S Ö Z L E M E. Bir taraftan... ile dier taraftan... arasında, aaıda yazılı artlar ve esaslar dahilinde bir sözleme yapılmıtır.... MAL SAHB...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S Ö Z L E M E. Bir taraftan... ile dier taraftan... arasında, aaıda yazılı artlar ve esaslar dahilinde bir sözleme yapılmıtır.... MAL SAHB..."

Transkript

1 1 S Ö Z L E M E 1- TARAFLAR : Bir taraftan ile dier taraftan... arasında, aaıda yazılı artlar ve esaslar dahilinde bir sözleme yapılmıtır. 2- KISALTMALAR : Bu Sözleme de : MAL SAHB... TAARON i yaptıran : SAHB Sahibinin antiye Sorumlusu Mal Sahibinin antiye Sorumlusu ANTYE EF KONTROL AMR olarak isimlendirilmitir. 3 - SÖZLEME KONUSU : Bu Sözleme, SAHB nin taahhüdü altında bulunan ANKARA Elektrik Tesisatı ilerinin yapımı esas ve artlarının tesbiti maksadı ile tanzim olunmutur. 4 - TAARON UN YÜKÜMLÜLÜÜ : 4.1. Taaron, taahhüt ettii ii, proje ve detaylara, Teknik ve Sanat Kurallarına, Bayındırlık Bakanlıı Teknik artnamesine, Bayındırlık ileri Genel artnamesine, Teda Birim Fiyat ve Tariflerine ile Özel Teknik artnamelere uygun ekilde yapmak, bütün Elektrik tesisat ilerini proje ve artnamelerine uygun olarak tamamlayarak kusursuz ve noksansız olarak teslim etmei kabul ve taahhüt etmitir.

2 2 Bu maksatla Taaron : - antiyede gerekli sayıda tecrübeli mühendis, teknik ressam, formen, içi ve gerekli her türlü i makinesini bulundurmayı, - Gerekli bütün testleri ve ölçümleri yapmayı, - Mal sahibi ve i sahibi tarafından beenilmeyen ileri bilabedel düzeltmeyi, - Yapılan iler her ne kadar tasdikli projelere uygun olacaksa da, Elektrik Tesisatın performans sorumluluu Taaron a ait olduundan gerekli görüldüü takdirde Mal sahibi ve sahibinin onayı alınarak proje tadilatı yapmayı, - Tüm projelerin uygulama safhasından önce shop - drawing lerini hazırlamayı, - Tüm yapının As - Build projelerini i bitiminde 3 takım olarak teslim etmeyi, kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetlere herhangi bir bedel ödenmez Taaron ibu Sözleme konusunu tekil eden ve 3. madde de belirlenmi bulunan ilerin ifası sırasında ve iin tamamen ikmali ile kesin kabul ilemi tamamlanıncaya kadar ve iletme süresi içinde de i sahibinin, Mal sahibinin, antiye efinin ve Kontrol Amirinin talimatlarına ve sahibinin i programına aynen uymayı kabul ve taahhüt etmitir. sahibinin hazırlamı olduu i programı, Sözleme Eki olarak, Taarona verilecektir Mekanik Tesisat çerisindeki Elektrik leri: Mekanik Tesisat ile ilgili ana pano ve kumanda panoları ile panolar ve motorlar arasındaki kumanda hatları mekanik tesisat ilerini yapacak olan yapımcı firanın yükümlülüü kapsamındadır. Ana besleme, elektrik taaronu tarafından yapılacaktır Malzemelerin onaylanan örneine göre temini, antiyeye getirilmesi, depolanması, muhafaza edilecei açık mahalli Taarona temin edecek, Taaron bu yeri kendi ihtiyacına göre kullanılabilir hale getirecektir Kullanılan ve montajı yapılan malzemenin zarara uramaması için Taaron gerekli önlemleri alacaktır.

3 4.6. Taaron, yatay ve düey taımaları kendi imkanları ile yapar. Ancak, antiye olanaklarından antiye efinin talimatları dorultusunda faydalanabilir. 5 - TAAHHÜT KONUSU DIINDA KALAN VE HZMETLER : Aaıda belirtilen i ve hizmetler Taaron un taahhüt konusuna dahil deildir Gerek montaj ve gerekse tecrübeler esnasında kullanılacak elektrik enerjisi, shibi tarafından ana panodan temin edilecektir. Taaron, ihtiyacı olan yerlere kendi imkanları ile taıyacaktır Taaron un personeli için, antiye dahilinde bir oda temini, 5.3. Teknik artname ve projelerine göre beton kaide yapılması ile tesisatın ferinden sonra döeme ve duvarlardaki deliklerin kapatılarak düzgün hale getirilmesi, 6 - ANTYE MASRAFLARI : antiye de tefri, mefruat, ısıtma masrafları Taaron tarafından yapılacaktır. Taaron antiyedeki mevcut telefon sisteminin yüklü olması nedeniyle, her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere ihtiyacı olan telefonunu temin edecektir. 7 - PROJELER : Taaron a, Sözleme nin imzasını müteakip 3 takım proje imzalı olarak sahibince bedelsiz olarak verilir. sahibi tarafından verilen uygulama projeleri esastır. Taaron bu projelere göre ii yapmaya mecburdur. Ancak, Taaron kendisine verilen projeleri kontrol edecek, bırakılması zorunlu delik, kovan vs. nin yerlerini saptayacak ve i programı sırasına göre kontrol edip gördüü noksan ve hataları 30 gün içinde Sahibine bildirecek ve gerekli projeleri bila ücret tamamlayarak yeterli hale getirdikten sonra Sahibine vererek onay alacaktır. Taaron kendisine verilen projeleri tetkik neticesinde, ihtisas firması olması hasebiyle fenni bakımdan mahzurlar görürse, esbabı mucibesini ve mukabil tekliflerini yazılı olarak en kısa zamanda Sahibine bildirecektir. Aksi takdirde ileride doacak tüm sorumluluklar Taaron a, aittir. Sahibi tetkikten sonra ya 3

4 bunları kabul ettiini veya mevcut proje ve detayların tatbikini Taaron a bildirir. Proje ve detaylarda yapılacak her türlü deiiklik Sahibince tasdik edildikten sonra uygulanır. Herhangi bir sebeple proje, detay ve artnamelerin hakiki mahiyetinin anlaılmaması Taaron u eksiksiz ve mükemmel i yapma mükellefiyetinden kurtaramaz. Tüm proje ve detayları shop - drawing olarak hazırlanarak, kontrolluk onayını müteakiben ie balanacaktır. ( Elektrik aftları ve Pano Dairesi yerleimi vs. ) 8 - YERNN TESLM : Sözleme konusu iin yapılacaı yer, Sözleme nin akdini müteakip 15 gün içinde ve bir tutanak düzenlenerek, Taaron a teslim edilir. Taaron bu müddet içinde ve yazılı ihtara ramen iyerini teslim almaktan istinkaf veya imtina ederse, Sözleme nin 30.maddesi hükmü uygulanır ve Sözleme feshedilerek, kesin teminatı irat kaydolunur. 9 - PROGRAMI : 9.1. Taaron, taahhüt ettii iin bu Sözleme de belirlenen süre içinde tamamlanabilmesini teminen, Sözleme nin akdinden sonra ve en geç 20 gün zarfında, imalat ve ihzarat olmak üzere iki kısmı ihtiva eden, müfredatlı bir i programı tanzim ederek, tasdik olunmak üzere, Sahibi ne verecektir. Taaron, bu yükümlülüünü yerine getirmedii takdirde, beher gecikme günü için... lira ceza taahhuk ettirilir ve tutarı istihkakından kesilir Sahibi ve hzarat programında gerekli gördüü deiiklii yapmak yetkisine haiz olup, Taaron un buna itiraz hakkı yoktur. Taaron Sahibi tarafından aynen veya deitirirlerek tasdik edilmi olan ve hzarat Programına uymaa ve taahhüt ettii ii proram gereince yürütmeye mecburdur E BALAMA : Taaron, Sözleme nin akdinden itibaren 15 gün içinde, ie fiilen balamak mecburiyetindedir. Bu müddet zarfında ie balamadıı takdirde, Sözleme nin 30. maddesi hükmü uygulanır ve sözleme feshedilerek, kesin teminatı irat kaydolunur. 4

5 N SÜRES : Taaron, taahhüt ettii ii,... tarihinde, noksansız ve kusursuz olarak, tamamlamaa mecburdur. Taaron bu bitim tarihini esas alarak hazırlayacaı, teklif i ve harcama programını teklifine ekleyecektir HALE TUTARI : Taahhüt konusu iin tahmini tutarı... TL. dır. Ancak bu tutar, ilk keif metrajları ve Taaron un teklif ettii deimez birim fiyatlarıyla elde edilen tahmini bedel olup, miktarların azalıp çoalması, dolayısıyla ihale bedelinin artıp eksilmesi nedeniyle Taaron fiyat artırımı gibi hiç bir istek ve hak iddiasında bulunulamaz. Taaron, Sözleme konusuna giren tüm ileri teklif ettii birim fiyatlarla ve ihale evrakı gereince tamamlamakla yükümlüdür HALE MKTARLARINDA DEME : Bu Sözlemeye ekli projelerde yapım süresince tadilat yapmaya Mal sahibi ve Sahibi yetkilidir. Ancak bu nedenle taahhütden çıkarılacak Elektrik Tesisatının tutarı, ihale bedelinin % 40 ını aamaz. Metraj farkından dolayı ihale tutarının aılması zorunluluu doarsa Taaron iin tamamını bitirmekle yükümlüdür. Ancak artı ihale bedelini % 40 dan fazla geçecei anlaıldıında bu durum Taaron tarafından yazılı olarak Sahibine ve Mal Sahibine bildirilecektir. Bu takdirde, Mal Sahibi ihale bedelinden fazla ii Taaron a yaptırıp yaptırmamakla serbesttir KESN TEMNAT : Teminat olarak Sözleme tutarının % 10 u oranında banka teminat mektubu alınacaktır. Yapılan ilerin bedeli, kesin teminata esas olan meblaı atıı takdirde, kesin teminat miktarıda, artan kısmının % 10 u oranında artırılır. Taaron teminatı yedi gün içinde artırmadıı takdirde hakediinden kesilir AVANS : Sözleme konusu iler için herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır.

6 TEKNK PERSONEL BULUNDURULMASI VE ÇLERN DETRLMES : Taaron, yer tesliminden, geçici kabul yapılıncaya kadar iin baında tam yetkili bir Elk. Mühendisi bulunduracak ve adını yazılı olarak mukavelenin imzasını müteakip 15 gün içinde Sahibi ve Mal Sahibine bildirecektir. yerinde bulunması sakıncalı görülen içi ve personelin, antiye efi veya kontrol amirinin tebligatı üzerine Taaron 48 saat içinde deitirmeye ve yerlerine 7 gün içinde yenisini ikame etmeye mecburdur. Taaronun, Sözleme madde 4.1. hükümlerine göre, antiyede bulundurulması gereken, teknik personeli aaıdaki gibi olacaktır : - antiye efi ( Elektrik Mühendisi - deneyimli ) 2 Adet - Formen... 2 Adet - Teknik Ressam... 1 Adet 17 - N KONTOLÜ : Sahibi, Sözleme konusu iin bu Sözleme ve ekleri hükümlerine uygun ekilde yapılıp yapılmadıını kontrol etmek üzere, yeteri kadar personel görevlendirir Taaron, gerek Sahibinin gerek mal sahibi tarafından görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkikine hazır bulundurmakla yükümlüdür KONTROLLÜÜN YETKLER : Taaron, gerek Sahibinin gerek Mal sahibinin kontrol ile görevli personelinin Sözlemeler ve ekleri hükümlerine göre lüzumlu görecekleri hususları yerine getirmee ve yazılı talimatlara aynen riayete mecburdur. Taaron, kullanacaı her türlü malzemeyi kontrol görevlisine veya bizzat Sahibine gösterip, ie elverili olduunu kabul ettirmeden, malzeme hazırlıı yapamaz. Kontrolluun veya Sahibinin yapacaı yahut yaptıracaı tahlil ve tecrübelerin bütün masrafları Taaron a aittir. Kabule ayan görülen malzemeden, mümkün olanları mühürlenerek iin sonuna kadar muhafaza edilir Taaron un, iyerine getirdii malzemenin fenni artnameye veya varsa numunesine uygun bulunmadıı anlaıldıı takdirde kontrolluun yazılı tebliini müteakip 7 gün içinde, bu malzemeyi iyerinden ve ibaından

7 kaldırmaa mecburdur. Aksi halde, bu malzeme, bütün masraflar taaron a ait olmak üzere i sahası dıına çıkarılır in tamamının veya bir kısmının, kontrolluun veya Sahibinin nezareti ve murakabesi altında yapılmı olması, Taaron un deruhte eyledii iin fen ve san at icaplarına tamamen uygun olarak yapılması hususundaki yükümlülüünü ve sorumluluunu ortadan kaldırmaz YEN FYATLAR : Fiyatı olmayan imalatlar : - Taaron un teklif fiyatlarında bir benzeri var ise bu fiyatlara göre kıyasen yapılır. - Taaron un Teklif fiyatlarına benzemiyor ise Bayındırlık ve skan Bakanlıı iin yapıldıı senenin birim fiyatlarında mevcut ise bu fiyat aynen alınır. - Eer yukarıdaki her iki ıkta fiyat yapma imkanı yok ise o takdirde Sahibi ve Mal Sahibi ile gerekli fiyat aratırması yapılarak tesbit edilecek malzeme faturası ve montaj içilii tutarlarına % 15 Taaron kar ve genel giderler karılıı olarak ilave yapılarak yeni fiyat tesbit olunur GEÇC HAKEDLER : Geçici hakediler 30 günden az olmamak kaydı ile Taaron tarafından tanzim olunur ve Sahibince gerekli kesintiler yapılıp imzalandıktan sonra Mal Sahibi nce ödeme yapılır Taaron a ihzarat bedeli ödenebilmesi için, Taaron tarafından tanzim olunacak hzarat Malzeme Cetveli nin sahibi ve Mal sahibi nce kabul edilmesi, numunelere uygun bulunması ve hzarat, Taaron un yerinde yapıldıı taktirde lehtarı Mal Sahibi olmak üzere sigorta ettirilmi olması arttır. hzarat ödemeleri Bayındırlık ve skan Bakanlıı Birim Fiyat cetvellerindeki yüzdelere göre yapılacaktır hzarat Malzemesinin nakliye, depolama, muhafazası gibi masraf ve mesuliyetler Taoran a aittir Taaron tarafından yerine getirilen hzarat malzemesi, Sahibinin yazılı müsadesi olmadıkça iyeri dıarısına çıkarılamaz. 7

8 in ikmalini müteakip kalan malzeme Taaron a ait olup, bunların inaat yerinden götürülmesi Taaron tarafından yapılacaktır Hakediler Bayındırlık Bakanlıı ödemelerindeki usul ve kaidelerle yapılacaktır. Taaron bir ay evvelki içi ücretlerinin ve bunlara ilikin sigorta pirimlerinin ödendiini tevik etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde ödemeleri bu husus yerine getirilinceye kadar durdurulur STHKAK ın TEMLK : Taaron, isthkaklarını, kısmen ve tamamen, üçüncü kiilere temlik edemez. Temlik ettii takdirde, bu temlikin uygulanmasından doacak her türlü sorumluluk Taaron a ait olacaktır GEREKL LEMLER VE MASRAFLAR : Taaron, taahhüt ettii i için gerekli ruhsat vesair izinler ile her türlü ilemleri, ilgili merciler nezdinde takip ve intac edecektir. Taahhüdün tamamen ifasına kadar, bu kabil ilemlerin her türlü masrafları ( Elektrik balantısı ile ilgili harçlar hariç ) ile, Taaron tarafından çalıtırılacak personelin her türlü vergisi, Sosyal Sigorta Pirimleri, Zorunlu Tasarruf kesintisi, Konut Fonu gibi yükümlülükler, Taaron a aittir VERGLER VE SOSYAL SGORTA YÜKÜMLÜLÜKLER : Taaron un çalıtıracaı personelin hertürlü vergisi ve sigorta primleri ile dier kanuni kesintiler kendisine ait olup, Sahibine ait iyerinde çalıtıracaı personeline ödedii ücretler bakımından Vergi ve Sosyal Sigortalar Kanunularının ilgili hükümlerini, tam ve eksiksiz olarak uygulamakla yükümlüdür Taaron, bu Sözleme nin taraflarca imzalanmasını müteakip, en geç yedi gün içinde, balı olduu vergi dairesi ile hesap numarasını ve müstakil iyeri varsa Sigorta Sicil numarasını Mal Sahibine ve Sahibine bildirecektir. Aksi Takdirde, keyfiyet, Mal Sahibi ve Sahibi tarafından ilgili mercilere duyurulur TAARON ADINA ÖDEME :

9 24.1. Taaron un taahhüt konusu ide veya iyerinde çalıtırdıı içilerin ödenmi ücretleri, Sosyal Sigorta pirimleri vesair ödentiler Taaron nam ve hesabına, Mal Sahibi tarafından ödenerek, ilk istihkakından kesilir çilerin ücretlerinin ödenmesinde 1475 sayılı Kanunu nun veya yerine ikame edilen Kanun un ilgili hükümleri uygulanır Taaron, bu madde hükümlerinin uygulanmasına itiraz edemez N GECKMES : Taaron, taahhüt konusu ii, mücbir sebep olmaksızın 11. maddede belirlenmi olan süre içinde tamamen ikmal ve teslim etmedii takdirde, geçecek beher gün için, Mal Sahibine, T.C. Merkez Bankası Döviz Satı Kuru üzerinden,... US Doları karılıı Türk Lirası gecikme cezası ödemei peinen kabul ve taahhüt etmitir. u kadar ki, bu gecikme 30 günü geçerse, Mal Sahibi, bu cezayı alarak beklemekte veya herhangi bir hüküm istihsaline ve protesto keidesine lüzum kalmaksızın, Sözleme yi fehetmekte serbesttir. Sözleme nin bu suretle Feshi halinde, Taaron dan, fesih anına kadar Sözleme gereince talep edilmesi iktiza eden gecikme cezası ayrıca tahsil olunur. Mal sahibinin zarar ve ziyan talep hakkı saklıdır MÜCBR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI : Mal Sahibinin sebebiyet verdii haller, olaanüstü tabiat olayları, grev uygulaması, bulaıcı hastalık, harp hali, kısmi veya genel seferberlik gibi iin yürümesini engelleyen ve Taarona isnadi bulunmayan durumlar mücbir sebep sayılır. Bu takdirde Taaron a, mücbir sebebin devamı müddeti ile sınırlı olmak üzere, süre uzatımı verilir. Ancak, mücbir sebebin veya olayın vukuu tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde Taaron 2 nüshalı bir yazı ile Mal Sahibini ve Sahibini haberdar ederek durumu izah etmek ve istedii süre uzatımını belirtmekle yükümlüdür. Süresinde yapılmayan müracaat ve talepler dikkate alınmaz ve Taaron un süre uzatımı talebi düer FYATLARIN DEMES : Taaron Sözleme nin Taraflarca imzalanmasından, taahhüt konusu iin tamamen ikmal ve teslimine kadar, vergi, resim, harç ve primlere zam yapılması veya yeni yükümlülükler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve içi ücretlerinin artması yahut içi hakları ile ilgili yeni 9

10 10 yükümlülükler getirilmesi gibi nedenlerle ekli Sözleme teklif birim fiyatlarına zam veya süre uzatımı talep edemez. Ancak : Aaıdaki gibi eskalasyon uygulaması yapılacaktır tarihine kadar yapılan imalat ve ihzarata Sözleme birim fiyatları uygulanacaktır ile tarihleri arasında yapılan ilere : C1 = ( B A ) / 1.05 A formülüne göre fiyat artı yüzdesi, ile i bitimine kadar yapılan ilere : C2 = ( B A ) / 1.05 A formülüne göre fiyat artı yüzdesi, bulunur ve senesi içinde yapılan imalat ve ihzarat tutarlarına tatbik edilerek ilave tediye yapılır. A, B1 ve B2 katsayılarının tespitinde, yalnız karılarında Bayındırlık ve skan Bakanlıı Poz. No.su bulunan i kalemleri esas alınacaktır. Bu formüllerde ; C1 = 1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında yapılacak harcamalara uygulanacak fiyat artı yüzdesidir. C2 = 1 Ocak 1999 ile i bitimine kadar yapılacak harcamaların uygulanacak fiyat artı yüzdesidir. A = lk kefe göre Bayındırlık ve skan Bakanlıı 1997 fiyatları ile, keif tutarı B1 = lk kefe göre Bayındırlık ve skan Bakanlıı 1998 fiyatları ile keif tutarı B2 = lk kefe göre Bayındırlık ve skan Bakanlıı 1999 fiyatları ile keif tutarı - Bulunan fiyat artıı yüzdesi, teklif fiyatlarına göre yapılan hakedi tutarlarından ( imalat ve ihzarat dahil ) bir evvelki hakedi tutarı

11 11 düüldükten sonra bakiye bedele tatbik olunur. hzarat bakiyesine eskalasyon uygulanmaz. - Bu maddeye göre bulunan miktarlar fiyat farkı niteliinde olduu için ihale artıı gibi mütalaa olunmaz. - Yeni fiyatlı imalatlar, hakedie mukavele yılına indirgenmi fiyatları ile dahil edilir ve yukarıda izah edilen eskalasyon uygulanır ÇALIMA VE GÜVENL : Taaron, taahhüt konusu iin devamı süresince, iyerinde, çalıma ve igüvenliinin gerektirdii her türlü tedbiri en geni bir ekilde almak ve i sahibince hazırlanan içi salıı ve i güvenligi Yönetmelii hükümlerine aynen uymakla yükümlü olup, dorudan doruya kendisi sorumludur YERNN MUHAFAZASI : yerinin ve iyerinde bulunan her türlü malzeme ve levazım ile, ihzarat ve tesisatın muhafazası Taaron a aittir SÖZLEME nin DEVR : Taaron, hiç bir sebep ve bahane ile, taahhüt konusu ii, Mal sahibinin ve Sahibinin yazılı muvafakatini almadan, kısmen veya tamamen bakasına devredemez. Aksi halde Sözleme feshedilerek, kesin teminatı irat kaydolunur. Mal Sahibinin ayrıca zarar ve ziyanın talep hakkı saklıdır MALSAHBNN SÖZLEMEY FESH : 31.1 Taaron, Sözleme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse veya bu Sözleme ve eklerinde belirlenmi olan yükümlülüklerinden herhangi birisine, mücbir sebepler dıında riayet etmezse, yahut verilen süre uzatımına ramen taahhüdünü tamamen ifa ve ikmal etmezse, kendisine son bir süre daha tanınır. Bu süre, müstacel haller müstesna olmak üzere, ihtarnamenin kendisine teblii tarihinden itibaren 10 günden az olamaz. Bu süre, Sözleme süresine müessir olmadıı gibi gecikme cezası tahakkukunada mani deildir. Taaron bu süre içinde de ihtarname hükümlerine riayet etmezse bakaca bir ihtara veya merasime yahut hüküm istihsaline hacet kalınmaksızın Sözleme feshedilir.

12 Sözleme nin bu suretle feshi halinde kesin teminatı irat kaydedilir. sahasında bulunan tesisat, ihzarat, alet ve edevatı ile makinelerine el konulur TAARON un SÖZLEME yi FESH : Taahhüt konusu iin sahibi veya Mal Sahibi tarafından durdurulması halinde Taaron un bekleme süresi 90 gündür. Bu süre içinde Taaron un ie devamına imkan verilmedii takdirde 7 gün daha bekledikten sonra Taaron Sözlemeyi Feshederek, hesabının tasfiyesini isteyebilir Taaron, ayrıca kar mahrumiyeti ile zarar ve ziyan talebinde bulunamaz GEÇC KABÜL : in bittiinin ve kabule hazır olduunun Taaron tarafından Sahibine yazılı olarak bildirilmesi üzerine Sahibi veya yetkili vekili, taahhüt konusu iin Sözleme ve eklerine uygun olarak yapılmı olup, olmadıını inceleyerek, durumu bir tutanak ile tesbit ederler. Tesbit olunan ve toplam yekünü iin bedelinin % 5 ini geçmeyen ayrıca iletmeye mani olmayan eksik ve kusurlu ilerin ikmali için Taaron a süre verilir. Eer bu süre içinde Taaron eksiklikleri ikmal etmez ise, Mal Sahibi Taaron nam ve hesabına ileri dilediine yaptırır. Ayrıca geciken beher gün içinde, bu Sözleme nin 25. Maddesinde yazılı bulunan gecikme cezasının dörtte biri uygulanır ve geçici kabul, kusur ve noksanların tamamen ikmaline kadar ertelenir Noksan ve kusurlu iler tamamlanmazsa, Taaron nam ve hesabına yaptırılarak, bedel istihkakından veya teminatından kesilir Geçici kabul ileminin yapılmı olması, Ana Sözleme konusu iin geçici kabulü sırasında ortaya çıkacak hususlarda Taaron un sorumluluunu bertaraf edemez. Bu durumlarda, Sahibinin, Mal Sahibine karı olan sorumluluu derecesinde, Taaron da Sahibine karı sorumludur SAHASININ TEMZLENMES :

13 34.1. in tamamlanmasından sonra ve son hakediten önce Taaron, iyerindeki fazla malzeme ve kalıntılar ile, kurduu baraka, depo vesaire gibi yapıları sökerek iyerini temizlemekle yükümlüdür. Bu iler için kendisine hiç bir bedel ödenmeyecektir Bu ilerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde, nam ve hesabına yaptırılarak, bedeli, hakediinden kesilir KESN HAKED : Geçici kabul ileminin tamamlanmasından sonra kesin hesap yapılır in bedelinden, geçici hakedilerle yapılan ödemeler, teminat kesintisi, Sözleme gereince kesilecek cezalar ve mevzuat icabı tevkifi gereken vergiler ile varsa Mal Sahibinin alacakları kesilmek suretiyle düzenlenecek kesin hakedi raporuna göre tahakkuk eden alacaı Taaron a ödenir. Ancak, bu ödemenin yapılabilmesi için geçici kabul ileminin tekemmül etmi olması arttır KESN KABÜL : Kesin kabul ilemi, geçici kabul ileminden 12 ay sonra ve geçici kabuldeki usul ve merasime uygun ekilde yapılır TEMNAT ADES : Taahhüt konusu iin, Sözleme ve ekleri hüküm ve gereklerine tamamen uygun ekilde, noksansız ve kusursuz olarak yapıldıı anlaıldıktan sonra, geçici kabul ilemlerinin ikmalini müteakip, kesin teminatın % 50 si iade olunur. Bakiye % 50 teminat ise S.S.K. liiksiz Belgesinin ibrazında iade olunacaktır. Borçlar kanununun sorumlulukla ilgili hükümleri saklıdır GARANT SÜRES : Taaron, iin, kesin kabul tarihinden itibaren 1 yıl içinde, kötü ve vasıfsız malzeme kullanılmı olmasından veya fenni icaplara uygun olarak yapılmamı bulunmasından dolayı husule gelecek zarar ve ziyanı, Borçlar Kanununun 263. Maddesi hükmü gereince, tazmin ve telafiye mecburdur. Aksi halde Mal Sahibi tarafından, Taaron nam ve hesabına yaptırılır TEBLGAT :

14 14 Mal Sahibi :... Sahibi :... Taaron : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : Bu Sözleme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır UYUMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : Bu Sözleme nin uygulanmasından doacak uyumazlıkların çözümüne ANKARA Mahkemeleri yetkilidir SON HÜKÜM : bu ( 41 ) Maddeden itibaren Sözleme (1) nüsha olarak... tarihinde ANKARA da tanzim edilerek, taraflarca imzalanmıtır. MALSAHB SAHB TAARON

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı