HASTANELERDE HALKLA İLİşKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANELERDE HALKLA İLİşKİLER"

Transkript

1 HASTANELERDE HALKLA İLİşKİLER ANLAYıŞı VE UYGULAMALARI Sanem ALKİBAY * GİRİş İşletmeler birer toplumsal sistemlerdir. Dolayısı ile çevreye uyma ve çevreyi kendine uydurma özellikleri birer açık sistem olmalarından kaynaklanmaktadır. Çevresiyle sürekli bilgi alışverişinde bulunan ve bunun sonuçlarını değerlendirerek anında işletme stratejilerine yansıtabilen işletmeler, aşırı rekabetin olduğu günümüzde daha başarılı olmaktadırlar. Çünkü işletmenin başarılı olması ancak çevrenin tatmin edilmesi, onun beklenti ve gereksinimlerinin karşılanması yöniinde dış çevrenin doğasına uygun bir yapı benimsemesini gerektirmektedir. İşletme ile çevresi arasındaki uzaklığı daraltan, diğer bir anlatımla, iletişim köprüsü görevi üstlenen faaliyetlerden biri de pazarlama karması elemanlarından tutundurmadır. Tutundurma faaliyetleri, reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler olmak üzere dört temel araç aracılığıyla yürütülmektedir. Bu araçlardan halkla ilişkiler, farklı bir anlayış içinde çevre ile iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetleri içermektedir. Halkla ilişkilerin amacı, ürün veya hizmeti tanıtmak değil, uzun dönemde kurum imajı yaratmaktır. Bir işletmenin çevresinde yer alan kişi ve kuruluşları tanıması, isteklerini renmesi ve kendisini bu çevreye tanıtması halkla ilişkiler sürecini oluşturmaktadır. Dolayısıyla halkla ilişkiler çift yönlü bir iletişim sürecidir. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31. Sayı i. Mart 1998.

2 154 Amme İdaresi Dergisi İşletme açısından halkla ilişkiler, ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla karşılikıı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkileri kurmak, geliştirmek, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve bu yolla toplumla bütünleşme sağlamaktır.1 Alaaddin Asna'ya göre ise halkla ilişkiler; özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır. ı Halkla ilişkiler faaliyetlerinde halk olarak tanımlanan kitle; işletme içi ve işletme dişi gruplar olmak üzere iki ana grup içinde değerlendirilmektedir. İşletme içi gruplar; işletmenin kendi personeli, ortakları; işletme dışı gruplar ise, tüketiciler, resmi kuruluşlar, satıcılar, mesleki örgütler, rakipler, kitle iletişim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, aracılar ve uluslararası kuruluşlardır. 3 İşletmenin bu gruplar ile karşılıklı olarak sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ve bu yoııa çevrede olumlu bir işletme imajı yaratılabilmesi için halkla ilişkiler faaliyetinde bulunması gerekmektedir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve ikincil amaçları kar elde etmek olan işletmelerin başında hastaneler gelmektedir. Hastaneler işleyişleri ve hizmet götürdükleri kitleler a çısından diğer örgütlerden farklı bir yapıya sahiptirler. Sağlık sisteminin önemli bir alt sistemi olan hastaneler, karmaşık bir sosyal sistem olarak toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumunun kazandırılmasında önemli rol üstlenmektedirler. 4 Bu bağlamda hastane yönetimi; sağlık hizmetleri üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan kaynaklarının planlanması, örgütlendirilmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesi sürecidir. s Bu süreç içerisinde hastaneler dış çevreden para, hasta araç - gereç, malzeme, hekim, meslek edinmiş kişiler, öğrenciler vb. girdiler alır ve bunları dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra, çevreye taburcu edilen hasta, çeşitli hizmetler, eğitilmiş iş görenler, halk sağlığının yükseltilmesi, iş gören tatmini ve gelişmiş toplum vb. çıktılar olarak verirler. Hastaneler çevreden kaynak alırken çevrenin değerleri, istekleri ve baskıları da bu kaynakları ve bunların örgüte girdiler olarak verilişini etkilemektedir. h Çevrenin hastanelerin çıktılarının nitelik ve niceliği ile ilgili değerlendirmeleri ve baskılarının neler olduğunun bilinmesi, hizmet örgütü olan hastaneler a çısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü hastaneleri diğer hizmet örgütlerinden ayıran bir takım özellikler bulunmaktadır. Bunlar; hastanelere olan talebin tam olarak bilinmemesi, çıktıların tanımlanma ve ölçülme zorluğu, yürüwien işlerin acil ve ertelenemez olması, işin niteliği gereği yanılgı ya da kuşkuya daha az hoşgörülü olunması, hastanelerde ikili yetki hattının bulunması, örgüt üyelerinin aşırı meslekleşmesi, uzmanlaşmai Zeyyat Sabuneuoğlu, İşletmelerde Halkla ilişkiler, Bursa 1992, s. 4. ı Alaeddin Asna., Public RelatlOns, Der Yayınları İstanbul 1993, s Tamer Arpacı, Doğan Yaşar Ayhan,... Pazarlama, Gazi Yayınları, Ankara 1992, s. 224; Ömer Baybars Tek, Pazarlarna, İzmir 1991, s Rockwell Schulz, Alton C. Johnson., Management of Hospitals, Mc Graw Hill Book Company 1976, s. 30.; Korkut Ersoy, Şahin Kavuneubaşı, Örgütsel Yapı ve Başarı: SSK Hastanelerinin Yapısal Analizi, H. Ü. Sağlık İdaresi Y. O. Yayınlanmamış Araştırma Projesi Ankara 1996, No: , s. Lo s Korkut Ersoy, Şahin Kavuııeubaşı, "Hastane Yönetimi: Nereden Başlamalı", Toplum ve Hekim, Sayı: 69 70, 1995, s. 6. h Ersoy/Kavuneubaşı, ı 996, a.g.e., s

3 Hastanelerde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 155 nın fazla olması ve hizmet üretiminin stoklanamaz nitelikte oluşudur. 7 Bu ve benzeri nedenler hastaneleri hizmet sektörü içinde ayrı bir konumda görmeyi gerektirmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkeler dışında hemen hemen her yerde sağlık hizmetleri toplumun en önemli sorunu olma özelliğini korumaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak yeterli doktor ve yardımcı sağlık personelinin olmayışı, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının talebi karşılayamaması, teknolojiye bağlı.olarak teknik donanımın nitelik ve nicelik açısından yetersizliği ve en önemlisi sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması bu sektörün sorun olarak görülmesinde en önemli rolü oynamaktadır Türkiye İstatistik Yıllığı verilerine göre, ı 993 yılında Türkiye nüfusu iken hekim sayısı 'dir. Türkiye genelinde ortalama olarak 1 hekime düşen nüfus ise 981 kişidir. Bu rakam gelişmişlik düzeyine bağlı olarak Ankara ve çevresinde 500 kişiye kadar düşmekte, Hakkari, Bitlis, Muş gibi geri kalmış bölgelerde ise kişiye yükselmektedir. 1I Yine 1995 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 1051 yataklı tedavi kurumu ve hasta yatağı bulunmaktadır. Bu sağlık kurumlarında birim yatağa düşen nüfus ise 405 kişidir. OJ Bu denli sınırlı sayıda olan yataklı tedavi kurumları, kuruluşlar bazında incelendiğinde, %64'ünün Sağlık Bakanlığına, %16'sının özel sektöre, %5'inin kamu kuruluşlarına, %4'ünün MSB'na ve %1 1 'inin ise SSK'ya bağlı olarak çalıştıkları görülmektedir,lo Bütün bu olumsuz koşullar içinde her an aşırı talebin olduğu sağlık kurumları (hastaneler) için kurum imajı yaratma girişimi acil bir sorun olarak görülmemektedir. Ancak, günümüzde özel sağlık kurumlarının sayısının artması, özel sağlık sigortası hizmetlerinin yaygınlaşması, tüketicilerin bilinçlenmesi ve daha da önemlisi hastanelerin ve sağlık personelinin gelirinde döner sermaye payının önemli bir girdi sayılması hastanelerin halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelmelerine neden olmaktadır. Hastanelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin odak noktasını, kamuyu tanımak ve kamuya kurumu tanıtarak olumlu bir kurum imajı yaratmak oluşturmaktadır. Hastane için kamuoyu; hasta ve hasta yakınları, doktor, hemşire, sağlık memuru, öğretim elemanları, öğrenciler, bölge ve ülke halkı, basın yayın kuruluşları, belediye, kamu kurumları, rakip hastaneler, labratuvarlar, ilaç üretici ve dağıtıcıları, teknik elemanlar, teknoloji üreten birimler, üniversiteler ve diğer sivil toplum örgütleridir. Kurum imajı yaratma faaliyetlerine; hastane başhekiminden doktoruna, hemşiresinden teknisyenine, hastane polisinden otopark görevlisine, sekreterinden hizmetlisine kadar bütün personelin yürekten ve inanarak katılması gerekmektedir. Doğalolarak bu sistemin kurulması ve işletilmesi örgüt kültürüyle iiintilidir. Örgütsel kültürün elverişliliği "halkla ilişkilerinilin varlık ve uygulanabilirliğinin temelini oluşturmaktadır. Bir kurumun kültürü, içinde yaşadığı toplumun fiiltürü gibi, kuruma ilişkin değerler, inançlar, semboller, davranışlar ve edinimleri etkileyen bir takım değişkenlerden oluşmaktadır. Bu kültürel değişkenler kapsamına; kurumun ürettiği mal ve hizmetler, onların kalitesi, örgütlenme ve yönetimi, insana, müşterilere, iç ve dış iletişime verilen değer ve bunlara ilişkin oluşmuş inanç ve 7 a.k., s ıı D. i. E., Türkiye İstatistik Yıllı~l, 1995, s Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 1995, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müd. Yayın No s. 6 LU a.k., s. 13.

4 156 Amme İdaresi Dergisi semboller girmektedir. 1I Eğer işletmeler halkla İlişkiler faaliyetlerine temel teşkil edecek başarılı bir kurum kültürü oluşturmak istiyorlarsa, özellikle insana, hızlı, samimi ve çok yönlü iletişime özel önem vermeli, esnek bir örgüt yapısı ve yönetim anlayışıyla kaliteli hizmete yönelmeli, ayrıca müşteri güvenine layık olabilmek için ekonomik olmayan yatırımlara da girebilmelidir. ıı Bu tür bir yönetim anlayışını benimseyen hastanelerin çeşitli iletişim araçlarından yararlanarak kamuoyunda olumlu imaj yakalaması daha kolayolacaktır. Ancak burada ö nemli olan nokta, bu görevi örgüt içinde hangi birimin üstleneceği ve hangi nitelikteki kişilerin halkla ilişkilerden sorumlu olacağıdır. Halkla ilişkiler bir danışma ve politika oluşturma görevi olduğu düşünülürse, bu görevi üstlenen birimin, hastanenin üst kademe yönetimine yakın bir konumda örgütlenmesi gerekmektedir. Çünkü hastane yönetimince oluşturulacak politikalar ve alınacak kararlar, halkla ilişkiler biriminin vereceği bilgiler ışığından yön bulacaktır. Bu nedenle birinci seçenek olarak halkla ilişkiler görevinin, örgüt içinde üst düzey bir yöneticinin sorumiuluğuna bırakılmasıdır. Dolayısı ile bu görevi hastane genel müdür yardımcısı ya da başhekim yardımcısı üstlenebilmektedir. İkinci yol; bu görevin halkla İlişkiler uzmanma verilmesidir. Ancak burada üzerinde dikkatle durulması gereken nokta danışmanlık görevi verilen uzmanın geniş bir yetki göçerimini kullanmasına izin verilmesidir. Üçüncü bir yol, halkla ilişkiler çabalarını hastanede görevli doktor, yönetici LJ ve personelden oluşan bir kurulun üstlenmesidir. Bu tür bir yapılanma daha geniş katılım sağlayacağı i çin amaçlara ulaşmada etkili bir yololarak düşünülmektedir. Bazı durumlarda da hastaneler, kurum içinde böyle bir örgütlenmeye gerek görmeden, herhangi bir halkla ilişkiler bürosu veya reklam ajansı ile çalışmayı tercih etmektedir. Bugün dünya da ve Türkiye'de ilaç ve sağlık endüstrisinde uzmanlaşmış halkla ilişkiler firmaları bulunmaktadır. 14 Orta büyüklükteki hastaneler, halkla ilişkiler faaliyetlerine duyulan gereksinim doğrultusunda pazarlama veya personel bölümüne bağlı bir veya iki halkla ilişkiler uzmanı çalıştırabilmektedir. ls Günümüzde özel hastanelerin yaygınlaşması pazarlama faaliyetlerini arttırmış ve halkla ilişkileri de bu yapı içinde yer almaya yöneltmiştir. Büyük hastanelerde ise, halkla ilişkiler bağımsız bir bölüm olarak genel örgüt yapısı i çinde yer alabilmektedir. işlevi gereği örgüt içindeki bütün birimlerle (pazarlama, personel finansman, üst düzey yönetim vb.) sıkı iletişim ve işbirliği içinde olması beklenen halkla ilişkilerin "bölümler-arası" bir konumda olduğu görülmektedir. 11l Hangi tür örgütlenme içinde olurlarsa olsunlar, halkla ilişkiler bölümünde görevalan uzmanların, türdeş olmayan geniş halk yığınlarının farklı isteklerini ve düşüncelerini çeşitli araçlarla toplayıp hastane yönetimine iletmesi gerekir. Aynı şekilde bu uzmanların, hastane yet 11 Muharrem Varol, "Halkla ilişkilere Toplumbilimsel Bir Yaklaşım", A. Ü. Basın Yayın Y. O. Yıllığı, Sayı 10,1988, s ıı Cem Kozlu. Kurumsal Kültür: Amerika. Japonya ve Türkiye: Başarılı Firma Yönetiminde Kurumsal Kültürün Rolü, Bilkom Yay., istanbul, 1986, s \ Yücel Ertekin., "Hastaneler ve Halkla ilişkiler", Amme idaresi Dergisi, Cilt: ıo, Sayl:2, ı 977, s Marketing Türkiye, "Sağlık Sektörü Çok Yakında Tamamen Değişecek", Yıl 5, Sayl:IOO s. 48. LS Sabuncuoğlu, a.g.e., s Mahmut Oktay, "Halkla İlişkiler Mesleğinin Faaliyet çerçevesi ve Uzmanlık Alanları", Marmara iletişim Dergisi, Sayı: 4, Ekim 1993, s. 191.

5 Hastanelerde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 157 kililerinden aldıkları bilgileri değerlendirip, hedef kitlenin özelliklerini de gözönüne ala rak içerik yönünden anlaşılır bir mesaj olarak kamuya ulaştırılması beklenir. Bütün bu faaliyetlerin dürüst, açık ve gerçekçi bir şekilde yapılması daha iyi bir kurum imajı ya ratılmasına yardımcı olacaktır. Araştırmanm Amacı, Materyal ve Yöntem AraşllfmtlHm Amacı Toplum sağlığı yönünden çok önemli bir görev yürütmekte olan hastaneler yaptıkları hizmetlerin tanıtılması, yayılması, kamunun bu hizmetlere katkı ve desteğinin sağlan ması konusunda ne tür halkla ilişkiler faaliyeti yürütmektedirier? Hastane türlerine göre, halkla ilişkiler faaliyetlerini örgüt içinde hangi nitelik ve nicelikteki kişiler üslenmekte dir? Bu araştırmanın amacı; bu ve benzeri sorulara yanıt aramak ve elde edilecek so nuçların daha iyi hizmet arayışı içinde olanlara ışık tutmasını sağlamaktır. Materyal Araştırmanın materyalini Ankara'daki 44 hastaneyi temsilen seçilen 13 hastaneden elde edilen veriler ve ilgili kaynaklar oluşturmaktadır. Örnekleme alınan hastanelerin %38.4'ü özel hastane, %30.8'i devlet hastanesi, %30.8'i ise üniversite hastanesidir. Yöntem Araştırmada bilgi toplamak amacıyla yüzyüze anket yöntemi kullanılmış, ayrıca ko nuyla ilgili kurumların kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırma Bulguları Araştırma sonucunda incelemeye alınan hastanelerin %30.g'inde halkla ilişkiler birimi nin yer aldığı, % 69.2'sinde ise böyle bir birimin bulunmadığı belirlenmiştir (Tablo I). Tablo 1: Hastanelerde Halkla İlişkiler Biriminin Bulunma Durumu n % Halkla İlişkiler Birimi Var Halkla ilişkiler Birimi Yok TOPLAM Tablo 2: Hastanelerin Türüne Göre Halkla İlişkiler Biriminin Bulunma Durumu Var Yok To:glam n % n % n Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi ı Özel Hastane n= 13 Kurumların yapıları göz önüne alındığında ise, araştırmada yer alan devlet hastane lerinin hiç birinde halkla ilişkiler birimi olmadığı, Üniversite hastanelerinin %25'inde, özel hastanelerin ise %60'ında halkla ilişkiler biriminin yer aldığı görülmektedir (Tablo 2).

6 158 Amme İdaresi Dergisi Devlet hastanelerinin hiç birinde halkla ilişkiler biriminin olmaması, araştırma sırasında görüşülen yöneticilerce, devletin kısır işletme anlayışı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca yöneticilerin görüşüne göre, kaynak yetersizliği yanında aşırı hasta talebi, halkla İ lişkiler faaliyetine girmeyi de gereksiz kılmaktadır. Önemle vurgulanan diğer bir nokta ise, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak istihdam edilen personelle halkla ilişkiler faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülemiyeceğidir. Bu düşünceye neden olarak, hem çalışma ortamından doğan güçlükler, hem de ücret yetersizliğinin işgören üzerinde yarattığı isteksizlik gösterilmektedir. Araştırma sonucuna göre, üniversite hastanelerinin %25 'inde Halkla ilişkiler birimi bulunmaktadır. Doğrudan hastane başhekimine bağlı olarak çalışan bu birimlerin "Basın, Parlamento ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" adı altında örgüt şemasında yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 3). Bünyesinde halkla ilişkiler bölümü yer almayan üniversite hastanelerinde ise bu görevi hastane girişindeki "Danışma Birimi" veya "Sosyal Hizmet Uzmanlığı" biriminde çalışanlar üstlenmektedir. Dolayısı ile halkla ilişkiler kavramının, bu kurumlar tarafından farklı algılanmakta olduğu görülmektedir. Özel hastanelerde ise, diğer hastanelere nazaran halkla ilişkilere daha fazla önem verilmektedir. Araştırma kapsamındaki özel hastanelerin % 60'ında halkla ilişkiler faaliyetlerinin kısmen de olsa yürütüldüğü saptanmıştır. Örgüt içinde bu birimler Halkla İlişkiler Bölümü, Halkla ilişkiler ve Pazarlama Birimi olarak yer almaktadır (Tablo 3). Halkla İ lişkiler Bölümü olarak faaliyet gösterenler direkt olarak başhekime ya da genel müdür yardımcılarına bağlı olarak çalışmakta; Halkla ilişkiler ve Pazarlama Birimi olarak örgütlenenler ise, Tanıtım Koordinatörlüğü ne bağlı bulunmaktadırlar. Tablo 3: Hastanelerde Halkla İlişkiler Faaliyetini Üstlenen Birimlerin Örgüt içinde Aldığı isimler Birim Adı n % Halkla İlişkiler Basın, Parlemento ve H.İ.Müşavirliği ı 25.0 H.İ. ve Pazarlama ı 25.0 TOPLAM Son günlerde, teknolojiye bağlı sağlık hizmetlerinin özellikle sigorta ve devlet hastanelerindeki talebi karşılayamaması ve bu nedenle yetersiz hastanelerin özel hastanelerle eşgüdümlü çalışmak zorunda kalması, özel sağlık sigortasının yaygınlaşması ve insanların hızlı, konforlu ve güvenilir ortamlarda sağlık hizmeti alma isteklerinin artması, özel hastanelere olan talebi arttırmıştır. Bu talep karşısında özel sağlık kurumlarında pazar paylarını arttırabilmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştırmış, özellikle halkla ilişkiler çalışmalarına yönelme gereğini duymuşlardır. Bu nedenle diğer hastanelere nazaran özel hastanelerde kurumsal imaj yaratmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildiği gözlenmiştir.

7 Hastanelerde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 159 Araştırma kapsamına alınan hastanelerin ancak %30.8'inde halkla ilişkiler birimi olmasına rağmen, halkla ilişkiler birimi bulunmayan diğer kurumlarda da halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir kısmını dolaylı da olsa üstlenen kişilerin bulunduğu saptanmıştır. Bu kişiler de dahilolmak üzere genelolarak halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen personelin öğrenim durumuna bakıldığında; %66 'sının yüksek öğrenim, %21.3 'ünün lise, %12.7 'sinin ise orta öğrenim yapmış olduğu görülmüştür (Tablo 4). Tablo 4: Hastanelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmekle Görevlendirilen Personelin Öğrenim Durumları Öğrenim Durumu n % Yüksek Öğrenim Lise LO 21.3 Orta TOPLAM Yüksek öğrenim gören personelin mezun olduğu programlara bakıldığında ise; uzmanlık gerektiren bu tür bir birimde çalışanların çok farklı bilim dallarından mezun oldukları saptanmıştır. Herhangi bir üniversitenin halkla ilişkiler bölümünden mezun olanlar toplam personelin %6.5'ini, işletme bölümü mezunları %9.7'sini, sosyal hizmetler %41.9'unu, sosyoloji %9.7'sini, çocuk gelişimi %9.7'sini, rehberlik ve psikolojik danışmanlık %12.9'unu o luşturmaktadır. Ayrıca halkla ilişkiler konusu ile doğrudan ilişkili olmamasına rağmen, Biyoloji, İstatistik ve İngilizce bölümü mezunu kişilerin de yine bu tür işlerde görevlendirildiği belirlenmiştir (Tablo 5). Tablo 5: Halkla İlişkiler Biriminde Görev Alan Elemanların Mezun Oldukları Yüksekokul Programlarına Göre Dağılımları n % Halkla İlişkiler, İletişim İşletme Sosyal Hizmetler Sosyoloji Çocuk Gelişimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik ı 3.2 İngiliz Dili Biyoloji i 3.2 TOPLAM Hastanelerde verilen hizmetin özelliği gereği, halkla ilişkilerin farklı algılandığı, istihdam edilen personelin niteliğinden de anlaşılmaktadır. Özellikle halkla ilişkiler sorumlusu kapsamında düşünülen ve toplam personelin %74.2'sini oluşturan Sosyal Hizmet

8 160 Amme İdaresi Dergisi ler, Çocuk Gelişimi, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Sosyoloji bölümü mezunlarına bu görevin verilmesi, hastane yöneticilerinin halkla ilişkileri, sadece hastaneye gelen hastaların ve yakınlarının sorunlarına çözüm bulmak ve onları yönlendirmek olarak algıladıklarını göstermektedir. Oysa olması gereken; hedef kitle dışındaki halkla da çeşitli ilişkiler kurarak onlara kurumu tanıtmak ve aynı zamanda da kamuoyunu tanımaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Hastanelerde halkla ilişkileri planlamak ve yürütmekle sorumlu olan kişilerin nitelik ve niceliğine bakıldığında, bu tür faaliyetlerin uzmanlar kanalıyla yürütülmediği, dar kapsamlı ele alındığı ve mevcut personele kısa süreli (1 haftadan 1 aya kadar süren) halkla ilişkiler konusunda kurs ya da seminerler düzenlenerek çözüm üretilmeye çalışıldığı görülmüştür. Araştırmaya konu olan hastanelerin ancak %61.5 'inin hizmet içi eğitimle personelini eğitme yoluna gittiği de elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Yapılan araştırma sonucuna göre, hastanelerde ayrı bir birim olarak halkla ilişkiler bölümü bulunmasa da yine çeşitli araçlardan yararlanılarak kamudan bilgi edinme ve kurum hakkında kamuya bilgi verme yoluna gidildiği belirlenmiştir. Buna göre, kamuoyundan geri bildirim sağlamaya yönelik olarak kamuoyu araştırması yaptıran hastane o ranı örneklerin % 38.4 'ünü oluşturmaktadır (Tablo 6). Tablo 6: Hastanelerin Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Kamuoyu Araştırması Yapma Durumları n % Araştırma Yapıyor Araştırma Yapmıyor Toplam Bu tür araştırmaları yaptıranların özellikle özel hastaneler oldukları, üniversite hastanelerinin ise, üniversiteye bağlı diğer fakültelerin öğrencileri tarafından yapılan araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gittikleri görülmüştür. Hastane yöneticilerinin yüksek maliyet gerektiren kamuoyu araştırmalarından kaçınmaları, finansal güçlük çeken ve kendi ayakları üzerinde zor durabilen devlet hastaneleri için normal karşılanabilir. Ancak üniversite hastanelerinin, üniversitelerin araştırma fonundan destek alarak bu tür bilimsel çalışmaları yaptırmaları ve sonuçları doğrultusunda faaliyetlerine yön vermeleri bu sektöre öncülük etme açısından yararlı görülmektedir. Hastanelerin geri bildirim elde etme araçlarından biri de "Dilek ve Şikayet Kutuları"dır. Araştırmaya alınan hastanelerin çok azının (yaklaşık %23'ü) bu tür bir araçla tek yönlü iletişim kurma yoluna gittiği belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucu hastanelere ulaşan ihbar, şikayet, dilek ve kutlama türü mektupların hastane yönetimince toplanması ve değerlendirilmesine yönelik bulgular Tablo 7'de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, hastanelere yönelik ihbar ve şikayet içeren mektupların hastanelerin %69.2 'si tarafından periyodik olarak değerlendirildiği, %30.8 'inde ise bu tür yakınmaların dikkate almadığı saptanmıştır. Bu tür konularda ilgisiz kalan hastaneler

9 Hastanelerde Halkla İlişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 161 devlet hastaneleridir. Devlet hastanelerinin kamuoyu ile istenilen düzeyde iletişim kuramama nedenlerinin başında, yoğun hasta talebi karşısında yeterli nitelik ve nicelikte elemanın olmayışı ve bazı bürokratik engeller gösterilmektedir. Tablo 7: Hastanelerde Yakınma, ihbar, Şikayet ve Kutlama Mektuplarının Deaerlendirilme Durumları n % Değerlendiriliyor Değerlendirilmiyor Toplam Araştırma sonucu elde edilen diğer bir bulgu ise; az sayıda da olsa hastanelerin halkla i lişkiler faaliyetleri nedeniyle bazı kurum dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalarıdır. Buna göre örnekleme dahil hastanelerin %30.8'i kurum dışı uzmanlardan çeşitli konularda yararlanmaktadır. Bu konuların başında; halkla ilişkilere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması, kurum içi iletişimin iyileştirilmesi, çeşitli amaçlı kokteyl ve basın toplantılarının düzenlenmesi, halkla ilişkilerde yeniden yapılanmanın sağlanması, kurumun ve çalışanların kamuoyuna tanıtılması gelmektedir. Bu amaçla işbirliğine gidilen kurumların başında özel kuruluşların geldiği görülmektedir (%76.9). En az işbirliği yapılan kurumlar ise üniversitelerdir (0/046.1) (Tablo 8). Ayrıca özel TV kanallarının sayısalolarak artması, hastanelerin bazı sağlık programlarını üstlenmelerini sağlamış ve bu yolla kurumlar kendilerini kamuoyuna tanıtma fırsatı yakalamışlardır. Tablo 8: Hastanelerin Halkla ilişkilere Yönelik işbirliai Yaptıaı Kuruluşların Daaıhmı İşbirliği Yapılan Kuruluş Sayı % Kamu Kuruluşları Özel TV Kanalları Üniversiteler Özel Kuruluşlar n=13 Araştırma sonucuna göre; hastanelerin halkla ilişkilerde kullandıkları iletişim araçları a rasında önceliği yazılı araçlar almaktadır. Özellikle araştırmaya katılan hastanelerin 0/046.1 'i broşür, %38.4'ü gazete kanalıyla kamuoyuna ulaşma çabası içindedirler. Ayrıca görsel ve işitsel araç olarak televizyon ve radyo ikinci derecede tercih edilmektedir. Kurum içi ilişkileri geliştirmeye yönelik dergi çıkartan hastane oranı ise örneklemin % 15.3' ünü oluşturmaktadır (Tablo 9). Bu sonuçlar, hastanelerin daha çok kurumsal reklam yapma yolunu tercih ettiklerini göstermektedir. Uzun dönemde kurum imajı yaratmaktan ziyade, kısa dönemde işletmelerini tanıtarak pazar paylarını arttırmak özellikle özel hastanelerin benimsedikleri politika olarak karşımıza çıkmaktadır.

10 162 Amme İdaresi Dergisi Tablo 9: Hastanelerin Halkla İlişkilerde Kullandığı İletişim Araçları Devlet Hasta. Üniversite Hasta. Özel Hasta. Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı i % Broşür EI Kitabı i i 2 i Bülten - - i 7.7 i Gazete i 38.4 TV i Radyo Pankart i Dergi J Seminer - i i i 7.7 n= 13 SONUÇ ve ÖNERiLER Hizmet sektörü içinde toplum sağlığı yönünden çok önemli görevler üstlenen hastanelerin halkla ilişkilerine yönelik olarak yapılan araştırmada; Halkla ilişkiler faaliyetine, devlet ve üniversite hastanelerinin ilgisiz kaldığı, özel hastanelerin ise, halkla ilişkileri dar kapsamda ele alıp kurumsal reklam yönlü algıladıkları, "halkla ilişkiler" ve "müşteri ilişkileri" kavramını birbirine karıştırdıkları, Halkla ilişkiler birimi bulunan hastanelerin örgüt yapısında bu birimin üst düzey yöneticilere bağlı olarak çalıştığı, ya da başhekim yardımcılarının bu görevi bizzat üstlendikleri, Genellikle hastanelerde, resmi olmasa da halkla ilişkiler uzmanlarına verildiği, görevinin sosyal hizmet Halkla ilişkiler kavramının yanlış ve eksik anlaşılması nedeniyle, kurum içi halkla İ lişkiler faaliyetlerinin yapılmadığı, Kamuoyu ile iletişimi sağlamak amacıyla hastanelerde kamuoyu araştırmalarının yapılmadığı, ancak kişisel başvuruların değerlendirilmeye alındığı, Halkla ilişkiler birimi olmayan hastanelerde, özellikle hizmetli ve yardımcı sağlık personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerde halkla ilişkiler konusuna kısmen de olsa değinildiği, sonucuna varılmıştır. İnsana verilen değerle toplumsal barışın sağlanabileceği düşünüldüğünde, hastanelerin de daha iyi hizmet verebitmesi için; Öncelikle hastane yönetiminin halkla ilişkilerin ne olduğunu anlaması ve kalben, i nanarak faaliyetlerine yön vermesi, bunun içinde öncelikle hastane genelinde kurumsal kültür oluşturması,

11 Hastane/erde Halkla ilişkiler Anlayışı ve Uygulamaları 163 Halkla ilişkilerin kurmay bir görevolması nedeniyle, örgüt yapısı içinde bu birimin üst düzey yöneticilere bağlı olarak çalışması, Halkla ilişkiler biriminde görevalacak personelin konusunda uzman olması, davranış bilimleri, sosyoloji, psikoloji, ekonomi; işletmecilik ve siyasal konularında bilgi sahibi olması, ayrıca bu kişilerin ikna, yorumlama ve fikirlerini satabilme yetisinin bulunması, Örgüt içi halkla ilişkiler faaliyeti olarak dergi ve bülten çıkarılması, örgüt içi dayanışmayı arttırmak amacıyla sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi, Hastanelerin yığın iletişim araçları kanalıyla halka amaçlarını anlatması, uygulamadaki aksaklıkları ve başarılarını periyodik olarak kamuoyuna duyurması, Hastane hizmetlerine yön vermesi amacıyla yaptırılıp bu yolla geri bildirirnin sağlanması, periyodik kamuoyu araştırmalarının Genel sağlık hizmetleri ile hastaneyi ilgilendiren yasa ve tüzüklerin çıkarılmasına yardımcı olunması ve hastaneye ayni ve nakti kaynak sağlayacak girişimlerde bulunulması, Toplumu bilinçlendirrnek amacıyla halk sağlığına yönelik güncel konularda çeşitli panel ve konferanslar düzenlenmesi, özellikle üniversitelerin kurdukları radyo istasyonlarında günde 1-2 saatin sağlık konularına ayrılması ve bu yoııa dinleyicilerle karşılıklı iletişimin kurulması, sanatsal ve sportif faaliyetlerin klüp kurularak desteklenmesi, olumlu kamuoyu oluşturma yönünde yapılabilecek girişimler olarak önerilebilir.

12 T.C. DEVLET TEŞKİLATI REHBERİ YENİ BASKıSı ÇıKTı,{~~l~Ş~ııTı~t~li~,~ljşk~S:t'el~~'~~İ{~S~; '... '. ' rk~~~~#iı'q~~nci,ertn~,~f;~ştırmacılara,.;~g~(#etlet:e: ~~i$üıı:työne~iqa7re '., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından bir araştırmaya dayalı olarak hazırlanan T.C. DEVLET TEŞKiLATı REHBERİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nİn temelorganları ile tüm kamu kuruluşlarının görevlerini, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarını bir sistem içinde veren, telefon ve adresleri ile haberleşme kolaylığı sağlayan, yıl İçinde gönderilen değişiklik ekleriyle bilgilerin güncelliği sağlanan, değişebilir yapraklı, ülkemizde tek ve güvenilir bir kaynaktır.

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Şenol KARADENİZ** Öz Bu çalışmada Ankara daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI BANKALARIN KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ: GARANTİ BANKASI SALT PROJESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yağmur YAĞIZ Programı:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1 Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam 1 Ferhat SAYIM * Sinan

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı