Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sivilsavunmakktc.com"

Transkript

1 Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006

2 Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... K.ATATÜRK

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim ve tatbikatlar Þehitlerimizi andýk Akritas Planý Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yayýn Kurulu: Mehmet GÜNEÞ Yusuf SELKAN Yusuf ÇELÝK Neray BAYSAL Suzan TAVUKÇU Savaþ BAÞSIN Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel: (0392) Fax: (0392) E.posta: Kalp ve Göðüs Hastanesi Sosyal faaliyetlerimiz Afet 2006 Tatbikatý Ýngiliz daðcýya Sivil Savunma eli Geçitkale-Boðaziçi çarpýþmalarý Yaþayan iki efsane Halkýn Sesi ve BRTK Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu kuruldu 10 Kasým ve Atatürk ü anlamak Cumhuriyetimiz 23 yaþýnda Karaoðlan ý yüreðimize gömdük Kýbrýs Türk Kýz Ýzci Örgütü Birliði Diyabetle yaþam Yurdumuzu tanýyalým Lapta Boðulma ve kanamalarda ilkyardým Ziyaretler

4 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 2 Eðitim ve tatbikatlar Yusuf ÇELÝK (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nda 2006 yýlý eðitim uygulamasý ARAMA-KURTARMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝKÝZ GÖREVLÝ PERSONEL EÐÝTÝMLERÝ: Olasý bir felakette, Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü nün sorumluluðunda arama- kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere tertip edilmiþ bulunan ikiz görevli personele hizmet içi eðitim programý çerçevesinde arama- kurtarma araç ve ekipman eðitimi verilmekte ve bu personelin gerekmesi halinde aramakurtarma yapmaya hazýr halde bulundurulmasý saðlanmaktadýr. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERÝ PERSONELÝ EÐÝTÝMLERÝ: Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bölge müdürlükleri personeline, arama-kurtarma amaçlý araç-gereç, teçhizat ve malzemelerinin kullanýmý konularýnda Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan hizmet içi eðitim programý çerçevesinde, ayda iki kez olmak üzere eðitim verilmiþtir. Eðitimler uygulamalý olarak yapýlarak personelin bilgisi tazelenmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA HALK ÖRGÜTÜ (MUHABERE SEFERÝ) TELSÝZ TAZELEME KURSU: Gerekmesi halinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Baþkanlýk Karargahýnda muhabere görevi yapmak üzere tertip edilmiþ bulunan mükelleflere yönelik olarak Kasým 2006 ayý içerisinde telsiz tazeleme eðitimi düzenlenmiþ ve mükelleflerin bilgileri tazelenmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI DAÝRE/MÜESSESE EÐÝTÝMLERÝ: Sivil Savunma Teþkilat Donatým ve Tedbirler Tüzüðü çerçevesinde, sivil savunma teþkili kurmuþ bulunan Daire ve Müessese personeline yönelik olarak temel, tazeleme ve çerçevesinde icra edilmek üzere planlanan eðitimlere devam edilmiþtir. Bu eðitimler, Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü personel eðitimleri, Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü ikiz görevli personel eðitimleri, Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri personeli eðitimleri, Sivil Savunma Halk Örgütü (Muhabere Seferi) personel eðitimleri, Sivil Savunma daire müessese teþkillerinde görev yapan personel eðitimleri ve okullara yönelik eðitimlerdir. ARAMA- KURTARMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ PERSONEL EÐÝTÝMLERÝ: Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli, hizmet içi eðitim programý çerçevesinde arama-kurtarma araç ve ekipmanlarýnýn kullanýlmasý ile ilgili sürekli eðitime tabi tutulmakta ve bu eðitimler belli periyotlarda yapýlan tatbikatlarla pekiþtirilerek personelin sürekli göreve hazýr tutulmasý saðlanmaktadýr. KKTC Sivil Savunma

5 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 3 ekip eðitimleri Ekim ve Aralýk aylarý arasýnda Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafýndan verilmiþtir. DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA- KURTARMA (DAÜ-AKUT) EKÝBÝNE TATBÝKAT AMAÇLI ARAMA-KURTARMA EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü ve Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan Doðu Akdeniz Üniversitesi DAÜ-AKUT ekibine yönelik Aralýk 2006 ayý içerisinde Nisan 2007 Tatbikatýna yönelik arama-kurtarma eðitimi verilmiþtir. SEDAT SÝMAVÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝNE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine yönelik Kasým 2006 ayý içerisinde ilkyardým eðitimi verilmiþtir. HAYDARPAÞA TÝCARET LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝNE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Haydarpaþa Ticaret Lisesi öðrencilerine yönelik Kasým 2006 ayý içerisinde ilkyardým eðitimi verilmiþtir. DOÐU AKDENÝZ ÝLKOKULUNDA DEPREM TATBÝKATI: Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Doðu Akdeniz Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine yönelik Kasým 2006 ayý içerisinde deprem tatbikatý yapýlmýþtýr. Ilk gün, öðretmenlere yönelik deprem öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda nasýl davranýlacaðý eðitimi verilmiþ, ikinci gün ise senaryo gereði tüm okulda deprem alarmý verilmiþ, öðrenci ve öðretmenlerin sýnýflardan baþarýlý bir þekilde tahliyeleri gerçekleþtirilmiþtir. KUÞ GRÝBÝ TATBÝKATI: Kýþ aylarýnda muhtemel kuþ gribi hastalýðý tehlikesi nedeniyle Baþbakanlýk Koordinasyon Merkezi kararýyla Veteriner Dairesi tarafýndan Alayköy Tavuk Çiftliði bölgesinde 22 Aralýk 2006 günü saat da Kuþ Gribi Tatbikatý baþarýyla icra edilmiþtir. 21 Aralýk 2006 günü Veteriner Dairesinde gerçekleþtirilen sunumla baþlayan Tatbikat a; Sivil Savunma, Lefkoþa Kaymakamlýðý, Alayköy Belediyesi, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi ve polis ekipleri olmak üzere toplam 35 kiþi katýlmýþtýr. Tatbikat ile kuþ gribine karþý alýnan tedbirler ortaya konmuþtur. Sivil Savunma KKTC

6 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 34 Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi M.Oðuz AKÇAY (Sivil Savunma Ýkmal ve Donatým Þube Müdürlüðü) Ü lkemizde saðlýk alanýnda büyük bir ihtiyaca cevap vermek üzere Lefkoþa Dr.Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yerleþim alaný içerisine yapýlmasý planlanan Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi için, Planlama ve Ýnþaat Dairesi ile ihaleyi kazanan Karalým & Co. Ltd. arasýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda anlaþma imzalandý. Merkezin yapýmý amacýyla 18 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda düzenlenen imza törenine, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Asaf ÞENOL, Planlama ve Ýnþaat Dairesi Müdürü Ýsmail GÖKBULUT, Karalým & Co. Ltd. yetkilisi Hüseyin BURAT ve Sýðýnak Komisyonu üyeleri katýldý. Proje ve mukavele þartlarý hakkýnda katýlýmcýlara ayrýntýlý bilgi verilen toplantýda, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI birer konuþma yaptý. Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ konuþmasýnda, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sýðýnak Fonunun her zaman kendilerine katký koyduðunu söyleyerek, Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi yanýnda, Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesi için de Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnýn kendilerine katký saðladýðýný dikkat çekti. VAÝZ, Kýbrýs Türk halkýna çok daha çaðdaþ saðlýk hizmetleri vermek için çalýþtýklarýný, bu amaçla gerçekleþtirmeyi hedefledikleri saðlýk yasalarý olduðunu, bu yasalarýn da yürürlüðe girmesi ile çok daha nitelikli, daha hýzlý ve kolay ulaþýlabilir bir saðlýk sistemi kuracaklarýný belirtti. Tüm bu projeler yanýnda Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinin yetersiz kalan birimleri için de hýzlý bir þekilde KKTC Sivil Savunma

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 35 çalýþmalar yapýldýðýný vurguladý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI da yaptýðý konuþmada, Sýðýnak Fonunda biriken paranýn yüksek kamu yararýna kullanýlmasý için 2005 yýlýnda bir yasa deðiþikliði yapýldýðýný söyleyerek, bu kapsamda fonda biriken paranýn %50 sinin Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesine geriye kalanýn da Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi yapýmýna ayrýldýðýný belirterek, projeye katkýsý olan herkese teþekkür etti. Tüm giderleri, Sivil Savunma Sýðýnak Fonu tarafýndan karþýlanacak olan Lefkoþa Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi projesi, yaklaþýk 6000 m2 olacak ve üç kattan oluþacak. Türkiye Cumhuriyeti Afet Yönetmeliði baz alýnarak hazýrlanan merkez projesi içinde göðüs hastalýklarý ve enfeksiyon hastalýklarý olmak üzere iki servis bulunacaktýr. Ýhaleyi kazanan firma ile imzalanan mukavele gereðince 210 günlük inþaat süresi baþlayan, Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi ile genel sýðýnak projesi, mevcut poliklinik otopark alanýnýn yerine yapýlacaðýndan, müteahhit firma tarafýndan önce yeni bir otopark yapýlarak projenin hayata geçirilmesine baþlanmýþtýr. Yeni otoparkýn yapýmýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan boþalan alana, 4 Aralýk 2006 tarihinde baþlayan projeye ait temel kazýsýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 2007 yýlý baþlarýnda temel atma töreni gerçekleþtirilecektir. GAZÝMAÐUSA YENÝ DEVLET HASTANESÝ 28 Temmuz 2006 tarihinde Sýðýnak Komisyonu ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda kamu yararý açýsýndan büyük önem taþýyan Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesi projesinin protokolü imzalanmýþ ve Sýðýnak Fonundan proje için 7 milyon YTL kaynak aktarýmý yapýlmýþtýr. Ýhaleyi kazanan firma tarafýndan hastanenin yapýmýna 26 Mart 2006 tarihinde baþlanmýþ ve Aralýk 2006 ayý itibarýyla; genel olarak karkas bölümü tamamlanmýþ, tuðla örme iþleri ve sýva iþleri hýzla devam etmektedir. Ýnþaatýn çevre düzenlemesinde, bahçe duvarlarý tamamlanmýþ ve dolgu iþleri devam etmektedir. Proje ihalesini kazanan firma ile yapýlan sözleþmeye göre hastanenin inþasý Mart 2007 de tamamlanacaktýr. Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesi nin inþasý devam ediyor Sivil Savunma KKTC

8 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 6 Sosyal faaliyetlerimiz Yýlmaz ÖZATA (Sivil Savunma Personel ve Ýdari Þube Müdürlüðü) KADROLU PERSONEL Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 4 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde kadrolu personeline bir iftar yemeði düzenlemiþtir. Personelin birbirleriyle kaynaþmasýný amaçlayan yemeðe tüm Sivil Savunma çalýþanlarý katýlmýþtýr. vermiþtir. Yemekte konuþan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, KKTC deki tüm sivil toplum örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmez mihenk taþlarý olduðunu ifade ederek, sivil toplum örgütlerinin ülkelerin geliþiminde çok önemli rol oynadýðýnýn altýný çizdi. AKSAKALLI, Kýbrýs ta kritik ve hassas bir dönemden geçildiðine dikkat çekerek, bu sürece tüm sivil toplum örgütlerinin katký koymasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirtmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA HALK ÖRGÜTÜ, BÖLGE VE SEMT AMÝRLERÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinden Bölge ve Semt Amirlerine Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde iftar yemeði verilmiþtir. Yemek, ülkemizde meydana gelebilecek doðal afetlerde Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinin uyum içerisinde görev yapmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenmiþtir. POLÝS MÜDÜRLERÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 16 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde polis müdürlerine yönelik bir iftar yemeði düzenlemiþtir. Yemek olaðanüstü bir durumda birlikte görev yapacak kurum ve kuruluþlar arasýnda iþbirliðini geliþtirmek amacýyla verilmiþtir. DERNEKLER BASIN MENSUPLARI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 18 Ekim Ramazan ayý dolayýsýyla 13 Ekim 2006 günü 2006 tarihinde Sivil Savunma Sosyal 70 dernek baþkan ve yöneticisine iftar yemeði Tesislerinde basýn mensuplarýna yönelik iftar KKTC Sivil Savunma

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 7 yemeði düzenlemiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI yemekte yaptýðý konuþmada, kriz, çatýþma ve doðal afetlerin insani yardýmlarda da bulunulduðunu söylemiþtir. YAÞLILARIMIZA BAYRAM ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yetkilileri, Ramazan Bayramý nedeniyle 18 Ekim 2006 günü Gönyeli deki Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ziyarette, Milletimizin en önemli hasletlerinden biri, büyüklere saygý, küçüklere sevgi göstermektir diyerek, özellikle zor günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiðini ifade ederek, burada kalan personelin bayramýný kutlamýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý çalýþanlarý ve eþlerinin sosyal faaliyetleri artarak devam ettiði bir dünyada, sivil savunma faaliyet ve hizmetlerinin öneminin daha da arttýðýna dikkat çekti. Misyonlarýný ülke içi ve dýþýnda sürdürme gayreti içerisinde olduklarýný belirten AKSAKALLI yurt içinde kuþ gribi, hortum, yangýn ve diðer olaylara zamanýnda müdahale ettiklerini söylemiþtir. Uluslararasý boyutta dört kýtadan yirmi ülkenin katýlýmý ile gece þartlarýnda bir tatbikat yaptýklarýný belirten AKSAKALLI, bu tatbikatýn dünyada bir ilk olduðunu ifade etmiþtir. Ayrýca Sivil Savunma nýn Pakistan da meydana gelen depremde arama-kurtarma çalýþmalarý yaptýðýný, bu ülke ve Lübnan a gýda, ilaç ve Sivil Savunma KKTC

10 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 8 çerçevesinde bu tür etkinliklerin artarak devam edeceðini de ifade eden AKSAKALLI yaþlýlarýn bayramlarýný kutlamýþ ve onlara çeþitli hediyeler vermiþtir. AKSAKALLI, ayný gün Lapta Huzur evinde kalan yaþlýlarý ziyaret ederek bayramlarýný kutlamýþ ve çeþitli hediyeler vererek onlarý da sevindirmiþtir. ÖZEL EÐÝTÝM GÖREN ÇOCUKLARA ETKÝNLÝK EMEKLÝ PERSONEL Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 19 Ekim 2006 tarihinde, Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde emekli personeli için bir iftar yemeði düzenlemiþtir. Yemek, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn kuruluþundan bu yana teþkilatta görev yapmýþ ve emekli olmuþ personeli Ramazan ayý nedeniyle bir araya getirdi. Teþkilatýmýz, Ramazan Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Özel Eðitim Gören Çocuklar için 19 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesislerinde bir yemekli eðlence düzenledi. Yemeðe Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Sivil Savunma çalýþanlarý, özel eðitim gören çocuklarýn sorumlularý ve aileleri ile basýn mensuplarý katýldý. Çocuklara çeþitli hediyeler veren AKSAKALLI, onlarýn bayram sevincine ortak olmak için bu etkinliði düzenlediklerini belirterek, amaçlarýnýn sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn artarak devamýný saðlamak olduðunu kaydetti. KKTC Sivil Savunma

11 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 9 Ýstanbul Afet 2006 Arama ve Kurtarma Tatbikatý na katýldýk Mehmet GÜNEÞ (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürü) Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðü nce, afetlere hazýrlýklý olma kapsamýnda her yýl önceden planlanarak uygulanan Afetlerde Arama ve Kurtarma Tatbikatý, 2006 yýlýnda Afet 2006 Arama ve Kurtarma Tatbikatý adýyla Kasým 2006 tarihlerinde Ýstanbul da icra edilmiþtir. Tatbikatla; Ýstanbul ili arama ve kurtarma planýnýn uygulanmasýnýn denenmesi, Ýstanbu daki sivil toplum kuruluþlarý ile müþterek çalýþma, diðer illerden birlik ve ekiplerin olasý bir afette görev yapacaklarý bölgeleri tanýmasý ve koordineli çalýþmalarý amaçlanmýþtýr. Tatbikat senaryosunda 7 Kasým 2006 tarihinde saat da Ýstanbul Adalar Ýlçesi civarýnda meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi tarafýndan 7.2 þiddetinde ölçülen deprem afeti iþlenmiþtir. alýnmasý, kurtarýlan yaralýlarýn ambulans ile saðlýk merkezlerine sevki, meydana gelen trafik kazalarýnda kurtarma, çöken bina enkazlarýndan kurtarma, okul binasýndan öðrenci tahliyesi, kimyasal madde ile kirletilmiþ bölgelerde kurtarma ile afetzedelerin barýnmasý için alýnan tedbirler uygulanmýþtýr. Söz konusu tatbikata; Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðü nün daveti üzerine KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ndan 3 kiþilik gözlemci ekibi katýlmýþtýr. KKTC ekibi Gemide çýkan yangýnýn söndürülmesi Sarayburnu Ýstanbul Ýlçe Kriz Yönetim çalýþmasý Baðcýlar Ýstanbul Senaryo gereði; Vali nin baþkanlýðýnda Ýl Kriz Merkezi oluþturulup, Kriz Yönetim Merkezi kabiliyetleri ile afete müdahale ve koordinasyon kabiliyetleri test edilip, ihtiyaçlar ve eksikliklerin giderilmesi yönünde çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ýl Kriz Merkezi, Baþbakanlýk Kriz Yönetim Merkezi ve Ýlçe Kriz Merkezleri ile sürekli iletiþimde bulunarak il kriz merkezine ulaþan yardýmlarý ilçe kriz merkezinden gelen raporlar doðrultusunda daðýtýmýný ve koordinasyonunu saðlamýþtýr. Tatbikatta; bir gemide çýkan yangýnýn söndürülmesi, denize düþenlerin kurtarýlmasý, denize sýzan akaryakýtýn kontrol altýna Afet Arama ve Kurtarma Tatbikatýný izlemek üzere 6 Kasým 2006 günü Ýstanbul a ulaþarak, Tatbikat olaylarýný yerinde görme ve inceleme fýrsatý bulmuþ, ayný zamanda Kandilli Rasathane Müdürlüðünü de ziyaret etmiþtir. Ekibin Kandilli Rasathane Müdürlüðü nü ziyareti Sivil Savunma KKTC

12 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 10 3 Koromuz ayakta alkýþlandý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu Kuruldu Ahmet EÞSÝZER (Sivil Savunma Maliye Þube Müdürlüðü) Genelde uluslarýn özelde toplumlarýn öz benliklerini korumak ve varlýklarýný gelecek nesillere taþýyabilmek için örf, adet, gelenek ve göreneklerinin yanýnda, sosyo kültürel varlýklarýnýn devamýnda vazgeçilmez olan sanat ve kültürlerine de sahip çýkmalarý, toplumlarýn varlýklarýný sürdürmelerinde vazgeçilmeyecek bir gerçektir. Bu amaçla Ekim ayý içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan bir ilk olma özelliðini de taþýyan Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu Metin ÜÇKAYA'nýn þefliðinde Sivil Savunma çalýþanlarý gönüllü personelinden kurulmuþtur. Koromuz çok kýsa bir süre içerisinde çalýþmalarýný tamamlayýp hazýr hale gelmiþ ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda Genç TV'de canlý yayýna çýkarak ilk konserini vermiþtir. Daha sonra 10 Kasým Atamýzý anma gününde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesisler Gazinosu nda ve 18 Kasým tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayýn Aydan KARAHAN himayelerinde Merit Cyristal Cove Otel'de Koromuz ilk ciddi sýnavýný Cumhuriyet Balosunda verdi ve izleyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý düzenlenen Cumhuriyet Balosu nda bir konser vererek izleyiciler tarafýndan beðeni ve ilgi ile dinlenmiþtir. Bu tarz sanatsal etkinlikler kiþilerin sosyal ve kültürel geliþimlerine dolayýsýyla yaþadýklarý KKTC Sivil Savunma Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinden oluþuyor toplumlarýn ve uluslarýn geliþmelerine, çaðdaþlaþmalarýna imkan saðlamakta olup, geçmiþ ve gelecek arasýnda yýkýlmamasý gereken köprülerin de saðlam kalmasýný saðlamaktadýr. Ulu Önder Atatürk'ün de söylediði gibi geçmiþlerini unutan milletler geleceklerini de göremezler sözü buna çok iyi bir örnek teþkil etmektedir. Sanat ve kültür toplumlarýn aynasý ve öz kimliklerinin yaþatýlmasýnda önemli bir araçtýr. Toplumlar sanat ve kültürlerini yaþatýp, geliþtirdikleri sürece var olur ve varlýklarýný sürdürürler. Bunu sürdürmedikleri taktirde o toplum daha güçlü olan kültürlerin etkisinde kalarak zaman içerisinde öz benliklerini ve kimliklerini kaybederek toplum ve millet olma özelliðini kaybeder. Bu nedenledir ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk SANATSIZ KALMIÞ BÝR MÝLLETÝN HAYAT DAMARLARINDAN BÝRÝ KOPMUÞ DEMEKTÝR. diyerek gelecek nesillere sanatýn önemini iþaret etmiþtir. Bu düþüncelerle yola çýkýlarak Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý çalýþanlarý gönüllü personelinden oluþan 16 kiþilik Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu çok kýsa sürede büyük azim ve özveri sonucunda, ülkemizin sanatsal ve kültürel geliþimine katký saðlanmasý amaç edinilerek oluþturulmuþtur.

13 GÜNCEL Kasým ve Atatürk ü anlamak Oral BEYAZ (Sivi Savunma Haberalma ve Ýkaz Þube Müdürlüðü) 0 Kasýmlar; Mustafa Kemal Atatürk'ün koymaktadýr. Baþka ülkelere baðýmlý, adeta 57 yýllýk hayatýný, mücadelesini, onlarýn kuklasý olmuþ bir milletin, zamanla tarih 1milletimize kazandýrdýklarý ve sahnesinden silineceðini çok iyi bilen kazandýrmak istediklerini doðru anlamak ATATÜRK hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Yalnýz Türk Milletiyle omuz omuza savaþmýþtýr. Ulu 10 Kasým'da deðil, düþünce ufkumuzda, Önder ATATÜRK Ben yaþayabilmek için, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediði mutlaka müstakil bir Milletin evladý kalmalýyým. sorumluluklar ve gösterdiði hedefler tekrar Milli Ýstiklal bence bir hayat meselesidir demiþ tekrar konuþulmalýdýr. ve mücadelesine temel teþkil eden 21 inci yüzyýlý yaþadýðýmýz þu günlerde unsurlardan birisini, bu ifadesiyle dile Türk Milleti, tarih sahnesinde çok büyük bir getirmiþtir. sýnav vermektedir. Ýnsanlýðýn, manevi Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhuriyeti deðerlerini büyük ölçüde kaybettiði ve bu emanet ettiði Türk gencinin; devletin bölünmez nedenle de dünyanýn her yerinde büyük bütünlüðünü kararlýlýkla savunan, hukukun sýkýntýlarýn yaþandýðý bu önemli dönemeçte, üstünlüðüne saygýlý, manevi inançlara Türk Milleti önümüzdeki yüzyýla damgasýný gönülden baðlý, insana deðer veren ve fikirleri, vurma, uluslara önderlik ederek huzur, barýþ, idealleri müsbet ilme dayalý olan, milli birlik ve kardeþlik ve adaleti tesis etme imkanýný elinde beraberliði herþeyin üzerinde tutan, bulundurmaktadýr. vatanperver ve ülkesi için canýný seve seve ATATÜRK Milliyetçiliði etrafýnda feda edecek bir yapýya sahip olmasýný kenetlenmiþ, demokratik ve laik hukuk istemiþtir. düzenini savunan, etik deðerlere ve aile Geçmiþte olduðu gibi günümüzde ve müesseselerine sahip çýkan bir yapýyý gelecekte de, karþýmýza çýkacak, sorunlarýn yerleþtirip koruduðu sürece, Yüce Türk Milleti çözümleri, ATATÜRK Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn tüm dünyaya örnek olacak ve ATATÜRK'ün özünde mevcuttur. Unutulmamalýdýr ki Türk hedef gösterdiði Muasýr Medeniyet Ulusunu daha ileriye taþýyacak olan atýlýmlar, seviyesine çýkacaktýr. Atamýzýn Kurtuluþ Atatürkçülüðe candan sarýlmakla Savaþý ile vermiþ olduðu büyük mücadelesi, gerçekleþtirilebilir. genç Türk Devleti için en acil ve önemli Bu düþüncelerle, büyük Atatürk'ü ihtiyacýn tam baðýmsýz ve özgür bir ebediyete intikalinin 68. Yýldönümünde bir kez Cumhuriyet düzeni olduðunu açýkça ortaya daha rahmet, minnet ve özlemle anýyoruz. Sivil Savunma KKTC

14 GÜNCEL 12 Cumhuriyetimiz 23 yaþýnda Ahmet YILMABAÞAR (Sivil Savunma OBÝ Kýsým Amirliði) 15 Kasým 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin 23. kuruluþ yýldönümünü kutladýk. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Kýbrýs Türk Toplumu'nun ulusal bir kimlik kazanarak, bir HALK olma bilincini geliþtirmesinin sonucunda kurulmuþtur. 20 Temmuz 1974 Kýbrýs Barýþ Harekatý ile baþlayan ve baðýmsýz bir devlet kurulmasý ile taçlanan bu süreç; Kýbrýs Türk halkýnýn 'evrensel' mücadelesinin destanýdýr ayný zamanda. 20. yüzyýlda halk bilincine ulaþarak baðýmsýzlýklarýný ilan ederek, devlet kuran halklar kervanýna Kýbrýs Türkleri de katýlmýþ oluyordu. Dünden bügüne bakacak olursak ; 1960 yýlýnda Kýbrýs'ta yaþayan Rum ve Türk cemaatleri arasýnda kurulan ortak Kýbrýs Cumhuriyeti, yaþanan iç çatýþmalar sonucu sürdürülemez olmuþ ve 15 Temmuz 1974 varýlan mutabakat gereði nüfus mübadelesi yapýlmýþ ve Kýbrýslý Rumlar güneye Kýbrýslý Türkler ise kuzeye geçmiþtir. Böylece iki bölgeli ve iki toplumlu bir federal yapý için uygun ortam saðlanmýþ oldu. Buna paralel olarak 13 Þubat 1975 günü Kýbrýs Türk Federe Devleti ilan edildi. Amaç bir Kýbrýs Devleti yaratmaktý. Ancak Kýbrýs Rumlarýnýn akýl almaz yaklaþýmlarý sonucunda bu gerçekleþemediðinden, 8 yýl sonra Kýbrýslý Türkler yol ayrýmýna giderek 15 Kasým 1983'te kendi cumhuriyetlerini dünya ve tarih önünde ilan ettiler. Üzerine bastýðýmýz topraðýn, yýllarca verilen zorlu bir varoluþ mücadelesinin sonucunda bir devlet olduðunu asla unutmamalýyýz. Bizlere düþen en büyük görev, kendi kimliðimizden, Anavatanýmýz'ýn tarihinde Yunan Cuntasý'nýn Kýbrýs'ta darbe garantörlüðünden ödün vermeden, hep yaptýrmasý sonrasý gerçekleþen Mutlu Barýþ çalýþarak bu topraklara sahip çýkmaktýr. Harekatý'nýn hemen ardýndan Aðustos Cumhuriyetimizin 23. Kuruluþ yýldönümü 1974 tarihinde BM Genel Sekreteri Kýbrýs'a ülkemizde Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne, gelmiþ ve toplumlar arasýnda ikili görüþmelerin Güzelyurt ve Ýskele Ýlçelerimiz ile KKTC nin dýþ baþlatýlmasýný istemiþti. Ýkili görüþmelerde temsilciliklerinde düzenlenen coþkulu törenlerle kutlandý. Lefkoþa da Dr. Fazýl KÜÇÜK Bulvarýnda yapýlan törende, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT ve Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Abdullah GÜL birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Türk Yýldýzlarý Akrotim jet uçaklarý da tören alaný üzerinde gösteri uçuþu yaptý. Lefkoþa daki tören, okullar, sivil toplum örgütleri, askeri birlikler ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ekibinin de yer aldýðý resmi geçit ile tamamlandý. KKTC Sivil Savunma

15 GÜNCEL Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý Þehitlerimizi andýk... Ayten DOÐAN (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) ýbrýs Türk halkýnýn baðýmsýzlýk ve var olma mücadelesinde þehit düþenlerin Kanýldýðý Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý dolayýsýyla her yýl olduðu gibi bu yýl da devlet töreni düzenlenmiþtir. Baþkent Lefkoþa'da Þehitler Abidesi'nde düzenlenen tören, protokol sýrasýna göre çelenklerin konmasýyla baþlayýp. saygý marþý, saygý duruþu, saygý atýþý, Ýstiklal Marþýnýn okunmasý, bayraklarýn göndere çekilmesi, Anýt Özel Defterinin imzalanmasýyla devam edip, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan Kurmay Albay Mehmet Daðman'ýn konuþmasýyla sona ermiþtir. Törende, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Türkekul Kurttekin ve Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hayri Kývrýkoðlu Anýt Özel Defterine duygularýný aktarmýþlardýr. Cumhurbaþkaný Talat, Anýt Özel Defterine þunlarý yazmýþtýr: Aziz Þehitlerimiz, bugünkü nesiller siz atalarýmýzdan aldýklarý güçle bambaþka bir platformda ve þartlarda bu hedefe ulaþmak için çalýþýyor. Sizin rahat uyumanýz için Kýbrýs Türkü hem varolmaya devam edecek, hem de daha müreffeh bir yaþama kavuþacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle huzurunuzda saygý ile eðiliyorum. Büyükelçi Kurttekin de Anýt Özel Defterine duygularýný þöyle aktarmýþtýr: Aziz Þehitlerimiz, eþsiz kahramanlýklarýnýz þanlý Türk tarihinde hak ettiði yeri almýþtýr. Kutsal hatýranýz Tükiye ve Sivil Savunma KKTC

16 GÜNCEL 14 Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek nesilleri tarafýndan daima minnet ve þükranla hatýrlanacaktýr. Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hayri Kývrýkoðlu da Anýt Özel Defterine þunlarý yazmýþtýr: Aziz þehitlerimiz, sizler, baþta yaþam hakký olmak üzere varlýðýyla birlikte tüm haklarý zalimane bir anlayýþýn tehdidi altýna býrakýlan Kýbrýs Türk halkýnýn varolma ve en temel haklarýný savunmak için verdiði mücadelede canlarýnýzý feda ederek þahadet mertebesine eriþtiniz. Türk milleti ve Türk ordusunun mensubu olarak bizler, þanlý þahadetinizin manevi hatýrasýný bir gök kubbe gibi baþýmýz ve kalbimizin üzerinde daima taþýmaya ve bunun timsalsiz gururunu ebediyen yaþamaya kararlý ve azimliyiz. Hepinizi minnetle ve þükranla anýyor, manevi huzurunuzda saygýyla eðiliyoruz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan Kurmay Albay Mehmet Daðman da, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda: Bugün baþýmýz dik, rahat ve huzur içinde yaþýyorsak, þerefle Ýstiklal Marþýmýzý söyleyebiliyorsak, gururla bayraklarýmýzý göklerde dalgalandýrabiliyorsak, tüm bunlar vataný kanlarý ile sulayan þehitler sayesindedir. Mücahit ruhuyla, vatan aþkýyla, bayraðýmýz uðruna cumhuriyet yolunda yüreði heyecanla çarpan bizler hep dimdik ayakta duracaðýz. Atalarýmýzdan miras, çocuklarýmýza emanet bu vatanýn bölünmez bütünlüðü, milletimizin huzur ve güvenliði, cumhuriyetimiz ve bayraðýmýz için canýmýzý feda etmeye yemin etmiþ kiþiler olarak bizler ne devletimizden, ne topraðýmýzdan, ne de bayraðýmýzdan asla vazgeçmeyeceðiz demiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca da Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlenmiþtir. Bu çerçevede; Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði ve tüm þehitlikler ziyaret edilmiþtir. Þehitlik ziyaretlerinde, her þehit mezarýna çiçek býrakýlmýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný ve personelinin Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneðini ziyareti Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü personelinin bölge halkýyla birlikte þehitlik ziyareti Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personelinin izcilerle birlikte þehitlikleri ziyareti Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personelinin þehitlik ziyareti KKTC Sivil Savunma

17 TARÝH 15 Kýbrýs Türkü nü yok etme planý Hüseyin Z. NEBÝH (Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü)Akritas KRÝTAS PLANI, Kýbrýs ile Yunanistan'ý birleþtirmek, yani Enosisi Agerçekleþtirmek üzere, belirlenmiþ metodlar doðrultusunda Kýbrýs Cumhuriyeti ni yýkmayý amaçlayan bir plan olarak hazýrlanmýþtý. Baþpiskopos Makarios ve Rum liderliði, Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasýnýn Türklere hak tanýyan ve çoðunluk egemenliði karþýsýnda denge kuran kýsýmlarýný, baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne gölge düþürür gerekçesi ile uygulamaya sokmadý. Bir yandan dünyaya bu Anayasanýn iþlemeyeceði iddiasýný öne sürerken, diðer yandan gerektiði gün uygulamaya konmak üzere, ada Türklerini - Türk toplumunu içten parçalamak, topyekün yok etmeyi amaçlayan bir planý - Türk toplumunun sýkýntýlarýný ve gizliden gizliye hazýrlamaya baþladýlar. bunalýmlarýný Türkü Türk e düþürmek amacýyla Bu plan, 21 Nisan 1966 tarihli Rumca kullanmak, PATRÝS gazetesinde yayýnlanan Türkü Ýmha - Türkiye ile olan baðlarý zayýflatmak için Planý AKRÝTAS PLANI idi. önlemler almak, Rum halkýný Kýbrýs Türk toplumuna karþý - Türk toplumunun ekonomik sýkýntýlarýný silahlandýran ve bu korkunç planda görev alan artýrmak, Rum liderleri 7 Þubat 1967 tarihli PATRÝS - Ekonomik ve sosyal geliþmeyi önlemek için gazetesinde görevleri ve isimleri þöyle baský yöntemleri uygulamak, yayýnlanýyordu: - Tedhiþ ve baský yolu ile Türkleri bezdirip Baþkan (görünen) (*) Polikarpos Yorgacis, Kýbrýs'tan uzaklaþtýrmak, Baþkan Vekili, Çalýþma Bakaný Thassos - Türklerin elinden topraðýný satýn alarak Türkü Papadopulos, Kurmay, Milletvekili Nikos Koçis Kýbrýs'a baðlayan deðerleri ortadan kaldýrmak, Kurmay Daireleri Müdürü, Temsilciler Meclisi - Toplumun zayýf bir anýnda ya da bölündüðü Baþkaný Glafkos Klerides gün Enosis'e sýçramak, Enosis'e ulaþmak için hazýrlanmýþ bir 1963 Aralýk olaylarý ile Rumlar planý strateji olan ve ada Türklerini 24 saat içinde uygulamaya koymayý denemiþlerse de, yok etmeyi amaçlayan bu plan, ayrýca þu uygulama Türk toplumunun kahramanca hedefleri öngörmekte idi: direniþi karþýsýnda yarýda býrakýlmak zorunda - Türklere haklarýný vermemek, kalmýþtýr. - Ýdari baskýlarla, Kýbrýs Türk toplumunu (*) Görünen Baþkan Yorgacis olmasýna huzursuz etmek, raðmen gerçek yönetici kilise ve Makarios idi. - Dýþ dünya ile iliþkilerde Kýbrýs Türk Kýbrýs Türkleri adadaki varlýðýný korumak yetkililerinin temaslarýný engellemek, için AKRÝTAS Planýný iyi incelemek, kavramak - Sürekli olarak Türkiye'yi Kýbrýs'a saldýrýya ve bu planýn gerçekleþtirilmesine fýrsat hazýr bir ülke olarak suçlamak, vermemek durumundadýr. - Asýl davanýn Enosis olduðunu perdeleyen AKRÝTAS PLANI iki bölümden oluþmakta propaganda faaliyetlerine hýz vermek, idi. Planýn birinci bölümü Siyasi Plan, ikinci (yürürlükteki propagandada gerekçe olarak bölümü ise Yer altý Teþkilatý olarak Türklerin silahlandýðýný, adayý taksim için düzenlenmiþti. harekete geçtiklerini öne sürmüþlerdir. Ayrýca 1. SÝYASÝ PLAN: dýþ dünyada Kýbrýs probleminin Rum Yunan ortak cephesi, 1960 çözümlenmediði ve yeniden gözden Cumhuriyetinin kuruluþundan beri siyasi plan geçirilmesi gerektiði yanlýþ kanýsýný yaratmaya dahilinde zorlamaya giriþmiþtir. Bu plan çalýþmýþlardýr.) 1963 devresinde geçirilen tüm krizlerin temelini Sivil Savunma KKTC

18 TARÝH 16 teþkil etmiþtir. Ýstenen Anayasanýn iþlemediðini ispat idi. Bu uðurda belediye, ordu, memur meseleleri, vergiler üzerinde tartýþma, hatta Anayasa Mahkemesi reisinin yýpratýlmasýna kadar gidilmiþtir. Sadece dikkat edilen husus, Türk müdahalesinin bertaraf edilmesi idi. Nitekim, Aralýk 1963'e yaklaþýldýðýnda, Garanti Anlaþmasýnýn silahlý müdahale hakký tanýmadýðý tezi ortaya atýldýðý görülmüþtür. Niçin Aralýk 1963 seçilmiþtir. Yayýnlanan vesikada da belirtildiði gibi, Cumhuriyetten Enosise geçiþi baþarabilmek için ortaya konan plan kademe kademe uygulanmalý idi. Bunun için 1961 veya 1962'de silahlý hareket olamazdý. Çünkü Anayasanýn iþlemediði ispat edilmemiþ, belediye, ordu, memur meseleleri dýþa duyurulamamýþtý. Uygulama bir sýraya göre oluyordu. Siyasi Plandan Bir Kesit ; a. DIÞTA KULLANILACAK METOT: EOKA mücadelesinin son safhasýnda Kýbrýs davasý dünya kamu oyuna ve diplomatik çevrelere Kýbrýs halkýnýn selfdeterminasyon hakkýna kavuþmasý þeklinde sunulmuþtu. Fakat hatýrlanacaðý gibi bu arada 'Türk azýnlýðý sorunu', bilinen þartlar altýnda ortaya atýlmýþ ve toplumlararasý çarpýþmalardan sonra iki toplumun birleþik bir idare altýnda beraber yaþayamayacaðý fikrini kabul ettirmek için büyük çaba harcanmýþtý. Sonunda problem birçok uluslararasý çevrelerin zannýnca Londra ve Zürih anlaþmalarý ile halledilmiþ ve bu anlaþmalar mücadele eden taraflar arasýndaki görüþmeler sonunda varýlan çözüm olarak gösterilmiþti. (1) Bu sebeple ilk hedef, uluslararasý alanda, Kýbrýs probleminin çözümlenmediði ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiði kanýsýný yaratmak ve yaymak olmuþtur. (2) Aþaðýda belirtilen kanýlarýn yaratýlmasý ilk gaye olarak kabul edilmiþtir : (a)bulunmuþ olan hal çaresi tatminkar ve adil deðildir. KKTC Sivil Savunma (b)varýlan anlaþma çatýþmýþ olan taraflarýn iradesi sonucu elde edilmemiþtir. (c)anlaþmalarýn tadili arzusu Rumlarýn imzalarýný inkar etme niyetinden deðil onlarýn varolmasý için elzem oluþundan doðmaktadýr. (ç)ýki toplumun bir arada yaþamasý mümkündür, ve (d)yabancýlarýn güvenmesi ve dayanmasý gereken kuvvetli unsur Türkler deðil Rum ekseriyetidir. 2. YERALTI TEÞKÝLATI: Siyasi planlama yanýnda ismi konmaksýzýn, Teþkilat olarak anýlmakta olan bir Rum Yeraltý teþkilatý kurulmuþtur. Kademe kademe gidiþin bir gün silahý gerektireceði zaten kendilerince teslim edilmiþtir. Teþkilat, Lefkoþa esas alýnarak kurulmuþ ve vuruþ kabiliyeti buna göre ayarlanmýþtýr. Patris gazetesinin 27 Ocak 1967 tarihli sayýsýnda ilgili evrakýn kliþesi de verilerek Genel Harekat Planý açýklanmýþtýr. Yeraltý Teþkilatýnýn Yapýlanmasýndan Bir Kesit : TEÞKÝLAT NASIL KURULDU: Kayýtlar AKRÝTAS (Yorgacis) tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Kuvvetli bir teþkilatýn varlýðý zaruridir. Çünkü: a.türkler tepki gösterir ve ani hücum olmazsa, Rumlar arasýnda paniðe sebep olunacaktýr. O zaman tamiri imkansýz bir durum doðacaktýr. Bir çok bölgeler kaybedilmiþ olacaktýr. Bu bölgeler Türklerin eline geçecektir. Gayelerden biri Türkleri dar bölgelere sýkýþtýrmaktýr. b.türklerin, sebeplerini perdeleyerek giriþecekleri hareketleri, kýsa zamanda durdurmak gerekecektir. Türkleri birkaç günde bertaraf ederek, bir dýþ müdahaleye imkan býrakýlmayacak ve böyle bir müdahale haklý görülmeyecektir. c.yukarýda belirtildiði gibi istenen olursa, ilerideki hareketler kolaylaþacak ve tepki ile karþýlaþmayacaktýr. Çünkü Türkler, tepkilerinin kendilerine zararý dokunacaðýný anlayacaklardýr. ç.eðer çarpýþma genelleþirse ve adaya yayýlýrsa yukarýdaki planlara göre hareket etmeli ve derhal Enosis ilan edilmelidir. Çünkü

19 TARÝH 17 diplomatik faaliyet için sebep olmayacaktýr. c.bu bölgenin sorumluluðu Yeniþehir ve Akritas'ýn görüþleri: Tek tehlike dýþtan Kýzýlbaþ'taki Rum semtleridir. þiddet yoluyla bir müdahale ihtimalidir. Böyle d.bölgedeki gruplar: bir müdahaleye karþý koyabilmek için, maddi 4 Savunma grubu: 44 kiþi zarar aðýr olmayacaktýr. Sadece 2 Emniyet grubu: 8 kiþi tamamlanmasý gereken, siyasi sahadaki 3 Yedek grup:... (Rakam gizlenmiþtir) güçlüklerdir. 2 Sabotaj grubu: 10 kiþi Bu gerekçe ile Cumhuriyetin Ýçiþleri Silahlar: 3 tabanca, 11 otomatik (sten tipi), 1 aðýr Bakaný Polikarpos Yorgacis baþkanlýðýnda makineli, 1 bren, 32 av tüfeði, bazuka ve el silahlý bir teþkilat kurulmuþtur. Yorgacis bombalarý. Akritas takma adýný kullanmýþtýr. Yedek gruplarýn silahlarý dahil deðildir. 25 Aralýk 1963 tarihinde Kýbrýs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazýl KÜÇÜK ün Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Ýsmet ÝNÖNÜ ye gönderdiði mesaj: Rumlar her an genel bir taarruza geçme hazýrlýklarýný tamamlamýþlardýr. Bugün Lefkoþa ve civarý kurþun yaðmuru altýnda korkulu dakikalar geçiriyor. Türk Mücahidi mevzilerini muhafaza ederek direniþlerini sürdürüyorsa da maalesef mermiler tükenmiþ durumdadýr. Bugün erken saatlerde giriþecekleri genel taarruzun, mukavemete karar verenlere büyük zayiat verdireceðine þüphem yoktur. Bunun yanýnda binlerce sivilin Rum mermilerine hedef olup katledileceklerine muhakkak nazarý ile bakýyorum. Durumu arz ederim. VATAN SAÐ OLSUN!... Yeraltý Teþkilatýnýn Harekat Planýndan AKRÝTAS PLANI, bu günün deðil 1960'lý Bir Kesit ; yýllarýn þartlarýnda deðerlendirildiði zaman bir Lefkoþa Þehri 4. bölge harekat planý : anlam ifade eder. ENOSÝS yolunda önlerine a.kýbrýs Türklerinin özellikle Ortaköy, çýkabilecek engelleri bir bir bertaraf edebilmenin Gönyeli ve Mandrez'den, Yeniþehir ve yöntemleri düþünülmüþ her þey inceden inceye Kýzýlbaþ bölgelerine büyük ve küçük gruplar hesaplanmýþ. Sadece Kýbrýs Türkleri ile halinde sýzýp Rum emlakine karþý Anavatan Türkiye'nin ENOSÝS'e karþý koyma hareketlere giriþmeleri mümkündür. azim ve kararlýlýðý iyi deðerlendirilmemiþtir. b.bölge emirleri: Bu iki bölgedeki Rumlarý AKRÝTAS Planýnýn siyasi bölümünün Türk bölgelerinden gelecek hücumlara karþý tamamlandýðýný düþünen Rumlar, 21 Aralýk korumak, Yeniþehir in savunmasý, normal 1963'de AKRÝTAS planýnýn askeri bölümünü savunma ile yapýlacaktýr. Kýzýlbaþ, Gönyeli uygulamaya koydular. Kýbrýs Türkleri 103 ve Ortaköy'den gelen yollarýn üzerine köyden kovuldular ama yýlmadýlar, 11 yýl binlerce mevziler yerleþtirilerek savunulacaktýr. Þehit, Malül Gazi, Gazi ve göçmen verdiler ama Görevlerden biri de iki bölge arasýndaki yine direndiler, taki 20 Temmuz 1974'e kadar. irtibatý temin etmek ve karargahtan alýnacak Kýbrýs Türkleri bu planý iyice okumalý gelecek emirler üzerine sabotaj hareketlerinde kuþaklarýn da okuyup anlamasýný saðlamalýdýr. bulunmaktýr. çüncü bölgelerdeki gruplarýn Türklere karþý giriþecekleri hücumlarda kendilerine * Kaynak : Akritas Planý, Enformasyon Dairesi yardým edilecektir. Bu bölge Doðudadýr. Bu Yayýnlarý 1982 bölgelerdeki Türk aileleri bertaraf edilecektir. Sivil Savunma KKTC

20 HABER 18 Ýngiliz daðcýya Sivil Savunma eli... Yusuf ÇELÝK (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 112 Acil Arama-Kurtarma Þube Saðlýk Ekibinin, Sivil Savunma Teþkilat Müdürlüðü hayat kurtarmaya Baþkanlýðý ndan yardým talebinde devam ediyor. Her geçen gün bulunmasý üzerine olay yerine gelen ekipman ve eðitim düzeyini artýran Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube þube personeli, afetlerde profesyonel Müdürlüðü ekibi, Chairman'ýn olarak arama kurtarma arkadaþlarýndan olay hakkýnda bilgi yapabilmektedir. Arama Kurtarma aldýktan sonra kurtarmada Þube Müdürlüðü ekiplerinin, bugüne kullanýlacak halat, ip, ilkyardým kadar baþarýlý bir þekilde yapmýþ çantasý, sedye gibi kurtarma olduðu arama kurtarma faaliyetlerine malzemelerini yanlarýna alarak daða 21 Aralýk 2006 tarihinde bir yenisi týrmanmýþlardýr. Daðýn zirvesine yakýn, daha eklenmiþtir. sarp ve ulaþýlmasý zor bir yere düþen Güney Kýbrýs'tan Kuzey Kýbrýs kazazedenin yanýna ulaþan arama- Türk Cumhuriyeti ne geçerek kurtarma ekibi, öncelikle Chairman'a Beþparmak Daðlarýnda bulunan ilkyardýmda bulunmuþtur. Kýrýk omuzu Beþparmak kayasýna týrmanmaya atelle sabitlenen kazazedenin daha çalýþan dört kiþilik Ýngiliz daðcý fazla zarar görmemesi için gerekli tüm ekibinden 17 yaþýndaki Jonathan tedbirler alýnmýþ ve uzun halatlar Chairman zirveye yakýn bir noktada kullanýlarak sedyeyle güvenli bir ayaðýnýn kaymasý sonucu düþerek þekilde aþaðýya indirilmiþtir. yaralanmýþtýr. Omuzu kýrýlan ve kaþý Sivil Savunma Arama-Kurtarma açýlan Chairman daðdan aþaðýya Þube Müdürlüðü ekibince daðdan inememiþ ve 150 metrelik uçurumda aþaðýya indirilen Chairman, 112 Acil mahsur kalmýþtýr. Chairman'ýn Saðlýk Ekibine teslim edilerek Dr. arkadaþlarý aþaðý inerek 112 Acil Burhan Nalbantoðlu Devlet Saðlýðý arayarak yardým istemiþlerdir. Hastanesine sevki saðlanmýþtýr. KKTC Sivil Savunma

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Faaliyetlerimiz 24 Yurdumuzu Tanýyalým: Yeþilýrmak Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Savunma Sivil Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruldu Yeþil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı