VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )"

Transkript

1 VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri, Van Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlık Evleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve ek hizmet binalarının bakım, onarım ve teknik destek hizmet alınmasını kapsar. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet binalarında sıhhi tesisat, boya, yapı-inşaat işleri, marangozluk tamiratı, elektrik tesisatı, kalorifer ve ısınma işleri gibi tüm teknik hizmetlerin ve desteğinin yapılması, tesis ve makinelerin tamir, bakım ve onarımlarmın teknik şartname ve sözleşme esasları dahilinde 31 (otuzbir) personel ile hizmet alımı yoluyla yapılması işidir. Yüklenici işyerine ait tüm mekanik, elektrik, zayıf akım, sıhhi tesisat, ısıtma sistemi, ahşap, boya, yapı işleri, teknik cihazların arızalarının tespit edilmesi, Müdürlük imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi, çalışır vaziyette tutulması, bakım sözleşmesi olan cihazların arıza bildirim formlarının hazırlanarak idareye ulaştırılması, diğer arızaların giderilmesi ve sistemin işler halde tutulmasından sorumludur. 2.CALISTIRILACAK TEKNİK ELEMAN SAYISI VE GENEL NİTELİKLERİ p e r s o n e l i n n i t e l i ğ i PERSONEL SAYISI 1 Elektrik Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 3 2 Sıhhi Tesisat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 2 3 inşaat Öğretmeni, Teknikeri, Teknisyeni 1 4 Yapı ve inşaat Teknisyeni, Teknikeri veya Ustası 4 5 Marangoz 2 6 Buzdolabı ve Soğutucu Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 1 7 Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyicisi 16 8 Demir Doğrama ve Kaynak Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 2 TOPLAM İsteklilerce istihdam edilecek işçiler: a) Meslekleri ile ilgili Fakülte veya Yüksek Okul mezunu olanların fakülte veya yüksek okul diploması veya geçici mezuniyet belgesi olmalı veya, b) Endüstri Meslek Liselerinin meslekleri ile ilgili bölümlerinden mezun olanların meslek lisesi diploması veya geçici mezuniyet belgesi olmalı veya, Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 1/1 6

2 c) İlköğretim veya ilkokul mezunu olanlar Kamu Kurumu, Özel Kurum, Özel İşyerleri, Piyasada Kendi Namına mesleği ile ilgili işlerde en az 1 yıl sorunsuz bir şekilde çalışmış olmalı ve bu durumu belgelendirmelidirler. Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, çıraklık belgesi, mesleki deneyimini gösterir sertifika, bonservis veya ilgili belgeye sahip olmalı, d) 18 yaşından büyük erkek ve en az ilkokul mezunu olmalıdırlar. 3. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 3.1. Yer teslimini müteakip Yüklenici'nin çalıştırmak üzere İdareye getirdiği teknik personelin uygun nitelikte olmaması halinde getirilen eleman işe başlattırılmayacaktır Çalıştırılacak tüm personel sigortalı olacak ve 18 yaşından küçük olmayacaktır. Teknik personeller işe başlamadan önce İdarece kurulacak komisyonca kendi alanlarında uygun ve yeterli gördüğü takdirde işe başlatılacaktır Yüklenici tüm personeline ait diploma veya çıkış belgesi, ikametgâh belgesi (Muhtardan onaylı), Savcılıktan alınmış iyi hal kağıdı, Kurumdan ve/veya sağlık ocağından alınmış sağlık raporu veya işyeri hekimince verilen sağlık raporunun birer suretini, son 6 ayda çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun iki adet vesikalık fotoğrafı, istenilirse diğer evraklarla birlikte işe başlamadan önce idareye verecektir Van Halk Sağlığı Müdürlüğü teknik hizmetlerinde çalıştırılacak teknik personeller ilgili işlerde deneyimli ve istenilen ustalık belgelerine veya bonservislerine sahip olmalıdır Engelli ve eski hükümlü personeller konusunda yasaların koyduğu zorunluluklara uyulacaktır Yüklenici; evlenme, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler sebebiyle göreve gelmeyen personellerin yerine yeni personel getirecek ve çalıştırılan personel sayısı değiştirilmeyecektir Yüklenici adına görev yapan teknik personelin işleri yürütememesi veya görevlerini tam manasıyla yerine getirememesi, işi zamanında yetiştirememesi, İdare personeli ile uyum içinde çalışamaması, yaptığı işlerde sorunlar yaşanması, İdarenin koyduğu kurallara uymaması, sorunlu görülen personeller İdare tarafından tespit edilirse bu durum yükleniciye bir yazı ile bildirilecek ve yüklenici derhal ve en kısa sürede soruna müdahale edecektir Yüklenici çalıştırdığı işçilerin ücretlerini kanuni süreler içerisinde işçilere ödeyecektir. Ödeme bordrosunu Kurum yetkilisine teslim edecektir. Yüklenici bu şekilde ödeme yapmadığı takdirde bir sonraki ödeme Yüklenici istihkakından kesilerek İdare tarafından işçilere ödenebilecektir. 3.9.Yüklenici çalıştıracağı personele kimlik kartı düzenleyecektir. Personeller kimlik kartlarını mesai saatleri içerisinde sürekli olarak yakalarında taşımak zorundadır Yüklenici iş bu şartnamenin her hangi bir hükmüne riayet etmez, idarece uygulanan iş sağlığı, yangın koruma, iş güvenliği ve diğer kurallara uymaz, çalışma saatlerine uygun bir Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 2 /1 6

3 çalışma düzeni kurmaz, zamanında işe başlamaz ve işleri zamanında yapmaz, sözleşme süresince kendilerini denetlemekle görevli idare yetkililere olumsuz davranış sergilenirse idari şartnamede yazılı cezai müeyyideler uygulanır İdarenin bilgisi ve onayı olmadan çalışan personel işten çıkarılmayacak ve işten çıkan personel yerine yeni personel alınmayacaktır. İdare kanunen iş azalış oranlarını dikkate alarak, işten ayrılan veya işten çıkarılan işçinin yerine yeni işçi almama hakkını saklı tutar Kurumumuzdaki bakım ve onarımlar için kullanılacak malzeme ve ekipmanlar idarece karşılanacaktır Personeller, çalışma saatinin başlamasından önce ad ve soyadlarını içeren devam listesine imza atarak işe başlayacaklardır. Çalışma saatinin bitiminde de aynı şekilde imza ederek Kurumdan ayrılacaklardır Yüklenicinin çalıştıracağı personellerin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri idarece ve İdareye ihtiyaçları göz önünde bulundurularak (İş kanunu hükümleri kapsamında) saptanacak olup, yüklenici İdareye kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır, idare bu konuda almış olduğu kararını her zaman değiştirebilir. Değişiklik halinde yüklenici 3 gün içinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. Çalıştırılacak elemanların vardiya veya nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır. Elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyici Elemanların mesaisi, bazı birimlerin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak idare tarafından belirlenecektir İşlerin problemsiz ve emniyetli olarak yürütülmesi, arıza hallerinde kurum Teknik işlerinden sorumlu personellerin vermiş olduğu talimatlara göre işe yeterli sayıda eleman sevk edilerek arızalara derhal müdahale edilmesi ve en kısa zamanda bitirilmesi için gerekli organizasyon yüklenici tarafından yapılacaktır Teknik şartnamede belirtilen işlerin yüklenici elemanları tarafından eksiksiz ve kusursuz olarak yapılmasını takip etmek üzere idare alınan personellerden birini sorumu olarak görevlendirebilecektir Yüklenici, kendisine teslim edilen Oda, tüm demirbaş malzemelerin ve diğer aletlerin muhafazasından sorumlu olacaktır. Kendisine sağlam olarak teslim edilen malzemelerin hasar veya zayi halinde, zayi ya da hasarı yüklenici karşılayacaktır. Aksi halde piyasa fiyatından hesap edilerek yüklenici istihkakından kesilecektir. Bu malzemeler İdareye onayladığı I.sınıf malzeme, teçhizat veya aletler olacaktır. Yüklenici kendisine teslim edilen ve gösterilen İdareye ait eşyayı ve malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve işin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde verilen hasar zarar ziyan ve kayıp halinde rayiç bedel üzerinden tazmin etmek veya aynısından temin edip yerine koymakla mükelleftir Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye tebliğinden sonra sözleşme de belirtilen işe başlama tarihinden bir gün önce, İdarece oluşturulacak bir komisyonca, müteahhitçe getirilecek her türlü hizmete ilişkin demirbaş malzeme, araç gereç v.b. kontrol edilerek ve İdareye göstereceği Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 3/1 6

4 yere teslim edilerek işe başlanır, iki taraf arasında İŞYERİ TESLİM VE BAŞLAMA TUTANAĞI düzenlenir Yüklenici işe başladığı gün Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Van Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait özel sigorta işyeri numarası alacaktır Yüklenici işe başlayacak elemanları bir gün önce S.G.K' ya bildirmek zorundadır. Bu işlemle ilgili her türlü kayıt ve evrak işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır, işe başlayan her kişi için iki nüsha işe giriş bildirgesi düzenlenecek ve ilgililerce imzalanıp bir sureti de İdareye teslim edilecektir Yüklenici ile işçiler arasında yapılacak olan çalışma esaslarını düzenleyen sözleşme, tek tip sözleşme olacak ve bu sözleşme hazırlanıp İdareye görüşleri doğrultusunda son şeklini alacaktır. Her işçi ile aynı tip sözleşme imzalanacaktır. Bu tip sözleşmeden bir örnek idareye teslim edilecek ve yüklenici tüm işçilerle aynı sözleşmeyi yapacaktır. Bu tip sözleşmeden farklı olarak düzenlenecek sözleşmelerle ilgili İdareye hiçbir sorumluluğu olmayacaktır SSK mevzuatıyla ilgili her türlü işçi ve işveren haklarından, işçi alınması veya işçi harçlarının, ücretlerinin ödenmesinden, işten çıkarmalardan yüklenici sorumludur. Sözleşme süresi sonunda yüklenici personelinin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişiklerini kesecektir. Kurum idaresi bu konularda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır Kusur veya ihmalleri neticesinde şartnameler ile Teknik Hizmetleri Sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birisini ihlal etmeleri halinde, İdare tarafından istihdam edilen kişilere, üçüncü şahıslara, sağlık hizmet binalarına, diğer resmi mercilere veya üçüncü kişilere ait her türlü sistem, teçhizat ve eşyaya ilişkin olarak yol açacağı maddi, manevi ve benzeri her türlü zarar ve ziyandan doğrudan doğruya yüklenici sorumlu olacaktır. Bu hususta, üçüncü şahıslar, veya diğer resmi merciler idareyi muhatap alarak idare aleyhine hukuki işlem başlattığı takdirde, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Van Halk Sağlığı Müdürlüğü bu hususta uğrayacağı her türlü masraf yüklenici tarafından ödenecektir İdare, yüklenici veya personelinden kaynaklanan bir sebeple zarara uğrar ise, bu ödemeler yükleniciden tahsil edilir. Bu konuda yapılacak olan her türlü masraf (mahkeme masrafları, faizler vb.) yükleniciye yapılacak olan ödemeden veya teminatından kesilir Yüklenici; Kendisine tahsis edilen alanlarda mevcut sabit tesisatın dışında ilave seyyar yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmayacak, enerji tasarrufuna uyularak elektrik ocakları vb. cihazlar kullanılmayacaktır Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre personel alınması, personel haklarının ödenmesi, personel çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu tutulamaz Yüklenici hizmetlerinin ifası için kullandığı kendisine ait her türlü teçhizat ve eşyanın iyi şekilde muhafazasından kendisi sorumlu olacaktır. İdare, söz konusu teçhizat ve eşyanın Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 4/1 6

5 kaybolması veya hasar görmesi halinde, tazmininden sorumlu olmayacaktır. Ancak idare tarafından Teknik hizmetinde kullanılacak her türlü teçhizat ve eşyanın muhafazasından yüklenici sorumlu olacaktır İdarenin bakım ve onarımlarında çalıştırılacak olan personellerin her türlü iş güvenlik tedbirlerinin alınması ve bunlara ait giderler yüklenici ye aittir. Personellerin çalıştırılacağı yerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi yapmak veya yaptırmak yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici risk analiz sonuçlarının bir örneğini idareye sunacak ve bunun için ayrıca ücret talep etmeyecektir Meydana gelebilecek olan her türlü iş kazasında muhatap yüklenici olup, idarece sorumluluk kabul edilmeyecektir Yüklenici; hizmetlerini yerine getirirken iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü vb. mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş ve işlemi yapıp, her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Yetkisi ve sorumluluğu dışındaki konularda da İşletme yetkili elemanlarının verecekleri talimatlar doğrultusunda hareket edeceklerdir Yüklenici almadığı ya da talep etmediği iş güvenliği tedbirlerinin eksikliğinden dolayı işçilerin uğrayacağı iş kazalarından ve sonuçlarındaki hukuki işlemlerden doğrudan sorumlu olacaktır. Ayrıca yukarıdaki eksik ve kusurlardan dolayı yetkili merci ve makamlarca uygulanacak her türlü cezai müeyyideler Yüklenici 'ye tazmin edilecektir Yüklenici; iş ile ilgili malzemeleri (baret, iş elbisesi, toz maskesi, çizme, emniyet kemeri, iş eldiveni, güvenlik ayakkabısı vb.), iş güvenliği malzemelerini vermek ve kullandırmak zorundadır. Yüklenici bünyesinde çalışan elemanların kullandığı baret, iş elbisesi ve iş ayakkabılarının çeşitli sebeplerle deforme olması halinde; Yüklenici tarafından bu malzemeler yenisi ile değiştirilecektir Yüklenici; işçilerine işe başladıkları günden itibaren Temel iş Güvenliği Eğitimi verdirmek zorundadır. Temel iş Güvenliği Eğitimi vermek ve çalışan elemanların eğitime katılımım sağlamak Yüklenici sorumluluğundadır. Temel İş Güvenliği Eğitimi mesai saatleri haricinde yapılacak olup işleri aksatmayacaktır. Yüklenici İş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyerek, İdareye yazı ile bildirecektir. Bu konuda doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklardan Yüklenici sorumlu tutulacaktır. Yüklenici işten çıkardığı elemanların yerine alacağı elemanlarında bu eğitimleri almasını sağlayacaktır Yüklenici hiç bir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükelleftir. Bu konuda doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz personel kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur Personel ve personelle ilgili yöneticilerin idare dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 5/1 6

6 3.36. Yüklenici; meydana gelen iş kazaları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yasal süresince verilmesi gereken raporların bir kopyasını mutlaka 48 saat içinde idareye de verecek, kaza ile ilgili sonuçları bildirecektir Yüklenici; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan ve kişiye, mala ya da cana zarar verebilecek ya da ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek her türlü kazaya ilişkin olarak, idare tarafından talep edilecek detayları içeren raporları Van Halk Sağlığı Müdürlüğüne sunacaktır. Ayrıca, söz konusu kazalar telefonla ya da başka şekilde derhal idareye veya tayin edilecek yetkiliye rapor edilecektir. 4. YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREV KAPSAMINA GİREN İŞLER VE FİRMA ELEMANLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yüklenici, şartname kapsamında yer alan hizmetleri, Müdürlük ve bağlı merkez birimleri ile ilçe Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evlerinin işleyişini aksatmayacak şekilde gerekli dikkat ve özeni göstererek, deneyimli ve konusunda yetkin olan elemanları vasıtası ile yapacaktır. Teknik tesislerin işletimi; hizmetin gerektirdiği konfor şartlarına göre belirlenmiş faaliyetlerin devamlılığını sağlama, bunun için gerekli müdahale ve arıza gidermelerini gerçekleştirme, işletim esnasında ekonomik çalışma ile tesisin ömrünü uzatma esasına dayanacaktır. Yüklenicinin görev kapsamına giren tesisat ve işler genel olarak: Tüm birimlerin Kazan dairelerinin tüm müştemilatı Çamaşırhane tüm müştemilatı ile çamaşır yıkama, ütüleme üniteleri, Tıbbi atık depoları tesisatları Kurum ve bağlı birim içindeki tüm alçıpan, inşaat, alüminyum, PVC ve ahşap doğrama işleri Kurum ve bağlı birim içindeki tüm sıhhi tesisat ve su pompaları, kalorifer tesisatı, elektrik tesisatları Burada belirtilmeyen ancak bu şartnamenin 4. maddesindeki görev tanımlarına giren alanlar. 4.1.Elektrik Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası İdareye ait elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı, yeni tesisat çekilmesi. Armatür takılması, priz arızalan, aydınlatma panolarının ve şalterlerinin arızalarının giderilmesi, bakımlarının yapılması, projektörler, floresan lambaların tamamen faal olması, elektrik işlerinin yapılmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Elektrik teknisyeni, teknikeri veya ustası olarak görevlendirilen personeller Kurum ve bağlı birimlerdeki UPS (Güç Kaynağı) cihazlarının rutin bakımım ve malzemesiz onarımını da yapacaklardır. Malzemeye ihtiyaç duyulması durumunda malzeme kurum idaresi tarafından karşılanacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 6/1 6

7 Kurum ve bağlı birim binalarında bulunan tüm tıbbi cihaz ve donanımların arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Cihazların yetkili firma teknik elemanları tarafından yapılan arıza tamir ve bakımlarında Kurum adına kontrol edilmesi, gerekli tespitlerin yapılması gerekmektedir. Kurum imkanları içinde yapılamayan tıbbi cihaz ve diğer tüm cihazların tamir, bakım ve kalibrasyon hizmetlerinin Kurum adına kontrol edilmesi, gerekli tespitlerin yapılması gerekmektedir. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerdeki benzer işlerin yapılması gerekmektedir. Elektrikli cihazların, elektrik hatlarının, telefonların ve telefon hatlarının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurum kalorifer dairesi brülör, hidrofor, sirkülasyon pompaları, elektrik, telefon tabloları ve elektrik, telefon tesisatlarının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurum bahçesinde bulunan, elektrik tabloları ve elektrik tesisatının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurumda mevcut su depoları, motorları, elektrik tesisatı arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Tüm Kurumda bulunan elektrikli cihazlar, vantilatörler, ütüler, çamaşır makinelerinin ve elektrik tesisatının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerden gelen arıza taleplerin yerine getirilmesi gerekmektedir. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. 4.2.Sıhhi Tesisat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatlarında deneyimli, piyasada çalışmış olacaktır. Bu personellerden idarede sıhhi tesisat çekimi ve onarımı ile tüm sıhhi tesisatın bakımı işlerinde çalıştırılacaktır. Kurum banyo, tuvalet, ofislerde bulunan temiz ve kirli su tesisatı tamiratları Bahçe sulama tesisatı tamiratları, Kurum logar teşkilatının tıkanan yerlerinin açılması ve arızalarının giderilmesi, Kirli su uzaklaştırma motorlarının kontrolü, varsa arızalarının yapılmasının sağlanması. Kalorifer tesisatının kontrol arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması, Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 7/16

8 Lavabo, Alafranga tuvalet taşı, Alaturka Tuvalet Taşı, Pisuarların değiştirilmesi, yenilerinin takılması, porselen etajer değiştirilmesi ve montajının yapılması. Tesisat sisteminde pissu bölümünü içeren pissu boruları ve yer süzgeçlerinin tamiri, yenilenmesi. Seramik ve sulu zeminlerdeki su kaçaklarının inşaatçılarla ortaklaşa çözümü. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerden gelen arıza taleplerini yapmak, İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. 4.3.İnşaat Öğretmeni, Teknikeri veya Teknisyeni İnşaat Öğretmeni, Teknikeri veya Teknisyeni olarak görevlendirilecek personeller ilgili üniversitelerin bölümüyle ilgili lisans, ön lisans bölümünden veya teknik liselerden mezun olmaları ve diploma veya geçici mezuniyet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. 4.4.Yapı İnşaat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Kurum binası, bahçesi ve diğer müştemilatındaki fayans, karo, granit ve kalebodur, mermer, vb. değişim, onarım işlerinin yapılması gerekmektedir. Sıva ve beton çatlakları, bozulan ve kırılan bordür taşları, kaldırım taşları vb. inşaat işlerinin yapılması gerekmektedir. Katlardaki ve diğer birimlerdeki su sızıntı tamiratlarının yapılması gerekmektedir. Gerekli olduğu durumlarda Alçıpancı, Marangoz, Alüminyumcu ve Tesisatçı ile birlikte hareket edip arızaların ve tamiratların daha az hasarla yapılmasını sağlamak. Kırılacak ve kazılacak yerleri hazırlamak. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerden gelen arıza taleplerini yapmak, Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerdeki alçıpandan mamul tavan, duvar, ara bölme vs. imalatların onarımım ve yapmak. Alçıpan imalat işinde kullanılan tüm takım, tezgâh ve aletleri kullanmak. İşyeri kapsamındaki birimlerde yapılması gereken boya işlerini idarenin direktifleri doğrultusunda yapmak. Boya işlerinde deneyimli iç cephe, badana, ahşap ve demir vs. kısımları boyama, alçı ve macun işleri yapacaktır. Bu Personeller idarenin her türlü iç boya ve badana işlerinde çalıştırılacaktır. Karo ve seramik döşemesi, duvar örme ve sıva işlerinde deneyimli, piyasada çalışmış olmalıdır. Bu personeller her türlü mermer, seramik ve karo döşeme, parke ve kilit taşı döşeme ve tamir, inşaat bakım ve onanmlarım da yapabilecektir. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü 3 1 Sayfa 8/16

9 4.5. Marangoz Ağaç işlerinde çalışacak, deneyimli olacaktır. Müdürlüğümüzdeki her türlü kapı, pencere, ahşap doğrama, vb. onarmalarını ve mevcut pimapen kapı, pencere arızalarını da yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Kurum içerisindeki ve bağlı birimlerdeki arızalanan kısımları tamir etmek gerekirse yeni imalat yapmak, Marangoz işiyle ilgili olan alet ve edevatı hazır ve sağlam tutmak, marangoz imalat işinde kullanılan tüm takım, tezgâh ve aletleri kullanabilmek. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki bağlı birimlerdeki Alüminyum ve PVC den mamul kapı, pencere vs. imalatların onarımım yapmak, Açma kapatma kolları, kilit sistemi, menteşe vb. bakımı, yağlanması, onarımı ve yenilenmesi işlerini yapmak. Pencere, havalandırma vb. yerlerin gereklilik durumunda sineklik, kafes teli takılması vb işlerin yapılması. Asma tavandaki ve alçıpenlerdeki müdahale kapaklarının yapılması işlerini yapmak. Gerekli olduğu durumlarda Alçıpenci ve Tesisatçı ile birlikte hareket edip arızaların ve tamiratların daha az hasarla yapılmasını sağlamak. Büro mobilyalarının ve servis çelik raflarının kurulumlarını yapmak, İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır Buzdolabı ve Soğutucu Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Alınacak bakım onarım ustası, kuruma ve bağlı birimlere ait soğuk hava depoları, buzdolapları ve derin dondurucuların ısıtma ve soğutma sistemlerinin rutin bakım ve malzemesiz onarımlarını yapacaktır. Malzemeye ihtiyaç duyulması durumunda malzeme kurum idaresi tarafından karşılanacaktır. Soğuk hava depolarının, buzdolaplarının ve derin dondurucuların acil bakım veya onanma ihtiyaç duyulması durumunda ilgili personel mesai gözetmeksizin müdahale edecek ve çalıştığı süre kadar kurumun uygun gördüğü zamanlarda idari izinli sayılacaktır. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyicisi Kurum, merkez birimler ve ilçe toplum sağlığı merkezlerindeki ısıtma ve soğutma sistemi, kalorifer tesisatlarının ve ısıtma sisteminde çalıştırılacaktır. Kalorifer ateşleyicilerinin; Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, sıvı ve katı yakıtlı kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve bakımı işlerinde çalışacaklar için açılan Yetkili Kalorifer Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 9/1 6

10 Ateşçisi Kurslarına katılmış Yetkili Kalorifer Ateşçisi Belgesi ne sahip olması gerekmektedir. Kalorifer teknisyeni veya ateşleyici olarak görevlendirilen personeller kaloriferin kullanılmadığı dönemlerde kalorifer kazanının rutin bakımı ile kalorifer dairesinin ve idarenin gösterdiği diğer birimlerin temizliğini de yapacaktır. 24 saat kesintisiz hizmet veren kurum veya birimlerde görevlendirilen görevliler vardiya usulüne göre çalışacaklar ve idare gerek gördüğü durumlarda personelin vardiyasını değiştirebilecektir Demir Doğrama ve Kaynak Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Metalleri, oksiasetilen, elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesecek, parçalan yine aynı yöntemle ergiterek birleştirecek yetenekte olmalıdır. Kuruma ait tüm birimlerdeki demir doğrama ve kaynak işlerini yapmak üzere atölyede veya iş teslim adresinde çalıştırılacaktır. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. Demir doğrama ve kaynak işlerinde deneyimli, piyasada çalışmış olacak ve çalıştığını belgeleyecektir. Bakım, onarım ve imal etmeyi gerektirecek her türlü demir doğrama ve kaynak işini yapabilecek yetenekte olmalıdır. Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe ya da spiral kullanarak düzeltecek ve işi ile ilgili her türlü araç ve makineyi kullanabilecek yetenekte olmalıdır. 5. PERSONELİN DENETLENMESİ 5.1.Yüklenici; şartname kapsamında tanımlanan hizmet ve sorumlulukları yerine getirebilmek için işin uzmanı mevcut personeli istihdam edecektir. 5.2.Yüklenici her türlü personel değişikliğini İdareye onayını aldıktan sonra ve yazılı olarak yapabilir. 5.3.Yönetmelik ve prosedürlerin koruyucu elbise ve malzeme kullanmayı gerektirdiği yerler de Yüklenici; kendi personeli için bunları temin edecek ve kullanımlarını sağlayacaktır Yüklenici personeli hiç bir şekilde idarece yiyecek yenmesini yasakladığı yerlerde gıda maddesi tüketmeyecektir Yüklenici personeli, idarece yasaklı olan bölümlerinde sigara içmeyecektir. 5.6.Yüklenici personeli her ne suretle olursa olsun kadrolu, sözleşmeli geçici personeli ile tartışmayacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 10/16

11 5.7. İdare personeli ile tartışan Yüklenici personeli hakkındaki karar her iki taraf yetkililerince yapılacak ortak değerlendirme sonucunda verilecektir Hizmetlerin bu şartname standartlarında yerine getirilebilmesi için idare yetkilileri ile Yüklenici sürekli diyalog halinde olacaktır İdare personeli tarafından Yüklenicinin şartname standartlarında hizmet vermesi engelleniyor ise, Yüklenici bu durumu derhal idare yetkililerine bildirecektir İdare bu durumda, var ise engelleri ortadan kaldıracak ve Yüklenici için ortamı hizmet verilebilir hale getirecektir Yüklenici; taahhüt ettiği hizmetler için çalıştırdığı personelin denetimini kendisi sağlayacaktır. Bunun için denetim programları hazırlamak yanında personelin özellikle elektrikli aletleri kullanımında enerji kaybına azami dikkat göstermelerini sağlayacak personelin bu konumundaki denetim ve eğitiminden sorumlu olacaktır Yüklenici; personelinin, hastalarının güvenliği ve tıbbi ihtiyaçlarını içeren konulardaki tüm talimatlara (İdare tarafından konulan) uymasından sorumludur Yüklenici; işe alacağı ve bu hizmette kullanacağı yeni personel için İdarece istenebilecek Tetkiklere izin verecektir Hasta ve İdare malzemelerine azami titizlik gösterecektir, hasta ve iş takibi yapmayacaklar, hasta ve yakınları ile dışarıdan gelenlerle ticari hiçbir şekilde muhatap olmayacaklardır Yüklenici çalışanları, hastalar, idare ve diğer personel ile ilgili hiçbir bilgiyi idare dışına aktarmayacaktır Yüklenici; hastalık, yıllık izin gibi uzun bir aradan sonra işbaşı yapacak personelin bulaşıcı hastalık taşımadığı, çalışmasında tıbbi bir sakıncanın olmadığını idareye yazılı olarak bildirilecek, bildiriminin aksi durumlarda Yüklenici sorumlu olacaktır İdare, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, bu şartname hüküm ve şartlarına uygunluğu kontrol etmek maksadıyla yüklenicinin usullerini, yöntemlerini, teçhizatını, malzemelerini, kontrollerini ve kayıtlarını teftiş etmek, gözden geçirmek ve denetlemek üzere iç ve/veya bağımsız müfettişler, denetçiler ya da İdare tarafından uygun görülen diğer personel ve temsilcileri tayin edebilir. Teçhizat, ürünler, usuller, işyeri kayıtları, tahsis edilen alan ve şartname ve akdedilecek sözleşmeye uygunluk hususları Van İl halk Sağlığı Müdürlüğünce teftiş edilecektir. 6. İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELİN ÇALIŞMA SAATLERİ KILIK- KIYAFET YÜKLENİCİDEN İSTENEN BELGELER 6.1.Çalışma Saatleri Yüklenici, Madde 3 ve 4'de anılan tüm hizmetlerin aksamadan ifası için aşağıda belirtilen sayılardan az olmamak şartıyla yine aşağıda belirtilen şartları yerine getirecek işçiyi Kurumda ve Kurumun belirleyeceği yerde çalıştırmak zorundadır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 11/16

12 Çalışma saatleri: 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışma saatleri yerel saat uygulamaları da dikkate alınarak idare tarafından belirlenecektir. Tatil günlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan personele, yaptığı fazla mesai karşılığında öncelikli olarak idarenin belirleyeceği zamanlarda günlük veya peyderpey olarak izin verilecek, izin verilemesinin mümkün olmadığı durumunda ise hak ediş düzenlenerek fazla mesai ücreti ödenecektir. Yükleniciler idarenin bilgisi ve onayı olmadan fazla mesai ücreti hesaplamayacaktır. İdarenin onayladığı fazla mesai ücretini yüklenici 4857 sayılı iş kanunu uyarınca tatil günleri için hesaplayacak ve aynı ay işçilerin maaşlarına ilave edilerek ödenecektir. Resmi ve Dini Bayram Günleri ile Yılbaşı Günü Çalıştırılacak Personel ve Gün Sayısı Yüklenici, sözleşme kapsamında çalıştırdığı işçilerin ücretlerini işçilerin her birisi için özel olarak açılan banka hesaplarına hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra 3 (Üç) gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici işçi ücretlerinin hesaplara aktarıldığına dair banka dekontunun ve bankaca onaylı banka listesinin takip eden 3(Üç) iş günü içerisinde idareye veya idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatına ibraz edecektir. İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa da) ödenmeyen her gün için Sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir) oranında ceza tahakkuk ettirilip yüklenicinin bir sonraki hak edişinden kesilecektir. 6.2-MAASLAR Yüklenici, personellerin sosyal haklarının tamamını vermekle yükümlüdür Personel maaşları, Yüklenicinin belirlediği banka şubesindeki personellerin hesabına yatırılacaktır. Yüklenici, çalıştırdığı personellere ait maaşları her ayın en geç ilk haftasının son iş gününe kadar personel hesaplarına yatırılacak olup, İdarenin ödeme yapması beklenilmeyecektir Teknik Destek hizmeti sunacak personelin yemekleri aylık 26 gün (yemek bedeli günlük brüt 8,50 TL) olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aylık ücreti maaş bordrosunda gösterilip nakdi ödeme yapılacaktır Teknik Destek hizmeti sunacak personelin yol giderleri aylık 26 gün (Yol bedeli günlük net 3,00 TL) olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aylık ücreti maaş bordrosunda gösterilip nakdi ödeme yapılacaktır Yüklenici, idarenin tespit ettiği yol ve yemek ücretini nakdi olarak verecektir. Yüklenici personele yapmış olduğu ödemeyi onaylı banka dekontu ve imzalı bordrolarla belgeleyecek ve bir nüshasını bir sonraki ayın hak edişini ödeyerek idareye verecektir Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak elamanlara yapılacak ödemeler: Çalıştırılacak personele, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanununun 47 nci maddesinde belirtilen hususlar uyarınca ödeme yapılacaktır Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının maddede belirtilen miktarların altında gerçekleşmesi durumunda Yüklenici aradaki farkı talep edemeyecektir. Ancak, çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının belirtilen miktardan Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 12/16

13 fazla gerçekleşmesi halinde, fazla çalışma Yükleniciye ödenecektir. Ödemelerde idarece tutulan kayıtlar esas alınacaktır Her ayın bitiminde işçilerin alacağı maaş, yol ve yemek ücreti, tazminat vb. özlük haklarını gösterir bordro örneği, iş kanunun 20. Maddesi gereğince çalışanların görebileceği ilan panolarına asılacaktır Yüklenici her ayın 5'ine kadar işçilere ait S.S.K bildirgeleri, aylık çalışan işçi listesini, aylık maaş bordrosunu, S.S.K prim yatırma vezne makbuzu veya dekontunu (tasdikli suretlerini) ve üç ayda bir de tüm çalışan işçilerin (İşe giren ve ayrılanlarda dâhil) toptan sigortalı iş günü dökümlerini Halk Sağlığı Müdürlüğüne verecektir Kalorifer teknisyenlerinin yoğurt ve süt tedariği firmaya ait olacak ve verdiği teklife yoğurt ve süt ücretlerini dahil edecektir Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'mn 2009/64 Sayılı Genelgesine istinaden alınacak personellerin, özelliklerine göre öngörülen ücretler: İşçilere mezun olduğu okulu gösterir diploma, geçici mezuniyet belgesi veya Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge, sertifika veya bonservis sahibi olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri koşulu ile kişi başına aylık brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen oranlarda fazlası ödenecektir. p e r s o n e l i n n i t e l i ğ i Asgari ücretin % 1 Elektrik Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 30 2 Sıhhi Tesisat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 30 3 İnşaat Öğretmeni, Teknikeri, Teknisyeni 30 4 Yapı ve İnşaat Teknisyeni, Teknikeri veya Ustası 30 5 Marangoz 30 6 Buzdolabı ve Soğutucu Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 30 7 Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyicisi 10 8 Demir Doğrama ve Kaynak Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Yükleniciden İstenen Belgeler Yüklenici firma, istenilen belgeleri bir klasör halinde (her elemana bir dosya), işin başlangıcından bir hafta öncesinde Kurum idaresine teslim edecektir. İstenilen belgeler şunlardır: a) Mezun olduğu okuldan alınan noter tasdikli veya aslı idare tarafından görülen diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi, b) Savcılıktan alman sabıka kaydı, c) İkametgâh ilmühaberi ( Onaylı), d) Yeni çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf e) Sağlık Raporu (Resmi Sağlık Kuruluşundan ve Fotoğraflı) f) Nüfus Cüzdanı Sureti (Onaylı) g) Mesleği ile ilgili yeterlilik belgeleri (sertifika, iş deneyimi, iş bitirme, bonservis vb). Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 13/16

14 h) Hizmet akdi belgesi sureti (imzalı ve kaşeli) Yüklenici sözleşmeye müteakip çalıştıracağı tüm işçileri İŞ KANUNU hükümlerine göre S.SK.sigorta giriş kaydım yaptırmak zorundadır. 1 gün dahi sigortasız işçi çalıştırılması mümkün değildir. Sigorta kaydı için isteklilerden istenen belgelerden asılları S.S.K ya ve bir sureti firma kaşesi ve yetkili imzası atılarak idareye verilecektir. Her işçi işin ayrı ayrı bu belgeler tamam olmadan yüklenicinin ilk ay fatura ve tahakkuku ödenmez, tamamlanıncaya kadar bekletilir. 7. GENEL HÜKÜMLER KURALLAR VE CEZALAR 7.1.Yüklenici, çalıştırdığı elemanların her türlü özlük hakkını ve sosyal haklarını ilgili mevzuat gereğince karşılamalıdır. Yüklenici, iş kanununun hükümlerine göre işçi sağlığını ve güvenliğini korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacaktır. Bakım ve işletim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbirin alınmaması halinde doğacak tüm sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Yüklenici hiçbir ihtara ve ikaza gerek kalmadan gerekli olan emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul çarelerini işçilere öğretmek ve uygulatmakla mükelleftir. İhmal, dikkatsizlik, tedbirsizlikten, ehliyetsiz işçi çalıştırmak veya herhangi bir sebeple oluşacak kazalardan yüklenici sorumludur. 506 sayılı 4857 sayılı iş kanunu işçi güvenliği ve sağlığı hükümleri yükleniciye ait olacaktır sayılı iş kanunu ve diğer yasal hükümler gereği, işçi alınması, alınacak işçilerin yasal mevzuattaki oranları (özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru vb.) ve yasal çerçevede işçi çıkarılması gibi sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Çalışanların göreve geliş ve gidişleri firma sorulu elemanı ve Kurum idaresi tarafından kontrol edilecek ve gerekli puantaj cetvelleri yüklenici firma tarafından düzenlenecektir, puantaj cetvelleri ay sonunda ödeme evrakları ile idareye teslim edilecektir Yüklenici, işçilerin çalışma saatlerini ve izinlerini gösterir aylık çizelgeyi Kurum idaresine verecektir İzin taleplerinde İş Mevzuatı geçerlidir. Yüklenici firma, izine ayrılan elemanın yürüttüğü işte aksama yaşanmaması için gerekli tedbirleri ve planlamayı yerine getirmelidir Kamu kumullarının gerektirdiği düzene uymayan, yolsuzluğa adı karışan ve idare tarafından çalışmasının uygun olmadığına kanaat getirilen işçiler hakkında işlem yapmak üzere yükleniciye bilgi verilmesi durumunda yüklenici kamusal ve kurumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurarak işlem yapacaktır Arızaya müdahale; işletme esnasında ortaya çıkan ve sistemlerin fonksiyonlarını yerine getirmemeleri durumunda yapılan müdahalelerdir. Genel olarak teknik tesislerdeki kompakt ünite Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 14/1 6

15 ve cihazların kullanma talimatlarında (manüel) yer alan arıza tespit kılavuzlarında önerilen ilk müdahaleleri yüklenici yapacak; müdahale süresini takiben arızayla ilgili tutanak tutularak hemen idareye bildirilecektir Yukarıda belirtilen kuralların ihlali halinde durum bir tutanakla tespit edilir. Keyfiyet firmaya resmi yazı ile bildirilir. Kurum idaresi, firma tarafından yapılan savunma veya açıklamaları değerlendirir ve sonucu yazılı olarak firmaya bildirir. Yükleniciye kusurlu bulunduğu her durum için idari şartnamede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Yüklenici firma kusurlu olduğu hususlarda gerekli tedbirleri almalıdır İşçiler işin başlangıcından itibaren, idarece on günlük deneme sürecine tabi tutulacaktır. Deneme süreci sonunda idarece yetersiz görülen işçilerin işten ayrılışının yapılması ve 24 saat içerisinde yeni işçilerin işe başlatılması firma tarafından sağlanmalıdır Yüklenici her işçi için Kurumun bulunduğu il merkezindeki bankada hesap açtıracaktır. İşçilerin maaşları yüklenici tarafından bu hesaplara aktarılacak ve hesap dökümü her ay idareye verilecektir Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri geçerlidir Personellerin hastalık, düğün ve 1 inci derecede yakınlarının (Anne, Baba, Eş, Çocuk ve Kardeş) ölümü halinde idarenin onayıyla işleri aksatmayacak şekilde 3 (üç) iş gününe kadar idari izin verilebilecektir. Kullanılan izin süresi kadar işçiler fazla mesai yapacaklardır. Mazeretsiz ve izinsiz olarak mesaiye gelmeyen her işçi için günlük 400,00 TL; mazeretsiz ve izinsiz olarak işe geç gelen personel için ise günlük 200,00 TL para cezası yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir. İşe gelmeyen personel için ödeme yapılmayacaktır. Bu durumun tekrarı halinde hizmet işleri genel şartnamesinde belirtilen cezai yaptırımlar uygulanır. Yüklenici herhangi bir şekilde işten ayrılan veya işine son verilen personelin yerine 3 (üç) gün içinde yeni personeli işe başlatmakla yükümlüdür. Verilen süre içinde eksik olan işçi sayısının tamamlanmaması durumunda yüklenici hakkında idari para cezası uygulanır Yüklenici aylık hak ediş faturalarına; o Hizmet işleri kabul tutanağı, o Hak ediş ayma ait günlük devam izlenimlerini o Ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) o Hak ediş ayına ait maaş bordrosu o S.S.K. Kurumuna borcu olmadığına dair belgeyi o Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair belgeleri ve yasal mevzuatın ön gördüğü tahakkuka esas olacak tüm belgeleri kurum idaresine vermek üzere eklemek zorundadır. İlgili belgeleri her ayın bitimini takip eden ayın ilk mesai günündü idareye teslim etmek zorundadır. Belge tesliminden kaynaklanan ödeme gecikmelerinden yüklenici sorumlu olacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 15/1 6

16 7.15. Yüklenici, çalıştırılacak işçilerin seçiminde ve işten çıkarılma işlemlerinde Müdürlük idaresini yazılı olarak bilgilendirecek, onay aldıktan sonra işlem başlatacaktır. İşten çıkarılma işlemleri işi aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. Bayan eleman sayısı Müdürlük idaresi tarafından belirlenecektir İdarenin bilgisi ve onayı olmadan çalışan personel işten çıkarılmayacak ve işten çıkan personelin yerine yeni personel alınmayacaktır. İdare kanunen iş azalış oranlarını dikkate alarak, işten ayrılan veya işten çıkarılan işçinin yerine aynı özelliklerde yeni işçi almama ve iş azaltma hakkını saklı tutar Yüklenici işten çıkarılacak veya kendi isteği ile çıkacak işçiler ile ilgili olarak 10 gün öncesinden kurum idaresine bilgi verecek ve işin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır Sağlık hizmetlerinin sunumunda hizmette süreklilik esastır. Yüklenici, işten çıkarılma veya ayrılma durumlarını da dikkate almalı, sunulan hizmetin aksamaması için eleman yönünden her zaman hazırlıklı olmalıdır. Herhangi bir sebeple işçi işten çıkarıldığı veya ayrıldığı zaman, yeni alınacak işçi en geç 3 iş günü içerisinde istenen belgelerle birlikte idareye yönlendirilecek ve idarenin bilgisi dahilinde işe başlayacaktır. İşçilerin çalışmadıkları günler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır İdare yüklenicinin çalıştırdığı personeller arasından bir temsilci görevlendirebilecektir. Personel temsilcilik görevini ayrıca yürütecek ve personelin sözleşme hükümleri doğrultusundaki görev tanımında değişiklik yapılmayacaktır Personel giyimi idare tarafından temin edilecektir Yüklenici kurum idaresi tarafından yapılan yazışmalara gereken özeni göstermekle yükümlüdür, ivedi cevaplanması gerekmeyen hususlarda yazı tebliğinde itibaren en geç 3 işgünü içinde yazılı cevap verecektir İdarenin tespitine ve yazılı uyarısına rağmen düzeltilmesi gereken konularda düzeltici tedbirlerin alınmaması ve ihmalin devam etmesi durumunda yüklenici iş ile ilgili taahhüdünü yerine getirmemiş sayılır ve hakkında 4735 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır Yüklenicinin işle ilgili taahhüdünü yerine getirmemesi; kurumun ödenekle ilgili sıkıntı yaşaması, kurumun statü değiştirmesi veya hizmet alımına ihtiyacının kalmaması durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 16/16

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER: SAYFA 1- GİRİŞ 03 2- DEKORASYON YAPILIRKEN BİLİNMESİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

Bu Şartnamede; Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden İdare, Firmadan da Yüklenici olarak söz edilecektir.

Bu Şartnamede; Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden İdare, Firmadan da Yüklenici olarak söz edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME KONU İZMİR KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 DÖNEMİ SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE HOBİ AMAÇLI KURSLARIN HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İŞİN KONUSU: Müdürlüğümüz

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 TANIMLAR: SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurum: Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı İdare: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. MADDE - İŞİN KONUSU. Teşekkülün işyerlerinde 07 yılı içerisinde ihtiyacı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Kaloriferci-Tekniker,

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç Madde 1-(1) Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Adı ;İzmir Konak Belediye Başkanlığınca 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında sürücülü ve akaryakıtsız taşıt

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) İŞİN TANIMI VE GENEL ESASLARI Derneğimizce aşağıda belirtilen güzergahlar için karşılarında belirtilen kapasitelerdeki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Sayfa 1 1. TEDARİK EDİLECEK HİZMETİN KONUSU: 1.1. İş bu Teknik Şartname, Türk

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE, BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA OLAN İDARİ VE TEKNİK İÇERİKLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ, YARDIMCI

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TV DAİRE BAŞKANLIĞI TRT EL ARABİA KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YARDIMCI HİZMET SAĞLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TV DAİRE BAŞKANLIĞI TRT EL ARABİA KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YARDIMCI HİZMET SAĞLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN KONUSU: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TV DAİRE BAŞKANLIĞI TRT EL ARABİA KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YARDIMCI HİZMET SAĞLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TRT El Arabia Kanal Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

Madde-2 Genel Şartlar:

Madde-2 Genel Şartlar: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OR-AN SİTESİ KAMPÜSÜNDE BULUNAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNE DİYETİSYEN, EĞİTİM GÖREVLİSİ VE BAKICI ANNE HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Sözleşme, 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununa uygun olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işletmelerde yapılacak Staj

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve hedefler MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı