HASTANELERDE HALKLA İLİşKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANELERDE HALKLA İLİşKİLER"

Transkript

1 HASTANELERDE HALKLA İLİşKİLER ANLAYıŞı VE UYGULAMALARI Sanem ALKİBAY * GİRİş İşletmeler birer toplumsal sistemlerdir. Dolayısı ile çevreye uyma ve çevreyi kendine uydurma özellikleri birer açık sistem olmalarından kaynaklanmaktadır. Çevresiyle sürekli bilgi alışverişinde bulunan ve bunun sonuçlarını değerlendirerek anında işletme stratejilerine yansıtabilen işletmeler, aşırı rekabetin olduğu günümüzde daha başarılı olmaktadırlar. Çünkü işletmenin başarılı olması ancak çevrenin tatmin edilmesi, onun beklenti ve gereksinimlerinin karşılanması yöniinde dış çevrenin doğasına uygun bir yapı benimsemesini gerektirmektedir. İşletme ile çevresi arasındaki uzaklığı daraltan, diğer bir anlatımla, iletişim köprüsü görevi üstlenen faaliyetlerden biri de pazarlama karması elemanlarından tutundurmadır. Tutundurma faaliyetleri, reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler olmak üzere dört temel araç aracılığıyla yürütülmektedir. Bu araçlardan halkla ilişkiler, farklı bir anlayış içinde çevre ile iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetleri içermektedir. Halkla ilişkilerin amacı, ürün veya hizmeti tanıtmak değil, uzun dönemde kurum imajı yaratmaktır. Bir işletmenin çevresinde yer alan kişi ve kuruluşları tanıması, isteklerini renmesi ve kendisini bu çevreye tanıtması halkla ilişkiler sürecini oluşturmaktadır. Dolayısıyla halkla ilişkiler çift yönlü bir iletişim sürecidir. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31. Sayı i. Mart 1998.

2 154 Amme İdaresi Dergisi İşletme açısından halkla ilişkiler, ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla karşılikıı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkileri kurmak, geliştirmek, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve bu yolla toplumla bütünleşme sağlamaktır.1 Alaaddin Asna'ya göre ise halkla ilişkiler; özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır. ı Halkla ilişkiler faaliyetlerinde halk olarak tanımlanan kitle; işletme içi ve işletme dişi gruplar olmak üzere iki ana grup içinde değerlendirilmektedir. İşletme içi gruplar; işletmenin kendi personeli, ortakları; işletme dışı gruplar ise, tüketiciler, resmi kuruluşlar, satıcılar, mesleki örgütler, rakipler, kitle iletişim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, aracılar ve uluslararası kuruluşlardır. 3 İşletmenin bu gruplar ile karşılıklı olarak sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ve bu yoııa çevrede olumlu bir işletme imajı yaratılabilmesi için halkla ilişkiler faaliyetinde bulunması gerekmektedir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve ikincil amaçları kar elde etmek olan işletmelerin başında hastaneler gelmektedir. Hastaneler işleyişleri ve hizmet götürdükleri kitleler a çısından diğer örgütlerden farklı bir yapıya sahiptirler. Sağlık sisteminin önemli bir alt sistemi olan hastaneler, karmaşık bir sosyal sistem olarak toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumunun kazandırılmasında önemli rol üstlenmektedirler. 4 Bu bağlamda hastane yönetimi; sağlık hizmetleri üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan kaynaklarının planlanması, örgütlendirilmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesi sürecidir. s Bu süreç içerisinde hastaneler dış çevreden para, hasta araç - gereç, malzeme, hekim, meslek edinmiş kişiler, öğrenciler vb. girdiler alır ve bunları dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra, çevreye taburcu edilen hasta, çeşitli hizmetler, eğitilmiş iş görenler, halk sağlığının yükseltilmesi, iş gören tatmini ve gelişmiş toplum vb. çıktılar olarak verirler. Hastaneler çevreden kaynak alırken çevrenin değerleri, istekleri ve baskıları da bu kaynakları ve bunların örgüte girdiler olarak verilişini etkilemektedir. h Çevrenin hastanelerin çıktılarının nitelik ve niceliği ile ilgili değerlendirmeleri ve baskılarının neler olduğunun bilinmesi, hizmet örgütü olan hastaneler a çısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü hastaneleri diğer hizmet örgütlerinden ayıran bir takım özellikler bulunmaktadır. Bunlar; hastanelere olan talebin tam olarak bilinmemesi, çıktıların tanımlanma ve ölçülme zorluğu, yürüwien işlerin acil ve ertelenemez olması, işin niteliği gereği yanılgı ya da kuşkuya daha az hoşgörülü olunması, hastanelerde ikili yetki hattının bulunması, örgüt üyelerinin aşırı meslekleşmesi, uzmanlaşmai Zeyyat Sabuneuoğlu, İşletmelerde Halkla ilişkiler, Bursa 1992, s. 4. ı Alaeddin Asna., Public RelatlOns, Der Yayınları İstanbul 1993, s Tamer Arpacı, Doğan Yaşar Ayhan,... Pazarlama, Gazi Yayınları, Ankara 1992, s. 224; Ömer Baybars Tek, Pazarlarna, İzmir 1991, s Rockwell Schulz, Alton C. Johnson., Management of Hospitals, Mc Graw Hill Book Company 1976, s. 30.; Korkut Ersoy, Şahin Kavuneubaşı, Örgütsel Yapı ve Başarı: SSK Hastanelerinin Yapısal Analizi, H. Ü. Sağlık İdaresi Y. O. Yayınlanmamış Araştırma Projesi Ankara 1996, No: , s. Lo s Korkut Ersoy, Şahin Kavuııeubaşı, "Hastane Yönetimi: Nereden Başlamalı", Toplum ve Hekim, Sayı: 69 70, 1995, s. 6. h Ersoy/Kavuneubaşı, ı 996, a.g.e., s

3 Hastanelerde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 155 nın fazla olması ve hizmet üretiminin stoklanamaz nitelikte oluşudur. 7 Bu ve benzeri nedenler hastaneleri hizmet sektörü içinde ayrı bir konumda görmeyi gerektirmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkeler dışında hemen hemen her yerde sağlık hizmetleri toplumun en önemli sorunu olma özelliğini korumaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak yeterli doktor ve yardımcı sağlık personelinin olmayışı, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının talebi karşılayamaması, teknolojiye bağlı.olarak teknik donanımın nitelik ve nicelik açısından yetersizliği ve en önemlisi sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması bu sektörün sorun olarak görülmesinde en önemli rolü oynamaktadır Türkiye İstatistik Yıllığı verilerine göre, ı 993 yılında Türkiye nüfusu iken hekim sayısı 'dir. Türkiye genelinde ortalama olarak 1 hekime düşen nüfus ise 981 kişidir. Bu rakam gelişmişlik düzeyine bağlı olarak Ankara ve çevresinde 500 kişiye kadar düşmekte, Hakkari, Bitlis, Muş gibi geri kalmış bölgelerde ise kişiye yükselmektedir. 1I Yine 1995 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 1051 yataklı tedavi kurumu ve hasta yatağı bulunmaktadır. Bu sağlık kurumlarında birim yatağa düşen nüfus ise 405 kişidir. OJ Bu denli sınırlı sayıda olan yataklı tedavi kurumları, kuruluşlar bazında incelendiğinde, %64'ünün Sağlık Bakanlığına, %16'sının özel sektöre, %5'inin kamu kuruluşlarına, %4'ünün MSB'na ve %1 1 'inin ise SSK'ya bağlı olarak çalıştıkları görülmektedir,lo Bütün bu olumsuz koşullar içinde her an aşırı talebin olduğu sağlık kurumları (hastaneler) için kurum imajı yaratma girişimi acil bir sorun olarak görülmemektedir. Ancak, günümüzde özel sağlık kurumlarının sayısının artması, özel sağlık sigortası hizmetlerinin yaygınlaşması, tüketicilerin bilinçlenmesi ve daha da önemlisi hastanelerin ve sağlık personelinin gelirinde döner sermaye payının önemli bir girdi sayılması hastanelerin halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelmelerine neden olmaktadır. Hastanelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin odak noktasını, kamuyu tanımak ve kamuya kurumu tanıtarak olumlu bir kurum imajı yaratmak oluşturmaktadır. Hastane için kamuoyu; hasta ve hasta yakınları, doktor, hemşire, sağlık memuru, öğretim elemanları, öğrenciler, bölge ve ülke halkı, basın yayın kuruluşları, belediye, kamu kurumları, rakip hastaneler, labratuvarlar, ilaç üretici ve dağıtıcıları, teknik elemanlar, teknoloji üreten birimler, üniversiteler ve diğer sivil toplum örgütleridir. Kurum imajı yaratma faaliyetlerine; hastane başhekiminden doktoruna, hemşiresinden teknisyenine, hastane polisinden otopark görevlisine, sekreterinden hizmetlisine kadar bütün personelin yürekten ve inanarak katılması gerekmektedir. Doğalolarak bu sistemin kurulması ve işletilmesi örgüt kültürüyle iiintilidir. Örgütsel kültürün elverişliliği "halkla ilişkilerinilin varlık ve uygulanabilirliğinin temelini oluşturmaktadır. Bir kurumun kültürü, içinde yaşadığı toplumun fiiltürü gibi, kuruma ilişkin değerler, inançlar, semboller, davranışlar ve edinimleri etkileyen bir takım değişkenlerden oluşmaktadır. Bu kültürel değişkenler kapsamına; kurumun ürettiği mal ve hizmetler, onların kalitesi, örgütlenme ve yönetimi, insana, müşterilere, iç ve dış iletişime verilen değer ve bunlara ilişkin oluşmuş inanç ve 7 a.k., s ıı D. i. E., Türkiye İstatistik Yıllı~l, 1995, s Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 1995, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müd. Yayın No s. 6 LU a.k., s. 13.

4 156 Amme İdaresi Dergisi semboller girmektedir. 1I Eğer işletmeler halkla İlişkiler faaliyetlerine temel teşkil edecek başarılı bir kurum kültürü oluşturmak istiyorlarsa, özellikle insana, hızlı, samimi ve çok yönlü iletişime özel önem vermeli, esnek bir örgüt yapısı ve yönetim anlayışıyla kaliteli hizmete yönelmeli, ayrıca müşteri güvenine layık olabilmek için ekonomik olmayan yatırımlara da girebilmelidir. ıı Bu tür bir yönetim anlayışını benimseyen hastanelerin çeşitli iletişim araçlarından yararlanarak kamuoyunda olumlu imaj yakalaması daha kolayolacaktır. Ancak burada ö nemli olan nokta, bu görevi örgüt içinde hangi birimin üstleneceği ve hangi nitelikteki kişilerin halkla ilişkilerden sorumlu olacağıdır. Halkla ilişkiler bir danışma ve politika oluşturma görevi olduğu düşünülürse, bu görevi üstlenen birimin, hastanenin üst kademe yönetimine yakın bir konumda örgütlenmesi gerekmektedir. Çünkü hastane yönetimince oluşturulacak politikalar ve alınacak kararlar, halkla ilişkiler biriminin vereceği bilgiler ışığından yön bulacaktır. Bu nedenle birinci seçenek olarak halkla ilişkiler görevinin, örgüt içinde üst düzey bir yöneticinin sorumiuluğuna bırakılmasıdır. Dolayısı ile bu görevi hastane genel müdür yardımcısı ya da başhekim yardımcısı üstlenebilmektedir. İkinci yol; bu görevin halkla İlişkiler uzmanma verilmesidir. Ancak burada üzerinde dikkatle durulması gereken nokta danışmanlık görevi verilen uzmanın geniş bir yetki göçerimini kullanmasına izin verilmesidir. Üçüncü bir yol, halkla ilişkiler çabalarını hastanede görevli doktor, yönetici LJ ve personelden oluşan bir kurulun üstlenmesidir. Bu tür bir yapılanma daha geniş katılım sağlayacağı i çin amaçlara ulaşmada etkili bir yololarak düşünülmektedir. Bazı durumlarda da hastaneler, kurum içinde böyle bir örgütlenmeye gerek görmeden, herhangi bir halkla ilişkiler bürosu veya reklam ajansı ile çalışmayı tercih etmektedir. Bugün dünya da ve Türkiye'de ilaç ve sağlık endüstrisinde uzmanlaşmış halkla ilişkiler firmaları bulunmaktadır. 14 Orta büyüklükteki hastaneler, halkla ilişkiler faaliyetlerine duyulan gereksinim doğrultusunda pazarlama veya personel bölümüne bağlı bir veya iki halkla ilişkiler uzmanı çalıştırabilmektedir. ls Günümüzde özel hastanelerin yaygınlaşması pazarlama faaliyetlerini arttırmış ve halkla ilişkileri de bu yapı içinde yer almaya yöneltmiştir. Büyük hastanelerde ise, halkla ilişkiler bağımsız bir bölüm olarak genel örgüt yapısı i çinde yer alabilmektedir. işlevi gereği örgüt içindeki bütün birimlerle (pazarlama, personel finansman, üst düzey yönetim vb.) sıkı iletişim ve işbirliği içinde olması beklenen halkla ilişkilerin "bölümler-arası" bir konumda olduğu görülmektedir. 11l Hangi tür örgütlenme içinde olurlarsa olsunlar, halkla ilişkiler bölümünde görevalan uzmanların, türdeş olmayan geniş halk yığınlarının farklı isteklerini ve düşüncelerini çeşitli araçlarla toplayıp hastane yönetimine iletmesi gerekir. Aynı şekilde bu uzmanların, hastane yet 11 Muharrem Varol, "Halkla ilişkilere Toplumbilimsel Bir Yaklaşım", A. Ü. Basın Yayın Y. O. Yıllığı, Sayı 10,1988, s ıı Cem Kozlu. Kurumsal Kültür: Amerika. Japonya ve Türkiye: Başarılı Firma Yönetiminde Kurumsal Kültürün Rolü, Bilkom Yay., istanbul, 1986, s \ Yücel Ertekin., "Hastaneler ve Halkla ilişkiler", Amme idaresi Dergisi, Cilt: ıo, Sayl:2, ı 977, s Marketing Türkiye, "Sağlık Sektörü Çok Yakında Tamamen Değişecek", Yıl 5, Sayl:IOO s. 48. LS Sabuncuoğlu, a.g.e., s Mahmut Oktay, "Halkla İlişkiler Mesleğinin Faaliyet çerçevesi ve Uzmanlık Alanları", Marmara iletişim Dergisi, Sayı: 4, Ekim 1993, s. 191.

5 Hastanelerde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 157 kililerinden aldıkları bilgileri değerlendirip, hedef kitlenin özelliklerini de gözönüne ala rak içerik yönünden anlaşılır bir mesaj olarak kamuya ulaştırılması beklenir. Bütün bu faaliyetlerin dürüst, açık ve gerçekçi bir şekilde yapılması daha iyi bir kurum imajı ya ratılmasına yardımcı olacaktır. Araştırmanm Amacı, Materyal ve Yöntem AraşllfmtlHm Amacı Toplum sağlığı yönünden çok önemli bir görev yürütmekte olan hastaneler yaptıkları hizmetlerin tanıtılması, yayılması, kamunun bu hizmetlere katkı ve desteğinin sağlan ması konusunda ne tür halkla ilişkiler faaliyeti yürütmektedirier? Hastane türlerine göre, halkla ilişkiler faaliyetlerini örgüt içinde hangi nitelik ve nicelikteki kişiler üslenmekte dir? Bu araştırmanın amacı; bu ve benzeri sorulara yanıt aramak ve elde edilecek so nuçların daha iyi hizmet arayışı içinde olanlara ışık tutmasını sağlamaktır. Materyal Araştırmanın materyalini Ankara'daki 44 hastaneyi temsilen seçilen 13 hastaneden elde edilen veriler ve ilgili kaynaklar oluşturmaktadır. Örnekleme alınan hastanelerin %38.4'ü özel hastane, %30.8'i devlet hastanesi, %30.8'i ise üniversite hastanesidir. Yöntem Araştırmada bilgi toplamak amacıyla yüzyüze anket yöntemi kullanılmış, ayrıca ko nuyla ilgili kurumların kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırma Bulguları Araştırma sonucunda incelemeye alınan hastanelerin %30.g'inde halkla ilişkiler birimi nin yer aldığı, % 69.2'sinde ise böyle bir birimin bulunmadığı belirlenmiştir (Tablo I). Tablo 1: Hastanelerde Halkla İlişkiler Biriminin Bulunma Durumu n % Halkla İlişkiler Birimi Var Halkla ilişkiler Birimi Yok TOPLAM Tablo 2: Hastanelerin Türüne Göre Halkla İlişkiler Biriminin Bulunma Durumu Var Yok To:glam n % n % n Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi ı Özel Hastane n= 13 Kurumların yapıları göz önüne alındığında ise, araştırmada yer alan devlet hastane lerinin hiç birinde halkla ilişkiler birimi olmadığı, Üniversite hastanelerinin %25'inde, özel hastanelerin ise %60'ında halkla ilişkiler biriminin yer aldığı görülmektedir (Tablo 2).

6 158 Amme İdaresi Dergisi Devlet hastanelerinin hiç birinde halkla ilişkiler biriminin olmaması, araştırma sırasında görüşülen yöneticilerce, devletin kısır işletme anlayışı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca yöneticilerin görüşüne göre, kaynak yetersizliği yanında aşırı hasta talebi, halkla İ lişkiler faaliyetine girmeyi de gereksiz kılmaktadır. Önemle vurgulanan diğer bir nokta ise, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak istihdam edilen personelle halkla ilişkiler faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülemiyeceğidir. Bu düşünceye neden olarak, hem çalışma ortamından doğan güçlükler, hem de ücret yetersizliğinin işgören üzerinde yarattığı isteksizlik gösterilmektedir. Araştırma sonucuna göre, üniversite hastanelerinin %25 'inde Halkla ilişkiler birimi bulunmaktadır. Doğrudan hastane başhekimine bağlı olarak çalışan bu birimlerin "Basın, Parlamento ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" adı altında örgüt şemasında yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 3). Bünyesinde halkla ilişkiler bölümü yer almayan üniversite hastanelerinde ise bu görevi hastane girişindeki "Danışma Birimi" veya "Sosyal Hizmet Uzmanlığı" biriminde çalışanlar üstlenmektedir. Dolayısı ile halkla ilişkiler kavramının, bu kurumlar tarafından farklı algılanmakta olduğu görülmektedir. Özel hastanelerde ise, diğer hastanelere nazaran halkla ilişkilere daha fazla önem verilmektedir. Araştırma kapsamındaki özel hastanelerin % 60'ında halkla ilişkiler faaliyetlerinin kısmen de olsa yürütüldüğü saptanmıştır. Örgüt içinde bu birimler Halkla İlişkiler Bölümü, Halkla ilişkiler ve Pazarlama Birimi olarak yer almaktadır (Tablo 3). Halkla İ lişkiler Bölümü olarak faaliyet gösterenler direkt olarak başhekime ya da genel müdür yardımcılarına bağlı olarak çalışmakta; Halkla ilişkiler ve Pazarlama Birimi olarak örgütlenenler ise, Tanıtım Koordinatörlüğü ne bağlı bulunmaktadırlar. Tablo 3: Hastanelerde Halkla İlişkiler Faaliyetini Üstlenen Birimlerin Örgüt içinde Aldığı isimler Birim Adı n % Halkla İlişkiler Basın, Parlemento ve H.İ.Müşavirliği ı 25.0 H.İ. ve Pazarlama ı 25.0 TOPLAM Son günlerde, teknolojiye bağlı sağlık hizmetlerinin özellikle sigorta ve devlet hastanelerindeki talebi karşılayamaması ve bu nedenle yetersiz hastanelerin özel hastanelerle eşgüdümlü çalışmak zorunda kalması, özel sağlık sigortasının yaygınlaşması ve insanların hızlı, konforlu ve güvenilir ortamlarda sağlık hizmeti alma isteklerinin artması, özel hastanelere olan talebi arttırmıştır. Bu talep karşısında özel sağlık kurumlarında pazar paylarını arttırabilmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştırmış, özellikle halkla ilişkiler çalışmalarına yönelme gereğini duymuşlardır. Bu nedenle diğer hastanelere nazaran özel hastanelerde kurumsal imaj yaratmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildiği gözlenmiştir.

7 Hastanelerde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 159 Araştırma kapsamına alınan hastanelerin ancak %30.8'inde halkla ilişkiler birimi olmasına rağmen, halkla ilişkiler birimi bulunmayan diğer kurumlarda da halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir kısmını dolaylı da olsa üstlenen kişilerin bulunduğu saptanmıştır. Bu kişiler de dahilolmak üzere genelolarak halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen personelin öğrenim durumuna bakıldığında; %66 'sının yüksek öğrenim, %21.3 'ünün lise, %12.7 'sinin ise orta öğrenim yapmış olduğu görülmüştür (Tablo 4). Tablo 4: Hastanelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmekle Görevlendirilen Personelin Öğrenim Durumları Öğrenim Durumu n % Yüksek Öğrenim Lise LO 21.3 Orta TOPLAM Yüksek öğrenim gören personelin mezun olduğu programlara bakıldığında ise; uzmanlık gerektiren bu tür bir birimde çalışanların çok farklı bilim dallarından mezun oldukları saptanmıştır. Herhangi bir üniversitenin halkla ilişkiler bölümünden mezun olanlar toplam personelin %6.5'ini, işletme bölümü mezunları %9.7'sini, sosyal hizmetler %41.9'unu, sosyoloji %9.7'sini, çocuk gelişimi %9.7'sini, rehberlik ve psikolojik danışmanlık %12.9'unu o luşturmaktadır. Ayrıca halkla ilişkiler konusu ile doğrudan ilişkili olmamasına rağmen, Biyoloji, İstatistik ve İngilizce bölümü mezunu kişilerin de yine bu tür işlerde görevlendirildiği belirlenmiştir (Tablo 5). Tablo 5: Halkla İlişkiler Biriminde Görev Alan Elemanların Mezun Oldukları Yüksekokul Programlarına Göre Dağılımları n % Halkla İlişkiler, İletişim İşletme Sosyal Hizmetler Sosyoloji Çocuk Gelişimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik ı 3.2 İngiliz Dili Biyoloji i 3.2 TOPLAM Hastanelerde verilen hizmetin özelliği gereği, halkla ilişkilerin farklı algılandığı, istihdam edilen personelin niteliğinden de anlaşılmaktadır. Özellikle halkla ilişkiler sorumlusu kapsamında düşünülen ve toplam personelin %74.2'sini oluşturan Sosyal Hizmet

8 160 Amme İdaresi Dergisi ler, Çocuk Gelişimi, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Sosyoloji bölümü mezunlarına bu görevin verilmesi, hastane yöneticilerinin halkla ilişkileri, sadece hastaneye gelen hastaların ve yakınlarının sorunlarına çözüm bulmak ve onları yönlendirmek olarak algıladıklarını göstermektedir. Oysa olması gereken; hedef kitle dışındaki halkla da çeşitli ilişkiler kurarak onlara kurumu tanıtmak ve aynı zamanda da kamuoyunu tanımaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Hastanelerde halkla ilişkileri planlamak ve yürütmekle sorumlu olan kişilerin nitelik ve niceliğine bakıldığında, bu tür faaliyetlerin uzmanlar kanalıyla yürütülmediği, dar kapsamlı ele alındığı ve mevcut personele kısa süreli (1 haftadan 1 aya kadar süren) halkla ilişkiler konusunda kurs ya da seminerler düzenlenerek çözüm üretilmeye çalışıldığı görülmüştür. Araştırmaya konu olan hastanelerin ancak %61.5 'inin hizmet içi eğitimle personelini eğitme yoluna gittiği de elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Yapılan araştırma sonucuna göre, hastanelerde ayrı bir birim olarak halkla ilişkiler bölümü bulunmasa da yine çeşitli araçlardan yararlanılarak kamudan bilgi edinme ve kurum hakkında kamuya bilgi verme yoluna gidildiği belirlenmiştir. Buna göre, kamuoyundan geri bildirim sağlamaya yönelik olarak kamuoyu araştırması yaptıran hastane o ranı örneklerin % 38.4 'ünü oluşturmaktadır (Tablo 6). Tablo 6: Hastanelerin Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Kamuoyu Araştırması Yapma Durumları n % Araştırma Yapıyor Araştırma Yapmıyor Toplam Bu tür araştırmaları yaptıranların özellikle özel hastaneler oldukları, üniversite hastanelerinin ise, üniversiteye bağlı diğer fakültelerin öğrencileri tarafından yapılan araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gittikleri görülmüştür. Hastane yöneticilerinin yüksek maliyet gerektiren kamuoyu araştırmalarından kaçınmaları, finansal güçlük çeken ve kendi ayakları üzerinde zor durabilen devlet hastaneleri için normal karşılanabilir. Ancak üniversite hastanelerinin, üniversitelerin araştırma fonundan destek alarak bu tür bilimsel çalışmaları yaptırmaları ve sonuçları doğrultusunda faaliyetlerine yön vermeleri bu sektöre öncülük etme açısından yararlı görülmektedir. Hastanelerin geri bildirim elde etme araçlarından biri de "Dilek ve Şikayet Kutuları"dır. Araştırmaya alınan hastanelerin çok azının (yaklaşık %23'ü) bu tür bir araçla tek yönlü iletişim kurma yoluna gittiği belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucu hastanelere ulaşan ihbar, şikayet, dilek ve kutlama türü mektupların hastane yönetimince toplanması ve değerlendirilmesine yönelik bulgular Tablo 7'de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, hastanelere yönelik ihbar ve şikayet içeren mektupların hastanelerin %69.2 'si tarafından periyodik olarak değerlendirildiği, %30.8 'inde ise bu tür yakınmaların dikkate almadığı saptanmıştır. Bu tür konularda ilgisiz kalan hastaneler

9 Hastanelerde Halkla İlişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 161 devlet hastaneleridir. Devlet hastanelerinin kamuoyu ile istenilen düzeyde iletişim kuramama nedenlerinin başında, yoğun hasta talebi karşısında yeterli nitelik ve nicelikte elemanın olmayışı ve bazı bürokratik engeller gösterilmektedir. Tablo 7: Hastanelerde Yakınma, ihbar, Şikayet ve Kutlama Mektuplarının Deaerlendirilme Durumları n % Değerlendiriliyor Değerlendirilmiyor Toplam Araştırma sonucu elde edilen diğer bir bulgu ise; az sayıda da olsa hastanelerin halkla i lişkiler faaliyetleri nedeniyle bazı kurum dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalarıdır. Buna göre örnekleme dahil hastanelerin %30.8'i kurum dışı uzmanlardan çeşitli konularda yararlanmaktadır. Bu konuların başında; halkla ilişkilere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması, kurum içi iletişimin iyileştirilmesi, çeşitli amaçlı kokteyl ve basın toplantılarının düzenlenmesi, halkla ilişkilerde yeniden yapılanmanın sağlanması, kurumun ve çalışanların kamuoyuna tanıtılması gelmektedir. Bu amaçla işbirliğine gidilen kurumların başında özel kuruluşların geldiği görülmektedir (%76.9). En az işbirliği yapılan kurumlar ise üniversitelerdir (0/046.1) (Tablo 8). Ayrıca özel TV kanallarının sayısalolarak artması, hastanelerin bazı sağlık programlarını üstlenmelerini sağlamış ve bu yolla kurumlar kendilerini kamuoyuna tanıtma fırsatı yakalamışlardır. Tablo 8: Hastanelerin Halkla ilişkilere Yönelik işbirliai Yaptıaı Kuruluşların Daaıhmı İşbirliği Yapılan Kuruluş Sayı % Kamu Kuruluşları Özel TV Kanalları Üniversiteler Özel Kuruluşlar n=13 Araştırma sonucuna göre; hastanelerin halkla ilişkilerde kullandıkları iletişim araçları a rasında önceliği yazılı araçlar almaktadır. Özellikle araştırmaya katılan hastanelerin 0/046.1 'i broşür, %38.4'ü gazete kanalıyla kamuoyuna ulaşma çabası içindedirler. Ayrıca görsel ve işitsel araç olarak televizyon ve radyo ikinci derecede tercih edilmektedir. Kurum içi ilişkileri geliştirmeye yönelik dergi çıkartan hastane oranı ise örneklemin % 15.3' ünü oluşturmaktadır (Tablo 9). Bu sonuçlar, hastanelerin daha çok kurumsal reklam yapma yolunu tercih ettiklerini göstermektedir. Uzun dönemde kurum imajı yaratmaktan ziyade, kısa dönemde işletmelerini tanıtarak pazar paylarını arttırmak özellikle özel hastanelerin benimsedikleri politika olarak karşımıza çıkmaktadır.

10 162 Amme İdaresi Dergisi Tablo 9: Hastanelerin Halkla İlişkilerde Kullandığı İletişim Araçları Devlet Hasta. Üniversite Hasta. Özel Hasta. Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı i % Broşür EI Kitabı i i 2 i Bülten - - i 7.7 i Gazete i 38.4 TV i Radyo Pankart i Dergi J Seminer - i i i 7.7 n= 13 SONUÇ ve ÖNERiLER Hizmet sektörü içinde toplum sağlığı yönünden çok önemli görevler üstlenen hastanelerin halkla ilişkilerine yönelik olarak yapılan araştırmada; Halkla ilişkiler faaliyetine, devlet ve üniversite hastanelerinin ilgisiz kaldığı, özel hastanelerin ise, halkla ilişkileri dar kapsamda ele alıp kurumsal reklam yönlü algıladıkları, "halkla ilişkiler" ve "müşteri ilişkileri" kavramını birbirine karıştırdıkları, Halkla ilişkiler birimi bulunan hastanelerin örgüt yapısında bu birimin üst düzey yöneticilere bağlı olarak çalıştığı, ya da başhekim yardımcılarının bu görevi bizzat üstlendikleri, Genellikle hastanelerde, resmi olmasa da halkla ilişkiler uzmanlarına verildiği, görevinin sosyal hizmet Halkla ilişkiler kavramının yanlış ve eksik anlaşılması nedeniyle, kurum içi halkla İ lişkiler faaliyetlerinin yapılmadığı, Kamuoyu ile iletişimi sağlamak amacıyla hastanelerde kamuoyu araştırmalarının yapılmadığı, ancak kişisel başvuruların değerlendirilmeye alındığı, Halkla ilişkiler birimi olmayan hastanelerde, özellikle hizmetli ve yardımcı sağlık personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerde halkla ilişkiler konusuna kısmen de olsa değinildiği, sonucuna varılmıştır. İnsana verilen değerle toplumsal barışın sağlanabileceği düşünüldüğünde, hastanelerin de daha iyi hizmet verebitmesi için; Öncelikle hastane yönetiminin halkla ilişkilerin ne olduğunu anlaması ve kalben, i nanarak faaliyetlerine yön vermesi, bunun içinde öncelikle hastane genelinde kurumsal kültür oluşturması,

11 Hastane/erde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 163 Halkla ilişkilerin kurmay bir görevolması nedeniyle, örgüt yapısı içinde bu birimin üst düzey yöneticilere bağlı olarak çalışması, Halkla ilişkiler biriminde görevalacak personelin konusunda uzman olması, davranış bilimleri, sosyoloji, psikoloji, ekonomi; işletmecilik ve siyasal konularında bilgi sahibi olması, ayrıca bu kişilerin ikna, yorumlama ve fikirlerini satabilme yetisinin bulunması, Örgüt içi halkla ilişkiler faaliyeti olarak dergi ve bülten çıkarılması, örgüt içi dayanışmayı arttırmak amacıyla sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi, Hastanelerin yığın iletişim araçları kanalıyla halka amaçlarını anlatması, uygulamadaki aksaklıkları ve başarılarını periyodik olarak kamuoyuna duyurması, Hastane hizmetlerine yön vermesi amacıyla yaptırılıp bu yolla geri bildirirnin sağlanması, periyodik kamuoyu araştırmalarının Genel sağlık hizmetleri ile hastaneyi ilgilendiren yasa ve tüzüklerin çıkarılmasına yardımcı olunması ve hastaneye ayni ve nakti kaynak sağlayacak girişimlerde bulunulması, Toplumu bilinçlendirrnek amacıyla halk sağlığına yönelik güncel konularda çeşitli panel ve konferanslar düzenlenmesi, özellikle üniversitelerin kurdukları radyo istasyonlarında günde 1-2 saatin sağlık konularına ayrılması ve bu yoııa dinleyicilerle karşılıklı iletişimin kurulması, sanatsal ve sportif faaliyetlerin klüp kurularak desteklenmesi, olumlu kamuoyu oluşturma yönünde yapılabilecek girişimler olarak önerilebilir.

12 T.C. DEVLET TEŞKİLATI REHBERİ YENİ BASKıSı ÇıKTı,{~~l~Ş~ııTı~t~li~,~ljşk~S:t'el~~'~~İ{~S~; '... '. ' rk~~~~#iı'q~~nci,ertn~,~f;~ştırmacılara,.;~g~(#etlet:e: ~~i$üıı:työne~iqa7re '., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından bir araştırmaya dayalı olarak hazırlanan T.C. DEVLET TEŞKiLATı REHBERİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nİn temelorganları ile tüm kamu kuruluşlarının görevlerini, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarını bir sistem içinde veren, telefon ve adresleri ile haberleşme kolaylığı sağlayan, yıl İçinde gönderilen değişiklik ekleriyle bilgilerin güncelliği sağlanan, değişebilir yapraklı, ülkemizde tek ve güvenilir bir kaynaktır.

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi HALKLA İLİŞKİLER Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? İster özel ister kamu kuruluşu olsun

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

REKLAMCI TANIM A- GÖREVLER

REKLAMCI TANIM A- GÖREVLER TANIM Reklamcı, herhangi bir ürünü ve hizmeti özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale gelmelerine çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar 1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi... 3 1.2.1. Dünyada Halkla

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine verilecek rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin amacına, faaliyet

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI AMACIMIZ : KMTSO da işlem yaptıran üye firmalarımızın Kurumumuz hakkındaki görüş ve düşüncelerini

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı