1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I"

Transkript

1 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY. 3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 4. Nutuk. 5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918 e. İstanbul: İmge Kitabevi. ISL101 - İşletmeye Giriş İşletme ve işletme yönetimi tanıtımı. İşletmenin amaçları ve diğer başarı ölçütleri ile sınıflandırılması. Açık bir sistem olarak işletmeler ve tanıtımı. İşletmeyi oluşturan faktörler nelerdir. İşletme ve dış çevre arasındaki ilişki. İşletmelerin kuruluş çalışmları, kapasite kullanımı ve büyümesi. İşletmenin temel fonksiyonları; Araştırma-Geliştirme, Pazarlama, Finansman, Üretim, İnsan Kaynakları tanıtımı. İşletmenin diğer fonksiyonları; Halkla İlişkiler, Muhasebe ve Tedarik konularının genel olarak incelenmesi. Dinçer Ömer, Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, , Alfa Yayınları, İstanbul, Gümüş Mustafa, Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Alfa Yayınları, 4.Baskı, İstanbul, ISL103 - Matematik I Doğrusal denklemler, vektörler ve matrisler; Gauss eliminasyon, matris işlemleri, determinantlar, öz değer ve öz vektörler Fark denklemleri; diziler, limit, karmaşık sayılar, temel grafik teorisi ve ağaçlar Diferansiyel denklemler; türev, integral ve üstel, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar Gözükızıl Ömer Faruk, Hamdi Arıkan, İbrahim Özgür, Genel Matematik I, DEĞİŞİM YAYINLARI, R. A. Barnett & M. R. Zeigler, Applied Mathematics for Business, Economics, Life sciences and Social Sciences, Prentice Hall, 1997.

2 ISL105 - Hukukun Temel Kavramları Toplum hayatı, hukukun toplumdaki fonksiyonu, toplum hayatını düzenleyen kurallar, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk, ahlak, hukuki değerler, hukukun bilimselliği, hukuk düzeni, pozitif tabii hukuk, değişik hukuk tanımları, hukukta yaptırım sorunları, hak kavramı, hukuk normları hiyerarşisi, hukukta yorum metodları, kanun yapmada metodlar, yargı kararları, mahkemeler, hukukta savurma, Kamu-Özel Hukuk ayrımı, değişik hukuk dallarına ilişkin açıklamalar hukukun temel kavram ve kurumları, hukuk akımları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Aybay Aydın, Rona Aybay, Hukuka Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayıncılık Özel Çağlar, Erol CANSEL, Hukuk Başlangıcı,Seçkin Yayıncılık, ISL107 - Genel Muhasebe I Bu ders; Muhasebe ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi, muhasebe bilgi kullanıcılarını, muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe ilkelerini, ispat edici belgeleri, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer ticari alacaklar ve stoklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve genel geçici mizanın oluşturulması konularını içermektedir. Banar Kerim, Vedat Ekergil, Genel Muhasebe I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No:2654, Eskişehir, Kieso Donald E; Weygandt Jerry J. ve Warfield, Terry D., Intermediate Accounting, 12. Baskı John Wiley & Sons, Inc., Nikolai, Loren; Bazley, John ve Jones, Jefferson, Intermediate Accounting, 11. Baskı, South - Western Cengage Learning, TBT181 - Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işlem, sunu hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, veritabanı kullanımı, internet, e-posta kullanımı. ve Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel Nobel Yayın Dağıtım Hasan Çebi BAL, Bilgisayar ve İnternet, Akademi yayınevi, Rize, 2001 Bay Ö.F., Erdem A., Demirel H., Ciylan B., Erkal B., (2002), Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3 TUR181 - Türk Dili I Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri. 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, YDL183 - Yabancı Dil I Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives konularıdır. 1. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) 2. Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

4 2. YARIYIL DERSLERİ AIT182 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Jeopolitik Kavramı ve Türkiye nin Jeopolitiği. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY. 3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 4. Nutuk. 5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918 e. İstanbul: İmge Kitabevi. ISL102 - İktisada Giriş İktisada giriş; fiyat teorisi; tüketiciler, üreticiler ve piyasa etkinliği; kamu sektörü ekonomisi; firma davranışı ve endüstri organizasyonu; emek piyasaları, makro iktisadın verileri; uzun dönemde reel ekonomi, para ve fiyatlar; açık ekonomilerin makro iktisadı; kısa dönem iktisadi dalgalanmalar. Mankiw, N.G., Principles of Economics (6th Edition), Mason: South-Western Cengage Learning, Case, K.E., Fair, R.C. ve Oster, S.M., Principles of Economics (10th Edition), Boston:Pearson Education, Dinler, Z., İktisada Giriş, 13.Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, Ünsal, E.M., İktisada Giriş, 3.Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık, ISL104 - Matematik II Tek ve çok değişkenli (Diğer fonksiyon teorisi, maksimum ve minimum problemleri, entegrasyon ve doğrusal yaklaşım), Uygulamalar, Diğer cebir (Lineer dönüşümler, lineer lineer bağımsızlık, ters çevrilebilir matrisler, Diyagonalleştirme), Diferansiyel denklem sistemleri Kaçar Ahmet, Temel Matematik I-II, Pegem A Yayıncılık, Balcı Mustafa, Genel Matematik "Cilt 2", Balcı Yayınları,2005 R. A. Barnett & M. R. Zeigler, Applied Mathematics for Business, Economics, Life sciences and Social Sciences, Prentice Hall, ISL106 - İşletme Yönetimi Yönetim ve İşletme Yönetimi tanıtımı. Süreç olarak işletme yönetimi, Bilim olarak İşletme Yönetimi ve Sanat ve Meslek olarak işletme yönetimi tanıtımı. Yöneticilik ve etkili karar verme, merkezden ve yerinden yönetim ile zaman yönetimi gibi konularının genel olarak incelenmesi. Fidan Yahya, İşletme Yönetimi (Ders Notları), Karabük, Tim Burns, Break The Curve, (Eğriyi Kırın), Epsilon Yayınları, İstanbul, Richard L. Daft, Managment, 10th edition, The Dreyden Press, Florida, 2011.

5 ISL108 - Genel Muhasebe II Duran varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi, kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi, özkaynaklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi, genel geçici mizanın oluşturulmasını içermektedir. Erdoğan Nurten,Genel Muhasebe II, T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayın No:2897, Eskişehir, Sevilengül Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, Banar Kerim, Ekergil Vedat, Genel Muhasebe I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No:2654, Eskişehir, Kieso Donald E; Weygandt Jerry J. ve Warfield, Terry D., Intermediate Accounting, 12. Baskı John Wiley & Sons, Inc., Nikolai, Loren; Bazley, John ve Jones, Jefferson, Intermediate Accounting, 11. Baskı, South - Western Cengage Learning, TBT182 - Temel Bilgisayar Bilimleri Programlamaya giriş. Algoritma ve akış şeması oluşturulması. Basic programlama dilinde değişkenler, sabitler, stringler. Artitmetiksel ve mantıksal operatörler, giriş ve çıkış komutları. Karşılaştırma ve döngü komutları. Diziler, dizilerde sıralama ve arama işlemleri. Altprogram ve fonksiyonların kullanımı. Dosya oluşturma, dosyaya yazma ve okuma işlemleri. Nurbay GÜLTEKİN, BASIC, Akademi Ltd., Trabzon,1991 QBASIC, Murat TAŞBAŞI, Altaş yayınları, İstanbul,(2006) TUR182 - Türk Dili II Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

6 YDL184 - Yabancı Dil II Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions. ve 1. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) 2. Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

7 3. YARIYIL DERSLERİ ISL201 - Mikro İktisat Mikro iktisada giriş, arz ve talebin temelleri; tüketici davranışı teorisi; üretici davranışı teorisi; tam rekabetçi piyasaların analizi, eksik rekabet piyasaları; oyun teorisi ve rekabetçi strateji; faktör girdileri piyasaları; yatırım, zmaan ve sermaye piyasaları; genel denge ve ekonomik etkinlik; dışsallıklar ve kamu malları. Pindyck, R.S. ve Rubinfeld, D.L., Microeconomics (7th Edition). New Jersey:Pearson, Mankiw, N.G., Principles of Microeconomics (6th Edition), Mason: South-Western Cengage Learning, Case, K.E., Fair, R.C. ve Oster, S.C. Principles of Microeconomics (10th Edition). Boston: Prentice Hall, Dinler, Z., Mikro Ekonomi (23.Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi, Ünsal, E.M. Mikro İktisat (9.Baskı). Ankara: İmaj Yayıncılık, ISL203 - Envanter ve Bilanço Envanter tanımı ve ilgili kavramlar, değerleme ölçüleri, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklara ilişkin dönem sonu işlemleri, gelirler ve giderlerler ilgili dönem sonu işlemleri,gelir tablosu ve bilançonun düzenlenmesi ile mali karın tesbitini içermektedir. Bektöre Sabri, Yılmaz Benligiray, Nurten Erdoğan, Dönem sonu İşlemleri Envanter ve Bilanço, Nisan Kitabevi, Eskişehir, Başar Ayşe Banu, Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 2622, Eskişehir,2012. ISL205 - İstatistik I Giriş ve Temel Kavramlar, Verilerin Düzenlenmesi, Merkezsel Eğilim Ölçüleri, Merkezsel Dağılım Ölçüleri, Basit Olasılık Kavramları, Dağılımlar (Binom, Poisson, Normal ve Ki-kare), Dağılımlarda Yaklaşımlar ve Serper Özer, Uygulamalı İstatistik, Ezgi Kitabevi Yayınları,2010. Güler Fazlı, İstatistik Metodları ve Uygulamaları, Beta Yayınevi, Newbold Paul,Statistics for Business and Economics (4th Edition),2005

8 ISL207 - İşletme Hukuku I Bu derste tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler, ve carî hesap kavramları ele alınmaktadır. Ayrıca, Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınırlandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve sebepsiz zenginleşme, zamanaşımı; bono (emre muharrer senet), şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Arkan Sabih, Ticari İşletme Hukuku. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı, Oğuz İmregün, Ticaret Hukuku, Anadolu Üniversitesi AÖF yayını, Eskişehir,2007. ISL209 - Yönetim ve Organizasyon Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları, yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel kontrol, liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş yapılar, çağdaş yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik esaslı yönetim, takım yönetimi. Genç Nurullah, Yönetim ve Organizasyon Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar,Seçkin Yayıncılık, Eren Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, 2009.

9 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL211 - Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler tanımı ve gelişimi, işletmeler açısından önemi, yakın kavramlar, temel amaç ve ilkeleri, iletişim ve araçları, örgütsel yapısı, halkla ilişkiler programının geliştirilmesi, hedef kitlesi, meslek ahlakı, kurum imajı, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, etkinlik ve kriz yönetiminde halkla ilişkiler, farklı sektörlerde halkla ilişkiler uygulamaları ve güncel halkla ilişkiler uygulamalarını içerir. Gürgen Haluk, Halkla İlişkiler, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Tengellimoğlu Dilaver ve Yüksel Öztürk, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Dennis L.Wilcox,Public Relations,, 8th ed., Boston : Pearson, ISL213 - Mesleki Yabancı Dil Mesleki İngilizceye giriş, yönetim, pazarlama, finans ve ekonomi alanlarında kullanılan başlıca kavramlar ve MacKenzie, I., English for Business Studies (Third Edition), Cambridge, Cambridge University Press, Gillett, Amy.,Business English, language success press,1.ed.,2010

10 4. YARIYIL DERSLERİ ISL202 - Makro İktisat Makro iktisata giriş; makro iktisatın verileri; Klasik teori; işsizlik; büyüme teorisi; iktisadi dalgalanmalar teorisi; IS-LM modeli; Mundell Fleming modeli; enflasyon ile işsizlik arasında kısa dönem değiş-tokuş; Toplam Talep ve Toplam Arz Modeli; makroekonomik politika tartışmaları; makro iktisatın mikro iktisadi temelleri. Mankiw, N.G., Macroeconomics (7th Edition), Mason: South-Western Cengage Learning, Mishkin, F.S., Macroeconomics: Policy and Practice, Boston: Addison-Wesley, Case, K.E., Fair, R.C. ve Oster, S.C., Principles of Macroeconomics (10th Edition). Boston: Prentice Hall, 2012 Ünsal, E.M., Makro İktisat (9.Baskı), İmaj Yayıncılık, Ankara, ISL204 - Şirketler Muhasebesi Şirket türleri, kollektif şirketin kuruluşu ve muhasebe kayıtları, sermaye arttırma ve azaltılması, kâr/zarar dağıtımı ve tasfiye; komandit şirketin kuruluşu ve muhasebe kayıtları, sermaye artırma ve azaltılması, kâr/zarar dağıtımı ve tasfiye, anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye artırımı, sermaye azaltılması, kâr ve zarar dağıtımı, tasfiye, birleşme, limited şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye artırımı, sermaye azaltılması, kâr ve zarar dağıtımı, tasfiye, birleşme, kooperatiflerin muhasebe işlemlerini içermektedir. Bektöre Sabri, Yılmaz Benligiray, Davut Aydın, Şirketler Muhasebesi, Nisan Kitabevi, Eskişehir, Sağlam Necdet, Salim ŞENGEL, Şirketler Muhasebesi, Detay Yayıncılık, Ankara, Şirketler Muhasebesi, Yunus KİSHALI, Beta 14. Baskı, İstanbul, ISL206 - İstatistik II Örneklemeye Giriş, İstatistik Tahmin Teorisi( Nokta-Aralık Tahmini), Hipotez Testleri, Testin Gücü, Eşleştirme, Ki-Kare Testleri, Basit Regresyon Analizi ve Serper Özer, Uygulamalı İstatistik, Ezgi Kitabevi Yayınları,2010. Güler Fazlı, İstatistik Metodları ve Uygulamaları, Beta Yayınevi, Newbold Paul,Statistics for Business and Economics (4th Edition),(2006) ISL208 - İşletme Hukuku II Bu ders kapsamında şirket kavramı, ticaret şirketlerinin tasnifi, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket kavramları işlenmektedir. Şener Oruç Hami, Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Karahasan Sami, Şirketler Hukuku, Mimoza Yayıncılık, 2012.

11 ISL210 - Üretim Yönetimi Sistem yaklaşımı, üretim sistemi, üretim yönetimi, üretim yönetimi ve yaklaşımları, üretim stratejisi ve verimlilik, ürün tasarımı ve üretim süreci seçimi, kuruluş yeri seçimi, kapasite planlaması, işyeri yerleşimi, stok yönetimi, iş analizleri, üretim planlama ve kontrolü, proje yönetimi, lojistik yönetimi, kalite kontrolü, ücret yönetimi konularını içerir. Kobu Bülent, Üretim Yönetimi, Beta Yayınları, Demir Hulusi, Gümüşoğlu Şevkinaz, Üretim Yönetimi, Beta Yayınları, J.Panneerselvam, Production and Operation Management, 2nd.Ed. PHI Learning Pvt.Ltd., ISL212 - İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Esaslar, Dersi Tanıtma, Öğrencilerden Beklentiler, Giriş: Konunun anlamı- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)'nin rekabet açısından önemi Stratejik yönetim sürecinde İKY'nin rolü İKY anlayışında yaşanan gelişmeler; İKY alanında teknolojik gelişmeler; Stratejik İKY işlevleri II. Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması 1. İşgören ihtiyacının tahmini ve stratejik açıdan önemi 2. İşgören tedariki (örnek olaylar) 3. İşgören seçimi 4. İşgöreni işe yerleştirme ve stratejik açıdan önemi; eğitim ve geliştirme faaliyetleri (örnek olaylar); 5. Stratejik yönetim sürecinde kariyer yönetimi (örnek olaylar) III. Stratejik İKY açısından iş analizleri; iş tanımları IV. Stratejik İKY'de iş değerleme ve ilgili kavramlar İş değerleme yöntemleri V. Performans (başarı) değerleme : Stratejik İKY açısından anlam ve önemi Performans değerleme yöntemleri (örnek olaylar) VI. Ücret ve ücret sistemleri İşletme içi ücretin oluşumu Ücret politikaları Rekabet avantajı kazanmada İKY'nin rolünün tartışılması Fındıkçı İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları 7. Baskı.,2005 Yıldız Müge Leyla, Saruhan Şadi Can, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Kitabevi, 2012.

12 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL214 - İş Hayatı İçin İngilizce İş Hayatı için İngilizce dersinin hedefi, öğrencilerin uluslararası ticaret hayatında ihtiyaç duyacakları ticari, ekonomik, sosyal ve siyasi kavramları İngilizce olarak kavramalarını sağlamaktır. Öğrenciler bu ders sonunda kendilerini yazılı ve sözlü olarak yüksek düzeyde bir İngilizceyle ifade etme yetisi kazanacaklardır. Soars, L & J. Soars, New Headway Advanced. Oxford: OUP. (Öğrenci Kitabı ve Alıştırma Kitabı,(2003) Ian Bagger, Pete Menzies, English for Business Life Course Book Pre Intermediate Level Marshall Cavendish,2005 ISL216 - Kamu Maliyesi Kamu kurumu ve kamu hizmetlerinin açıklanması,kamu harcamalarının(giderlerinin) nitelik ve nicelik gelişimi, karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Kamu gelirlerinin açıklanması, vergi teorisi ve Türk Vergi Sisteminin incelenmesi, Mahalli idareler maliyesi, Devlet borçlanması ve maliye politikası. Bilici Adem, Bilici Nurettin; Kamu Maliyesi, Seçkin Yayınları, Ankara Erdem Metin, Şenyüz Doğan ve Tatlıoğlu İsmail, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa Uluatam Özhan; Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, Ankara, 2012.

13 5. YARIYIL DERSLERİ ISL301 - Pazarlama İlkeleri Pazarlama tanımı, kapsamı ve gelişimi, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar, pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, ürün geliştirme (ürün kavramı, ürün türleri ve pazarlamada ürün stratejileri ), ürün yönetimi (ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi, marka ve markalam stratejileri), fiyatlandırma, tutundurma ( tutundurma kararları ve stratejileri, reklam ve halkla ilişkiler), tutundurma (kişisel satış ve satış özendirme), dağıtım kanalları, internette pazarlama, pazarlama yönetiminde organizasyon ve denetim konularını içerir. Mucuk İsmet, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Altunışık Remzi, Özdemir Şuayıp, Torlak Ömer, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Kotler Philip, Armstrong Gary, Principles of Marketing, Upper Saddle River, N.J., Pearson, ISL303 - Finansal Yönetim I Finansal yönetim ve finansal ortam; paranın zaman değeri; finansal tabloların analizi; tahvil, tahvil değerlemesi; risk, getiri ve finansal varlık fiyatlama modelleri; hisse senedi ve hisse senedi değerlemesi; finansal opsiyonlar; sermayenin maliyeti. Brigham, E.F. ve Ehrhardt, M.C., Financial Management: Theory and Practice,(13th Edition), Ohio:South Western Cengage Learning, Brigham, F.B. ve Houston, J.F., Fundamentals of Financial Management (13th Edition), Boston: South-Western Cengage Learning,2012. Brigham, E.F. ve Daves, R.B.,Intermediate Financial Mangement (10th Edition). Boston: South- Western Cengage Learning, Brealey, R.A., Myers, S.C. ve Allen, F. Principles of Corporate Finance (10th Edition). New York: McGraw-Hill, Akgüç, Ö., Finansal Yönetim (7.Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın, ISL305 - Maliyet Muhasebesi I Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması; maliyet muhasebesinin sınıflandırmadaki yeri, genel muhasebe maliyet muhasebesi ilişkisi, üretim giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi, ilk madde malzeme stok değerleme yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi, işçilik giderleri sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi, genel üretim gideri (G.Ü.G) kavramı, G.Ü.G.'nin muhasebeleştirilmesi, G.Ü.G.'nin birinci dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi, G.Ü.G'nin ikinci dağıtımı ve dağıtım yöntemleri, G.Ü.G.'nin üçüncü dağıtımı içermektedir. Büyükmirza Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan, Accounting A Managerial Emphasis, 14th Edition, Prendice Hall, 2012.

14 ISL307 - Stratejik Yönetim İşletmelerde planlama süreci, tanımlar özellikler ve çeşitleri, Stratejik yönetim ve stratejik planlama, Stratejik planlama süreci: Amaç belirleme, değişkenler, parametreler, Dış çevre analizi, iç çevre analizi, Tahmin teknikleri ve stratejik planlama araçları, Stratejik karar süreci, Stratejik planların uygulanma süreci, Uygulama sonuçlarını değerleme süreci. Arıkan Kadri Mirze, Ülgen Hayri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Basım Yayın, Eren Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,BETA BASIM YAYIM, 2010.

15 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL309 - Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Bu derste dış ticaret ile ilgili temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme ve teslim şekilleri, kambiyo ve gümrük mevzuatı, ihracat ve ithalat işlemleri, dış ticaret şirketleri, dış ticareti teşvik eden kuruluşlar, devlet yardımları, serbest bölgeler ve sınır ticareti ile Avrupa Birliği ve diğer küresel birlikleri içermektedir. Kemer Osman Barbaros, Dış Ticaret Teknikleri, Türk Dış Ticaret Vakfı Dış Ticaret Eğitimi Derlemeleri,2005 Kaya Ferudun, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler, BETA BASIM YAYIM, Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel and Ronald W. Jones, World Trade and Payments: An Indroduction,10th Edition, ISL311 - Yöneylem Araştırması Yöneylem araştırması tanımı ve tarihi gelişimi, doğrusal programlama, doğrusal programlama modelleri, doğrusal programlama ile optimizasyon, simplex algoritması, bilgisayar destekli doğrusal programlama, dualite ve duyarlılık analizi, çok amaçlı doğrusal programlama, dinamik programlama, şebeke modelleri. Öztürk Ahmet, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi,12. Baskı,2009. Hallaç Osman, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Yöneylem Araştırması, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Wayne L. Winston, Jeffrey B. Goldberg,Operations research: applications and algorithms, 4th edition, ISL313 - İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu Sosyal sorumluluk kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi, işletmelerin sosyal sorumluluk kapsamı, işletmelerin çalışanlara karşı sosyal sorumlulukları, sosyal sorumluluğun evrensel standartları ve işletme için sonuçları gibi konuları içerir. Aktan Coşkun Can, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, Korkmaz Sevinç, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları, Umuttepe Yayınları,2009. ISL315 - Maliye Politikası Bu derste maliye politikasının amaçları ve araçları, ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikası, maliye politikası uygulama yöntemleri, ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara ulaşmak için nasıl bir maliye politikası uygulanması gerektiği gibi konulara değinilecektir. Ataç Beyhan; Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara FISCHER S. Ve diğerleri; Macroeconomics, Seven Edition, Irwin MC Graw-Hill, New York 1998.

16 ISL317 - Proje Yönetimi Proje ve Proje Yönetimi Kavramı, Proje Yaşam Döngüsü ve Proje Planlama, Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri Proje Yönetiminde Organizasyonel Yapı ve Süreçler, Proje Entegrasyon Yönetimi, Projelerin Çizelgelenmesi, Kritik Patika Tekniği CPM, MS Excel'de şebeke modelleri çerçevesinde CPM örnek uygulaması, Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT, MS Excel'de şebeke modelleri çerçevesinde PERT örnek uygulaması, MS Project üzerinde örnek proje geliştirme uygulaması Albayrak Burhan, Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım İstanbul, Jean Harris,Rahime Demir, Proje Yönetimi,Hayat Yayınları,2010. ISL319 - Pazarlama Ahlakı Sorumlulukla ilgili kavramlar, işletmede ve pazarlamada sosyal sorumluluk, ahlak, işletme ve iş Ahlakı, iş ahlakına kuramsal yaklaşımlar, iş ahlakıyla ilgili konular, pazarlama ahlakı ve önemi, pazarlama ile ilgili eleştiriler ve pazarlama ahlakı, pazarlamada ahlaki konular: pazarlama araştırmalarında ahlaki konular, mal ve hizmetlerle ilgili ahlaki konular, fiyatlandırmada ahlaki konular: dağıtımda ahlaki konular, pazarlamada ahlaki konular: perakendecilikte, reklamda kişisel satış ve satış yönetiminde, promosyon uygulamalarında ve halkla ilişkilerde ahlaki konular: pazarlamada ahlaki konular: uluslar arası pazarlamada, sosyal pazarlamada, politik pazarlamada ve internet pazarlamasında ahlaki konular; pazarlama ahlakının uygulama ve denetimi; tüketici ahlakı konularını içerir. Torlak Ömer, Pazarlama Ahlakı, Beta Yayınevi, Özdemir Erkan, Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar, Ekin Kitabevi, Schlegelmilch Bodo B., Marketing ethics : an international perspective, London, International Thomson Business Press, ISL321 - Kurumsal Yönetim Kurumsal yönetim, kurumsal yönetim ilkeleri, tarihi süreci, pay sahipleri yaklaşımı, menfaat sahipleri yaklaşımı, kurumsal yönetim sistemleri, sistemlerarası yakınlaşma ve farklılaşma, Dünyada Türkiye'de kurumsal yönetim uygulamaları ve yapılan düzenlemeleri içermektedir. Kula Veysel, Kurumsal Yönetim, Papatya Yayıncılık, İstanbul,2005 Colley John, Wallage Stettinius, Jacqueline Doyle, George Logan,What is Corporate Governance?, McGraw Hill Companies, Lutgart Van den Berghe, Corporate Governance in a Globalising World: Convergence or Divergence?, Kluwer Academic Publishers, Oliver Richard W., What is Transparency?, McGraw - Hill, 2004.

17 ISL323 - Para ve Bankacılık Para ve bankacılığa genel bakış; paranın yapısı, işlevleri; finansal piyasalar ve finansal araçlar; faiz oranları; bankacılık; merkez bankacılığı; para politikası stratejileri. ve Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets (9th Edition), Boston: Addison Wesley, Thomas, L.B., Money, Banking and Financial Markets (2nd Edition), Ohio: South-Western, Akgüç, Ö., Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, ISL325 - Değerler Eğitimi Değer-ahlak tanımları, ana hatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre) Dilmaç, B. İnsanca Değerler Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, Kaymakcan, R., Gençlerin, Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul, Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: DEM Yayınları, Inglehard, R., Human Values and Social Changes, Leiden: Brill, Dilmaç, B. İnsanca Değerler Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, Kaymakcan, R., Gençlerin, Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul, Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: DEM Yayınları, Inglehard, R., Human Values and Social Changes, Leiden: Brill, 2003

18 6. YARIYIL DERSLERİ ISL302 - Pazarlama Yönetimi Pazarlama anlayışı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, durum ve rekabet analizi, pazarlar ve tüketici davranışları, pazarın ölçümü, hedef pazarın belirlenmesi, büyüme ve rekabet stratejileri, pazarlama bileşenleri, kararları, pazarlama örgütlenmesi ve pazarlama bilgi sistemi ve denetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. İslamoğlu Ahmet Hamdi, Pazarlama Yönetimi,Beta Yayınları,2008. Kotler Philip, Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Marketing Management 13th ed., Upper Saddle River,N.J., Pearson/Prentice Hall, ISL304 - Finansal Yönetim II Sermaye bütçelemesi; finansal planlama; şirket değerlemesi; sermaye yapısı, halka arz; işletme sermayesi yönetimi; birleşmeler ve kaldıraçlı satın almalar; uluslararası finansal yönetim. ve Brigham, E.F. ve Ehrhardt, M.C., Financial Management: Theory and Practice,(13th Edition), Ohio:South Western Cengage Learning, Brigham, F.B. ve Houston, J.F., Fundamentals of Financial Management (13th Edition), Boston: South-Western Cengage Learning,2012. Brigham, E.F. ve Daves, R.B.,Intermediate Financial Mangement (10th Edition). Boston: South- Western Cengage Learning, Brealey, R.A., Myers, S.C. ve Allen, F. Principles of Corporate Finance (10th Edition). New York: McGraw-Hill, Akgüç, Ö., Finansal Yönetim (7.Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın, ISL306 - Maliyet Muhasebesi II Maliyet hesaplama yöntemleri, tam, normal, değişken, asal maliyet yöntemleri, hesaplanması ve muhasebe kayıtları, sipariş maliyet yöntemi hesaplanması ve muhasebe kayıtları, evre maliyet yöntemi hesaplanması ve muhasebe kayıtları, birleşik ve yan ürünlerin muhasebeleştirilmesini içermektedir. Büyükmirza Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan, Accounting A Managerial Emphasis, 14th Edition, Prendice Hall, 2012.

19 ISL308 - Finansal Tablolar Analizi Finansal tabloların analizi; finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi; nakit akışı analizi; karlılık analizi; kredi analiz; özkaynaklar analizi ve değerlemesi. ve White, G.I., Sondhi, A.C. ve Fried. D. F., The Analysis and Use of Financial Statements (3rd Edition). Massachusetts: John Wiley, Fraser, L.M. ve Ormiston, A., Understanding Financial Statements (9th Edition), Boston: Prentice Hall, Subramanyam, K.R. ve Wild, J.J., Financial Statement Analysis (10th Edition), New York: McGraw-Hill, Akgüç, Ö. Mali Tablolar Analizi (14.Baskı), İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2010.

20 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL310 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yabancı para işlemleri, ithalat-ihracat işlemleri, kdv işlemleri, dış ticaretin finansmanı, fason işlemleri ile tevkifat işlemlerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir. ve Kemer Osman Barbaros, Dış Ticaret Teknikleri, Türk Dış Ticaret Vakfı Dış Ticaret Eğitimi Derlemeleri,2005 Kaya Ferudun, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler, BETA BASIM YAYIM, Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel and Ronald W. Jones, World Trade and Payments: An Indroduction,10th Edition, ISL312 - Yönetsel Karar Verme Teknikleri Karar vermenin tarihçesi ve yapısı, karar ve belirsiz ortamlar; kesinlik şartlarında karar verme, maliyet-miktar -kar çözümlemesi, tahmin; belirsizliğin sayısal ölçümü; olasılık kavramları, yeniden gözden geçirme ve uygulamaları, Bayes yaklaşımı; belirsizlik ortamında karar vermede değerleme kriterleri; kesin bilginin tahmini beklenen değeri, bir karar kriteri olarak yararlılık; kesin olmayan bilginin tahmini beklenen değeri; karar ağaçları; EVSI ve örneklemenin ekonomisi; lineer programlama ve bir karar verme aracı olarak kısıtları; özel amaç algoritmaları; görev planlama, ulaştırma modelleri, hassasiyet çözümlemesi; oyun kuramı; Markov zincirleri; network (ağ) çözümlemesi; sayısal bölümlemeler; geçmiş, şimdi ve gelecek. Yöneticilerin karar verirken yararlandıkları ve en çok uygulama alanına sahip sayısal yöntemler, doğrusal programlama, oyun teorisi, karar ortamları, karar kriterleri, karar ağacı, Bayes kuralı ve GANT-PERT-CPM yöntemleri, sayısal olmayan karar verme teknikleri hakkında bilgi edinilir. Yozgat Uğur,Yönetimde karar verme teknikleri, Beta Yayınları, Yaralıoğlu Kaan, Karar verme teknikleri, Detay Yayıncılık, WINSTON Wayne, ALBRIGHT Christian, Practical Management Science, Duxbury Press, A.B.D ISL314 - Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Yazım Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı; varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri Türkbal Aydın, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, İstanbul, Büyüköztürk Şener, Akgün Özcan E., Karadeniz Şirin, Demirel Funda, Kılıç Ebru, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Pegem Akademi Yayıncılık 2012.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK 1 Ders: YABANCI DİL I- İNGİLİZCE Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı