Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi"

Transkript

1 Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ

2

3 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Kmisynu rapru (/ T.. Başbakanlık " Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı ; 7/ MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdür yüı Bütçe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman De Başbaka >, Hava Mey> İş. ö, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856.)

4 4 GEREKÇE Gsnel Müdürlük 956 yılında Devlet Havaylları Genel Müdürlüğünün ilgası ile Devlet Hava Msydanları İ 6386 sayılı Kanunla kuruluşundan bu yana dev adımlarla ilerliyen havacılığa ayak uydurmak üzere üyesi b yürürlüğe kymak daha verimli hizmet arzı dlayısiyle bütçelerde daimî bir artış görülür. Gider artışlarına m artmakta ise de özel gelirlerin artış nisbeti âmme hizmeti görülmesi dlayısiyle, yabancı uçak şirketlerinin ek naklama yapmalarını teminen handling ve knma knaklama kira v B mesaj gelirlerinde döviz galiri temini yapılmış lduğundan giderlere ranla daha az artış lmuştur. 967 yılı için denk larak 966 yılı bütçesine nazaran az giderle çk hizmet sunmak prensibine uygun İkin kalınarak lira nksanı ile T. L. larak teklif edilmiştir. Bütçe yılı (A/l) (A/2) (A/3) Genel tplam ' D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

5 5. Maddenin gerekçesi: İlişik cetvellerden, (A/l) işaretli cari harcamalar T. L., (A/2) işaretli yatırım harcamaları maye teşkili ve transfer harcamaları T. L. ödenek knmuştur. Tertiplerdeki artış ve eksilişlere ait izaha Tertibine T. L. ödenek knan maddeler maddelerin muhafazasını teminen knmuştur. Bölüm Madde PERSONEL GİDERLERİ : 2.0 Aylıklar : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir Hizmetliler ücreti : yılları yatırımları ile 967 yatırımlarında istihdam edilecek 70 kadr karşılığı larak edilmiştir Geçici hizmetliler ücreti : Geçen yıl ödeneğinin aynı kadrları ile idare edileceğinden 3 T. L. nksanı ile teklif edilmiştir Sözleşmeli persnel ücreti : 00 lira ücretle çalışan 5 idare avukatının 966 yılma nazaran iş dâvaları ve diğer dâvaların katları ücretleri seviyesine çıkartmak üzere 966 yılma nazaran T. L. fazlasiyle teklif edilm İsçi ücretleri : Yeni kış seferlerine açılan Erzurum ve Sivas meydanlarında kar mücadelesi için tutulacak muv 967 yılında 274 ve 275 sayılı kanunlar gereğince tplu iş sözleşmeleri zamlarını karşılamak üzere fazlasiyle teklif edilmiştir Çcuk zammı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu zammı almaya müstahak persnele verilecek çcuk zamları 96 den 967 yılı için aynen teklif edilmiştir Dğum yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 966 yılı bütçesi ile alman öden aynen teklif edilmiştir Ölüm yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 966 yılı bütçesi ile alman öden aynen teklif edilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

6 6 Bölüm Madde Tedavi giderleri: 4598 sayılı Karnın gereğince bu yardıma müstahak persnel için 966 yılına knulan ödenek nen teklif edilmiştir Yakacak zammı : 4598 sayılı Kamın gereğince bu yardıma müstahak persnel için 966 yılına knan ödenek kâ nen teklif edilmiştir Emekli kesenekleri karşılıkları : 5434 sayılı Kanun gereğince maaşlı persnel ile (D) cetveli ücretlileri için idarece emekli kese icabeden miktar için geçen yıllar tatbikatı gözönünde bulıındunılarak ve alman 70 aded kadr karşılamak üzere lira fazlası ile teklif edilmiştir Ssyal Sigrtalar Kuranın kesenek ve prim kargılığı : (D) cetveli kadrlarında istihdam, edilen sigrtalı persnel ile yevmiyeli persnel için. işveren ödenecek miktar lira larak tahmin edilmiş lup, geçeri yıla nazaran nksanı Huzur ücreti : 2490 saydı Kanun gereğince artırma eksiltme ve ihale kmisynlarına iştirak edc'cclclerden mem ücretini karşılamak üzere 966 yılı ödeneği kâfi geldiğinden 967 yık için aynen teklif edilmişt Kasa tasminatı : 490 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 495 sayılı Kanlın gereğince muhasebe müdürü nedar yardımcılarına ödenecek kasa tazminatını karşılamak üzere geçen yıla nazaran Yeşilköy ması ile 8 60 lira nksanı ile teklif edilmiştir Temsil ödeneği : 5027 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 7237 sayılı Kanun gereğince ayda 300 lira hesabiyle re geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 2.8 Sürekli görev ylluğu : Genel Müdürlük Teşkilatındaki persnelin nakil ve tâyinlerinde 6245 sayılı Kanun gereğince diğinden 967 yılı ödeneği ayni: teklif edilmiştir Geçici görev ylluğu : Vatan sathındaki meydanlarımız ve seyrüsefer yardımcı istasynlarına gönderilen persnelin geç I). Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

7 Bölüm Madde 967 yılında açılacak yaz meydanlarında görevlendirileceklerle iş makinaian, seyrüsefer yardım sağlıyacak persnelin görevlendi rilmesi ile 966 yılına nazaran 967 yılı ödeneği lira fa edilmiştir Sözleşmeli persnel geçici görev ylluğu : İş, tezyidibedel, istimlâk ve alacak gibi dâvaların takibinde görevlendirilecek sözleşmeli avuk şılamak üzere 966 yılma ait ödenek kifayet edeceğinden 967 yılı için de lira teklif edi Kurs ylluğu : 967 yılı içih'de açılacak 2 aded kurslara iştirak edecek 9 kursiyerin ylluk ve gündeliklerini riayet edilmek suretiyle 966 yılına nazaran lira nksaniyle lira teklif edilmişti Kntrl uçağı persnel geçici görev ylluğu : Türkiye hava ülkesinde uçuşların emniyet, sürat ve intizamını temin gayesiyle ÎLS, VOR ve N larını havadan kntrl edecek TC. KON, TC. KOL kntrl uçağı persnelinin geçici görev y yılı ödeneği kâfi geleceğinden 967 yılı için de lira larak teklif edilmiştir Yurt dışı geçici görev ylluğu : 967 malî yılı içinde Handling hizmetleri, deniz kurtarma hizmetleri ve pist değerlendirilme - tetkikler yapmak ve memleketimizde muasır medeni memleketlerde kullanılan usul ve klaylı kişilik üç grupun 2 şer gün süreli geçici görev ylluklarını karşılamak üzere 966 yılı ödene Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu : ÎCAO Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına üye lan memleketimizin Teşkilâtça tertibedil'en seyrüsefer, RAC/COM - MİD, RAC/CON - EMM, muhabere ve hava nakliyat knferanslarına knferanslara katılacak persnelin ylluk ve giderlerini karşılamak üzere 966 yılma nazaran larak teklif edilmiştir Kntrl uçağı persneli yurt dışı geçici görev ylluğu : TC - CON ve TC - COL uçaklarında bulunan elektrnik cihazların büyük bir kısmının kalibrasy kntrl lâbratuvarmda yapılmakta, bir kısmının ise brenızesi lmıyan cihazların kmşu devletl etmp talebiyle karşılaşacağımız göz önünde bulundurularak 967 yılı için 966 ödeneğinin ayn tir. I). Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

8 8 Bölüm Madde YÖNETİM GİDERLERİ : 3.0 Kırtasiye alımları-ve giderleri : Genel Müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin gayesiyle geçen yıllar tatbik ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Basılı kâğıt defter alımları ve giderleri : Basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıllar tatbikatı da nazarı itibara a larak lira teklif edilmiştir Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Esenbğa, Yeşilköy, İzmir Hava Limanı ve meydanlarının şeref salnlarının tefrişi ve diğer m ları ile eskiyenlerinin tamiri için 966 yılı ödeneğinin aynı larak lira teklif edilmiştir Yayın alımları ve giderleri Alman yaym bedelleri ile beynelmilel yayınları tercüme bedellerini karşılamak üzere 966 yı teklif edilmiştir Yakacak alımları ve giderleri : Merkez Genel Müdürlük binasında hava liman ve meydanların yakacak ihtiyaçlarını karşıla lan lira larak teklif edilmiştir Hizmetli giyim alım ve giderleri : Genel yönetimle ilgili hizmetlilerin giyim alım ve giderlerini karşılamak üzere 966 yılı ödene tir Su giderleri Su giderlerini karşılamak üzere' 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Temizlik giderleri : Temizlik giderlerini karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Aydınlatma giderleri: Mevcut aydınlatma tesisleri ile şehir şebekesine yeniden bağlanan yerlerin aydınlatma giderle neğinin lira fazlası ile lira teklif edilmiştir Bahçe giderleri : Mevcut bahçelerin giderlerini karşılamak ve yeni terminal binaları bahçelerinin tanzimi gide lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

9 9 Bölüm Madde Diğer yönetim giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif Giyim, kuşam alımları ve giderleri : Hizmetlerle ilgili giyim, kuşam alımları ve giderlerini karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin tir Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif Diğer alımlar ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin 200 lira nksaniyle Psta, telgraf giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Telefn giderleri : Mevcut telefnların giderleri ile Esenbğa, Yeşilköy ve diğer meydanlara verilecek telefn gide ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Taşıma giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Haberleşme arakları imletme giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Genel Müdürlük ta?ıt imletme ve narım giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir Hizmet tanıtları imletme ve narım giderleri : Mevcut hizmet taşıtlariyl AİD den temin edilen taşıtların işletme ve narım giderlerini karş lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Kira bedeli : 967 yılında kiralanacak delikli kart elektrnik makina kira bedellerini karşılamak üzere 966 lasiyle lira teklif edilmiştir HİZMET GİDERLERİ : 4.30 Mahkeme hardan ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif e D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 856)

10 0 Bölüm Madde Para taşıma giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde ıbulundurulatak 966 yılı ödeneğinin aynı lira tek Vergi, resim ve harçlar : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde 'bulundurularak 986 yılı ödeneğinin aynı lira tek 4.50 Kurs giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif 4.63 Bür giderleri : G-eçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira te Ulaştırma giderleri : Meydanlarımız arasında ve meydanlarımızla yalbancı meydanlar arasında kurulmuş ve kuru ralarını karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif edilmiştir., Taşıt işletme ve narım giderleri: Mevcut taşıtlarla AID den Sürplas larak temdn edilen taşıtların işletme ve narım giderl ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Kira giderleri : Meydanlarımızla seyrüsefer yardımcı istasynlarımızın arazi, bina kiraları ile meydanlarımız saiye getirip götüren tbüs, münibüs kiralarını karşılamak üzere ve Yeşilköy kava limanı 966 yılı ödeneğinin lira fazlası ile lira teklif edilmiştir Giyim, kuşam alım ve giderleri: Geçen yıllar tatbikatı göz önünde tutularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira tek Malzeme alım ve giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde.bulundurularak 966 yılı 'ödeneğinin aynı lira tekl Meydan araç ve gereçleri işletme ve narım giderleri : Mevcut araç ve gereçlerle 967 yılında hizmete knacak araç ve gereçlerin işletme ve narım ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Kurtarma, yangın araç ve gereçleri rletme ve narma giderleri : Mevcut kurtarma, yangın araç ve,gereçleri ile yeniden hizmete alınanların işletme ve nar 966 yılı ödeneğinin 20 O00 lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

11 Bölüm Madde Diğer akm ve giderler : Geçen yıllar tatbikatı güz önünde bulundurularak ve İÜAO anlatmaları gereğince Mava Traf giderlerini karşılamak üzere 986 yılı ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edi Eandling, lkanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : Kuruluş kanununun 6 neı maddesi gereğince Genci Müdürlükçe işletilmek zr unluğunda b kanta kantin ve benzeri işyerinin işletme giderleri ile bu yerde istihdam edilen persnelin mesi kanunları gereğince verilecek zamlarını karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin lir edilmiştir ÇEŞİTLİ GİDERLER : 6.2 Anatamir aletyeîeri giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak.966 yılı ödeneğinin aynı lira tekl Uçuş kntrl lâbratuvarîan giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 986 yılı ödeneğinin aynı lira tekl 6.70 Temsil giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin lira fazlasiyl Ağırlama giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ağırlamayı ieabettirecek gider lmadığın nksaniyle tertilbe hiçbir meğlağ knmamıştır Bina narımı : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ve yeni hizmete giren tesislerin küçük yılı ödeneğinin lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir MaMna ve teçhizat narımı : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ve hizmete giren yeni raakina ve. teçhizat 986 yılı ödeneğinin lira faizi asiyle lira teklif edilmiştir Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : Vatan sathına yayılmış meydan pistleri ve diğer tesisleri ile hava seyrüsefer yardımcı istas üzere 986 yılı ödeneğinin lira fazlasiyle lira larak teklif edilmiştir. D. Hava. Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

12 Bölüm Madde 2 (A/2) Yatırım harcamaları gerekçesi ETÜT PROJE GİDERLERİ : 2.5 Etüt prje liderleri : Yatırım prjelerine ait etütlerin yapılması ve prjelendirilmesi için geçen yıla nazaran 90 0 edilmiştir Teknik persnel ücretleri : 967 yılı yatırım prgramı etüt prje işlerinde çalıştırılan teknik persnelin ücretleri lara nksaniyle lira larak teklif edilmiştir Teknik persnel geçici görev yllukları : 967 yılı yatırım prgramına göre yapılacak etütlerin mahallerine gönderilecek teknik pers şılamak üzere 966 yılma nazaran lira nksaniyle lira teklif edilmiştir YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 22.5 Yapı tesis ve büyük narım giderleri : 8 aded prjenin D(>7 yılmda tahakkuku için 906 yılma nazaran lira fuzlasiyle Teknik persnel ücreti : Yatırım prgramında bulunan yapı tesis ve büyük narım işlerinde çalıştırılacak teknik p re 966 yılma nazaran lira nksaniyle lira teklif edilmiştir Teknik persnel geçdei görev yllukları : Yapı, tesis ve büyük narım işlerinde çalıştırılacak teknik persnelin prje mahallerinde geçic lamak üzere 966 yılma nazarn lira nksaniyle lira teklif edilmiştir MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 23.5 Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları : 967 yılı Prgramına dâhil bu tertipten prjenin bedeli larak lira teklif edilmiştir Taşıt alımları :,. Meydan ve seyrüsefer yardımcı istasynlarının daha verimli larak çalışmasını teminen 967 kuku için 085 0O0 lira teklif edilmiştir Teknik persnel ücrti : Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları işlerinde çalıştırılan yevmiyeli teknik persnel re 966 yılma nazaran lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir. D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

13 3 Bölüm Madde KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : Kamulaştırma ve satınalma bedeli : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif MALÎ TRANSFERLER : sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre millî prdükdivite merkezine ödenecek aidat : 580 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre maktuan ödenecek lira için 967 yılma Belnelriıilel Sivil Hava Limanlan Birliğine üyelik aidatı : Meydanlarımızla beynelmilel meydanlarda tatbik dilen usul ve kaideleri tatbiki için bu Birliğe cağından 967 yılı için lira teklif edilmiştir SOSYAL TRANSFERLER : % ek karşılıklar : 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek lan maaş ve ücret tertiplerinin nin lira fazlası ile lira teklif edilmiştir Emekli ikramiyesi : 967 yılında emekliye ayrılacak persnelin ikramiyesi karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin ay Sandık yönetim giderleri : 5434 sayılı Kannn gereğince T. C. Emekli Sandığına sandık yönetimi ile ilgili giderleri karşıl lira fazlasiyle lira teklif edilmiştir Diğer ödemeler : 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yatırılacak diğer ödemeleri karşılamak üze lira teklif edilmiştir Emekli, dul, yetim aylıkları : îderemizden emekli, dul ve yetim aylığı alanların aylıklarını karşılamak üzere 966 yılı ödeneğinin DHMİ memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : Mevcut persnel için diğer yıllarda 24 saat faaliyetimiz nazarı itibara alınmadan öğle yemeği de bu yıl için bu durum göz önünde tutularak ve yeni kadrlar da nazarı itibara alınarak 966 siyle lira larak teklif edilmiştir BORÇ ÖDEMELERİ : Creçen yıllın brçları : Geçen yıllar'tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yılı ödeneğinin aynı lira teklif e D. Hava Mey. İş. G. Md'. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

14 Bölüm Madde İlâma bağlı brçlar ; Geçen yıl'îar tatbikatı göz önünde bulundurularak 966 yıh ödeneğinin ay m 'lira tek Geri verilecek paralar : Geeen yıllar tatbikatı göz önün d bulundurularak 966 yılı ödeneninin İha nksanîyle ikinci maddenin : Gelir ve gideri denk larak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden 3 bölüm hakkında gerekli izahat aşağı denin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gös Bölüm. Mıadde İŞLETME GELİRLERİ Kira gelirleri : Havıa liman ve m-eydan'l^ramızda Havaylu şirketleriyle diğer müessese ve eşiha»a kiralanan ücretler 966 malî yılmda her ne kadar lira larak tahmin edilmişse de; Petr zn.meydanlarında arazi tahsis edilmesi ayrıca eski Sivas meydan arazisi ile Ga'^antep mıey mek üzene kimya verilmesi nazara alınarak 967 malî yılında kira gelinlerimizin 966 mıalî y lina lacağı tahmin edilmektedir. Bütçe Talimin Tahsil yılı edilen dilen 950 * ; , t (6 aylık)! >. Hava Mey. tş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

15 ^ 5 Bölüm Madde Knma, knaklama gelirleri : Hava liman ve meydanlarımıza sefer yapan yerli rve yabancı havaylu şirketleriyle diğer turist kan ve knaklama, ışıklandırma ücretleri 966 malî yılında her ne kadar lina lanak yllarının Esenhğa Hava limanından seferlerini kaldırması yüzünden knma knaklama geli Meydanında turist uçaklarının seferlerini çğaltması ve yakın fcir gelecekte Cumavası Meyda ra.alınarak bu gelirimizi telâfi edeeeği düşünülerek 967 malî yılında knma knajdamıa varid lira fazlasiyle lira larak tahmin edilmektedir.»biatçe yılı Tahmini edileni Tahsili edilen İ e , ı (6 aylık) D. Hava Mey, İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

16 6 Bölüm Madde 62.2 Handling gelirleri : Yerli ve yabancı havaylu şirketlerinin talebi üzerine yapılan malzeme ve persnel yardım eden handling' varidatı şirketlerin jeneratör ihtiyaçları ve traktörle uçak çekme hizmetlerini yüzünden bu gelir sadece telefn knuşmalarından elde edilen ücretlere taallûk etmektedir. analı yılında lduğu gibi lira lacağı tahmin edilmektedir. Bütçe yılı , Tahmin edilen 0 00O , ' Tahsil edilen , (6 aylık) Lkanta kantin ve benzeri yerleri gelirleri : 6686 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 6 ncı maddesi gereğince Genel Müdürlük ta 'aımdan işlet terminal lkantası ve müştemilâtı 964 ve 965 malî yıllarında gerek çalıştırılan persnel m iş sahasının dar lması yüzünden devamlı zarar etmiş bulunduğundan bu maddeye gelir te bakımdan maddenin ımuhafazası için 967 malî yılma lira (knulmuştur. D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

17 7 Bölüm Madde B. mesaj gelirleri : PAA Havayllarının PTT den hat kinaiamıalsı ve diğer şirketlerinde kendi mesajlarını isi'ta kan memiz devresinden ancak lüznmıı halinde mesaj keşide edilmektedir. AraıCiaik, SİTA kanalının arıza sajlarını idaremiz devrelerinden geçirdiğinden 967 malî yılında B. mesajı gelirinin 966 malî y le lira lacağı tahmin lrunmaktıadır. Bütçe yılı Taihmiri edilen Tahsil '- edilen : ' D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı ': 856)

18 es t î^ P H* P^ h - H-l P P S CDCOCOCOCDCOCOCOCOCOCOCO aaîoirf^ttmoc-jaî ^ p k td 7+ t» N) to M h> M O O O O O O i O i O i O i O rfs> GO TJ uı Ol 05 pcp-p^ıcrf^cttorfi. O M c CO 05 O i- 4" O to ö ö O to O) c 4^ CD05rf^0C005054^rO. i t -a. ö Ol Ol 05 Ol 05 to Ol 4^ -4 O O s. î*r pr 05 = g : P- Pl W «

19 9 Bölüm Madde ÇEŞİTLİ GELİRLER : Çeşitli gelirler : idaremizin işletme faaliyetleri dışında hurda malzeme, t, yanık yağ satışları, gecikme cezaları ve keme masrafları ve saire gibi ücretleri teşkil eden çeşitli gelir varidatının 967 malî yılında 966 fazlasiyle lira lacağı tahmin lunmuştur. Bütçe yılı Tahmin edilen Tahsil edilen Bağışlar : Maddenin muhafazası için lira larak teklif edilmiştir , (6 aylık) D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

20 E» < P O.w. p OO ı Ol cccccccccccc Oî ül.*> CO M h" O CO OO -] Oî ~ll '-J-aOltOrf^tO00O3O3 03 CO t t h-ı Ol to Ol O 00 h- O O to h-' to CO 05 CO CO 00 O O Ol O c I ' ı r f ^ r f ^ O O O c c O O O l C 0 - l C 0 H - O 0 5 O C 0 t 0 O O O 00 0 C C O O % 3!v c+ p 4 W 0: w5> Q ^ p t-j & ö C5 t c 00 C5 t c P iderler p ine harcanmaktadır. Alma: lira f, azlasiyle lira lar zine yard imla hmin edil mişt *' dna c* 3 p CfQ P W P Hazi Gene H- p ürlük giderlerini denkleştirmek ma p? sadi yle Hazi; nede P p L!- 3 M«ET r-t- nan yardımlar lup meydanlarımızın mdern iyacımızı tamamen karşılamamış lduğu cihet dimi : ÖZE t" Q h- t W Bölüm Madde bö CO 5 t ^ -3 ^ M ' u. O Eİ" P O J2, ct r+ rd P" N <

21 2 Bölüm Madde Geçen yıldan devreden nakit : 966 yılında devreden Hazine yardımları bakiyesinin nakit ihtiyacını kısmen Irarşılıyacağı nazar nksaniyle lira larak tahmin edilmiştir. Bütçe yılı Yardım miktarı D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 856)

22 22 Rapr I - Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına A) Kuruluş ve gaye : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMÎ); Devlete aidlup kendisine verilen hava mey hava trafiğinin kntrlü ve havacılıkla ilgili telekmünikasyn hizmetlerinin ulusal ve uluslararası isteklere uygun göre yürütülmesi için tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. B) Görevleri : 6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesinde belirtildiği veçhile :. Devlete aidlup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri işlet 2. Hava seyrisefer, telekmünikasyn, hava trafik kntrl cihazlarını ve sistemlerini işletmek ve hizmetlerini if 3. İşletmeleri kendisine bırakılan hava liman ve meydanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapm Ayrıca Genel Müdürlük, hakiki ve hükmi şahıslara ait-hava meydanları ve limanlarını da yapacağı anlaşma icabı teçhizat, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya yetkilidir. Yukarda sayılan hizmetlerin aksaksız larak yürütülmesi, Türk hava ülkesinde uçuş emniyetinin âzami derece ulusal ve uluslararası vecibelerinin tam larak yerine getirilmesi bakımından uzun vadeli plânların yapılması, öng plân hedefleri ışığı altında 967 malî yılı bütçe tasarısı hazırlanmıştır. C) Teşkilât ve fnksiynları :. Merkez teşkilâtı : a) Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Muavini ve Genel Sekreter, b) Danışma Birimleri : Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Plân Prgram Dairesi Başkanlığı, c) Kurmay Birimleri : İşletme Dairesi Başkanlığı, Seyrisefer Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı. İnşaat Grup Başka Müdürlüğü, Hasılat Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

23 23 d) DHMİ Sivil Havacılık Okulu, e) Anatamir Atelye Müdürlüğü, f) Anadep Müdürlüğü. 2. Taşra teşkilâtı : a) Beynelmilel hava limanları, b) Yaz - kış açık meydanlar, c) Yaz meydanları, d) Kapalı meydanlar, e) Seyrisefer yardımcı istasynları. 4 II - Hkmetin gelişmesi : A) Hava alanları :. Beynelmilel hava limanlan : Yeşilköy, Esenbğa. 2. Yaz - kış açık meydanlar : izmir, Adana, Afyn, Elâzığ, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Malatya, Samsun, Sivas, Trab 3. Yaz meydanları : * Gaziantep, Urfa. 4. Kapalı meydanlar : Akhisar, Alaşehir, Aydın, Çanakkale, iskenderun, Kars, Yalva, Znguldak, Ağrı, Kastamnu. B) Seyrisefer yardımcı istasynları :. ILS (Aletle iniş sistemi) Ankara, istanbul. 2. VOR (Çk yüksek frekanslı her istikamette yayın yapan rady renç istasynu) Afyn, Antalya, Bağlum, Biga, Esenbğa, Elâzığ, Gemerek, izmir, Siirt, Tekirdağ, Van ; Yalva, Yeşilköy. 3. Radar (ASR - 4) Esenbğa. D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 85G)

24 24 4. NDB (Rady/Far) Adana, Afyn, Ankara, Akköprü, Antalya, Beypazarı, Çubuk, Erzurum, Gölbaşı, Göynük, Gemerek, Haym Samsun, Silifke, Malatya, Tatvan, Tekirdağ, Van, Yalva, Yeşilköy. 5. R/RANGE (Rady Renç) Yeşilköy. C) Persnel durumu : Yılı Maaş D ce t veli E cetveli 4/095 Yev. İş. Mukaveleli Tplam (*) ' yılı persnel miktarındaki azalma, kendi isteğiyle veya emekliye ayrılanların yerine perslnel alınmaması i yade idari persneldir. 967 yılında İzmir (Çığlı), Antalya ve Erzurum terminal binaları ile Samsun, Erzurum ve Silifke (Mut) VOR önünde tutularak, artan işletme ihtiyaçlarının kraşılanması için gerekli persnel kadrsu alınmıştır. (*) 966 yılına kadarki miktarlar fiilî, 967 yılı ise kadr larak gösterilmiştir. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

25 25 D) Malî durum : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) kurulduğu tarihten itibaren bütçe miktarları a yılı (A/l) (A/2) (A/3) Tplam Ö Yaz meydanları ile beraber işletilmekte lan (9) meydan, iki kntrl uçağı ve 43 aded seyrisefer yardımcı is susları göz önünde tutularak kullanılacak kar mücadele vasıtaları, iş makinaları, kaza kırım ve yangın söndürme a mından (A/2) yatırım ödeneğinin ileriki yıllarda artırılması uygun mütalâa edilmektedir. E) Gelirler : Gelirlerin başlıcaları şunlardır :. Kira gelirleri, 2. Knma, knaklama gelirleri, 3. Handling hizmetleri gelirleri, 4. Lkanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 5. (B) mesajı gelirleri, 6. Çeşitli işletme gelirleri, 7. Çeşitli gelirler, 8. Bağışlar. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

26 26 Genel Müdürlük, katma bütçeli bir idare lduğundan, Kuruluş Kanununun 0 ncu maddesine dayanılarak h pan yerli ve yabancı havaylu şirketleri için yapılan hizmetler karşılığı larak gelir sağlamakta ve bu para dğ maktadır. DHMİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri persnel giderleri, gelir tplamı, mukayese yüzdeleri aşağ Bütçe Yılı Persnel giderleri Gelir tplamı Gelir artış %-si Persnel gide erlerine giöre gelir % ' ,5 4,8 55, - 6,7 8,0 5,3 0,3 -,3 3,7 7,5 76, 64,8 66, 66,9 83,8 78,9 62,6 58,3 53,8 Yukardaki rakamların tetkikinden anlaşılacağı veçhile Geenel Müdürlüğün gelirlerinin artırılması için g görülmektedir. Bu tedbirlere ilâveten havayllarının üzerinde büyük külfetlerle tesis edinen seyrüsefer yard uçaklardan ücret alınması ihususunda inceleme yapıldığı öğrenilmiştir. Cezayir, Arjantin, Avusturya, Kanada beşistan, Fransa, Almanya, Yunanistan, Irak, H landa, Nrveç, Pakistan, Prtekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, leketlerde lduğu gibi (mevzuatta bir değişiklik yapılarak) handling ve akaryakıt şirketlerinden işletme mü susunda tetkikler yapıldığı görülmüştür. ( + ) Ekim snu itibariyle, (8) aylıktır. D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Tplantı : 9 I O CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 970 yılı Bütçe kanunu tasarıs Bütçe Karma Kmisynu rapru (/96) T. C. Başbakanlık

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201 Dtfntm : A A A Tplat: MÎLLET MECLİSİ S. sı : Q0\ Ankara Üniversitesi kuruluş kadrları hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Kmisynlar raprları (/) T. C. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı