HASTANE Ç FELAKET ORGAN ZASYONU: CALIFORNIA ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE Ç FELAKET ORGAN ZASYONU: CALIFORNIA ÖRNE"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu HASTANE Ç FELAKET ORGAN ZASYONU: CALIFORNIA ÖRNE Doç. Dr. Korhan Tavilo lu Felaket ya da afet, do al ya da do al olmayan ani bir olay sonucunda insanlar n yaralanmas, mal ve mülkün zarar görmesi ve bu s rada yerel acil yard m ve kurtarma kaynaklar n n yetersiz kalmas, organize toplumsal mekanizmalar n y k lmas olarak tan mlan r. Bu ögelerin biri, birkaç veya tümü birlikte olabilir. Felaketler insan hayat ve aktivitelerini etkileyerek; fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve hatta politik etkiler yarat rlar. Öncelikle felaketleri do al ve insan kaynakl olarak iki ana bafll k alt nda incelemek daha uygun olacakt r. Do al felaketler: deprem, sel, siklon, hortum, ve volkanik patlamalar olarak s ralanabilir. nsan kaynakl felaketler s kl kla kitlesel felaketler ya da olaylar bafll alt nda incelenmektedir. Kitlesel felaketler: motorlu tafl t kazalar, tren kazalar, uçak kazalar, deniz kazalar, kimyasal ve nükleer kazalar, yang nlar, savafl, terör ve salg n hastal klar bafll klar alt nda incelenebilir (Tablo 1). Kitlesel felaketler önceki yüzy llarda savafl nedeniyle olurken günümüzde ulafl m kazalar ve terör nedeniyle oluflmaktad r li y llarda ABD nin California eyaleti hastanelerinde ola anüstü durumlarda kullan lmak üzere ayn eyaletin EMS (Emergency Medical System = Acil T p Sistemi) yönetimi taraf ndan Incident Command System ad alt nda felaket durumlar nda hastane içi acil durum organizasyonu metodolojisi oluflturulmufltur. Bölgedeki sa l k kurulufllar na gerekli dökümanlar ve formlar da t lm flt r. Ola anüstü bir durum halinde, bu plan hemen devreye sokulmaktad r. Yaflad m z 17 A ustos ile 12 Kas m depremleri ve geçmiflte ülke çap nda oluflan felaketler sonras yaflad m z deneyimler bizleri felaket organizasyonu konusunda bir aray fl içine itmifltir. Bu sistem birebir örnek al nmayabilir, ancak 20 y ldan beri kullan lmas ve kendini birçok yönden kan tlam fl olmas gibi özellikleri aç s ndan ülkemiz için belirli yöresel de iflikliklere u rat larak, bir model olarak al nabilir. Burada bir felaket an nda verilen görevler ve bunlar n alt guruplar ayr bölümler halinde incelenecektir. 45

2 TAV LO LU, K GÖREVLER N DA ILIMI Bu sistemde bafll ca komuta baflkan ve alt nda bölüm baflkan, direktör, ünite sorumlusu ve görevli dizilimi içinde görev almaktad rlar (Tablo 2). Bu kademeler aras nda da ek görev da l mlar vard r. Komuta baflkan Felaket plan n devreye sokar ve kriz masas n oluflturur. Tüm bölüm baflkanlar n toplar ve görev da l mlar n yapar ve aralarda rutin brifinglerle görevini devam ettirir. Tablo 1 Felaketlerin s n fland r lmas Do al Felaketler Deprem Sel Siklon Hortum Volkanik patlamalar Kitlesel Felaketler Motorlu tafl t kazalar Tren kazalar Uçak kazalar Deniz kazalar Kimyasal ve nükleer kazalar Bina çökmesi Salg nlar Patlamalar Yang nlar Savafl Terör Tablo 2 Incident Command System idari da l m Komuta baflkan Bölüm baflkan Direktör Ünite sorumlusu Görevli 46

3 HASTANE Ç FELAKET ORGAN ZASYONU: CALIFORNIA ÖRNE Bölüm baflkanlar ndan hasta ve hasar durum raporu al r. Hastalar n erken taburcu edilebilmeleri için bir bildiri yay nlar. Halkla iliflkiler görevlisini denetler. Personel ve gönüllülerin stres ve motivasyon durumlar n denetler. Halkla iliflkiler sorumlusu Komuta baflkan ndan gerekli talimatlar al r. Tüm medya duyurular n komuta baflkan n n onay ile yapar. Hastane içinde kullan ma aç k ve kapal olan bölümleri ilan eder. Tüm bölüm baflkanlar ndan geliflmeleri ö renir. Gönüllüler ile irtibat yönetir. Çevredeki durum hakk nda medyadan gerekli bilgileri toplar. Personel ve gönüllülerin stres ve motivasyon durumlar n gözlemler. Güvenlik sorumlusu Komuta baflkan ndan gerekli talimatlar al r. Yetkili olmayan kiflileri kullan m yasak olan bölgelerden uzaklaflt r r. Güvenlik durum bildirisini yay nlar. Tüm güvenlik görevlilerine rutin brifingler verir. Ambulanslar n girifl ve ç k fl yönlerini belirler. Triyaj alan, resüsitasyon odalar, servis, morg ve di er stratejik alanlara yetkili olmayan kiflilerin girmesine engel olur. Hasar kontrol bölümünden güvenli olmayan bölgeleri ö renir. Tüm tehlikeleri en k sa zamanda bildirir. G da, ilaç, t bbi malzeme, kan ve kan ürünlerini güvence alt na al r. Lojistik sorumlusu Komuta baflkan ndan gerekli talimatlar al r. Birim sorumlular, hasar kontrol görevlisi, iletiflim sorumlusu, nakil sorumlusu, temizlik sorumlusu, malzeme sorumlusu ve g da sorumlular n toplar. Komuta baflkan ile hasar kontrol toplant s yapar. Gerekli malzemeleri mali sorumlu ve iletiflim sorumlusunun yard m ile temin eder. Tüm görüflmelerden iletiflim sorumlusunu bilgilendirir. 47

4 TAV LO LU, K Hasar kontrol sorumlusu Tüm hastaneyi denetleyecek ekipler oluflturur ve hasarlar foto raflarla belgeler. En k sa zamanda ekiplerin raporlar n derler. Yang n vb. gibi tehlikeleri belirler. Personeli kurtarma çal flmalar nda yönlendirir. Acil bak m ve onar m gerektiren kritik bölümleri belirler. Emniyetli olmayan bölgeleri güvenlik sorumlusuna bildirir. Sanitasyon sorumlusu Hastanenin at k toplama bölgelerini hasar kontrol sorumlusu ile birlikte denetler. Emniyetli olmayan bölgeleri güvenlik sorumlusu ile birlikte boflalt r. Genel kullan m alanlar na portatif tuvaletler kurdurur. Hasta bak m yerlerinin yak n nda yeterli el y kama yerleri oluflturur. Gerekti inde enfeksiyon kontrol görevlilerinden yard m ister. Sanitasyon için gerekli tüm malzemeleri belirler. letiflim sorumlusu Komuta merkezine yak n bir konumda iletiflim merkezini oluflturur. Dahili ve harici telefon sisteminin mevcut durumunu denetler. Önceden belirlenmifl olan bölümler aras nda telsiz irtibat n sa lar. Önceden haz rlanm fl olan haberleflme formlar na hastane içi ve hastane d fl tüm haberleflmeler kaydedilir. Kurtarma tak m ve yang n ekibine haber verir. Personel ve gönüllülerin stres ve motivasyon durumlar n gözlemler. Görevdeki personelin yak nlar ile iletiflimine yard mc olur. Yedek personeli göreve ça r r, yorulanlar n istirahatine yard mc olur. Nakil sorumlusu Ambulans indirme ve bindirme yerlerini belirler. 48

5 HASTANE Ç FELAKET ORGAN ZASYONU: CALIFORNIA ÖRNE Malzemelerin hastaneye girifl ve ç k fl n denetler. Taburcu edilen hastalar için ambulans veya di er vas talar ayarlar. Ayaktan hastalar n nakil s ras nda ihtiyaçlar n belirler. Tüm nakil ifllemelerinin kay t edilmesini sa lar. Malzeme sorumlusu Triyaj alan ve resüsitasyon odalar na gerekli ilaç ve t bbi malzemeleri temin eder (sütür materyelleri, bandajlar, eldiven, ateller, sedyeler, aspirasyon ve havayolu araç ve gereçleri, damar yolu malzemeleri, serumlar, toraks tüpleri, periton diyaliz kanülleri, küçük giriflim tepsileri vb.). Arama ve kurtarma ekibinin malzemelerini verir. G da sorumlusu Lojistik sorumlusundan gerekli talimatlar al r ve onu aral klarla bilgilendirir. Mevcut g da sto u ile kaç ö ün yemek verilebilece ini belirler. çme suyunun miktar n belirler. Güvenlik sorumlusu ile birlikte g da ve sular emniyet alt na al r. Planlama sorumlusu Komuta baflkan ndan gerekli talimatlar al r ve ard ndan tüm ünite liderlerine brifing verir. Tüm bölümlerin verilerini dökümante eder. Acil durum plan n komuta baflkan ve di er bölüm sorumlular na da t r. Bölüm baflkanlar ndan ald raporlar do rultusunda saat sonras için senaryolar ve onlara uygun planlar haz rlar. Mevcut durum planlar n sürekli olarak yeniler. Haberlerin tümünü iletiflim sorumlusu arac l ile ulaflt r r. T bbi personel /hemflirelik sorumlusu Planlama sorumlusundan gerekli talimatlar al r. Mevcut görevlilerin listesini belirler. Gönüllü hekim ve t bbi personelin kay tlar n yapar. Hekimler, hemflireler ve t bbi personel için bir haberleflme panosu oluflturur. 49

6 TAV LO LU, K Tablo 3 Incident Command System organizasyon tablosu Komuta Baflkan Bilgi merkezi sorumlusu Halkla liflkiler sorumlusu Güvenlik Sorumlusu Lojistik sor. Planlama sor. Mali sorumlu Operasyon Birim sor. Hasar kontrol sor. Sanitasyon sor. letiflim sor. Durum ünite sor. Çal flanlar ünite sor. T bbi personel sor. Hemflirelik ünite sor. Zaman ünite sor. Tahsilat sor. Tahakkuk sor. Medikal direktör Yatan hasta sor. Cerrahi sor. K. do um sor. Tedavi sor. Triyaj Resüsi. Yard. servis dir. Lab. sor7 Radyoloji sor. Nakil sor. Hasta izleme gör. Y. bak m sor. leri ted. Eczane sor. Malzeme sor. Hasta bilgi yetkilisi Hemflirelik sor. Minör ted. G da sor. Ayaktan hasta sor. Taburcu Kardiyopul. ünite sor. nsan kaynaklar dir. Personel destek Psikolojik destek Kronik bak m 50

7 HASTANE Ç FELAKET ORGAN ZASYONU: CALIFORNIA ÖRNE Planlama sorumlusu, hemflirelik lideri, t bbi personel lideri ve tedavi sorumlular bir toplant yapar. Tüm sa l k görevlileri için rotasyon çizelgesi haz rlar. Tüm sa l k görevlileri için için dinlenme ve beslenme alan oluflturur. Tüm karar ve eylemleri dökümante eder. Medikal direktör Operasyon sorumlusundan gerekli talimatlar al r. Yatan hasta ve tedavi sorumlular ndan (poliklinik, ameliyathane) gerekli bilgileri al r ve toplant lar yapar. Servis sorumlular ile aras nda telsiz/telefon ba lant s oluflturur. Servis sorumlular ile birlikte ekiplerin oluflturulmas n organize eder. Sürekli olarak uygulanan t bbi müdahalelerin durumu ve kalitesi hakk da bilgi al r. Yard mc servisler direktörü Operasyon sorumlusundan gerekli talimatlar al r. Laboratuvar, radyoloji, eczane ve kardiyopulmoner servis sorumlular ile toplant düzenler ve brifingler verir. Bölümler aras nda personel ve malzeme isteklerini organize eder. nsan kaynaklar direktörü Operasyon sorumlusundan gerekli talimatlar al r. Personel destek, psikolojik destek ve kronik bak m sorumlular ndan gerekli bilgileri al r ve onlar koordine eder. Felaketlerde pratik plan! Servislerde haz rl k listeleri Hastane felaket plan n uygulamaya koyma protokolü Hastane felaket plan n sona erdirme protokolü Personeli geri ça rma protokolü Güvenlik protokolü Hastane tahliye protokolü Gönüllülerin çal flma protokolü Hasta bak m protokolleri H zl hasta taburcu etme protokolleri 51

8 TAV LO LU, K Görevlilerin e itimi Masa bafl simülasyonlar Hastane çap nda simülasyonlar (örn: elektrik sistemini devreden ç kartarak tahliye simülasyonlar ) Tüm personele peryodik hizmetiçi e itim KAYNAKLAR 1. Angus DC, Kvetan DC. Critical care medicine in disasters. In: Ayres SM, Grenvik A, Holbrook PR, Shoemaker WC. Textbook of critical care, p , W.B. Saunders Co., Philadelphia, Çakmakç M. Felaketlerde ilkyard m. Ertekin C, Günay MK, Kurto lu M, Tavilo lu K. (Ed): Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitab, s , Logos Bas mevi, stanbul, HEICS (The Hospital Emergency Incident Command System), San Mateo County Health Services Agency Emergency Medical Services, 3rd ed., 1998, California, ABD. 4. Kvetan V. Disaster management. Crit Care Clin 7: , Noji EK. Natural disasters in disaster management. Crit Care Clin 7:271, Tavilo lu K. 17 A ustos 1999 Marmara bölgesi depreminin ard ndan deprem hakk nda bilmediklerimiz. Hemflirelik Forumu 2 (4):152-6, Tavilo lu K. 17 A ustos 1999 Marmara depreminin ard ndan: Felaket organizasyonunda neredeyiz? Ulusal Cerrahi Derg 15 (6):333-42,

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s. 9-21 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 49-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar Doç. Dr. Füsun CÖMERT Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ZONGULDAK

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim

Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim Derleme Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim 1 Yardan T., 2 Eden A.O., 1 Bayd n A., 2 Genç S., 2 Gönüllü H. 1 Yard mc Doçent Doktor, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD. Samsun 2

Detaylı

Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar

Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 7-13 Hastane İnfeksiyonları Sterilizasyon Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Dr. Kemalettin AYDIN* * Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı