HUNUT I-II-III REGÜLATÖRLERĠ VE HUNUT I- II-III HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ (HES), KIRMA ELEME TESĠSĠ ve HAZIR BETON TESĠSĠ PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUNUT I-II-III REGÜLATÖRLERĠ VE HUNUT I- II-III HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ (HES), KIRMA ELEME TESĠSĠ ve HAZIR BETON TESĠSĠ PROJESĠ"

Transkript

1 SUNEL ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ. Adresi : Turan Güneş Bulvarı No:50/ Çankaya ANKARA Tel : Faks : HUNUT I-II-III REGÜLATÖRLERĠ VE HUNUT I- II-III HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ (HES), KIRMA ELEME TESĠSĠ ve HAZIR BETON TESĠSĠ PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu Kasım 2013 Hazırlayan: AECOM Turkey DanıĢmanlık ve Mühendislik Ltd. ġti. Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Yolu No: 266 Tepe Prime B Blok Suite No: 51 Çankaya Ankara Tel : Faks:

2 Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı Proje Bedeli Proje için Seçilen Yerin Açık Adresi: (adı, mevkisi) Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zone Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) Raporu Hazırlayan KuruluĢun Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Raporu Hazırlayan KuruluĢun Yeterlilik Belgesi Nosu, Tarihi Raporun Sunum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) SUNEL Enerji Üretim A.ġ. Turan GüneĢ Bulvarı No:50/ Çankaya ANKARA Tel : Faks: HUNUT I-II-III REGÜLATÖRLERĠ VE HUNUT I-II- III HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ (HES), KIRMA ELEME TESĠSĠ ve HAZIR BETON TESĠSĠ PROJESĠ TL Erzurum Ġli, Ġspir Ġlçesi, Çamlıkaya Beldesi Koordinatlar takip eden sayfada verilmiģtir. EK I, Madde 16- Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller AECOM Turkey DanıĢmanlık ve Mühendislik Ltd. ġti. Mustafa Kemal Mahallesi, EskiĢehir Yolu, No: 266, Tepe Prime B Blok Suite No: 51 Çankaya ANKARA Tel: Faks: , 30/04/ /11/2013

3 PROJE ÜNĠTELERĠ, KIRMA ELEME TESĠSĠ VE BETON SANTRALI KOORDĠNATLARI Datum: ED 50 Türü: UTM Zone: 37 Ölçek Faktörü: 6 derecelik X Y HUNUT-I Regülatör Santral HUNUT-II Regülatör Santral HUNUT-III Regülatör Santral PB S Tünel S PS PB S S Tünel S PS YaklaĢım Tüneli (GiriĢ ve Bağlantı) Tünel-3 PB S , S2 KIRMA ELEME TESĠSĠ S PS

4 KIRMA ELEME TESĠSĠ 2 BETON SANTRALI 1 BETON SANTRALI

5 İçindekiler Eklerin Listesi Tabloların Listesi Şekillerin Listesi Kısaltmalar ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa i vii viii xi xiii I. PROJENĠN TANIMI VE AMACI... 1 I.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları... 1 I.2 Projenin Önemi ve Gerekliliği... 4 II. PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU... 7 II.1 Projenin Yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan proje yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi)... 7 II.2 Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarınn vaziyet planı üzerinde 1/25000 lik haritada gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının 1/25000, 1/5000 ve/veya 1/1000 lik haritalar üzerinde gösterimi), şantiye yerleşim planı, hafriyat döküm sahaları, regülatör, kanal, tünel, yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, vb yapılara ait plan ve kesitleri ile yağış alanı ve akım gözlem istasyonlarını gösterir çizimler teknik resim standartlarına uygun olarak çizilmesi)...14 III. PROJENĠN EKONOMĠK VE SOSYAL BOYUTLARI...20 III.1 Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları...20 III.2 Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu...20 III.3 Projenin Fayda-Maliyet Analizi...26 III.4 Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Tasarlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Projeleri...27 III.5 Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşebilmesi için Zaruri Olan ve Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Projeleri...28 III.6 Kamulaştırma, Yeniden Yerleşimin Nasıl Yapılacağı...29 III.7 Diğer Hususlar...29 IV. PROJE KAPSAMINDA ETKĠLENECEK ALANIN BELĠRLENMESĠ ve BU ALAN ĠÇĠNDEKĠ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠN AÇIKLANMASI (*)...30 IV.1 Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak ve etki alanı harita üzerinde gösterilecek)...30 IV.2 Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı...30 IV.2.1 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler...30 IV.2.2 Bölgesel ve Proje Alanı Jeolojik Özellikleri (Sahanın 1/25000 ölçekli genel jeoloji haritası ve inceleme alanına ait büyük ölçekli (1/5000 ya da varsa i

6 1/1000 ölçekli) jeoloji haritası ile stratigrafik kolon kesitleri, özellikle HES sahasında yüzeylenen birimlerin fiziksel özellikleri ile jeoformolojik, özellikler, tektonik hareketler, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi)...36 IV.2.3 Hidrojeolojik Özellikler (yeraltı su seviyeleri; halen mevcut her türlü keson, derin, artezyen vb. kuyu; emniyetli çekim değeri; suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özellikleri; yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı)...49 IV.2.4 Hidrolojik Özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri, bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri, taşkınlar, su toplama havzası oligotrofik, mezotrofik, ötrofik, distrofik olarak sınıflandırılması, sedimentasyon, drenaj, tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri), içme suyu ve kullanma suyu amaçlı kullanım durumları)...50 IV.2.5 Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme, kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde ürün çeşidi ve üretim miktarları)...52 IV.2.6 Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (toprak yapısı, arazi kullanım kabiliyeti, sınıflaması, taşıma kapasitesi, yamaç stabilitesi, kayganlık, erozyon, toprak işleri için kullanımı, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır vb.)...53 IV.2.7 Tarım Alanları (Tarımsal gelişim proje alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, ürünlerin ülke tarımındaki yeri ve ekonomik değeri)...57 IV.2.8 Orman Alanları (ağaç türleri ve miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, 1/ ölçekli meşcere haritası)...60 IV.2.9 Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mera Kanunu kapsamındaki alanlar, Projenin korunan alanlara uzaklıklarının 1/ lik ölçekli haritada gösterilmesi)...62 IV.2.10 İç Sulardaki (göl, akarsu) Canlı Türleri (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları)...68 IV.2.11 Flora ve Fauna (türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde Gösterilmesi. Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması Gereken Koruma Önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında). Arazide Yapılacak Flora Çalışmalarının Vejetasyon Döneminde Gerçekleştirilmesi ve Bu Dönemin Belirtilmesi...74 ii

7 IV.2.12 Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (rezerv miktarları, mevcut ve planlanan işletilme durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri)...94 IV.2.13 Hayvancılık (türleri, beslenme alanları, yıllık üretim miktarları, bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri)...95 IV.2.14 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları...96 IV.2.15 Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, vb.)...96 IV.2.16 Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü...97 IV.2.17 Diğer özellikler...99 IV.3 Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV.3.1 Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı, sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler) IV.3.2 Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, ortalama hane halkı nüfusu, diğer bilgiler) IV.3.3 Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı, işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum, minimum ve ortalama gelir) IV.3.4 İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı) IV.3.5 Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) IV.3.6 Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları vb.) IV.3.7 Diğer Özellikler V. PROJENĠN BÖLÜM IV DE TANIMLANAN ALAN ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER V.1 Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.1.1 Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Miktarı, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler, Patlayıcı Maddeler, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Döküm Sahalarını Gösterir Vaziyet Planı V.1.2 Arazinin Hazırlanması Sırasında ve Ayrıca Ünitelerin İnşaasında Kullanılacak Maddelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli, Toksin ve Kimyasal Olanların Taşınımları, Depolanmaları ve Kullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Aletler ve Makineler V.1.3 Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşaası ile İlgili İşlemler, Yapılacak Yolun Özellikleri, Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler, Altyapının İnşaası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler, Trafik Yükü, Yeni Yapılacak Yollar, Tesislere Ulaşım İçin Kullanılacak Yol Güzergahlarının Belirtilmesi iii

8 V.1.4 Tünel Güzergahları, Tünellerin Derinlikleri, Boyutları, Tünellerin Yapımı Sırasında Yapılacak olan Patlatmaların Yeraltı Suyuna Etkileri, Tünellerde Patlatma Sonucu Çıkacak Malzemenin Nerede, Nasıl Değerlendirileceği, Patlatma Sırasında Alınacak Önlemler, Tahkimat Sistemi Hakkında Bilgi V.1.5 Zemin Emniyetinin Sağlanması için Yapılacak İşlemler V.1.6 Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemlerin Nerelerde ve Nasıl Yapılacağı V.1.7 Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazı, Dip Taraması vb. İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Miktarları, Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar için Kullanılacakları V.1.8 Dere Yatağında Yapılacak olan Çalışmaların Etkileri (bulanıklık, suyun debisi vb) V.1.9 Arazinin Hazırlanması Döneminde Flora ve Faunaya (kara-su) Olabilecek Etkiler V.1.10 Hazır Beton Tesisi, Kırma-eleme Tesisinin Kapasitesi, Teknolojisi, Üretim Miktarlarının Çalışma Süreleri (gün-ay-yıl), Ulaşım Altyapısı Planı, Altyapının İnşaası ile İlgili İşlemler, Kullanılacak Makine Ekipmanları, Taşıma ve Depolama gibi Toz Yayıcı İşlemler, Kümülatif Değerler V.1.11 Orman Alanlarına Olabilecek Etki ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Tedbirlerin Tanımlanması, Kesilecek Ağaç Sayısı V.1.12 Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Arazinin Temini Amacıyla, Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım Ürün Türleri V.1.13 Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla, Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı V.1.14 Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar Yapılacak İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Özellikleri, Oluşacak Emisyonlar V.1.15 Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yerine Getirilecek İşlemler Sonucu Meydana Getirilecek Atık Suların Cins ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar, Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği V.1.16 Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana Gelecek Katı Atıkların Cins ve Miktarları, Bu Atıkların Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları V.1.17 Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yapılacak İşler Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Kümülatif Değerler V.1.18 Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yerine Getirilecek İşlerde Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği V.1.19 Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Sürdürülecek İşlerden, İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar iv

9 V.1.20 Proje Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha Düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar ve/veya yeşil alan düzenlemeleri vb.) Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri V.1.21 Yeraltı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) Olabilecek Etkilerin Belirlenmesi V.1.22 Diğer Özellikler V.2 Projenin İşletme Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.2.1 Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi Ünitelerde Gerçekleştirileceği, Kapasiteleri, Ünitelerde Üretilecek Mal ve/veya Hizmetler, Nihai ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları V.2.2 Su Kaynağına Ait Varsa Diğer Kullanım Şekilleri ve Etkileri, Projenin Memba ve Mansap Kısmında Yer Alan Projeler İle Birlikte Değerlendirilmesi V.2.3 Mansaba Bırakılacak Su Hesabı (Havza Akımları, Yan Dere Katılımları, Yağış-Akış İlişkisi, Ekolojik Potansiyel, Varsa Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Korunan Balık Türleri ve Muhtemel İhtiyaçları, Su Hakları, Savaklanan Sular, Yatak ve Kesit Durumu İle Su Kalitesi ve Havzanın Çeşitli Sektörlerce Planlanan Kullanımı Dikkate Alınmalı), Nehirdeki Akımın Son On Yıllık Akım Değerleri, Regülatör Debi Süreklilik Eğrisi (Mansap Developmanına Bağlı Olarak Müdahalesiz) grafiği ve/veya tablosu, debi süreklilik eğrisinin Q 96 -Q 99 arası akımlar V.2.4 Suyun Temin Edileceği Kaynağın Kullanılması Sonucu Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Olabilecek Etkiler, Proje için Tespit Edilen Balık Türlerine Ait Geçiş Sistemlerine İlişkin Bilgiler, Bu Sistemlerin ve Mansap Can Suyu Çıkış Yerinin Gösterildiği Açıklayıcı Çizim V.2.5 Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Korunması Gereken Alanlar Üzerine Etkiler V.2.6 Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler V.2.7 Proje Ünitelerinin İşletilmesi Sırasında Oluşacak Gürültünün Kaynakları ve Kontrolü için Alınacak Önlemler V.2.8 Projenin İşletilmesi Sırasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Sosyal/Teknik Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde, Nasıl Temin Edileceği V.2.9 İdari ve Sosyal Ünitelerde İçme ve Kullanma Amaçlı Suların Kullanımı Sonrasında Oluşacak Atık Suların Arıtılması İçin Uygulanacak Arıtma Tesisi Karakteristiği Prosesinin Detaylandırılması ve Arıtılan Atık Suların Hangi Alıcı Ortamlara, Ne Miktarlarda, Nasıl Verileceği V.2.10 İdari ve Sosyal Tesislerden Oluşacak Katı Atık Miktar ve Özellikleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği V.2.11 Projenin İşletilmesi Aşamasındaki Faaliyetlerden İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar V.2.12 Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha Düzenlemeleri V.2.13 Diğer Özellikler v

10 V.3 Projenin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri V.3.1 Proje İle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler vb. (Derelerin Kanala Alınması ile Ortaya Çıkacak Tarımsal Alan Kaybı, Tarımsal Üretim (Sulu Tarım Biçiminin Değişmesi ve Mera Alanlarındaki Azalma Açısından Sosyo-Ekonomik Etkileri) V.3.2 Çevresel Fayda-Maliyet Analizi VI. ĠġLETME PROJE KAPANDIKTAN SONRA OLABĠLECEK VE SÜREN ETKĠLER VE BU ETKĠLERE KARġI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1 Arazi Islahı VI.2 Rekreasyon Çalışmaları VI.3 Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler VI.4 Olabilecek Hava Emisyonları VII. PROJENĠN ALTERNATĠFLERĠ VII.1 Yer Seçimi Kriterleri ve Alternatifler VII.2 Yakıt ve Teknoloji Alternatifleri VIII. ĠZLEME PROGRAMI VIII.1 Faaliyetin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Faaliyetin İşletmesi ve İşletme Sonrası İçin Önerilen İzleme Programı ve Acil Müdahale Planı VIII.1.1 İzleme Programı VIII.1.2 Acil Müdahale Planı VIII.2 ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri Başlığının İkinci Paragrafında Yer Alan Hususların Gerçekleştirilmesi ile ilgili Program IX. Yukarıdaki BaĢlıklar Altında Verilen Bilgilerin Teknik Olmayan Bir Özeti X. HALKIN KATILIMI X.1 Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkı X.2 Halkın ÇED Sürecine Katılımı için Kullanılan Yöntemler X.2.1 Halkın Projeye İlişkin Endişe, Görüş/Önerileri ve Değerlendirmeleri XI. SONUÇLAR vi

11 EK LĠSTESĠ Ek- A EPDK Üretim Lisansı ve Su Kullanım Anlaşması Ek- B ÇED Raporu Özel Formatı Ek- C ÇED Olumlu Belgesi Ek- D Bilirkişi Raporu Ek- E Mahkeme Kararı Ek- F 1/25000 ölçekli Topoğrafik Harita Ek- G Proje Kapsamında Yapılacak Yapıların Koordinatları Ek- H Proje Üniteleri Plan ve Kesitleri Ek- I Kırma Eleme, Beton Santrali ve Ulaşım Yollarını Gösterir Harita Ek- J Resmi Yazılar Ek-K İspir Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Bülteni Ek-L Genel Jeoloji Haritası Ek-M Akım Değerleri Ek-N Meşcere Haritası Ek-O YHGS Raporları Ek-P Fauna Envanteri Ek-R Flora Envanteri Ek-S Su Sağlama Alanında Kalan Çamlıkaya Sulaması ve Mansab Su Hakları Raporu Ek T Acil Müdahale Planları vii

12 TABLOLARIN LĠSTESĠ Sayfa Tablo I-1 Hunut I-II-III HES lerinin Karakteristikleri... 3 Tablo I Yılları Türkiye Elektrik Sistemi Puant Güç ve Enerji Talebi... 5 Tablo II-1 Hunut Projesi Kapsamında İnşa Edilecek Ünitelerin Köşe Koordinatları (UTM ED 50, Zone 37)... 9 Tablo II-2 Ünite Alanları...16 Tablo II-3 Taş Ocağı Ruhsat Sınırlarının Koordinatları...16 Tablo II-4 Şantiye, Kırma-Eleme, Beton Santrali Saha Koordinatları...18 Tablo III-1 Proje Geçmişinin Kronolojik Özgeçmişi...22 Tablo III-2 Proje Zamanlama Tablosu...25 Tablo III-3 Hunut I-II-III HES lerinin Enerji Gelirleri...26 Tablo III-4 Hunut I-II-III HES lerinin Rantabilite ve İç Karlılık Oranları...27 Tablo IV-1 İspir Meteoroloji İstasyonu Ortalama Kar yağışlı ve Sisli Günler Sayısı ( )...34 Tablo IV-2 İspir Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama ve En Hızlı Rüzgar Hızları ( )...34 Tablo IV-3 Toprak Sınıfları Dağılımı...54 Tablo IV-4 Erzurum İli nde Görülen Erozyon Şiddeti ve Etki Sonucu...54 Tablo IV-5 Köy Arazisinin Kullanılışı (2007)...57 Tablo IV-6 Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı (2007)...57 Tablo IV-7 İspir İlçesi ve Erzurum İli Toplam Orman Varlığı (m 2 )...60 Tablo IV-8 İspir İlçesi nde Yer Alan Sit Alanları ve Kültür Varlıkları...64 Tablo IV-9 Erzurumİli Hayvansal Üretim Miktarları...95 Tablo IV-10 Erzurum İli Kümes Hayvanları Üretim Miktarları...96 Tablo IV-11 Erzurum İli Kümes Hayvanları Üretim Miktarları...96 Tablo IV-12 Erzurum İli Merkezi Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları...97 Tablo IV-13 Hunut Deresi Su Analiz Sonuçları...98 Tablo IV-14 Erzurum İli İstihdam Göstergeleri Tablo IV-15 Erzurum İli ve İspir İlçesi Nüfus Bilgileri Tablo V-1 İnşaat Aşaması Hafriyat Miktarları Tablo V-2 Hunut I-II ve III HES Projeleri Kapsamında Yapılacak Tünellerin Özellikleri Tablo V-3 Hunut-I HES NTFA Sonuçları Tablo V-4 Hunut-I HES BTFA Sonuçları Tablo V-5 Hunut-I HES Projesi 100 Yıllık Taşkın Değerleri Tablo V-6 Hunut-II HES NTFA Sonuçları Tablo V-7 Hunut-II HES BTFA Sonuçları Tablo V-8 Hunut-II HES 100 Yıllık Taşkın Değerleri Tablo V-9 Hunut-III HES NTFA Sonuçları Tablo V-10 Hunut-III HES BTFA Sonuçları Tablo V-11 Hunut-III HES 100 Yıllık Taşkın Değerleri viii

13 Tablo V-12 Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri Tablo V-13 Ünitelere Ait Açıkta Kazı Hafriyat Miktarı, Kum Çakıl Malzemesi İhtiyaç Miktarı ve Beton İhtiyacı Miktarı (m 3 ) Tablo V-14 Yönlere Göre Yayılma Sınıfı, Rüzgar Hızı ve UH Değerleri Tablo V-15 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m 3 ) Tablo V-16 Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2. gün) Tablo V-17 Limit Değerler, Değerlendirme ve Uyarı Eşikleri Tablo V-18 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m3) Tablo V-19 Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2. gün) Tablo V-20 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m3) Tablo V-21 Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2. gün) Tablo V-22 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m 3 ) Tablo V-23 Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2. gün) Tablo V-24 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m 3 ) Tablo V-25 Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2. gün) Tablo V-26 Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m 3 ) Tablo V-27 Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2. gün) Tablo V-28 İnşaat Aşaması Su Kullanımı ve Atıksu Miktarları Tablo V-29 Evsel Atıksuların Özellikleri Tablo V-30 İnşaat Aşamasında Kullanılacak İş Makinelerine Ait Ses Gücü Düzeyleri Tablo V-31 İnşaat Aşamasında Kullanılacak İş Makinelerinden Kaynaklanacak Toplam Ses Basınç Düzeyleri Tablo V-32 Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri Tablo V-33 İnşaat Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Toplam Eşdeğer Gürültü Düzeyleri Tablo V-34 İnşaat Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Toplam Eşdeğer Gürültü Düzeyleri Tablo V-35 Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo V-36 Projenin İnşaat Aşamasında Çalışacak Personelin Dağılımı Tablo V-37 Hunut I-II-III HES leri Kapsamında Yapılacak Regülatör ve Çökeltme Havuzlarına Ait Özellikleri Tablo V-38 Hunut-I HES leri Kapsamında Yapılacak Kondüvi Yapıları Özellikleri Tablo V-39 Hunut I-II-III HES leri Kapsamında Yapılacak Cebri Boru Özellikleri Tablo V-40 Hunut I-II-III HES leri Kapsamında YapılacakSantral Binaları Özellikleri Tablo V-41 Hunut I-II-III HES leri Kapsamında Yapılacak Türbinlerin Özellikleri Tablo V-42 Hunut I-II-III HES leri Kapsamında Yapılacak Jeneratörlerin Özellikleri Tablo V-43 Hunut I-II-III HES leri Kapsamında Yapılacak Transformatörlerin Özellikleri Tablo V-44 Hunut-I-II-III HES leri Kapsamında Yapılacak Tünellerin Özellikleri Tablo V-45 Proje Sahası Civarındaki AGİ ler ve Özellikleri Tablo V-46 Hunut-I Başyurt Regülatör Yeri Aylık Ortalama Akımları Tablo V-47 Hunut-I Başmezra Regülatör Yeri Aylık Ortalama Akımları Tablo V-48 Hunut-II Gündüz Regülatör Yeri Aylık Ortalama Akımları ix

14 Tablo V-49 Hunut-III Çamlıkaya Regülatör Yeri Aylık Ortalama Akımları Tablo V-50 Hunut I-II-III Regülatörleri Son 10 Yıla ait Aylık Ortalama Akımlar (m 3 /s) Tablo V-51 Hunut I-II-III Regülatörlerinden Bırakılacak Cansuyu Miktarları (m 3 /s) Tablo V-52 Proje Kapsamında Tarımsal Faaliyetler İçin Belirlenen Debi Gereksinimleri (m 3 /s) Tablo V-53 Hunut I-II-III Regülatörleri Cansuyu Miktarları (Can suyu + Sulama Hakları) (m 3 /s) Tablo V-54 İşletme Aşamasında Çalışacak Personelin Görev Dağılımı Tablo VIII-1 İzleme Programı x

15 ġekġllerġn LĠSTESĠ xi Sayfa Şekil I Yılları Türkiye Elektrik Sistemi Puant Güç ve Enerji Talebi... 6 Şekil II-1 Proje Sahasının Konumu... 7 Şekil II-2 Hunut-I HES Yeri...10 Şekil II-3 Hunut-I Regülatör Yeri...10 Şekil II-4 Hunut-II HES Yeri...11 Şekil II-5 Hunut-II Regülatör Yeri...11 Şekil II-6 Hunut-III HES Yeri...12 Şekil II-7 Hunut-III Regülatör Yeri...12 Şekil II-8 Hunut I-II-III HES lerinin Şematik Boy Kesiti...14 Şekil II-9 Proje Sahası Uydu Görüntüsü...15 Şekil III-1 Proje İş Akım Şeması...24 Şekil IV-1 İspir Meteoroloji İstasyonu Aylık ve Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri ( )...31 Şekil IV-2 İspir Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama Buharlaşma ( )...32 Şekil IV-3 İspir Meteoroloji İstasyonu Aylık ve Yıllık Ortalama Bağıl Nem Değerleri ( )...33 Şekil IV-4 İspir Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama Buharlaşma Değerleri ( )...33 Şekil IV-5 İspir Meteoroloji İstasyonu Esme Sayılarına Göre Yıllık ve Mevsimlik Rüzgar Gülleri ( )...35 Şekil IV-6 Proje Civarının Jeolojisi (Modifiye MTA 1: Tortum D32 Paftası)...37 Şekil IV-7 Çalışma Alanına İlişkin Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesit...39 Şekil IV-8 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası...42 Şekil IV-9 Erzurum İli Depremsellik Haritası...43 Şekil IV-10 Proje Alanı Civarında Gerçekleşen Depremler ve Fay Haritası...44 Şekil IV-11 Proje Alanı Su Toplama Havzası ve AGI Yeri...50 Şekil IV-12 Çoruh Havzası Üzerindeki Akarsular ve Gözlem Noktaları...52 Şekil IV-13 Erzurum İli Arazi Dağılımı...53 Şekil IV-14 Proje Alanı ve Çevresi Arazi Varlığı Haritası...55 Şekil IV-15 Arazi Varlığı Haritası Lejantı...56 Şekil IV-16 Proje Sahası Çevresindeki Koruma Alanları...62 Şekil IV-17 İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası...63 Şekil IV-18 Proje Alanında Bulunan Bitkilere ait Görüntüler...77 Şekil IV-19 Proje Alanı Vejetasyonundan Görüntüler...78 Şekil IV-20 Erzurum İli, İspir İlçesi Maden Haritası...94 Şekil IV-21 Bölgenin Karayolları Haritası (Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesi) Şekil V-1 İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği Şekil V-2 Hunut-I Başyurt Regülatör Yeri Debi-Süreklilik Eğrisi Şekil V-3 Hunut-I Başmezra Regülatör Yeri Debi-Süreklilik Eğrisi Şekil V-4 Hunut-II Gündüz Regülatör Yeri Debi-Süreklilik Eğrisi Şekil V-5 Hunut-II Çamlıkaya Regülatör Yeri Debi-Süreklilik Eğrisi

16 Şekil V-6 Hunut-I Başyurt Regülatörü Yan Kesit Çizimi Şekil V-7 Hunut-I Başmezra Regülatörü Yan Kesit Çizimi Şekil V-8 Hunut-II Gündüz Regülatörü Yan Kesit Çizimi Şekil V-9 Hunut-III Çamlıkaya Regülatörü Yan Kesit Çizimi Şekil X-1 Halkın Katılımı Toplantısının Duyurulması İçin Verilen Gazete İlanları Şekil X-2 Halkın Katılımı Toplantısından Görüntüler xii

17 KISALTMALAR % Yüzde AÇA Avrupa Çevre Ajansı AGĠ Akım Gözlem İstasyonu AKM Askıda Katı Madde BOĠ 5 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BTFA Bölgesel Taşkın Frekans Analizi ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇGDYY Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği dba A Ağırlıklı Desibel Cinsinden Ses Basınç Seviyesi DKMPGM Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü DMĠ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü DPT Devlet Planlama Teşkilatı DSĠ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EĠE Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ERL Avrupa Kırmızı Listesi GWh Gigavatt saat ha Hektar HES Hidroelektrik Enerji Santrali HKDYY Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği IUCN Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ÇġĠM Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kg Kilogram km Kilometre km 2 Kilometrekare KOĠ Kimyasal Oksijen İhtiyacı kv Kilovolt kwh Kilovatt saat lt Litre m Metre m 2 Metrekare m 3 Metreküp MAK Merkez Av Komisyonu mg Miligram MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MW Megavatt MWm Mekanik Megavatt MWt Termal Megavatt º Derece sa Saat SKHKKY Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği TÜĠK Türkiye İstatistik Kurumu USEPA Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı xiii

18 I. PROJENĠN TANIMI VE AMACI (Proje konusu faaliyetin tanımı, ömrü, hizmet amaçları, pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri) I.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları Önerilen bu Proje, SUNEL Enerji Üretim A.Ş. (SUNEL Enerji) tarafından, Erzurum ili, Çamlıkaya Beldesi sınırları içerisinde, Çoruh Nehri nin Çamlıkaya (Hunut) kolu üzerinde toplam 35,5 MWm (34,43 MWe) kurulu güce sahip Hunut I-II-III Regülatör ve Hidroelektrik Santral birimlerinden oluşan tesislerin, bir kırma eleme tesisinin ve bir beton santralinin yapımını ve işletilmesini kapsamaktadır. Hunut I-II-III HES, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesinin Çamlıkaya (Hunut) Çayı üzerinde inşa edilecek dört regülatörde toplanan suların üç ayrı santralde sırasıyla 6 MW, 17,7 MW ve 11,80 MW olmak üzere toplam 35,5 MWm (34,43 MWe) kurulu güce sahip olarak enerji üretmesi planlanmaktadır. Söz konusu Proje için SUNEL Enerji Üretim A.Ş. tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış, tarihinden itibaren 49 yıl boyunca geçerli olmak üzere Üretim Lisansı alınmıştır. Bahsi geçen lisans 20,897 MWm olarak verilmiştir. Ancak, SUNEL Enerji proje kapsamında değişikliğe gitmiş ve bu değişiklikler neticesinde projenin kurulu gücünü 35,5 MWm ye yükseltmiştir. SUNEL Enerji proje değişikliği ile ilgili olarak EPDK ya lisans tadili için başvurmuş ve yeni Üretim Lisansı almıştır. Güncel Üretim Lisansı Özel Hükümleri ve Su Kullanım Anlaşması Ek- A da sunulmuştur. Söz konusu Proje; 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, Ek-I listesi 16. Maddesi uyarınca ÇED süreci uygulanacak tesisler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, ÇED Yönetmeliği Ek-III te belirtilen genel format esas alınarak ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmış ve Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı na sunulmuştur. 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı sonrasında söz konusu projeye Bakanlık tarafından verilen format doğrultusunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanmıştır. ÇED Raporu Özel Formatı Ek-B de verilmiştir. Çevresel etki değerlendirme çalışmaları tamamlanan ÇED Raporu, tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuş olup, ilgili rapor İnceleme.Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Söz konusu Hunut I-II-III Hidroelektrik Santralleri (toplam kurulu güvü 35,5 MWm), Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi hakkında 17/07/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlülüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği nin 14. Maddesi gereğince T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gün ve 2094 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiştir (Ek-C). 1

19 Yapılması planlanan proje için tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın gün ve 2094 sayılı Hunut I-II-III HES, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi ne dair tesis edilen ÇED Olumlu kararının hukuka açıkça aykırı olduğundan yürütmenin durdurulması ile duruşma yapılarak işlemin iptali konulu dilekçe ile dava açılmıştır. Söz konusu dava konusu, karar veren T.C. Erzurum 1. İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi heyetinin tarihinde yapmış olduğu keşif ve ilgili literatür çalışmaları ile birlikte hazırlanmış olan Bilirkişi Raporu ile birlikte değerlendirilmiş, olup Bilirkişi Raporu Ek-D de verilmiştir. Erzurum 1. İdare Mahkemesi nezdinde gün ve 2013/585 nolu kararda, mahkeme heyetince oluşturulmuş olan konunun uzmanı olan bilirkişiler tarafından tarihli bilirkişi raporunda özetle; çevresel etkileri en aza indirecek Ģekilde, toplam 9466 metre iletim yapısının tamamının tünel sistemi ile geçilmesi Ģartı ile ( tarihinde ÇED Olumlu kararı alınan raporda 7131 metresinin açık kazı ile gerçekleģtirileceği belirtilmiģtir) ÇED olumlu kararının yerinde olduğu, enerji açısından, ülkemizin önemli ölçüde dışa bağımlı olduğu göz önüne alındığında, HES tesisleri önemli bir yenilenebilir enerji seçeneği olarak öne çıkmakta olduğu ve üstün kamu yararı dikkate alındığında, öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken bir enerji kaynağı olduğu, ancak bütün bu çalışmalar sırasında, yöre halkının ve çevrenin söz konusu faaliyetten etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alınması gerektiği kanaatine varıldığı belirtilmiştir. T.C. Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 2011/1873 Esas No ve 2013/585 Nolu Mahkeme kararı Ek E de verilmiştir. Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde 2009/7 sayı ile ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Genelge si yayımlanmıştır. Söz konusu bu Genelge de Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Kararları hakkındaki yürütmenin durdurulması/iptali kararlarının, hakkında ÇED Olumlu Kararı verilen ÇED Raporunun bir ya da birkaç bölümüne ilişkin ise ve yürütmenin durdurulması/iptal kararı, ÇED Raporu nun diğer bölümlerini olumsuz, yönde etkilemiyor, yani Kararın tümünün yeniden ele alınıp, değerlendirilmesi gerekmiyor ise, ÇED Raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına gerek bulunmadığı belirtilmektedir. Akabinde, söz konusu planlanan projenin 2009/7 sayı ile ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Genelge si kapsamında değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği hususunun öğrenilmesi amacı ile Sunel Enerji Üretim A.Ş. tarafından tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) na görüş sorulmuştur (Ek-J) tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hunut I-II-III HES projesi hakkında mahkemece 9466 m iletim yapısının tamamının tünele çevrilmesi gerektiği yönündeki kaanati ile alınan iptal kararı gerekçesi ile Bilirkişi Raporunda yer alan hususlar dikkate alınacak olan ÇED Raporunun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmasına müteakip, söz konusu ÇED Raporu nun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu nca değerlendirilmesi görüşü verilmiştir (Ek-J). 2

20 Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, sunulan bu raporda, yapılması planlanan proje ile ilgili olarak tarihinde ÇED Olumlu kararı verilen ÇED Raporu nda, söz konusu dava sonucunda bilirkişiler tarafından önerilmiş olan iletim yapısının tamamının tünel sistemi ile geçilmesi hususunda tünel iletim hattı teknik detayları ve iletim hattı değişikliği kapsamında çevresel etki değerlendirmesinin gerekli bölümlerde güncellenmesi ve proje kapsamında tabii olunan 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 5491 sayılı Çevre Kanunu nunda değişiklik yapılmasına dair kanun ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan ve çıkartılacak olan tüm yönetmelik hükümlerinde gerekli revizyonlar yapılmıştır. Ayrıca, Sunel Enerji A.Ş., tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü, Hidroelektrik Eneji Dairesi Başkanlığı na HUNUT I-II-III projeleri için, mahkeme kararına uygun şekilde iletim hattının tünel olarak formule edildiği haliyle revize fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunmuş olup, söz konusu başvuru yazısı EK-J de verilmiştir. Enerji iletim hattı ve şalt sahası bu rapor kapsamında değerlendirmeye alınmayıp, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Yukarıda sözü edilen Hunut I-II-III HES lerinde fiziksel özellikleri, yapıları ve proje karakteristikleri Tablo I-1 de sunulmaktadır. Tablo I-1 Hunut I-II-III HES lerinin Karakteristikleri Proje adı HUNUT-I HUNUT-II HUNUT-III Ġli Ġlçesi ERZURUM ĠSPĠR Havza Adı ÇORUH (23) Akarsu Adı Regulator 6 UTM Koordinatları Santral 6 UTM Koordinatları K D (Başyurt ve Başmezra Regülatörleri) K D ÇAMLIKAYA (HUNUT) K D (Gündüz Reg.) K D K D (Çamlıkaya Reg.) K D Drenaj Alan (km 2 ) 48,71 67,56 89,12 Ortalama Debi (m 3 /s) 1,92 2,20 2,47 Ortalama Yıllık Toplam Akım (hm 3 ) 60,81 69,75 78,16 Q 25 Taşkın Debisi (m 3 /s) 38,49 47,91 51,75 Q 100 Taşkın Debisi (m 3 /s) 53,43 66,50 71,82 Regülatör Tipi Tirol Tirol Tirol Talveg Kotu (m) Maksimum Su Kotu (m) 1807 (Başyurt Reg.) 1808,80 (Başmezra Reg.) 1810,96 (Başyurt Reg.) 1811,08 ( Başmezra Reg.) 1664,5 1343, , ,17 Kret Kotu (m) 1809, ,8 1344,15 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) 1665, , İletim Yapısı Tünel bağlantı kondüvisi-tünel Tünel Tünel 3

21 İletim Hattı Uzunluğu (İletim Tüneli) (m) 120 (Tünel bağlantı kondüvisi) 1805 (Tünel) 4413 (E. Tüneli) 365 (Yak. Tüneli) 3270 (E. Tüneli) İletim Yapısı Eğimi (J) 0,0748 0,040-0,0959 0,0643 Cebri Boru Çapı (m) 1,3 1,5 1,5 Cebri Boru Boyu (m) 207,43 (Tünel İçi) 413,49 (Tünel İçi) 420,68 (Tünel İçi) Türbin Tipi Pelton Pelton Pelton Ünite Adedi Bara Gerilimi (kv) 33,3 kv 33,3 kv 154 kv Enerji Nakil Hattı Kesiti 3 AWG 3/0 AWG 1277 MCM Enerji Nakil Hattı Uzunluğu (km) 4 3 6,5 Brüt Düşü (m) 140,44 316,39 212,4 Net Düşü (m) 137,96 310,62 207,08 Proje Debisi (m 3 /s) 4,75 6,25 6,25 Kurulu Güç (MW) 6,00 17,70 11,80 Firm Enerji (GWh) 0,14 1,09 0,89 Sekonder Enerji (GWh) 13,90 36,58 25,91 Toplam Enerji (GWh) 14,04 37,67 26,80 kapsamındaki tesislerin yapım süresi yaklaşık 3 yıl olarak planlanmıştır. Bu süre sonunda sistemin devreye girmesi ile Hunut I-II-III HES in 35,5 MWm (34,43 MWe) toplam türbin kurulu gücünde ve mevcut akımlarla toplam 78,51 GWh lık elektrik enerjisini santralın lisans süresi olan 49 yıl boyunca elektrik üreteceği öngörülmektedir. I.2 Projenin Önemi ve Gerekliliği Ülkemizdeki mevcut hidroelektrik potansiyelini değerlendirmek ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla SUNEL Enerji Üretim A.Ş. tarafından Erzurum İli nin İspir İlçesi Çamlıkaya Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Çoruh Nehri nin Çamlıkaya (Hunut) Çayı kolu üzerinde 1809 m kotları ile 1130 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirebilecek nin yatırımı planlanmaktadır. Sanayileşmekte ve gelişmekte olan ülkemizin enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. İhtiyaç duyulan bu enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmakla beraber yaklaşık %33 ü hidroelektrik santrallerden, rüzgar, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeline rağmen toplam enerji tüketimimiz içerisinde aldığı pay oldukça düşük kalmaktadır. 4

22 Ulusal elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında zaman zaman sıkıntılar çekilmekte ve arz-talep dengesi, yapılan ithalatla karşılanmaktadır. Türkiye nin, Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Gümrük Birliği anlaşmasına göre, Topluluğun enerji politikasına uyumlu hareket etmesi gerekmektedir. Bu durumda, Avrupa Birliği nin yeşil enerjiyi (hidrolik, güneş, rüzgar, biyokütle) destekleme politikalarının ülkemizde de geçerli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ülkemizdeki hızlı sanayileşmenin gereği artan enerji açığının kapatılabilmesi için termik santrallerin yanında hidroelektrik santrallerinin da öncelikli olarak ele alınması ve yenilenebilir hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Önerilen bu projenin amacı, Avrupa Birliği nin genel enerji politikasına uygun olarak, Türkiye nin yeşil enerji üretimine bir katkıda bulunarak, yenilenebilinir hidroelektrik potansiyelini değerlendirerek temiz enerji üretmektir. Türkiye elektrik enerjisi brüt tüketimi (Türkiye brüt üretimi+dış alım dış satım) 2010 yılında %8.4 artarak Milyar kwh, 2011 yılında ise %9 artış ile Milyar kwh olarak gerçekleşmiştir. Türkiye net tüketimi (iç tüketim, şebeke kaybı ve kaçaklar hariç) 2010 yılında 172 Milyar kwh, 2011 yılında ise Milyar kwh olmuştur. Türkiye enterkonnekte sistemi yıllar itibariyle ani puant talebi ve enerji gelişimi Tablo 1 de verilmektedir yılında puant talep MW, Minimum Yük MW olarak gerçekleşmiştir. Minimum yükün maksimum yüke oranı %40.5 olmuştur yılında ise puant talep MW, Minimum Yük MW olarak gerçekleşmiştir yılında ise minimum yükün maksimum yüke oranı %41 olmuştur. Tablo I Yılları Türkiye Elektrik Sistemi Puant Güç ve Enerji Talebi YILLAR PUANT GÜÇ ENERJĠ TALEBĠ ARTIġ (%) TALEBĠ (MW) (GWh) ARTIġ (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Bunun yanında, üretim Kapasite Projeksiyonunun çalışma periyodu, yıllarını kapsamaktadır. Mevcut, inşası devam eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nca (EPDK) Ocak 2012 Dönemi İlerleme Raporlarına göre iki ayrı senaryo halinde (Senaryo 1 ve Senaryo 2) hazırlanan yılları arasında işletmeye gireceği öngörülen projelerin bu periyoddaki üretim kapasiteleri ve güçleri dikkate alınarak iki talep serisine göre Arz-Talep Dengeleri, güç ve enerji olarak hesaplanmıştır (Şekil I-1). 5

23 ġekil I Yılları Türkiye Elektrik Sistemi Puant Güç ve Enerji Talebi (Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ), TEİAŞ, APK Dairesi Başkanlığı, Temmuz 2012) Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ) nda da ifade edildiği üzere, Elektrik Sektörünün tüketim yapısının özelliği dolayısıyla, Arz-talep dengelerinin gelişimine ve puant yük talebine en uygun şekilde cevap verecek Hidrolik- Termik-Rüzgar-Güneş kaynaklarına bağlı dağılımı sağlayacak, kaynak güvenliğini esas alacak, arz güvenliği açısından yeterli düzeyde yedek kapasiteye sahip bir sistemin kurulabilmesi için planlama çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Elektrik sektörünün serbest piyasa şartlarında faaliyet göstermeye başlamasından sonra da özel sektörün önünü görmesi ve yatırımcılara ışık tutması ve arz güvenliği açısından planlama çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Türkiye nin hızla artmaya devam etmesi beklenen elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için çeşitli üretim teknolojileri ile enerji üretilmesi planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Önerilen Hunut I-II-III HES, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi hem ülke ekonomisine katkıda bulunacak hem de ülkemizin elektrik ihtiyacının bir kısmını yenilenebilinir bir teknoloji olan hidroelektrik santralı kurarak gerçekleştirme olanağını bulacaktır. 6

24 II. II.1 PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU Projenin Yeri (Ġlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmıģ olan proje yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve Ġmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Proje, Türkiye nin kuzey-doğusunda, Erzurum İli, Çamlıkaya Beldesi sınırları içerisinde, İspir İlçesi nin 20 km kuzey-doğusunda, Çamlıkaya Beldesi nde Çoruh Nehri nin Çamlıkaya (Hunut) kolu üzerinde 1809 m kotları ile 1130 m kotları arasında yer almaktadır. İspir İlçesi Erzurum İli ne yaklaşık 146 km, Rize'ye 119 km, Artvin'e 170 km ve Bayburt İli ne ise 70 km mesafede bulunmaktadır. Proje sahası Erzurum a 160 km, İspir e ise 22 km uzaklıkta yer almakta olup, proje sahasına ilişkin yer bulduru haritası Şekil II- 1 de görülmektedir. ġekil II-1 Proje Sahasının Konumu 7

25 Hunut Deresi ve yan kolları üzerinde bulunan Hunut Projesi aşağıda belirtilen koordinatlarda yapılacak ünitelerden meydana gelecektir. Hunut-I HES Projesi: 40 42'07''~40 42'59'' kuzey enlemleri ile 41 06'42''~41 07'09'' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Bağ Deresi üzerinde 35,03 km 2 yağış alanına sahip Başyurt Regülatörü ve Kuzugölü Deresi üzerinde 13,68 km 2 yağış alanına sahip Başmezra Regülatörü Hunut-I HES'e su çevirmektedir. Hunut I proje alanına en yakın yerleşim yeri Başyurt Regulatörüne yaklaşık 300 m mesafede bulunan Başyurt Mahallesi dir. Hunut-II HES Projesi: 40 40'00''~40 42'06'' kuzey enlemleri ile 41 07'05''~41 07'56'' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Hunut-II yapılarından olan İletim Tüneli ise Budaklı Mahallesi ne 250 m mesafeden geçmektedir. Ayrıca, Hunut II santral binasına yaklaşık 500 m mesafede Gündüz Mahallesi bulunmaktadır. Hunut-III HES: Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum İli İspir İlçesi sınırları içerisinde, Hunut Deresi ve yan kolları üzerinde bulunmaktadır. Hunut-III HES Projesi, 40 38'51''~40 40'03'' kuzey enlemleri ile 41 07'48''~41 09'03'' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Hunut III HES proje alanına en yakın yerleşim alanı Çamlıkaya Regülatörünün 400 m kadar güneyinde bulunan Gündüz Mahallesi dir. Belde merkezine en yakın yapı olan Hunut III Santral Binasının Çamlıkaya Beldesi merkezine olan uzaklığı yaklaşık 1 km dir. Hunut I-II-III HES, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali Proje sahası membasında herhangi bir proje bulunmamaktadır. Mansabında Direktaş HES projesi, 5 km doğusunda Sırakonaklar ve Yonca HES projeleri, 5 km batısında Aksu (Yankol), Yedigöl, Başyurt ve Dadaş 05 HES Projeleri ve 7 km güneyinde Çoruh anakol üzerinde Aksu, Arkun ve Güllübağ barajları bulunmaktadır. Proje sahasının gösterildiği 1/ ölçekli topoğrafik harita Ek-F de sunulmaktadır. Erzincan-Bayburt-Erzurum Planlama Bölgesi ne ait Çevre Düzeni Planı henüz hazırlanmadığından proje sahası Çevre Düzeni Planı üzerinde gösterilememiştir. Bu yüzden proje yerinin halihazır haritalarının onayından sonra mevzi imar planları hazırlanarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ne sunulacaktır. 8

26 ne ait regülatör, santral binaları ve iletim tünelleri UTM (Universal Transverse Mercator) ED50 (European Datum 1950) 37. zonda, Tablo II-1 de verilen koordinatlarda yer almaktadır. Hunut I-II-III HES Projesi kapsamında inşa edilecek tüm yapıların koordinatları.txt formatında Ek-G de sunulmaktadır. Tablo II-1 Hunut Projesi Kapsamında ĠnĢa Edilecek Ünitelerin KöĢe Koordinatları (UTM ED 50, Zone 37) HUNUT-I HUNUT-II HUNUT-III BaĢyurt-BaĢmezra Reg. Gündüz Reg. Çamlıkaya Reg. No X Y X Y X Y Santral Binası Santral Binası Santral Binası No X Y X Y X Y Tünel-1 Tünel-2 Tünel-3 PB S1 S S PS YaklaĢım Tüneli (GiriĢ ve Bağlantı) Hunut I-II-III HES lerine ait regülatör ve santral binası sahalarını gösterir fotoğraflar Şekil II-2, II-3, II-4, II-5, II-6 ve II-7 de verilmiştir. 9

27 ġekil II-2 Hunut-I HES Yeri ġekil II-3 Hunut-I Regülatör Yeri 10

28 ġekil II-4 Hunut-II HES Yeri ġekil II-5 Hunut-II Regülatör Yeri 11

29 ġekil II-6 Hunut-III HES Yeri ġekil II-7 Hunut-III Regülatör Yeri 12

30 Proje kapsamında imar tadilatı yapılacaktır. Proje kapsamında planlanacak alanlar için 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu,7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu ilgili hükümleri, Mülga T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı ve gün ve sayılı Genelge leri gereği hazırlanacak İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları değerlendirilmek üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilecektir. 13

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

AER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. İLHAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) PROJESİ (9.28 MWm/9.00 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. İLHAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) PROJESİ (9.28 MWm/9.00 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU İLHAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) PROJESİ (9.28 MWm/9.00 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ARTVİN İLİ, BORÇKA İLÇESİ ÇED Raporu x Nihai ÇED Raporu ANKARA-HAZİRAN 2014 Öveçler Huzur

Detaylı

ERENLER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

ERENLER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. PROJESİ ANTALYA İLİ, AKSEKİ İLÇESİ, CEVİZLİ BELDESİ, GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ, DEĞİRMEN DERESİ ÜZERİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu HAZİRAN 2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Telefon Faks Mobil :

Detaylı

HEDA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

HEDA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ HEDA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (8,04 MWm/7,72 MWe), KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ, Trabzon İli, Tonya İlçesi, Fol Deresi Üzerinde ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler

Detaylı

ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES KURULU GÜCÜ 3,968 MW m /3,79 MW e PROJESİ

ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES KURULU GÜCÜ 3,968 MW m /3,79 MW e PROJESİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ ANTALYA İLİ, KUMLUCA İLÇESİ, BÜYÜKALAN KÖYÜ, ALAKIR ÇAYI ARÜV ÇEVRE MÜH. MÜŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANTALYA-2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜFEKÇİKONAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ (HES) (5,4 MW m / 5.184 MW e Kapasiteli) REGÜLATÖR İLAVESİ VE PROJE DEĞİŞİKLİĞİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ TÜFEKÇİKONAĞI

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. VE BETON SANTRALİ PROJESİ (10.063 MWm - 9.683 MWe) ÇED RAPORU ORDU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TURNASUYU DERESİ ÜZERİ X ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU MAYIS 2014 ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN

Detaylı

BATU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

BATU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. DELİKLİTAŞ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ AKCA ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu İSTANBUL TEMMUZ 2014 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

6 O KOORDİNATLAR Koor. Sırası: Sağa,Yukarı. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M. : -- Zon : 36

6 O KOORDİNATLAR Koor. Sırası: Sağa,Yukarı. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M. : -- Zon : 36 i PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI YAĞMUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Tekstilkent Koza Plaza Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No: 12 A Blok Kat: 13 No: 47 Esenler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ KARDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES 4,511 MWe / 4,650 MWm ÇED RAPORU Od Ordu İli, Gölköy İlçesi, i Gölköy Çayı Üzerinde Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler /

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard 1. ÖZET... 1 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU... 1 1.2. PROJENİN YERİ... 3 1.3. PROJENİN HAVZADAKİ DİĞER TESİSLERLE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR ŞEMATİK PLAN... 3 1.4. TEKLİF EDİLEN TESİSLER... 4 1.5. PROJE KARAKTERİSTİKLERİ...

Detaylı

DEREKÖY REGÜLATÖRÜ VE HES (Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi) 4,502 MWm / 4,007 MWe

DEREKÖY REGÜLATÖRÜ VE HES (Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi) 4,502 MWm / 4,007 MWe 4,502 MWm / 4,007 MWe ANTALYA İLİ, KUMLUCA İLÇESİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ)

Detaylı

(KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ DAHİL)

(KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ DAHİL) T..C.. ORMAN VE SU İİŞLERİİ BAKANLIIĞII DEVLET SU İİŞLERİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.. BÖLGE (KAHRAMANMARAŞ) MÜDÜRLÜĞÜ KAVAKTEPE BARAJI SULAMASI, MALZEME OCAKLARI PROJESİ (KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI TEMSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PROJE SAHİBİNİN ADI TEMSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PROJE SAHİBİNİN ADI TEMSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PROJENİN ADI SİLOPİ ENERJİ GRUBU (HEZİL BARAJI VE HES LERİ) 155 MWM/147.88 MWE, KIRMA ELEME TESİSLERİ, HAZIR BETON SANTRALLERİ VE MALZEME OCAKLARI PROJE İÇİN

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 RAK İNŞAAT TURİZM DEMİR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A. Ş. SAMATLAR REGÜLATÖRÜ, HES (6,03 MWm / 5,428 MWe ) VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ DAHİL) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ

Detaylı

KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, KILIÇLAR BELDESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ANKARA

KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, KILIÇLAR BELDESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ANKARA ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, KILIÇLAR BELDESİ MGS

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ

REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON, FAKS NUMARASI Armada İş Merkezi A Blok Kat:16 06520 Söğütözü/ ANKARA TEL : +90 (312) 219 21 99 FAKS : +90 (312) 219 01 80 REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI ÇAKAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. Gaziantep Yolu, 7.km Karacasu Mevkii/KAHRAMANMARAŞ T : 0 344 251 30 00 F : 0 344 251 30 06 ADRESİ

PROJE SAHİBİNİN ADI ÇAKAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. Gaziantep Yolu, 7.km Karacasu Mevkii/KAHRAMANMARAŞ T : 0 344 251 30 00 F : 0 344 251 30 06 ADRESİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI ÇAKAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. Gaziantep Yolu, 7.km Karacasu Mevkii/KAHRAMANMARAŞ T : 0 344 251 30 00 F : 0 344 251 30 06 PROJENİN ADI Çakır Regülatörü

Detaylı

OSMANİYE İLİ KADİRLİ İLÇESİ

OSMANİYE İLİ KADİRLİ İLÇESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. BÖLGE (ADANA) MÜDÜRLÜĞÜ SAVRUN BARAJI SULAMASI, HES, MALZEME OCAKLARI, KIRMA-ELEME VE BETON SANTRALİ TESİSLERİ PROJESİ ÇED RAPORU OSMANİYE

Detaylı

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ALARTES ENERJİ A.Ş. HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu DENİZLİ İLİ, HONAZ İLÇESİ, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AECOM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

KONUKLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KONALGA REGÜLÂTÖRÜ ve HES PROJESİ

KONUKLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KONALGA REGÜLÂTÖRÜ ve HES PROJESİ KONUKLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KONALGA REGÜLÂTÖRÜ ve HES (Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santrali) PROJESİ (30,566 MWm / 29,649 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU VAN İLİ, ÇATAK

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇED DEKİ YERİ Barajların ÇED Yönetmeliği ndeki ndeki Yeri Ek-1 1 Listesi, Madde 15, Su depolama tesisleri (Göl( l hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan Baraj ve Göletler)

Detaylı

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ALARTES ENERJİ A.Ş. HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu DENİZLİ İLİ, HONAZ İLÇESİ, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AECOM

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

BURSA TEMİZ ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

BURSA TEMİZ ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. PROJE SAHİBİ BURSA TEMİZ ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. PROJE ADI TAŞÇİFTLİK REGÜLATÖRÜ ve HES (3,794 MW m /3.681 MW e ) PROJE YERİ KASTAMONU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BAŞÖREN KÖYÜ KARAKAYA DERESİ HAZIRLAYAN

Detaylı

154 kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ UZUNDERE, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN

Detaylı

Manisa İli, Soma İlçesi. Datum : Ed-50 Türü : Utm Ölçek : 6 Derece Koordinat : Sağa Yukarı

Manisa İli, Soma İlçesi. Datum : Ed-50 Türü : Utm Ölçek : 6 Derece Koordinat : Sağa Yukarı PROJE SAHİBİNİN ADI HİDRO-GEN ENERJİ İTH. İHR.DAĞ. TİC. A.Ş. Adresi Telefonu Ve Faks Numaraları Projenin Adı Projenin Bedeli Horasan Sok. No: 24 GOP/Ankara Tel: 0 312 447 17 00 Fax: 0 312 446 24 80 SOMA

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

SUVERİ ELEKTRİK ÜRT. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SUVERİ ELEKTRİK ÜRT. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. SUVERİ ELEKTRİK ÜRT. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA İLİ, GÜDÜL İLÇESİ, TAHTACIÖRENCİK MEVKİİ, BEYPAZARI İLÇESİ, URUŞ BELDESİ SÜVARİ ÇAYI ÜZERİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu AĞUSTOS-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2008 2017)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2008 2017) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2008 2017) TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Firma Tanıtım Notu Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., ortaklığında kurulmuş olan Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.,

Detaylı

MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. TİC. VE SAN. A.Ş. TAGAR REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU NİHAİ TUNCELİ İLİ, ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ, TAGAR ÇAYI Gökkuşağı Mah. 1222. Cad. 1204. Sok. No:8/23 Cevizlidere/Çankaya/ANKARA

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI AHMET HAKAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI AHMET HAKAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 AHMET HAKAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. ZALA REGÜLATÖRÜ, HES (5,760 MW m / 5,184 MW e ) VE MALZEME OCAĞI PROJESİ NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KASTAMONU İLİ, ARAÇ İLÇESİ, ARAÇ ÇAYI ÇED RAPORUNU

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖLORMANI

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

154 kv ELİF HAVZA TM-ERZURUM I ENERJİ İLETİM HATTI VE ELİF HAVZA TRAFO MERKEZİ

154 kv ELİF HAVZA TM-ERZURUM I ENERJİ İLETİM HATTI VE ELİF HAVZA TRAFO MERKEZİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv ELİF HAVZA TM-ERZURUM I ENERJİ İLETİM HATTI VE ELİF HAVZA TRAFO MERKEZİ Erzurum ili; Tortum, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I R. Gazete No. 27274 R.G. Tarihi: 30.6.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I Amaç, Kapsam,

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M.

WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M. SAYIN PREFABRİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ Sayın Prefabrik İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 1.Sokak No:45 Afyonkarahisar TELEFON VE FAKS NUMARALARI

Detaylı

ORSA I REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

ORSA I REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. ORSA I REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Bartın İli-Ulus İlçesi Karabük İli-Safranbolu İlçesi Batı Karadeniz

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 9 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27049 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

Hazırlayan. Hüseyin UZUN Şehir Plancısı. Aralık 15

Hazırlayan. Hüseyin UZUN Şehir Plancısı. Aralık 15 Çanakkale ili, Ezine İlçesi Sarpdere Köyü, Andıktaşı Mevkii 23 Parsel Nolu Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Araştırma ve Açıklama Raporu PAFTA:I16-c-07-b Hazırlayan Hüseyin UZUN Şehir

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ Ercüment ÖZDEMİRCİ Ar-Ge Müdürü APK Dairesi Başkanlığı 2013 TÜREK İstanbul, 6-7 Kasım 2013 1 İSPANYA RES KURULU GÜCÜ İspanya kurulu gücü 95.043 MW tır.

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANDIRAZ BARAJI (GÖL HACMİ 133,24 Hm 3 ), HES (36,73 MWm/ 36,0 MWe), MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME VE YIKAMA TESİSİ KASTAMONU İLİ, ARAÇ İLÇESİ, ÇANKIRI

Detaylı

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

KOSTİK SODA ÜRETİM ÜNİTESİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

KOSTİK SODA ÜRETİM ÜNİTESİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Sim Sögütözü İş Merkezi Söğütözü Cad.No: 14/D Beştepe/ANKARA Tel : (312) 287 65 55 Faks : (312) 285 88 94 KOSTİK SODA ÜRETİM ÜNİTESİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Nihai DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı