EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım"

Transkript

1 OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2010 yılının bu ilk Endüstri Dünyası dergisi ile sizlere yeniden ula mak bizler için son derece mutluluk verici yılının ba ında yayın hayatına ba layan Endüstri Dünyası dergisi, geçen 3 yıl boyunca, yer verdigi ürün haberleri ve tanıtımlar ile son derece be enilen bir yayın olmayı ba ardı. Geni bir kitle tarafından ilgi ile takip edilen Endüstri Dünyası dergisinin, bu sene de, Türk Endüstri profesyonellerinin vazgeçilmez ba vuru kayna ı olaca ına inancımız tam. Bildi iniz gibi, Endüstri Dünyası dergisinin hedefi, her sayısında olabildi ince geni bir içeri i, kısa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere ula tırabilmek. Dergimizin bu sayısında tam 91 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Hem Türk, hem de yabancı firmaların dergimize gösterdi i ilgi ve bizimle kurdukları i birli i sayesinde sizlere ula tırabildi imiz bu ürün haberlerini ve ilanları ilgi ile inceleyece inizi dü ünmekteyiz yılının ilk yarısında, hem yurt içinde hem de yurt dı ında birçok önemli endüstriyel fuarın düzenlenece i bir dönem ya ayaca ız. Bunlar arasında EF, WIN 1, WIN 2 ve Hannover Messe fuarları ilk akla gelenler olarak sıralanabilir. EF ve WIN fuarlarını destekleyen dergiler arasında yer alan ve Hannover Endüstri Fuarı'nın uluslararası medya partnerlerinden olan Thomas Endüstriyel Medya, bu fuarlarda katılımcı olarak da yer alacak. Bu sayede, dergimizi extra olarak fuar ziyaretçilerine de ula tırmayı ve yeni i birlikleri olu turmayı hedeflemekteyiz. Geçti imiz sayımızda da duyurdu umuz gibi, 2010 yılına çok önemli bir yenilik ile girdik. Bilgiye eri imde internetin üstlendi i rol son derece büyük oldu u günümüzde, Thomas Endüstriyel Medya, Türkiye'de de son derece modern ve kullanı lı bir web sitesi hazırladı. Endüstri profesyonellerinin aradıkları bilgiye eri imini çok kolay bir ekilde kar ılamayı hedefleyen bu web sitesinin adresi Hem Endüstri Dünyası dergisinin ar ivinde, hem de taradı ı binlerce endüstri ile ilgili web sayfasında aramalar yapmanıza imkan tanıyan bu web sitesinde kullanıcılar daha birçok yenilikler bulabilecek. Kısa sürede çok sayıda endüstri profesyonelinin ilgisini çeken ve düzenli olarak kullanmaya ba ladı ı bu yeni web sitesinin tüm içeri ine eri mek için abonelerimizin tek yapması gereken derginin üzerinde yazan abone numarası ve soyadları ile bir kez kayıt yaptırmak. Dergimize abone olmayanlar da web sayfamızda kolayca ücretsiz kayıt olu turabilirler. Genel Yayın Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da ıtım Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yayın Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Ba kanı Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : Hızlı Abone Servisi (SLI) için : Hepinizi yeni web sitemizde gezintiye çıkmaya ve yenilikleri ke fetmeye davet eder 2010 yılının ülkemiz sanayisi için ba arılarla dolu bir yıl olmasını dileriz! A. Serkan Çiftçi Genel Yayın Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDI I SATI OF SLER BELÇ KA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG, NG LTERE, SKAND NAVYA Marketta Lähde Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yayıncılık ve Paz. Ltd. ti. Sadıko lu Plaza 5, No Kadıköy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yayın hakları Thomas Endüstriyel Medya Yayıncılık ve Paz. Ltd. ti. ne ait olup yazılar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Basım ve Tanıtım Hizm. Ltd. ti. Kadıköy / stanbul BASKI : Dünya Yayıncılık A.. Ba cılar / stanbul Kapaktaki ana resim için Leuze ye te ekkürler.

5 adresinde giriniz.

6 Schneider Electric Alüminyum çok kontaklı fi -prizlerin üstün özellikleri unlardır; geni ürün seçene i, güvenli kullanım, modüler yapı, güçlü kilitleme sistemi Schneider Electric Alüminyum Çok Kontaklı Fi -Prizler Makine imalatç lar nda, OEM'lerde, pano imalatç lar nda ve endüstriyel alanlarda ana kumanda paneli ile makine aras ndaki digital ve analog verilerin iletilmesinde ve 16A' e kadar yük tafl mada kullan m için en etkin çözüm olarak sunulmufllard r. Alüminyum gövdesi sayesinde ya l, tozlu, nemli, tuzlu ve k v lc ml ortamlarda güvenle kullan labilir Toprak kontakl olarak üretilirler. Schneider Electric alüminyum çok kontaklı fi -prizlerin üstün özellikleri: Geni ürün seçene i Düz fifl, uzatma prizi, makine prizi, yatay makine prizi, duvar prizi seçenekleri ile her türlü uygulaman za çözüm sunar. Çift mandall ve tek mandall kilitleme sistemleri Yandan ve üstten rakor giriflli gövdeler Komple veya demonte ürünler Güvenli kullanım RoHS (Tehlikeli maddelerin s n rland r lmas ) standartlar na uygunluk IP65 ile s zd rmazl k ve zor koflullara karfl tam dayan kl l k Standartlara uygun ürünler sayesinde her türlü uygulama için ideal Sa lam ve uzun ömürlü ba lant, mekanik floklara ve titreflimlere karfl dayan kl Modüler yapı + = Komple temin edilebilece i gibi alüminyum gövde ve plastik çekirdekler ayr ayr al nabilir. Güçlü kilitleme sistemi Çift mandall yenilikçi tasar m Tek mandall "kendili inden ay rmal " kilitleme sistemi Düflmeyen vidalar ile h zl ve kolay montaj Teknik özellikler RoHS Kontaklar çubuk pirinçten üretilip üzerleri 5mikron gümüfl kaplanm flt r. Kontak vidalar sonuna kadar aç lsa dahi düflmeyecek flekilde dizayn edilmifltir. Kontaklar numaraland r lm flt r. Kablolar s k l rken zarar görmemeleri için pirinç pabuçlarla korunmufllard r. Kontak tafl y c gövdeler 850 o C' ye dayan kl malzemeyle üretilmifllerdir. (Glow wire test) D fl gövdesi alüminyum enjeksiyon dökümdür. Elektrostatik toz boyayla boyanm flt r. Fifl kablo giriflleri pirinç rakor içerisinde kademeli conta ile desteklenerek s k flt r l r. Bu sayede belirli çaplardaki kablolar sararak s zd rmazl k sa lar. Prizlerin alt ve üst yüzeylerinde contalar bulunmaktad r. Prizler iki yandan metal mandallar sayesinde fifli kendine kilitler bu flekilde s zd rmazl k sa lan r ve istem d fl ç kmalar önlenir. D fl gövdesi alüminyum oldu u için kaçaklara karfl topraklanm flt r. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz. Durmazlar, imdi de yüksek teknoloji ürünü HDM Lazer Sac Kesim Makine Serilerini sac i leme endüstrisinin hizmetine gururla sunuyor. HDM Lazer Sac Kesim Makineleri 6 OCAK 2010 Sac flleme Makinelerinde 52 y ll k tecrübesiyle makinelerini 82 ülkeye ihraç eden Durmazlar Makine, flimdiye kadar lazer makinesi dendi inde yat r mc lar n gözünü korkutan sat n alma fiyat, iflletme, bak m maliyetleri ve kullan m zorlu u unsurlar n minimize eden yeni bir lazer makinesi gelifltirdi. Hedefi ülkemiz ve dünya sac iflleme endüstrisi üretim süreçlerini üretti i makinelerle verimli hale getirmek olan Durmazlar, flimdi de yüksek teknoloji ürünü HDM Lazer Sac Kesim Makine Serilerini sac iflleme endüstrisinin hizmetine gururla sunuyor. Durma HD-M Lazer kesim makinesi esneklik, verimlilik ve hassasiyeti bir arada sunmaktad r. Sistem hibrit prensibiyle çal fl r. Sac, X ekseninde maksimum 45 m/dk. h zla ve kesme kafas Y ekseninde maksimum 100 m/dk. h zla hareket edebilmektedir. Direct drive teknolojisi ile yüksek hassasiyetle yataklanm fl bilya diflliler sayesinde eksen hareketi sa lan r. Tablada motor ve vidal mil aras nda herhangi bir kay fl ya da iletim eleman yoktur. Bu flekilde oluflabilecek potansiyel boflluklar engellenmifltir. Durma HD-M ayr ca, yüksek verimlilik, kolay kullan m, düflük çal flma maliyeti, az bak m gereksinimi, temiz çal flma ortam ve yüksek kesim teknolojisi özellikleri ile göze çarp yor. Makinenin ana gövdesi kaynak operasyonundan sonra gerilme giderme ifllemi görmüfltür. Bu ifllem ile kaynak sonras oluflan art k gerilmeler ve mikro oluflumlar elenmifl olur. Makinenin sahip oldu u kesim verileri kütüphanesi herhangi bir düzenleme yapma gereksinimi duymadan kesim yap labilmesine yard mc olur. Ayr ca özel malzemelerin kesimi yap laca zaman, kesim parametreleri sayfas operatöre parametreleri kolayca ayarlama imkân sunar. Kesme bas nc, kesme gaz, kesme h z, h z-güç ve güç-gaz modülasyonu, delme çevrimleri basit bir kullan c ara yüzü ile kolayca ayarlanabilir DURMAZLAR MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Her konumda barkodların güvenli okunması. Barkod etiketlerinin çok yönlü okunabilmesi için, kullanıma hazır barkot tarayıcı portalları Barkod Okuyuculu MSPi Tarayıcı Portalı Sıralanmamı barkod etiketlerinin okunması genelde birbirine nazaran hizalanmı iki veya daha fazla barkot okuyucu gerektirir. Leuze electronic'in yeni MSPi sistemleri modüler yapılı olup mekanik, önceden monte edilmi tarayıcı portallar içermektedir (bakınız resim 1). Elektrik kablolaması hazır ve önceden yapılandırılmı olan bu cihazlar, nerdeyse her uygulama için kullanıma hazır olarak sevk edilmektedir. Entegre "code fragment teknolojisi ve yüksek tarama hızları ile BCL 500i ve BCL 501i serileri dönmü barkod etiket algılama uygulamaları için uygundurlar. Bu code fragment teknolojisi lekelenmi, dönmü veya hasar görmü kodların tanımlanmasını sa lar ve saniyede 800 ile 1200 ayarlanabilir tarama hızı, çok yüksek konveyör hızlarında bile tanımlamayı mümkün kılar. Yüksek alan derinlikleri geni açılım açısı ile cihazlar geni ula ım sistemlerinde de kullanılabilir. MSPi sistemlerinin esnek tasarımı sayesinde, 32 adede kadar BCL 500i serisi barkod okuyucuları tek bir tarayıcı portalına entegre edilebilir. Uygulamaya ba lı olarak, yani barkod tipi, bar uzunlu uve konveyör hızına ba lı olarak, Leuze electronic tarayıcılar okuma görevi için bir montaj levhası üstünde hizalanır. Bu ekilde döner etiketli uygulamalar (dönme açısı 360 ye kadar) ve 6'ya kadar çok taraflı okuma görevleri yerine getirilebilir. Tarayıcılar önceden Leuze electronic multinet plus a ına entegre edilmi olup tamamen kablolanmı ve yapılandırılmı durumdadırlar : bu nedenle kullanıma hazır olup, kullanıcının herhangi bir ek ayarlama veya montaj yapması gerekmez. MultiScan operasyon modu Leuze multinet plus platformunu baz alır ve tek bir ifreleme çözüm sonucu olu turmak üzere çoklu barkot okumalarına ba lanır. Böylece ana ünite açısından tarayıcı a ı tek bir barkod olarak görülür. Bu teknoloji, etiketin sa veya sol tarafa sabitlenebilece i paket konveyör sistemleri için kullanılabilir. MSPi, olmadı ı takdirde bu durumda iki okuma istasyonu gerekir (resim2). Böylece ana ünite bir ifre çözüm i lemesi ve bir No Read (Okuma Yok) yani her paket için iki okuma gerekmez, MultiScan düzenlemesi ile MultiScan ana ünitesinin tek bir taramada geçmesini ve ana ünitede iki okuma istasyonundan tek bir okuma sonucu alması sa lanır. Yeni MSPi sistemleri ile ek kablolama ve montaj gerektirmeden uygulamalar tak çalı tır eklinde hızlı olarak uygulanabilir. E er kullanıcılar uygulamayı de i tirmek isterse, bunlarda webconfig yazılımı ile cihaz bir web tarayıcı ile kolayca yapılandırılabilir. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. LEON TEKN K, Crane Process Flow Technologies Türkiye Yetkili Distribütörü olarak, Partikül Toz Transferi için yepyeni bir çözüm sunmaktadır. DEPA Havalı Diyafram Toz Pompaları...! 8 OCAK 2010 DEPA Havalı Diyafram Toz pompaları, pnömatik (basınçlı hava ile) çalı ma prensibi ile toz partikülü kendi a zına emebilmekte, standart 7 bar kar ı basınç servisi verebilmektedir. Üç farklı büyüklükte (DP ) üretilen DEPA Havalı Diyafram Toz Pompaları, farklı toz transferi uygulamalarında kullanılmak üzere, Polisajlı Paslanmaz Çelik, Aluminyum ve Sfero Döküm gibi de i ik gövde malzeme opsiyonları sunmaktadır. Bu modellerden DP125, 2400 kg/saat toz ta ıma kapasitesi ile büyüklük olarak dünyadaki en büyük Havalı Diyafram Pompa'dır. Konvansiyonel toz transfer yöntemlerine (basınçlı hava veya vakum ile v.s.) göre çok daha dü ük ürün ta ıma hızları ile ürünü hassas bir ekilde transfer eden DEPA Havalı Diyafram Toz Pompaları hem daha yüksek bir verim hem de ortamda toz kaldırmadan transfer edilen malzemenin israfını sıfıra indirmektedir. daha temiz bir transfer sa lamaktadır. Ayrıca 1:3 ten 1:5'e kadar de i en havaürün karı ım oranları ile daha az hava harcaması ve basma tarafında daha az havanın ayrı tırılması mümkün olmaktadır. Toz transferini ba arı ile yapacak optimum DEPA Havalı Diyafram Pompası geli tirilirken, pompanın emi ve basma manifoldları bükülme ve kavisleri minimuma indirmek ve mümkün oldu u kadar çok akı yolu sa layabilmek için Y eklinde biçimlendirilmi dir. Bu tasarım klasik DEPA manifold tasarımlarına oranla çok daha fazla yer tutmasına kar ın, toz partiküllerinin pompa içerisindeki akı karakteristi ini gözle görülebilir bir oranda geli tirmektedir. Tüm DP Serisi DEPA Havalı Diyafram Toz Pompaları tozun akı kanlı ını sa lamak üzere, giri teki Havalandırma Vanası gibi ekipmanlarla donatılmı tır. Ürünü açık bir konteynerden çekerken, ürünün akabilirli ini sa lamak için emi hortumunun ucuna metal bir Emi Borusu takılır. Granül ve kristal ürünler sadece belli ko ullar altında transfer edilebilir. Toz partiküllerin sa lıklı bir ekilde transfer edilebilmesi için ürünün Bulk yo unlu u 500 gr/lt.'yi a mamalı, partikül çapı ise 100 (microns) altında olmalıdır. Bu Toz Pompası ni asta-perlitbentonit-çimento gibi uygulamalarda sorunsuz kullanılmaktadır. LEON TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Enversör sistemlerde, anahtarlamayı kontrol için kullanılan ATS, ana güç devresi veya di er güç kaynaklarından, yüklerin kesintisiz beslemelerini sa layan geli mi ve geni kapsamlı ürün ailesidir ABB ATS021 ve ATS022 Otomatizm Üniteleri ATS, riskli ve öncelikli hastane servis operasyonlar nda, UPS gruplar n n beslenmesinde, binalar, oteller ve havaalanlar n n acil besleme hatlar nda, telekominikasyon ve bilgi bankas sistemleri, endüstriyel hatlar n ve süreklilik gerektiren proseslerin beslenmesinde kullan l r. ATS ürün ailesi, IEC-EN anahtarlama ve kontrol ekipmanlar, IEC- EN güç tesisat nda kullan labilen elektronik ürünler, EN , EN elektomanyetik uyumluluk, IEC 68-1, IEC 68-2, IEC 68-3 çevre koflullar standartlar na uygun olarak üretilmifltir. ATS021 ATS021 otomatik transfer anahtarlamas için eksiksiz ve kolay kullan m olan bir üründür. Harici bir güç kayna na ihtiyaç duymaz ve 480VAC' ye kadar Hz flebekelere uygundur. fiebeke - Jeneratör ve fiebeke - Acil Hat gibi ki farkl senaryonun uygulanabildi i ATS021, otomatik veya manuel olarak kullan labilir. fiebeke ve acil durum hatt ndaki devre kesicilerin izlenmesi ve kontrolü, jeneratör setinin bafllat lmas ya da zaman ayarl olarak durdurulmas, test seçene i ve DIN ray na yada pano kapa na montaj özellikleri ile sizlere en optimum çözümü sunacakt r. ATS022 ATS022 otomatik transfer anahtarlamas için çok yönlü ve yüksek performansl bir üründür. Harici bir güç kayna na ihtiyaç duymaz (Sadece Modbus uygulamalar ve 16 2/3 Hz frekansl flebekeler de harici güç kayna gereklidir.) ve 480VAC' ye kadar 16 2/3, 50, 60 ve 400 Hz flebekelere uygundur. Afla daki gibi dört farkl senaryonun uygulanabildi i ATS022, otomatik veya manuel olarak kullan labilir. - fiebeke - Jeneratör - fiebeke - Acil Hat - Önceliksiz hat - Kuplaj ATS022 ile flebeke ve acil durum hatt ndaki devre kesicilerin izlenmesi ve kontrolü, jeneratör setinin bafllat lmas ya da zaman ayarl olarak durdurulmas, test seçene i ve DIN ray na ya da pano kapa na montaj özelliklerinin yan s ra üzerindeki ekrandan devre kesicilerin pozisyonunu görsel olarak izleyebilir, gerilim ve frekans de erlerini görebilir ve ATS022' nin tüm ayarlar n kiflisel olarak de ifltirebilirsiniz. MODBUS RS485 ile haberleflme özelli ini de bünyesinde bar nd ran ATS022' yi PC veya PLC ile haberlefltirebilir ve flebeke, acil hat ile ilgili gerilim seviyesi, dengesizlik, faz kayb gibi bilgiler, anahtarlaman n aflamas, devre kesicilerin pozisyonu, jeneratör ve sistemde oluflan hatalar ile ilgili durum bilgisi olmak mümkündir. ATS022 otomatizm ünitesi, geliflmifl transfer, anahtarlama uygulamalar n z için size en uygun çözüm olacakt r. ABB TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. ISO 8573 Sınıf 1 ve 2 'ye göre basınçlı hatlarda dü ük nem ölçümü yapan yeni transmitter: testo 6781 testo 6781 Çi le me Noktası Transmiteri Uygulamaya ba l olarak, bas nçl hatlardaki az miktar nemin ürün veya sistemi korumak için çok düflük seviyede tutulmas gerekir. Yükselen kalite standartlar ISO 8573'ün S n f 1 ve S n f 2'sinde tan mland üzere her zaman düflük de erleri talep ederler. testo 6781 ile Lenzkirch'deki testo AG ölçüm teknolojisi uzmanlar tüm yüksek ihtiyaçlar karfl layan bir cihaz pazara sunuyor. Bas nçl hatlardaki çok düflük nem de erlerinin ölçümü çi leflme noktas belirlemesi ile gerçeklefltirilir. Uygulamaya ba l olarak izin verilen maksimum de erler ISO 8573'ün 7 kalite s n f nda tan mlanm flt r. S n f 1 en yüksek gereksinimleri içerir. (ISO 8573'deki tablodan da görebilirsiniz) Yo u maya kar ı dayanıklı Testo taraf ndan özel olarak gelifltirilen sensör teknolojisi testo 6781 çi leflme noktas transmiterinin kalbidir. Dayan kl ve uzun ömürlü sensör yo uflma ve uzun ömürlü sensör yo uflma oluflmas na karfl son derece dayan kl d r ve 90 Ctpd çi leflme noktas nda ± 3.0 Ctd do ruluk sunar. Bu son derece düflük ölçülebilir çi leflme noktas de erleri ile testo 6781, modern yar iletken madde üretiminde (s n f 1: -70 Ctd) ve granül kurutma proseslerinde (s n f 2: -40 Ctd) örneklerinde oldu u gibi 2 yüksek ISO kalite s n f n gereksinimlerini de karfl lar. Mutlak nem 1 m 3 su buhar nda s n f 1'de ve s n f 2'de 0.12 g'd r. Uzun süre kararlılı ı sa layan ki isel ayar Metal gövde ve sensörüne ek olarak, testo 6781'in P2A yaz l m ile iletiflim için harici arayüzü, tüm fabrika otomasyonunda entegrasyon için ayarlanabilir analog ç k fllar ve opsiyonel iflleyen ekran vard r. Devirli kendi ayar yapma ve erken uyar garantili kendi kendini izleme özellikleri di er tüm testo trasnmiterlerde oldu u gibi yüksek proses güvenli ini garanti eder. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. 10 OCAK 2010

11 adresinde giriniz.

12 Güvenilir nesne algılama i lemleri için arka plan veya ön plan bastırmalı ayarlanabilir fotoelektrik sensörler Yeni WORLD-BEAM QS18 Fotoelektrik Sensörler Banner Engineering'den iki yeni ayarlanabilir mesafeli fotoelektrik sensör, çeflitli imalat, ambalajlama ve malzeme tafl ma uygulamalar nda güvenilir nesne alg lama olana sa lar. WORLD-BEAM QS18 Arka Plan Bast rmal sensör, 300 mm'ye kadar ayarlanabilir belli bir mesafenin ötesindeki her fleyi yok sayarak, arka plan n kontrol alt na al namayaca durumlarda çal flma olana tan r. Bu sensöre efllik eden WORLD-BEAM QS18 Ön Plan Bast rmal sensör ise, kendisi ile de iflmez bir arka plan aras na giren her türlü flekil veya renkteki nesneleri alg lar. Bu sensörün kör bölgesi yoktur. Sensörler; ambalaj makineleri, günefl paneli üretimi, malzeme tafl ma, otomotiv, yiyecek, ilaç ve benzeri sektörlerde kullan lmak için tasarlanm flt r. Her iki sensör de flüoresan fl na karfl ba fl k oldu undan, yukar dan gelen fl klara bakacak flekilde konveyör alt nda yerlefltirilebilir. Bu sensörler 300 mm'ye kadar arka plan bast rmal alg lama ve 200 mm'ye kadar ön plan bast rmal alg lama ile önceki modellere göre daha genifl menzil sunar. S n r mesafesi, çok turlu bir vidayla yap lacak ayarlama ile kolayca kurulabilir. Yerleflik çapraz giriflimba fl kl sayesinde birden fazla sensör yak n mesafeler içinde bir arada kullan labilir. Befl y l aflk n bir süredir Banner Engineering ürünlerinde kullan lan kompakt WORLD-BEAM gövdesi, çeflitli montaj seçenekleri sunman n yan s ra a r koflullara karfl da dayan kl d r (IP67, NEMA 6 s n fland rmalar ). Ünitelerin üst k sm ndaki kolayca görülebilen LED'ler, güç ve alg lama durumlar n belirtir. Alg lama fl n, gözle görülebilir k rm z LED'dir. Ç k fl seçenekleri aras nda NPN, PNP ve çift kutuplu (1 NPN, 1 PNP) say labilir. Banner Engineering, dünyan n önde gelen görüntü iflleme sensörü, fotoelektrik ve ultrasonik sensör, fiber optik alg lay c lar, indikatör fl klar, makine emniyet sistemleri, hassas ölçme ve denetleme sistemlerinin yan s ra kablosuz a ürünleri üreticilerinden biridir. fiirket, tüm dünyada yerel uygulama deste i sa lamaktad r. DACEL Tel : Fax : adresinde giriniz. MPA tip valf adalarında fonksiyon geni letmesi: Basınç sensörü ve D2 tip arıza arama modülü MPA Tip Valf Adaları çin Ek Fonksiyonlar 12 OCAK 2010 Modüler basınç sensörü MPA tip valf adas için opsiyonel olarak tedarik edilebilen bas nç sensörü direkt valf adas siparifl numaras ile smarlanabilir; bu sensör valf adas na sonradan da entegre edilebilmektedir. Valf adas bafl na maksimum sekiz sensör istenilen herhangi bir konuma yerlefltirilebilir. Sensör harici sinyallerin (yerinde) veya dahili bas nçlar n valf adas genelinde ölçülmesini sa lar. Data, parametreler, hata veya son durum bilgileri CPX-FMT yaz l m arac l yla veya S7 tip donan m konfigürasyon birimi üzerinden gerçeklefltirilir. Bu sayede manuel ayarlama hatalar veya yetkisiz müdahaleler önlenebilir. Endüstriyel seri haberleflme sistemi ve ar za arama yetenekli sensör bas nç parametrelerinin esnek bir flekilde de ifltirilmesini sa lar. Çal flma durumu LED'ler vas tas yla direkt modül üzerinden okunabilmektedir. D2 tip arıza arama modülü Yeni D2 tip ar za arama modülü de daha genifl bir fonksiyon çerçevesi sunmaktad r. MPA valf adas dahilinde gerçeklefltirilen zincirleme seri ba lant dahilinde mevcut ar za arama olanaklar na yetersiz voltaj, kablo kopmas, k sa devre ve anahtarlama çevrimi denetim fonksiyonlar eklenir. Bunun yan nda yüksek performansl, daha yüksek bellek kapasiteli bir çip ile durum gözetiminin (Condition Monitoring) güvenli i art r l r. FESTO Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 IT standartları otomasyonu geli tiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 Geni letilmi Otomasyon 14 OCAK 2010 Beckhoff, otomasyon dünyas n birçok güçlü yeni fonksiyonla geniflletecek PCtabanl kontrol teknolojisi olan en yeni yaz l m nesli TwinCAT 3'ü sunuyor. Bu yeni teknolojinin ad : Geniflletilmifl Otomasyon (XA, extended Automation). Bu XA Mühendisli i ve XA Runtime bileflenlerinden oluflan XA Mimarisini içermektedir. TwinCAT 3 ve Geniflletilmifl Otomasyon Teknolojisinin (XAT, extended Automation Technology) ard nda standart otomasyon dünyas n n potansiyelini gelifltirebilecek bir dinamik PC-tabanl kontrol yaz l m bulunmaktad r. Nesne-odakl IEC uzant lar na ek olarak IT dünyas n n C ve C++ programlama dilleri kullan labiliyor. Ek olarak, Matlab /Simulink entegrasyonu, bilimsel alana ba lant yap lmas n desteklemektedir. Tüm bunlar tek bir esnek mühendislik ortam nda mümkün olmaktad r. Yaz l m modülleri ortak bir runtime içinde farkl dillerde çal flabilir. Bu modülerli in sa lad avantaj modüller yaz ld ktan ve test edildikten sonra bunlar n yeniden kullan m d r. Runtime, çok-çekirdekli ifllemci teknolojisinin kullan lmas ve 32- ya da 64-bit iflletim sistemlerinin desteklenmesiyle zorlu gerçek zamanl koflullar alt nda çal fl r. Geni letilmi Otomasyon Mimarisi Buna benzer TwinCAT özellikleri Geniflletilmifl Otomasyon Mimarisi (XAA, extended Automation Architecture) ile devam ediyor. Ayr ca, gelecekte yayg n olarak kullan lan tüm saha haberleflmeleri desteklenecektir. XAA ile noktadan noktaya Hareket Kontrolünden CNC ye kadar gerçeklefltirilebilmektedir. Bu saf otomasyon teknolojisi TwinCAT'te halihaz rda bulunan robotik, ölçüm teknolojisi ve Durum zleme gibi Bilimsel Otomasyon konular yla geniflletilmektedir. Yeni özellikler aras nda C/C++ gibi ek programlama dillerini ve Matlab /Simulink programlar n kullanabilme imkan yer almaktad r. Geni letilmi Otomasyon Mühendisli i Geniflletilmifl Otomasyon Mühendisli i ortam (XAE, extended Automation Engineering) özünde yayg n olarak kullan lan Microsoft Visual Studio ortam d r. Beckhoff, halihaz rda bulunan C/C++ dillerinin yan s ra ayn zamanda IEC programlama standard n da küresel çapta tan nm fl olan gelifltirme ortam na entegre ediyor. Neticede IT alt yap s n n sa lad yararlar ve rahatl k otomasyonun hizmetine aç lm fl oluyor. I/O ve Hareket yap land rma arac olan TwinCAT Sistem Yöneticisi ayn gelifltirme ortam na benzer flekilde entegre edilmifltir. Bu imkan n kullan lmas n n sa lad avantaj di er programlama dillerinin entegre edilebilmesi ya da kaynak kodu yönetim araçlar gibi ek araçlar n zahmetsiz bir flekilde kullan labilmesidir. Visual Studio entegrasyonu iki flekilde gerçekleflmektedir. TwinCAT Standart versiyonunda kullan m, kaynak kullan m yaz l m na ba lant kurma, yard m fonksiyonlar gibi avantajlar yla beraber yaln zca Visual Studio iskeleti kullan lm flt r. kinci türev olan TwinCAT 3'ün bileflenleri kendilerini yüklü olan Visual Studio program na do rudan entegre ederler. Visual Studio kurulu de ilse, TwinCAT 3 bileflenleri yüklenirken kurulacakt r. Bu versiyonda kullan c, C/C++ programlama dillerini ve Matlab /Simulink dünyas na Matlab /Simulink gerçek zamanl platform ile ba lanabilir. C/C++ programlama dilleri için online gözetim ifllevine sahip olan ve normal C/C++ hata ay klama ifllevlerinin ötesine geçen bir hata ay klay c gelifltirilmifltir. Geni letilmi Otomasyon Runtime Geniflletilmifl Otomasyon Runtime'da (XAR, extended Automation Runtime) tüm modüller IEC 61131, C/C++ ile yaz l r ya da Matlab /Simulink gerçek zamanl olarak ifllenir. Microsoft iflletim sistemleri için kan tlam fl olan TwinCAT gerçek-zamanl uzant burada kullan lm flt r. Görevler 50 μs de erinde en küçük döngüyle ve çok küçük miktarda titreflim ifllenebilir. Gerçek zamanl TwinCAT belirli görevleri çokçekirdekli CPU'nun farkl çekirdeklerine da tabilecek flekilde geniflletilmifltir. Bu, PC denetleyici performans n daha da artt r r. Günümüzde yayg n olarak kullan lan 64- bit iflletim sistemleri de TwinCAT 3 ile desteklenmektedir. Farkl programlama dillerinde yaz lm fl olan runtime nesnelerinin ifllenmesi yaln zca aç k arabirimlere sahip modüler yaz l m mimarisi sayesinde mümkün olur. TcCOM ad na sahip arabirimlerde benzer nitelikteki Bileflen Nesne Modeli esas al nm flt r ve bunlar otomasyon teknolojisine uyarlanm flt r. Modüller bu arabirimler arac l yla görevler taraf ndan ça r labilirler ya da programlama dilinden ba ms z olarak birbirlerini ça rabilirler. En düflük seviyede, Otomasyon Ayg t Sürücüleri (ADD) bu modül tan m na eklenebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, bunlar, yeni saha haberleflme sürücüleri olabilirler. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz. 5. Hol C100 No lu standdayız 2010

16 ÜRÜN HABERLER HOHNER BSP/BSC SER S ENKODERLER Art msal Tip, Tam Delikli ve Yar m Delikli Hohner Automazione Srl. Firmas ürünü olan art msal (incremental), tam delikli tip BSP Serisi ve yar m delikli tip BSC Serisi sinyal üreticiler (encoder), çok çeflitli uygulama alanlar nda çözümler sunmaktad r. Gövde çap 58mm olan bu enkoderlerde, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm ve 15mm olmak üzere farkl mil çap seçenekleri sunulmufltur. Kablolu veya soketli olarak üretilebilen BSP/BSC serisi enkoderler, ayr ca afla daki teknik özelliklere sahiptir. Mekanik Veriler; A rl k: Yaklafl k 300gr, Koruma S n f : IP64, Devir Say s : Maks devir/dk. Elektriksel Veriler; Besleme Gerilimi: 5/30V (Elektronik Devreye Ba l ), Frekans: 300kHz, Elektriksel Korumalar: K sa- Devre ve Ters Polarite Korumal, Çal flma S cakl : -20/+60 C. DÖNÜ ÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. BASINÇ SENSÖRLER Esnek Contal, Tamamen Metalden G1 Aseptoflex- Vario ba lant l yeni "PI27" serisi bas nç sensörleri, dört farkl yüksek performansl conta opsiyonu sunmaktad r. Gövdesi yüksek kaliteli çeliktir ve IP 69K koruma standart na sahiptir. 100 mbar'dan 25 bar'a kadar bas nç ölçme aral nda çal flan modeller vad r. Aseptoflex uyumu, (opsiyonel) bak m istemeyen bir PEEK contas yla art r lm flt r. Kimyasal maddelere ve s cakl a karfl direnci yüksektir. Metal üstüne metal yöntemi ile conta halkas na gerek kalmaz, bak m istemez ve dolay s ile daha az masrafl d r. Esnek diskli yay güvenilir koruma sa lar. Sahada s kça görülen ve difller üzerindeki teflon bantlar contalar ya da difllerin ucundaki düz contalar, hijyenik olmayan çal flma ortamlar na sebep olur. Elastomer O-halkalar (EPDM/FKM) kullan larak üretilen contalar da mevcuttur. Bu sayede, yeni bas nç sensörü hijyenik uygulamalarda yüksek verim sa lar. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. DEB METRE Dolum hatlar için BATCHFLUX 5500 BATCHFLUX 5500, dünyan n ilk ve en büyük elektromanyetik debimetre üreticisi KROHNE'nin dolum uygulamalar için üretmifl oldu u elektromanyetik debimetresidir. BATCHFLUX 5500, bir önceki seri olan BATCHFLUX 5015'in geliflmifl versiyonu olmakla birlikte çok küçük hacimdeki iletken s v lar n doldurulmas için su, bira, meyve suyu uygulamalar n n yan s ra kahve ve çay gibi s cak uygulamalarda dahi kullan labilmektedir. Seramik malzemeden yap lan iç kaplamas ve cermet elektrodlar ile DN10'dan DN40'lara kadar ölçüm yapabilmektedir. leri teknoloji seramik kaplamas uzun süreli kararl l k sa lamakla birlikte, doldurulan hacmin tekrarlanabilirli inin uzun periyotta herhangi bir de iflime u ramamas na sebep olur. 179*50*107 mm'lik küçük boyutlar yla dar alanlar için uygunluk sa lar iken, 3 W'l k güç tüketimiyle son derece ekonomik çözümdür. KROHNE-ENELSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. ÜN VERSAL DATA LOGGER IMC Spartan BACA GAZI ANAL Z C HAZI MRU Sigma SANAY T P KONNEKTÖR IP 67 Korumali ve Bayonet Kilitlemeli 16 OCAK 2010 Spartan, sabit test standlar nda, laboratuar koflullar nda, araç üstünde veya ekipman ve bina kurulumlar nda, yani ihtiyaç duyaca n z her türlü koflulda ölçüm ve kontrol görevlerinizi mümkün oldu unca çabuk ve en etkin flekilde gerçeklefltirmeniz için gereken modern teknolojiyi sa lar. Spartan sa lam yap s ile uzun süreli ölçümlerde hassas ve do ru ölçümleri garanti eder. Sahip oldu u izolasyonlu 16, 32, 64 ve 128 analog I/O' ya sahip flasileri, CANbus ara yüzü sayesinde imc CANSAS geniflleme modülleri geniflleyebilir ve binlerce kanal s cakl k, voltaj, ak m, strain gauge ölçümlerinizi hassas ve do ru bir flekilde kaydetmenizi sa lar. Spartan ile elde etti iniz verilerinizi sundu u pratik ve ücretsiz yaz l m ile online izleyebilir, iki ve üç boyutlu grafikler çizdirebilirsiniz. Spartan, verileri ethernetten PC'ye aktar p kaydetti i gibi, kendi üzerindeki ç kar labilir belle e de kaydedebilir. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Almanya'n n ve Avrupa'n n en büyük baca gaz analiz cihaz ureticilerinden biri olan MRU, sadece baca gaz analiz cihazlar üretmektedir ve bu konuda uzmanlaflm flt r. Penta Otomasyon taraf ndan sat fl ve servis hizmeti verilen, sektöründe lider firma olan MRU gelifltirdi i yeni teknolojiler ile ürünlerini sürekli bir üst s n fa tafl m flt r. Portatif bir model olan MRU Sigma bu boyuttaki rakiplerinin aksine ayn anda 3 gaz ölcümü de il 4 gaz ölçümü yapabilmekte böylece sahada herhangi bir sensör de iflimi gerekmemektedir. Emisyon hesaplamalar, verim, kay p hesaplamalar yapabilen cihaz infrared printeri ile sahada print alma imkan tan maktad r. Rekabetçi sat fl, servis ve yedek parça fiyat bilgileri ve ürün hakk nda bütün sorular n z için Penta Otomasyon yetkilisi ile temasa geçebilirsiniz. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Heavycon ADVANCE serisi endüstriyel tip sanayi konnektörleri bayonet kilitleme ile de üretilmeye baflland. Bu muhafazalar standart panel geçifl delikleri ve HC-B ile Han-E serisi fiflleri/soketleri ile tam uyumludur. Bu muhafazalar n kullan m ile panel geçifl taban na gerek ortadan kalkar. Bu da kullan c ya daha ekonomik bir çözüm sunar. Muhafazalar B6, B10, B16 ve B24 konnektör ölçülerine uygun olarak 4 farkl ölçüde, standart gri, daha a r ortam koflullar için siyah ve EMC dayan ml olarak üretilmektedir. Bayonet kilit vidal kilide alternatif olarak alet gerektirmeden elle montaj kolayl sunmaktad r. Montaj flanfl setleri, Torx-kafal vidalar, koruyucu kapaklar ve etiketler aksesuar olarak sunulmaktad r. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER BACA GAZI ANAL Z C HAZI Ecom J2KN Ecom-J2KN'nin özel dizayn tüm tak labilen parçalar n kolayl kla de ifltirilebilmesine olanak sa lar. Sensörler ve akü, cihaz sökülmeden dahi de ifltirilebilir. Di er önemli parçalar n da kolayca sökülebilmesi h zl tamir veya genel bak m ifllerini çok kolaylaflt rmaktad r. Ecom-J2KN'nin alüminyum kenarl özel çantas cihaz hasarlardan korur ve zorlu flartlardaki kullan m na da olanak verir. Modüler yap s ile cihaz n probu kolayl kla de ifltirilebilir. Prob boylar 1500 mm'ye kadar olabilir. Cihaz ölçüm de erlerini multi-media kartlar na (maks. 128MB) kaydedebilir. Ölçüm büyüklükleri flöyledir: O2, CO, (CO%, NO, NO2, SO2 opsiyonel), S-Gaz, S-Hava, fark bas nç. Hesaplama büyüklükleri: CO2, CO(U), verimlilik, kay p, yo unlaflma noktas, mg/m3, mg/kwh, O2 referans. Cihaz n lcd ekran arka zemin ayd nlatmal d r ve grafi e uygundur. Cihaz 58 mm termik veya nokta vurufllu yaz c (opsiyonel) ile kullan labilir. RAM ÖLÇÜ Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR Paslanmaz Çelikten KESA37 ve RES37 paslanmaz çelikten yap lm fl redüktörlü motorlar, çok s k temizlenme ihtiyac olan makinelerde ve sistemlerde kullan labilmesiyle dikkat çekmektedir. Özel gövde tasar m ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik kullan m ile g da ve içecek sanayinde, ilaç sanayinde ve sürekli olarak slak (nemli) bulunan ortamlarda kullan labilme imkan bulmaktad r. Paslanmaz çelikten yap lm fl redüktörlü motorlar asit ve alkalin maddelere karfl dayan kl l k gösterir. Kir ve s v birikmelerine neden olabilcek girintiler (yüzeydeki pürüzler) minimize dilmifltir. Tüm s zd rmazl k (keçeler) ve ba lant elemanlar IP69K koruma s n f na sahiptir. Redüktörlü motor tamamen paslanmaz çelikten yap lm fl oldu u için herhangi tip korozyona karfl koruyucu özelli e sahiptir. SEW EURODRIVE Tel : Fax : adresinde giriniz. FOX ÖLÇÜM C HAZLARI Termal Gaz Debimetreleri ve Seviye Anahtarlar FOX Thermal nstruments / USA, termal gaz debimetreleri ve termal seviye anahtarları konusunda dünya lideri firmalar arasında olup, ba lıca; Do al Gaz, Biogaz, Sıkı tırılmı Hava, Gaz Üretim Tesisleri, Atık Gaz (Flare) Yakma, Atıksu Tesisleri, Gazlı çeçek Sektörü uygulamalarında pek çok tip gazın debi ölçümünde ve Tank Sahası seviye uygulamalarında hassas ve güvenilir ölçüm cihazları ile hizmet vermektedir. Ölçüm prensibi itibari ile basınç ve sıcaklık düzeltimine ihtiyaç uymadan, do rudan kütlesel veya standart/normal hacim (Kg/s,SCFM,NM3H,vbg.) debi ve sıcaklık bilgisini, 100/1 ölçüm aralı ında ve %1 hassasiyette,çok dü ük debiler için dahi ölçebilen FOX termal debimetreler saplama ve flan lı tipleriyle hemen hemen her tip gaz uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Patlayıcı ve Yanıcı Gazlar için Ex-proof ve çok çe itli analog/ sayısal ileti im seçenekleri mevcuttur. PROS M Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDÜSTR YEL NEM TRANSM TTERLER EE31 Serisi ELEKTR KL BASINÇ KAL BRATÖRÜ Elle Pompalaman n Zorlu unu Unutun ANALOG S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ ve Aritmetik fllemci 18 OCAK 2010 Hassas ve güvenilir nem ölçümü, endüstriyel proseslerde günden güne daha çok önem kazanmaktad r. EE31 serisi çok fonksiyonlu transmitterler bu durumlarda en önemli çözümü sunmaktad rlar. Endüstriyel uygulamalarda nem ölçümü teknolojisinde, y llar n birikimi sonucu, EE yüksek kaliteli HC serisi kapasitif nem sensörü elementleri ile EE31 serisi üretilmifltir. EE31 serisi, çok çeflitli alanlarda, çeflitli uygulamalarda kullan lmak üzere, çeflitli mekanik ve elektronik standartlar baflar yla, en uygun donan mla bünyesinde toplam fl transmitterlerdir. Ba l Nem (0-100 C RH) ve S cakl k ( C) ölçümü yan s ra afla daki de erler de EE31 ile ölçülebilmektedir; Mutlak Nem, Çi Noktas S cakl, Donma Noktas S cakl, Özgül Entalpi, Yafl Termometre S cakl, Su Buhar K sm Bas nc, Kar fl m Oran. LONCA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. Art k bas nçl cihazlar tek elinizle, h zl ve kolay bir flekilde kalibre ve test ederek zaman kazanabilirsiniz. Yenilikçi, dahili elektrikli pompal Fluke 719 Elektrikli Bas nç Kalibratörü kalibrasyon ifllemini parmaklar n z n ucuna getiriyor! Afl r bas nc ortadan kald rmak ve 'pompalama' bas nç de erlerine ayarlamak için programlanabilir pompan n s n rlama ayarlar n kullan n. Benzersiz temizleme portu tasar m pompa ar zalar n azalt r ve 719'un onar ma gerek olmadan kolayca temizlenmesini sa lar. Tek elle kalibrasyon özelli iyle birlikte kompakt, hafif yap s, bu bas nç kalibratörünü yo un proses profesyonelleri için ideal hale getirir. Bas nç kalibrasyonunu bildi iniz ve bütün proses kalibrasyonu ihtiyaçlar n z için güvendi iniz bir marka taraf ndan kolaylaflt r ld. NETES Tel : Fax : adresinde giriniz. ORDEL UST200 Serisi cihaz, endüstrinin her alan nda kullan lan çeflitli analog sinyallerin, standart sinyallere dönüfltürülmesinde ve bu sinyaller aras nda aritmetik ifllemler yap lmas nda kullan lan, yüksek do ruluklu ve güvenilir cihazlard r. Çift girifl/ç k fl seçenekleri bulunmaktad r. Tüm girifl ve ç k fllar birbirinden izoledir. Cihazlar USB/UART adaptörü (ORDEL SBA100) ile bilgisayar üzerinden konfigüre edilebilir. Teknik Özellikler: 2 Adet Üniversal Girifl (TC, RT, ma, mv), 2 Adet 0/4-20 ma, 0/2-10 V Analog Ç k fl, 4 Farkl Aritmetik fllem Özelli i, Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon, Tüm Girifller ve Ç k fllar Aras zolasyon, Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme, 100ms Örnekleme Zaman, %0.2 Do ruluk S n f, Standart Ray Montaj, Boyutlar: 25x82x113 mm. ORDEL Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER TS5 - REXROTH KONVEYÖR S STEM Modüler Yap, Kolay Dizayn Bosch Rexroth'un yeni TS5 konveyör sistemi ile 300 kg'a kadar yüklerin h zl, kolay ve ekonomik flekilde tafl nmas mümkündür. Ürün-ler paletler üze-rinde veya do rudan makaralar n üzerinde tafl nabilir. TS5 konveyör sisteminin modüler yap s ve birbirine uyumlu imal edilmifl parçalar sayesinde kolay flekilde dizayn edilebilir ve gerekti inde sistem daha sonradan yeni istasyonlar ile geniflleyebilir. TS5 özellikle otomotiv endüstrisinin zor koflullar nda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Geleneksel zincir makaral konveyör sistemlerinin aksine, TS5 sistemi makine parkurlar aras nda da çal fl r. TS5 konveyörünün özel rulman tasar mlar, tafl nacak ürünlerin tek bir yönde de il de, istenen her yönde sistemlerin kurulmas n sa lar. TS5 konveyörleri, bu flekilde di er zincir makaral konveyör sistemlerine nazaran afla daki avantajlar getirmektedir: Sessiz çal flma, Yüksek enerji tasarruflu sistem, Kolay bak m (Art k zincir de ifltirmeye gerek kalmad!), Makaralar n sürtünmesinin manuel ayarlanabilme imkan. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. STIP-SCAN On-Line Spektrometre STIP-scan at k su ar tma tesislerinde nitrat, COD, BOD, TOC eflde eri, SAC, toplam kat madde, çamur hacmi, çamur indeksi ve bulan kl k ölçümü için kullan lan nm aral nda çal flan on-line bir spektrometredir. STIP-scan ile su ve at k su içerisindeki kirlilikler, nitrat de eri ve çamur parametreleri ilave bir kimyasala ve özel bir numune alma sistemine ihtiyaç duyulmadan do rudan havuz veya kanal içerisinde ölçülebilmektedir. Bu nedenle cihaz n bak m gereksinimi ve iflletme maliyetleri çok düflüktür. Patentli ve tam otomatik kirlilik alarm sistemi sayesinde uzun süre bak m gerektirmeden çal flabilir. Sistem CAS 74 sensör ünitesi CAM 74 transmiter ünitesinden oluflmaktad r. Ölçüm aral klar yaklafl k 2 dakika olup, transmiter 12 TFT renkli ve dokunmatik ekranl d r. Windows iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Ölçüm bilgileri cihaz içerisinde saklan r ve istenildi i anda USB ç k fl ile kolayca ulafl l r. Cihaz n ayr ca 4 20 ma ç k fllar, röle ç k fllar ve PROFIBUS ç k fl da mevcuttur. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz. MOXA MGate EIP3000 SER S 1 ve 2-port DF1 - EtherNet/ IP Gateway MOXA MGate EIP3000 serisi ürünler, Allen Bradley PLC leri bir EtherNet/IP a na ba lamaya ihtiyac olan kullan c lara 1 veya 2 port DF1 den EtherNet/IP'ye protokol çevrimi sa lar. MGate EIP3000, CIP üzerindeki PCCC nesneleri deste iyle, Rockwell Ethernet cihazlar yla haberleflebilir. MGate EIP3000, eflzamanl 8 EtherNet/IP istemci ve 8 EtherNet/IP sunucu destekler. Herbir istemci tek seferde 16 istek gönderebilir. MGate EIP3000 serisi ürünler, sahip oldu u serial redirector fonksiyon özelli iyle DF1 a entegrasyonu için ekstra seçenekler sunar. Serial redirector foksiyonu, seri master komutlar n bir baflka port üzerindeki seri slave'e yönlendirilmesini sa lar. Ayr ca bir seri master, DF1 mimarisini veya yaz l m n de ifltirmek-sizin, eflzamanl olarak EtherNet/IP istemciler veya di er seri master'lar ile çal flabilir. MGate EIP3000 gateway, sanal seri port destekler. Uzak bir PC, Moxa'n n sa lad Real COM veya TTY sürücüleri kullanarak EIP3000'ün sanal seri portuna ba lanabilir. GSL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. BALOMETRE Hava Ak fl Ölçüm Cihaz V BRASYON TEST S STEM LDS Çiftli V Özel Vibrasyon test sistemi IP TABANLI YEN NES L GÜÇ S STEMLER 0U ve 1U Ürün Grubu 20 OCAK 2010 TSI 8375 difüzör ve zgaralarda hava ak fl hacminin okunmas nda kullan lan çok amaçl elektronik bir hava dengeleme cihaz d r. Bu cihaz, görevli acentalar, tesis yöneticileri, ifl sa l ve güvenli i uzmanlar, test mühendisleri ile test ve denge mütehass slar için oldukça idealdir. Bu ultra hafif ve ergonomik dizayna sahip kit çevreye kazand rd sa l k ve enerji verimlili inin yan s ra maliyetten ve zamandan kazanç sa lar. Ürünün öne ç kan genel özellikleri flunlard r: Tek kiflilik çal flmalarda kullan m kolayl sa layan ultra hafif gövde ve ergonomik dizayn. Pitot, hava ak fl, s cakl k, h z, matrix ve mutlak nem problar ile de kullan lmak üzere ç kar labilen digital manometre. Karfl bas nç dengelemeli. Çok çeflitli davlumbaz büyüklü ü. Bio-güvenlik davlumbaz kiti. Uygulamalar: Pitot tüpleri, Hava ak fl probu, 16 noktal el tipi h z düzeyi teleskoplar, S cakl k probu, S cakl k/nem probu. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Çiftli (dual) LDS V özel vibrasyon test sistemi, Avrupa'da bir savunma sanayi firmas için özel olarak her iki sars c n n ayn anda çal flmas için tasarlanm flt r. Her sars c, müflterinin özel ürünü ile örtüflebilmesi için guided head expander ad n verdi imiz özel destekli genifl tabla ile birlefltirilmifltir. Ayr ca sistemlerin gövdeleri çelik ile birbirine sa lam ibr flekilde ba lanm flt r. Ayn zamanda sistemin zemin üzerinde kayd r labilir olmas veya yer de ifltirebilmesi için; LDS'nin standart üretimi olan özel hava yast klar ile her sars c n n alt desteklenmifltir. Hava yast klar n n alt ndan yere verilen hava ile sistem çok rahat bir flekilde kayd r labilir, s kabini veya baflka bir test ünitesi ile birlikte çal flabilmektedir. Her iki sars c da ister tek bafl na, isterse birlikte ve ayn anda çal flmak üzere tasarlanm flt r. LDS'nin Çoklu Amplifikatör Denetim (MAC) sistemi bunu da mümkün k lmaktad r. BALKANLAR LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. Canovate Elektronik A.. yaptı ı AR&GE yatırımlarının neticesinde IP tabanlı güç da ıtımı ve yönetimi sistemlerini bir adım öteye ta ıdı. 2010'da piyasaya çıkacak 0U ve 1U ürün grubunda en dikkat çeken ve rakiplerinden farklı kılan özellikleri; dahili kamera özelli i, arttırılmı kablosuz ve kablolu sensör deste i (Gaz, Duman, Su basması, Sıcaklık, Nem, Yangın, Kapı Kontak vb.), programlanabilir outlet deste i, 5 adet Slave ünite ba lanması ile toplamda 6 adet ünitenin tek bir IP üzerinden gerçek zamanlı yönetimi ile 72 adet cihazın her birinin çekti i akımın, gücün ölçülmesi ve bunların raporlanması. ifreli eri im ile güvenli çalı ma, yetkisiz eri imleri önlemek, alarm durumlarında yetkililere uyarı mailleri göndermek gibi bir çok özelli i de içinde barındıran yeni nesil güç da ıtım ve yönetimi sistemleri özellikle fiyatı, kalitesi ve özellikleri açısından IT teknolojisini kullanan irketler için büyük kolaylıklar getirmektedir. CANOVATE Tel : Fax : adresinde giriniz.

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 2000 SERİSİ % 0,1 Y KALİBRASYON 4-20mA VE HART PROTOKOL ATEX II G/D GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 40 DAN FAZLA PROSES BAĞLANTI SEÇENEĞİ PROFIBUS-PA AÇIKLAMA 2000 serisi, göstergeli

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 testo 550, testo 557, testo 570 testo 550 testo 557 testo 570 Dijital manifold testo 550 - Soğutma

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı