ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S"

Transkript

1 ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S Resul USTA ÖZ Bu çal ma, içsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras ndaki ili ki üzerinde örgütsel ba l l n ve i tatmininin arac l k etkilerini incelemektedir. Özel ö retim kurumlar nda çal an 125 ö retmen üzerinde gerçekle tirilen çal ma, ö retmenlerin içsel pazarlama alg lamalar ile hizmet kalitesi alg lamalar aras nda do rudan ve pozitif yönde anlaml bir ili ki oldu unu ortaya koymaktad r. Ayr ca, iki de i ken aras ndaki ili kide, örgütsel ba l l n arac l k etkisi yokken, i tatmininin tam bir arac l k etkisi vard r. Bu sonuçlara göre, özel ö retim kurumlar n n, hizmet kalitesini geli tirebilmeleri için ö retmenlerin içsel pazarlama alg lamalar n ve i tatminini yükseltecek uygulamalara a rl k vermeleri gerekir. Anahtar Kelimeler: çsel Pazarlama, Hizmet Kalitesi, Özel Ö retim. THE MEDIATION EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION ON THE RELATION BETWEEN INTERNAL MARKETING AND SERVICE QUALITY ABSTRACT This study focuses on the mediation effects of organizational commitment and job satisfaction on the relationship between internal marketing and perceived service quality. The study conducted on 125 teachers employed in private education enterprises indicated that there are significant direct and positive relationship between internal marketing perceptions of teachers and service quality perceptions of teacher. In addition, there is not mediation effect of organizational commitment in relation between two variables, but there is full mediation effect of job satisfaction. According to these results, the enterprises of private education should increase activities to promote job satisfaction and internal marketing perceptions of teachers to improve their service quality. Keywords: Internal Marketing, Service Quality, Private Education. Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi BF, letme Bölümü. Makalenin kabul tarihi: Ocak 2010

2 242 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss G R gören memnuniyeti, hizmet sektöründe di er sektörlerden daha fazla i - letmelerin ba ar s n etkiler. Çünkü hizmeti sunan ile alan yak n etkile im içindedir. Fiziksel mallar önce üretilir, depolan r, sonra sat l r ve tüketilir. Hizmetler ise önce sat l r, sonra da üretimle tüketim ayn zaman diliminde gerçekle ir. Üretimle tüketim birbirinden ayr lamaz. Hizmetler, onu sa layan veya yapandan ay rt edilemez. Bu nedenle, hizmetin kalitesi, büyük ölçüde hizmeti sunan i görene ba l d r (Mucuk, 2007: ). Bu nedenle hizmet pazarlamas literatüründe, i gören (iç mü teri) memnuniyetini esas alan içsel pazarlama üzerinde özellikle durulmu tur. Southwest Havayollar Yönetim Kurulu Ba kan 1996da, irketin 25. kurulu y l dönümünde yapt konu mada, içsel pazarlaman n önemini öyle ifade etmi tir: letmeler için kim önce gelir mü teriler mi, çal anlar m yoksa hissedarlar m? Bu sorunun cevab konusunda asla bir tereddüdüm yoktur. Çal anlar önce gelir. E er onlar mutlu, tatminkâr, kendilerini i ine vermi ve enerjikseler, tüketiciler için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve dolay s yla mü teriler tekrar gelecekler; bu da hissedarlar mutlu edecektir (Bansal vd., 2001: 62). çsel pazarlama, çal anlar n örgüt içerisinde olu turduklar bir iç pazar fikrinden do mu tur. Bu pazardaki i görenlerin yani iç mü terilerin, d mü terilerin istek ve beklentilerini kar layabilmeleri için; bilgilendirilmeye, e itilmeye, geli tirilmeye, ödüllendirilmeye ve motivasyona ihtiyaçlar vard r (Doukakis ve Kitchen, 2004: 421). Bu ihtiyaçlar kar lamay amaçlayan içsel pazarlama, tüketici yönlülü ü benimseyen bütün örgütlerde gereklidir (Greene, 1994: 5). Ba ar l bir tüketici yönlülük için içsel ve d sal pazarlaman n bir bütünlük içinde çal mas bir zorunluluktur (Conduit ve Mavondo, 2001: 11). Özellikle hizmet i letmeleri, i i mü terilerine satabilmeleri için önce çal anlar na satmal d rlar. Nitekim içsel pazarlama Sasser (1976) taraf ndan i letmeyi çal anlar na satmak eklinde tan mlanm t r (Caruana ve Calleya, 1998: 108). çsel pazarlama, i görenlere mü teri gibi davranmay öngören bir yönetim felsefesi ve i görenlerin sadakatini kazanmak için onlar n taleplerini kar layacak eylemleri sunan bir geli im stratejisidir (Chang ve Chang, 2007: 265). Bu kavram, içsel pazarlama stratejisini ba ar yla uygulayan örgütlerin, i görenlerinin i tatmini ve örgütsel ba l l klar n art racaklar dü üncesine dayan r (Tansuhaj vd. 1991; Varey, 1995; Bansal vd., 2001; Naude, 2003; Tsai ve Wu, 2006). tatmini ve örgütsel ba l l klar yüksek olan i görenler mutlu olur ve mü terilere daha iyi hizmet sunarlar. Böylece mü terilerin hizmetten tatmini artar ve ba l l klar yükselir (Y lmaz, 2002: ; Demir vd., 2008: ).

3 çsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Aras ndaki li ki Üzerinde Örgütsel Ba l l k ve Tatmininin Arac l k Etkisi 243 çsel pazarlama ile hizmet kalitesi aras nda yukar da ifade edilen ili ki, i tatmini ve örgütsel ba l l k arac l yla sa lanan dolayl bir ili kidir. Bu tür ili kiyi ara t ran çal malar yan nda (Tsai ve Wu., 2006; Boshoff ve Madele, 1996; Bennett ve Barkensjo, 2005); do rudan ili kiyi inceleyen ara t rmalar da mevcuttur (Tsai ve Tang, 2008; Malhotra ve Mukherjee, 2006; Opoku vd., 2009; Davis, 2005). Görüldü ü gibi, içsel pazarlama, i tatmini, örgütsel ba l l k ve hizmet kalitesi aras ndaki ili kileri ara t ran yabanc ara t rmalar olmas na ra men, ülkemizde yap lm böyle bir ara t rmaya ula lamam t r. Bilgi ça n n gere i olarak, e itim sektöründe hem global hem de yerel pazarlarda büyük bir rekabet vard r. Özellikle özel e itim kurumlar aç s ndan rekabet daha iddetlidir. Ülkemizde okul öncesinden doktoraya kadar her a a- mada özel e itim kurumlar h zla yayg nla maktad r. Anadoludaki insanlar, g da harcamalar ndan tasarruf ederek çocuklar n özel okullara ve dershanelere vermektedirler. Gelir düzeyinin ve ya am standard n n yükselmesi de bu ivmeyi h zland rmaktad r. K s tl kaynaklar ile çocuklar n özel e itim kurumlar na verenlerin, kar l n en iyi ekilde isteyecekleri muhakkakt r. Ancak, e itim sektöründe kalite oldukça karma k bir konudur. Bu karma a hem e itimin hem de hizmet sektörünün özelliklerinden kaynaklanmaktad r. E itimin kalitesini etkileyen pek çok faktör vard r. Bunlardan okul, aile, çocuk ve çevre en önemlileridir. Ancak, ço u zaman bunlardan sadece okul veya dershane ba ar s zl n nedeni olarak kabul edilir. Bu nedenle, özel e itim kurumu ya am n devam ettirmek için ba ar l olmak zorundad r. Bu ba ar da ö renci ile bire bir ili ki içinde olan ö retmenin tutumu çok önemlidir. letme yönetimi ne kadar tüketici yönlü dü ünürse dü ünsün, hizmeti sunan ö retmenin yanl bir davran, i letmenin ba ar s n önemli derecede etkileyecektir. Acaba özel e itim sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin içsel pazarlama faaliyetleri, iç mü teri olarak ö retmenlerin sunduklar hizmetin kalitesini ne derece etkiler? Bir ba ka deyi le, ö retmenlerin içsel pazarlama alg lamalar ile sunduklar hizmet kalitesi aras nda nas l bir ili ki vard r? Bu ara t rman n temel amac da bu soruya cevap aramak, özel ö retim kurumlar ndaki hizmet kalitesi üzerinde içsel pazarlaman n do rudan ve dolayl (i tatmini ve örgütsel ba l l k arac l yla) etkisini belirlemektir. Yukar da da belirtildi i gibi, bu ili kileri ara t ran ulusal ara t rmalara ula lmam t r. Bu aç dan böyle bir çal man n hem uygulay c lar hem de akademisyenler için yararl olaca dü ünülmektedir. I. L TERATÜR VE ARA TIRMANIN H POTEZLER A. ÇSEL PAZARLAMA çsel pazarlama kavram ile ilgili literatür 1970li y llardan beri sürekli artmas na ra men, tan m konusunda ortak bir anlay geli memi tir (Gounaris, 2006: 432). Akademik çevrelerde içsel pazarlama ile ilgili de i ik fikirler mevcuttur. Bu nedenle, bu çal mada içsel pazarlama, en çok incelenen iki yönüyle (insan kaynaklar, pazarlama) ele al nacakt r.

4 244 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss nsan kaynaklar yönetimi aç s ndan içsel pazarlama, mü terilere sunulacak hizmetlerin sürekli geli tirilmesini sa layacak i görenlerin, ba ar l bir e- kilde tedarikini, e itimini ve motivasyonunu sa layan bir tekniktir. Örgütsel davran yönünden bak ld nda, içsel pazarlama arac l yla i görenlerin i e kar tutumu de i tirilebilir. E itim faaliyetleri ile i görenlerde i e kar pozitif bir tutum geli tirilebilir. Örgütsel ba l l k, görev ba l l, motivasyon ve i tatmini artar. Böylece, i görenler zamanla tüketici yönlü hizmet tutumuna sahip olurlar. Bu e ilim i görenlerin, d mü terilerin hizmetler veya ürünlerle ilgili isteklerini dinlemesine yard m eder (Tsai ve Wu, 2006: 1293). Pazarlama perspektifinden bak ld nda ise, içsel pazarlama, i görenleri içsel mü teriler, i leri de bir çe it ürün ve örgütü de bir pazar olarak görür (Tsai ve Tang, 2008: 118). Daha önce de ifade edildi i gibi, özellikle hizmet i letmeleri, i i mü terilerine satabilmeleri için önce çal anlar na satmal d rlar (Caruana ve Calleya, 1998: 108). Bunun için örgüt yönetiminin, geleneksel pazarlama karmas na benzer içsel pazarlama karmas ile i görenleri etkilemeli, motive etmeli, e itmeli ve dinlemelidir. Yoksa, i görenleri sadece bir mü teri olarak kabul etmek yetmez. Bu nedenle, geleneksel pazarlama karmas na ek olarak hizmet pazarlama karmas na insan, süreçler ve fiziksel kan tlar olmak üzere üç unsur daha eklenmi tir (Lings, 2004: 407). stek ve ihtiyaçlar kar lanm i görenler, üzerlerine alm olduklar görevleri yapmak için motive olurlar ve kendilerini yüksek kaliteli hizmet sunmaya hasrederler. Yukar daki aç klamalardan da anla laca gibi, içsel pazarlaman n hem yönetim hem de pazarlama yönünden bir felsefe ve bir de uygulama yönü vard r. çsel pazarlama programlar yla ilgili olarak ara t rmac lar, çe itli unsurlardan bahsetmektedirler. Bunlardan baz lar ; ki isel geli im, e itim, ödüllendirme, kurum içi ileti im ve vizyon geli tirmedir (Caruana ve Calleya, 1998: 109; Bennett ve Barkensjo, 2005: 254). Bunlar a a da k saca incelenmi tir. Ki isel geli im ve e itim: hayat ndaki sürekli ve h zl geli meler, çal anlar n bilgi ve yeteneklerinin de sürekli olarak geli tirilmesini gerekli k lmaktad r. E itim ve geli tirme faaliyetleri; i görenin daha fazla bilgili olup yeterlilik kazanmas na ve yüksek beceri elde etmesine neden olur. Bunun sonucunda da, ki isel özgüven ve önem duygusunda art, yüksek motivasyon, kendi kendini denetleme, i tatmini ve örgütsel ba l l kta art, i kazalar nda azalma, verimlilik art gibi hem ki isel hem de örgütsel pek çok fayda sa lan r (Mucuk, 2007: ). Vizyon geli tirme: Vizyon, mevcut gerçekler ile gelecekte beklenen ko ullar birle tirerek, kurum için arzu edilen bir gelecek imaj yaratmakt r. Ba ka bir deyi le, vizyon, kurum ile ilgili hayal edilen gelecektir (Demir vd., 2008: 139). Yöneticilerin vizyon sahibi olmalar ve bunu i görenleri ile payla malar gerekir. Çünkü ba ar l örgütlerin en önemli özelliklerinden biri, örgüt ad na, i görenlerin inand ve payla t bir vizyona sahip olmalar d r.

5 çsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Aras ndaki li ki Üzerinde Örgütsel Ba l l k ve Tatmininin Arac l k Etkisi 245 Ödüllendirme: Performans de erlemesi sonucunda standartlar n üstünde ba ar gösteren igörenlerin ödüllendirilmesinin bir iletme politikas olarak kabul edilmesi; ba ar l ki ileri i letmeye çekmenin yan nda, di er çal anlara örnek olma, i gören devir h z n n dü ük olmas, örgütsel ba l l art rma, verimlilik ve karl l yükseltme, rekabet avantaj sa lama gibi pek çok yararlar sa layabilir (Bansal vd., 2001: 68). Ödül denince, sadece maddi dü ünmemek gerekir. Prim, terfi gibi maddi unsurlar yan nda manevi unsurlarla ödüllendirilme yararl olabilir. Kurum içi ileti im: Kurum içi ileti imin temel amac, kurum ile çal anlar aras nda kar l kl bir güven ortam olu turmakt r. Bunu sa lamak için de, kurum içinde bir ileti im sisteminin kurulmas gerekir. Çünkü i görenleri istekle çal t rman n ve ikna etmenin yolu, onlar n ihtiyaç duydu u her türlü bilgiyi onlara sunmak ve kararlara kat l m n sa lamakt r. Bunun için de kurum içersinde iki yönlü i leyen iyi bir ileti im sistemine ihtiyaç vard r (Demir vd., 139). Bu sayede çal anlar kendilerinden neler beklendi ini, i lerini nas l yapmalar gerekti ini ve üstlerinin ya da di er çal anlar n kendileri hakk nda neler dü ündüklerini ö renme imkan bulurlar (Orpen, 1997: 519; Seçim vd., 1998: 69-70). leti imin yoklu u, eksikli i ya da yetersizli i örgütsel ortamda belirsizli e neden olmaktad r. Belirsizlik ise stres, i tatminsizli i, örgüte kar güvensizlik, dü ük düzeyde örgütsel ba l l k, verimlilikte dü ü, devams zl k ve i ten ayr lma e ilimlerinde art a yol açmaktad r (Schweiger ve Denisi, 1991: 127). Özellikle a a dan yukar ya ileti imin yeterli olmad kurumlarda üst yönetim hedeflere ula ma yolunda çal anlar n kendilerine ne kadar destek verdiklerini bilmeyecektir. Çal anlar n dü ünce, duygu ve morallerinin kestirilemedi i bir yönetim ortam nda al nan kararlar hiçbir zaman gerçekçi olmayacakt r (Seçim vd., 1998: 70). B. ÖRGÜTSEL BA LILIK Örgütsel ba l l k, bireyin örgütsel amaç ve de erleri kabul ederek bunlara güçlü bir inanç duymas, örgüt yarar na dikkate de er düzeyde çaba harcamaya istekli olmas ve örgüt üyeli ini sürdürme yönünde güçlü bir istek duymas d r (Meyer ve Allen, 1987: 200; Meyer ve Allen, 1988: 196). Örgütsel ba l l k literatüründe üç farkl ba l l ktan söz edilmektedir. Bunlar duygusal ba l l k, devam ba l l ve normatif ba l l kt r. Bu üç yakla m n ortak noktas, ba l l k kavram n ; i görenlerin örgütle ili kilerini tan mlayan ve örgüt üyeli ine devam etme ya da örgütten ayr lma karar n n arkas ndaki anlam ifade eden psikolojik bir durum olarak ele almalar d r. Duygusal ba l l k, i görenin örgütle olan duygusal ili kisini ve ba l l n ifade eder. Yüksek duygusal ba l l k hisseden i gören, kendi iste i ile örgütte kalmay sürdürecektir. Devaml l k ba l l, i görenin örgütten ayr lman n maliyetinin fark nda olmas ile ilgilidir. Örgütle ili kisi devam ba l l na dayanan bir i gören, kalmaya ihtiyaç duydu u için örgütün bir üyesi olmaya devam eder. Son olarak, normatif ba l l k, i görenin bir sorumluluk duygusuyla örgütteki görevine devam etmesini ifade eder. Yük-

6 246 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss sek düzeyde normatif ba l l k duyan bireyin örgütte kalma nedeni ise, kalmak zorunda oldu unu dü ünmesidir. (Meyer ve Allen, 1991: 67). Meyer ve Allen (1991) bu üç kavram, birer ba l l k çe idi olarak görmekten çok, ba l l n bile enleri olarak ele alman n daha uygun olaca n öne sürmektedir. Bu öngörü, i görenin bu üç ba l l k formunu ayn anda ve farkl derecelerde hissedebilece ini ima etmektedir. Örne in, bir i gören örgütte kalma yönünde yüksek düzeyde bir iste i ve ihtiyac ayn anda hissederken, bunu kendisi için bir zorunluluk olarak görmeyebilir. Öte yandan, bir di er i gören için bu bile im, yüksek zorunluluk, orta düzeyde ihtiyaç ve dü ük istek eklinde ortaya ç kabilir (Meyer ve Allen, 1990: 4; Meyer ve Allen, 1991: 68). Sonuç olarak, bireyin örgüte duydu u ba l l k, bu üç psikolojik durumun bir yans mas olarak ortaya ç kacakt r (Meyer ve Allen, 1990: 4). C. TATM N tatmini, en genel anlamda, bireyin belirli bir i e kar olan olumlu duygusal tepkileri eklinde ifade edilebilir (Ard ç ve Ba, 2002: 73). Ba ka bir tan ma göre ise, i tatmini; ki inin toplam i çevresinden, örne in i in kendisinden, yöneticilerden, çal ma grubundan ve i organizasyonundan elde etmeye çaba gösterdi i rahatlat c ve iç yat t r c bir duygudur (Ak nc, 2002: 3). Örgütte i gören tatmininin sa lanmas, yönetimin en önemli görevlerinden biridir. Çünkü i inden tatmin olan çal anlar n örgütün verimlili inde ve uzun dönemli ba ar s nda önemli katk s olabilir. gören, i inden ve i ortam ndan beklentilerinin yeterince kar lanmad alg s na sahip oldu u takdirde, i tatminsizli i ortaya ç kar. tatminsizli i, i görenin i gücü verimlili inin olumsuz etkilenmesine, i e ba l l n n azalmas na ve iste e ba l i gücü devir h z n n artmas na neden olmaktad r (Ak nc, 2002: 3). D. H ZMET KAL TES Hizmet kalitesinin ölçümü, hizmet kalitesi iyile tirme ve geli tirme sürecinin ilk a amas n olu turur. E er bir i letme, mevcut kalite düzeyi hakk nda do ru bilgilere ula abilirse, daha sonra yap lmas gerekenler konusunda daha etkili ad mlar atabilir. Hizmet kalitesinin ölçülmesinde en yayg n kullan lan yöntem, Parasuraman, Zeithaml ve Berry taraf ndan geli tirilen ve SERVQUAL ad verilen hizmet kalite ölçe idir (Parasuraman, vd., 1985: 43-44). Parasuraman ve arkada lar, önce hizmet kalitesini belirleyen on boyut tespit etmi lerdir (Parasuraman vd.: 1985: 47). Yazarlar daha sonra uygulad klar anketleri faktör analizi ile de erlendirerek, hizmet kalitesini belirleyen on boyutu be boyuta indirgeyerek SERVQUAL ad n verdikleri bir hizmet kalite ölçüm arac olan anketi geli tirmi lerdir. Ankette yer alan bu be boyut; somut özellikler, güvenilirlik, yeterlilik, güven ve empatidir. Parasuraman ve arkada lar, hizmet kalitesini ölçmek için be boyut ile ilgili 22 maddelik sorudan olu an Likert tipi bir ölçek geli tirmi lerdir. Ölçek, mü teri beklenti ve memnuniyetlerini iki ayr bölümde de erlendirmektedir. lk bölümde 22 maddeden olu an

7 çsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Aras ndaki li ki Üzerinde Örgütsel Ba l l k ve Tatmininin Arac l k Etkisi 247 sorularla mü terinin beklentileri tespit edilmeye çal lm, ikinci bölümde ise ayn 22 soruyla mü terinin hizmet gördü ü i letmeyi de erlendirmesi amaçlanm t r. Ankette hiç kat lm yorum (1)den tamamen kat l yorum (7)ye kadar derecelendirilmi 7li likert ölçe i kullan lm t r (Parasuraman vd.,1988: 12-40). Böylelikle mü terinin öncelikle kaliteli hizmetten beklentileri tan mlanm ve sonra da ayn kalite göstergeleri için hizmet verilen i letmenin kalitesi ölçülmeye çal lm t r. lk bölümdeki beklentiler ile ikinci bölümdeki alg lar aras ndaki farkl l klar hizmet kalitesi olarak belirlenmi tir. E. ÇSEL PAZARLAMA, TATM N VE ÖRGÜTSEL BA LILI IN H ZMET KAL TES NE ETK S Örgütler, içsel pazarlama faaliyetleri ile i görenlerin i tatminini ve örgütsel ba l l klar n art rabilirler. Çe itli sektörlerde bunu ortaya koyan ara t rmalar vard r. Örne in, ngiltere kökenli çok uluslu hizmet i letmelerinin çal anlar üzerinde yap lan bir çal mada, içsel pazarlama ile i tatminini ve örgütsel ba l l k aras nda pozitif yönlü ili kiler gözlenmi tir (Naude vd., 2003: ). Tayvandaki uluslararas otel çal anlar üzerinde yap lan bir ara t rmada, içsel pazarlama, i tatmini ve otel performans aras ndaki ili kiler incelenmi, içsel pazarlaman n i tatmini üzerinde pozitif etkiye sahip oldu u bulunmu tur (Hwang ve Chi, 2005: 291). Ülkemizdeki ö retim elemanlar üzerinde yap lan bir ara t rman n sonuçlar na göre de içsel pazarlaman n örgütsel ba l l k ve i tatmini üzerinde pozitif yönde anlaml bir etkisi vard r (Demir vd., 2008: 153). Banka ubelerinin yöneticileri üzerinde yap lan bir ba ka çal mada içsel pazarlama; vizyon, ödüllendirme, e itim ve kurum içi ileti im olarak ele al nm ; bunlar n, devam ba l l, duygusal ba l l k ve normatif ba l l ktan olu an örgütsel ba l l k üzerindeki etkisi incelenmi tir (Caruana ve Calleya, 1998: 113). Ara t rma sonuçlar na göre, bütünsel olarak içsel pazarlaman n örgütsel ba l l - ve ayn zamanda da örgütsel ba l l n bir alt boyutu olan duygusal ba l l pozitif yönde etkiledi i görülmektedir. Ayr ca ödüllendirme, e itim ve vizyonun ise ayr ayr hem örgütsel ba l l hem de duygusal ba l l etkiledi i belirlenmi tir. Literatürde bu bulgularla çeli en sonuçlar da vard r. Örne in, üniversite ö retim elemanlar üzerinde yap lan bir ara t rman n sonuçlar na göre, içsel pazarlama ile örgütsel ba l l k aras nda pozitif ili ki varken; içsel pazarlama ile i tatmini aras nda negatif ili ki bulunmu tur (Sihombing ve Gutsam, 2007: 10). çsel pazarlama ile i tatmini ve örgütsel ba l l k aras nda ili ki olmad sonucuna varan istisnai ara t rmalar olsa da; ara t rmalar n ço unun sonuçlar, içsel pazarlama ile örgütsel ba l l k ve i tatmini aras nda anlaml bir ili kinin varl n desteklemektedir. Dolay s yla, a a daki hipotezler geli tirilebilir: H1: çsel pazarlama ile örgütsel ba l l k aras nda pozitif yönlü bir ili ki vard r. H2: çsel pazarlama ile i tatmini aras nda pozitif yönlü bir ili ki vard r.

8 248 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss çsel pazarlaman n hizmet kalitesi üzerindeki etkisi ile ilgili literatür incelendi inde, iki farkl görü ün varl dikkat çekmektedir. Birincisi, içsel pazarlama ile hizmet kalitesi aras nda do rudan ili kinin oldu unu savunan görü ; ikincisi ise, içsel pazarlama ile hizmet kalitesi aras nda dolayl ili kinin oldu u- nu savunan görü tür. Dolayl etkileme sürecinde, içsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda köprü görevi gören de i kenler aras nda, i tatmini ve örgütsel ba l l k ara t rmac lar aras nda en çok kabul gören arac de i kenlerdir (Tsai ve Wu, 2006; Boshoff ve Tait, 1996; Bennett ve Barkensjo, 2005). Tayvanda hem ireler üzerinde yap lan bir ara t rmaya göre, içsel pazarlama ile hizmet kalitesi aras nda pozitif bir ili ki vard r. çsel pazarlama faaliyetlerinden e itim programlar ve vizyon geli tirmenin hizmet kalitesi üzerinde pozitif etkisi varken, ödüllendirmenin hizmet kalitesi üzerinde anlaml bir etkisi bulunamam t r (Tsai ve Tang, 2008: 1124). ngilteredeki perakendeci banka çal anlar üzerinde yap lan ara t rmaya göre, içsel pazarlama faaliyetleri (çift yönlü ileti im, rol aç kl, e itim, özgürlük, geli tirme) hizmet kalitesi üzerinde do - rudan pozitif bir etkiye sahiptir (Malhotra ve Mukherjee, 2006: 460). Ganada bankac l k sektöründe yöneticiler, i görenler ve mü teriler üzerine yap lan bir çal maya göre, içsel pazarlaman n alg lanan hizmet kalitesi üzerinde anlaml bir etkisi vard r (Opoku, 2009: 317). Sigorta ve bankac l k sektöründeki ön büro elemanlar üzerinde yap lan ara t rmada hizmet kalitesi, çal anlar n kendileri ve yöneticileri taraf ndan olmak üzere iki ekilde ölçülmü tür (Boshoff ve Tait, 1996: 20). Sonuçlara göre, her iki ölçümde de, içsel pazarlama unsurlar ndan uygun amaç saptama ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda pozitif ili ki vard r. Ancak geri bilgi ak n n performans ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda anlaml bir ili ki yoktur. Literatürdeki ara t rmalar n sonuçlar na göre, içsel pazarlama unsurlar ndan baz lar n n hizmet kalitesi üzerinde etkisi bulunmamas na ra men, a a daki hipotez geli tirilebilir: H3: çsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda pozitif do rudan bir ili ki vard r. Tayvanda üç ayr hastane çal anlar üzerinde yap lan ara t rmada içsel pazarlama, örgütsel ba l l k ve alg lanan hizmet kalitesi (çal anlar n kendileri) aras ndaki ili kiler incelenmi tir (Tsai ve Wu, 2006: ). Çal man n sonuçlar na göre, içsel pazarlama ile örgütsel ba l l k aras nda pozitif bir ili ki vard r. Ayn zamanda örgütsel ba l l k ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda da pozitif bir ili ki vard r. En önemli sonuç ise, örgütsel ba l l n, içsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi ili kisinde tam bir arac de i ken olarak görev yapmas d r. ngilterede yap lan ara t rma ise, içsel pazarlama, olumsuz tecrübeler ve i özellikleri ile alg lanan hizmet kalitesi (i görenlerin kendilerinin) aras ndaki ili kiyi incelerken, i tatminini ve örgütsel ba l l arac de i kenler olarak kullanm t r (Bennett ve Barkensjo, 2006: 269). Ara t rma sonuçlar na göre içsel pazarlaman n alg lanan hizmet kalitesi üzerindeki etkisi do rudan

9 çsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Aras ndaki li ki Üzerinde Örgütsel Ba l l k ve Tatmininin Arac l k Etkisi 249 de il arac de i kenlerle sa lanmaktad r. Ancak örgütsel ba l l k i tatminine göre daha kuvvetli bir arac de i kendir Banka ve sigortac l k sektörlerinde çal an ön büro elemanlar üzerinde yap lan çal mada, içsel pazarlama, örgütsel ba l l k ve hizmet kalitesi ili kisi incelenmi tir. Bu ili kide örgütsel ba l l k arac de i ken olarak kullan lm ; hizmet kalitesinin ölçümünde hem çal anlar n hem de yöneticilerin alg lamalar analiz edilmi tir. Çal ma sonuçlar na göre, her iki analiz türünde de örgütsel ba l l k alg lanan hizmet kalitesini pozitif yönde etkilemektedir. Hizmet kalitesinin çal anlar n alg lamalar na göre belirlendi i analiz türünde, içsel pazarlama uygulamalar ndan baz lar (aç kça belirlenmi amaçlar, i tatmini gibi) hizmet kalitesini do rudan ve pozitif yönde etkilemesine ra men, bir çok içsel pazarlama unsuru (geri bildirimin performans gibi) da örgütsel ba l l k arac l - yla hizmet kalitesini etkilemektedir (Boshoff ve Tait, 1996: 17-20). Bu çal - malar n sonuçlar, içsel pazarlaman n alg lanan hizmet kalitesi üzerindeki etkisini, i tatmini ve özellikle örgütsel ba l l k arac l yla gösterdi ini ortaya koymaktad r. Dolay s yla, a a daki hipotezler geli tirilebilir: H4: çsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda pozitif dolayl (örgütsel ba l l k üzerinden) bir ili ki vard r. H5: çsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras nda pozitif dolayl (i tatmini üzerinden) bir ili ki vard r. H6: Örgütsel ba l l k ile i görenlerin hizmet kalitesi alg lamalar aras nda pozitif yönlü bir ili ki vard r. H7: tatmini ile i görenlerin hizmet kalitesi alg lamalar aras nda pozitif yönlü bir ili ki vard r. II. ARA TIRMANIN METODOLOJ S A. ARA TIRMANIN AMACI Hizmet kalitesini etkileyen pek çok faktör vard r. Bunlardan baz lar ; liderlik davran ve örgüt iklimi (Hui vd., 2007), rol aç kl (Mukherjee ve Malhotra, 2006), içsel pazarlama (Tsai ve Tang, 2008 ), örgütsel ba l l k ve i tatminidir (Malhotra ve Mukherjee, 2004). Bu faktörlerin tamam i görenlerin mutlulu u ile ilgilidir. Çünkü hizmetlerin özellikleri gere i, i gören memnuniyeti, hizmet sektöründe di er sektörlerden daha fazla iletmelerin ba ar s n etkiler. Hizmetin kalitesi, büyük ölçüde hizmeti sunan i görene ba l d r (Mucuk, 2007: ). Bu ara t rman n da temel amac, özel ö retim kurumlar nda çal an ö retmenlerin hizmet kalitesi alg lamalar üzerinde içsel pazarlaman n do rudan ve dolayl (i tatmini ve örgütsel ba l l k arac l yla) etkisini belirlemektir.

10 250 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss B. ARA TIRMANIN MODEL ekil 1deki ara t rma modeli, ara t rman n amac ve hipotezleri yan nda; literatürdeki ara t rmalardan yararlan larak haz rlanm t r. ekil 1de dört faktör ve bu dört faktörü birbirine ba layan yedi ili ki vard r. Modeldeki a, b, c, d ve e ili kilerinin her biri dolays z bir ili kiyi göstermektedir. Ayr ca model, ara t rmadaki arac de i kenleri ve de i kenler aras ndaki dolayl ili kileri göstermektedir. c i areti, içsel pazarlama ile hizmet kalitesi aras nda örgütsel ba l l n arac l k etkisini ve c i areti ise, içsel pazarlama ile hizmet kalitesi aras nda i tatmininin arac l k etkisini göstermektedir. ekil 1: Ara t rman n Modeli çsel Pazarlama (X) H3 (c) Hizmet Kalitesi (Y) H1 (a) Örgütsel Ba l l k (M) H6 (b) çsel Pazarlama H2 (X) H4 (c) H5 (c) Hizmet Kalitesi (Y) H2 (d) Tatmini (Z) H7 (e) C. ARA TIRMANIN ANA KÜTLES VE ÖRNEK SEÇ M Ara t rman n ana kütlesi, Giresun il merkezindeki özel ö retim kurumlar nda görev yapan ö retmenlerdir. Özel ö retim kurumlar, ilkö retim ve orta ö retim ö rencilerine yönelik özel dershaneler ve özel okullar eklinde belirlenmi tir. Giresun il merkezinde iki özel okul ve on dershane bulunmaktad r. Özel okullardan ve dershanelerden al nan bilgiye göre, bu dershanelerde görev yapan ö retmen say s 250dir. Bu ö retmenlerden 190 tanesiyle görü ülebilmi ve kendilerine doldurmalar için anket verilmi tir. Da t lan anketlerden 125 tanesi geri toplanabilmi tir.

11 çsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Aras ndaki li ki Üzerinde Örgütsel Ba l l k ve Tatmininin Arac l k Etkisi 251 Örnek büyüklü ünü belirlemedeki temel faktörler; ara t rmac n n verileri için öngördü ü hassasiyet derecesi, ho görebilece i hata marj, uygulanacak analiz teknikleri ve ana kütle büyüklü üdür (Altun k vd., 2005: 126). Örne in, regresyon analizi için, örnek büyüklü ünün en az 50, mümkünse 100den büyük olmas gerekir (Albayrak, 2006: 112). Ayr ca, Ba n, farkl evren büyüklükleri ve hata düzeyleri için olu turdu u örneklem büyüklükleri tablosu, ana kütle büyüklü ünün 250 olmas durumunda, %5 örnekleme hatas na göre 124 örneklem say s n n yeterli olaca n göstermektedir (Ba, 2006: 47). Bu ara t rmada esas olarak regresyon analizi uygulanacakt r. Dolay s yla, % 95 güven düzeyi ve % 5 hata pay ile 150 ö retmenin, örnek büyüklü ü için yeterli olduu sonucuna var lm t r. D. VER TOPLAMA YÖNTEM Bu çal mada veri toplama arac olarak, anket yöntemi kullan lm t r. Nihai anket formu haz rlanmadan önce kapsam geçerlili i yap lm t r. Kapsam geçerlili inde, ölçe i olu turan maddelerin, ölçülmek istenen davran ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli ya da uygun ifadeler olup olmad na bak l r. Bir ba ka deyi le, ölçek maddeleri ölçülmek istenen davran yans t yor mu? sorusunun cevab aran r. (Büyüköztürk, 2004: 162). Kapsam geçerlili i için önce, özel ö retim kurumlar nda çal an ö retmenlerin görü lerine ba vurulmu tur. Sonra, ön anket çal mas yap larak, anket sorular ö retmenler üzerinde test edilip, gerekli düzeltmeler yap lm t r. Son olarak da, Türk Dili ile ilgili ö retim elemanlar na ba vurulmu tur. Yap lan mülakatlar n sonucuna göre ölçe in kapsam geçerlili i sa lanmaya çal lm t r. Nisan 2009da uygulanan anket, iki bölümden olu maktad r. Birinci bölümde, ö retmenlerin; içsel pazarlama, örgütsel ba l l k, i tatmini ve hizmet kalitesi alg lamalar n ölçmek için 53 ifadeye yer verilmi tir. fadeler, 5li Likert ölçe i (1= kesinlikle kat lm yorum ve 5= kesinlikle kat l yorum) kullan larak ölçülmü tür. On üç ifade ile ölçülen içsel pazarlama alg lamalar ölçe i, Foreman ve Money (1996: 763) taraf ndan geli tirilen ve daha sonra pek çok ara t rmada (Caruana ve Calleya, 1998; Demir, vd., 2008) kullan lan içsel pazarlama ölçe inden uyarlanm t r. Mayer ve Allenin (1990: 67) örgütsel ba - l l k ölçe inden uyarlanan 14 adet ifade ile ö retmenlerin örgütsel ba l l klar ölçülmü tür. Ö retmenlerin i tatminini ölçmek için, ö retim elemanlar n n i tatminini ölçmek için kullan lan genel i tatmin ölçe inden uyarlanan üç ifade kullan lm t r. Ba, kulland i tatmin ölçe inin Simith vd. (1985) taraf ndan geli tirilen i tan m indeksi ile hemen hemen ayn oldu unu ifade etmektedir (Ba, 2002: 21-22). kinci bölümde, cevaplay c lar n baz demografik özellikleri (cinsiyet, ya ) sorulmu tur. Bu özelliklere göre ö retmenlerin içsel pazarlama, örgütsel ba l l k, i tatmini ve hizmet kalitesi alg lamalar n n farkl olup olmad incelenmi tir.

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Ekim-Kas m-aral k Cilt: 1 Say : 1 31 Aral k 2014 October-November-December Volume:

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE Dr. Selim Co kun Hakan Dulkadiro lu T.C. Ba bakanl k T.C. Ba bakanl k Özet Bu makale iki k mdan olu maktad r. Birinci k mda,

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı