T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2015

2 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere ev sahipliği yapmıģ, binlerce yıllık tarihe sahip bir Ģehrin, hem bu dönemde yaģayan sakinlerine hem gelecek kuģaklarına yaģanabilir, mekânsal planlaması ve kültürel dokusuyla bütünleģtirilen bir Ģehir olarak aktarılması gerektiği inancındayız. Sivas halkının yılları arasında bizlere tevdi ettiği Belediye BaĢkanlığı dönemi içerisinde tarihi birikime haiz Ģehrimizi, kültürel kodlarından beslenen ve modern bir Ģehir olarak geleceğe aktarmanın planlaması ve çabası içerisinde bir dizi faaliyet gerçekleģtirmiģ idik. 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle birlikte tekrar devraldığımız bu görevi bu bilinç ve çalıģma azmiyle yürütmek üzere görevimize baģladık. Dönemimizin ilk yılı olan 2014 yılını bir nevi plan ve proje bazında yeniden gözden geçirme, programlama yapmak ve ivedilik arz eden hususları ise uygulama olarak gerçekleģtirmeye çalıģma gayretiyle sürdürülmüģtür. Bu yaklaģımla 5 Yıllık Stratejik Planın hazırlanması ile birlikte imar revizyon planını kamuoyu ve ortak paydaģlarla yeniden değerlendirerek gerekli revizyon iģlemlerini gerçekleģtirdik. ġehrin önemli sorunlarının baģında gelen ulaģım, trafik, park alanlarının, yeģil alanların ve sanayi bölgelerinin yapılandırılmasında Ģehrin geleceğini dikkate alarak gerekli değiģiklikler yapıldı. Merkezi hükümetimizle her aģamada ve sürekli birlikte olunarak, Belediyemizin mevcut mali bütçe ve imkânlarıyla yeterli olunamayacak hususlarında destekler sağlandı. Ġnanıyorum ki, önümüzdeki çalıģma yıllarında bu planlamalar hayata geçecek ve Ģehrimizin yenilenen yapısı görülecektir. Bilindiği gibi Belediyeler, Ģehirde yaģayan insanların ihtiyaç duydukları ortak toplumsal hizmetleri sunan, güvenli, huzurlu, rahat ve sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Yine bu hizmetlerin sürdürülebilir Ģekilde ve zamanında yapılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Sivas Belediyesi olarak 2014 yılı içerisinde belediye hizmetleri açısından planlanmıģ çalıģmalar aksatılmadan verimli ve hızlı bir Ģekilde sürdürülmüģ ve yerine getirilmiģtir. Bu nedenle Belediyemizde hizmet veren tüm ekip arkadaģlarıma Ģükranlarımı sunuyorum. Sivas halkının bize tevdi etmiģ olduğu bu sorumluluğu daha sağlıklı ve planlı bir ĢehirleĢme, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle daha canlı bir Ģehir ve geleceğe daha güvenle ve umutla bakan bir belediye oluģturmak için kararlı ve azimli çalıģmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Saygılarımla, Sami AYDIN Sivas Belediye BaĢkanı

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER SİVAS IN TARİHİ SİVAS BELEDİYESİ NİN TARİHİ ÖRGÜT YAPISI YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ D. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI FİZİKİ KAYNAKLAR MAKİNE VE ARAÇ PARKI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR HİZMET ALANI SUNULAN HİZMETLER II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ DENETİM SONUÇLARI B. FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 3

4 13. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ C. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU D. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKLER BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ BELEDĠYE BAġKANI VE ÖZGEÇMĠġĠ BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCILARI BĠRĠM YÖNETĠCĠLERĠ BELEDĠYE ġġrketlerġ HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Sayfa 4

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON Sivas Belediyesi Stratejik Plan çalıģmaları çerçevesinde Sivas Belediyesi nin misyonu Ģöyle belirlenmiģtir: Sivas Belediyesi, hemģehri memnuniyeti ve güvenini önceleyen, yerel kültürel değerleri, ekonomik Ģartları, halkın mahalli ve müģterek ihtiyaç ve taleplerini gözeten, mevzuatın belirlediği görevler çerçevesinde kurumsal uzlaģmacı, adil, Ģeffaf yönetiģim ve medeni Ģehircilik anlayıģıyla hayata dair ihtiyaçları zamanında ve kesintisiz karģılar. Sivas Belediyesi, aģağıdaki hedefleri gerçekleģtirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiģ ve benimsemiģtir: Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmıģ, Yer altı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüģtürmüģ, Ġmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karģılayacak ve geliģimi sağlayacak Ģekilde tamamlamıģ, Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlamıģ ve nitelikli hale getirmiģ, Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Ģehrin sosyal ihtiyaçlarını en üst düzeyde karģılamıģ, Çevreyi korumuģ, geliģtirmiģ ve daha yaģanır hale getirmiģ, Kurumsal olarak; yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı, geliģmiģ ekipmanla verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuģmuģ bir Ģehir oluģturmak. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Sivas Belediyesi bir kamu kuruluģu olması nedeniyle, yürütmekte olduğu tüm faaliyet ve hizmetlerin dayandığı hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, Sivas Belediyesi nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta, ancak bunlar içerisinde özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici yer tutmaktadırlar. Ġsmi geçen bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde, Belediyelerinin temel görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiģtir. Bu kapsamda Sivas Belediyesinin 5393 sayılı kanun kapsamında ürettiği mal ve hizmetleri: Nazım ve Uygulama Ġmar Planlarını, bu plânlarda yapılacak değiģiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını yapmak, yapı ve yapı kullanma ruhsatı vermek. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve Sayfa 5

6 yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. Kentsel Altyapı (yol, kaldırım vs.) hizmetlerini yapar ve yaptırır. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak veya kurdurmak. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, Gayrisıhhi iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak gibi çevre ve çevre sağlığını sağlamak. Temizlik ve Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapar ya da yaptırır. Defin ve mezarlıklar ile ilgili hizmetleri yürütmek, Ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar yapmak ya da yaptırmak. Arsa ve Konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluģları ve bankalarla iģ birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleģtirmek. Kentin geliģimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluģturmak, deprem riskine karģı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar ya da yaptırır. Sayfa 6

7 Kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımlarına iliģkin hizmetler yapmak. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park ve kültür hizmetleriyle YaĢlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verililiği arttırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular, Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir. Gençlik ve spor hizmetlerini yapar ya da yaptırır. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren ve derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Sosyal Hizmetler ve Yardım hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak. Gıda Bankacılığı yapabilir. Nikâh hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak. Mesleki Eğitim ve beceri kursları hizmetlerini yapar ya da yaptırır Ekonomi ve Ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar ya da yaptırır. Belde de ekonomi ve ticaretin geliģtirilesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. Sıhhî iģyerlerini, gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Okul öncesi binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ya da yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, belediyelerin yetkisindedir. Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dıģındaki hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Sayfa 7

8 Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre Ģirket kurabilir. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teģekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teģekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirmek veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir,bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Kendisine ait taģınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluģların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karģılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya çalıģır. Belediyemizin belde sakinlerine hizmet sunarken sorumluluğu altına girdiği kanunları aģağıda belirtilmiģtir: 1 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 4721 sayılı Medeni Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Sayfa 8

9 2872 sayılı Çevre Kanunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 2981 sayılı Ġmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı ĠĢlem ve 6785 sayılı Ġmar Kanunun Bir Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanunu 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 4759 sayılı Ġller Bankası Kanunu 3194 sayılı Ġmar Kanunu 3572 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu 831 sayılı Sular Kanunu Sayfa 9

10 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 832 sayılı SayıĢtay Kanunu 2575 sayılı DanıĢtay Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla ÇeĢitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 1608 sayılı Umura Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunu 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun 5651 sayılı BileĢim Suçları Kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5435 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 2559 sayılı Polis Salahiyeti Kanunu 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 5179 sayılı Gıdaların Üretimi-Tüketimi ve Denetimine Dair K.H.K. DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Sayfa 10

11 26500 sayılı Maden Kanunu 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kanunu 2981 sayılı Ġmar Affı Kanunu 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu 237 sayılı TaĢıt Kanunu Sivas Belediyesinin Organizasyonuna, ÇalıĢma Usullerine ve ĠĢ Süreçlerine ĠliĢkin Düzenlemeler Sivas Belediyesinin kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde organizasyon yapısını ve birimlerini oluģturmuģtur. OluĢturulan tüm birimlerin (müdürlükler) görev, yetki ve sorumluluklarını belirten çalıģma yönetmelikleri çıkartılarak Belediyemiz Meclisince karara bağlanmıģtır. Bu çalıģma yönetmelikleri doğrultusunda her birimin görev alanları çizilmiģ olup, birimler arası yetki taģması önlenerek, eģgüdümlü çalıģmalar sağlanmıģ; böylece Belediye Personellerinin iģ dağılımı, görev dağılımlarının yapılması, çalıģma Ģekil ve süreleri ayrıntılı biçimde düzenlenmiģtir Sayılı Belediye Kanunun Diğer Kamu ve Özel Sektör KuruluĢları Ġle ĠliĢkilerini Düzenleyen Hükümleri Madde 9 Mahalle ve Yönetimi Madde 24 Ġhtisas Komisyonları Madde 67 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri Madde 75 Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler Madde 76 Kent Konseyi (bu maddeye dayanarak hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği) Madde 78 YazıĢma Sayfa 11

12 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. SĠVAS IN TARĠHĠ Sivas a farklı dönemlerde hâkim olan devletler, Ģehre kendilerine özgü değiģik isimler vermiģlerdir. Bunlar; Sebaste, Sipas, Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı ġehri), Talaurs, DaniĢment Ġli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise farklı görüģler bulunmaktadır. Bunların içinden Sebaste Sebasteia eski Yunancada (Augustus ġehri) ismi, Pontus kralı Polemon un hanımı Pitodoris tarafından verilmiģtir. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman Ģehrin yönetimini Pont Krallığı nda bırakmıģlardı. Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus un sevgisini kazanmak ve ona bir Ģükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca da Ogüst Ģehri anlamına gelen Sebaste adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste nin zamanla Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir. Yine diğer bir görüģ de, bugün Sivas olarak kullanılan ismin Sipas tan geldiğidir. ġehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü Ģehrin merkezinin bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (kaynağı) bulunmaktadır. Bu gözelerden bir tanesi Allah a ġükür ü ikincisi ana ve babaya saygı yı, üçüncüsü de küçüklere sevgi yi temsil eder. Bu bölgede yaģayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince, bu üç göze de kurur. ġehrin isminin de üç göze anlamına gelen Sipas tan kaynaklandığı ve zamanla bugün kullandığımız Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir den bu yana süregelen kazı ve araģtırmalarda saptanan bulgular, Sivas ta Neolitik Dönem den baģlayarak yerleģildiği yolundaki savları güçlendirici niteliktedir. Bölgede Kalkolitik Dönem (M.Ö ) ve ilk Tunç Çağ (M.Ö ) yerleģmelerinin varlığı ise, bu dönemlerden kalma çanakçömlek, ev ve kent kalıntılarıyla kesin olarak saptanmıģtır. Maltepe Höyüğü kazıları, yörede ilk yerleģmenin M.Ö lerde baģlayıp M.Ö lere kadar kesintisiz sürdüğünü göstermektedir. Sivas ın eski bir yerleģim yeri olmasına rağmen ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. Bugün Ģehir merkezi ilçe ve köylerinde yapılan çeģitli arkeolojik kazı ve araģtırmalarda edinilen bilgiler, bulunan höyük ve eski Ģehir harabeleri, Sivas taki yerleģimin tarihin ilk dönemlerinden itibaren baģladığını göstermektedir. Bu dönemlere ait, yeterli aydınlatıcı araģtırmalar yapılmamıģ olduğundan Sivas ın tarihini, Anadolu nun büyük bir bölümünü kapsayan Kapadokya tarihi içerisinde incelemek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Kapadokya tarihine baktığımızda Sivas ın M.Ö yıllarına kadar uzanan bir geçmiģe sahip olduğunu, yerleģim merkezi olarak kullanıldığını ve Eti hakimiyetinin sınırları içerisinde kaldığını görmekteyiz. Etiler döneminde yapılan çeģitli savaģlar, Sivas ve çevresinde meydana gelmiģ, Sivas da bu savaģlardan etkilenerek yakılmıģ ve yıkılmıģtır. Asur hükümdarı Sargon, M.Ö. 710 yılında Anadolu içlerine yaptığı bir akında Sivas içlerine kadar gelmiģtir. Yine M.Ö. 676 yıllarında Kafkasya dan Ġskitler, Ġran dan Medler Anadolu içlerine kadar uzandılar. Kapadokya bölgesinde Asurlar a karģı direnecek güç kalmayınca Medler ve Lidyalılar, M.Ö. 585 tarihinde Kızılırmak sınır olarak kalmak üzere bir anlaģma yaptılar. Böylece Kızılırmak ın doğu yakası yani Sivas ve çevresi Medler e kaldı. Medler in bölgedeki hakimiyeti fazla sürmedi. Persler M.Ö. 550 yılında Med egemenliğine son vererek Sivas ı Sayfa 12

13 ele geçirdiler. Diğer önemli bir akın da Makedonya Kralı Büyük Ġskender in M.Ö. Anadolu ya yaptığı akınlardır. Büyük Ġskender ilk olarak M.Ö. 334 de ikinci olarak da iki yıl sonra M.Ö. 332 de iki kez Anadolu içlerine akın düzenlemiģ, her ikisinde de Sivas ta hâkimiyetini sürdüren Perslerin yönetimine son vermiģtir. Geçtiği yerlerde durmayıp, Makedonya subaylarından komutanlar bıraktığı için, Sivas da bir müddet Makedonyalı subaylardan Sabistes in yönetiminde kalmıģtır. Sabistes kendi zevk ve sefasına daldığından askerlerinin Ģehri yağmalamasına ve yıkmasına aldırıģ etmemiģtir. Bu duruma dayanamayan halk ayaklanmıģ, tekrar Pers Kralı I. Ariaretes in egemenliğine girmeyi kabul etmiģlerdir. Sonunda Roma Kralı Tiperius M.S. 17 de Sivas ve çevresini ele geçirmiģtir. Böylece Sivas, Roma Ġmparatorluğu egemenliğine girmiģ ve Eyalet-i Rum olmuģtur. M.S yıllarında çeģitli istilalarla karģılaģan Sivas, bu dönemde daha çok Roma egemenliğinde kaldıktan sonra, M.S. 395 te Doğu Roma (Bizans) Ġmparatorluğuna ayrılan topraklar içinde yer aldı. Bu dönemde de uzun süre Sasanlı akınlarından etkilenmiģ, X.yy dan sonra da merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Sebasteia (Sivas) Theması na bağlanmıģtır da Anadolu ya giren Türkmen güçleri ve 1064 te Alp Arslan ın önünden kaçan Selçuklu ġehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süreli etkinlik sağladılarsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi ancak 1071 den sonra gerçekleģti. Kısa bir süre Selçuklu etkinliğinde kalan Sivas ta 1075 te DaniĢmentli Beyliği kuruldu den sonra DaniĢmentliler arasında baģ gösteren taht kavgaları bu beyliğin gücünü kırınca, Anadolu Selçukluları nı yeniden birleģtiren I. Mesud, 1152 de Sivas ı eline geçirdi. Anadolu Selçukluları ile DaniĢmentliler arasında sürekli el değiģtiren Sivas, 1175 te II. Kılıç Arslan ca kesin olarak Selçuklulara bağlandı. II. Kılıç Arslan ın 1186 da ülkeyi 11 oğlu arasında paylaģtırmasıyla baģlayan taht kavgaları, I. Alaeddin Keykubad ın 1220 de baģa geçmesine değin sürdü. Bu dönemde Anadolu yu tehdit etmeye baģlayan Moğollara karģı etkin önlemler alan Keykubad, Sivas ı da surlarla çevirterek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev in kötü yönetimi sırasında büyük sıkıntı çeken Türkmen kökenli halk, 1240 larda ayaklanarak Sivas ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar, Anadolu yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyaseddin Keyhüsrev i 1243 te Kösedağ SavaĢ ında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas ı iģgal ettiler. Selçuklu Sultanlarının yarattığı karıģıklıkların sivil halkı tedirgin etmesini gerekçe gösteren Ġlhanlı yöneticisi Gazan Han o dönemde Selçuklu tahtında bulunan III. Alaeddin Keykubad ı Isfahan a çağırarak, 1318 da Anadolu Selçuklu Devletine son verdi. Ġlhanlılar ın Anadolu Valiliğine atanan TimurtaĢ, 1322 de Sivas ın da içinde bulunduğu topraklar üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Bu durum üzerine Ġlhanlılar ın, üzerine ordu göndereceğini öğrenince de Memlük lere sığındı. Yerine vekil olarak bıraktığı Eretna Bey, önce Ġlhanlılar ın egemenliğini kabul ettiyse de Ġlhanlı yönetiminin taht kavgaları ile zayıflamasından yararlanıp, kendi özerk beyliğini kurdu. Eretna Bey in ölümünden sonra, oğlu Gıyaseddin Mehmed in yaģının küçüklüğünden yararlanan vezirleri, ülkeyi aralarında paylaģtılar. Bölünerek iyice zayıflayan Eretna Beyliği, 1378 de Kadı Burhaneddin in vezirliğe getirilmesiyle yeniden güçlendi. Kadı Burhaneddin Eretna Beyliği nde kadılık, vezirlik ve naiplik görevleri yaparak edindiği devlet yönetimi tecrübesini Eretna Beyliğini ele geçirerek uygulamıģtır. Son Eretna Bey i Ali Bey in zevkine düģkün olmasından yararlanarak, kendine muhalif Sayfa 13

14 olan kiģileri birer birer ortadan kaldırmıģ, 1388 yılında Ali Bey in ölümü üzerine Sivas ta bağımsızlığını ilan etmiģtir. Kendi adıyla anılan Kadı Burhaneddin Devletini kurmuģtur. Memluk akınlarına baģarıyla karģı koyan Kadı Burhaneddin, Timur tehlikesine karģı Osmanlı ve Memlukler in desteğini sağlamaya çalıģırken, Akkoyunlu Osman Bey e yenilerek, 1398 de öldürüldü. Kadı Burhaneddin in ölümüyle bir iktidar boģluğu oluģan Sivas ta kentin ileri gelenlerinin isteğiyle Osmanlı egemenliği tanındı de Anadolu ya giren Timur, az sayıda Osmanlı askerince savunulan Sivas ı uzun bir kuģatmadan sonra alarak, yakıp yıktı ve geri çekildi. Osmanlılar ın Ankara SavaĢı nda Timur a yenilmesinden sonra (1402), Yıldırım Bayezid in oğulları arasında taht kavgaları baģ gösterdi de Sivas ı ele geçiren Çelebi Mehmed, 1413 te ülkede duruma egemen olunca, Sivas Osmanlı topraklarına katılmıģ oldu de kısa süreli olarak Akkoyunlular ın eline geçmesi dıģında, hep Osmanlı egemenliğinde kaldı. Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline getirilen Sivas; Amasya, Çorum, Tokat, kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas a bağlı birer sancak olmuģtur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. (40 Ġlkokul, 1000 dükkân, 18 Han, 40 kadar çeģmesi olduğundan bahsedilir.) Selçuklu devrindeki ihtiģamlı dönemini Sivas, Osmanlı devrinde ancak XV. Asır'a kadar devam ettirebilmiģtir. Ticaret yollarının okyanusa kayması Anadolu ticaret yollarının önemini kaybetmesi Sivas'ın ticari canlılığını kaybetmesine neden olmuģtur. XVIII. yüzyılda Sivas zaman zaman Çapanoğullarının tesirinde kalmıģ, valiler ve derebeylerin devlete baģ kaldırma hareketinden zarar görmüģtür. XIX yüzyılın ikinci yarısında diğer Osmanlı Ģehirlerinde olduğu gibi Sivas'ta da ani bir iktisadi çöküģ gözlenmektedir. 42 Sivas rahat ve huzuru ancak nisbi olarak Tanzimat'tan sonra görebilmiģtir yılından sonra yapılan teģkilatlandırmalarda Sivas Vilayet yapılarak, 43 kendisine Amasya, Tokat, ġebinkarahisar sancakları bağlanmıģtı. Bu örgütlenmeye göre 3 sancak 22 ilçe ve 65 bucağı kapsayan Sivas, vilayetin merkezi oldu yılları arasında Valilik yapan Muammer Bey, Sivas'ın geliģmesine önem vermiģtir. I. Cihan Harbi müddetince ordunun levazım merkezine yiyecek taģımasında kolaylık sağlamıģtır. Öksüzler yurdunu kurmuģ, öğretmen okulunun temelini atmıģtır. Milli Mücadele'nin baģlangıç tarihi olarak kabul edilen Mustafa Kemal PaĢa'nın Anadolu'ya geçip mücadeleyi baģlatmasıyla Sivas Vilayeti, bir anda kendini Milli Mücadelenin merkezinde buldu. Sivas, Amasya Genelgesi'nde de belirtildiği gibi "Anadolu 'nun her bakımdan en emniyetli yeri" olmasına rağmen hem çok eģkıya ve silahlı çetenin, hem de Milli Mücadele'ye karģı olan Hürriyet ve Ġtilafçıların hayli etkili olduğu bir vilayetti. Mondros AteĢkes AntlaĢmasıyla kendini Ġtilaf Devletleri'nin eline bırakan Osmanlı Hükümeti de bunları ortadan kaldırmak için çaba göstermek Ģöyle dursun her geçen gün onları daha da körüklüyordu. ĠĢte bu hükümetin temsilcisi olan Sivas Valisi ReĢit PaĢa da önceleri Ġstanbul'un dediğini yapmıģ, sonunda artık dayanamayıp Ġstanbul'a son sözünü söyleyerek Milli Mücadele saflarına geçmiģtir. Sayfa 14

15 Mustafa Kemal PaĢa bir gün Sivas'ta kaldıktan sonra Erzurum Kongresine katılmak üzere, Sivas'tan ayrıldı. Erzurum Kongresi sonrası iki Eylülde Sivas'a gelen Mustafa Kemal PaĢa ile Ģehir tarihi bir öneme kavuģtu. 4 Eylülde toplanan Kongrede, Anadolu ve Rumeli'ndeki cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' olarak birleģtirildi. Ayrıca Erzurum Kongresi kararları olduğu gibi kabul edilir. "Heyeti Temsiliye" vatanın tamamını temsil eder, hükmü konulmuģtu. Sivas Kongresi, pek çok zorluğa rağmen çalıģmalarını tamamlamıģ, 11 Eylül 1919 tarihinde Ġstanbul Hükümeti ile bağlantısını kesmiģ, Heyet-i Temsiliye'nin tek müracaat edilmesi gereken yetkili organ olduğu, komutan ve valiliklere duyurulmuģtu. Basınıyla (Ġrade-i Milliye) erkeğiyle, kadınıyla, Milli Mücadelenin ilk hareketi Sivas'ta böylece baģlar. Kongre esnasında büyük heyecan ve telaģ içinde olan Sivas, 18 Aralık 1919'da Mustafa Kemal'in Ankara'ya hareketiyle eski sessizliğine bürünmüģtür Ekim 1927'de Büyük Nutkunu Mecliste okuyan Mustafa Kemal PaĢa, Sivas Kongresini Halk Fırkasının l. Kurultayı olarak kabul etmesiyle TBMM'nin nüvesinin Sivas olduğunu belirterek Sivas'ın önemini tekrar vurgulamıģtır. 2. SĠVAS BELEDĠYESĠ NĠN TARĠHĠ Bugün belediye olarak kullandığımız sözcük, köken itibariye Arapça asıllı bir olup, bir insan topluluğunun kalıcı yerleģmek amacıyla iskân ettiği belde, yer anlamına gelen beled sözcüğüdür. Bu sözcükten türetilen belediye ise, bir belde de ikamet eden halkın ortak ihtiyaçlarını karģılayan ve o beldenin hizmetlerini yerine getiren yerel bir yönetim birimidir. Selçuklu ve Osmanlı dan itibaren beldelerde ikamet eden halkın o günlerin Ģartlarda oluģan ortak ihtiyaçları, yine o günün kurumları olan çeģitli vakıflar, loncalar ve ahi teģkilatları tarafından yapılmaktaydı. Bu teģkilatlar Ģehrin her türlü hizmeti ile ilgilenirken vatandaģların ihtiyaçlarını da karģılamaktadırlar. Bu itibarla, Ģehirlerde sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta iģleri bu kuruluģlar tarafından yürütülmekteydi. Ġmarethane, han, hamam, cami, medrese, köprü, hastane, kervansaray, çeģme, sebil, çarģı, bedesten gibi tüm bayındırlık müesseseleri ve hizmetleri vakıflar tarafından yapılmaktaydı. Günün Ģartlarının giderek değiģmesi ve büyümesi, yaģanılan beldelerin geniģlemesiyle birlikte, ortak ihtiyaçların boyutları da değiģmiģ ve artmıģtır. Artan ihtiyaçlarla birlikte Osmanlı döneminde bugünkü anlamda belediye hizmetlerinin bir kısmı ise beldenin kadıları ve naipleri tarafından yerine getirilmiģtir. Zabıta hizmetleri ise her kaza dairesi için ayrı ayrı tayin edilen ihtisap ağaları tarafından yapılmıģtır. 14 Ocak 1804 de Vali Mehmet PaĢa tarafından itfaiye teģkilatı, 1828 yılının ġubat ında Ġstanbul dan gelen padiģah fermanı ile Sivas ta Ġhtisap Ağalığı kurulmuģ ve bu tarih Sivas Belediyesi nin ilk kuruluģu olarak kabul edilmiģtir. Bugünkü mahiyetteki belediyeciliğin bir kurum olarak teģkilatlanmaya baģlaması Avrupa da Fransız ihtilali ile birlikte ülkemizde ise Tanzimat'tan sonra gerçekleģmiģtir. Ġstanbul da 1855 de kurulan Sayfa 15

16 ġehremini uygulamasından sonra ülke genelinde de belediye teģkilatları oluģturulmaya baģlanılmıģtır. Bu nedenle, 1864 yılında yayınlanan Vilayet Nizamnamesi ile Ġstanbul dıģında kalan vilayet ve kaza merkezlerinde de belediye kurulması öngörülmüģ ancak çeģitli illerdeki teģkilatlanmalar 1867 yılına kadar gerçekleģtirilememiģtir. Bu tarihte düzenlenen Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaif-i Umumiyyesi hakkındaki talimatname ile taģrada belediye teģkilatları kurulmaya baģlanmıģ ve ilk kurulan belediyelerden birisi de Sivas Belediyesi olmuģtur. Bu mevzuatın ilgili hükümlerine göre Belediye TeĢkilatı 1 baģkan ve 4 azadan oluģmaktadır. Belediye BaĢkanları devlet memurları arasında mutasarrıf tarafından seçilip valinin onayı alındıktan sonra atanırdı yılında çıkan Vilayet Belediye Kanunu ile belediye meclislerinin halk tarafından seçilmesi, üye sayılarının artırılması, baģkanın ise meclis üyeleri arasından hükûmet tarafından atanması hükmü getirilmiģtir. Bu sistem zaman zaman yapılan değiģiklerle beraber 1930 yılına kadar devam etmiģtir. Sivas Belediyesinin kuruluģu 1828 olarak resmiyet kazansa da belediyenin Ģehre bugünkü anlamdaki beledi hizmetleri bir kısmını ancak verebilmiģ, bir nevi görev paylaģımı veya imkânları farklı kurumlarda kalmıģtır yılına kadar belediyenin çok fazla faaliyet içerisinde olduğu söylenemez. Bu tarihler arasında genelde beledi hizmetlerden bazıları valilik eliyle yürütülmüģtür. Örneğin, iģletmesi daha sonraları Sivas Belediyesi tarafından yürütülecek olan Soğuk Çermik Kaplıcası 1904 yılında Vali ReĢit Akif tarafından yaptırılarak imar edilmiģ, bir otel ve büyük bir havuz inģa ettirilmek suretiyle Sivaslıların hizmetine açılmıģtır. Yine birçok bayındırlık faaliyeti de valiler tarafından yürütülmüģ, yolların yapılması ile ilgili ilk çalıģmalar Vali Halil Rıfat PaĢa zamanında baģlamıģtır. Sivas'ın ilçelerini birbirine bağlayan yollar da büyük bir çoğunluğu Halil Rıfat PaĢa, bir kısmı da Sırrı PaĢa tarafından açılmıģtır. (BaĢel, 1935: ). Yine 1928'den 1935 yılına kadar 7 yıl valilik görevini yürüten Süleyman Kepenek, Sivas'ın yolları, köprüleri ve okulları üzerindeki hizmetlerinden baģka Ġstasyon Caddesi'ni açarak âdeta Ģehrin çehresini değiģtirmiģtir. Belediye ise bu süreçte daha çok Ģehrin temizlik iģleri ve çeģitli zabıta görevlerini yürütmüģtür. Türk belediyeciliğinin baģlangıç yasası 1930 tarihinde çıkan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu dur. Bu kanun çerçevesinde yılları arasında bugünkü görevleriyle mücehhez belediye teģekkül etmeye baģlamıģtır. Böylece, belediyelerin Ģehirde yaģayan halkın, gündelik hayatının daha sağlıklı, konforlu ve rahat bir Ģekilde sürdürebilmesi için Ģehirlerin iskân, imar, yol, temizlik ve ĢehirleĢmesinde karar merci ve uygulayıcısı olmuģtur. Sayfa 16

17 Sivas ilinde görev yapan Belediye BaĢkanlarımız: Belediye Başkanı Görev Yaptığı Yıllar Osman Ağa Mehmet Efendi Hacı Süleyman Efendi İbrahim Ağa Hacı Osman Ağa Tahir Efendi Nuri Bey Mehmet Efendi Tevfik Efendi Abdurrahman Efendi Evliya Efendi Abdullah Efendi Ali Rıza Yurdakul Hayri Sığırcı Hikmet Işık Hüseyin Veli Gürleyük Adil Tarkan Rahmi Günay Memduh Payzin (Vali) Mehmet Varinli (Vali) Ahmet Durakoğlu Rahmi Günay Orhan Ekenel Süleyman Çanka Bekir Timurboğa Temel Karamollaoğlu Osman Seçilmiş Sami Aydın Doğan Ürgüp Sami Aydın Sayfa 17

18 3. ÖRGÜT YAPISI Sivas Belediyesinin örgüt yapısı 22/02/2007 tarihinde yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik e uygun olarak yeniden düzenlenmiģ ve 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanmıģtır. Bu düzenleme ile daha önceden 39 olan birim müdürlüğü sayısı 23 e indirilmiģtir. Daha sonra norm kadro yönetmeliğinde yapılan değiģikliklere paralel olarak Hal ve Mezarlık Müdürlükleri oluģturulmuģtur. 27 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik gereği tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. maddeleri gereği, Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 225 sayılı kararı ile de Kentsel Tasarım Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Böylece müdürlük sayısı 27 ye çıkarılmıģtır. BaĢkan DanıĢmanları, Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı, Özel Kalem ve TeftiĢ Kurulu Müdürlükleri doğrudan Belediye BaĢkanına bağlı olup, 25 birim müdürlüğü ise 5 baģkan yardımcısına bağlı olarak çalıģmalarını yürütmektedirler. Sayfa 18

19 SAMĠ AYDIN BELEDĠYE BAġKANI Özel Kalem Müdürlüğü BaĢkan DanıĢmanları TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı Mahir KUZUCU BAġKAN YARDIMCISI Mehmet Muaz UZUN BAġKAN YARDIMCISI Abdurrahim CEYHAN BAġKAN YARDIMCISI Ahmet ÖZAYDIN BAġKAN YARDIMCISI Hüseyin Naci SÜHA BAġKAN YARDIMCISI Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Ġtfaiye Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Sayfa 19

20 4. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Yönetim Sivas Belediyesi, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir. Belediye BaĢkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye BaĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 5 yıl süre için seçilir. Belediye BaĢkanı görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkili olup, Belediye Meclisine karģı sorumludur. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. Her ayın ilk haftası, önceden kararlaģtırdığı günde toplanır. Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanının baģkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Malî Hizmetler birim müdürü ve Belediye BaĢkanının birim müdürleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģur. Yürütme, Belediye BaĢkanının yönetiminde BaĢkan Yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, iģçi ve sözleģmeli personel tarafından yerine getirilir sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Sivas Belediyesinde stratejik yönetim ve performansa dayalı yönetim konusunda önemli adımlar atılmıģtır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi, stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim konusundaki faaliyetleri Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak Stratejik Planı, bu plana göre 2007, 2008 ve 2009 Performans Programları hazırlanmıģ, performans programlarının takibi için, performans programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumları ile ilgili periyodik raporlar alınmıģ ve bu raporlar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlanmıģtır yerel seçimlerinden sonra Belediye BaĢkanı ve üst yönetiminin değiģmesiyle birlikte stratejik planın yenilenmesi kararı alınmıģ ve Belediyemizin ikinci stratejik planı yılları için Sayfa 20

21 hazırlanmıģtır Stratejik Planı, Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisinin koordinatörlüğünde tamamen kendi imkânlarımızla hazırlanmıģtır Stratejik Planına uygun olarak, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı performans programları hazırlanarak, ilgili yılın bütçe hazırlık çalıģmalarına esas teģkil etmesi sağlanmıģtır. ÇalıĢma yılının tamamlanması ile birlikte birimlerden yıllık faaliyet raporları alınarak idare faaliyet raporu hazırlanmakta ve performans programında yer alan iģlerin ne seviyede gerçekleģtiği takip edilmektedir. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde belediye baģkanımızın değiģmesi ve mevcut plan döneminin son yılına gelinmesi sebebiyle yılları için yeni bir stratejik plan yapılması gereği doğmuģtur. Belediye BaĢkanlığının 07/05/2014 tarihli yazısı ile baģlatılan stratejik plan hazırlık çalıģmaları Eylül ayında tamamlanmıģtır Stratejik Planı Belediye Meclisinin 20/09/2014 tarih ve 458 nolu kararı ile onaylanmıģtır. Ġç Kontrol Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat çerçevesinde, Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ġç Kontrol Birimi oluģturulmuģ, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalıģmalar yapılmıģtır. Maliye Bakanlığının hazırladığı rehbere uygun olarak, Sivas Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiģtir. Ġç Denetim 5436 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, 28/8/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivas Belediyesine 3 adet Ġç denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir. Ġç denetçi kadrolarına atanan personeller, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen iç denetçi sertifika eğitimine katılmıģ ve sertifikalarını almıģlardır. Ġç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konusunda harcama yetkilileri, gerçekleģtirme görevlileri ve süreçlerde yer alan tüm personele seminer verildi. Tüm iģ süreçleri ile ilgili olarak bütün birimler ve yetkililerle toplantılar yapılmıģ, iģ süreçleri risk matrisi oluģturulmuģtur. Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun tarihli genelgesi doğrultusunda Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı oluģturulmuģtur (3 ve üzerinde iç denetçi ataması yapılan idarelerde iç denetim birim baģkanlığı kurulması) yılında, denetim programı çerçevesinde toplam 4 adet Ġç Denetim Raporu (ĠĢyeri Açma ve Ruhsat ĠĢleri, Görev ve Süreç Tanımları, Park Yapım Onarım Süreçleri, MaaĢ ĠĢlemleri Süreçleri) hazırlanmıģtır. BaĢkanlık Makamının talebi üzerine, program dıģı olarak IĢıklı Reklam ve Tabela Ġhalesi DanıĢmanlık Faaliyeti gerçekleģtirilerek raporu tanzim edilmiģtir. Sayfa 21

22 Ġç denetçilerimiz, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde Ġzmir de gerçekleģtirdiği 18 saatlik eğitim programına ve Ankara da gerçekleģtirilen ĠçDen Otomasyon Sistemi eğitim programlarına katılmıģlardır. Ġç denetçilerimiz Belediyemiz bünyesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ġç Kontrol, Ön Mali Kontrol konularında düzenlenen eğitim faaliyetlerine eğitici olarak katılmıģlardır. Sayfa 22

23 D. ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. ĠNSAN KAYNAKLARI İstihdam Durumu 2014 Yılsonu itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir: İstihdam Durumu Erkek Kadın Toplam Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam İstihdam Durumu Sözleşmeli 1% Kadrolu İşçi 39% Memur 60% Sayfa 23

24 Personelin Eğitim Durumu Öğrenim Durumu Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam İlkokul/Ortaokul Lise Meslek Lisesi Ön Lisans Lisans Lisansüstü Toplam Memur Personelin Eğitim Durumları Lisansüstü 2% İlkokul/Ortaokul 0% Lisans 40% Lise 27% Ön Lisans 27% Meslek Lisesi 4% İşçi Personelin Eğitim Durumları Lise 13% Ön Lisans 1% İlkokul/Ortao kul 86% Sayfa 24

25 Personelin YaĢ Durumu Yaş Durumu Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam 20 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş yaş ve üstü Toplam Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 61 yaş ve üstü 2% 20 yaş ve altı 0% yaş 20% yaş 20% yaş 39% yaş 19% İşçi Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 61 yaş ve üstü 0% yaş 3% yaş 36% yaş 61% Sayfa 25

26 Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfları Memur Dolu Kadro Boş Kadro Sözleşmeli Toplam Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Memur Kadrolarının Dolu-Boş Durumu Genel Teknik Sağlık Avukatlık Din Yardımcı İdare Hizmetler Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetler Hizmetleri Boş Kadro Dolu Kadro Sayfa 26

27 Yıllara Göre Personel Durumu İstihdam Durumu Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam Yıllara ve İstihdam Durumuna Göre Personel Durumu Sözleşmeli Kadrolu İşçi Memur Sayfa 27

28 2. FĠZĠKĠ KAYNAKLAR Sivas Belediyesi, Belediye Ana Hizmet Binasının dıģında birçok binada hizmet vermektedir. Bu hizmet binalarının listesi aģağıda verilmiģtir: 1. Belediye Ana Hizmet Binası 2. Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü) 3. Strateji Servisi Hizmet Binası 4. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası 5. Yeni Terminal Hizmet Binası 6. Ġtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası 7. Ġtfaiye Müdürlüğü Esentepe ġubesi Hizmet Binası 8. Ġtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi ġubesi Hizmet Binası 9. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 10. BHĠM Yayın Servisi, Bilgi ĠĢlem Müd. Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hizmet Binası (PTT karģısı) 11. Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası 12. Hanımlar Kültür Merkezi YeniĢehir ġube Binası 13. Sosyal ĠĢler Müdürlüğü (Gıda Bankası) 14. Huzur Evi Hizmet Binası (ĠĢletmesi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir.) 15. Engelliler Kültür Sitesi Hizmet Binası 16. Belediye Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 17. Makine Ġkmal Tesisleri Hizmet Binası 18. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası 19. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Hizmet Binası 20. Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası 21. Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası 22. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Hizmet Binası 23. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası 24. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiyesi ve Saha Amirliği Hizmet Binası 25. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Binası 26. Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası 27. PaĢaçayırı M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri 28. Özbelsan A.ġ.- SidaĢ A.ġ Hizmet Binası 29. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Sayfa 28

29 İŞ MAKİNELERİ ARAÇLAR SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3. MAKĠNE VE ARAÇ PARKI Araç ve İş Makineleri/Yıl Binek oto Minibüs Otobüs Pikap 10 9 Kamyon Motorsiklet 5 0 Traktör 4 4 Cenaze Yıkama Aracı 4 3 Cenaze Taşıma Aracı 9 9 Tır 3 3 Sal 2 2 Mini Açık Kasa Römork - 2 Kurtarıcı 2 2 Vidanjör 4 4 Asfalt tankeri 4 5 Yol süpürge kamyonu 2 0 Yol çizgi makinesi 1 1 Tatlı Su Tankeri 5 6 Sulama Tankeri 5 5 Akaryakıt Tankeri 3 3 İtfaiye Arazözü (Merdivenli) 4 4 İtfaiye Arazözü 9 9 İtfaiye Aracı Platform 2 2 İtfaiye Aracı Merdiven 2 2 ARAÇ TOPLAM Yükleyici 9 11 Traktör Kepçe Ekskavatör 5 7 Mini Eskavatör 4 5 Dozer 3 3 Greyder 6 7 Silindir Forklift 3 3 Kompresör 1 1 Asfalt Finişeri 2 2 Ağaç Sökme Aracı 2 2 Kar Toplama Aracı 1 1 İŞ MAKİNESİ TOPLAM GENEL TOPLAM ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ PARKI Yeni Alınan Araç Sayısı Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı Toplam Araç Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle) Yeni Alınan İş Makinesi Sayısı Hurdaya Ayrılan İş Makinesi Sayısı Toplam İş Makinesi (Yıl Sonu İtibariyle) Sayısı TOPLAM ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SAYISI Sayfa 29

30 4. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir Ģekilde kullanılmakta olup, teknolojilerine uygun teknik donanım, kontrol ve takip sistemi bulunmaktadır. günümüz Tüm kullanıcılarımız ağa dahildir. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesine yönelik çalıģmalar da devam etmektedir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüz bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi çalıģmaları devam etmekte olup, Belediye arģivinden faydalanılarak mülkiyet ve kadastral verileri sayısallaģtırılmakta, oluģturulan sayısal veriler tapu kayıtları ile eģleģtirilmektedir. Numarataj verilerinin sağlıklı olmaması nedeni ile yeni ve temiz bir numarataj alt yapısı (Adres Bilgi Sistemi) oluģturulmuģtur. Mezarlık Bilgi Sisteminin mekansal verileri harita üzerinde oluģturularak sistemin devamlılığı sağlanmaktadır. Halkın bilgi edinme baģvuruları sağlıklı bir Ģekilde cevaplanmakta, çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermektedir. Özellikle iletiģim ve bilgisayar teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleģtirilmiģtir. Bu yatırımların dökümü aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir: ĠletiĢim Altyapısı İletişim Sistemleri Adet Hizmet Alanı Kullanım Yeri Kent Bilgi Sistemi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Birimler E - Belediye Sistemi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Hizmet Alanları Çağrı Merkezi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Hizmet Alanları Görüntü Kayıt Sistemi 5 Güvenlik K. Hizmet Binası, Zabıta Güvenlik Kamera Sistemi 30 Belediye Hizmetleri Hizmet Binası ve Muhtelif Birimler Canlı Yayın Kamera Sistemi 4 Şehir Merkezi C.Meydanı, Atatürk Cad. Kioks (Akıllı Sayaç Su Avans Yükleme) 4 Belediye Hiz. Belediye Vezne Önü Belediye Benzinliği Kioks (Görüntülü ekran) 3 Mezar bilgisi-yeri Mezarlık Müdürlüğü GPS Cihazı 5 Arazi Ölçümleri için İletişim Yöntemleri Adet Hız Kulanım Yeri Emlak İstimlak-Park ve Bahçeler- Sibeski-Fen İşleri -Bilgi İşlem CBS Metro İnternet Mbps Merkez Hizmet Binaları VDSL KB Merkez Hizmet Binaları İnternet Bağlantısı (ADSL) KB Merkez Hizmet Binaları Lan (Uç sayısı) GB Tüm Birimler Switch 60 Belediye Hiz. Tüm Birimler Wireless (Kablosuz İletişim) MB Uzak Hizmet Birimleri Sayfa 30

31 Bilgisayar Donanım Altyapısı Sunucu Adı İşletim Sistemi İşlemci Bellek Kapasite Tipi VMWARE 1 (IBM X3650 M4) Vmware workstation E5 128 GB 600 GB Fiziksel VMWARE 2 (IBM X3650 M4) Vmware workstation E5 128 GB 600 GB Fiziksel VMWARE 3 (IBM X3650 M4) Vmware workstation E5 128 GB 600 GB Fiziksel Paylaşım Sunucu (DELL R520) Windows 2008 R2 E5 16 GB 8 TB Fiziksel Dijital Arşiv (DELL X3650 M4) Windows 2008 R2 E5 16 GB 8 TB Fiziksel Domain (IBM X3650 M4) Windows 2008 R2 E5 32 GB 1.2 TB Fiziksel Jaguar 1 (IBM 3650 M3) Windows 2008 R2 Xeon GB 900 GB Fiziksel Web-Mezarlık (IBM X3650 M3) OpenSuse 12.1 Xeon GB 900 GB Fiziksel ORACLE (IBM - X 3650 M4) Windows 2008 R2. E5 16 GB 1.2 TB Fiziksel ORACLE Yedek (X 3850 X5) WİNdows 2012 Server E7 128 GB 1.2 TB Fiziksel Ücretsiz İnternet Veritabanı OpenSuse 12.1 Amd 600 GB 500 GB Fiziksel Update Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 8GB 500 GB Sanal Uygulama Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 2 GB 300 GB Sanal Kartlı Geçiş Sistemi Windows 2008 R2 2vCPU 4 GB 50 GB Sanal Su Yükleme Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 4 GB 100 GB Sanal Jaguar 2 Sunucu Windows 2008 R2 4vCPU 16 GB 150 GB Sanal Eset Antivirus Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 4 GB 50 GB Sanal Jaguar 3 Sunucu Windows 2008 R2 8vCPU 20 GB 620 GB Sanal Mail Sunucu Windows 2008 R2 8vCPU 16 GB 700 GB Sanal Kent Rehberi Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 12 GB 160 GB Sanal ARCGIS Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 6 GB 300 GB Sanal MAX Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 12 GB 160 GB Sanal Muhasebe Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 12 GB 160 GB Sanal E-Belediye Windows 2008 R2-32 BIT 2vCPU 4 GB 100 GB Sanal UKBS Windows 2008 R2 2vCPU 2 GB 200 GB Sanal BACKUP Sunucu Windows 2008 R2 4vCPU 8 GB 50 GB Sanal CONVERTER Sunucu Windows 2008 R2 2vCPU 4 GB 50 GB Sanal Bilgisayarlar Adet İşlemci Kullanım Yeri Kişisel Bilgisayarlar 65 i7 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 75 i5 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 7 İ3 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 110 Core2 Duo Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 185 P4 Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 25 Atom İşlemci Muhtelif Birimler Yazıcılar-Tarayıcılar Adet Tipi Kullanım Yeri Laserjet 180 A4 Muhtelif Birimler Deskjet 5 A4-A3 Muhtelif Birimler Scanner 6 A4-A3 Muhtelif Birimler Fotokopi Makinesi 22 A4-A3 Muhtelif Birimler Plotter 3 A0 Muhtelif Birimler Sayfa 31

32 Belediyemiz muhatapları iletiģim araçlarını kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz hizmetleri de takip edilebilmektedir. Kurumumuz hizmetlerinin tamamına yakını da yine teknolojik donanım sayesinde online olarak kontrol edilmekte ve müdahaleler merkezi yönetim tarafından yerinden yapılabilmektedir. 5. HĠZMET ALANI Sivas Belediyesi Mücavir Alanı ha, belediye sınırı ha ve imar planı alanı ise ha dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2014 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu dir. Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 65 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam adet bina, adet bağımsız bölüm, 1042 kamu iģyeri ve adet özel iģyeri bulunmaktadır. Mahalle listesi ile kamu iģyeri, özel iģyeri, arsa, bina ve bağımsız bölüm sayılarının mahallelere dağılımını gösteren tablo aģağıda verilmiģtir: Mücavir Alan (ha) Belediye Sınırı (ha) İmar Plan Alanı (ha) Nüfus (ADNKS) Mahalle Sayısı Kamu İşyeri Sayısı Özel İşyeri Sayısı Arsa Sayısı Bina Sayısı Bağımsız Bölüm Sayısı Sayfa 32

33 Mah Kodu Mahalle Adı Kamu İşyeri Özel İşyeri Arsa Bina B.B. Sayısı Mah Kodu Mahalle Adı Kamu İşyeri Özel İşyeri Arsa Bina Bağımsız Bölüm Sayısı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 Sularbaşı A.Vahabigazi Çarşıbaşı Gülyurt Eskikale Kılavuz Mehmetpaşa Şeyh Şamil Yüceyurt Huzur Mevlana M.Akif Ersoy Çayyurt Yeşilyurt Akdeğirmen Kardeşler Gökçebostan Yenişehir İnönü Gültepe Mısmılırmak Kadı Burhan Dedebalı Dörteylül Yiğitler Altuntabak Bahtiyarbostan Çiçekli Küçükminare Yeni Ferhatbostan Yunusemre Demircilerardı Fatih Paşabey Esentepe Pulur İstiklal Kızılırmak Tuzlugöl Yahyabey Emek Üçlerbey Kümbet Kaleardı Selçuklu Gökmedrese Mimar Sinan Cami-İ Kebir Diriliş Örtülüpınar Danişmentg Halil Rıfatpaşa Karşıyaka Ece Esenyurt Aydoğan Çayboyu Yenidoğan Uzuntepe Seyrantepe A.Turangazi Alibaba Orhangazi Eğriköprü TOPLAM Sayfa 33

34 6. SUNULAN HĠZMETLER Sivas Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleri çerçevesinde birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler birimlere göre aģağıda verilmiģtir: Özel Kalem Müdürlüğü BaĢkanın toplantı, yurt içi ve yurt dıģı gezileri vb. her türlü çalıģmalarını planlamak ve takip etmek Belediye baģkanının randevu ve telefon görüģmelerini planlamak ve uygulamak Tören, ağırlama ve protokol iģlemlerini yapmak, BaĢkanlık makamının her türlü yazıģmalarını takip etmek Nikâh memurluğu faaliyetleri Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ĠĢe alma, iģten çıkarma, emeklilik, nakil ve yer değiģikliği iģlemleri, ĠĢçilik hizmet alımlarının yapılması Personelin özlük hakları, maaģ tahakkukları Hizmet içi eğitimin planlaması ve uygulanması Belediye hizmet binalarının temizlik, güvenlik vb. hizmetlerinin yürütülmesi Tören ve programların hazırlıklarının yapılması, yürütülmesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Birinci basamak sağlık hizmeti ĠĢçi personele sağlık taraması yapılması ĠĢyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ġlaç toplama ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı Kadın DanıĢma Merkezi faaliyetleri Cenaze yol izin belgesi verilmesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Belediye birimlerinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karģılamak, teknik destekte bulunmak Yazılımların güncellenmesi, bilgisayar ve diğer donanımların bakım ve onarımlarının yapılması Kurum içi ağ bağlantısı ve internet hizmetleri e-belediyecilik ve mobil uygulamaları Kent Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemi ve numarataj çalıģmaları Sayfa 34

35 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Memur ve diğer çalıģanlar ile birimlerin faaliyetleri, her türlü etkinlik, iģ ve iģlemleriyle ilgili olarak teftiģ, denetim, inceleme, araģtırma ve soruģturma iģlerini yürütmek ve mevzuatına göre gerekli raporları düzenlemek, Birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüģ bildirmek AraĢtırma ve soruģturma yapmak, raporlarını hazırlamak Disiplin cezaları ve benzeri yaptırımları teklif etmek. Ön inceleme yapmak Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Belediye davalarının takibi Mevzuatın takibi ve birimlere bildirilmesi Belediye birimlerine hukuki mütalaa verilmesi, hukuki destek ve rehberlik Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri Davetiye, broģür, pankart vs. hazırlanması Yayın masası (kan anonsu, cenaze anonsu, resmi ihale ilanları, elektrik, su kesintileri vb. her türlü duyuru) Bilgi edinme baģvuruları Hizmet Masası baģvuruları BaĢbakanlık iletiģim merkezi (BĠMER) baģvuruları Basın MüĢavirliği faaliyetleri Kent konseyi faaliyetleri Organizasyon hizmetleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın alma Belediye araç ve iģ makinelerinin bakım, onarım ve trafik sigorta, muayene iģlemleri Belediye birimlerine ait küçük imalat iģleri Sayfa 35

36 Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü Ġmar uygulamaları ve kontrolü Hâlihazır haritaların yapımı ve kontrolü Arsa üretimi, satıģ ve takas iģlemleri KamulaĢtırma iģlemleri Kentsel Tasarım Müdürlüğü Mücavir alan sınırları içerisinde; kentsel geliģimini sağlayamamıģ kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek Konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluģturmak, Deprem ve diğer doğal afet risklerine karģı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla Belediye Kanununun 73. Maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki kanun gereğince esnek ve dinamik kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulamak Riskli bina tespiti yaptıran hak sahiplerinin ilgili kanun gereği Sivas Belediyesince yürütülmesi gereken iģlemlerin yapılması Fen ĠĢleri Müdürlüğü Yol açma Asfalt üretimi ve kaplaması, Kaldırım yapımı Yol ve kavģak düzenlemeleri Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar planlarının yapılması Ġlimiz genelindeki inģaatlara yapı ruhsatı düzenlenmesi TamamlanmıĢ binalara yapı kullanma izni düzenlemesi Ġmar durumu verilmesi Ġmar ve yapılaģma ile ilgili her türlü denetim, kontrol ve düzenlemelerin yapılması, ilgili belge ve izinlerinin verilmesi Sayfa 36

37 ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Kaplıca Hizmetleri (Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Kaplıcalarındaki tesislerin iģletilmesi) Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu Halı Atölyesi Diğer Belediye iģletmeleri Ġtfaiye Müdürlüğü Yangına müdahale ve söndürme Su baskınlarına müdahale Tatbikat ve eğitim faaliyetleri Baca temizleme faaliyeti ĠĢyeri kontrol hizmetleri Arama kurtarma çalıģmaları Nükleer, kimyasal ve biyolojik etkileri arındırma Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depo yerlerinin tespiti Sivil savunma hizmetleri (Acil Afet Eylem Planlarını yapmak) Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Sosyal ve kültürel etkinlikler (4 Eylül etkinlikleri, sempozyum panel Ģiir ve müzik dinletileri) Süreli yayınlar ve kitap yayınları Bayanlara yönelik faaliyetler Öğrencilere ve halka yönelik kurslar, tanıtım ve kültürel turlar Tarihi konaklarda çeģitli etkinlikler Spor salonu tahsisi ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması Bütçenin hazırlanması ve uygulanması Muhasebe ve kesin hesap iģlemleri Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilâtı Ġç kontrol faaliyetleri Sayfa 37

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park, bahçe, çocuk oyun alanı yapılması Ġhtiyaç duyulan bitkisel materyalin sağlanması, Ağaçlandırma ve yeģillendirme faaliyetleri, Mevcut park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanların sulaması, bakım ve onarımı Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Sosyal Yardımlar (Yardıma muhtaçların tespiti ve yardım yapılması) Gıda Yardımı TaĢımalı Hazır Yemek Yardımı Ekmek Yardımı Yakacak Odun Yardımı Aceze Sevki Ev EĢyası Yardımı (2.el) Giyim Yardımı Sosyal Konut Yardımı Engellilere yönelik kurslar ve sosyal etkinlikler ĠĢitme engellilere yönelik ĠĢaret Dili Kursu Engellilere yönelik Çağrı Merkezi Kursu Görme engellilere yönelik bilgisayar kursu Engellilere yönelik Temel Sekreterlik Kursu 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde sosyal etkinlikler düzenlenmesi Toplu Organizasyonlar Toplu Sünnet Organizasyonu Ġftar Çadırı Organizasyonu Sosyal Projeler ĠĢaret Dili Eğitim Merkezi projesi Engellilere yönelik Meslek Edindirme Kursları projesi GiriĢimcilik Eğitimi Projesi Sayfa 38

39 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su temini, arıtılması, abonelere ulaģtırılması Su kaynaklarının korunması, Su Ģebekeleri yapımı, arızalarının giderilmesi Kanalizasyon hattı yapımı, onarımı ve arızaların giderilmesi Atık su Arıtma Tesisi Yağmur suyu hattı yapımı ve onarımı Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Kent Ġçi Temizlik Hizmetleri Katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi Tıbbi atık bertaraf faaliyetleri Düzenli Depolama Alanı ĠĢletme faaliyetleri Geri dönüģüm ve kazanım faaliyetleri Çevre koruma faaliyetleri (Çevre Koruma Birimi) Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik ıģık ve iģaretleri koymak, sinyalizasyon sistemlerini kurmak ġehir içi toplu taģımı düzenlemek ve denetlemek Otopark hizmetleri ġehirlerarası terminal ile ilçe köy terminali hizmetleri Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi HaĢerelere karģı mücadele ve ilaçlama Hayvan pazarı ve kurbanla ilgili kontrol hizmetler Sayfa 39

40 Plan ve Proje Müdürlüğü Belediye faaliyetleri içerisindeki yapım ve tadilat iģlerinin projelendirilmesi Tarihi eserlerin restorasyonu Belediyeye ait binaların yapım ve onarımı Açık ve kapalı otopark yapımı Köprü, alt ve üst geçitlerin yapımı Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yapım iģleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Evrak akıģının düzenlenmesi Meclis ve Encümen toplantılarının düzenlenmesi, kararların yazımı Fotokopi ve baskı iģleri Kurum arģiv hizmetleri Zabıta Müdürlüğü ĠĢyeri açma ve çalıģma ruhsatı verilmesi Umuma açık yerler Sıhhi iģyerleri Gayri sıhhi müesseseler Mesul Müdür izinlerinin verilmesi (Kahvehane, internet kafe, meyhane gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine) Canlı müzik izinlerinin verilmesi (lokantalar, içkili yerler, meskun mahal dıģında bulunan çay bahçeleri) Düzenli alıģ veriģ ortamının sağlanması için denetim yapılması (iģgal, çevre denetimi, ruhsat denetimi, pazarların denetimi, hafriyat denetimi, gürültü denetimi, ilan-reklam denetimi, dilenci, seyyar satıcı vb.) Bayram pazarları ve kurban pazarının yerleģtirilmesi Satın alma, satıģa çıkarma, kiralama, ihaleye esas muhammen bedel ve rayiçlerin belirlenmesi, Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi Sayfa 40

41 Hal Müdürlüğü Toptancı hali ve perakende sebze ve meyve satıģı yapan yerlerde fatura ve bildirim denetimi Toptancı Sebze halinde oluģan tahakkuk, tahsilat ve rüsum takiplerini yapmak Mezarlık Müdürlüğü Mezarlıkların koruma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Cenaze defin hizmetleri Sayfa 41

42 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ Belediyemizin 2014 yılı içerisinde gerçekleģtirdiği faaliyetler Belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde gerçekleģtirildiği için buraya Stratejik Planında yeralan amaç ve hedefler alınmıģtır. (2014 yılı faaliyetleri devam ederken Belediyemizin Stratejik Planı hazırlanarak, 2015 yılından itibaren yürürlüğe alınmıģtır.) ODAK ALAN: ĠMAR VE ġehġrleġme STRATEJĠK AMAÇ 1:ihtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleģme altyapısı oluģturmak Hedef 1.1. Ġmar planını revize etmek/yenilemek Hedef 1.2. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaģtırma iģlemlerini tamamlamak Hedef 1.3. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak Hedef 1.4. Etkin bir numarataj sistemini oluģturmak ve uygulamak STRATEJĠK AMAÇ 2: Kent estetiğini yükseltmek Hedef 2.1. ġehir merkezindeki estetiği düģük binaların oranını düģürmek Hedef 2.2. Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuģ binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal iģlemleri uygulamak Hedef 2.3. ġehir mobilyalarını yaygınlaģtırmak, Ģehir hayatını kolaylaģtırıcı ve güzelleģtirici Ģekilde yeniden düzenlemek Hedef 2.4. YapılaĢmada standartları oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaģatmak Hedef 3.1. Ġmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalıģmalar yapmak Hedef 3.2. Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef 3.3. Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaģtırmalarını yapmak Hedef 3.4. Kale Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek STRATEJĠK AMAÇ 4: ġehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleģmeyi önlemek, yeni yerleģim alanları oluģturmak ve kentsel dönüģümü yaygınlaģtırmak Sayfa 42

43 Hedef 4.1. Parselasyon çalıģmalarını düzenli bir Ģekilde devam ettirmek Hedef 4.2. Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin iģlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek Hedef 4.3. Kaçak yapılaģma ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef 4.4. Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluģturmak Hedef 4.5. Yeni cazibe merkezleri oluģturmak (Kamu Kurum ve kuruluģlarının yer seçimleri) Hedef 4.6. Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayii bölgelerini Ģehrin geliģimine uygun olarak yeniden değerlendirmek Hedef 4.7. Fuar alanlarını değerlendirmek ve uygulamasını yapmak Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaģtırmak Hedef 4.9. Yeni sosyal konut alanları oluģturmak Hedef Yeni mezarlık alanları kamulaģtırmak Hedef Ġmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeģil alanları kamulaģtırmak Hedef Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taģımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek Hedef Bazı meslek gruplarına ait iģyerlerini Ģehir merkezinin dıģına çıkartmak ODAK ALAN: ALTYAPI STRATEJĠK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak Hedef 5.1. Kanalizasyon Ģebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak Hedef 5.2. ġehir kanalizasyonunu Atık Su Arıtma tesisinden geçirerek Kızılırmak a deģarjını sağlamak Hedef 5.3. Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun Ģekilde bertaraf etmek Hedef 5.4. Esenyurt, KarĢıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaģmasını sağlamak Hedef 5.5. ġehrin tamamını kapsayacak Ģekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak Hedef 5.6. Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon Ģebekelerini projelendirip imalatını yapmak Hedef 5.7. Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef 5.8. Ġçme suyu Ģebekesinin rehabilitasyonunu yapmak Sayfa 43

44 Hedef 5.9. Su ve kanal arıza ihbarlarının 24 saat içinde değerlendirilerek mağduriyeti önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması en kısa zamanda sorunun çözülmesi Hedef Tatlı su Ģebekesini rehabilite etmek Hedef Ġçme Suyu Arıtma Tesisini tüm Ģehre hizmet verir hale getirmek Hedef Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp oranlarını azaltmak (% 22 ye düģürmek) Hedef Kaçak su kullanımını % 5 e indirmek Hedef Su ve kanalizasyon Ģebekelerine ait bilgileri 2010 yılı sonuna kadar sayısallaģtırmak ODAK ALAN: ULAġIM STRATEJĠK AMAÇ 6: Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaģım altyapı ve sistemini kurmak Hedef 6.1. UlaĢım Ana Planını yapmak Hedef 6.2. KavĢak düzenlemeleri yapmak Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.5. Köprüler yapmak Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek Hedef 6.7. Sinyalizasyon sistemini trafik akıģkanlığını sağlayacak Ģekilde düzenlemek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni sinyalizasyon sistemleri kurmak Hedef 6.8. Kameralı trafik takip sistemini kurmak Hedef 6.9. Trafik iģaret ve yön levhalarını tamamlamak Hedef Uygun alanlarda bisiklet parkurları yapmak Hedef Merkezi yerlerde yayalaģtırma uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef Toplu taģımın sorunlarını gidermek Hedef Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek Hedef ġehirlerarası terminal binasında ihtiyaçları karģılayacak Ģekilde yeni düzenlemeler yapmak Hedef ġehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 7: Yol ve kaldırım çalıģmalarıyla yaya ve taģıt ulaģımını kolaylaģtırmak Hedef 7.1. Yol açma ve asfaltlama çalıģmaları yapmak Sayfa 44

45 Hedef 7.2. Kaldırım çalıģmaları yapmak Hedef 7.3. Alternatif yol kaplama uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef 7.4. ġehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalıģmalarında ilgili kamu ve özel kuruluģlar ile koordinasyonu sağlamak ODAK ALAN: SOSYAL KÜLTÜREL STRATEJĠK AMAÇ 8: Sosyal yardımların insan onuruna yakıģır Ģekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak Hedef 8.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliģtirmek ve güncellemek Hedef 8.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak Hedef 8.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaģmak ve temel ihtiyaçlarını karģılamak STRATEJĠK AMAÇ 9: Engelli vatandaģlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaģam kalitelerini yükseltmek Hedef 9.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak Hedef 9.2. Ġmar yönetmeliğinde engellilerin yaģamını kolaylaģtırmaya yönelik düzenlemeler yapmak Hedef 9.3. Engellilerin yaģamını kolaylaģtırıcı rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalıģmalarını geliģtirmek Hedef 9.4. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak Hedef 9.5. Sokak çocukları ve madde bağımlılarına yönelik rehabilite çalıģmalarına destek olmak STRATEJĠK AMAÇ 10: ġehrimizde yaģayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak Hedef Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak Hedef Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak Ģehir geneline yaymak Hedef Kültür sanat faaliyetlerini teģvik etmek, desteklemek Hedef Sağlıklı yaģamı teģvik için sportif faaliyetleri desteklemek Hedef Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak STRATEJĠK AMAÇ 11: ġehrimizin zenginliklerini koruyup yaģatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, Ģehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek Sayfa 45

46 Hedef Eylül Kongresinin tarihteki misyonu göz önüne alınarak kutlamalara uluslar arası boyut kazandırmak, ilimizin tanıtımını yapmak Hedef Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak Hedef ġehir kültürünün temel unsurlarının yaģatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacak bir Ģehir müzesi kurmak Hedef Ġlimizde yetiģmiģ devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalıģmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs..) Hedef Sivas taki âģıklık geleneğinin yaģatılması, âģıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması Hedef Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaģatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak STRATEJĠK AMAÇ 12: ġehirlilik (HemĢehrilik) bilincini geliģtirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve iģletmek Hedef Kent Konseyi çalıģmalarını kolaylaģtırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak Hedef Sivil toplum kuruluģlarıyla iliģkileri geliģtirerek çalıģmalarına katkılar sağlamak Hedef Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak Hedef Mahalli gelenek ve göreneklerin yaģatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek Hedef Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalıģmalar yapmak Hedef Ġlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletiģim araçları aracılığıyla yapmak Hedef Anket çalıģmaları ile hemģehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek Sayfa 46

47 ODAK ALAN: SAĞLIK-ESENLĠK-ÇEVRE STRATEJĠK AMAÇ 13: Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karģılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanlar oluģturmak. Hedef KiĢi baģına düģen yeģil alan miktarını artırmak Hedef Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak Hedef Mesire ve piknik alanlarını artırmak Hedef Kızılırmak çevre düzenlemesini yapmak Hedef Kent Meydanı Projesini geniģletmek ve gerekli yerlerde çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek, Hedef Hobi bahçeleri oluģturmak Hedef Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek Hedef Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef Eski mezarlıkları rehabilite etmek STRATEJĠK AMAÇ 14: Ġnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak Hedef Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek Hedef ġehir içi temizlik hizmetlerini geliģtirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıģtırılması sistemini kurmak Hedef Eski vahģi depolama yerini rehabilite etmek, düzenli depolamaya geçmek Hedef Tıbbi ve kimyasal atıkların toplanması ve depolanması sistemini rehabilite etmek Hedef Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak Hedef Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak Hedef ġehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalıģmaların takibini yapmak Hedef Zararlı haģere ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef Kurban pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına iģlerlik kazandırmak Sayfa 47

48 STRATEJĠK AMAÇ 15: Doğal afet ve acil durumlara iliģkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliģtirmek Hedef Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak Hedef Ġtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Ġtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak Hedef Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek Hedef Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak Hedef Öğrenciler baģta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalıģmaları yapmak STRATEJĠK AMAÇ 16: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalıģmaları yapmak Hedef Halkın sağlığı ve güvenliğine iliģkin denetimleri sürekli yapmak Hedef Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek Hedef Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taģınması iģlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak ODAK ALAN: EKONOMĠ STRATEJĠK AMAÇ 17: Belediye iģletme ve iģtiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak Hedef Belediye Ģirketlerinde ihtisaslaģmaya yönelik çalıģmalar yapmak Hedef Belediye iģletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak Hedef Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeģitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) iģletmek STRATEJĠK AMAÇ 18:ġehrimizi modern kaplıcalar Ģehri haline getirmek Hedef Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak Hedef Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak Hedef Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak Sayfa 48

49 Hedef Kaplıca tesislerinin iģletilmesi için birlik vb. tüzel kiģilikler oluģturmak Hedef Sıcak Çermiğe içme ve kullanma suyu temin etmek Hedef Sıcak Çermiğe ulaģım ve taģıma sorunlarını çözmek Hedef Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak Hedef Soğuk Çermik altyapısını yenilemek Hedef Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuģturmak STRATEJĠK AMAÇ 19: Ticaret ve sanayinin geliģimine yönelik kolaylaģtırıcı, yol gösterici çalıģmalar yapmak Hedef Yeni ticaret ve sanayi alanları oluģturmak Hedef Sivas ı tanıtım çalıģmalarıyla yatırımcıları teģvik etmek Hedef Ġlin yatırım potansiyeli araģtırmasını yenilemek Hedef GiriĢimcileri bilgilendirici çalıģmalar yapmak ODAK ALAN: KURUMSALLAġMA STRATEJĠK AMAÇ 20: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak Hedef Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek Hedef Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak Hedef Kurumsal kimliği geliģtirici çalıģmalar yapmak Hedef Sosyal etkinlikleri artırmak Hedef ÇalıĢma Ģartlarını iyileģtirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs) Hedef TeĢkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni düzenlemeler yapmak Hedef Birimler arası koordinasyonu sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 21: Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluģturmak Hedef Hedef Hedef Kurum arģivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak Coğrafi bilgi sistemini geliģtirmek Bilgi iģlem altyapısını geliģtirmek Sayfa 49

50 Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mezarlık bilgi sistemini geliģtirmek E-Belediye hizmetlerini geliģtirmek ve yaygınlaģtırmak TaĢınır malların kayıt ve güncelleme iģlemlerini daha etkin bir Ģekilde yapmak Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazıģma) sistemini geliģtirmek Birimler arasındaki her türlü iletiģim aracını etkin ve verimli kullanmak Ekonomik ömrünü tamamlamıģ olan araç ve gereçleri yenilemek Hedef Belediye hizmet binalarının Ģartlarını iyileģtirmek ve yeni hizmet binaları yapmak Hedef Verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla bazı hizmetlerin özelleģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 22: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak Yeni gelir kaynakları temin etmek Belediye menkul ve gayrimenkullerini satıģ ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek Giderlerde azami tasarruf sağlamak Bütçeyi etkin Ģekilde yönetmek ve bütçe denkliğini sağlamak Ġhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak Belediye gayrı menkullerini tespit etmek ve değerlendirmek Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarının yerleģmesi için gerekli tedbirleri almak Hedef Mali yönetim ve kontrol kanunun öngördüğü düzenlemeleri yapmak, iç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak Sayfa 50

51 B. TEMEL DEĞERLER VE POLĠTĠKALAR Stratejik Planında, stratejik amaç ve hedeflere ulaģmada esas olacak ilkeler aģağıdaki gibi belirlenmiģtir: Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak Ehliyet ve liyakate önem vermek Takım ruhunu canlı tutmak Yönetimde katılımcılık GeliĢimcilik, yenilikçilik ġeffaflık, hesap verebilirlik Kaynakları israf etmemek Önem ve öncelikleri gözetmek Ġnsan merkezlilik Hizmette kalite, verimlilik, fayda odaklılık ġehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık Kalkınmada öncülük ve önderlik Sayfa 51

52 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2014 yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, tarihi itibariyle ,66 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 71,41 dir. Belediye birimlerinin 2014 yılı bütçeleri, geçen yıldan devreden ödenekleri, ek ödenekleri, tahakkuk eden gider, gerçekleģme oranları ve toplam bütçe içindeki payları tabloda gösterilerek, birim giderlerinin toplam bütçe içindeki payları da pasta grafikte gösterilmiģtir: Ulaşım Hizmetleri Md. 1% Yazı İşleri Md. 0% Plan ve Proje Md. 5% Veteriner Md. 1% Temizlik İşleri Md. 6% Zabıta Md. 2% Hal Md. 0% Özel Kalem Md. 1% İnsan Kay. ve Eğitim Md. 5% Sağlık İşleri Md. 0% Bilgi İşlem Md. 2% Teftiş Kurulu Md. 0% Hukuk İşleri Md. 0% Bas. Yay.ve Halkla İlşk. Md. 0% Destek Hizmetleri Md. 5% Sosyal Yardım İşleri Md. 1% Su ve Kanalizasyon Md. 9% Park ve Bahçeler Md. 8% Emlak İstimlâk Md. 8% Fen İşleri Md. 19% Mali Hizmetler Md. 3% Kültür ve Sosyal İşler Md. 2% İtfaiye Md. 3% İşletme ve İştirakler Md. 16% İmar ve Şehircilik Md. 1% Sayfa 52

53 Giderin Bütçe Kodu Açıklama 2013 Yılından Devreden Ödenek (TL) 2014 Yılı Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) Aktarma Suretiyle Eklenen (TL) Düşülen (TL) 2014 Yılı Net Ödenek Toplamı (TL) 2014 Yılı Tahakkuk Eden Gider (TL) 2014 Yılı Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü , , , ,34 73,12 1, İnsan Kay.ve Eğitim Müdürlüğü , , , ,65 89,06 4, Sağlık İşleri Müdürlüğü , , ,82 72,66 0, Bilgi İşlem Müdürlüğü , , , , ,90 94,40 2, Teftiş Kurulu Müdürlüğü , , ,58 76,90 0, Hukuk İşleri Müdürlüğü , , , ,46 93,72 0, Bas. Yay.ve Halkla İlşk. Müd , , ,97 42,11 0, Destek Hizmetleri Müdürlüğü , , , , ,66 83,56 4, Emlak İstimlâk Müdürlüğü , , , ,94 55,14 8, Fen İşleri Müdürlüğü , , , , ,00 91,48 18, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , , , ,03 84,78 1, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü , , , ,73 95,21 16, İtfaiye Müdürlüğü , , , , ,63 67,88 2, Kültür ve Sosyal İşl.Müdürlüğü , , , , ,38 80,03 2, Mali Hizmetler Müdürlüğü , , , , , ,55 45,12 3, Park ve Bahçeler Müdürlüğü , , , , ,70 81,46 7, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü , , ,90 71,66 1, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü , , , , ,32 45,23 9, Temizlik Hizmetleri , , , ,61 92,90 6, Ulaşım Hizmetleri , , , ,45 55,88 0, Veteriner Müdürlüğü , , ,96 59,64 0, Plan ve Proje Müdürlüğü , , , , ,01 41,93 4, Yazı İşleri Müdürlüğü , , , , ,66 81,06 0, Zabıta Müdürlüğü , , ,83 70,04 1, Hal Müdürlüğü , , , , ,77 92,96 0, Mezarlık Müdürlüğü , , , ,81 70,83 0,62 Toplam Bütçe İçindeki Payı (%) Genel Toplam , , , , , ,66 71,38 100,00 Sayfa 53

54 Birimlerin 2014 Yılı Bütçe ve Gerçekleşen Gider Grafiği (TL) Bütçe Gerçekleşen Sayfa 54

55 2. MALĠ DENETĠM SONUÇLARI 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25 inci Maddesine istinaden, Belediye Meclisinin gün ve 1 sayılı kararıyla oluģturulan ve tarihi itibariyle resmiyet kazanan denetim komisyonu tarafından; Sivas Belediye BaĢkanlığının 01/01/ /12/2014 dönemi gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimi sonucunda hazırlanan Mali Denetim Raporunun özeti aģağıda verilmiģtir: 2014 Yılı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde yapılan denetimde; 2014 yılı Gider Bütçesinin ,00 TL olarak hazırlandığı, ,90 TL önceki yıldan (2013) devreden ödenek ile toplam belediye bütçesinin ,90 TL olduğu, tarihi itibariyle ,66 TL bütçe giderinin tahakkuk ettiği, gider bütçesi gerçekleģme oranının % 71 seviyelerinde olduğu tespit edilmiģtir yılı Gelir Bütçesinin ,00 TL olarak hazırlandığı, 31/12/2014 tarihi itibariyle toplam gelirlerin ,43 TL olarak gerçekleģtiği, gelir bütçesinin gerçekleģme oranının tahmin edilen baģlangıç bütçesine göre, % 82,83 dolaylarında olduğu tespit edilmiģtir. Gelir Servisi ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Ġhaleler Belediyemize ait gayrimenkul satıģları, menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi iģlemleri ve bunun gibi diğer gelir getirici iģlemlerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Ģartnameler dâhilinde, Belediye Encümenince yürütüldüğü görülmüģtür. Bu doğrultuda Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisince 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre toplam 8 adet açık ihale (kiralama, satıģ, yap-iģlet-devret modelleriyle) yapılmıģ olup, bu ihalelerden 4 adedi satıģ ihalesi olup, toplam ,00 TL satıģ tahsilâtının yapıldığı görülmüģtür. Belediyemizin su, emlak ve çevre temizlik vergisi vezneleri hariç veznelerinin Gelir Servisi bünyesinde yer aldığı ve 2014 yılı içersinde vezne bazında toplam makbuz ile ,66 TL tahsilât yapıldığı görülmüģtür. Tahsilât Denetimi 2014 yılı su, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi vezne tahsilât makbuzları incelenmiģ olup, Vezne tahsilât makbuzlarının düzenli bir Ģekilde seri numaralarının takip ettiği ve günlük tahsilâtların icmal bordroları ile birlikte dosyalarda muhafaza edildiği, zaman zaman yanlıģlıkla ya da baģka nedenlerle iptal edilmiģ tahsilât makbuzlarının ait olduğu bölümde muhafaza edildiği, gün içersinde yapılmıģ olan tahsilâtların o günün akģamı ait olduğu banka Ģubesine yatırılarak banka dekontlarının mevcut Sayfa 55

56 dosyada muhafaza edildiği, 2014 yılı içersinde vezneler aracılığı ile toplam adet makbuz kesildiği ve vezneler aracılığı ile toplam ,68 TL tahsilât yapıldığı görülmüģtür. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü ĠĢletme ĠĢtirakler Müdürlüğü Belediyemiz bünyesinde Mahalli Ġdareler Bütçe Ġçi ĠĢletme Yönetmeliği çerçevesinde: Kaplıca (Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik) ĠĢletmeciliği, akaryakıt ürünü alımı ve satımı, sosyal tesis iģletmeciliği, Hanımeli ÇarĢısı El Sanatları Reyonu ve Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi (otopark, tiyatro salonu ve havuz) iģletmeciliği yaparak faaliyet gösteren bir müdürlüktür. Gelir Tablosunun incelenmesi neticesinde; A-Brüt SatıĢlar B-SatıĢların Maliyeti C-Faaliyet Giderleri Müdürlüğün 2014 yılı faaliyet zararının ,91 TL ,77 TL ,50 TL ,36 TL olduğu görülmektedir. Terminal Hizmetleri ġehirlerarası otogar ve ilçe, belde ve köy garajı faaliyetlerinin yapılan denetiminde; araç çıkıģ fiģlerinin düzenli olarak kesilmekte olduğu ve veznede biriken tutarın, düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi veznelerine yatırıldığı görülmüģtür yılı içerisinde Ģehirlerarası otogardan yaklaģık yolcu faydalanmıģ, merkez çıkıģlı otobüs, transit çıkıģlı otobüs giriģ çıkıģ yapmıģ olup, çıkıģ ücreti olarak ,00 TL tahsil edildiği görülmüģtür. Ayrıca Ġlçe, belde ve köy terminalinden 2014 yılında araç çıkmıģ olup, ,00 TL tahsil edildiği görülmüģtür. Yine Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından Terminal birimine gönderilen 236 acezenin biletlerinin alınarak gidecekleri illere sevk edildikleri görülmüģtür. Hal Hizmetleri 552 sayılı K.H.K nin 17. Maddesi gereğince belediyenin alması gereken rüsum ve iģgaliye payları tahakkuk ve tahsilât iģlemlerinin Hal Müdürlüğü personeli tarafından düzenli olarak kayıt altına alındığı görülmüģtür yılında Hal Müdürlüğü tarafından rüsum, iģgal ve kira geliri olarak toplam ,99 TL tahsilât yapıldığı görülmüģtür. Sayfa 56

57 Ġmar ve Otopark Gelirleri Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğümüz tarafından faaliyetleri yürütülen, fenni mesul kayıt, tasdik ücretleri, iģ bitirme belge ücretleri, yol kotu ücretleri, temel vizesi, ruhsat harçları, yapı kullanma harçları, plan tadilat harçları, kat irtifak v.s. gibi harçlardan elde edilen gelir ve ücretler aģağıdaki gibi olduğu görülmüģtür. Gelirin Adı Tahakkuk Tutarı Tahsilât Tutarı Devir Tahakkuk İmar Harç ve Ücretleri , , ,48 Otopark Fonu Geliri , ,10 - İmar Fonu Geliri , ,87 - İmar Para Cezaları , ,92 - TOPLAM , , ,48 Kamu Ġhale Satın Almaları ve Doğrudan Temin Belediyemizde tüm satın alma iģlemlerinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve buna bağlı ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Ġhale kanununun temel ilkelerine uygun ihale yöntemi seçilerek yapıldığı görülmüģtür. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlükleri kendi ihalelerini teknik bir birim oluģturarak kendi bünyelerinde yaptığı görülmüģtür. Bunun dıģında kalan müdürlüklerin ihaleleri ise Destek Hizmetleri bünyesinde oluģturulan Ġhale Servisince yerine getirildiği görülmüģtür sayılı Kanunun 22 inci maddesinin, kanununa konulmasındaki amacı idarenin acil ihtiyaçlarını karģılamak ve özelliğinden dolayı temin edilmesi güç olan ihtiyaçlarını zamanında karģılamaktır. Belediyedeki tüm birimlerin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 22/d maddesi ile yapmıģ oldukları satın alma tutarları U-Kbs programı üzerinden yapılmakta olup, program incelendiğinde doğrudan temin yöntemi (22/d) ile alınan mal ve hizmetlerin toplamı ,13 TL olduğu rapor edilmiģtir. Bu tutar toplam mal ve hizmet harcamalarının % 3,4 üdür. Personel Giderlerinin Toplam Giderlere Oranı Toplam Bütçe Gideri (TL) Toplam Personel Gideri (TR) Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Oranı % , , yılı toplam bütçe gideri ve toplam personel gideri incelediğimizde, personel giderinin toplam harcamaya oranının % 17 olduğu görülmüģtür. Sayfa 57

58 Finansman Bütçesi ve Borç Analizi 2014 yılı için yapılan ,00 TL lik gider bütçesi karģılığından ,00 TL lik gelir bütçesi, ,00 TL lik ise iç borçlanma öngörülmüģ olup, 2014 yılı içersinde ,23 TL Ġller Bankasından kredi tahsis iģlemi yapılmıģtır. Daha önceki yıllardan gelen iç borç ve dıģ borç analizleri de aģağıdaki gibidir: Ġç Mali Borçlar ve Kamu Ġdarelerine (Hazineye) Mali Borçlar Hesabının KarĢılaĢtırılması Tablosu: Kodu Hesap Adı Tarihli Borç Tutarı Tarihli Borç Tutarı Artış/ Azalış % 300 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları , , Kısa Vadeli Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı , , Bütçe Emanetleri Hesabı (Esnaflar) , , Uzun Vadeli Banka Kredileri Hesabı , , Uzun Vadeli Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı , ,67-9 TOPLAM , ,10-15 Tablo incelendiğinde, 2014 yılı baģındaki hesaplar üzerindeki borç yükü, 2014 yılı bütçe uygulaması ile genelde %15 düzeyinde azalmıģtır. BaĢka bir ifade ile 2014 yılı içersinde daha az borçlanmaya gidilmiģ, borçların ödenmesi düzenli olarak yapıldığı için borç yükünün aģağıya çekildiği görülmüģtür. Kısa ve Uzun Vadeli Borç Üzerindeki Faiz Yükü: Kodu Hesap Adı Tarihli Faiz Yükü Tarihli Faiz yükü Artış/Azalış % 381 Kısa Vadeli Faiz Tahakkuk Hesapları , , Uzun Vadeli Faiz Tahakkuk Hesapları , ,15-24 TOPLAM , ,40-22 Ayrıca yukarıda ki tabloda 2013 yılından 2014 yılına Ġç ve Kamu Ġdarelerine Mali borçlarının Kısa ve Uzun vadeli olmak üzere toplam ,01 TL faiz gideri devretmesine rağmen bu tutar 2014 yılı sonunda % 22 azalarak ,40 TL ye düģtüğü görülmüģtür Yılı Faaliyet Sonuçları GiriĢ ve ÇıkıĢları: Hesap Kodu Hesabın Türü Giderler Toplamı (TL) Gelirler Toplamı (TL) 630 Giderler Hesabı , Gelirler Hesabı ,82 Faaliyet Sonucu(+/-) ,32 Faaliyetlerden sağlanan nakit giriģinin ,82 TL, faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıģlarının ,50 TL olduğu, bunun sonucu olarak ,32 TL lik olumlu faaliyet sonucu ortaya çıktığı anlaģılmaktadır. Sayfa 58

59 2014 KarĢılaĢtırmalı Bilanço Değerleri: BİLANÇO AKTİF HESAPLAR (TL) (TL) Artış/Azalış (%) I DÖNEN VARLIKLAR , ,21 16 A HAZIR DEĞERLER , , C FAALİYET ALACAKLARI , ,67 6 E DİĞER ALACAKLAR , ,06-2 F STOKLAR , ,47 48 G ÖN ÖDEMELER , ,63 3 I DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,66-14 II DURAN VARLIKLAR , ,44 1 B FAALİYET ALACAKLARI 0, ,08 0 D MALİ DURAN VARLIKLAR , ,92 14 E MADDİ DURAN VARLIKLAR , ,25 0 F MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , PASİF HESAPLAR (KAYNAKLAR) TOPLAM , , (TL) (TL) Artış/Azalış (%) III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,05-11 A KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , ,78-1 C FAALİYET BORÇLARI , ,05-26 D EMANET YABANCI KAYNAKLAR , ,95-17 F ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,02 30 G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,00 50 H GELECEK AYL AİT GELİR VE GİD. TAHAK , ,25-17 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,14-16 A UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , ,27-16 E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , ,72-3 F GELECEK YIL. AİT GELİR VE GİD. TAHAK , ,15-28 V ÖZKAYNAKLAR , ,46 17 A NET DEĞER HESABI , ,26 3 C GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI , ,19-12 D GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI , , E DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , TOPLAM , ,65 3 Bilanço, Muhasebenin kayıt ve sınıflama suretiyle topladığı bilgilerin kurum ile ilgili taraflarca çeģitli amaçlarla kullanılmasına olanak vermek için özetlenerek gösterildiği tablolardır. Temel amacı, kurum dıģına bilgi sunma ve kurumu ilgililere tanıtmaktır. Aynı zamanda, yönetim analizi, kredi analizi ve yatırım analizi yapılması yönünde de önemli bir araçtır. Sayfa 59

60 Belediyemize ait varlık dağılımı, kaynak dağılımı, kısa ve uzun vadeli borç durumu, faaliyet karlılığı, aktif karlılığı, nakit ve alacaklarını gösteren karģılaģtırmalı bilançosu yukarıdaki gibidir. Belediyemizin Bilançosu Aktifinin (Varlıklarının) 2014 yılı dönem baģı ve dönem sonu itibari ile karģılaģtırmalı tablosu incelendiğinde genelde dönen varlıklarda %16 bir artıģ ve duran varlıklarımızda da %1 bir artıģ göze çarpmaktadır. Pasifler (Kaynaklar) dönem baģı ve sonu itibari ile incelendiğinde Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda %11 bir azalma, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda %16 bir azalma ve Öz kaynaklarda %17 bir artıģ meydana gelmiģtir. Bu sonuçları genel olarak değerlendirdiğimizde 2014 bütçe uygulamasının olumlu bir sonuç verdiği yönündedir. Sonuç olarak; Denetim komisyonumuz, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarihi itibariyle düzenlenen bilançosunu ve hesap dönemine ait mizan cetveli, mali tabloları gelir kesin hesabı ve gider kesin hesabını incelemiģtir. Ġncelememiz genel kabul görmüģ denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmıģ, dolayısıyla hesap ve iģlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli görülen diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiģtir. Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince, bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolar, 2014 yılının gelir ve giderlerini doğru bir Ģekilde yansıtmaktadır. Konusu suç teģkil eden herhangi bir hususa rastlanılmamıģtır. Sayfa 60

61 B. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri; Belediye BaĢkanının programlarını takip etmek ve programla ilgili her türlü konuda gerekli düzen ve iģlerliği sağlayarak programın sağlıklı bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak, Belediye BaĢkanının katılacağı yurt içi ve yurt dıģı gezileri, toplantıları, sempozyumları vb. etkinlikleri önceden planlayarak programa almak ve yapılacak etkinliğe göre gerekli giriģimlerde bulunularak tüm hazırlıkları ve ön görüģmeleri yaparak katılımını sağlamak, BaĢkanlık makamıyla ilgili tüm yazıģmaları takip ederek ilgili birimlere ve kurumlara iletmek ve takibini yapmak, Belediye BaĢkanı ile görüģme taleplerini derleyerek randevu saatlerini düzenlemek ve görüģmelerin gerçekleģmesini sağlamak, Belediye BaĢkanı ile görüģmek isteyen vatandaģların taleplerini dinleyerek ilgili birimlere yönlendirmek, gerekirse Belediye BaĢkanı ile görüģmelerini sağlamak, Tüm telefon görüģmelerini sağlamak, Belediye BaĢkanına gelen, gerek belediye gerekse belediye dıģındaki talep, öneri ve sorunları irdeleyerek araģtırarak yapıcı çözümler bularak Belediye BaĢkanına sunmak, Belediye BaĢkanının belediye çalıģmalarıyla ilgili, katılacağı toplantıların (Meclis, Encümen, Komisyon Toplantıları) tertibini sağlamaktır. Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği yapılan çalıģmalarda Evlendirme Memurluğu, Özel Kalem Müdürlüğüne bağlanmıģtır. Evlendirme Memurluğu, Medeni Kanun ve Belediye Kanununun Belediye BaĢkanlığına verdiği evlendirme yetki ve görevini yerine getirmektedir. Birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü Ģekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir Ģekilde muhafaza etmek ve yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidir. Sayfa 61

62 GENEL BĠLGĠLER BaĢkanlık Makamında, 1 müdür, 1 Ģef, 1 protokol sorumlusu, 1 koruma görevlisi, 2 büro memuru, 2 sekreter, 3 hizmetli, 3 Ģoför olmak üzere 15 personel; Evlendirme dairesinde, 1 nikâh memuru, 1 memur, 1 tahsildar, 1 büro memuru 2 odacı olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 5 otomobil, 7 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 1 faks makinesi, 6 adet televizyon, 1 adet fotoğraf makinesi bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2014 Yılı içerisinde, Belediye BaĢkanımızı, Bakanlar, Milletvekilleri, parti genel baģkanları, iģ adamları, çeģitli sivil toplum örgütleri, yabancı devletlerden Belediye BaĢkanı düzeyinde ziyaretler gerçekleģmiģtir. Bu ziyaretler, birim olarak titizlikle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan bu ziyaretlerde misafirlere, Ģehrimizin özelliklerini yansıtan Ģehrimizle bütünleģmiģ, ilimizin tanıtımında katkısının olacağı düģünülen çeģitli hediyeler verilmiģtir. Belediye BaĢkanımızca yapılan yazıģmalar, telefon görüģmeleri, randevu talepleri, her hafta yapılan halk görüģmeleri aksatılmadan gerçekleģtirilmiģtir. Toplantı, sempozyum, fuar organizasyonlarını takibi yapılmıģtır. Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri 2480 Türk vatandaģı, 40 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2520 adet nikâh yapılmıģ ve nikahı kıyılan tüm çiftlere uluslar arası aile cüzdanı tanzim edilerek nikah anında kendilerine verilmiģtir. Evlenme Bildirimi tanzim edilerek Sivas Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiģ ve nikâh akdinin baģka ilde yapılmasını isteyenler için 48 adet evlenme izin belgesi verilmiģtir. Ayrıca kongre, seminer, konferans vb. etkinlikler için salon tahsisi yapılmıģtır (40 adet). Yıllara göre nikâh istatistikleri tablo ve grafikte gösterilmiģtir: Türk Vatandaşı Yabancı Uyruklular Genel Toplam Sayfa 62

63 3000 Yıllara Göre Nikah Sayıları Yabancı Uyruklular Türk Vatandaşı Sayfa 63

64 2. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düģen görevleri BaĢkanlık adına yürüten birimdir. Ayrıca Ġdari ĠĢler Birimi de Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olup, binaların temizliği, makam araçlarının sevki, idaresi, bakım ve onarımı, tören ve kutlamalarda yerleģim, organizasyon iģlemlerinin yürütülmesi, binaların güvenliği ve korunması iģlemlerini yürütülmektedir. GENEL BĠLGĠLER Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 2 Ģef, 1 uzman, 3 memur, 25 iģçi ve 22 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere 55 personelle faaliyette bulunmaktadır. Birimimizde 8 adet bilgisayarla iģlemler yürütülmektedir. MaaĢ tahakkuk, SGK kesintileri, izin, özlük ve diğer iģlemlerimiz Universal Kent Bilgi Sistemiyle yürütülmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2014 Yılında yapılan çalıģmalar ana baģlıklar halinde aģağıda çıkarılmıģtır: Kadro Hareketi Terfi tarihlerine göre memurların intibakları takip edilerek terfi iģlemleri yıl boyunca yapılmıģtır. Yıl içerisinde emeklilik hakkını elde eden personellerden 22 iģçinin yasa, yönetmelik ve Toplu ĠĢ SözleĢmesinin amir hükümleri doğrultusunda emeklilik iģlemleri tamamlanıp, ,00.-TL. tahakkukları yapılmıģtır. 1 iģçinin kıdem tazminatı ödenerek iģ akdi fesh edilmiģtir. 5 memur personelin emeklilik iģlemleri tamamlanmıģtır. 1 memur personelimiz vefat etmiģ olup, buna ait iģlemler yapılmıģtır. Kurumlar arası naklen tayin amacıyla müracaat eden 3 memurun nakil iģlemleri ile 4 memurun açıktan atama iģlemleri yapılarak belediyemizde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. Belediyemizde çalıģan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, Ġl Makamına, Türkiye ĠĢ Kurumuna, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Sayfa 64

65 Belediyemizde staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin staj iģlemleri tamamlanarak, Belediyemizin çeģitli ünitelerinde çalıģmaları sağlanmıģtır. Okul durumlarına göre 103 kiģi orta öğrenimden, 326 kiģi yüksek öğrenimden olmak üzere toplam 429 öğrencinin staj iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır Performans Programında yer alan faaliyetlerimizden; Hizmet Ġçi Eğitim Programı dâhilinde, Ġç Denetim ve Ġç Kontrol Kamu Ġhale Kanunu 5018 Sayılı Yasa Kamu Hizmet Standartları Ġmar Mevzuatı KamulaĢtırma Mevzuatı Yangın ve Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması Open Office Uygulamaları TaĢınır Mal Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun Etkin ĠletiĢim ve Zaman Yönetimi konularıyla ilgili programlı eğitim verilmiģtir. Ayrıca Ġlimiz dıģında düzenlenen; Tarihi Doku ve Mahallelerde Canlandırma Stratejileri ve Projeleri Eğitimi Ġhale Mevzuatı Ambalaj Atıklarının Yönetimi, Mali verilerin Derlenmesindeki Yetki, Sorumluluk ve Yaptırımların AnlaĢılması, Veri Kalitesinin Arttırılması, Genel Yönetim Mali Ġstatistiklerinin Zamanında ve Doğru Bir ġekilde Sağlanması, Mali Ġstatistik Konusunun Önemi Hakkında Farkındalığın OluĢturulması Ġle Ġlgili Eğitim ĠĢitme Engellilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Yönetimlere Yönelik Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimi, Tanıtım ve Yazılım GeliĢtirme Eğitimi, Yapı Eğitimi Kent YaĢamında UlaĢılabilirlik ve Belediyeler konulu seminerlere ilgili personellerin katılımı sağlanmıģtır. Sayfa 65

66 Müdürlüğümüzce 2014 yıllını kapsayan ,40.-TL bedelli idari binaların bakım, onarım, temizlik iģi ihalesi yapılmıģ olup, 225 kiģi çalıģmaktadır. Yine 2014 idari binaların güvenlik ihalesi de Müdürlüğümüz tarafından yapılmıģ olup, ,78 TL. bedelli 75 güvenlik görevlisi çalıģtırılmıģtır. Ayrıca memur ve sözleģmeli personeli kapsayan TL. Bedelli Yemek Alımı Ġhalesi Müdürlüğümüzce yapılarak sekretarya iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Özlük Hakları 2014 yılı içerisinde 12 ay süreyle birimlerin puantajları ilgili yerlerden alınarak maaģ bordrolarının tahakkukları yapılarak ücretlerin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. MaaĢ bordrolarındaki tahakkuk sonucunda, kesinti yapılan meblağlar tasnif edilerek, yasal süresi içinde aylık dilimler halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazıģmaları gönderilmektedir. Memur ve iģçi personelimizden kesilen, lojman kiraları, yemek ücretleri, huzur hakları, vekalet ücretleri, iģçilere ait ilave tediye bordroları, mesai bordroları, öğrenim ve giyim yardımları gibi hususlar yıl sonu itibariyle tasnif edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediye personellerimizden 419 memur, 271 kadrolu iģçi, 5 sözleģmeli olmak üzere toplam 695 kiģinin yıllık izin iģlemleri 12 ay süreyle aralıksız olarak yapılmıģtır. Yolluk ve harcırah iģlemlerine ait görevlendirmeler aksatılmadan yerine getirilmiģtir. Disiplin Kurulu toplantılarının sekretarya iģlemleri aralıksız yürütülerek, alınan kararların uygulanması sağlanmıģtır yılı Birimimiz Performans Programında yer alan faaliyetlerimizden hemen hemen tamamı gerçekleģtirilmiģtir. Performans ödemesi ile ilgili değerlendirme yapılmadığından, yıl içerisinde hiçbir personele ödeme yapılmamıģtır. Sayfa 66

67 3. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanun unda ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun unda belirtilen, sağlıkla ilgili Belediyelere verilen görevleri yapmakla veya Belediyemizin, diğer birimleri tarafından yapılan sağlıkla ilgili iģlerde koordinasyonu sağlamakla; Kamu Kurum ve KuruluĢlarının sağlıkla ilgili çalıģmalarında Belediyemizi temsil görevini yerine getirmekle; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, Belediyemiz Müdürlüklerinde uygulanması için; iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi eliyle destekte bulunmak, danıģmanlık ve koordinasyonu sağlamakla; VatandaĢlarımızın kullanmadığı ve Müdürlüğümüze getirdiği ilaçların kabulü, kontrolü, sınıflandırılması ve isteyen ihtiyaç sahiplerinin reçetesine göre ilaç yardımında bulunmakla; Kadın DanıĢma Merkezi tarafından, Kadınlara yönelik çeģitli konularda eğitim çalıģmaları yapmak, koruma evleri konularında çalıģmalar yapmakla; Kurumda görevli personelin periyodik muayenelerini yaptırmakla; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, iģletmesi devredilen Huzurevinin protokol maddeleri doğrultusunda çalıģmasını kontrol ederek önemli konularda Belediye BaĢkanlığına bilgi vermekle yetkili ve sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü hizmetleri, 1 müdür, 1 iģyeri hekimi (sözleģmeli), 1 iģ güvenliği uzmanı (sözleģmeli), 1 taģınır kayıt ve kontrol yetkilisi-gerçekleģtirme görevlisi (laborant), 2 hemģire, 1 Kadın DanıĢma Merkezi sorumlusu (memur), 1 temizlik ve çay ocağı görevlisi olmak üzere toplam 8 personelle yürütülmüģtür. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü; Mevlana Mahallesi Yuvam Apartmanı arka giriģte hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz, Belediye Merkez Binaya, Numune Hastanesine, Eczanelere, Ġl Sağlık Müdürlüğüne yakın olması büyük avantaj sağlamaktadır. Binamız ĠĢ Güvenliği Kanununda belirtilen ĠĢ Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimi için istenen oda sayısı, büyüklük ve donanıma sahiptir. 3 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün Belediye Merkez bina ile Ağ bağlantısı vardır. Gelen, giden yazıģmalar, personel izin takibi, bütçe takibi, performans bilgileri takibi gibi konular UKBS programlarıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. Sayfa 67

68 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Belediye iģçilerine sağlık taraması (solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, iģitme testi, kan tahlili) yaptırılmıģ ve sonuçlarına göre iģyeri hekimi tarafından ağır ve tehlikeli iģler raporları değerlendirilip düzenlenmiģtir. ĠĢçilerimiz sağlık konusunda (sigara, kiģisel koruyucu donanım kullanması, beslenme, kronik rahatsızlıklar vb.) bilgilendirilmiģ, uyarılar yapılmıģ, bu doğrultuda gerekli görülenler hastaneye yönlendirilmiģtir yılında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi, iģ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi ve sağlık personelleri ile birlikte faaliyetlerini sürdürmüģtür. Yıl içerisinde çalıģanların iģ güvenliği eğitimleri, periyodik sağlık muayeneleri, kaldırma araçları ve kompresörlerin bakımları, iģ güvenliği kurul toplantıları, Ģantiye denetlemeleri yapılmıģtır. Kurulda görev alan idarecilere ve çalıģanlara iģ sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek, her ay düzenli olarak kurul toplantılarını yapmaları, kanun ve yönetmeliğe uygun çalıģmalar yapmaları istenmiģtir. Gelen hastaların tansiyon takipleri, enjeksiyonları ve pansumanları yapılmıģtır. BağıĢ olarak gelen ilaçların kabul edilerek, son kullanma tarihlerine ve içeriklerine göre sınıflandırılmıģ, ihtiyaç sahibi kiģilere ilaç yardımında bulunulmuģtur. ġubat ayında Suriyeli mülteciler için Ġlaç BağıĢ Kampanyası düzenlenmiģtir. Toplam 3213 kutu ilaç, inceleme ve kontrolden sonra gönderilmesine karar verilmiģtir. Mültecilere ulaģtırmaları için Urfa Belediyesi yetkililerine teslim edilmiģtir. ġehir dıģına çıkacak cenazeler için yol izin belgesi düzenlenmiģtir. Huzurevinin mülkiyeti Belediyemize ait olduğundan, Belediye adına kontrol ve koordinasyon iģleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüģtür. Kamu kurum ve kuruluģlarının sağlıkla ilgili toplantı, seminer, konferans gibi çalıģmalarına Belediyemiz adına Müdürlüğümüz katılmıģtır. Bunlardan bazıları: Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Ġl Kurul Toplantıları Kadına Yönelik ġiddet ve Töre Cinayetlerinin Önlenmesi Ġl Kurul Toplantıları Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli YaĢam Ġl Kurul Toplantıları Ambulans Hizmetleri Ücretlendirme Komisyonu Toplantıları Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında OluĢturulan Komisyon Toplantıları Bağımlılık Yapıcı Maddelerle ve Bağımlılıkla Mücadele Kurul Toplantıları 2014 yılında Müdürlüğümüze 123 resmi evrak gelmiģ,54 resmi evrak gitmiģtir. Belediye Personelimizin katılımı ile Sağlıklı YaĢam YürüyüĢü yapılmıģtır. Belediye Müdürlüklerimize ilkyardım dolabı aldırılarak, ilkyardım sarf malzemeleri alınarak dağıtımı yapılmıģtır. Sayfa 68

69 Hanımlar Kültür Merkezlerine devam eden kursiyerlere yönelik, Sağlıklı YaĢamı Seçiyorum Kilomu Kontrol Ediyorum Projesi kapsamında BKĠ (Beden Kitle Ġndeksi) hesaplaması yapılmıģ; riskli görülen 35 kiģiye 3 ay boyunca ücretsiz olarak uzman diyetisyen ve spor öğretmeni kontrolünde rehberlik ve tedavi yapılmıģtır. Kadın DanıĢma Merkezi: Sivas ta yaģayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ve desteklenmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, ekonomik Ģiddete uğrayan ve uğrama riski taģıyan kadınların baģvurmaları halinde, hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danıģmanlık hizmeti veren bir birimdir. Merkezimizde 2014 yılı içerisinde yapılan faaliyetler aģağıdadır: Tarihinde Çocuklarda Uyum ve DavranıĢ Sorunları konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Güvenli Annelik-Anemi konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Obezite ve Boy, Kilo, BKĠ Hesaplaması konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Meme Sağlığı konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Menopoz konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Ġslam da Ailenin Önemi konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Çocuğun Akademik BaĢarısını Etkileyen Faktörler Hizmetler konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Sivil Savunma konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Anemi ve Hijyen Eğitimi konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Sağlıklı YaĢam YürüyüĢü yapılmıģtır tarihinde Stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Verem konulu seminer verilmiģtir tarihinde KKKA Hastalığı konulu seminer verilmiģtir tarihinde Kanserden Korunma konulu eğitim verilmiģtir tarihinde Kanserle Mücadele konulu seminer verilmiģtir tarihinde Ġlkyardım konulu seminer verilmiģtir tarihinde Obezite Ve Fiziksel Aktivite konulu seminer verilmiģtir tarihinde ĠletiĢim konulu seminer verilmiģtir tarihinde Ailede Sağlıklı ĠletiĢim konulu seminer verilmiģtir tarihinde Anneler Günü Programı düzenlemiģtir tarihinde Aile Ġçi Samimiyet konulu seminer verilmiģtir tarihinde Madde Bağımlılığı Ġle Mücadele konulu tiyatro programına kursiyerler götürülmüģtür tarihinde Sağlık Ġçin Hareket konulu seminer düzenlenmiģtir tarihinde Çocuklarda Cinsel Ġstismar Ve Sigaranın Zararları konulu seminer verilmiģtir. Sayfa 69

70 tarihinde Dünya Meme Sağlığı Günü etkinliği düzenlenmiģtir tarihinde Diyabet, A.T Beslenme ĠliĢkisi konulu eğitim verilmiģtir tarihinde Hısım Akrabanın Aile Üzerindeki Etkisi konulu seminer verilmiģtir tarihinde Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı konulu eğitim verilmiģtir tarihinde Bilinçli Medya Kullanımı konulu eğitim verilmiģtir. Kadın DanıĢma Merkezinde yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalıģmalarına yaklaģık 3000 kiģinin katılımı sağlanmıģtır. Performans Bilgileri Performans Göstergeleri Personel ve Ailelerine 1.Basamak Poliklinik Hizmeti İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti (Belediye ve Özbelsan A.Ş.) İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtılması Cenaze Yol İzin Belgesi Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2014 Performans hedeflerinden personele 1.basamak poliklinik hizmetleri ile ĠĢ sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde hedeflere ulaģılamamıģtır. Bunun sebebi; 2014 Yılı Haziran ayına kadar Özbelsan A.ġ. personeline Müdürlüğümüzde hizmet veriliyordu. Özbelsan A.ġ. kendi bünyesinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Merkezi açtığı ve taģındığı için hedeflenen rakamlara ulaģılamamıģtır. Sayfa 70

71 4. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR BiliĢim teknolojilerinin takibini yaparak, yeni teknolojileri kurum yapısına göre uyarlamak, bilgisayar alt yapısını kurmak, kullanılan bilgisayar sistemlerinin kesintisiz, düzenli ve en verimli Ģekilde çalıģmasını sağlamak, tüm birimlere yönelik bilgisayar, bilgisayar donanımları, yazılım temini ve teknik destek hizmeti vermekle görevlidir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü aģağıdaki alanlarda faaliyetler yürütmektedir: Belediye birimlerinin yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını sağlamak ve teknik destekte bulunmak, Bilgisayarlar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak, iç ve dıģ müdürlüklerle ağ bağlantısı kurarak bilgi alıģveriģini sağlamak, Ġnternet ve web sitesi vasıtasıyla çağdaģ haberleģme ve bilgi alıģveriģini sağlamak, Ana sunucu bilgisayarların ve bilgisayar ağının internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalıģır halde tutulmasını sağlamak. Gelecekteki biliģim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak, Bilgisayar Sisteminin teknolojik geliģmeler doğrultusunda güncel kalmasını sağlamak, Merkezi bilgisayar sisteminin yönetilmesi, geliģtirilmesi ve bakımı iģlerini yerine getirmek ve veri güvenliğini sağlamak. Bilgi iģlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluģlarla iliģkileri düzenlemek, sözleģme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak. Yeni hizmet birimleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek. GENEL BĠLGĠLER Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, 1 müdür, 1 mimar, 2 memur, 3 tekniker, 1 iģçi, 35 Özbelsan personeli, 20 Universal Personeli olmak üzere toplam 63 personel ile görev yapmaktadır yılından itibaren Aliağa Sokakta bulunan ek binada hizmet veren müdürlüğümüz, tüm teknolojik altyapısı ile birlikte 2014 Ağustos ayında Atatürk Caddesinde bulunan Belediye ek binasının birinci katına taģınmıģtır. Müdürlüğümüzde 3 adet kiralık araç (1 otomobil, 3 kamyonet), 2 adet jeneratör, 35 bilgisayar, 13 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 adet sıramatik, 7 adet Kiosk (3 adet Mezarlık Bilgi Sistemi, 4 adet akıllı su sayaçlarına ön yükleme) bulunmaktadır. Sayfa 71

72 Ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmaz hale gelen bilgisayar ve diğer donanımlar tutanak tutularak hurdaya ayrılmıģtır. Mali Bilgiler Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü nün 2014 bütçesi TL olup, TL gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı % 94,3 dir. Önemli harcama kalemleri aģağıda verilmiģtir: Coğrafi Bilgi Sistemi Güncelleme ve Teknik Destek Hizmet Alımı: Kent Bilgi Sis. Uyg. ve Çağrı Merkezi Bakım, Destek Hizmet Alımı: Lisans Alımları: Bilgisayar-Donanım-Network Sistemi ve Sarf Malzemesi: ĠĢyeri Makine ve Teçhizat Alımı : HaberleĢme giderleri(ġnternet) : ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2014 Yılı Faaliyetleri Belediyenin değiģik birimlerinde kullanılmak üzere 40 adet masaüstü bilgisayar, 35 adet dizüstü bilgisayar, 55 adet monitör, 15 adet değiģik tip ve modelde yazıcı, 15 adet yönetilebilir akıllı switch, 25 adet omurga switch, 2 adet sunucu, 4 adet güç kaynağı, 35 adet anten ve muhtelif bilgisayar sarf ve donanım malzemesi alımı gerçekleģtirilmiģtir. Bugün itibariyle belediyemizde 500 bilgisayar kullanıcısı mevcuttur. Muhtarlara verilmek üzere 10 adet laptop alınmıģtır. 30 Mbps olan Metro Ethernet (internet) hızımız 100 Mbps ye çıkarılmıģtır. Kurumumuzun ağ güvenliğini sağlamak amacıyla alanının en iyisi geliģmiģ Güvenlik Duvarı (Firewall) cihazları alınmıģ, belediye bünyesinde internet ortamında yapılan tüm iģlemler kaydedilmeye baģlanmıģtır. Sms entegrasyonu gerçekleģtirildi. Web sitesi tamamen yenilenmiģ sivas.bel.tr yeni yüzü ile yayına baģlamıģtır. e-imar uygulaması devreye alındı. e-bordro uygulaması devreye alındı. 5 adet kesintisiz güç kaynağı alınarak, sunucu odası, vezneler ve gelir Ģefliğine, Tekke Merkezi antene monte edildi. Akıllı su sayaçlarına ön yükleme yapmak için 4 adet kiosk devreye alınmıģtır. Mobil Kent Yönetimi baģlatılmıģtır. Sivas Belediyesi e-devlet ortamında yerini almıģtır. Canlı ortamda Web üzerinden Mezarlık Bilgi Sistemi devreye alındı. Halkın bilgi edinme baģvuruları sağlıklı bir Ģekilde cevaplanmakta, çağrı merkezimiz 7/24 hizmetlerine devam etmektedir yılı içerisinden Çağrı Merkezine yapılan yıllık talep, istek, Sayfa 72

73 Ģikayet ve önerilerin toplam sayısı adet olup, birimlerden gelen cevaplar doğrultusunda vatandaģlara telefon, mail, kısa mesaj ile adetine geri bildirim gerçekleģmiģtir. VatandaĢa maksimum memnuniyet sunmayı hedefleyen Kentli Servisi, belediyeye gelen vatandaģı karģılayan, her türlü iģlemini güleryüzle ve hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirme gayreti içerisinde hizmetlerini devam ettirmektedir. Kentli Servisimiz yıl içerisinde mükelleflerimizin genel bilgilerini (Adres, sicil, iletiģim vs.) veritabanında güncelleyerek, eksik verilerin tamamlanması çalıģmalarına devam etmiģtir yılı içerisinde iģlem gören mükellef sayısı kiģi, kabul edilen müracaat sayısı ise adettir. e-belediyecilik uygulamasıyla borç sorgulama ve tahsilat iģlemleri yıl boyunca devam etmiģ olup, 2014 yılında e-belediye üzerinden yapılan toplam tahsilat tutarı; ,00TL dir. Ġnternet üzerinden de hizmet veren Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBĠS) güncellemeleri yıl boyunca devam etmiģtir. DeğiĢik birimlerimizde kullanılan hak ediģ, mevzuat, icra ve ihale programlarının güncellemeleri yapılmıģtır. Yıl içerisinde gerçekleģtirilen faaliyetler, etkinlikler, duyurular, meclis karar özetleri, yönetmeliklerin web sitesinde yayınlanması ve güncellemeleri yıl boyunca devam etmiģtir. Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve UKBS kullanıcılarına yönelik birebir eğitimler yıl boyunca devam etmiģtir. Teknik Servis ÇalıĢmaları Belediyemizdeki mevcut bilgisayarlardan ihtiyaçlara cevap veremeyecek durumda olanların bir kısmı yenileriyle değiģtirilmiģ, donanım takviyesi yapılarak performanslı hale getirilmiģtir. Belediyemizin tüm birimlerinde internet hattı (kablolu-kablosuz) tadilatları yıl boyunca devam etmiģtir. 65 adet bilgisayar güncellenerek güçlendirilmiģtir. Kullanıcıların iģ performansına göre ihtiyaca cevap vermeyen 120 adet bilgisayarın bir kısmı farklı birimlerde kullanılan bilgisayarlarla değiģtirilmiģ, bir kısmı da yeni alınan bilgisayarlarla karģılanmıģtır. Merkez bina dıģında bulunan hizmet binalarımızın tamamının kablosuz bağlantı altyapısı 35 adet gigabit anten ve çanak kullanılarak en üst düzeye çıkarılmıģtır. 27 adet server, ana sunucular güçlendirilerek storage ve sanal yazılımlar ile sanal ortama aktarılmıģ ve 3 sunucu üzerinden hepsinin yüksek güvenlikte çalıģması sağlanmıģtır. 2 adet yüksek kapasiteli IBM Server alınarak altyapımız daha da güçlü hale getirilmiģtir. Belediye Network altyapısının en önemli unsuru olan omurga switchler 10 gigabit veri hızını destekleyen yeni CISCO switchlerle değiģtirilmiģtir. DeğiĢik birimlerde bulunan 40 adet switch 10 gigabit veri hızı sunan CISCO switchlerle değiģtirilmiģtir. Sayfa 73

74 Bakır kablolar ile sağlanan network iletiģimi 2500 metre kablo kullanılarak switchler arası fiberoptik kabloya dönüģtürülmüģtür yılı içerisinde belediye bünyesindeki bilgisayar, plotter (baskı makinesi), yazıcı, fotokopi makinesi ve faks cihazları bakım ve onarımı, anten bakımları, hat çekimi ve montaj iģleri kendi bünyemizde yapılmıģtır. Arıza nedeniyle kullanılmaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da ekonomik olmadığı tespit edilen 18 adet power Suply, 40 adet klavye-maus, 10 adet CD sürücü tutanakla birlikte ilgili birime teslim edilmiģtir. Faaliyet Türü Adedi Bilgisayar tamiri 450 Yazıcı tamiri 30 Tamirler Monitör 30 Bilgisayar parçası 20 Network ve birimleri 250 Sistem ve program 700 Bilgisayar parçası 100 Montaj Yazıcı 80 Monitör 75 Network birimleri 100 İnceleme, tespit, test, bakım ve temizlik 50 Hazır program ile ilgili yapılan düzenlemeler 100 Eğitim çalışması 100 Yedekleme çalışması Sürekli Web sitesi yenileme ve güncelleme Sürekli CBS ve Numarataj Bürosu Adres Kayıt Sistemi (AKS): Belediyemiz arģivlerinde bulunan paftalar CAD yazılımları aracılığı ile numarataj, cadde-sokak, mahalle sınırı, imar planı sınırı, belediye sınırı, mücavir alan sınırı, köy ve köy bağlısı sınırı vb. sınırlar ayrıģtırılarak elektronik ortama aktarılmıģ olup CBS yazılımları aracılığı ile akıllı veri haline getirilmiģtir. Daha sonra eksik, hatalı ve mükerrer kayıtlar tespit edilerek mekânsal adres kayıt sistemi baģlatılmıģtır. Sayfa 74

75 Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS): Ülke genelindeki tüm adres bileģenlerinin metinsel olarak yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) na mekansal (grafik olarak da) bir boyut kazandıran Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) Türkiye genelinde ortak bir bilgi havuzu oluģturulmak suretiyle, ilgili kurum ve kuruluģların kendi yetki alanlarında bilgi alma ve bilgi giriģinin tek bir sistemden yapılmasını sağlamak ve bu Ģekilde iģ ve iģlemlerin daha hızlı yapılabilmesi, hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için planlanmıģtır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) datamızın günlük olarak Birimimiz bünyesinde kadastral ada-parsel bilgileri, adres bileģenleri (cadde-sokak, yapı-kapı) ve Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki (UAVT) kayıtların eģ zamanlı olarak güncellenmekte olduğu, Belediyemiz bünyesinde yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi (iskan) ve yıkım ruhsatlarımızın 2007 yılından beri Ulusal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) düzenleniyor olması sebebi ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) data yapımız Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nde (MAKS) hedeflenen standartlarla uyumlu bulunmuģtur. Bunun sonucu olarak da Türkiye genelinde seçilen II. pilot bölgeler arasında Sivas Belediyesi de yer almıģtır yılı baģlarında, düzenli olmayan numarataj verisini düzenleme çalıģmaları baģlatılmıģ olup ilimizin tüm cadde ve sokaklarını yeniden düzenleyerek (eksik olan ya da değiģen cadde, sokak ve kapı numaralarına yeni plaka çakılmak suretiyle) adet bina, 394 adet müģtemilat, adet yol parçası, 65 adet mahalle sınırı ile mücavir alan içerisindeki 57 adet köy ve köy bağlısı (mezra, bölge, mevki..vb.) güncellemesi hem arazide hem de elektronik ortamda tamamlanmıģtır. CBS verilerimizi MAKS ortamına entegre ederek baģladığımız projemizde 2014 yılı sonlarında % 100 aģamasına getirmiģ bulunmaktayız. Ġlgili firmanın entegrasyon ara yazılımını tamamlamasıyla MAKS ortamına geçiģ yapılacaktır yılı içerisinde MAKS projesi ile merkez belediye nüfusumuz ye çıkarılmıģtır. Altyapı Bilgi Sistemi: Birimimizce çalıģmaları baģlatılan altyapı bilgi sistemi projesi kapsamında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesindeki 35 adet 1 m*2 m ölçülerindeki 35 adet proje ve 55 adet inģaat kanal paftasının taranması ve sayısallaģtırılması iģlemleri tamamlanmıģtır. Ġlimiz genelinde yapımı tamamlanmıģ ve aktif olarak çalıģan kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve tatlı su hatları elektronik ortama aktarılmıģtır. Sayfa 75

76 Mebis (Mezarlık Bilgi Sistemi): Yukarı Tekke Mezarlığı düzenleme çalıģmaları kapsamında oluģturulan Mezarlık Bilgi Sistemi birimimizce gerçek zamanlı güncelleme yöntemi ile günlük olarak sisteme girilmektedir. MEBĠS Mezarlıklar Müdürlüğündeki defin bilgilerinin ortak bir veri tabanında toplanması, mezarlıklara ait sayısal halihazır haritaların oluģturulması, parselasyon planlarının yapılması, cadde sokak isimlendirmeleri, sözel ve grafik veriler entegre edilerek sorgulama ve analiz edilmesine olanak sağlayan sistemdir. Daha önce vatandaģlar, vefat etmiģ yakınlarına ait bilgilere; mezarlıkların giriģ kapılarındaki kabinlerde muhafaza edilen interaktif kiosklardan ulaģabilmekte iken, bugün aynı hizmet internet üzerinden de verilmekte, vatandaģlar mezarların konumlarını ekranda görebilmekte ve kısa yol güzergâhlarını gösteren harita çıktısını alabilmektedirler yılı içerisinde aramızdan ayrılan 1304 vatandaģımızın tüm bilgileri MEBĠS ortamına aktarılmıģtır. Mülkiyet Bilgi Sistemi ve Kadastro SayısallaĢtırma: 1977 yılından bugüne kadar Belediye Harita Müdürlüğünde arģivlenmiģ fakat sayısal ortama aktarılmamıģ imar uygulama iģlemleri ile belediye arģivi, kadastro ve tapu arģivleri esas alınarak toplanılan tüm veriler CAD ortamına aktarıldı. Daha sonra bu veriler CBS yazılımları aracılığı ile akıllı veri haline getirildi. Belediyemizce oluģturulan hâlihazır haritalar ve arazi çalıģmalarında toplanan veriler ile çekilen resimler akıllandırılan veriler ile eģleģtirilerek web ortamında yayın yapıldı. Böylece ulusal standartlarda Mülkiyet Bilgi Sistemi oluģturulmuģ ve Belediyemiz ile ilgili kiģi ve kurumların kullanımına sunulmuģtur. Birimimizce halen gerçek zamanlı güncelleme iģlemleri yapılmaktadır Yılı içerisinde 1855 adet tevhid, 108 adet ifraz kaydı sisteme iģlenmiģtir. Sayfa 76

77 ArĢiv Bilgi Sistemi: Birimimiz bünyesinde baģlatılan ArĢiv Bilgi Sistemi projesi kapsamında Tapu Müdürlüğü ile protokol yapılarak Tapu Müdürlüğü arģivinde bulunan bütün kat irtifak projeleri taranarak elektronik ortamda kullanıma sunulmuģtur. Sonrasında Belediye arģivlerinde bulunan mimari, kat irtifakı, statik.. vb. projeler ile arģiv dosyasında bulunan tüm evrakların taranması iģlemi baģlamıģtır. Ġmar uygulama ile ifraz-tevhid dosyalarının tarama iģlemleri ise projeler bittikten sonra baģlatılacaktır. Yapılan tarama iģlemi ile tüm müdürlük arģivleri elektronik ortama aktarılacaktır. Bu sürecin sonunda Belediyemizin Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçirilmesi hedeflenmektedir yılı içerisinde Tapu ve Belediye arģivlerinde bulunan adet proje ve projeye esas evraklar taranarak elektronik ortama aktarılmıģtır. Ġmar Planı ve e-imar: Birimimiz bünyesinde imar planı akıllandırılması iģlemi baģlatılmıģ olup veri giriģi tamamlanmıģtır. Kadastro bilgi sistemi ile çakıģtırılarak e-imar durumu hizmeti web ortamından yayına baģlamıģtır. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalıģılarak değiģen imar adalarının güncellemesi yapılmakta olup dinamik bir imar planı akıllı veri yapısı oluģturulmaktadır. Ġlan Reklam ve Emlak Bilgi Sistemleri: 2014 yılı içerisinde zabıta memuru eģliğinde Ģehrimizdeki iģyerleri dolaģılarak Ġlan reklam boyutları ölçülmüģ ve sisteme iģlenmesi yapılmıģtır. Ġlan Reklam Bilgi Sistemine 2014 yılı içerisinde 212 adet güncelleme, 24 adet silme,1417 adet yeni kayıt giriģi yapılmıģtır. Bunların dıģında 2013 yılı içerisinde ilan reklam sisteminde kayıtlı bilgilerinde değiģiklik olmayan iģyerleri bilgileri sistemde 2014 yılı güncellemesi yapılmıģtır yılı içerisinde Emlak vergisi kayıtları tapu kayıtları ile eģleģtirilerek güncel satıģlar iģlenmiģ, resen beyanlar tahakkuk ettirilmiģ, 2013 kayıtlarının güncellemesi yapılmıģ, mükellefiyetleri sona eren kayıtlar silinmiģ, yeni mükellef olan vatandaģlar yeni kayıt olarak girilmiģtir yılı içerisinde adet güncelleme, adet silme, adet yeni kayıt giriģi yapılmıģtır. Sayfa 77

78 5. TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Belediyeye bağlı birimlerde teftiģin etkin bir Ģekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalıģmasını teģvik edici teftiģ sistemini geliģtirmek. BaĢkan, diğer seçilmiģ kiģi ve organlar ile Encümen BaĢkanı ve üyelerinin Encümen çalıģmalarından doğan karar ve iģlemleri ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Ġç Denetçilerin görev alanına giren iģler hariç, Belediye BaĢkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki memur ve diğer çalıģanlar ile birimlerin faaliyetleri, her türlü etkinlik, iģ ve iģlemleriyle ilgili olarak teftiģ, denetim, inceleme, araģtırma ve soruģturma iģlerini yürütmek, mevzuatına göre gerekli raporları düzenlemek, disiplin cezaları ve benzeri yaptırımları teklif etmek. Birimlerin görevlerinde, görevlerin bölünüģünde, yapılanmasında, çalıģma usul ve yöntemlerinde ve mevzuatın uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalıģmalar yapmak ve bu amaçla hazırlanacak hukuki anlamdaki tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak birimlerin yapılanması ve görevleri hakkında görüģ vermek. Birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüģ bildirmek. Personelle ve mahalli hizmetlerle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüģ ve mütalaa bildirmek. Belediyeciliğin temel ilkeleri, belediyecilik yönetimi ile ilgili konularda araģtırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek. Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. Belediye birimlerinin iģ ve iģlemlerinin hukuka ve önceden saptanmıģ ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek. Belediye birimlerinin özel teftiģ ve denetimini yapmak. TeftiĢ sonucu düzenlenen raporları inceleyip değerlendirmek sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1942 tarihli ve 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği BaĢkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruģturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettiģlere verilen araģtırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını sağlamak ve gereği için adı geçen kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie göndermek. Sayfa 78

79 GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 2014 yılında 1 müdür, 3 müfettiģ ve 1 memur ile faaliyetlerini yürütmüģtür. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yıl içerisinde çeģitli makamlara 48 adet yazıģma yapılmıģtır. MüfettiĢlerimize intikal eden evrak gereği 8 adet soruģturma, 5 adet Ön Ġnceleme raporu hazırlanmıģtır Soruşturma Sayısı 20 8 Ön İnceleme Sayısı 9 5 Yıllık Teftiş ve Denetim - 1 Sayfa 79

80 6. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 48. maddesine göre kurulan ve Belediye BaĢkan yardımcısına bağlı olarak çalıģan bir müdürlüktür. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, adli ve idari mahkemeler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde, belediyemize iliģkin her türlü uyuģmazlığın çözümlenmesi ve haklarının savunulması amacıyla yapılması gereken bütün iģlemlerin ve davaların takiplerinin yapılması, keģif mahalline mahkeme heyeti ile gidilmesi, Belediyemiz birimlerinden sorulan konulara iliģkin hukuki mütalaa vermekle yükümlüdür. GENEL BĠLGĠLER Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 2014 yılında görevlerini 1 müdür, 4 avukat ve 1 memur aracılığı ile yerine getirmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanımı sayesinde teknolojiden en üst seviyede yararlanılmaktadır. Ayrıca müdürlüğün kullandığı ve internet üzerinden güncellenen mevzuat & içtihat programı ile icra takip programının abonelikleri devam ettirilerek teknolojiden daha iyi istifade edinilmesi sağlanmıģtır. Bununla birlikte, teknolojinin sağladığı büyük bir kolaylık olan ve internet üzerinden mahkemedeki dava dosyaları ile icra takipleri hakkında, yapılan iģlemler ve alınan kararların takibi imkânını sağlayan e-imza kiģisel olarak alınmıģtır. Ayrıca mevzuatla ilgili olarak yayınlanan dergiye de abonelik devam ettirilmiģtir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ yılında, Belediye aleyhine ve Belediye tarafından toplam 698 adet dava açılmıģ ve bu davalardan 390 adedi karara bağlanmıģtır. Önceki yıllardan devir edilen dosyalarla birlikte (karara çıkmıģ fakat temyiz veya itiraz merciinde bulunanlar hariç) toplam 540 adet derdest dosya 2015 yılına devir olmuģtur. 2. a) Ġdare mahkemesinde karara çıkan ve devam eden davaların çoğunluğunu, revizyon imar planlarına karģı açılan davalar oluģturmakla birlikte, 3194 sayılı Ġmar yasasının 18. maddesinin tatbikatından doğan davalar, Belediyemiz Meclisi tarafından alınan bazı kararlar ile Belediyemiz Encümeni nce alınan bazı kararlar ve çeģitli idari iģlemlerin iptal talebi ile tam yargı davaları oluģturmaktadır. b) Vergi mahkemelerinde devam eden ve karara bağlanan davaları ise, ücret tarifelerine iliģkin meclis kararlarının iptali ile mükellefiyetin iptali davaları oluģturmaktadır. 3. Adli yargıda karara çıkan ve devam eden davalar ise çok çeģitlidir. ġöyle ki; Sayfa 80

81 a) Belediyemiz aleyhine Ģahıslar tarafından açılan kamulaģtırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları ile yine Ģahıslar tarafından belediyemiz aleyhine, belediyemiz tarafından da ilgili Ģahıslar ve kurumlar aleyhine açılan tazminat-alacak davalarının takibi neticesinde müdürlük olarak Belediyenin hakları mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde korunmaya çalıģılmıģtır. b) Belediyemiz Encümeni tarafından alınan kamulaģtırma kararı doğrultusunda tespit edilen kamulaģtırma bedelinde maliklerle anlaģma sağlanamaması halinde 2014 yılı içerisinde de kamulaģtırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıģ ve önceki yıllardan devir edilen davalarla birlikte takibi yapılmıģtır. KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının konusu, ekseriyetle Kale projesi kapsamında kalan taģınmazlar oluģturmuģtur. Halen bu tür 74 adet davamız devam etmektedir. KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve tescil davası açabilmek için, ölü tapu maliklerinin veraset ilamlarını almak lüzumu doğmuģ ve 2014 yılında 101 adet veraset belgesi almak için davalar açılmıģ ayrıca açık kimliği tespit edilemeyen tapu maliklerine kayyım tayin edilmesi için 17 adet kayyum tayini davası açılmıģtır. Bunlarla birlikte tapu maliklerinin isimlerinde yanlıģlık olması durumunda bu yanlıģlıkların giderilmesi için tapuda isim tashihi davaları açılmıģtır. c) Belediyemizin hissedar olduğu taģınmazlarla ilgili olarak hissedarlar tarafından açılmıģ olan ortaklığın giderilmesi davalarında belediyemizin menfaatleri korunduğu gibi, bu davalar neticesinde satıģ aģamasında alınan kıymet takdir raporlarındaki bedel düģük görüldüğü takdirde kıymet takdirine itiraz davaları açılmak suretiyle Belediyemizin menfaatleri korunmuģtur. d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 184. maddesi ile Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapanlar Ġmar Kirliliği suçunu iģlediklerinden dolayı, ayrıca ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilen inģaatlar mühürlenmesine rağmen mührü bozarak inģaata devam eden toplam 25 kiģi aleyhinde 2014 yılı içerisinde Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmuģ ve 21 kiģi hakkında kamu davası açılmıģ 4 adet dilekçe ise Cumhuriyet Savcılığında iģlem görmektedir. e) 5393 sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin 5. fıkrası ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. maddesi hükümleri Belediye taģınmazları hakkında da uygulanır hükmü getirilmiģ, diğer taraftan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun Ecrimisil ve tahliye baģlıklı 75. maddesinin 3. fıkrasında ĠĢgal edilen taģınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Hükümleri doğrultusunda Belediyemiz taģınmazlarını iģgal eden Ģahısların tahliyesi sağlanmıģtır. f) 2014 yılı içerisinde basın ve internet yayınları üzerinden Belediyemiz aleyhinde gerçeğe aykırı yayınlarla Belediyemizin kiģilik haklarına saldırıda bulunan basın ve yayın kuruluģlarına yayınlarla ilgili olarak cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiģ, cevap ve düzeltme metinlerini yasal süresi içinde yayınlamayanlar hakkında mahkemeden cevap ve düzeltme hakkı verilmesi istenmiģtir. Suç teģkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunulmuģtur. g) Bunlarla birlikte değiģik iģ davası türüne giren delil tespitlerine karģı cevaplar verilmek sureti ile belediyemizin hakları korunmuģtur. Sayfa 81

82 h) Belediyemize ait aydınlatma direklerine, sinyalizasyon direklerine ve dubalarına araçları ile zarar veren Ģahısların sigorta Ģirketlerine bu zararların giderilmesi için yazılar yazılmıģ ve hasar bedellerinin ödenmesi sağlanmıģtır. Yine Belediyemizin malvarlığına verilen zararların tazmin edilmesi sağlanmıģ, suç teģkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunulmuģtur. 4. Belediyemize ait gayrimenkullerin kira alacakları, su bedeli alacağı ve diğer alacakların tahsiline iliģkin önceki yıllardan devir edilen icra dosyaları ile birlikte 2014 yılında toplam 309 adet icra dosyasının takibi yapılmıģtır yılı içinde yürürlüğe giren ''...Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun '' hükümlerinden yararlanmak için Belediyemize müracaat eden yaklaģık adet borçlu icra takibindeki su borcunu yapılandırmıģtır. Bununla birlikte, Ġcra takibindeki borca, haksız olarak itiraz edenler aleyhine, itirazın iptali davaları açılarak takibin devamı sağlanmıģ, ödeme taahhüdünde bulunulmasına rağmen taahhüde uymayanlar aleyhinde, taahhüdü ihlal davaları açılarak, Ġcra Ġflas Yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemizin menfaatleri korunmuģtur. 5. Diğer müdürlüklerce tereddüde düģülen hususlarla ilgili olarak istenen konularda, yıl içinde sözlü olarak ayrıca 7 adet yazılı hukuki mütalaa verilerek destek sağlanmıģtır. Yukarıda bahsedilen davaların savunmaları yapılmıģ, keģiflerine katılınmıģ, icra takipleri yürütülmüģ, ilgili birimlerle hızlı ve sağlıklı bir iletiģim kurularak gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek ilgili mahkemelere sunularak, Belediyemizin hakları azami derecede savunulmuģtur. Yargıtay ve DanıĢtay kararları ile davalara yön verilmeye özen gösterilmiģtir yılı içerisinde karara bağlanan 666 davadan; 608 adedi Belediyemiz lehine, 58 adedi ise Belediyemiz aleyhine sonuçlanmıģtır Yıllara Göre Karara Bağlanan Toplam Dava Sayısı Belediye Lehine Sonuçlanan Belediye Aleyhine Sonuçlanan Sayfa 82

83 Belediye Lehine Sonuçlanan Dava Sayısı Belediye Lehine Sonuçlanan Dava Oranı (%) Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Oranı (%) Toplam Dava Sayısı DAVANIN ADI TOPLAM KARAR DEVAM Meclis Kararının İptali Encümen Kararının İptali Madde Uygulama İşleminin İptali İmar Planının İptali İdari İşlemin İptali Tam Yargı Mükellefiyetin iptali İDARE YARGI TOPLAM Tazminat- Alacak Men-i Müdahale Tapu İptali ve Tescil Kiracılığın tespiti 2-2 Resmi belgede sahtecilik 1-1 Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil Ortaklığın Giderilmesi İtirazın İptali Kamu Malından hırsızlık + Zarar Vermek İmar Kirliliğine Neden Olma Mühür bozma Basın Kanununa muhalefet Görevli memura Hakaret Veraset ilamı Kayyum tayini Tapuda isim tashihi Muarazanın giderilmesi 1-1 Takibe şikâyet Bilişim suçu 1-1 Kıymet takdirine itiraz Kadastro tespitinin iptali ve tescil 1-1 Taahhüdü ihlal ADLİ YARGI TOPLAM GENEL TOPLAM İCRA DAİRELERİ (Yapılandırma kişi) Sayfa 83

84 7. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediye ile halk arasında haber köprüsü kurularak, halkın belediye çalıģmaları hakkında bilgilenmesi, en güçlü iletiģimin, en teknolojik çalıģmalarla yapılması sağlanmaktadır Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile 2006/3 Sayılı genelge doğrultusunda BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) sistemi ile vatandaģlar tarafından yapılan baģvuruların gereğinin yapılması, süratle ilgili kamu kuruluģu veya belediyemiz ilgili birimine ulaģtırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesini sağlamakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne ait hizmet birimleri ve personel durumu aģağıdaki gibidir: Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Servisi: 1 birim sorumlusu, 1 halkla iliģkiler bütçe görevlisi, 1 yayın odası görevlisi, 1 tören, kutlama ve organizasyon görevlisi, 2 Bimer, bilgi edinme, hizmet masası görevlisi, 1 taģınır kayıt kontrol görevlisi, 2 yardımcı hizmetler görevlisi Basın MüĢavirliği Servisi:1 birim sorumlusu, 5 kameraman, 1 büro memuru, 1 montaj memuru, 1 Web sitesi sorumlusu, 1 tasarım-led ekran, 1 animasyon tasarım, 2 Ģoför, 1 yardımcı hizmetler Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü; 1 müdür, 1 halkla iliģkiler sorumlusu, 4 memur, 1 basın müģaviri, 13 Özbelsan A.ġ. personeli, 3 yardımcı hizmetler personeli olmak üzere toplam 23 personel ile hizmet vermiģtir. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Belediyemiz PTT karģısı Belediye Ek Hizmet binasında ve Gelir Müdürlüğü üst katında hizmet vermektedir. Halkla ĠliĢkiler Personeli; herhangi bir nedenle belediyeye gelen Sivaslıların, iģlerinin kısa sürede yapılabilmesi için yönlendirerek, belediyenin çağdaģ ve güler yüzünü göstermekte ve yardımcı olmaktadırlar. BaĢbakanlık (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) BĠMER aracılığı ile çalıģmalar internet üzerinden yürütülmekte, vatandaģlarımız tarafından belediyemiz resmi web sitesi ile yapılan Bilgi Edinme baģvuruları, e-posta yoluyla kabul edilmekte ve cevaplanmaktadır. Toplu SMS (mesaj) ve ġehir Sesli Yayın Sistemi ile belediye personelimizin ve halkın yapılan faaliyetlerden hızlı biçimde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Sayfa 84

85 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Halkla ĠliĢkiler Birimi Faaliyetleri Haber bülteni, kitapçık, bloknot, kalem, çanta, tshirt, Ģapka gibi materyaller hazırlanarak; Ģehrimize gelen misafirlere takdim edilmiģtir. Toplu mesaj sistemi ile mesaj gönderilerek Belediyemiz haberleri, açılıģ, tören ve organizasyonlar belediye personeline bildirilmiģtir. Sivas Hepimizin Birlikte YaĢatalım Kampanyası çerçevesinde Ġstanbul Feshane Sivas Tanıtım Günleri programları vasıtasıyla belediye çalıģmaları tanıtılmıģtır. ÇeĢitli konularda afiģ, billboard, broģür, pankart, kitapçık ve davetiyelerin metinleri hazırlanmıģ yapılan çalıģmalarla gerekli baskılar yaptırılmıģtır. Ocak Aralık 2014 tarihlerinde 30 adet etkinlik düzenlenmiģtir. Hazırlanan davetiyelerin etiketleri hazırlanmıģ ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanmıģtır. Hazırlanan Doküman Davetiye Pankart (m 2 ) Broşür-Kitapçık Afiş Billboard Raket Tasarım Tanıtım Materyalleri Megalight Yılında Ģehir merkezindeki tüm ses yayın sisteminin rutin olarak kontrolleri yapılmıģ ve arızalı olan cihazların problemleri giderilmiģtir. Yayın masasında, kan anonsu, cenaze anonsu, kuruluģlardan gelen resmi ihale ilanları, elektrik, su kesintileri, resmi kutlama, anma günleri ile ilgili her türlü duyuru ve Ģehrin muhtelif yerlerinde kurulu bulunan Ses Yayın Sisteminden anons edilerek halkımıza duyurulmuģtur. VatandaĢlarımız tarafından bulunan kıymetli eģyaların (para, nüfus cüzdanı vs.) Sahiplerinin bulunması ve teslim edilmesiyle ilgili iģlemler yapılmıģtır. Sayfa 85

86 Yayın Masası Başvuruları Kayıp Eşya Başvuruları Bulunan Eşya Başvuruları Resmi İlan Başvuruları Kan Anonsu Cenaze Anonsu Çeşitli Etkinliklere Ait Anonslar (Özel Gün Ve Haftalar Dâhil) TOPLAM Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda gelen baģvurular kabul edilmiģ, ilgili birimlerle gerekli yazıģmalar yapılarak kanuni süreleri içerisinde ilgili kiģilere bilgi verilmesi ile ilgili iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır. Bilgi Edinme Başvuruları Olumlu cevaplandırılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular Kısmen olumlu cevaplanarak diğer kurumlara yönlendirilen başvurular Reddedilen başvurular (TC kimlik no, tel. vb. eksikliklerden) TOPLAM Hizmet Masasında, Sivas Belediyesi Web Sitesinden müracaat eden, bizzat gelen, telefonla arayan vatandaģların talep, dilek ve Ģikâyetleri alınarak, ilgili birimlere iletilmiģ ve rutin konularla ilgili yapılan baģvurularda 2 iģ günü içerisinde (burs, iģ talebi, bilgi vb.) vatandaģa bilgi verilmiģtir. Hizmet Masası Başvuruları Başvuru Sayısı Kutlama ve Teşekkür Başvuru Sayısı Bilgi Amaçlı Başvuru Sayısı Toplam Başvuru Sayısı Olumlu Yanıtlanan Başvuru Sayısı Reddedilen Başvuru Sayısı (TC Kimlik No, Adı Soyadı, Tel. vb. eksikliklerden dolayı) Sayfa 86

87 Daire içi ve dıģı yazıģma iģlemleri, bütçe ile ilgili çalıģmalar, halk günü notlarının tanzim edilmesi ve istatistik bilgilerinin çıkartılmasıyla ilgili iģlemler yapılmıģtır. Resmi Yazışmalar, Analitik Bütçe İç-Dış Giden Yazışmalar İç-Dış Gelen Yazışmalar Hesap İşleri Md. ne Teslim Edilen Evraklar (Analitik Bütçe) TOPLAM BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER) ALO 150 Sistemi üzerinden gelen baģvurular alınmıģ, ilgili birimlerle gerekli yazıģmaların yapılması ve ilgili kiģilere bilgi verilmesi sağlanmıģtır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Yönlendirilen Dilekçeler Bimer İade Başvuru Sayısı (Elektrik, Doğalgaz Dağıtımı, Telefon Hattı, Sokak Aydınlatması) Bimer Toplam Başvuru Sayısı Başvuruların Dağılımı BİMER Bilgi Edinme Başvuruları Hizmet Masası Başvuruları Sayfa 87

88 Basın MüĢavirliği Faaliyetleri Basın MüĢavirliğimiz, Sivas Belediyesinin her türlü açılıģ, tören, kutlama ve faaliyetlerinin kamuoyuna ve medyaya hızlı bir Ģekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin BaĢkanlık Makamına iletilmesi ve arģivlenmesi iģlemleri aralıksız sürdürülmektedir. Yerel gazeteler ciltlenerek Belediye Kütüphane ArĢivine kazandırılmaktadır. Basın yayın organlarının ve basın mensuplarının çalıģmalarını kolaylaģtırıcı tedbirleri alarak, gerekli düzenlemeler yapılmıģ, basın toplantıları organize edilmiģtir. Belediyemizin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arģivlenmesi sağlanmıģ, konu ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak gazete ve televizyonlar aracılığı ile halkın bilgilendirilmesi sağlanmıģtır. Faaliyetler Sivas Belediyesi web sitesine (www.sivas.bel.tr) girilerek, internet üzerinden bilgilendirme iģlemleri yapılmıģtır. AfiĢ, billboard ve broģürlerin metinleri hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiģtir. BaĢkan veya vekilinin resmi gün, kutlama, açılıģ ve sempozyum vs. gibi etkinlikler için konuģma metinleri hazırlanmıģtır. Belediyemize, Ģahsen baģvuruda bulunanlara, Sivas Ġli ve Belediyemizle ilgili fotoğraf ve Sivas Tanıtım Dokümanları verilmiģ, yazılı baģvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiģtir. Belediye faaliyetlerini tanıtan reklam CD leri hazırlanmıģtır. Sn. BaĢkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıģtır. Ġlimizi ziyaret eden üst düzey bürokratlar için bilgi dosyası ve CD si hazırlanarak sunulmuģtur. Ġlimiz ile ilgili tez, araģtırma ve arģiv çalıģması yapan kiģi, ajans ve kuruluģlara lojistik destek sağlanmıģtır. Ġlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri yapılmıģtır. BaĢkanın çeģitli vesilelerle temas ettiği ve ziyarete gelen vatandaģların resimleri çekilip, tab ettirilerek hediye edilmiģtir. Sayfa 88

89 Basın Müşavirliği Faaliyetleri Birim Bazında Çekilen ve Arşivlenen Fotoğraf Sayısı Çekilen Fotoğraflardan İhtiyaç Duyulan ve Tab Ettirilen Resimler Hazırlanan Mesajlar (Açılış, Kutlama vb.) Hazırlanan Konuşma Metinleri Hazırlanan Basın Toplantıları Hazırlanan Sunumlar Web Sitesine (www.sivas.bel.tr) Girilen Haber Sayısı Yerel TV ve Gazetelere Gönderilen Haber Sayısı Gazetelerde Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Televizyonlarda Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Organizasyon Hizmetleri: 2014 yılı içerisinde gerek belediyemizin, gerekse vilayet nezdinde organize edilen etkinliklerde 88 adet protokol tefriģi, 250 adet Ģehir süslemesi gibi hizmetler aralıksız olarak müdürlüğümüz Tören Kutlama ve Organizasyon Sorumlusu nezdinde Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yerine getirilmiģtir. Kent Konseyi: 2014 yılı içerisinde gerçekleģtirilen Sivas Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı için müdürlüğümüz tarafından katkı sağlanmıģtır. Kent Konseyi toplantıları için Yürütme Kurulu Üyelerine 28 adet SMS gönderimi yapılarak katkı sağlanmıģtır. Sayfa 89

90 8. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemizin bütün birimlerinde çalıģmakta olan araç ve iģ makinelerinin bakım ve onarımı, yedek parça temini, araç ve iģ makinelerinin sigorta, muayene hizmetleri, Birimlerden gelen talep üzerine demir ve ahģap imalata yönelik iģlerin yapılması, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bütçesi kendi müdürlüğünden olmak üzere satın alma birimi olmayan Müdürlüklerinin Mal ve Hizmet alımı ihalelerinin Kamu Ġhale Kanununun 22/d bendine göre satın alma iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, bu alımlara iliģkin ödeme evraklarının tanzim edilmesi, Belediyemizde bulunan Kombi ve Doğalgaz kazanlarının bakım ve onarımının yaptırılması, Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu Elektrik, Doğalgaz, LPG, odun, kömür alımı ve birimlere dağıtımı, Belediyemiz personellerinin kullandığı GSM, ve Sabit telefon hizmetlerinin satın alınması ve iletiģim koordinasyonunun sağlanması, Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan Kırtasiye, Temizlik ve Büro malzemelerinin satın alınması ve birimlere teslim edilmesi, iģlerini yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz, satın alma faaliyetlerini yerine getirirken; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Genel Kanunlara bağlı olarak hizmetini yürütürken; idari yönden Belediye BaĢkanına ve ilgili BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz; 1 müdür, 3 alt birim sorumlusu, 7 memur, 15 iģçi ve 38 Özbelsan iģçisi olmak üzere toplam 64 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 2014 yılı içinde Makine Ġkmal Biriminde 2 araç, Satın Alma Hizmetlerinde 2 adet araç olmak üzere toplam 4 adet araç ile hizmet vermiģtir. Müdürlüğümüz bünyesinde tahakkuk hizmetlerinde 10 adet bilgisayar, ambar hizmetlerinde 2 adet bilgisayar, demirbaģ kayıt iģlemlerinde 1 adet bilgisayar olmak üzere toplam 13 adet bilgisayar bulunmaktadır. Müdürlük faaliyetlerimizin yerine getirilmesinde bilgi kaynakları olarak UKBS bilgi sistemi, LKS Ambar programı, internet, eğitim seminerleri, firma katalogları, kanun ve mevzuat kitapları gibi bilgi kaynaklarından yararlanılmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Müdürlük Toplam Mal ve Hizmet Harcamaları Müdürlüğümüzce 2014 yılında mal ve hizmet alımları için toplam ,000 TL bütçe kullanmıģtır, 2014 yılı sonu itibariyle bütçe kullanım oranı % 99 dur. Sayfa 90

91 2014 yılı sonu itibariye Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 201 adet araç ve 68 adet iģ makinesine ait bakım onarım ve yedek parça harcaması ,00 TL, diğer bakım onarım harcaması ise ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Makine Ġkmal Birimi 2014 Faaliyetleri Araç ve ĠĢ Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması: Belediyemiz birimlerinde hizmet vermekte olan toplam 201 adet araç ve 68 adet iģ makinesinin arıza tamir ve bakım onarımı, Lastik değiģimi, yağ değiģimi ve bunlara ait yedek parçaların satın alma ve temin iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Birimlere Ait Ġmalat ĠĢlerinin Yapılması: Belediyemiz Birimlerince ihtiyaç duyulan demir aksamlı mamullerin imalatı (bank, pano, kapı, pencere, masa, sehpa, camekan, dolap, oluk, kapı ve pencere demirleri, damper imalatı, levhalar, durak yapımları, elektrik direği yapımları, korkuluk yapımları, vs.) Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren demirhane, marangozhane atölyelerinde imal edilmektedir. Diğer Makine Ġkmal Birimi Faaliyetleri: Makine Ġkmal birimimiz tarafından tüm birimlerimizde kayıtlı olan araçların trafik sigorta ve muayene iģlemleri takip edilmiģtir. Satın Alma Birimi 2014 Faaliyetleri Mal Alımı: 2014 yılı içinde Müdürlüğümüzün Satın Alma birimince, Belediyemizin birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, katı yakıt alımları(odun ve kömür) büro mefruģatı ve demirbaģ malzemeleri alımları, Belediyemiz birimlerinin kullandığı elektrik ve doğalgaz, alımları, Müdürlüğümüz bütçesinden satın alınarak birimlerimize teslim edilmiģtir. Hizmet Alımı: 2014 yılı içinde birimlerimizin ihtiyacı olan sabit telefon, GSM cep telefonu haberleģme giderlerinin tahakkuk ve takibi, birimlerin kırılan camlarının değiģimi, bariyer tamirleri, fotoselli kapı tamirleri, kalorifer kazanlarının bakım onarımı iģi Kombi bakım ve tamiri, Asansör tamir ve bakım hizmetleri Müdürlük bütçesinden karģılanmak üzere piyasadan yaptırılmıģtır. Belediyemizde satın alma birimi olmayan ve bütçesi kendi müdürlüğünden olan 14 adet müdürlüğün mal ve hizmet alımlarının temini ve evrak tahakkuk iģlemlerinin yapılması malzemelerin ilgili birimlere teslimi gibi faaliyetlerde destek hizmeti verilmiģtir. Ġhale Birimi 2014 Yılı Faaliyetleri Ġhale Birimince, birim müdürlükleri adına 6 adet mal alımı ihalesi, 14 adet hizmet alımı ihalesi olmak üzere toplam 20 adet mal ve hizmet alımı ihale iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Sayfa 91

92 9. EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüzün çalıģma alanının büyük bir çoğunluğunu imar planlarının fiziki mekâna yansıtılması yani imar uygulaması ve imar planlarının hazırlanmasına ve diğer teknik birimlerin projelerine altlık oluģturacak hâlihazır harita üretimi teģkil etmektedir. Bir Ģehrin sağlıklı geliģip büyüyebilmesi için; yapılaģma talebi evvelinde Ġmar planlarının yapılmasına, Ġmar planları hazırlandıktan sonra da bu planların uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Ġmar planı uygulamaları 3194 sayılı Ġmar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 4650 sayılı KamulaĢtırma kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Önleme kanunları çerçevesinde gerçekleģtirilmektedir. Ġmar Kanununun 8.maddesi kapsamında Belediye Meclisince hazırlanan uygulama imar planlarının araziye uygulanması iģlemi, aynı kanunun 18.maddesi ve bu madde kapsamında hazırlanan Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak re sen belediyeler tarafından yapılmaktadır. Ġmar kanununun 15,16 ve 17. maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz tevhit, yola terk ve yoldan ihdas iģlemleri Belediyelerin uygun görüģü doğrultusunda serbest çalıģan Harita Bürolarınca yapılır, yine belediyeler tarafından kontrol edilir. Ġmar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait hâlihazır haritalar mücavir alan içerisinde Ġmar Kanununun 7. maddesi doğrultusunda belediyeler tarafından yapılır, yaptırılır ve kontrol edilir. Belediyemiz Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda bahsi geçen maddeler doğrultusunda yapılan tüm uygulamaları yapar, Harita Bürolarınca yapılan tüm uygulama ve hâlihazır haritaları kontrol eder ve arģivler. Bunun dıģında Belediyemiz teknik birimlerinin projelerine altlık teģkil edecek hâlihazır harita yapımı ve zemine uygulanması iģlemleri de birimimiz tarafından yapılmaktadır. ÇalıĢmalarımızın diğer bölümünü de 2942 (D.4650 ) sayılı kamulaģtırma kanunu kapsamında park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemleri ile imar kanununun 11. maddesi iģlemleri ve 775 sayılı Gecekondu kanunu kapsamında yapılan iģlemler, 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 266 sayılı genelgesi, Medeni Kanunun 724. maddeleri ve 1164 sayılı kanun uyarınca yapılan uygulamalar oluģturmaktadır. Belediyemiz gayrimenkulleri ile ilgili kayıt çıkarma, ipotek koyma ve terkin iģlemleri, kamulaģtırma ile ilgili tüm iģlemler, haciz ve Ģerh terkin iģlemleri, arsa paylarının satıģ iģlemleri, takas iģlemleri, G.Ö. Bölgeleri ile ilgili tüm iģlemler, bağıģ, Belediyemiz gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması, takibi, dar gelirli vatandaģlara arsa tahsisi, Belediyemiz tarafından yapılan ve kontrol edilen 3194/18. madde ve ifraz-tevhit iģlemlerinin tapuda takibi, tescil iģlemlerinin yapılması, hisseli satıģlara izin verilmesi, Hazine parsellerinin Belediyemize devir ve satıģ iģlemleri, ayrıca resmi kurumlar ve daire içi müdürlüklerden gelen yazılara cevap verilmesi ve tapu iģlemlerinin takibi iģleri yürütülmektedir. Sayfa 92

93 GENEL BĠLGĠLER Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları; Harita Servisi KamulaĢtırma Servisi Harita Kalemi servisleri ile yerine getirmektedir. Emlak Ġstimlâk Müdürlüğünde 1 müdür, 9 memur, 1 sözleģmeli ve 15 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 26 personel görev yapmaktadır. Bu personellerin 4 ü harita mühendisi, 12 si harita teknikeri, 1 i inģaat mühendisi, 2 si inģaat teknikeri, 1 makine teknikeri, 1 i Ģef, 3 ü büro memuru, 1 i Ģoför olarak çalıģmaktadırlar. Müdürlüğümüz belediyemiz ana binasında yer almakta olup birimimizde 2 adet kiralık araç bulunmaktadır. Arazi ölçümleri için 1 adet total station ve buna bağlı sehpa, reflektör ve jalon takımı bulunmaktadır. Ayrıca yol kotu ölçümleri için bir adet mekanik nivo ve buna bağlı mira ve sehpa bulunmaktadır. Birimimizde teknik elemanların kullanımında olan 22 adet bilgisayar bulunmakta olup pafta çizimleri için bir adet plotter bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Harita Servisi 2014 Yılı Faaliyetleri Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Harita Servisi, Belediyemizce yada serbest çalıģan bürolarca hazırlanan 18. Madde imar uygulamaları, ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas çalıģmalarının kontrol ve arģivleme iģlemlerini yürütmektedir. Bu iģlemler sonucu 2014 yılında yapılan 18. Madde imar uygulama çalıģmaları ve ifraz-tevhid, yoldan ihdas ve yola terk iģlemleri sonucu uygulama gören toplam alanlar ve oluģturulan parsel sayıları aģağıda gösterilmektedir. Son 6 yıllık imar uygulama çalıģmalarına ait bilgiler aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir: 3194/18.Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı /15,16. Madde (ifraz- Tevhid) Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı Röperli Kroki Sayısı Sayfa 93

94 İmar Uygulama Çalışmaları /18.Madde Çalışmaları (m²) 3194/15,16. Madde (ifraz-tevhid) Çalışmaları (m²) İmar Uygulama Çalışmaları Madde Oluşturulan Parsel Sayısı 15, 16. Madde Oluşturulan Parsel Sayısı KamulaĢtırma Servisi 2014 Faaliyetleri KamulaĢtırma ĠĢlemleri: 2014 yılı içerisinde rızaen ve mahkeme yoluyla 355 adet kamulaģtırma iģlemi sonuçlandırılarak toplam ,04 TL. Bedel ödenerek ,34 m² lik alan Belediyemize geçmiģtir. Arsa Payı SatıĢı: 3194 sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulamalarından dolayı Belediyemiz adına geçen muhtelif mahallelerdeki 139 adet i 3194 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca aynı parseldeki diğer hissedarlara satıģı yapılarak ,75 m² lik alanın satıģı yapılarak Belediyemize ,21 T.L bedel yatırılmıģtır. Sayfa 94

95 Takas ĠĢlemleri: ġehir imar planında yol, park, yeģil alan vs. alanlarda kalan 2014 yılı içerisinde 66 adet takas müracaatından 17 adet müracaat değerlendirilerek, mülkiyeti Belediyemize ait imara uygun parsellerle takas iģlemleri yapılarak 5.127,27 m2 lik alanın mülkiyeti Belediyemize geçmiģ olup karģılığında takas yapılarak 3917,66 m² yer verilmiģtir. Ġhale Ġle Yapılan SatıĢlar: 2014 yılında 8 adet taģınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanunu göre 8.827,60 m² lik alan toplam ,00 T.L. bedelle ihale yoluyla satıģları yapılmıģtır. Arsa Tahsisleri: Akdeğirmen ve Yeni mahallelerinden 2 adet arsanın da Sivas Ġl Özel Ġdaresi Müdürlüğü ne ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisleri yapılmıģtır. Önceden 775 sayılı yasa uyarınca tahsisi yapılan vatandaģlarımızdan bina yapıp, yapı kullanma izni alan 58 kiģiye tapuları verilmiģtir. Ayrıca tahsis süresi 10 yılı dolan ve 775/27. maddedeki Ģartları yerine getiren vatandaģlarımızın parsellerindeki 775/34. madde Ģerhleri kaldırılarak 61 kiģiye satıģ izni verilmiģtir. Milli Emlak Müdürlüğü Ġle Ġlgili ĠĢlemler: Milli emlak müdürlüğünden gelen 47 adet raiç bedel talebine cevap verilmiģtir. Mülkiyeti maliye hazinesine ait 21 adet parselin 3194 sayılı kanunun 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiģtir. Resmi Kurumlarla Ġlgili YazıĢmalar: Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü, Tapu Kadastro, Karayolları, D.S.Ġ., Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü,TedaĢ ve Sivas ilindeki Mahkemelerin, Takas, SatıĢ, Raiç bedel, Kira bedeli v.s. çeģitli 81 adet talepleri birimimizce cevaplanmıģtır.daire içi birimlerden gelen 80 adet çeģitli taleplere cevap verilmiģtir.ayrıca 62 adet vatandaģımızın dilekçelerine cevap yazılmıģtır. BağıĢ ĠĢlemleri: 2014 yılı içerisinde mülk sahiplerinden tüm iģlemleri birimimizce takip edilerek anlaģma yoluyla 6 adet bağıģ iģlemi yapılarak toplam ,40 m² lik alanı Belediyemize bağıģ iģlemi yapılmıģtır. Sayfa 95

96 KamulaĢtırma Projeleri Yukarı Tekke Mezarlık Alanı: Ġlimiz merkez Kılavuz mahallesi 203 pafta,3823 ada, nolu;3824 ada, nolu;3825 ada, nolu ve 182 ada, nolu Ģehir imar planında mezarlık alanında kalan parsellerde, Mevut mezarlık alanının geniģletilmesi amacıyla 17/11/2006 tarih ve 3185 sayılı encümen kararı ile 2042(D:4650) sayılı kamulaģtırma kararına istinaden kamu yararına kamulaģtırılması için kararı alınmıģtır ,43 m²'lik alanda takas yapılarak mülkiyeti Belediyemiz adına geçmiģtir. Mülkiyeti maliye hazinesine ait 8 adet parselin ( ,18 m²) mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsisi talep edilmiģtir ,24 m²'lik alanda kamulaģtırma yapılarak mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Kalan 3825 ada, nolu;3824 ada, nolu; 3823 ada, ve 182 ada nolu parsellerdeki kamulaģtırma davası 24/01/2014 tarih ve 2009/392 esas nolu karar ile ,00 TL. bedelle kamulaģtırma davası sonuçlanmıģtır. Fakat kamulaģtırma bedeli yatırılamamıģtır yılında parsel malikleri ile uzlaģma sağlanarak 3746,34 m²'lk alan toplam ,30 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. ġehitler Parkı KamulaĢtırması: Toplam alanı m² olan park alanının birinci kısmı ,00 m² (Sabahattin ÖZTÜRK Spor Salonunun arka-yan kısımları) olup, daha sonra Sağlık Ocağının bulunduğu alan ve mezarlığa çıkan yolun sağlı sollu binaların bulunduğu alanın zeminde kaymalar tespit edilmesinden dolayı, 2004 yılında Belediyemiz Meclis kararı ile park alanına dahil edilmiģtir.2004 yılında bu alanda 49 adet ev bulunmakta idi, bu alanın ,00 m² si Maliye Hazinesi ne ait, ,00 m² si Belediyemize, geri kalan ,00 m² si özel mülkiyete aittir yılından bugüne kadar takas yoluyla ,00 m² alan Belediyemize geçmiģtir. Toplam 2600,00 m² lik alan kamulaģtırılıp ,00 TL. Bedel ödenerek mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Takas yoluyla toplam 13 adet 1 katlı kargir bina, 13 adet daire,11 adet arsa verilmiģtir. Sayfa 96

97 Takas yoluyla Enkaz ve arsalara karģılık kargir bir katlı ev verilen kiģi sayısı: 13 adet Enkaz ve arsalara karģılık daire verilen kiģi sayısı: 10 adet Enkaza karģılık verilen daire sayısı: 3 adet Enkaza karģılık tahsis edilen arsa sayısı: 3 adet Enkaza ve arsalara karģılık verilen arsa sayısı: 8 adet Bu alan için Belediyemizce yaklaģık ,00 TL. harcama yapılmıģtır. Bu alandaki özel mülkiyete ait bina ve arsaların hepsine ayrı ayrı kıymet takdir raporları düzenlenmiģ olup, aradaki farklar Belediyemizce tahsil edilmiģtir. Bu alanda 7 adet bina ve 4500,00 m² lik alanın kamulaģtırılması gerekmektedir. KamulaĢtırma dosyası tüm evrakları ile tamamlanmıģ olup, dava açılması için 16/10/2008 tarih ve 2732 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne iletilmiģtir yılında 4248 ada, 2 nolu parselin kamulaģtırma davası sonuçlanarak mahkeme kararına göre ,40 TL. Olarak belirlenen kamulaģtırma bedelleri mahkeme kararına göre parsel maliklerinin hesaplarına yatırılmıģtır yılında 4248 ada,2 nolu parselin tapuda tescil iģlemi tamamlanarak 2780,00 m² lik alan Belediyemiz adına geçmiģtir.2014 yılı içerinde 75 adet kamulaģtırma iģlemi yapılarak 3746,18 m² lik alan toplam ,14 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Sayfa 97

98 Yukarı Tekke Ġlave Mezarlık Alanı: Ġlimiz merkez Kılavuz mahallesi 4664 ada, ve 183 ada,191 nolu parsellerin Ģehir imar planında mezarlık ve yol alanında kalmasından dolayı 19/02/2013 tarih ve 538 sayılı;20/ 09/2013 tarih ve 2673 sayılı kararları ile 2042(D:4650) sayılı kamulaģtırma kararına istinaden kamu yararına kamulaģtırma kararı alınmıģtır.4664 ada, nolu parsellerde kamulaģtırma iģlemleri yapılarak ve 6 nolu parselde takas iģlemi yapılarak toplam 2.235,03 m²'lik alan toplam ,80 TL.bedelle Belediyemiz adına geçmiģtir.kalan ve 10 nolu ve 183 ada,191 nolu parsele 12/12/2013 tarih ve sayılı yazılarımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir.2014 yılı içerisinde 4664 ada, nolu ve 193 ada,191 nolu parsellerde kamulaģtırma yapılarak 938,00 m² lik alan toplam ,15 TL. KamulaĢtırma bedeli ödenerek Belediyemiz adına geçmiģtir. Kale ve Gökmedrese (Kale Koruma Planı) : 317 ada, ;318 ada, ; 322 ada, ; 314 ada,2-5; 315 ada, ; 316 ada,9-10; 326 ada, ; 488 ada, ; 317ada, ; 284, ; 285 ada, ; 286 ada, ; 290 ada, ; 291 ada, ; 350 ada,1 ve 483 ada, 2 nolu parsellerin kale koruma sahasında kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında m² alanda 23 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup 2158,81 m²'lik alan toplam ,59 TL. bedelle kamulaģtırılıp Belediyemize geçmiģtir yılında 5502,04 m²'lik alanda 42 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup ,46 TL. bedelle kamulaģtırılıp belediyemize geçmiģtir yılında da 4256,52 ²'lik alan ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında 57 adet anlaģma yoluyla kamulaģtırma iģlemi yapılarak toplam ,73 m²'lik alandan 2661,05 m²'lik alan kamulaģtırılarak toplam ,99 TL. kamulaģtırma bedeli ödenerek Sayfa 98

99 Belediyemiz adına geçmiģtir yılında 27/09/2013 tarih 3200 sayılı yazımız ile 290 ada, nolu, 291 ada, nolu, 350 ada,1 nolu ; 27/09/2013 tarih ve 3223 sayılı yazımız ile 483 ada, nolu; 26/09/2013 tarih ve 3193 sayılı yazımız ile 285 ada, nolu; 27/09/2013 tarih ve 3196 sayılı yazımız ile 286 ada, nolu ve 288 ada, nolu; 30/09/2013 tarih ve 3227 sayılı yazımız ile 486 ada, nolu ve 487 ada, nolu;21/10/2013 tarih ve 3241 sayılı yazımız ile 318 ada, nolu; 21/10/2013 tarih ve 3246 sayılı yazımız ile 322 ada, nolu,326 ada, nolu ve 488 ada, nolu parsellere kamulaģtırma davaları açılmak üzere evraklar Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da 291 ada,3-4 nolu; 483 ada, nolu; 284 ada, nolu;286 ada,49-50 nolu;487 ada,2 nolu; 315 ada,2-5 nolu; 322 ada,9 nolu; 326 ada, nolu;488 ada, nolu;317 ada,5-9 nolu parsellerin kamulaģtırma davaları sonuçlanmıģtır yılında toplam 8.895,14 m² lik alan toplam ,94 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Sayfa 99

100 Kızılırmak-Üçlerbey Yol KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılızırmak Mahallesi, 221 pafta, 301 ada, nolu; 304 ada, nolu; 302 ada,1 nolu; 303 ada,1 nolu; 307 ada, nolu ,78 m² lik parseller ve üçlerbey mahallesi, 937 ada, nolu 4257,73 m² lik parsellerin Ģehir imar planında yol alanında kalmasından dolayı, Belediyemiz Encümeninin 27/12/2005 tarih ve 3251 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Kızlıırmak-Üçlerbey yol kamulaģtırmasında toplam ,51 m² lik alandan ,65 m² lik alan ,84 t.l.bedelle Belediyemiz adına kamulaģtırılması tamamlanmıģtır. Kalan 9523,86 m² lik alanın kamulaģtırılma Ġçin 28/08/2007 tarih ve 2606 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında 934 ada, 9 nolu parsel 615,36 m²'lik alandan malikleri ile anlaģarak 555,36 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak tapuda tescil iģlemi tamamlandıktan sonra Belediyemiz adına geçecektir. 301 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin mahkeme kararı ile sonuçlanarak 2693,49 m²'lik alan toplam ,77 TL. bedel hesaplarına yatırılarak Belediyemiz adına tescil olmuģtur yılına 934 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde kamulaģtırma iģlemi yapılarak 838,41 m² lik alan toplam ,50 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında yeni yapılan imar revizyon çalıģmasından sonra kamulaģtırma yapılarak kalan kısım ve kamulaģtırması devam eden parsellerin tapuda tescil iģlemleri tamamlandıktan sonra 18.madde imar uygulaması çalıģması baģlayacaktır. Altuntabak Gurbet Caddesi: Ġlimiz Merkez Altuntabak Mahallesi, Pafta, 581 ada, Nolu; 651 ada, nolu ,90 m² lik Parsel ġehir Ġmar Planında yol alanında kalmasından dolayı, Belediyemiz Encümeninin 10/04/2007 Tarih ve 1153 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. 3960,46 m² lik alan ,44 T.L. bedelle kamulaģtırılmıģ olup, kamulaģtırma evrakları tarih ve 217 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında kamulaģtırma davasının mahkeme tarafından reddine karar vermiģtir yılında parsel maliklerine ve varislerine tebligat gönderilerek eksik olan evrakların yeniden hazırlanarak kamulaģtırma davası açılması için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir.2013 yılında 581 ada, 453 nolu ve 651 ada, 30 nolu parsellerin kamulaģtırma davası sonuçlanarak ,70 Sayfa 100

101 m²'lik alan toplam ,34 TL.bedel olarak çıkan kararın ödenmesi için evraklar hazırlanıp kamulaģtırma bedelinin yatırılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiģtir.ayrıca yeni yapılan imar revizyonundan dolayı kamulaģtırması devam eden 581 ada,79 nolu parselin bir kısmının konut alanında kalmasından dolayı, bu parselde 18.madde imar uygulaması çalıģması yapıldıktan sonra kalan kısımda kamulaģtırma çalıģması devam edecektir yılında 581 ada,419 nolu parselin kamulaģtırma davası sonuçlanarak ,00 m² lik alan toplam ,40 TL.bedel parsel malikleri adına Ziraat Bankası hesabına yatırılmıģtır. Tapuda tescil iģlemi tamamlandıktan sonra Belediyemi adına geçecektir. Ferhatbostan Yol KamulaĢtırması: Ferhatbostan mahallesi 204 ada,10 ve 11 nolu parsellerin Ģehir imar planında yolda kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Parsel malikleri ile uzlaģma sağlanamadığından dolayı 63,95 m² lik alanda dava açılmak üzere tarih ve 3461 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Dava açılmıģtır. Sayfa 101

102 Ulu Camii Çevresi KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez Camii Kebir mahallesi,18 pafta, 241 ada, 3 ve 20 nolu; 240 ada, ve 11 nolu parsellerin Ģehir imar planında Ulu Camii Koruma Planı içerisinde kalmasından dolayı 09/02/2010 tarih ve 730 sayılı encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 1085,50 m²'lik alandan 21,87 m²'lik alan toplam ,00 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. KamulaĢtırma davası açılmak üzere 20/02/2012 tarih ve 480 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında 4,29 m²'lik alan toplam 2.145,00 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında 7 ve 11 nolu parsellerin kamulaģtırma davası sonuçlanarak 43,54 m² lik alan toplam ,20 TL.bedelle kamulaģtırılmıģtır. Esentepe Parkı KamulaĢtırması Ġlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 4660 ada,1 olu parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 08/02/2011 tarih ve 268 sayılı encümen ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. 6493,00 m²'lik alandan 5439,00 m² alan belediyemiz adına kayıtlı olup kalan 1340,90 m² alanın kamulaģtırılması için kamulaģtırma evrakları 22/06/2011 tarih ve 2043 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk iģleri müdürlüğüne gönderilmiģtir.2014 yılında 5,71 m²'lik alan toplam 896,24 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 1220,21 m²'lik alanın kamulaģtırma iģlemi ve kamulaģtırma davası devam etmektedir. Sayfa 102

103 Kümbet Halısaha KamulaĢtırması (Muhsin Yazıcıoğlu Parkı): Ġlimiz merkez Kadıburhanettin mahallesi 508 ada,1-2-3 nolu ve 373 ada, ve 5 nolu parsellerin Ģehir imar planında bölge parkı, otopark ve yolda kalmasından dolayı 23/11/2001 tarih ve 3755 sayılı encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. bu parsellerden 508 ada,1 nolu parselde takas yapılarak m² alan,2 nolu parselde kamulaģtırma yapılarak 2651,08 m² alan Belediyemize geçmiģtir.2 ve 4 nolu ve 373 ada,2 nolu parsellerin mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlıdır.2014 yılında 508 ada,3 nolu ve 373 ada,3 nolu parsellerde kamulaģtırma iģlemleri yapılarak 37,58 m²'lik alan toplam 5.637,00 TL. Bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.373 ada 3 nolu ve 508 ada,3 nolu parsellerdeki kalan toplam 3342,24 m²'lik alanın kamulaģtırma davası devam etmektedir. Sayfa 103

104 Altuntabak Yol KamulaĢtırması: Altuntabak mahallesi,551 ada,63 nolu parsel Ģehir imar planında yolda kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Parsel makileri ile uzlaģma sağlanamadığın dolayı dava açılmak üzere 09/12/2014 tarih ve 4627 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢlerine gönderilmiģtir. Altuntabak Belediye Hizmet Alanı: 2014 yılında parsel malikleri ile anlaģılarak 1178,63 m²'lik alan toplam ,00 TL bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Sayfa 104

105 Kılavuz Belediye Hizmet Alanı: Ġlimiz merkez Kılavuz mahallesi, 190 ada, nolu parsellerin Ģehir imar planında Belediye hizmet alanı ve yolda kalmasından dolayı 12/10/2010 tarih ve 3694 sayılı encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır.mülkiyeti maliye hazinesine ait 190 ada, ve 207 nolu parsellerin 3194 sayılı kanunun 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiģ olup, 26/11/2010 tarihli Milli Emlak Müdürlüğünün göndermiģ oldugu yazı ile 3194 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması uyun görülmemiģtir.190 ada, ve 206 nolu parsellerde 01/04/2011 tarih ve 722 sayılı encümen kararı ile ifraz iģlemleri tamamlanarak tapuda tescil edilerek,55 nolu parsel nolu parssel; 81 nolu parsel nolu;85 nolu parsel nolu ve 206 nolu parsel olarak parsel numaraları değiģmiģtir. Ġfraz sonucu oluģan bu parsellerden nolu parsel malikleri ile uzlaģılarak yol ve parkta kalan payları Belediyemiz adına geçmiģtir nolu parsellerde takas yapılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.2013 yılında nolu parsel malikleri ile uzlaģarak toplam 4514,05 m²'lik alan ,50 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.2014 yılında 190 ada,344 nolu parselde kamulaģtırma iģlemleri yapılarak ,56 m² lik toplam ,48 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Sayfa 105

106 PaĢa Fabrikası Yolu ve Bölge Parkı KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez Akdeğirmen mahallesi, 755 ada,2 nolu; 756 ada,3 nolu; 760 ada nolu, 761 ada,1 nolu; 762 ada,2 nolu; 763 ada,3-4 nolu; 764 ada,7 nolu; 789 ada,1 nolu ve 3202 ada,1-2 nolu parsellerin Ģehir imar planında yol (PaĢa Fabrikası yolu) ve bölge parkında kalmasından dolayı 01/04/2011 tarih ve 714 sayılı encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. KamulaĢtırma davası açılmak üzere 04/07/2011 tarih ve 2195 sayılı yazımız ile dosya Hukuk iģleri müdürlüğüne gönderilmiģ ve 2011/558 esas dosya ile dava açılmıģtır. Buna göre; 1- Belirtilen tarih itibari ile 3202 ada,1-2 nolu parsellerin kamulaģtırılmasına yönelik 2011/1746 Esas Nolu kamulaģtırma davası Belediyemiz lehine tamamlanmıģtır. 2- Akdeğirmen 755 ada 2 nolu parsel maliklerinin Yol geçiģi için feragaat dilekçesi vermiģ olmasından dolayı bu parsele yönelik kamulaģtırma davası kısmen teyir edilmiģtir. Ferağ veren malikler: Fevzi ALTUN, Abdullah ALTUN, Hasan VURAL. 3- Akdeğirmen Mahallesi, 756 ada, 3 nolu; 760 ada nolu, 761 ada,1 nolu; 762 ada, 2 nolu; 763 ada,3-4 nolu; 764 ada,7 nolu; 789 ada,1 nolu parsellere iliģkin vatandaģlarla uzlaģma yoluna gidilmiģ bir kısım maliklerle anlaģma sağlanarak hisseleri satın alınmıģtır. UzlaĢılamayan malikler ile ilgili dava açılmak üzere konu Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne intikal ettirilmiģtir. Belirtilen parsellerden 756 ada 3 nolu,760 ada 2 nolu, 763 ada 4 nolu parsellerin dava süreci tamamlanmıģ olup kesinleģmiģ karar beklenmektedir ,00 m² lik alan yol olarak (7940 m² lik Askeri saha terki hariç) , 00 m² lik alan Bölge parkı olarak kamulaģtırılması planlanmaktadır. Bu alanlardan ,65 m² si Mahkeme yoluyla Belediyemiz adına Tescil aģamasında olup, 8558,23 m² ise uzlaģma yoluyla Belediyemiz tarafından satın alınmıģtır.2014 yılında da parsel maliklerinden 3 kiģi ile anlaģarak toplam ,25 m² lik alan ,43 TL. Bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Mahkeme yoluyla ,80 m² lik alan toplam ,65 TL. Bedelle kamulaģtırmıģtır yılında da kamulaģtırma iģlemleri ve davası devam edecektir. Sayfa 106

107 Eski PaĢa Hamamı KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez Camii Kebir mahallesi, 238 ada, 229 nolu parseldeki paylarının Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı Belediyemiz Encümenin 30/09/2011 tarih ve 3017 sayılı yazımız ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 103,65 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle, 2012 yılında 51,41 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle, 2013 yılında 4,29 m²'lik alan 2145,00 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. KamulaĢtırma dosyası dava açılmak üzere 27/02/2012 tarih ve 559 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. KamulaĢtırma davası 2015 yılında da devam edecektir. Fahriye Gönç Konağı KamulaĢtırması: Ġimiz merkez SularbaĢı mahallesi, 79 ada, 92 nolu parselin tapu kaydında tarihi eser Ģerhi olmasından dolayı 5393 sayılı Belediye kanununun 14.maddesinin b bendine istinaden aslına uygun bir Ģekilde restore edilerek hizmete sunulabilmesi için Belediyemiz encümenin 22/07/2011 tarih ve 2318 sayılı kamulaģtırma kararı alınmıģ ve anlaģma sağlanamadığından dolayı 17/05/2012 tarih ve 1317 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında kamulaģtırma davası sonuçlanarak 116,00 m² lik alan ,49 TL. Bedeli bankaya yatırılmıģtır yılında tapuda tescil iģlemi yapılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Sayfa 107

108 SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kılavuz 5135 Ada Park Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez kılavuz mahallesi,5135 ada,1 nolu (5698,00m²'lik) parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650)sayılı kanuna istinaden 19/08/2011 tarih ve 2615 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 187,40 m²'lik alan toplam 9123,50 TL. Bedelle,2012 yılında 675,53 m²'lik alan toplam 47661,50 TL. Bedelle, 2013 yılında 948,37 m²'lik alan toplam ,00 TL. Bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 3886,70 m²'lik alanın kamulaģtırma iģlemi için dosya hazırlanarak 04/02/2013 tarih ve 386 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne kamulaģtırma davası açılmak üzere gönderilmiģtir. Akdeğirmen Mahallesi 3586 Ada Park Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez Akdeğirmen mahallesi, 3586 ada,1 nolu (487,00 m²) parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 27/07/2010 tarih ve 2970 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır.2013 yılında parsel maliklerin bir kısmı ile uzlaģma sağlanarak m²'si 250,00 TL.den toplam ,00 TL.bedelle 157,00 m²'lik alan kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.kalan 330,00 m²'lik alana dava açılmak üzere 19/04/2013 tarih ve 1232 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma davası ve kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Sayfa 108

109 Kılavuz 881 Ada Park ve Yol Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez kılavuz mahallesi 881ada,1 nolu 4172,45 m²'lik parselin Ģehir imar planında trafo,yol ve park alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 20/09/2013 tarih ve 2671 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır.parselin tamamı bağıģ yoluyla Belediyemiz adına geçmiģtir. Kılavuz 4171 Ada Yol Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz merkez kılavuz mahallesi 4171 ada,1 nolu 743,00 m²'lik parselin Ģehir imar planında yol alanında kalmasından dolayı 2942(D:4650)sayılı kanuna istinaden 27/09/2013 tarih ve 2744 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında parsel maliklerin bir kısmı ile uzlaģma sağlanarak m²'si 400,00 TL.den toplam ,00 TL.bedelle 267,00 m²'lik alan kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında parsel malikleri ile anlaģarak 144,00 m² lik alan toplam ,00 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 332,00 m²'lik alana kamulaģtırma davası açılmak üzere 10/02/2014 tarih ve 517 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. KamulaĢtırma iģlemleri 2015 yılında da devam edecektir. Sayfa 109

110 Çorapçı Hanı KamulaĢtırması: : Ġlimiz merkez PaĢabey mahallesi,6 pafta, 2042 ada,2 nolu 238,39 m²'lik parselin Ģehir imar planında Kültür ve Tabiat varlıkları koruma alanında kalmasından dolayı 2942(D:4650) sayılı kanuna istinaden 07/01/2014 tarih ve 132 sayılı karar ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır.2042 ada,1-2 nolu parsellerdeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait hisseler ile takas yapılarak mülkiyetleri Belediyemiz adına geçmiģtir.takas yapılan alandaki parseller üzerinde bulunan dükkan kiracılarına tebligat gönderilerek boģaltılmıģtır. Parsel maliklerinin kayıp hisse ve verasete iģtirakli olmasından dolayı dava açılmak üzere 15/05/2014 tarih 1721 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Yeni Adliye Yanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kadıburhanettin mahallesi, 506 ada, nolu;5 04 ada, ve 507 ada, 23 nolu parsellerin Ģehir imar planında yol, park ve yeģil alanda kalmasından dolayı 2042 (D:4650) sayılı kamulaģtırma kanununa istinaden Belediyemiz encümenin 15/08/2014 tarih,2147 sayılı ve 14/11/2014 tarih, 2839 sayılı yazılarımı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılı içerisinde maliklerle ulaģma sağlanarak 1.330,13 m² lik alan toplam ,13 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. 506 ada,22-23 ve 504 ada, nolu parsellere dava açılmak üzere 13/11/2014 tarih ve 4165 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. Sayfa 110

111 SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Aydoğan Park KamulaĢtırması: Aydoğan mahallesi, 3912 ada, 1 nolu ve 4405 ada, 1 nolu parsellerin 18.madde imar uygulamasında mülkiyeti çakıģık olmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır. KamulaĢtırma çalıģmaları devam etmektedir. ĠĢhan Fadlum Köprüsü KamulaĢtırması: ĠĢhan köyü 5493 ada, 26 nolu; 5494 ada, nolu parsellerin Ģehir imar planında yolda kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Parsel maliklerinden muvafakat name alınarak 3194/18. madde imar uygulaması çalıģması yapılacaktır. Sayfa 111

112 Kaleardı Yol KamulaĢtırma: Kaleardı mahallesi, 320 ada,16 nolu parselin Ģehir imar planında yolda kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında Maliklerle uzlaģma sağlanarak 52,74 m² lik alan toplam ,00 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 259,28 m² lik alana dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Uzunhacıoğlu Camii Yanı Park Alanı KamulaĢtırması (Büyük Otel Arkası): 2011 yılında 2086 ada,4-6-7 nolu parsel maliki ile uzlaģma sağlanarak 355,56 m²'lik alan toplam ,35 TL bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.kalan 4523 ada, 1 parsel ve 2086 ada, 2 nolu parsellere açılan kamulaģtırma davası sonuçlanarak 304,76 m²'lik alan toplam ,91 TL bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir.2014 yılında tapuda tescil iģlemi tamamlanarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Sayfa 112

113 Muammer Kangal Konağı KamulaĢtırması: ġehir Ġmar Planında ''Kültür Varlığıdır'' Ģerhi olan 834,24 m² yüzölçümlü Bahçeli AhĢap Ev, TL bedel ödenerek kamulaģtırılmıģtır. Söz konusu kamulaģtırma bedelinin ,00 TL'si Ġl Özel Ġdaresinden alınmıģtır. Organize Sanayi Bölgesi KamulaĢtırma ĠĢlemi: Ġlimiz merkez Kılavuz Mahallesi 3537 ada 4 nolu parsel; Çayboyu Mahallesi 5572 ada 30 nolu parsel; 5569 ada 1 ve 2 nolu parseller; 4095 ada 35 nolu parsel; 5070 ada 28 nolu parsel; 4098 ada 9 nolu parsel; 5570 ada 16,17,18,19,20,21,22,23,25 ve 26 nolu parseller, 5558 ada 20,21,27,31,32,42,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58 ve 59 nolu parseller, 5568 ada 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51,52,54,55,56,57, 58, 59, 60, 61 ve 62 nolu parsellerin 1.Organize Sanayi Bölgesi Tevsi Alanında kalmasından dolayı 2942(D:4650) sayılı kamulaģtırma Kanuna istinaden OSB Tüzel KiĢiliği adına kamu yararına 08/08/2014 tarih ve 2101 sayılı yazımız ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. OSB Kanununun 5. Maddesi ''OSB, müteģebbis heyetin baģvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiģ yetki çerçevesinde kamulaģtırma iģlemleri yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kiģiliğidir. OSB; kamulaģtırma iģlemlerini Valilik, Ġl Özel Ġdaresi, Belediye veya Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığına yaptırabilir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kiģiliğine aittir.'' Ģeklinde değiģtirildiğinden kalan kısmın kamulaģtırılabilmesi için SĠVAS 1.OSB MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının tarih ve 77 sayılı kararıyla Sivas Belediye BaĢkanlığına yetki verilmiģtir yılı içerisinde ,86 m² lik alan toplam ,20 TL. bedelle kamulaģtırılarak mülkiyeti O.S.B adına geçmiģtir. KamulaĢtırma iģlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup kamulaģtırma bedelleri O.S.B. tarafından yatırılmaktadır. Sayfa 113

114 10. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun Ģekilde yeni yollar açmak; yolların açılması için gerekli proje, keģif vb. ön hazırlıkları yapmak; kamulaģtırmalar için gereken ön iģlemleri yapmak; önemine göre alt yapısı biten yolların çeģitli usullerden biri ile kaplamasını yapmak; yol kaplama çalıģmaları için gerekli asfaltı temin ve terkip etmek; Belediyemiz uhdesinde bulunan yolların, asfalt ve kaldırımlarının, sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak Ģekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmakla görevlidir. Bu görevlerin, ilimizdeki diğer altyapı kuruluģları ile koordinasyon halinde ve planlı bir Ģekilde yerine getirilmesinden, müdürlük bünyesindeki atölyelerin çalıģmalarının verimli ve ekonomik olarak düzenlenmesi ve takip edilmesinden, müdürlüğe ait motorlu araçların ihtiyaca ve hizmetin gereklerine göre sevk ve idare edilmesinden, yapım ve bakım malzemelerinin ambarlanması ve amacına uygun Ģekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Fen ĠĢleri Müdürlüğü, aģağıda sıralanan alt birimler ile çalıģmalarını yürütmektedir: Asfalt Yol Yapım ġefliği Yol Açma ve Yol Yapım ġefliği Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım ġefliği Saha Amirliği Altyapı Koordinasyon ġefliği Satınalma, GerçekleĢtirme ve TaĢınır Kayıt Kontrol ġefliği Ġhale Kontrol ve Proje Yapım Birimi Veri Hazırlama Birimi Müdürlükte 16 memur, 49 iģçi ve 170 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 235 personel görev yapmıģtır. Müdürlüğümüz, 2014 yılında kendine ait 146 araç ve iģ makinesi yanında 13 adet kiralık araçla hizmet vermiģtir. Sayfa 114

115 Fen İşleri Müdürlüğü Araç ve İşmakineleri Saha Amirliği Kaldırım Şantiyesi Asfalt Şantiyesi Silindir 4 Fatih Kamyon 1 Maksan Geryder 1 Greyder 6 Ford Kargo Kamyon 1 Cedarapids Finişer 1 Bekoloder 2 Hidromek Traktör Kepçe 1 Finişer Vögele 1 Eksavatör 5 İveco Kamyonet 1 Asfalt Kesme Makinesi 2 Yükleyici Kepçe 9 50 Nc Kamyon 3 Dynapac Silindir 1 Dozer 2 Isuzu Otobüs 1 Cat Silindir 1 Otobüs 5 Porklift 1 Çukurova Silindir 1 Minübüs 1 Palme Benzinli Kompaktör 4 Distiribitör Yeni (Fatih Bmc) 1 Tır 3 Falcon Dizel Kompaktör 2 Kamyon 13 Kurtarıcı 2 Taş Kesme Makinesi 5 Tanker 4 Damperli Kamyon 23 Viprasyonlu Mastar 1 Asfalt Robotu 1 Kasalı Kamyon 2 Kırıcı 2 Hd.8 Vv Silindir 1 Su Tankı 3 Pat Pat 1 Hd. 110 Silindir 1 Gezici Akaryakıt Tankı 1 Hamm Hd. 90 Vv Silindir 1 Kar Makinesi (Rotatif) 1 Bitelli Silindir 2 Kompresör 1 Lastik Tekerlekli Silindir (Vabil) 1 Lobed (Sal) 2 Hidromek Kepçe 3 TOPLAM Müdürlük Ford Ranger Pikap Yılları Arasında Alınan ĠĢ Makineleri Yıl İş Makinesi Adet 2009 Asfalt Robotu Yol Sübürkesi Mini Loder Beko Loader Greyder Asfalt Silindiri Vabil ( lastik tekerli silindir) Yükleyici Toprak Silindiri Çekici ( Tır) Kamyon Gereyder Asfalt Finişeri Asfalt Silindiri Yol Çizgi Makinesi Kamyon Challenger Asfalt Plenti Hiyap(Kamyona Monteli Hidrolik Vinç) Dozer Kamyon Üzerine Monte edilebien Tuz Sepme ve Kar Küreme aparatı Bekoloader üzerine Monteli Kar Küreme Bıçakları Kamyon Asfalt Tankeri Asfalt Toprak Silindiri Beko-loader Paletli Ekskavatör Lastik Tekerlekli Ekskavatör Yükleyici Kepçe 2 Toplam 64 Sayfa 115

116 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2014 Yılı Ġhaleleri İhalenin Adı İhale Tutarı (TL) (KDV Hariç ) Aşınma Asfaltı Yapım İşi ,00 Kaldırım Döşemesi Yapım İşi ,00 Kaldırım Alım İşi ,00 İstinat Duvarı Yapım İşi ,50 Temel Malzemesi Alım İşi ,00 Balast Malzemesi Alım İşi ,00 Temel Malzemesi Alım İşi (2) ,00 Yol Kaldırım Bakım Onarım Hizmet Alım İşi ,32 Asfalt ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler Asfalt Ģantiyesinde yıllara göre kullanılan malzeme miktarları ile üretilen kaplamaların miktarları aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Yapılan İşler Kullanılan Bitüm (ton) Kullanılan Fuel oil (ton) Kullanılan Doğal Gaz (m 3 ) Kullanılan Kırmataş (ton) Üretilen Asfalt (ton) Toplam Yapılan Yol Kaplama(m 2 ) Sathi kaplama asfalt (m 2 ) Yıllar itibariyle asfalt Ģantiyesinde üretilen asfalt ve yapılan yol kaplama miktarları da grafikte gösterilmiģtir: Yıllara Göre Üretilen Asfalt ve Yapılan Yol Kaplama Üretilen Asfalt (ton) Toplam Yapılan Yol Kaplama(m2) Sayfa 116

117 Belediye Ekipleri tarafından m², Ġhale yolu ile m² asfalt yenilemesi, belediye ekipleri tarafından m² asfalt yaması olmak üzere toplam m² asfalt yenilemesi yapılmıģtır. Yenileme yapılan cadde ve sokaklar aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Asfalt Yenileme Çalışması Yapılan Cadde ve Sokaklar Yenidoğan Caddesi Ak Şemşettin Caddesi Kurtuluş Caddesi Seyrantepe Caddesi Selimiye Caddesi M.Akif Ersoy Caddesi Tuzlugöl Mahallesi Küme Evler Alparslan Türkeş Caddesi Diriliş Mahallesi Altınkapı Evleri Gurbet Caddesi Diriliş Mahallesi Eras Evler Belediye Yeni Hizmet Sahası Yolu Yolcu Caddesi Seyrantepe Mahallesi 17. Sokak Yahya Kemal Beyatlı Caddesi Mevlana Mahallesi Ve 50. Sokak Gönül Sokak Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Önü 4 Eylül Sanayi Sitesi Yukarı Tekke Mezarlık İçi Esentepe Mahallesi Tarık Sokak Akdeğirmen Mahallesi 1. Sokak Küçük Minare Mahallesi 1. Sokak Şeyhşamil Mahallesi 1. Ve 47. Sokaklar Yunus Emre Mahallesi 23. Sokak Yeni Karşıyaka Yolu Mimar Sinan Caddesi Arifhan Derneği Etrafı Karşıyaka Mahallesi Muhtelif Sokak Fatih Mahallesi 77. Sokak Tekmezar Caddesi Huzur Mahallesi 50. Sokak Danişment Gazi Caddesi Kardeşler Mahallesi Ve 67. Sokak Çöp Merkezi Yolu Ayrıca, mahallelerin tamamında Belediye ekiplerimizce yama çalıģması yapılmıģtır. Kaldırım ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler 2014 yılında Belediye ekipleri tarafından ve ihale ile yaptırılan kaldırım miktarları tabloda, yıllar itibariyle kaldırım, bordür ve plaka yapımı da tablo ve grafikte gösterilmiģtir: 2014 Yılı Kaldırım Yapımı Plaka (m 2 ) Bordür (m) Yağmur Oluğu (m) Belediye ekipleri tarafından yapılan Refüj Bordürü (m) İhale ile yaptırılan Toplam Kaldırım Yapımı/Yıl Bordür (m) Plaka (m 2 ) Sayfa 117

118 Kaldırım Bordür ve Plaka Yapımı Bordür (m) Plaka (m2) Mahallelere göre kaldırım çalıģması ve yenilemesi yapılan cadde ve sokaklar aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Mahalle Plaka (m2) Bordür (m) Mimarsinan Mahallesi (Tamamı) Diriliş Mahallesi Tuzlugöl Mahallesi Emek Mahallesi (Tamamı) Eylül Mahallesi (Tamamı) Kümbe Mahallesi (Tamamı) Kılavuz Mahallesi Huzur Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Fatih Mahallesi Mevlana Mahallesi Şeyhşamil Mahallesi Kardeşler Mahallesi M.Akif Ersoy Mahallesi Alibaba Mahallesi(Yahya Kemal Beyatlı Caddesi) Altuntabak Mahallesi Toplam Sayfa 118

119 Stabilize Yol Yapım ÇalıĢmaları 2014 yılında m 2 stabilize yol yapılmıģtır. Stabilize Yol Yapımı Stabilize yol yapım alanı ( m 2 ) Yol Açma Çalışmaları Yol Uzunluğu (M) Yol Alanı (M²) Başaran Villaları Gültepe Mahallesi Sokak İmaret Köyü (Tren Yolu Yanı) Fatih Mahallesi 71. Sokak Eylül Sanayi Sitesi Yolları Diriliş Mahallesi Kurt Deresi Yanı Şeyhşamil Mahallesi Sokak Alibaba Mahallesi Yıldız Camii Çevresi Sokak İşhan Eğri Köprü Mahallesi 92. Sokak Alibaba Mahallesi Musul Caddesi Ve 62. Sokak Eylül Sanayi Sitesi 1. Sokak Eylül Sanayi Sitesi 12. Sokak Ferhatbostan Mahallesi 18. Sokak Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü Mahallesi 99. Sokak Karşıyaka Mahallesi Yeni Yol Çöp Merkezi Yolu Tuzlugöl 6. Sokak Şeyh Şamil Sokak Aydoğan 15. Sokak Şeyh Şamil Mahallesi Sokak Şeyh Şamil Mahallesi 2. Sokak Alibaba Sokak Toplam Yol Genişletme Çalışmaları Ece Mahallesi 7. Sokak Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi Toplam Yol İyileştirme Çalışmaları Alibaba Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesi Seyrantepe Mahallesi Su Terfi İstasyonu Önü Danişment Gazi Mahallesi Küme Evler Toplam Sayfa 119

120 Altyapı Koordinasyon ġefliği ÇalıĢmaları Altyapı tesisi bulunan diğer kurumların yapmıģ olduğu kazılar ve alınan kazı bedelleri aģağıda verilmiģtir: Kurum Kazı Çalışması (m) Kazı Bedeli (TL) Aksa Doğalgaz A.Ş , ,12 İl Telekom Müdürlüğü 1.724, ,28 Çedaş İl Müdürlüğü , ,13 Vatandaş Abone Kaldırım 137,00 Vatandaş Abone Asfalt 556,20 Asfalt Kesme 1.650, ,08 Su Kanalizasyon Müdürlüğü , , ,61 Müdürlüğümüz tarafından yenilemesi yapılan yol ve caddelerde kurumlar ile vatandaģtan asfalt ve kaldırım tahrip bedeli alınmamıģtır. Ayrıca Telekom Ġl Müdürlüğü tarafından kaldırım bölgelerinde yapılan çalıģmalar sonrasında kaldırım tamiratı Telekom Müdürlüğü tarafından yapıldığı için metraja dahil edilmemiģtir. Bu bölgelerden bozulma bedeli alınmamıģtır. Sayfa 120

121 11. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. maddesi gereği oluģturulmuģ ve aynı kanunun 49. maddesi gereği ise norm kadro ve personel istihdamı belirlenmiģ, 26/11/2012 tarih 1066 nolu Belediye Meclisi kararı ile de müdürlüğümüz Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği uygulamaya geçirilmiģtir. Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde (ilimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde) yapılmakta olan her türlü binanın yol kotu belgesi ve imar durumu düzenlenmesi, zemin etüt raporlarının kontrolü, proje kontrolleri ve inģaat ruhsatlarının verilmesi, temel vizesi-su basman vizesi, ısı yalıtım vizesi yapılması, yapı kullanma keģifleri, binaların asansör kalorifer kontrollerinin yapılarak bunlara istinaden binaların yapı kullanma izinlerinin düzenlenmesi, mimar mühendis kayıtlarının tutulması, encümen kararlarının takibi, iģyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak zabıta müdürlüğünün bilgilendirilmesi, ATM cihazı reklam amaçlı totem vs. konulması iģlemlerinde Gelir Müdürlüğü ile koordineli çalıģma yapılması, komisyonlarda görev almak, encümen ve meclise evrak hazırlamak; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde 3194 sayılı imar yasası 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve yasa kapsamında hazırlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler gereği denetim firmalarının seviye tespitleri ve hak ediģlerinin kontrolünün yapılması, ruhsat almadan inģaatına baģlanılan yerlerin tespiti, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri doğrultusunda iģlem yapılması, inģaatı devam eden binaların ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetimi, kurumlardan ve vatandaģlardan gelen Ģikâyetlerin yerinde incelenerek çözümlenmesi, TCK nin 184.maddesine göre imar kirliliğine neden olunmasından dolayı açılan davalardaki iģlemlerin takibi, 3194 sayılı imar kanununun 39. ve 40. maddeleri gereği gerek vatandaģlardan gerekse resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda metruk yapılarla ilgili yazıģmaların yapılarak mailli inhidam raporunun tanzim edilmesi ve bunların encümen kararı doğrultusunda yıkım iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, iģ bitirme belgelerinin düzenlenmesi, düzenlenen ruhsat ve yapı kullanma izni belgelerinin bir suretinin her ay mimar-mühendis odalarına, Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi ile ilgili yasa çerçevesindeki iģlemlerin yürütülmesi, yanan yıkılan ve riskli yapı ruhsatlarının düzenlenmesi; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde, Ģehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planları ve imar tadilatları yapılması, Ģahıslar, kurumlar ve mahkemeler için imar durumu evraklarının düzenlenmesi ve Belediye Meclisine sunulacak imarla ilgili çalıģmaları imar komisyonu ile birlikte yürütmekten sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz, 1 müdür (mimar), 4 mimar, 2 inģaat mühendisi, 3 makine mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 3 Ģehir plancısı, 1 sanat tarihçisi, 1 arkeolog, 8 inģaat teknikeri, 1 elektrik teknikeri, 1 Sayfa 121

122 elektronik teknikeri, 3 inģaat teknisyeni, 3 iģçi ve 13 Özbelsan Personeli olmak üzere toplam 47 personel ile çalıģmalarını yürütmektedir. Personellerimizin 31 i memur, 3 ü iģçi ve 13 ü Özbelsan personelidir. Müdürlüğümüz; ġehir Planlama Servisi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Proje Tetkik Bürosu Yapı Ruhsatı Bürosu Yapı Kullanma-Yapı Denetim Bürosu Kaçak Yapı Bürosu Yazı ĠĢleri Servislerinden oluģmaktadır. Müdürlüğümüz servislerinde faal olarak kullanılmakta olan toplam 41 adet bilgisayar ve bunlara bağlı olarak 21 adet muhtelif yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Ayrıca müdürlüğümüz emrinde kullanılmakta olan 2 adet minibüsle kaçak yapı denetimlerine aralıksız devam edilmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ ġehir Planlama Servisi Faaliyetleri Planlama ÇalıĢmaları: ġehir imar planı revizyon çalıģmaları çerçevesinde 1/1000 lik ve 1/5000 lik planın askıya çıkarılması, itiraz dilekçelerinin alınması ve meclise havale edilmesi, ilgililerine cevap verilmesi; planlara yapılan itirazların meclise havalesi ve ilgililerine cevap verilmesi; ayrıca Ģehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler ve belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda planlama çalıģmalarının yapılarak Ġmar Komisyonuna havalesinin sağlanması gerçekleģtirilmiģ; ayrıca Belediye Meclisince kabul edilen 86 plan çalıģması (tadilat, ilave ve mevzii imar planı) yapılmıģtır. Ġmar Durumu Hazırlanması: Resmi dairelerden ve parsel sahiplerinden gelen talepler üzerine 3991 adet imar durumu hazırlanmıģtır. 18. madde uygulaması bilgisayar ortamında yapılan mahallelerde imar durumları bilgisayar ile çizilmekte, hassas bir Ģekilde ve kısa zamanda hazırlanmaktadır. Ayrıca ilimizde mevcut banka Ģubelerinden gönderilen toplam 2100 civarı ipotek yazıları aynı gün içerisinde düzenlenerek ilgilisine verilmiģtir. Yıllara göre yapılan planlama çalıģmaları ve verilen imar durumu sayıları aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir: Şehir Planlama Faaliyetleri Planlama çalışmaları (tadilat, ilave plan ve mevzi imar planı) İmar Durumu Hazırlanması Sayfa 122

123 Koruma Uygulama Denetim Bürosu Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde Koruma Uygulama Denetim Bürosunca gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda verilmiģtir: 3 adet basit onarım izin belgesi düzenlenmiģtir. Onarımı tamamlanan 1 adet tarihi yapıya onarım uygunluk belgesi düzenlenmiģtir. ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı kapsamında tescilli yapılara cepheli ve koruma alanında kalan iģyerlerinin mahallinde incelemeler yapılarak durum Zabıta Müdürlüğüne iletilmiģtir. Kale Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması ve zeminde devam eden iģlemlerin denetimi sürdürülmekte olup, kamulaģtırma kapsamında yıkımı yapılan binaların enkaz kaldırma çalıģmaları sürdürülmektedir. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda KUDEB sorumluluğunda olan onarımların denetimi ve takibi gerçekleģtirilmiģtir. Proje Tetkik Servisi Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde Proje Tetkik Bürosunca 688 mimari proje kontrolü, 688 statik proje kontrolü, 430 mekanik proje kontrolü ve 410 tesisat proje kontrolü yapılarak onayları gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca 210 asansör kontrolü sağlanarak raporları düzenlenmiģtir. Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, ekonomik ömrünü tamamladığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen binaların yıkım takipleri proje tetkik bürosunca yapılmıģtır. Proje Tetkik Servisi Faaliyetleri Mimari Proje Kontrolü (adet) Statik Proje Kontrolü (adet) Mekanik Proje Kontrolü (adet) Tesisat Proje Kontrolü (adet) 410 Asansör Kontrolü (adet) Ruhsat Servisi Faaliyetleri ĠnĢaat Ruhsatı : 2014 yılı içerisinde toplam 699 adet inģaat ruhsatı verilmiģ olup, inģaat ruhsatları verilen binaların toplam inģaat alanı ,41m² dir. Yapı Kullanma Ġzni: 2014 yılında toplam 410 adet yapı kullanma izni belgesi kesilmiģ olup, verilen yapı kullanma izni belgelerinin toplam alanı m 2 dir. Temel Vizesi - Yol Kotu ve Zemin Etüt ĠĢlemleri: 2014 yılında toplam; 89 yapının temel vizesi yapılmıģ, 568 yapıya yol kotu belgesi verilmiģtir. 520 adet zemin etüt raporu incelenmiģ, hazırlanan zemin etütlerinin arazi çalıģmaları yerinde kontrol edilerek raporlar imzalanmıģtır. Sayfa 123

124 Isı Yalıtım Vizesi ve ĠĢ Bitirme Belgesi ĠĢlemleri: 2014 yılında yönetmeliklere uygun olarak yapılan 40 adet inģaatın ısı vizesi yapılmıģtır. Yapı ĠĢleri Uygulama Yönetmeliğine uygun 11 ĠĢ Bitirme Belgesi düzenlenmiģtir. Ruhsat Servisi Faaliyetleri İnşaat Ruhsatı (adet) İnşaat Ruhsatı (m 2 ) Yapı kullanma İzin Belgesi (adet) Temel Vizesi (adet) Yol Kotu Belgesi (adet) Zemin Etüt Raporu İncelemesi (adet) Isı Yalıtım Vizesi (adet) İş Bitirme Belgesi (adet) Yıllara Göre İnşaat Ruhsatı Sayı ve Alanları İnşaat Ruhsatı Sayısı (adet) İnşaat Ruhsatı Alanı (1000 m2 ) Yapı Denetim - Kaçak Yapı Takip Servisi Faaliyetleri 31/12/2014 tarihine kadar toplam 1394 adet inģaatın %10-%20-%60-%80-%95 ve %100 lük seviye tespitleri yapılmıģ ve 1511 adet hak ediģ raporlarının kontrolü yapılarak onaylanmıģtır. Onaylanan 1511 hak ediģ raporları karģılığında toplamda ,36 TL yapı denetim firmalarına tahakkuk ettirilmiģtir. Sayfa 124

125 203 adet inģaatın inģaat ruhsatlarının alınması, temel vizesi ve su basman vizelerinin yapılması, teras katların mimari projeye uygunluğunun sağlanması yönünde uyarılmıģ; bazı inģaatların statik bakımından kontrolü yapılmıģ ve tamirat, tadilat yapılan yerler ile inģaatlarda ilgili emniyet tedbirlerinin alınması hususu yerinde denetlenerek imar mevzuatına uygun hareket etmeleri sağlanmıģtır. 33 adet inģaat ĠnĢaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenerek durdurulmuģ, inģaat ruhsatlarının alınması ve plana uygunlukları sağlanmıģtır. Resmi daireler ve vatandaģlar tarafından verilen 1855 adet dilekçe olay mahallinde incelenerek sonuçlandırılmıģ ve tüm dilekçelere resmi olarak cevap verilmiģtir. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne intikal ettirilen dosyaların yazıģmaları yapılarak, duruģmalarına katılım sağlanmıģtır. Ġmara aykırı olarak yapılan 23 adet garaj, 24 adet ahır yıkılarak kaldırılmıģtır. 52 adet metruk yapı, düzenlenen maili inhidam raporu doğrultusunda yıkılarak kaldırılmıģtır. Yapı Denetim_Kaçak Yapı Takip Servisi Faaliyetleri İnşaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı (adet) Yıkımı yapılan ahır sayısı Yıkımı yapılan garaj sayısı Yıkımı yapılan metruk bina sayısı Yazı ĠĢleri Servisi 2014 yılı içerisinde vatandaģ, daire içi ve kurumlardan olmak üzere toplamda 7687 adet evrak kaydı alınmıģ olup; 4848 adet evrak gerek elden gerekse evrak kayıt servisi vasıtasıyla sonuçlandırılarak ilgilisine ulaģtırılmıģtır. Bunlar haricinde müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemelerin talebi dağıtımı ve takibi ayrıca müdürlük bütçesinin tutulması ve takibi, ihale evraklarının düzenlenmesi ve takibi gibi iģlemler ile 491 adet yapıya yanan yıkılan belgesi; Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, ekonomik ömrünü tamamladığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen 65 adet binaya yıkım ruhsatı düzenlenmesi iģlemleri de sekreterlik-yazı iģleri servisimizce yürütülmüģtür. Sayfa 125

126 12. ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinin Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, Tanzim SatıĢ Müdürlüğü ve Kaplıcalar Müdürlüğü birleģtirilerek ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünün faaliyet alanları, kaplıca iģletmeciliği, akaryakıt ürünleri alımı ve satımı, sosyal tesis iģletmeciliği, Fidan YAZICIOĞLU Kültür Merkezi (otopark, tiyatro salonu ve havuz) iģletmeciliği, Hanımeli ÇarĢısı El Sanatları Reyonu, halı satıģı ve halı dokumacılığıdır. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan sosyal tesislerimizde lokanta, çay bahçesi, cafe, pastane iģletmeciliği yapılmaktadır. GENEL BĠLGĠLER ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü, Selçuklu Sosyal Tesisleri, 27 Haziran Parkı, PaĢa Fabrikası, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Hanımlar Kültür Merkezi, Sıcak Çermik Tesisleri, Soğuk Çermik Tesisleri, Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu ve Halı Atölyesinde faaliyet göstermektedir. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünün faaliyetleri sonucu elde edilen gelir türleri ve tutarları tabloda gösterilmiģtir: Gelir Türleri 2013 Geliri (TL) 2014 Geliri (TL) Akaryakıt Geliri Kaplıcalar Geliri Selçuklu Sosyal Tesisleri Geliri Pide Fırını Geliri Hanımeli Çarşısı El Sanatları Reyonu ve Halı Geliri F.Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Otopark, tiyatro salonu ve havuz) Geliri Marketler Geliri TOPLAM FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Sosyal Tesisler Sivas Belediyesi tarafından iģletilmekte olan sosyal tesisleri Ģehrimize iģçi istihdamı, yöresel yemek kültürünün tanıtımı ve yaģatılması, halkımıza kaliteli, sağlıklı ve ekonomik hizmet vermek amacıyla kurulmuģtur. Hizmet verilen sosyal tesisler: Sayfa 126

127 Selçuklu Sosyal Tesisleri (yemek evi, çay evi) 27 Haziran Parkı (çay evi, pastane) PaĢa Fabrikası Kütük Ev (yemek evi, çay evi, çok amaçlı salon) Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Hanımlar Kültür Merkezi (otopark, tiyatro salonu ve havuz) Sosyal Tesislerde 1 tesis sorumlusu, 1 muhasebeci, 8 salon Ģefi,10 kasiyer, 31 garson, 10 ocakçı, 4 sorumlu aģcı, 1 pastane Ģefi, 3 kasap, 26 aģcı yardımcı elemanı, 1 teknik servis,1 satınalma görevlisi,2 Ģöför ve 25 stajyer görev yapmaktadır. Yemek evi otomasyon programı, 44 adet kamera ve kayıt sistemi, tesis içi kablosuz internet sistemi, 16 adet bilgisayar kullanımıyla hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanıyor. 2 adet konveksiyonlu fırın,2 adet kara fırın, 1 adet salamandıra, 1 adet kuzineli ocak, 2 adet tabla ızgara, 1 adet sosiyerlik, 1 adet makarna haģlama, 1 adet fritöz,3 adet hamur makinesi, 2 adet mikser, 3 adet beinmari, 5 adet soğutucu, 3 adet soğuk oda (-18 derece), 2 adet soğuk oda (+4 derece), 37 adet istif rafı, 2 adet 1000 lik bulaģık makinesi, 4 adet 500 lük bardak makinesi, 5 adet çalıģma tezgahı, 1 adet portakal sıkma makinesi,12 adet teģhir dolabı,5 adet yer ocağı,2 adet mermer tezgah, 4 adet türk kahve makinesi,1 adet salep makinesi,5 adet çay semaveri,1 adet pizza fırını,3 adet mangal ızgara, 3 adet set üstü ocak,1 adet kumpir tezgahı, 2 adet ızgara dolabı,1 adet meze dolabı, 2 adet et çekme makinesi mevcuttur. Sıcak Çermik Kaplıcası Sıcak Çermik Kaplıcası, Sivas Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü tarafından iģletilmektedir. Sivas - Ankara karayolu üzerinde, il merkezine 30 km. uzaklıktadır. Türkiye de 31 öncelikli kaplıca içinde 6. sırada yer almaktadır. Sıcak Çermik Kaplıcasında 4 otel (128 oda, 472 yatak kapasitesi), 2 açık havuz, 4 kapalı havuz, 2 Türk hamamı, 55 özel kabin banyo bulunmaktadır yılı içerisinde 2 Sıcak Çermik Kaplıcası Sorumlusu 2 çavuģ 1 belediye iģçisi 79 Özbelsan A.ġ iģçisi olmak üzere toplam 84 personel ile hizmet verilmiģtir Kaplıcamızda, romatizmal hastalıklar baģta olmak üzere deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, iç salgı sistemi hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, sinir sisteminin uyarılması, metabolizma hastalıkları, kısmı felçler ve çocukların geliģme bozuklukları için banyo ve içme Ģeklinde kaplıca sularından yararlanılmaktadır. Sayfa 127

128 2014 Yılında Sıcak Çermik Kaplıcasında yapılan çalıģmalar aģağıda listelenmiģtir: Çamlıca otelinin banyoları ve hamamlarının kanalları yapılarak hamam giriģlerine hijyen havuzları yapıldı. Çamlıca ve Sefa otelinin birleģtiği bölgeye 70 m uzunluğunda 2 m derinliğinde 120 cm geniģlikte kanal yapıldı. Çamlıca otelindeki odaların mermer eģikler yenilendi. Hamamlardaki duģlarda meydana gelen sorun yeni eģanjör kurularak sorun ortadan kaldırıldı. Çamlıca oteline bay-bayan mescit yapıldı. Çamlıca oteli spor salonuna bisiklet, koģu bandı, kum torbası konularak faaliyete geçirildi. Karlıpınar Otelinin genel bakımları yapıldı. Prefabrik evlerin genel bakımları yapılarak atık su kanallarının yeri değiģtirilerek Çamlıca oteli tarafına bağlandı. Yeni eģanjörün arkası stabilize malzemeyle dolduruldu çevre düzenlemesi yapıldı. Yeni havuzların etrafına tel çekildi. Yeni havuzların etrafı yeniden yükseltildi. Bay bayan havuzların iç giderleri yükseltildi, atık su kanalları temizlenerek kapatıldı. Yeni havuzların havalandırma sistemi yenilenerek bunaltıcı sıcaklık ortadan kaldırıldı. Yeni havuz ve K-L banyolarının birleģtiği alana koridorun altından tüp geçit yapıldı. K-L banyolarının cehennemlik diye tabir edilen alan 2 kez temizlendi. Çermik içerisindeki yaklaģık 300 m atık su kanalı açılarak temizlendi ve kapatıldı. Çermik çıkıģından Yıldız ırmağına kadar olan atık su kanalı temizlendi. M.T.A. Tesislerindeki bize ait olan 50 m menfez temizlendi. 250 adet kanal kapağı yapılarak kırık olanlar yenilendi. Piknik alanlarındaki tuvalet ve lavaboların kapıları PVC yapıldı. TaĢ ve fayansların kırık olanlar yenilenerek boya ve badanası yapıldı. Piknik masalarına bakım yapılarak boyandı. Piknik alanlarındaki kamelyalar ahģap koruyucu vernikle boyandı. Kaplıcadaki eski direkler kaldırıldı yeni direkler dikildi ve Ģebeke yeraltına alınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Kaplıca alanındaki güvenlik kameraları yenilenerek kabloları yer altına alındı. Yetersiz kalan trafo için 1600 kw yeni trafo binası kuruldu. Sayfa 128

129 Kaplıca içerisindeki kuruyan ağaçlar kesildi, fırında kullanıldı. Bütün otellere acil çıkıģ kapısı yapıldı. ġifa otelinin dıģ kapısı alüminyum kapı yapılarak yenilendi. ġifa otelinin bakım onarım ve boya iģleri yapıldı. A-B banyolarının bütün termal su tesisatı yenilendi ve boyası yapıldı. Sokak aydınlatması yenilendi ve otel önlerine led aydınlatmalar takıldı. BaĢkanlık konutunun önündeki atıl alan, toprak çekilerek düzenleme ve çimlendirme yapıldı. 100 adet gülfidanı dikimi yapıldı. 3lü havuz ve küçük kapalı havuzun bütün bakım ve onarımları yapıldı. Açık havuzların tabanına yeniden Ģab döküldü. Toplantı salonuna projeksiyon cihazı kurulumu yapıldı ve perdesi sabitlendi. M.T.A.-1 kuyusu kapatıldı ve enkazı kaldırıldı. Cami önündeki banklar yenilendi. Yıldız Irmağındaki Su pompaları ve elektrik panoları yenilendi. Kaplıca içerisindeki ylların ve kaldırımların onarımı yapıldı. Uydu sistemi yenilendi. Tatlı su deposunun onarımı yapılarak içine Ģab döküldü. Kaplıca içindeki marketin arkasına depo yapıldı. Kullanma suyu deposunun onarımı yapıldı. Arıtma sisteminin filtrelerinin bakımı yapıldı. Sefa oteli önündeki çay bahçesinin bazalt taģları silim motoru ile silindi. Fırın içine tatlı su deposu konuldu. Otellere yeni otomasyon sistemi kuruldu. Sayfa 129

130 Soğuk Çermik Kaplıcası Soğuk Çermik Kaplıcası, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, il merkezine 17 km. uzaklıktadır. Soğuk Çermik Kaplıcası 2006 yılında Sağlık Bakanlığından Kaplıca Ruhsatını almıģ olup, kısmi felç, yüksek tansiyon, Ģeker hastalığı, sinirsel hastalıklar, mide ve barsak, safra kesesi hastalıkları romatizmal hastalıklara Ģifalı olduğu bilinmektedir yılında 1 çavuģ, 1 servis Ģoförü, 20 iģçi olmak üzere toplam 22 kiģi ile hizmet verilmiģtir. Kaplıca güvenliği 3 vardiya halinde çalıģan 6 güvenlik görevlisi ile sağlanmaktadır. Soğuk Çermik Kaplıcasında 2 adet kapalı havuz, 10 adet aile banyosu, 12 adet apart ev, 28 adet eģyasız prefabrik ev, 6 adet eģyalı prefabrik ev, 1 market, 1 çay ocağı ve mesire alanları ile hizmet verilmektedir. Soğuk Çermik Kaplıcası 2014 Yılı Faaliyetleri: Kullanma suyu temini için aģağı parka tank yerleģtirildi. BaĢıbüyük Deresinden tanka su bağlandı ve depoya pompalandı. Tanktan depoya 400 m 63'lük polietilen boru hattı çekildi. Kullanma suyunun yetersiz olduğu durumlarda havuzlara giden termal sudan kullanma suyu deposuna termal su pompalaması için tanka bağlantı yapıldı. Tatlı su kaynaklarına bakım yapıldı. Kaynaklardan depoya bağlantı borularına tamirat yapıldı. Ġki havuz arasındaki ırmak kenarına 50 m ahģap korkuluk yapıldı. Soğuk Çermik giriģinden prefabrik evler üstüne 35*1,5 m. perde beton istinat duvarı yapıldı. Piknik alanlarındaki seyyar piknik masalarının tamamına bakım onarım yapıldı. Apart evlerin çatılarına bakım yapılarak kırık kiremitler değiģtirildi. Banyoların su tesisatının geçtiği, cehennemlik diye tabir edilen alan tesfiye edilerek beton atıldı, banyoların atık su borularının tamamı yenilendi. Havuzların taban ve kenar alanları mozaik silme motoru ile silinerek temizlendi. Çermik giriģinde müdüriyet yanında bulunan oturma bankları ve bozulmuģ çim alan yenilenerek banklar yeniden monte edildi. Çermik içerisinde ve ırmak kenarında bulunan söğüt ağaçlar budanarak çıkarılan odunlar müdürlüğümüz tarafından iģletilen Sıcak Çermik fırın ve Kütük Ev fırında değerlendirilmiģtir. Çermiğin üst tarafında derenin karģısında bulunan göze suyu olarak bilinen tatlı su kaynağına tehlike arz eden tahta köprüden geçilerek su alınıyordu, suyu dereden çermik tarafına çeģme olarak akıtıldı, tehlike arz eden tahta köprü yıkıldı. Prefabrik evlerin tesisatının bakım ve onarımları yapıldı. Termal su kuyusunda meydana gelen göçük ve arıza 2 kez giderildi. Sayfa 130

131 Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu Akaryakıt satıģ istasyonunda 1 Ġstasyon sorumlusu 1 istasyon sorumlu yardımcısı, 1 market ön muhasebe görevlisi, 5 market satıģ görevlisi, 2 akaryakıt tankeri Ģoförü, 2 temizlik görevlisi, 15 akaryakıt satıģ görevlisi, 4 güvenlik görevlisi ile hizmet verilmektedir. Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonunda, 4 adet litrelik akaryakıt satıģ tankı, 2 adet litrelik LPG satıģ tankı, 6 adet altı tabancalı akaryakıt satıģ tabancası, 2 adet 4 tabancalı LPG SatıĢ tabancası ile akaryakıt satıģı yapılmaktadır. 21 adet Güvenlik kamerası, otomatik araç yıkama makinesi, 1 adet oto lastik ĢiĢirme makinesi ve 2 adet su kontör yükleme makinesi bulunmaktadır. Petrol Ofisinin kurmuģ olduğu otomasyon sistemi ile tüm tanklarımız ve tabanca satıģlarımızdaki her türlü iģlem kayıt altına alınmaktadır. 365 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu 2014 Yılı Faaliyetleri: litre kapasiteli yeraltı tankı çıkarılıp yerine TSE standartlarına uygun olan litre kapasiteli yeraltı tankı yerleģtirildi. 1 adet 1 tabancalı Akaryakıt SatıĢ Pompası standartlara uygun olmadığı için çıkarıldı. Akaryakıt satıģ pompalarının bakım ve onarımları yapıldı. Otomatik araç yıkama makinesinin bakım ve onarımı yapıldı. Markete 2 adet su kontörü yükleme makinesi konuldu. Sayfa 131

132 13. ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġtfaiye teģkilatının görevleri Ģunlardır: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, 19/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iģlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluģları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluģlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiģtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iģbirliği yapmak, Belediye sınırları dıģındaki olaylara müdahale etmek, Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıģmalarına katılmak, Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, Belediye BaĢkanının verdiği diğer görevleri yapmak. Sayfa 132

133 GENEL BĠLGĠLER Ġtfaiye Müdürlüğü 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 6 amir, 1 sivil savunma amiri, 15 çavuģ, 2 büro memuru, 1 eğitim memuru, 1 iģyeri denetim memuru, 2 santral memuru, 3 santral memuru yardımcısı, 7 Ģoför, 24 itfaiye eri olmak üzere 64 memur personel, 1 BaĢ Ģoför, 3 posta baģ Ģoförü, 1 santral görevlisi, 1 depo sorumlusu, 5 itfaiye eri olmak üzere 11 iģçi personel, 34 ġoför, 20 itfaiye eri olmak üzere 54 Özbelsan personeli ile hizmetlerini yürütmektedir. Memur, iģçi ve Özbelsan personeli toplamı 131 dur. Müdürlüğümüzde Mevcut Araç Gereç ve Fiziki Kaynaklar Merkez Ġtfaiye ġubesi, Esentepe ve Organize Sanayi ġubeleri olmak üzere 3 Ģube ile hizmet verilmektedir. 5 adet merdivenli arazöz 6 adet arazöz (merdivensiz) 1 adet 20 tonluk su takviye arazözü 2 adet tam donanımlı kurtarma arazözü 1 adet 16 metrelik platform aracı 1 adet 54 metrelik ġnorkel otomatik merdiven aracı 1 adet 34 metrelik merdiven aracı 2 adet kılavuz (öncü) aracı 1 adet hizmet Aracı 1 adet servis aracı 1 adet 27 metrelik platform aracı Toplam 22 araçla hizmet verilmektedir. Ġtfaiyede Kullanılan Mevcut Gereç Listesi 2 adet atlama yastığı 1 adet atlama tüneli 5 takım Lukas (Kesme ayırma aleti) 5 adet benzinle çalıģan seyyar jeneratör 2 adet dizel yakıtla çalıģan sabit jeneratör.(1 adedi Merkezi Ġtfaiyede 1 adedi Esentepe Ģubesinde) 1 adet sabit jeneratör (Organize Sanayii ġubesine) Sayfa 133

134 3 adet hava dolum cihazı 24 adet temiz hava solunum cihazı 7 adet silindir tüp 5 adet isperel 5 adet benzinli ağaç kesme testeresi 14 adet küçük motopomp benzinli (Su Çekme) 1 adet küçük motopomp dizel (Su Çekme) 4 adet büyük motopomp dizel (Su Çekme) 6 adet 220 voltla çalıģan santrifüj (Su Çekme) 1 adet kurtarma sedyesi 4 adet hava yastığı( 10,20,30,40 ton kapasiteli) 4 adet kurtarma makarası 1 adet kaģık sedye 1 adet tripot 10 adet kurtarma bareti 15 adet karabina 2 adet el cumarı 23 adet demir kesme makası 2 adet Ġsveç oturağı 4 adet expires. 5 adet Ağır köpük lansı (s2) 5 adet ceset torbası 6 adet Melanjör (Z4) 1 adet manuel kapı açma seti 1 adet manuel debriyej kesme aparatı 1 adet elektrikli metal kesme hızarı (kıvılcımsız) 13 adet Ģarzlı lamba 2 takım hayvan kurtarma aparatı 7 adet portatif merdiven 5 takım hava tahliye aparatı Sayfa 134

135 5 takım araç üstü kamera sistemi 1 adet el kamerası ve fotoğraf makinası 3 adet boy çizmesi 5 adet hilti. 12 adet 220 voltla çalıģan su çekme dalgıç pompa 3 adet yangına dayanıklı elbise(aliminize) 118 adet Momex ısıya dayanıklı elbise. 75 çift çelik tabanlı çizme 90 adet miğfer 3 adet ilkyardım maketi (yarım boy, tam boy, bebek maketi) 1 adet tirifor. Birimimiz bilgi iģlem merkezi aracılığı ile belediye birimlerine ukbs ağ sistemi ile bağlı olup, tüm birimler ile koordineli çalıģma yapılmaktadır. 10 adet dıģ kamera sistemi ile Merkez, Esentepe ve Organize ġubeleri 24 saat görüntülenmektedir.5 adet araç kamera sistemi ile merkez santralden yangın yerine gidiģ geliģ takip edilmektedir. Personelin giriģ çıkıģları kart okuma sistemi ile takip edilmektedir. Yangın uyarı sisteminde ıģıklı uyarı sistemine geçilmiģtir. ġubelere internet sistemi bağlanmıģtır. Merkez itfaiyedeki internet kabloları yenilenerek merkeze bağlı internet sistemine geçilmiģtir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yangına Müdahale: 532 adet Ģehir içi 21 adet Ģehir dıģı (köy yangını) olmak üzere toplam 553 yangına iģtirak etmiģ olup, personelimizin almıģ olduğu eğitim, bilgi, beceri ve gayretle yangınların en kısa süre ve en az zararla söndürülmesi doğrultusunda azami çaba sarf edilmiģtir. Çıkan bu yangınlar sonucunda tanzim edilen yangın raporları yangın mahallinde bulunan karakol, jandarma ve Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmiģtir. Sayfa 135

136 Bina Yangınları Türlerine Göre Yangınların Dağılımı 2014 Atölye, İmalathane Fabrika Yangınları Motorlu Araç Yangınları Odun, Kömür Deposu Yangınları Orman, Fidanlık Deposu Yangınları Ot, Saman, Çöp,Ekin Yangınları Diğer Yangınlar Yangına KarĢı Alınan Önlemler: Belediyemiz merkez binası ile bağlı bulunan ek binalarda bulunan yangın söndürme cihazları ile yangınla ilgili diğer önlemlerin alınması konusunda kontroller yapılmıģ eksikler ilgililere bildirilmiģ ve eksiklikler giderilmiģtir. ġehrimizde bulunan resmi daireler, Valilik kanalı ile oluģturulan Sivil Savunma ve Ġtfaiye personelimizle birlikte bir komisyon tarafından yangın ve sabotajlara karģı alınması gerekli tedbirler yerinde incelenerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıģtır. Personelimiz tarafından Sivas genelinde faaliyet gösteren ve yangın riski taģıyan benzin istasyonları, tüp gaz bayii, madeni yağ ve lastik satıcıları, organize sanayinde bulunan fabrikalar, küçük sanayi sitesinde bulunan dükkânlar, tüp gaz dolum tesisleri, av malzemesi satıģ bayileri, dershaneler, kahvehaneler, otel ve yurtlar devamlı olarak denetlenip yangın söndürme cihazları kontrol edilip yangına karģı gereken tedbirler aldırılmıģtır. 350 Çıkış Nedenlerine Göre Yangınların Dağılımı Elektrik Kontağı LPG, Doğalgaz vb. Ocak, Soba Kalorifer Kazanı Baca Tutuşması Sigara ve Kibrit Akaryakıt Diğer Sayfa 136

137 Su Sevkiyatı: Talep nedeni ile inģaat ve fabrikalar ile vatandaģlar tarafından ücreti mukabilinde talep edilen 339 arazöz su taģınarak talepler karģılanmıģtır. Su Baskınlarına Müdahale: YağıĢlar ve teknik arızalarla meydana gelen 52 adet su baskını motopomplarla ücretsiz olarak, Ģahıslara ait sebeplerden kaynaklanan 83 adet su çekimi ücret karģılığı yapılmıģ olup, toplam 135 su çekimi yapılmıģtır. Tatbikat ve Eğitim Faaliyetleri: Eğitimin küçük yaģlardan baģlayacağından hareketle yangınlar konusunda öğrencileri eğitmek ve yangınların azaltılması konusunda okul müdürleri ve öğretmenleri ile iģbirliği içerisinde bu konuda kurs almıģ ve uzmanlaģmıģ personellerimiz tarafından gerek okullarda gerekse öğrenciler itfaiyeye getirilerek, yangın ve güvenlik konularında bilgi verilmiģ ve tatbiki uygulamalar gösterilmiģtir. Çocuklar için itfaiye hikâye kitabı, itfaiye çocuk dergisi bastırılmıģ olup, ayrıca çocuklara itfaiye Ģapkası yaptırılarak eğitime gelen çocuklara dağıtımı yapılmıģtır. Ayrıca yangınla ilgili temel bilgiler ve yangından korunma önlemlerini içeren broģürler bastırılarak, öğrencilere, esnaflara ve halka dağıtılarak insanların yangına karģı bilinçlenmeleri amaçlanmıģtır yılında okul, yurt, iģyeri, fabrikalar, hastaneler ve resmi kurumlar olmak üzere toplam 67 yerde tatbikat yapılarak 9650 kiģiye eğitim verilmiģtir. ĠĢyerlerine ve kamu kurum ve kuruluģlarına dağıtılmak üzere Yangın Emniyet Talimatı bastırılarak dağıtımı devam etmekte olup, iģyerlerinin yangına karģı alınması gereken tedbirler kapsamında yangın ekiplerini oluģturmaları ve yangın vukuunda nasıl hareket etmeleri gerektiği gösterilmiģtir. Sivas PMYO, Ġl ambulans, MTA, Beton Travers, C.Ü Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi, Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Ağız ve DiĢ Sağlığı, 5.Piyade Er Eğt.Tugayı, Numune Hastanesi, Mit, Belediye ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müd. Atık Su Arıtma Tesisi, Açık Ceza Evi, Kapalı Ceza Evi, Ġl Emniyet Müdürlüğü çalıģanlarına yangın eğitimi konusunda eğitimler verilmiģ ve tatbikatlar yaptırılmıģtır. Ayrıca personelimize yönelik ilkyardım eğitimi ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı eğitmenleri tarafından ileri düzey kurtarma eğitimi, yanma ve yangın bilgisi eğitimi ile baca temizleme eğitimleri alınmıģtır. Baca Temizleme Faaliyeti: ġehrimizde bilhassa kıģ aylarında artıģ gösteren baca, çatı yangınlarını önlemek amacıyla baca temizleme elemanımız tarafından resmi daireler ile Ģahıslara ait ev ve iģ yerleri ücret karģılığında temizlenmektedir. 395 konutun bacası temizlenmiģtir. Arama Kurtarma Faaliyeti: Trafik kazaları, intihar olaylarında arama kurtarma çalıģmalarına katılan eğitimli personelimiz ile çalıģmalar baģarı ile yürütülmüģtür. 41 trafik kazası, 79 hayvan kurtarma, 27 insan kurtarma, intihar teģebbüsü ve ceset çıkarma olmak üzere toplam 147 kurtarma olayı gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢyeri Kontrol Faaliyeti: Yeni açılan iģyerleri tüp gaz bayii, fırın, kahvehane, internet kafe, özel okul yurt ve dershane gibi topluca faydalanılan ve yangın riski taģıyan iģyerlerinin iģletme ruhsatı iģlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen belgeler, yangın yönetmeliği çerçevesinde kontrol edilerek eksiklikleri tamamlatılıp yönetmeliğe uygun hale getirildikten sonra 347 iģyerine belgeleri verilmiģtir. Sayfa 137

138 Pankart ve AfiĢ Asma Faaliyeti: Bünyemizde mevcut bulunan 16 metrelik platform ile resmi ve özel Ģahıslara ait 795 adet pankart ve afiģler belirlenen ücret karģılığında belirlenen yerlere asılmıģtır. Platform Ģahıslar tarafından kiralanmak suretiyle ücret karģılığında talepleri karģılanmıģtır. KıĢ aylarında mevsim Ģartları gereği çatılardan sarkan ve vatandaģlarımız için büyük tehlike arz eden buzlar personelimiz tarafından kırılmak suretiyle tehlike giderilmiģtir. Diğer Faaliyetler: Belediyemiz tarafından yol yapımı ve kanalizasyon çalıģmaları anında kıģın yağıģlı, ilkbaharda ise yolların çamurlu olduğu zamanlarda, yaz aylarında ise ana caddeler ile çarģı içerisindeki yollarda toz kalkmasını önlemek amacıyla 95 adet yıkama ve sulama yapılmıģtır. 159 kapı açma iģlemi gerçekleģmiģtir. Ramazan ayı süresince ve resmi bayram, belirli gün, tören ve geçit törenlerinde önceden belirlenmiģ program çerçevesinde top atıģları yapılmıģtır. ġehrimizde mevcut bulunan yer altı su alma vanaları ile yer üstü hidrantlara ilaveten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yapmıģ olduğu Ģebeke yenileme çalıģmaları esnasında önceden temin edilen 100 adet hidranttan 84 adedinin montajı yapılmıģ olup, 2015 yılı içerisinde montaj çalıģmalarına devam edilecektir. Esentepe Ģubemiz, Organize Sanayi ġubemizle Merkezi binamız ile birlikte Sivas ın yangına ulaģma mesafesini kısaltmaya çalıģmaktayız. Müdürlüğümüze bağlı Sivil Savunma Amirliğince Sivil Savunma Planları, SavaĢ Hasar Onarım Planı, Afet Acil Yardım Planı, Kaynak Sayım Cetveli, Yangın Özel talimatı ile ilgili güncelleģtirmeler ve planlamalar yapılmıģ, ayrıca Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalıģmaları sürekli takip edilmiģ ve yıl içerisinde resmi kurumlarla iģbirliği içerisinde ortak tatbikatlar yapılmıģtır. Merkez itfaiye personel koğuģuna havalandırma sistemi, Esentepe Ģubesine yeniden sıcak su tesisatı, (boyler sistemi) Esentepe ve Organize Sanayii Ģubesindeki yatakhanelerde yeniden düzenlemeler ve Merkez ve itfaiye Ģube binalarının komple boyaları ve tamir bakımları yapılmıģtır. Merkezi itfaiye bahçesine yeni spor parkı yaptırılmıģtır. Ġtfaiye mutfağı ve yemekhanesinde yeni düzenlemeler yapılmıģtır. Ġtfaiye dıģ giriģ kapısına otomatik bariyer kapı yapılmıģtır. Ġtfaiye giriģi ve bina bahçesinde bulunan direğe ıģıklı tabela sistemi yapılmıģtır. Amir, çavuģ ve santral odalarının yerleri değiģtirilerek yeniden düzenlenmiģtir.. Depoda yeni düzenlemeler yapılarak depo sayımı yapılmıģ ve depodaki malzemeler bilgisayar sistemine aktarılmıģtır. Araçlardaki siren ve lambalar komple yenilenmiģtir. Hortum kurutma sistemi yapılmıģtır. Ġtfaiyecilerimizin yangına müdahalede pratiklik kazanmalarını sağlamak üzere mesleki eğitim, spor ve kurs çalıģmalarına devam edilmektedir. Sayfa 138

139 Performans Bilgileri Yangına Müdahale Su Sevkiyatı (arazöz ile) Ücretsiz ve ücret karşılığı atık su tahliye Okul, işyeri, fabrikalar, hastane ve resmi kurumlarda Yapılan eğitim ve tatbikat Sayısı Tatbikat Yapılan Okul Sayısı Okul, işyeri, fabrikalar, hastane ve resmi kurumlarda yapılan eğitim ve tatbikata katılan personel sayısı Arama Kurtarma Faaliyeti İşyeri Kontrol Faaliyeti Pankart ve Afiş Asma Faaliyeti Yıllara Göre Yangına Müdahale ve Arama Kurtarma Faaliyetleri Yangına Müdahale Arama Kurtarma Faaliyeti Sayfa 139

140 14. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz, Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak, Ģehrimizin kültürel ve sosyal hayatına, milli ve manevi değerlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek vermek, kültür sanat dallarında özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, düģünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek, sergiler açmakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz; 1 müdür, 15 memur, 9 Belediye iģçisi ve 101 Özbelsan A.ġ personeli ile faaliyetlerini yürütmüģtür. Müdürlüğümüzün ana hizmet binası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi olup, müdürlüğümüze bağlı diğer hizmet birimleri aģağıda verilmiģtir: Bahtiyar Bostan Hanımlar Kültür Merkezi YeniĢehir Hanımlar Kültür Merkezi Kolağası Konağı Abdiağa Konağı SusamıĢlar Konağı Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi Engelliler Kültür Merkezi, M. Akif ERSOY Hanımlar Kültür Merkezi M. YAZICIOĞLU Spor Tesisleri Oğuzlar Parkı Semt Evi Alibaba Semt Evi Tuzlugöl Semt Evi Müdürlüğümüz hizmet binasında 12 adet bilgisayarlı büro, 10 adet derslik, 1 adet 169 kiģilik Ergun Göze toplantı salonu, 1 adet 501 kiģilik Kadı Burhanettin salonu, 1 er adet mescit (bay/bayan), 1 adet malzeme deposu (çay-ģeker vs),1 adet tiyatro kostüm odası, 2 adet halkoyunları kostüm odası, 1 adet ses sistemleri odası, 2 adet mehter çalıģma odası, 2 adet sanatçı soyunma odası, 1 adet basın odası, 1 adet VĠP odası, 2 adet 60 ar kiģilik cep sineması bulunmaktadır. Bürolarda 18 adet bilgisayar bulunmaktadır. Hanımlar Kültür Merkezi birimimizde bulunan bilgisayar sınıfında da18 adet bilgisayar bulunmaktadır. Sayfa 140

141 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Kurs Faaliyetleri Tiyatro Kursu: 2013 yılının Eylül ayında 80 kursiyerle tiyatro kursu baģladı. Üç aylık kurs döneminde kursiyerlerden 25 kiģi göstermiģ olduğu baģarıdan dolayı katılım belgesi almaya hak kazandı. BaĢarılı olan kursiyerler ile birlikte 2014 Yılı Ocak ayında kurs dönemi bitirilerek Boyacı adlı tiyatro oyununun çalıģmalarına baģlanıldı Mayıs 2014 tarihlerinde Boyacı adlı tiyatro oyunu Kadı Burhanettin salonunda sahne almıģtır. Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi kampüs salonunda da iki defa aynı oyun sahnelenmiģtir yılında Buruciye Yaz AkĢamları ve Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde Orta Oyunu ve Hacivat-Karagöz oyunları sahnelendi. Halk Oyunları Kursu: 2014 yılında kursiyerlerin katıldığı programlar ve aldıkları dereceler aģağıda verilmiģtir. NevĢehir- Ürgüp te yapılan Kulüpler Arası Grup YarıĢması Erkek ekibi grup birinciliği Kız-erkek düzenlemeli grup ikinciliği NevĢehir-Avanos kulüpler arası Türkiye Halk Oyunları Finali Ġstanbul da yapılan kulüpler arası Türkiye Halk Oyunları Finalinde Türkiye sekizinciliği Ankara ve Antalya Sivas Tanıtım Günlerine katılım 35 kız 20 erkekle hazırlamıģ olduğumuz karografi Sultan ġehrin Sultanları 24 yöreden 24 oyun, Buruciye Yaz AkĢamları, Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı Özel Programı Etkinlikleri 4 Eylül Etkinlikleri Programı, Birçok resmi açılıģ törenleri Keman Kursu: 2014 yılı içerisinde 80 öğrenci kayıt yaptırarak bu kayıt olan öğrenciler yaģ kategorilerine göre yaģ grubu olarak dersler ekim ayı içerisinde baģlamıģtır. ÇeĢitli nota, solfej, nazariyat derslerinden sonra keman için gerekli temel eğitimler verilmiģ olup 2014 yılı içinde kursa kayıt yaptıran kursiyerlerimizin kursları halen devam etmektedir. Keman kursları hafta da 2 gün olup hafta içi akģam yapılmaktadır. Osmanlıca Kursu : 2014 yılı içerisinde Osmanlıca kursuna toplam 245 kiģi kayıt olmuģtur. Bu kurslar Osmanlıca 1. Kademe, Osmanlıca 2. Kademe ve Osmanlıca 3. kademe Ģeklindedir. Osmanlıca 1. kademede baģarılı olan öğrenciler, Osmanlıca 2. kademe kursuna, Osmanlıca 2. kademede baģarılı olan öğrenciler Osmanlıca 3. Kademe kursuna girmeye hak kazanarak eğitimlerine devam etmektedir. Bu kurslar Pazartesi ve PerĢembe günleri olmak üzere hafta iki gün verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi iģbirliği ile düzenlemekte olduğumuz bu kurslara katılan kursiyerlere dönem sonunda sınav yapılarak, baģarılı olanlara sertifika ve katılım belgeleri verilmektedir. Sayfa 141

142 Müdürlüğümüze Ait Birimler Tarafından Yapılan Faaliyetler Bahtiyar Bostan Hanımlar Kültür Merkezi: 0-3 yaģ bebeklik dönemi, 3-6 yaģ okul öncesi dönemi, 7-11 yaģ okul dönemi, yaģ ergenlik dönemi, olmak üzere 4 ayrı grupta Aile Eğitimi kurs programı düzenlenmektedir. Düzenlemekte olduğumuz Aile Eğitimi kurslarımızı haftada 1 kez toplamda 15 hafta olup, her yaģ grubu için ayrı bir gün içinde yapılmaktadır. Bahtiyar Bostan Hanımlar Kültür Merkezinde bu kurstaki asıl amacımız; annelerimizin ve anne adaylarının, çocukları daha iyi dinlemeyi, anlamayı, önemsemeyi, baģkalarıyla kıyaslamamayı, onlara güvenmeyi, onlara yaģ gruplarına uygun yaklaģabilmeyi, değer verdiğimizi göstermeyi, sevgimizi belli etmeyi, onlara zaman ayırmayı ve onlarla oyun oynamayı öğretebilmektir. Bu çalıģmalar neticesinde toplam 100 e yakın bayanımız Aile Eğitimi Kurs Faaliyetlerimizden faydalanmaktadır. Kurs bitiminde katılan bütün kursiyerlerimize MEB onaylı sertifika ve Sivas Belediyesi adına katılım sertifikası verilmektedir. YeniĢehir Hanımlar Kültür Merkezi: El sanatları ve eğitim kursları düzenlenmektedir. El sanatları kurslarından; mefruģat, el nakıģı, iğne oyası, ĢiĢ örücülüğü, takı tasarımı, mis sabun, keçe, hazır giyim v.b kurslar ile birlikte, eğitim kursları Ġngilizce, Kuran-ı Kerim, diksiyon, plates, step- aerobik kursları düzenlenmektedir. Bazı kurslarımız haftanın 5 günü, bazıları haftanın 3 günü, bazıları ise haftanın 2 günü sabah-öğleden sonra kademeli olmak sureti ile düzenlenmektedir. Kurslarımız Eylül-Ocak ve Eylül-Haziran dönemi olarak belirlenmektedir. Kurs bitiminde kursiyerlerimize MEB onaylı sertifika düzenlenmektedir. Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi: Özellikle Türk Ġslam ve Geleneksel Sanatlar alanında çalıģmalarını sürdüren Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde 2014 yılında yine değiģik branģlarda kurslar düzenlemiģtir. Halk Eğitim Merkezi iģbirliği ile ebru, katı ve minyatür kursları verilmektedir. Sivas'ta sadece merkezimizde icra edilen ve kursu verilen Bakır Rölyef Sanatı usta eğiticiler nezaretinde sürdürülmektedir. Fahri eğitmenler tarafından verilen geleneksel sanat kurslarını baģarıyla bitiren kursiyerlere sertifika ve katılım belgesi verilmektedir. Geleneksel sanatlar alanında toplam 7 dalda kurs verilmektedir. Halkımızın ve özellikle üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği kurslar, eğitim-öğrenim sezonuyla birlikte baģlar, haziran ayında sergi açılıģıyla tamamlanır. Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde ayrıca, uzun bir dönem burada Ġslami ilimleri öğreten Sivas ın en büyük evliyalarından biri olan Ġhramcızade Ġsmail Hakkı Toprak Hazretlerine ait makam odası ve müze bölümü bulunuyor. Aslına uygun olarak düzenlenen bölümler ziyarete açık olarak hizmet vermektedir. Sayfa 142

143 Konaklarımızda Verilen Hizmetler Abdiağa Konağı; Sivas ımızın kadim Mütevelli Ailesine mensup ve Vakıf tarihinde Darül Raha vakfı (hicri 721-Miladi 1321) ile meģhur olan Abdul-vahabi Efendi (Abdulvahab) Abdiağanın (Hicri 1343) Miladi 1827 tarihinde yaptırdığı bu konak torunları emekli öğretmen Hatice Mutlu ve emekli Hakim Abdi BaĢara tarafından Sivas Konağı olarak ihya edilmek ve kültür evi olarak kullanılmak üzere Sivas Belediye BaĢkanlığına bağıģlanmıģtır. Tarihi konak, 12 odadan meydana gelip, 2 kattan oluģur. Üst katında mutfak, büyük salonlu iki misafir odası, iki büyük hol, 2 oturma odası ve bir yatak odası, alt katında ise iki oturma odası, bir büyük mutfak, mahzen ve kömürlük mevcuttur. Sürekli halkın ziyaretine açık olan Abdiağa Konağı, yerin tarihi dokusu göz önüne alınarak kısa süreli sohbet ve istiģare toplantılarının yapıldığı temiz, sakin, nadide mekanlardan birisi olarak kullanılmaktadır. SusamıĢlar Konağı: Sivas ın fiziki ve manevi dokusunda iki mahalle adı, bir cami, bir zaviye, bir mektep ve bir çeģme ile iz bırakan büyük Ģahsiyetlerden olan Ali Baba nın yılları arasında yaģadığı tahmin edilmektedir. Büyük Ali Baba ve torunu Küçük Ali Baba büyük kısmı devrin padiģahları tarafından, kendilerine mülk olarak tahsis edilen gelir kaynaklarını vakfederek yukarıda sözünü ettiğimiz müesseseleri inģa ettirmiģler ve Sivaslılar ile gelip geçen yolcuların hizmetine sunmuģlardır. Zamanla fonksiyonunu kaybetmesiyle birlikte bugünkü binanın kaldığı anlaģılmaktadır. Bugün bina 6 ana bölümden müteģekkildir. GiriĢ kısmının sağ tarafında yaģlılar ve evlilerin oturduğu oda, GiriĢin sol kısmında gençler ve bekârların kaldığı oda semahane, semahanenin sağ tarafında çilehane, mutfak, semahanenin ikinci katında kadınlar kısmı, Ġkinci katta misafir köģkü yeralmaktadır. Bu haliyle belediyemiz tarafından restore edilerek eski ihtiģamına kavuģturulan konak, Ali Baba ailesinin son sakinlerinden olan SusamıĢların (Mehmet Nuri SusamıĢ ve Oğulları) adına izafeten SusamıĢlar Konağı olarak adlandırılır. Bu konağımızda genel olarak sohbet, tasavvuf gibi toplantılara yer verilmektedir. Kolağası Konağı: Zemin + 1 Katlı su basman seviyesi taģ, diğer katlar ahģap, karkas arası kerpiç dolgu, Güney doğusu ve kuzeydoğusu bahçe içindedir. Güneybatısı ve kuzeybatısı sokak üzerinde, giriģ her iki sokaktan sağlanmıģtır. Bu konakta ise Belediyemiz tarafından arģivlenen Ģehre ait kitaplar bulunmaktadır. Engelliler Kültür Merkezi: Engelli vatandaģlarımıza yönelik bilgisayar kursları, iģaret dili kursları, eğlence programları, sekreterlik kursu gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri: Yaz spor okulları açılarak halkın spora olan eğiliminin karģılanması ve kulüplere destek amaçlı faaliyetler düzenlenmektedir. Alibaba Semt Evi: Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere üç ayrı dalda bay-bayan Karate-Do eğitimleri verilmektedir. Sayfa 143

144 15. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 ve 56. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9, 41 ve 60. Maddeleri; 60. madde ve 5436 sayılı kanunun 15. Maddelerine istinaden çıkarılan Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluģları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı servislerin görevleri aģağıda verilmiģtir: Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; Belediyenin stratejik plan çalıģmalarını koordine etmek, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetleri yürütmek, 5 yıl için hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleģtirmeye yönelik olarak, ilgili olduğu yılbaģından önce yıllık performans programının hazırlanması çalıģmalarını koordine etmek ve bütçeye temel teģkil etmek üzere performans programını hazırlamak, Birimlerin performans programlarında yer alan faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleģtirdiğini izlemek amacıyla performans takibi yapmak ve üst yönetime sunmak, Birim harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun süreleri içinde Belediye Meclisine sunulması, kabulünden sonra kamuoyuna duyurulması ve gerekli mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. Ġç Kontrol Servisi; Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerekli çalıģmaları yapmakla görevlidir. Mali Hizmetler Servisi; Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Sayfa 144

145 Belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, Belediyenin diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ön mali kontrol iģlemlerini yapmakla görevlidir. Gelir Servisi; Belediyemize ait olan gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre satıģları veya kiraya verilmesi, kiraya verilen gayrimenkullerin takibi, iģgal harçları, ilan-reklâm vergisi, eğlence, elektrik tüketim ve haberleģme, yangın sigorta vergileri, para cezaları, yakıt parası, imar harç ve ücretleri diğer tüm gelirlerin takip ve tahsilâtını düzenli bir Ģekilde yürütülmekle görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; 1 servis sorumlusu, 2 memur olmak üzere toplam 3 personel, Ġç Kontrol Servisi; 1 servis sorumlusu, 1 memur olmak üzere 2 personel, Mali Hizmetler Servisi; 1 müdür,1 müdür yardımcısı, 1 Ģef, 1 uzman, 6 memur, 1 asker maaģ memuru, 1 taģınır kayıt kontrol yetkilisi olmak üzere toplam 12 personel, Gelir Servisi; 1 servis sorumlusu, 1 uzman, 4 Ģef, 9 tahsildar, 6 memur, 11 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 32 personel, Tüm servislerde toplam 49 personel ile hizmet verilmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi Faaliyetleri Stratejik Planlama ÇalıĢmaları: 2014 yılında yerel seçimlerde belediye baģkanımızın değiģmesi ve mevcut plan döneminin son yılına gelindiği için yılları için yeni bir stratejik plan yapılması gereği doğmuģtur. Belediye BaĢkanlığının 07/05/2014 tarihli yazısı ile Stratejik Plan hazırlık çalıģmaları baģlatılmıģtır. Stratejik plan hazırlık çalıģmaları Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisinin koordinatörlüğünde yürütülmüģtür. Stratejik planlama süreci titiz ve yoğun bir çalıģma gerektiren ve katılımcılık esasına göre yürütülmesi gereken bir süreç olduğu için öncelikle Belediye BaĢkanının BaĢkanlığında, BaĢkan yardımcıları, baģkan danıģmanları, strateji geliģtirme servisi personeli ve bütün birim müdürlerinin yer aldığı Stratejik Planlama Ekibi oluģturulmuģtur. Sayfa 145

146 Stratejik planlama çalıģmalarına yön vermek ve yürütmek üzere de bu ekip içinden Stratejik Planlama Yürütme Komitesi oluģturulmuģtur. Yürütme komitesi periyodik toplantılar yaparak stratejik planlama sürecinin aģamalarını, bu aģamalarda gerçekleģtirilecek faaliyetleri, bu faaliyetleri kimlerin yapacağını belirlemiģtir. Bu çerçevede öncelikle durum analizi çalıģması yapılarak, Sivas ın tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, ekonomik durumu, kültür ve turizm potansiyeli ile ilgili genel değerlendirmeler yapılmıģtır. Kurum içi analiz çerçevesinde de belediyemizin tarihi, yasal yükümlülükler ve mevzuat, örgüt yapısı, insan kaynakları, fiziki kaynaklar, makine ve araç parkı, bilgi ve teknolojik kaynaklar, hizmet alanı, sunulan hizmetler ve mali yapı incelenmiģtir. Stratejik planlamanın önemli bir kısmını oluģturan paydaģ analizi çerçevesinde, çalıģan anketi, dıģ paydaģ anketi ve vatandaģ anketi yapılmıģtır. Anket çalıģmalarının her aģaması Belediye imkânları ile yapılmıģ, anketlerin istatistik analiz ve değerlendirme çalıģmaları Stratejik Planlama Yürütme Komitesi üyelerince yapılmıģtır. Anket sonuçlarından elde edilen bilgiler, SWOT analizi ve stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde kullanılmıģtır. Mevcut durum analizi ve SWOT Analizinin ardından belediyemizin misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri, Stratejik Planlama Yürütme Komitesi tarafından belirlenmiģ, Belediye BaĢkanımız ve tüm Stratejik Planlama Ekibinin katılımlarıyla son haline getirilmiģtir. Misyon, vizyon ve ilkelerin belirlenmesinden sonra stratejik planlamanın en önemli aģamasına, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi aģamasına gelinmiģtir. Bu aģamada öncelikle belediyemizin ana hizmet alanlarını belirleyen temalar belirlenmiģtir. Ana temalar çerçevesinde belediyemizin stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri belirlenmiģtir. Belediyemizin Stratejik Planı Belediye Meclisinin 25/09/2014 tarihli toplantısında 458 nolu kararla kabul edilmiģtir. Performans Programlarının Hazırlanması: Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluģturmaktadır. Stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik olarak yıllık performans hedef ve göstergeleri belirlenmekte ve hedefler bütçeye temel teģkil etmektedir. Kamu Kurumlarınca Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan performans programlarının Kasım ayı Meclis toplantısında bütçeden önce görüģülerek kabul edilmesi gerekmektedir Stratejik Plan çalıģmalarının tamamlanması ve Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının hemen ardından, Belediyemizin 2015 yılı Performans Programı çalıģmaları baģlatılmıģtır yılı Performans Programı, Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıģ ve Belediye Meclisinin 12/11/2014 tarih ve 484 nolu kararıyla kabul edilmiģtir Yılı Performans Programı Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģ, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiģtir. Sayfa 146

147 Yıllık Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması: Sivas Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanarak, Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulmuģtur. Belediye Meclisinin tarihli birleģiminde 193 nolu kararla kabul edilen faaliyet raporu, Nisan ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmuģ ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Performans Takibi: 2013 Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumlarını takip edebilmek amacıyla, birimler için Performans Sonuçları Tablosu oluģturulmuģtur. Performans sonuçları tablosunda, birimlerin 2013 Yılı Performans Programına giren faaliyetleri, performans göstergeleri, ilgili göstergeye ait geçmiģ üç yıllık gerçekleģen değerleri, 2013 yılı hedef ve gerçekleģen değerler ve sorumlu birimin adı yer almıģtır. Bu tablo sayesinde 2013 yılı faaliyetlerinin hedef ve gerçekleģen değerlerini karģılaģtırma imkânı olmuģtur. Performans Sonuçları Tablosu, 2013 Yılı Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde yer almıģtır. Diğer Faaliyetler: Servisimizin ana faaliyetleri dıģında belli periyotlarla takip edilen çalıģmalar aģağıda verilmiģtir: Stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporları ile ilgili her türlü yazıģma, dosyalama ve evrak takip iģleri Valilik Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmek üzere 6 aylık periyotlarda brifing raporlarının hazırlanması Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına hazırlık amacıyla 3 er aylık dönemler itibariyle Yatırım Ġzleme Raporları ve Yatırımcı KuruluĢ Dönem Raporlarının hazırlanması Kamu Hizmet Standartları dosyalarının güncellenmesi, Belediye faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin ve anketlerin doldurulması Sayfa 147

148 Ġç Kontrol Faaliyetleri Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol tanımlanmıģ ve 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve iģlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluģturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karģı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiģtir. Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği nde, kanunda öngörülen iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi amacıyla iç kontrolün unsurları, standartları (18) ve bu standartlar için gerekli genel Ģartlar (79) belirlenmiģtir. Ġç Kontrol Modelinin Unsurları Kontrol ortamı, Risk değerlendirmesi, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletiģim Ġzleme Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur. Ġdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayıģıyla uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iģ ve iģlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleģtirildiğini Sayfa 148

149 içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. Belediyemiz Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı nda, iç kontrol sisteminin oluģturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, dikkate alınması gereken temel yönetim kuralları baz alınarak tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması hedeflenmiģtir. Mali Hizmetler Servisi Faaliyetleri Mali Hizmetler Servisi faaliyetlerini günlük, aylık ve yıllık periyotlar halinde yapmaktadır. Tahakkuk etmiģ borçları mevzuata uygun Ģekilde günlük olarak tediye etmek, harcanan ödenekleri, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtları tutmak, Belediyenin diğer müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel devlet kuruluģlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevap vermek günlük olarak yaptığı faaliyetlerdir. Personelin maaģ, ücret ve fazla çalıģma karģılıkları hak sahiplerine ödemek, maaģ, ücretlerden yapılan kesintileri en geç 1 ay içinde listeler yaparak ilgili kurum ve kuruluģlara göndermek, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerini çıkarmak, hesapları kontrol etmek aylık olarak yapılan iģlerdir. Her yıl Belediye Bütçesini tanzim ederek, gerekçeleri ile birlikte BaĢkanlık Makamına intikal ettirmek ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüģülmesi sağlamak, bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartmak, Encümen ve Meclis tarafından görüģülmesini sağlamak, kesin hesabı SayıĢtay BaĢkanlığına tevdi etmek, Meclis Denetim Komisyonu, SayıĢtay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere hazır hale getirmek müdürlüğümüz tarafından yapılan iģlerdir yılı içerisinde günlük iģlemlerin yanı sıra istatistikî bilgilerin de göz önüne alınıp, nakit akıģı içerisinde ödeme planları yapılarak, hizmetin doğru ve süratle yerine getirilmesine çalıģılmıģtır. Yatırım harcamalarına öncelik verilerek ihtiyaç duyulan malzeme ve iģçilik giderlerinin ödemeleri zamanında yapılmıģ, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gayret sarf edilmiģtir yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, tarihi itibariyle ,66 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 71,41 dir yılı gelir bütçesi toplam ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, tarihi itibariyle gelirlerimiz ,43 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu gelirlerimizden ,03 TL kiģilere red ve iade olarak ödenmiģtir. Gelir bütçesi gerçekleģme oranı % 82,83 dür. Sayfa 149

150 2014 Yılı Bütçe Gerçekleşme Gelir (TL) Gider (TL) Bütçe , ,00 Gerçekleşen , ,66 Gerçekleşme Oranı (%) 82,83 71, Yılı Bütçe Gerçekleşme Grafiği Gelir (Milyon TL) Gider (Milyon TL) Bütçe Gerçekleşen Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre tutarları ve toplam içindeki oranları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Kodu Yıl Ekonomik Sınıflandırma Tutarı (TL) Tutarı (TL) Tutarı (TL) Toplam Gidere Oranı (%) Personel Gideri , , Sosy. Güv.Dev. Pr Gid , , Mal ve Hiz. Alım Gid , , Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , Borç verme , ,00 1 TOPLAM , , Sayfa 150

151 ,00 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllık Bütçe Giderleri (TL) , , , ,00 Borç verme Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz Giderleri Mal ve Hizm. Alım Gid. Sosy. Güv.Dev. Pr Gid. Personel Gideri 0, Gelir Servisi Faaliyetleri Gelir Servisi, görev ve sorumluğu çerçevesinde tahakkukları yapılan alacaklarımızın zamanında ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre tahsil edilen alacaklar için sırası ile tebligat, ödeme emri ve haciz iģlemlerini yerine getirmektedir. Ġcra iflas Kanununa tabi olarak takip edilen alacaklarımız için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzle irtibata geçilerek icra takibi yapılmaktadır yılında baģlanan, yerinde hizmet prensibine uygun olarak Tapu ve Kadastro Ġl Müdürlüğü binasında belediyemiz tarafından alım-satım iģlemlerinde vatandaģlarımıza kolaylık sağlanması amacı ile beyan değeri vermek üzere personel görevlendirilmesi uygulaması devam etmektedir. Servisimiz bünyesindeki Ģefliklerin iģlem ve iģleyiģleri aģağıya çıkarılmıģtır: Emlak Vergi ġefliği: Emlak ġefliğinde, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsiline ĠliĢkin Kanun Esaslarına göre hizmet verilmektedir. Belediyemiz sınırları içinde bulunan binaların arsaların ve arazilerin sahipleri tarafından gerek beyan döneminde, gerekse beyan gerektiren değiģiklik hallerinde verilen beyan bildirimlerinin takibi ve iģlemleri yapılmaktadır. VatandaĢlarımızın alım-satım ve veraset intikal iģlemleri sırasında ilgili gayrimenkulün yılın rayicine göre belirlenen beyan değeri verilmiģtir. Çevre Temizlik Vergisi tahakkukları yalnızca iģyerleri tahakkuk ettirilerek tahsilâtları takip edilmiģtir Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72/2 maddesine göre 4 yılda bir yapılan arsa takdir komisyonu çalıģmaları tamamlanarak uygulamaya konulmuģtur. Tahsilât ġefliği: Belediyemiz tarafından yapılan bütün tahsilâtların kontrolleri yapılarak icmal raporları ve makbuz suretleri arģivlenmektedir. Belediye hizmet binamız içerisinde tahsilât yapan veznelerimizin Sayfa 151

152 her türlü belediye alacağı tahsil etmesi için gerekli teknik çalıģmalar yapılmıģ ve uygulamaya baģlanmıģtır. Ġcra Takip ġefliği: Ġcra Takip ġefliğimizce 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takibi yapılan alacaklarımız için gerekli tebligat ve re'sen icra iģlemleri yapılmıģtır. Gelir ġefliği: Ġlan, reklam vergileri için beyan tespitleri, tahakkukları ve tahsilâtları, ticari araçlardan (T- S-H plakalar) alınan harçların tahakkuk ve takipleri, Belediyemiz gayrimenkullerinden alınan kira bedelleri ve iģgal harçlarının takibi iģlemleri yapılmıģtır. Servisimizce 2014 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre toplam 8 adet açık ihale yapılarak Belediyemize ait gayrimenkuller değerlendirilmiģtir. (Kiralama, SatıĢ, Yap-iĢlet-Devret Modelleriyle) Bu ihalelerden 4 adedi satıģ ihalesi olup, toplam TL. lik satıģ yapılarak tahsilâtının tamamı yapılmıģtır. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımları aģağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiģtir: Kodu Gelir Türü Vergi Gelirleri , , , , ,45 Teşebbüs ve Mülkiyet , , , , , Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , , Diğer Gelirler , , , , ,95 Sermaye Gelirleri , , , , ,27 Değer ve Miktar Değişimleri ,69 0, ,00 0,00 0, Gelirleri TOPLAM , , , , ,43 Sayfa 152

153 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllık Bütçe Gelirleri (TL) Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Sermaye Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Vergi Gelirleri Önemli Gelir Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR Ekonomik Faaliyetler Hasılatı Su Hizmetleri Hasılatı MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER SERMAYE GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ Sayfa 153

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2013 SUNUġ 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2016 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2014 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Binlerce yıllık tarihiyle çeģitli

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2012 SUNUġ Halka hizmet yalnızca görevimiz değil en büyük saadetimizdir. 2011 yılı faaliyetimiz

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3 B. ÖRGÜT

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi EKİM 2013 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 3 A. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı