Kongre Düzenleme Kurulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kongre Düzenleme Kurulu"

Transkript

1

2 Kongre Düzenleme Kurulu DÜZENLEYENLER Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti DÜZENLEME KURULU Baþkan Prof. Dr. Celal AYAZ Baþkan Yardýmcýlarý Prof. Dr. Reþit MISTIK Prof. Dr. Neþe SALTOÐLU Genel Sekreterler Uzm. Dr. Servet ALAN Doç. Dr. Serhan SAKARYA Saymanlar Uzm. Dr. Nur BENZONANA Prof. Dr. Dilek YAYLALI Üyeler Prof. Dr. Ali AÐAÇFÝDAN Prof. Dr. Halis AKALIN Prof. Dr. Özdem ANÐ Prof. Dr. Bilgehan AYGEN Prof. Dr. Emel BOZKAYA Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Doç. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ Prof. Dr. Ramazan ÝNCÝ Prof. Dr. Meltem UZUN Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK Bilimsel Danýþma Kurulu Hakan Abacýoðlu Z. Cibali Açýkgöz Canan Aðalar Filiz Akata Hayrettin Akdeniz Deniz Akduman Hasan S.Z. Aksu Firdevs Aktaþ Orhan Cem Aktepe Buket Arýdoðan Eralp Arýkan Ayþe Arýsoy Hande Arslan Turan Aslan Zülal Aþçý-Toraman Celal Ayaz Neriman Aydýn Bilgehan Aygen Ahmet Ayyýldýz Funda Babacan Mehmet Bakýr Neriman Balaban Ýclal Balcý Ýsmail Balýk H. Þener Barut Ahmet C. Baþustaoðlu Yaþar Bayýndýr Banu Bayraktar Bülent Baysal Füsun Beðendik-Cömert Mustafa Berktaþ Recep Bingöl Mehmet Bitirgen Hürrem Bodur Yunus Bulut Çaðrý Büke Füsun Can Diler Coþkun Nejat Ali Coþkun Þaban Çavuþlu Ýlhami Çelik Pýnar Çýragil Mustafa Demirci Pekcan Demiröz Neþe Demirtürk Baþak Dokuzoðuz Ýlyas Dökmetaþ Nizami Duran Rýza Durmaz Belma Durupýnar Gürol Emekdaþ Haluk Eraksoy Ýlknur Erdem Sibel Ergüven Mustafa Ertek Murat Ertürk Berrin Esen Can Polat Eyigün Muzaffer Fincancý M. Faruk Geyik Jülide S. Göçmen Paþa Göktaþ Levent Görenek Bülent Gürler Engin Güvener Tunçer Haznedaroðlu Safiye Helvacý Ýlknur Kaleli Aydýn Karaarslan Oðuz Karabay Esra Karakoç Ali Kaya Demet Kaya S. Sýrrý Kýlýç Nuri Kiraz Sesin Kocagöz Tanýl Kocagöz Esra Koçoðlu Volkan Korten Ö. Faruk Kökoðlu Fatih Köksal Ýftihar Köksal Þükran Köse Semra Kuþtimur Müzeyyen Mamal-Torun Latife Mamýkoðlu Gönül Mutlu Mustafa Namýduru Özcan Nazlýcan Nuray Oltan A. Metin Otkun Müþerref Otkun Serkan Öncü Tijen Özacar Yusuf Özbal Serdar Özer Ý. Halil Özerol Onur Özgenç Nail Özgüneþ Recep Öztürk Mehmet Parlak Ömer Poyraz Lütfü Savaþ Fatma Sýrmatel Emine Sönmez Meral Sönmezoðlu Güner Söyletir Süheyla Sürücüoðlu Ýdris Þahin Ýrfan Þencan Ali Þengül Fehmi Tabak Sami Taþçý Mehmet A. Taþyaran Emin Tekeli Süda Tekin-Koruk Aynur Topkaya Okan Töre Murat Tuðrul Hüseyin Turgut Necla Tülek Özlem Tünger Gaye Usluer Haluk Vahaboðlu Tümer Vural Güler Yaylý Taner Yýldýrmak Gülden Yýlmaz Ayþe Yüce

3 Ýçindekiler Önsöz...iii 30. Yýl Plaketi Sunulan Meslektaþlarýmýz...v Bilimsel Program...xi Poster Program...xxii Konuþmacý Özetleri... Sözel Sunumlar...57 Poster Sunumlarý...75 Ýndeks...33

4 Önsöz Sayýn Meslektaþýmýz, Son 3 yýldan beri ulusal kongrelerini her yýl dönüþümlü olarak birlikte düzenleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 4. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Kongresi (Klimik 009)'ni 5 9 Mart 009'da Antalya'da gerçekleþtiriyor. Ýki ulusal uzmanlýk derneði olarak, meslektaþlarýmýzýn önerileri doðrultusunda hazýrlamaya çalýþtýðýmýz bu kongrenin de gerek Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji gerekse Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji dalý mensuplarýnýn, yeni geliþmeleri ve uygulamalarý gözden geçirdikleri, deneyimlerini paylaþtýklarý ve daha da önemlisi insanlarýmýza daha nitelikli saðlýk hizmeti sunmak adýna yapýlacaklarý tartýþabildikleri bilimsel bir ortam olmasýný amaçladýk. Bu arada Türk Cerrahi Derneði, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneði ve Febril Nötropeni Derneði'yle de bilimsel iþbirliði kurduk. Klimik 009'da altý konferans, dört simpozyum, on mini simpozyum, bir yuvarlak masa toplantýsý ve bir olgu tartýþmasýnýn yaný sýra ilaç endüstrisince altý uydu simpozyum düzenlenecektir. Programda yedi Birlikte Tartýþalým oturumu yer alýrken bunlardan birini Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarýna ayýrdýðýmýz ve yine onlar tarafýndan yönetilecek Asistan Platformu oluþturacaktýr. Sözel sunumlara beþ oturum halinde yer verilecektir. Seçilmiþ posterlerin baþýnda üç poster tartýþmasý oturumu düzenlenecek; online olarak gönderilmiþ olan bildirilerden, üçü sözel üçü poster olmak üzere, altýsýna Kapanýþ Töreni sýrasýnda kongre bildiri ödülleri verilecektir. "Online" bildiri deðerlendirmesinde hakem olarak görev alan meslektaþlarýmýza özellikle teþekkür ediyoruz. Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Eðitim ve Yeterlik Kurulu (ÝHKMEYK) 6. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi olan Klimik Derneði üyelerinin katýlýmýyla 6 Mart 009'da yapýlacak; yenilenen ÝHKMEYK Yönergesine göre Anabilim Dalý Baþkanlarý ve Klinik Þeflerinden oluþan ÝHKMEYK Eðitim Üst Kurulu da ilk kez Klimik 009 sýrasýnda toplanacaktýr. Klimik Derneði'nin yeni dönem dernek organlarýnýn seçileceði. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yine Klimik 009 sýrasýnda 7 Mart 009'da gerçekleþtirilecektir. 5. Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sýnavý'nýn ilk aþamasý olan Teorik Sýnav ise ilk kez son yýl asistanlarýnýn da katýlýmýna açýk olarak 8 Mart 009'da yapýlacaktýr. Açýlýþ Töreninde Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarýnda 30. Yýl Hizmet plaketi sunulmasý geleneðimizi de sürdüreceðiz. En az 30 yýl hizmeti olup plaket almamýþ büyüklerimizi unutmayýp Düzenleme Kurulumuza bildiren meslektaþlarýmýza teþekkür borçluyuz. Ayrýca 8 Mart 009'da beþ oturumla bilimsel programdaki yerini alacak olan IV. Ulusal Yoðun Bakým Ýnfeksiyonlarý Simpozyumu (UYBÝS IV), Klimik 009'a ayrý bir zenginlik katacaktýr. Büyük ve köklü bir camiaya mensup olmanýn haklý gururuyla Düzenleme Kurulumuz adýna Klimik 009' a bilimsel katkýda bulunan tüm katýlýmcýlara ve Klimik 009' a destek veren ilaç ve taný endüstrisi kuruluþlarýna þükranlarýmýzý sunuyorum. Sevgi ve saygýlarýmla. Prof. Dr. Celal AYAZ Kongre Baþkaný -iii-

5 Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarýnda 30 Yýl Hizmet Plaketi Sunulan Meslektaþlarýmýz -v-

6 Uzm. Dr. HÜSEYÝN AK Doðum Tarihi : 03/09/947 Doðum Yeri : Havza - Samsun Bitirdiði okul : Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Uzmanlýk giriþi : 974 Uzmanlýk : 978 (Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji) Uzmanlýk aldýðý yer: Atatürk Üniversitesi 985 yýlýna kadar Erzurum Numune Hastanesinde çalýþtý. Aydýn'a geliþ: 985 Söke'de göreve baþlayýþ: 986 -vii-

7 Uzm. Dr. MEHMET ÇELÝK da Denizli-Çal kazasýnda dünyaya gelen Mehmet Çelik, ilkokulu Medele köyünde bitirdi. Orta okulu Çal ortaokulunda, lise eðitimini Denizli lisesinde tamamladý yýllarýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesini bitirerek Týp Doktoru oldu yýllarý arasýnda Dicle Üniversitesi'nde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlýk Eðitimini tamamlayarak yýllarýnda Aydýn Devlet Hastanesinde, 989 yýlýndan bugüne Aydýn Atatürk Devlet Hastanesinde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný olarak çalýþmaktadýr. -viii-

8 Prof. Dr. HALUK ERAKSOY 956'da Afyon'da doðdu. 979'da mezun olduðu Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi'nde ayný yýl baþladýðý Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlýk eðitimini 983'te tamamladý. Vatani görevini Diyarbakýr Asker Hastanesi'nde, devlet hizmeti yükümlülüðünü Þanlýurfa ve Isparta Yalvaç Devlet Hastanelerinde yerine getirdi. 987'de Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi'nde Yardýmcý Doçent kadrosuna atandý. 989'da üniversite doçenti unvan ve yetkisini aldý. 996'da profesörlüðe yükseltildi. 004'ten beri Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðý'ný yapmaktadýr. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði'nin Yönetim Kurulu üyesidir. Bu derneðin bilimsel yayýn organý olan Klimik Dergisi'nin editörü, Avrupa Týp Uzmanlarý Birliði (UEMS)'nin Ýnfeksiyon Hastalýklarý Uzmanlýk Seksiyonu'nda Türkiye temsilcisidir. Eraksoy, 00'ün üzerinde orijinal yayýn, derleme, bildiri özeti ve kitap bölümünün yazarýdýr. -ix-

9 Uzm. Dr. RÜÇHAN TÜRKYILMAZ tarihinde Bursa'da doðdum. Ýlk, Orta ve Lise öðrenimimi çeþitli illerde yaparak sýrasýyla Muðla / Fethiye Yunus Nadi Ýlkokulu, Ýstanbul / Emirgan Orta Okulu ve Bursa Kýz Lisesi'nden mezun oldum. 966 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'ne girdim ve 973 yýlýnda bitirerek ayný yýl Ankara Merkez Hükümet Tabibi olarak göreve baþladým. 975 yýlýnda o zamanki adýyla Devlet Ýhtisas Sýnavýný kazanarak Saðlýk Bakanlýðý Ankara Hastanesi'nde uzmanlýk eðitimine baþladým tarihinde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný oldum. Ayný hastanede Baþasistan olarak görevime devam ettim yýllarý arasýnda görevden ayrýlarak serbest tabip olarak çalýþtým. 983'de tekrar Saðlýk Bakanlýðý Ankara Hastanesi'ne döndüm. Saðlýk Bakanlýðý'nýn açmýþ olduðu Þef ve Þef Yardýmcýlýðý Sýnavýnda baþarýlý oldum ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Þef Yardýmcýsý olarak görevime devam ettim. 989 yýlýnda yine Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýlan Þef ve Þef Yardýmcýlýðý sýnavýnda Þefliðe hak kazanarak SSK Ankara Eðitim Hastanesi'nde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniði'ni kurdum. Ayný zamanda yýllarý arasýnda Kan Merkezi Sorumlusu olarak görev yaptým tarihinde emekli oldum. -x-

10 4. TÜRK KLÝNÝK MÝKROBÝYOLOJÝ VE ÝNFEKSÝYON HASTALIKLARI KONGRESÝ BÝLÝMSEL PROGRAMI (KLÝMÝK009) BÝLÝMSEL PROGRAM 5 Mart 009, Çarþamba SAAT SALON A SALON B SALON C Kayýt Açýlýþ Töreni Açýlýþ Konferansý Oturum Baþkaný Okan TÖRE Ekoloji ve Ýnfeksiyon O. Þadi YENEN Çay / Kahve Arasý Uydu Simpozyum (Roche Müstahzarlarý San. A.Þ.'ce Düzenlenmiþtir) Kronik Hepatitlerde Tedaviye Yanýtýn Deðerlendirilmesi Oturum Baþkaný Celal AYAZ Türkiye'de Kronik Hepatit B ve C Epidemiyolojisi Mehmet PARLAK Kronik Hepatit C'de Yanýtý Etkileyen Faktörler Neþe SALTOÐLU Kronik Hepatit B'de Kalýcý Yanýt Mustafa Kemal ÇELEN -xi-

11 BÝLÝMSEL PROGRAM 5 Mart 009, Çarþamba SAAT SALON A SALON B SALON C Konferans Oturum Baþkaný Þaban ÇAVUÞLU Geçmiþten Günümüze Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Haluk ERAKSOY Kokteyl Prolonje (Grup Voice) -xii-

12 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Birlikte Tartýþalým Birlikte Tartýþalým Birlikte Tartýþalým 3 Ýnfeksiyon Hastalýklarý Konsültasyonlarý ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Onayý Yönetenler Servet ALAN Emel YILMAZ Rutin Laboratuvarý Yönetiminde Standardizasyon Yönetenler Ferda TUNÇKANAT Elvin DÝNÇ Nedeni Bilinmeyen Ateþ: Hastaya Yaklaþým Yönetenler Ali MERT Oral ÖNCÜL Mini Simpozyum Mini Simpozyum Mini Simpozyum 3 Bakteriler ve Memeli Hormonlarý (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nce Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Onur ÖZGENÇ Mikrobiyal Endokrinoloji Mine ANÐ-KÜÇÜKER Hormonlarýn Bakterilerde Quorum Sensing Üzerine Etkileri Hüseyin BASKIN Merkezi Sinir Sisteminin Fungal Ýnfeksiyonlarý Oturum Baþkaný Güler YAYLI Küfler Bülent ERTUÐRUL Mayalar Nur YAPAR Ýnfeksiyon Geliþmeden Transfüzyon Yapalým (Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneði'nce Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Ramazan ULUHAN Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri (NAT) Hüsnü ALTUNAY Bakteri Tespit Yöntemleri ve Patojen Ýnaktivasyonu Nil Banu PELÝT Çay / Kahve Arasý Konferans Konferans 3 Konferans 4 Oturum Baþkaný Serdar ÖZER Oturum Baþkaný Muzaffer FÝNCANCI Oturum Baþkaný Ali ÞENGÜL Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Alanýnda Hukuki Sorumluluklar Nur BÝRGEN Anti-TNF Tedavileri ve Ýnfeksiyon Riski Ahmet GÜL Eriþkin Aþýlamasýnda Güncel Durum Selma TOSUN -xiii-

13 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Uydu Simpozyum (Bristol-Myers Squibb Ýlaçlarý Inc.'ce Düzenlenmiþtir) Baraclude Etkisi: Uzun Dönemde Artan Kanýtlar Oturum Baþkaný Celal AYAZ Direnç Mekanizmalarý Can Polat EYÝGÜN Antiviral Tedavide Uzun Dönem Sonuçlarý Bilgehan AYGEN Vaka Sunumlarý Sýla AKHAN Vaka Sunumlarý Mustafa Kemal ÇELEN Öðle Yemeði Uydu Simpozyum 3 (Wyeth Ýlaçlarý A.Þ.'ce Düzenlenmiþtir) Güncel Literatür Iþýðýnda Tigesiklin Oturum Baþkaný Ayþe WILLKE Mikrobiyolojik ve Farmakolojik Veriler Ayþe WILLKE Klinik Veriler Murat AKOVA Soru - Cevap -xiv-

14 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Simpozyum Simpozyum Simpozyum 3 Ülkemiz Ýçin Önem Taþýyan Zoonotik Ýnfeksiyonlar: Güncel Durum Oturum Baþkaný Turan BUZGAN Þarbon Zülal ÖZKURT Ülkemizde Hastane Ýnfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Oturum Baþkaný Mustafa ERTEK Mevcut Durum Gökhan AYGÜN HIV/AIDS: Güncel Geliþmeler Oturum Baþkaný Özcan NAZLICAN Epidemiyoloji ve Türkiye Verileri Asuman ÝNAN Tularemi Güven ÇELEBÝ Bruselloz Üner KAYABAÞ Q Ateþi Ayþegül GÖZALAN Sorunlar Özlem TÜNGER Neler Yapalým? Çaðrý BÜKE Laboratuvar Tanýsý ve Direnç Kenan MÝDÝLLÝ Tedavi Rehberleri ve Türkiye Uygulamalarý Deniz GÖKENGÝN Profilaksi ve Fýrsatçý Ýnfeksiyonlarda Tedavi Aysel ÇELÝKBAÞ Çay / Kahve Arasý Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar 3 Oturum Baþkaný Özdem ANÐ Oturum Baþkaný Mehmet BAKIR Oturum Baþkaný Levent GÖRENEK [SS-0] Ýnvaziv aspergilloz kuþkulu hastalarda galaktomannan antijen testi sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi [SS-0] Ýzole Anti-HBc Pozitif Hastalarda Immuno-Real Time PCR ile HBsAg Saptanmasý [SS-03] S. aureus'un farenks epiteline spesifik aderansýnda etkili reseptör glukokonjugatlarý [SS-04] Çoðul Dirençli Acinetobacter baumannii Ýle Oluþturulan Deneysel Pnömoni Modelinde Tigesiklin Ve Kolistinin Tedavi Aktiviteleri Ve Yan Etkileri [SS-05] Ayný Olgudan Ayrýþtýrýlan Acinetobacter baumannii Suþlarýnýn Amikasin ve Ýmipenem Etkisi Altýnda Farklý Mikroçevrelerdeki Davranýþlarý: Bir Öncü Çalýþma [SS-06] Deneysel Tam Kat Yanýk ve Candida albicans Ýnfeksiyonu Geliþtirilen Ratlarýn Tedavisinde Gümüþ Ýçerikli Pansuman (Acticoat ), %0.5 Klorhekzidin Asetat (Bactigras ) ve Nistatin 'in Karþýlaþtýrýlmasý [SS-07] Çanakkale bölgesi semt pazarlarýnda satýþa sunulan taze peynirlerde mikroorganizmalarýn varlýðýnýn araþtýrýlmasý [SS-08] Düzce Ýlinde Eriþkinlerde HBsAg ve Anti-HBs Sýklýðý [SS-09] Adana'da Filebo Virüs Salgýný [SS-0] Ýstanbul'da insanlardan elde edilen kenelerde moleküler yöntemlerle Borrelia burgdorferi sensu lato varlýðýnýn araþtýrýlmasý [SS-] Bir salgýnýn anatomisi [SS-33] Hematolojik maliniteli hastalarýn kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerine karþý kaspofungin ile imipenem/silastatin, sefoperazon/sulbaktam ve piperasilin/tazobaktam kombinasyonunun in vitro etkileþimi [SS-] Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Servislerinde Antibiyotik Kullanýmý ve Maliyeti -Bir Günlük Nokta Prevalans Çalýþmasý- [SS-3] Sefoperazon-sulbaktam, imipenem ve sefepimin antibiyoterapi etkinliklerinin çoðul dirençli ve duyarlý Acinetobacter baumannii ile oluþturulan deneysel ikili apse modelinde karþýlaþtýrýlmasý [SS-4] Akut hepatit B olgularýnýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmý ve universal HBV aþýlamasýnýn etkisinin deðerlendirilmesiý [SS-5] Hepatit A olgularýnýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmýnýn deðerlendirilmesi ve aþý önerilecek hedef kitlenin belirlenmesi [SS-6] Kronik Hepatit B Hastalarýnda Serum ve Doku HBV DNA Düzeyleri ile HBeAg/Anti HBe Serokonversiyonu, Alanin Aminotransferaz ve Histolojik Aktivite Ýndeksinin Korelasyonu [SS-7] Hepatit B aþýlamasýnda bundan sonraki hedef -xv-

15 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Poster Tartýþmasý Yöneten Behiç ORAL ÝHKMEYK 6. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý SALON D ÝHKMEYK. Eðitim Üst Kurulu Toplantýsý Sosyal / Kültürel Program (Soner OLGUN) -xvi-

16 BÝLÝMSEL PROGRAM 7 Mart 009, Cuma SAAT SALON A SALON B SALON C Birlikte Tartýþalým 4 Bir Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanýnýn Beklentileri Yönetenler Ayþe WILLKE Fatma ULUTAN Yuvarlak Masa Toplantýsý Kronik Viral Hepatitlerde Tedavi Rehberleri ve Saðlýk Uygulama Tebliði Yönetenler Reþit MISTIK Neþe SALTOÐLU Tartýþmacýlar Sýla AKHAN Yunus GÜRBÜZ Saadet YAZICI Orhan YILDIZ Çay / Kahve Arasý Mini Simpozyum 4 Mini Simpozyum 5 Mini Simpozyum 6 Seyahat ve Ýnfeksiyon Oturum Baþkaný Lütfiye MÜLAZIMOÐLU Seyahat Ýnfeksiyonundan Korunma Filiz AKATA Seyahat Sonrasý Ateþ Cengiz UZUN Deri ve Yumuþak Doku Ýnfeksiyonlarý: Taný ve Tedavi Oturum Baþkaný Rabin SABA Komplike Ýnfeksiyonlar Zeynep AKÇAM Komplike Olmayan Ýnfeksiyonlar Davut ÖZDEMÝR Kanser ve Ýnfeksiyon (Febril Nötropeni Derneði'nce Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Murat AKOVA Kanserli Hastalarda Ýnfeksiyonu Önleme Stratejileri Volkan KORTEN Febril Nötropenide Antifungal Tedavi Yaklaþýmlarý Esin ÞENOL -xvii-

17 BÝLÝMSEL PROGRAM 7 Mart 009, Cuma SAAT SALON A SALON B SALON C Mini Simpozyum 7 Mini Simpozyum 8 Olgu Tartýþmasý Yeni Antimikrobiyaller ve Klinik Uygulamalarý Oturum Baþkaný Bülent A. BEÞÝRBELLÝOÐLU Yeni Antibakteriyeller Figen KAPTAN Yeni Antifungaller Funda TÝMURKAYNAK Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon Uygulamalarýnda Güncel Sorunlar Oturum Baþkaný Ramazan ÝNCÝ Dezenfektan Seçimi ve Özel Alanlarýn Temizliði Ayþe ERBAY Tek Kullanýmlýk Malzemelerin Yeniden Kullanýmý Onur URAL Yöneten Fügen YÖRÜK Tartýþmacýlar H. Þener BARUT Neþe DEMÝRTÜRK Esra TANYEL Öðle Yemeði Uydu Simpozyum 4 (Pfizer Ýlaçlarý A.Þ.'ce Düzenlenmiþtir) Dur! Dirence Bir Bak! HITIT II Çalýþmasý Sonuçlarý Deniz GÜR Dirence bir çözüm: Sefoperazon/sulbaktam Halit ÖZSÜT Tartýþma Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Poster Tartýþmasý Yöneten Bülent SÜMERKAN Sosyal / Kültürel Program (Ataol Behramoðlu & Haluk Çetin) -xviii-

18 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Birlikte Tartýþalým (UYBÝS IV) Yoðun Bakým Ünitesinde Candida Ýnfeksiyonlarý Yönetenler Alpay AZAP Gökhan METAN Birlikte Tartýþalým 5 Gebelik ve Ýnfeksiyon Yönetenler Safiye HELVACI Serpil EROL Birlikte Tartýþalým 6 Asistan Platformu Yönetenler Sevil SAPMAZ Özlem SAYLAK Berivan TUNCA Konferans Oturum Baþkaný Murat TUÐRUL Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Alanýnda Uluslararasý Ýliþkiler Murat AKOVA Çay / Kahve Arasý Mini Simpozyum (UYBÝS IV) Yoðun Bakým Ünitesinde Diyare Oturum Baþkaný Taner YILDIRMAK Diyareli Hastaya Yaklaþým Serap ÞÝMÞEK-YAVUZ Clostridium difficile Ýnfeksiyonu ve Ýnfeksiyon Kontrol Önlemleri Zerrin YULUÐKURAL Mini Simpozyum 9 Uluslararasý Ýndeksler, Ulusal Týp Dizini, Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Oturum Baþkaný Haluk ERAKSOY Ulusal Týp Dizini: Kurallar, Sorunlar Orhan YILMAZ Klimik Dergisi: Beklentiler, Sorunlar Necla TÜLEK Mini Simpozyum 0 Bölgemizi Tehdit Eden Yeni Ýnfeksiyon Hastalýklarý Oturum Baþkaný Ýlyas DÖKMETAÞ Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi Önder ERGÖNÜL Batý Nil Ateþi Süda TEKÝN-KORUK -xix-

19 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Uydu Simpozyum 5 (Gilead Sciences Ýlaç Ticaret Ltd. Þti.'ce Düzenlenmiþtir) HBV Tedavisi: En Baþýndan Doðru Baþlangýç Oturum Baþkaný Bilgehan AYGEN Kýlavuzlar Iþýðýnda Kronik Hepatit B Tedavisi Bilgehan AYGEN Kronik Hepatit B Tedavisinde Yeni Bir Antiviral: Tenofovir Serhan SAKARYA SALON D Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sýnavý (Teorik Sýnav) Öðle Yemeði Uydu Simpozyum 6 (Merck Sharp Dohme Ýlaçlarý Ltd. Þti.'ce Düzenlenmiþtir) Antimikrobik Direnç Çaðýnda Ertapenemin Önemi Oturum Baþkaný Latife MAMIKOÐLU Antimikrobik Direnç Çaðýnda Ertapenemin Önemi Volkan KORTEN -xx-

20 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Simpozyum (UYBÝS IV) Birlikte Tartýþalým 7 Simpozyum 4 Yoðun Bakým Ýnfeksiyonlarýnýn Önlenmesi: Kýlavuzlar mý? Demetler mi? Oturum Baþkaný Bilgehan AYGEN Cerrahi Ýnfeksiyonlar (Türk Cerrahi Derneði Ýþbirliði ile Düzenlenmiþtir) Yönetenler Firdevs AKTAÞ Osman ABBASOÐLU Tüberküloz (Klimik Derneði Tüberküloz Çalýþma Grubu'nca Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Ayþe YÜCE Ventilatörle Ýliþkili Pnömoni Atahan ÇAÐATAY Ýdrar Sondasýyla Ýliþkili Ýnfeksiyonlar Hüseyin TURGUT Santral Venöz Kateterle Ýliþkili Ýnfeksiyonlar Seza ÝNAL Tartýþmacýlar Biliyer Ýnfeksiyonlar Ýlgin ÖZDEN Komplike Ýntraabdominal Ýnfeksiyonlar Filiz GÜNSEREN Ýmmünopatogenez Barbaros ORAL Tanýda Yenilikler Ali ALBAY Tedavi ve Direnç Eyüp Sabri UÇAN Çay / Kahve Arasý Sözel Sunumlar (UYBÝS IV) Oturum Baþkaný Halis AKALIN Sözel Sunumlar 4 Oturum Baþkaný Paþa GÖKTAÞ Sözel Sunumlar 5 Oturum Baþkaný Turan ASLAN [SS-8] Bir Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim Hastanesinde Saðlýk Hizmeti Ýliþkili Enfeksiyonlar [SS-9] Acinetobacter spp. Kaynaklý Yoðun Bakým Ýnfeksiyonlarý: Ne kadar Tehlikeli? [SS-0] Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði'ndeki Cerrahi Alan Ýnfeksiyonlarýnýn Risk Faktörleri ve Maliyeti [SS-] Bir Eðitim Hastanesi Saðlýk Personelinde Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarý Sürveyansý [SS-] Nozokomiyal Üriner Sistem Ýnfeksiyonlarýnýn Risk Faktörleri ile Mortalite, Hastanede Yatýþ Süresi ve Maliyete Etkisi [SS-3] Eriþkin Menenjitlerinde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Taný ve Prognoz Açýsýndan Deðerlendirilmesi [SS-4] Akut Menenjit Tanýsýnda Beyin Omurilik Sývýsý Viskozitesinin Deðeri [SS-5] Verotoksin pozitif Escherichia coli O57:H7 insidansýnýn araþtýrýlmasý [SS-6] Sadece glikopeptitlere Duyarlý Aerococcus viridans'a Baðlý Bakteriyemi olgusu [SS-34] Nadir Görülen Staphylococcus xylosus'a Baðlý Bir Subakut Ýnfektif Endokardit Olgusu [SS-7] Brusellozlu hastalarda tedavi izleminde serum sitokin düzeylerinin (neopterin, IL-6, IL- ve IFN-ã-) tanýsal deðeri [SS-8] Hayvan ve Ýnsan Kaynaklý Brucella Ýzolatlarýnýn Çeþitli Faj Duyarlýlýklarýnýn Belirlenmesi [SS-9] Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi olgularýnda laboratuar taný [SS-30] Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ Hastalarýnda Serum Mannoz Baðlayan Lektin Düzeyi [SS-3] Kene Isýrýðý Ýle Baþvuran Olgularda Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Bulgularýn Deðerlendirilmesi [SS-3] Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi: Nozokomiyal Bulaþ -xxi-

21 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Poster Tartýþmasý (UYBÝS IV) Yöneten Ata Nevzat YALÇIN Poster Tartýþmasý 3 Yöneten Fatma SIRMATEL Kapanýþ Töreni Gala Yemeði (Zeliha SUNAL) 9 Mart 009, Pazar OTELDEN ÇIKIÞ xxii-

22 Poster Programý Poster Tartýþmasý Tarih : 6 Mart 009, Perþembe Saat : P0-0/04, P03-0/6, P-0/6, P3-0/, P5-0/09, P9-0/7 Poster Tartýþmasý Tarih : 7 Mart 009, Cuma Saat : P0-0/6, P04-0/6, P05-0/37, P4-0/03 Poster Tartýþmasý 3 Tarih : 8 Mart 009, Cumartesi Saat : P06-0/, P08-0/8, P09-0/07, P-0/39, P6-0/, P7-0/9, P9-0/9, P0-0/3 Poster Tartýþmasý UYBÝS IV Tarih : 8 Mart 009, Cumartesi Saat : P07-0/43, P0-0/5 * Poster tartýþmalarý oturum yöneticisinin baþkanlýðýnda belirtilen saatlerde posterlerin baþýnda yapýlacaktýr. * Posterler saat 08.30'da poster sergi salonunda belirtilen yerlere asýlacak ve saat 0.00'a kadar, asýlý kalacaktýr. -xxiii-

23 Bildiri Konularý. Mikrobiyolojik Taný. Enfeksiyon patogenezi 3. Epidemiyoloji 4. Antibiyotik Kullanýmý 5. Antibiyotik Duyarlýlýk Çalýþmalarý 6. Hepatitler 7. Nozokomiyal Ýnfeksiyonlar 8. Merkezi Sinir Sistemi Ýnfeksiyonlarý 9. Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarý 0. Kan Dolaþýmý Ýnfeksiyonlarý. Bruselloz. Viral infeksiyonlar 3. Tüberküloz 4. Ýmmünoloji 5. Fungal Ýnfeksiyonlar 6. Genitoüriner Sistem Ýnfeksiyonlarý 7. Kemik Eklem ve Yumuþak Doku Ýnfeksiyonlarý 8. Özel Konak Ýnfeksiyonlarý 9. Paraziter Ýnfeksiyonlar 0. Diðer -xxiv-

24 Konuşmacı Özetleri

25 Geçmişten Günümüze İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Giriş Hekimlik, değişik görünümler altında da olsa, insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. 9. yüzyılın başlarına gelinceye değin bir uzmanlık konusu olarak Emraz-ı Dahiliye (İç Hastalıkları), Emraz-ı Hariciye (Genel Cerrahi) ve Emraz-ı Ayniye (Göz Hastalıkları) öne çıkmış ve daha sonra Emraz-ı Cildiye (Dermatoloji), Emraz-ı Bevliye (Üroloji), Emraz-ı Akliye (Psikiyatri) ve Asabiye (Nöroloji), Hikemî Tedavi (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) gibi pek çok klinik tıp dalı doğmuştur. Böyle klinik dalların gelişimine koşut olarak, özellikle insanlığın kavuştuğu teknolojik olanakların katkısıyla Radyoloji, Kimya-yı Tıbbî (Tıbbî Biyokimya), Teşrih-i Marazî (Tıbbî Patoloji) gibi laboratuvar dalları ortaya çıkmıştır. Günümüze dek sürmüş olan bütünleşik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık uygulaması da bu arada doğmuştur. Tarih Boyunca İnfeksiyon Hastalıkları İnsanoğlu, yeryüzünde belirdiği ilk günden beri karşısına çıkan mikroplardan etkilenmiş ve bunlardan ileri gelen çeşitli infeksiyon hastalıklarına yakalanmış olsa gerektir. En eski uygarlıklarda bile hekimler birçok infeksiyon hastalığını tanımaktaydı. Örneğin Mısır da cüzam, trahom, dizanteri, belsoğukluğu; Çin de çiçek; Hindistan da kolera tanınıyordu. Filistin de üç bin yıl önce veba ve bunun farelerle ilişkisi biliniyordu. Yurdumuzda 4 Mart 87 de ilk kez bir tıp okulu kurulmasının ana amacı, o sırada ordunun başlıca sorunu olan infeksiyon hastalıklarıyla başa çıkmaktır. Bağımsız Bir Bilim Kolu Olarak Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji, ancak 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra ve Biyoloji biliminin içinden doğmuş bir bilim koludur. İnfeksiyon hastalıklarının alt edilmeye başlanması, büyük ölçüde Mikrobiyoloji biliminin gelişmesiyle birlikte olmuştur. Louis Pasteur (8-895) ve Robert Koch (843-90) gibi dönemin ünlü bilimadamlarının öncü çalışmalarından sonra, insanlığa korku salmış pek çok infeksiyon hastalığının bilinmeyen etkenleri birer birer ortaya konulmuştur. Mikrobiyoloji Uygulamaları İnfeksiyon hastalıklarının tanısını sağlayan bu bilgiler, onlardan korunma yollarının bulunmasını, immünoloji dalının gelişmesini ve bu hastalıkların tedavisine ilişkin arayışları hızlandırmıştır. 0. yüzyılın ikinci yarısına doğru antibiyotiklerin geliştirilmesi, infeksiyon hastalıklarıyla savaşımda insanlığın ulaştığı en önemli aşamalardan biri olmuştur. Mikrobiyoloji alanında üretilen bilimsel bilgiler, klinik mikrobiyoloji hizmetlerine dönüştürülerek hızla sağlık alanına aktarılmıştır. Böylece Mikrobiyoloji, veteriner hekimlik, endüstri ve tarım gibi disiplinlerin yanı sıra beşeri tababete ilişkin (=klinik) uygulamaların içinde de kendine geniş bir yer edinmiştir. Ülkemizde bu gelişmeler yakından izlenmiş ve oldukça erken sayılabilecek bir dönemde hem klinik hem laboratuvar uğraşı olarak Emraz-ı İntaniye ve Bakteriyoloji (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji) dalının eğitiminin ve bu dala ilişkin hasta hizmetlerinin tek elden yürütülmesi benimsenmiştir. İnfeksiyon Hastalıkları ile Klinik Mikrobiyolojinin bir arada okutulmaya başlandığı ilk eğitim kurumu, askeri tıbbiye mezunlarının ordulara dağıtılmadan önce staj görmesi için 898 de İstanbul da kurulmuş olan Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı (Kliniği) dır. Bugün Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) adını almış olan bu kurumda yetişen uzmanların, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin ve hizmetlerinin geçtikleri sivil sağlık kurumlarına da yerleşmesinde büyük emekleri geçmiştir. Bu arada 908 de askeri hekimlikten ayrılan Dr. Reşat Rıza (Kor) Bey (877-94), İstanbul da kurduğu Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Müessesesi ile İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında bugünkü anlamda ilk özel hekimlik uygulamasını başlatan kişi olmuştur. Gülhane Hocalarının İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalına Katkıları Gülhane ye 97 de ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji muallimi olarak atanan kişi, Dr. Hüsamettin Şerif (Kural) Bey ( ) dir. Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere gönderildiği Paris teki Val de Grace Askeri Tıp Okulu nda ve Pasteur Enstitüsü nde çalışmış olan Dr. Hüsamettin Şerif Bey, yanında değerli uzmanlar yetiştirmiştir. Bunlardan biri olan Dr. Kâzım Lakay (888-97), 936 da açılan Haydarpaşa Numune Hastanesi nin ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve ilk baştabibi olmuştur. 95 te Gülhane de Türkiye Cumhuriyeti nin ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji muallimi -3-

26 olan Dr. Kemal Hüseyin (Plevnelioğlu) Bey (89-954) yine Hüsamettin Şerif Bey in yanında yetişenlerdendir. Kendisi 945 te kurulan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ne geçerek sivil tıp kurumlarımızdaki ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji profesörü olmuştur. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji tarihimizin unutulmaz adları olan yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden Prof. Dr. Behiç Onul (9-989) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji profesörü olan Dr. Fethi Serter (93-973) de Kemal Hüseyin Bey in yanında Gülhane de yetişen uzmanlardandır. İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi (bugünkü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi) nin ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji profesörü olan Dr. Fethi Tezok (95-978) da yine Gülhane kökenli bir eğiticidir. Bütünleşik Bir Uzmanlık Dalı Olarak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalı zaten varolan iki ayrı dalın günün birinde birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir uzmanlık dalı değildir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji de ilk kez 947 de yayımlanan Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzük ile birlikte tanınmıştır. Esasen 947 öncesinde o zamanki adıyla Bakteriyoloji uzmanı olmuş az sayıdaki hekim bile zaten bugünkü anlamda birer İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı gibi hizmet görmekteydi. Bir yandan döneminde ülkemizde yalnız bir tane olan tıp fakültesi sayısının ve bunlardan mezun olan hekimlerin zamanla çoğalması, bir yandan tıbbın çeşitli alanlarında yeni tanı, tedavi ve korunma olanaklarının doğması, bir yandan da uzman hekimlere duyulan gereksinimin artması, resmen tanınan uzmanlık dallarının sayısını da artırmıştır. Çocuk Cerrahisi (947), Ortopedi ve Travmatoloji (947), Beyin ve Sinir Cerrahisi (947), Göğüs Hastalıkları (949), Kardiyoloji (955), Göğüs Cerrahisi (955), Anesteziyoloji ve Reanimasyon (955), Nükleer Tıp (973), Aile Hekimliği (983) ve Acil Tıp (993) bunlardan birkaçıdır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, halen geçerli olan adıyla 5 Temmuz 983 te yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük ten itibaren kullanılmaktadır. Klinik Mikrobiyolojinin İnfeksiyon Hastalıklarıyla İlişkisi Klinik Mikrobiyoloji, her türlü hastalık sürecinin değil, yalnız infeksiyöz süreçlerin, yani infeksiyon hastalıklarının tanısı konulurken işe yarar. Kısacası, bir laboratuvar uğraşı olarak klinikte yalnız bir partneri vardır. İçinde bir ve bağlacı yer alsa da İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adının, aslında tek bir dalı anlatması bundan dolayıdır ve bu dalın bir bütün olması dayanağını buradan alır. Mikroplara bağlı çeşitli hastalıklara tanı koyarken, onları tedavi ederken ya da onlardan korunurken, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanını güçlü kılan en önemli özellik de bu bütünlüktür. Laboratuvar Dallarının Klinik Partnerleri Tıbbî Patoloji, Tıbbî Biyokimya, Radyoloji ve Nükleer Tıp gibi laboratuvar dalları, İç Hastalıklarından Genel Cerrahiye, Nörolojiden Ürolojiye dek hemen hemen her klinik dala, kendilerini ilgilendiren çok çeşitli hastalık süreçlerine tanı koyarken yol gösterir, yardımcı olur. Yani bu laboratuvar dallarının çok sayıda klinik partneri vardır. Klinik Mikrobiyoloji, bu yönden onlardan ayrılır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ve Uygulaması İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ülkemizde bir bütün olarak doğmuş ve bu tarihsel bütünleşik yapısını koruyarak bugünlere gelmiştir. Klinik ve laboratuvar olarak iç içe, yan yana ve biri ötekinden daha fazla öncelik ya da önem taşımaksızın kazanılan/kazandırılan bilgi ve beceriler üzerine kurulmuştur. Laboratuvar Uygulaması Yetkisi Aynı zamanda laboratuvar açabilme yetkisinin de varolması, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına bir tür ekonomik güvence de sağlamış ve ülkemizin büyük gereksinimi olan bu dala yönelmiş nitelikli uzmanların yetişmesi mümkün olmuştur. Çünkü ülkemizin bugünkü koşullarında özel hekimlik uygulaması yapma hakkını kullanacak bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanının, manipülasyon da yapabilen başka klinik dallardan farklı olarak, yalnız muayenehane açarak geçimini sağlamasını beklemek gerçekçi değildir. Laboratuvar Uygulaması Yetkisinin Yasal Dayanakları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, klinik ve laboratuvar işlevleri yine iç içe olup birbirinden kopuk olarak asla düşünülemeyecek Kardiyoloji, Nöroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji gibi dallara çok benzer. Ancak o dalların uzmanları, laboratuvar çalışması yapabilmek için 99 sayılı yasaya (Seriri ve Gidai Taharriyat ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu) ya da 353 sayılı yasaya (Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun) tabi değildir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Kimdir? Hekimler için hastalıklara tanı koyma süreci bir çeşit problem çözme sanatıdır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, infeksiyöz bir problemi çözerken hem laboratuvar hem de klinik bilgi ve becerilerini aynı anda ve bilfiil kullanabilen, böyle bir donanıma sahip olan kişidir. Bir -4-

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalının Önemi: Ülkemizdeki Durum. Prof. Dr. Haluk Eraksoy

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalının Önemi: Ülkemizdeki Durum. Prof. Dr. Haluk Eraksoy İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalının Önemi: Ülkemizdeki Durum Prof. Dr. Haluk Eraksoy Uzmanlık Dallarının Ortaya Çıkması -1 Emraz-ı Dahiliye (İç Hastalıkları) Emraz-ı Hariciye

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanının Gelişimi ve Geleceği

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanının Gelişimi ve Geleceği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanının Gelişimi ve Geleceği Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları HASTANE ENFEKSİYONLARI 2013 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 1.1 Hastane Enfeksiyon Kontrolünün Tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye deki

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK) DERS PROGRAMI

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK) DERS PROGRAMI 1. Gün 20 Kasım 2016 Pazar 12.00-22.00 KAYIT VE ULAŞIM 2. Gün 21 Kasım 2016 Pazartesi KLİNİK YETKİNLİK 08.30-09.00 KİDOK Tanıtımı, Tanışma ve Isınma 09.00-09.40 Ön Test 09.40-09.50 Ara 09.50-10.30 Akut

Detaylı

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği nin 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesindeki Doğu Anadolu Bölgesi etkinliğini 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Van

Detaylı

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Ege Bölgesi

Detaylı

Derneğimizi Tanıyalım Haluk ERAKSOY

Derneğimizi Tanıyalım Haluk ERAKSOY Derneğimizi Tanıyalım Haluk ERAKSOY Bilimsel Etkinlikler (1986-2016) Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi (12 Kasım 2010) Prof. Dr. Enver Tali Çetin 18 Haziran 1926 18 Eylül 2005 Kurucu Üyeler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli KLİMİK İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU GÜZ OKULU 2009 UZMANLIKTA BİLGİ GÜNCELLEME 20-24 Ekim 2009 Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli 1

Detaylı

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Bilimsel Program 01-03Nisan Askeri Müze, Harbiye - İstanbul Gülçin Anmaç, "Erguvan Dalında Kuşlar" 2010, İstanbul 12.40-13.20 13.20-13.50 13:50-14:50 01 NİSAN 2016,

Detaylı

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Akdeniz Bölgesi etkinliği olarak, 3 Aralık 2011

Detaylı

Febrİl 25-26 Kasım 2016 Hilton Otel, Ankara Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneg i 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton Otel de Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Alpay Azap İkinci Başkan Dr. Murat Akova Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan Araştırma Sekreteri Dr. Volkan Korten Sayman Dr. Ahmet Demirkazık Üye Dr. Sevtap

Detaylı

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 25. kuruluş yılını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Marmara Bölgesi etkinliği olarak,

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA Saat 14:00-17:00 Kayıt 18:00-20:00 Kokteyl 20:00-24:00 Akşam Yemeği 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN SAAT AHMET YESEVİ SALONU EĞİTİM FAKÜLTESİ SALONU 9:00-10:30

Detaylı

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Karadeniz Bölgesi etkinliği olarak, 16-17

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

KLİNİK EĞİTİME UYUM ( ) 1 Eylül Eylül Hastanenin tanıtımı (13:30-16:30) (5 grup halinde) (Buluşma yeri=dekanlık önü)

KLİNİK EĞİTİME UYUM ( ) 1 Eylül Eylül Hastanenin tanıtımı (13:30-16:30) (5 grup halinde) (Buluşma yeri=dekanlık önü) KLİNİK EĞİTİME UYUM (2014-2015) 1 Eylül 2014-12 Eylül 2014 1. Hafta 1 Eylül 2014 Pazartesi Hoşgeldiniz (10:00-12:00) (Tüm grup) (Konferans salonu) 10:00-11:00 Açılış Konuşması ve dersi (Tıp Fakültesi Dekanı)

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sorumluluk Uyulması gerekli davranış (hukuk) kurallarına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur. Sorumluluk Klinik Laboratuvardaki sorumluluklar

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

2. Eğitici Gelişimi Kursu

2. Eğitici Gelişimi Kursu TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİLİK KURULU (İHKMEYK) 2. Eğitici Gelişimi Kursu 27-29 Mart 2008 Türk Klinik

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

www.atlaskitapcilik.com

www.atlaskitapcilik.com MİKROBİYOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI YAYINLARI Konusunda Dünyanın En iyi Kitaplarının Türkçe Çevirileri Uygun Fiyatlarla Sizleri Bekliyor... ATLAS KİTAPÇILIK www.atlaskitapcilik.com DEV ESER ÇIKTI!!!

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Eğitim Araştırma Hastanesinde Asistan Olmak

Eğitim Araştırma Hastanesinde Asistan Olmak Eğitim Araştırma Hastanesinde Asistan Olmak Dr. Ceren ATASOY SBÜ. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH. ENFEKSİYON HASTALıKLARı VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Sunum planı Geçmiş Anket SWOT analizi Öneriler- İstekler Geçmiş

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi

İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum içeriği Tarihçe İnfeksiyon

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI (2013)

YILLIK EĞİTİM PLANI (2013) in Konusu Tüberküloz i Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma YILLIK EĞİTİM PLANI F KY 028 Ekim 2009 00 -- 1 / 6 i Veren Kişi / Uzm. Dr. Hüsamettin SAZLIDERE Halka Açık 17 Arzu TURAN Hemşireler 21 İtaki

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 11-13 Nisan 2014 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİPOKRAT AMFİSİ Sempozyum Başkanları Prof.

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

KURS PROGRAMI 08:30-09:20 09:20-10:10 10:10-10:20 10:20-11:10 Kurs-1 Uygulamada Aþýlar Kursu Kurs Baþkanlarý: Aþýyla Korunabilir Hastalýk Türkiye Epidemiyolojisi ve Hastalýk Yükü Aþý Takvimi; Ulusal Aþý

Detaylı

EĞİTİM SAATİ EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM SAATİ EĞİTİMİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İSTANBUL ANADOLU KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PLANI DÖNEM: 2013 YILI Sıra

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

EĞİTİMCİ. Eğiticinin Eğitimi Sorumlu/Müdür/Eğitimciler YILDA 1 KEZ Dış Firma. Kriz Yönetimi Müdür/ Direktör YILDA 1 KEZ Dış Firma

EĞİTİMCİ. Eğiticinin Eğitimi Sorumlu/Müdür/Eğitimciler YILDA 1 KEZ Dış Firma. Kriz Yönetimi Müdür/ Direktör YILDA 1 KEZ Dış Firma EĞİTİM KONULARI GENEL EĞİTİMLER HEDEF KİTLE EĞİTİM HEDEFLERİ EĞİTİMİN YÖNTEMİ EĞİTİM TÜRÜ Genel Oryantasyon Programı İşe Yeni Başlayan - Tüm Çalışanlar Kurum İçi Hekim Oryantasyon Programı İşe Yeni Başlayan

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ BEKLENTİLER/ ÖNERİLER EĞİTİM HASTANESİ GÖZÜYLE

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ BEKLENTİLER/ ÖNERİLER EĞİTİM HASTANESİ GÖZÜYLE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ BEKLENTİLER/ ÖNERİLER EĞİTİM HASTANESİ GÖZÜYLE 10.9.1982 tarih ve 8/5319 sayılı kararı ile, Resmi Gazete nin 13.1.1983 tarih ve 1927 (Mükerrer) sayısında yürürlüğe

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Davet. Doç. Dr. Şaban GÜRCAN Simpozyum Başkanı

Davet. Doç. Dr. Şaban GÜRCAN Simpozyum Başkanı Davet Değerli Meslektaşlarımız, Tularemi son yıllarda Türkiye de yeniden önem kazanan ve bildirimi artan hastalıklardan biri olarak dikkati çekmektedir. Sağlık Bakanlığı nın bu hastalığı bildirimi zorunlu

Detaylı

GENEL EĞİTİMLER SİSTEM / TEKNİK EĞİTİMLERİ EĞİTİM KONULARI. Genel Oryantasyon Programı. Hekim Oryantasyon Programı. Eğiticinin Eğitimi

GENEL EĞİTİMLER SİSTEM / TEKNİK EĞİTİMLERİ EĞİTİM KONULARI. Genel Oryantasyon Programı. Hekim Oryantasyon Programı. Eğiticinin Eğitimi EĞİTİM KONULARI GENEL EĞİTİMLER Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Eğiticinin Eğitimi Yönetim Becerilerini Geliştirme / Liderlik Kriz Yönetimi Stratejik Yönetim Analiz Etme ve Problem

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 1.DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 02.03.2015 BİTİŞ TARİHİ:26.05.2015 /NO KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 1 2 3 YÖNETİM HASTA BAKIM ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, Sağlık Hizmet

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU Tarih: 4-7 Ekim 2011 Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri Düzenleyen Kuruluşlar İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları

Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları Editörler Salim Özenç Şirzat Yeşilkaya Erkan Sarı Ediz Yeşilkaya Şubat 2013 Copyright 2012 ISBN : 978-605-4758-10-4 Eser Editörler : Aile Hekimliğinde

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan)

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan) Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu 2009-2015 Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan) Vizyonumuz Ülkemizde CYBE ın kontrolü ve önlenmesi amacıyla eğitim, araştırma

Detaylı

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ Başkan Dr. Enis GÜMÜŞTEKİN Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa ŞİMŞEK Anestezi Uzmanı Sekreterya Meltem YILDIZ Organ ve Doku Nakli

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI 206 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri 2 Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.10.0.SGB / Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.10.0.SGB / Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/11096 07.09.2007 Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında GENELGE 2007/80 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

UÜ-SK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ ve ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ ve ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Doküman kodunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kodunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Klinik

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

Dr. Aslıhan DEMİREL. Doğum Tarihi : 05 / 07 / 1976 Doğum Yeri : Bursa

Dr. Aslıhan DEMİREL. Doğum Tarihi : 05 / 07 / 1976 Doğum Yeri : Bursa Dr. Aslıhan DEMİREL Adres : Günal Sok. Gülevler Sitesi 8/18 Acıbadem/İSTANBUL Kişisel bilgi Medeni durum : Evli Milliyet : T.C Doğum Tarihi : 05 / 07 / 1976 Doğum Yeri : Bursa Eğitim 2002-2007 İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

KLİMİK-AGUH Genel Kurulu:

KLİMİK-AGUH Genel Kurulu: HOŞGELDİNİZ YAPILANMA KLİMİK-AGUH Genel Kurulu: Tüm İHKM asistanları ve asistanlığın bitimini 5 yıl geçmemiş veya 40 yaşını aşmamış genç uzmanlardan oluşur. Genel Kurul üyeleri; Yürütücü Temsilciler

Detaylı

Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet,

Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet, Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısı 29 30 Mart 2014 tarihlerinde Swiss

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2014 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2014 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2014 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU HATAM web sayfasının güncelleştirilmesi, www.hatam.hacettepe.edu.tr Danışmanlık Hizmeti Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EKMUD Hatay Enfeksiyon Günleri

EKMUD Hatay Enfeksiyon Günleri EKMUD Hatay Enfeksiyon Günleri Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında Güncel Durum Sempozyumu MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı