Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim Sayı : MART 1972

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972"

Transkript

1 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim MART 1972 PAZAR Sayı : KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve 7470 saydı T. C. Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkmda Kanun Kanun No : 1570 Kabul tarihi : 9/3/1972 Madde 1 4/5/1960 tarih ve 7470 sayüı T. C. Turizm Bankası Kanununun 3, 5, 6, 11, 12, 14 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Merkez : Madde 3 Bankanın merkezi Ankara'dadır. Gerekli görülen yerlerde Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube açahüir. Sermaye : Madde 5 Bankanın sermayesi, her biri TL. kıymetinde ( ) hisseye ayrdmış olarak beşyüz milyon Türk lirasıdır. Bu miktarı 1 misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her birinin ihtiva edeceği hisse miktarı ana sözleşmede gösterilir. Hisse senetleri: Madde 6 Bankanın hisse senetleri (A), (B) ve (C) gruplarına ayrılmış olup, (A) grupu hisse senetleri sermayenin % 51 ini (B) grupu hisse senetleri sermayenin % 39 unu ve (C) grupu hisse senetleri sermayenin % 10 unu temsü eder. (A) grupu hisse senetleri Hazineye, (B) grupu hisse senetleri Hazine ile birlikte bankalarla resmî teşekküllere, (C) grupu hisse senetleri hamiline muharrer olmak üzere diğer özel ve tüzel kişilere tahsis olunmuştur. Hazine hisseleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından temsil olunur. Denetçiler : Madde 11 Bankada (A) grupu hisse senetlerini temsilen 1; (B) ile (C) gruplarım temsilen 1 olmak üzere 2 denetçi bulunur. Denetçiler Genel Kurulca seçilir ve ücretleri bu Kurulca tespit edilir. Madde 12 Banka Yönetim Kurulu; a) Genel Müdür ile teşekkül bünyesinden 2 Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu: b) Maliye Bakanlığınca inha edilecek 1, c) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca inha edilecek 1, olmak üzere 5 üyeden teşekkül eder. Kurul Başkan ve üyelerinin tayin, azü, görev ve sorumlulukları hakkmda 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanun ve bununla ilgui tüzük hükümleri uygulanır. Genel Müdür : Madde 14 Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıdır. Banka, bu kanun Ue diğer mevzuat hükümleri ve İdare Meclisi kararları uyarmca Genel Müdür tarafmdan idare edilir. Teşekkülü, idare ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür temsil eder. Madde 2 4/5/1980 tarih ve 7470 sayıh T. C. Turizm Bankası Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. E Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca malî kaynağı temin edilmek gartiyle Bankaya plan, proje, yatırım gibi işlerde belirli görevler verilebilir. Madde 3 4/5/1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. Ek madde saydı Kanunla Merkez Turizm Komitesine verilmiş turizm kredisi işleriyle, buna ait fon ve bu fonla ilgili olarak İller Bankasına verümiş görev ve yetkiler T. C. Turizm Bankasına devrohınmuştur. Ek madde 2 Turizm sektöründe Turizm Bankasınca verilecek kredilerin ve yapüacak yatırımların ilkeleri; Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca her yıl tespit eduecek turizm politikasının genel ilke ve esasları dışında olamaz. Madde 4 4/5/1960 tarih ve 7470 sayıh T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Ek geçici madde Banka sermayesindeki Hazine hissesi; a) Hazinece Bankaya transfer edilmiş olan fonlardan Hazine alacağının sermayeye mahsuben Bankaya devri suretiyle, b) 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanun uyarmca hazırlanan Bankanın yıllık yatırım ve finansman programlarının gerektirdiği ölçüde bütçeye konulacak ödeneklerden yapılacak ödemelerle karşılanır. Madde 5 22/5/1953 gün ve 6086 saydı Kanunun 16 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 6 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. No Bağlığı T4/3/1972 İlgili Kanunlar : Türkire Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu 10/5/1960 İktisadî Devlet Tesekküdieıriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkımla Kanun Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 22/5/1953 Düstur Tertip Cilt 3 34 Sahif« «Ream! Gaset«Savı

2 SaMfe : 2 (Resmî Gazette) 19 MART 1972 Baza Tekel Maddeleri fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılatın T. C. Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun Kanun No : 1571 Kabul tarihi: 9/3/1972 Madde 1 18/6/1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel maddeleri Batışından elde edilen (bey'iye ücretleri hariç) hâsılat fazlası T. C. Merkez Bankasında İhdas edilecek bir «Deprem Fonu» hesabında toplanır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay içinde elde edüen hâsılat fazlasını, taalluk ettiği ayı takibeden iki ay içerisinde bu fona yatırmakla yükümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7269 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazırlanan sarf yönetmeliği esasları dairesinde münhasıran deprem afetleri için harcanır. Madde 2 Tekel maddeleri fiyatlarına 18/6/1971 tarihinde yapüan zamlar, 6802 sayüı Gider Vergüeri Kanununa göre, tekel maddelerinden alınan İstihsal Vergisinin matrahına dahil edilmez. Geçici madde 1 18/6/1971 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre içinde tekel maddelerinin zamlı fiyatlara göre satışından elde olunan hâsılat fazlası hakkmda da bu kanun hükümleri uygulanır. No. Madde 3 Bu kanun yayımı terihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/3/1972 Ba&heı Sözü gecen Kanon : 7269 Umumî Hayata İMüessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara dair ıkanun 23/5/1959 Düstur Tertip Gaxete San Cilt Sahi fe Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkmda Kanun Kanun No : 1572 Kabul tarihi : 9/3/1972 Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdolunan 30 Nisan 1964 tarihli Sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Sözleşmeye bazı maddelerin eklenmesi hakkındaki 28 Mayıs 1969 tarihli Ek Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 14/3/1972 T. C. BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı İşleri Genel Ankara, 16/3/1972 Müdürlüğü 1/H906 Cumhurbaşkanlığı Yüce Katma Vâki davet üzerine Mart 1972 tarihleri arasmda Amerika Birleşik Devletlerini resmen ziyaret edeceğimden dönüşüme kadar lığa Mülî Savunma Bakanı Ferit Melen'in vekülik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Prof. Dr. N. ERİM TÜRKİYE 1 6 M a r t l g 7 2 CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA lığa İLGl : 16 MART 1972 gün ve ıi/ sayılı yazınız. Vaki davet üzerine, Mart H9T2 tarihleri arasmda AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERl'ni resmen ziyaret edecek olan Prof. Dr. Nihat ERİM'in dönüşüne kadar; lığa, Millî Savunma Bakanı Ferit MELEN'in vekillik etmesi uygundur. C. SUNAY T. C. BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı işleri Genel 1613/1972 Müdürlüğü AfiKara, ıo/j/ıy/z 1/ Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına Vaki davet üzerine Amerika Birleşik Devletlerine yapacağım resmi ziyarette bana refakat edecek olan Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Adalet Bakanı Prof. Suat Bilge'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Prof. Dr. N. ERİM TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI jğ M a r { jgj? ANKARA ÎLGl:,16 MART 1972 gün ve 1/ sayılı yazınız. lığa Prof. Dr. Nihat ERİM'in, vaki davet üzerine, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'ne yapacağı resmî ziyarette kendilerine refakat edecek olan Dışişleri Bakanı Haluk BAYÜLKEN'in dönüşene kadar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Prof. Suat BÎLGEnin vekillik etmesi uygundur. O. SUNAY

3 1 9 MART 1972 (Resmî Gazete) Sahifo : 3 KARARNAME Karar Sayısı: 7/ /6/1971 tarih ve 7/2604 sayılı Kararnameye göre vekâleten tedvir edilmekte bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Nevzat Alptürk'ün atanması; Ticaret Bakanlığının 22/2/1972 tarih ve /820 sayüı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulımoa 4/3/1972 tarihinde kararlaştırılmıştır. Pıof. Dr. N- ERİM Devfot Bakanı D. KİTAPLI Devlet Balkanı A. İ. GÖĞÜS C. SUNAY Devlet Bakanı /. KARAÖZ içişleri Bakamı F- KUBAT Millî Eğit. Bakanı /. ARAR Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı Dr. C. AY KAN Ulaştırma Bakanı R. DANİŞMAN Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı N. DEVRES Dışişleri Bakanı H. BAY ÜLKEN Bayındırlık Bakanı M. ÖZTEKİN Güm, ve Tetkel Bakanı H. ÖZALP Çalışma Bakanı A. R. UZUNER Turizm ve Tanıtma Bakanı E. Y. AKÇAL MaLiye Balkanı S. N. ERGİN Ticaret Bakanı N. TALÛ Taırrm Bakanı Prof. Dr. M. O. DİKMEN Sanayi ve Tekno. Bakanı M. EREZ İmar ve iskân Bakanı S. BİNGÖL Devlet Bakanı Prof. t. ÖZTRAK Adalet Bakanı Prof. S- BİLGE Millî Sa- Balkanı F. MELEN Köy işleri Baıkanı Prof. N. SÖNMEZ Orman Bakanr Prof. S. İNAL Gençlik ve Spor Bakanı A. KARAKÜÇÜK İLÂNLAR Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 1. Esenboğa Hava Limanı personelinin Ankara - Esenboğa Hv. Lm - Ankara arası işe gidiş, gelişlerinin temini için 10 adet otobüsün 2490 sayüı Kanunun 31 inci maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulü ile kiralanacaktır. 2. Beher otobüsün Ankara - Esenboğa Hv. Lm - Ankara arası bir sefer sayılmak suretiyle şartnamesine göre beher seferinin talimini kira ücreti 225,00 (İkiyüzyirmibeş) lira olup geçici teminat tutarı ,00 liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 3. Eksiltme Ankara'da DHMl Genel Müdürlük binası içerisinde bulunan Alım, Satım Komisyonunda 27/3/1972 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat da yapüacaktır. 4. Bu işe ait şartname Ankara'da DHMl Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğünden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden temin edüebilir. 5. Eksütmeye girebilmek için isteklilerin, 1972 yılı Ticaret Odaları belgesi, geçici teminat makbuzu veya mektubunu havi 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtüdiği gibi tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat öncesi bulunan saat a kadar Alım, Satım Komisyonuna makbuz karşılığında vermiş olmalan şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 1955 / 4-3 Gölcük Deniz Teknik Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 1 Müteahhit namı hesabma açık eksiltme ile 72 ton Patates satın alınacaktır. Muhammen bedeli : 118.S0O, lira olup, geçici teminatı : 7.190, liradır. 2 Eksiltmesi 30 Mart 1972 Perşembe günü saat de Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri M. S. B. Ankara, istanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 2104/4-3 Gölcük Deniz Teknik Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 1 Kapalı zarf usulü Üe aşağıda cinsi, miktarı, fiyatı yazılı yedi kalem yazlık sebze satın alınacaktır. Geçici teminatları hizalarında gösterilmiş olup tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi kalem, kalem ayn ayn isteklilere de ihale edüebilir. 2 Eksiltmesi 28 Mart 1972 Sah günü saat de Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi M. S. B. Ankara ve istanbul Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 3 isteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveüne kadar Komisyonumuza vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Fiyatı Tutarı Geç. teminatı Cinsi Miktarı Kuruş Lira Kr. Lira Kr. Taze bakla Kg Semizotu Sakız kabağı Kg Kg , , Dereotu De , 788, Kıvırcık salata Ad , Taze soğan Kg , 630, Maydanoz De TAMAMI , e 2021 / 4-3 Elazığ Garnizon Komutanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : Aşağıda cinsi, tahminî fiyatı, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı askerî madde taşıma işi kapalı zarfla eksiltmesi hizasındaki gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonumuzda, Ankara ve istanbul Levazımı Amirliklerinde görülebihr. isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : Muhtelif askerî madde taşıması, Tahminî fiyatı : Tonu 25 lira, Miktarı : 3000 ton, M. bedeli : , TL., G. teminatı : 5.000, TL., ihale günü : 17 Nisan 1972 Pazartesi günü saat da / 4-4 Bingöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1968/38 Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Rafet Ayazoğlu tarafmdan, davalılar Mehmet Onur ve Hıdır Aydın aleyhine Hâkirnliğimizde açtığı tazminat davasmm yapılan açık duruşmasında : Diyarbakır Aşağı Bağlar Caddesi No. 249 da mukim olduğu bildirilen davalılardan Hıdır Aydın'm adresi meçhul olduğundan 27/10/1971 tarihli celsede Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verümiş olduğundan adresi meçhul davaldardan Hıdır Aydın'ın bu kere duruşmanın atılı ıbulunduğu 4/4/1972 günü saat 9 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2236

4 Sahif e : 4 istanbul îkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 1969/800 Hakim :Fehmi Çağıl 6007 Başkâtip : Emine Özbirten Davacı: Tekel Başmüdürlüğü isamk : Muzaffer Coşkun, Kayseri Felahiye Kepiç Köyü nüfusunda kayıtlı, istanbul'da adresi yok. Suç : Kaçak sigara bulundurmak Suç tarihi : 26/8/1969 Tatbik edilen kanun maddesi : 1177/88-2, 1918/25-3, Son, T. C. K. nun 54/1, 59, 647/4. Cezanın miktarı: İki ay onbeş gün hapis, 25 lira ağır para, hapis cezası: Günü on liradan 750 lira ağır para cezasına tahviline. Karar tarih ve numarası : 21/11/ /800^710 Gıyapta verilen işbu karar, yapüan aramalara rağmen bulunamadığından sanığa tebliği mümkün olamadığı Cihetle 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri uyarmca keyfiyetin Resmî Gazete'de neşren ilânına, aym kanunun 31 inci maddesine tevfikan ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde mahkemeye müracaat etmediği veya adresini bildirmediği takdirde tebliğatm yapılmış sayılmasına 9/2/1972 tarihinde karar verildi. İlânen tebliğ olunur /483 Hâkim : Fehmi Çağıl 6007 Başkâtip : Emine Özbirten Davacı : K H. Sanık : Yakup Güçbilmez, (Mehmet Sait oğlu 1333 D. lu, Lâleli Hayriye Ticariye Caddesi Ortaklar Apartmanı 3 No. da oturur, DE- KA-TE mümessillik sahibi. Suç : Dolandırıcılık Suç tarihi: 25/10/ /11/1966 Mahkememizin kesinleşen 27/6/1968 gün 1966/483 esas sayılı kararı ile mahkûm olduğu yedi ay hapis cezasının infazı, 18/2/1969 tarihine kadar 1000 lira teminat mukabili tehir edilmiş bulunan Yakup Güçbilmıez'in tehir müddeti hitamında cezasmm infazı için müracaatta bulunmadığı Savcılığın yazısı ve merbutu muameleli evraktan anlaşılmakla mahkûm Yakup Güçbilmez tarafından yatırılan bin liradan İbaret teminatının Hazineye irat kaydına 6/10/1969 tarihinde karar verildiği aramalara rağmen bulunamadığından adı geçene tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri uyannca keyfiyetin Resmî Gazete'de neşren ilânına. Aym kanunun 31 inci maddesine tevfikan Uân tarihüıden itibaren onbeş gün içinde mahkemeye müracaat etmediği veya adresini bildirmediği takdirde tebliğatm yapılmış sayılmasına 9/2/1972 tarihinde karar verildi İstanbul Onbirinci Asüye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1969/11 K. No : 1971/936 C. Savcı No : 1969/12132 Müessir fiil ikamdan Mahkememizin 22/12/1971 tarihli ilâmı ile, T. C. K. nun 456/2, '51/1 inci maddeleri gereğince bir sene altı ay müddetle hapis cezasına hükümlü, istanbul, Beyoğlu İmam Sokak No. 30 Kat 2 de oturur, kahvecilik yapar Ömer Pirlant hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 311 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 1709/1 E. No : 1969/477 K. No : 1971/680 C. Savcı No : 1969/ sayılı Kanuna muhalefetten Mahkememizin 18/10/1971 tarihli ilâmı ile, 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi delaletiyle 15, T. C. K. nun 59, 647/6 nci maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis, 83 lira 30 kuruş ağır para cezasına hükümlü, Zeytinburnu, 48 Sokak, Manolya Çeşmesi Karşısı Jet Silver Elbise Temizleyicisi Mustafa Gürcan yanında kalır ve aynı yerde çalışır Eşref Konakçı hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı (Resmî Gazete) 19 MART 1972 Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 1709/2 E. No : 1970/421 K. No : 1971/708 C. Savcı No : 1970/8658 Dikkatsizlik ve ' tedbirsizlikle ölüme sebebiyetten Mahkememizin 22/10/1971 tarihli ilâmı dle, T. C. K. nun 455/1, 501/son, /E, 647/4-1/5 inci maddeleri gereğince altı ay hapis cezasının 3600 lira ağır para ve 62 lira 50 kuruş ağır para cezası ile ehliyetnamesinin altı ay müddetle geçici olarak geri alınması cezasına hükümlü, istanbul, Tophane, Lüleci Hendek Caddesi Koltukçu Çıkmazı No. 17 de oturur, kamyonet şoförü Sadık Çetincep hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı TebUğat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 1709/3 Amasya Şehir 'Kadastro Hâkimliğinden : 1970/26 Davacı Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesinden Ali Köçükköse ve Ahmet oğlu Ali ile davalı Hızırpaşa Mahallesinden Nazım Devek ve Haydar Bağlama arasındaki kadastro tespitine itiraz davasmm yapılan duruşmasında : Davacılardan Ahmet oğlu Ali duruşmaya gelmediğinden kendisine ilânen tebligat yapılmasına gelmediği takdirde hakkındaki muhakemenin gıyabında görülerek bitirilmesine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 27/4/1972 tarihinde saat 9 da mahkemede hazır bulunması bulunmadığı takdirde hakkındaki muhakemenin gıyabında görülerek bitirileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur istanbul Beşinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 1970/899 Dolandırıcılıktan sanık aslen : Adana Gedik Verayicezir Mahallesi 133 No. lu hanede nüfusa kayıtlı olup, istanbul Aksar Çapa Caspirali İsmail Sokak No. 19/10, diğer bir adresi Cağaloğlu Ceride hane Sokak No. n/a da Çukurova kâğıt ticareti yapar, ökkeş ve fatma'dan 14/4/1934 douğmlu, evli iki çocuklu, ticaretle uğraşır okuryazar, sabıkasız Halil Ünlüad hakkmda ist. Asliye 5. Ceza Mahkemesinden sanığın gıyabında icra kılman açık duruşma sonunda : Sanığım suçu sabit görülerek hareketine uyan T.C.K. nun 503/1, 522, 59, 647, 6 nci maddeleri gereğince sonuç olarak üç ay yirmi iki günhapis 316 lira 50 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve cezaların (ertelenmesine dair verilen 4/11/1971 gün ve 1970/ /680 sayılı gıyabî ilâmın tebliği için sanık adına çıkartılan tebligatlar ve yaptırılan tahkikatlarda sanık bulunamadığından gıyabî kararın tebliği mümkün olmadığından gıyabî kararm 7201 syaılı Kanunun 28, 31 inci maddeleri gereğince üânen icrası ve ilânın Ankara'da yayınlanan Resmî Gazete'de yayımlanmasına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğatm yaphmış sayılacağı ilân olunur Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1971/1179 K. No : 1971/1170 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 26/11/1971 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 565/1, 2, 59 uncu maddeleri gereğince iki yüz elli kuruş hafif para cezası, iki gün meslekten men cezası Ue hükümlü Ali oğlu, 1949 doğumlu, Mustafa Teke hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren, 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân olunur BAŞBAKANLİK BASIMEVİ

5 19 Mart 1972 RESMİ GAZETE Sayı : İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa /5/1960 Tarih ve 7470 Saydı T. C. Turizm Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Baza Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılatın T. C. Merkez Bankasında Açılacak Bir Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Değiştirilmesi Hakkında Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 2 lığa Vekalet Etme İşlemi lığa Milli Savunma Bakanı Ferit Melen in Vekillik Etmesine Dair İşlem 2 Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken'in Dönüşene Kadar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Prof. Suat Bîlgenin Vekillik Etmesine Dair İşlem 2 Kararname 7/4078 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yapılan Atama Hakkında Karar 3 İlanlar 3

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95 K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU KüItür ve Turizm Bakanı 6 -_ Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Genel Müdürlüğüne başvurulur CUMARTESİ Sayı: 13660 KARARNAMELER Karar Sayısı:

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete CUMARTESİ. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 13870 19 HAZİRAN 1971

T.C. Resmî Gazete CUMARTESİ. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 13870 19 HAZİRAN 1971 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 19 HAZİRAN 1971 CUMARTESİ Sayı: 13870 J K A N U N L A R Türkiye

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 3. ~, Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 461 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037 Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 669 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 539 sayılı Kanuna ve 54 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 30 İst. 18 Şubat 2004 KONU :1.1.2004 30.06.2004 Döneminde,

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 NİSAN 1964 PAZARTESİ Sayı: 11675 KANUNLAR R Bulgaristan'ın

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 34710080/010.01 Konu: 6552 Sayılı Kanun 08.10.2014 / 3111957 DAĞITIM 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Resmi Gazete: 14.09.2000 Perşembe Sayı: 24170 (Mük.) Bakanlar Kurulu Kararı KONU 2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 8 NlSAN 1972 CUMARTESİ KARARNAMELER. yapılır) yapılır. almaları,

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 8 NlSAN 1972 CUMARTESİ KARARNAMELER. yapılır) yapılır. almaları, T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 8 NlSAN 1972 CUMARTESİ Sayı: 14153 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014

Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014 Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 96 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 9 OCAK 99 ÇARŞAMBA Sayı: J> KANUNLAR Ege Üniversitesi Kuruluş Kadroları

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU 29 İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU I - Konu Bu raporda irdelenen konu,

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası 5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5083 Kabul Tarihi

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/011 Ref: 4/011

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/011 Ref: 4/011 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/011 Ref: 4/011 Konu: YURT DIŞINA YOLCU BERABERİNDE ÇIKARILACAK TÜRK LİRASI VE DÖVİZLERİN BEYANI İLE YURT DIŞINA SERMAYE İHRACINDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

2011 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

2011 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 30.06.2011/ 89-1 2011 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 409 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2011 yılında her bir vergi dairesine 2000.000 TL ve daha

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı