KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

2 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin El Kitabı içeri i Kullanılan semboller El Kitabı kime hitap ediyor? Güvenlik artlara uygun kullanım Genel güvenlik uyarıları Standartlar ve normlar CE aretlemesi Kurulum / Tesisat Öncesi Teslimat Kapsamı Yer gereksinimi Montaj ve montaj yerine ili kin uyarılar Paslanmaya kar ı koruma Kalorifer suyuna ili kin talepler Üflemeli Brülörler Kullanılan Yakıtlara ili kin talepler Rotarderler letim / Çalı tırma öncesi Su basıncı kontrolü Sıcak su deposu kontolü Beton Kaide Ölçüleri Montaj Kaplama montajı Brülör montajı Patlatma kapa ı montajı Pano Montajı Kurulum / Tesisat Isıtma devresi ba lantısı Tesisatın kontrolü ve doldurulması Baca ba lantısı önt Pompa Tesisatı

3 çindekiler: UYARI! 6. Çalı tırma / Devreye alma Çalı tırma / Devreye alma Kalorifer suyu ile ilgili sıcaklıklar Acil durum operasyonu Operatörün e itilmesi Temizlik ve bakım Temizlik Bakım leri Enerji tasarrufuna yönelik tavsiyeler Do ru ısıtma Önemli Uyarılar Önemli uyarılar Teknik Bilgiler Teknik Bilgiler Garanti Belgesi Lütfen cihazınızı kullanmaya ba lamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Te kilatı Kitapçı ı verilmi tir. Cihazınızın ilk çalı tırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dı ında kalır. BAYMAK MAK NE SANAY VE T CARET A.. Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No:7 Tuzla / STANBUL Tel: (0216) (pbx) Fax: (0216)

4 El Kitabına li kin 1. El Kitabına ili kin Cihazı çalı tırmadan bu kılavuzu itina ile okuyunuz! 1.1 El Kitabı içeri i Bu kılavuzun içeri i; Safir serisi kar ı basınçlı kalorifer kazanlarının ısıtma ihtiyacına yönelik çalı tırılmasıdır. Bu kalorifer kazanına ait di er belgelerin (dokümanların) özeti a a ıda verilmi tir. Tüm belgeleri kazanın kuruldu u yerde muhafaza ediniz! Dokümantasyon çindekiler Kimler için öngörüldü ü Teknik bilgiler - Planlama belgeleri Planlamacılar, - Teknik veriler Operatörler - Temel donanım ve aksesuar - Uygulama örnekleri Opsiyonel Pano Kitapçı ı - Eksiksiz parametre tablosu Elektrik tesisatı - Kapsamlı uygulama örnekleri ve bunların ba lantı planları uzmanları - Elektriksel ba lantı emaları - Devre planları - Fonksiyonların açıklaması - Programlama - Hata ve arıza tabloları - Kullanıcı ayarları - Fonksiyonların açıklaması Operatörler - Programlama - Hata ve arıza tabloları - Kullanıcı ayarları Montaj ve kullanma kılavuzu - artlara uygun kullanım - Teknik veriler - Talimatlar, Normlar, CE - Montaj yerine ili kin uyarılar - Seçilmi uygulama örnekleri - Çalı tırma / Devreye alma - Montaj/Kurulum - Çalı tırma - Temizlik/Bakım - Çalı tırma - Temizlik/Bakım Kalorifer tesisatı uzmanları Operatörler 4

5 El Kitabına li kin 1.2 Kullanılan semboller Tehlike! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, bedeniniz ve ya amınız için tehlike söz konusudur. Elektrik çarpması tehlikesi! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, elektrik çarpması nedeniyle bedeniniz ve ya amınız için tehlike söz konusudur. Dikkat! Bu uyarı dikkate alınmadı ında, çevre sa lı ı ve cihaz için tehlike söz konusudur. Uyarı / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler bulabilirsiniz. Di er belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin bulundu una yönelik uyarı 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor? Bu kullanma talimatı, kalorifer tesisinin operatörüne (i letimcisine) ve kurulum yapan uzman tesisatçıya yöneliktir. 5

6 Güvenlik 2. Güvenlik Tehlike! Lütfen a a ıdaki güvenlik uyarılarını önemle dikkate alın! Aksi takdirde hem kendinizi hem de ba kalarını tehlikeye atarsınız. 2.1 artlara Uygun Kullanım Safir serisi BAYMAK kalorifer kazanları DIN EN e göre sıcak sulu kalorifer tesisleri içinde yer alan kazanlar olarak öngörülmü lerdir. Bunlar kar ı basınçlı i letim için DIN EN 303 / 304, DIN 4702 Bölüm 7 ye tekabül etmektedirler. 2.2 Genel Güvenlik Uyarıları Tehlike! Kazanın üzerindeki uyarıları lütfen dikkate alınız. Kazanın yanlı çalı tırılması önemli zararlara yol açabilir. Baymak kalorifer kazanlarında ilk defa i letime alma, ayarlama, bakım ve temizlik i lemleri sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır! Kalorifer tesisinde arızalar meydana geldi inde, tesis durdurulmalıdır. Hasarlı parçalar sadece yetkili servis tarafından de i tirilmelidir. Kullanılan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül etmeli ve söz konusu parçalar Baymak kalorifer kazanı ile ba lantılı olarak imalatçısı tarafından onaylanmı olmalıdırlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Cıvata boyası ile mühürlenmi ba lantılar kesinlikle uzman ve onaylı servis olmayan bir ki i tarafından açılmamalı veya de i tirilmemelidirler! Bu mühürler kusursuz ve güvenli i letim için gerekli olan cıvataların de i tirilmedi ini kanıtlamaktadır. Mühürlere zarar verildi inde cihazın garantisi sona erer! 6

7 Güvenlik Kazanda yapılacak tadilat, geli i güzel yapısal de i iklikler ve buna benzer tüm de i iklikler yasaktır. Çünkü bu gibi de i iklikler insanları tehlikeye atabilmekte ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar dikkate alınmadı ında cihazın garantisi sona erer! Havalandırma ve hava tahliye deliklerinin kapatılması ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktır. Cihazın hemen yakınında patlayıcı veya kolay tutu an maddeler (malzemeler) bulundurmayınız. Gaz kokusunda tehlike durumu! Gaz kokusu oldu u takdirde elektrikli alterleri çalı tırmayınız! Odaları derhal iyice havalandırın ve gaz kesme tertibatını / tertibatlarını kapatınız. Gaz kokusunun sebebi bulunamaz ise, Gaz Tedarik letmesi haberdar edilmelidir. Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayın! Su, çökeltiler nedeniyle kirlidir. Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hattı, ısıtma i lemi sırasında güvenlik açısından suyun dı arıya çıkabilmesi için her zaman açık olmalıdır. Emniyet ventilinin çalı ması zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili direkt olarak kazan üzerine takılmalı, arada hiçbir kesici vana vb. ekipman bulunmamalıdır. Emniyet açısından ilave olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha konumlandırılmalıdır. Kullanılan tüm ekipmanlar TSE standartlarında olmalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi! Koruyucu ba lık ve kaplama parçaları çıkartılmadan önce kazanın üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalı malar sadece yetkili servis tarafından gerekli tüm önlemler alınarak yapılabilir! Lütfen cihazınızı kullanmaya ba lamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alaca ınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Te kilatı Kitapçı ı verilmi tir. Cihazınızın ilk çalı tırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dı ında kalır. 7

8 Güvenlik 2.3 Standart ve Normlar DIN 4109 Binalarda Ses Yalıtımı, DIN 4755 Isıtmada sıvı yakıt kullanımı, DIN 4756 Isıtmada gaz yakıt kullanımı, DIN EN 267 Üflemeli sıvı yakıt brülörleri, DIN EN 676 Üflemeli gaz yakıt brülörleri, EnEV Enerji tasarruf düzenlemesi, DIN EN Binalarda ısıtma sistemleri, DIN EN Binalarda ısıtma sistemleri dizayn, DIN 1986 Yapılarda drenaj sistemleri, DIN Baca sistemleri DIN 4753 Kullanım suyu için ısıtma sistemleri, DIN 4705 Baca sistemleri EN Elektrik Dı ı Cihazların Elektrik Donanımı DVGW VP 113 Gaz yakan sistemlerin atık gaz bacalarının sertifikasyonu Yerel güç ve gaz da ıtım firmalarının düzenlemeleri 2.4 CE aretlemesi Yakut kazanlar, a a ıdaki standartların gerekleri yerine getirlilerek CERTIGAZ tarafından CE ile sertifikalandırılmı tır. GAD/90/396 CEE BED/92/42 CEE 2006/95/EC Dü ük Gerilim Direktifi EMC 89/336 Kazanlar a a ıdaki standartlara göre test edilmi tir. EN 303/1 EN 303/2 EN 303/3 EN 304 & EN 304/A1 Yakut kazanlarda BAYMAK tarafından önerilen üflemeli sıvı veya gaz yakıtlı brülörler kullanılmalıdır.brülörler EN267 ve EN 676 standartlarına uygun olmalıdır. Gaz yakıtlı brülörler EC olmalıdır. Baymak bu kullanım kılavuzunda bahsedilen kazanların CE standartlarına ve GAD,BED talimatlarına uygunlu unu beyan eder. 8

9 Kurulum/Tesisat Öncesi 3. Kurulum / Tesisat Öncesi 3.1 Teslimat Kapsamı - 1 adet Safir izolasyonu yapılmı kazan gövdesi, - 1 adet sirkülasyon pompası,(kazan üzerine montajlı) - 1 adet brülör,(kutu içerisinde) - 1 adet genle me tankı, - 1 adet emniyet ventili (3 bar) (Kazana monteli), - 1 adet hava tahliye cihazı, - 1 adet manometre, - 1 adet kaplama grubu,(kutu içerisinde) - 1 adet brülör ba lantı kiti (Kazana monteli), Yukarıda belirtilen malzemeler kazan ile birlikte teslim edilen ekipmanlardır. 9

10 Kurulum / Tesisat Öncesi 1 adet kaplaması yapılmı safir kazan (Pano opsiyoneldir ). Not: Kaplama teslimat sırasında kutu içerisinde sevk edilir. 1 adet sirkülasyon pompası 10

11 Kurulum/Tesisat Öncesi 1 adet genle me tankı 1 adet hava tahliye cihazı 11

12 Kurulum / Tesisat Öncesi 3.2 Yer Gereksinimi Kazan arka yüzeyinin duvardan minimum uzaklı ının 0.8 mt. olması gerekmektedir. Yan kaplamanın montajı için, yan tarafta yakla ık 0,5 m lik bir mesafe gerekmektedir. Ancak önce yan kaplama montaj edilir ve bu i lemden sonra kazan duraca ı kesin konuma itilirse, bu mesafe azaltılabilir. ayet brülörün duvara do ru açılması isteniliyorsa, duvar mesafesi brülörün ölçülerine ba lıdır. Kazanın rahat bir ekilde temizlenebilmesi ve Rotarderlerin çıkarılabilmesi açısından, brülörün kapısı en az 90 0 açılabilir olmalıdır. 12

13 Kurulum / TesisatÖncesi 3.3 Montaj ve Montaj Yerine li kin Uyarılar Dikkat! Isıtma i letimi veya bir depo ile ba lantılı olarak yapılacak montajlarda unlara dikkat edilmelidir: özellikle depodaki su kaçakları nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarını önlemek amacıyla, montaj açısından uygun olan tedbirler alınmalıdır. Drenaj hatları ve emniyet düzenekleri uygun olmalı ilk devreye almada ve çalı ma sırasında periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Cihazın kurulaca ı mekân kuru olmalı ve buz tutmamalıdır (0 0 C ile 45 0 C arası). Cihazın yanması için gerekli havanın sa lanmasına ve atık gazın tahliye edilmesine yönelik uygulamalar bölgeden sorumlu yerel gaz da ıtım irketleri ve TSE standartlarına uygun olmalıdır. Cihazı tercihen mutfak, arka balkon, kiler, hol, kazan dairesi gibi bir yere yerle tiriniz. Cihaz balkonda ise, dı etkenlerden koruyunuz. Banyo ve çama ırhaneye kondu u takdirde cihazınızın ıslanmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı yatak odasına koymayınız! Kazanı beton kaide üzerine yerle tiriniz. ( BKZ. Sayfa 22 ). Kazanın monte edildi i ortam tozlu, rutubetli ortam olmamalıdır. Cihazı baca kanalına yakın yere koyunuz. Bacaya giden atık gaz borusu en kısa yoldan ve en az dirsek kullanılarak yapılmalıdır. Boru üzerine damper takmayınız. Baca yüksekli i baca hidrolik çapının 150 mislinden fazla olmamalıdır. Baca çıkı ı mahyadan 1 m. yukarıda olmalıdır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5'lik yükselen e imle ba lanmalı ve uzunlu u hiç bir zaman baca yüksekli inin 1/4'ünü geçmemelidir. Baca ba lantı borusunu bacaya do ru yükselen bir e imle monte ediniz. 13

14 Kurulum / Tesisat Öncesi Atık gazların yo unla ması sonucu olu abilecek suyun veya ya murun cihaza akmaması için tedbir alınmasına dikkat ediniz. Bacalar ile ilgili gaz da ıtım irketlerinin ve TSE nin istemi oldu u standart ve prosedürlere uyulmalıdır. Dikkat! Kazan sıcak su gidi borusu üzerine en yüksek noktaya gelecek ekilde bir hava tahliye cihazı ba layınız. Kazan dı ında tesisatta hava kalabilecek nokta veya noktalara tesisatı yapan firma tarafından tesisat güzergâhına uygun olarak hava tahliye cihazı konulmalıdır. Ta ıma ve nakliye i lemini cihazın üzerindeki i aretlemeleri dikkate alarak cihazın orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere kar ı cihazınızı koruyunuz. Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat ba lantıların e imlerini kontrol ediniz. E imler tesisat içerisinde hava kalmayacak ekilde yapılmalıdır. Kapalı genle me deposu ile kazan arasında kesinlikle vana kullanmayınız. Genle me deposunun içindeki hava basıncını sistem basıncına ba lı olarak ayarlayınız. Ayarın bozulması veya yapılmaması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Dikkat! Cihaz üzerine teknik veri tablosunda belirtilen ba lantı noktasına TSE standartlarına uygun bir emniyet ventili direkt olarak takılmalıdır. Emniyet ventili ile kazan arasında hiçbir kesici vana ve armatür bulunmamalı, çap daralması, dirsek vs. olmamalıdır. Emniyet ventilinin ba lanmaması ve/veya uygunsuz ba lanması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Cihaz üzerindeki emniyet ventiline ek olarak en az bir adet yedek emniyet ventilide tesisat üzerine kazana yakın olarak konumlandırılmı olmalıdır. Dikkat! Kazan çalı ırken veya susuz çalı ma durumunda kazana direkt olarak su basılmamalıdır. Kazan suyu dü ük sıcaklıkta veya çalı mazken verilmelidir. Aksi taktirde sistem zarar görebilir. Sıcak kazana so uk su basılmamalıdır. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 14

15 Kurulum / Tesisat Öncesi Cihazın montajı Türk Standartlarının öngördü ü ekilde sürekli hava akımı bulunan ortamlara yapılmalı ve cihaz uygun bir bacaya ba lanmalıdır. lgili yasa gere i cihazın kullanım ömrü on (10) yıldır. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar. Cihazınız TS EN TS EN ve TS EN 303-3'e uygun üretilmi tir. 3.4 Paslanmaya Kar ı Koruma Dikkat! Yanma havası, paslanmaya sebebiyet verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasında örne in çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharları ve sprey kutularındaki gibi gazlar yer almaktadır. Tabandan ısıtmalı ve DIN 4726 gere ince oksijen izolasyonu olmayan plastik borulu kaloriferler sistemlerinin kazanları monte edilirken, tesisatın ayrılması için e anjör kullanılmalıdır. 3.5 Kalorifer Suyuna li kin Talepler Kalorifer tesisatında paslanmadan dolayı meydana gelebilecek zararların önlenmesi amacıyla içme suyu kalitesinde ısıtma suyu kullanılmalı Kimyasal katkı maddeleri ve/veya paslanma açısından agresif sular kullanılmamalıdır. Kalorifer devresinde kullanılacak suyun sertli i 20º F den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek olmamalıdır. ( Sertli i Yüksek Su ) ayet kullanılacak suyun sertli i 20º F den yüksek ise mutlaka kalorifer sistemine su artlandırma/yumu atma düzene i kurulmalıdır. Kireçlenme, sert ve uygun olmayan suların kullanılması sonucu olu acak arızalarda, cihaz garanti kapsamı dı ındadır. 15

16 Kurulum / Tesisat Öncesi 3.6 Üflemeli Brülorler Dikkat! Kazanda Sadece yapı örnekleri test edilmi, CE- areti ve TSE normlarına uygun olan sıvı yakıt ve/veya gaz brülörleri kullanılabilir. Brülörün ate leme gücü kazan için gerekli olan nominal ısı verimine göre ayarlanmalıdır. Brülörün montaj talimatı dikkate alınmalıdır. 2 kademeli brülörlerde 1.kademenin gücü nominal kazan gücünün 2/3 ü altına dü memelidir.sıvı yakıtlı brülörde 45 o lik meme kullanılmalıdır. Kullanılan tüm brülörler uzun namlulu olmalıdır. Sıradan bacalarda 160 o C derecenin altındaki atık gaz sıcaklıklarına izin verilmez. Atık gaz ısısı, en azından bacada kondansasyonun (yo u ma) önlenece i yükseklikte ayarlanmalıdır. Gerekli durumlarda kazan kapa ı açılarak ön aynanın alt borularından bazı rotarderler çıkartılmalıdır. ( Not: Çıkarılan rotarder sayısı kazan boru sayısının 1/4 ünü geçmemelidir.) Emi sınırlama kapa ı ve/veya ek hava tertibatı montajı tavsiye edilir. 2 kademeli brülör i letiminde, baca 1 inci kademenin atık gaz i letimine uygun olmalıdır. Cihazın Patlatma kapa ının ayarları de i tirilmemeli ve patlatma kapa ının önüne kapa ın açılmasını engelleyecek herhangi bir cisim konmamalıdır. 3.7 Kullanılan Yakıtlara li kin Talepler Kullanılan yakıtlar belirtilen normlara uygun olmalıdır. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Gaz için; Do al gaz, Hava gazı ve LPG ( EN 437 veya yerel mevzuatlara uygun.) Sıvı yakıt için; DIN e uygun Motorin ve Fuel-oil. Dikkat; Kazanlarda standarda uygun olmayan a ır ya türü yakıtlar kullanılamaz. Sıvı yakıt katkı maddelerinin kullanımı e er; - Yakıtın depolama dayanıklılı ını iyile tiriyorsa, - Yakıtın termik dayanıklılı ını arttırıyorsa veya tank doldurulurken koku olu umunu azaltıyor ve tortusuz yanmasını sa lıyorsa tavsiye edilir: Çöküntü / Tortu olu umuna neden olan yakıt iyile tiricilerinin kullanılması yasaktır. Dikkat! Safir 6/8/10 serilerinde fuel-oil kullanılmaz, aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 16

17 Kurulum / Tesisat Öncesi 3.8 Rotarderler letime alınmadan önce tüm rotarderlerin ön aynada bulunan boruların içindeki konumunun do ru olup olmadı ı kontrol edilmelidir. Rotarderlerin temas noktası, ön aynanın duman borusu ba langıç yüzeyidir. Rotarderlerin montajı ve demontajı servis ve operatör tarafından yapılmalıdır. Ayrıntılı montaj bilgisi a a ıdaki resmi inceleyiniz. 17

18 Kurulum / Tesisat Öncesi 3.9 letim / lk çalı tırma Öncesi - Kazanın brülör ba lantısı, ön kapak ve arka kapak sızdırmazlık kontrollerini önceden yapınız. - Brülör namlusu ile kapak refrakteri arasına teslimat kapsamında kutu içerisinde verilen seramik battaniyeyi monte ediniz. - Kontrol panosuna ba lanacak duyar uç muhafazalarının ba landı ı yuvaya tam olarak oturdu unun kontrolünü yapınız. - Su ve elektrik tesisatı ba lantılarını kontrol ediniz. - Gidi / Dönü hattı üzerinde bulunan vanaların açık oldu undan emin olunuz. - Manometreden su basıncının kontrolunu yapınız, e er su eksilmesi varsa sisteme su ekleyiniz. Sistemde kapalı genle me oldu undan tesisatın dolup dolmadı ını kontrol ediniz. Kazan su kısmından vuruntu geliyorsa tesisatın havasının alınması gerekmektedir. - lk 24 saatlik çalı tırmadan sonra, ön kapak fitillerinin sıkılı ını kontrol ediniz Gev eklik varsa sıkı tırınız. - Sirkülasyon pompasını çalı tırıp pompanın do ru yönde dönüp dönmedi ini kontrol ediniz. Kazan suyunda ani ve fazla ısınma oluyorsa sirkülasyon pompasının do ru yönde dönüp dönmedi ine bakınız (ters dönüyor olabilir). Sonuç alınmazsa brülörün elektrik alterini kapatıp yetkili servise müracaat ediniz. - Ate lemeden önce kazan termostadını istedi iniz sıcaklı a göre ayarlayınız - Havalandırma kanallarının daima açık olmasına dikkat ediniz. 18

19 Kurulum / Tesisat Öncesi Kazan ön kapa ında sızdırma var ise kapakta bulunan mente e somunlarını iyice sıkarak sızdırmayı gideriniz. Kazan dairesi içerisinde ate yakılmaması ve sigara içilmemesi herkesin emniyeti açısından önemlidir. Kazan dairesi i letmesi genel kurallarına uyulmalıdır Cihazınızın randımanlı ve düzenli çalı ması için Baymak Yetkili Servisle bakım sözle mesi yapılması tavsiye olunur. Kazanın baca ba lantısını ilgili standartlara uygun olarak yapınız. Kazan baca ba lantısını yaptıktan sonra baca ba lantı noktalarının sızdırmazlı ını alüminyum folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sarınız. Baca kanalının sızdırmazlı ından emin olunuz Genle me deposunu doldurma / bo altma hattı ba lantısını yapınız. Bu ba lantıda kapalı genle me deposu ile kazan genle me deposu ba lantı borusu arasında hiçbir kesici vana bulunmamalıdır, aksi bir tesisatın yapılması halinde cihaz garanti kapsamı dı ında kalacaktır. Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapa ını elinizle birkaç defa çekip bırakarak çalı ır durumda oldu unun kontrolünü yapınız. Patlatma kapa ı brülorün ilk hareketinde dı arı do ru açılarak kazanın ilk çalı masını düzenler bu nedenle fabrika çıkı ında kontrol edilir. Patlatma kapa ının çalı ma kontrolünü brülörü çalı tırmadan tekrarlayınız. Patlatma kapa ı montajı için montaj bölümüne bakınız. 19

20 Kurulum / Tesisat Öncesi 3.10 Su Basıncı Kontrolü 3.11 Sıcak Su Deposu Kontrolü Kalorifer tesisatını periyodik olarak her çalı tırma öncesi, sonrası ve/veya çalı ma esansında kontrol ediniz. Su basıncı dü ük oldu u takdirde, kalorifer tesisi doldurulmalıdır (Azami de er uzman kalorifer tesisatçısı tarafından manometrenin üzerine i aretlenmelidir.). Sıcak su amaçlı boyler deposuna sahip tesisler, su ile doldurulmalıdır, tesisat ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı, tesisat yapımı ehil ki ilerce yapılmalı, i leten operatör gerekli e itimi almı olmalıdır. Ayrıca so uk su giri i mevcut olmalıdır. Boyler depolarına ba lantıda kazan ısıtma devresi üzerine kazan üzerindeki emniyet ventilinden ba ımsız ek olarak bir Emniyet Ventili daha konmalıdır. Boyler sıcak su devresi üzerinde de ( Kullanım Suyu hattı ) bir adet emniyet ventili mutlak surette bulunmalı, boyler kapasitesine uygun genle me tankı takılması tavsiye edilir. Emniyet ventillerinin uygun montaj yapılmadı ı ve/veya yanlı tesisat uygulamalarından ötürü cihaza gelecek zararlar garanti kapsamı dı ındadır. 20

21 Kurulum / Tesisat Öncesi 3.12 Beton Kaide Ölçüleri Kazanı a a ıda ölçüleri verilen bir beton kaide üzerine yerle tiriniz.! 21

22 Montaj 4. Montaj 4.1 Kaplama Montajı Safir kazan kaplamalarının montajı için a a ıdaki resim ve talimatları dikkate alınız. Kazan kaplamalarını ambalaj kutusundan çıkararak kaplama ile verilen po etin içerisinden çıkan X klips pimlerine M4 somunları resme uygun olarak pense ile sıkarak kaplamara monte ediniz. X klips pimlerinin yerlerinde sallanmadı ında emin olunuz. Kaplamaların di i yuvalarına X klipsleri takılmı tır.bu klipslerin tam ve yerlerinde oldu unu kontrol ediniz. 22

23 Montaj Kazan kapa ının açılaca ı yöne göre sa veya sol yan kaplamadan brulor pano ba lantı kablosunu geçirerek,kablo rakorunu kaplama üzerine sıkarak monte ediniz. Araka kaplamayı boruların üzerine koyup sa veya sol yan kaplamayı arka kaplamaya monte ediniz. X klipslerinin yerlerine oturdu undan emin olunuz. Kazan brulor ba lantısının aksi yönündeki yan kaplamadan kazan pano elektrik besleme kablosunu geçirerek,kablo rakorunu kaplama üzerine sıkarak monte ediniz. Elektrik ba lantısı yapılan yan kaplamayı resimdeki gibi arka kaplamaya monte ediniz. X klipslerinin yerlerine tam olarak oturdu undan emin olunuz. 23

24 Montaj Ön kaplamayı yan kaplamara monte ediniz. X klipslerini yerlerine tam olrak oturdu undan emin olunuz. Kazan üst kaplamasını yerle tirmeden panoya giden kabloları üst kaplamadan geçiriniz. 24

25 Montaj 4.2 Brülör Montajı alın! Brülöre ili kin montaj talimatını dikkate Paket sistem ile almı oldu unuz brulör sisteminize uygun olarak verilmi tir.motorin ve fuel oil için fabrika çıkı ayarları yapılmı tır.montaj sırasında herhangi bir ayarın bozulması söz konusu olmu ise brulor meme ve basınç çizelgesine bakılarak tekrar ayar yapılabilir. Brulörü kutu içerisinden çıkarınız.almı oldu unuz brulörün kazana ba lantısı için gerekli tüm parçalar kazan üzerine monteli durumdadır. Brulörün üzerindeki mi rör bölümünü sökmek için 4 allen anahtar ile kar ılıklı hafifçe gev etiniz.mi rörü yuvasından hafifçe çekerek çıkarınız. Mi rörü çıkardıktan sonra kazan üzerinde bulunan M8 somunları (Fuel oil için imbus civata ) sökerek buraya brulör kutusundan çıkan izolatör parçasını yerle tiriniz. 25

26 Montaj Brulörü resimdeki ekilde brulör ba lantı kanalına yerle tiriniz, M8 somun ve pul ile kar ılıklı olarak sıkarak brulor ba lantı flan ını tam olarak öptü ünden emin olunuz. Kazan ön kapa ını açınız.mi rörü resimdeki gibi yuvasına itiniz ve mi rörü tam merkezde veyuvasında tutarak mi rörün gev etmi oldu unuz civatalarını tekrar sıkınız.mi rörün yuvasında hareket etmedi inden emin olunuz. Mi rörün kazan kapa ı ile birle ti i noktayı resimdeki ekilde kazan ile verilen fiber battaniye ile sararak yalıtınız. Tüm bu i lemlerden sonra brülörün yakıt ba lantılarını yapmak için kazan kapa ını kapatınız.ve yakıt ba lantılarını yapınız. Brülörün kazan üzerindeki montajı bittikten sonra elektriksel ba lantılar ve pano monte edilmeden brulörü çalı tırmayınız.sisteme su dodurmadan veya sistem çalı ır duruma gelmeden,kazan kapa ını tam olarak çalı tırmadan brülörü çalı tırmayınız. 26

27 Montaj Brülörü monte etmeden önce, kazan üzerinde bulunan kazan brülör ba lantı flan ını kazana a a ıdaki ekilde verildi i gibi ba layınız. Ba lantı flan ının altına brülör izolatörü oldu undan emin olunuz! Brulör ba lantı kiti Safir kazanlarda, kazan üzerine montajlı ekilde verilmektedir. 27

28 Montaj 4.3 Patlatma Kapa ı Montajı Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapa ını elinizle birkaç defa çekip bırakarak çalı ır durumda oldu unun kontrolünü yapınız. Patlatma kapa ı Brülörün ilk hareketinde dı arı do ru açılarak kazanın ilk çalı masını düzenler bu nedenle fabrika çıkı ında kontrol edilir. Patlatma kapa ının çalı ma kontrolünü brülörü çalı tırmadan tekrarlayınız. 4.4 Pano Montajı Elektriksel kontrol panelini; kontrol panel montaj ve kullanım klavuzuna uygun bir ekilde monte ediniz. Elektrik çarpması tehlikesi! Elektrik altında yapılan çalı malar sadece uzman elektrikçiler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak yapılabilir! Panoyu kutusundan çıkarıp üst kaplamanın üzerine vidaları ile resme uygun olarak monte ediniz. Pano brulör grubu elektrik ba lantılarını elektrik ba lantı emasına uygun olarak yapınız. Pano sirkülasyon pompası elektrik ba lantılarının elekrik ba lantı emasına uygun olarak yapınız. Pano ebeke elektrik ba lantısını elektrik ba lantı emasına uygun olarak yapınız. 28

29 Montaj Pano termostat kovan ba lantılarını ve termometreyi resme uygun olarak termostat kovanına yerle tiriniz.termostat kovanını makine ya ı ile doldurunuz. Pano ba lantılarının ayrıntıları için montaj ve kullanma kılavuzunuzun pano ve elektriksel ba lantıları ile ilgili bölüme bakınız. Pano ba lantılarının tamamlanmasının ardından elektriksel ba lantıları kontrol edip panonun civatalarını sıkarak kapatınız. Pano montajının ardından üst kaplamayı yerine oturtmadan tüm ba lantıların yerinde oldu unu kontrol ediniz. Üst kaplamayı yerine oturtup kazan kaplama montajını tamamlayınız. 29

30 Montaj 30

31 Montaj 31

32 Montaj 32

33 Kurulum / Tesisat 5. Kurulum / Tesisat 5.1 Isıtma Devresi Ba lantısı Isıtma devresini kazan giri ve çıkı ına ba layın. Doldurma ve bo altma ba lantısını ve vanasını kazanın arka tarafındaki ilgili ba lantı yerine monte edin. Kazanı son olarak duraca ı yere itin ve dengeleme cıvatalarının yardımıyla dengeye getirin. Emniyet tertibatlarının ba lantısını yapın. Maksimum açma basıncı kazan maksimum çalı ma basıncından fazla olamaz. Açık genle meli kalorifer tesisatlarında gidi emniyet, dönü emniyet, haberci borularını ve emniyet ventilini tesisat ve kazana uygun ekilde ba layınız. Genle me deposunun suyla dolu oldu undan, su seviyesinin uygun oldu undan, tesisat güzergâhının uygun oldu undan emin olunuz. Tüm boruların demir olması gerekmektedir. Plastik vb. boruların kullanımı yasaktır. Kapalı kalorifer tesisatlarında kapalı genle me deposu ve emniyet ventilini tesisat ve kazana uygun ekilde ba layınız. Genle me deposunun suyla dolu oldu undan su basıncının uygun oldu undan emin olunuz Dikkat: lgili standart gere i emniyet vanası mutlak surette kazanın üzerine direkt olarak monte edilmelidir. Kazan ile arasında hiçbir kesici vana, çap daraltıcı armatür, pompa ve benzeri ekipmanlar bulunmamalıdır. Emniyet ventili ayarlanamaz tip olmalı, TSE standartlarına uygun olmalı ba lantı çapına uygun olmalıdır. Kazan üzerine takılan emniyet vanası dı ında bir adet emniyet ventili tesisat üzerinde kazana en yakın noktada bulunmalıdır. Yukarıda anlatılan açıklamalara uyulmaması durumlarında cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 33

34 Kurulum / Tesisat Emniyet ventili drenaj hattı emniyet ventili devreye girdi inde basınç artı ı olmayacak ekilde düzenlenmelidir. Bu hat açık bir yere do ru dö enmemelidir; drenajı ucu açık ve izlenebilir olmalıdır. Muhtemel durumlarda dı arı çıkan kalorifer suyu tehlikesiz bir ekilde tahliye edilebilmelidir (örne in bir sifon vasıtasıyla). Dikkat: Tesisat üzerinde sirkülasyon ve / veya ilk doldurma sırasında olu abilecek, havayı sistemden atmak için uygun noktalara hava tahliye cihazları yerle tirilmelidir. Bu ekipmanların uygun noktalara yerle tirilmemesi ve/veya TSE ve/veya CE markasız ekipmanların kullanılması durumlarında cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Dikkat: Cihazının do ru ekilde, istenen verimde çalı ması için tesisat ve ekipmanların birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Tesisat üzerinde kazan çalı masını do rudan etkileyecek tüm güvenlik ekipmanlarının TSE standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu ekipmanların uygun seçilmedi i ve / veya do ru yerlere konulmadı ı durumlarda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Isıtma sistemlerinde ve sıcak su üreticilerinde kullanılan demir malzemenin korozyona dayanıklılı ı ısıtma suyunda oksijen bulunmamasına ba lıdır. lk veya ilave dolumlarla su ile birlikte ısıtma sistemine karı an oksijenin sistemdeki malzemelerle reaksiyona girmesi sonucu herhangi bir hasar olu mamaktadır. Isıtma suyunun renginin belirli bir süre sonra siyahla ması, sistemde atık serbest oksijen bulunmadı ını göstermektedir. Teknik kurallar, özellikle VDI-Yönetmeli i , ısıtma sistemlerinin ısıtma suyuna daimi olarak oksijen giri i mümkün olmayacak ekilde projelendirilmesini ve i letilmesini önermektedir. Yerden ısıtma sistemlerinde, oksijenin boru cidarlarından geçi ini önlemek için DIN 4726 ya uygun,difüzyon geçi siz plastik borular kullanılmasını tavsiye edilir. Oksijene kar ı dayanıklı olmayan plastik boru (DIN 4726) kullanılan yerden ısıtma sistemlerinde bir e anjör ile sistem ayırımı yapılmalıdır 34

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KONFORMATİK Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı