İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2005 İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Corporate Image from Perspective Human Resources Ferit KÜÇÜK Harran Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Anabilim Dalı, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa. ÖZET Artan bilgi teknolojileri ve rekabetin getirdiği şartlar işletmeleri değişim yapmaya itmiştir. Son on yılda kurumların kendilerini toplumun tüm kesimlerine anlatma ve tanıtma gerekliliği her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çünkü kurumların yaşamlarını uzun süre devam ettirebilmeleri kurumları kuşatan, onlarla alış veriş içinde bulunan grupların beklentilerinin karşılanması ile mümkün olacaktır. Kurumların tüm paydaş grupları, işletmelerin yaptıklar ve söyledikleri ile o kurum hakkında bir izlenime sahip olacaklardır. Bir paydaş grubu olan kurum çalışanlarının da kendi kurumları ile ilgili bir imajları vardır.bu çalışmada kurum imajının çalışanlar açısından bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kurum imajı, Çalışanlar, İnsan Kaynakları. ABSTRACT Increasing information technologies and rivalry lead firms to make some changes. Institutions had to introduce themselves more intensively society in the last ten years. In order to live for a long run, institutions must correspond to their customers expectations. Inspired by behavior of institutions, stakeholder have impressions about them. This is the image in stakeholders mind.the workers of institution, as a stakeholders, also has an of their own institution. As the positive corporate image leads to increasing of sales and profits, when the workers percept positive corporate image of their institutions, their performance will olso increase.this study which examine to corporate image from perspective of corporate human resources. Key Words: Corporate Image, Employees, Human resources.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) GİRİŞ Son yıllarda kurumların kendilerini toplumun tüm kesimlerine anlatma ve tanıtma gerekliliği her zamankinden daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Kurumlarının devamlılığı onları kuşatan, onlarla alış veriş içinde bulunan grupların beklentilerinin karşılanması ile mümkün olacaktır. Kurumların tüm paydaş grupları, işletmelerin yaptıklar ve söyledikleri ile o kurum hakkında bir izlenime sahip olacaklardır. Bir paydaş grubu olan kurum çalışanlarının da kendi kurumları ile ilgili bir imajları vardır. Kurum imajını genel olarak değerlendirmeye yönelik olarak yapılan araştırmalarda, kurumun iyi yönetim tarzı, finansal gücü, yenilik yapma becerileri, nitelikli personeli kuruma çekme ve onları elde tutma becerileri, sosyal sorumluluk bilinci gibi kriterlerle değerlendirildikleri görülmektedir Çalışanlarda kendi kurumlarını, kurumlarının kendilerine verdikleri ile algılamaları muhtemeldir. İnsan kaynakları politikalarını çalışanlarla birlikte belirlemeleri ve çalışanların beklentilerine cevap verebilme ölçüsünde kurum imajının çalışanlar tarafından algılanması daha fazla olacaktır.. 1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Amaçları Ve Kurum İçindeki Yeri 1.2.İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı İnsan kaynakları yönetimi, örgüt ve çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetim karar ve hareketleridir( Fındıkçı,1998; 14). Başka bir tanımda ise; insan kaynakları yönetimi, yönetici yada operasyon el basamaklarda çalışanların etkinliğinin artırılması için destek faaliyetlerinin düzene sokulmasını amaçlar (Sabuncu oğlu,2000; 4). Genel anlamda insan kaynakları yönetiminin insana odaklanmış çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun çalışma politikalarını geliştiren ve genel olarak kurumda bir bütünlük anahtarı oluşturan bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir (Fındıkçı, 1998; 16). Kurumların küreselleşmeyle birlikte girdikleri değişim süreci işletmelerde küresel bir vizyon oluşturmak işletmelerin yapısını ve yönetim anlayışını değiştirmek, yeni bir kurum kültürü yaratmak ve insan kaynakları kullanımının etkinleştirilmesi konusunda uygulamalar getirmiştir. Kurumlar yüksek rekabet, hızlı uyum, yüksek standartlarda ürün ve hizmet üretimi ve yenilik konularında üstün performans göstermek zorundadırlar. Bu performans rekabetin etmenin gereğidir ve kurumlar rekabet avantajı elde etek için değişmek zorunda kalmışlardır. Kurumların geçirdikleri bu değişimden kaynaklanan kurum kültürü böylece gerçek temellere oturtulabilmektedir. Kurum kültürü hedef grupların gözünde bir kurum imajı oluşturması sayesinde rekabet edebilmenin bir yolu 248

3 İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj olarak kullanılmaktadır (Güzelcik,1999; 139). Bilim ve teknolojilerdeki hızlı gelişmeler toplumsal yaşamda bir devrim niteliğindeki değişiklikler yaratmıştır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve ulaşım olanaklarının artması, önceden olanaksız olan bir çok şeyi insan yaşamının parçası haline getirmiştir. Gümrük duvarları ile korunan ulusal ekonomiler içindeki küreselleşme dalgası karşısında korumasız kalmışlardır. Bugün dünyanın ileri toplumları, sanayi sonrası toplum haline gelmiştir. Kurumların varlıklarını sürdürebilmesi için iki seçenek vardır. Bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu dalganın parçası olmak yada bu örgütlerle rekabet edebilecek koşulları yaratmak. Artık sermayenin bilgi ve hizmet işlerinde insanın yerine ikame edilemeyeceği ve bütün işlerde ileri teknolojilerinde kendine verim yaratmayacağı gerçektir (Drucker,1996; 102). Bilgi toplumu çalışması bilgi akışına dayanan büyük organizasyonlardan oluşmaktadır. Bilginin en değerli örgütsel kaynak, üretim aracı ve aynı zamanda temel ürün olduğu, öyle ki insan kaynaklarının çoğunluğunun bilgi endüstrisinin iş görenlerinden oluştuğu ve enformasyonun diğer göstergelere göre ekonomik ve toplumsal olarak da baskın olacağı toplum biçimi bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır (Mutlu,1995;116). Bilgi toplumunun en önemli araç ve amacı yine bilgidir. Ancak patentli yada başarılı yeniliklerin % 60 ı piyasaya sunulmasını takip eden dört yıl içinde taklit edilmektedirler (Pfeffer,1995; 7). Öyleyse rekabette üstünlük sağlamak için taklit edilmeyecek donanımlara sahip olmak gerekmektedir (Drucker,1996;3) İnsan kaynakları yönetimi anlayışı insan öğesini örgütün merkezinde gören onu ön plana çıkaran bir yaklaşımdır (Betaman, Zeithmal, 1993; 346). İnsan kaynakları yönetimi stratejik bir role sahiptir. Çünkü işletmenin insan kaynağını rekabetçi avantaja dönüştürmeyi sağlar (Canman,1995;55). Örgütsel yaşamın en önemli öğesi insandır. Örgüt kültürünü benimsemiş, örgüte bağlı nitelikli çalışan, rakipleri karşısında daima avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla nitelikli insana sahip olmak üstünlük için birinci aşama ise, ikinci aşama da ise insanlarını örgütte tutabilmektir. Bu yola örgütün eğitim yatırımlarından yeterince yararlanması sağlanırken diğer taraftan yaptığı bu eğitim yatırımlarının rakip örgütlere akması engellenmektedir. Yaşadığımız değişimler gözönüne alındığında, önümüzdeki on yıl içinde dünyanın neye benzeyeceğini tahmin etmek oldukça güç. Kesin olan tek şey var. Bizi buraya getiren şey, oraya götürmeyecek. Artık örgütün en önemli varlığının insan olduğu düşüncesi bir klişe olmaktan çıkmıştır. İnsanlar yegane dinamik varlığı oluşturmaktadır. İnsanlar olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İnsan kaynakları departmanının görevi insanların işlerinde daha verimli olmalarının yanı sıra, işlerinden daha çok doyum elde 249

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) etmelerine yardımcı olmaktır (Fitz, Phillips, 2001;2-3). 1.3.İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları İnsan kaynakları yönetiminin amaçlarını şu şekilde belirtebiliriz: Bir örgütü oluşturan insanları en etkin bir biçimde bir araya getirmek ve örgütlemek, bireyin ve çalışan grupların refahını gözetmek suretiyle örgütün başarısına katkıda bulunmalarını sağlamaktır (Tutum,1976; 2). Günümüzün değişen iş ortamında insan kaynakları yönetimini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz (Palmer,1993;;25).İnsan kaynaklarını örgütün amaçları doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak Çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması ve gelişimlerinin sağlanması Örgütsel değişimi sağlamak ve bunu sürekli kılmak Öğrenen bir örgüt yaratmak Çalışanların örgütsel bağlılığını yaratmak İnsan kaynakları sorumluluklarını yerine getirirken üst yönetimin destek ve katılımını sağlamak, personel stratejileri ile işletme stratejilerini uyum içinde birleştirmek, istihdam politikalarını benimsemek, güçlü kültürel değerlere bağlı kalmak ve çalışanların tutum ve davranışlarına önem vermek zorundadır. Küresel dünyada insan kaynakları yönetiminin temel amacı, iyi seçilmiş motive edilmiş, eğitilmiş bir insan gücü yaratmaktır. Konusunu çok iyi bilen, kendisi ve çevresi ile barışık, kendisini sürekli geliştiren, çabuk hizmet veren, yaratıcı özelliği olan bir personel profilinin yaratılması temel amaç olarak seçilmiştir. (Ekin,1999; 85) 1.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurum İçindeki Yeri Örgütlerde insan kaynakları yönetimi küreselleşen ve bilgi teknolojilerinin yoğunluğunda yaşayan kurumların en çok konuştukları konulardan biri haline gelmiştir. Teoride ve uygulamada kabul edilen bir gerçek var ki, insan kaynakları tekniklerinin, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler zincirine yeni boyutlar kazandırdığıdır (Selamoğlu,1998;32). İnsan kaynaklarının doğuşunu etkileyen sadece değişen makro koşullar değildir. İnsan kaynakları yönetiminin varlığına neden olan başka alt koşullar da vardır. Bu koşullar; ülkede risk taşıyan grupların ilgileri ve durumsal faktörler olarak yorumlanabilir (Kurtuluş,1994; 9-11). Risk taşıyan gruplar, hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, sendikalar ve hükümeti dahil edebiliriz. Durumsal faktörleri ise, işgücünün özelliği, kurumsal stratejiler, yönetim felsefesi, iş piyasasının durumu, iş kanunları ve sosyal değerler, teknolojik gelişmişlik düzeyidir. Tüm bu faktörler insan kaynakları politika seçeneklerini ve sonuçlarını etkileyebilmektedir (Artan, 1992;15). 250

5 İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj Kurumların hedeflerine ulaşmalarında insanın öneminin artması geleneksel çalışan anlayışına bir bakış açısı getirmiştir. Diğer bir deyişle, ihtiyaç duyulan elemanların sayı ve niteliklerinin belirlenmesi, performansları, eğitimleri gibi işlevlerin tümünde bilimsel, çağdaş tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır (Kurtuluş,1994; 74). İnsan kaynakları yönetimi belli bir yönetim anlayışına ve felsefesine dayanır. Bir kurumun varlığını sürdürmesi, amacını gerçekleştirmesi insan kaynağına bağlıdır. İnsan kaynağı geliştirirse kurumda geliştirilmiş olur. İnsan kaynakları yönetimi kişinin değer ve onuruna olan inanç üzerine kurulmuştur. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların kişisel yeteneklerini en geniş ölçüde kullanmalarına, birey ve grubun bir üyesi olarak işlerinden en yüksek doyumu elde etmelerine yardımcı olur (Tutum, 1976; 3). En iyi ve en başarılı olmak isteyen kurumların tümü insan kaynakları ile bunların uygulamaları ile ilişkilidir. İnsanların bir arada çalışma ilişkilerini saptamak ve bunu kurumun hedeflerine varmada en önemli özellik olarak kabul eden kurumlar için daha önemli hale gelmiştir. Çalışanlar, kendileri daha iyi işler yapmaya cesaretlendiren, kişisel gelişimi teşvik eden amaç ve görevlerini yerine getiren ve en yüksek ahlaki değerleri temsil eden, ilişkilerde güven veren, katılımı esas alan, iletişimi artıran bir kurumun üyesi olduklarında kurumların başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacakları muhtemeldir. Bu açıdan çalışma hayatının iyileştirilmesi ve kalitesi kurumun algılanmasına ve dolaysıyla çalışma performansı ile kuruma fayda sağlayacaktır (Ouchi,1981; ) Çalışanların İş Yaşamına İlişkin Tercihleri Çalışma yaşamında kurum birey dengesi, basit ücret emek dengesinden çok daha karmaşıktır. Nitekim bir kurumda aynı işi yapan kişiler arasında ücretin farklı olması, yada bir kişinin aynı iş için farklı şirketlerden farklı ücret talep etmesi, kurum-birey dengesinin sadece ücret-emek dengesine dayanılarak kurulmayacağını göstermesi açısından önemlidir (Covey, 1978; 31). Çalışanlar kuruma; -Belirli bir zaman dilimi içinde emeklerini, -Önceki işlerinden bilgi birikimi ve tecrübelerini, -Yaratıcılık, sorun çözme, analitik yaklaşım gibi yeteneklerini -Dürüstlük, özveri, sadakat gibi kişilik özelliklerini -Önceki iş çevresi/yakınları gibi nüfuz edebilecekleri çevre ve ilişkilerini verirler -Karşılığında ise kurumdan; -Ücret, prim gibi sosyal kolaylıklar gibi maddi getirileri -Kurumun politikaları ve gelecek potansiyeline bağlı olarak sosyal güvenliklerini 251

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) -Kurumun imajı ve pozisyonlarının düzeyine bağlı olarak saygı ve statüyü -Eğitim ve yükselme olanaklarına bağlı olarak gelişim potansiyellerini alırlar. Kişilerin çalışmaya devan ettikleri sürece kuruma verdikleri ile aldıkları arasında bir denge bulunduğu varsayılır. Kurum-birey dengesi olarak adlandırılabilecek bu modelde her iki tarafta verdikleri ile aldıklarının dengede olduğunu düşünmektedir. Dolayısı ile bu söz konusu denge, tarafların bunu algılamaları ile sürdürülebilir. Kurum-birey dengesi bu beklentilerin karşılanması ölçüsünde uzun süreli olabilir ve sürdürülebilir. Eğer kişinin kurumdan aldıklarının verdiklerinden daha az ise kurumu terk edebilir,veya kurum verdiğinin aldığından daha fazla olduğunu düşünürse bu seferde kurum işten çıkarmayı düşünebilir. Çalışanların iş yaşamına ilişkin tercihlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Keith, 2000; 74). -Ücret düzeyleri:ücret düzeyleri çalışanların kurumlarından beklentileri arasında önemli bir yere sahiptir -Prim uygulamaları: Üretim karşılığı alacakları çeşitli primlerin varlığı çalışanların kurumlarını algılamasında önemli bir faktördür. -Sosyal kolaylıklar: Çalışanlara para olarak verilmeyen ancak maliyeti kurum tarafından karşılanması nedeniyle çalışanların harcamalarından tasarruf sağlayan uygulamalardır.( Ulaşım için servis, öğle yemeği, özel sağlık sigortası, cep telefonu, şirket aracı vb.) -İş güvenliği: Kurumun işten çıkarma politikası ile genel ekonomik durumun bileşimine bağlı olarak işin devamlılığıdır. Kurumun işten çıkarma yaklaşımı çok sıradan olarak mı algılanıyor, son çare olarak mı görülüyor ve prosedüre bağlanmış mı? kurumun genel ekonomik durumu, büyüme göstermiyor mu? gelecek vaat ediyor mu? küçülme trendi var mı? gibi kriterlerdir. -Pozisyonun düzeyi: Pozisyon görev unvanıdır. Görev unvanının organizasyon şeması içindeki yeri; operasyona bağlı olarak çalışan bölüm, çalışan sayısı,gibi pozisyon düzeyi ile ilgili değerlendirmeler çalışanların kurumdan beklentileri içinde önemli bir yere sahiptir. -Kurum imajı : Kurumun dışarıdan ve içeriden nasıl göründüğüdür. (kurumun büyüklüğü, kamuoyunda tanınmış olması, kurumun faaliyet ortamı ile ilgili kamuoyu görüşü, kurumun toplumsal ve çevresel duyarlılığı, istihdama katkısı vb.) -Kurum kültürü: Kurumun vizyonu, misyonu ilke ve değerleri ile faaliyetlerini yürütürken izlediği politikalardan oluşan bütündür. (Kurumun sosyal paydaşlarına, müşterilere, tedarikçiler, hissedarlara, çalışanlara, toplum ve devlete bakış açısı, kurumsallaşma derecesi, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları) 252

7 İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj -Eğitim olanakları: Kurumun genel eğitim politikası ile ilgili eğitim olanaklarının düzeyidir. -Yükselme olanakları: Kurumun kariyer yönetimi politika ve uygulamaları ve pozisyon ile ilgili yükselme olanaklarının düzeyidir. 2.Kurum İmajı İle İnsan Kaynakları İlişkisi Çalışanlar kurumun geleceğinde en önemli kaynağıdır. Çalışanlar kurumun uzun dönemli stratejileri ile ilişkili bileşenidir. Çalışanlar artık ödeme çeklerinin dışında bazı faktörlerin kurum tarafından sağlanmasını istemektedirler (Gray, 1986; 17). Kurumun uygulamaları çalışanların neyi istediğini, neyi kabul edeceğini sonucunda kurumla ilgili değerlendirmelere tabii olacaktır. Kurumlar amaçlarına varmak için belirli metotlar kullanırlar. Bu kullandıkları metotlar toplum tarafından algılanır ve anlamlandırılır. Kurumun uyguladığı kurallar, davranış biçimleri ile toplumun kurumu algılaması ve kurumun performansı arasında bir ilişki vardır (Bromley, 1993; 156). Eğer davranışlar ve uygulamalar kabul edilirse imaj artacak bu da kurumun satışlarına, yatırım fırsatlarına, finanssal desteğin alınmasına neden olacaktır. Çalışanlar açısından bu durumda sağlanan faydalar kurumda daha fazla çalışma, kurumu koruma ve kurumla bütünleşme olarak kendini gösterecektir (Rose,Thomsen; 2004: ). Çalışanlar tarafından bir kurumun algılanmasını şu şekilde sıralayabiliriz (Boulding, Boulding; 1966; 108). -Eşitlik -Hiyerarşi kademelerin azaltılması -İnsan haklarına saygılı bir kurum -Temiz bir çevre için yapılan kurumsal çalışmalar -Kurum çalışanlarının hayat tarzlarını geliştirmeye katkısı -Yaratıcılığın geliştirilmesinin desteklenmesi -Gönüllü ve esnek çalışma ortamının sağlanması -Deneysel eğitime destek vermesi ve hayat boyu eğitim Yine iyi tanınan bir kurumdan genellikle iş güvenliği, daha iyi sağlık imkanları, emeklilik hizmetleri, çalışanlara hisse sahibi olma hakkı gibi haklar vermesi beklenir.bu beğenilen kurumlarda çalışanların işlerinden gurur duydukları görülmüştür (Philips, 2001; ). Kurum imajının ilk uygulamalarında sadece logolar ve renklerin kullanımının gerçekleştirilmesinde amaç, dış hedef kitleye kurum tanıtılması esas alınmıştır. Ancak hem küreselleşme ve bilgi çağının getirdiği değişimler çerçevesinde, kurumların imaj çalışmaları artık sadece dış hedef kitleye yönelik olarak değil aynı zamanda kurum için 253

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) stratejik bir önemi olan kurum çalışanlarının da bu sürecin içine alınarak planlandığı bir aşamaya gelinmiştir. Güçlü bir imaj yaratabilmek için çalışanların ihtiyaçlarının kurumundan beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Çalışanların genel olarak vizyona ve çalıştıkları işlerinden gurur duymaya ihtiyaçları vardır. Yine çalışanlar paylaşılan bir kurumsal kültür, gerçek anlamda tüm yönleriyle işletilen bir iletişim iklimi kariyer fırsatları gibi imkanlar beklenmektedir (Schultz,1980:98, Lemmink,Schuijf, Strevkens, 2003:1-15). Kurumun insan kaynakları politikaları, kültür yapısı, vizyonu ve kurum dışında oluşan imajı, kurum çalışanları açısından kurumları ile ilgili imajı yapılandıran faktörlerdir (Dowling, 2001; 12). Kurumun genel olarak imajının değerlendirildiği kriterler kurum çalışanları tarafından da değerlendirilen kriterlerdir. Daha öncede belirtildiği gibi ortak bir imaj yaratmanın zorluğu dolayısıyla çalışanlarda kurumlarının işleyişi ve beklentilerinin karşılanması ölçüsünde kendi imajlarını oluşturacaklardır. Burada bu imajı oluşturacak olan faktörleri incelemeye çalışacağız. 2.1.Kurumun Saygınlığı Kurumun saygınlığı kamuoyunda görüntüsünün bir yansımasıdır. Kurumsal davranış ve iletişim yolu ile çeşitli ilgi gruplarına gönderilen mesajlar sonucunda bu gruplarının bir değerlendirmesi olacaktır Fortune dergisi tarafından yapılan en saygın 500 firma ilgili kriterler şöyle belirtilmiştir (Nakra, 2000; 35-38). -Yönetim kalitesi -Ürün ve hizmetlerin kalitesi -Finanssal sağlamlılık -Yenilik -Çalışanların davranışı -Sosyal sorumluluk -Kurum kaynaklarının kullanımı -Yenilik Yine çalışanların kendi kurumları ile ilgili olarak pozitif düşüncelere sahip olmalarını belirleye yönelik olarak yapılan çalışmalarda çalışanlar tarafından şu kriterler belirlenmiştir (Lynch, Esisenberg, Armeli 1999; ). -Yeterli ücret -Aile odaklı politikalar. -Yönetim kalitesi 254

9 İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj -Gelişimlerini sağlayacak eğitim -İş yapma standartlarını açıkça belirlenmesi -Kurum hedefleri ile ilgili bilgi verme, kurumda açık ve çok yönlü iletişim -Performans kriterlerinim objektif kriterlere dayalı olması. Bu kriterlerin varlığı içteki kurum saygınlığını arttıracaktır. Kurum imajının hem içte hem dışta algılanmasında üst düzey yönetimin büyük bir etkinliği vardır. Yöneticiler kurumu dışarıda temsil ederler içeride de uygulamaları ile kendilerini ortaya koyarlar. Yöneticilerin uygulamalarının profesyonelliği çalışanla ve diğer gruplar tarafından değerlendirilmesi ve bu anlamda kurum imajının olumlu yada olumsuz olması açısından önem taşır (Schultz, 1997; ). Kamuoyunda düşük profile sahip olan kurumlar, muhtemel personelin bu kurumlara bakış açlarını etkiler. Aynı zamanda bu kurumlar işe alımlarda adil davranmadıkları, zorluk çıkardıkları izlenimine sahiptirler. Amerikan dev paketleme şirketi Procter&Gamble saygınlık kazanmak için kurumsal olarak imaj faaliyetleri yerine marka ismini ön plana çıkartmıştır. Buda Amerika dışındaki ülkelerde yetenekli elemanları kuruma çekmede zorluk yaratmıştır te Avustralya pazarına giren P&G kurumsal reklamlarının eksikliği yüzünden halen potansiyel çalışanlar tarafından bilinmemektedir (Dowling, 2001; 51). Kurum tarafından verilen bilgilerin onların değerlendirmeleri ile uyuşması kurumun saygınlığını arttıracak ve kuruma olan çekiciliği etkileyecektir. Personel alım süreci ile ilgili bilgilerin yetersizliği kurumun saygınlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Bretz, 1998; ). Sosyal olarak kişi kendini kurumun dışındaki kurumlarla karşılaştırır. Bu durumda kişi hem kendi kimliğini hem de kurumun kimliğini karşılaştırmış olur. Eğer kurumun yaptığı eylemler sonucunda kurumun dışarıda saygınlığı varsa bunu kişi kendi saygınlığı olarak algılayacak ve kendi kurumunu saygın bir kuruluş olarak değerlendirecektir. 2.2.Çevresel Ve Sosyal Sorumluluk İyi bir kurum imajına sahip olabilmek için çevresel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine kurumlar eskisine oranla daha fazla ilgi göstermelidirler. Dünyanın en büyük şirketleri artık iş başarısında kurum imajı ile performanslarının ilişki olduğunu acı dersler alarak öğreniyorlar. Toplumun artan talebi sonucunda kurumların geleneksel, finanssal, yasal ve işle ilgi ölçümlerine ilave olarak sosyal ve çevresel sonuçlarla değerlendirilmeye başlanmışlardır. Sosyal ve çevresel konularla oluşan iyi bir imaj hem içerde hem dışarıda bağlılığı arttıracaktır. İçsel olarak çalışanlar, kendi kurumlarının çevreye nasıl davrandığı ve kurumun dışarıda nasıl yer aldığı ile ve kurumun bu 255

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) politikalarla insanları nasıl etkilediği ile ilgilenmektedirler. Kurumun uyguladığı sosyal ve çevresel politikalar, kurumda çalışanların dış algılama çerçevesinde kendilerini daha saygın ve iyi bir kurumda çalışıyor olmaktan dolayı mutlu hissetmelerini sağlayacaktır 2.3.Liderlik Ve Yönetim Biçimi Liderlik faktörü kurumun kültürünü, vizyonunu etkiler. Buda çalışanlar tarafından paylaşılan değerleri içerdiğinden kurumun çalışanlar tarafından algılanan imajı da etkilenecektir. Amerikan Soutwest Airlen firması kurumda yeni bir lideri değişimi yaparak kurum kültürünü etkileme ile çalışanların kurumlarını algılamalarını değiştirmiştir de çalışanlar tarafından verilen oylar sonucunda Soutwest in çalışmak için en uygun kurum olduğu çalışanlar tarafından oylanmıştır. Liderlik faktörü kurumsal kültürün yerleştirilmesinde vizyon belirlenmesinde önemli olduğundan dolayı kurumsal imajı da bu yönde etkileyecektir. Eğer lider transformasyon el (Dönüşümcü) bir lider ise bu değerlerin paylaşılması kolaylaşacaktır. Ama lider paylaşımcı, iletişimi sevmeyen otokratik bir yapıda ise bunun gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır (Grunning, 1993; ). 2.4.Kurumsal Politikalar Kurum imajının şekillendirilmesi sürecinde kurumun form el politikaları önemli bir yer tutmaktadır. Bir bütün olarak kurum stratejisi insan kaynakları politikaları müşteri oryantasyonu, kurum yönetim tarzı bu süreçte önemlidir. Kurumsal politikalar, strateji, yapı, yatırımlar, iş süreçleri ve örgütün kontrol sistemlerini içine alır. Bu politikalar kurum yönetiminde kullanılan ve imajı etkileyen faktörlerdir. Benchmarking,(İyi uygulamaları örnek alma) Outsorcing,(Dış kaynak kullanımı) stratejik ortaklık, toplam kalite yönetimi gibi konulardır. Aynı zamanda basit bir örgüt yapısı, hiyerarşik konuların azaltılması gibi uygulamalar da bunun için önemlidir (Bretz, 1998; 339). Örneğin insan kaynakları yöneticileri çalışanlarına tüketicilere nasıl davranacakları ile ilgili üst limitleri koyarlar. Böylece insan kaynakları uygulamaları direkt olarak çalışanların kurumla ilgili imajlarını, dolaylı olarak da tüketicilerin imajını etkileyecektir. 2.5.Kurumsal Değerler Çalışanların imajını etkileyen kurumsal değerler kurumun etik ilkeleri paylaştıkları inançlarıdır. Bunlar kurumda çalışanlar tarafından öğrenilir. Bu değerler eğer merkezi ve sürekli bir nitelik taşıyorsa bu çalışanlar tarafından daha çok paylaşılacaktır. Kişilerin kendilerinde gördükleri özellikleri kurumda bulduklarında bu onlar için paylaşılması ve kabul edilmesi daha kolay olacaktır. 256

11 İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj Çalışanlar öncelikle çalıştıkları kurumun kültürünü benimseme ile o kuruluşun değerlerini zamanla öğrenerek benimserler. Örneğin, Koç topluluğu çalışanları, kendi ekollerinin gereklerini yerine getirir ve bunu temsil ederler. Ancak bir süreçten sonra çeşitli kademelerde Koç topluluğunun değerleri hissedilmeye başlanır. Koç topluluğunda herkesin disiplinli, yöneticilerin dürüst güvenilir olması, sözünü tutması ve bunu hayatının her alanına yayması beklenir. Bu değerlere sahip olmayan üst seviyelere çıkamaz (Kara koyunlu, 1998; 11-13). Kurumsal davranışın dışa ifade edilmesinde ve kurum imajı anlayışının gerçekleştirilmesinde kurumu personeline büyük görevler düşmektedir. Bu iki yönlü bir ilişkidir. Birincisi; içte oluşturulan bir imaj dışarıya yansıyacaktır İkincisi de; çalışanların kurumun dışında oluşan imajın etkisiyle de iyi davranış sergilemeleri söz konusu olacaktır (Dutton, Dukerich; 1991 ;517).Kurum personeline yönelik olarak yürütülen politika ile, personele yönelik, kurum imajı çabaları arasında karşılıklı bir etkileşim vardır (Okay, 2000, 217).Kurumun imajı kurumun politikaları tarafından belirlendiğinden insan kaynakları politikasının bir parçası olarak belirlenmektedir. Aşağıdaki şekil 1 de kurum imajı ile kurum politikası arasındaki ilişkiyi görebiliriz. Kurum İmajı imajıi ilgili kurum Personelle politikası Personel Kurum Politikası Şekil 1: Kurum İmajı İle Kurum Politikası Arasındaki İlişki KAYNAK: Okay.,A.g.e.s.217 Şekilde ifade edilmek istenen; yukarıda da açıklandığı gibi personel politikası ile çalışanların kurum imajlarını oluşturmada kurumun uyguladığı davranışlar arasında ki 257

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ilişkiyi belirtmektir. 2.6.Kurum İklimi Kurumsal iklim; biçimsel yada biçimsel olmayan bir şekilde kurumsal politikaların, uygulamaların ve kuralların çalışanlar tarafından ortak bir biçimde algılanmasıdır. Veya çalışanların iş ortamlarının kalitesini algılama biçimleridir (Maxnes, Dilerton, 1991; 398). Bir başka tanımlamada ise kurum iklimi, işletmelerde var olan sos yo psikolojik koşulardan yapı, sosyal etkileşim sonucu oluşan objektif yapılanmış koşullar bütünüdür (Denison, 1996; 632). Kurumun psikolojik ortamına kurumsal iklim denir. Kurum iklimine etkide bulunan temel bileşenler; kişilerin güdülenmesi, liderlik tarzları ve kurumsal iletişimdir (Can, 1992; 206). Çalışanların memnun oldukları bir kurum iklimi onların verimliliklerine olumlu etkide bulunacak, buda çalışanlar arasında kurum imajının yükselmesine neden olacaktır. Kötü bir kurum iklimi çalışanların davranışları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacaktır. Bunun tersi durumunda yani iyi bir kurum iklimi ve çalışanların işlerine hazır olmaları için olumlu bir ortam, verimliliği azaltan koşuların oluşmasını sağlayacaktır. İş görenlerin çalışmaya istekli olmaları aynı zamanda onların kurumun hedefleri ile yüksek derecede bütünleşmelerine neden olacaktır. Tabi ki bu durumun terside söz konusu olabilmektedir. 2.7.Vizyonun Paylaşılması Çalışanların çalıştıkları kurumları ile ilgili gelecekteki vizyonu nun, misyonu nun, hedefleri nin, amaçları nın neler olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Her kurum çalışanlar tarafından paylaşılan, değerleri yansıtan bir vizyona sahip olmalıdır. Vizyon iyi güzel olan idealleri yansıtır (Dowling, 2001; 67). Vizyon kurumun geleceğinin resmidir. Neden geleceği yaratmak zorunda olduklarını üstü kapalı yada açık olarak anlatmayı gerektirir (Gee, 1995;65). Çünkü çalışanlar gelecekte neyi hedeflediklerini bu hedeflere ulaşmada kurumlarının vizyonunun ne olduğunu bilmediklerinde, yaptıkları işe olan ilgilerini kaybedeceklerdir. Bu da işletmeye olan güvenlerini, önemli ölçüde sarsacaktır. Bu amaçla işletme yönetiminin ana sorumluluklarından birisi de, sürekli olarak kurumun vizyonunun işletme için çalışan herkes tarafından paylaşılmasını sağlamaktır. Paylaşılan bu vizyon, çalışanların işletmenin hedeflerini gerçekleştirmede bir sinerji ortaya çıkararak ortak çalışmalarını sağlayacaktır. Oluşturulan güçlü kurum vizyonu işletmenin çalışanlar üzerindeki iç imajını olumlu olarak etkileyecektir (Gee, 1995;65-67). 258

13 İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal İmaj 2.8.Çalışanlara Saygı Göstermek Ve Değer Vermek Kurumda iç imaj yaratmanın bir diğer yolu da çalışanlara gerektiği ölçüde saygı göstermektedir. Çalışan çalıştığı işten yeteri kadar değer görmezse kuruma bakış açısı pozitif olmayacaktır. Kurum içinde bir birey olarak değer verildiğini hisseden çalışanın motivasyonu artacak ve böyle bir kuruluşta çalışmaktan dolayı mutlu olacaktır. Diğer yandan işletme için değerli olduğunu hisseden bireyin yaptığı işe olan bağlılığı sonucu müşterileriler ile iyi ilişkiler kurmasına neden olacak ve bunun sonucu olarak da sağlam ve uzun dönemli kurumsal dış imajın oluşmasına katkı sağlayacaktır ( Güzelcik, 1999; ). Vizyon sahibi olan liderler saygı ve eşitlik içeren bir iç atmosferin daha fazla çalışanları motive ettiğinin bilincinde olan kişilerdir. Yine bu yöneticiler iş görenlerin kişiliklerine, yaptıkları işlere ve önerdikleri görüş ve düşüncelere değer vermelidir. Çünkü çalışanlar, yöneticiler ve grup üyeleri tarafından takdir edilme, beğenilme ve değer verilme ihtiyaçları duyarlar (Akat, Budak, Budak, 1994; 216). Bu nedenle çalışanların hislerine ve duygularına kişiliklerine önem verilmelidir. Bu amaçla çalışanlara eşit davranmak ve değer vermek gerekmektedir. Bütün bir davranış sergilemek çalışanlar arasındaki motivasyonu artıracağı gibi, müşteriler arasındaki tatminini artıracaktır. Çalışanların manevi açıdan mutluluğu ve kuruma olan bağlılığı, tüketicilerin göz önünde olumlu bir imaj oluşturmada büyük rol oynayacaktır. Böylesi bir ortamda çalışanları kendilerini iyi hissedecekler ve iş yapmak için enerjiyle yükleneceklerdir (Gee, 1995;68). Kurum imajının çalışanların gözünde olumlu olmasını sağlayacaktır. 2.9.Çalışanlarla Etkili İletişim Kurmak Güçlü bir imaj yaratmada çalışanların ihtiyaç duyduğu kurumsal politikalardan biriside, daha iyi iletişim kurma ihtiyaçlarıdır. Önemli bir finanssal kuruluşta çalışanlar arasında işletmeyle ilgili şikayetlerini öğrenmeye yönelik yapılan bir araştırmada, en önemli şikayet alarak işletme içindeki iletişim eksikliği ve saygının olmadığı bir ortam içinde bulunmaları olarak bildirilmiştir. Çalışanlar bilgilendirildikleri zaman kendilerine güvenildiğini ve değer verildiğini hissedeceklerdir. Bu durum çalışanların kurumla ilgili düşünce ve duygularını olumlu yönde etkileyecektir (Gee, 1995;68). Çalışanların bir hedef de birlik olabilmeleri için öncelikle kurumun hedefi ile, misyonu ile amaçlarıyla ilgili olarak bilgilendirmeye ihtiyaçları vardır. Çalışanların bu ihtiyaçlarının giderilmesi, kurumun çalışanlar tarafından algılanan iç imajına büyük katkı sağlayacaktır (Güzelcik, 1999; 197). 259

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KRİZ ORTAMINDA TURİZM İŞLETMELERİNİN REKABET ARACI OLARAK İTİBAR YÖNETİMİ. Erkan AKGÖZ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

KRİZ ORTAMINDA TURİZM İŞLETMELERİNİN REKABET ARACI OLARAK İTİBAR YÖNETİMİ. Erkan AKGÖZ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) 158 Journal of Azerbaijani Studies KRİZ ORTAMINDA TURİZM İŞLETMELERİNİN REKABET ARACI OLARAK İTİBAR YÖNETİMİ Erkan AKGÖZ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) GİRİŞ Her kurumun kendine özgü kişiliği, zayıf ve

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ Doç. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ISO 9000:9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

MODERN YÖNETİM ANLAYIŞI KAPSAMINDA KURUM KÜLTÜRÜNÜN YARATICILIĞA ETKİSİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

MODERN YÖNETİM ANLAYIŞI KAPSAMINDA KURUM KÜLTÜRÜNÜN YARATICILIĞA ETKİSİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ İçindekiler Müge Elden 5-15 Modern Yönetim Anlayışı Kapsamında Kurum Kültürünün Yaratıcılığa Etkisi ve İşletmeler Açısından Önemi Şule Tankut Tuğcu 16-22 Kriz Yönetiminde Liderlik Kavramının Önemi Ayşegül

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı