Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi"

Transkript

1 Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ

2

3 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Kmisynu rapru (/ T.. Başbakanlık " Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı ; 7/ MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdür yüı Bütçe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman De Başbaka >, Hava Mey> İş. ö, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856.)

4 4 GEREKÇE Gsnel Müdürlük 956 yılında Devlet Havaylları Genel Müdürlüğünün ilgası ile Devlet Hava Msydanları İ 6386 sayılı Kanunla kuruluşundan bu yana dev adımlarla ilerliyen havacılığa ayak uydurmak üzere üyesi b yürürlüğe kymak daha verimli hizmet arzı dlayısiyle bütçelerde daimî bir artış görülür. Gider artışlarına m artmakta ise de özel gelirlerin artış nisbeti âmme hizmeti görülmesi dlayısiyle, yabancı uçak şirketlerinin ek naklama yapmalarını teminen handling ve knma knaklama kira v B mesaj gelirlerinde döviz galiri temini yapılmış lduğundan giderlere ranla daha az artış lmuştur. 967 yılı için denk larak 966 yılı bütçesine nazaran az giderle çk hizmet sunmak prensibine uygun İkin kalınarak lira nksanı ile T. L. larak teklif edilmiştir. Bütçe yılı (A/l) (A/2) (A/3) Genel tplam ' D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

5 5. Maddenin gerekçesi: İlişik cetvellerden, (A/l) işaretli cari harcamalar T. L., (A/2) işaretli yatırım harcamaları maye teşkili ve transfer harcamaları T. L. ödenek knmuştur. Tertiplerdeki artış ve eksilişlere ait izaha Tertibine T. L. ödenek knan maddeler maddelerin muhafazasını teminen knmuştur. Bölüm Madde PERSONEL GİDERLERİ : 2.0 Aylıklar : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir Hizmetliler ücreti : yılları yatırımları ile 967 yatırımlarında istihdam edilecek 70 kadr karşılığı larak edilmiştir Geçici hizmetliler ücreti : Geçen yıl ödeneğinin aynı kadrları ile idare edileceğinden 3 T. L. nksanı ile teklif edilmiştir Sözleşmeli persnel ücreti : 00 lira ücretle çalışan 5 idare avukatının 966 yılma nazaran iş dâvaları ve diğer dâvaların katları ücretleri seviyesine çıkartmak üzere 966 yılma nazaran T. L. fazlasiyle teklif edilm İsçi ücretleri : Yeni kış seferlerine açılan Erzurum ve Sivas meydanlarında kar mücadelesi için tutulacak muv 967 yılında 274 ve 275 sayılı kanunlar gereğince tplu iş sözleşmeleri zamlarını karşılamak üzere fazlasiyle teklif edilmiştir Çcuk zammı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu zammı almaya müstahak persnele verilecek çcuk zamları 96 den 967 yılı için aynen teklif edilmiştir Dğum yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 966 yılı bütçesi ile alman öden aynen teklif edilmiştir Ölüm yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 966 yılı bütçesi ile alman öden aynen teklif edilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

6 6 Bölüm Madde Tedavi giderleri: 4598 sayılı Karnın gereğince bu yardıma müstahak persnel için 966 yılına knulan ödenek nen teklif edilmiştir Yakacak zammı : 4598 sayılı Kamın gereğince bu yardıma müstahak persnel için 966 yılına knan ödenek kâ nen teklif edilmiştir Emekli kesenekleri karşılıkları : 5434 sayılı Kanun gereğince maaşlı persnel ile (D) cetveli ücretlileri için idarece emekli kese icabeden miktar için geçen yıllar tatbikatı gözönünde bulıındunılarak ve alman 70 aded kadr karşılamak üzere lira fazlası ile teklif edilmiştir Ssyal Sigrtalar Kuranın kesenek ve prim kargılığı : (D) cetveli kadrlarında istihdam, edilen sigrtalı persnel ile yevmiyeli persnel için. işveren ödenecek miktar lira larak tahmin edilmiş lup, geçeri yıla nazaran nksanı Huzur ücreti : 2490 saydı Kanun gereğince artırma eksiltme ve ihale kmisynlarına iştirak edc'cclclerden mem ücretini karşılamak üzere 966 yılı ödeneği kâfi geldiğinden 967 yık için aynen teklif edilmişt Kasa tasminatı : 490 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 495 sayılı Kanlın gereğince muhasebe müdürü nedar yardımcılarına ödenecek kasa tazminatını karşılamak üzere geçen yıla nazaran Yeşilköy ması ile 8 60 lira nksanı ile teklif edilmiştir Temsil ödeneği : 5027 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 7237 sayılı Kanun gereğince ayda 300 lira hesabiyle re geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 2.8 Sürekli görev ylluğu : Genel Müdürlük Teşkilatındaki persnelin nakil ve tâyinlerinde 6245 sayılı Kanun gereğince diğinden 967 yılı ödeneği ayni: teklif edilmiştir Geçici görev ylluğu : Vatan sathındaki meydanlarımız ve seyrüsefer yardımcı istasynlarına gönderilen persnelin geç I). Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

7 Bölüm Madde 967 yılında açılacak yaz meydanlarında görevlendirileceklerle iş makinaian, seyrüsefer yardım sağlıyacak persnelin görevlendi rilmesi ile 966 yılına nazaran 967 yılı ödeneği lira fa edilmiştir Sözleşmeli persnel geçici görev ylluğu : İş, tezyidibedel, istimlâk ve alacak gibi dâvaların takibinde görevlendirilecek sözleşmeli avuk şılamak üzere 966 yılma ait ödenek kifayet edeceğinden 967 yılı için de lira teklif edi Kurs ylluğu : 967 yılı içih'de açılacak 2 aded kurslara iştirak edecek 9 kursiyerin ylluk ve gündeliklerini riayet edilmek suretiyle 966 yılına nazaran lira nksaniyle lira teklif edilmişti Kntrl uçağı persnel geçici görev ylluğu : Türkiye hava ülkesinde uçuşların emniyet, sürat ve intizamını temin gayesiyle ÎLS, VOR ve N larını havadan kntrl edecek TC. KON, TC. KOL kntrl uçağı persnelinin geçici görev y yılı ödeneği kâfi geleceğinden 967 yılı için de lira larak teklif edilmiştir Yurt dışı geçici görev ylluğu : 967 malî yılı içinde Handling hizmetleri, deniz kurtarma hizmetleri ve pist değerlendirilme - tetkikler yapmak ve memleketimizde muasır medeni memleketlerde kullanılan usul ve klaylı kişilik üç grupun 2 şer gün süreli geçici görev ylluklarını karşılamak üzere 966 yılı ödene Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu : ÎCAO Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına üye lan memleketimizin Teşkilâtça tertibedil'en seyrüsefer, RAC/COM - MİD, RAC/CON - EMM, muhabere ve hava nakliyat knferanslarına knferanslara katılacak persnelin ylluk ve giderlerini karşılamak üzere 966 yılma nazaran larak teklif edilmiştir Kntrl uçağı persneli yurt dışı geçici görev ylluğu : TC - CON ve TC - COL uçaklarında bulunan elektrnik cihazların büyük bir kısmının kalibrasy kntrl lâbratuvarmda yapılmakta, bir kısmının ise brenızesi lmıyan cihazların kmşu devletl etmp talebiyle karşılaşacağımız göz önünde bulundurularak 967 yılı için 966 ödeneğinin ayn tir. I). Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

8 8 Bölüm Madde YÖNETİM GİDERLERİ : 3.0 Kırtasiye alımları-ve giderleri : Genel Müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin gayesiyle geçen yıllar tatbik ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Basılı kâğıt defter alımları ve giderleri : Basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıllar tatbikatı da nazarı itibara a larak lira teklif edilmiştir Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Esenbğa, Yeşilköy, İzmir Hava Limanı ve meydanlarının şeref salnlarının tefrişi ve diğer m ları ile eskiyenlerinin tamiri için 966 yılı ödeneğinin aynı larak lira teklif edilmiştir Yayın alımları ve giderleri Alman yaym bedelleri ile beynelmilel yayınları tercüme bedellerini karşılamak üzere 966 yı teklif edilmiştir Yakacak alımları ve giderleri : Merkez Genel Müdürlük binasında hava liman ve meydanların yakacak ihtiyaçlarını karşıla lan lira larak teklif edilmiştir Hizmetli giyim alım ve giderleri : Genel yönetimle ilgili hizmetlilerin giyim alım ve giderlerini karşılamak üzere 966 yılı ödene tir Su giderleri Su giderlerini karşılamak üzere' 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Temizlik giderleri : Temizlik giderlerini karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Aydınlatma giderleri: Mevcut aydınlatma tesisleri ile şehir şebekesine yeniden bağlanan yerlerin aydınlatma giderle neğinin lira fazlası ile lira teklif edilmiştir Bahçe giderleri : Mevcut bahçelerin giderlerini karşılamak ve yeni terminal binaları bahçelerinin tanzimi gide lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

9 9 Bölüm Madde Diğer yönetim giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif Giyim, kuşam alımları ve giderleri : Hizmetlerle ilgili giyim, kuşam alımları ve giderlerini karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin tir Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif Diğer alımlar ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin 200 lira nksaniyle Psta, telgraf giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Telefn giderleri : Mevcut telefnların giderleri ile Esenbğa, Yeşilköy ve diğer meydanlara verilecek telefn gide ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Taşıma giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Haberleşme arakları imletme giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Genel Müdürlük ta?ıt imletme ve narım giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Hizmet tanıtları imletme ve narım giderleri : Mevcut hizmet taşıtlariyl AİD den temin edilen taşıtların işletme ve narım giderlerini karş lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Kira bedeli : 967 yılında kiralanacak delikli kart elektrnik makina kira bedellerini karşılamak üzere 966 lasiyle lira teklif edilmiştir HİZMET GİDERLERİ : 4.30 Mahkeme hardan ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif e D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 856)

10 0 Bölüm Madde Para taşıma giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde ıbulundurulatak 966 yılı ödeneğinin aynı lira tek Vergi, resim ve harçlar : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde 'bulundurularak 986 yılı ödeneğinin aynı lira tek 4.50 Kurs giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif 4.63 Bür giderleri : G-eçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira te Ulaştırma giderleri : Meydanlarımız arasında ve meydanlarımızla yalbancı meydanlar arasında kurulmuş ve kuru ralarını karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir., Taşıt işletme ve narım giderleri: Mevcut taşıtlarla AID den Sürplas larak temdn edilen taşıtların işletme ve narım giderl ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Kira giderleri : Meydanlarımızla seyrüsefer yardımcı istasynlarımızın arazi, bina kiraları ile meydanlarımız saiye getirip götüren tbüs, münibüs kiralarını karşılamak üzere ve Yeşilköy kava limanı 966 yılı ödeneğinin lira fazlası ile lira teklif edilmiştir Giyim, kuşam alım ve giderleri: Geçen yıllar tatbikatı göz önünde tutularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira tek Malzeme alım ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde.bulundurularak 966 yılı 'ödeneğinin aynı lira tekl Meydan araç ve gereçleri işletme ve narım giderleri : Mevcut araç ve gereçlerle 967 yılında hizmete knacak araç ve gereçlerin işletme ve narım ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Kurtarma, yangın araç ve gereçleri rletme ve narma giderleri : Mevcut kurtarma, yangın araç ve,gereçleri ile yeniden hizmete alınanların işletme ve nar 966 yılı ödeneğinin 20 O00 lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

11 Bölüm Madde Diğer akm ve giderler : Geçen yıllar tatbikatı güz önünde bulundurularak ve İÜAO anlatmaları gereğince Mava Traf giderlerini karşılamak üzere 986 yılı ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edi Eandling, lkanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : Kuruluş kanununun 6 neı maddesi gereğince Genci Müdürlükçe işletilmek zr unluğunda b kanta kantin ve benzeri işyerinin işletme giderleri ile bu yerde istihdam edilen persnelin mesi kanunları gereğince verilecek zamlarını karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin lir edilmiştir ÇEŞİTLİ GİDERLER : 6.2 Anatamir aletyeîeri giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak.966 yılı ödeneğinin aynı lira tekl Uçuş kntrl lâbratuvarîan giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 986 yılı ödeneğinin aynı lira tekl 6.70 Temsil giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin lira fazlasiyl Ağırlama giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ağırlamayı ieabettirecek gider lmadığın nksaniyle tertilbe hiçbir meğlağ knmamıştır Bina narımı : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ve yeni hizmete giren tesislerin küçük yılı ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir MaMna ve teçhizat narımı : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ve hizmete giren yeni raakina ve. teçhizat 986 yılı ödeneğinin lira faizi asiyle lira teklif edilmiştir Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : Vatan sathına yayılmış meydan pistleri ve diğer tesisleri ile hava seyrüsefer yardımcı istas üzere 986 yılı ödeneğinin lira fazlasiyle lira larak teklif edilmiştir. D. Hava. Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

12 Bölüm Madde 2 (A/2) Yatırım harcamaları gerekçesi ETÜT PROJE GİDERLERİ : 2.5 Etüt prje liderleri : Yatırım prjelerine ait etütlerin yapılması ve prjelendirilmesi için geçen yıla nazaran 90 0 edilmiştir Teknik persnel ücretleri : 967 yılı yatırım prgramı etüt prje işlerinde çalıştırılan teknik persnelin ücretleri lara nksaniyle lira larak teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : 967 yılı yatırım prgramına göre yapılacak etütlerin mahallerine gönderilecek teknik pers şılamak üzere 966 yılma nazaran lira nksaniyle lira teklif edilmiştir YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 22.5 Yapı tesis ve büyük narım giderleri : 8 aded prjenin D(>7 yılmda tahakkuku için 906 yılma nazaran lira fuzlasiyle Teknik persnel ücreti : Yatırım prgramında bulunan yapı tesis ve büyük narım işlerinde çalıştırılacak teknik p re 966 yılma nazaran lira nksaniyle lira teklif edilmiştir Teknik persnel geçdei görev yllukları : Yapı, tesis ve büyük narım işlerinde çalıştırılacak teknik persnelin prje mahallerinde geçic lamak üzere 966 yılma nazarn lira nksaniyle lira teklif edilmiştir MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 23.5 Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları : 967 yılı Prgramına dâhil bu tertipten prjenin bedeli larak lira teklif edilmiştir Taşıt alımları :,. Meydan ve seyrüsefer yardımcı istasynlarının daha verimli larak çalışmasını teminen 967 kuku için 085 0O0 lira teklif edilmiştir Teknik persnel ücrti : Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları işlerinde çalıştırılan yevmiyeli teknik persnel re 966 yılma nazaran lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir. D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

13 3 Bölüm Madde KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : Kamulaştırma ve satınalma bedeli : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif MALÎ TRANSFERLER : sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre millî prdükdivite merkezine ödenecek aidat : 580 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre maktuan ödenecek lira için 967 yılma Belnelriıilel Sivil Hava Limanlan Birliğine üyelik aidatı : Meydanlarımızla beynelmilel meydanlarda tatbik dilen usul ve kaideleri tatbiki için bu Birliğe cağından 967 yılı için lira teklif edilmiştir SOSYAL TRANSFERLER : % ek karşılıklar : 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek lan maaş ve ücret tertiplerinin nin lira fazlası ile lira teklif edilmiştir Emekli ikramiyesi : 967 yılında emekliye ayrılacak persnelin ikramiyesi karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin ay Sandık yönetim giderleri : 5434 sayılı Kannn gereğince T. C. Emekli Sandığına sandık yönetimi ile ilgili giderleri karşıl lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Diğer ödemeler : 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yatırılacak diğer ödemeleri karşılamak üze lira teklif edilmiştir Emekli, dul, yetim aylıkları : îderemizden emekli, dul ve yetim aylığı alanların aylıklarını karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin DHMİ memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : Mevcut persnel için diğer yıllarda 24 saat faaliyetimiz nazarı itibara alınmadan öğle yemeği de bu yıl için bu durum göz önünde tutularak ve yeni kadrlar da nazarı itibara alınarak 966 siyle lira larak teklif edilmiştir BORÇ ÖDEMELERİ : Creçen yıllın brçları : Geçen yıllar'tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif e D. Hava Mey. İş. G. Md'. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

14 Bölüm Madde İlâma bağlı brçlar ; Geçen yıl'îar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yıh ödeneğinin ay m 'lira tek Geri verilecek paralar : Geeen yıllar tatbikatı göz önün d bulundurularak 966 yılı ödeneninin İha nksanîyle ikinci maddenin : Gelir ve gideri denk larak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden 3 bölüm hakkında gerekli izahat aşağı denin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gös Bölüm. Mıadde İŞLETME GELİRLERİ Kira gelirleri : Havıa liman ve m-eydan'l^ramızda Havaylu şirketleriyle diğer müessese ve eşiha»a kiralanan ücretler 966 malî yılmda her ne kadar lira larak tahmin edilmişse de; Petr zn.meydanlarında arazi tahsis edilmesi ayrıca eski Sivas meydan arazisi ile Ga'^antep mıey mek üzene kimya verilmesi nazara alınarak 967 malî yılında kira gelinlerimizin 966 mıalî y lina lacağı tahmin edilmektedir. Bütçe Talimin Tahsil yılı edilen dilen 950 * ; , t (6 aylık)! >. Hava Mey. tş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

15 ^ 5 Bölüm Madde Knma, knaklama gelirleri : Hava liman ve meydanlarımıza sefer yapan yerli rve yabancı havaylu şirketleriyle diğer turist kan ve knaklama, ışıklandırma ücretleri 966 malî yılında her ne kadar lina lanak yllarının Esenhğa Hava limanından seferlerini kaldırması yüzünden knma knaklama geli Meydanında turist uçaklarının seferlerini çğaltması ve yakın fcir gelecekte Cumavası Meyda ra.alınarak bu gelirimizi telâfi edeeeği düşünülerek 967 malî yılında knma knajdamıa varid lira fazlasiyle lira larak tahmin edilmektedir.»biatçe yılı Tahmini edileni Tahsili edilen İ e , ı (6 aylık) D. Hava Mey, İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

16 6 Bölüm Madde 62.2 Handling gelirleri : Yerli ve yabancı havaylu şirketlerinin talebi üzerine yapılan malzeme ve persnel yardım eden handling' varidatı şirketlerin jeneratör ihtiyaçları ve traktörle uçak çekme hizmetlerini yüzünden bu gelir sadece telefn knuşmalarından elde edilen ücretlere taallûk etmektedir. analı yılında lduğu gibi lira lacağı tahmin edilmektedir. Bütçe yılı , Tahmin edilen 0 00O , ' Tahsil edilen , (6 aylık) Lkanta kantin ve benzeri yerleri gelirleri : 6686 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 6 ncı maddesi gereğince Genel Müdürlük ta 'aımdan işlet terminal lkantası ve müştemilâtı 964 ve 965 malî yıllarında gerek çalıştırılan persnel m iş sahasının dar lması yüzünden devamlı zarar etmiş bulunduğundan bu maddeye gelir te bakımdan maddenin ımuhafazası için 967 malî yılma lira (knulmuştur. D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

17 7 Bölüm Madde B. mesaj gelirleri : PAA Havayllarının PTT den hat kinaiamıalsı ve diğer şirketlerinde kendi mesajlarını isi'ta kan memiz devresinden ancak lüznmıı halinde mesaj keşide edilmektedir. AraıCiaik, SİTA kanalının arıza sajlarını idaremiz devrelerinden geçirdiğinden 967 malî yılında B. mesajı gelirinin 966 malî y le lira lacağı tahmin lrunmaktıadır. Bütçe yılı Taihmiri edilen Tahsil '- edilen : ' D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı ': 856)

18 es t î^ P H* P^ h - H-l P P S CDCOCOCOCDCOCOCOCOCOCOCO aaîoirf^ttmoc-jaî ^ p k td 7+ t» N) to M h> M O O O O O O i O i O i O i O rfs> GO TJ uı Ol 05 pcp-p^ıcrf^cttorfi. O M c CO 05 O i- 4" O to ö ö O to O) c 4^ CD05rf^0C005054^rO. i t -a. ö Ol Ol 05 Ol 05 to Ol 4^ -4 O O s. î*r pr 05 = g : P- Pl W «

19 9 Bölüm Madde ÇEŞİTLİ GELİRLER : Çeşitli gelirler : idaremizin işletme faaliyetleri dışında hurda malzeme, t, yanık yağ satışları, gecikme cezaları ve keme masrafları ve saire gibi ücretleri teşkil eden çeşitli gelir varidatının 967 malî yılında 966 fazlasiyle lira lacağı tahmin lunmuştur. Bütçe yılı Tahmin edilen Tahsil edilen Bağışlar : Maddenin muhafazası için lira larak teklif edilmiştir , (6 aylık) D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

20 E» < P O.w. p OO ı Ol cccccccccccc Oî ül.*> CO M h" O CO OO -] Oî ~ll '-J-aOltOrf^tO00O3O3 03 CO t t h-ı Ol to Ol O 00 h- O O to h-' to CO 05 CO CO 00 O O Ol O c I ' ı r f ^ r f ^ O O O c c O O O l C 0 - l C 0 H - O 0 5 O C 0 t 0 O O O 00 0 C C O O % 3!v c+ p 4 W 0: w5> Q ^ p t-j & ö C5 t c 00 C5 t c P iderler p ine harcanmaktadır. Alma: lira f, azlasiyle lira lar zine yard imla hmin edil mişt *' dna c* 3 p CfQ P W P Hazi Gene H- p ürlük giderlerini denkleştirmek ma p? sadi yle Hazi; nede P p L!- 3 M«ET r-t- nan yardımlar lup meydanlarımızın mdern iyacımızı tamamen karşılamamış lduğu cihet dimi : ÖZE t" Q h- t W Bölüm Madde bö CO 5 t ^ -3 ^ M ' u. O Eİ" P O J2, ct r+ rd P" N <

21 2 Bölüm Madde Geçen yıldan devreden nakit : 966 yılında devreden Hazine yardımları bakiyesinin nakit ihtiyacını kısmen Irarşılıyacağı nazar nksaniyle lira larak tahmin edilmiştir. Bütçe yılı Yardım miktarı D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 856)

22 22 Rapr I - Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına A) Kuruluş ve gaye : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMÎ); Devlete aidlup kendisine verilen hava mey hava trafiğinin kntrlü ve havacılıkla ilgili telekmünikasyn hizmetlerinin ulusal ve uluslararası isteklere uygun göre yürütülmesi için tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. B) Görevleri : 6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesinde belirtildiği veçhile :. Devlete aidlup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri işlet 2. Hava seyrisefer, telekmünikasyn, hava trafik kntrl cihazlarını ve sistemlerini işletmek ve hizmetlerini if 3. İşletmeleri kendisine bırakılan hava liman ve meydanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapm Ayrıca Genel Müdürlük, hakiki ve hükmi şahıslara ait-hava meydanları ve limanlarını da yapacağı anlaşma icabı teçhizat, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya yetkilidir. Yukarda sayılan hizmetlerin aksaksız larak yürütülmesi, Türk hava ülkesinde uçuş emniyetinin âzami derece ulusal ve uluslararası vecibelerinin tam larak yerine getirilmesi bakımından uzun vadeli plânların yapılması, öng plân hedefleri ışığı altında 967 malî yılı bütçe tasarısı hazırlanmıştır. C) Teşkilât ve fnksiynları :. Merkez teşkilâtı : a) Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Muavini ve Genel Sekreter, b) Danışma Birimleri : Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Plân Prgram Dairesi Başkanlığı, c) Kurmay Birimleri : İşletme Dairesi Başkanlığı, Seyrisefer Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı. İnşaat Grup Başka Müdürlüğü, Hasılat Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

23 23 d) DHMİ Sivil Havacılık Okulu, e) Anatamir Atelye Müdürlüğü, f) Anadep Müdürlüğü. 2. Taşra teşkilâtı : a) Beynelmilel hava limanları, b) Yaz - kış açık meydanlar, c) Yaz meydanları, d) Kapalı meydanlar, e) Seyrisefer yardımcı istasynları. 4 II - Hkmetin gelişmesi : A) Hava alanları :. Beynelmilel hava limanlan : Yeşilköy, Esenbğa. 2. Yaz - kış açık meydanlar : izmir, Adana, Afyn, Elâzığ, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Malatya, Samsun, Sivas, Trab 3. Yaz meydanları : * Gaziantep, Urfa. 4. Kapalı meydanlar : Akhisar, Alaşehir, Aydın, Çanakkale, iskenderun, Kars, Yalva, Znguldak, Ağrı, Kastamnu. B) Seyrisefer yardımcı istasynları :. ILS (Aletle iniş sistemi) Ankara, istanbul. 2. VOR (Çk yüksek frekanslı her istikamette yayın yapan rady renç istasynu) Afyn, Antalya, Bağlum, Biga, Esenbğa, Elâzığ, Gemerek, izmir, Siirt, Tekirdağ, Van ; Yalva, Yeşilköy. 3. Radar (ASR - 4) Esenbğa. D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 85G)

24 24 4. NDB (Rady/Far) Adana, Afyn, Ankara, Akköprü, Antalya, Beypazarı, Çubuk, Erzurum, Gölbaşı, Göynük, Gemerek, Haym Samsun, Silifke, Malatya, Tatvan, Tekirdağ, Van, Yalva, Yeşilköy. 5. R/RANGE (Rady Renç) Yeşilköy. C) Persnel durumu : Yılı Maaş D ce t veli E cetveli 4/095 Yev. İş. Mukaveleli Tplam (*) ' yılı persnel miktarındaki azalma, kendi isteğiyle veya emekliye ayrılanların yerine perslnel alınmaması i yade idari persneldir. 967 yılında İzmir (Çığlı), Antalya ve Erzurum terminal binaları ile Samsun, Erzurum ve Silifke (Mut) VOR önünde tutularak, artan işletme ihtiyaçlarının kraşılanması için gerekli persnel kadrsu alınmıştır. (*) 966 yılına kadarki miktarlar fiilî, 967 yılı ise kadr larak gösterilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

25 25 D) Malî durum : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) kurulduğu tarihten itibaren bütçe miktarları a yılı (A/l) (A/2) (A/3) Tplam Ö Yaz meydanları ile beraber işletilmekte lan (9) meydan, iki kntrl uçağı ve 43 aded seyrisefer yardımcı is susları göz önünde tutularak kullanılacak kar mücadele vasıtaları, iş makinaları, kaza kırım ve yangın söndürme a mından (A/2) yatırım ödeneğinin ileriki yıllarda artırılması uygun mütalâa edilmektedir. E) Gelirler : Gelirlerin başlıcaları şunlardır :. Kira gelirleri, 2. Knma, knaklama gelirleri, 3. Handling hizmetleri gelirleri, 4. Lkanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 5. (B) mesajı gelirleri, 6. Çeşitli işletme gelirleri, 7. Çeşitli gelirler, 8. Bağışlar. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

26 26 Genel Müdürlük, katma bütçeli bir idare lduğundan, Kuruluş Kanununun 0 ncu maddesine dayanılarak h pan yerli ve yabancı havaylu şirketleri için yapılan hizmetler karşılığı larak gelir sağlamakta ve bu para dğ maktadır. DHMİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri persnel giderleri, gelir tplamı, mukayese yüzdeleri aşağ Bütçe Yılı Persnel giderleri Gelir tplamı Gelir artış %-si Persnel gide erlerine giöre gelir % ' ,5 4,8 55, - 6,7 8,0 5,3 0,3 -,3 3,7 7,5 76, 64,8 66, 66,9 83,8 78,9 62,6 58,3 53,8 Yukardaki rakamların tetkikinden anlaşılacağı veçhile Geenel Müdürlüğün gelirlerinin artırılması için g görülmektedir. Bu tedbirlere ilâveten havayllarının üzerinde büyük külfetlerle tesis edinen seyrüsefer yard uçaklardan ücret alınması ihususunda inceleme yapıldığı öğrenilmiştir. Cezayir, Arjantin, Avusturya, Kanada beşistan, Fransa, Almanya, Yunanistan, Irak, H landa, Nrveç, Pakistan, Prtekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, leketlerde lduğu gibi (mevzuatta bir değişiklik yapılarak) handling ve akaryakıt şirketlerinden işletme mü susunda tetkikler yapıldığı görülmüştür. ( + ) Ekim snu itibariyle, (8) aylıktır. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı