1980 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1980 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 1980 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ [( R.G.116 EKIII - A.E.228 Sayılı Tüzüğün), ( R.G.104 EKIII - A.E.513) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli] KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) MADDE 20 ALTINDA YAPILAN YÖNETMELİK Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yetki Kurulu, 1979 Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Ortak Mesleki Hizmet ve Denetim Tüzüğünün 20. Maddesi ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak hazırlamış olduğu ve Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulunca onaylanan aşağıdaki Yönetmeliği yapar. Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik 1980 İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Amaç 2. Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisliği mesleği hizmetlerinde, uyulması gerekli olan ilke ve kuralların tanımlanması, belirli bir konu ile ilgili olarak İnşaat Mühendisliği mesleki hizmetlerinin KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tüm üyelerince belirli bir düzeyde yürütülmesi ve yapı üretimi için temel hizmetlerden biri olan İnşaat Mühendisliği hizmetlerinin ülke ve toplum yararına uygulanmasının denetlenmesi amacına yöneliktir. I.BÖLÜM Tanımlar 3. Bu Yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe aşağıda verilenlerin dışındaki tanımlar, 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kuruluş Yasasındaki ve 1979 Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Ortak Mesleki Hizmet ve Denetim Tüzüğündeki anlamı anlatır. Çizim İnşaat Mühendisinin tasarı ve düşüncelerini yansıtan teknik resimlerin çizimini anlatır. İnşaat Mühendisliği Projesi statik projeyi anlatır. Detay, yapı uygulamasında, inşaatı ve imalatı gerçekleştirecek olan ilgili teknik personele, tasarısını daha iyi yansıtabilmek amacıyle İnşaat Mühendisinin hazırlayacağı yapının herhangi bir bölümüne veya noktasına ait büyük ölçekte ve ayrıntılı olarak verilen teknik resimleri anlatır. Proje Düzenleme, yapı süresinde bir bütün oluşturan ve uygulamaya geçilinceye değin yapılan İnşaat Mühendisliği mesleği ile ilgili teknik hizmetleri anlatır. 1

2 II.BÖLÜM Öneri Raporu 4. Öneri raporu; yapıya ait strüktürü belirten, etüd, şema ve açıklamaları, seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan rapordur. Ön Proje 5. Ön proje, idarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde yapının statik ön projesinin hazırlanması, yapı tesislerinin genel hatlarla belirtilmesi, yaklaşık metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanması, gerekli hallerde fenni izahname düzenlenmesi hizmetleridir. Önemli ve kritik İnşaat Mühendisliği projeleri için 1/200 avan proje, belirli bir konunun, mimari projeye, arsa verilerine fikir projesi yarışma ile elde edilmiş ise, proje hakkındaki juri tavsiyelerine uygun olarak taşıyıcı sistemin ve yapıda kullanılacak malzemenin; mühendislik ve ekonomide göz önünde tutulma kaydıyla; tesbiti için hazırlanan 1/200 ölçeğinde projesidir.1/200 avan projede kat planları statik hesaplar ve statik rapor bulunur. (1) Verilecek statik raporda, taşıyıcı sistemi belirtilecek, bu sistemin mimari, inşaat mühendisliği ve ekonomi bakımından uygunluğu izah edilecek.bunun için gereken tahkik hesapları ve ekonomik mukayeseler yapılacaktır. (2) Binanın taşıyıcı sisteminde kullanılan malzemeler ile, binaya yük veren malzemeler (duv ar, kaplama, çatı örtüsü v.s.) tesbit edilecektir. (3) Statik sistemin değiştiği her kat için döşeme kalıp planları ve temel planı çizilecektir.bu planlarda dilatasyon yerleri belirtilecek, gerekli kesitler çizilerek bunların üzerinde mimari projeye uygun kotlar yapılacaktır. (4) Döşeme yükleri bulunacak, her mahal için alınacak hareketli yükler belirtilecektir. (5) Kullanılacak duvar cinsine göre, değişik kalıntıdaki duvarların duvar kaplaması dahil m² ağırlığı bulunacaktır. (6) Taşıyıcı elemanlardan (döşeme, kiriş, kolon, temel) en fazla tesire maruz olanlarından meydana gelen düşey ve yatay yük tesirleri takribi de olsa bulunacak, bu elemanlara verilebilecek ebatlar tesbit edilecektir. (7) Yapılmış olan zemin etüdüne göre temel sistemi ve temelin oturacağı seviye tecrübeye göre tesbit edilecektir. 1/100 avan proje, 1/200 avan proje esaslarına uygun olarak 1/100 ölçeğinde hazırlanan, taşıyıcı elemanların eb atlarının, ve kullanılacak malzemenin kesin olarak tayin edildiği projedir. (8) 1/200 avan projede tesbit edilmiş hususlar göz önünde tutularak her katın 1/100 ölçeğinde döşeme kalıp planı çizilecek, akslar numaralanacak, bütün döşeme ve kirişlere poz numaraları verilecek, gerekli kesitler çizilerek bunların üzerine mimari projeye uygun kotlar yazılacaktır. 2

3 (9) Çizilecek temel planında, zemin etüdündeki bilgiler ve mimari projeye uygun olarak bulunmuş temel taban kotları belirtilecektir. Tesisat kanallarının bulunması halinde, temel kotları, bunların geçişine engel olmayacak şekilde tesbit edilecektir. (10) Bütün taşıyıcı elemanların (döşeme, kiriş, kolon, temel) eb atları bulunacak, bu eb atlar kalıp planlarına işlenecektir. (11) Taşıyıcı elemanlarının malzemesi ve duvar cinsi kalıp planlarında belirtilecektir. (12) Döşeme ve duvar yükleri yeniden hesaplanacak ve 1/200 safhasında tesbit edilenlere kontrol edilecektir. (13) Aynı eb adı haiz taşıyıcı elemanlardan en fazla tesire maruz kalanları düşey ve yatay yüklere göre hesaplanacak, bu elemanların gerilme tahkikleri yapılacak teçhizatı bulunacaktır. (14) Merdivenlerin istinat şekli ve eb adı tesbit edilecektir. (15) Bu safhada yapılmış hesapların neticeleri ve takribiyet derecesi göz önünde tutularak, tatbikat projesi safhasında yapılacak kesin çözümler ve kullanılacak hesap metodları hususunda bilgi verilecektir. (16) Tatbikat projesinin hazırlanması sırasında hususiyet gösteren çerçeve kabuk ve benzeri özel hesap isteyen yapıların bulunduğu kısımlarda nasıl bir hesap şeklinin uygulanacağı konusunda bilgi verilecektir. Tatbikat Projesi ve Detayları 2.A.E.513/83 6. Yapının, inşa edilebilmesi için tüm inşai ölçülerini mimari ve tesisat projesinin inşaatı etkileyen bilcümle elemanlarını tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz ihtiva eden gerekli bütün ölçülerin ve malzemenin yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış proje büyüklüğüne göre 1/100, 1/50 projeler ile 1/20, 1/5, 1/1 ölçekli detaylardır. (1) Projeler hazırlanırken hesap ve resimlerde taşıyıcı sistem elemanları aşağıdaki kısaltmalarla gösterilecektir. Kolon S, Kirişler K, Ters Kirişler TK, Merdivenler M, Merdiven Kirişleri MK, Döşemeler D, Lentolar L, Hatıllar H, Şakuli hatıllar ŞH, Münferit Şöneller T, Bağ Kirişleri BK, Nervürler N. (2) Kalıp planları, teçhizat planları, kolon aplikasyon planları, detay projeyi çizilir.ancak kalıp ve teçhizat planları bir arada çizilebilir. (3) Kiriş, döşemeler v.s. alt kattan üst kata doğru büyüyen numaralarla gösterilecektir.kolonlar akslarla ifade edilecektir. (SAA, SC8, SH5 gibi) Ayrıca 100 katı, 200 katı diye ifade edilen numaraların hangi kata (zemin, 1. Kat gibi) ait olduğu da belirtilecektir. 3

4 (4) Kalıp Planları: Seçilen koordinat sistemi; statik, Mimari ve tesisat projelerinde aynen kullanılır ve projeler arasında uyum sağlanır.kalıp planında, dış ölçü çizgileri yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde tertiplenir.iç ölçü çizgileri, çok sayıda mahalden geçecek şekilde, kesintisiz bütün planı kateder.kalıp planında kotlar, düşük döşemeler, tesisat deliklerinin yerleri ve eb atları, kiriş, döşeme, kolon v.s. eb atları gösterilir.kalıp planında en az iki (enine ve boyuna) adet olmak ü zere yeteri kadar kesit çizilir.kalıp planında bulunan döşeme, kiriş, hatıl, lentolar birden başlayan ve birbirini takip eden numaralar verilecektir.bu numaranın başında ait olduğu katın numarası bulunacaktır.k101, K102, K201, K202 gibi) Kalıp planında mevcut kirişlerin hangi paftada olduğu bir listede gösterilecektir.tatbikat projesinde bir paftada mümkün mertebede bir bloka ait kalıp planı bulunmalıdır.bir paftada birden fazla bloka ait kalıp planı bulunursa, kiriş numaraları pafta daki bloklarda devam edecek şekilde verilir. Ayrı paftalarda bulunan blokların kirişleri ayrı ayrı numaralandırılabilir. (5) Teçhizat planları: Teçhizat planında sadece döşeme numaraları ve demirler gösterilir. Normal bir döşemede, pliyeler döşeme serbest açıklığının 1/5 inde kırılır ve komşu döşemenin ¼ üne kadar uzatılır.hurdi döşemelerin dar kenarlarına konulacak mesnet demirlerinin boyu, döşeme dar kenarının ¼ ünde veya 1,00 m den daha az olamaz.toplam demirboyları, her demir için ayrı ayrı yazılır.pliyelerin üstten bağlayan tevzi demirleri teçhizat planında gösterilecektir. 2.A.E.513/83 (6) Kolon aplikasyon planları; Temel planındaki akslar büyüklüğüne göre 1/100 veya 1/50 ölçeğinde çizilir ve kolonlar bu akslar üzerinde 1/20 ölçeğinde gösterilir.kolonların yatay ve düşey akslara göre durumları, teçhizatı ve eb adı her kolon üzerinde ayrı ayrı yazılır.kolon eb atlarının kattan kata değişimi çok büyük olduğu takdirde, bu noktaya ait detay verilecektir.alt kolondan üst kolona demirlerin kıvrılarak geçmesi halinde kıvrılma meyli 1/3 den fazla olursa, alt kolon demirlerinin kiriş içine ederans boyu kadar sokularak kesilmesi ve üst kat kolonu için filiz konması uygun olacaktır. (7) Kirişler: Nizamnamelere (şartnamelere) göre kayma gerilmelerinin pliye yerlerinin hesaplanmasını gerekli gördüğü kirişlerin çizimi ve açılımı 1/20 ölçeğinde yapılır.diğer kirişlerin teçhizatı tablo yapılarak ve/veya kalıp planı üzerinde gösterilir.her kirişin üzerinde adı, eb adı, kalıp planındaki yerini belli edecek olan numarası yazılacaktır.kiriş aks aralıkları, kolon ara mesafeleri ve kolon genişlikleri ve diğer eb atları eksiksiz olacak şekilde belirtilecektir.bir paftada ayni kata ait kirişler bulunacaktır.kiriş üzerinde değişen her noktada ayrı ayrı 4

5 kesit alınır ve kesitin alındığı yeri belli edecek işaret konur kesitin yanında etriye açılımı yapılır. Kirişe teçhizat yerleştirilirken teçhizatın kirişe sığıp sığmadığı mutlaka kontrol edilir.kirişe en çok iki sıra teçhizat konabilir.aksi halde kiriş eb adı değiştirilir.kiriş yüksekliklerine göre pliye demirlerinin meyilli kısımlarının boyları 45º ve 60º ye göre kırılır.kiriş demirleri kiriş resminin altına açılacaktır.burada demir çapı, adedi, kısmi boyları, kanca boyları ve tam boyları gösterilecektir.demir boyları kusurlu olmayacak 0 ve 5 e tamamlanacaktır.gerekli halde kiriş planları da çizilecektir.çift donatı gereken hallerde basınç donatısı çekme donatısının yarısından fazla olamaz. (8) Merdivenler: 1/20 ölçekte çizilir.önce merdiven planı çizilir.bu planda; kotlar, basamaklar, sahanlık ve tevzi teçhizatı gösterilir.kalıp planı için gerekli ölçüler verilir.ayrıca kalıp planından taşınmak sureti ile her kol ayrı ayrı olmak üzere merdiven kesiti çıkarılır. (9) Temeller: Mutemadi temel kirişler için verilen esaslar geçerlidir.temeller içine konulacak filizlerin temel içinde ve dışında kalan kısımlarının boyu (50d) den daha az olamaz.temel bağ hatıllarının demirleri bağlandıkları kolon veya temelin içine en az (50d) girmelidir. 2.A.E.513/83 (10) Röleve projelerinde yapının taşıyıcı sistemi ile yük durumu hakkında bir mühendislik raporu verilmelidir. (11) Hesap Esasları: (a) Döşemeler: (1) Döşeme yükleri her değişik mehal için gerekirse ayrı ayrı hesaplanacaktır. (2) Betonarme döşeme kalınlığının narinliğine göre tayini için, gerekli hesap yapılacaktır. (3) Minimum plak kalınlığı ile ilgili hususlarda TS 500 ve deprem yönetmeliğine uyulması tavsiye edilir. 2.A.E.513/83 (4) Mütemadi döşemelerdeki Ø8, t=15cm daha az teçhizat bulunmayacaktır.bu husus hurdi döşemelerin uzun istikametine paralel mesnet teçhizatı için de göz önünde tutulacaktır. (5) Mütemadi döşemelerde açıklıktaki pozitif moment ankastre plağın momentinden küçük alınmayacaktır. (6) Mütemadi döşemelerdeki mesnet momentlerinde, döşemenin istinat şekline göre gerekli azaltma yapılacaktır. (7) Mütemadi döşemelerde, mesnetteki negatif moment eşit yüklerde QW² / 12 den küçük alınmayacaktır.(w serbest açıklıktır. (8) Döşemelerde pas payı 1,5 cm alınacaktır. 5

6 (b) (9) Döşeme teçhizat hesabından her iki istikamette alınmış olan faydalı yükseklikler belirtilecektir. (10) Döşemelerde demir aralığı çalışan istikamette 1,5d, öteki istikamette 2d den büyük olamaz.bu aralık her halukarda 20cm. geçemez. (11) Döşeme hesapları TS 500 deki esaslara göre yapılabilir. Asmolen dolgulu dişli döşemeler: 2.A.E.513/83 (1) Minimum döşeme kalınlığı için TS 500 ve Deprem Yönetmeliğindeki şartlara uyulması tavsiye edilir. (2) Dişler arasındaki plağa konacak teçhizat ve enine dişler hususunda TS 500 e uyulması tavsiye edilir. (3) Dişlerde hiçbir surette çift teçhizat kullanılmayacaktır. (4) ½ tuğla duvarın bir dişin üzerine oturması halinde, duvar yükünün ½ si üzerine oturduğu dişe ¼ ise, bu dişe yakın 2 dişe tesir ettiği kabul edilecektir. (5) ½ tuğla duvarın dişlere dik istikamette bulunması halinde, duvar yükü dişe münferit kuvvet halinde intikal ettirilir. (6) Dişlerin oturduğu kirişler, mimari bakımından mümkün olduğu takdirde, sarkacak şekilde tertip edilecektir. (7) Asmolen döşeme yüksekliğinde ve geniş olarak tertiplenen taşıyıcı kirişlerde, genişliğin, kolon genişliği ile kiriş yüksekliği toplamından fazla olmamasına mümkün mertebe dikkat edilecek, bu tip kirişlerde zımbalama tahkiki yapılacaktır. (c) Kirişler (1) Kirişlere gelen yüklerin hesabı, bu yüklerin nereden geldiği rodörler, dağıtma katsayıları ve ankastraman momentlerin hesabı her kirişin çözümünde tafsilatlı olarak gösterilecektir. (2) Kiriş tesirlerinin bulunmasında (kritik hallerde) en gayri müsait yüklemeler göz önünde tutulmalıdır. (3) Kirişlerin düşey yüke göre hesabında, kolonları alttan ve üstten ankastre bir kat çerçevesinin çözümü yapılabilir.ancak, hususiyet gösteren çerçevelerde, çerçeve bütün olarak hesaplanacaktır. 6

7 2.A.E.513/83 (4) Çerçeve çözümü kiriş açıklıklarının 7m. den büyük olması halinde yapılır.ancak kiriş redörünün kolon redörüne göre çok büyük olması halinde çerçeve çözümü uygulanmayabilir ve kirişler de mütemadi kiriş gibi hesaplanır. (5) Mütemadi kirişlerde, yan yana iki açıklıktan minimum olanının maksimumuna nisbeti %60 ve daha fazla olması halinde kiriş momentlerinin bulunması için basitleştirilmiş Cross metodu kullanılabilir.ancak, münferit yük bulunan kirişler ile, açıklık momenti negatif çıkması ihtimali olan kişilerde, kısme kuvvetlerinden hareket edilerek maximum ve minimum açıklık momentleri ayrıca bulunacaktır. (6) Gerek şekil, gerekse yük durumu bakımından yatay deplasman yapabilen çerçevelerde bu duruma göre hesap yapılacaktır.ancak, çerçevenin yatay deplasman yapıp yapmayacağına bütün kat göz önünde tutularak karar verilecektir. (7) Kirişlerde boyuna teçhizatın toplamı (çekme teçhizatı, montaj ve gövde demiri) minimum %0.3 olmalıdır. (8) Kirişlerdeki çekme demirleri iki sıradan fazla olmayacaktır.kiriş yüksekliği 70 cm. den fazla olan kirişlere yeteri kadar gövde demiri konacaktır. (9) Kiriş mesnet teçhizatının hesaplanmasında mesnette mevcut olan montaj demirleri göz önünde tutulacaktır. (10) Kirişlerdeki pliye adedi fazla olduğu takdirde pliyeler birkaç yerden kırılacaktır. (istisnai bir durum olmadıkça) Kolona yakın ilk pliye kolon dibinden kırılacaktır.bu durumda mesnette mevcut olan pliye demirlerinden bir taraftan gelen ilk pliye hesapta nazara alınmayacaktır. (11) Yüksek kirişlerde 60º eğik pliyeler kullanılabilir. (12) Kirişlerden kolonlara gelen reaksiyonların bulunmasında, maximum kesme kuvvetlerini veren yüklemeler yapılacaktır.aksi halde, emniyet tarafında kalmak için, mesnet momentlerinin kesme kuvvetlerini azaltıcı tesiri alınmayıp, bu durumda basit kiriş reaksiyonu alınacaktır. 7

8 (d) (13) Kayma teçhizatının hesapla bulunması icabettiğinden, bu husus tafsilatlı olarak gösterilecektir.pliyelerin St III, etriyelerin sti olması halinde kayma teçhizatı hesabında bu durum göz önünde tutulacaktır. (14) Deprem ve rüzgar tesirleri düşey yük tesirlerine ilave edildiğinde malzeme emniyet gerilemelerinde şartnamelerin cevaz verdiği artışlar göz önünde tutulacaktır.deprem ve rüzgar tesirleri 4 hattan sonra nazarı itibara alınacaktır. (15) Hesaplarda, deprem tesirlerinden meydana gelen kesme kuvvetleri nazarı dikkate alınacaktır. Kolonlar (1) (a) Yalnız düşey yük, (b) Düşey yük ve 2 istikametteki düşey yük momentleri, (c) Düşey yük, 2 istikametteki düşey yük momentleri ve bir istikametteki yatay yük momentleri, Tesiri altında ayrı ayrı hesaplanır.bunlardan en gayri müsait olan duruma göre teçhizat bulunur.(b) ve (c) şıkları 4 hat tan yüksek yapılar için sözkonusudur. (2) Bir istikametteki düşey yük momentinin diğer istikametteki düşey yük momentine nisbeti %10 dan küçükse, kolon hesabı yalnız bir istikametteki büyük olan momente göre ayrıca tahkik edilecektir. (3) Kolonlarda lüzumlu kesite (statik kesit) göre teçhizat hesabı yapılacaktır.bu durumda kolondaki minimum teçhizat mevcut kolon kesitin %0.2 sinden az olamaz. (4) Her kolona bir kattan gelen yük, kolona mesnetlenen kirişlerin numaraları belirtilmek suretiyle hesapla gösterilecektir. (5) Kolon teçhizatı pursantajı B160 için en fazla %3 tür.b. 225 ve B.300 için bu pursantaj maximum %6 olabilir. Ancak %3 den fazla pursantaj halinde teçhizatın en az yarısı iki hat eksiksiz devam etmelidir. (6) Kolondaki maximum demir pursantajı için verilmiş sınır değerlere rağmen, kolon eb adının seçiminde bu pursantajın %1,5 u geçmemesine dikkat edilecektir. 8

9 (e) (7) Kolondaki demirlerin ara mesafesi 35 cm i geçmiyecektir.ancak uzun kenarı 40 cm kolonlarda 4 demir bulunabilir. (8) Kolon etriye aralığı dar kenardan fazla olmıyacağı gibi, boylama donatısı çapının 12 katından ve ayrıca 25 cm den büyük olmayacaktır.ayrıca çapı 18 mm. ye kadar kolon demiri için etriye çapı en az çapı 6 mm, çapı 18 mm.- Çapı 24 mm kolon demiri için etriye çapı en az çapı 8 mm, çapı 24 ve daha büyük çapta kolon demirleri için etriye çapı en az çapı 10 mm. Seçilecektir. Temeller (1) Temel hesaplarında en gayrimüsait yüklemeler göz önünde tutulacaktır.düşey yükle birlikte her iki istikametteki moment de düşünülecektir.ancak, temel eb at ve teçhizatı yalnız normal kuvvete etkilediğine göre de ayrıca tahkik edilecektir.bu işlemler 4 hattan sonra yapılacaktır. (2) Rüzgar veya deprem momentleri hesaba dahil edildiğinde, zemin, emniyet gerilmesi ile, beton ve demir gerilmesinde şartnamelerin cevaz verdiği gerilme artışı göz önünde tutulacaktır. (3) Temel hesaplarında, ( bilhassa radyo temellerde) dolgu ve zati ağırlıklar dikkate alınacaktır. (4) Betonarme temellerde paspayı 5 cm. alınacaktır. (5) Münferit veya mütemadi temellerde yarım pabuç yapılmasından kaçınılacaktır. (6) Zeminde anormal bir durum olmadıkça dilatasyondaki temeller müşterek yapılabilecektir. (7) Temellerde rijitliği temin için, beton düşük gerilmeye çalışacaktır. (8) Mütemadi temel kirişleri sabit mesnetli mütemadi kiriş gibi hesaplanmayacak, açıklık ve mesnetlerden en az M=Q1²/12 moment değerine göre teçhizat konacaktır. (9) Mütemadi temel kirişlerinde çekme teçhizatının en az % 25 i kadar montaj demiri konacaktır. 9

10 (f) (10) Birden fazla kolonun oturduğu temellerde, kolonlardan gelen yüklerin ağırlık merkezi bulunacak ve temel, bu durum göz önüne alınarak eb atlandırılacaktır. Radye temellerde kolonlardan gelen yüklerin ağırlık merkezi ile, temelin geometrik merkezinin çıkışmamasından dolayı meydana gelen eksantriklik momenti, gerilme ve kesit tahkiklerinde dikkate alınacaktır. Yatay Yükler (1) Yatay yük hesabı deprem ve rüzgar tesirlerine göre ayrı ayrı yapılır ve gayri müsait netice veren tesire göre yapı boyutlandırılacaktır.rüzgar hesabı yapının dar istikametine, deprem hesabı, her iki istikamette yapılacaktır.rüzgar ve deprem hesaplarında malzeme, emniyet gerilmeleri şartnamelerde yazılı miktara göre artırılacaktır. (2) Yatay yük hesabında yapı bütün olarak dikkate alınır.tesirlerin döşeme bizasında bütün kata birden etkilediği kabul edilecektir. (3) Hususiyet arzeden çerçevelerde, yatay yük hesabı çerçeve şekli göz önüne alınarak yapılacaktır. Projelerin sunuluş düzeni 7. Uygulama projelerinin sunuluşunda aşağıda belirtilen hususlara uyulur: (a) Paftalar normal olarak katlandığında 21x30 cm ölçüsünde şeffaf kağıtlara çizilir. (b) Paftalar katlandığında üstte kalacak biçimde, binanın ismini müellif veya müelliflerini, tarihi, çizeni, kontrol edeni belirten lejant yazılır ve müellifi veya müellifleri tarafından imzalanır.ölçek ve pafta numaraları belirli büyüklükte yazılır. (c) Lejantın en altında, tescilli büronun adı, adresi ve telefon numarası belirtilir. (d) Proje çizimlerinde yazı ve rakamlar şablonla uygun büyüklükte olmak üzere yazılır.çizgiler çini mürekkebi ile çizilir. (e) Projeler, ozalit kopya olarak 3 takım halinde norma uygun olarak katlanır ve yazı ile teslim edilir.yazının baş tarafında müellifin ismi, mezun olduğu okul, diploma numarası, oda sicil numarası, tescilli büronun adresi yazılır. 10

11 İhale dosyası düzenlenmesi 3.A.E.513/83 8. İhale dosyası düzenlenmesi, aşağıda belirtilen teknik hizmetlerin yapılmasını gerektirir. (1) Keşfe esas olacak metrajın yapılması; (2) Analizleri bulunmayan işlerin fiat analizlerinin düzenlenmesi; (3) Birim fiat listesi ve özel tenik şartnamenin düzenlenmesi; (4) Keşif özetinin yapılması. Vizeye gelen projelerin incelenmesi 3.A.E.513/83 9. Proje düzenleme hizmetlerinin inceleme işlemi aşağıda açıklandığı şekilde yapılır: (1) Müellifine ve işin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak yönde yapıcı olarak görüşler belirtilir. 4.A.E.513/83 (2) Sunuluş düzenine uygun, olarak vize işlemine getirilen projelerde bu yönetmelikteki hususlar aranır.görülen noksanlar müellif tarafından KTMMOB. Vize bürosunda tamamlanamazsa tamamlanmak üzere müellifine geri verilir. (3) Sorumluluğun İnşaat Mühendisine ait olduğu göz önünde bulundurulur. III.BÖLÜM Genel Hükümler 10. Hizmet hükümleri, konunun önemine göre ve gerektirdiği ölçüde uygulanır. 11. Yapının statik, proje ve mesleki kontrolluğunu projenin müellifi yürütür. 12. Bu yönetmelik, KTMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülür ve denetlenir. Yürürlüğe giriş 13. Bu yönetmelik, Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 11

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ 582YIM524

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ 582YIM524 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ 582YIM524 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde;

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde; 1 DÖŞEME DONATI HESABI Döşeme statik hesabı yapılırken 3 yöntem uygulanabilir. TS 500 Moment Katsayıları tablosu kullanılarak, Döşemeleri eşdeğer kirişe dönüştürerek, Bilgisayar programı kullanarak. Bu

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-8 Betonarme (2. Kısım: Kiriş ve Döşemeler) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 13 Aralık 2007 Betonarme Kirişler Betonarme kirişler genellikle dikdörtgen kesitinde olup yatay

Detaylı

1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ 1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ [(7.11.1980 R.G.116 EK III A.E.227 Sayılı Yönetmeliğin), (19.12.1983 R.G.104 EK III A.E.512), (2.2.1984 R.G.12 EK III Düzeltme) ve (21.1.1993 R.G.4 EK III A.E.32)

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No : Unvanı :

Detaylı

Yeni Nautilus. İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi

Yeni Nautilus. İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi Yeni Nautilus İki doğrultuda çalışan boşluklu döşemeler oluşturmak için Plastik «Kör Kalıp» Sistemi Taşıyıcı Sistem Olarak Döşemeler Yapı ağırlığının büyük kısmı, döşeme plaklarının ağırlıklarından oluşmaktadır.

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Rehabilitasyon Özel Teknik Şartname2012 1 MADDE 1. KONU Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ 1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ (26.08.1994 - R.G. 99 - EK III - A.E. 429 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Y A P I E L E M A N L A R I

Y A P I E L E M A N L A R I ADİL ALTUNDAL Ocak 2012 Y A P I E L E M A N L A R I Taşıyıcı Betonarme Yapı Elemanları, betonarme yapıyı meydana getiren, düşey ve yatay yükleri taşıyan elemanlardır. Bunlar hesap sırasına göre Döşemeler,

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

DÖŞEMELER eme tipleri: 1. Kirişli döşeme: Kirişsiz döşeme: Dişli (nervürlü) döşeme: Asmolen döşeme: Kaset (ızgara) kiriş döşeme:

DÖŞEMELER eme tipleri: 1. Kirişli döşeme: Kirişsiz döşeme: Dişli (nervürlü) döşeme: Asmolen döşeme: Kaset (ızgara) kiriş döşeme: DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: 1. Kirişli döşeme

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri NĠSAN 2014 T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Detaylı

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No :

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : Staj Türü : Staj Yeri : [ Ay, Yıl ] T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KOLON APLİKASYON VE DONATI PLANI ÇİZİMİ 582YIM465

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KOLON APLİKASYON VE DONATI PLANI ÇİZİMİ 582YIM465 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KOLON APLİKASYON VE DONATI PLANI ÇİZİMİ 582YIM465 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

BETONARME BĠNA TASARIMI

BETONARME BĠNA TASARIMI BETONARME BĠNA TASARIMI (ZEMĠN KAT TAVANI DÖġEME HESABI) Adı Soyadı Öğrenci No : L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar DiĢli DöĢeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 7,8,9 C30/

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ

1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ 1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ (25.10.1994 - R.G. 120 - EK III - A.E. 542 Sayılı Yönetmelik) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI T.C SAKARYA ÜİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ TASARIMI DAIŞMA: Prof. Adil Altundal KOU: Çok katlı betonarme bir yapının her iki yönde deprem hesabı yapılarak kolon

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇEKME ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI KİRİŞLER (KAFES KİRİŞLER) ÇEKME ÇUBUKLARI ve EKLERİ Boylama ekseni doğrultusunda çekme kuvveti taşıyan

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER:

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: Her Teknik Elemanın Bilmesi Gereken Genel Bilgiler TEMEL BĐLGĐLER HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: KOLON DEMĐR BOYLARININ BETON TABLADAN YUKARI UZUNLUĞU = 40 X DEMĐR ÇAPI 1m3 BETON =

Detaylı

01.10.2012 BETONARME II DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU

01.10.2012 BETONARME II DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU 01.10.01 BETONARME II DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU 1 Döşemeler, iki boyutlu plak taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Taşıdıkları yükleri çevre taşıyıcı duvarlara veya kirişlere iletirler. Doğrudan kolonlara mesnetli

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Genel Kullanım 1 PROBINA Orion (Bina Sistemleri 3-boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi-Dizaynı-Çizimi)

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı