Arş.Gör Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arş.Gör Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"

Transkript

1 PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (MİY): KARS İLİ MERKEZ KOBİ'LERİNDE KARŞILAŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ CUSTOMER RELATIONSHİP MANAGEMENT AS A MARKETING STRATEGY: PROBLEMS ENCOUNTERED BY SMALL AND MEDIUM SİZE FIRMS OF CENTRAL KARS, AND SUGGESTİONS TO THEİR SOLUTİONS. Arş.Gör Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖZET KOBİ'lerin rekabetinde müşteri ilişkileri ve yönetimi, yadsınmaz bir pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü işletmeler müşteri ilişkilerini yöneterek hem büyüme amacını, hem de misyonlarını gerçekleştirirler. Ancak KOBİ'lerin doğasından kaynaklanan doğal olmayan sorunlara bağlı olarak MİY'in, uygulaması zor, hatta olanaksızlığından söz edilmektedir. MİY'in başarısını engelleyen bu sorunlar genelde pazarlama ekseninde düşünülse de, finansman, insan kaynakları gibi makro ölçekli; ya da bilgi/beceri yetersizliği, yönetim ve örgüt kaynaklı mikro ölçekli de düşünülmektedir. Kaldı ki, sınırlı donanıma, yeteneğe, beceriye sahip KOBİ'lerin kendiliğinden sorunlara çözüm üretmeleri oldukça zordur. Bu çalışma Kars ili merkezinde yer alan KOBİ'lerin rekabetinde MİY pazarlama stratejisinin başarıyla uygulanmasını engelleyen sorunları tespit etmeye, sorunların etkileşimine ve tepkimesine bağlı, öngörülen/öngörülecek çözümlerine stratejik bakış açısı oluşturma hedeflenmektedir. ABSTRACT The customer relatıonship and management in KOBİ's rivalry accur as a marketing strategy. Because vompanies perform both their development aims and mission through managing customer relatıonship. But, according to the unnatural problems caused by KOBİ's nature, it is thought that the application of MİY is hard, or even impossible. Although these problems, hindering the success of MİY, are generally thought in the focus 1

2 of marketing, these problems are also considered in macro criteria, such as financing and human resource;or in micro criteria, such as the inefficiency in obtaining information and skill, managing and organisation. It is guite difficult for KOBİ's which have limited equipment, skills for and capabilities, to create solutions on their owns. This study aims in determining the problems, which block the application of MİY marketing strategy succesfully, and forming a strategic point of view to the foreseen/foreseeing solutions up to cause and effect relatıonship existing KOBİ's rivalry in the centre of KARS city. GİRİŞ KOBİ'ler ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinde önemli bir işleve sahiptir. Bu öneme bağlı olarak, bir çok sorunlarla karşılaşan KOBİ'lerin önemli dar boğazda oldukları da bilinmektedir. Özellikle pazarlama-finansman ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında kendini gösteren bu sorunların çözümü de stratejik bir önem arz etmektedir. Bu çalışma ile öncelikle Kars ili KOBİ'lerin durumunu ortaya koymak, karşılaştıkları sorunları MİY ekseninde tespit etmek ve çözümüne ilişkin stratejik yönelim sağlamak amaçlanmaktadır. 1. KOBİ'ler Hakkında Genel Bilgiler '''' Artan rekabete bağlı olarak dünya ekonomisinin büyümesi, müşteri/pazar ihtiyaç ve isteklerinin hızlı, etkin ve etkili karşılama gerekliliği, büyük işletmelerin küçülerek büyüme ya da pazarlarda hızlı ve verimli olmalarını zorunlu bırakmıştır(naısbıtt,1994,s. 218). Çoğu işletme buna yönelik faaliyet ve çalışmalara hız vererek, ölçek avantajları amaçlamaktadır. Dolayısıyla KOBİ'lerin buradaki konumları özellikle küresel pazar/pazarlarda müşterilerin tercih farklarını süratli bir şekilde algılayıp, karşılık vermeleri; böylece, rekabetçi üstünlüğe sahip olma istekleri açısından değerlendirilmektedir. KOBİ'lerin ülke üretiminin, istihdamının, ihracatının büyük bir kısmını gerçekleştiriyor olması, KOBİ'leri ekonomik, sosyal ve politik alanlarda önemli hale getirmektedir. Kaldı ki, KOBİ'ler ülke ekonomilerinin olduğu kadar dünya ekonomisinin dinamik ve rekabet gücü yüksek olan tarafını oluşturmaktadır(cinel, 1994,s ). Özellikle 21.yy.da kendine geniş bir anlam bulan KOBİ'ler, bilgi toplumu ve küreselleşme ile ulusal ekonomilerinin kalkınmasında sürükleyici kesim olarak vazgeçilmez 2

3 unsurlardan biri haline gelmiştir. Diğer bir deyişle KOBİ'ler ekonomik ve teknolojik gelişmenin sonucu olarak önemli olduğuna inanılan bir olgu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle KOBİ'ler bugün olduğu gibi gelecekte de, dünya ekonomik, sosyal ve politik gündeminin en önemli konusu haline geleceği yönünde düşüncelere can vermektedir. KOBİ'lerin tanımındaki kargaşaya rağmen, öneminin her geçen gün artması, tanımlamada ölçütlerin net olarak ortaya konulmasını gerektirmektedir. Yani, KOBİ'ler ile büyük işletmeler arasındaki çizgilerin ne olduğunun belirlenmesi gerekir(tanyaç, 1995,s ). Genel olarak KOBİ'ler istihdam edilen kişi sayısına göre tanımlanmaktadır. *Buna göre farklı tanımlar yapılmaktadır. Farklılığı istihdam edilen kişi sayısı karakterize etmektedir. Dolayısıyla evrensel bir tanım yapmak olanaksızdır. Fakat kişi çalışan işletmeleri KOBİ olarak tanımlama geleneksel olarak kabul edilmiştir. Ancak küçülerek büyümenin yaygın olarak kullanılması ile birlikte, bu yaklaşımın yetersiz kalacağı kesindir. Bu durumda satış cirosunun daha objektif bir ölçüt olacağı söylenebilir. KOBİ'ler ekonomik, sosyal ve politik alanda önemli manipülasyon olarak görülmektedir. Bu KOBİ'lerin esnek ve dinamik yapılarından kaynaklanmaktadır.yani KOBİ'ler müşteri/pazar ihtiyaçlarını en hızlı ve en etkin şekilde karşılayan, dinamik organizasyonlar olarak ekonominin en canlı tarafını destekler. Diğer yandan KOBİ'lerden bireyin ekonomik ve politik özgürlüğü ile bütünleşen, bireysel yaratıcılık ve girişimcilik motifine dayalı küresel bir düşünceyi karşılayan önemli bir işleve sahiptir.çünkü küresel perspektif, KOBİ'lerin bu özellikleri ile örtüşmektedir. Kaldı ki, müşteri/pazar ihtiyaç ve istekleri hızlı ve etkili karşılanmıyorsa ya da küresel pazarlarda küresel normlarda faaliyet ve çalışma gösterilmiyorsa, rekabetçi yapının oluşturulmasında oldukça büyük zorluklarla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle KOBİ'ler, araştırıcı, yenilikçi, yaratıcı yeni girişimlerin yaratılması ve geliştirilmesine ilişkin ekonomik, sosyal ve politik gelişmenin en güçlü dinamiklerinden biri ve dinamizmin ana kaynağıdır. Yani KOBİ'ler genel hatları ile, ekonomide ve sosyal hayatta, girişimcilik potansiyelini harekete geçiren, hızlı, esnek olma özellikleri ile pazarlardaki değişmeleri zamanında karşılayan, ana 3

4 sanayii destekleyen ve entegre bir yapının oluşmasını sağlayan bir işlev görmektedir. Bu açıdan KOBİ olgusu dünün sanayi toplumunun ve yarının bilgi toplumunun ürünüdür. Diğer bir deyişle KOBİ'ler, yeni girişimcilik olgusunun yaratılması ekonominin rekabetçi gücünün artırılmasında önemli bir dinamiktir (Müftüoğlu,1993,s ). Kısaca KOBİ'ler, ekonomik hayatın temel unsurları olarak, sosyal boyutta gelir dağılımının düzenlenmesi, eşit fırsat ve olanakların tanınması, geri kalmış bölgelerin gelişmesinde önemli misyon üstlenmektedirler. Politik boyutta da, ekonominin demokratikleşmesi, politik istikrarın sağlanması ve katılımcı anlayışın gelişmesinde güçlü bir katalizör olarak görev yapmaktadır. Buna göre KOBİ işlevleri şöyle sıralanabilir:(dpt,1993,s ). - Pazar/müşteri istek ve ihtiyaçların anında- karşılanmasında etkinlik sağlar, - Pazar/müşteriye yakınlıkları dolayısıyla farklı ilişki içinde bulunması, uzmanlaşma ve yeniliğe uymada etkinlik sağlar, - Pazarda denge işlevi görür, - Fırsat maliyeti üstünlüğü yaratır, - Mesleki eğitim ve istihdam olanağı sağlar, - Girişimciliği ya da insan kaynaklarını geliştirmeyi sağlar, - Pazar yaratılmasında önemli bir katalizör görevi görür, - Ekonomide istikrarı sağlar. Değişen çevre koşullarına karşın, KOBİ'ler tepki esnekliği ne sahip bir nitelik ortaya koymaktadırlar. Yapıları gereği, esnek ve yalın bir organizasyona sahip olan KOBİ'ler, pazar/müşteri tercih farklılıklarına etkin cevap verme olanağı yüksektir. Genel olarak KOBİ'ler: - Pazarlarda değişikliği algılayan ve tercih farklılıklarını etkin bir şekilde karşılamaktadır, - Yeniliklere daha yatkındır ve sorunların çözümünde daha etkilidir, - Pazarlardaki üretim boşluklarını doldurmada ataktır; dolayısıyla rekabetin yoğunlaşması ile kalite ve verimliliğin artmasını sağlar, - Organizasyon içinde etkin ve yakın ilişkiler sayesinde eşgüdümleme kolaylığına sahiptir, - Çalışanların güdülenmesinde, moralite derecesinin yükselmesinde, kalite ve verimli çalışma konusunda daha üstündür, 4

5 - Bürokrasi ve katı bir planlamadan uzak faaliyet ve çalışmalarını gerçekleştirir; böylece katılımcı, etkin kararların alınmasında belirli bir üstünlüğe sahip olmaktadır, - Büyük ölçekli işletmelerin tamamlayıcısı olarak, kaynakların rasyonel kullanılmasında oldukça büyük önem taşır. Şiddeti artan küresel rekabette, daha etkin, daha verimli, daha esnek ve kaynaklara daha kolay ulaşma konusunda KOBİ'lerin önemi hızla artmaktadır. Çünkü özellikle rekabetçi üstünlük için müşteri/pazar ihtiyaç ve isteklerinin etkin olarak karşılanabilmesi, ancak KOBİ'lerin yeni üretim/pazarlama gerçeklerine uygun faaliyet ve çalışmaları ile olası görülmektedir. 5

6 Dünyada farklı KOBİ tanımları, genellikle ülkelerin sektörel ve bölgesel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Yani sektörden sektöre, bölgeden bölgeye KOBİ'ler farklılık gösterir. Dünyada KOBİ'lere ilişkin tanımlardaki benzersizliğe ve muğlaklığa rağmen, KOBİ'ler tüm dünyada ekonomik, sosyal ve politik yapının vazgeçilmez unsuru olmaktadır. Diğer bir deyişle, genel ve evrensel bir tanımının yapılmasında zorlanan KOBİ'ler, işlevsel olarak ekonomiye, sosyal ve politik hayata katkıları itibariyle tanımdan ziyade yarattıkları katma değer açısından değerlendirilmesi en uygun davranış olmaktadır. Fakat genel olarak dünyadaki KOBİ'lerin şu üç karakteristiği kabul görmüştür: - Fiziksel olarak nispeten küçüktür, - İşletmeler çoğu kez ortakları veya sahipleri tarafından bizzat yönetilir, - Otonomi ve özerkliğe sahiptir. Bu karakteristikleri ile bir tanım vermek gerekirse KOBİ'ler, küresel ölçekte düşük payını geliştirmeye yönelik faaliyet gösteren, otonomi ve özerklikleri yapılarından kaynaklanan ve yönetimleri bizzat ortakları veya sahipleri tarafından gerçekleştirilen işletmelerdir. Bu tanıma istihdam edilen kişilerin sayısı, yıllık ciro ve net taşınmazlar ile sermaye gibi ölçütler eklenerek genişletilmesi mümkündür. Fakat yapılan tanımlarda yeknesaklık sağlanması zor olacaktır. Değerleme ABD Almanya Japonya % İngiltere G.Kore Türkiye % Unsurları/Ülkeler % % % % İşletme Oranı İstihdam Oranı Yatırım Payı Üretim Payı İhracat Payı Kredi Payı NOT: İhracat Payı KOBİ'lerin sadece dolaysız ihracatını kapsamaktadır. KAYNAK: KOSGEB 1993 Yılı Çalışma Programı, (Ankara: 1993), s. 17; Ayrıca Bkz. Çok Ortaklı Dış Ticaret Şirketleri, (BİS Tekstil Ya. İstanbul: 1993) s. 66. Tablo 1'de de görüldüğü gibi genel olarak dünyada KOBİ'lerin toplam işletmelere oranı % 95, istihdam oranı %50, üretim payları %50, ihracat payları da %30 civarındadır. Daha somut olarak söylemek gerekirse, KOBİ'ler tüm dünyada istihdam ve üretimin ana kaynağını oluşturmaktadır. Örneğin 6

7 ABD'de %50, Almanya'da %64, Japonya'da %81 istihdam olanağı sağlamaktadırlar(kıldırgıcı,1995,s ). Türk ekonomik yapısında ve sosyal dokusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin çok önemli bir yeri vardır. Türkiye de küçük işletmeler toplam işletmelerin yaklaşık %98 'ini oluşturarak çok büyük bir yer tutmaktadır(melemen,2001,s. 62). Buna rağmen Türk ekonomisinin her geçen gün ağırlaşan ekonomik sorunların faturasını da bugün en çok KOBİ'ler ödemektedir. KOBİ'lerin Türk ekonomisinin temel unsuru olduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte, belki de bilerek gözden kaçırılan husus, KOBİ'lerin aynı zamanda Türk ekonomisinin yapısal sorunlarının karakteristiklerini en fazla taşıyan ve konjüktürel ekonomik sorunlardan en fazla etkilenen aktörlerinden birisi olduğudur. Türkiye'de KOBİ'lerin önemi tanımdaki farklılıklara yansımıştır. Yani KOBİ kavramı konusunda ortak bir tanım verme gayretleri oldukça fazladır. Yine de Türkiye'de KOBİ kavramı tanımı konusunda henüz yeknesaklık sağlanamamıştır. Örneğin İSO 1985 yılındaki ilgili bir çalışmasında KOBİ'leri kişi çalıştıran işletmeler olarak tanımlarken, DİE'nin 1995 yılındaki çalışmasında kişi çalıştıran işletmeler küçük, kişi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletme olarak suni bir ayrım yaratarak KOBİ'lere tanım vermeye çalışmışlardır. Benzer bir çalışmada KOSGEB tarafından kişi çalıştıran işletmeler, TOSYÖV'e göre de, kişi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de KOBİ'lerin sayısının gün geçtikçe artması ve ekonomideki payının yükselmesi, kavramın tanımındaki çabaların önemini hızla artırmaktadır. Çünkü son DİE rakamlarına göre, işletmenin 7.834'ünde çalışanların sayısı 200 ve altıdır. Bu muğlaklığın, yapısal olumsuzlukları ortadan kaldırmaktan uzak oluşu, olumsuzlukları daha da pekiştirmiştir. Oysa, rekabette küresel normları yakalayan işletmeler, varlıklarını ve etkinliklerini sürdürmektedir. Ülkemiz imalat işletmelerinin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'ler, imalat işletmelerinin % 98,8'ini oluşturmaktadır. Bu açıdan ekonomide imalat sanayinin temel dinamiği KOBİ'lerdir. Dolayısıyla ilgili politika ve stratejiler daha ziyade KOBİ'lere ivme 7

8 kazandırmaya yöneliktir. Toplam istihdamın % 45,6'sında ve katma değerin % 38'inde pay sahibi olmaktadır. Üretimin dörtte birini (% 37,7) yaratan KOBİ'ler, buna karşılık ihracat payı (% 8) açısından hayli düşük bir görünüm göstermektedir. Bu pay yan sanayi katkısı ile birlikte % civarına ulaşmaktadır(güngör, 1996,s. 2). 2. Pazarlama Stratejisi Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi İşletme pazarlama stratejisi olarak müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), müşterilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artmasına bağlı olarak isteklerinin değişimi, ortaya çıkan yeni pazarlama teorileri ve mevcut teknolojilerin birleşimi önemli bir değişimin altını çizmektedir. MİY, ister istemez işi muhafaza etmek, kazanmak ve büyümek için en iyi alternatif olarak işletmelerin karşısına çıkmaktadır. KOBİ'lerin daha esnek bir yapıya sahip oldukları ve pazar koşullarındaki değişmelere kolayca uyum sağladıkları düşünülürse KOBİ'lerin müşteri ilişkileri yönetimini daha kolay uygulama imkanına sahip oldukları görülür. Çünkü KOBİ'ler müşteriyle doğrudan pazarlama yolu ile satış yaparlar bu da işletme ve müşteri arasındaki bire bir ilişkiyi güven esasına dayalı bir ilişki şekline dönüştürerek müşterilerin bağlılığını artırabilir,ve böylece müşteri merkezli bir örgüt yapısının oluşması diğer işletmelere nazaran daha kolaydır. Müşteri merkezlilik müşteriye ilişkin tüm stratejilerde, müşteriden hareket etmeyi ve bu sayede ihtiyaç/isteklerini tatmin etmeyi içerir(papatya-papatya). KOBİ'lerin müşteri merkezlilik ekseninde hareket etmeleri sayesinde müşteriye özel ürünler sunabilme ve müşterilerin taleplerine daha kolay ve hızlı bir şekilde yanıt verebilme imkanına ulaşacaklardır. Müşteri ile ilişkilerde şu dört MİY pazarlama stratejisi KOBİ'lerin değerinin artmasına ve büyümelerine katkılarda bulunacaktır.bunlar(kırım, 2001, s. 53). (a) İşletmeyi terk etmiş olan müşterileri geri kazanma (win-back), (b) Müşteriler nezdinde sadakat yaratma (loyalty), (c) Yeni müşteri bulma (prospecting), (d) Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış yapma (cros-selling). Artık geleneksel pazarlama yolu ile müşteri bulmak ve bu yolla karlılığı artırmak büyük ölçüde gücünü yitirmiştir. Asıl yapılması gereken,işletmeyi terk edecek olan müşterilerin bu davranışta bulunmalarını önlemek, mevcutları elde tutabilmek, bu müşterilere daha fazla satabilmek ve sadece ondan sonra yenilerini bulabilmeğe çaba harcamaktır. Bu pazarlama stratejisi yoğun rekabet ortamında bir çok zorluklarla karşılaşan KOBİ'lere bir üstünlük sağlayacaktır. Bütün bu çalışmaları yapabilmek 8

9 ancak müşteri merkezli bir örgüt yapısıyla mümkün olacaktır. MİY sistemi, zaman yönetiminden satış yönetimine, e-pazarlamadan iş zekasına kadar bir çok fonksiyonun gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyar. Tüm bu fonksiyonlar birbiri ile entegre bir şekilde çalışacak teknolojik altyapıları da beraberinde getirecektir. Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç MİY'nin insan+süreç+teknoloji olgusu olduğudur (İnfomag,2001,s.61). KOBİ'lerin küresel pazarda değişen müşteri ihtiyaçlarına anında ve hızlı bir şekilde karşılık verebilmesi ancak, müşterilerle kurulmuş yakın ilişkiler sayesinde olmaktadır. KOBİ'lerin tüm örgüt yapısı da bu doğrultuda şekillenmesi doğaldır; ancak, örgütteki yönetici ve işgörenlerin müşteri ilişkileri hakkında bilgilendirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü buradaki en önemli eksiklik müşteri ilişkilerindeki bilgi/beceri yoksunluğudur. Öyle ki, bir zamanların ne üretirsem satarım anlayışı yerini, müşteri ne isterse onu alır şeklinde bir düşünce egemenliği söz konusudur (Papatya-Papatya, 2001). KOBİ'lerin esnek bir yapıya sahip olmalarının verdiği bir avantajla MİY, rekabette önemli bir avantaj yaratacaktır. 2.1 Pazarlama Stratejileri Kaybedilen Müşterileri Geri Kazanma Müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmede önemli olan faktörlerden biride işi başlangıçta doğru yapmaktır. En iyi kuruluşlar için bile hizmet aksamalarının ve hataların olması kaçınılmazdır. Hizmet müşterinin önünde gerçekleştiğinden hataları gizlemek de hemen hemen olanaksızdır. Bu stratejiyi en iyi şekilde kullanmak isteyen KOBİ'lerin iyi bir örgüt yapısına ve eğitimli personele ihtiyacı vardır. Sorunu çözümlenen müşteri büyük olasılıkla sadık bir müşteri olmaya devam edecektir. KOBİ'lerin yapması gereken her müşterinin kişiliğine uygun iletişim kullanılması gerekmektedir. Gerek iletişim alışkanlıklarının kazandırılması gerekse kendisine verilecek sorumlulukları yerine getirebilmek için müşteriyle yüz yüze gelen personelin eğitim programlarından geçmiş olması gerekir. KOBİ'lerin personeline verebileceği bir çok eğitim programı söz konusudur. Bunlardan en yaygın olanları ise şunlardır;(odabaşı, 2000,s. 130). Müşteri Hizmeti; Örgüt politikaları,sistemleri ve süreçleri Ekip Oluşturma: Etkin ve kendini yürüten ekiplerin geliştirilmesi 9

10 İletişim Becerileri: Etkili konuşma,anlama ve dinleme Bu programlar sayesinde personelin geliştirilmesi sağlanmış olur Müşteri Sadakati Yaratma Değişen teknolojik ve rekabet şartlarının bir uzantısı olarak günümüzün müşterileri de büyük değişiklikler göstermektedir. Pazarlamada oluşan büyük değişiklikler müşteri ilişkilerini ön plana çıkarmıştır. Müşteri ilişkileri çerçevesinde oluşturulan müşteri sadakati kavramı tekrar satın alma sıklığı veya benzer malı satın alma hacmi şeklinde tanımlanmaktadır. KOBİ'lerin yapıları itibariyle sürekli müşterilerle kurdukları birincil ilişkiler sayesinde bu pazarlama stratejisini uygulamaları daha kolaydır. Bu pazarlama stratejisi ile KOBİ'ler sahip oldukları potansiyel müşterilere daha çok ürün/hizmet pazarlayabilecekler ve yakın ilişkiler sonucu onların değişen isteklerine daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verebileceklerdir Yeni Müşteriler Bulma Küresel pazar/pazarda yeni müşteriler bulmak bir hayli zorlaşmıştır. KOBİ'ler bunu ancak MİY'yi etkili şekilde kullanarak yapabilirler. MİY'yi verimli kullanmasını bilen KOBİ'ler mevcut ve potansiyel müşterileri örgüt bünyesine kazandırarak yeni bir müşteri kitlesine sahip olurlar. Etkin bir şekilde geliştirilen MİY küresel boyutta faaliyet gösteren KOBİ'lere rakiplerine karşın bir üstünlük sağlayacaktır. Büyük işletmelerin yapılarındaki hantallık etkin karar alma mekanizmalarının ağır çalışması ve müşteriler ile oluşturulan ikincil ilişkiler onların MİY'yi etkin şekilde kullanmasını güçleştirir. Ama KOBİ'lerin esnek yapıları bire bir müşteri ilişkileri onları bu süreci etkili kullanmalarına olanak verir Müşterilere Çapraz Satış Yapma MİY'nin en temel amaçlarından birisi müşteriyi yaşam boyu elde tutmak,onu tanıyarak değişen ihtiyaçlarına göre daha farklı neler satabilirizi düşünmek. Yani çapraz satış olanaklarını artırmaktır. KOBİ'ler müşterilerle ilişkileri sayesinde onların ihtiyaçlarını ihtiyaç duydukları diğer ürünleri de üreterek onlara daha fazla katkı sağlayarak hayatlarını kolaylaştırabilirler. Kendilerine sunulan hizmetten memnun olan müşterilerin işletmelere bağlığı da sağlanmış olacaktır. 10

11 3. Kars İşletmeciliği ve KOBİ'ler 3.1 Ardalanı: Kars İlinin Konumlandırılması Kars ili Doğu Anadolu Bölgesinin Kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadır. Yüzölçümü 9442 km2 olan il Ülke alanının %1.2'sini kapsamaktadır. Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının %51'i platolarla,%19'u ovalarda,%30'lık kısmı ise dağlık ve tepelik alanlarla kaplıdır. Toplam tarım arazisi olup;%36.3'ü tarım arazisi,%34.7'si çayır ve mera,%3.3'ü ormanlık arazi ve %25.7'si yerleşim alanı ve kullanılmayan alan olarak belirlenmektedir. İklim olarak denizlerden sıra dağlarla ayrılmasından dolayı soğuk ve serttir. Ayrıca Kars ili genç bir nüfusa sahiptir. İlde okur yazarlık oranı %96.4 civarındadır. Bu,okulsuz yerleşim biriminin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Kafkas Üniversitesi ile il oldukça önemli ekonomik,sosyal ve politik gelişme ivmesine yakalanmıştır. Şu an 5 fakülte, 3 yüksekokul,5 meslek yüksekokulu,3 enstitü,1 hayvancılık araştırma uygulama merkezi,1eğitim uygulama araştırma merkezi,1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi araştırma merkezi (kuruluş aşamasında) ile toplam 19 merkezde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik olarak 342 personel çalışmakta; 5500 civarında öğrenci istihdam etmektedir. Ulaşımın kara,demiryolu ve hava yolu ile sağlanan ilde Hopa limanından İran'a kadar giden transit kara yolu il toprakları üzerinden geçmektedir. Bu durum taşımacılıkta il'e büyük avantajlar sağlamaktadır. İlin kültürel ve tarihsel konumu M.Ö devirlere uzandığından o yıllardan beri yaşayan halkın tüm kültür özelliklerini taşımaktadır. Bu süreç Hitit,Urartu,İskit,Roma,Bizans,Ermeni ve Selçuklu uygarlıklarına kadar gitmektedir. Ekonomik gelişme vasat fakat gelişme potansiyeline sahip illerdendir. İl genç nüfus ve yerel bir takım üstünlüklere sahip olsa da sanayileşme konusunda vasatın üstüne çıkamamıştır. Dolayısıyla ekonomisi tarıma ve hayvancılığa yönelim göstermiştir. Mevcut sanayide tarım ve hayvancılığa yöneliktir. 11

12 3.2 Kars İşletmeciliğin Genel Olarak Değerlendirilmesi Kars ili geniş bir arazi yapısına sahiptir. Bu nedenle ilde tarım sektörü daha çok hayvancılığa dayanmaktadır.bu yüzden ilde yaylacılık yaygındır geleneksel yaylacılık yönteminin ve canlı hayvan ticaretinin yaygınlığı nedeniyle hayvansal ürün miktarı düşüktür. İl topraklarının %36.3ü tarım arazisi, %34.7'sinin çayır ve mera olması nedeniyle tarımdan ziyade hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimi bölgenin en önemli gelir kaynağıdır. İl'de değişik iklim ve toprak şartları mevcut olduğundan,tarım yapısı da bir birine göre farklılıklar göstermektedir. İlin güneyinde yer alan ilçelerin rakımı düşük ve sulu olması nedeniyle ziraat oldukça verimlidir. Kuzey kısmında ise rakım yüksek,ikliminin sert ve soğuk,arazinin dağlık olması nedeniyle Arpa ve Buğday dışında bir şey yetişmemektedir. İlde hektarlık alanda çam ağaçlarıyla kaplı orman bulunmaktadır. Ayrıca ilde;%63.84 Hububat,%1.44 Endüstri bitkileri, %5.17 Yem bitkileri,%0.02 Bakliyat ekilmektedir,nadasa bırakılan alan ise, %28.73'tür. İl ve ilçeler madencilik bakımından zengin bir yapıya sahiptir. İlin en önemli madenleri; Perit, Asbert, Arsenik, Manyezit, Altın, Civa, Kalay, Krom, Demir, Kaya Tuzu, Pomza Madeni, Alçı Taşı yatakları ve Aleminyum gibi madenler ilde ve ilçelerde çıkarılmaktadır. İlde taşa toprağa dayalı faaliyet gösteren çimento, şeker,yem,un,tuz,değirmen taşı fabrikaları bulunmaktadır. İl sanayileşme politikası ve hedeflerine paralel olarak,kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili önemli teşvik tedbirlerinin uygulanmasının yanısıra yol,elektrik,su ve haberleşme konusundaki eksikliklerin giderilmesine hız verilmiştir. Teşvik tedbirleri ile desteklenen özel sektör tarafından beklenen imalat sanayi yatırımları henüz istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. İlde ticaret ve sanayi odası, ziraat odası, esnaf ve küçük sanatkar odaları birliği vardır. İl genelinde kooperatifçilik faaliyetleri yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle tarım ve yapı alanındaki kooperatifler önem taşımaktadır. İl genelinde 93 adet tarımsal kalkınma kooperatifi, 22 adet tarım satış kooperatifi, 1 adet su ürünleri kooperatifi vardır. 12

13 4. Uygulama: Kars İli Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik ve Müşteri ilişkileri Sorunları ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim Kars ili GSYİH katkıları açısından 79 ile göre yapılan çalışmada 67 sırada yer almaktadır. Dolayısıyla ilin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olması, ve bu sektörlerin sanayiye göre daha düşük katma değer üretmesi, gelir düzeyini düşürmektedir. Ayrıca il sermaye birikiminin yatırıma dönüşmemesi, sermayenin il dışına kaçması, gerekli sanayi atılımının yapılamamasına neden olmaktadır. Fakat gerek kaynak, gerekse kaynakların etkin ve verimli kullanması açısından potansiyel gelişme olanağı bulunmaktadır. Üniversite, sosyokültürel düzeyde önemli bir dinamik olmaktadır. 4.1 Uygulamanın Kapsamı ve Yöntemi Kars ili KOBİ'lerinin işletmecilik ve müşteri ilişkileri sorunlarını saptamak ve rekabet güçlerini belirlemek ve çözüm yönelimi vermek amacıyla, Kars Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 107 KOBİ içinden tesadüfi seçilmiş 40 KOBİ incelenmiştir.* Uygulama Tepe yönetim ve yöneticileri ile derinlemesine mülakat tekniğinden yararlanılarak yapılmıştır Uygulama Bulguları ve Değerlendirilmesi Karşılaşılan Sorunlar Kars KOBİ'lerinin rekabette karşı karşıya kaldıkları sorunlar gerçek anlamda işlevlerini tam olarak belirleyememeleri ve müşteri ilişkilerinde bilgi/beceri yetersizliği,yönetim ve örgüt kaynaklı mikro nitelikteki faktörler olmaktadır. Bu sorunların kaynakları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Aynı zamanda bu sorunlar ve sorunun kaynakları KOBİ'lerin stratejileri de belirleyen temel ölçüt olmaktadır. Finansal Sorunların kaynakları Sorunlar Açıklama Kredi kullanma maliyetinin yüksekliği satış Bir çok işletme kredi kullanma maliyetinin çok karlılığının düşüklüğü işletme sermayesinin yokluğu fazla olması nedeniyle bankalarla işbirliği içine ve özkaynak kıtlığı. Alacakların tahsil zorluğu, girmemektedir. Enflasyonist çevre koşullarının da işetme sahiplerinin finansal yönetim açısından bilgi etkisi olduğu bilinmektedir. Bankaların sağlam noksanlığı, mali piyasaların gelişmemişliği ve finansal yapılı şirketleri tercih etmeleri KOBİ'lerin Diğerleri zamanında kredi alamaması ve Diğerleri 13

14 Yönetsel Organizasyonel sorunların kaynakları Sorunlar Açıklama Geleneksellikte ısrar. Profesyonel işgügü İşbirliğine olan inançsızlık ve babadan gelme bir çalıştırmada ölçek yetersizliği. Küresel ölçüde alışkanlık ile sermaye ve riski paylaşmama tüm yapılanmama. Yetersiz enformasyon ve sektörlerde kendini göstermektedir. Buna bağlı olarak girişimcilik ile yöneticiliğin aynı kişide toplanması, yetki devretmeme, merkeziyetçi yapılanma. bütün kararlarda odak noktası olma ve Diğerleri. Pazarlama sorunlarının kaynakları Sorunlar Açıklama Pazarlama bilgi/beceri eksikliği.nitelikli pazarlama Genellikle tüm sektörlerde pazarlamanın kendi elemanları eksikliği.geleneksel pazarlama anlayışı. elemanları tarafından yapılması önemli bir sorun Yetersiz ar-ge faaliyetleri. Hedef pazarların olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlamanın araştırılmaması ve dış pazarlarla ilgili bilginin doğasındaki dinamizmi takip edememe ve Diğerleri. sağlanamaması.iç piyasanın yeterliliği.satış artırıcı çalışmaların külfetli olması ve Diğerleri. İşgören, Üretim ve Kapasite Sorunlarının kaynakları Sorunlar Açıklama Nitelikli işgücü. Üretim kapasitesinin sınırlı Tüm sektör dallarında nitelikli işgücü sorunu söz olması.işgücü maliyetleri. Hammadde tedariki konusu; eski teknoloji ile üretimin maliyetleri ve.teknoloji yetersizliği ve/ya transfer teknoloji Diğerleri artırması yeni teknolojiyi takip etmede yetersizlik ve teknoloji transferinin maliyetin yüksek olması Müşteri ilişkilerinde karşılaşılan sorunların kaynakları Sorunlar Açıklama Müşteri ilişkilerini artırıcı tekniklerin Müşterinin artan öneminin kavranamamış olması kullanılamaması, müşterinin artan öneminin KOBİ'lerin bu stratejiyi uygulanmasını kavranamaması müşteri bölümlendirmesinin güçleştirmektedir.nitelikli iş gören yokluğu,iş göreni yapılmaması,değişen ihtiyaçlara anında cevap eğitici programların uygulanmaması. KOBİ'lerin verilememesi, iş görenlerin kalifiye olmaması, müşteriyle ilişkilerinde önemli bir sorun müşterinin eğitim düzeyinin düşüklüğü Diğerleri. oluşturmaktadır. KOBİ'lerin sorunları genel hatları itibariyle şu noktalarda toplanmaktadır:(dpt,1993,s ) - Kredi Bulma ve Kredi Maliyeti: KOBİ'lerin sermaye yapılarının zayıf olması, sermaye ve kredi bulma sorunu, genel olarak öne sürülen projenin niteliğinden ziyade işletme sahibinin teminatının aranması; yanısıra işletme sermaye yetersizliği ya da finansal ve özsermaye kıtlığı, devlet 14

15 kredi ve destekleme paylarının düşük ve yetersizliği ile faizlerin yüksek olması,ülkemizdeki mali piyasaların gelişmemişliği, kredilere karşılık istenilen ipotekleri bir çok KOBİ girişimcisinin karşılayamaması, - Yeni Teknolojiyi Takip Etme Zorluğu ve Atıl Kapasite: Yenilik ya da yeni teknoloji ve buluşları uygulamadaki zorluk veya eski teknoloji ile üretim ve kapasite kullanım oranındaki düşüklük; teknoloji yenileme hızının düşüklüğü, çok hızlı değişen teknolojik yapının gerekli şekilde takip edilememesi, değişen teknolojiye bağlı olarak artan maliyetler, gibi. - Pazarlama Zorluğu: Pazarlama fonksiyonlarını etkili şekilde kullanmama ve geleceğe yönelik projeler üzerinde durulmaması veya yaratılmaması önemsenmeyen pazarlar gibi yetersiz ar-ge faaliyetleri,geleneksel pazarlama anlayışında ısrarcılık, çevre koşullarına bağlı olarak dağıtım kanalı yapısının yeniden şekillendirilmemesi, nitelikli pazarlama elemanlarının yokluğu, gibi. - Müşteri İlişkilerinde Bilgi/Beceri Eksikliği: Müşterinin artan öneminin net olarak anlaşılamaması ve müşteri ilişkilerini yönetmedeki beceri eksikliği, iş görenlerin eğitilmesi için programların uygulanmaması, müşteriye gereken değerin verilmemesi, müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit edememe ve yeni ürünleri ve/ya tamamlayıcı yan ürünleri ortaya çıkararak bunları esas müşterilere sunmada yetersiz kalma, - Pahalı Üretim ve Maliyeti: Üretimin pahalı yapılması ya da pazar/pazarlarda ürün hayat çevrimlerinde ürünün giriş, gelişme, olgunluk ve düşüş dönemlerinin dikkate alınmaması ve dış dünyanın yeterli şekilde takip edilememesi gibi, - Girdi Maliyetlerin Yüksekliği ve Tedarik Zorlukları: Üretimdeki girdi fiyatlarındaki artış ve mal satış fiyatlarının gerektiği ölçüde yükselmemesi ya da yüksek maliyetle üretim, - Yetersiz Enformasyon ve Bilgi Sisteminin Eksikliği: Enformasyon yolları ve teknik konularda bilgilenme zorluğu ya da ekonomik, finansal kriz sinyallerinin zamanında algılanamaması ve bunlara uyumun sağlanmasındaki yetersizlik ile bilgi toplama, derleme ve işleme eksikliği, - Profesyonelleşme Eğilimin Düşük Olması ve Yönetici Profilinin Profesyonellikten Uzak Olması: Yönetim teknikleri ile işletme organizasyonlarının rekabetçi üstünlük ve küresel normlar açısından yetersiz olması ve gerek işletme düzeyinde, gerekse yönetici düzeyinde profesyonelleşmenin olmaması veya profesyonel yönetici istihdam edilmemesi,girişimcilik ile yöneticiliğin aynı kişide toplanması ve bütün kararlarda odak noktası olma ve işletme yapılarında yetkin yöneticilerin gelişmesi için yeterli düzeyde yapılanmama,gibi. 15

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Amaçlı ve planlanmış bir faaliyet sonunda elde edileni nicel ya da nitel olarak tanımlayan bir gösterge. 2 Kurumsal Performansı Belli

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı