T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TEKAMP-2015 MASA BAŞI TATBİKATI SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TEKAMP-2015 MASA BAŞI TATBİKATI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 TEKAMP-2015 MASA BAŞI TATBİKATI SONUÇ RAPORU TEKĠRDAĞ AFAD NĠSAN 2015

2 TEKAMP-2015 MASABAġI TATBĠKATI SONUÇ RAPORU 1-TATBĠKATIN AMACI: Tekirdağ Afet Müdahale Planının (TEKAMP) uygulanabilirliğinin artırılması, operasyon planlarındaki olası çakıģma ve eksikliklerin tespit edilebilmesi, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluģturulması amaçlanmıģtır. 2-TATBĠKATIN YERĠ VE KATILANLAR: TEKAMP Masa baģı Tatbikatı çarģamba günü saat de Bağcılık AraĢtırma Ġstasyon Müdürlüğü toplantı salonunda; Operasyon Servisinden sorumlu Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM BaĢkanlığında gerçekleģtirilmiģtir. Tatbikata; 26 hizmet grubu yöneticisi ve yardımcıları katılmıģtır. YEREL DÜZEY HĠZMET GRUPLARI 1. ARAMA VE KURTARMA HG 2. KBRN HG 3. BARINMA HG 4. BĠLGĠ YÖNETĠMĠ, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME HG 5. HĠZMET GRUPLARI LOJĠSTĠĞĠ HG 6. MUHASEBE, BÜTÇE VE MALĠ RAPORLAMA HG 7. KAYNAK YÖNETĠMĠ HG 8. SATIN ALMA VE KĠRALAMA HG 9. PSĠKOSOSYAL DESTEK HG 10. AYNĠ BAĞIġ DEPO YÖNETĠMĠ VE DAĞITIM HG 11. ALT YAPI HG 12. HASAR TESPĠT HG 13. ENKAZ KALDIRMA HG YEREL DÜZEY HĠZMET GRUPLARI 14. ENERJĠ HG 15. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK HG 16. GÜVENLĠK VE TRAFĠK HG 17. YANGIN HG 18. TAHLĠYE YERLEġTĠRME VE PLANLAMA HG 19. DEFĠN HĠZMET GRUBU HG 20. BESLENME HG 21. ZARAR TESPĠT HG 22. SAĞLIK HĠZMET GRUBU HG 23. NAKLĠYE HG 24. ULAġIM ALT YAPI HG 25. HABERLEġME HG 26. TEKNĠK DESTEK VE ĠKMAL HG 3-TATBĠKATIN HAZIRLIK SÜRECĠ: Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak 03/01/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAMP esasları ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının tarih ve 134 sayılı yazıları gereği Ġlimizde TEKAMP MasabaĢı ve uygulama tatbikatlarının yapılması istenmiģtir. BaĢbakanlık AFAD tarafından tarih ve 6811 sayılı yazıları ile uygun görüģ verilen TEKAMP çerçevesinde 08 Nisan 2015 tarihinde Masa baģı tatbikatı yapılması planlanmıģ ve aynı tarihte uygulanmıģtır. 1

3 Belirlenen tatbikat tarihleri 26/02/2015 tarih ve 237 sayılı yazımızla BaĢbakanlık AFAD a bildirilmiģtir. 4-SENARYO HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Masa baģı tatbikatı senaryosu TEKAMP çalıģma grubunca hazırlanmıģtır. ÇalıĢma grubu, öncelikle afet müdahale planında yer alan Seviye 4 afet senaryosunu yerel imkânlarla müdahalenin geçerli olduğu Seviye 1 e dönüģtürmüģtür. Senaryo Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, Marmara Denizi açıklarında SüleymanpaĢa Ġlçe merkezine 30 km. mesafede 45 saniye süreli 5.9 (Mg) büyüklüğünde deprem afeti üzerinden kurgulanmıģtır. Senaryoda; deprem sonrasındaki ilk 7 saat içerisinde; AADYM yürütülen çalıģmalara, Ġhbar takip masasına ulaģan ihbarlara, Karar alma süreçlerine, Hizmet gruplarının müdahalelerine, ĠyileĢtirme ÇalıĢmalarına yer verilmiģtir. Senaryoda tüm hizmet grupları için görevlerin yer almasına özen gösterilmiģtir. 2

4 Resim 1 TEKAMP ÇalıĢma Grubu Senaryo Hazırlık Süreci Senaryonun hazırlanması ve kontrol edilmesinden sonra TEKAMP yerel düzey Hizmet gruplarına dağıtımı yapılarak, hizmet gruplarının senaryo çerçevesinde Seviye 1 den alt senaryolarını geliģtirmeleri istenmiģtir. Hazırlanan alt senaryolarla birlikte hizmet grubu yöneticilerinin tatbikata bizzat katılımlarının sağlanması hususu resmi yazı ile yöneticilerin kurumlarına iletilmiģtir. Senaryonun iģleyiģ süreci beģ aģamadan meydana gelmektedir. 1.aĢama: Depremin meydana gelmesi ve haberleģme süreci 2.aĢama: AADYM ve hizmet grubu personelinin toplanma süreci 3.aĢama: Karar alma ve müdahale süreci 4.aĢama: Yapılan müdahalelilerin raporlanması 5 aģama: Tespit edilen Ġhtiyaçların üst makamlara bildirilmesi. 3

5 ġekil 1 Masa baģı Tatbikatı ĠĢ AkıĢ Süreci 5-MASA BAġI TATBĠKATI: AFAD MasabaĢı tatbikatı Operasyondan Sorumlu Koordinatör Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM ve Ġl AFAD Müdürü Recep EROL'un açılıģ konuģmaları ile baģlamıģtır. 4

6 Resim 2 Koordinatör Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM' ın AçılıĢ KonuĢmaları Resim 3 Ġl AFAD Müdürü Recep EROL' un AçılıĢ KonuĢmaları 5

7 AçılıĢ konuģmaları sonrasında AFAD ġube Müdür V. A. Mehmet ÇOġKUN tarafından Hizmet Grubu Yöneticilerine, senaryoda yer alan kavramlar ve tatbikatın iģleyiģine yönelik ön bilgilendirme sunumu yapılmıģtır. Resim 4 ġube Müdürü A.Mehmet COġKUN' un Sunumu Sunum sonrasında Ġl Müdürü Recep EROL tarafından masa baģı tatbikatı fiilen baģlatılarak senaryonun icrasına geçilmiģtir. 6-TATBĠKAT SENARYOSUNUN UYGULANMASI: ÇarĢamba günü, Saat de ilimizde bir deprem meydana gelmiģ, depremin ardından Ġlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluģları teyakkuz haline geçmiģtir. AFAD Ġl Müdürü mesaide bulunan AFAD personelinin Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplanması talimatını vermiģ ve daha önceden yapılan planlamaya göre personeller görev yerlerine yerleģmiģtir. Deprem sebebiyle Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde (ĠAADYM) elektrikler kesik olduğundan Jeneratör otomatik devreye girmiģtir. Enformasyon memuru haber merkezinde bulunan sabit telefon, uydu telefonu ve telsiz sistemlerinin çalıģıp çalıģmadığını kontrol etmiģ, sabit telefonun yoğunluk sebebiyle çalıģmadığı, uydu telefonu ve telsiz sistemlerinin çalıģır durumda olduğu anlaģılmıģtır. GSM telefonlarından yoğunluk sebebiyle iletiģim sağlanamamıģtır. 6

8 Yıllık izinli ve nöbet istirahatinde bulunan tüm AFAD personelinin ivedilikle ĠAADYM gelmeleri konusunda AFAD Toplu SMS sisteminden mesaj gönderilmiģtir. Nöbetçi arama kurtarma personeli araç ve teçhizatlarını acil görev için hazır hale getirmiģtir. Enformasyon memuru, uydu telefonu ile BaĢbakanlık AFAD Müdahale Dairesi BaĢkanlığı ile irtibat sağlamıģ, Müdahale Dairesi BaĢkanlığından alınan ilk bilgilere göre Depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, Marmara Denizi açıklarında SüleymanpaĢa Ġlçe merkezine 30 km. mesafede 45 saniye süreli meydana geldiği, büyüklüğünün 5.9 (Mg) olduğu bilgisi alınmıģtır. Resim 5 Enformasyon Memuru A.Özcan ARSLAN' ın Uydu Telefonunu Ġrtibatı BaĢbakanlık AFAD'tan alınan bilgiler AFAD Ġl Müdürü tarafından uydu telefonu aracılığı ile Sayın Valimize aktarılarak, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne iliģkin ön bilgi verilmiģ ve sayın valinin talimatları alınmıģtır. Ayrıca Sayın Valimizin Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal edeceği bilgisi ĠAADKK 'na verilmiģtir. 7

9 Resim 6 Vali Yardımcısı Mahmut YIDLRIM' ın Uydu Telefonundan Valilik Ġle Ġrtibatı Enformasyon memuru, Marmara Ereğlisi ve ġarköy Kaymakamlıklarında bulunan uydu telefonlarını arayarak Yazı ĠĢleri Müdürleri ile irtibat sağlamıģtır. Ayrıca telsiz ile Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çanakkale AFAD ile irtibat sağlamıģtır. Ġstanbul AFAD ile telsiz bağlantısı yapılamadığından uydu telefonundan irtibat sağlanmıģtır. AFAD Müdürlükleri ile yapılan görüģmeler neticesinde, depremin hissedildiği ancak henüz etkisine iliģkin net bir bilgi olmadığı öğrenilmiģtir. Resim 7 Enformasyon Memuru A.Özcan ARLAN' ın Ġlçelerle irtibatı 8

10 Mesaide bulunan 25 AFAD personelinden, Bilgi Yönetimi Değerlendirme Ve Ġzleme Hizmet Grubu yöneticisi koordinasyonunda 10 kiģilik Ġhbar Masası oluģturulmuģtur. Teknik personelden 4 kiģilik "ön hasar tespit ekibi" oluģturulmuģtur. Ġhbar masasında kullanılacak evrak ve formlar hazır hale getirilmiģ ve Ġhbar masasında görev yapmak üzere daha önceden planlanan Emniyet, Jandarma, Belediye ve Askeri birlikten birer personel el telsizleri ile birlikte ĠAADYM intikal etmiģlerdir. Resim 8 Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu Ġhbar Takip Masası Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve Hizmet Grubu Yöneticileri çağrı beklemeksizin Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal etmiģlerdir. Saat te: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ihbar masasına, Emniyet, Jandarma ve askeri birliklerden görevli birer personel ulaģmıģtır. Yarım saatlik süre içerisinde depremin etkisi ile ilgili sahada görevli emniyet, jandarma ve askeri birliklerden ilk bilgiler alınmaya baģlanmıģtır. Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve hizmet grubu yöneticilerinden Ġl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine intikal edenler (2/3 lük katılımla 35 kiģi) Sayın Valimizin BaĢkanlığında toplanmıģtır. 9

11 Saat 14.15: Ġhbar Masasına ulaģan bilgiler: Resim 9 Hizmet Grubu Yöneticileri Emniyet Saha KeĢif ekibi, ihbar masasına telsizle ulaģarak Hükümet Caddesi üzeri, Polis Merkezi yakınında 5 katlı bir binanın yıkıldığı, sayısı bilinmemekle birlikte enkaz altında kalan vatandaģların olduğu ve yolun trafiğe kapandığı, trafiğin köprübaģından sahil istikametine yönlendirildiği bilgisini vermiģtir.(güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu) Resim 10 ĠAADK Kuruluna Ġlk Bilgilerin Aktarılması 10

12 Bu doğrultuda; Koordinasyon Kurulu BaĢkanı talimatı ile Arama Kurtarma Hizmet Grubundan iki kurtarma ekibi (4+4) ile, Psikososyal Destek Hizmet Grubundan bir personel yıkılan binada kurtarma çalıģmalarında bulunmak, psikososyal destek sağlamak ve ihtiyaç tespiti yapmak üzere olay yerine gönderilmiģtir.(arama ve Kurtarma Hizmet Grubu) ve (Psikososyal Destek Hizmet Grubu) Resim 11 Arama Kurtarma Hizmet Grubu Yöneticisi Niyazi KOMġU Ayrıca yine Emniyet Saha KeĢif ekibi, ihbar masasına telsizle ulaģarak SüleymanpaĢa Ġlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bir okulda ağır hasar meydana geldiğini, öğrencilerin tahliye edildiğini ancak, iç merdivenlerinin çökmesi nedeniyle 25 öğrencinin üst katlarda mahsur kaldığı bilgisini vermiģtir. Koordinasyon Kurulu,Yangın Hizmet Grubu Yöneticisine bir itfaiye ekibi ile Psikososyal Destek Hizmet Grubundan bir ekibin (3 kiģi) okulda mahsur kalan 25 öğrencinin tahliye edilerek ailelerine teslim edilmesi için talimat vermiģtir.(yangın Hizmet Grubu) ve (Psikososyal Destek Hizmet Grubu) 11

13 Resim 12 Yangın Hizmet Grubu Yöneticisi Emin PEHLĠVAN Resim 13 Psikososyal Destek Hizmet Grubu Yöneticisi Hasan YILMAZ 12

14 Koordinasyon Kurulu HaberleĢme Hizmet Grubuna, ĠAADYM de bulunan ALO AFAD 122 hat sayısı 2 den 100 e çıkarılması talimatını vermiģtir.(haberleģme Hizmet Grubu) Resim 14 HaberleĢme Hizmet Grubu Yöneticisi Dilek ÇETĠNTAġ Ġldeki baz istasyonlarının bir kısmı hasar gördüğünden, kullanıcılar bazı bölgelerde GSM hatları, data ve SMS hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Enformasyon Memuru GAZDAġ ile telsiz irtibatı sağlamıģ, GAZDAġ yetkilisinden ilçe merkezinin tamamında güvenlik nedeniyle doğalgazın kesildiği bilgisini almıģtır. Jandarma Saha KeĢif Ekipleri, Çorlu Ġlçesi, Yenice mevkiindeki karayolu alt geçidinin çökmesi nedeniyle ulaģımın kontrollü olarak tek Ģeritten sağlandığını bildirmiģtir. Koordinasyon Kurulu, çöken karayolu ile ilgili gerekli onarım çalıģmalarının yapılması için UlaĢım Alt Yapı Hizmet grubuna talimat vermiģtir.(ulaģım Altyapı Hizmet Grubu) 13

15 Resim 15 UlaĢım Alt Yapı Hizmet Grubu BaĢkanı Gökhan TAġDEMĠR Saat da: ĠAADYM toplanan bilgilere göre, Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu Yöneticisi tarafından hazırlanan "Ġlk Afet Durum Raporu" faks çekilemediğinden içeriğine iliģkin bilgiler Koordinasyon Kurulu BaĢkanı Sayın Valimiz tarafından Uydu telefonu aracılığı ile BaĢbakanlık AFAD a bildirilmiģtir.(bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu) Resim 16 Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM' ın BaĢbakanlık AFAD' a Ġlk Afet Durum Raporunu Sunması 14

16 Ġhbar masasında toplanan ilk bilgiler ıģığında Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında; tüm hizmet gruplarının Seviye 1 den müdahale çalıģmalarına baģlaması talimatını vermiģtir. Bu doğrultuda Operasyon Servisine bağlı Hizmet grubu yöneticileri konuģlanma alanlarına intikal etmiģtir. Ġlçe Bina Sayısı Az Hasarlı Orta Hasarlı Ağır Hasarlı Yıkık Ayakta Tedavi Hafif Yaralı Ağır Yaralı Can Kaybı Geçici Barınma (KiĢi Sayısı) SüleymanpaĢa ġarköy Malkara Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Muratlı Saray Çerkezköy Ergene Kapaklı TOPLAM Saat te: Sayın Valimiz hizmet gruplarının çalıģmalarını kontrol etmek amacıyla ĠAADYM den ayrılmıģtır. ĠAADYM nin yönetimi operasyondan sorumlu Vali Yardımcısı tarafından sağlanmaktadır. Hizmet grubu yöneticileri konuģlanma alanlarında toplanmıģ ve 26 yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarına uygun olarak koordineli bir Ģekilde müdahale çalıģmalarına baģlamıģlardır. Koordinasyon Kurulunca vatandaģların hasarlı binalara girmemeleri ve Afet Toplanma Alanlarına gitmeleri ve AFAD tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri konularında uyarı yayınlarının Emniyet ve Zabıta Müdürlüğüne ait devriye görevi yapan araçlardan, Belediye BaĢkanlığına ait anons sistemi ve yerel radyo istasyonları tarafından gerçekleģtirilmesi kararı alınmıģtır. Koordinasyon kurulu kararı telsiz talimatı ile Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Belediye BaĢkanlığına iletilmiģtir. Emniyet, Jandarma, Askeri Birlikler ve Belediye BaĢkanlığı birimlerinden oluģan keģif ekiplerinin ihbarlarına göre; SüleymanpaĢa ilçesi, Değirmenaltı, Ertuğrul, Eski cami ve Altınova Mahallelerindeki konutların birçoğunda hafif hasarlar meydana geldiği, Değirmenaltı 15

17 ve Altınova Mahallelerinde ise ağır hasarlı binaların bulunduğu bildirilmiģtir. Ayrıca (.) resmi hizmet binaları ile 100.Yıl Mahallesinde bulunan ( ) lojmanlarda hasar meydana geldiği ve bu binalarda tespit yapılması talebine iliģkin ihbarlar alınmıģtır. Resim 17 Güvenlik ve Trafik Hizmetleri Grubu Yöneticisi Emir BĠLGET Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürü ĠAADYM gelerek, Tekirdağ Huzurevi hizmet binasında ağır hasar meydana geldiğini ve yaģlıların tahliye edilmesi gerektiğini bildirmiģtir. Hatlardaki yoğunluğun azalmasıyla sabit telefon ve faks aracılığıyla iletiģim sağlanmaya baģlamıģtır. Saat da Türk Telekom Müdürlüğünce ĠAADYM de bulunan ALO AFAD 122 hat sayısı 2 den 100 e çıkarılarak vatandaģların ihbarları daha da seri alınmaya baģlanmıģtır. ĠAADKK talimatı ile vatandaģlarımızın deprem sonrası ihbarlarını ALO AFAD 122 ye yapabilecekleri Belediye anons sistemi, Emniyet ve Jandarma saha ekipleri ve radyo yayınları ile ilan ettirilmiģtir. Ġhbar masasında görevli sayısı Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu ve AFAD personeli ile birlikte toplam 25 kiģiye çıkarılmıģtır. GSM hatlarında yoğunluğun azalması sebebiyle iletiģim sağlanmaya baģlamıģtır.(hasarlı baz istasyonlarının bulunduğu mahalleler hariç Yağcı, Karacaklavuz vb.) 16

18 Belediye Zabıta Ekipleri telsiz aracılığı ile, sahil yolunda yer yer çökmelerin gözlemlendiğini, ulaģımın kontrollüde olsa yapılabildiğini, ayrıca sahil dolgu alanında çökmelerin bulunduğunu ihbar masasına bildirmiģtir.(haberleģme Hizmet Grubu) Koordinasyon Kurulu, çöken karayolu ile ilgili gerekli onarım çalıģmalarının yapılması için UlaĢım Alt Yapı Hizmet grubuna talimat vermiģtir.(ulaģım Altyapı Hizmet Grubu) 100.Yıl Mahallesindeki Sanayi Camisinin minaresinin yıkıldığı ve caminin ağır hasar aldığı ihbarı cami imamı tarafından ALO AFAD 122 ye bildirilmiģtir. TESKĠ tarafından SüleymanpaĢa Ġlçesinde Yavuz, Ertuğrul, Değirmenaltı ve Altınova mahallelerinde atık ve temiz su hatlarında kırıklar olması sebebiyle Ģehir suyunun kesildiği ve atık suların kontrolsüzce ortama yayıldığı ĠAADYM ye bildirilmiģtir. Gerekli Müdahale çalıģmalarına Alt Yapı Hizmet grubunca baģlanmıģtır.(altyapı Hizmet Grubu) TREDAġ tarafından; SüleymanpaĢa Ġlçesinde Ertuğrul, Değirmenaltı ve Altınova mahallelerinde elektrik hatları zarar gördüğü AADYM ye bildirilmiģtir. Gerekli Müdahale çalıģmalarına Enerji Hizmet Grubunca baģlanmıģtır.(enerji Hizmet Grubu) Çınarlı, Yavuz, Aydoğdu ve Değirmenaltı mahallelerinde 4 noktada doğalgaz borularında kırıklar oluģtuğu ve bu sebeple doğalgaz sızıntısı olduğu GAZDAġ ekipleri tarafından ĠAADYM ye bildirilmiģtir Gerekli Müdahale çalıģmalarına Enerji Hizmet Grubunca baģlanmıģtır.(enerji Hizmet Grubu) Resim 18 Enerji Hizmet Grubu Yöneticisi Cemil ENGĠN 17

19 Deprem sonrasında Eski cami, Aydoğdu ve Altınova mahallelerinde 3 konutta yangın çıktığı ihbarı Ġtfaiye 110bildirilmiĢtir. Yangın hizmet grubu ĠAADYM bilgilendirerek 3 arazözü yangın mahallerine sevk etmiģtir.(yangın Hizmet Grubu) Resim 19 Yangın Hizmet Grubu Yöneticisi Emin PEHLĠVAN SüleymanpaĢa Ġlçesi Devlet Hastanesi (2. Kısım) depremde ağır hasar gördüğü, kullanılamaz durumda olduğu, Ġçerideki hastaların acilen diğer hastanelere sevk edilmesi gerektiği, yaralanan birçok vatandaģımızın hastanelere baģvurduğu bilgisi Hastane Müdürlüğü tarafından ĠAADYM ye bildirilmiģtir. Koordinasyon Kurulu, Sağlık Hizmet grubuna ivedilikle hastane bahçesinde sahra hastanesi kurulması talimatını vermiģtir. Yatan hastalardan diğer hastanelere sevki gerekenler için ilçelerden ambulans takviye edilmesi talimatı verilmiģtir.(sağlık Hizmet Grubu) Resim 20 Sağlık Hizmet Grubu Yönetici Yrd. Zafer SOYKIRLI 18

20 SüleymanpaĢa Ġlçesinde bir AlıĢ VeriĢ Merkezi yönetimi 155 i ve ALO AFAD 122 yi arayarak deprem sebebiyle AVM binasının hasar gördüğünü belirtmiģ ve yağmaya karģı güvenlik önlemi alınmasını talep etmiģtir. Koordinasyon Kurulu, Güvenlik Hizmet grubundan alıģveriģ merkezinin bulunduğu bölgedeki güvenlik önlemelerinin artırılması talimatını vermiģtir.(güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu) Resim 21 Tahliye, YerleĢtirme ve Planlama Hizmet Grubu Yöneticisi Süleyman SARPDAĞ Saat Ġtibariyle: Enformasyon Memuru; Ġlçe Kaymakamlıklarının tamamı ile sabit hatlarla haberleģme sağlamıģtır. Enformasyon Memuru; ġarköy Kaymakamlığı Yazı ĠĢleri Müdürü ile görüģmesi sonucunda; ilçede bir binanın tamamen yıkılmıģ olduğu ve enkaz altında insanların kaldığı bilgisini almıģtır. Ayrıca Kaymakamlığın olay yerine Ġtfaiye ekiplerini yönlendirdiğini ve takviye ekibe ihtiyaç bulunduğu bilgisi alınmıģtır. Bunun yanında ilçedeki diğer birçok binada hafif hasar meydana geldiği ve yaklaģık 15 binada da ağır hasar meydana geldiği öğrenilmiģtir. Koordinasyon Kurulu BaĢkanı; ġarköy Kaymakamlığından alınan bilgileri değerlendirmiģ, Malkara Kaymakamlığını arayarak yıkılan bina ile ilgili ġarköy itfaiyesine destek olmak amacıyla, Malkara Ġtfaiyesinden bir Kurtarma ekibinin (4 KiĢi) tüm teçhizatı ile birlikte ġarköy ilçesine gönderilmesini ve kaymakamın da bizzat 19

21 ġarköy Ġlçesine giderek ġarköy Kaymakamlığına destek olunması talimatını vermiģtir. (Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu) ġarköy ve M.Ereğlisi Kaymakamlıklarından; ilçedeki devlet hastanelerinin ağır hasar alması sebebiyle, binalar boģaltılarak hastaların, hastane bahçesinde kurulan sahra çadırlarına yerleģtirildiği, ayrıca yaralanan vatandaģlara sağlık hizmetinin sahra çadırlarında verildiği bilgisi alınmıģtır. SüleymanpaĢa, ġarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerimizde ise panik sebebiyle ve devrilen eģyalardan kaynaklı çok sayıda yaralanma vakasının bulunduğu, hastanelerde yoğunluk yaģandığı bilgisi alınmıģtır. Koordinasyon Kurulu Sağlık Hizmet grubu yöneticisine SüleymanpaĢa, ġarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerimize yeterli sayıda personel ve tıbbı cihaz takviyesi yapılarak sağlık hizmetlerinin aksaksız yürütülmesini, gerek duyulması halinde Ġlimizdeki Özel hastanelerden ve üniversite hastanesinden destek istenilmesi talimatını vermiģtir.(sağlık Hizmet Grubu) Resim 22 Sağlık Hizmet Grubu Yönetici Yrd. Zafer SOYKIRLI Çorlu Çerkezköy, Ergene, Kapaklı, Malkara, Saray ve Hayrabolu Kaymakamlıkları ile yapılan telefon görüģmesinde; bu ilçelerimizde önemli bir zayiatın olmadığı ancak depremin oluģturduğu panik sebebiyle yaralanan vatandaģların bulunduğu bilgisi alınmıģtır. Ayrıca Kaymakamlıklara 2 saat ara ile Ġlçe merkezleri ve mahallelerini kapsayacak Ģekilde afet durum raporu hazırlayarak ĠAADYM ne fakslanması talimatı verilmiģtir. 20

22 SüleymanpaĢa merkez dıģındaki mahallelerinde depremden zarar gördüğü Muhtarlar tarafından bildirilmiģtir. Ġnecik ve Banarlı da tek katlı bir konut, KaĢıkçı ve Naip Mahallelerinde bir ahırın yıkıldığı, can kaybı olmadığı ancak yaklaģık 5 büyükbaģ ve 10 küçükbaģ hayvanın telef olduğu bilgisi Mahalle Muhtarları tarafından ĠAADYM bildirilmiģtir. Koordinasyon Kurulu BaĢkanı Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu BaĢkanına talimat vererek, deprem sonucu meydana gelen hasarlar nedeniyle Ģehir merkezleri ve mahallelerde kapalı yolların tespit edilmesini, tespit edilen yolların çok ivedi bir Ģekilde temizlik bakım ve onarımlarının yaptırılarak ulaģıma açılmasını, özellikle hastane ve sahra hastanesi kurulan alanlarının yollarının ulaģıma açık tutulmasını istemiģtir. Koordinasyon Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet grubu yöneticisine mahallelerde ahırların yıkılması sebebiyle meydana gelen hayvan zayiatları için gerekli tespitlerin yaptırılması ve açıkta kalan hayvanlar için gerekli önlemlerin aldırılması talimatını vermiģtir.(gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu) Resim 23 Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu Yönetici Yrd.Numan TÜZÜNER Ġhbar masasınca alınan bilgiler doğrultusunda Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet grubu tarafından hazırlanan "2. Afet Durum Raporu" BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine faks çekilmiģtir.(bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu) 21

23 Ġlçe Bina Sayısı T.C. Az Hasarlı Orta Hasarlı Ağır Hasarlı Yıkık Ayakta Tedavi Hafif Yaralı Ağır Yaralı Can Kaybı Geçici Barınma (KiĢi Sayısı) SüleymanpaĢa ġarköy Malkara Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Muratlı Saray Çerkezköy Ergene Kapaklı TOPLAM Saat itibarıyla Enformasyon Memuru Çorlu Kaymakamlığı Yazı ĠĢleri Müdürü ile telefonla görüģerek; ilçede deprem sebebiyle az sayıda binada hafif hasar meydana geldiği, havaalanında ise herhangi bir hasarın bulunmadığı bilgisini almıģtır. Bunun yanında ilçede faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında küçük çaplı yangın çıktığı ve ilçe itfaiyesi tarafından müdahalede bulunulduğu, ancak duman sebebiyle birçok fabrika çalıģanı ve 1 itfaiye erinin zehirlendiği, ortamdaki kimyasal gazlarla ilgili gerekli ölçümlerinin yapılması için KBRN ekiplerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alınmıģtır Koordinasyon Kurulu Çorlu Ġlçesindeki yangının sebep olduğu KBRN tehdidine karģı gereken önlemin ivedilikle alınması amacıyla, KBRN Hizmet Grubu yöneticisine bir ekip (5 KiĢi) gönderilmesi hususunda talimat vermiģtir.(kbrn Hizmet Grubu) Resim 24 KBRN Hizmet Grubu Yöneticisi Serap AYAZ 22

24 Koordinasyon Kurulu; Tekirdağ Huzurevi binasında meydana gelen hasarla ilgili saat de alınan ihbara göre; yaģlıların Çorlu Huzurevine naklinin sağlanması için Nakliye Hizmet Grubundan 2 otobüs ile bakım yaģlıları için ambulans temin edilmesi talimatını vermiģtir. Ayrıca yaģlılara nakil sırasında refakat etmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğünden 2 personel görevlendirilmesi talimatını vermiģtir.(nakliye Hizmet Grubu, Tahliye YerleĢtirme ve Planlama Hizmet Grubu ve Psikososyal Destek Hizmet Grubu) Resim 25 Nakliye Hizmet Grubu Yöneticisi Halil ġahġn SüleymanpaĢa ilçesinde yıkılan binanın enkazında arama faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla Arama Kurtarma Hizmet Grubunca bir adet vinç talebi ĠAADYM ye iletilmiģtir. Koordinasyon Kurulu vinç talebiyle ilgili Teknik Destek ve Ġkmal Hizmet grubu yöneticisine vincin ivedilikle temin edilmesi talimatını vermiģtir.(teknik Destek ve Ġkmal Hizmet Grubu) Saat itibariyle; Bilgi Yönetimi Ġzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubunca, Tekirdağ ilinde deprem sebebiyle; Ġlçe Bina Sayısı Az Hasarlı Orta Hasarlı Ağır Hasarlı Yıkık Ayakta Tedavi Hafif Yaralı Ağır Yaralı Can Kaybı Geçici Barınma (KiĢi Sayısı) SüleymanpaĢa ġarköy Malkara Marmaraereğlisi

25 Çorlu Hayrabolu Muratlı Saray Çerkezköy Ergene Kapaklı TOPLAM adet binanın tamamen yıkıldığı, 4 afetzedenin hayatını kaybettiği, 32 afetzedenin ağır yaralandığı, 296 afetzedenin hafif yaralanarak hastanelere müracaat ettiği yaklaģık 277 afetzedenin acil barınma ihtiyacı olduğu BaĢbakanlık AFAD a raporlanmıģtır. Koordinasyon Kurulunca SüleymanpaĢa ve ġarköy ilçelerinde açıkta kalan vatandaģların acil barındırılması amacıyla çadır kent kurulması kararı alınarak, Barınma Hizmet grubunca çalıģmalara derhal baģlanması hususunda gerekli talimat verilmiģtir. Ayrıca Koordinasyon Kurulu, beslenme hizmet grubuna öncelik çadır kentte olmak üzere, tuğlalı parkta 1 adet, çadır kentte 1 adet aģevi kurularak 3 öğün yemek çıkarılması için gerekli çalıģmanın baģlatılması talimatını vermiģtir.(beslenme Hizmet Grubu) Psikososyal Destek Hizmet Grubuna da Çadırkent alanında ve tuğlalı parkta Psikososyal Destek Biriminin kurularak faaliyet göstermesi talimatı verilmiģtir. (Beslenme Hizmet Grubu) ve (Psikososyal Destek Hizmet Grubu) Resim 26 Beslenme Hizmet Grubu Yöneticisi Orhan GÜLER Barınma Hizmet grubu çadır kent alanlarının alt yapısının ĠLBANK aracılığı ile hazırlanması için Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile, çadır kentin enerji ihtiyacının 24

26 karģılanması için de Enerji Hizmet Grubu ile koordinasyon sağlandığını ve çalıģmalara ivedilikle baģlandığını bildirmiģtir. (Barınma Hizmet Grubu) Resim 27 Barınma Hizmet Grubu Yöneticisi A.Mehmet ÇOġKUN Saat itibariyle; ĠAADYM, SüleymanpaĢa Ġlçesinde açıkta kalan 184, ġarköy ilçesinde açıkta kalan afetzedeler için 93 adet AFAD Çadırı (16 m2) ihtiyacının, AFAD Bölgesel Lojistik Deposundan karģılanması talebini, BaĢbakanlık AFAD ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığına mesaj formu ile bildirilmiģtir.(barınma Hizmet Grubu) BaĢbakanlık AFAD tarafından çadır talebinin karģılanması amacıyla, Lojistik Depoyu iģleten firmaya, SüleymanpaĢa ilçesi için 48, ġarköy Ġlçesi için 25 çadır ve çadır içi malzemelerin önceden planlanan çadırkent alanlarına (SüleymanpaĢa Ġlçesi:Yağcı Mahallesi Ġslamat Mevkii, 1340 parsel, ġarköy Ġlçesi Çadırkent Alanı) nakledilmesi talimatını vermiģ ve ĠAADYM bilgilendirilmiģtir. Barınma Hizmet Grubu, çadır kentin kurulumunu gerçekleģtirecek askeri birlik personelinin çadırkent alanına nakliyesi için ĠAADYM den 10 adet otobüs talep etmiģtir. Koordinasyon Kurulu, Nakliye Hizmet Grubuna otobüslerin temin edilmesi talimatını vermiģ ve 10 adet otobüs Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca temin edilmiģtir. (Nakliye Hizmet Grubu) ve (Satınalma ve Kiralama Hizmet Grubu) 25

27 Resim 28 Satın alma ve Kiralama Hizmet Grubu Yöneticisi Esra ELGÜN itibariyle; SüleymanpaĢa çadırkent alanına 45 adet çadır nakliye edilmiģtir. YaklaĢık 200 kiģilik çadır kurulum ekibi ile çadır kurulumuna baģlanmıģtır. ġarköy ilçesi için 15 adet çadır ve çadır içi malzemelerin sevkiyatı devam etmektedir. (Barınma Hizmet Grubu) itibariyle; BaĢbakanlık AFAD ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanı ĠAADYM telefonla arayarak, Tekirdağ Valiliği Acil Yardım Hesabına acil ihtiyaçlar ve afetzedelerin barınma ve beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karģılanması amacı ile ( TL) ödenek gönderildiğini bildirmiģtir.(muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu) Resim 29 Muhasebe Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Yöneticisi Yıldız ÇĠÇEKBĠLEK 26

28 19.30 itibariyle; T.C. Arama Kurtarma Hizmet Grubunca ÇarĢı Polis Merkezi yakınındaki enkazda arama çalıģmalarının tamamlandığı enkazdan 2 ölü, 17 de ağır yaralı vatandaģımızın çıkarıldığı ĠAADYM ye raporlanmıģtır. Yaralı afetzedeler Sağlık Hizmetleri Grubu ekiplerince devlet hastanesine kaldırılmıģtır.(sağlık Hizmet Grubu) Koordinasyon Kurulu cenazelerin, defin iģlemleri için cenaze nakil aracı, kefen, tabut, ceset torbası ihtiyaçlarının temini ve dini hazırlıkların yapılmasına yönelik Defin Hizmet Grubuna gerekli talimatı vermiģtir. (Defin Hizmet Grubu) Resim 30 Defin Hizmet Grubu Yöneticisi Dr. Deniz BOZDOĞAN Arama Kurtarma Hizmet Grubu enkazda yapılan arama çalıģmalarının tamamlandığını ĠAADYM bildirmiģtir. Resim 31 Arama Kurtarma Hizmet Grubu Yöneticisi Niyazi KOMġU nun Son Durum Raporunu Bildirmesi 27

29 Koordinasyon Kurulu enkazın kaldırılması için Enkaz Kaldırma Hizmet grubuna talimat vermiģtir. (Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu) Resim 32 Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Yöneticisi Hüseyin YILMAZ ġarköy Kaymakamlığı, yıkılan binadan 2 vatandaģımızın ölü olarak çıkarıldığı 15 afetzedenin yaralı olarak çıkarıldığını, arama ve kurtarma çalıģmalarının halen devam ettiğini, ağır hasarlı binalara vatandaģların sokulmadı, binalarda ön hasar tespitlerinin yapılması gerektiğini rapor etmiģtir. Koordinasyon Kurulu SüleymanpaĢa, ġarköy ve Marmara Ereğilisi Ġlçeleri öncelikli olmak üzere hasar tespitlerine baģlanılması talimatını vermiģtir.(hasar Tespit Hizmet Grubu) Resim 33 Hasar Tespit Hizmet Grubu Yöneticisi Oğuz AKGÜL 28

30 20.30 itibariyle; T.C. SüleymanpaĢa çadırkent'i tamamlanarak afetzedeler Ģehir merkezinden otobüslerle çadırkent'e nakledilmektedir. Beslenme hizmet grubu çadırkent içerisinde aģevi kurulumunu tamamlayarak yemek çıkarmaya baģlamıģtır. Tuğlalı park meydanındaki aģevinin kurulumu devam etmektedir. Psikososyal Destek Çadırı kurularak toplanma alanına gelen Afetzedelere psikososyal destek verilmeye baģlanmıģtır.(psikososyal Destek Hizmet Grubu) itibariyle; Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca; 1. Tüm hizmet gruplarının çalıģmalarını titizlikle yürütmeleri, 2. ÇalıĢmalar esnasında karģılaģılan sorunların ivedilikle ĠAADYM bildirilmesi, 3. Hizmet gruplarının 72 saat sonraki barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının Hizmet Grupları Lojistiği hizmet grubunca temin edilmesi, (Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu) Resim 34 Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Yöneticisi TaĢkın TOPUKSAL 4. Hizmet Gruplarınca kaynak israfını önlemek amacıyla, görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makineleri, ekipmanları vb. kayıt 29

31 altına alınarak, Kaynak Yönetimi Hizmet Grubuna bildirilmesi, (Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu) Resim 35 Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Yönetici Yrd. Taner ALBAYRAK 5. Afetzedelere gönderilen ayni bağıģların depolanması, tasnifinin yapılması ve ileri dağıtım noktaları kurulması amacıyla Ayni BağıĢ, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubunun gerekli çalıģmaları yürütmesi, (Ayni BağıĢ, Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu) Resim 36 Ayni BağıĢ, Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu Yöneticisi Hülya YUNAK 30

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI ÖZET: İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI Berna BARADAN 1 1 Yüksek Mimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir Email: Berna.Baradan@afad.gov.tr Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu 07 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 14.00 DA BURDUR DA MEYDANA GELEN 6,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM SONUCU; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YÖNETMELİK. ĠçiĢleri Bakanlığından: 112 ACĠL ÇAĞRI MERKEZLERĠ KURULUġ, GÖREV VE. ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. ĠçiĢleri Bakanlığından: 112 ACĠL ÇAĞRI MERKEZLERĠ KURULUġ, GÖREV VE. ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 ĠçiĢleri Bakanlığından: YÖNETMELİK 112 ACĠL ÇAĞRI MERKEZLERĠ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2015 YILI FAALİYET PLANI

2015 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU 1 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında müdürlüğümüz koordinatörlüğünde

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu TOPLANTI KARARLARI (20.03.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu TOPLANTI KARARLARI (20.03. Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu TOPLANTI KARARLARI (20.03.2014) 2014-1 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı resmi gazetede yayımlanan Acil

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMEN KARARI KARAR TUTANAĞI

T.C GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMEN KARARI KARAR TUTANAĞI Karar No 01 001 Birlik Başkanı Av. Osman BAYDEMĠR Oylama Şekli 003 Üye Oturum Sayısı 004 Üye Toplantı Tarihi 01.03.2010 005 Üye İ Ç E R İ Ğ İ : Birlik BaĢkanlığı nın 26.02.2010 tarih ve 49 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye Meclisi 2014 yılı üçüncü olağan toplantısı için 11/06/2014

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

T.C GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMEN KARARI KARAR TUTANAĞI. 5 Üye Mehmet Nuri BALCI 6 Üye Mehmet Abbas POLAT

T.C GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMEN KARARI KARAR TUTANAĞI. 5 Üye Mehmet Nuri BALCI 6 Üye Mehmet Abbas POLAT I N Karar No 20 1 Birlik Başkanı Av. Osman BAYDEMĠR Karar Tarihi 26.07.2010 2 Üye Oylama Şekli 3 Üye Oturum Sayısı 4 Üye 5 Üye 6 Üye 8 Üye İ Ç E R İ Ğ İ : Birlik BaĢkanlığı nın 21.07.2010 tarih ve 336

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı içerisinde bulunan Özel Proje Alanı 1 bölge sınırının değiģtirilmesine yönelik

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

2013 YILI FAALİYET PLANI

2013 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET PLANI ŞUBAT 2013 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

A K D F. Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu www.akdf.org.tr I akdf@akdf.org.tr I Çınarcık Yolu 2. Km. Arıtma Tesisi Yanı / Yalova

A K D F. Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu www.akdf.org.tr I akdf@akdf.org.tr I Çınarcık Yolu 2. Km. Arıtma Tesisi Yanı / Yalova AKREDĠTASYON YÖNETMELĠĞĠ (Federasyonun 07.09.2012 günlü 10 sayılı kararı ile onaylanmıģ ve yürürlüğe girmiģtir.) AMAÇ: 1. Bu yönetmeliğin amacı, operasyonlara katılan kiģilerin yeterliliklerinin saptanmasıdır.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU TÜRK KIZILAYI AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ tüm Afet Yönetimi Müdürlüğü Ekim 2011 Sayfa 1 / 10 A. GENEL DURUM: Kütahya ili Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 2 TABLOLAR LİSTESİ. 3 ŞEKİLLER LİSTESİ 4 1.İHBARLAR... 7 1.1. Tanımlar... 7 1.2. İhbar dağılımları... 7 2. MÜDAHALE İSTATİSTİKLERİ...

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir.

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir. 1. 02 Eylül 2010 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla odamız üyeleriyle bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu müdürlerinin ve çalıģanlarının katılım ve katkılarıyla Allesta

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU T. C. Ġ S T A N B U L V A L Ġ L Ġ Ğ Ġ Ġ s t a n b u l M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU AYLIK FAALĠYET RAPORU ( HA ZĠR AN -E K ĠM AY LARI ARASI) KOMİSYON

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I 23-27 EKİM 2011 1 VAN-ERCİŞ DEPREMİ 23 Ekim de Van ın Erciş ilçesini vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların altından bir canlıya daha ulaşabilme

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü 2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI OCAK AYINDA YAPILMASI PLANLANAN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü 2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI OCAK AYINDA YAPILMASI PLANLANAN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü 2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI OCAK AYINDA YAPILMASI PLANLANAN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ FAALİYET NO FAALİYETİN ADI KATILACAK OLANLAR EĞİTİM

Detaylı

ĠZLEME VE YÖNLENDĠRME KURULU (ĠYK) Birinci Toplantısı. 20 Ocak 2011

ĠZLEME VE YÖNLENDĠRME KURULU (ĠYK) Birinci Toplantısı. 20 Ocak 2011 ĠZLEME VE YÖNLENDĠRME KURULU (ĠYK) Birinci Toplantısı 20 Ocak 2011 Toplantı Gündemi Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı MüsteĢarı Sayın ġ.önder Kıraç ın açılıģ konuģmaları Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu (ĠYK)

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Daire BaĢkanlığı Organizasyon ġeması Tıbbi Hizmetler

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı