fientepe teleferi i Mart ta hizmette

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fientepe teleferi i Mart ta hizmette"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin ele geçirildi HABER 18 DE Vali Yüksel 2013 te makam nda 2 bin 185 kifli ile görüfltü Asgari ücretin 2014'ün ilk 6 ay nda yüzde 5, ikinci 6 ay nda ise yüzde 6 artt r lmas kararlaflt r ld. Buna göre, asgari ücret yeni y l n ilk 6 ay nda net 846 lira, ikinci 6 ay nda ise net 891 lira olurken, mevcutta yaklafl k 803 lira olan asgari ücrete 43 lira zam yap ld. HABER 17 DE HABER 18 DE fientepe teleferi i Mart ta hizmette Ankara'n n Yenimahalle ilçesi yeni bir baharda toplu tafl ma amaçl ilk teleferik ile tan flacak. Teleferi in ilk etab n n yerel seçimlerden önce fientepelilerin hizmetine sunulaca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Teleferi imizin aç l fl n inflallah Mart ay nda yapaca z. Kabinler sürekli çal flaca için de hemflehrilerimizin rahat rahat merkeze inmesi için ücretsiz olmas na karar verdik. dedi. HABER 16 DA FENERBAHÇE N N EN HIRÇINLARI CANER VE ALPER Haberi 30 da G.SARAY IN EN SERT OYUNCULARI SELÇUK VE MELO Haberi 29 da ALTINDA LI ANNELERE GEBEL K OKULU Haberi 15 de

2 2 SineMagazin MU LA - Marmaris'te geçirdi i trafik kazas nda a r yaralanan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Huban Öztoprak' n yo un bak mdaki tedavisinin sürdü ü ancak henüz sa l yla ilgili olumlu bir geliflme kaydedilemedi i bildirildi. AA muhabirinin ald bilgiye göre, 28 Aral k 2013 Cumartesi günü Datça'ya gösteriye giden stanbul Kumbara Görsel Tiyatrosu grubunu tafl yan minibüse hafriyat kamyonunun çarpmas sonucu a r yaralanan 26 yafl ndaki Öztoprak' n, Marmaris Yücelen Hastanesinin yo un bak m ünitesindeki tedavisi 5 gündür devam ediyor. Hastanede bekleyen ailesi ve oyuncu arkadafllar Öztoprak'tan iyi bir haber gelmesini bekliyor. Genç oyuncunun sa l k durumu hakk nda gazetecilere bilgi veren Marmaris Yücelen Hastanesi Baflhekimi Tolga Çakmak, Öztoprak' n hastaneye geldi inden beri yo un bir tedavi gördü ünü söyledi. Tedavide flu ana kadar istedikleri rand man alamad klar na dikkati çeken Çakmak, "Beyindeki ödem ve baz fonksiyon bozukluklar devam ediyor. Umutla tedaviyi sürdürüyoruz. fiu andaki bulgular fl nda ameliyattan daha ziyade klinik destek tedavisi ön planda. Bundan dolay hastam z ameliyat olmayacak" dedi. - "Kamyon, Huban' n oturdu u yerden çarpt " Öztoprak' n arkadafl ve ayn kazada hafif yaralanan oyuncu Vural Bingöl ise kaza günü havan n ya fll oldu unu, Marmaris'ten yola ç kt ktan 5 dakika kadar sonra bir çarpma sesi duyduklar n n anlatt. Viraj alamayan bir kamyonun, Huban Öztoprak' n oturdu u yerden minibüslerine çarpt n dile getiren Bingöl, bundan dolay kazada en ciddi yaray genç oyuncunun ald n kaydetti. Çarpman n etkisiyle etrafa da ld klar n ifade eden Bingöl, "Bir feryat figan koptu. Arkadafllar m z n ço unun yüzünde cam parçalar vard. Huban'a bakt m zda, yüzüne büyük bir darbe ald n gördük. 6 Ocak 2014 Huban Öztoprak yaflam savafl veriyor Bir arkadafl m z sürekli bafl nda bekledi, daha sonra ambulansla hastaneye kald r ld " diye konufltu. Oyuncu Ceren Girgin de yak n arkadafl Öztoprak' n inan lmaz bir yaflama sevinci oldu unu ve inatç bir insan oldu unu söyledi. Bu nedenle herkesin Öztoprak' n uyanaca na ve aya a kalkaca na inand ifade eden Girgin, flöyle konufltu: "Human çok hareketli ve sürekli kafas n n dikine giden birisiydi. 'Elvada Hayat' dizisinde birlikte oynad k. Herkese destek olan, kalbi güzel birisiydi. Çal flt bütün dizilerdeki arkadafllar aray p, dua ediyor." Bu arada Sa l k Bakanl ile Kültür ve Turizm Bakanl yetkililerinin aile ve hastane yönetimini arayarak Öztoprak' n sa l k durumu hakk nda bilgi ald klar ö renildi. htiyaç duyulmas halinde Sa l k Bakanl n n ambulans uçak gönderebilece i kaydedildi. Ayn kazada yaralanan 8 oyuncunun ise tedavilerinin tamamland ve taburcu edildikleri belirtildi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 6 Ocak 2014 Yaflam H CR 5 Rebi-ül Evvel 1435 RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Türk kad n, Avrupal dan daha genç anne oluyor ANKARA - ATA UFUK fieker - Türkiye de kad nlar, Avrupal kad nlara göre daha genç anne oluyor. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ve Avrupa statistik Kurumu (Eurostat) verilerinden yapt derlemeye göre, 2012 de Türkiye de toplam 1 milyon 279 bin 864 do um gerçekleflirken, en fazla do um 122 bin 193 ile a ustosta oldu. En az do um ise 89 bin 962 ile aral k ay nda gerçekleflti. AB ortalamas dikkate al nd nda, Türkiye deki kad nlar daha erken annelikle tan fl yor. Türkiye de kad nlar ortalama olarak 28,1, AB de ise 30,1 yafl nda do um yap yor. Avrupa da kad nlar n ortalama do um yafl n n en yüksek oldu u ülke, 31,6 ile spanya olurken, bu ülkeyi 31,5 ile rlanda takip ediyor. Ortalama do um yafl, Avrupa n n geliflmifl ekonomileri Almanya da 30,6, Fransa da 30, ngiltere de 29,7 olarak gerçekleflirken, en genç anne olan kad nlar ise Bulgaristan da bulunuyor. Bulgaristan daki kad nlar, ortalama 27,1 yafl nda anne oluyor. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Büyük Atatürk, fiark Bülbülü diye tan nan Celal Güzelses e 4 Ekim 1932 tarihinde uzun bir not dikte ettirmifltir. Bu notu mesaj olarak Diyarbak rl lara iletmifltir. Daha sonra da pek çok yerde yay mlanan Gazi Mustafa Kemal in flu sözleri tarihî gerçeklerin zevkli ve estetik tezahürlerindendir: Diyarbak rl, Vanl, Erzurumlu, Trabzonlu, stanbullu, Trakyal ve Makedonyal hep bir rk n evlâtlar, hep ayn cevherin damarlar d r. Geçmifli daha eskilere götürmek mümkündür ama bir tarih vermek gerekirse 1839 Tanzimat Ferman n n ilân ndan sonra Bat l lar ve Ruslar; Osmanl y ve Türkiye yi bölmeyi parçalamay, küçültmeyi de iflmez bir siyaset haline getirmifllerdir. 170 y l aflk n bir süredir, oyunlar na ve entrikalar na devam etmektedirler. Türkiye nin bugün önemli üç sorunu bulunuyor: a) Kürt sorunu, b) Ermeni sorunu, c) K br s sorunu. Her üç sorun da tamamen sun î olup Bat l lar n açt bir yarad r. Bu yara, kangren haline getirilmifl, iyilefltirilmesi imkâns zlaflt r lm flt r. Kürt sorunu, sistemli ve sürekli bir flekilde, özellikle Bat ülkelerindeki çeflitli enstitüler, araflt rma merkezleri, yay nevleri ve medya kanal yla, Türkiye aleyhine desteklenmektedir. Bu üç sorunun muhataplar olan baz Kürtler, Ermeniler ve Rumlar elbirli i ve güçbirli i içindedirler. Do u ve Güneydo u Anadolu da yaflayan halk n özbeöz Türk oldu u tarihî bir gerçek iken Kürt Türkleri dedi imiz bu kardefllerimizi; sanki ayr bir milletin mensuplar gibi göstererek bize düflman yapan Hristiyan Kulübüne mensup Bat l lar ve ABD, bölparçala-yut siyasetine halen devam etmektedirler. Bu siyasetlerini, sadece bizim için de il, bütün Ortado u ve Kuzey Afrika ülkeleri için yürütmektedirler. Bunun ad Büyük Ortado u Projesi dir. Bu siyasetlerinde baflar l da olmufllard r. Kendi içimizdeki baz cahil, yar cahil ayd nlar m z da inand rm fllard r. Büyük Türkçü Ziya Gökalp e bile Kürt dediler. Do rudur çünkü o bir Kürt Türküdür. Bak n z Ziya Gökalp Bana Türk De il Diyene adl fliirinde nas l yak n yor: Ben Türküm diyorsun, sen Türk de ilsin. slâm m diyorsun, de ilsin slâm, Ben ne rk m için senden vesika Ne de dinim için isterim ilâm. Türklü e çal flt m, s rf zevkim için Ummad m bu iflten aslâ mükâfat, Bu yüzden bu kadar felâket çektim. Hiçbir an esefle, demedim: Heyhat!... Hattâ ben olayd m, Kürt, Arap, Çerkes, lk gayem olurdu, Türk milliyeti. Türk kuvvetli olursa mutlâka, Kurtar r, her slâm olan milleti. Türk olsam, olmasam, ben Türk dostuyum, Türk olsan ve olmasan sen Türk düflman, Çünkü benim gayem Türkü yaflatmak, Senin öldürmek, her yaflayan. Türklük, hem mefkûrem, hem de kan md r. S rt mdan al nmaz, çünkü kürk de il, Türklük hadimine, Türk de il, diyen. Soyca Türk olsa da piçtir, Türk de il. KÜRT TÜRKLER VE Z YA GÖKALP Yine Ziya Gökalp en güzel cevab Küçük Mecmua adl derginin 28. say s nda Millet bafll kl makalesinde bölücülere, gafillere ve hainlere flöyle söylüyor: Ben gençli imde tahsil için ilk defa stanbul a gitti im zaman, bu ilmî araflt rmaya bafllamak zorunda kald m. Çünkü orada eskiden kalan kötü bir al flkanl k nedeniyle, bütün Karadeniz halk na (Lâz), bütün Suriyelilere ve Irak lara (Arap), bütün Rumeli halk na (Arnavut) dedikleri gibi benim gibi Do u illeri halk na (Kürt) milliyetini mal ettiklerini gördüm. O zamana kadar kendimi Türk hissediyordum. Fakat bu düflüncem ilmî bir araflt rmaya dayanm yordu. Gerçe i bulabilmek için, bir taraftan Türkülü ü, di er taraftan Kürtlü ü araflt rmaya bafllad m. lk önce dilden bafllad m. Diyarbak r flehrinde, ana dil Türkçe olmakla beraber, her fert biraz Kürtçe bilir. Dilde bu ikilik, iki flekilde aç klanabilirdi. Diyarbak r n Kürtçesi bir Türk Kürtçesiydi. Dil araflt rmalar m gösterdi ki Diyarbak r n Türkçesi Ba dat tan Adana ya, Bakü ye, Tebriz e kadar uzanan do al bir dilden yani Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerine özgü bulunan Azer lehçesinden ibarettir. Bu dilde hiçbir sun îlik yoktur. Bundan ötürü Kürtlerin bozdu u bir Türkçe söz konusu de ildir. Diyarbak r lehçesinin Azerî Türkçesi olmas, flehirlerin Osmanl Devleti nin etkisiyle Türkçe konufltu u iddias n da temelden çürütür. Çünkü öyle olsayd, bu flehirlerde konuflulan dilin Osmanl lehçesi olmas lâz m gelirdi. Diyarbak rl lar n baz lar n n kulland klar belirli kelimelerden olan Kürtçe ye gelince, bu dilin köylerde konuflulan aç k ve düzgün Kürtçe den farkl oldu unu gördüm. Kürtçe, Farsça n n akrabas oldu u halde, nahiv itibariyle hiç ona benzemez. Çünkü, Farsça da bulunmad halde Kürtçe de hein (tezkir) ve (tenis) hem de Arapça ve Latince de oldu u gibi (i ap) vard r. Demek ki, Kürtçe Türk diline oranla daha birleflik, daha kar fl kt r. Türkler kendi dillerinde tezkir, tenis, i ap gibi durumlara rastlamad klar ndan Kürtçe nin bu gibi özelliklerine etki edememeleri gerekirdi. Gerçekten geliflmeler bu flekilde cereyan etmifl, Diyarbak rl lar, Kürtçe nin tezkir, tenis, i ap kurallar n tamamiyle yere bat r p Kürt nahvini Türk dil bilgisi kurallar na uydurarak uydurma bir Kürtçe icat etmifller. Bu Kürtçe ye (Türk Kürtçesi) ad n vermek gayet do ru olur. Dil aç s ndan gayet önemli olan bu durum Diyarbak rl lar n Türk oldu una en büyük delildir. Atatürk bofluna m söyledi: Ne mutlu Türküm diyene! özdeyiflini? Atatürk ün yüceli ini halâ anlamayanlar varsa, onlara flaflk nd r diyorum: K saca söylersek; a) Kürtler, Turanî kavimden olup Türk menflelidirler, b) Kürt Türkleri kesinlikle bir ranî kavimden say lmazlar, c) Kürt Türkleri; ne Hititlerin, ne Asurlular n, ne Keldanilerin ne de Urartular n menflelerinden gelmemektedirler. Bununla ilgili yüzlerce belge, bilgi varken tarihî gerçekler ortada iken; bunlar asimilasyon politikas söylemleri olarak niteleyen sözde ayd nlar, flimdilerde meydan bofl buldular. Bilmiyorlar ki kand r ld lar. Uzun bir süredir, kendilerine telkin edilen bilim d fl söylemlere; ça dafll k, insan haklar vb. güzel sözlerin arkas na s narak topluma enjekte etmeye çal fl yorlar. Kürt Türklerinin Turanî oldu unu, tarihî gerçekler ve sosyolojik olaylar ortaya koymaktad r.

4 4 Türkiye nin Alpler i Erciyes e 150 milyon avro yat r m KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Türkiye nin en uzun ve en çok kayak pistine sahip Erciyes Da nda Kayseri Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2005 y l nda bafllan lan Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi kapsam nda bu zamana kadar yap lan yat r m miktar 150 milyon avroyu buldu. Kayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Cahid C ng, AA muhabirine yapt aç klamada, da yönetimi olarak yaz n çal fl p k fl n da onun meyvesini yediklerini söyledi. Yaz n Erciyes Da n n her taraf nda inflaat çal flmalar yürütüldü ünü ifade eden C ng, 2012 y l na göre mekanik tesis ve yolcu tafl ma kapasitesinin yüzde 100 e yak n artt n dile getirdi. Erciyes Kayak Merkezi nde bu y l yap lanlarla birlikte 102 kilometrelik pist uzunlu una ulafl ld n belirten C ng, flunlar söyledi: fiu anda Türkiye nin en uzun kayak pistine sahibiz. Ayr ca 26 milyon metrekarelik alanda bulunan 34 pistimizin tamam birbiriyle entegre durumunda. Dört farkl girifl noktas ndan kayakç lar m z pistlere girifl yapabiliyor ve pistlerin tamam n kayarak dolaflabiliyor. Alpler de de ayn sistem mevcut. Alpler de bir pistten baflka bir piste geçerken kayak merkezleri s ra da lar üzerine kurulu oldu u için ülke de ifltiriliyor. Erciyes te de kayakç lar m z istedikleri pistte kayak yapabiliyor. Türkiye nin hiçbir yerinde böyle bir pist yok. Erciyes bu yönüyle Türkiye nin Alpler i olma özelli ini de sahip. Erciyes teki kayak pistlerinin her birinin farkl zorluk derecesine sahip oldu una dikkati çeken C ng, her kayakç n n kendi kabiliyetine, zevkine, zorluk derecesine göre pist seçip kayak yapabildi ini vurgulad. (AA) Turizm 6 Ocak 2014 H rvatistan'daki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, küllerinden yeniden do acak ZAGREB - Ferhat Demircan - Zigetvar Seferi'ne ç kan Osmanl ordusunun, H rvatistan' n Osiyek bölgesindeki genifl batakl k araziden ve Drava Nehri'nden geçmesi için Kanuni Sultan Süleyman taraf ndan 1560'l y llarda yapt r lan, ancak daha sonra Avusturya ordusu taraf ndan yak lan köprü, küllerinden yeniden do acak. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin, AA muhabirine yapt aç klamada, H rvatistan' n Osiyek kenti yak nlar ndaki Drava Nehri'nde avlanan bal kç lar taraf ndan tesadüfen bulunan ve Osiyek Müzesi yetkililerine teslim edilen baz ahflap köprü parçalar n n, H rvatistan'da ve ABD'de yap lan incelemeler sonucunda, 1560'l y llara ait oldu unun tespit edildi ini belirtti. Buluntular n ait oldu u dönemin, Osmanl 'n n bölgede güçlü oldu u tarihlere denk gelmesi nedeniyle Zagreb Üniversitesinden baz tarihçilerin köprüyle ilgili çal flma bafllatt n ve bu konuda Türkiye'den destek talep etti ini ifade eden Özügergin, bunun üzerine D fliflleri Bakanl koordinasyonunda, T KA ile Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle, H rvat tarihçilere stanbul'da, Osmanl arflivlerinde araflt rma yapma imkan sa land n söyledi. Özügergin, yap lan araflt rmalar sonucunda, kal nt lar bulunan köprünün, Kanuni Sultan Süleyman' n emriyle Zigetvar Seferi öncesi yapt r ld bilgisine ulafl ld n anlatt. Osiyek yak nlar ndaki Drava Nehri çevresinde genifl batakl k arazi bulundu una iflaret eden Özügergin, köprünün, Avusturyal lar'a karfl Zigetvar Seferi'ne ç kan Osmanl ordusunu, bölgeden güvenli flekilde geçirmek için yapt r ld, ancak sonraki y llarda Avusturya ordusu taraf ndan köprünün yak ld n ifade etti. Özügergin, 8 kilometre uzunlu unda ve 6 metre geniflli inde oldu u ifade edilen köprünün, Osiyek Belediyesi ve H rvat-türk Dostluk Derne i öncülü ünde yeniden infla edilmesinin planland n belirtti. H rvatlar' n, köprünün yeniden infla edilmesiyle Osiyek kenti turizminin canland r lmas n amaçlad n dile getiren Özügergin, bunun için haz rlanan AB projesine olumlu yan t al nd na iflaret etti. Diziler, Türk tarihine ilgiyi art rd " Özügergin, H rvatlar' n, köprü konusunda Türkiye'den daha çok enformasyon talebinde bulundu unu ve köprü hakk ndaki bilgilerin bir arada toplanmas için kitap haz rl içinde olduklar n belirterek, "Bu ifller uzun sürüyor tabi. H rvatistan'da tarih, askeri tarih, arkeoloji, sualt arkeolojisi, mimari ve mimari tarih konular nda çal flma yapan hocalar n bütün yazd klar n bir araya getirece iz. Da n k bilgilerin bir araya getirilmesi için u rafl yoruz. Köprünün, geçmiflteki halinin tasvir edildi i bir çini panoyu da Osiyek müzesine hediye ettik. Biz, bölgedeki ortak kültürel varl klar m z canland rmak arzusunday z" dedi. H rvatistan'da, son dönemde Türk dizilerinin etkisiyle Türkiye'ye ve Türk tarihine ilginin üst düzeye ç kt na dikkati çeken Özügergin, "Muhteflem Yüzy l" dizisinin de etkisiyle Kanuni Sultan Süleyman taraf ndan geçmiflte yapt r lm fl bir köprünün kal nt lar n n bulunmas n n ülkede heyecan yaratt n kaydetti. Özügergin, "H rvatlar, Türkler'e ait tarihi bir köprüyü aya a kald rmak için çaba gösteriyor. lginç olan bu. Balkanlar'da veya di er baflka ülkelerde tarihi eserlerimizin onar m için Türkiye'den yard m isterler. H rvatistan' n köprü konusundaki yaklafl m böyle de il" ifadelerini kulland. -"Dostluk Köprüsü olacak" H rvat-türk Dostluk Derne i Baflkan Damir Yuriç de "Süleyman Köprüsü"nün, binlerce kiflinin çal flmas yla çok k sa sürede infla edildi ini ö rendiklerini belirtti. Köprünün, büyüklü ü ve inflaat süresinin k sal gözönüne al nd nda "mühendislik mucizesi" oldu unu ifade eden Yuriç, bu eserin H rvatistan topraklar nda geçmiflte var olmas nedeniyle kendileri için de önem tafld n söyledi. Yuriç, köprünün, H rvat- Türk ortak tarihi miras na ait bir eser oldu unu, bu nedenle yeniden aya a kald r lmas gerekti ini vurgulad. Köprü konusundaki tarihi araflt rmalar n devam etti ine iflaret eden Yuriç, sa l kl, bilimsel verilerin elde edilmesinin ard ndan inflaata bafllamak istediklerini belirtti. Yuriç, köprünün infla edilmesi halinde, H rvatistan ve Türkiye aras ndaki dostlu unun bir göstergesi olaca n sözlerine ekledi. Muhteflem Süleyman" n son geçti i köprü- Bu arada, Bat 'da "Muhteflem Süleyman", Do u'da ise adaletli yönetimine atfen "Kanuni Sultan Süleyman" olarak bilinen Osmanl 'n n onuncu padiflah olan Sultan I. Süleyman' n, 46 y ll k padiflahl s ras nda son seferi 1566 y l nda Zigetvar'a oldu. Zigetvar Kuflatmas, Avusturya Arflidükü Maksimilyan' n stanbul Antlaflmas 'n bozmas, vergisini ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine, Kanuni hasta olmas na ra men Zigetvar'a sefer gerçeklefltirdi. As l hedef Viyana olmas na ra men, Zigetvar Kalesi zorlukla al nd. Bu sefer s ras nda I. Süleyman vefat etti. Dönemin sadrazam Sokullu Mehmet Pafla, orduyu yetersiz görüp, kaleyi ald ktan sonra stanbul'a döndü. Savaflta I. Süleyman' n vefat morallerinin bozulmamas nedeniyle askerlere söylenmedi. Kanuni'nin Zigetvar Seferi için H rvatistan' n Osiyek bölgesindeki genifl batakl k araziden ve Drava Nehri'nden geçmesi için yapt rd tarihi köprü, devletin hem en uzun süre görev yapan hem de en uzun süre sefer yapan padiflah Sultan I. Süleyman' n sa l nda son geçti i köprü olarak da adland r l yor. (AA)

5 6 Ocak 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Ç kt ilk seferinde buzda na çarparak batm fl olan ünlü transatlantik. Boru sesi. 2. AIDS virüsünü saptamakta kullan lan test. Kuruyunca kendili inden çatlay p aç lmayan kabuklu bir meyve. 3. Olumsuzluk anlatan önek. Taneleri iri ve siyah renkli bir üzüm türü. 4. Topluluk, cemaat. Ifl k ye inli i birimi. 5. nce, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Kuflun kanad ndaki en büyük tüy. 6. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Oy. 7. Anakaralardan biri. 8. Giysinin belden afla da kalan bölümü. Gösterme s fat. Müstahkem mevki. 9. Döflem. 10. Genifllik. Ad, san, flan. Karfl cinsten birine ilgi gösterme. 11. Bir renk. Dördül, murabba. 12. Yap m. Henüz olgunlaflmam fl ekfli üzüm. 13. Son. Arapçada su. 14. Kuranda bir sure. Bir cins börülce. 15. K r k kemikleri bir arada tutturmak için kullan lan tahta gibi düz nesnelere verilen ad. Torunu olan kad n. 16. Vilayet. Tak mlar grubu, küme. Engel. 17. Eski dilde albay. 18. Ön gün. Tembel hayvan. 19. fienlik kemeri. Çalg ç, m zrap. 20. Bay nd r, mamur. Yas. Yukar dan afla ya: 1.Yaflar Kemal in bir roman. Kad ns davran fllar olan erkek. Sarma, çevirme, kuflatma. 2. Tanr bilimi. Ad belirtilerek yap lan. Tanr. 3. Titan n simgesi. Bir yerde oturma, e leflme. Üzüntü, s k nt ve tedirginli i olmayan. Evrenpulu. 4. Görevden alma. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Asaf Halet Çelebi nin bir fliir kitab. 5. Taneli bir meyve. Vücudun salg lad tuzlu s v. Çölde esen rüzgâr. talya n n eski para birimi. 6. Haberleflme, komünikasyon. Kötü, fena. Galyumun simgesi. laç, merhem. 7. perçem. Büyük davul, kös. Pulluk, büyük saban. Bal koymaya yarayan küçük tekne. 8. Al c, foto raf makinesi. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. S zlanma, yak nma. 9. B rak t, miras. Celse. Üflemeli bir çalg. Soru sözü. 10. man, itikat. Uçurum. Kekemelik. A, zehir. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 6 Ocak 2014 BES e kat l m yüzde 30 artt 2013 y l n n bafl nda hayata geçirilen yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düzenlemesi, sisteme kat l m n bir y l içinde yüzde 30 artmas - n sa lad. STANBUL - The Boston Consulting Group (BCG) taraf ndan Türkiye deki BES e yönelik yap lan analize göre, yeni düzenleme sayesinde sisteme kat l m yüzde 30 artt. BES te, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hayata geçen yeni düzenleme, bir y l n doldururken, sisteme kat l m ve dolay s yla Türkiye de tasarrufu art rd ortaya ç kt. Aç klamada görüfllerine yer verilen BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Orta Burak Tansan, Türkiye de düflük yurtiçi tasarruflar n d fl finansmana ba ml l art rarak, d fl cari ifllemler aç n yükseltti ini ve büyümenin sürdürülebilirli ini tehlikeye att n belirtti. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 2148 say l karar ile onaylanan, Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Projesi Karacaören Etab na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. Bas n-18481(www.bik.gov.tr) T.C. MAMAK BELED YES MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü ASKI LAN TUTANA I SAYI : KONU : Trafo yeri ayr lmas Mamak Belediye Meclisinin gün ve 335 say l karar ile uygun görülen Fahri Korutürk Mahallesi ada 1 parselde yer alan park alan nda, Durali Al ç Mahallesi adada yer alan park alan nda, Durali Al ç Mahallesi adada yer alan park alan nda, Durali Al ç Mahallesi adada yer alan park ve çocuk bahçesi alan nda birer adet trafo yeri ayr lmas na iliflkin plan de iflikli i Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 1952 say l karar ile onaylanarak tarihleri aras nda Belediyemiz ilan panosunda ask ya ç kar lm flt r. lgililere duyurulur. Ask ya Al nma Tarihi : Ask Bitim Tarihi : Resmi lanlar Resmi lanlar Bas n-33(www.bik.gov.tr) Tansan, 2001 sonras nda h zl büyümeye ra men kredi imkanlar ndaki art fl, faizlerdeki düflüfl ve ertelenmifl tüketim gibi nedenlerden dolay özel tasarruflarda gereken art - fl n sa lanamad n kaydederek, Yurtiçi tasarruflar n düflük seyretmesi sonucunda yat r mlar giderek artan oranda d fl sermayeyle finanse edilmeye baflland. Bu da cari ifllem aç n n büyümesinde etkili oldu. Bu ba lamda, Türkiye için sürdürülebilir uzun vadeli büyümenin temini için tasarruf oran n n yüzde 20 seviyelerine ulaflmas kritik önem tafl yor ifadelerini kulland. Yüzde 25 devlet katk s verilmesini öngören düzenleme sayesinde BES in tüm kat l mc lar n kolayl kla yararlanabilece i daha etkin bir yap ya kavufltu una dikkati çeken Tansan, bu de iflikliklerin k sa sürede etkisini gösterdi ini ve BES e kat l m say s ve fon rakamlar n n ciddi anlamda ivme kazand n aktard. Tansan, sistemdeki kat l mc say - s n n 2013 y l sonunda 4 milyonu aflt n dile getirerek, Kat l mc taban n n genifllemesine ek olarak yeni teflvik uygulamalar kat l mc lar n sistemdeki devaml l n ciddi oranda art rd ve sistemden ç k fl oranlar da azalmaya bafllad y l nda sa lanan bu büyümenin, h z kaybetmeden 2014 y l nda da devam edece ini ve 1 milyona yak n yeni kat l mc ile gelecek y l kat l mc say s n n yaklafl k 5 milyon olaca n öngörüyoruz. Uzun vadede ise yeni düzenlemenin devam durumunda, 2023 y l nda kat l mc say s n n 10 milyona yaklaflaca n ve fon hacmimin ise milyar lira seviyelerinin üzerine ç kaca n tahmin ediyoruz de erlendirmelerini yapt. BCG ye göre sistemin hem kat - l mc lara hem de emeklilik flirketlerine beklenen ekonomik de eri sa lamas için k sa ve orta vadede öne ç - kan öncelikler, Emeklilik flirketlerinin sat fl ve hizmet modellerini optimize etmeye odaklanmalar gerekiyor. Müflteri de eri yönetimi öncelik kazanacak. Fon yönetiminin ve risk teminatl sistemden ç k fl ürünlerinin önemi artacak. Karl l k bask s, oyuncular maliyet kontrolü ve konsolidasyona yönlendirebilir fleklinde s raland. (AA)

7 6 Ocak 2014 Ekonomi 7 Ege Bölgesi 2013 y l n 12,2 milyar dolarl k ihracatla kapatt Ege hracatç Birlikleri (E B), 2013 y l n 12 milyar 178 milyon dolarl k ihracatla tamamlad. Egeli ihracatç lar, ihracat n geçen y la göre yüzde 7 art rd. ZM R - E B üyeleri, geçen aral k ay nda ise 1 milyar 101 milyon dolar d flsat m gerçeklefltirdi. E B, 2013 y l nda 6 milyar 776 milyon dolarl k sanayi ürünleri ihraç ederken tar m ürünleri ihracat ise yüzde 15 lik art flla 4 milyar 274 milyon dolara yükseldi. Madencilik ürünleri ihracat, yüzde 20 lik yükseliflle 1 milyar 128 milyon dolara ç kt. E B çat s alt nda bulunan 12 ihracatç birli inden 11 i 2013 ü art flla kapat rken sadece Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, performans n n yüzde 4 gerisinde kald. Ege Demir ve Demird fl Metaller hracatç lar Birli i, 1 milyar 729 milyon dolarl k ihracat rakam yla 2013 y l nda da zirvede yer al rken E B de kayda al nan ihracat n yüzde 14 lük dilimini tek bafl na gerçeklefltirdi. Aral k ay nda en fazla ihracat yapan birlikler s ralamas nda 108 milyon 200 bin dolarl k tutarla üçüncü s rada yer alan Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i (EH- K B), 2013 y l n 1 milyar 268 milyon dolarl k ihracat rakam yla ikinci s rada tamamlad. EHK B, 2013 y - l nda ihracat n yüzde 9 artt rma baflar s gösterdi y l nda ihracat - n yüzde 20 artt rarak ilk kez 1 milyar dolar baraj n geçen Ege Maden hracatç lar Birli i, 1 milyar 128 milyon dolarl k ihracat tutar yla üçüncü oldu. Ege Maden hracatç lar Birli i, 2013 Aral k ay nda ise 113 milyon 753 bin dolarl k ihracat rakam yla ikinci s rada yer buldu. Ege Tütün hracatç lar Birli i, 2013 y l nda ihracat n yüzde 7 gelifltirerek 887 milyon 602 bin dolara ç kard ve E B çat s alt nda en fazla ihracat yapan tar m birli i oldu. hracatta yatay bir seyir izleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatç lar Birli i ise 2013 y l n 858 milyon 854 bin dolarl k ihracat rakam yla geride b rakt. ANKARA - Türkiye istatistik Kurumu (TÜ K) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yay nlad. Endeks, 2013 Aral k ay nda bir önceki y la göre yüzde 6,97 artt. Aral k ay na göre bir önceki aya göre yüzde 1,11, on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 4,48 art fl gösterdi. Ayl k de iflim; tar mda yüzde 2,49 art fl, sanayide yüzde 0,84 art fl olarak gerçekleflti. Tar m sektörü endeksinde, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 7,58 art fl, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 7,58 art fl ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 1,34 düflüfl gerçekleflti. Sanayi 2013 y l nda ihracat n yüzde 10 artt ran Ege Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i, Türkiye ye 691 milyon 441 bin dolarl k döviz kazand - r rken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i, ihracat n yüzde 15 yükselterek 673 milyon 337 bin dolara ç kt. hracat n her y l yüzde band nda artt ran Ege A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç lar Birli i nde gelenek 2013 y l nda da bozulmad y l nda yüzde 14 lük ihracat art fl yakalayan Ege A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç lar Birli i, 469 milyon 292 bin dolara ulaflt y l nda 500 milyon dolar baraj n kolayl kla aflaca n n sinyalini verdi y l nda yüzde 29 luk ihracat art fl baflar s yakalayan Ege Hububat Bakliyat Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç lar Birli i, 360 milyon 725 bin dolarl k dövizi ülkeye kazand r rken 2013 y l nda baflar dan baflar ya koflan Ege Zeytin ve Zeytinya- hracatç lar Birli i, yüzde 140 l k rekor ihracat art fl yla 309 milyon 563 bin dolara ulaflt sezonunda, Türkiye deki zeytin ve zeytinya rekoltesindeki düflüfl ise kendini göstermeye bafllad y l nda 11 ay ihracatta rekorlar k ran Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli- i nin Aral k ay ihracat, yüzde 17 lik düflüflle 14 milyon 638 bin dolara geriledi. Bu düflüflün, ilerleyen aylarda daha da artmas bekleniyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, 2013 y l nda 231 milyon 416 bin dolarl k ihracata imza atarken Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatç lar Birli i ise 116 milyon 455 bin dolarl k ihracat rakam - n kayda ald. hracat rakamlar n de erlendiren E B Koordinatör Baflkan Mustafa Türkmeno lu, birli in tarihinde ilk kez 12 milyar dolar ihracat rakam n geçmesinin gururunu yaflad klar n belirterek, 2013 y l nda yedi ay 1 milyar dolar n üzerinde ihracat yapt klar n, Türkiye ortalamas n n üzerinde bir ihracat art fl h z yakalad klar n kaydetti. Türkiye nin, 2013 y - l n n ilk dokuz ayl k döneminde yüzde 4 oran nda büyüdü üne dikkat çeken Türkmeno lu, Türkiye, 2014 ve 2015 y llar nda yüzde 3,5-4,5 aras büyüme beklentisi içerisinde. Bu beklentilere paralel olarak 2014 y l ihracat hedefi 166,5 milyar dolar, 2015 y l hedefi 184 milyar dolar olacakt r y l nda E B'nin ihracat hedefi ise 13 milyar dolar geçmektir. diye konufltu. Döviz kurunun ihracatç lar için çok önemli oldu unu da vurgulayan Koordinatör Baflkan Türkmeno lu, flunlar kaydetti: Son bir ayda dövizde yüzde 10 art fl oldu. Bu tip hareketlenmeler, bütün dengeleri bozuyor. Ne lirada afl r de erlilik ne de döviz kurunda afl r yükselme istemiyoruz. Bizim temennimiz, rekabetçi ve istikrarl kur. Dövizin yükselifliyle birlikte girdi maliyetlerine gelen zamlar, döviz kuru geri geldi inde ayn oranda geri almak mümkün olmuyor. K sa sürede dövizde böylesi dalgalanmalar n oluflturdu u maliyeti 11 ay ödemek istemiyoruz. (CHA) Üretici fiyatlar nda y ll k art fl yüzde 6,97 sektörü endeksinde ise bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 6,85, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 6,85 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 5,68 art fl gerçekleflti. Sanayide en yüksek ayl k art fl kok kömürü ve petrol ürünlerinde gerçekleflti. Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre de iflimleri; madencilik ve taflocakç l sektöründe yüzde 0,66 art fl, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,82 art fl, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde bir art fl olarak gerçekleflti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla art fl gösterdi i alt sektörler; kok kömürü ve rafine edilmifl petrol ürünleri (yüzde 3,67), ka t ve ka t ürünleri imalat (yüzde 2,47), giyim eflyas imalat (yüzde 2,26) oldu. Bir ay önceye göre endekslerin en fazla geriledi i alt sektörler yüzde 0,90 ile mobilya imalat, yüzde 0,18 ile bas m ve yay m, yüzde 0,15 ile deri ürünleri imalat oldu. ÜFE de kapsanan 788 maddeden; 164 maddenin ortalama fiyatlar nda de iflim olmazken, 460 maddenin ortalama fiyatlar nda art fl, 164 maddenin ortalama fiyatlar nda ise düflüfl gerçekleflti.(cha)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı