PROF. DR. ARSLAN KAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. ARSLAN KAYA"

Transkript

1 PROF. DR. ARSLAN KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLGİLİ TİCARİ MEVZUAT UYGULAMA ÖRNEKLERİ GÜNCELLENMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Beta

2 Yayın No : 2780 Hukuk Dizisi : Baskı - Temmuz İSTANBUL 2. Baskı - Kasım İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de çoğal tı la maz, dağı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve kanu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı -Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Karşılaştırmalı Notlu Yeni Türk Ticaret Kanunu başlıklı kitabımızın ilk baskısı iki ay gibi kısa bir süre içinde tükenmiştir. İlk baskının tükenmesi üzerine ve yeni ile ilgili ikincil mevzuatın bir kısmının da yayımlanmaya başlanmış olması dikkate alınarak, ikinci baskının genişletilerek yayımlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kitaba, bu kapsamda öncelikle, İlgili Ticari Mevzuat başlığı altında ticaret hukukumuzla doğrudan ilgili olan Kanunlar eklenmiştir. Ayrıca, 6103 sayılı Yürürlük Kanunu uyarınca ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın genelgeleriyle uygulanmasına devam edilen eski döneminde çıkartılan Tüzük ve Yönetmeliklerin bir kısmı da kitaba alınmıştır. Yine bu kitapta; İlgili Ticari Mevzuat başlığı altında yeni yayımlanan Yönetmeliklere ve Tebliğlere ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yol gösterici nitelikte yayımladığı, bağlayıcı olmayan Duyurular ından bir kısmına da Uygulama Örnekleri başlığı altında yer verilmiştir. Bu baskıda da ilk baskıda yer verdiğimiz gerekçe ve devam eden hukuki ihtiyaç sebebi ile, eski, mukayeseli olarak muhafaza edilmiştir. Bunun haricinde ana metinde bazı maddelere yeni notlar-açıklamalar ilave edilmiş, tespit edilen bazı ufak eksiklikler ve yazım hataları da düzeltilmiştir. Belirtmek isterim ki, 6273, 6335 ve 6353 sayılı Kanunlar ile yapılan değişikliklerden, yeni yı ve ilgili mevzuatı değiştiren hükümler, ilk baskıda, değişiklik olan maddede atıf yapılarak ve ayrıca mukayese için değişen hükümlere de yer verilerek zaten işlenmişti. İlk baskıda olduğu gibi ikinci baskının hazırlanması sürecinde de bazı çalışma arkadaşlarımın işaretleri, emeği vardır. Onları burada bazı sebeplerle tek tek saymayacağım. Ancak, Onlar ın emekleri ve destekleri, belirtmek isterim ki bu baskı içinde ziyadesiyle teşekkürü hak etmektedir. Kitabın dizgisi aşamasında, düzeltmeleri sabırla ve özenle yapan, Sayın Gülgonca Çarpık a, dizgi aşamasında beni hep gülümseme ile karşılayan, zahmetlerimize katlanan dizgi servisindeki dostlarımız Sayın Müge Günbaş, Gökhan Ayrancı ve Veysel Coşkun a ve özellikle desteğini, katkısını esirgemeyen Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin değerli yetkilisi Sayın Seyhan Satar a teşekkürlerimi sunuyorum. Beyazıt/Üniversite/Ekim 2012 Prof. Dr. Arslan KAYA

4

5 ÖNSÖZ Karşılaştırmalı-Notlu Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun başlıklı bu kitapta, halen yürürlükte olan ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un hükümleri uyarınca, zaman itibariyle, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Kabul Tarihi: , RG ) 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girdikten sonra da uygulanacak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Bu karşılaştırmada, yeni Türk Ticaret Kanunu nda karşılığı/ilgisi olan maddeler ilgili madde altında, karşılığı bulunmayan maddeler ise toplu halde ilgili kısmın sonunda yer almaktadır. Kitapta, baskı aşamasında 6102 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce ( ), 6335 sayılı Kanun ile (RG ) Türk Ticaret Kanunu nda önemli değişiklikler yapılmış; çoğunluğu denetimle ilgili birçok madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikler metne işlenmiş, ancak kıyaslamaya imkan tanımak için gerek değişen maddeler gerek mülga hükümler Kanun metninde muhafaza edilmiştir sayılı da son değişiklik ise, 6353 sayılı Kanun ile tarihinde (RG ) sayılı Kanun la yapılmış (m.64), Geçici 6 ncı maddenin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kitapta, ileriki basılarda yapmayı düşündüğümüz çalışmaya temel teşkil etmek üzere, bazı maddelerin altında kısa açıklamalara, notlara da yer verilmiştir. Kitapta, resmi metin esas alınmış, ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu nun her maddesi anlam bütünlüğü, noktalama işaretleri bakımından da incelenmiş, eksikler tespit edilerek işaret edilmiştir. Kitabın hazırlık aşamasında, birçok arkadaşımın emeği geçmiştir. Emeği geçen arkadaşlarımı burada tek tek saymayacağım. Ancak, Onlar ın emekleri ve destekleri ziyadesiyle teşekkürü hak etmektedir. Kitabın dizgi aşamasında, düzeltmeleri sabırla ve özenle yapan, uzun yıllardan beri tanıdığım, Beta nın kadim çalışanı Sayın Gülgonca Çarpık a, dizgiye sonradan katılan Müge Günbaş, Veysel Coşkun, Gökhan Ayrancı ya ve Beta A.Ş. nin değerli yetkilisi Sayın Seyhan Satar a teşekkürlerimi sunuyorum. Beyazıt/Temmuz 2012 Prof. Dr. Arslan KAYA

6

7 İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : R.G. Yayım Tarihi : Resmi Gazete Sayı : ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası : 6762 Kabul Tarihi : Yayımlandığı R.G. : Tarih: S.9353 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 C.37 S.1587 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı (m.1-5) B) Çeşitli hükümler (m.6-10) BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme Tacir A) Ticari işletme (m.11)... 7 B) Tacir (m.12-17) C) Tacir olmanın hükümleri (m.18-23) Ticaret Sicili A) Kuruluş (m.24-26) B) Tescil (m.27-38) ÜÇÜNCÜ KISIM Ticaret Unvanı ve İşletme Adı A) Ticaret unvanı (m.39-52) DÖRDÜNCÜ KISIM Haksız Rekabet A) Genel olarak (m.54-55) B) Hukuki sorumluluk (m.56-61) C) Ceza sorumluluğu (m.62-63) BEŞİNCİ KISIM Ticari Defterler A) Defter tutma ve envanter (m.64-67) BAŞLANGIÇ A) Kanunun tatbik sahası (m.1-5) B) Çeşitli hükümler (m.6-10) BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ FASIL A) Ticari işletme (m.11-13) B) Tacir (m.14-19) C) Tacir olmanın hukümleri (m.20-25) İKİNCİ FASIL Ticaret Sicili A) Teşkilat (m.26-28) B) Tescil (m.29-40) ÜÇÜNCÜ FASIL Ticaret Unvanı ve İşletme Adı A) Ticaret unvanı (m.41-54) B) İşletme adı (m.55) DÖRDÜNCÜ FASIL Haksız Rekabet A) Umumi olarak (m.56-57) B) Hukuki mesuliyet (m.58-63) C) Cezai mesuliyet (m.64-65) BEŞİNCİ FASIL Ticari Defterler A) Defter tutma mükellefiyeti (m.66-69)

8 VIII B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları (m.68-81) C) Saklama ve ibraz (m.82-88) ALTINCI KISIM Cari Hesap A) Tanım ve şekil (m.89) B) Hükümleri (m.90-97) C) Cari hesabın sona ermesi (m ) YEDİNCİ KISIM Acentelik A) Genel olarak (m ) B) Acentenin yetkileri (m ) C) Acentenin borçları (m ) D) Acentenin hakları (m ) E) Müvekkilin borçları (m.120) F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi (m ) İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri Genel Hükümler A) Türleri (m.124) B) Tüzel kişilik ve ehliyet (m.125) C) Uygulanacak kanun hükümleri (m.126)...67 D) Sermaye koyma borcu (m ) E) Ortakların kişisel alacaklıları (m.133)...71 F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme (m ) G) Şirketler topluluğu (m ) H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi (m.210) B) Çeşitli defterler (m.70-78) D) Teslim ve ibraz (m.79-81) E) Ticari defterlerin ispat kuvveti (m.82-86) ALTINCI FASIL Cari Hesap A) Tarifi ve şekli (m.87)...51 B) Hükümleri (m.88-95) C) Cari hesabın sonu (m.96-97) D) Bakiyenin haczi (m.98) E) Müruruzaman (m.99) YEDİNCİ FASIL Ticaret İşleri Tellallığı A) Tarifi (m.100)...k.y. B) Hükümleri (m )...k.y. C) Esnaf arasında aracılık (m.115)...k.y. SEKİZİNCİ FASIL Acentelik A) Umumi olarak (m ) B) Acentenin salahiyetleri (m ) C) Acentenin borçları (m ) D) Acentenin hakları (m ) E) Acentelik mukavelesinin sona ermesi (m ) DOKUZUNCU FASIL Ticarete Mahsus Yerler (m.135) İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ FASIL Umumi Hükümler A) Nevileri (m.136) B) Hükmi şahısların ehliyeti (m.137) C) Tatbik olunacak kanun hükümleri (m.138) D) Sermaye koyma borcu (m ) E) Ortakların şahsi alacakları (m.145)...72

9 IX Kollektif Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanım (m.211) B) Sözleşme (m ) C) Tescil (m ) İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi (m.217) B) Şirketin yönetimi (m ) C) Denetim (m.225) D) Oy hakkı ve kararlar (m.226) E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma (m ) F) Rekabet yasağı (m ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri A) Tüzel kişiliğin kazanılması(m.232) B) Temsil (m ) C) Şirket alacaklılarının durumu (m ) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması A) Sona erme (m ) B) Ortakların şirketten ayrılması (m ) BEŞİNCİ BÖLÜM Tasfiye A) Genel hükümler (m ) B) Tasfiye memurları (m ) C) Tasfiye işleri (m ) F) Şirketlerin birleşmesi (m ) G) Nevi değiştirme (m.152) İKİNCİ FASIL Kollektif Şirket Şirketin Mahiyet ve Kuruluşu A) Tarifi (m.153) B) Mukavele (m ) C) Tescil (m ) Ortaklar Arasındaki Münasebet A) Mukavele serbestliği (m.159) B) Şirketin idaresi (m ) C) Murakabe (m.167) D) Kararlar (m.168) E) Kar ve zarar (m ) F) Rekabet yasağı (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Şahıslarla Olan Münasebetleri A) Şirketin mevcudiyeti (m.174) B) Temsil (m ) C) Şirket alacaklılarının vaziyeti (m ) DÖRDÜNCÜ KISIM Şirketin İnfisahı ve Ortakların Ayrılması A) İnfisah (m ) B) Ortakların şirketten ayrılması (m ) BEŞİNCİ KISIM Tasfiye A) Umumi hükümler (m ) B) Tasfiye memurları (m ) C) Tasfiye işleri (m )

10 X ÜÇÜNCÜ KISIM Komandit Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanımı (m.304) B) Uygulanacak hükümler (m.305) C) Sözleşme (m ) İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi (m.308) B) Komanditerlerin hukuki durumu (m ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri A) Uygulanacak hükümler (m.317) B) Şirketin temsili (m.318) C) Komanditer ortağın sorumluluğu (m ) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi A) Uygulanacak hükümler (m.328) DÖRDÜNCÜ KISIM Anonim Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler A) Genel Hükümler(m ) B) Kuruluş (m ) C) Kanuna karşı hile (m.356) D) Temel ilkeler (m ) İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu A) Genel olarak (m ) B) Yönetim ve temsil (m ) ÜÇÜNCÜ FASIL Komandit Şirket Şirketin Mahiyeti ve Kuruluşu A) Tarifi (m.243) B) Tatbik olunacak hükümler (m.244) C) Mukavele (m ) Ortaklar Arasındaki Münasebetler A) Mukavele serbestisi (m.247) B) Komanditerlerin hukuki vaziyeti (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Şahıslarla Olan Münasebetleri A) Tatbik olunacak hükümler (m.256) B) Şirketin temsili (m.257) C) Komanditer ortağın mesuliyeti (m ) DÖRDÜNCÜ KISIM Şirketin İnfisahı, Tasfiyesi ve Nevi nin Değiştirilmesi A) Tatbik olunacak hükümler (m.267) B) Nev in değiştirilmesi (m.268) DÖRDÜNCÜ FASIL Anonim Şirket Şirketin Mahiyeti ve Kuruluş Şekilleri A) Umumi hükümler (m ) ,102 B) Kuruluş (m ) C) Tedrici kuruluş (m )...k.y. (m.283) (m.284)...k.y. (m )... 69,146,151,150 (m.288)...k.y.

11 XI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme A) Genel olarak (m.397) B) Konu ve kapsam (m.398) C) Denetçi (m ) D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (m.401) E) Denetim raporu (m.402) F) Görüş yazıları (m.403) G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu (m.404) H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları (m.405) I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi (m.406) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Kurul A) Genel olarak (m.407) B) Görev ve yetkileri (m.408) C) Toplantılar (m.409) D) Çağrı (m ) E) Toplantının yapılması (m ) F) Pay sahibinin kişisel hakları (m ) G) Genel kurul kararlarının iptali (m ) H) Butlan (m.447) I) Çeşitli hükümler (m ) BEŞİNCİ BÖLÜM Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Olarak A) İlke (m.452) B) Usul (m ) İKİNCİ AYIRIM Özel Değişiklikler A) Sermayenin artırılması (m ) B) Esas sermayenin azaltılması (m ) (m ) ,185,152 (m.299)...k.y. (m ) ,156,153 D) Ani kuruluş (m.303, 304) ,159,151 E) Kuruluştan doğan mesuliyet (m ) (m.308)...k.y. (m ) ,254,157,254 F) Kanuna karşı hile (m.311) İdare Meclisi A) Kuruluş tarzı (m.312) (m.313)...k.y. (m.314,316) B) İdare ve temsil (m ) ,165,236 (m ) , (m )...k.y. (m.346) ÜÇÜNCÜ KISIM Murakıplar (m.347)...k.y. (m.348) (m )...k.y. DÖRDÜNCÜ KISIM Umumi Heyet A) Azalık (m ) ,204 B) Toplantılar (m ) C) Kararlar (m ) D) Esas mukavelenin değiştirilmesi (m ) ,193, BEŞİNCİ KISIM Hisse Senetleri A) Hisse senetleri (m.399) (m ) ,219,220 B) İntifa senetleri (m ) C) Devir yasağı (m.404) D) Sermaye koyma borcu (m ) E) Hisse senetleri (m ) (m ) ,225,229

12 XII ALTINCI BÖLÜM Pay ve Sermaye Koyma Borcu BİRİNCİ AYIRIM Pay A) Genel hükümler (m ) B) İmtiyazlı paylar İKİNCİ AYIRIM Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları A) İlke (m.480) B) Ödemeye çağrı (m.481) C) Temerrüt (m ) YEDİNCİ BÖLÜM Menkul Kıymetler BİRİNCİ AYIRIM Pay senetleri A) Ortak Hükümler(m ) B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri (m.489) C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke (m.490) D) Devrin sınırlandırılması (m ) İKİNCİ AYIRIM İntifa Senetleri A) Çıkarılması (m.502) B) Hükümleri (m.503) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler A) Genel kurul kararıyla (m.504) B) Yönetim kurulu kararıyla (m.505) C) Sınır (m.506) SEKİZİNCİ BÖLÜM Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı A) Kâr ve tasfiye payı hakkı (m ) ALTINCI KISIM Tahviller A) Tarifi (m.420) B) Tahvil çıkarma (m ) C) Tahvil sahiplerinin umumi heyeti (m ) D) İdare meclisi azalarının mesuliyeti (m.433) YEDİNCİ KISIM Anonim Şirketlerin İnfisahı ve Tasfiyesi A) İnfisah (m ) B) Tasfiye (m ) C) Tasfiyesiz infisah (m ) SEKİZİNCİ KISIM Anonim Şirketin Hesapları A) Kazanç ve tasfiye payı (m ) B) Envanter ve bilanço (m.457) (m )...k.y. C) Yedek akçeler (m ) D) Kar payı, hazırlık devresi faizi vesair kazanç payları (m ) E) İstirdat hakkı (m ) BEŞİNCİ FASIL Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket A) Tarifi (m.475) B) Tatbik olunacak hükümler (m.476) C) Kuruluş (m ) (m.480)...k.y. D) İdare (m ) E) Murakıpların vazifeleri (m.484)...k.y.

13 XIII B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı (m ) C) Geri alma hakkı (m ) DOKUZUNCU BÖLÜM Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (m ) B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu (m ) C) Yedek akçeler (m ) D) Çeşitli hükümler (m ) E) Özel hükümler (m.528) ONUNCU BÖLÜM Sona Erme ve Tasfiye A) Sona erme (m ) B) Tasfiye (m ) C) Ek tasfiye (m.547) D) Tasfiyeden dönülmesi (m.548) ONBİRİNCİ BÖLÜM Hukuki Sorumluluk A) Sorumluluk hâlleri (m ) B) Şirketin zararı (m ) ONİKİNCİ BÖLÜM Cezai Sorumluluk A) Suçlar ve cezalar (m.562) B) Soruşturma ve kovuşturma usulü (m.563) BEŞİNCİ KISIM Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket A) Tanımı (m.564) B) Uygulanacak hükümler (m.565) C) Kuruluş (m ) D) Yönetim (m ) ALTINCI FASIL Kooperatif Şirketler Kooperatif Şirketlerin Kuruluşu Ortakların ve Şirket Sermayesinin Değişmesi(yürürlükten kaldırıldı) (m ) YEDİNCİ FASIL Limited Şirket Limited Şirketin Kuruluşu A) Tarifi (m.503) B) Ortakların sayısı (m.504) C) Murakabe (m ) D) Kuruluş (m ) E) Mukavelenin değiştirilmesi (m.513) (m.514)...k.y. (m ) Ortakların Hak ve Borçları A) Paylar (m ) (m.524)...k.y. (m ) B) Sermaye koyma borcu (m.528) (m )...k.y. C) Ortakların mesuliyeti (m.532)...k.y. D) Kara iştirak (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Şirketin Teşkilatı A) Ortaklar umumi heyeti (m ) B) İdare ve temsil (m.540) (m.541)...k.y. (m ) ,286 C) Murakabe (m.548) DÖRDÜNCÜ KISIM İnfisah ve Ayrılma A) İnfisah sebepleri (m.549) B) Tescil (m.550)

14 XIV ALTINCI KISIM Limited Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Kuruluş A) Kavram (m.573) B) Ortakların sayısı (m.574) C) Şirket sözleşmesi (m ) D) Sermaye (m ) E) Esas sermaye payları (m.583) F) İntifa senetleri (m.584) G) Kuruluş (m ) İKİNCİ BÖLÜM Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi A) Genel olarak (m.589) B) Özel değişiklikler (m ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortakların Hak ve Borçları A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması (m ) B) Geri verme yasağı (m.601) C) Ortakların sorumluluğu (m.602) D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri (m ) E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler (m ) F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı (m.612) G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı (m.613) H) Bilgi alma ve inceleme hakkı (m.614) I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler (m.615) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Organları A) Genel kurul (m ) B) Yönetim ve temsil (m ) C) Sermaye kaybı ve borca batıklık (m ) D) Denetçi (m.635) C) Şirketten çıkma ve çıkarılma (m.551)...288,289 D) Tasfiye (m.552) E) Nevi değiştirme (m )...k.y. BEŞİNCİ KISIM Tatbik Olunacak Hükümler A) Anonim şirket hükümlerine yapılan atıflar (m.556) ÜÇÜNCÜ KİTAP Kıymetli Evrak BİRİNCİ FASIL Umumi Hükümler A) Kıymetli evrakın tarifi (m.557) B) Senetten doğan borç (m.558) C) Kıymetli evrakın devri (m ) D) Tahvil (m.562) E) İptal Kararı (m ) F) Hususi hükümler (m.565) İKİNCİ FASIL Nama Yazılı Senetler A) Tarifi (m.566) B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği (m ) C) İptal kararı (m.569) ÜÇÜNCÜ FASIL Hamile Yazılı Senetler A) Tarifi (m.570) B) Borçlunun defileri (m ) C) İptal kararı (m ) D) İpotekli borç senedi ve irat senedi (m.581) DÖRDÜNCÜ FASIL Kambiyo Senetleri Borçlanma ehliyeti (m.582) Poliçe BİRİNCİ AYIRIM Poliçenin Keşidesi ve Şekli A) Şekil (m )

15 XV BEŞİNCİ BÖLÜM Sona Erme ve Ayrılma A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları (m.636) B) Tescil ve ilan (m.637) C) Çıkma ve çıkarılma (m ) D) Tasfiye (m.643) E) Uygulanacak hükümler (m.644) ÜÇÜNCÜ KİTAP Kıymetli Evrak Genel Hükümler A) Kıymetli evrakın tanımı (m.645) B) Senetten doğan borç (m.646) C) Kıymetli evrakın devri (m ) D) Senedin türünün değiştirilmesi (m.650) E) İptal kararı (m ) F) Özel hükümler (m.653) Nama Yazılı Senetler A) Tanımı (m.654) B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği (m ) C) İptal kararı (m.657) ÜÇÜNCÜ KISIM Hamile Yazılı Senetler A) Tanımı (m.658) B) Borçlunun def ileri (m ) C) İptal kararı (m ) D) İpotekli borç senedi ve irat senedi (m.669) DÖRDÜNCÜ KISIM Kambiyo Senetleri A) Borçlanma ehliyeti (m.670) B) İmza edenlerin mesuliyeti (m ) İKİNCİ AYIRIM Ciro A) Poliçenin devredilmesi (m.593) B) Ciro (m ) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Kabul ve Aval A) Kabule arz (m ) B) Kabul (m ) C) Aval (m ) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Ödeme A) Vade (m ) B) Ödeme (m ) BEŞİNCİ AYIRIM Kabul ve Ödemeden İmtina Hallerinde Müracaat Haklar A) Müracaat hakkı (m ) C) Sebepsiz iktisap (m.644) D) Poliçe karşılığının devri (m.645) E) Araya girme (m ) ALTINCI AYIRIM Poliçe Nüshaları ve Poliçe Suretleri (m ) YEDİNCİ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Senet metnindeki değişiklikler (m.660) B) Müruruzaman (m ) C) Müddetler (m ) D) Poliçeye ilişkin muamelelerin yapılacağı yer (m.667) E) İmzalar (m.668) F) İptal (m )

16 XVI BİRİNCİ BÖLÜM Poliçe BİRİNCİ AYIRIM Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli A) Şekil (m ) B) İmza edenlerin sorumluluğu (m ) İKİNCİ AYIRIM Ciro A) Poliçenin devredilmesi (m.681) B) Ciro (m ) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Kabul ve Aval A) Kabule arz (m ) B) Kabul (m ) C) Aval (m ) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Ödeme A) Vade (m ) B) Ödeme (m ) BEŞİNCİ AYIRIM Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları A) Başvurma hakkı (m ) B) Sebepsiz zenginleşme (m.732) C) Poliçe karşılığının devri (m.733) D) Araya girme (m ) ALTINCI AYIRIM Poliçe Nüshaları ve Suretleri A) Poliçe nüshaları (m ) B) Poliçe suretleri (m ) YEDİNCİ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Senet metnindeki değişiklikler (m.748) SEKİZİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı (m ) Bono veya Emre Muharrer Senet A) Unsurlar (m.688) B) Noksanlar (m.689) C) Tatbik olunacak hükümler (m.690) D) Tanzim edenin mesuliyeti (m.691) ÜÇÜNCÜ KISIM Çek BİRİNCİ AYIRIM Çeklerin Keşidesi ve Şekli A) Şekil (m ) B) Münferit unsurlar (m ) İKİNCİ AYIRIM Devir A) Devir kabiliyeti (m.700) B) Ciro (m ) C) Kaybedilen çek (m.704) D) Protestodan ve vadeden sonraki ciro (m.705) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ödeme ve ödemeden imtina A) Ödeme (m ) B) Ödemeden imtina (m ) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Çeşitli Hükümler (m ) BEŞİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı (m )

17 XVII B) Zamanaşımı (m ) C) Süreler (m ) D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer (m.755) E) İmzalar (m.756) F) İptal (m ) SEKİZİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı A) Ehliyet (m.766) B) Şekil ve süreler (m ) C) Borçlanmaların hükümleri (m ) İKİNCİ BÖLÜM Bono veya Emre Yazılı Senet A) Unsurlar (m.776) B) Unsurların bulunmaması (m.777) C) Uygulanacak hükümler (m.778) D) Düzenleyenin sorumluluğu (m.779) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çek BİRİNCİ AYIRIM Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli A) Şekli (m ) B) Münferit unsurlar (m ) İKİNCİ AYIRIM Devir A) Devredilebilirlik (m.788) B) Ciro (m ) C) Elden çıkan çek (m.792) D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro (m.793)..349 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ödeme ve Ödememe A) Ödeme (m ) B) Ödememe (m ) BEŞİNCİ FASIL Kambiyo Senetlerine Benziyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler A) Emre yazılı senet (m ) B) Kambiyo senetlerine benziyen senetler (m ) C) Cirosu kabil olan diğer senetler (m.743) ALTINCI FASIL Emtia Senetleri Umumi Mağazalar Tarafından Çıkarılan Makbuz Senedi ve Varant A) Umumi mağazalar (m ) B) Makbuz senedi ve varant (m ) D) Müruruzaman (m.760) E) Senetlerin kaybedilmesi (m.761) Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi BİRİNCİ AYIRIM Umumi Hükümler A) Taşıyıcı (m.762) B) Hükümlerin tatbik sahası (m ) C) Mesuliyetin kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait şartların hükümsüzlüğü (m.766) D) Müruruzaman (m.767) İKİNCİ AYIRIM Eşya Taşıma A) Taşıma senedi (m ) ,378 B) Taşıyıcının borçları (m ) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Yolcu Taşıma A) Talimat (m.798) B) Seferin durdurulması (m.799)

18 XVIII DÖRDÜNCÜ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Sahte veya tahrif edilmiş çek (m.812) B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi (m.813) C) Zamanaşımı (m.814) D) Bankanın tanımı (m.815) E) Süreler (m ) F) Uygulanacak hükümler (m.818) BEŞİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı A) Muhatap olma ehliyeti (m.819) B) Şekil ve süreler (m.820) C) Borçlanmaların hükümleri (m ) BEŞİNCİ KISIM Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler A) Emre yazılı senet (m ) B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler (m ) C) Cirosu kabil olan diğer senetler (m.831) ALTINCI KISIM Makbuz Senedi ve Varant A) Umumi mağazalar (m ) B) Makbuz senedi ve varant (m ) C) Mallar üzerinde tasarruflar (m ) D) Zamanaşımı (m.848) E) Senetlerin zıyaı (m.849) DÖRDÜNCÜ KİTAP Taşıma İşleri Genel Hükümler A) Taşıyıcı (m.850) C) Seferin duraklaması (m.800) D) Seferin gecikmesi (m ) E) Bagaj (m ) F) Taşıyıcının mesuliyeti (m.806) G) Yolcunun ölümü (m.807) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Taşıma İşleri Komisyonculuğu A) Tarifi (m.808) B) Hükümleri (m ) DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi Umumi Hükümler A) Tarifler (m ) B) Hükümlerin tatbik sahası (m.822) Bayrak A) Türk Bayrağını çekme hakkı ve mükellefiyeti (m ) (m.826)...k.y. B) Hakkın ispatı (m ) D) Ceza hükümleri(m ) E) Nizamname (m.838) ÜÇÜNCÜ KISIM Gemi Sicili A) Umumi hükümler (m ) ,428 B) Geminin tescili (m ) C) Terkin (m ) D) Gemi tasdiknamesi (m ) E) İnşa halindeki gemilere mahsus sicil (m ) F) İtirazlar (m.864) G) Nizamname (m.865)

19 XIX B) Hükümlerin uygulama alanı (m.851) C) Saklı tutulan hükümler (m ) D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği (m.854) E) Zamanaşımı (m.855) Eşya Taşıma A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması (m ) B) Taşıyıcının sorumluluğu (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Taşınma Eşyası Taşıması A) Uygulanacak hükümler (m.894) B) Taşıyıcının yükümlülükleri (m.895) C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri (m.896) D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu (m.897) E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri (m.898) F) Sorumluluk sınırı (m.899) G) Bildirim (m.900) H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı (m.901) DÖRDÜNCÜ KISIM Değişik Tür Araçlar ile Taşıma A) Sözleşme (m.902) B) Bilinen zarar yeri (m.903) C) Bildirim ve zamanaşımı (m.904) D) Taşınma eşyasının taşıması (m.905) DÖRDÜNCÜ KISIM Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar BİRİNCİ AYIRIM Umumi Hükümler A) Tatbik olunacak hükümler (m ) B) Mülkiyet (m ) ,441 (m.871)...k.y. (m ) C) Diğer ayni haklar (m ) ,464 D) Şerhler (m ) E) Çeşitli hükümler (m ) ,488,412 (m.892)...k.y. İKİNCİ AYIRIM Gemi İpoteğinin Tescili ve Muhtevası A) İpoteğin tesisi (m ) ,457 B) Temin edilen alacak (m ) C) İpoteğin şümulü(m ) D) Gemi değerinin düşmesine karşı tedbirler (m ) E) Malikin haiz olduğu haklar (m ) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Gemi İpoteğinin Paraya Çevrilmesi A) Umumi olarak (m.917)...k.y. B) Karine (m.918)...k.y. C) Alacaklının gemiye malik olabilmesi hakkında şart (m.919)..k.y. D) Alacaklıya halef olmak (m.920)...k.y. DÖRDÜNCÜ AYIRIM Gemi İpoteğinin Devri, Tadili ve Düşmesi A) İpoteğin devri (m ) B) İpoteğin tadili (m ) C) İpoteğin düşmesi (m ) D) Birlikte gemi ipoteğinde halefiyet (m ) E) Hususi haller (m )

20 XX BEŞİNCİ KISIM Yolcu Taşıma A) Kurallara uyma zorunluluğu (m.906) B) Seferin yapılamaması (m.907) C) Seferin gecikmesi (m ) D) Seferin duraklaması (m.911) E) Bagaj (m ) F) Taşıyıcının sorumluluğu (m.914) G) Yolcunun ölümü (m.915) H) Yönetmelik (m.916) ALTINCI KISIM Taşıma İşleri Komisyoncusu A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi (m.917) B) Hükümleri (m ) C) Sorumluluk (m ) D) Zamanaşımı (m.930) BEŞİNCİ KİTAP Deniz Ticareti Gemi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Tanımlar (m ) B) Hükümlerin uygulama alanı (m.935) C) Gemilerin hukuksal niteliği (m ) İKİNCİ BÖLÜM Geminin Kimliği A) Geminin adı (m ) B) Geminin bayrağı (m ) C) Geminin bağlama limanı (m.946) D) Ceza hükümleri (m ) E) Tüzük (m.953) BEŞİNCİ AYIRIM İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek A) Tesisi (m ) ,462,463 B) Şümulü (m.943) C) Derecesi (m.944) ALTINCI AYIRIM İntifa Hakkı (m.945) İKİNCİ FASIL Donatan ve Donatma İştirak A) Donatan (m ) B) Donatma iştiraki (m ) ,474 ÜÇÜNCÜ FASIL Kaptan A) Mesuliyeti (m ) B) Vazifeleri (m ) C) Kanundan doğan temsil salahiyeti (m ) D) Şahsi muameleleri (m ) ,484 E) Hizmet sözleşmesinin sonu (m ) ,480 DÖRDÜNCÜ FASIL Deniz Ticaret Mukaveleleri Eşya Taşıma (Navlun) Mukaveleleri BİRİNCİ AYIRIM Umumi Hükümler A) Mukavele nevileri (m.1016) B) Çarter parti (m.1017) C) Kamaralar (m.1018) D) Taşıyanın; geminin denize, yola ve yüke elverişli olmamasından dolayı mesuliyet (m.1019) İKİNCİ AYIRIM Yükleme ve Boşaltma A) Yükleme (m ) B) Boşaltma (m ) (m )

21 XXI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gemi Sicili A) Genel hükümler (m ) B) Geminin tescili (m ) C) Silinme (m ) D) Gemi tasdiknamesi (m ) E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet (m.972) F) Hükümleri (m ) G) Zamanaşımı (m.984) H) Kayıt giderleri (m.985) İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil m ) J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz (m.993) K) Tüzük (m.994) L) Türk Uluslararası Gemi Sicili (m.995) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar BİRİNCİ AYIRIM Uygulanacak Hükümler A) Sicile kayıtlı gemilere (m.996) B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere (m.997) İKİNCİ AYIRIM Mülkiyet A) İktisabı (m ) B) Zıya (m ) C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet (m ) D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet (m ) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşıyanın Mesuliyeti ve Hakları A) Taşıyanın mesuliyeti (m ) B) Taşıyanın hakları (m ) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler A) Basit yolculuk (m ) B) Mürekkep yolculuk (m.1095) C) Geminin tamamına mütaallik olmayan taşıma mukaveleleri (m.1096) BEŞİNCİ AYIRIM Konişmento A) Nevileri ve tanzimi (m.1097) B) Muhtevası (m ) ,531 C) Hükümleri (m ) (m ) D) Amir hükümler (m ) Yolcu Taşıma Mukavelesi A) Yolcunun hak ve mükellefiyetleri (m ) B) Mukavelenin hükümden düşmesi (m )...k.y. C) Yolculuk sırasında geminin tamiri (m.1126)...k.y. D) Bagaj (m ) ,549 E) Geminin yolcu taşımak üzere diğer bir kimseye tahsisi (m.1131)...k.y. F) Navlun tabirinin şümulü (m.1132)...k.y.

22 XXII ÜÇÜNCÜ AYIRIM Gemi Rehni A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni (m.1012) B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni (m ) DÖRDÜNCÜ AYIRIM İntifa Hakkı A) Kurulması (m.1059) B) Uygulanacak hükümler (m.1060) Donatan ve Donatma İştiraki A) Donatan (m ) B) Donatma iştiraki (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Kaptan A) Özen yükümlülüğü (m.1088) B) Sorumluluğu (m.1089) C) Görevleri (m ) D) Kanundan doğan temsil yetkisi (m ) DÖRDÜNCÜ KISIM Deniz Ticareti Sözleşmeleri BİRİNCİ BÖLÜM Gemi Kira Sözleşmeleri A) Tanımı ve türleri (m.1119) B) Gemi kira senedi (m.1120) C) Sicile şerh (m.1121) D) Hüküm ve sonuçları (m ) E) Uygulanacak hükümler (m.1130) İKİNCİ BÖLÜM Zaman Çarteri Sözleşmesi A) Tanımı (m.1131) B) Zaman çarter partisi (m.1132) C) Tarafların hakları ve borçları (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Denizaşırı Satış Mukaveleleri A) Boşaltma yerinde teslim şartiyle satış (m )...k.y. B) Fob satış (m.1138)...k.y. C) Sif satış (m )...k.y. DÖRDÜNCÜ KISIM Deniz Ödüncü Mukavelesi A) Tarifi (m.1159)...k.y. B) Şartları (m )...k.y. C) Prim (m.1162)...k.y. D) Deniz ödüncü senedi (m )...k.y. E) Borcun ödenmesi (m )...k.y. F) Avaryalar (m.1170)...k.y. G) İhtiyati haciz (m.1171)...k.y. H) Kaptanın mesuliyeti (m )...k.y. İ) Rehnin paraya çevrilmesi (m.1176)...k.y. J) Malları teslim alanın mesuliyeti (m.1777)...k.y. K) Yolculuktan vazgeçilme hali (m.1178)...k.y. BEŞİNCİ FASIL Deniz Kazaları Müşterek ve Hususi Avaryalar A) Umumi hükümler (m.1179) (m )...k.y. B) Müşterek avarya (m )...k.y. (m ) C) Dispeç (m ) D) Müşterek avarya esaslarına tabi olan başka haller (m )...k.y. Çatma A) Kusursuz çatma (m.1216)

23 XXIII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Navlun Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A) Navlun sözleşmesinin türleri (m.1138) B) Yolculuk çarter partisi (m.1139) C) Kamaralar (m.1140) D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü (m.1141) İKİNCİ AYIRIM Yükleme ve Boşaltma A) Yükleme (m ) B) Boşaltma (m ) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları A) Taşıyanın sorumluluğu (m ) B) Taşıyanın hakları (m ) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu A) Kusur sorumluluğu (m.1208) BEŞİNCİ AYIRIM Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi A) Sözleşmenin hükümden düşmesi (m ) B) Sözleşmenin feshi (m ) C) Birden çok yolculuğun özellikleri (m.1227) ALTINCI AYIRIM Denizde Taşıma Senetleri A) Konişmento (m ) B) Kusurlu çatma (m ) C) Çatma olmaksızın zarar (m.1220) D) Mahfuz tutulan hükümler (m.1221) ÜÇÜNCÜ KISIM Kurtarma ve Yardım A) Ücret isteme hakkı (m ) ,561,558 B) Ücretin tayini (m ) ,559,564 C) Ücretin paylaştırılması (m ) ,567 D) Rehin ve hapis hakkı (m ) ,563 ALTINCI FASIL Gemi Alacaklıları ve Yük Alacaklıları A) Gemi alacaklısı hakkını veren alacaklar (m.1235) B) Kanuni rehin hakkı (m.1236) (m ) , 588 C) Yük alacaklısı, hakkını veren alacaklar ve dereceleri (m.1258)...k.y. YEDİNCİ FASIL Müruruzaman D) Müruruzaman (m ) ,567 BEŞİNCİ KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ FASIL Umumi Hükümler A) Sigorta mukavelesi (m ) C) Müruruzaman (m.1268) İKİNCİ FASIL Mal Sigortası Umumi Hükümle A) Sigorta edilen menfaat (m )...595, ,594 B) Riziko (m )

24 XXIV B) Diğer denizde taşıma senetleri (m.1242) YEDİNCİ AYIRIM Emredici Hükümler A) Genel olarak (m.1243) B) İstisnalar (m.1244) C) Yolculuk çarteri sözleşmesi (m.1245) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Zamanaşımı A) Süre (m.1246) BEŞİNCİ BÖLÜM Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi A) Tanımı (m.1247) B) Taşıyan ve fiilî taşıyan (m.1248) C) Yolcu (m.1249) D) Bagaj (m.1250) E) Yolcunun yükümlülükleri (m ) F) Taşıyanın hapis hakkı (m.1254) G) Ölen yolcunun bagajı (m.1255) H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk (m ) BEŞİNCİ KISIM Deniz Kazaları BİRİNCİ BÖLÜM Müşterek Avarya A) Genel hükümler (m ) B) Borçlular ve teminat (m ) C) Dispeç (m ) D) Zamanaşımı (m.1285) İKİNCİ BÖLÜM Çatma A) Uygulama alanı (m.1286) B) Kusursuz çatma (m.1287) C) Tazminat esası (m ) D) Sigorta ettirenin mükellefiyeti ve borçları (m ) E) Sigortacının sigorta bedelini ödeme borcu (m ) ,619,624 F) Acze düşme hali (m.1302) G) Sigortalı malın sahibinin değişmesi (m.1303) Yangın Sigortası A) Rizikonun şümulü (m )..k.y. B) Poliçe (m.1306) C) Hasar ve tazminat (m.1307) (m.1308)...k.y. D) Mesuliyet sigortası (m.1309)...k.y. (m.1310) ÜÇÜNCÜ KISIM Karada ve İç Sularda Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta A) Tatbik olunacak hükümler (m.1311)...k.y. B) Rizikonun şümulü (m.1312)...k.y. C) Sigorta bedeli (m.1313)...k.y. D) Poliçe (m.1314) E) Taşımanın durdurulması (m.1315)...k.y. DÖRDÜNCÜ KISIM Zirai Sigorta A) Menfaat ve riziko (m.1316)...k.y. B) Müddet (m )...k.y. C) Zararın tesbiti (m.1319)...k.y. BEŞİNCİ KISIM Hırsızlığa Karşı Sigorta (m.1320) ÜÇÜNCÜ FASIL Can Sigortası Hayat Sigortası A) Menfaat (m )

25 XXV C) Kusurlu çatma (m ) D) Dava öncesi delil tespiti (m.1292) E) Şekil şartı yokluğu (m.1293) F) Karine yokluğu (m.1294) G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu (m.1295) H) Saklı tutulan hükümler (m.1296) İ) Zamanaşımı (m.1297) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurtarma A) Eşya kurtarma (m ) B) İnsan kurtarma (m ) C) Zamanaşımı (m.1319) ALTINCI KISIM Gemi Alacakları A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar (m.1320) B) Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı (m ) YEDİNCİ KISIM Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması (m ) B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler(m ) C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler (m ) SEKİZİNCİ KISIM Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler A) Uygulanacak hukuk (m.1350) B) Tamamlayıcı hükümler (m.1351) C) Gemiler hakkında (m ) B) Poliçe (m.1324) C) Primin ödenmemesi (m ) D) İntihar (m.1328) E) Faydalanan kimselerin hakları (m ) ,630,634 F) Rizikonun şümulü ve ihbarı ve sigorta bedelinin muaccel olması (m.1332)...k.y. G) Tontin (m.1333) Kazaya Karşı Sigorta A) Tarif (m.1334) B) Menfaat (m.1335) C) Tazminatın şümulü ve muaccel oluşu (m ) D) Kusurlu olan kimseye karşı dava hakkı (m.1338)...k.y. DÖRDÜNCÜ FASIL Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalar Umumi Hükümler A) Menfaat (m ) ,595 B) Rizikonun gerçekleşmiş olması (m.1344) C) Sigorta değeri(m ) E) Sigortalı alacağın devri (m.1362)...k.y. Mukavelenin Yapıldığı Sıradaki ihbar Mükellefiyeti A) Mükellefiyetin şümulü (m ) B) Mükellefiyetin ihlali (m ) ÜÇÜNCÜ KISIM Sigortalının Sigorta Mukavelesinden Doğan Borçları A) Prim ödeme borcu ve primi geri isteme hakkı (m.1371) ,605

26 XXVI D) Eşya hakkında (m ) ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku Genel Hükümler A) Sigorta sözleşmesi (m ) B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı (m.1450) C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler (m.1451) D) Koruyucu hükümler (m.1452) Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Zarar Sigortaları A) Mal sigortaları (m ) B) Sorumluluk sigortaları (m ) C) Koruyucu hükümler (m.1486) İKİNCİ BÖLÜM Can Sigortaları A) Hayat sigortası (m ) B) Kaza sigortası (m ) C) Hastalık ve sağlık sigortası (m ) SON HÜKÜMLER A) Şirket davalarında yargılama usulü (m.1521) B) Ölçeklerine göre işletmeler (m.1522) C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri (m.1523) D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri (m ) B) Rizikoyu değiştirmemek borcu (m ) C) Rizikonun gerçekleşmesi halinde mükellefiyetler (m ) , 613 DÖRDÜNCÜ KISIM Rizikonun Şümulü A) Rizikonun mahiyeti (m )...k.y. B) Rizikonun müddeti (m )...k.y. C) Rizikonun yeri (m )...k.y. D) Müşterek avarya (m )...k.y. E) Sigortacının mesuliyeti (m.1399-(m.1412)...k.y. BEŞİNCİ KISIM Zararın Şümulu A) Tam zıya (m )...k.y. B) Kısmi hasar (m )...k.y. ALTINCI KISIM Zararın Ödenmesi A) Sigortacının borçlarının muacceliyeti ve zararın tazmini şartları (m )...k.y. B) Başkası hesabına sigortada (m )...k.y. YEDİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler A) Ristorno (m )...k.y. B) Sigortacının aczi (m.1457) C) Sigorta edilen şeyin temliki (m.1458) (m.1459)...k.y. Son Hükümler A) Şirket davalarında muhakeme usulü (m.1460) B) Kanuni ve nizami faiz sözlerinin

27 XXVII E) Kurumsal yönetim ilkeleri (m.1529) F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları (m.1530) G) Şirket ve ortaklık terimlerinin kanuniliği (m.1531) H) Ticaret sicili harçları (m.1532) İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler (m.1533) Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Yürürlük (m.1534) Yürütme (m.1535) TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (m.1-44) - (s ) TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (m.1-49) - (s ) manası ve faize ait tamamlayıcı hükümler (m.1461)...k.y. C) Ticari muamele, mevaddı ticariye, ticari mukavele sözlerinin manası (m.1462)...k.y. D) Küçük tacir, esnaf sözlerinin manası ve esnaf tarifine ait kararnameler (m.1463) E) Mukavele sözünün manası (m.1464)...k.y. F) Delil sayılacak defterler (m.1465) G) Hukuki muamelelerin yasak edilmesinin ve edalarda en yüksek hadlerin aşılmasının neticeleri (m.1466) H) Kaptanla gemide bulunan kimselerin münasebetlerine ait çeşitli hükümler (m )...k.y. İ) Kaldırılan hükümler (m.1473) J) Kanunun mer iyete girmesi (m.1474) K) Kanunu icra edecek makam (m.1475)

28 XXVIII İLGİLİ TİCARi MEVZUAT I. KANUNLAR / KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER Ticari İşletme Rehni Kanunu Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çek Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu Kooperatifler Kanunu Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun II. BAKANLAR KURULU KARARI Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar III. TÜZÜKLER Ticaret Sicili Tüzüğü Gemi Sicili Nizamnamesi IV. YÖNETMELİKLER Anonim Şirketlerde Elektronik OrtamdaYapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

29 XXIX V. TEBLİĞLER Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerinTicaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2009/2) Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerinTicaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2009/2) Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ DUYURULAR / 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMA ÖRNEKLERİ Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Limited Şirket Sözleşmesi Kurucular Beyanı Kollektif ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim ve Limited Şirket Türlerine Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi için Gerekli Olan İşlemler Limited Şirketin Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi için Gerekli Olan İşlemler KARŞILAŞTIRMA CETVELİ KAVRAM İNDEKSİ

30

31 KISALTMA CETVELİ b. : bent BakDenYön BirOyTeb bkz./bkz. : Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik : Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ : bakınız c. : cümle ÇekK ebk EGKSTeb EGKYön ElektKurulTeb etatk f. : fıkra FaizK, geç. m. GSNiz HMK HUMK İHRÖK : Çek Kanunu : 818 sayılı (eski) Borçlar Kanunu : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ : Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik : Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ : 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun : 6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu : Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun : geçici madde K. : Kanun KârAvansTeb : Gemi Sicili Nizamnamesi : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu : 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : İhracatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

32 XXXII KHK KurumYön K.Y. : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik : Karşılığı yok m. : madde MarkaKHK RG RKHK : Markaların Korunması Hakkında Kanun : Resmi Gazete s. : sahife S. : sayılı Ser.PK t./t. TBK TBMM Teb 2009/2 Tic.İşl.RK TK/ TMK TST TUGSK Tük.KHK YFRapYön Yön. YürK : Rekabetin Korunması Hakkında Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu : tarih : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ : Ticari İşletme Rehni Kanunu : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu : Ticaret Sicili Tüzüğü : Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanunu : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun : Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik : Yönetmelik : 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

33 TÜRK TİCARET KANUNU Kabul Tarihi : 13 Ocak 2011 Sayı : 6102 Resmi Gazete : 14 Şubat 2011/ s Yürürlük Tarihi : 1 Temmuz 2012 DEĞİŞİKLİKLER (1) 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 7, 8 (3 Şubat RG mükerrer). (2) 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30 Haziran RG ). (3) 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 64 (12 Temmuz RG ).

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMAL NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Beta Yayın No : 2696 Hukuk Dizisi : 1313 1. Baskı - Temmuz 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU

Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU Gönen ERİŞ Yargıtay Onursal Daire Başkanı Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU 1. CİLT (1-56. MADDELER) Ankara 2010 Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU GEREKÇELİ KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU PROF. DR. ARSLAN KAYA. Beta VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU GEREKÇELİ KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU PROF. DR. ARSLAN KAYA. Beta VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN PROF. DR. ARSLAN KAYA GEREKÇELİ KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN [6273, 6335, 6353, 6455, 6462, 6495 ve 6552 SAYILI KANUNLARLA

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 1 II. Tarihi Gelişim 2 III. Deniz Hukukunda Uluslararası Birlik 4 BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEM R. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Gülçin ELÇ N GRASS NGER. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU ve YÜRÜRLÜK

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir Sistematik Fihrist [1] Türk Ticaret Kanunu Madde Başlangıç A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler... 1 II - Ticari örf ve âdet... 2 III - Ticari işler... 3 IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK... iç in d e k il e r 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI... 4 2.2.1.

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Güz Dönemi. HUK401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 3 0 3 4. Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Güz Dönemi. HUK401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 3 0 3 4. Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi HUK Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 - (haftada saat teorik) Dersin amacı işlenmiş olan bir suça ilişkin tüm şüphelerin ortadan kaldırılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında izlenmesi

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı v ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Ticaret Kanunu

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TİCARET

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SİGORTA HUKUKU DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SİGORTA HUKUKU DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SİGORTA HUKUKU DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU

PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU DERS KİTABI İSTANBUL, 2015 Beta Yayın No : 3327 Hukuk Dizisi : 1609 1. Baskı Kasım 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-473 - 6 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı