Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe"

Transkript

1 Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe

2 TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE BÜTÇE TAHM NLER Sendikalar ve Toplu Sözle mesi Kanunu na istinaden T.C. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı tarafından yayımlanan yönetmelikte hesap dönemi olarak öngörülen takvim yılı esaslarına göre, devresine ait bütçe düzenlenmi tir. Bütçenin düzenlenmesinde gelir kalemlerinde mevcut üye sayımızdan yola çıkılarak, aidatlarımızda meydana gelecek artı lar dikkate alınmı, gider kalemlerimizde ise ücretlerde meydana gelecek artı lar ile idari ve di er giderlerimizde meydana gelecek fiyat artı ları da dikkate alınarak, yeterli ve denk bir bütçe hazırlanmasına çalı ılmı tır. Bu bütçeyi Tez-Koop- Sendikası Genel Yönetim Kurulu uygular. Bütçe fasıl ve maddeleri ile yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapmaya Tez-Koop- Sendikası Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 1-GEL RLER M Z Gelir tahminlerimizde, gelirlerin esasını te kil eden üye aidat gelirleri ile bankalarda bulunan mevduat hesaplarımıza uygulanacak faizler, repo ve di er yatırım gelirleri, kira gelirleri, geçici i göremezlik ödenekleri iadeleri, dava masraf iadeleri, sosyal faaliyet gelirleri, e itim gelirleri, bina satı gelirleri, ta ıt satı gelirleri, sabit kıymet satı gelirleri ile di er kaynaklardan elde edilecek di er gelirler dikkate alınarak gelir bütçesi düzenlenmi tir. 2-G DERLER M Z Yıllar itibarı ile gider kalemleri için ayrılan fonlar ekli tablolarda mevcuttur tarihine kadar yapılan ödemelerde herhangi bir artı yapılmaz ve bu tarihe kadar uygulanmakta olan mevcut tutarlar üzerinden ödeme yapılır. ÜCRET G DERLER Profesyonel kadroda görev yapan Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ile profesyonel kadrolarda görev yapan ube Yöneticilerinin, Genel Merkez ve ubelerimizde görevli personelin ücret, ikramiye, izin ücreti ile sosyal yardımları ücret giderleri faslında toplanmı tır. 2

3 A) AYLIK ÜCRETLER a) Profesyonel Yönetici Ücretleri A a ıda gruplandırılan sendikamızın profesyonel kadrolarında görev yapan yöneticilerin tarihinde almakta oldukları aylık net ücretlerine yıllık enflasyon oranını a mamak ve sendikanın ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen oranda artı yapılarak, müktesep hak sayılmamak kaydıyla tarihinden geçerli olmak üzere aylık net ücretler belirlenir. 1. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 2. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 3. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 4. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 5. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 3001 üzeri olan ube ba kanlarına aylık net ücret ödenen gruptur. 6. Grup : Genel Ba kan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel E itim Sekreteri ne aylık net ücret ödenen gruptur. 7. Grup : ubelerde 2.Profesyonel kadro ile görev yapan yöneticilere, 3.Profesyonel kadro ile görev yapan yöneticilere aylık net ücret ödenen gruptur. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. ubenin aidat ödeyen üye sayısı, ücret alınan gruptaki sayının altına dü mesi ya da üzerine çıkması halinde, Genel Yönetim Kurulu nca en geç altı ay içerisinde hak etti i grubun ücretine çekilir. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak ücret zamları ve düzenlemeleri, yıllık enflasyon oranını a mamak ve sendikanın ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen artı oranında belirlenir. Profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin ücret ve benzeri ödemelerinin SGK i çi ve i veren payları ile her türlü vergileri vb. sendikaca kar ılanır. Yeni seçilecek ube yöneticileri emsali kar ılı ındaki ücretle göreve ba lar. Aidat ödeyen üye sayısının 3500'ün altına dü mesi durumunda 3.Profesyonel yöneticinin ücreti %25 oranında, 1750'nin altına dü mesi durumunda 2.Profesyonel yöneticinin ücreti %25 oranında azaltılır. Ancak 3.Profesyonel kadro için; Aidat ödeyen üye sayısı 3000'in altına dü mesi halinde, üye sayısının dü tü ü tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aidat ödeyen üye sayısı 3000'i a amaz ise bu kadro Genel Yönetim Kurulu kararıyla geri alınır. 2.Profesyonel kadro için; Aidat ödeyen üye sayısı 1500'ün altına dü mesi halinde, üye sayısının dü tü ü tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aidat ödeyen üye sayısı 1500'ü a amaz ise bu kadro Genel Yönetim Kurulu kararıyla geri alınır. Bölge Temsilcilikleri açılması durumunda, Bölge Temsilcisine verilecek aylık NET ücret, 3.Profesyonel kadroda görev yapan yöneticinin aylık NET ücretinden fazla olmamak kaydıyla, Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir. 3

4 b) Personel Ücretleri Sendikada çalı an personelin hakları Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 1 Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak ücret zamları ve düzenlemeleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. Yasalarla çalı anlar lehine do acak farklar brüt ücrette de i iklik yapılmadan aynen uygulanır. B) YOLLUKLAR (GÜNDEL KLER) VE OTURUM ÜCRETLER Sendika Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelere ve amatör ube Yönetim Kurulu'nun, ube Denetim Kurulu nun ve ube Disiplin Kurulu nun toplantılarına katılmak üzere il dı ından gelen üyelerine ödenecek yolluk (gündelik) esasları ve miktarları ile Genel Merkez unvansız Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Denetim Kurulu Üyeleri ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri oturum ücretleri ile amatör ube Yönetim Kurulu Üyeleri, ube Denetim Kurulu Üyeleri ve ube Disiplin Kurulu Üyelerine herbir ola an oturum için verilecek oturum ücretlerinin esasları ve miktarları a a ıda belirlenmi tir. Ayrıca ula ım giderleri fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ında sendikaca kar ılanır. a) Yurtiçi Yollukları (Gündelikler) Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelere tarihinden sonra verilecek 1 günlük yolluk (gündelik) tutarı, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelikleri gösterir H- Cetveli'ndeki en yüksek Devlet Memuru gündeli i kadar net olarak ödenir. l dı ına geçici görevli giden profesyonel kadroda görev yapan sendika yöneticilerine, sendika personeline ve di er görevlilere yolluk (gündelik) ödenmez. Ancak görev gere i yapılan seyahat ile ilgili ula ım, konaklama, yemek v.b. giderleri sendika unvanına alınacak fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ı ilgiliye ödenir. ube Yönetim Kurulu'nun, ube Denetim Kurulu nun ve ube Disiplin Kurulu nun toplantılarına katılmak üzere il dı ından gelen amatör üyelerine, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelikleri gösterir H-Cetveli'ndeki en yüksek Devlet Memuru gündeli inin net tutarının 1/2'si oranında yolluk (gündelik) ödemesi yapılır. b) Konaklama Ücreti Sendikaca geçiçi görevle yurtiçi seyahatlerde görevlendirilen yöneticiler ile personel ve di er görevlilere, konaklama ve kahvaltı ücreti ibraz edecekleri konaklama faturası kar ılı ı ödenir. u kadar ki, ödenecek konaklama ücretinin bir günlü ü en fazla 4 yıldızlı otel ücretiyle sınırlıdır. 4 yıldızlı otelde konaklama fiyatını a mamak kaydıyla konaklama yapılabilir. c) Yurtdı ı Yolluklar (Gündelikler) Yurtdı ına görevli olarak giden sendika yöneticisi ile yönetici olmayan di er görevlilere, konaklama ve her türlü ula ım giderleri hariç hergün için 100 Euro kar ılı ı TL. yurtdı ı yolluk(gündelik) olarak ödenir. Yurtdı ı çıkı harcı, pasaport masrafı ve harcı, yurtdı ına çıkı ile ilgili yasa gere i alınan tüm vergi ve harçlar, yurtdı ı seyahat ile ilgili sigorta poliçesi, konaklama ve her türlü ula ım giderleri belge kar ılı ı sendikaca kar ılanır. 4

5 d) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri d-1) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, amatör olarak görev yapan Genel Merkez unvansız Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katılmaları halinde her oturum için 650,00 TL. net oturum ücreti ödenir. Bu net oturum ücreti tutarına sonraki yıllarda artı yapılmaz. Yukarıda bahsi geçen oturum ücreti profesyonel kadroda görev yapan sendika yöneticilerine ödenmez. Ay içerisinde birden fazla toplantı yapılsa da, oturum ücreti ayda bir kereden fazla ödenmez. d-2) Genel Denetim Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerine toplantılara katılmaları halinde, tüzük gere i yapılan ve denetlenen 4 aylık süreyi kapsayan dönem ile ilgili her bir ola an denetim kurulu toplantıları kar ılı ı, oturum yapılan gün sayısına bakılmaksızın oturum yapılan tarihte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarı ki i ba ı net oturum ücreti olarak ödenir. Genel Denetim Kurulunun ola anüstü toplantılarında ise yine oturum yapılan gün sayısına bakılmaksızın yukarıda bahsedilen ücretin yarısı net oturum ücreti olarak ödenir. d-3) Genel Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Disiplin Kurulu üyelerine toplantılara katılmaları halinde, yapılan her disiplin kurulu toplantıları ile ilgili oturum yapılan gün sayısına bakılmaksızın oturum yapılan tarihte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarı ki i ba ı net oturum ücreti olarak ödenir. e) ube Yönetim Kurulu, ube Denetim Kurulu ve ube Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri Amatör ube Yönetim Kurulu üyeleri ile ube Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerine toplantılara katılmaları halinde, 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllar itibarı ile a a ıda belirlenen rakamlar net oturum ücreti olarak ödenir arası 200,00 TL. Net olarak ödenir arası 250,00 TL. Net olarak ödenir arası 300,00 TL. Net olarak ödenir ve sonrası 350,00 TL. Net olarak ödenir. Ancak bu ücretler ola an toplantılar için geçerli olup, ola anüstü toplantılarda herhangi bir oturum ücreti ödenmez. f) Profesyonel Yönetici zin Ücretleri Sendika organlarında görevli profesyonel yöneticiler en az bir yıl çalı mı olmak kaydıyla 30 gün yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler. Profesyonel yöneticiler, yıllık ücretli iznini hak ettikleri tarihi takip eden yıl içinde kullanmak, Genel Yönetim Kurulu da kullandırtmak zorundadır. Yıllık ücretli izni haketti i tarihten itibaren 1 yıl geçmesine ra men kullanmayan veya kullanamayan profesyonel yöneticilerin izinleri, bir sonraki yıla devretmez. 5

6 Sendika ve sendika ubesi Yönetim Kurulu Ba kan ve üyeliklerinde profesyonel olarak görev alanların yeniden seçilmemeleri veya ölüm, maluliyet gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya ba ka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde ve artıyla hakedip kullanamadı ı 30 günden fazla olsa dahi bu izinleri kar ılı ında ayrıldı ı tarihteki 30 günlük net ücreti, talepleri halinde izin ücreti olarak kendisine ya da varislerine ödenir. g) Ba kanlar Kurulu Giderleri Ba kanlar Kurulu toplantılarına katılan yönetici ve personel ile Genel Yönetim Kurulu tarafından davet edilen di er ki ilerin geli dönü leri ile ilgili yapılan uçak dahil her türlü ula ım, akaryakıt, konaklama giderleri ile toplantı ile ilgili yapılan yiyecek-içecek ve benzeri tüm giderleri kapsar. h) Görevle lgili Giderler Genel Merkez yöneticileri tarafından ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde ube yöneticileri ve di er görevliler tarafından gerek sendikada gerekse sendika dı ında yapılan toplantılar, sendikal çalı malar v.b. ile ilgili yönetici, personel, temsilci ve üyeler ile Genel Yönetim Kurulu tarafından görev verilen ya da davet edilen di er ki ilerin konaklama, akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri tüm giderleri kapsar. C) SOSYAL YARDIMLAR a) kramiye Profesyonel yöneticilerin ikramiyeleri bütçede belirtilen aylık NET ücretleri, personel ikramiyeleri aylık BRÜT ücretleri esas alınarak, her yıl toplam 120 günlük ücreti tutarında ikramiye verilir. kramiyeler; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 30 ar günlük ücretleri tutarında olmak üzere 4 e it taksitte ödenir. b) Çocuk Yardımı Profesyonel kadrolarda görevli yönetici ve personele Devlet Memurları Kanunu'nda uygulanan esaslar ve miktarlar dahilinde her ay çocuk yardımı ödenir. c) Yemek Yardımı Sendika Genel Merkezinde çıkartılmakta olan yemekten yararlanan yönetici ve personelin yemek giderleri sendikaca kar ılanır. ubelerde görev yapan profesyonel yönetici ve personelin tarihinde almakta oldukları aylık NET Yemek Yardımı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle birlikte NET olarak ödenir. Ramazan ayında oruç tutan ve bu sebeple Genel Merkezde çıkan yeme i yemeyenlere, heyet raporu ile belgelemek kaydıyla Genel Merkezde günlük çıkan yeme i yiyemeyenlere, ubelere ödenen yemek yardımı tutarında ödeme yapılır. Yıllık ücretli izin dönemleri için bu ödeme yapılmaz. Uygulamanın eklini Genel Yönetim Kurulu belirler. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 6

7 d) Yakacak Yardımı Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personelin tarihinde almakta oldukları aylık NET Yakacak Yardımı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle birlikte NET olarak ödenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. e) Yol Yardımı Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personelin tarihinde almakta oldukları aylık NET Yol Yardımı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle birlikte NET olarak ödenir. Sendikal hizmette kullanılmak üzere kendisine araç tahsis edilenlere bu ödeme yapılmaz. Yıllık ücretli izin dönemleri için bu ödeme yapılmaz. Uygulamanın eklini Genel Yönetim Kurulu belirler. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. f) Sorumluluk Tazminatı Sendika Genel Merkezinde görev yapan T S Daire Ba kanı, Muhasebe Müdürü, Örgütlenme Müdürü ile Örgütlenme Daire Ba kanına ödenen sorumluluk tazminatının tarihindeki tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu tazminat her ay ücretle birlikte ödenir. stirahat, rapor, ücretsiz izin ve yıllık ücretli izin dönemlerinde bu ödeme yapılmaz. Yapılacak artı miktar ve zamanını Genel Yönetim Kurulu belirler. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. g) Bayram Harçlı ı Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personelin tarihinde almakta oldukları NET Bayram Harçlı ı tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bayram Harçlı ı eker ve Kurban bayramlarından bir hafta önce NET olarak ödenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. h) Giyim Bedeli Sendika Genel Merkez ve ubelerinde çalı an personele, 2014 yılında belirlenen yıllık NET Giyim Bedeli tutarına tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek NET olarak ödenir. Hesaplamalar sonucu olu an 1 Kuru un üzerindeki kesirler 1,00 TL. ye tamamlanır. 7

8 Giyim bedelleri yılda bir kez, her yılın A ustos ayının ilk haftasında NET olarak ödenir. Yine Genel Merkezde fiilen çalı an oför, kaloriferci, temizlikçi, a çı ve çay hizmetlerinde çalı anlara gerekli i kıyafetleri sendikaca alınır. 1 Temmuz Temmuz Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere yapılacak artı, Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ı) Evlenme Yardımı Evlenen sendika personeline, evlenme cüzdanını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, evlendikleri tarihteki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarı NET olarak ödenir. i) Do um Yardımı Kadın personelin kendisinin, erkek personelin de e inin do um yapması halinde, do um raporunu 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, do um tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının yarısı NET olarak ödenir. j) Cenaze Yardımı Personelin ana ve babasının birinin ölümü halinde veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarı NET olarak, e ve çocuklarının birinin ölümü halinde veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının 2 katı NET olarak ödenir. Personelin kendisinin ölümü halinde, yasal mirasçılarına veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının 3 katı NET olarak ödenir. k) Kaza ve Ölüm Yardımı Anatüzü ün "Görevlilerin Ücreti ve Sosyal Hakları" maddesinin ilgili bendi gere i Sendika yöneticileri ile sendikada görevlendirilen di er üyeler veya çalı anların sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında i kazası geçirerek görev yapamayacak ekilde malül kalması veya ölmesi halinde aylık brüt ücretinin 20 katı tutarında tazminat ödenir. Ölüm halinde bu tazminat yasal mirasçılarına ödenir. D) KIDEM- HBAR TAZM NATI VE H ZMET ÖDENE Sendika ve sendika ubelerinde görev yapan profesyonel yöneticilerin, yeniden seçilmeleri, yeniden seçilmemeleri, seçime girmemeleri, emeklilik, malüliyet veya kendi istekleri ile ya da ba ka nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya görevden alınmaları halinde Ana Tüzük ve yönetmelik hükümleri gere ince Hizmet Ödene i ödenir. Ayrıca Sendika Genel Merkez ve ubelerinde görevli personele de Tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca Kıdem ve hbar Tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı hususunda 4857 sayılı Yasanın geçici 6. maddesi hükümleri uygulanır. Ancak,kıdem tazminatına esas gün sayısı 45 gündür. 8

9 E) GENEL MERKEZ DAR G DERLER a) Bina Giderleri Genel Merkez binasının yakıt, elektrik, su, do algaz, ısınma, temizlik, bakım-onarım vb. giderlerini kapsar. b) Haberle me Giderleri Her türlü haberle meyi sa layan telefon, faks, telgraf, internet, SMS, posta, kargo ve benzeri gönderiler ile havale masraflarını kapsar. c) Kırtasiye Giderleri Genel Merkezde kullanılan her türlü kırtasiye malzemeleri giderlerini kapsar. d) Matbaa Giderleri Ka ıt, zarf, üye fi i, bayram kartı, sendika yayın organı, bildiri, bülten ve sendikal amaç gere i matbaada yapılması gereken malzemeler ile ilgili her türlü giderleri kapsar. e) Gazete,Dergi, lan Giderleri Genel Merkeze alınan günlük-haftalık-aylık gazeteler, yayınlanan dergiler ile verilen ilan giderlerini kapsar. f) Oto Yakıt Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için gerek Sendika Genel Merkezinde kayıtlı sendika otolarına, gerek sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararı ile kiralanan otolara, gerekse otolarını sendikal hizmetlerde kullanan Genel Yönetim Kurulu üyelerinin otolarına alınan yakıt kar ılı ı kendilerine veya oto yakıtı(benzin-motorin-lpg vb.) veren kurulu lara fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ı yapılan ödemelerden olu an oto yakıt giderlerini kapsar. g) Oto Bakım Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için Sendika Genel Merkezinde kullanılan otolarının, gerek sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararı ile kiralanan otoların, gerekse otolarını sendikal hizmetlerde kullanan Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile di er görevlilerin otolarının her türlü yedek parça, tamir, bakım ve onarım giderlerini kapsar. h) Vasıta Giderleri Görevlilerin piyasadan kiraladıkları otolar için yapılan ödemeler ile taksi, dolmu, otobüs ve benzeri ta ıma araçlarına yapılan ödemeler ve araçların otopark-otoyol ve köprü geçi ve benzeri giderlerini kapsar. ı) Mahkeme,Arabulucu Giderleri Çe itli nedenlerle sendika tarafından açılan davalarla ilgili mahkemelere ödenen bilirki i ücreti,mahkeme-icra masrafları ve bu amaçla yapılan yol-konaklama-posta benzeri giderler ve avukatlara ödenen vekalet ücreti ile toplu i sözle me görü melerinde çıkan uyu mazlıklar nedeniyle resmi arabuluculara ve özel hakemlere ödenen ücretler ile ilgili giderlerden olu ur. i) Temsil Giderleri Sendikal ya amın gere i olan sosyal ve be eri ili kilerin kurulması ve devamlılı ı için yapılması zorunlu sosyal faaliyetlerden olan sendika ve üyeler arasındaki çalı ma hayatı ile ilgili ili kiler nedeniyle yapılan sendikal amaçlı yiyecek-içecek, çiçek vb. tüm giderler, Genel Merkeze gelen misafirleri a ırlamak için alınan so uk-sıcak içecekler ile ilgili tüm giderler ile tüm a ırlama-ikram giderini kapsar. 9

10 Ayrıca, Genel Ba kan ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin, sosyal ili kileri gere i yaptıkları temsil giderlerini kapsar. Genel Ba kan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin sendikal amaçla yapaca ı giderler, 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, fatura kar ılı ı aylık KDV dahil 2.250,00 TL. yi geçemez. Bu rakamlar, 2016 ve sonraki yılları kapsamak üzere her yıl TEMMUZ ayında ücret artı oranında artırılır. Hesaplamalar sonucu olu an 5,00 TL. nin altındaki kesirler 5,00 TL. ye, 5,00 TL. nin üzerindeki kesirler 10,00 TL. ye tamamlanır. Yapılan bu giderlerin Genel Yönetim Kurulu nca uygun görülmemesi halinde ilgiliden tahsil edilir. j) Sosyal Amaçlı Harcamalar Sendikal ve sosyal ili kileri geli tirmek, desteklemek amacıyla, üyelerimizin aralarındaki dayanı mayı arttırmak amacıyla yapılan her türlü giderler, kültür-sanat ve spor etkinlikleri ile benzeri organizasyon giderleri, Genel Yönetim Kurulu kararına istinaden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1 Mayıs çi Bayramı, yılba larında, sendikanın kurulu yıldönümü v.b., Genel Merkez Genel Kurulu katılımcılarına, üye, yönetici, personel, konuk ve di er ki ilere Genel Yönetim Kurulu tarafından günün anlam ve önemine uygun olarak verilmesi kararla tırılan anı niteli indeki e ya veya nesneler v.b. ile ilgili yapılacak giderler, üst kurulu umuza ba lı di er sendikaların grevdeki i çilerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile deprem-sel-yangın gibi do al afetlerde maddi zarara u rayan üyelerimize yapılan ayni ve nakdi yardımlar gibi harcamalardan olu ur. Bu harcamalar nakit gelirin yüzde be inin a mamak kaydıyla yapılır. k) Noter Giderleri Tüm resmi i lemler için noterlere ödenen ücretlerden olu ur. l) Oto Vergi,Sigorta,Harç Giderleri Genel Merkezde kayıtlı otolar ile ilgili vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. m) Bina Vergi,Sigorta,Harç Giderleri Genel Merkez bina ve e yaları ile ilgili tüm vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. n) Demirba Malzeme Bakım-Onarım Giderleri Genel Merkez bürolarında kullanılan demirba malzemeler, mobilyalar ve makinaların tamir ve bakım giderleri ile yapılacak muhtelif masrafları kapsar. o) Genel Kurul Giderleri Genel Kurul salon kirası, Genel Kurul çalı ma raporu-bütçe ve di er raporlar ile ilgili kırtasiye-matbaa dahil tüm giderler, delegelere ödenen yolluk ve benzerleri, yiyecek-içecek ve konaklama giderleri, posta-kargo giderleri, ilan giderleri, delege ve di er görevlilerin tüm ula ım giderleri ile katılımcı, görevli, üye, yönetici, personel, konuk ve di er ki ilere Genel Yönetim Kurulu tarafından verilmesi kararla tırılan anı niteli inde çanta-kalem-defter v.b. giderler ile Genel Kurulla ilgili yapılan tüm masrafları kapsar. ö) Örgütlenme Giderleri Sendikamızın üye sayısını artırmak ve üyelerimize daha verimli hizmet yapabilmek amacıyla ve Genel Yönetim Kurulu kararı ile mevcut ve yeni açılan i yerlerimizdeki örgütlenme çalı maları sırasında yapılan konaklama, akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri giderleri kapsar. p) Toplu Sözle mesi Giderleri Sendikamızın Toplu Sözle mesi çalı maları sırasında yapılan seyahat ile ilgili akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri, konaklama, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri giderleri kapsar. 10

11 r) Misafirhane Giderleri Sendikamız misafirhanelerine ili kin kira, su, elektrik, do algaz, ısınma, telefon, faks, internet, temizlik, bakım-onarım, sigorta, vergi, aidat gibi yapılan tüm giderleri kapsar. s) rtibat Bürosu Giderleri Sendikamız irtibat bürolarına ve temsilciliklerine ili kin kira, su, elektrik, do algaz, ısınma, telefon, faks, internet, temizlik, bakım-onarım, sigorta, vergi, aidat gibi yapılan tüm giderleri kapsar. ) Dı Denetim Giderleri Sendikanın gelir ve giderlerine ili kin mali denetimini yapan yeminli mali mü avirlerin yapacakları i ve i lemler ile ilgili Serbest Meslek Makbuzu ya da fatura kar ılı ında ödenecek ücret ve benzeri giderlerden olu ur. t) Müteferrik Giderler Bütçede açıkça belirtilen gider kalemleri dı ında kalan di er sendikal amaçlı giderler ile beyanname ve bildirgelerdeki Damga Vergileri ve benzeri giderlerden olu ur. F) UBE DAR G DERLER a) Bina Giderleri Kiralık binalarda hizmet veren ubelerin kira giderleri ile tüm ubelerin elektrik, su, do algaz, ısınma, aidat, temizlik gibi giderlerini kapsamaktadır. b) Haberle me Giderleri ubelerin her türlü haberle meyi sa layan telefon, faks, internet, telgraf, SMS, posta, kargo ve benzeri gönderiler ile havale masraflarını kapsar. c) Kırtasiye Giderleri ubelerin her türlü kırtasiye malzeme giderlerini kapsar. d) Matbaa Giderleri Sendikal amaç gere i ubeler ile ilgili matbaada yapılması gereken malzemelerin basımındaki her türlü giderleri kapsar. e) Gazete Dergi-Abone- lan Giderleri ubelere alınan günlük-haftalık-aylık gazeteler ile yayınlanan dergi giderleri ile çe itli nedenlerle gazetelere verilen ilanlar, çe itli yayınlar için ödenen abone ücretleri vb.giderleri kapsar. f) Oto Yakıt Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için ube hizmetinde kullanılan sendika otolarına, sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu Kararı ile kiralanan ya da sendikal amaçlı kullanılan di er otolara alınan yakıt kar ılı ı ube ba kanına veya oto yakıtı(benzin-motorin-lpg vb.) veren kurulu lara fatura ya da fatura yerine geçen belge kar ılı ı yapılan ödemelerden olu an oto yakıt giderlerini kapsar. g) Oto Bakım Giderleri Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için ube hizmetinde kullanılan sendika otolarının, Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sendikal amaçlı kullanılmak üzere kiralanan ya da sendikal amaçlı kullanılan di er otoların her türlü yedek parça, tamir,bakım ve onarım giderlerini kapsar. 11

12 h) Vasıta Giderleri Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sendikal amaçlı kullanılmak üzere kiralanan otolara ödenen giderler ile otopark, köprü geçi, otoyol geçi, taksi ücretleri ile benzeri giderleri kapsar. ı) Mahkeme,Arabulucu Giderleri ubelerce yürütülmekte olan toplu i sözle me görü melerinde çıkan uyu mazlıklar ile ilgili resmi arabuluculara ve özel hakemlere ödenen ücretler ile sendika tarafından açılan davalarla ilgili tüm mahkeme ve icra giderleri, vekalet ücretleri, posta vb. gibi tüm giderleri kapsar. i) Temsil Giderleri Ana Tüzükle ube ba kanlarına tanınan temsil harcamaları ve ubelere gelen üye konukların a ırlanması ile sosyal amaçlı giderlerini kapsar. Fatura kar ılı ı yapılan harcamalar ube Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına onay için sunulur. ube Yönetim Kurulu sarfı yerinde görmezse onaylanmayan harcamaları ube Ba kanı'ndan tahsil olunur. ubelere gelen misafirleri a ırlamak için alınan içecekler ile ilgili tüm giderler fatura kar ılı ı ayrıca sendikaca kar ılanır. ube Ba kanının sendikal ya amın gere i olan sosyal ve be eri ili kilerin kurulması ve devamlılı ı için yapılması zorunlu sosyal faaliyetlerden olan sendika ve üyeler arasındaki çalı ma hayatı ile ilgili ili kiler nedeniyle yapacakları sosyal ve sendikal amaçlı yiyecekiçecek, çiçek vb. tüm harcamalar 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere fatura kar ılı ı olmak üzere a a ıdaki ekilde belirlenmi tir. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.000,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.300,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.500,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı arası olan ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.750,00 TL. yi geçemez. Aidat ödeyen üye sayısı 3001 ve üzeri ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 2.000,00 TL. yi geçemez. Bu rakamlar 2016 ve sonraki yılları kapsamak üzere her yıl TEMMUZ ayında ücret artı oranında artırılır. Hesaplamalar sonucu olu an 5,00 TL. nin altındaki kesirler 5,00 TL. ye, 5,00 TL. nin üzerindeki kesirler 10,00 TL. ye tamamlanır. j) Noter Giderleri Tüm resmi i lemler için noterlere ödenen ücretler vb.giderleri kapsar. k) Oto Vergi,Sigorta,Harç Giderleri ube hizmetinde kullanılan kayıtlı otolar ile ilgili vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. l) Bina Vergi,Sigorta,Harç Giderleri ubelerin hizmet verdi i daireler ve e yaları ile ilgili tüm vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar. m) ube Bakım-Onarım Giderleri ubelerin hizmet verdi i dairelerin bakım-onarım, boya-badana vb. gibi tüm masrafları ile ubelerde kullanılan mobilya ve demirba malzemenin tamir ve bakım giderleri ile ilgili yapılacak muhtelif masrafları kapsar. 12

13 n) ube Genel Kurul Giderleri Genel Kurul salon kirası, Genel Kurul çalı ma raporu ile ilgili kırtasiye-matbaa dahil tüm giderler, delege seçimleri dahil ube Genel Kurulu ile ilgili yapılan konaklama, yiyecekiçecek giderleri, posta-kargo-giderleri, ilan giderleri, delege ve di er görevlilerin akaryakıt dahil tüm ula ım giderleri ve Genel Kurul hazırlıkları ile ilgili yapılan tüm masrafları kapsar. o) Müteferrik Giderler Bütçede açıkça belirtilen ube gider kalemleri dı ında kalan di er sendikal amaçlı giderleri kapsar. G) E T M G DERLER Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gere i gelirlerin %10'unun e itim fonuna ayrılması ve fonun amacına uygun olarak dönemi içerisinde kullanılması gerekmektedir. E itim giderleri, ba lı bulundu umuz uluslararası üst kurulu larımızla ortakla a yapılacak seminerlerde ve mahalli seminerlerde kursiyerler, e itim semineri veren hocalar, üyeler, görevli yönetici, personel ve Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen ya da davet edilen di er ki ilerin her türlü ula ım, konaklama, yiyecek ve içecek v.b. di er giderleri, e itim malzemeleri, seminer hocaları ders ücretleri, e itmen-yönetmen giderleri, salon ve kursiyer giderleri, aylık sendika dergi, di er yayın organı ve kitap giderleri, e itim otolarının oto yakıt-tamir,bakım onarım-yedek parça-sigorta-vergi benzeri giderleri, haftalık-aylık-yıllık abonelik giderleri, e itim tesisine ait elektrik-su-ısınma-haberle me,vergi-sigorta giderleri ile di er giderleri, miting ve eylemler v.b. toplantılar ile ilgili pankart- apka-önlük-bayrakbandana gibi her türlü giderler ile her türlü ula ım- konaklama-yiyecek ve içecek giderleri ve di er e itim giderleri ile e itim bürosu personeli ücret ve ücret benzeri tüm giderlerini kapsar. H) A DAT G DERLER VE GREV G DERLER a) Üst Kurul Aidat Giderleri Üst Kurul Aidatları, üyesi bulundu umuz TÜRK- Konfederasyonu ve uluslararası ili kilerde bulundu umuz UNI'ye ödenecek aidatlarımızı kapsar. b)grev Yardım Giderleri Sendikamıza ba lı i yerlerinde yapılan grevlerdeki yiyecek-içecek-çadır-battaniyegiyim-önlük-pankart-bildiri vb. gibi harcamalar ile grevdeki üyelerimize yapılan ayni ve nakdi yardımları kapsar. I) SAB T DE ER ALIMLARI a) Arsa Fonu Alınacak arsalar için fon ayrılmı tır. b) Bina Fonu Alınacak bina ve daireler için fon ayrılmı tır. c) Ta ıt Fonu Alınacak ta ıtlar için fon ayrılmı tır. d) Demirba Fonu Alınacak demirba lar için fon ayrılmı tır. 13

14 TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE FASIL VE MADDELER Ç N AYRILAN FONLAR GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK YÖNET M KURULU ÜCRET G DERLER YÖNET M KURULU KRAM YE G DERLER YÖNET M KURULU Z N ÜCRETLER YÖNET M KUR. ÜCRET VE BENZER G DERLER TOPLAMI YÖNET M-DENET M-D S PL N-BA KANLAR KURULU 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK YÖNET M KURULU GÖREVLE LG L G DERLER BA KANLAR KURULU G DERLER DENET M KURULU OTURUM G DERLER D S PL N KURULU OTURUM G DERLER YURTDI I SEYAHAT YOLLUK G DERLER YÖNET M KURULU OTURUM ÜCRETLER YÖNET M KURULU H ZMET ÖDENEKLER OTURUM-ÖDENEKVE D ER G DERLER TOPLAMI

15 PROFESYONEL UBE YÖNET C LER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK UBE YÖNET C ÜCRET G DERLER UBE YÖNET C KRAM YE G DERLER UBE YÖNET C Z N ÜCRETLER UBE YÖN.ÜCRET VE BENZER G DERLER TOPLAMI UBE YÖN.OTURUM-YOLLUK-ÖDENEK VB.G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK UBE YÖNET C LER GÖREVLE LG L G DERLER UBE YÖNET M KURULU OTURUM-YOLLUK G D UBE DENET M KURULU OTURUM-YOLLUK G D UBE D S PL N KURULU OTURUM-YOLLUK G D UBE YÖNET C LER H ZMET ÖDENEKLER UBE YÖN. ÖDENEK-YOLLUK VE D ER G D.TOPLAMI

16 GENEL MERKEZ PERSONEL 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK GENEL MERKEZ PERSONEL ÜCRET G DERLER GENEL MERKEZ PERSONEL KRAM YE G DERLER GENEL MERKEZ PERS.ÜCRET VE BENZER G D.TOPLAMI GENEL MERKEZ PERSONEL SOSYAL YARDIMLARI GENEL MERKEZ PERSONEL GÖREVLE LG L G DERLER GENEL MERKEZ PERS.KIDEM- HBAR TAZM NATLARI AYLIK YEMEK G DERLER GEN.MRK.PERS.TAZM NAT-SOSYAL YRD. VB.TOPLAMI UBE PERSONEL 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK UBE PERSONEL ÜCRET G DERLER UBE PERSONEL KRAM YE G DERLER UBE PERSONEL ÜCRET VE BENZER G DERLER TOPLAMI UBE PERSONEL SOSYAL YARDIMLARI UBE PERSONEL GÖREVLE LG L G DERLER UBE PERS.KIDEM- HBAR TAZM NATLARI UBE PERS.TAZM NAT -SOSYAL YRD. VB.TOPLAMI

17 GENEL MERKEZ DAR G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER GAZETE-DERG - LAN G DERLER MATBAA G DERLER OTO BAKIM G DERLER OTO YAKIT G DERLER DEPO G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER NOTER G DERLER SOSYAL AMAÇLI HARCAMALAR DEM RBA MALZEME BAKIM-ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER ÖRGÜTLENME G DERLER RT BAT BÜROSU G DERLER MÜTEFERR K G DERLER M SAF RHANE G DERLER TOPLU SÖZLE ME G DERLER DI DENET M G DERLER OTO VERG S GORTA HARÇ G DERLER B NA VERG S GORTA HARÇ G DERLER GENEL MERKEZ DAR G DERLER TOPLAMI

18 UBE DAR G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER UBE DAR G DERLER TOPLAMI

19 A DAT G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK TÜRK- A DAT G DERLER UNI A DAT G DERLER A DAT G DERLER TOPLAMI E T M G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK E TMEN-YÖNETMEN G DERLER KURS YER A E VE BENZER G DERLER DERG -K TAP VE D ER YAYIN G D E T M SEM NER G DERLER E T M BÜROSU PERSONEL ÜCRET G D ABONE G DERLER SADIK ÖZBEN E T M TES S G DERLER D ER E T M G DERLER E T M OTOSU G DERLER E T M G DERLER TOPLAMI GREV G DERLER 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK GREV G DERLER SAB T DE ER ALIMLARI 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK ARSA-B NA-TA IT-DEM RBA ALIMLARI

20 TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE GEL R RAKAMLARI GEL RLER M Z 284 GÜNLÜK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK 1 YILLIK A DAT GEL RLER BANKA FA Z-REPO VB. GEL RLER D ER GEL RLER GEL RLER TOPLAMI

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TARAFLAR ve TANIMLAR Madde - 1 Bu Toplu İş

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. CAM, ÇİMENTO, SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE TOPRAK, SERAMİK, ÇİMENTO VE CAM SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. 11. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı