HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker"

Transkript

1 HARVEST-COLLECTION TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker

2 Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar Güvenlik Uyar lar Güvenlik Önemlidir CE Uygunluk Deklarasyonu Kullan m Alan Yetkisiz kullan m Güvenlik Talimatlar Ürün Bilgileri Ürün Parçalar n n Tan t m Cihaz n Kullan m Cihaz n su ile doldurulmas Çay demlenmesi Suyun kaynat lmas Kahve Makinas Kullan m Güvenlik sistemi Cihaz n Temizlenmesi Kirecin temizlenmesi Cihaz n Muhafaza Edilmesi Sorun Giderme Geri dönüflüm Sevk

3 TR GENEL Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Tercihinizi Fakir Harvest Collection Çay ve Kahve Yapma Makineleri ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz. Ürünümüz size uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlan p üretilmifltir. Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman ay r n z. Bu k lavuz sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Bu kullan m k lavuzundaki talimatlara uygun olmayacak flekilde kullan m sonucunca ortaya ç kabilecek bir hasar oluflmas durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez. Cihaz n, kendi alan d fl nda bir yerde kullan lmas, Fakir yetkili servislerinden baflka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez. Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar UYARI! Bu iflaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir. D KKAT! Bu iflaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmas na yol açabilecek tehlikeleri belirtir. NOT! Kullan m k lavuzunda önemli ve faydal bilgileri belirtir. 2

4 GÜVENL K TR CE Uygunluk deklerasyonu Güvenlik Önemlidir Kullan m Alan Yetkisiz kullan m Bu cihaz Avrupa Birli i nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE iflaretine sahiptir. Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. E er cihaz n z birisine veriyorsan z, kullanma k lavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz n z n çal flt ndan emin olana kadar da paketleri saklay n z. Cihaz ev, ofis tipi kullan ma uygundur, kendi kullan m alan d fl nda ve d fl ortamlarda kullanmay n z. Bu cihaz banyo v.b. gibi nemli mekânlarda kesinlikle kullanmay n z. Afla da belirtilen yetkisiz kullan m durumlar nda, cihaz yaralanmalara yol açabilir veya zarar görebilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kiflilerin ya da bu tip cihazlar kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kiflilerin kullanmas için uygun de ildir. Bu tip kiflilerin cihaz kullanmas na kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz bir oyuncak de ildir. Bundan dolay çocuklar n bu cihaz kullanmalar na izin vermeyiniz ve cihaz çocuklar n yan nda kullan rken daha dikkatli olunuz. Paketin içinden ç kan, poflet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler! 3

5 TR GÜVENL K Yetkisiz kullan m D KKAT! Cihaz kullanmadan önce, flebeke voltaj n z ile cihaz n voltaj n n uyumlu oldu undan emin olunuz. Prizler 16A l k ev sigortalar yla garantiye al nmal d r. Sadece cihaza uygun uzatma kablosu kullan n z. UYARI! ELEKTR K ÇARPMA R SK Cihaza kesinlikle slak ellerle dokunmay n z. Her zaman cihaz n fiflinden çekerek prizden ç kart n z, kesinlikle elektrik kablosundan çekmeyiniz. Ba lant kablosunu asla keskin kenarlara sürtmeyiniz veya ba lamay n z, s cakl k veren k s mlara de memesine özen gösteriniz. Ilk kullan mdan önce cihaz hasar ve ar zalara karfl kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir ar za ya da hasar var ise, cihaz kullanmay n z ve Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Cihaz n elektrik kablosu hasar görmüflse kesinlikle cihaz çal flt rmay n z ve Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Böyle bir durumda elektrik çarpmas riski vard r. Hasar görmüfl uzatma kablolar n kullanmay n z. D KKAT! Herhangi bir tehlike an nda, cihaz n fiflini hemen prizden çekiniz. UYARI! Cihaz n tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yap lmal d r (yetkili servis listesine bakiniz). Yanl fl tamir ifllemleri kullan c için tehlike oluflturabilir. 4

6 GÜVENL K TR Güvenlik Uyar lar Bir elektrikli cihaz kullan rken afla daki basit güvenlik önlemleri her zaman al nmal d r; Cihaz kullanmadan önce, kullanma k lavuzunu mutlaka okuyunuz. Cihaz çal flt rmadan önce flebeke voltaj n n cihaz n z n tip etiketinde gösterilenle ayn oldu unu kontrol ediniz. Cihaz n z mutlaka toprakl bir prize tak n z. Uzatma kordonu kullan ld nda yine toprakl ve kablo kesitinin 0,75 mm2 olmas na dikkat ediniz. Kordonu mutfakta yanan ocaktan uzak tutunuz. Cihaz n z herhangi bir tehlikeye maruz b rakmamak için uzatma kablosu kullanmaman z tavsiye etmekteyiz. E er uzatma kablosu kullan rsan z, ba layaca n z prizin topraklanm fl olmas na dikkat ediniz. Cihaz n z s nm fl ocak, f r n v.b. gibi s nm fl yüzeylerin yan na veya üstüne yerlefltirmeyiniz. Cihaz sa lam ve düz bir zemin üzerine yerlefltirmifl oldu unuzdan emin olunuz. Masa veya tezgâh köflelerine yerlefltirmeyiniz. Cihaza vurman z ve ya çarpman z, düflmesine neden olabilir. Cihaz n s cak su ile dolu olabilece ini asla unutmay n z. Cihaz kablosunun mafla köflesinden sarkmas na ve ya herhangi bir cihaza temas etmesine engel olunuz. Cihaz n fifline ve kablosuna zarara yol açabilecek herhangi bir davran fltan kaç n n z. Cihaz n z asla kablosundan tutarak tafl maya çal flmay n z. Cihaz n fiflini prizden çekmek için, her zaman fiflinden tutarak çekiniz. Asla kablosundan tutup çekmeye çal flmay n z. Cihaz n temizlenmesi ve bak m d fl nda cihaza müdahalede bulunmay n z. Cihaz n z e er kablosu, fifli veya herhangi bir parças ar zal ise kesinlikle kullanmay n z. Cihaz n z n kablosu, fifli veya parçalar hasarl ise, herhangi bir zarar n önlenmesi için yetkili bir Fakir servisi taraf ndan yerine yenisi ile de ifltirilmelidir. Cihaz tutarken her zaman tutma sap n kullan n z. Cihaz n yüzeyinden tutmay n z, zira kaynama esnas nda s nacakt r. Cihaz kullanmad n z zaman ve ya temizlemeden önce mutlaka fiflini prizden çekiniz. Temizlemeden önce, so umas için biraz bekleyiniz. Cihaz yaln zca kendi güç taban üzerinde kullan n z. Baflka cihazlara ait olan güç tabanlar üzerine cihaz yerlefltirmeyiniz.

7 TR GENEL GÜVENL K BAKIfi Güvenlik Uyar lar 6 Çay makinas su kaynar kaynamaz, otomatik olarak s cak tutma fonksiyonunu devreye sokup, suyun s cak kalmas n sa layacakt r. Ancak, cihaz kapatmak isterseniz, açma kapama tuflunu tamamen 0 a getirip kapat n z. Su kaynarken demlikten ç kacak olan buhardan kendinizi koruyunuz ve çocuklar n kesinlikle cihazla oynamalar na engel olunuz. Cihaz n su s t c s kullan lmad zaman veya içi bofl iken, açma kapama tuflu 0 da kalmal d r. Cihaz su s t c s n ve güç tab n suya ve ya herhangi bir s v ya temas ettirmeyiniz. Bulafl k makinesi içine koymay n z ve banyo gibi nem düzeyi yüksek mekânlarda kullanmay n z. Cihaz su ile doldururken, güç taban ndan al n z. Cihaz n su s t c na su d fl nda herhangi bir s v koymay n z. Cihaz n güç taban n ve cihaz n za ba lanan elektrik ba lant lar n nemli bir flekilde b rakmay n z. E er slanm flsa, kurumadan önce cihaz fiflini prizden çekiniz ve cihaz tam olarak kurumadan kullanmaya çal flmay n z. Çay yapma makineniz klasik siyah çay demlemek için çok pratik bir cihazd r. Çay yapma makinesi suyu çok k sa bir sürede kaynat p, s cak tutma fonksiyonunu otomatik olarak devreye sokarak, enerji sarfiyat n %90 oran nda düflürmektedir. Çay yapma makinesinin s cak tutma fonksiyonu suyu minimum enerji seviyesinde kaynatman z sa lar, bu durum gereksiz buharlaflmay önlemekle kalmay p, demlik içindeki çay n devaml olarak s cak kalmas n ve enerji korunmas n sa lar. Çay makinesinde su s t c s içinde su kaynar kaynamaz, su s cakl n n sabit kalmas için cihaz s cak tutma fonksiyonunu devreye sokar. Su s t c s içindeki suyun kaynam fl flekilde, demli in içindeki çay n s cak kalmas ve minimum enerji sarfiyat için cihaz otomatik olarak tüm gerekli ifllemleri yapacakt r. Di er çay yapma makinelerine ve su s t c lar na k yasla bu cihaz ayr ca bir s cak tutma tufluna sahip de ildir. Bu cihaz kaynama esnas nda otomatik olarak s cak tutma fonksiyonunu devreye sokarak enerji sarfiyat n engellemektedir. Bu cihaz ayr ca su s t c s olarak da kullanabilirsiniz. Kahve makinas ile su kaynad ktan sonra, cihaz n z otomatik olarak kapanmayaca ndan Açma/ Kapama anahtar n kapal pozisyonuna getirmelisiniz.

8 GENEL BAKIfi TR Teknik Bilgiler: fiebeke gerilimi : V Çekilen güç :1650 W Çay makinesi / 800 W cezve Kaynatma grubu su hacmi: 2 Litre çay makines / 300 ml Cezve Demlik hacmi :1 Litre (Duran Shott Cam) Su s t c s ba lant s : Kablosuz, 360 dönebilir Kaynama kontrolü : Otomatik Emniyet termostat : Var Demlik : Cam Çay filtresi : Paslanmaz çelik Su filtresi : Paslanmaz çelik 1-Demlik 2-Su s t c s 3-Su filtresi 4-Kaynatma flalteri 5-Yeflil pilot Ifl (Kaynar tutma konumu) 6-K rm z pilot Ifl (Kaynatma konumu) 7-Ana flalter 8-fiebeke kablosu 9-Enerji iletim taban 10-Enerji iletim kontaklar 11-Demlik/ Is t c kapa 12-Çay süzgeci 13-Kablo sarma yata 14-Cezve gövdesi 15-Tutma Sap 16-Pilot lamba 17-Açma/ kapama anahtar

9 TR KULLANIM Kullan m Cihaz n z operasyon s ras nda s nacakt r, bu sebeple cihaz n s nm fl yüzeylerine dokunmay n z. Su kaynamaya bafllad ktan sonra su s t c s a z ndan elinizi uzak tutunuz. Cihaz yaln zca kendi kullan m alan içinde kullan n z. Cihaz su d fl ndaki herhangi bir s v ve solüsyonla doldurmay n z. Cihaz ilk kez kullanmadan önce, çay/kahve makinenizin içine su koyarak y kay n z. Su s t c s içine su doldurup, 2-3 kez kaynat n z ve her kaynamadan sonra yerine yeni su koyunuz. Bu ifllemi gerçeklefltirirken, su s t c s su seviyesinin max çizgisine kadar dolu oldu una özen gösteriniz. Her kaynama sonras, s cak suyu dökünüz ve cihaz içini so uk su ile çalkalay n z. Suyu kaynatt ktan sonra suyun sertlik derecesine ba l olarak biraz pudrams bir oluflum görülebilir. Bu normal bir durum olup, insan sa l na herhangi bir etkisi yoktur. UYARI! Su s t c s içinde su yoksa ve ya su seviyesi minimum seviye olan 0,5 litreden az seviyede ise kesinlikle cihaz çal flt rmay n z. E er su s t c s içindeki su tamamen bitmiflse, cihaz açma kapama tuflu 0 a getirilmelidir. Cihaz n su ile doldurulmas : Çay yapma makineniz emniyet bak m ndan böyle durumlar için cihaz iki adet termostat ile korunmufl olup, susuz kald nda bu sigortalar devreyi açar ve su ilave edildi inde tekrar çal flmaya bafllar. Cihaza su doldurmadan önce, güç tablas na su dökülmesini önlemek için cihaz mutlaka güç taban ndan al n z. Cihaza kesinlikle 0.5 litreden az ve 2 litreden daha fazla su ile doldurmay n z. E er cihazda min seviyesinden daha az ve max seviyesinden daha fazla miktarsa su kaynat rsan z, az seviyede su kaynatman z sonucu cihaz normalden daha erken kapanacak veya fazla su kaynamas taflmaya sebep olacakt r. 8

10 KULLANIM TR Çay n demlenmesi: Güç taban etraf na sar lm fl güç kablosunu çözünüz ve topraklanm fl bir prize fifli tak n z. Cihaz mutfak içinde bulunan bir prize ba laman z, kullan m aç s ndan elveriflli olacakt r. Cihaz kullanmad n z zaman açma kapama tuflunu 0 da b rak n z. Su s t c s n demlemek istedi iniz çay miktar na ba l olarak max ve min seviyeleri aras nda suyla doldurunuz. Su s t c s n güç taban üzerine yerlefltiriniz. Demlik kapa n aç n z ve demlik filtresini d flar ç kar n z, demlemek istedi iniz kadar çay filtre içine koyunuz ve filtre içinde bulunan çay biraz so uk suyla slatt ktan sonra demlik içine geri yerlefltiriniz. Açma kapama tuflunu I e getiriniz. lk olarak yeflil pilot fl yanacakt r ve ard ndan k r m z pilot fl yanacakt r. Bu durum kaynama iflleminin bafllad n göstermektedir. Kaynama esnas nda, k rm z fl k yanacakt r. Su s t c s içinde bulunan su miktar na ba l olarak, su 3 ile 8 dakika aras nda kaynayacak ard ndan ikaz sesinin iki kez çald n duyacaks n z. Cihaz s cak tutma fonksiyonunu otomatik olarak devreye geçirecektir. Bu durumda k r m z fl k sönüp, yeflil pilot fl yanmaya bafllayacakt r. Demli in içini kaynam fl su ile doldurunuz ve su s t c s üzerine yerlefltiriniz. E er ihtiyaç duyarsan z su s t c s üzerine biraz daha su ekleyebilirsiniz. Su s t c s na so uk su eklendi i anda otomatik olarak suyu kaynatmaya tekrar bafllayacakt r. NOT! Cihaz içinde kesinlikle süt kaynatmay n z. E er süt kaynat l rsa süt s t c üzerine yap flarak kahverengi siyah bir tabaka oluflturmakta ve bu tabaka ancak bulafl k teli ile temizlenebilmektedir. Bu durum da cihaz n za zarar verecektir. Bu cihazla yaln za su kaynatabilir ya da kahve piflirebilirsiniz. Kaynatma amac yla kesinlikle herhangi bir baflka s v kullanmay n z. 9

11 TR KULLANIM Suyun kaynat lmas : Kahve Makinas Kullan m : Çay/kahve makinenizi su s tma veya kaynatma ifllemleri için de kullanabilirsiniz. Su s t c s na/kahve makinas na max ve min seviyeleri aras nda suyla doldurduktan sonra güç taban na yerlefltiriniz. Su s t c s kapa n yerlefltiriniz ve ard ndan açma kapama tuflu I pozisyonuna getiriniz Cihaz k sa sürede suyu kaynatt ktan sonra, s cak fonksiyonunu devreye sokacakt r. Su s t c s I pozisyonunda çal flmaya devam ettikte, kaynam fl suyunuz sürekli olarak haz r bulunacakt r. S cak tutma fonksiyonu esnas nda s tma ifllemi min seviyede olacakt r. Bu durum suyun daha uzun bir süre boyunca haz r kalmas n ve suyun h zl bir flekilde buharlaflmamas n sa layacakt r. E er su s t c s içine so uk su eklerseniz veya su s t c s içindeki su so umufl ise cihaz kaynatma ifllemini otomatik olarak bafllatacakt r. Harvest Coffee Türk Kahve Makinesi ile 4 fincana kadar bol köpüklü Türk kahvesi yapabilirsiniz. Cihaz n z ayr ca su s tmak için de kullanabilirsiniz. Su s tarak veya suyu kaynatarak granül kahve, poflet çay, poflet meyve özü veya granül meyve özü v.b. haz rlayabilirsiniz. Cezvenizin tutma sap n gövde üzerindeki yerine tak n z. lk kullan mdan önce cihaz n z n yüzeyini nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. çini temizlemek için ise, su haznesini max. seviyesine kadar doldurup, açma/kapama anahtar n aç n z. Su kaynad ktan sonra anahtar kapal konuma getirip, cihaz içinde bulunan suyu dökünüz, ard ndan tekrar temiz so uk su ile su haznesini çalkalay n z. Cihaz enerji iletim taban n, kablosunu ve fiflini kesinlikle suya de dirmeyiniz. 10

12 KULLANIM TR Türk Kahvesi Piflirme: Güvenlik sistemi: Cihaz ile en fazla 4 fincan kahve haz rlayabilirsiniz. En fazla max seviyesine kadar su ile doldurunuz. Max seviyesi üstünde su doldurman z taflmaya sebep olacakt r. Cihaza su doldurmadan önce, mutlaka cihaz enerji iletim taban üstünden al n z. Bir fincan kahve ölçe i 2 çay kafl veya 1 tatl kafl kahve kadard r. Az flekerli kahve yapmak için 1 adet kesme fleker, orta flekerli kahve yapmak için 2 adet kesme fleker koyunuz. Tercih edilen fincan say s kadar cezve içine kahve, fleker ve su koyunuz. Cihaz enerji iletim taban n n üstüne yerlefltiriniz ve açma / kapama anahtar n aç k konumuna getiriniz. Kar fl m k sa süreli olarak kar flt r n z. Kahve kaynamaya bafllay nca cihaz enerji iletim taban ndan alarak oluflan köpü ü eflit miktarda fincanlara da t n z. Cihaz n z tekrar enerji iletim taban na oturtunuz. Kahveniz tekrar kabard nda, cihaz n z kapal konuma getirip, kalan kahveyi fincanlara da t n z. Çay yapma makinas su kaynamaya bafllay nca otomatik olarak enerji koruma yani s cak tutma fonksiyonunu bafllatacakt r. Susuz çal flmaya karfl koruma: Güvenlik aç s ndan cihaz n z 2 termostat ile korunmaktad r. E er cihaz n z su olmadan çal flt r l rsa, sistem enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Bu durumda güvenlik sisteminin ortadan kalkmas için cihaz n su s t c s k sm güç taban ndan ayr lmal d r. Çay yapma makinas e er 2 saatten daha uzun bir süre boyunca çal fl r vaziyette ve denetimsiz flekilde b rak l rsa, otomatik olarak gücü kesilecektir. Bu durumda k rm z ve yeflil pilot fl klar ard ard na yanmaya bafllayacakt r. Su s t c s n güç taban ndan ay r p, açma kapama tuflunu bir kez aç p kapatman z sonras cihaz yeniden ayarlanacakt r. 11

13 TR TEM ZL K Temizlenmesi ve bak m Cihaz temizlemeden önce mutlaka kullanma k lavuzunda belirtilen güvenlik uyar lar bölümünü okuyunuz. Cihaz n z temizlemeden önce, cihaz açma kapama tuflunu 0 pozisyonuna getirip, fiflini prizden çekiniz ve so umas için bekleyiniz. Cihaz n demlik ve filtresini elinizle veya bulafl k makinesinde y kayabilirsiniz. Cihaz n z n su s t c s nda kalan suyu dökünüz ve d fl k sm n da kuru veya hafif nemli bir bezle siliniz. Cihaz n güç taban n ve su s t c s n kesinlikle suya de dirmeyiniz veya bulafl k makinesi içinde y kamaya çal flmay n z. Cihaz temizlemek için kesinlikle sert afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. Cihaz n z n kablosunun ve fiflinin tamamen kurumufl oldu undan emin olunuz. E er slan rlarsa, prizden çekiniz ve hem fifli hem kabloyu kurulay n z. UYARI! Cihaz kesinlikle bulafl k makinesinde veya direk musluk suyu alt nda y kamay n z. Cihaz n iç k sm n (su haznesini) musluk suyu alt nda y kayabilirsiniz. Ancak cihaz elektrik devrelerinin bulundu u alt k sm kesinlikle suya de dirmeyiniz. Cihaz d fl yüzeyini nemli bir bez yard m yla temizleyebilirsiniz. Enerjinin korunmas ve hijyen gibi sebeplerden ötürü su s t c n z n içinde oluflan kirecin temizlenmesi önemlidir. Su s t c s n n içindeki s tma taban nda oluflan kireç, cihaz n z n performans n etkileyecektir. Hafif flekilde oluflmufl kireci f rça yard m yla kolayca temizleyebilirsiniz. ( Bu ifllemi yaparken cihaz n fiflini prizden mutlaka çekiniz.) Kirecin temizlenmesi için ayr ca piyasada sat lan kireç temizleyicileri kullanabilir ya da sirke ile kireç oluflumunu yok edebilirsiniz. Su s t c n kireç temizleyici ürün ile temizleyecekseniz, ilk olarak su s t c s nda yeterli miktarda suyu kaynatt ktan sonra kireç temizleyici ürünü suyun içine ekleyip, kar flt r n z. Ard ndan 2-3 dakika daha kaynat n z, kar fl m dökünüz ve su s t c s n n için 2-3 kez daha temiz su ile durulay n z. Kirecin sirke ile temizlenmesi: su s t c s n n yar s n sirke ile doldurunuz ve 1 saat boyunca bekleyiniz. Ard ndan sirkeyi boflalt n z ve 2-3 kez temiz su ile durulay n z. 12

14 GER DÖNÜfiÜM TR Cihaz n kullan m ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullan lamayacak hale getiriniz. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmifl çöp kutular na cihaz b rak n z. Elektriksel at klar, normal çöplerle birlikte at lmamal d r. Cihaz n paketleme elemanlar geri dönüflüme uygun maddelerden üretilmifltir. Bunlar geri dönüflüm çöp kutular na at n z. Sorun Muhtemel Neden Çözüm Cihaz n z herhangi bir ar zaya karfl kalite kontrolden geçirilmifltir. Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolay çal flmaz ise, Fakir Yetkili Servisi ne baflvurmadan önce afla daki tabloda yer alan çözüm yollar n deneyiniz. Hata Su kaynatm yor. Sürekli kaynat yor. Geç s t yor. On-off anahtar tutmuyor. Muhtemel Sebebi Is t c,kaynatma flalteri, on-off anahtar veya enerji iletim kontaklar bozulmufl olabilir. Kaynatma flalteri ve on-off anahtar "on" konumunda de il. Susuz kald için güvenlik termostat devreye girerek, ürünü çal flt rmamaktad r. Kapak veya demlik çaydanl k üzerine konmam fl. Kaynatma flalteri bozuk. Su s t c taban nda afl r kireç birikmifl. Kaynatma flalteri kaynatma pozisyonuna getirilmemifl. Su s t c taban nda afl r kireç birikmifl. Çözüm Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. Kaynatma flalteri ve on-off anahtar "on" konumuna getiriniz. Ürünün so umas n bekleyiniz veya içine so uk su koyarak so utunuz. Su s t c s n n kapa n kapat n z veya demli i su s t c s n n üzerine koyunuz. Fakir Yetkili Servis ine baflvurunuz. Kullanma k lavuzunda önerilen flekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz. On-off anahtar "on" durumundayken, kaynatma flalterini de kaynatma pozisyonuna getiriniz. Kullanma k lavuzunda önerilen flekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz. Sevk Cihaz n, orijinal ambalaj nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflakpakette tafl nmas gerekmektedir. 13

15 TABLE OF CONTENTS GB General Information about the operating instructions Liability Notices in the operating instructions Important Safeguards Safety is important CE Declaration Usage Area Unauthorized Use Safety Instructions Product Specifications Parts of Description Usage of appliance Filling with water Steeping tea Heating water Making turkish coffee Safety system Cleaning of appliance Descaling of appliance Storage Trouble Shooting Disposal Dispatch

16 GB GENERAL Thank you for purchasing Fakir Harvest Collection tea and coffee maker. It was developed and manufactured to work reliably for many years. Information about the operating instructions These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user. Liability Notices in the operating instructions We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly. WARNING! Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in jury or death. ATTENTION! Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance. NOTICE! Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions. 13

17 SAFETY GB CE Declaration of Conformity Safety is important Usage Area Unauthorized use This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EC Low-Voltage Directive. The appliance bears the CE mark on the rating plate. For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working. This appliance is suitable for places; home, office. Do not use appliance for other than intended use and never use this appliance outdoors. Do not keep and use this appliance in humid areas (such as bathrooms, etc). The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Childrenshould be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Electric appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an electric appliance. Do not let the power cord dangle from the appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation! NOTICE! Please read all instructions and safety guards carefully. 14

18 GB SAFETY Unauthorized use ATTENTION! Incorrect voltage can destroy the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household. The socket must be protected with a 16 A automatic circuit breaker. Use only extension cords designed for the power input of the appliance. WARNING: DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Never touch the plug with wet hands. When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord. Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources. Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall). Do not use any damaged extension cords. ATTENTION! In case of danger or accident, unplug the appliance immediately. WARNING! Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself. Refer to the chapter "Troubleshooting". If you were not able to eliminate the problem yourself, please contact Fakir Customer Service. WARNING! Repairs and maintenance may by performed only by Fakir customer service). Only original Fakir replacement parts may be used. Improperly repaired or serviced appliances may pose a danger to the user. 15

19 SAFETY GB Safety instructions When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following; Before operating this appliance, please read the instruction manual first. Before operating your appliance, make sure the power rating of your appliance does in fact match that of your electrical system. Plug your device to a grounded socket without fail. If extension cable is used, pay attention that cable section should be 0,75 mm2. Keep the cord away from the fire burning kitchen. To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current. When using extension cords, make sure to use grounded socket. Do not place tea maker over or near direct heat sources such as stove, heating oven, etc. Ensure that the appliance is placed on a firm and flat surface. Do not put it on the edge of a table or bench. The least blow or knock may overturn it. Do not forget that it may be full of hot water. Do not let cord hang over edge of table counter or touch any other appliances. Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your device. Do not carry your appliance by holding from the cord. To unplug the tea maker, hold the plug and never pull by the cord. Never interfere with your appliance except for the purposes of cleaning and maintenance. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc. Do not attempt to repair it by yourself. Call immediately an authorized Fakir service. Always hold your appliance by its handle, since its other surfaces may be hot. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool down before cleaning the appliance. Use tea maker with its own power base unit only. Do not place it on those units belonging to any other appliance. 16

20 GB SAFETY Safety instructions The appliance will automatically switch to keep warm function to keep the water warm (for energy saving) as soon as the water boils. However, in order to switch off the appliance completely turns the switch to the position 0, i.e. off. Avoid contact with steam to be ejected from spout when the water is boiling, and do not let children use the appliance. The switch must be in the position 0, when the kettle is empty or when not in use. Never immerse the kettle and power base unit in water or other liquids, nor wash in a dishwasher, nor use in bathroom or any other places with a high rate of moisture. When filling with water remove the appliance from its power unit base. Never put anything into the kettle other than water. Never leave the power base unit and electrical connection ends of your device in a damp state. If wetted, unplug before drying and not operate your appliance before having it dried completely. Your tea maker is a very practical appliance designed to steep classical tea. Your appliance boils water within a short period of time and switches automatically to keep warm function, decreasing the energy consumption at a rate of 90%. The keep warm function allows you to boil the water at a minimum energy level, thus not only preventing unnecessary vaporization, but also ensuring to keep the tea contained in the teapot hot on a continuous basis and to provide energy saving. As soon as the water in the kettle starts boiling, the appliance switched automatically to keep warm function, in order to keep the temparature of the water stable. Any actions that are necessary to keep the water boiled, the teapot warm, and for the minimum energy consumption, will be made by the device automatically. Unlike other tea makers or kettles, this device does not have a seperate boil/ keep warm switch. Instead this smart appliance senses the boiling state and switches automatically to keep warm function in order to save energy. You can also use this appliance as a kettle. After the cooking process finished for Coffee Maker, switch ON/OFF button to OFF for switching the appliance off. 17

21 PRODUCT DESCRIPTION GB Parts of Description: Voltage : V/ Hz Power consumption : 1650 W tea maker/ 800W coffee maker Kettle maximum capacity: 2 L tea maker/ 300 ml coffee maker Teapot capacity : 1 L Duran Shott Glass Kettle connector : Rotating 360o Boiling control : Automatic Safety thermostat : 2 pcs (automatic) Tea filter : Stainless Steel Water filter : Stainless Steel Power consumption (keep warm function):185 Watt 1-Glass teapot 2-Kettle 3-Stainless steel water filter 4-Boiling button 5-Green light (Keep warm function) 6-Red light (Boiling function) 7-On-off switch 8-Power cable 9-Power unit ( Heating table ) 10-Power unit connector 11-Kettle lid 12-Stainless steel tea filter 13-Cable storage 14-Water tank (capacity: 4 Turkish coffee cups) 15-Spout 16-Indication light 17-ON/OFF Switch

22 GB USAGE Using the appliance: Tea maker heats up during operation; for this reason, do not touch the hot surfaces of the appliance. Keep your hands away from the spout when the water starts boiling. Do not use for any purpose other than boiling water. Do not fill with any other liquids or solutions. Before using for the first time, wash the inside of your tea maker by putting water inside. Boil water two to three times inside of the kettle, and replace the water after each boiling. Make sure that device is filled with water up to the maximum level when doing this. After each time of boiling, pour out the hot water and rinse the inside of the device with cold water. After boiling the water, some powder-like sediment may form due to hardness of the water. This is quite natural and has no adverse effects whatsoever on human health. NOTICE! Do not turn on the appliance if there is no water inside the kettle or lower than min level 0,5 L. If there is no water left inside the kettle, turn off the on-off button. Filling with water: Always remove the appliance from its power base unit when filling with water, to prevent the water to be spilled out on the tray. Do not fill with less than 0,5 liter of water or more than 2 liters of water. If you attempt to boil a quantity of water below the minimum level or above the maximum level, the appliance may switch off rather early or the boiling water may eject from the spout, respectively. 19

23 USAGE GB Steeping tea: Unwind the power cord coiled around the power base unit of the appliance and connect to a grounded socket. It would be convenient for you to keep this unit plugged in the kitchen when not in use, provided that the switch is turned off 0. Fill the kettle with water between the maximum level and the minimum level, according to the quantity of tea you want to steep. Place the kettle over the power base unit. Open the teapot lid, take out the tea filter from its place, put an adequate amount of tea in the filter and locate it inside of the teapot after wetting it with cold water. Turn on by setting the switch to the position I. The green pilot light will go on first and then the red pilot light will go on. This indicates that the boiling process begins. During boiling, red pilot light will be on. Depending upon the quantity of water put into the kettle, the water will boil within 3 to 8 minutes, then you will hear again a beeping sound twice and the appliance switches automatically to keep warm function by decreasing the heating power to keep the water at the boiling state to ensure energy saving. Meanwhile, the red pilot light will turn off, and the green pilot light goes on. Steep the tea using boiled water and relocate the teapot in its place. Add some water to the kettle if necessary. When cold water added to the kettle this smart appliance will sense the temperature decrease and automatically starts boiling again. NOTICE! Do not boil the milk in the brewing pot. If you boil the milk in the water tank, it sticks on heating element and makes a black layer that can only be cleaned by steel wool. This will damage to your appliance. You could only make Turkish coffee or boil the water with this appliance. Never use any other liquid (rather than water and Turkish coffee) for boiling. 20

24 GB USAGE Heating water: Usage of Coffee Machine: You can use the tea maker for the purpose of heating and boiling water also, if required. After filling with water between the minimum and maximum level, place the kettle group onto the power base unit, put the lid of the kettle, and turn the switch to the position I, as with the same procedure of steeping tea. After boiling water in a short time, the appliance switches to keep warm function. Your boiled water will be ready continuously, when the kettle is hold in the position I during the course of use. The heating process is at the minimum level during the keep warm function, which keeps any available water ready for a prolonged period of time, and not allows the water to evaporate quickly. If some cold water is added to the kettle or water in the kettle cooled during serving, the appliance switches to the boiling function automatically, in order to provide boiling in a short period of time, providing the kettle is placed on the power unit and switch is turned on I. You could prepare max 4 cups of rich frothy Turkish coffee with Harvest Coffee Turkish coffee maker. You could also use this appliance as kettle for boiling water. By boiling water, you could prepare hot drinks like teabag, herbal infusion, granule coffee, granule pulp, etc. Before first usage, you could clean the surface of your appliance with a damp soft cloth. For cleaning inside (water tank) of the unit, fill the water tank with water till max level and switch your appliance by pushing ON/OFF Switch. After the water boiled, switch your appliance off and pour the water and shake the inside of the unit with clean unit. Never immerse the power base, power cord and plug to the water. 21

25 USAGE GB Making Turkish Coffee; Safety system: You could prepare max 4 cups of Turkish coffee with your appliance. Fill the water tank till max level. If the water exceeds max level, the water flows from the water tank. Before filling the appliance with water, take the appliance out from the power base. For a cup of Turkish coffee, add 1 or 2 teaspoon of coffee. For coffee with less amount of sugar in it, add 1 pcs of cuse sugar. For coffee with a middling amount of sugar in it, add 2 pcs of cuse sugar. Pour water into the water tank according to how many cup or cups of coffee you want to make. Replace the appliance on its power base and turn on the ON / OFF switch. Mix coffee and sugar in the water tank for a short time. When the coffee starts to boil, take the appliance out from the power base and give the froth out to the cups equally. Replace your appliance on to the power base and turn the ON/OFF Switch. After your coffee starts to boil once again, turn off the ON/OFF Switch and hand out rest of the coffee. The appliance switches automatically to the energy saving position ( keep warm function) when the water starts to boil. Protection Against Running Dry : For safety reasons your device is protected with two thermostats. In case the product is run dry, this system cuts the power. If this occurs, the kettle part has to be seperated from the power unit to reset the safety system. If the product has been left running and unattended for two hours, the power is cut off automatically. This is indicated with the green and red leds flashing consecutively. This can be resetted if the kettle is seperated from the power unit or the switch is turned off and on again. 22

26 GB CLEANING Cleaning the appliance: Before cleaning your appliance, ALWAYS read the instructions in the section Important Safeguards first. Before cleaning your appliance, turn the switch off 0, unplug from outlet, and allow it to cool down. You can wash the teapot and filter by hand or in a dishwasher. Pour out any remaining water contained in your kettle and wipe the outside of it thoroughly with a dry or damp cloth. Never immerse the power base unit and the kettle into water, nor wash them in a dishwasher. Avoid using abrasive and chemical cleaning agents ( liquid bleach, hydrochloricacis, etc. ) in cleaning any accessories of the appliance. Make sure that the cord and plug are completely dry. If getting wetted, unplug from outlet and dry both the cord and plug thoroughly. UYARI! Do not ever wash your appliance in to the dishwasher or under running water. You could wash inside of the water tank under running water. However do not ever immerse the power base (that has electrical circuits under itself) of the unit to the water. You could clean the body surface of the unit with a damp cloth. Descaling of the appliance: It is important that the kettle is descaled regularly as appropriate, for hygiene and energy saving purposes. Limes and scales contained in the used water will form a brown layer on the heating base, reducing the effectiveness of your appliance. Light formation of limes and scales can be easily removed with a brush ( Do not forget to unplug the appliance before doing so ). The descaling agents sold and available on the market to use on household utensils as well as the vinegar can be used for removing the collected hard scales. To clean the kettle with a descaling agent: Once you have boiled some quantity of water in the appliance add descaling agent and mix them. Boil for 2-3 minutes more, pour out the mixture and rinse the inside of the kettle 2-3 times repeatedly with clean water. To clean with ordinary vinegar: Fill your appliance with a half liter of ordinary vinegar and wait for one hour. Then, pour away the vinegar and rinse it 2-3 times repeatedly with clean water. 23

27 DISPOSAL GB If at once you don't succeed Problems No boilding. If the service life of the device has ended, in particular if functional disturbances occur, make the worn-out device unusable by cutting through the power cable. Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country. Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center. The packaging of the device consists of recyclingcapable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them. For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer. Dear customer, Our products are subject to strict quality control. If this device should not function trouble-free in spite of that, we regret this very much. Before you contact our Fakir Customer Service, check whether you can correct the fault yourself. Possible Causes Solutions Resistance, boiling switch, on-off Refer to the authorized Fakir switch or power base contacts can Service. be damaged. Move the switch of boiling Boiling switch and on-off switch are and on-off switch to the not in condition "on". position "on". There is no water inside the ketle Let the device be cool or and safety system does not allow add cold water inside it. device to work. Continuous boiling. Heating late. On-off switch does not working. Lid or teapot are not put on the ketle. Defective boiling switch Lime is accumulated on the heating base. Boiling switch is not on position. Lime is accumulated on the heating base Put the lid on the ketle or put the teapot on the ketle. Refer to the authorized Fakir Service. Clean the lime as written in the user manual. When On-off switch is "on" position, make also boiling switch on position Clean the lime as written in the user manual. Dispatch Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance. 24

28 malatç / thalatç Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. Meflrutiyet Cad. No:43 Tepebafl - stanbul TÜRK YE Tel:(212) (pbx) Fax:(212)

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA TR GB Kullanma k lavuzu Çay Makinesi Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar Güvenlik Uyar lar

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker MULTI SERVE TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer ADVANCE DRY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender Senso Mixx 30 TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...3

Detaylı

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener ION JET TR GB ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener 2 İÇİNDEKİLER TR Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...4 CE Uygunluk Deklerasyonu...5

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender MIXWELL TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual DOPPIO Fanlı Isıtıcı Fan Heater Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir Doppio Fanlı Isıtıcı yı satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.benzer ürünleri

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

INFINITY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

INFINITY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer INFINITY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner SPRINT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL

Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Petit Kulak

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

DIGICUP. Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s. Instruction manual Digital Kitchen Scale

DIGICUP. Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s. Instruction manual Digital Kitchen Scale DIGICUP TR GB Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s Instruction manual Digital Kitchen Scale TR Ç NDEK LER 1.Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Güvenlik önemlidir 2.Güvenlik Uyar lar

Detaylı

CUT CUT. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Çocuk Saçı Kesme Cihazı. Child Hair Clipper

CUT CUT. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Çocuk Saçı Kesme Cihazı. Child Hair Clipper CUT CUT TR GB Kullanım Kılavuzu Çocuk Saçı Kesme Cihazı Instruction Manual Child Hair Clipper TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Güvenlik Önemlidir...3 Güvenlik Uyarıları...3 Kullanımdan Önce...5 Ürün Parçalarının

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

OLYMPUS THERMO. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

OLYMPUS THERMO. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater OLYMPUS THERMO TR Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben GB Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar

Detaylı

CREA. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker

CREA. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker CREA TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanım talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual GRACE Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Grace Izgara ve Tost Makinesi ni satın aldığınız

Detaylı

MATRIX. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

MATRIX. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner MATRIX TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanım talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner ÖKO Power 2200 TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir ÖKO Power 2200 Elektrikli Süpürgeyi

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual DIAMOND Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual 1.Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Diamond Saç Kurutma Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

JULIET. Kullanma k lavuzu Saç maflas. Instructions manuel Hair curler

JULIET. Kullanma k lavuzu Saç maflas. Instructions manuel Hair curler JULIET TR GB Kullanma k lavuzu Saç maflas Instructions manuel Hair curler Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik...

Detaylı

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner ELEPHANT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

MOLLY. Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer. Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator

MOLLY. Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer. Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator MOLLY TR GB Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator TR İÇİNDEKİLER Kullanma talimatları hakkında bilgi...3

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

DARKY 1600. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

DARKY 1600. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner DARKY 1600 TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanım talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanım talimatları hakkında uyarılar

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Samovar User Manual. Semaver Kullanma Kılavuzu BKK 2111 IN 01M-8690842008177-4215-01

Samovar User Manual. Semaver Kullanma Kılavuzu BKK 2111 IN 01M-8690842008177-4215-01 Samovar User Manual Semaver Kullanma Kılavuzu BKK 2111 IN 01M-8690842008177-4215-01 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the

Detaylı

FERRIE. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction manual Hair Dryer

FERRIE. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction manual Hair Dryer FERRIE TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater THERMIC TR GB Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

TVL 90. Kullanım Kılavuzu Kule Tipi Vantilatör. Instruction Manual Tower Fan

TVL 90. Kullanım Kılavuzu Kule Tipi Vantilatör. Instruction Manual Tower Fan TVL 90 TR GB Kullanım Kılavuzu Kule Tipi Vantilatör Instruction Manual Tower Fan TR GENEL Genel...3 Kullanım kılavuzu hakkında...3 Sorumluluk...3 Kullanım Kılavuzundaki işaretler...3 Güvenlik...4 CE Deklarasyonu...4

Detaylı

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG MÇİFT KATLI PASLAN MİO GLASS AR 1043 CAM HAZNELİ DOĞRAYICI AR 1043 CHOPPER WITH GLASS BOWL AR 1043 ZERSCHNEIDER MIT GLASBEHÄLTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 550 W Ç E L İ K

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

LILLIE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron

LILLIE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron LILLIE TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü Instructions Manual Steam Iron TR İÇİNDEKİLER Güvenlik 3 Önemli güvenlik notları 3 Güvenlik önlemleri 4 İlk kullanım önerileri 4 Kullanım 5 Cihaz parçaları 5

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

EYE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron

EYE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron EYE TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü Instructions Manual Steam Iron TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Önemli güvenlik notları... 3 Güvenlik önlemleri... 4 İlk kullanım önerileri... 4 Kurulum... 5 Cihaz parçaları...

Detaylı

STARKY ECO POWER. Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge. Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner

STARKY ECO POWER. Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge. Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner STARKY ECO POWER TR GB Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI COLORFIT AR 5034 ÇEVRE DOSTU BANYO BASKÜLÜ AR 5034 ECO-FRIENDLY GLASS BATHROOM SCALE AR 5034 UMWELTFREUNDLICH GLASS BADEZIMMERWAAGE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I

Detaylı

LS 2400 Estove. Kullanım Kılavuzu Nano-Bor Teknolojili Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı

LS 2400 Estove. Kullanım Kılavuzu Nano-Bor Teknolojili Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı LS 2400 Estove TR GB Kullanım Kılavuzu Nano-Bor Teknolojili Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı Instruction Manual Convection Heater With Nano-Boron Technology İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Sorumluluk...5 Yetkisiz

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

3 TOUCH. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı

3 TOUCH. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı 3 TOUCH TR GB Kullanım Kılavuzu Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı Instruction Manual Nose & Ear Hair Sideburn and Eyebrow Trimmer TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Güvenlik Önemlidir...3

Detaylı

DARKY Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner

DARKY Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner DARKY 1600 TR GB Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner TR Ç NDEK LER Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SWAN. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

SWAN. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater SWAN TR GB Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel

RH12. Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator. Kullanma k lavuzu. Instructions manuel RH12 Halojenli Ya l Radyatör Halogen Oil Filled Radiator TR Kullanma k lavuzu GB Instructions manuel Ç NDEK LER TR Genel... Sorumluluk... Yetkisiz Kullan m... Güvenlik Uyar lar... Teknik Özellikler...

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

TREX DUAL. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

TREX DUAL. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper TREX DUAL TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Plastik Hazne / Plastic Bowl Cam Hazne / Glass Bowl TR İÇİNDEKİLER Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS 1 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

TROUBLESHOOTİNG Problems TM VPL JW0 TM VMT JX0 TM VPL JR0. Possible Causes. Solutions. It does not boil water. It boils. It delays heating. water.

TROUBLESHOOTİNG Problems TM VPL JW0 TM VMT JX0 TM VPL JR0. Possible Causes. Solutions. It does not boil water. It boils. It delays heating. water. en After boiling a certain amount of water the switch is turned off, commercially decalcifies or some vinegar are added to water and some time is al- lowed to get lime dissolved and then the boiler is

Detaylı

Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112

Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112 Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

TM VPL JW0 TM VMT JX0 TM VPL JR0

TM VPL JW0 TM VMT JX0 TM VPL JR0 TR Kullanma talimatları 5 EN Operating instructions 10 X2 9 7 8 1 2 4 6 3 10 5 TM VPL JW0 TM VMT JX0 TM VPL JR0 A B TM VMT JX1 A B TM VMT JX1 tr CIHAZ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1. Su ısıtıcısı 2. Kaynatma

Detaylı

MİXXİ COLOR AR 1047 MİKSER AR 1047 MIXER AR 1047 MIXER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W T U R B O F O N K Sİ Y O N

MİXXİ COLOR AR 1047 MİKSER AR 1047 MIXER AR 1047 MIXER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W T U R B O F O N K Sİ Y O N MİXXİ COLOR AR 1047 MİKSER AR 1047 MIXER AR 1047 MIXER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W T U R B O F O N K Sİ Y O N MİXXİ COLOR AR 1047 MIXER We thank you for having selected

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

Boss BOSS SAÇ KESME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU BOSS RECHARGEABLE HAIR CLIPPER- INSTRUCTION MANUAL

Boss BOSS SAÇ KESME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU BOSS RECHARGEABLE HAIR CLIPPER- INSTRUCTION MANUAL Boss BOSS SAÇ KESME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU BOSS RECHARGEABLE HAIR CLIPPER- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Boss Saç Kesme Cihaz n sat n

Detaylı

AS PREMIUM 1108 T-CBC. Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi

AS PREMIUM 1108 T-CBC. Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi AS PREMIUM 1108 T-CBC TR GB Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Multi-function rechargeable dry pick-up vacuum cleaner with Power-LED-lamp TR İÇİNDEKİLER

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı