ESBABI MUCİBE. MADDE malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur."

Transkript

1 Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek Reislig* malî yılı Bütçe Kanununa ek kanun teklifinin esbabı mucibesiyle birlikte, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımızla arz ederiz. Balıkesir Konya Sakarya A. Kocabıyıkoğlu R. Gökmenoğlu N. Akın ESBABI MUCİBE Yeni Meclis binasına taşınmamız takarrür etmiş olup mevcut personel ile, keyfiyet ve kemiyet bakımından, yeni binada işlerin tedvirine imkân yoktur. Bu sebeple yılı Bütçe Kanununa ekli (D) cetveline ilâve edilmek üzere () numaralı cetvel tanzim edilmiştir. Yine ilişik listede yazılı, yeni Meclis binası işletmesi için, teknik personele ihtiyaç vardır. Matbaa, kütüpane, arşiv kısımlariyle kalemlerdekî evrak ve diğer demirbaş eşyanın nakli zarun olup masrafa ihtiyaç göstereceği tabiîdir. Nakil ve diğer masrafların ayrı ayrı rakamlarla ifadesinde bir fayda melhuz olmadığından tahsisatın bir kalem olarak kabulü ve lüzumu olan tertiplere Riyaset Divanı karariyle aktarılması da muvafık görülmektedir. MADDE. malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. MADDE. malî yılı Bütçe Kanununa ekli (D) işaretli cetvelin Türkiye Büyük Millet Meclisi kısmına ilişik () sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. İDARE AMİRLERİ BALIKESİR MEBUSU AHMET KOCABIYIKOĞLU VE ARKADA ŞININ TEKLİFİ mau yılı Bütçe Kanununa ek Kanun MADDE 3. malî yılı Bütçe Kanununa ekli(r) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmına ilişik fıkra eklenmiştir. MADDE. Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer. MADDE. Bu Kanunun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi yürütür.

2 Yeni Meclis için istenilen aylık ek kadro Görevi Görevi Baprtühendis Santral mühendisi Motor ustası Elektrikçi Kazan işletme ustası Ateşçi (Tecrübeli)» yardımcısı (Tecrübeli) Pompacı Konvuayyörcü» yardımcısı >» (Amele) Temizlikçi Tesviyeci - Tornacı Klima Sant. Operatörü (Tecrübeli)»»» Temizlikçi Elektrik mühendisi Z. G. Teknisiyeni Z. O. Ustası Z. C. yardımcısı Telefon operatörü El. Tonmayster (Neşriyat) Kuvvetli akım teknisiyeni»»» Yard. Asansör ustası Tesisat mühendisi Makinist Tesisatçı Yardımcı İnşaat mühendisi» ustası Döşemeci Cilâcı Marangoz Bakır çatı T. ustası Yardımcı (Amele) CETVEL () Türkiye Büyük Millet Meclisi (D) cetveli ). Memu niyetin nev'i Tutan D. Memuruyetin nev 'i Tutarı Mobilya ustası Telefon bakım ustası Baflıçıvan yardımcısı (Mütehassıs) Mermer silici ustası Laborant Hemşire Bahçıvan Parke cilâcısı Yönetim memur yardımcısı Bahçıvan 3 o 3 Hademe» Kolacı Gece bekçisi Sürekli amele Ütücü Tevzi memuru Çamaşırcı Daktilo (Yabancı Depo memuru Kütüpans memuru bil bilir) (K upürcü " Fevkalâde tahsisat; Meclisin naklinde yapılacak her türlü masraflar, nakil sebebiyle tahaddü»? edecek masraflar ve geçici hizmetliler tertiplerine Riyaset Divanı karariyle münakale yapıb mak suretiyle bu tertipten ödenir. Masraflaı- ilgili fasıllara kaydedilir, ( S. Sayısı : 3 )

3 T. B. M. M. Bütçe Encümeni Esas No. /33 Karar No. İdare âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, Konya Mebusu Beyhan Gökmenoğlu ve Kocaeli Mebusu Nüzhet Akm'ın, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sahiplerinden Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de yazılı olduğu üzere yeni Meclis binasına taşımlmasma karar verilmiş olduğundan gerek taşıma masraflarının ve gerek (D) işaretli cetvele ilâvesi gereken teknik ve idari kadrolar ile sair masrafların karşılığını teşkil etmek üzere 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesini istihdaf etmektedir. Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden müzakereler esnasında teklif sahibinin verdiği izahattan, global olarak talebolunan bu tahsisattan lirasının Meclis, Matbaa, Kütüphane ve diğer kısımlarındaki eşyanın nakli ve mütebaki tahsisatın da yeniden alınacak teknik ve idari kadrolar ile yeni Meclis binasının şehir suyu, aydınlatma ve ısıtma masrafları karşılığı olarak talebedildiği anlaşılmış olduğundan bu tahsisatın hizmetlere kifayet edeceği anlaşılan lirası tefrik edilerek malı yıl. Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmındaki alâkalı fasıl ve maddelere munzam tahsisat olarak ilâvesi ve yeni Meclis binasına nakil masrafı 3 Bütçe Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe 0. VI. olarak talebolunan liranın da- (Yeni Meclis binasına naklin gerektirdiği her türlü masraflar) unvanı; altında yeniden açılacak: fasla fevkalâde tahsisat olarak konulması encümenimizce uygun- görülmüş ve (D) cetveline ilâvesi derpiş olunan kadrolar gözden geçirilerek hizmete kifayet edecek şekilde yeniden ayarlanmak suretiyle tesbit edilmiştir. Yukarda arz olunan esasları ihtiva etmek üzere encümenimizce yeniden tanzim ve tedvin olunan kanun lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek" üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reisvekili Muğla N. özsan Afyon K. M. Â. Ülgen Çorum II. Bulgurlu Gazianteb E. Cenanı İzmir ). Akbel Konya M. Bağrıaçıh Rize. Akçal Trabzon. Şener Mazbata M. tzmir B. Bilgin Artvin H. Çeltikçioğlu Çorum Y. Gürsel İsparta T. Tığlı Kastamonu M. îslâmoğlu Nevşehir N. önder Siird M. D. Süalp Yozgad T. Alpay Afyon K. N. Topcuoğlu Artvin Y. Crümüşd Diyarbakır H. Turgut istanbul N. N. Yücel Kayseri O. Kavuncu Rize H. Ağan Sinob ö. özen Zonguldak H. Timur ( S. Sayısı : 3 )

4 BÜTÇE ENCÜMENDİN TADİLİ malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE. malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ıbağlı (A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısimmın ilişik () sayılı eetvelde yazılı tertiplerine ceman liralık munzam tahsisat konulmuş ve (Yeni Meclis 'binasına naklin gerektirdiği her türlü masraflar) unvaniyle yeniden açılan nci fasla (0 000) liralık fevkalâde tahsisat verilmiştir. MADDE. malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmına ilişik () sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. MADDE 3. malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmına ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. MADDE. Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. MADDE '. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. F. M. [] SAYILI CETVEL Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller Tahsisatın nev'd Lira 0 ler Meclis hizmetlileri ücreti 03 Geçici hizmetliler ücreti 3 Yeni Meclis hinası geçici h i İmetliler ücretti 30 Büro masrafları 3 Meclis şehir suyu masrafları Meclis aydınlatma ve havalandırma masrafları Meclis ısıtma ve yakacak masrafları Fasıl yekûnu UMÛMÎ YEKÛN (S. Sayısı : 3 )

5 [] SAYILI CETVEL D. Memuriyetin nev'i I). Memuriyetin nev'i ücret t Başmühendis, Santral mühendisi Tesisat mühendisi Isıtma mühendisi Elektrik mühendisi Elektrikçi Motor ustası Kazan ustası Klima santrali operatörü Telefon operatörü Elektrik Tonmayster neşriyatç Kuvvetli akım teknisiyeni Makinist Tesisatçı Ateşçi tecrübeli»» yardımcısı Pompaeı» yardımcısı ı T 0 l Tesviyeci tornacı Hafif cereyan ustası Asansör ustası Parke döşemecisi Bakır çatı ustası Bahçivan yardımcısı (mütehassıs) Mermer silicisi ustası Hemşire Parke cilâcısı Hademe Gece bekçisi Kolacı Ütücü Tevzi memuru Çamaşırcı Daktilo (lisan bilir) kütüphane Depo memuru kütüphane Kütüphane memuru, Sürekli amele ] [3] SAYILI CETVEL (R) CETVELİ Fasıl : Yeni Meclis binasına naklin gerektirdiği her türlü masraflar. Meclisin nakli ile ilgili her türlü unasraflar ibu tertipten ödenir. ( S. Sayısı : 3 )

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304)

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) - S.-Sayısı: 68- Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/446 Büyük Millet

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 )

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 ) S. Sayısı: 196 Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden]3206 ve 3501 sayılı kanunların'bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

Genel nüfus sayımı hakkında kanun tasarısı ve İçişle ri, Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/406)

Genel nüfus sayımı hakkında kanun tasarısı ve İçişle ri, Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/406) S. Sayısı: Genel nüfus sayımı hakkında kanun tasarısı ve İçişle ri, Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/406) T. a Başbakanlık 13*111.1945 Muamelât UmumMüdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Sayı : 7'1/288,,6/580

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 02.11.1956, No: 4/8232 Dayandığı Kanunun Tarihi: 02.06.1934, No: 2489 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.11.1956, No:

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

DEVA HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

DEVA HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI DEVA HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDENİN ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ HÜKÜMLERİ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve işbu şirket mukavelenamesi hükümlerince idare edilmek

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 2555 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa :

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı