VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )"

Transkript

1 VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri, Van Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlık Evleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve ek hizmet binalarının bakım, onarım ve teknik destek hizmet alınmasını kapsar. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet binalarında sıhhi tesisat, boya, yapı-inşaat işleri, marangozluk tamiratı, elektrik tesisatı, kalorifer ve ısınma işleri gibi tüm teknik hizmetlerin ve desteğinin yapılması, tesis ve makinelerin tamir, bakım ve onarımlarmın teknik şartname ve sözleşme esasları dahilinde 31 (otuzbir) personel ile hizmet alımı yoluyla yapılması işidir. Yüklenici işyerine ait tüm mekanik, elektrik, zayıf akım, sıhhi tesisat, ısıtma sistemi, ahşap, boya, yapı işleri, teknik cihazların arızalarının tespit edilmesi, Müdürlük imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi, çalışır vaziyette tutulması, bakım sözleşmesi olan cihazların arıza bildirim formlarının hazırlanarak idareye ulaştırılması, diğer arızaların giderilmesi ve sistemin işler halde tutulmasından sorumludur. 2.CALISTIRILACAK TEKNİK ELEMAN SAYISI VE GENEL NİTELİKLERİ p e r s o n e l i n n i t e l i ğ i PERSONEL SAYISI 1 Elektrik Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 3 2 Sıhhi Tesisat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 2 3 inşaat Öğretmeni, Teknikeri, Teknisyeni 1 4 Yapı ve inşaat Teknisyeni, Teknikeri veya Ustası 4 5 Marangoz 2 6 Buzdolabı ve Soğutucu Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 1 7 Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyicisi 16 8 Demir Doğrama ve Kaynak Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 2 TOPLAM İsteklilerce istihdam edilecek işçiler: a) Meslekleri ile ilgili Fakülte veya Yüksek Okul mezunu olanların fakülte veya yüksek okul diploması veya geçici mezuniyet belgesi olmalı veya, b) Endüstri Meslek Liselerinin meslekleri ile ilgili bölümlerinden mezun olanların meslek lisesi diploması veya geçici mezuniyet belgesi olmalı veya, Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 1/1 6

2 c) İlköğretim veya ilkokul mezunu olanlar Kamu Kurumu, Özel Kurum, Özel İşyerleri, Piyasada Kendi Namına mesleği ile ilgili işlerde en az 1 yıl sorunsuz bir şekilde çalışmış olmalı ve bu durumu belgelendirmelidirler. Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, çıraklık belgesi, mesleki deneyimini gösterir sertifika, bonservis veya ilgili belgeye sahip olmalı, d) 18 yaşından büyük erkek ve en az ilkokul mezunu olmalıdırlar. 3. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 3.1. Yer teslimini müteakip Yüklenici'nin çalıştırmak üzere İdareye getirdiği teknik personelin uygun nitelikte olmaması halinde getirilen eleman işe başlattırılmayacaktır Çalıştırılacak tüm personel sigortalı olacak ve 18 yaşından küçük olmayacaktır. Teknik personeller işe başlamadan önce İdarece kurulacak komisyonca kendi alanlarında uygun ve yeterli gördüğü takdirde işe başlatılacaktır Yüklenici tüm personeline ait diploma veya çıkış belgesi, ikametgâh belgesi (Muhtardan onaylı), Savcılıktan alınmış iyi hal kağıdı, Kurumdan ve/veya sağlık ocağından alınmış sağlık raporu veya işyeri hekimince verilen sağlık raporunun birer suretini, son 6 ayda çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun iki adet vesikalık fotoğrafı, istenilirse diğer evraklarla birlikte işe başlamadan önce idareye verecektir Van Halk Sağlığı Müdürlüğü teknik hizmetlerinde çalıştırılacak teknik personeller ilgili işlerde deneyimli ve istenilen ustalık belgelerine veya bonservislerine sahip olmalıdır Engelli ve eski hükümlü personeller konusunda yasaların koyduğu zorunluluklara uyulacaktır Yüklenici; evlenme, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler sebebiyle göreve gelmeyen personellerin yerine yeni personel getirecek ve çalıştırılan personel sayısı değiştirilmeyecektir Yüklenici adına görev yapan teknik personelin işleri yürütememesi veya görevlerini tam manasıyla yerine getirememesi, işi zamanında yetiştirememesi, İdare personeli ile uyum içinde çalışamaması, yaptığı işlerde sorunlar yaşanması, İdarenin koyduğu kurallara uymaması, sorunlu görülen personeller İdare tarafından tespit edilirse bu durum yükleniciye bir yazı ile bildirilecek ve yüklenici derhal ve en kısa sürede soruna müdahale edecektir Yüklenici çalıştırdığı işçilerin ücretlerini kanuni süreler içerisinde işçilere ödeyecektir. Ödeme bordrosunu Kurum yetkilisine teslim edecektir. Yüklenici bu şekilde ödeme yapmadığı takdirde bir sonraki ödeme Yüklenici istihkakından kesilerek İdare tarafından işçilere ödenebilecektir. 3.9.Yüklenici çalıştıracağı personele kimlik kartı düzenleyecektir. Personeller kimlik kartlarını mesai saatleri içerisinde sürekli olarak yakalarında taşımak zorundadır Yüklenici iş bu şartnamenin her hangi bir hükmüne riayet etmez, idarece uygulanan iş sağlığı, yangın koruma, iş güvenliği ve diğer kurallara uymaz, çalışma saatlerine uygun bir Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 2 /1 6

3 çalışma düzeni kurmaz, zamanında işe başlamaz ve işleri zamanında yapmaz, sözleşme süresince kendilerini denetlemekle görevli idare yetkililere olumsuz davranış sergilenirse idari şartnamede yazılı cezai müeyyideler uygulanır İdarenin bilgisi ve onayı olmadan çalışan personel işten çıkarılmayacak ve işten çıkan personel yerine yeni personel alınmayacaktır. İdare kanunen iş azalış oranlarını dikkate alarak, işten ayrılan veya işten çıkarılan işçinin yerine yeni işçi almama hakkını saklı tutar Kurumumuzdaki bakım ve onarımlar için kullanılacak malzeme ve ekipmanlar idarece karşılanacaktır Personeller, çalışma saatinin başlamasından önce ad ve soyadlarını içeren devam listesine imza atarak işe başlayacaklardır. Çalışma saatinin bitiminde de aynı şekilde imza ederek Kurumdan ayrılacaklardır Yüklenicinin çalıştıracağı personellerin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri idarece ve İdareye ihtiyaçları göz önünde bulundurularak (İş kanunu hükümleri kapsamında) saptanacak olup, yüklenici İdareye kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır, idare bu konuda almış olduğu kararını her zaman değiştirebilir. Değişiklik halinde yüklenici 3 gün içinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. Çalıştırılacak elemanların vardiya veya nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır. Elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyici Elemanların mesaisi, bazı birimlerin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak idare tarafından belirlenecektir İşlerin problemsiz ve emniyetli olarak yürütülmesi, arıza hallerinde kurum Teknik işlerinden sorumlu personellerin vermiş olduğu talimatlara göre işe yeterli sayıda eleman sevk edilerek arızalara derhal müdahale edilmesi ve en kısa zamanda bitirilmesi için gerekli organizasyon yüklenici tarafından yapılacaktır Teknik şartnamede belirtilen işlerin yüklenici elemanları tarafından eksiksiz ve kusursuz olarak yapılmasını takip etmek üzere idare alınan personellerden birini sorumu olarak görevlendirebilecektir Yüklenici, kendisine teslim edilen Oda, tüm demirbaş malzemelerin ve diğer aletlerin muhafazasından sorumlu olacaktır. Kendisine sağlam olarak teslim edilen malzemelerin hasar veya zayi halinde, zayi ya da hasarı yüklenici karşılayacaktır. Aksi halde piyasa fiyatından hesap edilerek yüklenici istihkakından kesilecektir. Bu malzemeler İdareye onayladığı I.sınıf malzeme, teçhizat veya aletler olacaktır. Yüklenici kendisine teslim edilen ve gösterilen İdareye ait eşyayı ve malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve işin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde verilen hasar zarar ziyan ve kayıp halinde rayiç bedel üzerinden tazmin etmek veya aynısından temin edip yerine koymakla mükelleftir Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye tebliğinden sonra sözleşme de belirtilen işe başlama tarihinden bir gün önce, İdarece oluşturulacak bir komisyonca, müteahhitçe getirilecek her türlü hizmete ilişkin demirbaş malzeme, araç gereç v.b. kontrol edilerek ve İdareye göstereceği Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 3/1 6

4 yere teslim edilerek işe başlanır, iki taraf arasında İŞYERİ TESLİM VE BAŞLAMA TUTANAĞI düzenlenir Yüklenici işe başladığı gün Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Van Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait özel sigorta işyeri numarası alacaktır Yüklenici işe başlayacak elemanları bir gün önce S.G.K' ya bildirmek zorundadır. Bu işlemle ilgili her türlü kayıt ve evrak işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır, işe başlayan her kişi için iki nüsha işe giriş bildirgesi düzenlenecek ve ilgililerce imzalanıp bir sureti de İdareye teslim edilecektir Yüklenici ile işçiler arasında yapılacak olan çalışma esaslarını düzenleyen sözleşme, tek tip sözleşme olacak ve bu sözleşme hazırlanıp İdareye görüşleri doğrultusunda son şeklini alacaktır. Her işçi ile aynı tip sözleşme imzalanacaktır. Bu tip sözleşmeden bir örnek idareye teslim edilecek ve yüklenici tüm işçilerle aynı sözleşmeyi yapacaktır. Bu tip sözleşmeden farklı olarak düzenlenecek sözleşmelerle ilgili İdareye hiçbir sorumluluğu olmayacaktır SSK mevzuatıyla ilgili her türlü işçi ve işveren haklarından, işçi alınması veya işçi harçlarının, ücretlerinin ödenmesinden, işten çıkarmalardan yüklenici sorumludur. Sözleşme süresi sonunda yüklenici personelinin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişiklerini kesecektir. Kurum idaresi bu konularda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır Kusur veya ihmalleri neticesinde şartnameler ile Teknik Hizmetleri Sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birisini ihlal etmeleri halinde, İdare tarafından istihdam edilen kişilere, üçüncü şahıslara, sağlık hizmet binalarına, diğer resmi mercilere veya üçüncü kişilere ait her türlü sistem, teçhizat ve eşyaya ilişkin olarak yol açacağı maddi, manevi ve benzeri her türlü zarar ve ziyandan doğrudan doğruya yüklenici sorumlu olacaktır. Bu hususta, üçüncü şahıslar, veya diğer resmi merciler idareyi muhatap alarak idare aleyhine hukuki işlem başlattığı takdirde, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Van Halk Sağlığı Müdürlüğü bu hususta uğrayacağı her türlü masraf yüklenici tarafından ödenecektir İdare, yüklenici veya personelinden kaynaklanan bir sebeple zarara uğrar ise, bu ödemeler yükleniciden tahsil edilir. Bu konuda yapılacak olan her türlü masraf (mahkeme masrafları, faizler vb.) yükleniciye yapılacak olan ödemeden veya teminatından kesilir Yüklenici; Kendisine tahsis edilen alanlarda mevcut sabit tesisatın dışında ilave seyyar yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmayacak, enerji tasarrufuna uyularak elektrik ocakları vb. cihazlar kullanılmayacaktır Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre personel alınması, personel haklarının ödenmesi, personel çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu tutulamaz Yüklenici hizmetlerinin ifası için kullandığı kendisine ait her türlü teçhizat ve eşyanın iyi şekilde muhafazasından kendisi sorumlu olacaktır. İdare, söz konusu teçhizat ve eşyanın Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 4/1 6

5 kaybolması veya hasar görmesi halinde, tazmininden sorumlu olmayacaktır. Ancak idare tarafından Teknik hizmetinde kullanılacak her türlü teçhizat ve eşyanın muhafazasından yüklenici sorumlu olacaktır İdarenin bakım ve onarımlarında çalıştırılacak olan personellerin her türlü iş güvenlik tedbirlerinin alınması ve bunlara ait giderler yüklenici ye aittir. Personellerin çalıştırılacağı yerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi yapmak veya yaptırmak yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici risk analiz sonuçlarının bir örneğini idareye sunacak ve bunun için ayrıca ücret talep etmeyecektir Meydana gelebilecek olan her türlü iş kazasında muhatap yüklenici olup, idarece sorumluluk kabul edilmeyecektir Yüklenici; hizmetlerini yerine getirirken iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü vb. mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş ve işlemi yapıp, her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Yetkisi ve sorumluluğu dışındaki konularda da İşletme yetkili elemanlarının verecekleri talimatlar doğrultusunda hareket edeceklerdir Yüklenici almadığı ya da talep etmediği iş güvenliği tedbirlerinin eksikliğinden dolayı işçilerin uğrayacağı iş kazalarından ve sonuçlarındaki hukuki işlemlerden doğrudan sorumlu olacaktır. Ayrıca yukarıdaki eksik ve kusurlardan dolayı yetkili merci ve makamlarca uygulanacak her türlü cezai müeyyideler Yüklenici 'ye tazmin edilecektir Yüklenici; iş ile ilgili malzemeleri (baret, iş elbisesi, toz maskesi, çizme, emniyet kemeri, iş eldiveni, güvenlik ayakkabısı vb.), iş güvenliği malzemelerini vermek ve kullandırmak zorundadır. Yüklenici bünyesinde çalışan elemanların kullandığı baret, iş elbisesi ve iş ayakkabılarının çeşitli sebeplerle deforme olması halinde; Yüklenici tarafından bu malzemeler yenisi ile değiştirilecektir Yüklenici; işçilerine işe başladıkları günden itibaren Temel iş Güvenliği Eğitimi verdirmek zorundadır. Temel iş Güvenliği Eğitimi vermek ve çalışan elemanların eğitime katılımım sağlamak Yüklenici sorumluluğundadır. Temel İş Güvenliği Eğitimi mesai saatleri haricinde yapılacak olup işleri aksatmayacaktır. Yüklenici İş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyerek, İdareye yazı ile bildirecektir. Bu konuda doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklardan Yüklenici sorumlu tutulacaktır. Yüklenici işten çıkardığı elemanların yerine alacağı elemanlarında bu eğitimleri almasını sağlayacaktır Yüklenici hiç bir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükelleftir. Bu konuda doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz personel kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur Personel ve personelle ilgili yöneticilerin idare dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 5/1 6

6 3.36. Yüklenici; meydana gelen iş kazaları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yasal süresince verilmesi gereken raporların bir kopyasını mutlaka 48 saat içinde idareye de verecek, kaza ile ilgili sonuçları bildirecektir Yüklenici; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan ve kişiye, mala ya da cana zarar verebilecek ya da ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek her türlü kazaya ilişkin olarak, idare tarafından talep edilecek detayları içeren raporları Van Halk Sağlığı Müdürlüğüne sunacaktır. Ayrıca, söz konusu kazalar telefonla ya da başka şekilde derhal idareye veya tayin edilecek yetkiliye rapor edilecektir. 4. YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREV KAPSAMINA GİREN İŞLER VE FİRMA ELEMANLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yüklenici, şartname kapsamında yer alan hizmetleri, Müdürlük ve bağlı merkez birimleri ile ilçe Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evlerinin işleyişini aksatmayacak şekilde gerekli dikkat ve özeni göstererek, deneyimli ve konusunda yetkin olan elemanları vasıtası ile yapacaktır. Teknik tesislerin işletimi; hizmetin gerektirdiği konfor şartlarına göre belirlenmiş faaliyetlerin devamlılığını sağlama, bunun için gerekli müdahale ve arıza gidermelerini gerçekleştirme, işletim esnasında ekonomik çalışma ile tesisin ömrünü uzatma esasına dayanacaktır. Yüklenicinin görev kapsamına giren tesisat ve işler genel olarak: Tüm birimlerin Kazan dairelerinin tüm müştemilatı Çamaşırhane tüm müştemilatı ile çamaşır yıkama, ütüleme üniteleri, Tıbbi atık depoları tesisatları Kurum ve bağlı birim içindeki tüm alçıpan, inşaat, alüminyum, PVC ve ahşap doğrama işleri Kurum ve bağlı birim içindeki tüm sıhhi tesisat ve su pompaları, kalorifer tesisatı, elektrik tesisatları Burada belirtilmeyen ancak bu şartnamenin 4. maddesindeki görev tanımlarına giren alanlar. 4.1.Elektrik Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası İdareye ait elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı, yeni tesisat çekilmesi. Armatür takılması, priz arızalan, aydınlatma panolarının ve şalterlerinin arızalarının giderilmesi, bakımlarının yapılması, projektörler, floresan lambaların tamamen faal olması, elektrik işlerinin yapılmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Elektrik teknisyeni, teknikeri veya ustası olarak görevlendirilen personeller Kurum ve bağlı birimlerdeki UPS (Güç Kaynağı) cihazlarının rutin bakımım ve malzemesiz onarımını da yapacaklardır. Malzemeye ihtiyaç duyulması durumunda malzeme kurum idaresi tarafından karşılanacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 6/1 6

7 Kurum ve bağlı birim binalarında bulunan tüm tıbbi cihaz ve donanımların arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Cihazların yetkili firma teknik elemanları tarafından yapılan arıza tamir ve bakımlarında Kurum adına kontrol edilmesi, gerekli tespitlerin yapılması gerekmektedir. Kurum imkanları içinde yapılamayan tıbbi cihaz ve diğer tüm cihazların tamir, bakım ve kalibrasyon hizmetlerinin Kurum adına kontrol edilmesi, gerekli tespitlerin yapılması gerekmektedir. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerdeki benzer işlerin yapılması gerekmektedir. Elektrikli cihazların, elektrik hatlarının, telefonların ve telefon hatlarının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurum kalorifer dairesi brülör, hidrofor, sirkülasyon pompaları, elektrik, telefon tabloları ve elektrik, telefon tesisatlarının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurum bahçesinde bulunan, elektrik tabloları ve elektrik tesisatının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurumda mevcut su depoları, motorları, elektrik tesisatı arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Tüm Kurumda bulunan elektrikli cihazlar, vantilatörler, ütüler, çamaşır makinelerinin ve elektrik tesisatının arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması gerekmektedir. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerden gelen arıza taleplerin yerine getirilmesi gerekmektedir. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. 4.2.Sıhhi Tesisat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatlarında deneyimli, piyasada çalışmış olacaktır. Bu personellerden idarede sıhhi tesisat çekimi ve onarımı ile tüm sıhhi tesisatın bakımı işlerinde çalıştırılacaktır. Kurum banyo, tuvalet, ofislerde bulunan temiz ve kirli su tesisatı tamiratları Bahçe sulama tesisatı tamiratları, Kurum logar teşkilatının tıkanan yerlerinin açılması ve arızalarının giderilmesi, Kirli su uzaklaştırma motorlarının kontrolü, varsa arızalarının yapılmasının sağlanması. Kalorifer tesisatının kontrol arıza tespitleri ve Kurum imkânları içersinde arızası giderilebilecek olanların arızalarının giderilmesi ve çalışır vaziyette tutulması, Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 7/16

8 Lavabo, Alafranga tuvalet taşı, Alaturka Tuvalet Taşı, Pisuarların değiştirilmesi, yenilerinin takılması, porselen etajer değiştirilmesi ve montajının yapılması. Tesisat sisteminde pissu bölümünü içeren pissu boruları ve yer süzgeçlerinin tamiri, yenilenmesi. Seramik ve sulu zeminlerdeki su kaçaklarının inşaatçılarla ortaklaşa çözümü. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerden gelen arıza taleplerini yapmak, İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. 4.3.İnşaat Öğretmeni, Teknikeri veya Teknisyeni İnşaat Öğretmeni, Teknikeri veya Teknisyeni olarak görevlendirilecek personeller ilgili üniversitelerin bölümüyle ilgili lisans, ön lisans bölümünden veya teknik liselerden mezun olmaları ve diploma veya geçici mezuniyet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. 4.4.Yapı İnşaat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Kurum binası, bahçesi ve diğer müştemilatındaki fayans, karo, granit ve kalebodur, mermer, vb. değişim, onarım işlerinin yapılması gerekmektedir. Sıva ve beton çatlakları, bozulan ve kırılan bordür taşları, kaldırım taşları vb. inşaat işlerinin yapılması gerekmektedir. Katlardaki ve diğer birimlerdeki su sızıntı tamiratlarının yapılması gerekmektedir. Gerekli olduğu durumlarda Alçıpancı, Marangoz, Alüminyumcu ve Tesisatçı ile birlikte hareket edip arızaların ve tamiratların daha az hasarla yapılmasını sağlamak. Kırılacak ve kazılacak yerleri hazırlamak. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerden gelen arıza taleplerini yapmak, Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki ve bağlı birimlerdeki alçıpandan mamul tavan, duvar, ara bölme vs. imalatların onarımım ve yapmak. Alçıpan imalat işinde kullanılan tüm takım, tezgâh ve aletleri kullanmak. İşyeri kapsamındaki birimlerde yapılması gereken boya işlerini idarenin direktifleri doğrultusunda yapmak. Boya işlerinde deneyimli iç cephe, badana, ahşap ve demir vs. kısımları boyama, alçı ve macun işleri yapacaktır. Bu Personeller idarenin her türlü iç boya ve badana işlerinde çalıştırılacaktır. Karo ve seramik döşemesi, duvar örme ve sıva işlerinde deneyimli, piyasada çalışmış olmalıdır. Bu personeller her türlü mermer, seramik ve karo döşeme, parke ve kilit taşı döşeme ve tamir, inşaat bakım ve onanmlarım da yapabilecektir. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü 3 1 Sayfa 8/16

9 4.5. Marangoz Ağaç işlerinde çalışacak, deneyimli olacaktır. Müdürlüğümüzdeki her türlü kapı, pencere, ahşap doğrama, vb. onarmalarını ve mevcut pimapen kapı, pencere arızalarını da yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Kurum içerisindeki ve bağlı birimlerdeki arızalanan kısımları tamir etmek gerekirse yeni imalat yapmak, Marangoz işiyle ilgili olan alet ve edevatı hazır ve sağlam tutmak, marangoz imalat işinde kullanılan tüm takım, tezgâh ve aletleri kullanabilmek. Kurum binası, bahçesi, diğer müştemilatındaki bağlı birimlerdeki Alüminyum ve PVC den mamul kapı, pencere vs. imalatların onarımım yapmak, Açma kapatma kolları, kilit sistemi, menteşe vb. bakımı, yağlanması, onarımı ve yenilenmesi işlerini yapmak. Pencere, havalandırma vb. yerlerin gereklilik durumunda sineklik, kafes teli takılması vb işlerin yapılması. Asma tavandaki ve alçıpenlerdeki müdahale kapaklarının yapılması işlerini yapmak. Gerekli olduğu durumlarda Alçıpenci ve Tesisatçı ile birlikte hareket edip arızaların ve tamiratların daha az hasarla yapılmasını sağlamak. Büro mobilyalarının ve servis çelik raflarının kurulumlarını yapmak, İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır Buzdolabı ve Soğutucu Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Alınacak bakım onarım ustası, kuruma ve bağlı birimlere ait soğuk hava depoları, buzdolapları ve derin dondurucuların ısıtma ve soğutma sistemlerinin rutin bakım ve malzemesiz onarımlarını yapacaktır. Malzemeye ihtiyaç duyulması durumunda malzeme kurum idaresi tarafından karşılanacaktır. Soğuk hava depolarının, buzdolaplarının ve derin dondurucuların acil bakım veya onanma ihtiyaç duyulması durumunda ilgili personel mesai gözetmeksizin müdahale edecek ve çalıştığı süre kadar kurumun uygun gördüğü zamanlarda idari izinli sayılacaktır. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyicisi Kurum, merkez birimler ve ilçe toplum sağlığı merkezlerindeki ısıtma ve soğutma sistemi, kalorifer tesisatlarının ve ısıtma sisteminde çalıştırılacaktır. Kalorifer ateşleyicilerinin; Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, sıvı ve katı yakıtlı kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve bakımı işlerinde çalışacaklar için açılan Yetkili Kalorifer Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 9/1 6

10 Ateşçisi Kurslarına katılmış Yetkili Kalorifer Ateşçisi Belgesi ne sahip olması gerekmektedir. Kalorifer teknisyeni veya ateşleyici olarak görevlendirilen personeller kaloriferin kullanılmadığı dönemlerde kalorifer kazanının rutin bakımı ile kalorifer dairesinin ve idarenin gösterdiği diğer birimlerin temizliğini de yapacaktır. 24 saat kesintisiz hizmet veren kurum veya birimlerde görevlendirilen görevliler vardiya usulüne göre çalışacaklar ve idare gerek gördüğü durumlarda personelin vardiyasını değiştirebilecektir Demir Doğrama ve Kaynak Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Metalleri, oksiasetilen, elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesecek, parçalan yine aynı yöntemle ergiterek birleştirecek yetenekte olmalıdır. Kuruma ait tüm birimlerdeki demir doğrama ve kaynak işlerini yapmak üzere atölyede veya iş teslim adresinde çalıştırılacaktır. İlçeler ve köylerdeki birimlerin işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğünden seyahat engeli bulunmamalıdır. Demir doğrama ve kaynak işlerinde deneyimli, piyasada çalışmış olacak ve çalıştığını belgeleyecektir. Bakım, onarım ve imal etmeyi gerektirecek her türlü demir doğrama ve kaynak işini yapabilecek yetenekte olmalıdır. Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe ya da spiral kullanarak düzeltecek ve işi ile ilgili her türlü araç ve makineyi kullanabilecek yetenekte olmalıdır. 5. PERSONELİN DENETLENMESİ 5.1.Yüklenici; şartname kapsamında tanımlanan hizmet ve sorumlulukları yerine getirebilmek için işin uzmanı mevcut personeli istihdam edecektir. 5.2.Yüklenici her türlü personel değişikliğini İdareye onayını aldıktan sonra ve yazılı olarak yapabilir. 5.3.Yönetmelik ve prosedürlerin koruyucu elbise ve malzeme kullanmayı gerektirdiği yerler de Yüklenici; kendi personeli için bunları temin edecek ve kullanımlarını sağlayacaktır Yüklenici personeli hiç bir şekilde idarece yiyecek yenmesini yasakladığı yerlerde gıda maddesi tüketmeyecektir Yüklenici personeli, idarece yasaklı olan bölümlerinde sigara içmeyecektir. 5.6.Yüklenici personeli her ne suretle olursa olsun kadrolu, sözleşmeli geçici personeli ile tartışmayacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 10/16

11 5.7. İdare personeli ile tartışan Yüklenici personeli hakkındaki karar her iki taraf yetkililerince yapılacak ortak değerlendirme sonucunda verilecektir Hizmetlerin bu şartname standartlarında yerine getirilebilmesi için idare yetkilileri ile Yüklenici sürekli diyalog halinde olacaktır İdare personeli tarafından Yüklenicinin şartname standartlarında hizmet vermesi engelleniyor ise, Yüklenici bu durumu derhal idare yetkililerine bildirecektir İdare bu durumda, var ise engelleri ortadan kaldıracak ve Yüklenici için ortamı hizmet verilebilir hale getirecektir Yüklenici; taahhüt ettiği hizmetler için çalıştırdığı personelin denetimini kendisi sağlayacaktır. Bunun için denetim programları hazırlamak yanında personelin özellikle elektrikli aletleri kullanımında enerji kaybına azami dikkat göstermelerini sağlayacak personelin bu konumundaki denetim ve eğitiminden sorumlu olacaktır Yüklenici; personelinin, hastalarının güvenliği ve tıbbi ihtiyaçlarını içeren konulardaki tüm talimatlara (İdare tarafından konulan) uymasından sorumludur Yüklenici; işe alacağı ve bu hizmette kullanacağı yeni personel için İdarece istenebilecek Tetkiklere izin verecektir Hasta ve İdare malzemelerine azami titizlik gösterecektir, hasta ve iş takibi yapmayacaklar, hasta ve yakınları ile dışarıdan gelenlerle ticari hiçbir şekilde muhatap olmayacaklardır Yüklenici çalışanları, hastalar, idare ve diğer personel ile ilgili hiçbir bilgiyi idare dışına aktarmayacaktır Yüklenici; hastalık, yıllık izin gibi uzun bir aradan sonra işbaşı yapacak personelin bulaşıcı hastalık taşımadığı, çalışmasında tıbbi bir sakıncanın olmadığını idareye yazılı olarak bildirilecek, bildiriminin aksi durumlarda Yüklenici sorumlu olacaktır İdare, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, bu şartname hüküm ve şartlarına uygunluğu kontrol etmek maksadıyla yüklenicinin usullerini, yöntemlerini, teçhizatını, malzemelerini, kontrollerini ve kayıtlarını teftiş etmek, gözden geçirmek ve denetlemek üzere iç ve/veya bağımsız müfettişler, denetçiler ya da İdare tarafından uygun görülen diğer personel ve temsilcileri tayin edebilir. Teçhizat, ürünler, usuller, işyeri kayıtları, tahsis edilen alan ve şartname ve akdedilecek sözleşmeye uygunluk hususları Van İl halk Sağlığı Müdürlüğünce teftiş edilecektir. 6. İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELİN ÇALIŞMA SAATLERİ KILIK- KIYAFET YÜKLENİCİDEN İSTENEN BELGELER 6.1.Çalışma Saatleri Yüklenici, Madde 3 ve 4'de anılan tüm hizmetlerin aksamadan ifası için aşağıda belirtilen sayılardan az olmamak şartıyla yine aşağıda belirtilen şartları yerine getirecek işçiyi Kurumda ve Kurumun belirleyeceği yerde çalıştırmak zorundadır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 11/16

12 Çalışma saatleri: 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışma saatleri yerel saat uygulamaları da dikkate alınarak idare tarafından belirlenecektir. Tatil günlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan personele, yaptığı fazla mesai karşılığında öncelikli olarak idarenin belirleyeceği zamanlarda günlük veya peyderpey olarak izin verilecek, izin verilemesinin mümkün olmadığı durumunda ise hak ediş düzenlenerek fazla mesai ücreti ödenecektir. Yükleniciler idarenin bilgisi ve onayı olmadan fazla mesai ücreti hesaplamayacaktır. İdarenin onayladığı fazla mesai ücretini yüklenici 4857 sayılı iş kanunu uyarınca tatil günleri için hesaplayacak ve aynı ay işçilerin maaşlarına ilave edilerek ödenecektir. Resmi ve Dini Bayram Günleri ile Yılbaşı Günü Çalıştırılacak Personel ve Gün Sayısı Yüklenici, sözleşme kapsamında çalıştırdığı işçilerin ücretlerini işçilerin her birisi için özel olarak açılan banka hesaplarına hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra 3 (Üç) gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici işçi ücretlerinin hesaplara aktarıldığına dair banka dekontunun ve bankaca onaylı banka listesinin takip eden 3(Üç) iş günü içerisinde idareye veya idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatına ibraz edecektir. İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa da) ödenmeyen her gün için Sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir) oranında ceza tahakkuk ettirilip yüklenicinin bir sonraki hak edişinden kesilecektir. 6.2-MAASLAR Yüklenici, personellerin sosyal haklarının tamamını vermekle yükümlüdür Personel maaşları, Yüklenicinin belirlediği banka şubesindeki personellerin hesabına yatırılacaktır. Yüklenici, çalıştırdığı personellere ait maaşları her ayın en geç ilk haftasının son iş gününe kadar personel hesaplarına yatırılacak olup, İdarenin ödeme yapması beklenilmeyecektir Teknik Destek hizmeti sunacak personelin yemekleri aylık 26 gün (yemek bedeli günlük brüt 8,50 TL) olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aylık ücreti maaş bordrosunda gösterilip nakdi ödeme yapılacaktır Teknik Destek hizmeti sunacak personelin yol giderleri aylık 26 gün (Yol bedeli günlük net 3,00 TL) olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aylık ücreti maaş bordrosunda gösterilip nakdi ödeme yapılacaktır Yüklenici, idarenin tespit ettiği yol ve yemek ücretini nakdi olarak verecektir. Yüklenici personele yapmış olduğu ödemeyi onaylı banka dekontu ve imzalı bordrolarla belgeleyecek ve bir nüshasını bir sonraki ayın hak edişini ödeyerek idareye verecektir Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak elamanlara yapılacak ödemeler: Çalıştırılacak personele, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanununun 47 nci maddesinde belirtilen hususlar uyarınca ödeme yapılacaktır Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının maddede belirtilen miktarların altında gerçekleşmesi durumunda Yüklenici aradaki farkı talep edemeyecektir. Ancak, çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının belirtilen miktardan Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 12/16

13 fazla gerçekleşmesi halinde, fazla çalışma Yükleniciye ödenecektir. Ödemelerde idarece tutulan kayıtlar esas alınacaktır Her ayın bitiminde işçilerin alacağı maaş, yol ve yemek ücreti, tazminat vb. özlük haklarını gösterir bordro örneği, iş kanunun 20. Maddesi gereğince çalışanların görebileceği ilan panolarına asılacaktır Yüklenici her ayın 5'ine kadar işçilere ait S.S.K bildirgeleri, aylık çalışan işçi listesini, aylık maaş bordrosunu, S.S.K prim yatırma vezne makbuzu veya dekontunu (tasdikli suretlerini) ve üç ayda bir de tüm çalışan işçilerin (İşe giren ve ayrılanlarda dâhil) toptan sigortalı iş günü dökümlerini Halk Sağlığı Müdürlüğüne verecektir Kalorifer teknisyenlerinin yoğurt ve süt tedariği firmaya ait olacak ve verdiği teklife yoğurt ve süt ücretlerini dahil edecektir Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'mn 2009/64 Sayılı Genelgesine istinaden alınacak personellerin, özelliklerine göre öngörülen ücretler: İşçilere mezun olduğu okulu gösterir diploma, geçici mezuniyet belgesi veya Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge, sertifika veya bonservis sahibi olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri koşulu ile kişi başına aylık brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen oranlarda fazlası ödenecektir. p e r s o n e l i n n i t e l i ğ i Asgari ücretin % 1 Elektrik Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 30 2 Sıhhi Tesisat Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 30 3 İnşaat Öğretmeni, Teknikeri, Teknisyeni 30 4 Yapı ve İnşaat Teknisyeni, Teknikeri veya Ustası 30 5 Marangoz 30 6 Buzdolabı ve Soğutucu Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası 30 7 Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyicisi 10 8 Demir Doğrama ve Kaynak Teknikeri, Teknisyeni veya Ustası Yükleniciden İstenen Belgeler Yüklenici firma, istenilen belgeleri bir klasör halinde (her elemana bir dosya), işin başlangıcından bir hafta öncesinde Kurum idaresine teslim edecektir. İstenilen belgeler şunlardır: a) Mezun olduğu okuldan alınan noter tasdikli veya aslı idare tarafından görülen diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi, b) Savcılıktan alman sabıka kaydı, c) İkametgâh ilmühaberi ( Onaylı), d) Yeni çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf e) Sağlık Raporu (Resmi Sağlık Kuruluşundan ve Fotoğraflı) f) Nüfus Cüzdanı Sureti (Onaylı) g) Mesleği ile ilgili yeterlilik belgeleri (sertifika, iş deneyimi, iş bitirme, bonservis vb). Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 13/16

14 h) Hizmet akdi belgesi sureti (imzalı ve kaşeli) Yüklenici sözleşmeye müteakip çalıştıracağı tüm işçileri İŞ KANUNU hükümlerine göre S.SK.sigorta giriş kaydım yaptırmak zorundadır. 1 gün dahi sigortasız işçi çalıştırılması mümkün değildir. Sigorta kaydı için isteklilerden istenen belgelerden asılları S.S.K ya ve bir sureti firma kaşesi ve yetkili imzası atılarak idareye verilecektir. Her işçi işin ayrı ayrı bu belgeler tamam olmadan yüklenicinin ilk ay fatura ve tahakkuku ödenmez, tamamlanıncaya kadar bekletilir. 7. GENEL HÜKÜMLER KURALLAR VE CEZALAR 7.1.Yüklenici, çalıştırdığı elemanların her türlü özlük hakkını ve sosyal haklarını ilgili mevzuat gereğince karşılamalıdır. Yüklenici, iş kanununun hükümlerine göre işçi sağlığını ve güvenliğini korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacaktır. Bakım ve işletim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbirin alınmaması halinde doğacak tüm sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Yüklenici hiçbir ihtara ve ikaza gerek kalmadan gerekli olan emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul çarelerini işçilere öğretmek ve uygulatmakla mükelleftir. İhmal, dikkatsizlik, tedbirsizlikten, ehliyetsiz işçi çalıştırmak veya herhangi bir sebeple oluşacak kazalardan yüklenici sorumludur. 506 sayılı 4857 sayılı iş kanunu işçi güvenliği ve sağlığı hükümleri yükleniciye ait olacaktır sayılı iş kanunu ve diğer yasal hükümler gereği, işçi alınması, alınacak işçilerin yasal mevzuattaki oranları (özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru vb.) ve yasal çerçevede işçi çıkarılması gibi sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Çalışanların göreve geliş ve gidişleri firma sorulu elemanı ve Kurum idaresi tarafından kontrol edilecek ve gerekli puantaj cetvelleri yüklenici firma tarafından düzenlenecektir, puantaj cetvelleri ay sonunda ödeme evrakları ile idareye teslim edilecektir Yüklenici, işçilerin çalışma saatlerini ve izinlerini gösterir aylık çizelgeyi Kurum idaresine verecektir İzin taleplerinde İş Mevzuatı geçerlidir. Yüklenici firma, izine ayrılan elemanın yürüttüğü işte aksama yaşanmaması için gerekli tedbirleri ve planlamayı yerine getirmelidir Kamu kumullarının gerektirdiği düzene uymayan, yolsuzluğa adı karışan ve idare tarafından çalışmasının uygun olmadığına kanaat getirilen işçiler hakkında işlem yapmak üzere yükleniciye bilgi verilmesi durumunda yüklenici kamusal ve kurumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurarak işlem yapacaktır Arızaya müdahale; işletme esnasında ortaya çıkan ve sistemlerin fonksiyonlarını yerine getirmemeleri durumunda yapılan müdahalelerdir. Genel olarak teknik tesislerdeki kompakt ünite Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 14/1 6

15 ve cihazların kullanma talimatlarında (manüel) yer alan arıza tespit kılavuzlarında önerilen ilk müdahaleleri yüklenici yapacak; müdahale süresini takiben arızayla ilgili tutanak tutularak hemen idareye bildirilecektir Yukarıda belirtilen kuralların ihlali halinde durum bir tutanakla tespit edilir. Keyfiyet firmaya resmi yazı ile bildirilir. Kurum idaresi, firma tarafından yapılan savunma veya açıklamaları değerlendirir ve sonucu yazılı olarak firmaya bildirir. Yükleniciye kusurlu bulunduğu her durum için idari şartnamede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Yüklenici firma kusurlu olduğu hususlarda gerekli tedbirleri almalıdır İşçiler işin başlangıcından itibaren, idarece on günlük deneme sürecine tabi tutulacaktır. Deneme süreci sonunda idarece yetersiz görülen işçilerin işten ayrılışının yapılması ve 24 saat içerisinde yeni işçilerin işe başlatılması firma tarafından sağlanmalıdır Yüklenici her işçi için Kurumun bulunduğu il merkezindeki bankada hesap açtıracaktır. İşçilerin maaşları yüklenici tarafından bu hesaplara aktarılacak ve hesap dökümü her ay idareye verilecektir Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri geçerlidir Personellerin hastalık, düğün ve 1 inci derecede yakınlarının (Anne, Baba, Eş, Çocuk ve Kardeş) ölümü halinde idarenin onayıyla işleri aksatmayacak şekilde 3 (üç) iş gününe kadar idari izin verilebilecektir. Kullanılan izin süresi kadar işçiler fazla mesai yapacaklardır. Mazeretsiz ve izinsiz olarak mesaiye gelmeyen her işçi için günlük 400,00 TL; mazeretsiz ve izinsiz olarak işe geç gelen personel için ise günlük 200,00 TL para cezası yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir. İşe gelmeyen personel için ödeme yapılmayacaktır. Bu durumun tekrarı halinde hizmet işleri genel şartnamesinde belirtilen cezai yaptırımlar uygulanır. Yüklenici herhangi bir şekilde işten ayrılan veya işine son verilen personelin yerine 3 (üç) gün içinde yeni personeli işe başlatmakla yükümlüdür. Verilen süre içinde eksik olan işçi sayısının tamamlanmaması durumunda yüklenici hakkında idari para cezası uygulanır Yüklenici aylık hak ediş faturalarına; o Hizmet işleri kabul tutanağı, o Hak ediş ayma ait günlük devam izlenimlerini o Ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) o Hak ediş ayına ait maaş bordrosu o S.S.K. Kurumuna borcu olmadığına dair belgeyi o Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair belgeleri ve yasal mevzuatın ön gördüğü tahakkuka esas olacak tüm belgeleri kurum idaresine vermek üzere eklemek zorundadır. İlgili belgeleri her ayın bitimini takip eden ayın ilk mesai günündü idareye teslim etmek zorundadır. Belge tesliminden kaynaklanan ödeme gecikmelerinden yüklenici sorumlu olacaktır. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 15/1 6

16 7.15. Yüklenici, çalıştırılacak işçilerin seçiminde ve işten çıkarılma işlemlerinde Müdürlük idaresini yazılı olarak bilgilendirecek, onay aldıktan sonra işlem başlatacaktır. İşten çıkarılma işlemleri işi aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. Bayan eleman sayısı Müdürlük idaresi tarafından belirlenecektir İdarenin bilgisi ve onayı olmadan çalışan personel işten çıkarılmayacak ve işten çıkan personelin yerine yeni personel alınmayacaktır. İdare kanunen iş azalış oranlarını dikkate alarak, işten ayrılan veya işten çıkarılan işçinin yerine aynı özelliklerde yeni işçi almama ve iş azaltma hakkını saklı tutar Yüklenici işten çıkarılacak veya kendi isteği ile çıkacak işçiler ile ilgili olarak 10 gün öncesinden kurum idaresine bilgi verecek ve işin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır Sağlık hizmetlerinin sunumunda hizmette süreklilik esastır. Yüklenici, işten çıkarılma veya ayrılma durumlarını da dikkate almalı, sunulan hizmetin aksamaması için eleman yönünden her zaman hazırlıklı olmalıdır. Herhangi bir sebeple işçi işten çıkarıldığı veya ayrıldığı zaman, yeni alınacak işçi en geç 3 iş günü içerisinde istenen belgelerle birlikte idareye yönlendirilecek ve idarenin bilgisi dahilinde işe başlayacaktır. İşçilerin çalışmadıkları günler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır İdare yüklenicinin çalıştırdığı personeller arasından bir temsilci görevlendirebilecektir. Personel temsilcilik görevini ayrıca yürütecek ve personelin sözleşme hükümleri doğrultusundaki görev tanımında değişiklik yapılmayacaktır Personel giyimi idare tarafından temin edilecektir Yüklenici kurum idaresi tarafından yapılan yazışmalara gereken özeni göstermekle yükümlüdür, ivedi cevaplanması gerekmeyen hususlarda yazı tebliğinde itibaren en geç 3 işgünü içinde yazılı cevap verecektir İdarenin tespitine ve yazılı uyarısına rağmen düzeltilmesi gereken konularda düzeltici tedbirlerin alınmaması ve ihmalin devam etmesi durumunda yüklenici iş ile ilgili taahhüdünü yerine getirmemiş sayılır ve hakkında 4735 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır Yüklenicinin işle ilgili taahhüdünü yerine getirmemesi; kurumun ödenekle ilgili sıkıntı yaşaması, kurumun statü değiştirmesi veya hizmet alımına ihtiyacının kalmaması durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 16/16

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı