Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe"

Transkript

1 Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe

2 TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE BÜTÇE TAHM NLER Sendikalar ve Toplu Sözle mesi Kanunu na istinaden T.C. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı tarafından yayımlanan yönetmelikte hesap dönemi olarak öngörülen takvim yılı esaslarına göre, devresine ait bütçe düzenlenmi tir. Bütçenin düzenlenmesinde gelir kalemlerinde mevcut üye sayımızdan yola çıkılarak, aidatlarımızda meydana gelecek artı lar dikkate alınmı, gider kalemlerimizde ise ücretlerde meydana gelecek artı lar ile idari ve di er giderlerimizde meydana gelecek fiyat artı ları da dikkate alınarak, yeterli ve denk bir bütçe hazırlanmasına çalı ılmı tır. Bu bütçeyi Tez-Koop- Sendikası Genel Yönetim Kurulu uygular. Bütçe fasıl ve maddeleri ile yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapmaya Tez-Koop- Sendikası Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 1-GEL RLER M Z Gelir tahminlerimizde, gelirlerin esasını te kil eden üye aidat gelirleri ile bankalarda bulunan mevduat hesaplarımıza uygulanacak faizler, repo ve di er yatırım gelirleri, kira gelirleri, geçici i göremezlik ödenekleri iadeleri, dava masraf iadeleri, sosyal faaliyet gelirleri, e itim gelirleri, bina satı gelirleri, ta ıt satı gelirleri, sabit kıymet satı gelirleri ile di er kaynaklardan elde edilecek di er gelirler dikkate alınarak gelir bütçesi düzenlenmi tir. 2-G DERLER M Z Yıllar itibarı ile gider kalemleri için ayrılan fonlar ekli tablolarda mevcuttur tarihine kadar yapılan ödemelerde herhangi bir artı yapılmaz ve bu tarihe kadar uygulanmakta olan mevcut tutarlar üzerinden ödeme yapılır. ÜCRET G DERLER Profesyonel kadroda görev yapan Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ile profesyonel kadrolarda görev yapan ube Yöneticilerinin, Genel Merkez ve ubelerimizde görevli personelin ücret, ikramiye, izin ücreti ile sosyal yardımları ücret giderleri faslında toplanmı tır. 2

3 A) AYLIK ÜCRETLER a) Profesyonel Yönetici Ücretleri A a ıda gruplandırılan sendikamızın profesyonel kadrolarında görev yapan yöneticilerin tarihinde almakta oldukları aylık net ücretlerine yıllık enflasyon oranını a mamak ve sendikanın ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen oranda artı yapılarak, müktesep hak sayılmamak kaydıyla tarihinden geçerli olmak üzere aylık net ücretler belirlenir. 1. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 2. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 3. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 4. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 5. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 3001 üzeri olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 6. Grup : Genel Ba kan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel E itim Sekreteri ne aylık net ücret ödenen gruptur. 7. Grup : ubelerde 2.Profesyonel kadro ile görev yapan yöneticilere, 3.Profesyonel kadro ile görev yapan yöneticilere aylık net ücret ödenen gruptur. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. ubenin aidat ödeyen üye sayısı, ücret alınan gruptaki sayının altına dü mesi ya da üzerine çıkması halinde, Genel Yönetim Kurulu nca en geç altı ay içerisinde hak etti i grubun ücretine çekilir. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak ücret zamları ve düzenlemeleri, yıllık enflasyon oranını a mamak ve sendikanın ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen artı oranında belirlenir. Profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin ücret ve benzeri ödemelerinin SGK i çi ve i veren payları ile her türlü vergileri vb. sendikaca kar ılanır. Yeni seçilecek ube yöneticileri emsali kar ılı ındaki ücretle göreve ba lar. Aidat ödeyen üye sayısının 3500'ün altına dü mesi durumunda 3.Profesyonel yöneticinin ücreti %25 oranında, 1750'nin altına dü mesi durumunda 2.Profesyonel yöneticinin ücreti %25 oranında azaltılır. Ancak 3.Profesyonel kadro için; Aidat ödeyen üye sayısı 3000'in altına dü mesi halinde, üye sayısının dü tü ü tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aidat ödeyen üye sayısı 3000'i a amaz ise bu kadro Genel Yönetim Kurulu kararıyla geri alınır. 2.Profesyonel kadro için; Aidat ödeyen üye sayısı 1500'ün altına dü mesi halinde, üye sayısının dü tü ü tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aidat ödeyen üye sayısı 1500'ü a amaz ise bu kadro Genel Yönetim Kurulu kararıyla geri alınır. Bölge Temsilcilikleri açılması durumunda, Bölge Temsilcisine verilecek aylık NET ücret, 3.Profesyonel kadroda görev yapan yöneticinin aylık NET ücretinden fazla olmamak kaydıyla, Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir. 3

4 b) Personel Ücretleri Sendikada çalı an personelin hakları Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 1 Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak ücret zamları ve düzenlemeleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. Yasalarla çalı anlar lehine do acak farklar brüt ücrette de i iklik yapılmadan aynen uygulanır. B) YOLLUKLAR (GÜNDEL KLER) VE OTURUM ÜCRETLER Sendika Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelere ve amatör ube Yönetim Kurulu'nun, ube Denetim Kurulu nun ve ube Disiplin Kurulu nun toplantılarına katılmak üzere il dı ından gelen üyelerine ödenecek yolluk (gündelik) esasları ve miktarları ile Genel Merkez unvansız Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Denetim Kurulu Üyeleri ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri oturum ücretleri ile amatör ube Yönetim Kurulu Üyeleri, ube Denetim Kurulu Üyeleri ve ube Disiplin Kurulu Üyelerine herbir ola an oturum için verilecek oturum ücretlerinin esasları ve miktarları a a ıda belirlenmi tir. Ayrıca ula ım giderleri fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ında sendikaca kar ılanır. a) Yurtiçi Yollukları (Gündelikler) Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelere tarihinden sonra verilecek 1 günlük yolluk (gündelik) tutarı, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelikleri gösterir H- Cetveli'ndeki en yüksek Devlet Memuru gündeli i kadar net olarak ödenir. l dı ına geçici görevli giden profesyonel kadroda görev yapan sendika yöneticilerine, sendika personeline ve di er görevlilere yolluk (gündelik) ödenmez. Ancak görev gere i yapılan seyahat ile ilgili ula ım, konaklama, yemek v.b. giderleri sendika unvanına alınacak fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ı ilgiliye ödenir. ube Yönetim Kurulu'nun, ube Denetim Kurulu nun ve ube Disiplin Kurulu nun toplantılarına katılmak üzere il dı ından gelen amatör üyelerine, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelikleri gösterir H-Cetveli'ndeki en yüksek Devlet Memuru gündeli inin net tutarının 1/2'si oranında yolluk (gündelik) ödemesi yapılır. b) Konaklama Ücreti Sendikaca geçiçi görevle yurtiçi seyahatlerde görevlendirilen yöneticiler ile personel ve di er görevlilere, konaklama ve kahvaltı ücreti ibraz edecekleri konaklama faturası kar ılı ı ödenir. u kadar ki, ödenecek konaklama ücretinin bir günlü ü en fazla 4 yıldızlı otel ücretiyle sınırlıdır. 4 yıldızlı otelde konaklama fiyatını a mamak kaydıyla konaklama yapılabilir. c) Yurtdı ı Yolluklar (Gündelikler) Yurtdı ına görevli olarak giden sendika yöneticisi ile yönetici olmayan di er görevlilere, konaklama ve her türlü ula ım giderleri hariç hergün için 100 Euro kar ılı ı TL. yurtdı ı yolluk(gündelik) olarak ödenir. Yurtdı ı çıkı harcı, pasaport masrafı ve harcı, yurtdı ına çıkı ile ilgili yasa gere i alınan tüm vergi ve harçlar, yurtdı ı seyahat ile ilgili sigorta poliçesi, konaklama ve her türlü ula ım giderleri belge kar ılı ı sendikaca kar ılanır. 4

5 d) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri d-1) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, amatör olarak görev yapan Genel Merkez unvansız Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katılmaları halinde her oturum için 650,00 TL. net oturum ücreti ödenir. Bu net oturum ücreti tutarına sonraki yıllarda artı yapılmaz. Yukarıda bahsi geçen oturum ücreti profesyonel kadroda görev yapan sendika yöneticilerine ödenmez. Ay içerisinde birden fazla toplantı yapılsa da, oturum ücreti ayda bir kereden fazla ödenmez. d-2) Genel Denetim Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerine toplantılara katılmaları halinde, tüzük gere i yapılan ve denetlenen 4 aylık süreyi kapsayan dönem ile ilgili her bir ola an denetim kurulu toplantıları kar ılı ı, oturum yapılan gün sayısına bakılmaksızın oturum yapılan tarihte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarı ki i ba ı net oturum ücreti olarak ödenir. Genel Denetim Kurulunun ola anüstü toplantılarında ise yine oturum yapılan gün sayısına bakılmaksızın yukarıda bahsedilen ücretin yarısı net oturum ücreti olarak ödenir. d-3) Genel Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Disiplin Kurulu üyelerine toplantılara katılmaları halinde, yapılan her disiplin kurulu toplantıları ile ilgili oturum yapılan gün sayısına bakılmaksızın oturum yapılan tarihte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarı ki i ba ı net oturum ücreti olarak ödenir. e) ube Yönetim Kurulu, ube Denetim Kurulu ve ube Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri Amatör ube Yönetim Kurulu üyeleri ile ube Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerine toplantılara katılmaları halinde, 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllar itibarı ile a a ıda belirlenen rakamlar net oturum ücreti olarak ödenir arası 200,00 TL. Net olarak ödenir arası 250,00 TL. Net olarak ödenir arası 300,00 TL. Net olarak ödenir ve sonrası 350,00 TL. Net olarak ödenir. Ancak bu ücretler ola an toplantılar için geçerli olup, ola anüstü toplantılarda herhangi bir oturum ücreti ödenmez. f) Profesyonel Yönetici zin Ücretleri Sendika organlarında görevli profesyonel yöneticiler en az bir yıl çalı mı olmak kaydıyla 30 gün yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler. Profesyonel yöneticiler, yıllık ücretli iznini hak ettikleri tarihi takip eden yıl içinde kullanmak, Genel Yönetim Kurulu da kullandırtmak zorundadır. Yıllık ücretli izni haketti i tarihten itibaren 1 yıl geçmesine ra men kullanmayan veya kullanamayan profesyonel yöneticilerin izinleri, bir sonraki yıla devretmez. 5

6 Sendika ve sendika ubesi Yönetim Kurulu Ba kan ve üyeliklerinde profesyonel olarak görev alanların yeniden seçilmemeleri veya ölüm, maluliyet gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya ba ka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde ve artıyla hakedip kullanamadı ı 30 günden fazla olsa dahi bu izinleri kar ılı ında ayrıldı ı tarihteki 30 günlük net ücreti, talepleri halinde izin ücreti olarak kendisine ya da varislerine ödenir. g) Ba kanlar Kurulu Giderleri Ba kanlar Kurulu toplantılarına katılan yönetici ve personel ile Genel Yönetim Kurulu tarafından davet edilen di er ki ilerin geli dönü leri ile ilgili yapılan uçak dahil her türlü ula ım, akaryakıt, konaklama giderleri ile toplantı ile ilgili yapılan yiyecek-içecek ve benzeri tüm giderleri kapsar. h) Görevle lgili Giderler Genel Merkez yöneticileri tarafından ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde ube yöneticileri ve di er görevliler tarafından gerek sendikada gerekse sendika dı ında yapılan toplantılar, sendikal çalı malar v.b. ile ilgili yönetici, personel, temsilci ve üyeler ile Genel Yönetim Kurulu tarafından görev verilen ya da davet edilen di er ki ilerin konaklama, akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri tüm giderleri kapsar. C) SOSYAL YARDIMLAR a) kramiye Profesyonel yöneticilerin ikramiyeleri bütçede belirtilen aylık NET ücretleri, personel ikramiyeleri aylık BRÜT ücretleri esas alınarak, her yıl toplam 120 günlük ücreti tutarında ikramiye verilir. kramiyeler; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 30 ar günlük ücretleri tutarında olmak üzere 4 e it taksitte ödenir. b) Çocuk Yardımı Profesyonel kadrolarda görevli yönetici ve personele Devlet Memurları Kanunu'nda uygulanan esaslar ve miktarlar dahilinde her ay çocuk yardımı ödenir. c) Yemek Yardımı Sendika Genel Merkezinde çıkartılmakta olan yemekten yararlanan yönetici ve personelin yemek giderleri sendikaca kar ılanır. ubelerde görev yapan profesyonel yönetici ve personelin tarihinde almakta oldukları aylık NET Yemek Yardımı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle birlikte NET olarak ödenir. Ramazan ayında oruç tutan ve bu sebeple Genel Merkezde çıkan yeme i yemeyenlere, heyet raporu ile belgelemek kaydıyla Genel Merkezde günlük çıkan yeme i yiyemeyenlere, ubelere ödenen yemek yardımı tutarında ödeme yapılır. Yıllık ücretli izin dönemleri için bu ödeme yapılmaz. Uygulamanın eklini Genel Yönetim Kurulu belirler. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 6

7 d) Yakacak Yardımı Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personelin tarihinde almakta oldukları aylık NET Yakacak Yardımı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle birlikte NET olarak ödenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. e) Yol Yardımı Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personelin tarihinde almakta oldukları aylık NET Yol Yardımı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle birlikte NET olarak ödenir. Sendikal hizmette kullanılmak üzere kendisine araç tahsis edilenlere bu ödeme yapılmaz. Yıllık ücretli izin dönemleri için bu ödeme yapılmaz. Uygulamanın eklini Genel Yönetim Kurulu belirler. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. f) Sorumluluk Tazminatı Sendika Genel Merkezinde görev yapan T S Daire Ba kanı, Muhasebe Müdürü, Örgütlenme Müdürü ile Örgütlenme Daire Ba kanına ödenen sorumluluk tazminatının tarihindeki tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu tazminat her ay ücretle birlikte ödenir. stirahat, rapor, ücretsiz izin ve yıllık ücretli izin dönemlerinde bu ödeme yapılmaz. Yapılacak artı miktar ve zamanını Genel Yönetim Kurulu belirler. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. g) Bayram Harçlı ı Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personelin tarihinde almakta oldukları NET Bayram Harçlı ı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bayram Harçlı ı eker ve Kurban bayramlarından bir hafta önce NET olarak ödenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. h) Giyim Bedeli Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personele, 2014 yılında belirlenen yıllık NET Giyim Bedeli tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek NET olarak ödenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 7

8 Giyim bedelleri yılda bir kez, her yılın A ustos ayının ilk haftasında NET olarak ödenir. Yine Genel Merkezde fiilen çalı an oför, kaloriferci, temizlikçi, a çı ve çay hizmetlerinde çalı anlara gerekli i kıyafetleri sendikaca alınır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ı) Evlenme Yardımı Evlenen sendika personeline, evlenme cüzdanını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, evlendikleri tarihteki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarı NET olarak ödenir. i) Do um Yardımı Kadın personelin kendisinin, erkek personelin de e inin do um yapması halinde, do um raporunu 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, do um tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının yarısı NET olarak ödenir. j) Cenaze Yardımı Personelin ana ve babasının birinin ölümü halinde veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarı NET olarak, e ve çocuklarının birinin ölümü halinde veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının 2 katı NET olarak ödenir. Personelin kendisinin ölümü halinde, yasal mirasçılarına veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının 3 katı NET olarak ödenir. k) Kaza ve Ölüm Yardımı Anatüzü ün "Görevlilerin Ücreti ve Sosyal Hakları" maddesinin ilgili bendi gere i Sendika yöneticileri ile sendikada görevlendirilen di er üyeler veya çalı anların sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında i kazası geçirerek görev yapamayacak ekilde malül kalması veya ölmesi halinde aylık brüt ücretinin 20 katı tutarında tazminat ödenir. Ölüm halinde bu tazminat yasal mirasçılarına ödenir. D) KIDEM- HBAR TAZM NATI VE H ZMET ÖDENE Sendika ve sendika ubelerinde görev yapan profesyonel yöneticilerin, yeniden seçilmeleri, yeniden seçilmemeleri, seçime girmemeleri, emeklilik, malüliyet veya kendi istekleri ile ya da ba ka nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya görevden alınmaları halinde Ana Tüzük ve yönetmelik hükümleri gere ince Hizmet Ödene i ödenir. Ayrıca Sendika Genel Merkez ve ubelerinde görevli personele de Tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca Kıdem ve hbar Tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı hususunda 4857 sayılı Yasanın geçici 6. maddesi hükümleri uygulanır. Ancak,kıdem tazminatına esas gün sayısı 45 gündür. 8

9 E) GENEL MERKEZ DAR G DERLER a) Bina Giderleri Genel Merkez binasının yakıt, elektrik, su, do algaz, ısınma, temizlik, bakım-onarım vb. giderlerini kapsar. b) Haberle me Giderleri Her türlü haberle meyi sa layan telefon, faks, telgraf, internet, SMS, posta, kargo ve benzeri gönderiler ile havale masraflarını kapsar. c) Kırtasiye Giderleri Genel Merkezde kullanılan her türlü kırtasiye malzemeleri giderlerini kapsar. d) Matbaa Giderleri Ka ıt, zarf, üye fi i, bayram kartı, sendika yayın organı, bildiri, bülten ve sendikal amaç gere i matbaada yapılması gereken malzemeler ile ilgili her türlü giderleri kapsar. e) Gazete,Dergi, lan Giderleri Genel Merkeze alınan günlük-haftalık-aylık gazeteler, yayınlanan dergiler ile verilen ilan giderlerini kapsar. f) Oto Yakıt Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için gerek Sendika Genel Merkezinde kayıtlı sendika otolarına, gerek sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararı ile kiralanan otolara, gerekse otolarını sendikal hizmetlerde kullanan Genel Yönetim Kurulu üyelerinin otolarına alınan yakıt kar ılı ı kendilerine veya oto yakıtı(benzin-motorin-lpg vb.) veren kurulu lara fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ı yapılan ödemelerden olu an oto yakıt giderlerini kapsar. g) Oto Bakım Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için Sendika Genel Merkezinde kullanılan otolarının, gerek sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararı ile kiralanan otoların, gerekse otolarını sendikal hizmetlerde kullanan Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile di er görevlilerin otolarının her türlü yedek parça, tamir, bakım ve onarım giderlerini kapsar. h) Vasıta Giderleri Görevlilerin piyasadan kiraladıkları otolar için yapılan ödemeler ile taksi, dolmu, otobüs ve benzeri ta ıma araçlarına yapılan ödemeler ve araçların otopark-otoyol ve köprü geçi ve benzeri giderlerini kapsar. ı) Mahkeme,Arabulucu Giderleri Çe itli nedenlerle sendika tarafından açılan davalarla ilgili mahkemelere ödenen bilirki i ücreti,mahkeme-icra masrafları ve bu amaçla yapılan yol-konaklama-posta benzeri giderler ve avukatlara ödenen vekalet ücreti ile toplu i sözle me görü melerinde çıkan uyu mazlıklar nedeniyle resmi arabuluculara ve özel hakemlere ödenen ücretler ile ilgili giderlerden olu ur. i) Temsil Giderleri Sendikal ya amın gere i olan sosyal ve be eri ili kilerin kurulması ve devamlılı ı için yapılması zorunlu sosyal faaliyetlerden olan sendika ve üyeler arasındaki çalı ma hayatı ile ilgili ili kiler nedeniyle yapılan sendikal amaçlı yiyecek-içecek, çiçek vb. tüm giderler, Genel Merkeze gelen misafirleri a ırlamak için alınan so uk-sıcak içecekler ile ilgili tüm giderler ile tüm a ırlama-ikram giderini kapsar. 9

10 Ayrıca, Genel Ba kan ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin, sosyal ili kileri gere i yaptıkları temsil giderlerini kapsar. Genel Ba kan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin sendikal amaçla yapaca ı giderler, 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, fatura kar ılı ı aylık KDV dahil 2.250,00 TL. yi geçemez. Bu rakamlar, 2016 ve sonraki yılları kapsamak üzere her yıl TEMMUZ ayında ücret artı oranında artırılır. Hesaplamalar sonucu olu an 5,00 TL. nin altındaki kesirler 5,00 TL. ye, 5,00 TL. nin üzerindeki kesirler 10,00 TL. ye tamamlanır. Yapılan bu giderlerin Genel Yönetim Kurulu nca uygun görülmemesi halinde ilgiliden tahsil edilir. j) Sosyal Amaçlı Harcamalar Sendikal ve sosyal ili kileri geli tirmek, desteklemek amacıyla, üyelerimizin aralarındaki dayanı mayı arttırmak amacıyla yapılan her türlü giderler, kültür-sanat ve spor etkinlikleri ile benzeri organizasyon giderleri, Genel Yönetim Kurulu kararına istinaden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1 Mayıs çi Bayramı, yılba larında, sendikanın kurulu yıldönümü v.b., Genel Merkez Genel Kurulu katılımcılarına, üye, yönetici, personel, konuk ve di er ki ilere Genel Yönetim Kurulu tarafından günün anlam ve önemine uygun olarak verilmesi kararla tırılan anı niteli indeki e ya veya nesneler v.b. ile ilgili yapılacak giderler, üst kurulu umuza ba lı di er sendikaların grevdeki i çilerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile deprem-sel-yangın gibi do al afetlerde maddi zarara u rayan üyelerimize yapılan ayni ve nakdi yardımlar gibi harcamalardan olu ur. Bu harcamalar nakit gelirin yüzde be inin a mamak kaydıyla yapılır. k) Noter Giderleri Tüm resmi i lemler için noterlere ödenen ücretlerden olu ur. l) Oto Vergi,Sigorta,Harç Giderleri Genel Merkezde kayıtlı otolar ile ilgili vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. m) Bina Vergi,Sigorta,Harç Giderleri Genel Merkez bina ve e yaları ile ilgili tüm vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. n) Demirba Malzeme Bakım-Onarım Giderleri Genel Merkez bürolarında kullanılan demirba malzemeler, mobilyalar ve makinaların tamir ve bakım giderleri ile yapılacak muhtelif masrafları kapsar. o) Genel Kurul Giderleri Genel Kurul salon kirası, Genel Kurul çalı ma raporu-bütçe ve di er raporlar ile ilgili kırtasiye-matbaa dahil tüm giderler, delegelere ödenen yolluk ve benzerleri, yiyecek-içecek ve konaklama giderleri, posta-kargo giderleri, ilan giderleri, delege ve di er görevlilerin tüm ula ım giderleri ile katılımcı, görevli, üye, yönetici, personel, konuk ve di er ki ilere Genel Yönetim Kurulu tarafından verilmesi kararla tırılan anı niteli inde çanta-kalem-defter v.b. giderler ile Genel Kurulla ilgili yapılan tüm masrafları kapsar. ö) Örgütlenme Giderleri Sendikamızın üye sayısını artırmak ve üyelerimize daha verimli hizmet yapabilmek amacıyla ve Genel Yönetim Kurulu kararı ile mevcut ve yeni açılan i yerlerimizdeki örgütlenme çalı maları sırasında yapılan konaklama, akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri giderleri kapsar. p) Toplu Sözle mesi Giderleri Sendikamızın Toplu Sözle mesi çalı maları sırasında yapılan seyahat ile ilgili akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri, konaklama, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri giderleri kapsar. 10

11 r) Misafirhane Giderleri Sendikamız misafirhanelerine ili kin kira, su, elektrik, do algaz, ısınma, telefon, faks, internet, temizlik, bakım-onarım, sigorta, vergi, aidat gibi yapılan tüm giderleri kapsar. s) rtibat Bürosu Giderleri Sendikamız irtibat bürolarına ve temsilciliklerine ili kin kira, su, elektrik, do algaz, ısınma, telefon, faks, internet, temizlik, bakım-onarım, sigorta, vergi, aidat gibi yapılan tüm giderleri kapsar. ) Dı Denetim Giderleri Sendikanın gelir ve giderlerine ili kin mali denetimini yapan yeminli mali mü avirlerin yapacakları i ve i lemler ile ilgili Serbest Meslek Makbuzu ya da fatura kar ılı ında ödenecek ücret ve benzeri giderlerden olu ur. t) Müteferrik Giderler Bütçede açıkça belirtilen gider kalemleri dı ında kalan di er sendikal amaçlı giderler ile beyanname ve bildirgelerdeki Damga Vergileri ve benzeri giderlerden olu ur. F) UBE DAR G DERLER a) Bina Giderleri Kiralık binalarda hizmet veren ubelerin kira giderleri ile tüm ubelerin elektrik, su, do algaz, ısınma, aidat, temizlik gibi giderlerini kapsamaktadır. b) Haberle me Giderleri ubelerin her türlü haberle meyi sa layan telefon, faks, internet, telgraf, SMS, posta, kargo ve benzeri gönderiler ile havale masraflarını kapsar. c) Kırtasiye Giderleri ubelerin her türlü kırtasiye malzeme giderlerini kapsar. d) Matbaa Giderleri Sendikal amaç gere i ubeler ile ilgili matbaada yapılması gereken malzemelerin basımındaki her türlü giderleri kapsar. e) Gazete Dergi-Abone- lan Giderleri ubelere alınan günlük-haftalık-aylık gazeteler ile yayınlanan dergi giderleri ile çe itli nedenlerle gazetelere verilen ilanlar, çe itli yayınlar için ödenen abone ücretleri vb.giderleri kapsar. f) Oto Yakıt Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için ube hizmetinde kullanılan sendika otolarına, sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu Kararı ile kiralanan ya da sendikal amaçlı kullanılan di er otolara alınan yakıt kar ılı ı ube ba kanına veya oto yakıtı(benzin-motorin-lpg vb.) veren kurulu lara fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ı yapılan ödemelerden olu an oto yakıt giderlerini kapsar. g) Oto Bakım Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için ube hizmetinde kullanılan sendika otolarının, Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sendikal amaçlı kullanılmak üzere kiralanan ya da sendikal amaçlı kullanılan di er otoların her türlü yedek parça, tamir,bakım ve onarım giderlerini kapsar. 11

12 h) Vasıta Giderleri Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sendikal amaçlı kullanılmak üzere kiralanan otolara ödenen giderler ile otopark, köprü geçi, otoyol geçi, taksi ücretleri ile benzeri giderleri kapsar. ı) Mahkeme,Arabulucu Giderleri ubelerce yürütülmekte olan toplu i sözle me görü melerinde çıkan uyu mazlıklar ile ilgili resmi arabuluculara ve özel hakemlere ödenen ücretler ile sendika tarafından açılan davalarla ilgili tüm mahkeme ve icra giderleri, vekalet ücretleri, posta vb. gibi tüm giderleri kapsar. i) Temsil Giderleri Ana Tüzükle ube ba kanlarına tanınan temsil harcamaları ve ubelere gelen üye konukların a ırlanması ile sosyal amaçlı giderlerini kapsar. Fatura kar ılı ı yapılan harcamalar ube Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına onay için sunulur. ube Yönetim Kurulu sarfı yerinde görmezse onaylanmayan harcamaları ube Ba kanı'ndan tahsil olunur. ubelere gelen misafirleri a ırlamak için alınan içecekler ile ilgili tüm giderler fatura kar ılı ı ayrıca sendikaca kar ılanır. ube Ba kanının sendikal ya amın gere i olan sosyal ve be eri ili kilerin kurulması ve devamlılı ı için yapılması zorunlu sosyal faaliyetlerden olan sendika ve üyeler arasındaki çalı ma hayatı ile ilgili ili kiler nedeniyle yapacakları sosyal ve sendikal amaçlı yiyecekiçecek, çiçek vb. tüm harcamalar 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere fatura kar ılı ı olmak üzere a a ıdaki ekilde belirlenmi tir. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.000,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.300,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.500,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.750,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı 3001 ve üzeri ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 2.000,00 TL. yi geçemez. Bu rakamlar 2016 ve sonraki yılları kapsamak üzere her yıl TEMMUZ ayında ücret artı oranında artırılır. Hesaplamalar sonucu olu an 5,00 TL. nin altındaki kesirler 5,00 TL. ye, 5,00 TL. nin üzerindeki kesirler 10,00 TL. ye tamamlanır. j) Noter Giderleri Tüm resmi i lemler için noterlere ödenen ücretler vb.giderleri kapsar. k) Oto Vergi,Sigorta,Harç Giderleri ube hizmetinde kullanılan kayıtlı otolar ile ilgili vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. l) Bina Vergi,Sigorta,Harç Giderleri ubelerin hizmet verdi i daireler ve e yaları ile ilgili tüm vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. m) ube Bakım-Onarım Giderleri ubelerin hizmet verdi i dairelerin bakım-onarım, boya-badana vb. gibi tüm masrafları ile ubelerde kullanılan mobilya ve demirba malzemenin tamir ve bakım giderleri ile ilgili yapılacak muhtelif masrafları kapsar. 12

13 n) ube Genel Kurul Giderleri Genel Kurul salon kirası, Genel Kurul çalı ma raporu ile ilgili kırtasiye-matbaa dahil tüm giderler, delege seçimleri dahil ube Genel Kurulu ile ilgili yapılan konaklama, yiyecekiçecek giderleri, posta-kargo-giderleri, ilan giderleri, delege ve di er görevlilerin akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri ve Genel Kurul hazırlıkları ile ilgili yapılan tüm masrafları kapsar. o) Müteferrik Giderler Bütçede açıkça belirtilen ube gider kalemleri dı ında kalan di er sendikal amaçlı giderleri kapsar. G) E T M G DERLER Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gere i gelirlerin %10'unun e itim fonuna ayrılması ve fonun amacına uygun olarak dönemi içerisinde kullanılması gerekmektedir. E itim giderleri, ba lı bulundu umuz uluslararası üst kurulu larımızla ortakla a yapılacak seminerlerde ve mahalli seminerlerde kursiyerler, e itim semineri veren hocalar, üyeler, görevli yönetici, personel ve Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen ya da davet edilen di er ki ilerin her türlü ula ım, konaklama, yiyecek ve içecek v.b. di er giderleri, e itim malzemeleri, seminer hocaları ders ücretleri, e itmen-yönetmen giderleri, salon ve kursiyer giderleri, aylık sendika dergi, di er yayın organı ve kitap giderleri, e itim otolarının oto yakıt-tamir,bakım onarım-yedek parça-sigorta-vergi benzeri giderleri, haftalık-aylık-yıllık abonelik giderleri, e itim tesisine ait elektrik-su-ısınma-haberle me,vergi-sigorta giderleri ile di er giderleri, miting ve eylemler v.b. toplantılar ile ilgili pankart- apka-önlük-bayrakbandana gibi her türlü giderler ile her türlü ula ım- konaklama-yiyecek ve içecek giderleri ve di er e itim giderleri ile e itim bürosu personeli ücret ve ücret benzeri tüm giderlerini kapsar. H) A DAT G DERLER VE GREV G DERLER a) Üst Kurul Aidat Giderleri Üst Kurul Aidatları, üyesi bulundu umuz TÜRK- Konfederasyonu ve uluslararası ili kilerde bulundu umuz UNI'ye ödenecek aidatlarımızı kapsar. b)grev Yardım Giderleri Sendikamıza ba lı i yerlerinde yapılan grevlerdeki yiyecek-içecek-çadır-battaniyegiyim-önlük-pankart-bildiri vb. gibi harcamalar ile grevdeki üyelerimize yapılan ayni ve nakdi yardımları kapsar. I) SAB T DE ER ALIMLARI a) Arsa Fonu Alınacak arsalar için fon ayrılmı tır. b) Bina Fonu Alınacak bina ve daireler için fon ayrılmı tır. c) Ta ıt Fonu Alınacak ta ıtlar için fon ayrılmı tır. d) Demirba Fonu Alınacak demirba lar için fon ayrılmı tır. 13

14 TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE FASIL VE MADDELER Ç N AYRILAN FONLAR GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK YÖNET M KURULU ÜCRET G DERLER YÖNET M KURULU KRAM YE G DERLER YÖNET M KURULU Z N ÜCRETLER YÖNET M KUR. ÜCRET VE BENZER G DERLER TOPLAMI YÖNET M-DENET M-D S PL N-BA KANLAR KURULU 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK YÖNET M KURULU GÖREVLE LG L G DERLER BA KANLAR KURULU G DERLER DENET M KURULU OTURUM G DERLER D S PL N KURULU OTURUM G DERLER YURTDI I SEYAHAT YOLLUK G DERLER YÖNET M KURULU OTURUM ÜCRETLER YÖNET M KURULU H ZMET ÖDENEKLER OTURUM-ÖDENEKVE D ER G DERLER TOPLAMI

15 PROFESYONEL UBE YÖNET C LER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK UBE YÖNET C ÜCRET G DERLER UBE YÖNET C KRAM YE G DERLER UBE YÖNET C Z N ÜCRETLER UBE YÖN.ÜCRET VE BENZER G DERLER TOPLAMI UBE YÖN.OTURUM-YOLLUK-ÖDENEK VB.G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK UBE YÖNET C LER GÖREVLE LG L G DERLER UBE YÖNET M KURULU OTURUM-YOLLUK G D UBE DENET M KURULU OTURUM-YOLLUK G D UBE D S PL N KURULU OTURUM-YOLLUK G D UBE YÖNET C LER H ZMET ÖDENEKLER UBE YÖN. ÖDENEK-YOLLUK VE D ER G D.TOPLAMI

16 GENEL MERKEZ PERSONEL 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK GENEL MERKEZ PERSONEL ÜCRET G DERLER GENEL MERKEZ PERSONEL KRAM YE G DERLER GENEL MERKEZ PERS.ÜCRET VE BENZER G D.TOPLAMI GENEL MERKEZ PERSONEL SOSYAL YARDIMLARI GENEL MERKEZ PERSONEL GÖREVLE LG L G DERLER GENEL MERKEZ PERS.KIDEM- HBAR TAZM NATLARI AYLIK YEMEK G DERLER GEN.MRK.PERS.TAZM NAT-SOSYAL YRD. VB.TOPLAMI UBE PERSONEL 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK UBE PERSONEL ÜCRET G DERLER UBE PERSONEL KRAM YE G DERLER UBE PERSONEL ÜCRET VE BENZER G DERLER TOPLAMI UBE PERSONEL SOSYAL YARDIMLARI UBE PERSONEL GÖREVLE LG L G DERLER UBE PERS.KIDEM- HBAR TAZM NATLARI UBE PERS.TAZM NAT -SOSYAL YRD. VB.TOPLAMI

17 GENEL MERKEZ DAR G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER GAZETE-DERG - LAN G DERLER MATBAA G DERLER OTO BAKIM G DERLER OTO YAKIT G DERLER DEPO G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER NOTER G DERLER SOSYAL AMAÇLI HARCAMALAR DEM RBA MALZEME BAKIM-ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER ÖRGÜTLENME G DERLER RT BAT BÜROSU G DERLER MÜTEFERR K G DERLER M SAF RHANE G DERLER TOPLU SÖZLE ME G DERLER DI DENET M G DERLER OTO VERG S GORTA HARÇ G DERLER B NA VERG S GORTA HARÇ G DERLER GENEL MERKEZ DAR G DERLER TOPLAMI

18 UBE DAR G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER UBE DAR G DERLER TOPLAMI

19 A DAT G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK TÜRK- A DAT G DERLER UNI A DAT G DERLER A DAT G DERLER TOPLAMI E T M G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK E TMEN-YÖNETMEN G DERLER KURS YER A E VE BENZER G DERLER DERG -K TAP VE D ER YAYIN G D E T M SEM NER G DERLER E T M BÜROSU PERSONEL ÜCRET G D ABONE G DERLER SADIK ÖZBEN E T M TES S G DERLER D ER E T M G DERLER E T M OTOSU G DERLER E T M G DERLER TOPLAMI GREV G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK GREV G DERLER SAB T DE ER ALIMLARI 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK ARSA-B NA-TA IT-DEM RBA ALIMLARI

20 TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE GEL R RAKAMLARI GEL RLER M Z 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK A DAT GEL RLER BANKA FA Z-REPO VB. GEL RLER D ER GEL RLER GEL RLER TOPLAMI

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ : /../2008 KARAR NO :.... TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS.2014-31.AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER A-) ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ: 960.904,03.TL Oda genel giderlerini aşağıda dökümü

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR 14 MALİ RAPORLAR 14. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2014-2016 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2014 yılında yapılan Baro Organları seçiminde 2 yıl süre ile Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI 22 ARALIK 2016 1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-1: (1)Bu yönergenin amacı; giderleri Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr ASGARİ ÜCRET TUTARI 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT) 01.07.2014/31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL 01.01.2014/30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL ÇIRAK VE STAJERLERİN ASGARİ ÜCRET TUTARI

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası nın Merkez, Şube ve il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

1. BÖLÜM SİSTEME GİRİŞ VE AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI

1. BÖLÜM SİSTEME GİRİŞ VE AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI 1. BÖLÜM SİSTEME GİRİŞ VE AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI http://tefbis.meb.gov.tr Üye Girişi Yapmak! Giriş Ekranı 1.ADIM KULLANICI TANIMLAMA Ayarlar Menüsü Kullanıcı Tanımlama Kullanıcı Ekle butonuna tıklanır.

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı