Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri"

Transkript

1 Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution of management and administrative sciences, corporation and the relation between its environment, mergers and acquisitions, categorizing companies by form of law, the place corporation establishment, the functions of management, subjects and concepts of organization theory. İşletme yönetimin temel kavramları, örneğin işletme ve yönetim bilimlerinin evrimi, şirket ve çevresi ile olan ilişkileri, birleşmeler ve devralmalar, şirketlerin kanuni olarak sınıfandırılması, şirket kurulumu, yönetim fonksiyonları, organizasyon teorisinin konu ve kavramları. MAT 151 Calculus I Compulsory (3,0,5) Matematik I This course is an introduction to the concepts and methods of calculus. It covers topics including functions, limit, diferentiation rules, extrema and optimization problems, indefnite and defnite integral, applications and fundamental theorem of calculus. Bu ders öğrencilere analiz dersinin temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır. Ders içeriği fonksiyonlar, limit, türev kuralları, optimizasyon problemleri, integral gibi konuları içermektedir. MAT 152 Calculus II Compulsory (3,0,5) Matematik II This course is the complementary of Calculus I. It covers topics including sequences, infnite series, power series, vectors, lines in space, Lagrange multipliers and double integrals with applications. Bu ders Matematik I dersinin tamamlayıcısı durumunda bir derstir. Ders içeriği olarak seriler, sonsuz seriler, kuvvet serileri, vector gibi konuları içermektedir.

2 ECO 101 Introduction to Economics I Compulsory (3,0,6) İktisada Giriş I This course is an introductory microeconomics course. It covers topics including demand and supply, theories of consumer behaviour and frm behaviour, market structures, efciency, distribution and optimality, and factor market. Bu ders giriş seviyesinde bir mikroekonomi dersidir. Dersin içeriği arz ve talep, tüketici teorisi, frma teorisi, piyasa yapıları, etkinlik, dağılım ve optimal denge ve factor piyasaları gibi konuları içerir. ECO 102 Introduction to Economics II Compulsory (3,0,6) İktisada Giriş II This course is an introductory macroeconomics course. It covers topics such as national income and employment, measurement of national income, infation, fscal policy, monetary policy, and balance of payments. Bu ders giriş seviyesinde bir makroekonomi dersidir. Dersin içeriği milli gelir ve istihdam, milli gelirin ölçülmesi, enfasyon, maliye politikası, para politikası ve ödemeler dengesi gibi konuları içerir. IIT 151 Introduction to Information Technologies Compulsory (2,1,5) Introduction to computers, computer history, hardware, software, operating systems, networks, internet, ubiquiotous computing, introduction to MS Word, editing and formatting texts, tables, fgures, charts, referencing,,introduction to MS Powerpoint, editing and formatting slides, tables, fgures, charts, animations, multimedia appliactions. Bu ders giriş seviyesinde bilgisayar, bilgisayar tarihi, donanım, yazılım, işletim sistemleri, ağlar, internet, MS Word, tablo, şekil, grafk yapma ve değiştirme, MS Pwerpoint slaytları yapma ve değştirme ve animasyon, multimedya uygulamalarıdır.

3 LAW 151 Introduction to Law Compulsory (3,0,5) Introduction, basic terminology and concepts of the law, foundations and sources of law, legal systems, codifcation, application of law and interpretation, classifcation of law and legal systems, national and international law, constitutional law, administrative law, personal relations, family law (of succession), legal entities, property and ownership, rights and liabilities. Bu ders giriş seviyesinde hukukun temel terminolojisi ve içeriklerini, hukukun kaynaklarını ve legal sistemlerini, uygulama ve yorumlarını, sınıfandırmasını, ulusal ve uluslararası hukuku, medeni hukuku, aile hukukunu, tüzel kişi hak ve sorumluluklarını içerir. LAW 251 Commercial Law Compulsory (3,0,5) Scope of commercial law, commercial transactions between business entities, law of business enterprise, commercial provisions and activities, commercial enterprises, commercial disputes, commercial transactions, assignment, commercial papers (drafts, checks, notes), merchants and the status of the persons assisting merchants, namely commercial representatives, brokers, commercial middleman and agents, trade mark, unfair competition, commercial notebooks,running-account Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan bir hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken, diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu dersteki amaç ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda onların bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

4 ECO 233 Statistics I Compulsory (3,0,5) İstatistik I This course will familiarize students with the rudiments of statistical theory and ready them for efective academic and professional practice in the process of statistical research. Primary topics include basic theorems of probability, independent and joint events, conditional probability, discrete probability distributions, and normal distributions. Bu ders öğrencilere istatistik teorisinin temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriği temel olasılık teorileri, koşullu olasılık, bağımlı ve bağımsız olaylar, normal dağılım gibi konuları içermektedir. ECO 234 Statistics II Compulsory (3,0,5) İstatistik II This course provides further theoretical background of statistical methods, and emphasizes the importance of its real economic life examples. This course mainly covers principles of point estimation, techniques of estimation, hypothesis testing, comparison tests for independent and paired samples, regression, correlation, and analysis of variance. Bu ders öğrencilere daha ileri seviye istatistiksel metotları vermeyi amaçlayıp ekonomik uygulamalarını öğretmeyi hedefemektedir. Dersin içeriği nokta tahmini, tahmin teknikleri, hipotez testi, regresyon, korelasyon ve varyans analizi gibi konuları içermektedir.

5 BUS 203 Management and Organization Compulsory (3,0,5) Yönetim ve Organizasyon Basic concepts and theories of management, historical development of management, theories of organization, environmental relations, transition to new organization and management models, authority concept, power concept, responsibility concept, environment-technology-organization relations, various management forms, introduction to strategic management. Yönetimin temel kavramları ve teorileri, yönetimin tarihi gelişimi, organizasyon teorileri, çevresel etkileşimler, yeni organizasyon ve yönetim modellerine geçiş, otorite kavramı, güç kavramı, sorumluluk kavramı, çevre-teknolojiorganizasyon ilişkileri, çeşitli yönetim şekilleri, stratejik yönetime giriş. BUS 301 Principles of Marketing Compulsory (3,0,5) Pazarlama İlkeleri Introduction to marketing and the marketing environment. marketing tools and strategies, marketing research, sales forecasting, segmentation, targeting, positioning, consumer and organizational buyer behavior, marketing information, planning components of a marketing mix, product, price, place, promotion, Pazarlamaya giriş, pazarlama ortamı, pazarlama araçları ve stratejileri, pazarlama araştırması, şatış tahminleri, segmentasyon, hedefeme, konumlanma, tüketici ve örgütsel alıcı davranışları, pazarlama bilişimi, pazarlama karışımının bileşenlerinin palnlanması, ürün, fyat, yer ve promosyon.

6 ITF 311 International Marketing Compulsory (3,0,5) Uluslararası Pazarlama This course aims to present growing importance of international marketing, economic, political/legal, cultural aspects of international marketing, international trade environment, social and cultural environments, international marketing research, segmentation, targeting and positioning in international markets, product, price and place decisions in international markets, sourcing strategies (exporting and importing), global market entry strategies, strategic elements of competitive advantage in international markets, leading, organizing and controlling the international markets. Bu dersin amacı gelişen uluslararası pazarlamanın önemini, uluslararası pazarlamanın ekonomik, politik, legal ve kültürel yönleri, uluslararası ticaret çevresi, sosyal ve kültürel çevre, uluslararası pazar araştırmaları, segmentasyon, uluslararası pazarlarda hedef ve pozisyon belirleme, ürün, fyat, konum kararları, kaynak stratejileri (ithalat ve ihracat), global pazarlara giriş stratejileri, uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik elemanlar, yön verme, uluslararası pazarları organize ve kontrol etme konularını sunmaktır. BUS 201 Financial Accounting I Compulsory (3,0,5) Finansal Muhasebe I Introduction to basic concepts and principles of accounting; recording business transactions and year end adjustments, preparation of trial balance, balance sheet and income statement; opening and closing the accounts; detail analysis of major accounts: cash, receivables, inventory (including inventory valuation methods). Muhasebenin temel kavram ve prensiplerine giriş, muhasebesel işlemleri kayda alma, yıl sonu düzeltmeleri, mizanın hazırlanması, bilançonun hazırlanması, gelir tablosunun hazırlanması, açılış ve kapanış hesapları, önemli muhasebe hesaplarının detayları: kasa, alacak hesapları, stok (stok değerleme yöntemleri)

7 BUS 206 Organisational Behavior Compulsory (3,0,5) Örgütsel Davranış Individual behavior, personality, perceptions, attitudes, motivation and emotions, interpersonal relationships and intergroup relations in organizational settings, leadership, team processes, communication and confict, concept of organization, organisation s climate, culture and change, conceptual tools for analyzing and understanding behavior, improvement of individual, group and organizational performance and the manager s role. Bireysel davranış, kişilik, algılar, tutumlar, motivasyon ve duygular, örgütsel düzenlemelerde bireyler arası ilişkiler ve gruplar arası ilişkiler, liderlik, takım çalışmaları, iletişim ve çatışma, örgüt kavramı, örgütün iklimi, kültür ve değişimi, davranışı anlamak ve çözümlemek için kavramsal araçlar, bireysel, grup ve örgütsel performasnın geliştirilmesi ve yöneticinin rolü. ITF 304 Trade Financing Compulsory (3,0,5) Ticaret Finansmanı Trade risk and assessment, methods of payment, bonds, guarantees and standby letters of credit, currency risk management, export credit insurance, trade fnance alternatives, terms of payment Ticaret riski ve değerlendirmesi, ödeme şekilleri, bonolar, kredi notları, risk yönetimi, ihracat kredi garantisi, ticaret fnansman alternatiferi BUS 204 Research Methodology Compulsory (3,0,5) Araştırma Yöntemleri Overview of research and its methodologies, induction and deduction, literature review, selecting and defning a research problem, conducting the research, case study, questionnaire survey, experiment design, writing research reports and thesis, writing research proposals. Araştırma ve yöntemlerine genel bir bakış, tümevarım ve tümdengelim, literatür taraması, araştırma sorusunun tesbiti ve tanımlanması, araştırmanın yürütülmesi, vaka çalışması, anket taraması, deney tasarımı, araştırma raporları ve tez yazımı, araştırma tekliferinin yazılması.

8 ITF 303 Capital Markets Compulsory (3,0,5) Sermaye Piyasaları This course examines several aspects of the global capital markets, including private and public fnancial intermediaries, domestic and global security markets, organized exchanges for stock and bond securities trading, and capitalization structure. It also pay attention to the mechanics of the buyside/sell-side, the role of investment bankers and brokers, the underwriting process, various types of fnancial securities and derivatives, and other topics that are timely to today s global markets. Bu ders global sermaye piyasalarının çok değişik tarafarını incelemeyi amaçlamaktadır. Özel ve kamu fnansal aracıları, yerel ve küresel menkul değerler piyasası, hisse senedi ve tahvil ile ilgili organize piyasalar gibi konular dersin ana kavramlarıdır. Bunun yanında yatırım bankalarının rolü, çok farklı fnansal menkul değerler ve türev ürünler dersin içerikleri arasındadır. ITF 305 Corporate Finance Compulsory (3,0,5) Kurumsal Finans introduction to fnancial management and its functions, historical evolution of fnance, time value of money, ınterest calculations, annuities, fnancial analysis, analysis techniques, breakeven analysis, fnancial planning and control, cash budget, statement of fund fows, working capital management, risk and proftability, short term fnancing, medium term fnancing, bank loans, credits from sellers, leasing, forfaiting, portfolio theory and its relevance to real investment decisions Finansal yönetime ve fonksiyonlarına giriş, fnansın tarihi gelişimi, paranın zaman olarak değeri, faiz hesapları, tahviller, fnansal analizler, analiz teknikleri, başabaş noktası analizleri, fnansal planlama ve kontrol, nakit bütçesi, fon akışlarının beyanı, işletme sermayesi yönetimi, risk ve karlılık, kısa vade fnans, orta vade fnans, banka kredileri, satıcılardan alınan kredi, leasing, ifas, portfolio teorisi ve gerçek yatırım kararları ile olan ilişkisi.

9 ITF 403 International Political Economy Compulsory (3,0,5) Uluslararası Politik İktisat The course introduces the major theoretical models of international political economy and the available empirical evidence. It covers topics including perspectives on international political economy, structures of international political economy, states and markets, and transnational problems and dilemmas. Bu ders uluslararası politik iktisada ilişkin temel teorik modelleri vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında uluslararası politik iktisadın yapısı, devletler ve piyasalar, milletler üstü problemler ve ikilemler gibi konuları da içermektedir. ITF 309 Export- Import Management Compulsory (3,0,5) İthalat- İhracat Yönetimi Exporting, importing and countertrade; basic rules of international trade, types and conditions of delivery and payment, preparation and evaluation of related documents (agreements, proforma and commercial invoices, certifcate of circulation, certifcate of origins, package list, insurance policies) free zone, export and import fnancing; production, outsourcing and logistics operations; managing of international value chain; fnancial operations in international business, organization of foreign trade departments, government incentives, sample case studies. İthalat, ihracat ve karşılıklı ticaret, uluslararası ticaretin temel kuralları, teslimat ve ödeme şekilleri tipleri ve koşulları, ilgili doküman hazırlıkları, İthalat, ihracat fnasmanı,uluslararsı işletmelerde fnasal işlemler, yabancı ticaret bölümlerinin örgütlenmesi, hükümet teşvikleri, basit örnek olay çalışmaları.

10 ECO 334 Money, Banking and Financial Institutions Compulsory (3,0,5) Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar The course introduces alternative approaches to international money, fnance and banking. Whilst the emphasis is on policy questions, theory postulations and empirical evidence will be referred to frequently. The course is planned to cover some topical issues including i) International monetary regimes, ii) Exchange rate determination theories and evidence, iii) Alternative exchange rate regimes and policies, iv) Banking system: risks and regulation, v) The international experience with currency and banking crises, vi) Turkish fnancial system: Issues, risks and regulation, vii) Monetary policy in fnancially open economies with special reference to Turkey. Bu ders uluslararası fnans ve bankacılığa ilişkin temel kavramları vermeye amaçlamaktadır. Dersin içeriği uluslararası para rejimleri, döviz kuru belirlenmesi, farklı döviz kuru rejimleri, bankacılık sistemi, döviz ve bankacılık krizleri ile ilgili uluslararası tecrübeler, Türk fnansal sistemi, açık ekonomilerde para politikası gibi konuları içermektedir. ITF 312 International Logistics and Transportation Compulsory (3,0,5) Uluslararası Lojistik ve Ulaşım Introduction to logistics and the supply chain, the supply chain management concept, demand management, transportation management, models for design, control, operations and management of SCM systems distribution center, warehouse, and plant location, order management and customer service procurement, international logistics, logistics information systems. Bu ders, uluslararası lojistik ve arz zinciri, arz zincir işletim konsepti, talep yönetimi, ulaşım yönetimi, dizayn modelleri, kontrol, SCM sistemlerinin işletimi, ambarlar, tesis yerleşimi, sipariş yönetimi, uluslararası lojistik ve lojistik bilgi sistemleri gibi konuları içermektedir.

11 BUS 310 Strategic Management Compulsory (3,0,5) Stratejik Yönetim Introduction to strategical management, the context of managing strategically, interaction and harmony, internal and enviromental concepts, external analysis and internal analysis, functional strategies, competitive strategies, corporate strategies, international strategies, cases in strategic management Stratejik yönetime giriş, stratejik yönetimin içeriği, etkileşim ve uyum, içsel ve çevresel kavramlar, dış analizi ve iç analizi, işlevsel stratejileri, rekabet stratejileri, kurumsal stratejiler, uluslararası stratejiler, stratejik yönetime ilişkin örnek vakalar ITF 403 International Political Economy Compulsory (3,0,5) Uluslararası Politik İktisat The course introduces the major theoretical models of international political economy and the available empirical evidence. It covers topics including perspectives on international political economy, structures of international political economy, states and markets, and transnational problems and dilemmas. Bu ders uluslararası politik iktisada ilişkin temel teorik modelleri vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında uluslararası politik iktisadın yapısı, devletler ve piyasalar, milletler üstü problemler ve ikilemler gibi konuları da içermektedir. ITF 405 Quantitative decision making techniques Elective (3,0,5) Kantitatif (Niceliksel) Karar Verme Teknikleri Introduction to decision making, decision making process, multiple attribute decision making, noncompensatory decision making methods, scoring methods, TOPSIS, ELECTRE, Median Ranking Method, Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process (ANP), Delphi Method Karar verme, karar verme süreci, birden fazla nitelige karar verme, noncompensatory karar verme yöntemleri, puanlama yöntemleri, TOPSIS, electre, Medyan Sıralama Yöntemi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Analitik Ağ Süreci (ANP), Delphi Yöntemi

12 ITF 404 Business ethics Compulsory (3,0,5) İş Etiği Introduction to ethics, moral issues in business or organizational context, ethical theories and application in business environment, ethical conformance, global and local values, ethics in international business. İş Etiğine giriş, işletmelerde veya örgütsel hayatta etik konular, etik teorileri ve iş ortamında uygulamaları, etik uygunluk, küresel ve yerel değerler, uluslararası iş ortamlarında etik. ITF 409 Economic Policy Elective (3,0,5) İktisat Politikası This course will cover contemporary policy issues in economic literature. The topics will include current economic problems, and public policies, fscal policy, infation, unemployment and distribution of income. Selected reading will be given by the instructors. Bu ders iktisat literatürüne ilişkin son politika gelişmeleri incelemektedir. Dersin içeriği mevcut ekonomik problemler, maliye politikası, enfasyon, işsizlik, ve gelir dağılımı gibi konuları içermektedir. ITF 413 Portfolio analysis Elective (3,0,5) Portföy Analizi This course aims to present introduction to portfolio management process, investment policy statement, managing individual investor portfolios, managing institutional portfolios, capital markets expectations, asset allocation, fxed income portfolio management, equity portfolio management, alternative investments portfolio management, risk management in portfolio management, execution of portfolio decisions, monitoring and rebalancing, evaluation of portfolio performance, global investment performance standards. Bu ders, portföy yönetimi sürecine giriş, yatırım politikası, bireysel yatırımcıların portföy yönetimi, kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasaları beklentileri, varlık dağıtımı, sabit getirili portföy yönetimi, sermaye portföy yönetimi, alternatif portföy yönetimi, risk yönetimde portföy yönetimi, portföy kararlarını yerine getirme, portföy performansının ölçülmesi, dengelenmesi ve değerlendirilmesi, global portföy yatırım standartları konularını sunmayı amaçlar.

13 BUS 425 Enterprise resource planning Elective (3,0,5) Kurumsal Kaynak Planlaması Introduction to ERP, historical evolution of ERP, ERP modules, business process analysis and business process re-engineering, systems diagraming and process mapping, enterprise-wide information integration, ERP implementation models, information strategy planning, case studies Kurumsal Kaynak Planlamaya giriş, Kurumsal kaynak planlamanın tarihsel gelişimi, kurumsal kaynak planlama modülleri, iş süreçleri analizi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, sistemleri diagramlama ve süreç haritalama, kurum çapında bilgi entegrasyonu, kurumsal kaynak planlama uygulama modelleri, bilgi stratejisi planlama, vaka çalışmaları ITF 417 International negotiation Elective (3,0,5) Uluslar arası müzakereler Introduction to negotiation, types of negotiations, key concepts of negotiation, preperations for negotiataion, cultural confusion, negotiaition skills, politeness and integrity, deception and coercive methods as a norm of negotiation tactical negotiation, body language; diplomacy and tact: barriers to aggrement, relationships, notice of local cultures and customs, gender diferences, blocs and alliances; electronic negotiation, mediation and arbitration. Müzakereye giriş, müzakere çeşitleri, müzakerede ana kavramlar, müzakere için hazırlık, kültürel kargaşa, müzakere becerisi, nezaket ve bütünlük, müzakere yöntemleri olarak yanıltma ve zorlama, taktik müzakere, vücut dili, diplomasi ve incelik: anlaşmada engeller, ilişkiler, yerel kültürler ve geleneklerin önemi, cinsiyet farklılıkları, bloklar ve ittifaklar, elektronik müzakere, arabuluculuk ve tahkim

14 ITF 313 Business Development & Entrepreneurship Elective (3,0,5) İş geliştirme & Girişimcilik Introduction to the concept of entrepreneurship, entrepreneurial perspective, creating and fnancing new venture; commercializing innovations derived from research and technology development, business plan organizational plan, marketing plan source of capital, opportunity analysis, informal risk; international entrepreneurship opportunities going public, ending venture Girişimcilik kavramına giriş, girişimci bakış açısı, yeni bir girişim oluşturma ve bunun fnansmanı,, araştırma ve teknoloji geliştirmeye dayalı yeniliklerin ticarileştirilmesi, iş planı, organizasyon planı, pazarlama planı, sermaye kaynağı, fırsat analizi, resmiyet harici diğer riskler, uluslararası girişimcilik fırsatları, halka arz, girişimi sonlandırma ITF 421 Consumer behavior Elective (3,0,5) Tüketici Davranışları Introduction to consumption, consumer and consumer behavior concepts, external factors (cultural, social) of consumption, internal factors (personal, psychological) of consumption, process of decision making, consumer behavior models, adoption of innovation, resistance to innovation, case studies. Tüketim, tüketici ve tüketici davranışı kavramları, tüketimi etkileyen dış faktörler (sosyal, kültürel), tüketim, tüketimi etkileyen içsel faktörler ( kişisel, psikolojik), karar verme süreci, tüketici davranışı modelleri, yeniliğin benimsenmesi, yeniliğe direnç ve örnek vaka çalişmaları

15 ITF 423 Maritime Transportation Elective (3,0,5) Deniz Taşımacılığı This course aims to present introduction to maritime transport, importance of maritime transport in global trade, applicable international laws, regulations and treaties, basic personnel security, procedures and policy, cargo screening equipment, liner service companies, freight charges, analyzing the operations of sea shippers and vessel owners, container transportation, port management. Bu dersin amacı deniz taşımacılığına giriş, deniz taşımacılığının uluslararası ticaretteki önemi, uygulanabilir uluslararası hukuk kuralları, regülasyonlar ve anlaşmalar, temel personel güvenliği, prosedür ve politikalar, kargo görüntüleme ekipmanları, lineer servis şirketleri, taşıma giderleri, deniz nakliyecileri ve gemi sahiplerinin operasyon analizleri, konteyner taşımacılığı ve liman yönetimi ile ilgili genel bilgileri sunmaktır. ITF 425 Risk management Elective (3,0,5) Risk Yönetimi Introduction to risk management concepts, risk management tools and techniques, the design and implementation of risk management practices, risk management theories and practices, loss control, loss fnancing, and intemal risk reduction mechanisms. Risk Yönetimi kavramları, risk yönetimi araçları ve teknikleri, risk yönetimi yöntemlerinin tasarımı ve uygulaması, risk yönetimi teori ve uygulamaları, kayıp kontrolü, kayıp fnansmanı ve uluslararası risk azaltma mekanizmaları,

16 ITF 306 E- commerce Compulsory (3,0,5) E- Ticaret Introduction to e-business and e-commerce, types of e-business, technological challenges of conducting e-business; innovative business models in electronic commerce; e-business strategy, e-business implementation, business process change management, digital platforms of B2C and B2B trade; guidelines for website usability; internet marketing and advertising; search engine optimization and search engine marketing for proftability; web statistics and analytics; security issues on the internet, web accessibility. E-iş ve e-ticaret, e-iş türleri, teknolojik yeniliklerin-işe uygulamaları, elektronik ticarette yenilikçi iş modelleri, e-iş stratejisi, e-iş uygulama, iş süreci değişim yönetimi, B2C ve B2B ticarette dijital platformlar, web sitesi kullanımı için ilkeler, internette pazarlama ve reklam, arama motoru optimizasyonu ve karlılık için arama motoru pazarlaması, web istatistik ve analizi; internete dair güvenlik sorunları, web erişilebilirliği. ITF 419 Auditing Elective (3,0,5) Denetim Introduction to auditing and basic terminology, auditing function, standard of auditing, auditing reports, audit risk and audit planning, performing and integrated audit, tools to gather audit evidence, auditing revenue, audit of acquisition, audit of cash and other liquid assets, audit of long term liabilities,, evidences, internal auditing system, assets, liabilities, auditing of income statement, completing the audit, case Denetimin temel kavramları, denetim raporları, denetimin işlevi, denetim standartları, denetim raporları, denetim riski ve planlama, performans ve entegre denetim, denetimde kanıt toplamak için araçlar, denetim gelirleri, satın alma denetimi, nakit denetim ve diğer likit mülklerin denetimi, uzun vadeli borçların denetimi, deliller, iç denetim sistemi, mülkler, borçlar, gelir tablosunun denetimi, denetimin tamamlanması, vaka takdimi

17 ITF 407 Project management Elective (3,0,5) Proje Yönetimi This course aims to present introduction to project management, basic leadership concepts, foundation principles of project management, the cycle of initiating, planning, executing, monitoring, and closing a project, defning the Project entities, planning process, scheduling and estimating, controlling the project, project team formation, measuring progress, solving common project problems, enterprise project management, project portfolio management, requirements engineering, case studies. Bu dersin amacı proje yönetimi, temel liderlik kavramları, proje yönetimi prensiplerinin kurulması, proje teşvik, planlama, uygulama, değerlendirme ve bitiş süreçleri, proje bileşenlerinin tanımı, planlama süreci, program ve tahmin, proje kontrolü, proje ekibi, ilerlemeyi ölçme, ortak proje problemlerinin çözümü, proje yönetim girişimciliği, proje portföy yönetimi, gereklilikler ve vaka çalışmaları ile proje yönetiminin bileşenlerini sunmaktır. ITF 408 Analysis of Financial Statements Elective (3,0,5) Finansal Tabloların Analizi This course aims to present basic topics in fnancial reporting, balance sheet, income statement, cash-fow statement, interpreting the fgures in fnancial statements, such as the balance sheet, income and cash Flow statements, short-term liquidity, forecasting and Proforma analysis, capital structure and solvency, return on invested capital, proftability analysis, earnings-based analysis and valuation, fnancial statement analysis, investments, fnancial planning and analysis Bu ders, fnansal raporlamada temel konular, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, fnansal tablolardaki fgürleri yorumlama, kısa vadeli likidite, planlama ve proforma analizi, sermaye yapısı ve ödeme gücü, karlılık analizleri, sermaye yeterliliği, değerleme ve kar tabanlı analizler, fnansal tablo analizleri, yatırımlar, fnansal planlama ve analizleri konularını sunmayı amaçlar.

18 ITF 410 International Human Resource Management Elective (3,0,5) Uluslararası insan Kaynakları Yönetimi Introduction to personnel management, job design, employment, selection and training of personnel, career development, employee-employer relations, incentives, wage and salary administration, compensation and benefts, performance appraisal and discipline in organizations; current developments in human resources management abroad and in Turkey. Personel yönetimine giriş, iş tasarımı, işe alma, personel seçimi ve eğitimi, kariyer geliştirme, işçi-işveren ilişkileri, akları ynteşvikler, ücret ve maaş yönetimi, tazminat ve sosyal haklar, örgütlerde performans artışı ve disiplin, Türkiye de ve dünyada insan kaynakları yönetiminde son gelişmeler. ITF 412 Monetary Economics Elective (3,0,5) Para Ekonomisi This course provides an introduction to monetary theory, to the efects of monetary variables on the macroeconomic system, the role of the Central Bank and the conduct of monetary policy. Subjects covered include the nature and function of money, classical monetary theory, neutrality of money, theories of the demand for money, the transmission mechanism of monetary policy, including theories of nominal rigidities and the Phillips curve. Bu ders para teorisine giriş dersidir. Para değişkenlerinin makroekonomik sisteme etkilerini, Merkez Bankası nın rolünü ve para politikasının uygulanışını incelemektedir. Dersin içeriği paranın fonksiyonu, klasik para teorisi, para nötr olması, para talebi teorileri, para politikasnın geçiş mekanizması gibi konuları içermektedir.

19 ITF 414 Monetary Economics Elective (3,0,5) Para Ekonomisi This course provides an introduction to monetary theory, to the efects of monetary variables on the macroeconomic system, the role of the Central Bank and the conduct of monetary policy. Subjects covered include the nature and function of money, classical monetary theory, neutrality of money, theories of the demand for money, the transmission mechanism of monetary policy, including theories of nominal rigidities and the Phillips curve. Bu ders para teorisine giriş dersidir. Para değişkenlerinin makroekonomik sisteme etkilerini, Merkez Bankası nın rolünü ve para politikasının uygulanışını incelemektedir. Dersin içeriği paranın fonksiyonu, klasik para teorisi, para nötr olması, para talebi teorileri, para politikasnın geçiş mekanizması gibi konuları içermektedir. ITF 416 Career Management Elective (3,0,5) Kariyer Yönetimi This course aims to present defnition and dimension of career, career planning, traditional and contemporary perspectives on careers, factors that impact the career choice,careeer management models and application, selfrecognition, process of individual career decision, concept of career development, goals and programs of career development, stages of career development, contribution of organization in career development process, career consulting. Bu ders, kariyerin tanımı ve bölümlendirilmesi, kariyer planlama, kariyerle ilgili geleneksel ve çağdaş bakış açıları, kariyer seçimini etkileyen faktörler, kariyer yönetim modelleri ve başvuru, kendini tanıma, bireysel kariyer karar süreci, kariyer gelişimi kavramı, kariyer gelişim programı ve hedeferi, kariyer gelişimi adımları, organızasyonun kariyer gelişimine katkısı, kariyer danışmanlığı konularını içerir.

20 ITF 420 Industrial Economics Elective (3,0,5) Endüstriyel Ekonomi This course examines the structure, conduct, and performance of frms by studying analytic models of imperfect competition and strategic (game theoretic) interaction among frms, determinants of industrial structure, and the process of entry and entry deterrence. The main subjects include monopoly and price discrimination, vertical arrangements between frms, transactions costs and contract design, game theoretic models of frm behaviour, collusive arrangements, strategic entry deterrence by pricing, investment, and product diferentiation. Bu ders eksik rekabet, frmalar arasında stratejik etkileşim, endüstriyel yapının belirleyicileri gibi konuları çalışarak frmaların yapısını ve performansını incelemektedir. Ders içeriği tekel ve fyat ayrımcılığı, frmalar arası dikey anlaşmalar, kontrat dizaynı, oyun teorisi modelleri, stratejik giriş caydırmacılığı ve ürün farklılaştırması gibi konuları içermektedir. ITF 422 Financial Derivatives Elective (3,0,5) Finansal Türev Araçlar This course deals with the derivatives markets and analyzes how derivatives markets work. It also includes the pricing of various derivatives including options, forward, swaps, and forward contracts. Bu ders ile türev piyasaları tanıtma ve türev piyasaların nasıl çalıştı konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır. Ayrıca bu ders; opsiyon, forward, swaps ve forward sözleşmelerini de içeren farklı türev araçlarının fyatlandırmasını da içerir. ITF 424 Fundamental Analysis Elective (3,0,5) Temel Analiz This course deals with the valuation of equity securities using fundamental analysis. The tools covered in this course consist of valuation models including discounted dividend, cash fow, abnormal earnings and economic proft. The emphasis is on the role of fnancial statements in equity valuation. Bu ders temel analiz yönetmiyle hisse senedi fyatlamasını öğretmeyi amaçlamaktadır. İskonto edilmiş temettü, nakit akımı, ekonomik kar gibi kavramlar dersin ana konularıdır. Dersin ana teması hisse senedi fyatlamasında fnansal tabloların rolünü incelemede olacaktır.

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı