Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sivilsavunmakktc.com"

Transkript

1 Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006

2 Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... K.ATATÜRK

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim ve tatbikatlar Þehitlerimizi andýk Akritas Planý Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yayýn Kurulu: Mehmet GÜNEÞ Yusuf SELKAN Yusuf ÇELÝK Neray BAYSAL Suzan TAVUKÇU Savaþ BAÞSIN Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel: (0392) Fax: (0392) E.posta: Kalp ve Göðüs Hastanesi Sosyal faaliyetlerimiz Afet 2006 Tatbikatý Ýngiliz daðcýya Sivil Savunma eli Geçitkale-Boðaziçi çarpýþmalarý Yaþayan iki efsane Halkýn Sesi ve BRTK Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu kuruldu 10 Kasým ve Atatürk ü anlamak Cumhuriyetimiz 23 yaþýnda Karaoðlan ý yüreðimize gömdük Kýbrýs Türk Kýz Ýzci Örgütü Birliði Diyabetle yaþam Yurdumuzu tanýyalým Lapta Boðulma ve kanamalarda ilkyardým Ziyaretler

4 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 2 Eðitim ve tatbikatlar Yusuf ÇELÝK (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nda 2006 yýlý eðitim uygulamasý ARAMA-KURTARMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝKÝZ GÖREVLÝ PERSONEL EÐÝTÝMLERÝ: Olasý bir felakette, Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü nün sorumluluðunda arama- kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere tertip edilmiþ bulunan ikiz görevli personele hizmet içi eðitim programý çerçevesinde arama- kurtarma araç ve ekipman eðitimi verilmekte ve bu personelin gerekmesi halinde aramakurtarma yapmaya hazýr halde bulundurulmasý saðlanmaktadýr. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERÝ PERSONELÝ EÐÝTÝMLERÝ: Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bölge müdürlükleri personeline, arama-kurtarma amaçlý araç-gereç, teçhizat ve malzemelerinin kullanýmý konularýnda Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan hizmet içi eðitim programý çerçevesinde, ayda iki kez olmak üzere eðitim verilmiþtir. Eðitimler uygulamalý olarak yapýlarak personelin bilgisi tazelenmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA HALK ÖRGÜTÜ (MUHABERE SEFERÝ) TELSÝZ TAZELEME KURSU: Gerekmesi halinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Baþkanlýk Karargahýnda muhabere görevi yapmak üzere tertip edilmiþ bulunan mükelleflere yönelik olarak Kasým 2006 ayý içerisinde telsiz tazeleme eðitimi düzenlenmiþ ve mükelleflerin bilgileri tazelenmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI DAÝRE/MÜESSESE EÐÝTÝMLERÝ: Sivil Savunma Teþkilat Donatým ve Tedbirler Tüzüðü çerçevesinde, sivil savunma teþkili kurmuþ bulunan Daire ve Müessese personeline yönelik olarak temel, tazeleme ve çerçevesinde icra edilmek üzere planlanan eðitimlere devam edilmiþtir. Bu eðitimler, Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü personel eðitimleri, Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü ikiz görevli personel eðitimleri, Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri personeli eðitimleri, Sivil Savunma Halk Örgütü (Muhabere Seferi) personel eðitimleri, Sivil Savunma daire müessese teþkillerinde görev yapan personel eðitimleri ve okullara yönelik eðitimlerdir. ARAMA- KURTARMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ PERSONEL EÐÝTÝMLERÝ: Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli, hizmet içi eðitim programý çerçevesinde arama-kurtarma araç ve ekipmanlarýnýn kullanýlmasý ile ilgili sürekli eðitime tabi tutulmakta ve bu eðitimler belli periyotlarda yapýlan tatbikatlarla pekiþtirilerek personelin sürekli göreve hazýr tutulmasý saðlanmaktadýr. KKTC Sivil Savunma

5 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 3 ekip eðitimleri Ekim ve Aralýk aylarý arasýnda Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafýndan verilmiþtir. DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA- KURTARMA (DAÜ-AKUT) EKÝBÝNE TATBÝKAT AMAÇLI ARAMA-KURTARMA EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü ve Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan Doðu Akdeniz Üniversitesi DAÜ-AKUT ekibine yönelik Aralýk 2006 ayý içerisinde Nisan 2007 Tatbikatýna yönelik arama-kurtarma eðitimi verilmiþtir. SEDAT SÝMAVÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝNE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine yönelik Kasým 2006 ayý içerisinde ilkyardým eðitimi verilmiþtir. HAYDARPAÞA TÝCARET LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝNE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Haydarpaþa Ticaret Lisesi öðrencilerine yönelik Kasým 2006 ayý içerisinde ilkyardým eðitimi verilmiþtir. DOÐU AKDENÝZ ÝLKOKULUNDA DEPREM TATBÝKATI: Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Doðu Akdeniz Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine yönelik Kasým 2006 ayý içerisinde deprem tatbikatý yapýlmýþtýr. Ilk gün, öðretmenlere yönelik deprem öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda nasýl davranýlacaðý eðitimi verilmiþ, ikinci gün ise senaryo gereði tüm okulda deprem alarmý verilmiþ, öðrenci ve öðretmenlerin sýnýflardan baþarýlý bir þekilde tahliyeleri gerçekleþtirilmiþtir. KUÞ GRÝBÝ TATBÝKATI: Kýþ aylarýnda muhtemel kuþ gribi hastalýðý tehlikesi nedeniyle Baþbakanlýk Koordinasyon Merkezi kararýyla Veteriner Dairesi tarafýndan Alayköy Tavuk Çiftliði bölgesinde 22 Aralýk 2006 günü saat da Kuþ Gribi Tatbikatý baþarýyla icra edilmiþtir. 21 Aralýk 2006 günü Veteriner Dairesinde gerçekleþtirilen sunumla baþlayan Tatbikat a; Sivil Savunma, Lefkoþa Kaymakamlýðý, Alayköy Belediyesi, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi ve polis ekipleri olmak üzere toplam 35 kiþi katýlmýþtýr. Tatbikat ile kuþ gribine karþý alýnan tedbirler ortaya konmuþtur. Sivil Savunma KKTC

6 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 34 Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi M.Oðuz AKÇAY (Sivil Savunma Ýkmal ve Donatým Þube Müdürlüðü) Ü lkemizde saðlýk alanýnda büyük bir ihtiyaca cevap vermek üzere Lefkoþa Dr.Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yerleþim alaný içerisine yapýlmasý planlanan Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi için, Planlama ve Ýnþaat Dairesi ile ihaleyi kazanan Karalým & Co. Ltd. arasýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda anlaþma imzalandý. Merkezin yapýmý amacýyla 18 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda düzenlenen imza törenine, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Asaf ÞENOL, Planlama ve Ýnþaat Dairesi Müdürü Ýsmail GÖKBULUT, Karalým & Co. Ltd. yetkilisi Hüseyin BURAT ve Sýðýnak Komisyonu üyeleri katýldý. Proje ve mukavele þartlarý hakkýnda katýlýmcýlara ayrýntýlý bilgi verilen toplantýda, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI birer konuþma yaptý. Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ konuþmasýnda, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sýðýnak Fonunun her zaman kendilerine katký koyduðunu söyleyerek, Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi yanýnda, Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesi için de Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnýn kendilerine katký saðladýðýný dikkat çekti. VAÝZ, Kýbrýs Türk halkýna çok daha çaðdaþ saðlýk hizmetleri vermek için çalýþtýklarýný, bu amaçla gerçekleþtirmeyi hedefledikleri saðlýk yasalarý olduðunu, bu yasalarýn da yürürlüðe girmesi ile çok daha nitelikli, daha hýzlý ve kolay ulaþýlabilir bir saðlýk sistemi kuracaklarýný belirtti. Tüm bu projeler yanýnda Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinin yetersiz kalan birimleri için de hýzlý bir þekilde KKTC Sivil Savunma

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 35 çalýþmalar yapýldýðýný vurguladý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI da yaptýðý konuþmada, Sýðýnak Fonunda biriken paranýn yüksek kamu yararýna kullanýlmasý için 2005 yýlýnda bir yasa deðiþikliði yapýldýðýný söyleyerek, bu kapsamda fonda biriken paranýn %50 sinin Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesine geriye kalanýn da Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi yapýmýna ayrýldýðýný belirterek, projeye katkýsý olan herkese teþekkür etti. Tüm giderleri, Sivil Savunma Sýðýnak Fonu tarafýndan karþýlanacak olan Lefkoþa Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi projesi, yaklaþýk 6000 m2 olacak ve üç kattan oluþacak. Türkiye Cumhuriyeti Afet Yönetmeliði baz alýnarak hazýrlanan merkez projesi içinde göðüs hastalýklarý ve enfeksiyon hastalýklarý olmak üzere iki servis bulunacaktýr. Ýhaleyi kazanan firma ile imzalanan mukavele gereðince 210 günlük inþaat süresi baþlayan, Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi ile genel sýðýnak projesi, mevcut poliklinik otopark alanýnýn yerine yapýlacaðýndan, müteahhit firma tarafýndan önce yeni bir otopark yapýlarak projenin hayata geçirilmesine baþlanmýþtýr. Yeni otoparkýn yapýmýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan boþalan alana, 4 Aralýk 2006 tarihinde baþlayan projeye ait temel kazýsýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 2007 yýlý baþlarýnda temel atma töreni gerçekleþtirilecektir. GAZÝMAÐUSA YENÝ DEVLET HASTANESÝ 28 Temmuz 2006 tarihinde Sýðýnak Komisyonu ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda kamu yararý açýsýndan büyük önem taþýyan Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesi projesinin protokolü imzalanmýþ ve Sýðýnak Fonundan proje için 7 milyon YTL kaynak aktarýmý yapýlmýþtýr. Ýhaleyi kazanan firma tarafýndan hastanenin yapýmýna 26 Mart 2006 tarihinde baþlanmýþ ve Aralýk 2006 ayý itibarýyla; genel olarak karkas bölümü tamamlanmýþ, tuðla örme iþleri ve sýva iþleri hýzla devam etmektedir. Ýnþaatýn çevre düzenlemesinde, bahçe duvarlarý tamamlanmýþ ve dolgu iþleri devam etmektedir. Proje ihalesini kazanan firma ile yapýlan sözleþmeye göre hastanenin inþasý Mart 2007 de tamamlanacaktýr. Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesi nin inþasý devam ediyor Sivil Savunma KKTC

8 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 6 Sosyal faaliyetlerimiz Yýlmaz ÖZATA (Sivil Savunma Personel ve Ýdari Þube Müdürlüðü) KADROLU PERSONEL Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 4 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde kadrolu personeline bir iftar yemeði düzenlemiþtir. Personelin birbirleriyle kaynaþmasýný amaçlayan yemeðe tüm Sivil Savunma çalýþanlarý katýlmýþtýr. vermiþtir. Yemekte konuþan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, KKTC deki tüm sivil toplum örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmez mihenk taþlarý olduðunu ifade ederek, sivil toplum örgütlerinin ülkelerin geliþiminde çok önemli rol oynadýðýnýn altýný çizdi. AKSAKALLI, Kýbrýs ta kritik ve hassas bir dönemden geçildiðine dikkat çekerek, bu sürece tüm sivil toplum örgütlerinin katký koymasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirtmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA HALK ÖRGÜTÜ, BÖLGE VE SEMT AMÝRLERÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinden Bölge ve Semt Amirlerine Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde iftar yemeði verilmiþtir. Yemek, ülkemizde meydana gelebilecek doðal afetlerde Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinin uyum içerisinde görev yapmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenmiþtir. POLÝS MÜDÜRLERÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 16 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde polis müdürlerine yönelik bir iftar yemeði düzenlemiþtir. Yemek olaðanüstü bir durumda birlikte görev yapacak kurum ve kuruluþlar arasýnda iþbirliðini geliþtirmek amacýyla verilmiþtir. DERNEKLER BASIN MENSUPLARI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 18 Ekim Ramazan ayý dolayýsýyla 13 Ekim 2006 günü 2006 tarihinde Sivil Savunma Sosyal 70 dernek baþkan ve yöneticisine iftar yemeði Tesislerinde basýn mensuplarýna yönelik iftar KKTC Sivil Savunma

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 7 yemeði düzenlemiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI yemekte yaptýðý konuþmada, kriz, çatýþma ve doðal afetlerin insani yardýmlarda da bulunulduðunu söylemiþtir. YAÞLILARIMIZA BAYRAM ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yetkilileri, Ramazan Bayramý nedeniyle 18 Ekim 2006 günü Gönyeli deki Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ziyarette, Milletimizin en önemli hasletlerinden biri, büyüklere saygý, küçüklere sevgi göstermektir diyerek, özellikle zor günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiðini ifade ederek, burada kalan personelin bayramýný kutlamýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý çalýþanlarý ve eþlerinin sosyal faaliyetleri artarak devam ettiði bir dünyada, sivil savunma faaliyet ve hizmetlerinin öneminin daha da arttýðýna dikkat çekti. Misyonlarýný ülke içi ve dýþýnda sürdürme gayreti içerisinde olduklarýný belirten AKSAKALLI yurt içinde kuþ gribi, hortum, yangýn ve diðer olaylara zamanýnda müdahale ettiklerini söylemiþtir. Uluslararasý boyutta dört kýtadan yirmi ülkenin katýlýmý ile gece þartlarýnda bir tatbikat yaptýklarýný belirten AKSAKALLI, bu tatbikatýn dünyada bir ilk olduðunu ifade etmiþtir. Ayrýca Sivil Savunma nýn Pakistan da meydana gelen depremde arama-kurtarma çalýþmalarý yaptýðýný, bu ülke ve Lübnan a gýda, ilaç ve Sivil Savunma KKTC

10 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 8 çerçevesinde bu tür etkinliklerin artarak devam edeceðini de ifade eden AKSAKALLI yaþlýlarýn bayramlarýný kutlamýþ ve onlara çeþitli hediyeler vermiþtir. AKSAKALLI, ayný gün Lapta Huzur evinde kalan yaþlýlarý ziyaret ederek bayramlarýný kutlamýþ ve çeþitli hediyeler vererek onlarý da sevindirmiþtir. ÖZEL EÐÝTÝM GÖREN ÇOCUKLARA ETKÝNLÝK EMEKLÝ PERSONEL Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 19 Ekim 2006 tarihinde, Sivil Savunma Sosyal Tesislerinde emekli personeli için bir iftar yemeði düzenlemiþtir. Yemek, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn kuruluþundan bu yana teþkilatta görev yapmýþ ve emekli olmuþ personeli Ramazan ayý nedeniyle bir araya getirdi. Teþkilatýmýz, Ramazan Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Özel Eðitim Gören Çocuklar için 19 Ekim 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesislerinde bir yemekli eðlence düzenledi. Yemeðe Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Sivil Savunma çalýþanlarý, özel eðitim gören çocuklarýn sorumlularý ve aileleri ile basýn mensuplarý katýldý. Çocuklara çeþitli hediyeler veren AKSAKALLI, onlarýn bayram sevincine ortak olmak için bu etkinliði düzenlediklerini belirterek, amaçlarýnýn sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn artarak devamýný saðlamak olduðunu kaydetti. KKTC Sivil Savunma

11 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 9 Ýstanbul Afet 2006 Arama ve Kurtarma Tatbikatý na katýldýk Mehmet GÜNEÞ (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürü) Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðü nce, afetlere hazýrlýklý olma kapsamýnda her yýl önceden planlanarak uygulanan Afetlerde Arama ve Kurtarma Tatbikatý, 2006 yýlýnda Afet 2006 Arama ve Kurtarma Tatbikatý adýyla Kasým 2006 tarihlerinde Ýstanbul da icra edilmiþtir. Tatbikatla; Ýstanbul ili arama ve kurtarma planýnýn uygulanmasýnýn denenmesi, Ýstanbu daki sivil toplum kuruluþlarý ile müþterek çalýþma, diðer illerden birlik ve ekiplerin olasý bir afette görev yapacaklarý bölgeleri tanýmasý ve koordineli çalýþmalarý amaçlanmýþtýr. Tatbikat senaryosunda 7 Kasým 2006 tarihinde saat da Ýstanbul Adalar Ýlçesi civarýnda meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi tarafýndan 7.2 þiddetinde ölçülen deprem afeti iþlenmiþtir. alýnmasý, kurtarýlan yaralýlarýn ambulans ile saðlýk merkezlerine sevki, meydana gelen trafik kazalarýnda kurtarma, çöken bina enkazlarýndan kurtarma, okul binasýndan öðrenci tahliyesi, kimyasal madde ile kirletilmiþ bölgelerde kurtarma ile afetzedelerin barýnmasý için alýnan tedbirler uygulanmýþtýr. Söz konusu tatbikata; Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðü nün daveti üzerine KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ndan 3 kiþilik gözlemci ekibi katýlmýþtýr. KKTC ekibi Gemide çýkan yangýnýn söndürülmesi Sarayburnu Ýstanbul Ýlçe Kriz Yönetim çalýþmasý Baðcýlar Ýstanbul Senaryo gereði; Vali nin baþkanlýðýnda Ýl Kriz Merkezi oluþturulup, Kriz Yönetim Merkezi kabiliyetleri ile afete müdahale ve koordinasyon kabiliyetleri test edilip, ihtiyaçlar ve eksikliklerin giderilmesi yönünde çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ýl Kriz Merkezi, Baþbakanlýk Kriz Yönetim Merkezi ve Ýlçe Kriz Merkezleri ile sürekli iletiþimde bulunarak il kriz merkezine ulaþan yardýmlarý ilçe kriz merkezinden gelen raporlar doðrultusunda daðýtýmýný ve koordinasyonunu saðlamýþtýr. Tatbikatta; bir gemide çýkan yangýnýn söndürülmesi, denize düþenlerin kurtarýlmasý, denize sýzan akaryakýtýn kontrol altýna Afet Arama ve Kurtarma Tatbikatýný izlemek üzere 6 Kasým 2006 günü Ýstanbul a ulaþarak, Tatbikat olaylarýný yerinde görme ve inceleme fýrsatý bulmuþ, ayný zamanda Kandilli Rasathane Müdürlüðünü de ziyaret etmiþtir. Ekibin Kandilli Rasathane Müdürlüðü nü ziyareti Sivil Savunma KKTC

12 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 10 3 Koromuz ayakta alkýþlandý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu Kuruldu Ahmet EÞSÝZER (Sivil Savunma Maliye Þube Müdürlüðü) Genelde uluslarýn özelde toplumlarýn öz benliklerini korumak ve varlýklarýný gelecek nesillere taþýyabilmek için örf, adet, gelenek ve göreneklerinin yanýnda, sosyo kültürel varlýklarýnýn devamýnda vazgeçilmez olan sanat ve kültürlerine de sahip çýkmalarý, toplumlarýn varlýklarýný sürdürmelerinde vazgeçilmeyecek bir gerçektir. Bu amaçla Ekim ayý içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan bir ilk olma özelliðini de taþýyan Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu Metin ÜÇKAYA'nýn þefliðinde Sivil Savunma çalýþanlarý gönüllü personelinden kurulmuþtur. Koromuz çok kýsa bir süre içerisinde çalýþmalarýný tamamlayýp hazýr hale gelmiþ ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda Genç TV'de canlý yayýna çýkarak ilk konserini vermiþtir. Daha sonra 10 Kasým Atamýzý anma gününde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesisler Gazinosu nda ve 18 Kasým tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayýn Aydan KARAHAN himayelerinde Merit Cyristal Cove Otel'de Koromuz ilk ciddi sýnavýný Cumhuriyet Balosunda verdi ve izleyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý düzenlenen Cumhuriyet Balosu nda bir konser vererek izleyiciler tarafýndan beðeni ve ilgi ile dinlenmiþtir. Bu tarz sanatsal etkinlikler kiþilerin sosyal ve kültürel geliþimlerine dolayýsýyla yaþadýklarý KKTC Sivil Savunma Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinden oluþuyor toplumlarýn ve uluslarýn geliþmelerine, çaðdaþlaþmalarýna imkan saðlamakta olup, geçmiþ ve gelecek arasýnda yýkýlmamasý gereken köprülerin de saðlam kalmasýný saðlamaktadýr. Ulu Önder Atatürk'ün de söylediði gibi geçmiþlerini unutan milletler geleceklerini de göremezler sözü buna çok iyi bir örnek teþkil etmektedir. Sanat ve kültür toplumlarýn aynasý ve öz kimliklerinin yaþatýlmasýnda önemli bir araçtýr. Toplumlar sanat ve kültürlerini yaþatýp, geliþtirdikleri sürece var olur ve varlýklarýný sürdürürler. Bunu sürdürmedikleri taktirde o toplum daha güçlü olan kültürlerin etkisinde kalarak zaman içerisinde öz benliklerini ve kimliklerini kaybederek toplum ve millet olma özelliðini kaybeder. Bu nedenledir ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk SANATSIZ KALMIÞ BÝR MÝLLETÝN HAYAT DAMARLARINDAN BÝRÝ KOPMUÞ DEMEKTÝR. diyerek gelecek nesillere sanatýn önemini iþaret etmiþtir. Bu düþüncelerle yola çýkýlarak Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý çalýþanlarý gönüllü personelinden oluþan 16 kiþilik Radyo Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu çok kýsa sürede büyük azim ve özveri sonucunda, ülkemizin sanatsal ve kültürel geliþimine katký saðlanmasý amaç edinilerek oluþturulmuþtur.

13 GÜNCEL Kasým ve Atatürk ü anlamak Oral BEYAZ (Sivi Savunma Haberalma ve Ýkaz Þube Müdürlüðü) 0 Kasýmlar; Mustafa Kemal Atatürk'ün koymaktadýr. Baþka ülkelere baðýmlý, adeta 57 yýllýk hayatýný, mücadelesini, onlarýn kuklasý olmuþ bir milletin, zamanla tarih 1milletimize kazandýrdýklarý ve sahnesinden silineceðini çok iyi bilen kazandýrmak istediklerini doðru anlamak ATATÜRK hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Yalnýz Türk Milletiyle omuz omuza savaþmýþtýr. Ulu 10 Kasým'da deðil, düþünce ufkumuzda, Önder ATATÜRK Ben yaþayabilmek için, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediði mutlaka müstakil bir Milletin evladý kalmalýyým. sorumluluklar ve gösterdiði hedefler tekrar Milli Ýstiklal bence bir hayat meselesidir demiþ tekrar konuþulmalýdýr. ve mücadelesine temel teþkil eden 21 inci yüzyýlý yaþadýðýmýz þu günlerde unsurlardan birisini, bu ifadesiyle dile Türk Milleti, tarih sahnesinde çok büyük bir getirmiþtir. sýnav vermektedir. Ýnsanlýðýn, manevi Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhuriyeti deðerlerini büyük ölçüde kaybettiði ve bu emanet ettiði Türk gencinin; devletin bölünmez nedenle de dünyanýn her yerinde büyük bütünlüðünü kararlýlýkla savunan, hukukun sýkýntýlarýn yaþandýðý bu önemli dönemeçte, üstünlüðüne saygýlý, manevi inançlara Türk Milleti önümüzdeki yüzyýla damgasýný gönülden baðlý, insana deðer veren ve fikirleri, vurma, uluslara önderlik ederek huzur, barýþ, idealleri müsbet ilme dayalý olan, milli birlik ve kardeþlik ve adaleti tesis etme imkanýný elinde beraberliði herþeyin üzerinde tutan, bulundurmaktadýr. vatanperver ve ülkesi için canýný seve seve ATATÜRK Milliyetçiliði etrafýnda feda edecek bir yapýya sahip olmasýný kenetlenmiþ, demokratik ve laik hukuk istemiþtir. düzenini savunan, etik deðerlere ve aile Geçmiþte olduðu gibi günümüzde ve müesseselerine sahip çýkan bir yapýyý gelecekte de, karþýmýza çýkacak, sorunlarýn yerleþtirip koruduðu sürece, Yüce Türk Milleti çözümleri, ATATÜRK Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn tüm dünyaya örnek olacak ve ATATÜRK'ün özünde mevcuttur. Unutulmamalýdýr ki Türk hedef gösterdiði Muasýr Medeniyet Ulusunu daha ileriye taþýyacak olan atýlýmlar, seviyesine çýkacaktýr. Atamýzýn Kurtuluþ Atatürkçülüðe candan sarýlmakla Savaþý ile vermiþ olduðu büyük mücadelesi, gerçekleþtirilebilir. genç Türk Devleti için en acil ve önemli Bu düþüncelerle, büyük Atatürk'ü ihtiyacýn tam baðýmsýz ve özgür bir ebediyete intikalinin 68. Yýldönümünde bir kez Cumhuriyet düzeni olduðunu açýkça ortaya daha rahmet, minnet ve özlemle anýyoruz. Sivil Savunma KKTC

14 GÜNCEL 12 Cumhuriyetimiz 23 yaþýnda Ahmet YILMABAÞAR (Sivil Savunma OBÝ Kýsým Amirliði) 15 Kasým 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin 23. kuruluþ yýldönümünü kutladýk. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Kýbrýs Türk Toplumu'nun ulusal bir kimlik kazanarak, bir HALK olma bilincini geliþtirmesinin sonucunda kurulmuþtur. 20 Temmuz 1974 Kýbrýs Barýþ Harekatý ile baþlayan ve baðýmsýz bir devlet kurulmasý ile taçlanan bu süreç; Kýbrýs Türk halkýnýn 'evrensel' mücadelesinin destanýdýr ayný zamanda. 20. yüzyýlda halk bilincine ulaþarak baðýmsýzlýklarýný ilan ederek, devlet kuran halklar kervanýna Kýbrýs Türkleri de katýlmýþ oluyordu. Dünden bügüne bakacak olursak ; 1960 yýlýnda Kýbrýs'ta yaþayan Rum ve Türk cemaatleri arasýnda kurulan ortak Kýbrýs Cumhuriyeti, yaþanan iç çatýþmalar sonucu sürdürülemez olmuþ ve 15 Temmuz 1974 varýlan mutabakat gereði nüfus mübadelesi yapýlmýþ ve Kýbrýslý Rumlar güneye Kýbrýslý Türkler ise kuzeye geçmiþtir. Böylece iki bölgeli ve iki toplumlu bir federal yapý için uygun ortam saðlanmýþ oldu. Buna paralel olarak 13 Þubat 1975 günü Kýbrýs Türk Federe Devleti ilan edildi. Amaç bir Kýbrýs Devleti yaratmaktý. Ancak Kýbrýs Rumlarýnýn akýl almaz yaklaþýmlarý sonucunda bu gerçekleþemediðinden, 8 yýl sonra Kýbrýslý Türkler yol ayrýmýna giderek 15 Kasým 1983'te kendi cumhuriyetlerini dünya ve tarih önünde ilan ettiler. Üzerine bastýðýmýz topraðýn, yýllarca verilen zorlu bir varoluþ mücadelesinin sonucunda bir devlet olduðunu asla unutmamalýyýz. Bizlere düþen en büyük görev, kendi kimliðimizden, Anavatanýmýz'ýn tarihinde Yunan Cuntasý'nýn Kýbrýs'ta darbe garantörlüðünden ödün vermeden, hep yaptýrmasý sonrasý gerçekleþen Mutlu Barýþ çalýþarak bu topraklara sahip çýkmaktýr. Harekatý'nýn hemen ardýndan Aðustos Cumhuriyetimizin 23. Kuruluþ yýldönümü 1974 tarihinde BM Genel Sekreteri Kýbrýs'a ülkemizde Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne, gelmiþ ve toplumlar arasýnda ikili görüþmelerin Güzelyurt ve Ýskele Ýlçelerimiz ile KKTC nin dýþ baþlatýlmasýný istemiþti. Ýkili görüþmelerde temsilciliklerinde düzenlenen coþkulu törenlerle kutlandý. Lefkoþa da Dr. Fazýl KÜÇÜK Bulvarýnda yapýlan törende, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT ve Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Abdullah GÜL birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Türk Yýldýzlarý Akrotim jet uçaklarý da tören alaný üzerinde gösteri uçuþu yaptý. Lefkoþa daki tören, okullar, sivil toplum örgütleri, askeri birlikler ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ekibinin de yer aldýðý resmi geçit ile tamamlandý. KKTC Sivil Savunma

15 GÜNCEL Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý Þehitlerimizi andýk... Ayten DOÐAN (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) ýbrýs Türk halkýnýn baðýmsýzlýk ve var olma mücadelesinde þehit düþenlerin Kanýldýðý Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý dolayýsýyla her yýl olduðu gibi bu yýl da devlet töreni düzenlenmiþtir. Baþkent Lefkoþa'da Þehitler Abidesi'nde düzenlenen tören, protokol sýrasýna göre çelenklerin konmasýyla baþlayýp. saygý marþý, saygý duruþu, saygý atýþý, Ýstiklal Marþýnýn okunmasý, bayraklarýn göndere çekilmesi, Anýt Özel Defterinin imzalanmasýyla devam edip, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan Kurmay Albay Mehmet Daðman'ýn konuþmasýyla sona ermiþtir. Törende, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Türkekul Kurttekin ve Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hayri Kývrýkoðlu Anýt Özel Defterine duygularýný aktarmýþlardýr. Cumhurbaþkaný Talat, Anýt Özel Defterine þunlarý yazmýþtýr: Aziz Þehitlerimiz, bugünkü nesiller siz atalarýmýzdan aldýklarý güçle bambaþka bir platformda ve þartlarda bu hedefe ulaþmak için çalýþýyor. Sizin rahat uyumanýz için Kýbrýs Türkü hem varolmaya devam edecek, hem de daha müreffeh bir yaþama kavuþacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle huzurunuzda saygý ile eðiliyorum. Büyükelçi Kurttekin de Anýt Özel Defterine duygularýný þöyle aktarmýþtýr: Aziz Þehitlerimiz, eþsiz kahramanlýklarýnýz þanlý Türk tarihinde hak ettiði yeri almýþtýr. Kutsal hatýranýz Tükiye ve Sivil Savunma KKTC

16 GÜNCEL 14 Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek nesilleri tarafýndan daima minnet ve þükranla hatýrlanacaktýr. Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hayri Kývrýkoðlu da Anýt Özel Defterine þunlarý yazmýþtýr: Aziz þehitlerimiz, sizler, baþta yaþam hakký olmak üzere varlýðýyla birlikte tüm haklarý zalimane bir anlayýþýn tehdidi altýna býrakýlan Kýbrýs Türk halkýnýn varolma ve en temel haklarýný savunmak için verdiði mücadelede canlarýnýzý feda ederek þahadet mertebesine eriþtiniz. Türk milleti ve Türk ordusunun mensubu olarak bizler, þanlý þahadetinizin manevi hatýrasýný bir gök kubbe gibi baþýmýz ve kalbimizin üzerinde daima taþýmaya ve bunun timsalsiz gururunu ebediyen yaþamaya kararlý ve azimliyiz. Hepinizi minnetle ve þükranla anýyor, manevi huzurunuzda saygýyla eðiliyoruz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan Kurmay Albay Mehmet Daðman da, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda: Bugün baþýmýz dik, rahat ve huzur içinde yaþýyorsak, þerefle Ýstiklal Marþýmýzý söyleyebiliyorsak, gururla bayraklarýmýzý göklerde dalgalandýrabiliyorsak, tüm bunlar vataný kanlarý ile sulayan þehitler sayesindedir. Mücahit ruhuyla, vatan aþkýyla, bayraðýmýz uðruna cumhuriyet yolunda yüreði heyecanla çarpan bizler hep dimdik ayakta duracaðýz. Atalarýmýzdan miras, çocuklarýmýza emanet bu vatanýn bölünmez bütünlüðü, milletimizin huzur ve güvenliði, cumhuriyetimiz ve bayraðýmýz için canýmýzý feda etmeye yemin etmiþ kiþiler olarak bizler ne devletimizden, ne topraðýmýzdan, ne de bayraðýmýzdan asla vazgeçmeyeceðiz demiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca da Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlenmiþtir. Bu çerçevede; Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði ve tüm þehitlikler ziyaret edilmiþtir. Þehitlik ziyaretlerinde, her þehit mezarýna çiçek býrakýlmýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný ve personelinin Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneðini ziyareti Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü personelinin bölge halkýyla birlikte þehitlik ziyareti Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personelinin izcilerle birlikte þehitlikleri ziyareti Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personelinin þehitlik ziyareti KKTC Sivil Savunma

17 TARÝH 15 Kýbrýs Türkü nü yok etme planý Hüseyin Z. NEBÝH (Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü)Akritas KRÝTAS PLANI, Kýbrýs ile Yunanistan'ý birleþtirmek, yani Enosisi Agerçekleþtirmek üzere, belirlenmiþ metodlar doðrultusunda Kýbrýs Cumhuriyeti ni yýkmayý amaçlayan bir plan olarak hazýrlanmýþtý. Baþpiskopos Makarios ve Rum liderliði, Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasýnýn Türklere hak tanýyan ve çoðunluk egemenliði karþýsýnda denge kuran kýsýmlarýný, baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne gölge düþürür gerekçesi ile uygulamaya sokmadý. Bir yandan dünyaya bu Anayasanýn iþlemeyeceði iddiasýný öne sürerken, diðer yandan gerektiði gün uygulamaya konmak üzere, ada Türklerini - Türk toplumunu içten parçalamak, topyekün yok etmeyi amaçlayan bir planý - Türk toplumunun sýkýntýlarýný ve gizliden gizliye hazýrlamaya baþladýlar. bunalýmlarýný Türkü Türk e düþürmek amacýyla Bu plan, 21 Nisan 1966 tarihli Rumca kullanmak, PATRÝS gazetesinde yayýnlanan Türkü Ýmha - Türkiye ile olan baðlarý zayýflatmak için Planý AKRÝTAS PLANI idi. önlemler almak, Rum halkýný Kýbrýs Türk toplumuna karþý - Türk toplumunun ekonomik sýkýntýlarýný silahlandýran ve bu korkunç planda görev alan artýrmak, Rum liderleri 7 Þubat 1967 tarihli PATRÝS - Ekonomik ve sosyal geliþmeyi önlemek için gazetesinde görevleri ve isimleri þöyle baský yöntemleri uygulamak, yayýnlanýyordu: - Tedhiþ ve baský yolu ile Türkleri bezdirip Baþkan (görünen) (*) Polikarpos Yorgacis, Kýbrýs'tan uzaklaþtýrmak, Baþkan Vekili, Çalýþma Bakaný Thassos - Türklerin elinden topraðýný satýn alarak Türkü Papadopulos, Kurmay, Milletvekili Nikos Koçis Kýbrýs'a baðlayan deðerleri ortadan kaldýrmak, Kurmay Daireleri Müdürü, Temsilciler Meclisi - Toplumun zayýf bir anýnda ya da bölündüðü Baþkaný Glafkos Klerides gün Enosis'e sýçramak, Enosis'e ulaþmak için hazýrlanmýþ bir 1963 Aralýk olaylarý ile Rumlar planý strateji olan ve ada Türklerini 24 saat içinde uygulamaya koymayý denemiþlerse de, yok etmeyi amaçlayan bu plan, ayrýca þu uygulama Türk toplumunun kahramanca hedefleri öngörmekte idi: direniþi karþýsýnda yarýda býrakýlmak zorunda - Türklere haklarýný vermemek, kalmýþtýr. - Ýdari baskýlarla, Kýbrýs Türk toplumunu (*) Görünen Baþkan Yorgacis olmasýna huzursuz etmek, raðmen gerçek yönetici kilise ve Makarios idi. - Dýþ dünya ile iliþkilerde Kýbrýs Türk Kýbrýs Türkleri adadaki varlýðýný korumak yetkililerinin temaslarýný engellemek, için AKRÝTAS Planýný iyi incelemek, kavramak - Sürekli olarak Türkiye'yi Kýbrýs'a saldýrýya ve bu planýn gerçekleþtirilmesine fýrsat hazýr bir ülke olarak suçlamak, vermemek durumundadýr. - Asýl davanýn Enosis olduðunu perdeleyen AKRÝTAS PLANI iki bölümden oluþmakta propaganda faaliyetlerine hýz vermek, idi. Planýn birinci bölümü Siyasi Plan, ikinci (yürürlükteki propagandada gerekçe olarak bölümü ise Yer altý Teþkilatý olarak Türklerin silahlandýðýný, adayý taksim için düzenlenmiþti. harekete geçtiklerini öne sürmüþlerdir. Ayrýca 1. SÝYASÝ PLAN: dýþ dünyada Kýbrýs probleminin Rum Yunan ortak cephesi, 1960 çözümlenmediði ve yeniden gözden Cumhuriyetinin kuruluþundan beri siyasi plan geçirilmesi gerektiði yanlýþ kanýsýný yaratmaya dahilinde zorlamaya giriþmiþtir. Bu plan çalýþmýþlardýr.) 1963 devresinde geçirilen tüm krizlerin temelini Sivil Savunma KKTC

18 TARÝH 16 teþkil etmiþtir. Ýstenen Anayasanýn iþlemediðini ispat idi. Bu uðurda belediye, ordu, memur meseleleri, vergiler üzerinde tartýþma, hatta Anayasa Mahkemesi reisinin yýpratýlmasýna kadar gidilmiþtir. Sadece dikkat edilen husus, Türk müdahalesinin bertaraf edilmesi idi. Nitekim, Aralýk 1963'e yaklaþýldýðýnda, Garanti Anlaþmasýnýn silahlý müdahale hakký tanýmadýðý tezi ortaya atýldýðý görülmüþtür. Niçin Aralýk 1963 seçilmiþtir. Yayýnlanan vesikada da belirtildiði gibi, Cumhuriyetten Enosise geçiþi baþarabilmek için ortaya konan plan kademe kademe uygulanmalý idi. Bunun için 1961 veya 1962'de silahlý hareket olamazdý. Çünkü Anayasanýn iþlemediði ispat edilmemiþ, belediye, ordu, memur meseleleri dýþa duyurulamamýþtý. Uygulama bir sýraya göre oluyordu. Siyasi Plandan Bir Kesit ; a. DIÞTA KULLANILACAK METOT: EOKA mücadelesinin son safhasýnda Kýbrýs davasý dünya kamu oyuna ve diplomatik çevrelere Kýbrýs halkýnýn selfdeterminasyon hakkýna kavuþmasý þeklinde sunulmuþtu. Fakat hatýrlanacaðý gibi bu arada 'Türk azýnlýðý sorunu', bilinen þartlar altýnda ortaya atýlmýþ ve toplumlararasý çarpýþmalardan sonra iki toplumun birleþik bir idare altýnda beraber yaþayamayacaðý fikrini kabul ettirmek için büyük çaba harcanmýþtý. Sonunda problem birçok uluslararasý çevrelerin zannýnca Londra ve Zürih anlaþmalarý ile halledilmiþ ve bu anlaþmalar mücadele eden taraflar arasýndaki görüþmeler sonunda varýlan çözüm olarak gösterilmiþti. (1) Bu sebeple ilk hedef, uluslararasý alanda, Kýbrýs probleminin çözümlenmediði ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiði kanýsýný yaratmak ve yaymak olmuþtur. (2) Aþaðýda belirtilen kanýlarýn yaratýlmasý ilk gaye olarak kabul edilmiþtir : (a)bulunmuþ olan hal çaresi tatminkar ve adil deðildir. KKTC Sivil Savunma (b)varýlan anlaþma çatýþmýþ olan taraflarýn iradesi sonucu elde edilmemiþtir. (c)anlaþmalarýn tadili arzusu Rumlarýn imzalarýný inkar etme niyetinden deðil onlarýn varolmasý için elzem oluþundan doðmaktadýr. (ç)ýki toplumun bir arada yaþamasý mümkündür, ve (d)yabancýlarýn güvenmesi ve dayanmasý gereken kuvvetli unsur Türkler deðil Rum ekseriyetidir. 2. YERALTI TEÞKÝLATI: Siyasi planlama yanýnda ismi konmaksýzýn, Teþkilat olarak anýlmakta olan bir Rum Yeraltý teþkilatý kurulmuþtur. Kademe kademe gidiþin bir gün silahý gerektireceði zaten kendilerince teslim edilmiþtir. Teþkilat, Lefkoþa esas alýnarak kurulmuþ ve vuruþ kabiliyeti buna göre ayarlanmýþtýr. Patris gazetesinin 27 Ocak 1967 tarihli sayýsýnda ilgili evrakýn kliþesi de verilerek Genel Harekat Planý açýklanmýþtýr. Yeraltý Teþkilatýnýn Yapýlanmasýndan Bir Kesit : TEÞKÝLAT NASIL KURULDU: Kayýtlar AKRÝTAS (Yorgacis) tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Kuvvetli bir teþkilatýn varlýðý zaruridir. Çünkü: a.türkler tepki gösterir ve ani hücum olmazsa, Rumlar arasýnda paniðe sebep olunacaktýr. O zaman tamiri imkansýz bir durum doðacaktýr. Bir çok bölgeler kaybedilmiþ olacaktýr. Bu bölgeler Türklerin eline geçecektir. Gayelerden biri Türkleri dar bölgelere sýkýþtýrmaktýr. b.türklerin, sebeplerini perdeleyerek giriþecekleri hareketleri, kýsa zamanda durdurmak gerekecektir. Türkleri birkaç günde bertaraf ederek, bir dýþ müdahaleye imkan býrakýlmayacak ve böyle bir müdahale haklý görülmeyecektir. c.yukarýda belirtildiði gibi istenen olursa, ilerideki hareketler kolaylaþacak ve tepki ile karþýlaþmayacaktýr. Çünkü Türkler, tepkilerinin kendilerine zararý dokunacaðýný anlayacaklardýr. ç.eðer çarpýþma genelleþirse ve adaya yayýlýrsa yukarýdaki planlara göre hareket etmeli ve derhal Enosis ilan edilmelidir. Çünkü

19 TARÝH 17 diplomatik faaliyet için sebep olmayacaktýr. c.bu bölgenin sorumluluðu Yeniþehir ve Akritas'ýn görüþleri: Tek tehlike dýþtan Kýzýlbaþ'taki Rum semtleridir. þiddet yoluyla bir müdahale ihtimalidir. Böyle d.bölgedeki gruplar: bir müdahaleye karþý koyabilmek için, maddi 4 Savunma grubu: 44 kiþi zarar aðýr olmayacaktýr. Sadece 2 Emniyet grubu: 8 kiþi tamamlanmasý gereken, siyasi sahadaki 3 Yedek grup:... (Rakam gizlenmiþtir) güçlüklerdir. 2 Sabotaj grubu: 10 kiþi Bu gerekçe ile Cumhuriyetin Ýçiþleri Silahlar: 3 tabanca, 11 otomatik (sten tipi), 1 aðýr Bakaný Polikarpos Yorgacis baþkanlýðýnda makineli, 1 bren, 32 av tüfeði, bazuka ve el silahlý bir teþkilat kurulmuþtur. Yorgacis bombalarý. Akritas takma adýný kullanmýþtýr. Yedek gruplarýn silahlarý dahil deðildir. 25 Aralýk 1963 tarihinde Kýbrýs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazýl KÜÇÜK ün Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Ýsmet ÝNÖNÜ ye gönderdiði mesaj: Rumlar her an genel bir taarruza geçme hazýrlýklarýný tamamlamýþlardýr. Bugün Lefkoþa ve civarý kurþun yaðmuru altýnda korkulu dakikalar geçiriyor. Türk Mücahidi mevzilerini muhafaza ederek direniþlerini sürdürüyorsa da maalesef mermiler tükenmiþ durumdadýr. Bugün erken saatlerde giriþecekleri genel taarruzun, mukavemete karar verenlere büyük zayiat verdireceðine þüphem yoktur. Bunun yanýnda binlerce sivilin Rum mermilerine hedef olup katledileceklerine muhakkak nazarý ile bakýyorum. Durumu arz ederim. VATAN SAÐ OLSUN!... Yeraltý Teþkilatýnýn Harekat Planýndan AKRÝTAS PLANI, bu günün deðil 1960'lý Bir Kesit ; yýllarýn þartlarýnda deðerlendirildiði zaman bir Lefkoþa Þehri 4. bölge harekat planý : anlam ifade eder. ENOSÝS yolunda önlerine a.kýbrýs Türklerinin özellikle Ortaköy, çýkabilecek engelleri bir bir bertaraf edebilmenin Gönyeli ve Mandrez'den, Yeniþehir ve yöntemleri düþünülmüþ her þey inceden inceye Kýzýlbaþ bölgelerine büyük ve küçük gruplar hesaplanmýþ. Sadece Kýbrýs Türkleri ile halinde sýzýp Rum emlakine karþý Anavatan Türkiye'nin ENOSÝS'e karþý koyma hareketlere giriþmeleri mümkündür. azim ve kararlýlýðý iyi deðerlendirilmemiþtir. b.bölge emirleri: Bu iki bölgedeki Rumlarý AKRÝTAS Planýnýn siyasi bölümünün Türk bölgelerinden gelecek hücumlara karþý tamamlandýðýný düþünen Rumlar, 21 Aralýk korumak, Yeniþehir in savunmasý, normal 1963'de AKRÝTAS planýnýn askeri bölümünü savunma ile yapýlacaktýr. Kýzýlbaþ, Gönyeli uygulamaya koydular. Kýbrýs Türkleri 103 ve Ortaköy'den gelen yollarýn üzerine köyden kovuldular ama yýlmadýlar, 11 yýl binlerce mevziler yerleþtirilerek savunulacaktýr. Þehit, Malül Gazi, Gazi ve göçmen verdiler ama Görevlerden biri de iki bölge arasýndaki yine direndiler, taki 20 Temmuz 1974'e kadar. irtibatý temin etmek ve karargahtan alýnacak Kýbrýs Türkleri bu planý iyice okumalý gelecek emirler üzerine sabotaj hareketlerinde kuþaklarýn da okuyup anlamasýný saðlamalýdýr. bulunmaktýr. çüncü bölgelerdeki gruplarýn Türklere karþý giriþecekleri hücumlarda kendilerine * Kaynak : Akritas Planý, Enformasyon Dairesi yardým edilecektir. Bu bölge Doðudadýr. Bu Yayýnlarý 1982 bölgelerdeki Türk aileleri bertaraf edilecektir. Sivil Savunma KKTC

20 HABER 18 Ýngiliz daðcýya Sivil Savunma eli... Yusuf ÇELÝK (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 112 Acil Arama-Kurtarma Þube Saðlýk Ekibinin, Sivil Savunma Teþkilat Müdürlüðü hayat kurtarmaya Baþkanlýðý ndan yardým talebinde devam ediyor. Her geçen gün bulunmasý üzerine olay yerine gelen ekipman ve eðitim düzeyini artýran Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube þube personeli, afetlerde profesyonel Müdürlüðü ekibi, Chairman'ýn olarak arama kurtarma arkadaþlarýndan olay hakkýnda bilgi yapabilmektedir. Arama Kurtarma aldýktan sonra kurtarmada Þube Müdürlüðü ekiplerinin, bugüne kullanýlacak halat, ip, ilkyardým kadar baþarýlý bir þekilde yapmýþ çantasý, sedye gibi kurtarma olduðu arama kurtarma faaliyetlerine malzemelerini yanlarýna alarak daða 21 Aralýk 2006 tarihinde bir yenisi týrmanmýþlardýr. Daðýn zirvesine yakýn, daha eklenmiþtir. sarp ve ulaþýlmasý zor bir yere düþen Güney Kýbrýs'tan Kuzey Kýbrýs kazazedenin yanýna ulaþan arama- Türk Cumhuriyeti ne geçerek kurtarma ekibi, öncelikle Chairman'a Beþparmak Daðlarýnda bulunan ilkyardýmda bulunmuþtur. Kýrýk omuzu Beþparmak kayasýna týrmanmaya atelle sabitlenen kazazedenin daha çalýþan dört kiþilik Ýngiliz daðcý fazla zarar görmemesi için gerekli tüm ekibinden 17 yaþýndaki Jonathan tedbirler alýnmýþ ve uzun halatlar Chairman zirveye yakýn bir noktada kullanýlarak sedyeyle güvenli bir ayaðýnýn kaymasý sonucu düþerek þekilde aþaðýya indirilmiþtir. yaralanmýþtýr. Omuzu kýrýlan ve kaþý Sivil Savunma Arama-Kurtarma açýlan Chairman daðdan aþaðýya Þube Müdürlüðü ekibince daðdan inememiþ ve 150 metrelik uçurumda aþaðýya indirilen Chairman, 112 Acil mahsur kalmýþtýr. Chairman'ýn Saðlýk Ekibine teslim edilerek Dr. arkadaþlarý aþaðý inerek 112 Acil Burhan Nalbantoðlu Devlet Saðlýðý arayarak yardým istemiþlerdir. Hastanesine sevki saðlanmýþtýr. KKTC Sivil Savunma

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Fosilimizi istiyoruz Sungurlu nun Kavþut bölgesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Fosil bilim

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken de

için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken de için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken de 64 kabul edilmiþ oldu. Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn doðrudan doðruya Kýbrýs'la ilgili

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ü lkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin

Detaylı