WELCOME TO THE CONFERENCE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WELCOME TO THE CONFERENCE"

Transkript

1 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye

2 2 nd

3 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations operating in almost every sector. Acknowledging that successful reputation management often translates into organizational success, an increasing number of professionals invest in creating, maintaining, and improving corporate identity and reputation. Based on such building experience, scholars have also researched, investigated, and theorized reputation and its management. These intersecting efforts have instituted a significant literature that would saturate back both commercial and academic aspects of reputation management. Although reputation has gained significance in almost every sector, especially in the service industries, which rely on longterm customer relationships built on trust, successful reputation management sits at the core of creating difference. Monitoring corporate reputation has thus increasingly become critical in such service sectors as healthcare, finance, and communications. Thus, cumulative experiences and research findings in such service sectors are valuable for this growing area of reputation management. The 2nd International Reputation Management Conference aims to bring together academic and corporate professionals to explore reputation within a multidisciplinary framework drawing insights from a number of research fields including politics, public administration, international relations, business management, human resources, communication, new media, public relations, marketing, corporate social responsibility, and sustainability. We hope that this conference will ignite much needed fresh thinking on reputation management among various disciplines. On behalf of the Organizing Committee, ON BEHALF OF ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Banu Baybars Hawks Kadir Has University Orhan Samast Reputation Management Institute 2

4 2 nd KONFERANSA HOŞGELDİNİZ Günümüzün yerel ve küresel piyasalarında hemen her sektör için kurumsal itibar büyük önem taşımaktadır. Başarılı itibar yönetiminin organizasyonel başarının önemli bir adımı olduğu farkındalığıyla, profesyoneller kurumsal kimlik ve itibar oluşturma, sürdürme ve geliştirme konusunda her geçen gün daha fazla yatırım yapmaktalar. Akademisyenler bu alanda biriken kurumsal deneyime de dayanarak itibar yönetimini araştırmakta, incelemekte ve kuramsallaştırmaktadırlar. Birbiriyle kesişen bu çalışmalar önemli bir literatürün oluşmasına ve bu literatürün hem ticari hem de akademik alanları beslemesine yol açmaktadır. İtibar yönetiminin önemi hemen her sektörde fark edilmiş olsa da başarının uzun süreli ve güvene dayalı müşteri ilişkileri üzerine inşa edildiği hizmet sektörlerinde itibar yönetimi fark yaratmanın merkezinde bulunmaktadır. Kurumsal itibarı izlemek ve yönetmek sağlık, finans ve iletişim gibi alanlarda artan bir şekilde kritik bir sorumluluk haline gelmiştir. Özellikle bu sektörlerde biriken deneyim ve araştırmaları paylaşmak, gelişen bir alan olarak itibar yönetimi için oldukça kritik bir öneme sahiptir. 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu konferansın itibar yönetimi alanında ihtiyaç duyulan, farklı disiplinlerden yeni fikirlere yön vermesini ümit etmekteyiz. DÜZENLEME KOMİTESİ ADINA Prof. Dr. Banu Baybars Hawks Kadir Has Üniversitesi Orhan Samast İtibar Yönetimi Enstitüsü 3

5 Asst. Prof. Dr. Ahmed Farouk RADWAN Sharjah University USING CORPORATE WEBSITE IN REPUTATION MANAGMENT DURING CRISIS: THE CASE OF TOYOTA RECALL CRISIS This study analyses how Toyota Motor Corporation used its website as a communication tool during 2010/2011 recall crisis. Starting from January 2010, Toyota was forced to recall millions of cars after problems were identified with breaking, floor mates, and acceleration pedals in its vehicles. The study aims to explore how Toyota used its Website to maintain the corporate and the brand reputation by qualitative analysing for the corporate Website. The theoretical framework of the study is based on situational crisis communication theory (SCC), which provides guidelines for matching crisis types to best restore organizational reputation in times of crisis. The results showed that Toyota used four main strategies to face the crisis: apology, corrective actions, diversion for changing the bad image of word recall, building a new agenda based on safety and technology. Toyota functionalized interactivity, multimedia and hyperlinks to convey its message to the clients. Toyota also used many web tools such as news rooms on the site, speeches, news releases, reports, video files, advertisements, links, and graphics. Toyota utilized the site to reflect interactivity with clients, positivity, and openness. 4

6 Asst. Prof. Dr. Ahmed Farouk RADWAN Sharjah Üniversitesi KRİZ DÖNEMİNDE İTİBAR YÖNETİMİ KAPSAMINDA KURUMSAL İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAK: TOYOTA GERİ ÇAĞIRMA KRİZİ ÖRNEĞİ Bu araştırma Toyota Motor Corporation ın 2010/2011 geri çağırma krizinde internet sitesini bir iletişim aracı olarak nasıl kullandığını analiz etmektedir. Ocak 2010 dan itibaren Toyota, araçlarında frenleme sistemi, gaz pedalı ve yer kaplaması ile ilgili sorunlar tespit edildiğinden milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kaldı. Bu araştırma, Toyota nın kurumsal itibar ve marka itibarını sürdürmek için kurumsal internet sitesini nasıl kullandığını internet sitesini nitel araştırma yöntemiyle analiz ederek incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın teorik çerçevesi kriz zamanlarında kurumsal itibarı en iyi şekilde onarmak için kriz türlerinin eşleşmesini sağlayarak kılavuz görevi gören Durumsal Kriz İletişimi Teorisi (SCC) üzerine kuruludur. Sonuçlar Toyota nın kriz ile yüzleşmek için 4 temel strateji kullandığını göstermektedir: özür dileme, düzeltici eylemler, geri çağırma kelimesinin kötü imajını değiştirmek için çeşitlendirme, güvenlik ve teknoloji üzerine kurulu yeni bir gündem oluşturma. Toyota, müşterilerine mesajını iletmek için etkileşim, çoklu ortam ve bağlantı linklerini fonksiyonel hale getirdi. Toyota ayrıca haberler bölümü, konuşmalar, basın bültenleri, raporlar, video dosyaları, reklamlar, linkler ve grafikler gibi bir çok web aracını kullandı. Toyota sitesinden müşterilerine etkileşim, pozitiflik ve açıklık yansıtmak amacıyla yararlandı. 5

7 Dr. Ayten Görgün SMITH Kadir Has University APPROPRIATE USES OF NEW MEDIA TO BUILD AND MAINTAIN ONLINE REPUTATION With rapid developments in technology, new media have become complex to an unprecedented degree and this has impacted media itself as well as society. As a result, reputation-building has become both easier and more challenging, thus requiring new generations to approach media with a critical perspective. This article aims to concentrate on ethical grey areas such as the artificial creation of public opinion, censorhsip of negative rhetorics, and attempting to affect the visibility of a website in a search engine s unpaid search results through Search Engine Optimization (SEO). This article will investigate the most appropriate uses of these approaches while adhering to ethical forms of online reputation management. 6

8 Dr. Ayten Görgün SMITH Kadir Has Üniversitesi ONLİNE İTİBAR IN OLUŞTURULMASI VE KORUNMASINDA YENİ MEDYA NIN KULLANIMI Teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte, yeni medya görülmemiş bir derece karmaşık hale gelmiş olup bu hem medyanın kendisini hem de toplumu etkilemiştir. Bunun sonucu olarak, itibarı kurma hem kolay hem de daha zorlayıcı hale gelerek eleştirel bir bakış açışı ile ortama yeni bir yaklaşımı gerektirmiştir. Bu makale; yapay kamuoyu oluşturma, olumsuz retoriklerin sansürlenmesi ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ile bir arama motorunun ücretsiz arama sonuçlarında web sitesi görünürlüğü üzerine etkileme çabası gibi gri etik alanlara yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Online itibar yönetimi etik biçimlerine bağlı kalınarak bu makalede yaklaşımların en uygun kullanımları araştırılacaktır. 7

9 Asst. Prof. Dr. Ayşe ÖZGÖZ Afyon Kocatepe University THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE REPUTATION AND BRAND EQUITY IN TERMS OF CONSUMER PERCEPTION Corporate reputation composed of rational and emotional judgements of corporate stakeholders about corporation. Brand equity means of all feelings and considerations of consumers towards a brand of a company. Brand equity provides benefit to both brand and consumer. At the same time, brand equity is evaluated financially. The aim of the study is to identify the relationship level between corporate reputation and brand equity by measuring the relationship between them in terms of consumer perception. By identifying it, other aims of this study are to contribute to academic literature and intended to provide benefits for business. In this research, The Relationship between Corporate Reputation and Brand Equity in terms of Consumer Perception has been selected as the title of study with assumption that corporate reputation and brand equity are influenced each other. There is a positive relationship between corporate reputation and brand equity the hypothesis has been tested. Reputation Quotient RQ model developed by Charles Fombrun for corporate reputation and Brand Equity Model by developed David Aaker for brand equity are based on. A model is formed to show relationship between two concepts by measuring the corporate reputation and brand equity consisted of consumer perception of three corporations that operate in common industry and their brands through a research covered Turkey and this model is tested with structural equation modeling by using AMOS16 programme. According to the results of analysis, it is found that there is a positive and statistically significant meaningful relationship between corporate reputation and brand equity in terms of consumer perception. This study has occurred by a part of a doctoral thesis completed in December 2011, Afyon Kocatepe University, Graduate School of Social Sience. 8

10 Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZGÖZ Afyon Kocatepe Üniversitesi TÜKETİCİ ALGISI AÇISINDAN KURUMSAL İTİBAR İLE MARKA DEĞERİ İLİŞKİSİ Kurumsal itibar; kurumun çalışmalarından etkilenen ve kurumu etkileyen çevrenin oluşturduğu kurumsal paydaşların, kurum hakkındaki rasyonel ve duygusal değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Soyut bir değer olan olumlu kurumsal itibar işletmeler için kâr elde etmek, yaşamını sürdürmek gibi esas amaçlarının yanında yer almaktadır. Başka bir soyut değer olan marka değeri ise işletmenin sahip olduğu markası hakkındaki tüketicilerin duygu ve düşüncelerinden oluşmaktadır. Marka değeri, hem markaya hem de tüketiciye yararlar sunmaktadır. Aynı zamanda finansal olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketici algısı açısından kurumsal itibar ile marka değerinin ilişkisini ölçerek ve ilişkinin derecesini belirlemektir. Bunu tespit ederek akademik literatüre katkı sağlamak ve işletmeler için yarar sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, kurumsal itibar ve marka değerinin birbirlerini etkiledikleri varsayımıyla tüketici algısı açısından kurumsal itibar ile marka değeri ilişkisi başlık olarak seçilmiş ve kurumsal itibar ile marka değeri arasında olumlu bir ilişki vardır hipotezi sınanmıştır. Kurumsal itibar için Charles Fombrun un geliştirdiği RQ itibar katsayısı modeli, marka değeri için ise David Aaker in geliştirdiği Marka öz varlığı modeli temel alınmıştır. Türkiye genelinde yapılan bir araştırmayla ortak sektörde markaya sahip üç kurum ve markasının tüketicilerin algısında oluşan kurumsal itibar ve marka değerleri ölçülerek, iki kavram arasındaki ilişkiyi gösteren bir model oluşturulmuş ve bu model AMOS16 programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi ile sınanmıştır. Analiz sonuçlarına göre tüketici algısı açısından kurumsal itibar ve marka değeri arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde İşletme Doktora Programında 2011 Aralık ayında tamamlanmış doktora tezinin uygulama bölümünün bir kısmından oluşacaktır. 9

11 Asst. Prof. Dr. Betül ÖZKAYA Marmara University A METHOD OF MONITORING CORPORATE REPUTATION IN ONLINE ENVİRONMENT: BLOG MINING Blogs, which occupy an important place among social media tools, are critical tools that enable users thoughts and ideas via web sites. Blog environment reserves text data that includes these ideas. These text data can sometimes be expressions that users state in order to explain their experiences with various products, services, corporations or brands. From this aspect, the blog environment provides important opportunities for the corporations in terms of establishing efficient strategies by providing a large information flow. Aforesaid expressions appearing in blog environment requires this environment to be observed and analysed in terms of corporation reputation. In this study, by focusing on blogs as social media tool and notions such as online reputation management and blog mining, the blog mining methods utilized by corporations are theoretically analysed in order to determine how they observe their corporate reputation in various environments. 10

12 Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZKAYA Marmara Üniversitesi ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA KURUM İTİBARININ İZLENMESİNDE BİR YÖNTEM: BLOG MADENCİLİĞİ Son yıllarda küreselleşme süreci ile birlikte rekabetin artması ve bazı değerlerin yok olmaya başlaması ile birlikte dünyada, kurumların itibar gibi soyut ama somut sonuçları olan stratejik varlıklarının önemi daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Küresel ısınma, çevre kirliliği, tüketiciyi kandırma, haksız kazanç gibi konular gündem oluşturdukça ve tüketiciler bilinçlendikçe kurumlar, sadece yüzeysel imaj çalışmalarıyla ve iddialı sözlerle ayakta kalamayacaklarını anlamışlardır. Tüm bunlara denk gelen bir dönemde internetin ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte, bireylerin gücü de daha fazla ön plana çıkmıştır. İlk zamanlarda etkileşim olanağı sunmayan ve sadece web sitelerinden ibaret olan internet, baş döndürücü bir hızla gelişmiş ve sosyal medya olgusu ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, zaman içinde çeşitlenerek ve yaygınlaşarak adeta geleneksel medyanın tahtını sarsmıştır. İnsanlar, sosyal medya araçlarıyla artık çevrimiçi platformlarda kurumlarla ilgili olumlu, olumsuz düşüncelerini, fikirlerini giderek daha fazla paylaşmakta, ürün, hizmet ve markalarla ilgili çeşitli konuları tartışmakta ve tepkilerini anında gösterebilmektedirler. Böyle bir ortamda artık kurumlar, çevrimiçi ortamı ve çevrimiçi ortamda itibarın nasıl yönetilebileceğini ve nasıl izlenmesi gerektiğini bilmek zorundadırlar. Sosyal medya araçları içinde önemli bir yere sahip olan bloglar, günümüzde kullanıcıların düşüncelerini, fikirlerini web sitesi aracılığıyla sunmalarını sağlayan kritik araçlardır. Blog ortamı ise bu fikirleri içeren metin veriler barındırmaktadır. Bu metin veriler, bazen kullanıcıların ürün, hizmet ya da markalarla olan deneyimlerini anlattıkları ifadeler olabilmektedir. Bu yönüyle blog ortamı, kurumlar için geniş bir veri akışı sağlayarak onlara etkin stratejiler oluşturma konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Kullanıcıların ürün, hizmet, kurum ya da marka ile olan deneyimlerine ilişkin bu ifadelerin blog ortamında yer alması ise bu ortamın kurumlar tarafından izlenmesini ve analizini gerektirmektedir. Bu çalışmada sosyal medya aracı olarak blog, çevrimiçi itibar yönetimi, veri madenciliği ile blog madenciliği kavramları üzerinde durularak çevrimiçi ortamlarda kurumların itibarlarını izlemek için blog madenciliği yönteminden nasıl yararlandıkları incelenecektir. 11

13 Prof. Dr. Güler ARAS Asst. Prof. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL Arzu ÖZSÖZGÜN Asst. Prof. Dr. Emel ESEN Yıldız Technical University DIFFERENCES IN REPUTATION MEASUREMENT BETWEEN COMPANIES AND NONPROFIT ORGANIZATIONS Corporate reputation is a concept that represents all expectations and beliefs of the institutions stakeholders. In the present case, corporations need to satisfy their stakeholders expectations and needs to improve and continue their own reputation which necessitates long years to achieve but that could be damaged quite easily as well. Without doubt the number and characteristics of the stakeholders of an institution would vary depend on its field of activity, sector and the other factors. The purpose of the paper is to determine the factors influencing a company and nonprofit organizations respectively and to find out the differences among them. By reviewing literature, state universities are determined as a case of nonprofit organizations and in addition to that companies will be examined as a whole. 12

14 Prof. Dr. Güler ARAS Yrd. Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL Arzu ÖZSÖZGÜN Yrd. Doç. Dr. Emel ESEN Yıldız Teknik Üniversitesi İŞLETMELER VE KAR AMACI OLMAYAN ORGANİZASYONLARIN İTİBAR ÖLÇÜMÜNDE FARKLILAŞMALAR Kurumsal itibar, o kurumla ilişki içerisinde olan paydaşların tüm beklentilerini ve inançlarını ortaya koyan bir kavramdır. Bu doğrultuda kurumlar, kazanması uzun yıllar alan ve kaybedilmesi de bir o kadar kolay olan itibarlarını geliştirmek ve sürdürmek için ilgili paydaşlarının beklentilerini karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek durumundadır. Kuşkusuz, her işletmenin faaliyet alanına, bulunduğu sektöre ve daha birçok faktöre özgü olarak çok sayıda paydaşı bulunmakta ve bu paydaşlar birbirinden farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı da işletmelerin itibarını ortaya koyan faktörler ile kar amacı gütmeyen işletmelerin itibarını ortaya koyan faktörleri belirlemek, bu faktörler arası farklılıkları ortaya koymaktır. Teorik bir inceleme ile amaçlanan verilere ulaşılacak olan bu çalışmada, kar amacı olmayan organizasyonlar içerisinde örneklem olarak kamu üniversiteleri ele alınacak, bunun yanında da işletmelere de herhangi bir ayrıma gidilmeksizin genel bir açıdan bakılacaktır. 13

15 Asst. Prof. Dr. Fahri ERENEL Istanbul Kemerburgaz University Ebru CAYMAZ Marmara University REFLECTIONS OF EMPLOYEE SELECTION AND RECRUITMENT PROCESS ON REPUTATION MANAGEMENT: TURKCELL CASE This article aims to present the reflections of employee selection and recruitment process on reputation management within the selected sample. In recent studies it is pointed out that reputation management has an essential role in employee recruitment process to attract competent people to an organization. Also, adopting a transparent, fair and credible employee selection and recruitment process contributes to its reputation and therefore an organization could increase its credibility and work performance as well as produce value through its reputation. Besides, as reputation requires meeting customer satisfaction, reputable organizations would gain competitive advantage by ensuring the satisfaction. On the other hand losing reputation has become much easier as a result of rapid developments in communication technology. Within that scope, the relationship between employee selection and recruitment and reputation management in GSM industry is examined in this study. How Turkcell manages its reputation is also discussed. Obtained data is analyzed by the methods of document and discourse analyses. Results and suggestions are discussed in conclusion part. 14

16 Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ebru CAYMAZ Marmara Üniversitesi PERSONEL TEMİN VE SEÇİM SÜRECİNİN İTİBAR YÖNETİMİNE YANSIMALARI: TURKCELL ÖRNEĞİ Bu çalışma kapsamında personel temin ve seçim sürecinin, itibar yönetimine yansımalarının ortaya konması amaçlanmıştır. Güncel çalışmalarda itibar yönetiminin personel temin ve seçim sürecinde yetenekli insanların örgüte çekilmesi açısından önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıca şeffaf, adil ve güvenilir bir personel temin ve seçim sürecinin kurumun itibarına katkı sağladığı, dolayısıyla itibar yoluyla değer yaratmanın yanı sıra örgütün güvenilirliğini ve iş performansını da arttırdığı söylenebilir. Bunların yanı sıra itibarın müşteri tatminini gerektirmesi nedeniyle itibarlı kurumların tatmin sağlama yoluyla rekabet avantajı kazanacakları düşünülmektedir. Diğer yandan iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak, itibarı kaybetmek daha kolay hale gelmiştir. Bu bağlamda GSM sektöründe personel temin ve seçimi ile itibar yönetimi ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca Turkcell in itibarını nasıl yönettiği de tartışılmıştır. Elde edilen veriler doküman ve söylem analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde elde edilen sonuçlar ve öneriler tartışılmıştır. 15

17 Hikmet AKŞEHİRLİOĞLU EY TURKEY TO BE OR NOT TO BE ONLINE: HR ORIENTED ONLINE REPUTATION MANAGEMENT The digital revolution has transformed the way Human Resources departments function much like the other departments of a company. With the unchanging objective of reaching the best and most accurate talented human resource pool and attract their future employees, HR specialists are shifting their search to online channels where their target audience now dwells; further, they actually take part in these channels and participate in an ongoing discussion about their company. On the one hand, thanks to the HR oriented online reputation management, companies can express themselves more clearly in matters such as recruitment strategies, career paths, job opportunities and corporate culture. Concurrently, they can track both positive and negative feedback about their company and take the appropriate action. On the other hand, candidates can quickly establish communication with companies, receive answers to their questions in an environment that is increasingly transparent and create positive diffusion by sharing their favorite applications with their friends. Conversely, if they are unhappy about a process or matter, they can report their complaints online. This proposal has two objectives. The first is an analysis of the changes in HR policies and recruitment processes that were brought about by the increasing importance of online reputation management. With this new approach, also called HR 2.0, companies expectations of their HR experts have also shifted. Some of these new expectations are a mastery of online tools, knowledge about Y and Z generations and their language and maintaining a communication and marketing oriented vision. The second objective of the paper is to share information about the necessary planning for successful online reputation management and the local resources that can be used in the implementation stage. In this vein, this proposal will take up questions such as the structure of the team, the guides that need to be prepared, an online crisis management plan, monitoring and reporting and the creation and sustenance of an online presence. This way, the proposal will present an applicable road map for executives who are in the charge of designing employer-brand strategies. 16

18 Hikmet AKŞEHİRLİOĞLU EY TURKEY ONLİNE OLMAK YA DA OLMAMAK: İK ODAKLI ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ Dijitalleşmenin etkisiyle, firmaların birçok departmanı gibi İnsan Kaynakları departmanının da iş yapış şekli değişmiştir. En iyi ve doğru insan kaynağına ulaşma ve bu kişileri kendilerine çekme hedefiyle yola çıkan İK departmanları aramalarını hedef kitlelerinin bulunduğu mecralara doğru kaydırırken aynı zamanda bu mecralarda bilfiil yer alarak, online ortamda kendileri hakkındaki konuşmalara dahil olma yoluna gitmektedirler. İK odaklı online itibar yönetimi sayesinde kurumlar; işe alım, kariyer fırsatları, kurum kültürü gibi konularda kendilerini daha doğru bir şekilde ifade etme imkanı bulurken, firmayla ilgili olumsuz geri dönüşleri de takip ederek, bu süreçlerle ilgili aksiyon alma yoluna da gitmektedirler. Adaylar ise, giderek şeffaflaşan bu iletişim ortamında, kurumlarla daha hızlı bir şekilde iletişime geçip sorularına cevap bulabilmekte, beğendikleri uygulamaları arkadaşlarıyla paylaşarak olumlu bir yayılım sağlamakta ve memnun olmadıkları işleyiş, süreç ve konularla ilgili şikâyetlerini bildirmektedirler. Bu bildirinin iki amacı vardır. Birincisi, online itibar yönetiminin öneminin artmasıyla, firmaların İK politikaları ve işe alım süreçlerinde meydana gelen değişikliklerin incelenmesidir. İK 2.0 olarak tanımlanan bu yeni yaklaşımla kurumların, bünyelerindeki İK uzmanlarından beklentileri de şekil değiştirmiştir. İK uzmanlarının online araçlara hakim olmaları, Y ve Z kuşaklarını tanımaları ve onların dilinden anlamaları, iletişim ve pazarlama odaklı bir bakış açısına sahip olmaları bu beklentilerden bazıları olarak sıralanabilir. Bildirinin ikinci amacı; başarılı bir online itibar yönetimi için yapılması gereken planlamalar ve uygulama aşamasında kullanılabilecek kaynaklar hakkında bilgi paylaşmaktır. Bu kapsamda; kurulması gereken ekip yapısı, hazırlanması gereken rehberler, online kriz yönetimi planı, dinleme (monitoring) ve raporlama, online varlığın yaratılması ve sürdürülmesi gibi başlıklar ele alınacaktır. Bu sayede kurumların işveren markası politikalarını belirleyen yöneticilere uygulanabilir bir online itibar yönetimi yol haritası sunulması planlanmaktadır. 17

19 Imme BAUMÜLLER Mannheim University MANAGING REPUTATION BY COMMUNICATING ABOUT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY The aim of this paper is to present the results of a theoretical approach conceptualizing communication about Corporate Social Responsibility (CSR) as a strategy companies can apply for Reputation Management. The presented theoretical approach is based in communication studies, hence it does not discuss the concept of CSR itself but the communication about it, and the effects it can have on the reputation of business companies. Business companies have to manage their reputation by fulfilling the expectations of their diverse stakeholders, such as consumer, supplier, or shareholder. The main assumption of this paper is that communication about CSR is one strategy to reach the aim of fulfilling the expectations of stakeholders. To describe the relevant relations a business company has networks theory will be used. Based on that it will be shown that and why stakeholder relations can be influenced positively by communicating about CSR. This will be done by discussing communication about CSR as a strategy that can be applied 1) to demonstrate the fulfilment of shareholder expectations, and by that 2) to evoke trust and ultimately 3) to motivate stakeholders to communicate about the company in a positive manner. If stakeholders are motivated to do the latter the company reaches the goal of positively influencing its own reputation. The paper will discuss why especially communication about CSR can have the described influence on the reputation of the company. One possible explanation is that so far CSR is something not many companies have and hence a way of positively differentiating oneself on competitive markets. Another explanation is the growing consciousness of consumer who consider it personally relevant to support socially responsible companies. These and other aspect will be discussed and a network model considering communication about CSR and it s influence on the reputation of business companies will be shown. 18

20 Imme BAUMÜLLER Mannheim Üniversitesi KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ İLE İTİBARI YÖNETMEK Bu makalenin amacı şirketlerin itibar yönetimi için strateji olarak kullanabildikleri kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) iletişimini kavramsallaştıran bir teorinin sonuçlarını sunmaktır. Sunulan teorik yaklaşım iletişim çalışmalarına dayanmaktadır; bu nedenle, KSS kavramının kendisini değil, onunla ilgili yapılan iletişimi ve bu iletişimin şirketlerin itibarı üzerinde oluşturabileceği etkiler irdelenmektedir. Şirketler itibarlarını müşteriler, tedarikçiler veya hissedarlar gibi çeşitli paydaşlarının beklentilerini karşılayarak yönetmek zorundadır. Bu makalenin temel varsayımı, KSS iletişiminin paydaş beklentilerini karşılamak amacına ulaşmak için kullanılan bir strateji olduğudur. Bir şirketin ilgili ilişkilerini aktarmak için ağ kuramı kullanılacak. Buna dayanarak, paydaş ilişkilerinin neden KSS iletişimi vasıtasıyla olumlu yönde etkilenebileceği gösterilecek. Bu da KSS iletişiminin şu sebeplerle uygulanabilecek bir strateji olduğunun tartışılmasıyla gerçekleşecek: 1) paydaş beklentilerinin karşılandığını kanıtlamak, bunun sonucu olarak 2) güven yaratmak ve sonuç olarak da 3) paydaşların şirket hakkında olumlu iletişim kurmasına sebep olmak. Eğer paydaşlar bahsedilen olumlu iletişime teşvik edilirse, şirket kendi itibarını olumlu yönde etkileme amacına ulaşmış olur. Makale neden özellikle KSS iletişiminin şirket itibarına bahsedilen etkileri yapabileceğini tartışacaktır. Olası bir açıklama şöyledir; KSS birçok şirketin sahip olmadığı bir şeydir ve dolayısıyla şirketlerin rekabetçi piyasalarda kendilerini olumlu şekilde farklılaştırabilecekleri bir yoldur. Bir diğer açıklama da sosyal sorumluluğunu gerçekleştiren şirketleri kişisel olarak desteklemeyi uygun gören tüketicilerin devamlı artan bilinçliliğidir. Farklı bakış açıları tartışılacak, KSS iletişimi ile ilgili bir ağ modeline ek olarak bu iletişimin şirketlerin itibarına olan etkileri gösterilecektir. 19

21 Leslie Gaines-ROSS Weber Shandwick THE NEW REPUTATION WARFARE Reputational warfare has become increasingly more significant as technological advances create a new media landscape where asymmetric players, such as a single corporate critic lashing out on Facebook, may for the first time destabilize powerful corporations or organizations. Such critics employ new online tools, particularly information-rich ones (blogs, Tweets, video, digital cameras, Facebook anti-sites, text messages, instant messaging, online petitions). The rules of the game in defending reputation have altered. Antagonistic individuals or small groups are rising up, massaging and even manipulating messages that were traditionally owned by corporations. Often many of these antagonists are no more than reputation snipers who attack corporations with datagrams that may or may not be truthful. Powerful companies are finding themselves at a loss as to how to battle these critics, who would in the past have been considered inconsequential and barely worthy of attention. Even where criticism is based on fact or is constructive, corporations find themselves unable to respond constructively on a level playing field. Strategies on how to counter reputation insurgents are now essential. Not an easy task under any circumstances, developing such strategies is particularly problematic if only because most CEOs and other top leaders are older members of the workforce and not digital natives as are their younger counterparts. They must accept that the battleground for reputation is a social terrain with which they may neither be comfortable nor even familiar. They must recognize that a fierce war for reputational mindshare on this terrain is ongoing. My talk would focus on how a company may combat online reputation assailants to maximize its chances of surviving, if not winning, at reputation warfare. I would use examples to illustrate the response strategies. These lessons are: 1. Be careful of using excessive or inappropriate force 2. Respond at high-speed 3. Empower your team to help tell the company s story 4. Go rogue, for the new media can be your friend 5. Find your force multipliers (engage sympathetic third parties) 6. Get credentialized 20

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

PROGRAM. 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

PROGRAM. 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı PROGRAM 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı Program 3 Ekim 2013,Perşembe 08.45-09.30 Kayıt 09.30-10.15 Açılış Konuşmaları Orhan SAMAST / İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Detaylı

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı PROGRAM 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 3 Ekim 2013,Perşembe 08.45-09.30 Kayıt 09.30-10.15 Açılış Konuşmaları Orhan SAMAST / İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYDIN / Kadir

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

İşveren Markası Danışmanlığı. Employer Brand Consultancy

İşveren Markası Danışmanlığı. Employer Brand Consultancy İşveren Markası Danışmanlığı Employer Brand Consultancy İnsanlar para için olduğundan daha fazla hayatın anlamı için çalışırlar. Aslında, keyif almak için çalışırlar. Bu gerçeği gözardı eden şirketler

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri. Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015

Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri. Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015 Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015 Sunumun Hedefi Proje Yönetimi & İş Geliştirme İlişkisi 2 Sunumun Kapsamı Tanımlar İş Geliştirme (İG) İG nin Satış

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE ŞİDDETİN TEMSİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Itır ÇORDAN Tez danışmanı Doç.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

3.ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI

3.ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI 3.ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI 13-14 Kasım 2014, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI 1 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle

Detaylı

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!!

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama! Pazarlama Tanımları!!! AMA : "the activity,set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL Sunum Planı Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ve İnternet Yönetişimi IGF lerin Genel Özellikleri Yapılan Çalışmalar Önerileriniz

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kariyer Yönetimi IKY13208 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı