölgeleri sabun ve suyla iyice yıkayın. İritasyon devam ederse, doktora başvurun. Gözlerinizi ovalamayın. Hemen bol miktarda temiz, ılık suyla (az basınçlı) en az 15 dakika veya partiküller gidinceye yıkayın. İritasyon devam ederse, doktora başvurun. Madde yutulmuşsa, derhal tıbbi yardım ya da bilgi alın -- kusmaya çalışmayın. Bilinci yerinde olmayan birine asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin. > 95.0 C (> F) Kapalı Kap Kuru toz. Karbondioksit (CO2). Su etkili olmayabilir. Su etkili olmayabilir. Yüksek basınçlı su kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir. Bilindiği kadarıyla yok. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel güvenlik önlemleri Çevreyi koruma önlemleri Temizlik için metodlar 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Elleçleme Saklama Su yollarına giden yağmur kanallarına ve hendeklere akıtmaktan kaçınınız. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinde dolaşmayın. Atık su borularına girmemesine dikkat edin. Yüzey sularına veya kanalizasyon sistemine akıtmayın. Ayrıca bkz. bölüm 13 Atık tasfiyesinde dikkat edilecek hususlar Ürünü ıslatmak için vermikulit, kum ya da toprak gibi yanmaz bir madde kullanın ve daha sonra imha etmek için bir kaba yerleştirin. Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyin. Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun. Güneş ışığı altında saklamayın. Alev, ısı veya kıvılcım kaynakları yakınında depolamayın ve bu gibi yerlerde kullanmayın. Nakliyat ve saklama için opak, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) konteynırlar önerilir. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA İş yerindeki maruz kalma sınırları Biyolojik sınır değerler Önerilen gözetim prosedürleri Ek maruz kalma verileri Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum koruyucu Gözleri koruma Deri ve vücudun korunması Sağlık tedbirleri 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüş İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur. Maruz kalma sınır değerleri bu ürün için henüz hesaplanmamıştır. Uygun havalandırma sağlayın. Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız. Emniyet gözlükleri; kimyasal madde koruma gözlükleri (sıçrama olasılığı varsa) takın. Göz yıkama çeşmesi ve acil durum duşları tavsiye edilir. Kimyasallara dayanıklı uygun eldivenler takın. Kimyasallara dayanıklı uygun giysiler giyin. Endüstriyel hijyen ve güvenlik yöntemlerine uygun bir şekilde kullanın. Bu malzemeyi gözlerinize, cildinize veya elbisenize bulaştırmayın. Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Kirlenen giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

4 4 / 7 Koku Fiziksel durum Renk Koku eşiği ph Kaynama noktası Parlama noktası Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha yüksek Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha düşük Buhar basıncı Çözünürlük (su) Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Viskozite Buhar yoğunluğu Buharlaşma hızı Erime noktası/donma noktası Kendi kendine tutuşma sıcaklığı Sıvı. Macenta Karakteristik. > 95.0 C (> F) Kapalı Kap VOC 6.36 g/l Method 24/ASTM D KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılacak durumlar Tehlikeli ayrışma ürünleri Stabilite Kaçınılması gereken materyaller Tehlikeli polimerizasyon 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Akut toksisite Güneş ışığına maruz bırakma. Bu ürün, ayrışma sonucunda gaz halinde azot oksitleri, karbonmonoksit, karbondioksit ve/veya düşük moleküler ağırlığa sahip hidrokarbonlar açığa çıkarabilir. Normal saklama koşullarında kararlıdır. Deri aşınması/tahrişi Aşındırmayan (OECD 431) Deri tahrişine sebep olur. Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Deri duyarlaştırıcı Solunum duyarlaştırıcı Karsinojenisite Üreme hücresi mutajenisitesi Üreme için toksiktir Bir defalık maruz kalınmayı takiben spesifik hedef organ toksisitesi Tekrarlanan maruz kalınmaları takiben spesifik hedef organ toksisitesi Aspirasyon tehlikesi Ek bilgi Oksitleyici bileşiklerle ve kuvvetli bazlarla bağdaşmaz. alkali metaller Azaltılmış inhibitör içeriği ile tehlikeli polimerleşme olabilir. Gözde ciddi tahrişe neden olur. Deriyle temas etmesi halinde sansitizasyona neden olabilir. Doğurganlığa hasar verebilir. Doğmamış çocukta hasara neden olabilir. Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistem,) hasara neden olur. Bu özel formül için ayrıntılı toksisite bilgileri mevcut değildir.

5 5 / 7 Toksikolojik veri Bileşenler Acrylate ester #2 (CAS Tescilli) Akut Ağız LD50 Dermal LD50 Türler Sıçan Tavşan Test Sonuçları 12 gr/kg 3540 mg/kg 12. EKOLOJİK BİLGİLER Çevresel etkiler Sudaki zehirlilik Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atma talimatları 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ DOT Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. DOT supplemental information IATA BM Numarası UN uygun Gönderi Adı Taşıma tehlike sınıfı(ları) Class Ek Risk Paketleme grubu Kullanıcı için özel önlemler IATA supplemental information IMDG BM Numarası UN uygun Gönderi Adı Taşıma tehlike sınıfı(ları) Class Ek Risk Paketleme grubu Deniz kirletici madde EmS Kullanıcı için özel önlemler IMDG supplemental information ADR Uygun taşımacılık ismi Tehlike sınıfı BM Numarası Paketleme grubu Deniz kirletici madde ADR supplemental information Genel ofis atıklarıyla birlikte tasfiye etmeyin. Bu malzemenin kanalizasyona / temiz sulara akmasına engel olun. Atık maddeleri Lokal, Devlet, Federal ve Bölgesel Çevre Düzenlemelerine göre imha edin. Uygun bir lisansa sahip atık toplayıcı tarafından toplanmasını ve tasfiye edilmesini sağlayın. DOT Classification only applies to shipments within the US and Puerto Rico. UN3082 Environmentally Hazardous Substance, Sıvı, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative) 9 - III Evet 5 l'lik iç ambalajın nakliyatı yapılırken, Özel Hüküm A197 uygulanabilir. UN3082 Environmentally Hazardous Substance, Sıvı, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative), Deniz kirliliğine neden olan 9 - III Evet F-A, S-F 5 l'lik konteynerlerin nakliyatı yapılırken, IMDG uygulanabilir. Environmentally Hazardous Substance, Sıvı, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative) III Evet 5 l'lik konteynerlerin nakliyatı yapılırken, ADR 375 uygulanabilir.

6 6 / 7 IATA; IMDG ADR Deniz kirletici madde 15. MEVZUAT BİLGİSİ Mevzuat bilgisi Etiketleme İçindekiler Sembol(ler) Bu HP ürünündeki tüm kimyasal maddeler aşağıda adı geçen ülkelerin kimyasal madde tebligat kanunlarına göre tebliğ edilmiştir veya tebliğden muaftır: ABD (TSCA), AB (EINECS/ELINCS), İsviçre, Kanada (DSL/NDSL), Avustralya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Çin. 1,10-decandediol diacrylate, Acrylate ester #2, Akrilat Ester, Akrilat Oligoamin Reçine, Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin, Difunctional acrylic monomer, Propiyofenon türevi, Propoksilate Gliserol Triakrilat, Tetrahidrofurfuril Akrilat, Üretan Akrilat Oligomer, vinil kaprolaktam (VCAP) Tahriş edici R -cümlesi/ R-cümleleri S kodlu cümle(ler) R36/38 Gözleri ve deriyi tahriş eder. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. S24/25 Deri ve gözlerle temasından sakının. S37 Uygun eldiven giyin. S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

7 7 / DİĞER BİLGİLER R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2 ve 'dedir Reddetme...tarafından hazırlanmıştır. Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir : Üretici Firma Bilgileri Kısaltmaların açıklaması R21/22 Deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R22 Eğer yutulursa zararlıdır. R34 Yanıklara neden olur. R36 Gözleri tahriş eder. R36/38 Gözleri ve deriyi tahriş eder. R37 Solunum sistemini tahriş eder. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R48/23 Toksik: Solunduğunda uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R50/53 Sudaki organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R60 Üremeyi olumsuz etkiliyebilir. R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir. R62 Üremeyi bozucu risk olasılığı. Bu Güvenlik Bilgi Formu belgesi Hewlett-Packard Şirketi'nin müşterilerine ücretsiz olarak sağlanır. Sunulan veriler bu belgenin hazırlanması sırasında Hewlett-Packard Şirketi tarafından bilinen en güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Bu belge, ürünlerin burada açıklanan belirli özelliklerine veya belirli bir uygulama için uygunluğuna ilişkin bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. Bu belge yukarıdaki Bölüm 1'de belirtilen hükümlerin gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır ve diğer ülkelerin yasal gereksinimlerini karşılamayabilir. Hewlett-Packard Company EKOLOJİK BİLGİLER: Sudaki zehirlilik TAŞIMACILIK BİLGİSİ: ADR supplemental information GHS: Sınıflandırma Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, California US (Direkt hat) +972 (9) ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL : İzinverilebilir maruz kalma limiti) RCRA REC REL SARA STEL TCLP: <değer> TLV TSCA VOC Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı Kimyasal Madde Kataloğu Servisi Kapsamlı Çevre Önlemleri Sorumluluk ve Tazminat Yasası Federal Yönetmelikler Kanunu Cleveland Açık Kap Testi ABD Ulaştırma Bakanlığı Acil Durum Planlaması ve Halkın Bilinçlendirilmesi Kanunu (SARA) Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü Ulusal Toksikoloji Programı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı Kaynakların Korunması ve Geri Kazanılması Kanunu Önerilen Önerilen Maruz Kalma Sınırı 1986 Tarihli Superfund Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası Kısa süreli maruz kalma sınırı Toksisite Özellikleri Sızdırma Prosedürü Eşik Sınır Değeri Zehirli Maddelerin Kontrolü Yasası Uçucu Organik Bileşikler

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 05 CP794Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

CC584Series[LM][2]-SDS_TURKEY-Turkish-11.pdf. CC584Series[LC][2]-SDS_TURKEY-Turkish-14.pdf

CC584Series[LM][2]-SDS_TURKEY-Turkish-11.pdf. CC584Series[LC][2]-SDS_TURKEY-Turkish-14.pdf CC584Series[LM][2]-SDS_TURKEY-Turkish-11.pdf CC584Series[LC][2]-SDS_TURKEY-Turkish-14.pdf Ürün adi: CC584Series[LM][2] 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1.

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 05 CP778B Verildiği tarih 06-03-2014 Revize

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CP815Series Verildiği tarih 04-15-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 05 CP801Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 CN745 Series Verildiği tarih 10-13-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CN82Series Verildiği tarih 05-04-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 05 CH666 Series Verildiği tarih 05-29-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 03 CP832Series Verildiği tarih 02-13-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CP527Series Verildiği tarih 05-01-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 51640YSeries Verildiği tarih 03-05-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 F6T44Series Verildiği tarih 09-04-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı glossary_trade_name Kimlik numarası Eşanlamlılar Sürüm # 03 HP ElectroInk Mark 4.0 Calibration Liquid

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CH122Series UV Printhead Flush Verildiği

Detaylı

CH589Series[M][2]-SDS_TURKEY-Turkish-15.pdf. CH589Series[C][2]-SDS_TURKEY-Turkish-15.pdf

CH589Series[M][2]-SDS_TURKEY-Turkish-15.pdf. CH589Series[C][2]-SDS_TURKEY-Turkish-15.pdf CH589Series[M][2]-SDS_TURKEY-Turkish-15.pdf CH589Series[C][2]-SDS_TURKEY-Turkish-15.pdf Ürün adi: CH589Series[M][2] 1 / 4 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 03 CN941 Series Verildiği tarih 06-21-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CH130Series Verildiği tarih 05-29-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CN870Series Verildiği tarih 06-02-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP ElectroInk Transparent 025 Q4029A

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CH118Series Verildiği tarih 05-28-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 Q2344Series Verildiği tarih 06-19-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP ElectroInk Green 008 Q4025A Verildiği

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Kayıt numarası Eşanlamlılar HP ElectroInk Calibration Liquid kalibrasyon

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP Priming Solution for Uncoated Substrates

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 F0L30Series Verildiği tarih 05-14-2015

Detaylı

CH590Series[C][2]-SDS_TURKEY-Turkish-12.pdf. CH590Series[M][2]-SDS_TURKEY-Turkish-11.pdf

CH590Series[C][2]-SDS_TURKEY-Turkish-12.pdf. CH590Series[M][2]-SDS_TURKEY-Turkish-11.pdf CH590Series[C][2]-SDS_TURKEY-Turkish-12.pdf CH590Series[M][2]-SDS_TURKEY-Turkish-11.pdf Ürün adi: CH590Series[C][2] Sürüm #: 02 Verildiği tarih: 06-14-2015 Revize Edildiği Tarih: 09-02-2015 1 / 4 GÜVENLIK

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C1Q49Series Verildiği tarih 09-11-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C8833Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 G0Y80Series Verildiği tarih 05-05-2015

Detaylı

CV123Series[B][2]-SDS_TURKEY-Turkish-34.pdf. CV123Series[Y][2]-SDS_TURKEY-Turkish-17.pdf

CV123Series[B][2]-SDS_TURKEY-Turkish-34.pdf. CV123Series[Y][2]-SDS_TURKEY-Turkish-17.pdf CV123Series[B][2]-SDS_TURKEY-Turkish-34.pdf CV123Series[Y][2]-SDS_TURKEY-Turkish-17.pdf Ürün adi: CV123Series[B][2] Sürüm #: 02 Verildiği tarih: 04-12-2015 Revize Edildiği Tarih: 10-10-2015 1 / 5 GÜVENLIK

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 Verildiği tarih 08-20-2015 CAS # Karişim

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 J3M79Series Verildiği tarih 02-18-2016

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP ElectroInk Fluorescent Pink 002

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C5018Series Verildiği tarih 09-14-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CV083Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 05 CN865Series Verildiği tarih 06-02-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP ElectroInk Green for WS6000, W7200

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 51640CSeries Verildiği tarih 03-11-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CH602Series Verildiği tarih 07-08-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP ElectroInk Violet 065 Q4033A Verildiği

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 51644CSeries Verildiği tarih 05-27-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CV127 Series Verildiği tarih 04-13-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 CZ629Series Verildiği tarih 08-19-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CN950 Series Verildiği tarih 05-04-2015

Detaylı

F6V20Series[C][3]-SDS_TURKEY-Turkish-36.pdf. F6V20Series[M][3]-SDS_TURKEY-Turkish-37.pdf. F6V20Series[Y][3]-SDS_TURKEY-Turkish-38.

F6V20Series[C][3]-SDS_TURKEY-Turkish-36.pdf. F6V20Series[M][3]-SDS_TURKEY-Turkish-37.pdf. F6V20Series[Y][3]-SDS_TURKEY-Turkish-38. F6V20Series[C][3]-SDS_TURKEY-Turkish-36.pdf F6V20Series[M][3]-SDS_TURKEY-Turkish-37.pdf F6V20Series[Y][3]-SDS_TURKEY-Turkish-38.pdf Ürün adi: F6V20Series[C][3] Sürüm #: 03 Verildiği tarih: 05-27-2015 Revize

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 C6602S Yoktur. Verildiği tarih 05-26-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CN626Series Verildiği tarih 05-20-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 CP792Series Inkjet yazdırma Verildiği tarih 08-29-2014 Eşanlamlı(lar)

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 C6602B Yoktur. Verildiği tarih 05-21-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 F6U11Series Verildiği tarih 04-08-2016

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP Color LaserJet Q6463A-AC Macenta

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 C6602R Yoktur. Verildiği tarih 05-22-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 CD953 Series Verildiği tarih 09-13-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP ElectroInk Black for 7000 series

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C6656Series Verildiği tarih 08-20-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 F9K28Series Verildiği tarih 01-21-2016

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Yayım tarihi 07182014 Güvenlik Bilgi Formu 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Kayıt numarası Eşanlamlılar HP ElectroInk Calibration

Detaylı

CB305Series[Y][3]-SDS_TURKEY-Turkish-08.pdf. CB305Series[C][3]-SDS_TURKEY-Turkish-06.pdf. CB305Series[M][3]-SDS_TURKEY-Turkish-07.

CB305Series[Y][3]-SDS_TURKEY-Turkish-08.pdf. CB305Series[C][3]-SDS_TURKEY-Turkish-06.pdf. CB305Series[M][3]-SDS_TURKEY-Turkish-07. CB305Series[Y][3]-SDS_TURKEY-Turkish-08.pdf CB305Series[C][3]-SDS_TURKEY-Turkish-06.pdf CB305Series[M][3]-SDS_TURKEY-Turkish-07.pdf Ürün adi: CB305Series[Y][3] Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 05-31-2015 1

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 CR291Series Verildiği tarih 0-19-2015

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar G0Y99Series Maintenance Kit Verildiği tarih 04-13-2016

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP ElectroInk White for Sleeves for

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 / 6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Diğer tanımlama araçları Ürün Kodu N9H77Series Supernesta 1.2.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 03 HP Color LaserJet CB380A-AC-YC Siyah

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 Q7468Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 8 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 03 F0L63Series Verildiği tarih 05-26-2015

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışım kimliği Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Diğer tanımlama araçları Eşanlamlılar CP823Series Shipping Test Fluid (STF) 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 / 6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Diğer tanımlama araçları Eşanlamlılar HP Cleaning Solution

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP LaserJet CE505A-AC-X-XC-XD Yazıcı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Color LaserJet CB387A Toner Görüntüleme

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CV119Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Versiyon #: 07 Yayınlanma tarihi: 06032014 Revizyon tarihi: 04272017 1 / 8 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışım kimliği Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Diğer tanımlama araçları Eşanlamlılar CQ123Series HP FB251 White Scitex Ink Cartridge

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 HP Color LaserJet Q6000A-AD Siyah Yazıcı

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Kimtoks Mollussisit, Kepek şeklinde toz Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 01202016 Revizyon tarihi: 05022016 1 / 6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 / 6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Diğer tanımlama araçları Ürün Kodu F9J91Series Puma HP745 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 / 7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Diğer tanımlama araçları Ürün Kodu Eşanlamlılar CN751Series

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 02 CG378Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Color LaserJet C9703A Macenta Yazıcı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı