ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/ (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1

2 Meslek: ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ Seviye: 3 I Referans Kodu: 09UMS Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBĠR) YARDIMCI KURULUġ: UGETAM (Ġstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri AraĢtırma Mühendislik San. ve Tic. A.ġ) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Enerji Sektör Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarih/Sayı: 25/08/ (Mükerrer) Revizyon No: 00 I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiģtir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 2

3 AKIġKAN: Sıvı ve gazların ortak adını, TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR BORULAMA: Bir tesisatta, boru ve boru üzerinde montajı yapılacak tesisat armatürlerinin; uygun bağlantı elemanları ile birleģtirilerek kapalı sistem haline dönüģtürülmesini, CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat elemanlarının birleģtirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingirit gibi maddelerden imal edilmiģ malzemeyi, DAĞITIM ġġrketġ: BelirlenmiĢ bir bölgede gazın dağıtımı ve iģletmesine yetkili kılınmıģ tüzel kiģiliği, DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanların gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından, ilk çalıģtırmanın yapılması iģlemini, DUMAN KANALI: Yakıcı cihaz ile baca arasında irtibatı sağlayan baca kanalını, DĠġ: Vidaların her bir adımını oluģturan sarmal yükseltiyi, DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaģtırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını, EN: Avrupa standartlarını, EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, ESNEK BAĞLANTI ELEMANI: Boru hattının güzergâhı üzerinde, mesnetlendiği noktalarda (farklı oturma zeminine sahip yapıların dilatasyon noktaları vb.) veya diğer nedenlere bağlı meydana gelebilecek dinamik zorlanmalar sonucunda; boru hattının zarar görmemesi amacıyla kullanılan, bükülebilme özelliğine sahip tesisat elemanını, FĠLTRE: AkıĢkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği, GAZ YAKICI CĠHAZ: Gaz esaslı yakıtlarla çalıģan kombi, Ģofben, kazan, soba, fırın vb. cihazları, HERMETĠK CĠHAZ: Pencere veya duvarlardan direkt olarak atmosfere bağlanabilen; iç içe geçmiģ baca sistemi vasıtası ile bir kanaldan yanma için gerekli havayı alan diğer kanaldan da atık gazı tahliye eden cihazları, ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını, ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını, ĠÇ TESĠSAT: MüĢteri gaz teslim noktasından itibaren tesis edilen; boru hattı, ekipman, tüketim cihazları, atık gaz çıkıģ borusu, baca ve havalandırmadan oluģan sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 3

4 ĠġLETME BASINCI: Normal iģletme Ģartları altında boru tesisatlarında, cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini, ĠZOMETRĠK ÇĠZĠM: Bir sistemde birbirine dik; x(yatay), y(düģey), z(dikey) eksenlerin izdüģümü düzlemi ile eģit açılar yaparak hazırlanan perspektif çizimi, KAYNAK AĞZI: Kaynakla birleģtirilecek parçaların kalınlığı, malzemesi ve kaynak pozisyonuna bağlı olarak değiģen Ģekillerde parçaların birleģtirecek kısımlarına verilen Ģekli, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM: ÇalıĢanı yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan; çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KONSOL: Bina duvarında bir tesisatın desteklenerek sabitlenmesi amacı ile kullanılan L biçimindeki sabitleme elemanını, KOROZYON: Metal malzemenin kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlara girerek; metalik özelliğini kaybetmesi, çürümesi, aģınmasını, MEKANĠK TESĠSAT: ĠnĢaat iģlerinde makine mühendisliğinin etkinlik alanına giren iģlerin tümüne verilen adı, MENGENE: Üzerinde çalıģılması (tesviye, temizlik, kesme, çakma, montaj-demontaj vb.) düģünülen malzemeleri ya da parçaları sabitlemek için yapılmıģ aleti, MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından hazırlanmıģ ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalıģabilmesi amacıyla montajı için belirlenmiģ olan kuralların yer aldığı kılavuzu, MUKAVEMET TESTĠ: Boru hattı ve donanımının dayanımını belirlemek amacıyla; normal iģletme Ģartlarındaki basıncın en az 1,5 katı ile belirli bir sürede yapılan test iģlemini, NACE: Avrupa Topluluğu nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasını, ÖLÇME CĠHAZI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiģ bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları, POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi, PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleģtirmek için belirlenen yolu ortaya koyan iģyerine ait kalite sistem dokümanını, SALMASTRA: Makine parçalarının duran kısmı ile hareketli kısmı arasında sızdırmazlığı sağlamak amacı ile kullanılan; mekanik, kendir, pamuk, grafitli amyant, lastik, deri vb. maddelerden imal edilmiģ tesisat malzemesini, SAYAÇ: MüĢterinin doğal gaz tüketiminin belirlendiği ölçü cihazını, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 4

5 SIZDIRMAZLIK TESTĠ: AkıĢkanın, iģletme Ģartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi, SĠSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek Ģekilde, karģılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını, TALĠMAT: Detay çalıģmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iģ yerine ait kalite sistem dokümanını, TESĠSAT ELEMANI: Mekanik tesisat üzerinde kullanılan parçaların her birine verilen adı, TEST AKIġKANI: Test iģleminde, tesisat içine konulan basınçlandırılmıģ sıvı (genel olarak su) ve gazı (genel olarak hava, nitrojen), TEST ĠġLEMĠ: Yapımı tamamlanmıģ hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiģ yöntemlerle ölçülmesini, TS: Türk Standartlarını, TSE: Türk Standartları Enstitüsünü, VENTĠLASYON: Tesisatın güvenli kullanımı amacıyla tesis edilen havalandırma sistemi veya elemanını, YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aģınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan iģlemi, ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 5

6 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFĠLĠ Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve DavranıĢlar ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 6

7 1. GĠRĠġ Isıtma ve Doğal Gaz Ġç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBĠR) tarafından hazırlanmıģtır. Isıtma ve Doğal Gaz Ġç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak değerlendirilmiģ, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıģtır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 7

8 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı Isıtma ve Doğal Gaz Ġç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3); iģ sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iģ organizasyonunu, borulamayı, boru ve cihaz montajını, boru bağlantılarını ve tesisatın test ve ayarlarını yapan, sistemi devreye alan, tesisatın arıza tespiti, onarım ve bakım iģlemlerini gerçekleģtiren ve mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiģidir Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 88 : 7136 ISCED 97 : 522 NACE Rev.2 : Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın Yönetmeliği Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi 2.4. Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Ġç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği Ġmar Yönetmelikleri Yangın Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 8

9 2.5. ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personeli, her türlü coğrafi iklim Ģartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalıģır. Planlama iģlerini büroda, uygulama iģlemlerini binalarda yapar. Binalarda ortam tozlu, kirli ve gürültülü olabilir. ÇalıĢma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil günlerinde çalıģması gerekebilir. ÇalıĢma sırasında iģverenlerle, mühendislerle ve çalıģma alanında bulunan kiģilerle iletiģim kurar. Doğal gazın patlayıcı özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalıģırlar Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personelinin; mekanik ve yapı iģlerine yatkın ve el becerisinin geliģmiģ olması, iskelede ve yüksekte çalıģabilmesi, değiģik dıģ ortam Ģartlarında, saha ve Ģantiye koģullarında çalıģmaya uygun ya da alıģkın olması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 9

10 3. MESLEK PROFĠLĠ 3.1. Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama A.1.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaģılması için, iģyerinin düzenlediği eğitimlere veya iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. A.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iģyerine ait kuralları uygulamak A.1.2 A.1.3 Yapılan iģe uygun iģ elbiseleri ve kiģisel koruyucu donanımları kullanır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalıģır Ģekilde bulundurur. A.1.4 Yapılan çalıģmaya ait emniyet ve uyarı iģaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleģtirerek ve çalıģma sırasında koruyarak iģ alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. A ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.3 Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak A.2.1 A.2.2 A.3.1 A.3.2 Yaptığı iģle ilgili tehlike ve riskleri TS kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi çalıģmalarına katkıda bulunur. Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalıģmalara katılır. Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir Ģekilde yok etmek üzere önlem alma çalıģmalarına katkıda bulunur. Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda iģletme dıģında ilgili kurumlara bildirir. A.3.3 Makineye özel acil durum prosedürlerini uygular. A.4.1 Acil durumlarda çıkıģ veya kaçıģ prosedürlerini uygular. A.4 Acil çıkıģ prosedürlerini uygulamak A.4.2 Acil çıkıģ veya kaçıģ ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iģ arkadaģlarıyla paylaģmak üzere yapılan periyodik çalıģmalara ve tatbikatlara katılır. A.4.3 Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri belirler ve kullanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 10

11 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.1 B.1.2 Yaptığı iģle ilgili olarak TS EN ISO kapsamında; Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleģtirilen iģlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir Ģekilde saptanması çalıģmalarına katılır. Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. B.1.3 ĠĢ süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalıģmalarına katılır. B.2.1 DönüĢtürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. B Çevre güvenlik önlemlerini almak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 B.2.3 B.2.4 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıģtırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir Ģekilde tutulmasını sağlar. ĠĢlem sırasında ve hazırlık aģamalarında kiģisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. B.2.5 Dökülme ve sızıntılara karģı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. B.3 Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 B.3.2 Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanır. Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalıģmalarına katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 11

12 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama C.1 ĠĢe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.1 C.1.2 ĠĢlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. C.1.3 Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalıģır. C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak C.2.1 C.2.2 Yapılacak iģlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. ĠĢlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite Ģartlarının karģılanmasını sağlar. C Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalıģmak C.3 Yapılan çalıģmaların kalitesini denetim altında tutmak C.3.1 C.3.2 Operasyon bazında çalıģmaların kalitesini denetleme çalıģmalarına katılır. Monte edilecek parçanın, parçanın monte edileceği yerin ve gerekli ekipmanların uygunluğunu denetler. C.3.3 Montajı tamamlanan bileģenlerin iģyerinin kalite koģullarını sağlaması için özel ölçme gereçlerini kullanarak kalite denetimi yapar. C.4.1 ÇalıĢma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kiģilere sürekli bildirir. C.4 Proseslerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalıģmalarına katılmak C.4.2 C.4.3 Hata ve arızaları oluģturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. C.4.4 Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 12

13 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama D.1.1 ÇalıĢmaların kesintisiz ve uygun Ģekilde sürdürülmesi için, iģ alanını inceler D.1 ÇalıĢma alanının özelliklerini belirlemek D.1.2 D.1.3 ĠĢ alanının olumsuz özelliklerinin iyileģtirilmesine katkıda bulunur ÇalıĢmanın türü ve kullanılan iģ yöntemine göre düzeni sağlar D.1.4 ÇalıĢma alanının geniģliğini ve ilgili çalıģma noktalarının kapsamını belirler D.2.1 Kullanılacak araç-gereç ve malzemelerin listesini çıkarır. D ĠĢ organizasyonu yapmak (devamı var) D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalıģmaya hazırlamak D.2.2 D.2.3 ĠĢ için gerekli araç-gereç ve malzemeyi; proje ve uygulama alanındaki tespitlere göre tedarik eder. ÇalıĢma için gerekli araç-gereç ve malzemeyi çalıģmaya hazır hale getirir. D.2.4 ÇalıĢma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin standartlara uygunluğunu iģ sağlığı ve güvenliği kapsamında denetler. D.3.1 Isıtma ve doğal gaz iç tesisat projelerini inceler. D.3 ĠĢ programını ve planlamasını yapmak D.3.2 D.3.3 Ġlgili standartlar, dağıtım Ģirketi tarafından hazırlanan teknik esaslar ve diğer ilgili düzenlemeleri takip eder. ĠĢin yapımı için iģ akıģ Ģeması hazırlar. D.3.4 ĠĢin uygulama süresini belirler. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 13

14 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama D.4.1 ÇalıĢma alanını temiz ve düzenli tutar. D.4.2 Temizlik yaparken iģ güvenliği Ģartlarını gözetir. D ĠĢ organizasyonu yapmak D.4 ĠĢ bitiminde donanım ve iģ alanı temizliğini yapmak D.4.3 Kullanılan araç-gereç ve malzemeleri iģ bitiminde kaldırır ve temizler. D.4.4 ĠĢ güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiģ yerlerde uygun bir Ģekilde depolar. D.4.5 ÇalıĢma alanını daha sonra gerçekleģtirilecek iģlemlere uygun bırakır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 14

15 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama E.1 Projeyi esas alarak gerekli boru ölçülerini almak E.1.1 Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem belirleme markalamalarını yapar. E.2 Borularda kesme iģlemi yapmak E.2.1 E.2.2 E.2.3 Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar. Malzemeye uygun kesme ekipmanını seçer. Kesme sonrası oluģan çapakları temizler. E Borulama iģlemlerini yapmak E.3 Borularda bükme iģlemi yapmak E.3.1 E.3.2 E.3.3 E.4.1 Bükme iģlemi için uygun metodu seçer. Bükme metoduna uygun ekipmanı seçer. Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlar. BirleĢtirme için uygun metodu belirler. E.4.2 BirleĢtirme metoduna göre ekipman seçer. E.4 Borularda birleģtirme iģlemi yapmak E.4.3 E.4.4 BirleĢtirme noktalarını temizler. Standartlara uygun diģ açar. E.4.5 BirleĢtirmede eksen sapmalarını engeller. E.4.6 BirleĢtirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 15

16 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama F.1 Sıva üstü boru montajı yapmak F.1.1 F.1.2 Tesisatı standartlara uygun emniyet mesafesinde ve mekanik darbelere maruz kalmayacak Ģekilde monte eder. Boru çapına uygun kelepçe veya konsol kullanır. F.1.3 Boru montajı yaparken estetik kaygıları göz önünde bulundurur. F.2.1 GeçiĢ yapılacak döģemenin ve/veya duvarın bina taģıyıcı yapı elemanı olmamasına dikkat eder. F.2 DöĢeme ve duvar geçiģi yapmak F.2.2 F.2.3 Boru çapına uygun delik açar. Boru çapına uygun ve standartlarda belirtilen koruyucu kılıf kullanır. F Boru montajı yapmak F.2.4 Koruyucu kılıf ile boru arasında, standartlarda belirtilen uygun malzeme ile yalıtımı sağlar. F.3.1 Gerektiğinde uygun ölçülerde kanal açar. F.3 Sıva altı boru montajı yapmak F.4 Yalıtım yapmak F.3.2 F.3.3 F.3.4 F.4.1 F.4.2 Boruyu kanal içine emniyetli bir Ģekilde sabitler. DöĢenecek boruların korozyona uğramasını engelleyecek tedbirleri standartlara ve teknik esaslara uygun olarak alır. ġap altı uygulamalarda ezilmeye karģı gerekli tedbirleri alır. Tesisatın yerine ve türüne göre standartlara ve teknik esaslara uygun yalıtım malzemesini seçer. Uygun yalıtım tekniği kullanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 16

17 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama G.1.1 G.1.2 Cihaz montaj yerinin projeye uygun olup olmadığını kontrol eder. Cihaz montaj kılavuzundaki kurallara uyar. G.1 Cihazı monte etmek G.1.3 Tesisat ve baca bağlantısına uygun olacak Ģekilde montaj iģaretlemesini yapar. G.1.4 Askı aparatlarını emniyetli Ģekilde monte eder. G.1.5 Kazan kaidesi yapılırken gerekli eğimleri verir. G.2.1 Cihazın doğal gaz tesisatı bağlantılarında uygun ebatlarda esnek bağlantı elemanı kullanır. G Cihaz montaj ve bağlantılarını yapmak G.2 Cihazın drenaj, su ve/veya gaz tesisat bağlantılarını yapmak G.2.2 G.2.3 Cihaz ile tesisat bağlantılarını, montaj kataloguna uygun olarak yapar. Drenaj bağlantısında kokuyu önlemek için S sifon bağlantısı kullanır. G.2.4 Drenaj bağlantılarını pis su toplama giderine verir. G.3 Cihazın baca bağlantısını yapmak veya yaptırmak G.3.1 G.3.2 Hermetik baca çıkıģlarını proje ile karģılaģtırır. Hermetik baca montajı yaparken montaj kılavuzundaki kurallara dikkat eder. G.4 Havalandırma için gerekli ventilasyonu yapmak veya yapılmasını sağlamak G.4.1 G.4.2 Projedeki havalandırma bilgilerinin montaj yeri ile uygunluğunu karģılaģtırır. Projede belirtilen ölçülerde havalandırmayı yapar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 17

18 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama H.1.1 Uygun ölçü aletini ve test akıģkanını seçer. H.1 Sızdırmazlık ve mukavemet testi yapmak H.1.2 Test için standartlara uygun miktarda akıģkanı tesisata doldurur. H Tesisatın test ve ayarlarını yapmak H.1.3 Standartlarda belirtilen test sürecinde ölçü aletini gözlemler. H.2 Boru montajından sonra tesisatın iç temizliğini yapmak H.2.1 H.2.2 Gaz tesisatının temizlenmesi için yeterli basınçta hava basar. Isıtma tesisatının temizlenmesi için yeterli basınçta sıvı kullanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 18

19 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama I.1 Sistemin akıģkan sızdırmazlığını ve seviyesini kontrol etmek I.1.1 I.1.2 I.1.3 Sistem bağlantılarını kontrol eder. Sisteme yeterli basınçta akıģkan basarak uygun metotla kontrol eder. AkıĢkan basıncının, iģletme basınç değerine ulaģmasını sağlar. I Sistemi devreye almak I.2 Pompaların dönüģ yönünü ve vanaların konumlarını kontrol etmek I.2.1 I.2.2 I.2.3 Tesisatta elektrik ile çalıģan ekipmanların bağlantılarının kontrolünü yapar. Pompanın basma yönünü kontrol eder. Vanaların bağlantı konumları ve yönünün doğru olup olmadığını kontrol eder. I.3 Ölçme cihazlarını kontrol etmek I.3.1 I.3.2 Ölçme cihazlarının yerlerinin doğru olup olmadığını kontrol eder. Ölçme cihazlarının çalıģıp çalıģmadığını kontrol eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 19

20 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama J.1 Salmastra ve conta değiģimini yapmak J.1.1 J.1.2 Salmastra ve contaların sızdırmazlık kontrolünü yapar. Uygun salmastra ve conta seçimi yapar. J.2.1 Ölçüm cihazları kullanarak akıģkan eksikliğinin kontrolünü yapar. J.2 AkıĢkan eksikliğini tamamlamak J.2.2 Uygun seviyede akıģkan takviyesi yapar. J Tesisatın bakımını yapmak J.2.3 Sistemde oluģabilecek havayı tahliye eder. J.3.1 Filtrelerin kirlilik ve bozulma (aģınma) kontrolünü yapar. J.3 Filtreleri temizlemek veya değiģtirmek J.3.2 Kirli filtrelerin temizliğini yapar. J.3.3 BozulmuĢ (aģınmıģ) filtreleri yenisiyle değiģtirir. J.4 Tesisat elemanlarının kontrolünü yapmak J.4.1 Sistemi çalıģtırarak, sistemin doğru çalıģıp çalıģmadığını kontrol eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 20

21 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama K.1 ġikâyetleri değerlendirmek K.1.1 K.1.2 Gelen Ģikâyetleri kayıt altına alır. Tesisatın kontrol edilip edilmeyeceğine karar verir. K.1.3 MüĢteriyi arıza ve yapılacak iģlem konusunda bilgilendirir. K.2.1 Arızanın sebebini belirler. K.2 Arıza tespiti yapmak ve arızayı gidermek K.2.2 Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirler. K Tesisatın arıza tespiti ve onarımını yapmak K.2.3 Arızalı ekipmanı değiģtirmek için malzeme tedarik eder. K.3.1 Sistem elemanlarının bağlantılarını kontrol eder. K.3 Sistemi devreye alarak kontrol etmek K.3.2 Gerekli testleri yapar. K.3.3 Sistemin doğru çalıģıp çalıģmadığını kontrol eder. K.4 Arıza kayıtlarını tutmak K.4.1 K.4.2 Arızanın giderildiğine dair kullanıcıyı bilgilendirir. Yapılan iģlemlerin kaydını tutar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 21

22 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama L Mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürütmek L.1 L.2 Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum gibi faaliyetlere katılmak Meslek ile ilgili yayınları ve geliģmeleri takip etmek L.1.1 L.1.2 L.2.1 L.2.2 Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır. Bağlı bulunduğu meslek kuruluģunun aktivitelerini takip eder. Sektör yayınlarını zamanında takip eder. Hizmet içi ve iģbaģı eğitimlerine katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 22

23 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1. Alçı 2. Anahtar takımları 3. Antistatik iģ ayakkabısı 4. Armatür çeģitleri 5. Asetilen 6. Astar boya 7. Bağlantı elemanı çeģitleri 8. Bakır boru 9. Bakır boru bükme aparatı 10. Bakır boru kesme aparatı 11. Bakır kaynak çubuğu 12. Balyoz 13. Baret 14. Bezir yağı 15. Boru kesme makası 16. Boru paftası 17. Boru pensi 18. Boru presleme makinesi 19. Boya fırçası 20. Cam yünü 21. Conta çeģitleri 22. ÇalıĢma yeleği 23. Çekiç 24. Çelik ve plastik boru çeģitleri 25. Çimento 26. Demir testere 27. Dere kumu 28. Doğal gaz macunu 29. Dübel 30. Eğe 31. Elektrikli kaynak makinesi 32. Elektrikli pafta 33. Elektrofüzyon kaynak makinesi 34. Elektrot 35. Emniyet kemeri 36. Filtre çeģitleri 37. Gaz kaçağı kontrol cihazı 38. Gönye 39. HavĢa ve muf takımı 40. Hidrolik boru bükme makinesi 41. Ġkaz bandı 42. ĠĢ eldiveni 43. ĠĢ önlüğü 44. ĠĢ pantolonu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 23

24 45. ĠĢ tulumu 46. Kaynak gözlüğü 47. Kaynak makinesi 48. Kaynak maskesi 49. Kaynak teli 50. Kaynakçı önlüğü 51. Kazma 52. Kelepçe çeģitleri 53. Keski 54. Kesme taģı 55. Keten 56. Kılavuz 57. Kılavuz kolu 58. Kırıcı delici matkap 59. Kompansatör 60. Kompresör 61. Kontrol kalemi 62. Kulak tıkacı 63. Kulaklık 64. Kurbağacık 65. Kürek 66. Lehim kaynak takımları 67. Lehim teli 68. Lokma takımı 69. Macun 70. Makine yağı 71. Mala 72. Manometre 73. Markalama kalemi 74. Mastik tabancası 75. Matkap 76. Matkap ucu 77. Mengene 78. Merdiven 79. Metre 80. Murç 81. Oksijen kaynak takımı 82. Oksijen tüpü 83. Pafta takımı 84. Pasta 85. Pense 86. PPRC boru kalemtıraģı 87. Rayba 88. Salmastra 89. Sert lehim çubuğu 90. Sıvı conta Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 24

25 91. Spatula 92. Spiral motoru 93. Strofor (köpük) 94. Su terazisi 95. ġaloma takımı 96. Takım çantası 97. TaĢlama önlüğü 98. TaĢlama taģı 99. Teflon bant 100. Tel fırça 101. Temizlik eldiveni 102. Test pompası 103. Testere kolu 104. Testere laması 105. Tork anahtarı 106. Tornavida çeģitleri 107. Toz maskesi 108. Uzatma kablosu 109. Vida çeģitleri 110. Yağ 111. Yağdanlık 112. Yalıtım bandı 113. Yangın söndürme cihazları 114. Yıldız anahtar 115. Zımpara Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 25

26 3.3. Bilgi ve Beceriler 1. Devreye alma bilgisi 2. Doğal gaz tesisat bilgisi 3. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi 4. El becerisi 5. Ergonomi bilgisi 6. Gaz ölçüm bilgisi 7. Gaz yakıcı cihaz ve ekipmanları bilgisi 8. Genel baca bağlantısı bilgisi 9. Genel ısıtma tesisatı bilgisi 10. Genel proje bilgisi 11. Hijyen bilgisi 12. ĠletiĢim becerisi 13. Ġlkyardım bilgisi 14. ĠĢ sağlığı ve güvenliği bilgisi 15. ĠĢyeri çalıģma prosedürleri bilgisi 16. Meslek matematiği bilgisi 17. Mesleki resim bilgi ve becerisi 18. Mesleki elektrik bilgisi 19. Mesleki fizik bilgisi 20. Mesleki kimya bilgisi 21. Mesleki terim bilgisi 22. Meslekle ilgili mevzuat bilgisi 23. Montaj bilgi ve becerisi 24. Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi 25. Organizasyon ve ekip içinde çalıģma becerisi 26. Öğretme becerisi 27. Ölçme ve kontrol bilgisi 28. Ölçü alma bilgi ve becerisi 29. Problem çözme yeteneği 30. Standart ölçüler bilgisi 31. Teknik resim bilgi ve becerisi 32. Ürün bilgisi 33. Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini kullanma bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 26

27 3.4. Tutum ve DavranıĢlar 1. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. ÇalıĢkan olmak 3. Çevre korumaya karģı duyarlı olmak 4. Dikkatli olmak 5. Dürüst olmak 6. Empati kurabilmek 7. Güvenilir olmak 8. Titiz olmak 9. HoĢgörülü olmak 10. Ġnsan iliģkilerine özen göstermek 11. Ġnisiyatif kullanmak 12. ĠĢ disiplinine sahip olmak 13. ĠĢ sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek 14. ĠĢyeri çalıģma prensiplerine uymak 15. Kaliteye dikkat etmek 16. Karar vermek 17. Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak 18. Meslek ahlakına sahip olmak 19. Özgüven sahibi olmak 20. Özverili olmak 21. Planlı olmak 22. Pratik olmak 23. Sabırlı olmak 24. Soğukkanlı olmak 25. Sorumluluk sahibi olmak 26. ġeffaf olmak 27. Temiz olmak 28. Tertipli çalıģmak 29. Üretken olmak 30. Yeniliklere açık olmak 31. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 32. Zamanı iyi kullanmak Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 27

28 4. ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Isıtma ve Doğal Gaz Ġç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalıģma Ģartlarının oluģturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav Ģeklinde olacaktır. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliģkin iģlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 28

29 EK: 1.Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi Mustafa Ali AKMAN, GAZBĠR Doğal Gaz Meslek Standartları Hazırlama Komite BaĢkanı Kadir PEKDAġ, ENERGAZ - Meslek Standardı (Isıtma ve Ġç Tesisat Yapım Personeli) Hazırlama Komisyon BaĢkanı Ahmet YETĠK, AKSA-ANADOLU 2.Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri ABDULKADĠR AKGÜNGÖR, UGETAM ERDAL KAYA, ZORLU ĠLKER KUġOĞLU, ĠZGAZ KAZIM KARTAL, ĠSTANBUL DOĞAL GAZ SIHHĠ TESĠSAT KALORĠFER TEKNĠSYENLERĠ ESNAF VE SANATKÂRLARI ODASI MEHMET ZEKĠ ÇOKGÜLER, UGETAM MUSTAFA GÜNGÖR, DOSĠDER ÜMĠT ERTURHAN, ÇALIK-EWE Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 29

30 3.GörüĢ Ġstenen KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar: 3.1. Dağıtım ġirketleri ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.ġ. AKMERCAN ġġrketler GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. BAHÇEġEHĠR GAZ DAĞITIM A.ġ. CENGĠZ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ÇALIK HOLDĠNG ÇORUM ELEKTRĠK DOĞAL GAZ A.ġ. DELTA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ENERGAZ MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK MAKĠNE TESĠSAT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. EWE GROUP FERNAS ĠNġAAT LTD. ġtġ. GÜNAY ĠNġAAT LTD. ġtġ. ĠS-KA ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ LTD. ġtġ. ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. (ĠGDAġ) KALEN ENERJĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. KOLĠN ĠNġAAT, TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TĠC. VE SAN. A.ġ. SEL-TAN ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. UġAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKĠMYA ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT SAN. VE TĠC. A.ġ. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 30

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BACACI Seviye : 4 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sinter ĠĢçisi (Seviye 3)... /... / 00 Meslek: SĠNTER ĠġÇĠSĠ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: İŞ MAKİNESİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY00XX-3] [Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3)] Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Köprülü Vinç Operatörü ( Seviye 3 ). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 3 REFERANS KODU/

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 ... / /.. Meslek: P.V.C. PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 EK-16 KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0383-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON 00: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY00XX-4 Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Güneş-Isıl Sistem Personeli

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: ÇAĞRI MERKEZĠ

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek VERİ GİRİŞ ELEMANI Seviye 4 I Referans Kodu 12UMS0256-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLİLİK 0 ÖNSÖZ Doğal Gaz

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. ABGAZ (BACA GAZI): Döner fırın sisteminde klinker üretimi sırasında ortaya çıkan çürük gazı,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. ABGAZ (BACA GAZI): Döner fırın sisteminde klinker üretimi sırasında ortaya çıkan çürük gazı, Meslek: ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI Seviye: 2 I Referans Kodu: 12UMS0187-2 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Cam, Çimento

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Seviye 3 REFERANS KODU / 09UMS0014-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Seviye 3 REFERANS KODU / 09UMS0014-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI KULE VİNÇ OPERATÖRÜ Seviye 3 REFERANS KODU / 09UMS0014-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: KULE VİNÇ OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MISIR İŞLEME OPERATÖRLÜĞÜ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ SEVİYE 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

ULUSAL MESLEK STANDARDI MISIR İŞLEME OPERATÖRLÜĞÜ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ SEVİYE 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 ULUSAL MESLEK STANDARDI MISIR İŞLEME OPERATÖRLÜĞÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Mısır İşleme Operatörlüğü (Seviye 4). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK BAKIM VE ONARIMCISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0281-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK BAKIM VE ONARIMCISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0281-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK BAKIM VE ONARIMCISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0281-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.01.2013-28543 (Mükerrer) Meslek: RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (FARİN) SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0429-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 14.08.2014 29088 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (FARİN) SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0429-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 14.08.2014 29088 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (FARİN) SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0429-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 14.08.2014 29088 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 3 MERKEZİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/10UMS0095-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010-27759

ULUSAL MESLEK STANDARDI LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/10UMS0095-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010-27759 ULUSAL MESLEK STANDARDI LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/10UMS0095-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010-27759 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Liman Pompa ve Tank Saha

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ÇİKOLATA ve KAKAOLU KREMA HAMURU ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 15UMS0485-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ÇİKOLATA ve KAKAOLU KREMA HAMURU ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 15UMS0485-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇİKOLATA ve KAKAOLU KREMA HAMURU ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 15UMS0485-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 24.07.2015-29424 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (ERKEK) SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (ERKEK) SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (ERKEK) SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kuaför (Erkek) (Seviye 4). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: KUAFÖR

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı