T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TEKAMP-2015 MASA BAŞI TATBİKATI SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TEKAMP-2015 MASA BAŞI TATBİKATI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 TEKAMP-2015 MASA BAŞI TATBİKATI SONUÇ RAPORU TEKĠRDAĞ AFAD NĠSAN 2015

2 TEKAMP-2015 MASABAġI TATBĠKATI SONUÇ RAPORU 1-TATBĠKATIN AMACI: Tekirdağ Afet Müdahale Planının (TEKAMP) uygulanabilirliğinin artırılması, operasyon planlarındaki olası çakıģma ve eksikliklerin tespit edilebilmesi, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluģturulması amaçlanmıģtır. 2-TATBĠKATIN YERĠ VE KATILANLAR: TEKAMP Masa baģı Tatbikatı çarģamba günü saat de Bağcılık AraĢtırma Ġstasyon Müdürlüğü toplantı salonunda; Operasyon Servisinden sorumlu Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM BaĢkanlığında gerçekleģtirilmiģtir. Tatbikata; 26 hizmet grubu yöneticisi ve yardımcıları katılmıģtır. YEREL DÜZEY HĠZMET GRUPLARI 1. ARAMA VE KURTARMA HG 2. KBRN HG 3. BARINMA HG 4. BĠLGĠ YÖNETĠMĠ, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME HG 5. HĠZMET GRUPLARI LOJĠSTĠĞĠ HG 6. MUHASEBE, BÜTÇE VE MALĠ RAPORLAMA HG 7. KAYNAK YÖNETĠMĠ HG 8. SATIN ALMA VE KĠRALAMA HG 9. PSĠKOSOSYAL DESTEK HG 10. AYNĠ BAĞIġ DEPO YÖNETĠMĠ VE DAĞITIM HG 11. ALT YAPI HG 12. HASAR TESPĠT HG 13. ENKAZ KALDIRMA HG YEREL DÜZEY HĠZMET GRUPLARI 14. ENERJĠ HG 15. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK HG 16. GÜVENLĠK VE TRAFĠK HG 17. YANGIN HG 18. TAHLĠYE YERLEġTĠRME VE PLANLAMA HG 19. DEFĠN HĠZMET GRUBU HG 20. BESLENME HG 21. ZARAR TESPĠT HG 22. SAĞLIK HĠZMET GRUBU HG 23. NAKLĠYE HG 24. ULAġIM ALT YAPI HG 25. HABERLEġME HG 26. TEKNĠK DESTEK VE ĠKMAL HG 3-TATBĠKATIN HAZIRLIK SÜRECĠ: Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak 03/01/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAMP esasları ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının tarih ve 134 sayılı yazıları gereği Ġlimizde TEKAMP MasabaĢı ve uygulama tatbikatlarının yapılması istenmiģtir. BaĢbakanlık AFAD tarafından tarih ve 6811 sayılı yazıları ile uygun görüģ verilen TEKAMP çerçevesinde 08 Nisan 2015 tarihinde Masa baģı tatbikatı yapılması planlanmıģ ve aynı tarihte uygulanmıģtır. 1

3 Belirlenen tatbikat tarihleri 26/02/2015 tarih ve 237 sayılı yazımızla BaĢbakanlık AFAD a bildirilmiģtir. 4-SENARYO HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Masa baģı tatbikatı senaryosu TEKAMP çalıģma grubunca hazırlanmıģtır. ÇalıĢma grubu, öncelikle afet müdahale planında yer alan Seviye 4 afet senaryosunu yerel imkânlarla müdahalenin geçerli olduğu Seviye 1 e dönüģtürmüģtür. Senaryo Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, Marmara Denizi açıklarında SüleymanpaĢa Ġlçe merkezine 30 km. mesafede 45 saniye süreli 5.9 (Mg) büyüklüğünde deprem afeti üzerinden kurgulanmıģtır. Senaryoda; deprem sonrasındaki ilk 7 saat içerisinde; AADYM yürütülen çalıģmalara, Ġhbar takip masasına ulaģan ihbarlara, Karar alma süreçlerine, Hizmet gruplarının müdahalelerine, ĠyileĢtirme ÇalıĢmalarına yer verilmiģtir. Senaryoda tüm hizmet grupları için görevlerin yer almasına özen gösterilmiģtir. 2

4 Resim 1 TEKAMP ÇalıĢma Grubu Senaryo Hazırlık Süreci Senaryonun hazırlanması ve kontrol edilmesinden sonra TEKAMP yerel düzey Hizmet gruplarına dağıtımı yapılarak, hizmet gruplarının senaryo çerçevesinde Seviye 1 den alt senaryolarını geliģtirmeleri istenmiģtir. Hazırlanan alt senaryolarla birlikte hizmet grubu yöneticilerinin tatbikata bizzat katılımlarının sağlanması hususu resmi yazı ile yöneticilerin kurumlarına iletilmiģtir. Senaryonun iģleyiģ süreci beģ aģamadan meydana gelmektedir. 1.aĢama: Depremin meydana gelmesi ve haberleģme süreci 2.aĢama: AADYM ve hizmet grubu personelinin toplanma süreci 3.aĢama: Karar alma ve müdahale süreci 4.aĢama: Yapılan müdahalelilerin raporlanması 5 aģama: Tespit edilen Ġhtiyaçların üst makamlara bildirilmesi. 3

5 ġekil 1 Masa baģı Tatbikatı ĠĢ AkıĢ Süreci 5-MASA BAġI TATBĠKATI: AFAD MasabaĢı tatbikatı Operasyondan Sorumlu Koordinatör Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM ve Ġl AFAD Müdürü Recep EROL'un açılıģ konuģmaları ile baģlamıģtır. 4

6 Resim 2 Koordinatör Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM' ın AçılıĢ KonuĢmaları Resim 3 Ġl AFAD Müdürü Recep EROL' un AçılıĢ KonuĢmaları 5

7 AçılıĢ konuģmaları sonrasında AFAD ġube Müdür V. A. Mehmet ÇOġKUN tarafından Hizmet Grubu Yöneticilerine, senaryoda yer alan kavramlar ve tatbikatın iģleyiģine yönelik ön bilgilendirme sunumu yapılmıģtır. Resim 4 ġube Müdürü A.Mehmet COġKUN' un Sunumu Sunum sonrasında Ġl Müdürü Recep EROL tarafından masa baģı tatbikatı fiilen baģlatılarak senaryonun icrasına geçilmiģtir. 6-TATBĠKAT SENARYOSUNUN UYGULANMASI: ÇarĢamba günü, Saat de ilimizde bir deprem meydana gelmiģ, depremin ardından Ġlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluģları teyakkuz haline geçmiģtir. AFAD Ġl Müdürü mesaide bulunan AFAD personelinin Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplanması talimatını vermiģ ve daha önceden yapılan planlamaya göre personeller görev yerlerine yerleģmiģtir. Deprem sebebiyle Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde (ĠAADYM) elektrikler kesik olduğundan Jeneratör otomatik devreye girmiģtir. Enformasyon memuru haber merkezinde bulunan sabit telefon, uydu telefonu ve telsiz sistemlerinin çalıģıp çalıģmadığını kontrol etmiģ, sabit telefonun yoğunluk sebebiyle çalıģmadığı, uydu telefonu ve telsiz sistemlerinin çalıģır durumda olduğu anlaģılmıģtır. GSM telefonlarından yoğunluk sebebiyle iletiģim sağlanamamıģtır. 6

8 Yıllık izinli ve nöbet istirahatinde bulunan tüm AFAD personelinin ivedilikle ĠAADYM gelmeleri konusunda AFAD Toplu SMS sisteminden mesaj gönderilmiģtir. Nöbetçi arama kurtarma personeli araç ve teçhizatlarını acil görev için hazır hale getirmiģtir. Enformasyon memuru, uydu telefonu ile BaĢbakanlık AFAD Müdahale Dairesi BaĢkanlığı ile irtibat sağlamıģ, Müdahale Dairesi BaĢkanlığından alınan ilk bilgilere göre Depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, Marmara Denizi açıklarında SüleymanpaĢa Ġlçe merkezine 30 km. mesafede 45 saniye süreli meydana geldiği, büyüklüğünün 5.9 (Mg) olduğu bilgisi alınmıģtır. Resim 5 Enformasyon Memuru A.Özcan ARSLAN' ın Uydu Telefonunu Ġrtibatı BaĢbakanlık AFAD'tan alınan bilgiler AFAD Ġl Müdürü tarafından uydu telefonu aracılığı ile Sayın Valimize aktarılarak, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne iliģkin ön bilgi verilmiģ ve sayın valinin talimatları alınmıģtır. Ayrıca Sayın Valimizin Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal edeceği bilgisi ĠAADKK 'na verilmiģtir. 7

9 Resim 6 Vali Yardımcısı Mahmut YIDLRIM' ın Uydu Telefonundan Valilik Ġle Ġrtibatı Enformasyon memuru, Marmara Ereğlisi ve ġarköy Kaymakamlıklarında bulunan uydu telefonlarını arayarak Yazı ĠĢleri Müdürleri ile irtibat sağlamıģtır. Ayrıca telsiz ile Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Çanakkale AFAD ile irtibat sağlamıģtır. Ġstanbul AFAD ile telsiz bağlantısı yapılamadığından uydu telefonundan irtibat sağlanmıģtır. AFAD Müdürlükleri ile yapılan görüģmeler neticesinde, depremin hissedildiği ancak henüz etkisine iliģkin net bir bilgi olmadığı öğrenilmiģtir. Resim 7 Enformasyon Memuru A.Özcan ARLAN' ın Ġlçelerle irtibatı 8

10 Mesaide bulunan 25 AFAD personelinden, Bilgi Yönetimi Değerlendirme Ve Ġzleme Hizmet Grubu yöneticisi koordinasyonunda 10 kiģilik Ġhbar Masası oluģturulmuģtur. Teknik personelden 4 kiģilik "ön hasar tespit ekibi" oluģturulmuģtur. Ġhbar masasında kullanılacak evrak ve formlar hazır hale getirilmiģ ve Ġhbar masasında görev yapmak üzere daha önceden planlanan Emniyet, Jandarma, Belediye ve Askeri birlikten birer personel el telsizleri ile birlikte ĠAADYM intikal etmiģlerdir. Resim 8 Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu Ġhbar Takip Masası Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve Hizmet Grubu Yöneticileri çağrı beklemeksizin Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal etmiģlerdir. Saat te: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ihbar masasına, Emniyet, Jandarma ve askeri birliklerden görevli birer personel ulaģmıģtır. Yarım saatlik süre içerisinde depremin etkisi ile ilgili sahada görevli emniyet, jandarma ve askeri birliklerden ilk bilgiler alınmaya baģlanmıģtır. Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve hizmet grubu yöneticilerinden Ġl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine intikal edenler (2/3 lük katılımla 35 kiģi) Sayın Valimizin BaĢkanlığında toplanmıģtır. 9

11 Saat 14.15: Ġhbar Masasına ulaģan bilgiler: Resim 9 Hizmet Grubu Yöneticileri Emniyet Saha KeĢif ekibi, ihbar masasına telsizle ulaģarak Hükümet Caddesi üzeri, Polis Merkezi yakınında 5 katlı bir binanın yıkıldığı, sayısı bilinmemekle birlikte enkaz altında kalan vatandaģların olduğu ve yolun trafiğe kapandığı, trafiğin köprübaģından sahil istikametine yönlendirildiği bilgisini vermiģtir.(güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu) Resim 10 ĠAADK Kuruluna Ġlk Bilgilerin Aktarılması 10

12 Bu doğrultuda; Koordinasyon Kurulu BaĢkanı talimatı ile Arama Kurtarma Hizmet Grubundan iki kurtarma ekibi (4+4) ile, Psikososyal Destek Hizmet Grubundan bir personel yıkılan binada kurtarma çalıģmalarında bulunmak, psikososyal destek sağlamak ve ihtiyaç tespiti yapmak üzere olay yerine gönderilmiģtir.(arama ve Kurtarma Hizmet Grubu) ve (Psikososyal Destek Hizmet Grubu) Resim 11 Arama Kurtarma Hizmet Grubu Yöneticisi Niyazi KOMġU Ayrıca yine Emniyet Saha KeĢif ekibi, ihbar masasına telsizle ulaģarak SüleymanpaĢa Ġlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bir okulda ağır hasar meydana geldiğini, öğrencilerin tahliye edildiğini ancak, iç merdivenlerinin çökmesi nedeniyle 25 öğrencinin üst katlarda mahsur kaldığı bilgisini vermiģtir. Koordinasyon Kurulu,Yangın Hizmet Grubu Yöneticisine bir itfaiye ekibi ile Psikososyal Destek Hizmet Grubundan bir ekibin (3 kiģi) okulda mahsur kalan 25 öğrencinin tahliye edilerek ailelerine teslim edilmesi için talimat vermiģtir.(yangın Hizmet Grubu) ve (Psikososyal Destek Hizmet Grubu) 11

13 Resim 12 Yangın Hizmet Grubu Yöneticisi Emin PEHLĠVAN Resim 13 Psikososyal Destek Hizmet Grubu Yöneticisi Hasan YILMAZ 12

14 Koordinasyon Kurulu HaberleĢme Hizmet Grubuna, ĠAADYM de bulunan ALO AFAD 122 hat sayısı 2 den 100 e çıkarılması talimatını vermiģtir.(haberleģme Hizmet Grubu) Resim 14 HaberleĢme Hizmet Grubu Yöneticisi Dilek ÇETĠNTAġ Ġldeki baz istasyonlarının bir kısmı hasar gördüğünden, kullanıcılar bazı bölgelerde GSM hatları, data ve SMS hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Enformasyon Memuru GAZDAġ ile telsiz irtibatı sağlamıģ, GAZDAġ yetkilisinden ilçe merkezinin tamamında güvenlik nedeniyle doğalgazın kesildiği bilgisini almıģtır. Jandarma Saha KeĢif Ekipleri, Çorlu Ġlçesi, Yenice mevkiindeki karayolu alt geçidinin çökmesi nedeniyle ulaģımın kontrollü olarak tek Ģeritten sağlandığını bildirmiģtir. Koordinasyon Kurulu, çöken karayolu ile ilgili gerekli onarım çalıģmalarının yapılması için UlaĢım Alt Yapı Hizmet grubuna talimat vermiģtir.(ulaģım Altyapı Hizmet Grubu) 13

15 Resim 15 UlaĢım Alt Yapı Hizmet Grubu BaĢkanı Gökhan TAġDEMĠR Saat da: ĠAADYM toplanan bilgilere göre, Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu Yöneticisi tarafından hazırlanan "Ġlk Afet Durum Raporu" faks çekilemediğinden içeriğine iliģkin bilgiler Koordinasyon Kurulu BaĢkanı Sayın Valimiz tarafından Uydu telefonu aracılığı ile BaĢbakanlık AFAD a bildirilmiģtir.(bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu) Resim 16 Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM' ın BaĢbakanlık AFAD' a Ġlk Afet Durum Raporunu Sunması 14

16 Ġhbar masasında toplanan ilk bilgiler ıģığında Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında; tüm hizmet gruplarının Seviye 1 den müdahale çalıģmalarına baģlaması talimatını vermiģtir. Bu doğrultuda Operasyon Servisine bağlı Hizmet grubu yöneticileri konuģlanma alanlarına intikal etmiģtir. Ġlçe Bina Sayısı Az Hasarlı Orta Hasarlı Ağır Hasarlı Yıkık Ayakta Tedavi Hafif Yaralı Ağır Yaralı Can Kaybı Geçici Barınma (KiĢi Sayısı) SüleymanpaĢa ġarköy Malkara Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Muratlı Saray Çerkezköy Ergene Kapaklı TOPLAM Saat te: Sayın Valimiz hizmet gruplarının çalıģmalarını kontrol etmek amacıyla ĠAADYM den ayrılmıģtır. ĠAADYM nin yönetimi operasyondan sorumlu Vali Yardımcısı tarafından sağlanmaktadır. Hizmet grubu yöneticileri konuģlanma alanlarında toplanmıģ ve 26 yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarına uygun olarak koordineli bir Ģekilde müdahale çalıģmalarına baģlamıģlardır. Koordinasyon Kurulunca vatandaģların hasarlı binalara girmemeleri ve Afet Toplanma Alanlarına gitmeleri ve AFAD tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri konularında uyarı yayınlarının Emniyet ve Zabıta Müdürlüğüne ait devriye görevi yapan araçlardan, Belediye BaĢkanlığına ait anons sistemi ve yerel radyo istasyonları tarafından gerçekleģtirilmesi kararı alınmıģtır. Koordinasyon kurulu kararı telsiz talimatı ile Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Belediye BaĢkanlığına iletilmiģtir. Emniyet, Jandarma, Askeri Birlikler ve Belediye BaĢkanlığı birimlerinden oluģan keģif ekiplerinin ihbarlarına göre; SüleymanpaĢa ilçesi, Değirmenaltı, Ertuğrul, Eski cami ve Altınova Mahallelerindeki konutların birçoğunda hafif hasarlar meydana geldiği, Değirmenaltı 15

17 ve Altınova Mahallelerinde ise ağır hasarlı binaların bulunduğu bildirilmiģtir. Ayrıca (.) resmi hizmet binaları ile 100.Yıl Mahallesinde bulunan ( ) lojmanlarda hasar meydana geldiği ve bu binalarda tespit yapılması talebine iliģkin ihbarlar alınmıģtır. Resim 17 Güvenlik ve Trafik Hizmetleri Grubu Yöneticisi Emir BĠLGET Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürü ĠAADYM gelerek, Tekirdağ Huzurevi hizmet binasında ağır hasar meydana geldiğini ve yaģlıların tahliye edilmesi gerektiğini bildirmiģtir. Hatlardaki yoğunluğun azalmasıyla sabit telefon ve faks aracılığıyla iletiģim sağlanmaya baģlamıģtır. Saat da Türk Telekom Müdürlüğünce ĠAADYM de bulunan ALO AFAD 122 hat sayısı 2 den 100 e çıkarılarak vatandaģların ihbarları daha da seri alınmaya baģlanmıģtır. ĠAADKK talimatı ile vatandaģlarımızın deprem sonrası ihbarlarını ALO AFAD 122 ye yapabilecekleri Belediye anons sistemi, Emniyet ve Jandarma saha ekipleri ve radyo yayınları ile ilan ettirilmiģtir. Ġhbar masasında görevli sayısı Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu ve AFAD personeli ile birlikte toplam 25 kiģiye çıkarılmıģtır. GSM hatlarında yoğunluğun azalması sebebiyle iletiģim sağlanmaya baģlamıģtır.(hasarlı baz istasyonlarının bulunduğu mahalleler hariç Yağcı, Karacaklavuz vb.) 16

18 Belediye Zabıta Ekipleri telsiz aracılığı ile, sahil yolunda yer yer çökmelerin gözlemlendiğini, ulaģımın kontrollüde olsa yapılabildiğini, ayrıca sahil dolgu alanında çökmelerin bulunduğunu ihbar masasına bildirmiģtir.(haberleģme Hizmet Grubu) Koordinasyon Kurulu, çöken karayolu ile ilgili gerekli onarım çalıģmalarının yapılması için UlaĢım Alt Yapı Hizmet grubuna talimat vermiģtir.(ulaģım Altyapı Hizmet Grubu) 100.Yıl Mahallesindeki Sanayi Camisinin minaresinin yıkıldığı ve caminin ağır hasar aldığı ihbarı cami imamı tarafından ALO AFAD 122 ye bildirilmiģtir. TESKĠ tarafından SüleymanpaĢa Ġlçesinde Yavuz, Ertuğrul, Değirmenaltı ve Altınova mahallelerinde atık ve temiz su hatlarında kırıklar olması sebebiyle Ģehir suyunun kesildiği ve atık suların kontrolsüzce ortama yayıldığı ĠAADYM ye bildirilmiģtir. Gerekli Müdahale çalıģmalarına Alt Yapı Hizmet grubunca baģlanmıģtır.(altyapı Hizmet Grubu) TREDAġ tarafından; SüleymanpaĢa Ġlçesinde Ertuğrul, Değirmenaltı ve Altınova mahallelerinde elektrik hatları zarar gördüğü AADYM ye bildirilmiģtir. Gerekli Müdahale çalıģmalarına Enerji Hizmet Grubunca baģlanmıģtır.(enerji Hizmet Grubu) Çınarlı, Yavuz, Aydoğdu ve Değirmenaltı mahallelerinde 4 noktada doğalgaz borularında kırıklar oluģtuğu ve bu sebeple doğalgaz sızıntısı olduğu GAZDAġ ekipleri tarafından ĠAADYM ye bildirilmiģtir Gerekli Müdahale çalıģmalarına Enerji Hizmet Grubunca baģlanmıģtır.(enerji Hizmet Grubu) Resim 18 Enerji Hizmet Grubu Yöneticisi Cemil ENGĠN 17

19 Deprem sonrasında Eski cami, Aydoğdu ve Altınova mahallelerinde 3 konutta yangın çıktığı ihbarı Ġtfaiye 110bildirilmiĢtir. Yangın hizmet grubu ĠAADYM bilgilendirerek 3 arazözü yangın mahallerine sevk etmiģtir.(yangın Hizmet Grubu) Resim 19 Yangın Hizmet Grubu Yöneticisi Emin PEHLĠVAN SüleymanpaĢa Ġlçesi Devlet Hastanesi (2. Kısım) depremde ağır hasar gördüğü, kullanılamaz durumda olduğu, Ġçerideki hastaların acilen diğer hastanelere sevk edilmesi gerektiği, yaralanan birçok vatandaģımızın hastanelere baģvurduğu bilgisi Hastane Müdürlüğü tarafından ĠAADYM ye bildirilmiģtir. Koordinasyon Kurulu, Sağlık Hizmet grubuna ivedilikle hastane bahçesinde sahra hastanesi kurulması talimatını vermiģtir. Yatan hastalardan diğer hastanelere sevki gerekenler için ilçelerden ambulans takviye edilmesi talimatı verilmiģtir.(sağlık Hizmet Grubu) Resim 20 Sağlık Hizmet Grubu Yönetici Yrd. Zafer SOYKIRLI 18

20 SüleymanpaĢa Ġlçesinde bir AlıĢ VeriĢ Merkezi yönetimi 155 i ve ALO AFAD 122 yi arayarak deprem sebebiyle AVM binasının hasar gördüğünü belirtmiģ ve yağmaya karģı güvenlik önlemi alınmasını talep etmiģtir. Koordinasyon Kurulu, Güvenlik Hizmet grubundan alıģveriģ merkezinin bulunduğu bölgedeki güvenlik önlemelerinin artırılması talimatını vermiģtir.(güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu) Resim 21 Tahliye, YerleĢtirme ve Planlama Hizmet Grubu Yöneticisi Süleyman SARPDAĞ Saat Ġtibariyle: Enformasyon Memuru; Ġlçe Kaymakamlıklarının tamamı ile sabit hatlarla haberleģme sağlamıģtır. Enformasyon Memuru; ġarköy Kaymakamlığı Yazı ĠĢleri Müdürü ile görüģmesi sonucunda; ilçede bir binanın tamamen yıkılmıģ olduğu ve enkaz altında insanların kaldığı bilgisini almıģtır. Ayrıca Kaymakamlığın olay yerine Ġtfaiye ekiplerini yönlendirdiğini ve takviye ekibe ihtiyaç bulunduğu bilgisi alınmıģtır. Bunun yanında ilçedeki diğer birçok binada hafif hasar meydana geldiği ve yaklaģık 15 binada da ağır hasar meydana geldiği öğrenilmiģtir. Koordinasyon Kurulu BaĢkanı; ġarköy Kaymakamlığından alınan bilgileri değerlendirmiģ, Malkara Kaymakamlığını arayarak yıkılan bina ile ilgili ġarköy itfaiyesine destek olmak amacıyla, Malkara Ġtfaiyesinden bir Kurtarma ekibinin (4 KiĢi) tüm teçhizatı ile birlikte ġarköy ilçesine gönderilmesini ve kaymakamın da bizzat 19

21 ġarköy Ġlçesine giderek ġarköy Kaymakamlığına destek olunması talimatını vermiģtir. (Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu) ġarköy ve M.Ereğlisi Kaymakamlıklarından; ilçedeki devlet hastanelerinin ağır hasar alması sebebiyle, binalar boģaltılarak hastaların, hastane bahçesinde kurulan sahra çadırlarına yerleģtirildiği, ayrıca yaralanan vatandaģlara sağlık hizmetinin sahra çadırlarında verildiği bilgisi alınmıģtır. SüleymanpaĢa, ġarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerimizde ise panik sebebiyle ve devrilen eģyalardan kaynaklı çok sayıda yaralanma vakasının bulunduğu, hastanelerde yoğunluk yaģandığı bilgisi alınmıģtır. Koordinasyon Kurulu Sağlık Hizmet grubu yöneticisine SüleymanpaĢa, ġarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerimize yeterli sayıda personel ve tıbbı cihaz takviyesi yapılarak sağlık hizmetlerinin aksaksız yürütülmesini, gerek duyulması halinde Ġlimizdeki Özel hastanelerden ve üniversite hastanesinden destek istenilmesi talimatını vermiģtir.(sağlık Hizmet Grubu) Resim 22 Sağlık Hizmet Grubu Yönetici Yrd. Zafer SOYKIRLI Çorlu Çerkezköy, Ergene, Kapaklı, Malkara, Saray ve Hayrabolu Kaymakamlıkları ile yapılan telefon görüģmesinde; bu ilçelerimizde önemli bir zayiatın olmadığı ancak depremin oluģturduğu panik sebebiyle yaralanan vatandaģların bulunduğu bilgisi alınmıģtır. Ayrıca Kaymakamlıklara 2 saat ara ile Ġlçe merkezleri ve mahallelerini kapsayacak Ģekilde afet durum raporu hazırlayarak ĠAADYM ne fakslanması talimatı verilmiģtir. 20

22 SüleymanpaĢa merkez dıģındaki mahallelerinde depremden zarar gördüğü Muhtarlar tarafından bildirilmiģtir. Ġnecik ve Banarlı da tek katlı bir konut, KaĢıkçı ve Naip Mahallelerinde bir ahırın yıkıldığı, can kaybı olmadığı ancak yaklaģık 5 büyükbaģ ve 10 küçükbaģ hayvanın telef olduğu bilgisi Mahalle Muhtarları tarafından ĠAADYM bildirilmiģtir. Koordinasyon Kurulu BaĢkanı Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu BaĢkanına talimat vererek, deprem sonucu meydana gelen hasarlar nedeniyle Ģehir merkezleri ve mahallelerde kapalı yolların tespit edilmesini, tespit edilen yolların çok ivedi bir Ģekilde temizlik bakım ve onarımlarının yaptırılarak ulaģıma açılmasını, özellikle hastane ve sahra hastanesi kurulan alanlarının yollarının ulaģıma açık tutulmasını istemiģtir. Koordinasyon Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet grubu yöneticisine mahallelerde ahırların yıkılması sebebiyle meydana gelen hayvan zayiatları için gerekli tespitlerin yaptırılması ve açıkta kalan hayvanlar için gerekli önlemlerin aldırılması talimatını vermiģtir.(gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu) Resim 23 Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu Yönetici Yrd.Numan TÜZÜNER Ġhbar masasınca alınan bilgiler doğrultusunda Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet grubu tarafından hazırlanan "2. Afet Durum Raporu" BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine faks çekilmiģtir.(bilgi Yönetimi Değerlendirme ve Ġzleme Hizmet Grubu) 21

23 Ġlçe Bina Sayısı T.C. Az Hasarlı Orta Hasarlı Ağır Hasarlı Yıkık Ayakta Tedavi Hafif Yaralı Ağır Yaralı Can Kaybı Geçici Barınma (KiĢi Sayısı) SüleymanpaĢa ġarköy Malkara Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Muratlı Saray Çerkezköy Ergene Kapaklı TOPLAM Saat itibarıyla Enformasyon Memuru Çorlu Kaymakamlığı Yazı ĠĢleri Müdürü ile telefonla görüģerek; ilçede deprem sebebiyle az sayıda binada hafif hasar meydana geldiği, havaalanında ise herhangi bir hasarın bulunmadığı bilgisini almıģtır. Bunun yanında ilçede faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında küçük çaplı yangın çıktığı ve ilçe itfaiyesi tarafından müdahalede bulunulduğu, ancak duman sebebiyle birçok fabrika çalıģanı ve 1 itfaiye erinin zehirlendiği, ortamdaki kimyasal gazlarla ilgili gerekli ölçümlerinin yapılması için KBRN ekiplerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alınmıģtır Koordinasyon Kurulu Çorlu Ġlçesindeki yangının sebep olduğu KBRN tehdidine karģı gereken önlemin ivedilikle alınması amacıyla, KBRN Hizmet Grubu yöneticisine bir ekip (5 KiĢi) gönderilmesi hususunda talimat vermiģtir.(kbrn Hizmet Grubu) Resim 24 KBRN Hizmet Grubu Yöneticisi Serap AYAZ 22

24 Koordinasyon Kurulu; Tekirdağ Huzurevi binasında meydana gelen hasarla ilgili saat de alınan ihbara göre; yaģlıların Çorlu Huzurevine naklinin sağlanması için Nakliye Hizmet Grubundan 2 otobüs ile bakım yaģlıları için ambulans temin edilmesi talimatını vermiģtir. Ayrıca yaģlılara nakil sırasında refakat etmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğünden 2 personel görevlendirilmesi talimatını vermiģtir.(nakliye Hizmet Grubu, Tahliye YerleĢtirme ve Planlama Hizmet Grubu ve Psikososyal Destek Hizmet Grubu) Resim 25 Nakliye Hizmet Grubu Yöneticisi Halil ġahġn SüleymanpaĢa ilçesinde yıkılan binanın enkazında arama faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla Arama Kurtarma Hizmet Grubunca bir adet vinç talebi ĠAADYM ye iletilmiģtir. Koordinasyon Kurulu vinç talebiyle ilgili Teknik Destek ve Ġkmal Hizmet grubu yöneticisine vincin ivedilikle temin edilmesi talimatını vermiģtir.(teknik Destek ve Ġkmal Hizmet Grubu) Saat itibariyle; Bilgi Yönetimi Ġzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubunca, Tekirdağ ilinde deprem sebebiyle; Ġlçe Bina Sayısı Az Hasarlı Orta Hasarlı Ağır Hasarlı Yıkık Ayakta Tedavi Hafif Yaralı Ağır Yaralı Can Kaybı Geçici Barınma (KiĢi Sayısı) SüleymanpaĢa ġarköy Malkara Marmaraereğlisi

25 Çorlu Hayrabolu Muratlı Saray Çerkezköy Ergene Kapaklı TOPLAM adet binanın tamamen yıkıldığı, 4 afetzedenin hayatını kaybettiği, 32 afetzedenin ağır yaralandığı, 296 afetzedenin hafif yaralanarak hastanelere müracaat ettiği yaklaģık 277 afetzedenin acil barınma ihtiyacı olduğu BaĢbakanlık AFAD a raporlanmıģtır. Koordinasyon Kurulunca SüleymanpaĢa ve ġarköy ilçelerinde açıkta kalan vatandaģların acil barındırılması amacıyla çadır kent kurulması kararı alınarak, Barınma Hizmet grubunca çalıģmalara derhal baģlanması hususunda gerekli talimat verilmiģtir. Ayrıca Koordinasyon Kurulu, beslenme hizmet grubuna öncelik çadır kentte olmak üzere, tuğlalı parkta 1 adet, çadır kentte 1 adet aģevi kurularak 3 öğün yemek çıkarılması için gerekli çalıģmanın baģlatılması talimatını vermiģtir.(beslenme Hizmet Grubu) Psikososyal Destek Hizmet Grubuna da Çadırkent alanında ve tuğlalı parkta Psikososyal Destek Biriminin kurularak faaliyet göstermesi talimatı verilmiģtir. (Beslenme Hizmet Grubu) ve (Psikososyal Destek Hizmet Grubu) Resim 26 Beslenme Hizmet Grubu Yöneticisi Orhan GÜLER Barınma Hizmet grubu çadır kent alanlarının alt yapısının ĠLBANK aracılığı ile hazırlanması için Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile, çadır kentin enerji ihtiyacının 24

26 karģılanması için de Enerji Hizmet Grubu ile koordinasyon sağlandığını ve çalıģmalara ivedilikle baģlandığını bildirmiģtir. (Barınma Hizmet Grubu) Resim 27 Barınma Hizmet Grubu Yöneticisi A.Mehmet ÇOġKUN Saat itibariyle; ĠAADYM, SüleymanpaĢa Ġlçesinde açıkta kalan 184, ġarköy ilçesinde açıkta kalan afetzedeler için 93 adet AFAD Çadırı (16 m2) ihtiyacının, AFAD Bölgesel Lojistik Deposundan karģılanması talebini, BaĢbakanlık AFAD ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığına mesaj formu ile bildirilmiģtir.(barınma Hizmet Grubu) BaĢbakanlık AFAD tarafından çadır talebinin karģılanması amacıyla, Lojistik Depoyu iģleten firmaya, SüleymanpaĢa ilçesi için 48, ġarköy Ġlçesi için 25 çadır ve çadır içi malzemelerin önceden planlanan çadırkent alanlarına (SüleymanpaĢa Ġlçesi:Yağcı Mahallesi Ġslamat Mevkii, 1340 parsel, ġarköy Ġlçesi Çadırkent Alanı) nakledilmesi talimatını vermiģ ve ĠAADYM bilgilendirilmiģtir. Barınma Hizmet Grubu, çadır kentin kurulumunu gerçekleģtirecek askeri birlik personelinin çadırkent alanına nakliyesi için ĠAADYM den 10 adet otobüs talep etmiģtir. Koordinasyon Kurulu, Nakliye Hizmet Grubuna otobüslerin temin edilmesi talimatını vermiģ ve 10 adet otobüs Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca temin edilmiģtir. (Nakliye Hizmet Grubu) ve (Satınalma ve Kiralama Hizmet Grubu) 25

27 Resim 28 Satın alma ve Kiralama Hizmet Grubu Yöneticisi Esra ELGÜN itibariyle; SüleymanpaĢa çadırkent alanına 45 adet çadır nakliye edilmiģtir. YaklaĢık 200 kiģilik çadır kurulum ekibi ile çadır kurulumuna baģlanmıģtır. ġarköy ilçesi için 15 adet çadır ve çadır içi malzemelerin sevkiyatı devam etmektedir. (Barınma Hizmet Grubu) itibariyle; BaĢbakanlık AFAD ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanı ĠAADYM telefonla arayarak, Tekirdağ Valiliği Acil Yardım Hesabına acil ihtiyaçlar ve afetzedelerin barınma ve beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karģılanması amacı ile ( TL) ödenek gönderildiğini bildirmiģtir.(muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu) Resim 29 Muhasebe Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Yöneticisi Yıldız ÇĠÇEKBĠLEK 26

28 19.30 itibariyle; T.C. Arama Kurtarma Hizmet Grubunca ÇarĢı Polis Merkezi yakınındaki enkazda arama çalıģmalarının tamamlandığı enkazdan 2 ölü, 17 de ağır yaralı vatandaģımızın çıkarıldığı ĠAADYM ye raporlanmıģtır. Yaralı afetzedeler Sağlık Hizmetleri Grubu ekiplerince devlet hastanesine kaldırılmıģtır.(sağlık Hizmet Grubu) Koordinasyon Kurulu cenazelerin, defin iģlemleri için cenaze nakil aracı, kefen, tabut, ceset torbası ihtiyaçlarının temini ve dini hazırlıkların yapılmasına yönelik Defin Hizmet Grubuna gerekli talimatı vermiģtir. (Defin Hizmet Grubu) Resim 30 Defin Hizmet Grubu Yöneticisi Dr. Deniz BOZDOĞAN Arama Kurtarma Hizmet Grubu enkazda yapılan arama çalıģmalarının tamamlandığını ĠAADYM bildirmiģtir. Resim 31 Arama Kurtarma Hizmet Grubu Yöneticisi Niyazi KOMġU nun Son Durum Raporunu Bildirmesi 27

29 Koordinasyon Kurulu enkazın kaldırılması için Enkaz Kaldırma Hizmet grubuna talimat vermiģtir. (Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu) Resim 32 Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Yöneticisi Hüseyin YILMAZ ġarköy Kaymakamlığı, yıkılan binadan 2 vatandaģımızın ölü olarak çıkarıldığı 15 afetzedenin yaralı olarak çıkarıldığını, arama ve kurtarma çalıģmalarının halen devam ettiğini, ağır hasarlı binalara vatandaģların sokulmadı, binalarda ön hasar tespitlerinin yapılması gerektiğini rapor etmiģtir. Koordinasyon Kurulu SüleymanpaĢa, ġarköy ve Marmara Ereğilisi Ġlçeleri öncelikli olmak üzere hasar tespitlerine baģlanılması talimatını vermiģtir.(hasar Tespit Hizmet Grubu) Resim 33 Hasar Tespit Hizmet Grubu Yöneticisi Oğuz AKGÜL 28

30 20.30 itibariyle; T.C. SüleymanpaĢa çadırkent'i tamamlanarak afetzedeler Ģehir merkezinden otobüslerle çadırkent'e nakledilmektedir. Beslenme hizmet grubu çadırkent içerisinde aģevi kurulumunu tamamlayarak yemek çıkarmaya baģlamıģtır. Tuğlalı park meydanındaki aģevinin kurulumu devam etmektedir. Psikososyal Destek Çadırı kurularak toplanma alanına gelen Afetzedelere psikososyal destek verilmeye baģlanmıģtır.(psikososyal Destek Hizmet Grubu) itibariyle; Ġl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca; 1. Tüm hizmet gruplarının çalıģmalarını titizlikle yürütmeleri, 2. ÇalıĢmalar esnasında karģılaģılan sorunların ivedilikle ĠAADYM bildirilmesi, 3. Hizmet gruplarının 72 saat sonraki barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının Hizmet Grupları Lojistiği hizmet grubunca temin edilmesi, (Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu) Resim 34 Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Yöneticisi TaĢkın TOPUKSAL 4. Hizmet Gruplarınca kaynak israfını önlemek amacıyla, görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makineleri, ekipmanları vb. kayıt 29

31 altına alınarak, Kaynak Yönetimi Hizmet Grubuna bildirilmesi, (Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu) Resim 35 Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Yönetici Yrd. Taner ALBAYRAK 5. Afetzedelere gönderilen ayni bağıģların depolanması, tasnifinin yapılması ve ileri dağıtım noktaları kurulması amacıyla Ayni BağıĢ, Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubunun gerekli çalıģmaları yürütmesi, (Ayni BağıĢ, Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu) Resim 36 Ayni BağıĢ, Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu Yöneticisi Hülya YUNAK 30

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BİNGÖL'DE MİNİK UMKECİLER CUMHURİYET BAYRAMINDA Bingöl'de 112 ve UMKE Miniklerimizin

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek: Deprem,

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ Burdur'da Bölge Tatbikatı Yapıldı Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Uşak, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı