ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ."

Transkript

1 ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2008, 44 Sayfa Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muzaffer CAN İkinci Danışman: Doç. Dr. Cemil ALKAN Jüri :Doç. Dr. Muzaffer CAN Jüri : Doç. Dr. Hayati SARI Jüri : Doç. Dr. Ziya MERDAN Bu çalışmada, Anilin, Cu-Tetraamino fitalosiyaninin kopolimerinin çözelti ortamında sentezlenmesi ve FTIR, UV- görünür bölge spektrofotometri, iletkenlik ölçümü ve termik analiz yöntemleriyle karakterizasyonu amaçlanmıştır. İlk olarak kopolimer sentezlendi ve kopolimer tekrar çözülerek UV- görünür bölge sepktrofotmetre ile polimerin oluştuğu tespit edildi. Daha sonra elde edilen kopolimerin FTIR, DSC ve iletkenlik yöntemleri ile karekterizasyonu gerçekleştirildi. İyot buharıyla katkılama yapılarak Anilin, Cu-Tetraamino fitalosiyaninin kopolimerinin iletkenliğinin dopant miktarı ile değişimi gözlendi. Kopolimerin iletkenliği 4.3x10-5 S/cm olarak belirlendi. Anahtar Kelimeler: Kopolimerleşme, UV-görünür bölge spektrofotometri, FTIR Spektrofotometresi, iletken polimer, Anilin,Cu-Tetraaminofitalosiyanin

2 ABSTRACT COPOLYMER OF Cu-TETRAAMİNO PHTHLOCYANİNE AND ANİLİNE SYNTHESED İN MEDİA OF SOLUTİON AND ELECTRİCAL PROPERTİES GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF CHEMISTRY SCIENCE In this study, copolymer of Cu-Tetraamino phthlocyanine and aniline was synthesed in media of solution. The copolymer was characterized experimental methods such as FTIR and UVvisible spectroscopes, thermogravimetric analysis and measurement of conduction. Firstly, it was synthesed and whether copolymer formed was determined with UV- visible spectrophotometer. Results determined from UV-Visible spectrofotometer were in accordance with these results obtained from FTIR spectroscopy and thermogravymetric analysis. That conductivity of copolymer of aniline, Cu-Tetraamino phthlocyanine that it was doped with iodine increases with amount of dopant was observed. Conductivity of copolymer was measured as 4.3x10-5 S/cm. Key Words: Copolymerization, DSC, UV-Vis spectroskopy, Cu-Tetraamino phthlocyanine, Polyaniline, FTIR spectroskopy

3 1 1. GİRİŞ ve LİTERATÜR ÖZETLERİ 1.1. Fitalosiyaninler: Kompleksler ve Polimerleri Fitalosiyanin (Pc), porfirinden türemiş düzlemsel bir 18π elektronlu heterosiklik aromatik sistemdir. Daha sistematik ismi tetraazotetrabenzo porfirindir. Daha fazla benzen birimlerinin halkalaşması Şekil 1.1 de gösterildiği gibi (1,2-NcH 2 ve 2,3-NcH 2 ) naftalosiyaninlerin oluşmasına neden olur. Şekil 1.1. Porfirin ve fitalosiyanin komplekslerinin şematik gösterimi a) Porfirin b) PcH 2 c) PcM d) 1,2- NcH 2 e) 2,3- NcH 2 Düzlemsel Pc -2 makromolekülünün çok çeşitli kompleksleri ve türevleri literatürlerde verilmiştir (Moser, 1963). Bu komplekslerde Fe, Co, Ni gibi pekçok geçiş metalinin yanında Ge, Si gibi ana grup metalleri merkez atom olarak bulunmaktadır. Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninler ve yapısal olarak benzer naftalosiyaninler ve porfirinler ( Örneğin 5,10,15,30- tetrafenilporfirin) gibi makro porfirin türü bileşikler çeşitli geleneksel ve yeni sıra dışı özellikleri olan ilgi çekici bir malzemelerdir. Ligantta bulunan sübstitüentlerin (bağlı gruplar) ve ligandın merkezindeki metal iyonunun değiştirilmesi yeni malzemelerin geliştirilebilmesi için bir ön koşuldur. Boyalar ve pigmentlerin ( 10 5 Lmol -1 cm -1 lik molar absorbtiviteli nm de absorbans veren) kullanımı için yıllık fitalosiyanin üretimi ton civarındadır. Petrol endüstrisinde benzin fraksiyonlarındaki sülfür bileşenlerinin yükseltgenmesinde katalizör olarak, kserografik lazer yazıcılarda ve fotokopi makinelerinde fotoiletken olarak, kanserin fotodinamik tedavisinde fotosensör olarak, organik fotovoltaik pillerde

4 2 organik yarıiletken molekülü olarak; kataliz, fotokimya ve fotoelektrokimyada aktif elektron transfer edici bileşik olarak fitalosiyaninlerin uygulama alanları vardır. Bir fitalosiyaninle bir makromolekülün birleştirilmesi yada bir makromolekül matriks içerisine fitalosiyaninin katılması da özel uygulamalara sahip yeni malzemelerin geliştirilmesi için başka bir yöntemdir. Ligant ve bir makromolekül gibi bir kimyasal çevreye bir metal iyonunun katılması kimyasal ve fiziksel davranışları etkiler. Oksijenin tersinir olarak bağlanması Fe(II)/Porfirin/makromolekülün birleşmesinin bir sonucudur. Katalitik aktif sistemlerde, elektron transfer zincirlerinde ve fotosentez alanında da heyecan verici örnekleri gerçekleştirilmiştir. Pireperatif kimya fitalosiyaninlerin makromoleküllerle birleştirmenin çeşitli sentez yollarını vermektedir. Bu işlevsel makromoleküller bir metal iyonu, metal kompleksi yada metal şelatının bir makromolekülle birleşmesi ile oluşan makromoleküler metal kompleksi alanının bir parçasıdır. Fitalosiyanin ligandı polimer örgüsü yada zincirinin bir parçasıdır. Genellikle bu polimerler organik çözücülerde çözünmez fakat film ya da uygun taşıyıcılar üzerinde kaplama olarak hazırlanabilir. Polimerler iyi termal kararlılık, yüksek elektrik iletkenlik ve iyi katalitik ya da elektrokimyasal aktivite gösterirler (McKeown, 1998, Achar ve ark., 1994) Metal iyonu fitalosiyanin ligandının merkezinde ise polimer zincirinin bir parçasıdır. Fitalosiyaninlerin istiflenmesi ile yüksek iletkenlikli polimerler meydana gelir.

5 3 Fitalosiyaninler ligandın organik yada inorganik makromoleküle kovalent olarak bağlanmasıyla oluşur. Bu materyallerin karakteristik özellikleri elektron yada fotoelektron transferi, katalitik yada fotokatalitik aktivite göstermeleridir (Chen ve ark., 1997). Fitalosiyanin metali ve bir donör polimer ligant arasında koordine olarak yada yüklü bir fitalosiyanin ve yüklü bir polimer zinciri arasında elektrostatiki bir etkileşim meydana gelir. Kataliz yada fotokatalizde de materyallerin aktivitesi araştırılmaktadır (Türk ve Ford, 1988). En basit birleştirme bir organik ya da inorganik makromolekül matriksine fiziksel olarak katılmadır. Bu materyaller boyar madde, fotoiletken, kataliz ve fotoelektrokimyada aktif elektrot kaplaması olarak ilgi çekicidir.

6 Makromoleküler Fazlarda Fitalosiyaninlerin Sentezi Polimer zinciri yada örgüsünün parçası olarak Fitalosiyaninler Fitalosiyaninler eşdeğer pozisyonlarda ve aynı reaktivitede benzen halkası içerir (Şekil 1). Bu yüzden benzen halkalarının değiştirilmesi ile fitalosiyanin halkalarının birbiriyle bağlanması ideal halde olan olan 2 boyutlu yapının oluştuğu 1.Tip polimerlerin meydana gelmesine neden olur. Fitalosiyanini liganda kovalent olarak bağlamak için 2 yol vardır. Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninlerin en iyi bilinen sentezi 1,2- benzedikarbonitril (fitalonitril) ya da 1,2-benzendikarboksilik asit türevlerinden (ftalik asit anhidrid) den çıkılmasıdır. Bu bileşikler fitalosiyanin sentezi bakımından tek fonksiyonludur çünkü siklotetramerizasyon düşük molekül ağırlıklı bileşikler oluşumuyla sonuçlanır. Sentezde aromatik tetrakarboniller ya da tetrakarboksilik asit türevleri gibi çift fonksiyonlu maddeler kullanılmasıyla polisiklotetramerizasyon ile polimerik fitalosiyanin elde edilir. İkinci yoldan tetra yada disübstitüe düşük molekül ağırlıklı fitalosiyanin türevleri için faydalanılır. Çift fonksiyonlu yada daha fazla fonksiyonlu bileşiklerin reaksiyonuyla polimerik fitalosiyaninler hazırlanır.

7 Tetrakarbonillerin Polisiklotetramerizasyonu ile elde edilen Polimerik Fitalosinler Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninlerle karşılaştırıldığında polimerik fitalosiyaninlerin özellikleri ve sentezi ile ilgili sadece birkaç rapor vardır (Wöhrle, 1983), 1,2,4,5- tetrasyanobenzen ( Bannehr ve ark., 1980), çeşitli oksiarilendioksi ve alkilendioksi köprülü difitalonitriller (Snow, 1984) ve diğer nitriller yada 1,2,4,5- benzentetrakarboksilik asit dianhidrid gibi tetrakarboksilik asit türevleri gibi tetrakarbonitrillere dayanan çiftfonksiyonlu monomerlerin polisiklotetramerizasyonu için yüksek sıcaklıklarda şişmesi için metal yada metal tuzları varlığında çoğunlukla kullanılır (Gürek ve Bekaroğlu, 1997). Polimerler 500 C ye kadar inert gaz atmosferinde 350 C ye kadar oksidatif şartlarda iyi bir termal kararlılık gösterir. Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninler süblimleşme yada sıvı kromatografisi ile uygun sübstitüentler içermesine yada unsubstitüe olmasına bağlı olarak saflaştırılabilir. Analitik karakterizasyon için basit instrümental teknikler kullanılır. Polimerik fitalosiyaninler organik çözücülerde çözünmez (bazen derişik sülfirik asitte kısmen çözünebilir) ve buharlaştırılamaz. Polimerlerin tamamen karakterize edilebilmesi için yapısal düzenlilik, son grupların özelliği, metal miktarı ve polimerizasyon derecesi (molekül ağırlığı) göz önünde bulundurulması gereken noktalardır Düşük Molekül Ağırlıklı Fitolosiyaninlerin, Polikandenzasyon Reaksiyonu ile Elde Edilen Polimerik Fitalosiyaninler Polimerik fitalosiyaninlerin hazırlanmasında polikandenzasyon reaksiyonlarında kullanılan iyi karekterize edilmiş düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninlerin avantajı vardır. Genellikle 4 foksiyonel grup bulunduran tetraamin ve tetrakarboksilik asit türevi fitolosiyaninlerin çıkış maddesi olarak kullanırlar. İkiden fazla fonksiyonel grup bulundurması örgü oluşumunu kolaylaştırır. Elde edilen çözünmez polimerlerin

8 6 karakterize edilmesi zordur (polimer örgüsünün derecesi molekül ağırlığı, son grup gibi). Bu yüzden detaylı yapı tayini yapılması da zordur. Polimerlerin genellikle termal kararlılıkları araştırılmaktadır (Wöhrle, 1983). 2,9,16, 23- tetrakarboksifitalosiyaninler C ısıtılmalarıyla ve CO 2 uçurulmasıyla çözünmez polimerler elde edilir (Achar ve ark., 1983). 2,9,16, 23- tetraminofitalosiyaninler polimidlerin sentezinde ve epoksi için vulkanizasyon maddesi olarak kullanıldı. Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), metalleri piromelitik dianhidrid yada benzofenoz tetrakarboksilik dianhidrid sırasıyla C de dimetilsülfoksit (DMSO) içinde karıştırıldı (Ahcar ve Fohlen, 1982). Bu öncü çözünebilir filmler dövülebilir ve düzgün şekilde esneyebilen poliimidlerle uyumlu bu filmler 300 C ye ısıtılarak elde edildi. Diğer prosedür çeşitli aromatik diamin ve tetrakarboksilik asit varlığında tetraaminin kondenzasyonu için faydalıdır. Poliamid asit kopolimer çözeltileri film yada fiber üretmek için kullanılabilir. Reaksiyonun 2. basamağında elde edilen poliamid kopolimerleri çözünmez. Vakum altında 600 C havada 500 C ye kadar mükemmel termal kararlılık rapor edilmiştir. Fe (II) ve Co(II) fitalosiyaninler ve polimerleri (katalaz, peroksidaz, oksidaz ve oksijenas için model olarak)sentez edildi. Fe(III) ve (II) fitolosiyoninleri içeren kopolimerler fitolosiyanin dikarboksilik asit diklorürlerin, tereftalik asit diklorür ve ftalik diollerlerin polikondenzasyonu ile elde edilir. Yeşil yada mavi renkli fiberler, %1 in altında metal kompleksi içeren kopoliesterlerin eritilmesiyle elde edilebilir. Disübstitüe fitalosiyanin karboksilik asitler polikondenzasyon için 2 fonksiyonel gruplu monomer olarak özel olarak disübstitüe fitalosiyanin izomeri kullanarak yapması zor olan bir fitalik asit türevi ve promelitik asit türevi kullanarak hazırlanır Polimerik Yüzeysel İstiflenmiş Fitalosiyaninler Makro halkalı metal kompleksin yüzeysel yönelimindeki istiflenme düzenlemeler, farklı bivalent atomların yada grupların merkezinde metal iyonların bağlanmasıyla oluşturulur (Shirai, 1998). Elektrik iletkenliği, fotoiletim, lineer olmayan optik ve

9 7 elektrolüminesans özelliklerinden dolayı bu malzemelere ilgi artmaktadır. Bu polimerlerin çözünürlüğü (kaplama ile ince film hazırlanması için önemli olan) büyük grupların ligant içine girmesiyle geliştirilmiştir. Makrohalkalı polimerizasyonun derecesi 200 civarında olabilir. Polimerik tetra substitüe yüzeysel istiflenmiş fitalosiyaninlerde, izomerlerin sayısı için matematiksel bir model geliştirilmiştir. Polimerler 4 ana gruba ayrılmıştır; Grup A: Kovalent kovalent bağlı, µ -okso köprülü polimerler, tetravelent Si, Ge, ve Sn ile gercekleştirildi. Reaksiyonlar dihidroksi metal (Si(OH) 2, Ge(OH) 2, Sn(OH) 2 ) makrohalkaların ya yüksek kaynama noktalı çözücüler ( OH grupları, CF 3 COO - gibi ayrılan grupları daha aktive edebilirler) ya da katı fazda polikondenzasyonu ile gerçekleştirilir. Grup B: Polimerdeki makro halkalar arasındaki koordine kovalent bağlar 3 değerlikli Al, Ga, Cr ve köprülü grup olarak Flor yada 3 değerlikli Co, Fe vs. ve örneğin Na- ligant yarılması ile köprü grup olarak CN, -SCN, -N 3 kullanarak elde edilir. Grup C: Koordine kovalent bağlar, polimer oluşumunda donör 2 fonksiyonel grupla stokiyometrik oranda reaksiyona girmesi için makromoleküldeki +2 yükseltgenme basamağına sahip metal ile elde edilir. Grup D: Periferik pozisyondaki uzun zincirli substitüentli fitalosiyaninler diskotik fazda sıvı kristaller oluşturabilir. Polimerleşebilen sübstitüentlerin bulunduğu sıvı kristalin fitalosiyaninlerin polimerizasyonu sabit kolon biçimli eğilimli üst moleküler yapılar oluşumuna neden olur.dihidroksi metal makro halkaların alkol, fenol ve karboksilik asitlerle reaksiyonu Wöhrle ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır ( Wöhrle ve ark., 2001). ( M: Si(OH) 2, Ge(OH) 2 ) in monovalent alkoller, fenoller ve karboksilik asitler ile reaksiyonu alkoksit, aroksit ve karboksit oluşumuyla sonuçlanır. Polimerler etilen glikol /hidrokinon ve adipik asit gibi 2 değerlikli komonomerler kullanarak hazırlandı.

10 8 Alkol ve fenollü reaksiyonların mekanizması silonyum ve germanyum iyonlarındaki metal atomunun nükleofilik yerdeğiştirmesi olarak tanımlanır. Dezavantajı polimerlerin tümünün organik çözücülerde çözünmemesidir. Silikon, germanyum ve bazik kalaylı fitalosiyaninlerin bazı reaksiyonları Miyakov ve arkadaşları tarafından araştırıldı (Miyakov ve ark., 2001) Fitalosiyaninlerin Makromolekül Taşıyıcılara Kovalent Bağ ile Bağlanması Lineer organik bir polimere fitalosiyaninlerin kovalent olarak bağlanması çözünürlük, termal ve mekanik özellikler, şelat özellik gibi taşıyıcı polimerin özelliklerini birleştirir. Bağlı fitalosiyaninlerin özellikleri prensip olarak korunur fakat polarite yada polimerin yükünün polimer çevresini etkileyecek bir ilave yapıldığında korunmaz. Öte yandan organik yada inorganik çapraz bir makromoleküldeki kovalent hareketsizlik katalizör olarak çalışabilen malzemelerde kullanılır. Kovalent bağ uzun süreli kararlılığı ile iyonik yada koordine bağdan farklıdır. Makromolekül ve fitalosiyanin arasında kovalent bir bağ oluşturmak için çeşitli olasılıklar vardır. A) Fitalosiyanin doğrudan bir modifiye polimer üzerinde sentezi B) Polimer ve fitalosiyanin arasında polimer analog reaksiyonları C) Vinil Sübstitüe Fitalosiyaninlerin polimerizasyon reaksiyonları Fitalosiyaninlerin Makromoleküler Taşıyıcılarda Sentezi Bir polimer taşıyıcı üzerinde fitalosiyaninlerin sentezindeki ilk adım aromatik o- dinitrilin hareketsizliğidir. İkinci adımda çözünmüş düşük molekül ağırlıklı o-nitril kullanarak polimere bağlı fitalosiyanine bağlı dinitrilin kovalent olarak konversiyonu gerçekleştirilir. Bağlı şelatlar sadece bir aktif fonksiyonel grup içeren düşük molekül ağırlıklı fitalosiyanin elde etmek için kullanılmalıdır. Çapraz divinil benzen stiren kopolimer (Wöhrle, 1986) ve poliorganofosfazenlerde, kovalent bağlı fitalosiyaninler hazırlamak için bu metotla ilgili birkaç makale bilinmektedir.

11 Kovalent Bağlı Fitalosiyaninler Lineer polimerlerde fitalosiyaninlerin farklı şekilde bağlanmasına izin veren genel rota literatürde tanımlanmıştır (Wöhrle, 1986). Substitüe fitalosiyaninler benzer reaktivitede nükleofilik amino grupları içerir. Bu yüzden reaktif grupları olan bir polimer için kovalent olarak bağlanmayı sağlamak için sentez prosedürü kullanılabilir. Ayrıca farklı porfirinlerin reaksiyon karışımına ilavesi 2 yada 3 farklı porfirinin 1. adım prosedürüne göre bir polimer sistemde sabitlenmesine izin verir. Genel olarak polimerin seyreltik çözeltisinin damla damla seyreltik porfirine ilave edildiği bir metod seçilmiştir. Poli (4- klorometilstiren)in reaksiyonu aşırı trietilamin varlığında gerçekleştirilirse porfirin kovalent bağlanması ve bir quaternizasyon reaksiyonu aynı anda meydana gelir. Yüksüz fitalosiyanin parçaları içeren suda çözünür polimerler poli (N-Vinilpirolidon) co- (metaakrilik asit)in düşük molekül ağırlıklı sübstitüe fitalosiyaninlerle reaksiyonundan elde edilir. Artan karboksilik asit grupları metil esterlere dönüştürüldü. (Wöhrle, 1986) Polimerlerdeki fitalosiyanin miktarı kantitatif görünür bölge spektroskopisi ve metal analizi ile belirlendi. Polimerler %10 (a/a) aya kadar fitalosiyanin parçaları içerecek şekilde hazırlandı Vinil Sübstitüe Fitalosiyaninlerin Polimerizasyonu Kovalent olarak polimere bağlı makro halkalı bileşikler polimerleşebilen gruplar içeren fitalosiyanin türü monomerlerin homo ve kopolimerizasyonu ile hazırlandı. Uygun sübstitüe fitalosiyaninler detaylı olarak araştırıldı (Kajiwara, 1989, Wöhrle, 1983). Çapraz bağdan sakınmak için genel olarak monosübstitüe akrilooksi, metalakrilooksi ve akrilamido substitüe fitalosiyaninler çözelti polimerizasyonu için kullanıldı. Oktaakrilooksi, oktametaakrilooksiyi türevleri gibi okta sübstitüe fitalosiyaninlerin termal yığın polimerizasyonların tersine 2,2-azobisisobutironitril (AIBN) varlığında çapraz bağlanmadan dolayı çözünmez polimerler oluştu. Çok miktarda N-Vinilkarbazol

12 10 kullanarak analog tetrasübstitüe fitalosiyaninlerin radikal polimerizassyonu çözünebilir. Çapraz bağlı olmayan kopolimer oluşumuna izin verdi Fitalosiyaninlerin Makromoleküler Taşıyıcıya Koordine veya İyonik Bağla Bağlanması Koordine Bağ ile Bağlanma Uygun donör özelliğe sahip azot içeren makromoleküler ligantlar, Lewis asit/bazları ile merkezinde demir yada kobalt bulunduran porfirin türü bileşiklerle koordine kovalent bağı oluşturması için kullanılır. Birkaç yıl önce R-COOH yada RSO 3 H bulunduran kobalt fitalosiyaninlerinin koordine bağlanması, poli-etilenimin, poli-vinilamin, poliakrilamid yada modifiye silikajel kullanılarak incelenmiştir. Yükseltgenme reaksiyonlarında katalizör olarak bu malzemelerin etkinliği araştırılmıştır (Shirai, 1980) İyonik Bağ ile Bağlanma İyonik bağ kolayca yüklenebilen makromolekül taşıyıcısı ve fitalosiyanin arasında meydana gelir. Şekil 1.2 de gösterildiği gibi N+/CoPc(SO - 3 ) 4 4/1 bileşimi içinde [- N + (CH 3 ) 2 -(CH 2 ) x -N + (CH 3 ) 2 -(CH 2 )-(CH 2 ) y -] n iyonlar gibi pozitif olarak yüklü polimerlerin tetra sülfo fitalosiyanin ile etkileşimiyle stokiyometrik kompleksleri oluşturur. Fitalosiyaninlerin suda kümelenme eğilimi şiddetli bir şekilde stiren, quaterner p-aminometilsitiren ve divinilbenzen kopolimerlerinin kafeslerinin hidrofilik karekterli olmasına bağlıdır. Şekil 1.2. Fitalosiyanin komplekslerinin bir polimere iyonik bağla bağlanması

13 Makromoleküler Matrikste Fiziksel Birleşme Fitalosiyaninin ince filminin hazırlanması için birkaç sübstitüe ve unsübstitüe makromoleküllere uygulanabilen en yaygın teknik fiziksel olarak buhar biriktirilmesidir. Bu bileşiklerden hazırlanan ince filmler fotovoltaik ve fotokimyasal aletler için ilgi çekmektedir. Fitalosiyaninlerin polimerlerle birleştirilmesi yüksek mekanik kararlılığa sahip daha esnek filmlerin hazırlanması avantajını sağlar. İlaveten polar polimerler fitalosiyanin türü bileşiklerinin kullanıldığı aletler de aktiviteyi artırır. Polisitiren, poli-akrilonitril, poli-vinilkarbazol, poli-4-vinilpiridin yada polivinilidenflorür farklı polarite ve koordinasyon yeteneğine sahip polimerler kullanıldı (Wöhrle, 1986) Makromoleküler faz içindeki Fitalosiyaninlerin Özellikleri Doğada çeşitli metal iyonları, metal kompleksleri ve kataliz, fotokataliz, elektron transferi ve küçük moleküllere bağlanma gibi ve farklı prosesler için metal topluluğunun bulunduğu biyopolimerleri gibi kullanım alanlarına sahiptir. Doğal olanların kompleksini elde etmek için kimyacılar tarafından suni sistemler dizayn edilmiştir. Fakat son çalışmalar suni makromolekül metal komplekslerinin kısmen doğal işlemlerde kullanılabileceğini göstermektedir. İlaveten doğal sistemlerde olmayan yeni özellikler geliştirilmektedir. Makrohalkalı sistemin π elektronları ve elektron transferi için ligandın merkezinde bulunan metalin d- elektronları ilk olarak önemli bir özelliktir. İkinci olarak görünür ışık altında uyarılmış halden elektron yada enerji transferi meydana gelebilir. Işın nedeniyle elektron transferi yada ışın nedeniyle enerji transferinin fitalosiyanin ve makromoleküllerin çeşitli kombinasyonlarında etkili şekilde meydana geldiği gösterilecektir.

14 Elektriksel İletkenlik ve Fotoiletkenlik Düşük molekül ağırlıklı ve özellikle de polimerik fitalosiyaninlerin sentezi sonucu elde edilen elektriksel iletkenlik birkaç önemli düzenlemeyi kapsar. Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninler aromatik sistemlerdir ve moleküller arasındaki etkileşimlerin az olduğu Van Der Walls bağlı yarıiletken organik molekül olarak tanımlanabilir. ( X eksenindeki düzlemsel makrohalkada moleküller arası mesafe > nm ). Buyüzden, düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninler (R=H) arasındaki zayıf moleküllerarası elektronik etkileşimler sırasıyla düşük intrisink Scm -1 iletkenlik değerleriyle sonuçlanır. Genellikle bu iletkenlik değeri merkezi metal iyonuna e modifikasyonuna bağlıdır. Fitalosiyaninlerin iletkenliğini artırmak için birkaç strateji gerçekleştilmiştir. Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninlerin doplanması (örneğin iyot buharı veya çözeltisi ile) radikal katyonlarının kısmen yükseltgenmesini sağlar. Moleküller mükemmel bir şekilde yığın halinde eksen boyunca yönlenmiştir. NiPc(I 3 ) 0, Scm -1 e kadar metalik iletkenlik gösterebilir. Ana zincirde kovalent/kovalent bağlı polimerik fitalosiyanin yığını kalıcı kararlı bir yığınlanma avantajına sahiptir (Wöhrle, 2001). Elektriksel iletkenliği artırmanın bir diğer yolu 2 boyutlu polimerik fitalosiyaninde konjuge π-elektron sistemini artırmaktır. Preslenmiş tozlar da iletkenlik sırasıyla Scm -1 ve ince filmlerde iletkenlik Scm -1 değerlerine yükselir. Poliamin türü yapının iletkenlik yolunda aromatik π- sisteminin bulunmasından dolayı anodik olarak elektropolimerizasyon ile sentezlenen Ni(II)tetraaminofitalosiyanin 3 Scm -1 lik yüksek metalik iletkenlik gösterir. Buna karşın, anodik olarak sentezlenen tetrapiroletilenoksifitalosiyaninin daha düşük iletkenliğe sahiptir çünkü, her iki ucu arasında alkilen köprüleri vardır (Chen, 2000). Düşük molekül ağırlıklı fitalosiyaninler görünür ışığı absorpladığı için ışık iletim davranışı gösterir. Fitalosiyaninlerin ışığı iletimi lazer printer ve lazer fotokopi makinelerinde geniş uygulama alanı bulmuştur.

15 13 Yönlenmiş ince filmlerin birkaç fitalosiyanin polimeri ile ilgili makromoleküler yönelim ve fotoiletkenlik ilişkisi Chen ve ark. tarafından çalışılmıştır (Chen ve ark., 1993) Polimerlerin Elektriksel İletkenliği Polimerler genellikle hem yüksek gerilim hem de yüksek frekanslarda mükemmel yalıtkan özelliğe sahip olan plastik malzemelerdir. Buna rağmen, yıllardır metallerle karşılaştırıldığında özellikle film ve fiber olarak üretiminin kolay ve ucuz olmasından dolayı iletken polimerlere ilgi artmaktadır. İletken polimerler gelecekte çok geniş uygulama alanları bakımından umut vericidir. Böyle uygulama alanlarına şarj edilebilir piller, fotovoltaik aletler, güneş pilleri, resistör, kapasitör, diod, düğme ve hafıza elemanı, elektromanyetik girişim koruyucusu dahildir. Elektrik iletkenliğinin büyüklüğü spesifik iletkenlik σ ( Scm -1 ) yada tersi spesifik dirençle tasvir edilir. Spesifik iletkenlik, dışardan örneğe birim miktarda (1 V/cm) elektrik alanı uygulandığında elektrodun birim alanından elektrik akımının geçmesi olarak tanımlanır. Genel olarak Scm -1 den daha düşük iletkenliği olan katılar yalıtkandır. Elektrik iletimi bakımından metalik özelliğe sahip katılar 10 2 Scm -1 den daha büyük iletkenlik gösterirler Scm -1 den 10 2 Scm -1 e kadar iletkenlik gösteren katılar yarıiletkendir. Oda sıcaklığında Scm -1 den 10-5 Scm -1 e kadar iletkenlikleri olan katılar ne iyi yalıtkandır ne de iyi yarıiletkendir bazı durumlarda onlar yarıyalıtkan olarak isimlendirilirler. Elektriksel iletkenliğin sıcaklığa bağlı olması metalleri yarıiletkenlerden ayırmaktadır. Metallerde sıcaklık artışıyla iletkenlik azalırken, yarıiletkenler için σ iletkenlik değerinin sıcaklıkla değişimi aşağıdaki eşitlikte gösterilmiştir. σ = σ 0.exp[-E a /kt] (1.1) Eşitlikte E a aktivasyon enerjisi, k Boltzmann sabiti (ev/k), σ 0 0 Kelvindeki iletkenlik değeri, T ise Kelvin cinsinden mutlak sıcaklıktır.

16 14 Komşu moleküller arasındaki elektron orbitallerinin maksimum çakışmasına izin veren moleküler yapılar yüksek taşıyıcı hareketliliği ve konsantrasyonuna bağlıdır. Bu yolla iletkenlik artar. Bant boşluğunun artmasıyla intrinsik iletkenlik için taşıyıcı konsantrasyonu azalır. Çünkü konjuge polimerler nispeten büyük bant genişliğine sahiptir ve serbest taşıyıcıların konsantrasyonu normal sıcaklıkta çok düşüktür. Bu yüzden konjuge polimerler yüksek taşıyıcı hareketliliğinin olduğu bir yapıya sahip olduğu için düşük taşıyıcı konsantrasyonu ihmal edilebilir iletkenlikle sonuçlanır. Konjuge polimerlerin doplanması ilk önce taşıyıcı konsantrasyonunun artmasıyla yüksek iletkenlik meydana getirir. Bu elektron akseptör yada elektron donör ile yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonuyla başarılır. Örneğin akseptörün bir elektronunun uzaklaşmasıyla polimer yükseltgenir böylece polimer zincirinde bir radikal katyon (çukur) oluşur. Eğer çukur akseptör anyonun kulomp bağının enerjisinden fazla ise termal enerji ve yüksek dopant konsantrasyonuyla anyonun kulomp yükü perdelenerek çukur, polimer iskeleti boyunca hareket eder ve iletkenliğe katkıda bulunur. Doplama gaz yada çözelti fazındaki bir yük transfer maddesinin konjuge polimere direkt muamele edilmesi ile kimyasal yolla, elektrokimyasal yolla ise yükseltgenme ve indirgenme ile yapılır. Örneğin polimerin iyot buharına mazur bırakılmasıyla yükseltgenme (p türü doplama) sodyum naftalenide maruz bırakılmasıyla indirgenme (n türü doplama) yapılır Fitalosiyaninlerin Endüstriyel Uygulamaları Fitalosiyaninler ikinci önemli renklendirici sınıfıdır ve bakır fitalosiyanin satılan tek en büyük hacimli renklendiricidir. Fitalosiyaninlerin geleneksel kullanımı mavi ve yeşil renklendirici olaraktır. Mavi ve yeşil pigmentler otomobil boyası, yazıcı mürekkebi, tekstil ve kağıt üretimi için kullanılır. Fitalosiyaninler modern teknolojide çok yaygın bir kullanım bulmuştur. Örneğin yazıcı mürekkebinde camgöbeği boyası(mavi-yeşil renkli) olarak lazer yazıcılar için yük oluşum materyali olarak elektrofotografide kullanılmaktadır. Buna ilaveten onların absorpsiyonu yakın infraredde yayılmaktadır ve Kimya mühendisleri için parmakizi bölgesi nm kullanışlıdır. Bu infrared absorplayıcı fitalosiyaninlerin etkileri ve özellikleri farklıdır ve kanserin fotodinamik

17 15 terapisi, optik veri depolama ters doygun absorplayıcılar ve güneş panelleri gibi yüksek teknolojide çok önemlidir Geleneksel Uygulamalar Fitalosiyaninlerin pek çok metal türevlerinin yapılmış olmasına rağmen bakır türevi bunların en önemlisidir. O çok kararlı şeffaf ve parlak mavi-yeşil renkleri verir. Diğer metal fitalosiyaninleri daha az kararlı daha sönük ve daha az yeşildir (genellikle Soret absorpsiyon bandının görünür bölgede kuyruklu olmasından dolayı). Bu yüzden literatürde bakır fitalosiyaninlere daha çok vurgu yapılmıştır. Bakır fitalosiyaninler hem pigment hem boya olarak kullanılır İleri Teknoloji Uygulamaları Yazıcı Mürekkebi: Yazıcı teknolojisinde yazıcı mürekkebi hızlıca baskın gelmektedir. Gerçekten madde üzerine fışkırtılan renkli sudan daha basit bir maddeyi hayal etmek zordur. Yazıcı mürekkebi son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Boya ve mürekkep teknolojisinde büyük bir rol oynamıştır. Yegane özelliklerinden dolayı bakır fitalosiyanin boyalar neredeyse tüm yazıcı mürekkepleri için tercih edilen mavi-yeşil renkli boyalardır sonlarında yazıcı mürekkeplerinin de ilk oluşumu zamanında normal mürekkep kullanılmak zorundaydı fakat onlar daha iyi yazıcı mürekkebi elde etmek için saflaştırıldı. O zamanda kullanılan mavi-yeşil boyalar bugünde hala yazıcı mürekkebi olarak kullanılmaktadır. Bu boyanın tüm özellikleri çok iyidir fakat çoğu şartlar altında suda çözünen boyalar kağıt üzerinde suya dayanıklılık gösterir. Suya dayanıklı ve mükemmel olmasa da Avecia tarafından yapılan bir çalışmada yapılan bir boya çok güzeldir. Bu boya farklı çözünürlüğün prensibidir. Çoğu mürekkepler baziktir (ph ) halbuki çoğu kağıt yüzeyi biraz asidik- nötral

18 16 arasıdır ( ph ). pk a ya sahip olan karboksi grubu mürekkepte suda çözünür iyonik forma sahiptir fakat kağıt üzerinde suda çözünmeyen serbest aside dönüşür. Elektrofotografi: Elektrofotografi ışığın ve görüntü oluşturmak için elektriği kullanan başka bir önemli teknolojidir. O belki de daha tanıdık fotokopi ve laser yazıcısıdır. Fitalosiyaninler hem fotoiletken üzerinde görüntü oluşum prosesi hem de madde üzerinde görünür ekran oluşturmak için kullanılan anahtar kimyasallardır. Lazer yazıcılarda gizli görüntü oluşturmak için en iyi malzeme ( tip 4 polimorf) titanyloxy fitalosiyanindir. Yarıiletken infrared lazer mükemmel bir yeteneğe sahip ve hızlı deşarja sahiptir. Şaşırtıcı olmayan şekilde mavi-yeşil tonerler bakır fitalosiyanin pigmentidir ( CI Pigment Blue 15). Kanserin Fotodinamik Tedavisi: Fitalosiyanin türevlerinin en yeni uygulamalarından biri kanser hastalığının fotodinamik tedavisinde fotosensör olarak tıpta uygulamasıdır (Allen, 2001). Bu tedavi usulü singlet oksijenin (yaygın triplet oksijenli fotosensizörlerin uyarılmış moleküllerinin etkileşiminin bir sonucu olan) fotodinamik etki oluşumu olarak isimlendirilir. Tümörlerde seçici lokalizasyon yeteneğine sahip olan bir fotosensizör çözeltinin damariçi enjeksiyonuyla uygulanır (tercihi şekilde ışıkla tedaviden önce 1-48 saat ). Işık altında oluşan (tercihi olarak laser ışığı) singlet oksijen tümör dokularının yok olmasına yol açan güçlü bir oksidanttır. Fotosensizörlerin çalışması ve gelişmesi dahil fotodinamik terapisi pek çok çalışmada detaylı olarak tanımlanmaktadır. Elektrokromik Malzeme ve Aletler: 1970 de Lutesyum bis(fitalosiyanin)in ince filmlerinin çok renkli olduğu ilk rapordan beri pek çok metal fitalosiyaninler elektrokromik özellikleri için araştırılmaktadır. Katı halde elektrokromizm 30 metalden daha fazla fitalosiyanin bileşiklerinde (Lantanit ve aktinit nadir elementleri ve grup III elementlerinin, ıtriyum ve skandiyumun sandviç tipi difitalosiyanin (bisfitallosiyaninlerin arasında) gözlenmektedir. Diğer Uygulamalar: Mavi ve yeşil Fitalosiyanin pigmentleri sıvı kristal görüntü için renk filtresinde kullanılan renklendiricilerdir ve hekzadekafloro bakır fitalosiyanin

19 17 organik yarı iletkenler için elektron taşıma materyallerinin önde gelenlerinden biridir. Fitalosiyaninler yeni uygulama alanlarının bulunması potansiyeline sahiptir İletken Polimerlerin Sentezlenmesi İletken polimerler iki yolla sentezlenebilmektedir. Bunlar; 1) Kimyasal 2) Elektrokimyasal Her iki polimerizasyon yöntemlerinde de polimerleşme tepkimesi radikalik katılma tepkimesidir ancak kısmen de olsa kondenzasyon tepkimeleri de meydana gelmektedir. Bir katılma tepkimesi olan anilinin polimerleşme mekanizması Şekil 1.3 te gösterilmiştir Kimyasal Polimerizasyon Kimyasal polimerizasyon ile mümkün olan deneysel değişkenlerin sayısı,elektrokimyasal hücre ve elektrot kullanılmadığı için elektrokimyasal polimerizasyona göre büyük oranda azdır.fakat kimyasal polimerizasyon çözücü seçimi (monomer ve yükseltenlerin seçilme) ve ayrıca kullanılan katkı anyonu içermesinden dolayı sınırlıdır. Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle sentezlenen polimerlerin morfolojisinin farklı olduğu belirtilmektedir.yapılan çalışmalarda kimyasal bir oksidant kullanılarak yapılan elektro polimerizasyon ürünlerini tekrar elde etmenin zor olduğu belirtilmiştir.(ge ve Wallece,1993). Kimyasal yükseltgenme için pek çok oksidant kullanılmaktadır.yükseltgen reaktif olarak halojenler kullanılmıştır. Chao ve Marc yaptıkları IR (Chao ve Marc, 1988) çalışmalarıyla kullanılan yükseltgenden bağımsız olarak polimer yapılarının aynı olduğunu göstermişlerdir.polimer iletkenliği açısından Miyata ve arkadaşları redoks çiftinin konsantrasyonlarının ayarlanması ile çözeltideki redoks potansiyelinin kontrolünün bir avantaj olabileceğini göstermişlerdir.(whang ve ark., 1991). İkili sistemlerin (İki farklı yükseltgen karışımları (Whang ve ark., 1991)) kullanılmasının bu açıdan faydalı olduğu görülmüştür.kullanılan yükseltgenlerin yükseltgenme gücü çok yüksekse

20 18 polimerizasyon çok hızlı gerçekleşmekte ve buna bağlı olarak düşük iletkenli polimerler elde edilmektedir. Kang ve arkadaşları ise yükseltgen olarak 2,3-dikloro-5,6-disiyano-p-benzokinon (DDQ) ve krolonil gibi organik elektron akseptörleri kullanmışlardır (Kang ve ark.,1987). Bu yükletgenlerle yapılan kimyasal polimerizasyonda yüksek iletkenlikli polimerler elde etmişlerdir. DDQ yükseltgeni kullanılarak yapılan polimerizasyon asetonitril çözücüsünde yapıldığında iletkenliğin düşük,sulu ortamda yapıldığında ise iletkenliğin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyon için önerilen mekanizmalar aynıdır (Henry ve ark., 2001) e - NH 3 2 NH 2 NH NH 2-2 H e - + NH + NH 2 - H + NH + NH NH NH NH 2 + NH NH NH NH2 NH NH NH 2 - H + -2 e H + NH 2 NH NH NH NH 2 PAn Şekil 1.3. Anilinin kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyonu için önerilen mekanizma

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi 2-(4-KLORO-1-NAFTİLOKSİ)-2-OKSOETİL METAKRİLAT IN 2-(DİETİLAMİNO) ETİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER ' i/, ; -A A '84 *T w 'V it" UiJ s-isi 3'i SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ RuhsarGÜRia.LİER Kimya An a hi I im Dalı Sııbal 2004» * ANKARA

Detaylı

ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE

ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE 1 ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Absorbsiyon Spektroskopisi X-ışını çekirdek elektron uyarımı en yüksek enerji UV valans elektronik uyarım IR

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

PYRONİN Y BİLEŞİĞİNİN BSA VE HSA İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ. Abdullah SALCI. Yüksek Lisans Tezi. Kimya Anabilim Dalı

PYRONİN Y BİLEŞİĞİNİN BSA VE HSA İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ. Abdullah SALCI. Yüksek Lisans Tezi. Kimya Anabilim Dalı PYRONİN Y BİLEŞİĞİNİN BSA VE HSA İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Abdullah SALCI Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOPRAK Ocak 2015 T.C. BİNGÖL

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi

Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi Çalışma ilkesi: Moleküler absorpsiyon spektroskopisi 160-780 nm dalga boyları arasındaki ışığın b ışın yoluna sahip

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı