YerelYönetim Hizmet Bildirgeleriyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YerelYönetim Hizmet Bildirgeleriyle"

Transkript

1 YerelYönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş Memnuniyetinin Artırılması: Su Abonelikİşlemleri BiraZEkici * Mustafa Koçyiğit ** YusufKenanKüçük" ***. Vatandaş yönetimimizin en önemli unsurudur. O bize tabi değildir, biz ona tabiyiz. Onün başvurusu bizi meşgul etmez,bilakissımduğumuz hizmetin merkezinde kendisi bulunmaktadır. Vatandaş hizmetimizin yabancısı değil, parçasıdır. Vatandaşa hizmet ederekona lütufla bulunmuyaruz; o kendisine hizmet etmemiz için. bize jirsat sunmaktadır. MAHATMA GANDHI Özet: Hizmet Bildirgeleri, kamu hizmetlerininstandartlarının yükseltilmesini ve vatandaş odakiz kamuyönetiminin kurulmasını hedeflemektedir..yerel yönetimlerin sunduklankamuhizmetlerinin standartlar bel(rz(mmesiyoluyla etkili ve verimli bir şekilde su~ nulması, hizmet sunumunun sürekli iyileştirilmesi ve kalltesinin yükseltilerek vatandaş memnuniyetinin artırılması çok önemlidir. Bu önem doğrultusunda yerel yönetimler tarafindan sunulan hizmetlere ilişkin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi Dokuzuncu Kalkınma Planında belirlenenhedefler arasında bulunmaktadır. Bu çalışma ile kamu hizmetlerine ilişkin standartlar.belirlenmesi yoluyla hizmet kalitesininartırılmasında araç olarak kullanılan hizmetbildirgeleri incelenmekte, JarklZ ülke uygulamalarından örnekler verilerek sistemin ülkemiz içmesuyu hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin öneriler getirilmektedir. Ayrıca aşırıbümlerasi ve kırtasiyeciliğin bulunduğu içme suyu hizmetlerinin iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenmekte ve bu doğrultuda yapılan düzenlemeler paylaşılmaktadır.. Anahtar Sözcükler: Hizmet bildirgesi, yere/yönetim, su aboneliği. Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. Başbakanlık Uzmanı. Başbakanlık Uzman Yardımcısı. Çağda~ Yerel Yönetimler, Cilt 18 Sayı 1 Ocak 2009, s

2 72 Çağdaş Yerel Yonetimler, 18 (J) Ocak 2009 TheAssessmentQ.4J;J?9ferSubscriI'fiQ1l;'!?l'ocedures,p,eg9tJling the Improvementoj CiiizenSatis/action Through Iocal > Service Ch,!rters '0 Abstraet: The Service Charter aimsto raise the stanrlardo! publicservieesayıdto makf; theminore responsiye to the needs and requests. ofusers. Effectivearid efficient provision ofpublic services provided by local.authorities through settingstandards, inereas" ing customer satisfaction by eontiriuous improvement andenhaneing the qualityofservice provisi'qn assume great importance. For this purpose, setting minimum standards to the serviceprovision for services provided by loeal authorittes is among the objectivesgivenin,the9 th Pive Year Development Plan. This,~tudyatte:mptstQanalyz(! service charters, which areusedasa tool to improve servicequality throughsetting standards for public services,by giying examples of' vario1fşcountry praetices. The study also brings suggestions forthe use ofthe system in dean Water services 'in Turkey.In addttion, precautions are determined in order to improve deanyvater services that incorporate excessive bureaucracy and paperwork and, the relevanfregulations are shcır:ed. KeyWords:Servicecharter/local government, water subscription. Gifiş' Yerel yönetinfhizmetlerinde,hizmet sunum standartlarınm oluşturularak vatandaşlarıııhayatkalitesinihyükseltilmesi, kamu yönetiminde sürdürülen yeniden yapılanınaçalışmalarının enönemli amaçlanarasmdadır. Vatandaş ile resmikurumilişkilerindetek.masa sistemine geçilmesi,.vatandaşlardan başvuruları' sırasında istenecek'ieşrrijbelgeve bilgilerirt azaltılması, işl~tnlerde vatandaşbel yanıninesas alınması ilehizmetlerin sunumusırasmda vatandaş talep vebekleh;; tilerinin alınarak hizmetin sürekli iyileştirilmesi vatandaş memnuniyetinin artırılmasma yönelik olarak alınması gereken tedbirlerdir... Ülkemizde kamu hizmetiolaraksunulan içmesuyu hizmetlerininetkili, ve~ rimli ve kaliteli birniçimde sağlanması vedöıa.yısıyla vatandaı;hnemnuniyetiniıı artinlınası\amacıylabelediyeler tarafındansürdürülençalışmalar birbir,inden ba.;ğıihsiz olarakyürütülmekte vezamarı za:inan kesintilereuğrayarak eldeedilen kazanımlafkahcıhale getirilriıemektedir. Kaliteninöznelbir kavram olması ve herkesin kendinehas birkaliteyaklaşıll11 ve anlayışırtm bulunmasınedeniyle, içme suyu hizinetlerinin~lk~çapınd~ ~unumu konusundaasg<).ri hizmetsul111m standartlarının belirlenmesi şarttır: Bu ihtiyaçtan ve Ddkuzllricu KalkınmaPliı.;.. nında yerel yönetimleriii'slınduklarıhizmetler içinülke>çap111di:ıasgari hlzııtet standartlarının belirlenmesil hedefinden hareketle, '. İdareyiGeliştinne Başkanh~ ğı, Mahalli İdareler GenelMüdürlüğü, 65 il belediyesi ve 16 büyükşehirbeledi- 1 Dok\lzuncu Kalkınma Plaııı,69 L eylem.

3 C-~ ---- ~-~ Yerel Yönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş Memnuniyetintn Artırılması 73 yesi işbirliği ile içme suyu hizmet sunumunda uyulması gereken standartlar belirlenmiş ve bir genelgezçıkarılarak vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yöneliktedbirler alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, kamu hizmetlerinin etkili ve vatandaş odaklı bir şekilde sunumu amacıyla dünyanın birçok ülkesitarafından kullanılan"hizmet Bildirgesi"nin (Service Charter) incelenmesi, ülkemizoe belediyeler tarafından sunulan içme suyu hizmetlerinde Vatandaş Hakları Bildirgesinin kullanımının değerlendirilmesi ve içme suyu abonelik işlemlerinde bulunan bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışına ve sonuçlarının paylaşılmasıdil. Hizmet BillUrgeleri Kamu sektörününgeleneksel ofarak kendine odaklı kültüre sahip olması (Löffler vd., 2007: 16) ve vatandaşların ihtiyaçlarına yeterli cevaplar oluşturamaması nedeniyle 1980'lerde ve 1990'larda kamu hiimeti ve vatandaşlık kavramları kamu yönetimleri tarafından en çok tartışılari kavramlar olmuştur (Prior vd., 1995: 28). Gerçekten de kamu yönetimlerinin ve sunduğu hizmetlerin yeniden yapılandırılmaya başlandığı bu yıllara kadar vatandaşlar uzun yıllar ka1itesiz hizmet almak zorunda bırakılmışlardıl Budurum vatandaşlarınkamu hizmetlerine karşı düşük beklenti içinde kalmasına ve hizmeti sunan kamu görevlilerinin de kamu hizmetlerinin geliştirilmesi çabası içindeolmamasına neden o:. larak kısır bir döngü yaratmıştır. Kamu yönetimi alanında 1980'li yıllardan sonra sürdürülen reformlarla özel sektöre ait değerler kamu kesimine kazandırılmayaçalışılmış, kalite yonetimlerinin geliştirilmesi için özel çabalar sergilenmiştil Bu dönemde tüketici, müşteri, paranın karşılığı ve kalite gibi özel sektöre ait kavramlar kamu kesimi tarafından sık sık kullanılmaya başlanmış ve tüketicilerin belli bir standartta hizmet almalarına yönelik mekanizmaların kamu kesimi tarafından da geliştirilmesi İ çin özel önem veribniştil Benzer şekilde hizmetten faydalanan vatandaşların aldıkları hizmet ve kalitesi hakkında ne düşündüğü konularında özel sektördeki pazar araştırması teknikleri kullanılmaya ve kullanıcıların hizmetle ilgili kalite ve beklentileri alınmaya başlanmıştır. Kamu hizmetleri pazarında tüketici olan vatandaşların güçlendirilmesine yönelik bu strateji; kamu yönetiminden işletme yönetimi etkisialtındaki kamu yönetimine geçiş olarak tanımlanmaktadır (Stewart ve Ranson, 1994:13). Tüm dünyada, kamu hizmetlerinden faydalananların vatandaş veya müşteri olarak tanımlanmalan tartışmaları sürerken, özelleştirilemeyen veya hizmet a lımı yöntemiyle sunulmasımümkün olmayan ve dolayısıyla devletleriarafından tekelolarak sunulan hizmetlerin kalite ve etkinliğinin artırılması problem ()larak 225/05/2007 tarihli ve sayılı Su Abone1iği konulu İçişleriBakanlığı Genelgesi.

4 74 ÇağdaşYerel Yöneti1J1ler, 18(1)Ocak2009' ortaya,;çıkınıştır. Yaygıninail1şa'göre,'kamu kesirninin"ge'lenekserolarak'sundu~ ğu kamu hizmetlerinin,kalitesi' konusundaçok, duyarlı olinamasınedeniylebu hizmetlerinkalitesi düşük olmaktadır (Löfflervd., 2007:,.8). Bu,uedenleNatan~ daş Hakları',Bildirgesi adı altında yenikarnu yönetimireformunup. biruzantısı olarak Hkönce jlıgiltere'de uygulanan, ~raç(drewry, 2005: 321) daha sonra "Hizmet Bi11il'gesi", "Vatanda.şHaklan Bildirgesi" ve "Vatandaş/müşteri Hakları" gibi farklı isimler' altında başta Fransa, Alrnanyaolmaküzere 19 Avrupa Birliği üyesi ülke, 3, ABD, Avustralya, Singapur, Hindistan ve Kanada gibi ülkelerde ye bu ülkelerin. yerel YÖnetimleri tarafındankamu,hizmetlerinin ka1itelerinin artırılması programları kapsamında kullanılmıştır. Hizmet bildirgeleri neredeyse tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kullarıılangüçlübir araçtır (Ni~os, 2001: 39) ve,,2007 yıiııı<iaaımanya'nınbaşkaı:ıl~ğı döneminde Yenilikçi, Kamlı HizmetleriGrubu tarafından O]''1ak' Vataııdaş HaklarıBildirgesi" üzerindeçalışıil11ı~tır. OECD tarafından ise 2907 yılındakamu hizmetlerinin "Hii; metbildirgelerı" yoluyla ka1ifesininartırılmaşıı:ımacıyla bir el kitabı hazırlanmış ve kullanmak isteyen kamu yönetimi kurulu.şlarının hizmetine sunulmuş " 4 tur. Hizmet'BHditgeleri;"kamukurumu<tarafında.n. sunuıan.'hizrnetlere "aittemer bilgileri ve hizmet sunum standartlarını gösteren ve hizmete ilişkin olarak vatandaşların,şik8.yetve iyileştirme. önerilerinin, nasılalmacağıl1l b.elirleyenkamu' belgeieridir(löffler vd., 2007: IS}. Bir bildirge;kurumun vatartdaşaodaklandı~ ğını, hizınetten faydalananlara danıştığın! vy beklentilerini dikkatealdığını, perfoltljarı.s1 ölçyrek suııdıığu, hizriletleri değerlendırdiğıni, ve hizmet, sufiufi}unun. iyileştırilmesi çahşı:iialarını başlatlığını göstermektedir. Hizmet bildirgesi <ıynı zamanda kamu kunim ve kuruluşu tarafından yapılan tek taraflı bir açıklam<ıdır. İlgili,kurulu.ş,yasa.ve düzenlemeler ile sınırları belirlenenhizmet' için belli standartlar tespit edip bunları yayınlamaktadır: Standartların ve bu standartlar karşısındakamu kurumunun gösterdiği başarı oranının yayınlanması şeffaflığı. ve kulumların başarısını ve dolayısıyla da vatandaş myrnnüniyetini artırjnaktadır. Bunitelikleriyle bildirgeler, kamu hizmet standardını yükselten güçlü bir araç ve vatandaşıgüçlendiren ve bu yol1<ı da hizmet sunumunda hesap yerebilirliğiartitan bır vasıtaölmaktadır (Drewry, 2005: 32 ı).. Hizmetbildirgesinin arkasındakitemel fikir; kamu hizmetinden faydalananlara hak verilmesidir. Verilen haklar zorunlu haklar değihlir; ancak:verilen;sözün: baskısı ilekurum veyakuruluş, hedeflediği.standartları sağlamakiçin büyü~çaba gösterycektil BU: yakhışım sayesindebildirge, ya.tandaşa, kurumun kendisine 3 Aımany~,şeıçi{;,BUıgariSja~, Çek Cu;rl,~riyeti, b~niidllrka, Estony~, Finlandiya,<Fransa, Hollanda, lngil~ tere, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, Lüksemburg; Macaristan, Malta, Polonya, Romanya. 4 OECD.SIGMA, Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı işbirliğinde Avrupa Birliğinin katkıl,arıyla "Hizmet Standartları Kullanılarak Vatandaş Odaklı YönetiminGeliştirilmesi" adı altıncıazoo? yılrbaşındabirelkitabı hazırlanmıştır..

5 Yerel Yönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş Memnuniyelinin Artırılması 75 nasıl bir hizmet sunacağını merak etme gibi görece pasif bir durumdan kurtulma imkanı sağlamaktadır. Sunulan haklar, kumrnun kişiyesaygılı bırşekilde davranacağı düşüncesini güçlendirmektedir. Bu düşünce vatandaşa,!çayda değer bir itibar kazandırinaktadır. Hizmet bildirgeleri, hizmetin sunucusu konumundakikummve kumluşlara hizmetin nasıl sunulacağı konusunda vatandaşlara danışma fırsatı sunmaktadır. Hala birçok kumrnda personelin hizmetten faydalanan vatandaşlar için neyin en iyi olduğunun çok iyi bilindiği konusunda yaygın bir inanış bulunmaktadır. Bununla birlikte hizmetten faydalanan vatandaşların beklentisi ile kamu kurumunun vatandaşların beklentilerini algılamalarıarasında oldukça büyük farklar olduğu görülmektedir. Bu dum~da kaliteyi müşteri beklentilerinin giderilmesi o~ larak kabul etmek, tipikbir beklentiler boşluğu (expectations gap)qi~rak tanımlanmaktadır (Zeithamlvd., 1990: 37-39). Hizmet bildirgeleri, kamu kummunun performansının izlenmesine ve değerlendirilmesine fırsat vermektedir. Performans ölçümü hizmetbildirgelerinin en önemli ayağıdır ve bildirgelerin etkili olmasını ve beklenen sonuçların elde e dilmesini sağlamaktadır. Hizmet bildirgelerinin etkili kullanımı hizmetten faydaiananların ıi:ıenınuniyetlerini ve dolayısıyla hizmete karşı olan beklentilerini artınnaktadır. Bu hizmet sunumu için kumrnun belirlediği standartların seviyesinin yükseltilmesi de gerekebilir. Burada önemli olan "belli bir zaman zarfında hizmet sunan kunım için önemli ve mümkün olanın" hizmettenfaydalananlarla birlikte tespit edilmesidir (Gaster ve Squires, 2003: 89). Bu mümkün ve en iyi olanın değişeceğinin bilinmesi isehizmetlere ilişkin olarak iyileşmeyi sağlamanıntekyoludur. Hizmet Bildirgelerinin Unsurları Bir hizmet bildirgesi bildirgeyi hazırlayan kummunlogo veya adını içermeli, bildirgeye konu olan hizmete ilişkin kapsamı belirlemelidir. Kurumun telefon, adres, internet adresi; faks, e-posta gibi iletişim ve haberleşme bilgilerini içermelidir. Kullanıcılarınbeklentilerine cevap verecek standartlarıkapsamalı, hizmet alan vatandaşlara karşı personelin davranış kalıpları ile hizmetin kalite ve alacağı zamana ilişkin hususları içermelidir. Ayrıca vatandaşların hakları ve sommluluklan ile hizmete ilişkin şikayet yollarını da belirlemelidir. Hizmet bildirgelerinin temeli, beklenen hizmetin kalitesine ilişkin vaat olmaktadır. Bütün dünyada bildirgeler oluştumlurken üç unsumn esas alındığı görülmektedir.

6 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, 18 (1) Ocak 2009 Somut ve Vatandaş Odaklı Standartlar Hizmet bildirgeleri hazırlanırken sunulan hizmetin kalite ve seviyesi konusunda standartlar oluşturulmaktadır. Hizmet standartları vatandaşınkamu hizmetind~n.ne bekleyebileceğine işaret etmektedir. En önemli standartlar somut ve ölçülebilir standartlardır. Bu yüzden" 15 dakika içerisinde size yardım edilecektir", "Dostça karşılanacaksmız", "Bizi göğsümüzdekiisimliğimizden tanıyabilirsiniz", "Sırada üç kişiden fazla bekleyen olduğu zaman yeni hizmet masası devreyegirecektir", "Size beş dakika içinde hizmet vereceğiz", "Şikayetlerinize üç gün içinde cevap verilecektir" gibi standartlar kamu hizm~t sunumunda geliştiren standartlar olarak ortaya çıkmaktadır. Standartların zaman içinde gözden geçirilmesi ve az sayıda olması çok ônem~ lidir. Çoksayıda uygulanamayacak standartlarınbelirlenmesi, kuruma başarıdan ziyade başal1.s1zlıkgetirebilir. Standartların kısa, açık ve anlaşılabilir bir dille ifade edilmesi gerekmektedir. Özellikle, hizmetle ve hizmetten faydalananlada çok yakın ilişkisi olmadığı durumlarda teknik kelimelere yer verilmemeli, yasal dayanaklara atıftabulunulmamalıdıt (cabinetoffice,gov.uk, 2007). Hizmet Bildirgesinin İlan Edilmesi Hizmetten kimlerin, ne zaman ve nerede faydalanabileceği konusunda açık bilgi sunulmasıdı!. Bir hizmet bildirgesi ortaya konulduğunda, onun mutlaka kamuoyı,ıilep:ıylaşılması gerekir. Çünkü vatandaşm kamuhizmetinden ne bekleyip ve neyitalep edebileceğinibilmesi, belirlenen bildirgenin ilan edilmesine bağlıdır. Bildirgenin el ilanı, reklam ve internet sayfası aracılığıyla duyurulması en etkili yöntemler olmaktadır. Taahhüt Hizmetinönceden belirlenen standartları karşılayamamasıdurumunda nasıl şikayet edileceği ve telafinin (tazminatm) nasıl yapılacağının bildirilmesidir. Bildirgenin ardmdaki temel düşünce kurumun standartlarını gerçekleştirme taahhüdüdür. Bu kapsamda taahhüt edilenbir standart yerine getirilmediği zaman ne olacağı açıkçabelirtilmelidir. Özür mektubu gönderilmesi veya bütçeden küçük bir tazminat ödenmesi gerekebilir. Herhangi bir karşılık veya tazminat verilmesi vatandaşları kurumunişi ciddiye aldığı konusunda ikna etmektedir. Bu durum, daha önce "güçsüz" olan vatandaşa kurumdan acil tazmin isteme gibi bir araç sağlamış olmaktadır.

7 Yerel Yönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş Memnuniyetinin Artırılması 77. Taiminat, standartların tutturulması konusunda kurumu ve personelini deteş..; vik edecektir. Eğer tazminat çok sık veriliyor ise bu hizmet kalitesininartırılması için bir k~talizör görevi görecektir. Kurumun en üst yöneticisi tarafmdan girişimin desteklenmesi ve başarısı için liderlik edilmesi çok önemlidir. Ayrıca, kurumda vatandaşlara birebir hiimet sunan ve bu kişileredestek verenlerin de standartları benimsemesi gerekmektedil Vnutulmamalıdırki bildirgeler tek adam işi değildir. Farklı seviyelerden tüm çalışanlarm, takım olarak hizmet bildirgesindeki standartların gerçekleştirilmeye çalışılması en doğru olacaktır. (cabinetoffice.gov.uk, 2007) HizmetBildirgeleri-Kalite Yönetimleri İlişkisİ Hizmet bildirgeleri, toplam kaliteyönetimi olarak bilin,en fikirler sahasının bir kısmmı teşkil etmektedir. Ortak Değerlendirme çerçevesi (CAF- Comman Assessment Framework); Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM- European Foundation for Quality Management), Performans Karesi (BSC-Balanced Scorecard Collaborative), vatandaş memnuniyetianketleri ve süreç yönetimi araçları ile birleştirilebilir. Daha doğruda;nbiranlatım1a sunulan hizmetin kalitesineilişkin taahhüt veren bir bildirge, organizasyonun dış dünya ile ilişkilerine katkıda bulunmaktadır:' Sunulankamu hizmetinin kaliteli olduğunun ispatlanması, sürdürülen kamu yönetimi reformlarının en önemli konusudul Yönetim anlayışından yönetişim anlayışına doğru yaşanan yolculukta, devletin tekaktqrolduğu alandan birçok aktör arasından herhangibir aktör olduğualana doğru değişim ve dönüşümya~ şanmıştır. Bu değişimlebirlikte kullanılan kalite yönetim araçları da değişmiş, sürece odaklı "Kanumi ve düzenlemelere uyan devleti" ifadeeden ISO 9001 a racından sonuç odaklı "Hizmet sunan devleti" temsil eden EFQMlCAF Modelineoradan da politikacılara, yöneticilere ve liderlere organizasyonun yönetişim kapasitesinin iyileştirilmesi için imkan verenetkilere oda.klı "Kolaylaştıranyapabilir kılan devleti" öngören İyi Yönetişim Modeline doğrudeğişimıer ya~ şanmıştır (Loeffler, 2007). Hizmet kalitesinin artırılması söz konusu olunca,. kamu kurumları kalite yönetim aracı kullanmaya ve kullandıkları aracı vatandaşlara göstermeeğilimine gimıektedir. Özellikle mühendisler kaliteyi net bir şekilde gösteren ve objektif sonuçlar ortaya koyan ISO 9001 Modeline çok önem vermektedirler. Kamu kurumlarına ucuz ve esnek bir öz değerlendirme modeiini ortaya koyan "Ortak Değerlendirme çerçevesi" ise, kamu yönetimi organizasyonları tarafındansık başvurulan bir modeldir. Bu model personelin kolaylıkla kalite konusunda iyi:" leştirme çalişmalarını benimsemesini ve kurumda bu yönde çaba göstermesini sağlarken, kurum dışındakiler için pek bir değere sahip değildir. İşte burada hizmet bildirgeleri önem kazanmaktadır. Çünkü hizmet bildirgeleri kamu yöne

8 c standarda 78 Çağdaş Yerel"Yönetimler; 18(1)Ocak2009. timinden J1izmetaıanlarahitapetmektedir<ve. cçalışanlaravatandaşlarınhangi göre hizmet. sunması gerektiğini göstermektedir. Kamu kurumye.ku~ ruluşlan hizmetten, faydalananların ve ilgiligrupların hizmetinasıldeğerlendir-, dilderi konysundjlbilgi1erine başvjjrmaktadır; ki buda yönetişim modelini oluşturn;ıaktadır (Löffler vd. 2007: 14). Hizmetbildirgelerininhizmetsunum kalitesindeiyileşme sağlamasıciçin uy~ gun bir kajite. yönetim. anicıylabirleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Daha önce de belirtildiği. gibi hizmetbildirgeleri, kalite... yönetimaraçlarının yerine geçememektedir. Bu yüzden hizmetbildirgelerini. geliştirecekbir kururnda öncelikle kalite yönetim sisteminin uygıılanmaya başlanması tavsiye edilmektedir (cabinetoffice.gov.uk; 2007). HizınetBilclirgeleriuin liazı..la,m.nası Ve Uyguhmması.. Hizmetbildir;ge1erihazırlanırken içerdiği standartlarıyakalamak için.gayret gösterecek olan personelin görüş ve önerilerinin alinmasıkritik biröneme sa~ hiptinbildirgenin hizmet sunanpersoneltarafından benimsenmesi, onları des" tekleyenv.e. gerektiğindebildirgede yeralanstandartlarıngelişmesinisağlamak için değişiklik önerisindebulunacakolan orta ve üst kademe yöneticilerin dahil edilmesi gerekmektedir. Diğeryandanbildirgeninmuhatabı.olanve. hiim.etterıyararuman,yatandaşlara danışılması, bildirgenin başarisı içirişarttıl Hizmetten yararlananlarıngörüşü ahnmadanbildirgeye son şekilverilmemelidir." Hizmetten yararlananlaradanı.. şı1ması;.hiimetikullananlatın. perspektifinden. hizmeti:ıı... kahtesinin.. ölçülmesi, hazırlanan "bildirgenin vatandaş odaklıolupolmadığınm değerlenditilmesi;hizmette kalitenin artırılması açısındandoğru. hede.flerin belir lenmesivehizmetin sunumunun iyileşti:rilerek vatandaş hayatının kolaylaştırılrnası açılarından. çok önemlidir. Örneğin. İngiltere'de birçok kamu.kurumutelefonlara'en.kısa sürede cevapverilmesininhizmethlitesi açısından. önemlj'olduğunu değerlendirerek. telefonlara..en geç. altı çalıştacevap,verilmesi.. yönüiidestandartlarbehr1emişlerdir. Oysa vatandaşlara. danışılması sonucu tekfona hemen cevap vetilmes,inin bir önemini.n olmadığı, önemliplanın yetkili ve sorununuçözebilecek.kişilerin. telefona cevapvermesinin oldıığu,.,telefona cevap veren kişilerinkendilerine yardımcıolamamaları durumu11da en azından. yetkilibir kişi yardımcı olmasını jstedikleri ortayaçıkmıştır. ile görüşmesine Hizmetbildirgesinin halka. vehizmetten.yararlananlarajlan. edilmeden,ünce hizmete, karşı' şikayetmekanizmasının iyi kurulup kurulmadığmı kontroletmek gerekmektedir. Hizmet standartlan oluşturulduktansonra iyi bir şekilde karşı-' lanmayan standartlarakarşışikayet artabilil. Şikayetler;.hizmettenfaydalananlanh hizmetsunanlan ve hizmetin~sıldeğerlendirdiklerini.gösteren faydalı bir. araçolmaktadır. Şikayet haklı veya haksız olsun sahibinin hizmetsunan kurulu

9 Yerel Yönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş.Memnuniyetinin Artırılması. 79. şagücendiğini göstermektedir. Şikayetler etkili ve nazik bir şekilde çözüı::ne.ka Vuşturulmalıdır. Şikayet, ciddiye alınınalı, alaıı"kişi ismini şikayetçiyle vermeli, bir adım sonrasının ne olacağı bildirilmelidir (cabinetoffice.gov.uk, 2007). Hizmet bildirgelerinin özünde şikayetin teşvik edilip alınan şikayetler vasıtasıyla hizmetin kullanıcı odaklı bir' şekilde düzeltilmesi yatmaktadır. Tazminat, hizmeti kullanan ve şikayette bulunanhl:rinhaklı olduklan dtirum larda iyi bir telafiaracı olmaktadır. Bildirgede ön görüldüğü şekilde hizmetin sunulamaması halinde küçük miktarlarda. tazminaf ödenmesi şikayetçilerin ıstı raplarını azaltacaktır. "Su abonelik işlemlerinizin tamamlanması için maksimum 20 dakika bekleyeceksiniz" şeklinde konulan standarda uyulmayıp vatandaşın 20 dakikadan fazla bekleme si durumunda park parasıı:nn alınmaması, kahve ik ram edilmesi veya kendisi adına bir hayır kuruluşuna cüz'i miktarda bağışta bu lunulması gibi yollar Avrupa ülkelerinde en çok başvurulan telafi yollarıdır. (cabinetoffice.gov.uk, 2007). Hizmet bildirgeleri hazırlandıktan ve standartlar oluşturulduktansonrahizmetin sunumunun otomatik olarak iyileşmesini beklemek doğru biryaklaşım değildir. Aksine, hizmetin kullanıcıları belirlenen standartlara uygun olarakhizmet sunulup sunulmadığını değerlendirmeye başlamakta, hizmete karşı olanbeklentileri yükselmektedir. Bu yüzden hizmet bildirgesini hazırlayan grubun hizmeti, kaiite standartlarını ve bildirgeyidüzenli bir şekildeizlemelidir.. Objektif performans bilgilerinin toplanabilmesi içinproje!gru:bu i'standartlar l'opla,n~p..pçr ~rşl.sında gösterijt!n perforn:ıansı idiizenji,.bir.anılıkla,,?.1çmç,liciir. ~Qrınans bilgilert h,a,fta1ıl<,.aylık.ve J.iç~Ylıkdeğerlçr!f(.~aişl1~ştırılmaIı,el4eç~i, len))rj,leşmeler. tçspit,,~~pmelidir.ayıiı,4iz111eti sunaıı..d,gerk:uruluşlarpı,pçtfa!, niaıısı,qa.1,qya,~ yoluyla değerlçndiriımeildir. -.'....' HizınetBilc:İirğeleriKontistilıdiülkeUygıiı~İi:ıaı~rı Vatandaşhakları.bildirgeleri,kamu, kuıumhı;'ı\tatafüldan.t~k~l'()la;ak's4nuran hizmetlerin kalit~;sinınartmlması. artı~8ıyla19~0'li yıllatda::yerel yönetirrıl~r:tarafından kullarii1niaya;başlanriıış; 'hizmef-kalitesine ölan;dllımluetkileriyle;betaber tüm kamu hizmetleririe' yayıı'mişhr: Bati'Avriıpaülke1etiıidehbaşafih Uygulamalardan sonra tüm dünya ülkeleri tarafından ilgiyle izlenıi:1iş;'hindistan gibi bazı ülkelerde hükümet programlanna alınaraktü11ı: kamu hizmetlerindekullanılması zorunlu hale getirilmiş, Çek Cumhuriyeti.gibi,bazvülkelerdeisç;;kamu kurumları iyi ve kalitelihizınet su.numu.-,arayışları,ç,~rç,eiv~sinde bellikamu kurumlarının kullanınuyla sınırlı kalmışp.r,','. " Hizmet bildirgelerinin ilk olarak uygulanmayabaşladığı ve hükümet programına alınarak yaygın olarak kullanıldığı İngiltere ile yerel yönetimlerde örnek

10 RO çaği:laşyerelyönetimler,l8 (1) Ocak2009 uygulama', olarakdeg~1"1enditilen5' Fransa uygulamaıarıaşgğıda,kapşamholarak ele alınaraktanıtılgcaktır. "-ı, İngilü~re'dei V~ta~daş(ll;l.a1flflrı Bildirgesi".Vatandaş hak1arıbilôirgesi;ingiliz yerelyönetil111eritatafı:ıidariliizniettenya~ rgrlan~nlann görüşlerinin alınarakkamu.lıizmetierinin sunumunu, sürekli,geliştirijmesi v!,:-iyileştirilmesi için 1980'1i yıllarınsonımda'kullanılmaya başlanmış, tıf.(prior,.199s: 100, Harden,.ı992:~).6 Thatcher'dan sonra Başbakan.ölan Major, l~92yılında tüm kamu hizmetlerinde. Vatandaş Haklan Bildirgesini (CitizenCharter) uygulamayageçirmiştir. JohnMajor'a göre, kamu hi;z::metin~ d~nfaydalanan vatandaşlann{hastaıgr, yolcular, ebeveynler, çocuklar,sosyal haklardanfaı;d'llap.anlaı),iüd,1ünün kamukurumunapaşvutciukları zaman ne, tür bir hizmet~iac.~kla,pnı" bumehaklan bulunmaktadır.13u n!':q!':nle, Major,y'atandaş Haklan"Bildirgelerini vatandaş odaklı kamu hizmeti swıu.:murıa.geçişin en önemli arac~olar~kgöfl11üştür(lo, Man, 2003: 204). İngiltere'dehizmet kalitesine olan olumi1ık:ı.ıtkıl11ngorülmesiyle hizmet bildirgeleri; sağlık, eğitim, çalışma, içişleti,'veigive çuıhibirçok kamu hizmeti alanındahızla 'yayı1inış, 1997 yılına kadarbakahhkliır ıçin'40 'tan, yerelyönetimler'lçm '1O:000'den fazla hizmetbildirgesi oluşturulmuştur. İngiliz Vatandaş' Haklan Bildirgesi, bu alanda öncu rol üstlenmektedir. Osbome ve Gaebler 1992 yılında İngiliz Vatandaş,Haklan Bildirgesi uygulamasının diğerülkelerdeki refonn gündemini oldukça etkilediğini,b.elirtmektedir. ı)a~~ sortra iktid~ragelen Bla~;Hükihıi~ti Vfltandaş Haklan, Bildirgesı'nin firtısahipliğini iddia etmişve"ö~c~.iii~inet"(~etvice First) etiketi altındave kaihu'" 'hizmetlerinih 'modemizasyoriuçerçevesinde yep.ideii'u?g~la:ınaya koymuştur. "Önce Hizmet Programı" çerçevesinde kamtıhiihtetlerirtirt:süniımunda uyulacak ilkelerhehrlenmiştil;.13unlar şöyledir,. (cabinetqffic;ı:;.gqy,ıı:k,zoo7):.~;_ ~';>,\ ""; >.'~ _','c ~ -' ';'.,,',; _.:'! ı, ' :.-:.: ::.': ::..: ~t t:{h,'~.:};.';,..~:< -~;. -:'_~:;i -;.,_::~',>t ::- 1.L:~ \:~_~, ";.-}, ", '. THizmeti~~n,şt~4l\ı;;t,1ı,ırrpıp. tur; ".',,', ",,'if,' " c' 'ehizınett~~f~~4a.ı~n~nıa,ra, ~rşı. açık, ()1 ve tal11 b~j~~eljqifllj~.s~~l~r" li,'. İlgili keşiınıy~e;flıml~me. hiwnetin sunum\ımı.ilg~l~;gffipj~n;cia~il'et,,',,;~,i!izuj,e,te ulaşımılalmayı teşv(k,etye'~eq~neıq.ersun,.. :~ Herkeseadaletlidavran, i. Yanhşgiden hususları düze1t;",ekaynaklanmetkdi'kullan, 'Yeniliİcleri hizmetine yansıtive.hizmetlerini geliştir, e Aynı hizmeti sunan diğer kurumlarlaiişbirliği yap.." 5 Avrupa 4. Kalite Konferartsında en iyi uygulama olarak sunulmuştur. 6 Harlow İlçe Meclisi ve YorkKentinde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.

11 , Yerel Yönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş MemnuniyetininArtıtılması 81 Vatandaş Hakları Bildirgesi isminin yaygın olarak kullanılınası nedeniyle Blair Hükümetinin "Önce Hizmet" başlığı benimsenmemiştir. Bu nede11le Önce Hizmet iswine son verilerekbildirgenin sertifikalaş~rıl'ınasıprogramı olan "ya~ tandaş Hakları Bildirgesi Sertifika Prograrriı"(Charter Mark Programme) yürü~ tülmüş1ür..'..' Vatandaş Hakları Bildirgesi Settifika Programı Vatandaş Hakları Bildirgesi Sertifika Programı, vatandaşa hizmet sunan organizasyonların koydukları hizmet standartlarına uyup uymadıklarını titiz bir şekilde değerlendiren Hükümet Sertifikalandırma Programıdır yılında başlatılan programa tümkamu sektörü organizasyonları, sertifika alabilmek içininüracaat edebilmektedir. Sertifikalandırma; kurumun tüm hizmetlerini kapsayabileceği gibi belli hizmetlerini de kapsayabilmektedir. Vatandaş Hakları Bildirgesi Sertifikası üç yıl için verilmektedir. Vatandaş Hakları BildirgesiSertifika Programı sadecedışsal bir belgelendirıne olarakdeğil, aynı zamandahizmet sunumunun iyileştirilmesine araç olarak da kullanılmaktadır. Bildirge Sertifikalandırma Birimi, Kabine Ofisi içindeki Kamu. Hizmetleri ReformuOfisinin bir birimidir. Değerlendirmeler, Birleşik KraHık Akreditasyon Servisi tarafından akredite edilmiş 4 bağımsız dış birim tarafından yapılmaktadır.. Sertifika sahibi kamulgrrumları kendilerini d,eğerlendirınek ve sıındukları hizmetleri iyi1eştirjjw~k için Wj.il<:(!mmel:biraraca sahip ()lmuşolıırlıır;sertifij.5ıı, landırına. süresind~aldıkları. u?:man desteği)sayesirıd,e~:~mu hizm~t ~1lIlUmlll;lUJl blite veetkirıliğini artımiaktadırlar.kurumun..}ıizmetleriııiıısertifikatı:ı:nd,ırılması çalışanlara önemli bir moral desteği sağlamaktadır. Ser-tifik;iPrograımrıHl vatal1dıışlanınas~1: qanışıldığım,xe; standllly1anp llıısrhpelirlendiğini" '. vatandaşlaij~n Jıizh1eteerişiminik()laylaştırıp.. kqıaylaştın,n;:ı,dığını, hi:mıetlerin SijnumunUIl sürekli iyileştirip iyileştirilmediğinj;kaynakların etkili bir şekilde kullanıp,kullanma~hğını değerlı;:ndirenaltıtııne kriteübı.ı,lunmak,:t.<:ıö dır. Bir hmııkurumunuıi','se,tiifika alabil~esl~in' 'ilkj)rblliözôeğerlerıdirilltyap-' maktan geçmektedir. Kamu kurumlarr.sunduklan hizmetleri altıkriteregöredeğerlendirip, sertifild'~labilm~kiçil1 başvurudabulü~ktadırbaşvuru' sonucunda' Birleşik '. KJ~1iık. Akreaitasyon SeMsi'tarafındarrakredite. eailmiş 4;bıı:' ğımsız dış birim tarafındandenetleherikamukuriımu,surıdu:ğühizin~tıer kaliteli ve belirlenen standartlara uygun ise. :Uçyıllığınasertifika ileödül1endirilı:nektedk... Sertiflka,.. Verilirken dikkate,alınankriterler 2007, LeachvePercy-Smith, 200 ı :171):.

12 82:ÇağdaşYerel Yönetimler,l8 (1) Ocak 2009, 1:..stall.dartıar'tOluştllr1futıive. İyiPerformans Göst~iıiiZ Vatandaş 'Ilııkı~P13tr~~ğesihazırlayan. v~bıu1u sertifi~alan?rrıiıakı te}'en bir kamu kurumilnuıı.müşteiilerelliizmetten faydalananla,ra daıuşar~k.90~ açık hizmet standartlan belirlemesigerekmektedir. B elir lenen standarrtami gerçekleşti-. rilebilir olması ve kamu kurumunun belirlediği standartları sunduğuhizmet kalitesi ilekarşılaması şarttır. Belirlt'?l1enstandartlar karşısında gösterilenperfof. mansın hizmetten faydalananlarla paylaş11ması hizmet sunanları teşvik etmektedir..]3~ğı111sız kişiler tarafından sertifikapn>gı-aımk'lpsamında değerlendirıne)''l:,pılırken standartlarınhalk ve müşterilerle ilgiliyeölçülebilir olup olmadığı, SÜ~ rekligözdengeçirilip geçirilmediği ve belirlenen standartların kurumun i)'i.çli~ lışmasını destekleyip desteklemediğine bakılmaktadır: 2.-. Müşteril~le"ııiZİl1etiiSurıan Ortaklarla ve Persqn~Jl~ İ1gj1eııtniz... KamukuriirrıımUni,i111üşterileriyle,personeliyleve i1gfırkesimletleilgflendiği~ nigöstertnesigerelmtektedit. Kurumun mevcut ve potansiyelmüşterilerine danışması, a:çık iletişim 'kı:ım1ası, hizmet hakkında tambı1gilendinne yapması müşteri nıernnuniyetirtivehiirlietill. dahaiyi sunulmainıkan1!ll artıracaktır. Müşterilere, hizmet sunan ortaklarına ve personele danışılması kurumun en temelgörevidir. Özellikle müşterilerl~ sürekli muhatap olan ve ön masada çalişan' personelin, hizmetleriıiplanlıtiiliıasrna. dahil 'edilrriesi gerekmektedif.hlzm~ften:'faydalanariların ve persôrielin;:hiiirietletiri' iyileştirilmesiyleilgiliöll.erıl ilerdebulunması.teşvik.edilmelidir; Danışinaisofiuçları, niüşterilere, ortaktatıl.ve personeka:ktarılmah ve sonuçtaalinacak'tedbitlefede aynı kesimin katilım'ı sağlanmalıdır.,-;u>, r'... ;Kai11uhizrrret!eriIiih~;Slı±illiiitnUıi;iYileştihımesinde.errörteiffWkayrlak;,IHizmetle.jıgi1i'.ke~imıere-danıştUıra:k;alıhacakönerilerçerçeveSiıide5llizrri tinisüt~kliiyileştiri1~esidiix'fakati,bütiliı:.!ka1tıu kurümyöneticileri.?eneldeıiilgi1i'<kesimlere danrşımiya: :gereken ônemi'vermezlerve 'mazeretlerütetetd<ldaiiişmiiktaiı'kaçı ~ nırlar. Yeterlizamanolmaması, danışmanın maliyetliolması, danışma sonucuıı' d~yatııllq;aşlarırı beklentilerinjnyiiı<:seleç.eğiv~beklenen kalitede hizmet su1ilu J~mam~sı.korkusu, halkın danışılaı;ı:~onııyı,ı!!aııl~nı:a,dığı ve hiçbir zamanuz,l~ş~ WaXa )ıiı;naşmadığı,. sunulan hizl1}~tinh~ijkin}lllep.ye. ihtiyaçlarını zaten ıgirşıl;l1 q.~ğı;y~en iyi olduğu inancı. bu konııq.i1..gs(düzeyklımu yöneticilerinin erı9qkl le,ı:1:süfdi.ilderi. mazereti erdir.(archive..cııbiııekoffic.e. ~ov.uk,. 2007)... )'3''::''W<M\ie Herkesin ErişiriıineAç1UOlunuz :vefatkh Tercihİet Olııştllıtiıtuzı. Kamu.kurumusll11 dtığuhi zın etlere.. herkesinierişiıni~ikolaylaştırdığl11ı,mumkünseseçenekler;;sun lıl:ğtfnu,'i hizmeteerişimde herkese;adaleth>'tlavrlfudlğinı,. özel ihtiyacıbulunanlaraözel ihtimam göst~rdiğirif'göstet1ifekcduiiimundadır.

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

DÜZENLEYÝCÝ ETKÝ ANALÝZÝ KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK, YÖNETMELÝK VE DÝÐER DÜZENLEMELERDE UYGULANMASI. Dr. Birol Ekici

DÜZENLEYÝCÝ ETKÝ ANALÝZÝ KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK, YÖNETMELÝK VE DÝÐER DÜZENLEMELERDE UYGULANMASI. Dr. Birol Ekici DÜZENLEYÝCÝ ETKÝ ANALÝZÝ KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK, YÖNETMELÝK VE DÝÐER DÜZENLEMELERDE UYGULANMASI Dr. Birol Ekici DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK, YÖNETMELİK

Detaylı

Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama

Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama Birol Ekici Mehmet Çelik Özet: Modern devletin, rekabet edebilir bir ekonominin ve çağdaş bir kamu yönetiminin kurulması, düzenlemelerin kalitesinin

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

Hizmet Kalitesine Yönelik Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu? Çeviri

Hizmet Kalitesine Yönelik Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu? Çeviri Hizmet Kalitesine Yönelik Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu? Çeviri Hizmet Kalitesine Yönelik Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu? Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Havaalanı Kavșağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeșilköy Bakırköy İSTANBUL 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T : +90 212 468 34 00 F : +90 212 468 34 44 E : iletisim@istka.org.tr

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Uğur YILDIRIM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uyildirim@excite.com Şerif

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

TBD Kamu-BĐB E-DEVLET : ULUSAL ÖRGÜTLENME KAPSAMINDA TOPLUMSAL KATILIM YAPILARI. Çalışma Grubu NĐHAĐ RAPOR. Özet:.. Hazırlayanlar: Çiğdem ÇAMURDAN

TBD Kamu-BĐB E-DEVLET : ULUSAL ÖRGÜTLENME KAPSAMINDA TOPLUMSAL KATILIM YAPILARI. Çalışma Grubu NĐHAĐ RAPOR. Özet:.. Hazırlayanlar: Çiğdem ÇAMURDAN TBD Kamu-BĐB E-DEVLET : ULUSAL ÖRGÜTLENME KAPSAMINDA TOPLUMSAL KATILIM YAPILARI Çalışma Grubu NĐHAĐ RAPOR Özet:.. Hazırlayanlar: Çiğdem ÇAMURDAN Coşkun Dolanbay Necdet KESMEZ Asuman KUTLUATA Semih IŞIKSAL

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet)

Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet) Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet) Dr. Hasan GÜL I. GİRİŞ Bu çalışmada esas olarak, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılmasına yönelik olarak bilgi teknolojilerinden

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı