Kongre Düzenleme Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kongre Düzenleme Kurulu"

Transkript

1

2 Kongre Düzenleme Kurulu DÜZENLEYENLER Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti DÜZENLEME KURULU Baþkan Prof. Dr. Celal AYAZ Baþkan Yardýmcýlarý Prof. Dr. Reþit MISTIK Prof. Dr. Neþe SALTOÐLU Genel Sekreterler Uzm. Dr. Servet ALAN Doç. Dr. Serhan SAKARYA Saymanlar Uzm. Dr. Nur BENZONANA Prof. Dr. Dilek YAYLALI Üyeler Prof. Dr. Ali AÐAÇFÝDAN Prof. Dr. Halis AKALIN Prof. Dr. Özdem ANÐ Prof. Dr. Bilgehan AYGEN Prof. Dr. Emel BOZKAYA Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Doç. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ Prof. Dr. Ramazan ÝNCÝ Prof. Dr. Meltem UZUN Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK Bilimsel Danýþma Kurulu Hakan Abacýoðlu Z. Cibali Açýkgöz Canan Aðalar Filiz Akata Hayrettin Akdeniz Deniz Akduman Hasan S.Z. Aksu Firdevs Aktaþ Orhan Cem Aktepe Buket Arýdoðan Eralp Arýkan Ayþe Arýsoy Hande Arslan Turan Aslan Zülal Aþçý-Toraman Celal Ayaz Neriman Aydýn Bilgehan Aygen Ahmet Ayyýldýz Funda Babacan Mehmet Bakýr Neriman Balaban Ýclal Balcý Ýsmail Balýk H. Þener Barut Ahmet C. Baþustaoðlu Yaþar Bayýndýr Banu Bayraktar Bülent Baysal Füsun Beðendik-Cömert Mustafa Berktaþ Recep Bingöl Mehmet Bitirgen Hürrem Bodur Yunus Bulut Çaðrý Büke Füsun Can Diler Coþkun Nejat Ali Coþkun Þaban Çavuþlu Ýlhami Çelik Pýnar Çýragil Mustafa Demirci Pekcan Demiröz Neþe Demirtürk Baþak Dokuzoðuz Ýlyas Dökmetaþ Nizami Duran Rýza Durmaz Belma Durupýnar Gürol Emekdaþ Haluk Eraksoy Ýlknur Erdem Sibel Ergüven Mustafa Ertek Murat Ertürk Berrin Esen Can Polat Eyigün Muzaffer Fincancý M. Faruk Geyik Jülide S. Göçmen Paþa Göktaþ Levent Görenek Bülent Gürler Engin Güvener Tunçer Haznedaroðlu Safiye Helvacý Ýlknur Kaleli Aydýn Karaarslan Oðuz Karabay Esra Karakoç Ali Kaya Demet Kaya S. Sýrrý Kýlýç Nuri Kiraz Sesin Kocagöz Tanýl Kocagöz Esra Koçoðlu Volkan Korten Ö. Faruk Kökoðlu Fatih Köksal Ýftihar Köksal Þükran Köse Semra Kuþtimur Müzeyyen Mamal-Torun Latife Mamýkoðlu Gönül Mutlu Mustafa Namýduru Özcan Nazlýcan Nuray Oltan A. Metin Otkun Müþerref Otkun Serkan Öncü Tijen Özacar Yusuf Özbal Serdar Özer Ý. Halil Özerol Onur Özgenç Nail Özgüneþ Recep Öztürk Mehmet Parlak Ömer Poyraz Lütfü Savaþ Fatma Sýrmatel Emine Sönmez Meral Sönmezoðlu Güner Söyletir Süheyla Sürücüoðlu Ýdris Þahin Ýrfan Þencan Ali Þengül Fehmi Tabak Sami Taþçý Mehmet A. Taþyaran Emin Tekeli Süda Tekin-Koruk Aynur Topkaya Okan Töre Murat Tuðrul Hüseyin Turgut Necla Tülek Özlem Tünger Gaye Usluer Haluk Vahaboðlu Tümer Vural Güler Yaylý Taner Yýldýrmak Gülden Yýlmaz Ayþe Yüce

3 Ýçindekiler Önsöz...iii 30. Yýl Plaketi Sunulan Meslektaþlarýmýz...v Bilimsel Program...xi Poster Program...xxii Konuþmacý Özetleri... Sözel Sunumlar...57 Poster Sunumlarý...75 Ýndeks...33

4 Önsöz Sayýn Meslektaþýmýz, Son 3 yýldan beri ulusal kongrelerini her yýl dönüþümlü olarak birlikte düzenleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 4. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Kongresi (Klimik 009)'ni 5 9 Mart 009'da Antalya'da gerçekleþtiriyor. Ýki ulusal uzmanlýk derneði olarak, meslektaþlarýmýzýn önerileri doðrultusunda hazýrlamaya çalýþtýðýmýz bu kongrenin de gerek Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji gerekse Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji dalý mensuplarýnýn, yeni geliþmeleri ve uygulamalarý gözden geçirdikleri, deneyimlerini paylaþtýklarý ve daha da önemlisi insanlarýmýza daha nitelikli saðlýk hizmeti sunmak adýna yapýlacaklarý tartýþabildikleri bilimsel bir ortam olmasýný amaçladýk. Bu arada Türk Cerrahi Derneði, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneði ve Febril Nötropeni Derneði'yle de bilimsel iþbirliði kurduk. Klimik 009'da altý konferans, dört simpozyum, on mini simpozyum, bir yuvarlak masa toplantýsý ve bir olgu tartýþmasýnýn yaný sýra ilaç endüstrisince altý uydu simpozyum düzenlenecektir. Programda yedi Birlikte Tartýþalým oturumu yer alýrken bunlardan birini Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarýna ayýrdýðýmýz ve yine onlar tarafýndan yönetilecek Asistan Platformu oluþturacaktýr. Sözel sunumlara beþ oturum halinde yer verilecektir. Seçilmiþ posterlerin baþýnda üç poster tartýþmasý oturumu düzenlenecek; online olarak gönderilmiþ olan bildirilerden, üçü sözel üçü poster olmak üzere, altýsýna Kapanýþ Töreni sýrasýnda kongre bildiri ödülleri verilecektir. "Online" bildiri deðerlendirmesinde hakem olarak görev alan meslektaþlarýmýza özellikle teþekkür ediyoruz. Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Eðitim ve Yeterlik Kurulu (ÝHKMEYK) 6. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi olan Klimik Derneði üyelerinin katýlýmýyla 6 Mart 009'da yapýlacak; yenilenen ÝHKMEYK Yönergesine göre Anabilim Dalý Baþkanlarý ve Klinik Þeflerinden oluþan ÝHKMEYK Eðitim Üst Kurulu da ilk kez Klimik 009 sýrasýnda toplanacaktýr. Klimik Derneði'nin yeni dönem dernek organlarýnýn seçileceði. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yine Klimik 009 sýrasýnda 7 Mart 009'da gerçekleþtirilecektir. 5. Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sýnavý'nýn ilk aþamasý olan Teorik Sýnav ise ilk kez son yýl asistanlarýnýn da katýlýmýna açýk olarak 8 Mart 009'da yapýlacaktýr. Açýlýþ Töreninde Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarýnda 30. Yýl Hizmet plaketi sunulmasý geleneðimizi de sürdüreceðiz. En az 30 yýl hizmeti olup plaket almamýþ büyüklerimizi unutmayýp Düzenleme Kurulumuza bildiren meslektaþlarýmýza teþekkür borçluyuz. Ayrýca 8 Mart 009'da beþ oturumla bilimsel programdaki yerini alacak olan IV. Ulusal Yoðun Bakým Ýnfeksiyonlarý Simpozyumu (UYBÝS IV), Klimik 009'a ayrý bir zenginlik katacaktýr. Büyük ve köklü bir camiaya mensup olmanýn haklý gururuyla Düzenleme Kurulumuz adýna Klimik 009' a bilimsel katkýda bulunan tüm katýlýmcýlara ve Klimik 009' a destek veren ilaç ve taný endüstrisi kuruluþlarýna þükranlarýmýzý sunuyorum. Sevgi ve saygýlarýmla. Prof. Dr. Celal AYAZ Kongre Baþkaný -iii-

5 Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarýnda 30 Yýl Hizmet Plaketi Sunulan Meslektaþlarýmýz -v-

6 Uzm. Dr. HÜSEYÝN AK Doðum Tarihi : 03/09/947 Doðum Yeri : Havza - Samsun Bitirdiði okul : Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Uzmanlýk giriþi : 974 Uzmanlýk : 978 (Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji) Uzmanlýk aldýðý yer: Atatürk Üniversitesi 985 yýlýna kadar Erzurum Numune Hastanesinde çalýþtý. Aydýn'a geliþ: 985 Söke'de göreve baþlayýþ: 986 -vii-

7 Uzm. Dr. MEHMET ÇELÝK da Denizli-Çal kazasýnda dünyaya gelen Mehmet Çelik, ilkokulu Medele köyünde bitirdi. Orta okulu Çal ortaokulunda, lise eðitimini Denizli lisesinde tamamladý yýllarýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesini bitirerek Týp Doktoru oldu yýllarý arasýnda Dicle Üniversitesi'nde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlýk Eðitimini tamamlayarak yýllarýnda Aydýn Devlet Hastanesinde, 989 yýlýndan bugüne Aydýn Atatürk Devlet Hastanesinde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný olarak çalýþmaktadýr. -viii-

8 Prof. Dr. HALUK ERAKSOY 956'da Afyon'da doðdu. 979'da mezun olduðu Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi'nde ayný yýl baþladýðý Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlýk eðitimini 983'te tamamladý. Vatani görevini Diyarbakýr Asker Hastanesi'nde, devlet hizmeti yükümlülüðünü Þanlýurfa ve Isparta Yalvaç Devlet Hastanelerinde yerine getirdi. 987'de Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi'nde Yardýmcý Doçent kadrosuna atandý. 989'da üniversite doçenti unvan ve yetkisini aldý. 996'da profesörlüðe yükseltildi. 004'ten beri Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðý'ný yapmaktadýr. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði'nin Yönetim Kurulu üyesidir. Bu derneðin bilimsel yayýn organý olan Klimik Dergisi'nin editörü, Avrupa Týp Uzmanlarý Birliði (UEMS)'nin Ýnfeksiyon Hastalýklarý Uzmanlýk Seksiyonu'nda Türkiye temsilcisidir. Eraksoy, 00'ün üzerinde orijinal yayýn, derleme, bildiri özeti ve kitap bölümünün yazarýdýr. -ix-

9 Uzm. Dr. RÜÇHAN TÜRKYILMAZ tarihinde Bursa'da doðdum. Ýlk, Orta ve Lise öðrenimimi çeþitli illerde yaparak sýrasýyla Muðla / Fethiye Yunus Nadi Ýlkokulu, Ýstanbul / Emirgan Orta Okulu ve Bursa Kýz Lisesi'nden mezun oldum. 966 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'ne girdim ve 973 yýlýnda bitirerek ayný yýl Ankara Merkez Hükümet Tabibi olarak göreve baþladým. 975 yýlýnda o zamanki adýyla Devlet Ýhtisas Sýnavýný kazanarak Saðlýk Bakanlýðý Ankara Hastanesi'nde uzmanlýk eðitimine baþladým tarihinde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný oldum. Ayný hastanede Baþasistan olarak görevime devam ettim yýllarý arasýnda görevden ayrýlarak serbest tabip olarak çalýþtým. 983'de tekrar Saðlýk Bakanlýðý Ankara Hastanesi'ne döndüm. Saðlýk Bakanlýðý'nýn açmýþ olduðu Þef ve Þef Yardýmcýlýðý Sýnavýnda baþarýlý oldum ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Þef Yardýmcýsý olarak görevime devam ettim. 989 yýlýnda yine Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýlan Þef ve Þef Yardýmcýlýðý sýnavýnda Þefliðe hak kazanarak SSK Ankara Eðitim Hastanesi'nde Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniði'ni kurdum. Ayný zamanda yýllarý arasýnda Kan Merkezi Sorumlusu olarak görev yaptým tarihinde emekli oldum. -x-

10 4. TÜRK KLÝNÝK MÝKROBÝYOLOJÝ VE ÝNFEKSÝYON HASTALIKLARI KONGRESÝ BÝLÝMSEL PROGRAMI (KLÝMÝK009) BÝLÝMSEL PROGRAM 5 Mart 009, Çarþamba SAAT SALON A SALON B SALON C Kayýt Açýlýþ Töreni Açýlýþ Konferansý Oturum Baþkaný Okan TÖRE Ekoloji ve Ýnfeksiyon O. Þadi YENEN Çay / Kahve Arasý Uydu Simpozyum (Roche Müstahzarlarý San. A.Þ.'ce Düzenlenmiþtir) Kronik Hepatitlerde Tedaviye Yanýtýn Deðerlendirilmesi Oturum Baþkaný Celal AYAZ Türkiye'de Kronik Hepatit B ve C Epidemiyolojisi Mehmet PARLAK Kronik Hepatit C'de Yanýtý Etkileyen Faktörler Neþe SALTOÐLU Kronik Hepatit B'de Kalýcý Yanýt Mustafa Kemal ÇELEN -xi-

11 BÝLÝMSEL PROGRAM 5 Mart 009, Çarþamba SAAT SALON A SALON B SALON C Konferans Oturum Baþkaný Þaban ÇAVUÞLU Geçmiþten Günümüze Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Haluk ERAKSOY Kokteyl Prolonje (Grup Voice) -xii-

12 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Birlikte Tartýþalým Birlikte Tartýþalým Birlikte Tartýþalým 3 Ýnfeksiyon Hastalýklarý Konsültasyonlarý ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Onayý Yönetenler Servet ALAN Emel YILMAZ Rutin Laboratuvarý Yönetiminde Standardizasyon Yönetenler Ferda TUNÇKANAT Elvin DÝNÇ Nedeni Bilinmeyen Ateþ: Hastaya Yaklaþým Yönetenler Ali MERT Oral ÖNCÜL Mini Simpozyum Mini Simpozyum Mini Simpozyum 3 Bakteriler ve Memeli Hormonlarý (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nce Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Onur ÖZGENÇ Mikrobiyal Endokrinoloji Mine ANÐ-KÜÇÜKER Hormonlarýn Bakterilerde Quorum Sensing Üzerine Etkileri Hüseyin BASKIN Merkezi Sinir Sisteminin Fungal Ýnfeksiyonlarý Oturum Baþkaný Güler YAYLI Küfler Bülent ERTUÐRUL Mayalar Nur YAPAR Ýnfeksiyon Geliþmeden Transfüzyon Yapalým (Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneði'nce Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Ramazan ULUHAN Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri (NAT) Hüsnü ALTUNAY Bakteri Tespit Yöntemleri ve Patojen Ýnaktivasyonu Nil Banu PELÝT Çay / Kahve Arasý Konferans Konferans 3 Konferans 4 Oturum Baþkaný Serdar ÖZER Oturum Baþkaný Muzaffer FÝNCANCI Oturum Baþkaný Ali ÞENGÜL Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Alanýnda Hukuki Sorumluluklar Nur BÝRGEN Anti-TNF Tedavileri ve Ýnfeksiyon Riski Ahmet GÜL Eriþkin Aþýlamasýnda Güncel Durum Selma TOSUN -xiii-

13 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Uydu Simpozyum (Bristol-Myers Squibb Ýlaçlarý Inc.'ce Düzenlenmiþtir) Baraclude Etkisi: Uzun Dönemde Artan Kanýtlar Oturum Baþkaný Celal AYAZ Direnç Mekanizmalarý Can Polat EYÝGÜN Antiviral Tedavide Uzun Dönem Sonuçlarý Bilgehan AYGEN Vaka Sunumlarý Sýla AKHAN Vaka Sunumlarý Mustafa Kemal ÇELEN Öðle Yemeði Uydu Simpozyum 3 (Wyeth Ýlaçlarý A.Þ.'ce Düzenlenmiþtir) Güncel Literatür Iþýðýnda Tigesiklin Oturum Baþkaný Ayþe WILLKE Mikrobiyolojik ve Farmakolojik Veriler Ayþe WILLKE Klinik Veriler Murat AKOVA Soru - Cevap -xiv-

14 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Simpozyum Simpozyum Simpozyum 3 Ülkemiz Ýçin Önem Taþýyan Zoonotik Ýnfeksiyonlar: Güncel Durum Oturum Baþkaný Turan BUZGAN Þarbon Zülal ÖZKURT Ülkemizde Hastane Ýnfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Oturum Baþkaný Mustafa ERTEK Mevcut Durum Gökhan AYGÜN HIV/AIDS: Güncel Geliþmeler Oturum Baþkaný Özcan NAZLICAN Epidemiyoloji ve Türkiye Verileri Asuman ÝNAN Tularemi Güven ÇELEBÝ Bruselloz Üner KAYABAÞ Q Ateþi Ayþegül GÖZALAN Sorunlar Özlem TÜNGER Neler Yapalým? Çaðrý BÜKE Laboratuvar Tanýsý ve Direnç Kenan MÝDÝLLÝ Tedavi Rehberleri ve Türkiye Uygulamalarý Deniz GÖKENGÝN Profilaksi ve Fýrsatçý Ýnfeksiyonlarda Tedavi Aysel ÇELÝKBAÞ Çay / Kahve Arasý Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar 3 Oturum Baþkaný Özdem ANÐ Oturum Baþkaný Mehmet BAKIR Oturum Baþkaný Levent GÖRENEK [SS-0] Ýnvaziv aspergilloz kuþkulu hastalarda galaktomannan antijen testi sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi [SS-0] Ýzole Anti-HBc Pozitif Hastalarda Immuno-Real Time PCR ile HBsAg Saptanmasý [SS-03] S. aureus'un farenks epiteline spesifik aderansýnda etkili reseptör glukokonjugatlarý [SS-04] Çoðul Dirençli Acinetobacter baumannii Ýle Oluþturulan Deneysel Pnömoni Modelinde Tigesiklin Ve Kolistinin Tedavi Aktiviteleri Ve Yan Etkileri [SS-05] Ayný Olgudan Ayrýþtýrýlan Acinetobacter baumannii Suþlarýnýn Amikasin ve Ýmipenem Etkisi Altýnda Farklý Mikroçevrelerdeki Davranýþlarý: Bir Öncü Çalýþma [SS-06] Deneysel Tam Kat Yanýk ve Candida albicans Ýnfeksiyonu Geliþtirilen Ratlarýn Tedavisinde Gümüþ Ýçerikli Pansuman (Acticoat ), %0.5 Klorhekzidin Asetat (Bactigras ) ve Nistatin 'in Karþýlaþtýrýlmasý [SS-07] Çanakkale bölgesi semt pazarlarýnda satýþa sunulan taze peynirlerde mikroorganizmalarýn varlýðýnýn araþtýrýlmasý [SS-08] Düzce Ýlinde Eriþkinlerde HBsAg ve Anti-HBs Sýklýðý [SS-09] Adana'da Filebo Virüs Salgýný [SS-0] Ýstanbul'da insanlardan elde edilen kenelerde moleküler yöntemlerle Borrelia burgdorferi sensu lato varlýðýnýn araþtýrýlmasý [SS-] Bir salgýnýn anatomisi [SS-33] Hematolojik maliniteli hastalarýn kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerine karþý kaspofungin ile imipenem/silastatin, sefoperazon/sulbaktam ve piperasilin/tazobaktam kombinasyonunun in vitro etkileþimi [SS-] Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Servislerinde Antibiyotik Kullanýmý ve Maliyeti -Bir Günlük Nokta Prevalans Çalýþmasý- [SS-3] Sefoperazon-sulbaktam, imipenem ve sefepimin antibiyoterapi etkinliklerinin çoðul dirençli ve duyarlý Acinetobacter baumannii ile oluþturulan deneysel ikili apse modelinde karþýlaþtýrýlmasý [SS-4] Akut hepatit B olgularýnýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmý ve universal HBV aþýlamasýnýn etkisinin deðerlendirilmesiý [SS-5] Hepatit A olgularýnýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmýnýn deðerlendirilmesi ve aþý önerilecek hedef kitlenin belirlenmesi [SS-6] Kronik Hepatit B Hastalarýnda Serum ve Doku HBV DNA Düzeyleri ile HBeAg/Anti HBe Serokonversiyonu, Alanin Aminotransferaz ve Histolojik Aktivite Ýndeksinin Korelasyonu [SS-7] Hepatit B aþýlamasýnda bundan sonraki hedef -xv-

15 BÝLÝMSEL PROGRAM 6 Mart 009, Perþembe SAAT SALON A SALON B SALON C Poster Tartýþmasý Yöneten Behiç ORAL ÝHKMEYK 6. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý SALON D ÝHKMEYK. Eðitim Üst Kurulu Toplantýsý Sosyal / Kültürel Program (Soner OLGUN) -xvi-

16 BÝLÝMSEL PROGRAM 7 Mart 009, Cuma SAAT SALON A SALON B SALON C Birlikte Tartýþalým 4 Bir Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanýnýn Beklentileri Yönetenler Ayþe WILLKE Fatma ULUTAN Yuvarlak Masa Toplantýsý Kronik Viral Hepatitlerde Tedavi Rehberleri ve Saðlýk Uygulama Tebliði Yönetenler Reþit MISTIK Neþe SALTOÐLU Tartýþmacýlar Sýla AKHAN Yunus GÜRBÜZ Saadet YAZICI Orhan YILDIZ Çay / Kahve Arasý Mini Simpozyum 4 Mini Simpozyum 5 Mini Simpozyum 6 Seyahat ve Ýnfeksiyon Oturum Baþkaný Lütfiye MÜLAZIMOÐLU Seyahat Ýnfeksiyonundan Korunma Filiz AKATA Seyahat Sonrasý Ateþ Cengiz UZUN Deri ve Yumuþak Doku Ýnfeksiyonlarý: Taný ve Tedavi Oturum Baþkaný Rabin SABA Komplike Ýnfeksiyonlar Zeynep AKÇAM Komplike Olmayan Ýnfeksiyonlar Davut ÖZDEMÝR Kanser ve Ýnfeksiyon (Febril Nötropeni Derneði'nce Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Murat AKOVA Kanserli Hastalarda Ýnfeksiyonu Önleme Stratejileri Volkan KORTEN Febril Nötropenide Antifungal Tedavi Yaklaþýmlarý Esin ÞENOL -xvii-

17 BÝLÝMSEL PROGRAM 7 Mart 009, Cuma SAAT SALON A SALON B SALON C Mini Simpozyum 7 Mini Simpozyum 8 Olgu Tartýþmasý Yeni Antimikrobiyaller ve Klinik Uygulamalarý Oturum Baþkaný Bülent A. BEÞÝRBELLÝOÐLU Yeni Antibakteriyeller Figen KAPTAN Yeni Antifungaller Funda TÝMURKAYNAK Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon Uygulamalarýnda Güncel Sorunlar Oturum Baþkaný Ramazan ÝNCÝ Dezenfektan Seçimi ve Özel Alanlarýn Temizliði Ayþe ERBAY Tek Kullanýmlýk Malzemelerin Yeniden Kullanýmý Onur URAL Yöneten Fügen YÖRÜK Tartýþmacýlar H. Þener BARUT Neþe DEMÝRTÜRK Esra TANYEL Öðle Yemeði Uydu Simpozyum 4 (Pfizer Ýlaçlarý A.Þ.'ce Düzenlenmiþtir) Dur! Dirence Bir Bak! HITIT II Çalýþmasý Sonuçlarý Deniz GÜR Dirence bir çözüm: Sefoperazon/sulbaktam Halit ÖZSÜT Tartýþma Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Poster Tartýþmasý Yöneten Bülent SÜMERKAN Sosyal / Kültürel Program (Ataol Behramoðlu & Haluk Çetin) -xviii-

18 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Birlikte Tartýþalým (UYBÝS IV) Yoðun Bakým Ünitesinde Candida Ýnfeksiyonlarý Yönetenler Alpay AZAP Gökhan METAN Birlikte Tartýþalým 5 Gebelik ve Ýnfeksiyon Yönetenler Safiye HELVACI Serpil EROL Birlikte Tartýþalým 6 Asistan Platformu Yönetenler Sevil SAPMAZ Özlem SAYLAK Berivan TUNCA Konferans Oturum Baþkaný Murat TUÐRUL Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Alanýnda Uluslararasý Ýliþkiler Murat AKOVA Çay / Kahve Arasý Mini Simpozyum (UYBÝS IV) Yoðun Bakým Ünitesinde Diyare Oturum Baþkaný Taner YILDIRMAK Diyareli Hastaya Yaklaþým Serap ÞÝMÞEK-YAVUZ Clostridium difficile Ýnfeksiyonu ve Ýnfeksiyon Kontrol Önlemleri Zerrin YULUÐKURAL Mini Simpozyum 9 Uluslararasý Ýndeksler, Ulusal Týp Dizini, Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Oturum Baþkaný Haluk ERAKSOY Ulusal Týp Dizini: Kurallar, Sorunlar Orhan YILMAZ Klimik Dergisi: Beklentiler, Sorunlar Necla TÜLEK Mini Simpozyum 0 Bölgemizi Tehdit Eden Yeni Ýnfeksiyon Hastalýklarý Oturum Baþkaný Ýlyas DÖKMETAÞ Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi Önder ERGÖNÜL Batý Nil Ateþi Süda TEKÝN-KORUK -xix-

19 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Uydu Simpozyum 5 (Gilead Sciences Ýlaç Ticaret Ltd. Þti.'ce Düzenlenmiþtir) HBV Tedavisi: En Baþýndan Doðru Baþlangýç Oturum Baþkaný Bilgehan AYGEN Kýlavuzlar Iþýðýnda Kronik Hepatit B Tedavisi Bilgehan AYGEN Kronik Hepatit B Tedavisinde Yeni Bir Antiviral: Tenofovir Serhan SAKARYA SALON D Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sýnavý (Teorik Sýnav) Öðle Yemeði Uydu Simpozyum 6 (Merck Sharp Dohme Ýlaçlarý Ltd. Þti.'ce Düzenlenmiþtir) Antimikrobik Direnç Çaðýnda Ertapenemin Önemi Oturum Baþkaný Latife MAMIKOÐLU Antimikrobik Direnç Çaðýnda Ertapenemin Önemi Volkan KORTEN -xx-

20 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Simpozyum (UYBÝS IV) Birlikte Tartýþalým 7 Simpozyum 4 Yoðun Bakým Ýnfeksiyonlarýnýn Önlenmesi: Kýlavuzlar mý? Demetler mi? Oturum Baþkaný Bilgehan AYGEN Cerrahi Ýnfeksiyonlar (Türk Cerrahi Derneði Ýþbirliði ile Düzenlenmiþtir) Yönetenler Firdevs AKTAÞ Osman ABBASOÐLU Tüberküloz (Klimik Derneði Tüberküloz Çalýþma Grubu'nca Düzenlenmiþtir) Oturum Baþkaný Ayþe YÜCE Ventilatörle Ýliþkili Pnömoni Atahan ÇAÐATAY Ýdrar Sondasýyla Ýliþkili Ýnfeksiyonlar Hüseyin TURGUT Santral Venöz Kateterle Ýliþkili Ýnfeksiyonlar Seza ÝNAL Tartýþmacýlar Biliyer Ýnfeksiyonlar Ýlgin ÖZDEN Komplike Ýntraabdominal Ýnfeksiyonlar Filiz GÜNSEREN Ýmmünopatogenez Barbaros ORAL Tanýda Yenilikler Ali ALBAY Tedavi ve Direnç Eyüp Sabri UÇAN Çay / Kahve Arasý Sözel Sunumlar (UYBÝS IV) Oturum Baþkaný Halis AKALIN Sözel Sunumlar 4 Oturum Baþkaný Paþa GÖKTAÞ Sözel Sunumlar 5 Oturum Baþkaný Turan ASLAN [SS-8] Bir Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim Hastanesinde Saðlýk Hizmeti Ýliþkili Enfeksiyonlar [SS-9] Acinetobacter spp. Kaynaklý Yoðun Bakým Ýnfeksiyonlarý: Ne kadar Tehlikeli? [SS-0] Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði'ndeki Cerrahi Alan Ýnfeksiyonlarýnýn Risk Faktörleri ve Maliyeti [SS-] Bir Eðitim Hastanesi Saðlýk Personelinde Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarý Sürveyansý [SS-] Nozokomiyal Üriner Sistem Ýnfeksiyonlarýnýn Risk Faktörleri ile Mortalite, Hastanede Yatýþ Süresi ve Maliyete Etkisi [SS-3] Eriþkin Menenjitlerinde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Taný ve Prognoz Açýsýndan Deðerlendirilmesi [SS-4] Akut Menenjit Tanýsýnda Beyin Omurilik Sývýsý Viskozitesinin Deðeri [SS-5] Verotoksin pozitif Escherichia coli O57:H7 insidansýnýn araþtýrýlmasý [SS-6] Sadece glikopeptitlere Duyarlý Aerococcus viridans'a Baðlý Bakteriyemi olgusu [SS-34] Nadir Görülen Staphylococcus xylosus'a Baðlý Bir Subakut Ýnfektif Endokardit Olgusu [SS-7] Brusellozlu hastalarda tedavi izleminde serum sitokin düzeylerinin (neopterin, IL-6, IL- ve IFN-ã-) tanýsal deðeri [SS-8] Hayvan ve Ýnsan Kaynaklý Brucella Ýzolatlarýnýn Çeþitli Faj Duyarlýlýklarýnýn Belirlenmesi [SS-9] Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi olgularýnda laboratuar taný [SS-30] Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ Hastalarýnda Serum Mannoz Baðlayan Lektin Düzeyi [SS-3] Kene Isýrýðý Ýle Baþvuran Olgularda Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Bulgularýn Deðerlendirilmesi [SS-3] Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi: Nozokomiyal Bulaþ -xxi-

21 BÝLÝMSEL PROGRAM 8 Mart 009, Cumartesi SAAT SALON A SALON B SALON C Poster Tartýþmasý (UYBÝS IV) Yöneten Ata Nevzat YALÇIN Poster Tartýþmasý 3 Yöneten Fatma SIRMATEL Kapanýþ Töreni Gala Yemeði (Zeliha SUNAL) 9 Mart 009, Pazar OTELDEN ÇIKIÞ xxii-

22 Poster Programý Poster Tartýþmasý Tarih : 6 Mart 009, Perþembe Saat : P0-0/04, P03-0/6, P-0/6, P3-0/, P5-0/09, P9-0/7 Poster Tartýþmasý Tarih : 7 Mart 009, Cuma Saat : P0-0/6, P04-0/6, P05-0/37, P4-0/03 Poster Tartýþmasý 3 Tarih : 8 Mart 009, Cumartesi Saat : P06-0/, P08-0/8, P09-0/07, P-0/39, P6-0/, P7-0/9, P9-0/9, P0-0/3 Poster Tartýþmasý UYBÝS IV Tarih : 8 Mart 009, Cumartesi Saat : P07-0/43, P0-0/5 * Poster tartýþmalarý oturum yöneticisinin baþkanlýðýnda belirtilen saatlerde posterlerin baþýnda yapýlacaktýr. * Posterler saat 08.30'da poster sergi salonunda belirtilen yerlere asýlacak ve saat 0.00'a kadar, asýlý kalacaktýr. -xxiii-

23 Bildiri Konularý. Mikrobiyolojik Taný. Enfeksiyon patogenezi 3. Epidemiyoloji 4. Antibiyotik Kullanýmý 5. Antibiyotik Duyarlýlýk Çalýþmalarý 6. Hepatitler 7. Nozokomiyal Ýnfeksiyonlar 8. Merkezi Sinir Sistemi Ýnfeksiyonlarý 9. Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarý 0. Kan Dolaþýmý Ýnfeksiyonlarý. Bruselloz. Viral infeksiyonlar 3. Tüberküloz 4. Ýmmünoloji 5. Fungal Ýnfeksiyonlar 6. Genitoüriner Sistem Ýnfeksiyonlarý 7. Kemik Eklem ve Yumuþak Doku Ýnfeksiyonlarý 8. Özel Konak Ýnfeksiyonlarý 9. Paraziter Ýnfeksiyonlar 0. Diðer -xxiv-

24 Konuşmacı Özetleri

25 Geçmişten Günümüze İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Giriş Hekimlik, değişik görünümler altında da olsa, insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. 9. yüzyılın başlarına gelinceye değin bir uzmanlık konusu olarak Emraz-ı Dahiliye (İç Hastalıkları), Emraz-ı Hariciye (Genel Cerrahi) ve Emraz-ı Ayniye (Göz Hastalıkları) öne çıkmış ve daha sonra Emraz-ı Cildiye (Dermatoloji), Emraz-ı Bevliye (Üroloji), Emraz-ı Akliye (Psikiyatri) ve Asabiye (Nöroloji), Hikemî Tedavi (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) gibi pek çok klinik tıp dalı doğmuştur. Böyle klinik dalların gelişimine koşut olarak, özellikle insanlığın kavuştuğu teknolojik olanakların katkısıyla Radyoloji, Kimya-yı Tıbbî (Tıbbî Biyokimya), Teşrih-i Marazî (Tıbbî Patoloji) gibi laboratuvar dalları ortaya çıkmıştır. Günümüze dek sürmüş olan bütünleşik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık uygulaması da bu arada doğmuştur. Tarih Boyunca İnfeksiyon Hastalıkları İnsanoğlu, yeryüzünde belirdiği ilk günden beri karşısına çıkan mikroplardan etkilenmiş ve bunlardan ileri gelen çeşitli infeksiyon hastalıklarına yakalanmış olsa gerektir. En eski uygarlıklarda bile hekimler birçok infeksiyon hastalığını tanımaktaydı. Örneğin Mısır da cüzam, trahom, dizanteri, belsoğukluğu; Çin de çiçek; Hindistan da kolera tanınıyordu. Filistin de üç bin yıl önce veba ve bunun farelerle ilişkisi biliniyordu. Yurdumuzda 4 Mart 87 de ilk kez bir tıp okulu kurulmasının ana amacı, o sırada ordunun başlıca sorunu olan infeksiyon hastalıklarıyla başa çıkmaktır. Bağımsız Bir Bilim Kolu Olarak Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji, ancak 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra ve Biyoloji biliminin içinden doğmuş bir bilim koludur. İnfeksiyon hastalıklarının alt edilmeye başlanması, büyük ölçüde Mikrobiyoloji biliminin gelişmesiyle birlikte olmuştur. Louis Pasteur (8-895) ve Robert Koch (843-90) gibi dönemin ünlü bilimadamlarının öncü çalışmalarından sonra, insanlığa korku salmış pek çok infeksiyon hastalığının bilinmeyen etkenleri birer birer ortaya konulmuştur. Mikrobiyoloji Uygulamaları İnfeksiyon hastalıklarının tanısını sağlayan bu bilgiler, onlardan korunma yollarının bulunmasını, immünoloji dalının gelişmesini ve bu hastalıkların tedavisine ilişkin arayışları hızlandırmıştır. 0. yüzyılın ikinci yarısına doğru antibiyotiklerin geliştirilmesi, infeksiyon hastalıklarıyla savaşımda insanlığın ulaştığı en önemli aşamalardan biri olmuştur. Mikrobiyoloji alanında üretilen bilimsel bilgiler, klinik mikrobiyoloji hizmetlerine dönüştürülerek hızla sağlık alanına aktarılmıştır. Böylece Mikrobiyoloji, veteriner hekimlik, endüstri ve tarım gibi disiplinlerin yanı sıra beşeri tababete ilişkin (=klinik) uygulamaların içinde de kendine geniş bir yer edinmiştir. Ülkemizde bu gelişmeler yakından izlenmiş ve oldukça erken sayılabilecek bir dönemde hem klinik hem laboratuvar uğraşı olarak Emraz-ı İntaniye ve Bakteriyoloji (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji) dalının eğitiminin ve bu dala ilişkin hasta hizmetlerinin tek elden yürütülmesi benimsenmiştir. İnfeksiyon Hastalıkları ile Klinik Mikrobiyolojinin bir arada okutulmaya başlandığı ilk eğitim kurumu, askeri tıbbiye mezunlarının ordulara dağıtılmadan önce staj görmesi için 898 de İstanbul da kurulmuş olan Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı (Kliniği) dır. Bugün Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) adını almış olan bu kurumda yetişen uzmanların, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin ve hizmetlerinin geçtikleri sivil sağlık kurumlarına da yerleşmesinde büyük emekleri geçmiştir. Bu arada 908 de askeri hekimlikten ayrılan Dr. Reşat Rıza (Kor) Bey (877-94), İstanbul da kurduğu Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Müessesesi ile İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında bugünkü anlamda ilk özel hekimlik uygulamasını başlatan kişi olmuştur. Gülhane Hocalarının İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalına Katkıları Gülhane ye 97 de ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji muallimi olarak atanan kişi, Dr. Hüsamettin Şerif (Kural) Bey ( ) dir. Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere gönderildiği Paris teki Val de Grace Askeri Tıp Okulu nda ve Pasteur Enstitüsü nde çalışmış olan Dr. Hüsamettin Şerif Bey, yanında değerli uzmanlar yetiştirmiştir. Bunlardan biri olan Dr. Kâzım Lakay (888-97), 936 da açılan Haydarpaşa Numune Hastanesi nin ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve ilk baştabibi olmuştur. 95 te Gülhane de Türkiye Cumhuriyeti nin ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji muallimi -3-

26 olan Dr. Kemal Hüseyin (Plevnelioğlu) Bey (89-954) yine Hüsamettin Şerif Bey in yanında yetişenlerdendir. Kendisi 945 te kurulan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ne geçerek sivil tıp kurumlarımızdaki ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji profesörü olmuştur. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji tarihimizin unutulmaz adları olan yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden Prof. Dr. Behiç Onul (9-989) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji profesörü olan Dr. Fethi Serter (93-973) de Kemal Hüseyin Bey in yanında Gülhane de yetişen uzmanlardandır. İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi (bugünkü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi) nin ilk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji profesörü olan Dr. Fethi Tezok (95-978) da yine Gülhane kökenli bir eğiticidir. Bütünleşik Bir Uzmanlık Dalı Olarak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalı zaten varolan iki ayrı dalın günün birinde birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir uzmanlık dalı değildir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji de ilk kez 947 de yayımlanan Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzük ile birlikte tanınmıştır. Esasen 947 öncesinde o zamanki adıyla Bakteriyoloji uzmanı olmuş az sayıdaki hekim bile zaten bugünkü anlamda birer İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı gibi hizmet görmekteydi. Bir yandan döneminde ülkemizde yalnız bir tane olan tıp fakültesi sayısının ve bunlardan mezun olan hekimlerin zamanla çoğalması, bir yandan tıbbın çeşitli alanlarında yeni tanı, tedavi ve korunma olanaklarının doğması, bir yandan da uzman hekimlere duyulan gereksinimin artması, resmen tanınan uzmanlık dallarının sayısını da artırmıştır. Çocuk Cerrahisi (947), Ortopedi ve Travmatoloji (947), Beyin ve Sinir Cerrahisi (947), Göğüs Hastalıkları (949), Kardiyoloji (955), Göğüs Cerrahisi (955), Anesteziyoloji ve Reanimasyon (955), Nükleer Tıp (973), Aile Hekimliği (983) ve Acil Tıp (993) bunlardan birkaçıdır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, halen geçerli olan adıyla 5 Temmuz 983 te yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük ten itibaren kullanılmaktadır. Klinik Mikrobiyolojinin İnfeksiyon Hastalıklarıyla İlişkisi Klinik Mikrobiyoloji, her türlü hastalık sürecinin değil, yalnız infeksiyöz süreçlerin, yani infeksiyon hastalıklarının tanısı konulurken işe yarar. Kısacası, bir laboratuvar uğraşı olarak klinikte yalnız bir partneri vardır. İçinde bir ve bağlacı yer alsa da İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adının, aslında tek bir dalı anlatması bundan dolayıdır ve bu dalın bir bütün olması dayanağını buradan alır. Mikroplara bağlı çeşitli hastalıklara tanı koyarken, onları tedavi ederken ya da onlardan korunurken, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanını güçlü kılan en önemli özellik de bu bütünlüktür. Laboratuvar Dallarının Klinik Partnerleri Tıbbî Patoloji, Tıbbî Biyokimya, Radyoloji ve Nükleer Tıp gibi laboratuvar dalları, İç Hastalıklarından Genel Cerrahiye, Nörolojiden Ürolojiye dek hemen hemen her klinik dala, kendilerini ilgilendiren çok çeşitli hastalık süreçlerine tanı koyarken yol gösterir, yardımcı olur. Yani bu laboratuvar dallarının çok sayıda klinik partneri vardır. Klinik Mikrobiyoloji, bu yönden onlardan ayrılır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ve Uygulaması İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ülkemizde bir bütün olarak doğmuş ve bu tarihsel bütünleşik yapısını koruyarak bugünlere gelmiştir. Klinik ve laboratuvar olarak iç içe, yan yana ve biri ötekinden daha fazla öncelik ya da önem taşımaksızın kazanılan/kazandırılan bilgi ve beceriler üzerine kurulmuştur. Laboratuvar Uygulaması Yetkisi Aynı zamanda laboratuvar açabilme yetkisinin de varolması, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına bir tür ekonomik güvence de sağlamış ve ülkemizin büyük gereksinimi olan bu dala yönelmiş nitelikli uzmanların yetişmesi mümkün olmuştur. Çünkü ülkemizin bugünkü koşullarında özel hekimlik uygulaması yapma hakkını kullanacak bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanının, manipülasyon da yapabilen başka klinik dallardan farklı olarak, yalnız muayenehane açarak geçimini sağlamasını beklemek gerçekçi değildir. Laboratuvar Uygulaması Yetkisinin Yasal Dayanakları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, klinik ve laboratuvar işlevleri yine iç içe olup birbirinden kopuk olarak asla düşünülemeyecek Kardiyoloji, Nöroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji gibi dallara çok benzer. Ancak o dalların uzmanları, laboratuvar çalışması yapabilmek için 99 sayılı yasaya (Seriri ve Gidai Taharriyat ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu) ya da 353 sayılı yasaya (Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun) tabi değildir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Kimdir? Hekimler için hastalıklara tanı koyma süreci bir çeşit problem çözme sanatıdır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, infeksiyöz bir problemi çözerken hem laboratuvar hem de klinik bilgi ve becerilerini aynı anda ve bilfiil kullanabilen, böyle bir donanıma sahip olan kişidir. Bir -4-

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Kültür Apt. No:38/5, Kat:7 Kızılay, Ankara, Türkiye Telefon : 0 3 30 78 8 E - posta : info@klimud.org Prof. Dr. Faruk Aydın Karadeniz

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 01 DÜZENLEME KURULU TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Sercan Ulusoy Genel Sekreter Dr. Serhat Ünal Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Semih

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ Baş Editörler Prof. Dr. Doğan ÜNAL Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK Editörler Dr. Umut BEYLİK Uzm. Özlem

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

A dan Z ye Aile Hekimliği

A dan Z ye Aile Hekimliği cilt:7 sayı:26 2010 A dan Z ye Aile Hekimliği - Aile Hekimliğine Global Bakış - Aile Hekimliğine Eleştirel Bakış - Türkiye de Aile Hekimliği Uygulaması - Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - Aile Hekimliğinde

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Ekim 2003 2 GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Türk

Detaylı

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi Yayın No: 08 1. Baskı: Ekim 2014 İstanbul ISBN: 978-605-64017-7-0 Baskı: Gülmat Matbaacılık Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok Kat 3 No: 4 (1NE4) Topkapı / İstanbul Bu kitabın baskısından 5846 ve

Detaylı