fientepe teleferi i Mart ta hizmette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fientepe teleferi i Mart ta hizmette"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin ele geçirildi HABER 18 DE Vali Yüksel 2013 te makam nda 2 bin 185 kifli ile görüfltü Asgari ücretin 2014'ün ilk 6 ay nda yüzde 5, ikinci 6 ay nda ise yüzde 6 artt r lmas kararlaflt r ld. Buna göre, asgari ücret yeni y l n ilk 6 ay nda net 846 lira, ikinci 6 ay nda ise net 891 lira olurken, mevcutta yaklafl k 803 lira olan asgari ücrete 43 lira zam yap ld. HABER 17 DE HABER 18 DE fientepe teleferi i Mart ta hizmette Ankara'n n Yenimahalle ilçesi yeni bir baharda toplu tafl ma amaçl ilk teleferik ile tan flacak. Teleferi in ilk etab n n yerel seçimlerden önce fientepelilerin hizmetine sunulaca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Teleferi imizin aç l fl n inflallah Mart ay nda yapaca z. Kabinler sürekli çal flaca için de hemflehrilerimizin rahat rahat merkeze inmesi için ücretsiz olmas na karar verdik. dedi. HABER 16 DA FENERBAHÇE N N EN HIRÇINLARI CANER VE ALPER Haberi 30 da G.SARAY IN EN SERT OYUNCULARI SELÇUK VE MELO Haberi 29 da ALTINDA LI ANNELERE GEBEL K OKULU Haberi 15 de

2 2 SineMagazin MU LA - Marmaris'te geçirdi i trafik kazas nda a r yaralanan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Huban Öztoprak' n yo un bak mdaki tedavisinin sürdü ü ancak henüz sa l yla ilgili olumlu bir geliflme kaydedilemedi i bildirildi. AA muhabirinin ald bilgiye göre, 28 Aral k 2013 Cumartesi günü Datça'ya gösteriye giden stanbul Kumbara Görsel Tiyatrosu grubunu tafl yan minibüse hafriyat kamyonunun çarpmas sonucu a r yaralanan 26 yafl ndaki Öztoprak' n, Marmaris Yücelen Hastanesinin yo un bak m ünitesindeki tedavisi 5 gündür devam ediyor. Hastanede bekleyen ailesi ve oyuncu arkadafllar Öztoprak'tan iyi bir haber gelmesini bekliyor. Genç oyuncunun sa l k durumu hakk nda gazetecilere bilgi veren Marmaris Yücelen Hastanesi Baflhekimi Tolga Çakmak, Öztoprak' n hastaneye geldi inden beri yo un bir tedavi gördü ünü söyledi. Tedavide flu ana kadar istedikleri rand man alamad klar na dikkati çeken Çakmak, "Beyindeki ödem ve baz fonksiyon bozukluklar devam ediyor. Umutla tedaviyi sürdürüyoruz. fiu andaki bulgular fl nda ameliyattan daha ziyade klinik destek tedavisi ön planda. Bundan dolay hastam z ameliyat olmayacak" dedi. - "Kamyon, Huban' n oturdu u yerden çarpt " Öztoprak' n arkadafl ve ayn kazada hafif yaralanan oyuncu Vural Bingöl ise kaza günü havan n ya fll oldu unu, Marmaris'ten yola ç kt ktan 5 dakika kadar sonra bir çarpma sesi duyduklar n n anlatt. Viraj alamayan bir kamyonun, Huban Öztoprak' n oturdu u yerden minibüslerine çarpt n dile getiren Bingöl, bundan dolay kazada en ciddi yaray genç oyuncunun ald n kaydetti. Çarpman n etkisiyle etrafa da ld klar n ifade eden Bingöl, "Bir feryat figan koptu. Arkadafllar m z n ço unun yüzünde cam parçalar vard. Huban'a bakt m zda, yüzüne büyük bir darbe ald n gördük. 6 Ocak 2014 Huban Öztoprak yaflam savafl veriyor Bir arkadafl m z sürekli bafl nda bekledi, daha sonra ambulansla hastaneye kald r ld " diye konufltu. Oyuncu Ceren Girgin de yak n arkadafl Öztoprak' n inan lmaz bir yaflama sevinci oldu unu ve inatç bir insan oldu unu söyledi. Bu nedenle herkesin Öztoprak' n uyanaca na ve aya a kalkaca na inand ifade eden Girgin, flöyle konufltu: "Human çok hareketli ve sürekli kafas n n dikine giden birisiydi. 'Elvada Hayat' dizisinde birlikte oynad k. Herkese destek olan, kalbi güzel birisiydi. Çal flt bütün dizilerdeki arkadafllar aray p, dua ediyor." Bu arada Sa l k Bakanl ile Kültür ve Turizm Bakanl yetkililerinin aile ve hastane yönetimini arayarak Öztoprak' n sa l k durumu hakk nda bilgi ald klar ö renildi. htiyaç duyulmas halinde Sa l k Bakanl n n ambulans uçak gönderebilece i kaydedildi. Ayn kazada yaralanan 8 oyuncunun ise tedavilerinin tamamland ve taburcu edildikleri belirtildi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 6 Ocak 2014 Yaflam H CR 5 Rebi-ül Evvel 1435 RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Türk kad n, Avrupal dan daha genç anne oluyor ANKARA - ATA UFUK fieker - Türkiye de kad nlar, Avrupal kad nlara göre daha genç anne oluyor. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ve Avrupa statistik Kurumu (Eurostat) verilerinden yapt derlemeye göre, 2012 de Türkiye de toplam 1 milyon 279 bin 864 do um gerçekleflirken, en fazla do um 122 bin 193 ile a ustosta oldu. En az do um ise 89 bin 962 ile aral k ay nda gerçekleflti. AB ortalamas dikkate al nd nda, Türkiye deki kad nlar daha erken annelikle tan fl yor. Türkiye de kad nlar ortalama olarak 28,1, AB de ise 30,1 yafl nda do um yap yor. Avrupa da kad nlar n ortalama do um yafl n n en yüksek oldu u ülke, 31,6 ile spanya olurken, bu ülkeyi 31,5 ile rlanda takip ediyor. Ortalama do um yafl, Avrupa n n geliflmifl ekonomileri Almanya da 30,6, Fransa da 30, ngiltere de 29,7 olarak gerçekleflirken, en genç anne olan kad nlar ise Bulgaristan da bulunuyor. Bulgaristan daki kad nlar, ortalama 27,1 yafl nda anne oluyor. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Büyük Atatürk, fiark Bülbülü diye tan nan Celal Güzelses e 4 Ekim 1932 tarihinde uzun bir not dikte ettirmifltir. Bu notu mesaj olarak Diyarbak rl lara iletmifltir. Daha sonra da pek çok yerde yay mlanan Gazi Mustafa Kemal in flu sözleri tarihî gerçeklerin zevkli ve estetik tezahürlerindendir: Diyarbak rl, Vanl, Erzurumlu, Trabzonlu, stanbullu, Trakyal ve Makedonyal hep bir rk n evlâtlar, hep ayn cevherin damarlar d r. Geçmifli daha eskilere götürmek mümkündür ama bir tarih vermek gerekirse 1839 Tanzimat Ferman n n ilân ndan sonra Bat l lar ve Ruslar; Osmanl y ve Türkiye yi bölmeyi parçalamay, küçültmeyi de iflmez bir siyaset haline getirmifllerdir. 170 y l aflk n bir süredir, oyunlar na ve entrikalar na devam etmektedirler. Türkiye nin bugün önemli üç sorunu bulunuyor: a) Kürt sorunu, b) Ermeni sorunu, c) K br s sorunu. Her üç sorun da tamamen sun î olup Bat l lar n açt bir yarad r. Bu yara, kangren haline getirilmifl, iyilefltirilmesi imkâns zlaflt r lm flt r. Kürt sorunu, sistemli ve sürekli bir flekilde, özellikle Bat ülkelerindeki çeflitli enstitüler, araflt rma merkezleri, yay nevleri ve medya kanal yla, Türkiye aleyhine desteklenmektedir. Bu üç sorunun muhataplar olan baz Kürtler, Ermeniler ve Rumlar elbirli i ve güçbirli i içindedirler. Do u ve Güneydo u Anadolu da yaflayan halk n özbeöz Türk oldu u tarihî bir gerçek iken Kürt Türkleri dedi imiz bu kardefllerimizi; sanki ayr bir milletin mensuplar gibi göstererek bize düflman yapan Hristiyan Kulübüne mensup Bat l lar ve ABD, bölparçala-yut siyasetine halen devam etmektedirler. Bu siyasetlerini, sadece bizim için de il, bütün Ortado u ve Kuzey Afrika ülkeleri için yürütmektedirler. Bunun ad Büyük Ortado u Projesi dir. Bu siyasetlerinde baflar l da olmufllard r. Kendi içimizdeki baz cahil, yar cahil ayd nlar m z da inand rm fllard r. Büyük Türkçü Ziya Gökalp e bile Kürt dediler. Do rudur çünkü o bir Kürt Türküdür. Bak n z Ziya Gökalp Bana Türk De il Diyene adl fliirinde nas l yak n yor: Ben Türküm diyorsun, sen Türk de ilsin. slâm m diyorsun, de ilsin slâm, Ben ne rk m için senden vesika Ne de dinim için isterim ilâm. Türklü e çal flt m, s rf zevkim için Ummad m bu iflten aslâ mükâfat, Bu yüzden bu kadar felâket çektim. Hiçbir an esefle, demedim: Heyhat!... Hattâ ben olayd m, Kürt, Arap, Çerkes, lk gayem olurdu, Türk milliyeti. Türk kuvvetli olursa mutlâka, Kurtar r, her slâm olan milleti. Türk olsam, olmasam, ben Türk dostuyum, Türk olsan ve olmasan sen Türk düflman, Çünkü benim gayem Türkü yaflatmak, Senin öldürmek, her yaflayan. Türklük, hem mefkûrem, hem de kan md r. S rt mdan al nmaz, çünkü kürk de il, Türklük hadimine, Türk de il, diyen. Soyca Türk olsa da piçtir, Türk de il. KÜRT TÜRKLER VE Z YA GÖKALP Yine Ziya Gökalp en güzel cevab Küçük Mecmua adl derginin 28. say s nda Millet bafll kl makalesinde bölücülere, gafillere ve hainlere flöyle söylüyor: Ben gençli imde tahsil için ilk defa stanbul a gitti im zaman, bu ilmî araflt rmaya bafllamak zorunda kald m. Çünkü orada eskiden kalan kötü bir al flkanl k nedeniyle, bütün Karadeniz halk na (Lâz), bütün Suriyelilere ve Irak lara (Arap), bütün Rumeli halk na (Arnavut) dedikleri gibi benim gibi Do u illeri halk na (Kürt) milliyetini mal ettiklerini gördüm. O zamana kadar kendimi Türk hissediyordum. Fakat bu düflüncem ilmî bir araflt rmaya dayanm yordu. Gerçe i bulabilmek için, bir taraftan Türkülü ü, di er taraftan Kürtlü ü araflt rmaya bafllad m. lk önce dilden bafllad m. Diyarbak r flehrinde, ana dil Türkçe olmakla beraber, her fert biraz Kürtçe bilir. Dilde bu ikilik, iki flekilde aç klanabilirdi. Diyarbak r n Kürtçesi bir Türk Kürtçesiydi. Dil araflt rmalar m gösterdi ki Diyarbak r n Türkçesi Ba dat tan Adana ya, Bakü ye, Tebriz e kadar uzanan do al bir dilden yani Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerine özgü bulunan Azer lehçesinden ibarettir. Bu dilde hiçbir sun îlik yoktur. Bundan ötürü Kürtlerin bozdu u bir Türkçe söz konusu de ildir. Diyarbak r lehçesinin Azerî Türkçesi olmas, flehirlerin Osmanl Devleti nin etkisiyle Türkçe konufltu u iddias n da temelden çürütür. Çünkü öyle olsayd, bu flehirlerde konuflulan dilin Osmanl lehçesi olmas lâz m gelirdi. Diyarbak rl lar n baz lar n n kulland klar belirli kelimelerden olan Kürtçe ye gelince, bu dilin köylerde konuflulan aç k ve düzgün Kürtçe den farkl oldu unu gördüm. Kürtçe, Farsça n n akrabas oldu u halde, nahiv itibariyle hiç ona benzemez. Çünkü, Farsça da bulunmad halde Kürtçe de hein (tezkir) ve (tenis) hem de Arapça ve Latince de oldu u gibi (i ap) vard r. Demek ki, Kürtçe Türk diline oranla daha birleflik, daha kar fl kt r. Türkler kendi dillerinde tezkir, tenis, i ap gibi durumlara rastlamad klar ndan Kürtçe nin bu gibi özelliklerine etki edememeleri gerekirdi. Gerçekten geliflmeler bu flekilde cereyan etmifl, Diyarbak rl lar, Kürtçe nin tezkir, tenis, i ap kurallar n tamamiyle yere bat r p Kürt nahvini Türk dil bilgisi kurallar na uydurarak uydurma bir Kürtçe icat etmifller. Bu Kürtçe ye (Türk Kürtçesi) ad n vermek gayet do ru olur. Dil aç s ndan gayet önemli olan bu durum Diyarbak rl lar n Türk oldu una en büyük delildir. Atatürk bofluna m söyledi: Ne mutlu Türküm diyene! özdeyiflini? Atatürk ün yüceli ini halâ anlamayanlar varsa, onlara flaflk nd r diyorum: K saca söylersek; a) Kürtler, Turanî kavimden olup Türk menflelidirler, b) Kürt Türkleri kesinlikle bir ranî kavimden say lmazlar, c) Kürt Türkleri; ne Hititlerin, ne Asurlular n, ne Keldanilerin ne de Urartular n menflelerinden gelmemektedirler. Bununla ilgili yüzlerce belge, bilgi varken tarihî gerçekler ortada iken; bunlar asimilasyon politikas söylemleri olarak niteleyen sözde ayd nlar, flimdilerde meydan bofl buldular. Bilmiyorlar ki kand r ld lar. Uzun bir süredir, kendilerine telkin edilen bilim d fl söylemlere; ça dafll k, insan haklar vb. güzel sözlerin arkas na s narak topluma enjekte etmeye çal fl yorlar. Kürt Türklerinin Turanî oldu unu, tarihî gerçekler ve sosyolojik olaylar ortaya koymaktad r.

4 4 Türkiye nin Alpler i Erciyes e 150 milyon avro yat r m KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Türkiye nin en uzun ve en çok kayak pistine sahip Erciyes Da nda Kayseri Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2005 y l nda bafllan lan Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi kapsam nda bu zamana kadar yap lan yat r m miktar 150 milyon avroyu buldu. Kayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Cahid C ng, AA muhabirine yapt aç klamada, da yönetimi olarak yaz n çal fl p k fl n da onun meyvesini yediklerini söyledi. Yaz n Erciyes Da n n her taraf nda inflaat çal flmalar yürütüldü ünü ifade eden C ng, 2012 y l na göre mekanik tesis ve yolcu tafl ma kapasitesinin yüzde 100 e yak n artt n dile getirdi. Erciyes Kayak Merkezi nde bu y l yap lanlarla birlikte 102 kilometrelik pist uzunlu una ulafl ld n belirten C ng, flunlar söyledi: fiu anda Türkiye nin en uzun kayak pistine sahibiz. Ayr ca 26 milyon metrekarelik alanda bulunan 34 pistimizin tamam birbiriyle entegre durumunda. Dört farkl girifl noktas ndan kayakç lar m z pistlere girifl yapabiliyor ve pistlerin tamam n kayarak dolaflabiliyor. Alpler de de ayn sistem mevcut. Alpler de bir pistten baflka bir piste geçerken kayak merkezleri s ra da lar üzerine kurulu oldu u için ülke de ifltiriliyor. Erciyes te de kayakç lar m z istedikleri pistte kayak yapabiliyor. Türkiye nin hiçbir yerinde böyle bir pist yok. Erciyes bu yönüyle Türkiye nin Alpler i olma özelli ini de sahip. Erciyes teki kayak pistlerinin her birinin farkl zorluk derecesine sahip oldu una dikkati çeken C ng, her kayakç n n kendi kabiliyetine, zevkine, zorluk derecesine göre pist seçip kayak yapabildi ini vurgulad. (AA) Turizm 6 Ocak 2014 H rvatistan'daki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, küllerinden yeniden do acak ZAGREB - Ferhat Demircan - Zigetvar Seferi'ne ç kan Osmanl ordusunun, H rvatistan' n Osiyek bölgesindeki genifl batakl k araziden ve Drava Nehri'nden geçmesi için Kanuni Sultan Süleyman taraf ndan 1560'l y llarda yapt r lan, ancak daha sonra Avusturya ordusu taraf ndan yak lan köprü, küllerinden yeniden do acak. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin, AA muhabirine yapt aç klamada, H rvatistan' n Osiyek kenti yak nlar ndaki Drava Nehri'nde avlanan bal kç lar taraf ndan tesadüfen bulunan ve Osiyek Müzesi yetkililerine teslim edilen baz ahflap köprü parçalar n n, H rvatistan'da ve ABD'de yap lan incelemeler sonucunda, 1560'l y llara ait oldu unun tespit edildi ini belirtti. Buluntular n ait oldu u dönemin, Osmanl 'n n bölgede güçlü oldu u tarihlere denk gelmesi nedeniyle Zagreb Üniversitesinden baz tarihçilerin köprüyle ilgili çal flma bafllatt n ve bu konuda Türkiye'den destek talep etti ini ifade eden Özügergin, bunun üzerine D fliflleri Bakanl koordinasyonunda, T KA ile Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle, H rvat tarihçilere stanbul'da, Osmanl arflivlerinde araflt rma yapma imkan sa land n söyledi. Özügergin, yap lan araflt rmalar sonucunda, kal nt lar bulunan köprünün, Kanuni Sultan Süleyman' n emriyle Zigetvar Seferi öncesi yapt r ld bilgisine ulafl ld n anlatt. Osiyek yak nlar ndaki Drava Nehri çevresinde genifl batakl k arazi bulundu una iflaret eden Özügergin, köprünün, Avusturyal lar'a karfl Zigetvar Seferi'ne ç kan Osmanl ordusunu, bölgeden güvenli flekilde geçirmek için yapt r ld, ancak sonraki y llarda Avusturya ordusu taraf ndan köprünün yak ld n ifade etti. Özügergin, 8 kilometre uzunlu unda ve 6 metre geniflli inde oldu u ifade edilen köprünün, Osiyek Belediyesi ve H rvat-türk Dostluk Derne i öncülü ünde yeniden infla edilmesinin planland n belirtti. H rvatlar' n, köprünün yeniden infla edilmesiyle Osiyek kenti turizminin canland r lmas n amaçlad n dile getiren Özügergin, bunun için haz rlanan AB projesine olumlu yan t al nd na iflaret etti. Diziler, Türk tarihine ilgiyi art rd " Özügergin, H rvatlar' n, köprü konusunda Türkiye'den daha çok enformasyon talebinde bulundu unu ve köprü hakk ndaki bilgilerin bir arada toplanmas için kitap haz rl içinde olduklar n belirterek, "Bu ifller uzun sürüyor tabi. H rvatistan'da tarih, askeri tarih, arkeoloji, sualt arkeolojisi, mimari ve mimari tarih konular nda çal flma yapan hocalar n bütün yazd klar n bir araya getirece iz. Da n k bilgilerin bir araya getirilmesi için u rafl yoruz. Köprünün, geçmiflteki halinin tasvir edildi i bir çini panoyu da Osiyek müzesine hediye ettik. Biz, bölgedeki ortak kültürel varl klar m z canland rmak arzusunday z" dedi. H rvatistan'da, son dönemde Türk dizilerinin etkisiyle Türkiye'ye ve Türk tarihine ilginin üst düzeye ç kt na dikkati çeken Özügergin, "Muhteflem Yüzy l" dizisinin de etkisiyle Kanuni Sultan Süleyman taraf ndan geçmiflte yapt r lm fl bir köprünün kal nt lar n n bulunmas n n ülkede heyecan yaratt n kaydetti. Özügergin, "H rvatlar, Türkler'e ait tarihi bir köprüyü aya a kald rmak için çaba gösteriyor. lginç olan bu. Balkanlar'da veya di er baflka ülkelerde tarihi eserlerimizin onar m için Türkiye'den yard m isterler. H rvatistan' n köprü konusundaki yaklafl m böyle de il" ifadelerini kulland. -"Dostluk Köprüsü olacak" H rvat-türk Dostluk Derne i Baflkan Damir Yuriç de "Süleyman Köprüsü"nün, binlerce kiflinin çal flmas yla çok k sa sürede infla edildi ini ö rendiklerini belirtti. Köprünün, büyüklü ü ve inflaat süresinin k sal gözönüne al nd nda "mühendislik mucizesi" oldu unu ifade eden Yuriç, bu eserin H rvatistan topraklar nda geçmiflte var olmas nedeniyle kendileri için de önem tafld n söyledi. Yuriç, köprünün, H rvat- Türk ortak tarihi miras na ait bir eser oldu unu, bu nedenle yeniden aya a kald r lmas gerekti ini vurgulad. Köprü konusundaki tarihi araflt rmalar n devam etti ine iflaret eden Yuriç, sa l kl, bilimsel verilerin elde edilmesinin ard ndan inflaata bafllamak istediklerini belirtti. Yuriç, köprünün infla edilmesi halinde, H rvatistan ve Türkiye aras ndaki dostlu unun bir göstergesi olaca n sözlerine ekledi. Muhteflem Süleyman" n son geçti i köprü- Bu arada, Bat 'da "Muhteflem Süleyman", Do u'da ise adaletli yönetimine atfen "Kanuni Sultan Süleyman" olarak bilinen Osmanl 'n n onuncu padiflah olan Sultan I. Süleyman' n, 46 y ll k padiflahl s ras nda son seferi 1566 y l nda Zigetvar'a oldu. Zigetvar Kuflatmas, Avusturya Arflidükü Maksimilyan' n stanbul Antlaflmas 'n bozmas, vergisini ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine, Kanuni hasta olmas na ra men Zigetvar'a sefer gerçeklefltirdi. As l hedef Viyana olmas na ra men, Zigetvar Kalesi zorlukla al nd. Bu sefer s ras nda I. Süleyman vefat etti. Dönemin sadrazam Sokullu Mehmet Pafla, orduyu yetersiz görüp, kaleyi ald ktan sonra stanbul'a döndü. Savaflta I. Süleyman' n vefat morallerinin bozulmamas nedeniyle askerlere söylenmedi. Kanuni'nin Zigetvar Seferi için H rvatistan' n Osiyek bölgesindeki genifl batakl k araziden ve Drava Nehri'nden geçmesi için yapt rd tarihi köprü, devletin hem en uzun süre görev yapan hem de en uzun süre sefer yapan padiflah Sultan I. Süleyman' n sa l nda son geçti i köprü olarak da adland r l yor. (AA)

5 6 Ocak 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Ç kt ilk seferinde buzda na çarparak batm fl olan ünlü transatlantik. Boru sesi. 2. AIDS virüsünü saptamakta kullan lan test. Kuruyunca kendili inden çatlay p aç lmayan kabuklu bir meyve. 3. Olumsuzluk anlatan önek. Taneleri iri ve siyah renkli bir üzüm türü. 4. Topluluk, cemaat. Ifl k ye inli i birimi. 5. nce, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Kuflun kanad ndaki en büyük tüy. 6. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Oy. 7. Anakaralardan biri. 8. Giysinin belden afla da kalan bölümü. Gösterme s fat. Müstahkem mevki. 9. Döflem. 10. Genifllik. Ad, san, flan. Karfl cinsten birine ilgi gösterme. 11. Bir renk. Dördül, murabba. 12. Yap m. Henüz olgunlaflmam fl ekfli üzüm. 13. Son. Arapçada su. 14. Kuranda bir sure. Bir cins börülce. 15. K r k kemikleri bir arada tutturmak için kullan lan tahta gibi düz nesnelere verilen ad. Torunu olan kad n. 16. Vilayet. Tak mlar grubu, küme. Engel. 17. Eski dilde albay. 18. Ön gün. Tembel hayvan. 19. fienlik kemeri. Çalg ç, m zrap. 20. Bay nd r, mamur. Yas. Yukar dan afla ya: 1.Yaflar Kemal in bir roman. Kad ns davran fllar olan erkek. Sarma, çevirme, kuflatma. 2. Tanr bilimi. Ad belirtilerek yap lan. Tanr. 3. Titan n simgesi. Bir yerde oturma, e leflme. Üzüntü, s k nt ve tedirginli i olmayan. Evrenpulu. 4. Görevden alma. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Asaf Halet Çelebi nin bir fliir kitab. 5. Taneli bir meyve. Vücudun salg lad tuzlu s v. Çölde esen rüzgâr. talya n n eski para birimi. 6. Haberleflme, komünikasyon. Kötü, fena. Galyumun simgesi. laç, merhem. 7. perçem. Büyük davul, kös. Pulluk, büyük saban. Bal koymaya yarayan küçük tekne. 8. Al c, foto raf makinesi. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. S zlanma, yak nma. 9. B rak t, miras. Celse. Üflemeli bir çalg. Soru sözü. 10. man, itikat. Uçurum. Kekemelik. A, zehir. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 6 Ocak 2014 BES e kat l m yüzde 30 artt 2013 y l n n bafl nda hayata geçirilen yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düzenlemesi, sisteme kat l m n bir y l içinde yüzde 30 artmas - n sa lad. STANBUL - The Boston Consulting Group (BCG) taraf ndan Türkiye deki BES e yönelik yap lan analize göre, yeni düzenleme sayesinde sisteme kat l m yüzde 30 artt. BES te, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hayata geçen yeni düzenleme, bir y l n doldururken, sisteme kat l m ve dolay s yla Türkiye de tasarrufu art rd ortaya ç kt. Aç klamada görüfllerine yer verilen BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Orta Burak Tansan, Türkiye de düflük yurtiçi tasarruflar n d fl finansmana ba ml l art rarak, d fl cari ifllemler aç n yükseltti ini ve büyümenin sürdürülebilirli ini tehlikeye att n belirtti. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 2148 say l karar ile onaylanan, Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Projesi Karacaören Etab na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. Bas n-18481(www.bik.gov.tr) T.C. MAMAK BELED YES MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü ASKI LAN TUTANA I SAYI : KONU : Trafo yeri ayr lmas Mamak Belediye Meclisinin gün ve 335 say l karar ile uygun görülen Fahri Korutürk Mahallesi ada 1 parselde yer alan park alan nda, Durali Al ç Mahallesi adada yer alan park alan nda, Durali Al ç Mahallesi adada yer alan park alan nda, Durali Al ç Mahallesi adada yer alan park ve çocuk bahçesi alan nda birer adet trafo yeri ayr lmas na iliflkin plan de iflikli i Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 1952 say l karar ile onaylanarak tarihleri aras nda Belediyemiz ilan panosunda ask ya ç kar lm flt r. lgililere duyurulur. Ask ya Al nma Tarihi : Ask Bitim Tarihi : Resmi lanlar Resmi lanlar Bas n-33(www.bik.gov.tr) Tansan, 2001 sonras nda h zl büyümeye ra men kredi imkanlar ndaki art fl, faizlerdeki düflüfl ve ertelenmifl tüketim gibi nedenlerden dolay özel tasarruflarda gereken art - fl n sa lanamad n kaydederek, Yurtiçi tasarruflar n düflük seyretmesi sonucunda yat r mlar giderek artan oranda d fl sermayeyle finanse edilmeye baflland. Bu da cari ifllem aç n n büyümesinde etkili oldu. Bu ba lamda, Türkiye için sürdürülebilir uzun vadeli büyümenin temini için tasarruf oran n n yüzde 20 seviyelerine ulaflmas kritik önem tafl yor ifadelerini kulland. Yüzde 25 devlet katk s verilmesini öngören düzenleme sayesinde BES in tüm kat l mc lar n kolayl kla yararlanabilece i daha etkin bir yap ya kavufltu una dikkati çeken Tansan, bu de iflikliklerin k sa sürede etkisini gösterdi ini ve BES e kat l m say s ve fon rakamlar n n ciddi anlamda ivme kazand n aktard. Tansan, sistemdeki kat l mc say - s n n 2013 y l sonunda 4 milyonu aflt n dile getirerek, Kat l mc taban n n genifllemesine ek olarak yeni teflvik uygulamalar kat l mc lar n sistemdeki devaml l n ciddi oranda art rd ve sistemden ç k fl oranlar da azalmaya bafllad y l nda sa lanan bu büyümenin, h z kaybetmeden 2014 y l nda da devam edece ini ve 1 milyona yak n yeni kat l mc ile gelecek y l kat l mc say s n n yaklafl k 5 milyon olaca n öngörüyoruz. Uzun vadede ise yeni düzenlemenin devam durumunda, 2023 y l nda kat l mc say s n n 10 milyona yaklaflaca n ve fon hacmimin ise milyar lira seviyelerinin üzerine ç kaca n tahmin ediyoruz de erlendirmelerini yapt. BCG ye göre sistemin hem kat - l mc lara hem de emeklilik flirketlerine beklenen ekonomik de eri sa lamas için k sa ve orta vadede öne ç - kan öncelikler, Emeklilik flirketlerinin sat fl ve hizmet modellerini optimize etmeye odaklanmalar gerekiyor. Müflteri de eri yönetimi öncelik kazanacak. Fon yönetiminin ve risk teminatl sistemden ç k fl ürünlerinin önemi artacak. Karl l k bask s, oyuncular maliyet kontrolü ve konsolidasyona yönlendirebilir fleklinde s raland. (AA)

7 6 Ocak 2014 Ekonomi 7 Ege Bölgesi 2013 y l n 12,2 milyar dolarl k ihracatla kapatt Ege hracatç Birlikleri (E B), 2013 y l n 12 milyar 178 milyon dolarl k ihracatla tamamlad. Egeli ihracatç lar, ihracat n geçen y la göre yüzde 7 art rd. ZM R - E B üyeleri, geçen aral k ay nda ise 1 milyar 101 milyon dolar d flsat m gerçeklefltirdi. E B, 2013 y l nda 6 milyar 776 milyon dolarl k sanayi ürünleri ihraç ederken tar m ürünleri ihracat ise yüzde 15 lik art flla 4 milyar 274 milyon dolara yükseldi. Madencilik ürünleri ihracat, yüzde 20 lik yükseliflle 1 milyar 128 milyon dolara ç kt. E B çat s alt nda bulunan 12 ihracatç birli inden 11 i 2013 ü art flla kapat rken sadece Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, performans n n yüzde 4 gerisinde kald. Ege Demir ve Demird fl Metaller hracatç lar Birli i, 1 milyar 729 milyon dolarl k ihracat rakam yla 2013 y l nda da zirvede yer al rken E B de kayda al nan ihracat n yüzde 14 lük dilimini tek bafl na gerçeklefltirdi. Aral k ay nda en fazla ihracat yapan birlikler s ralamas nda 108 milyon 200 bin dolarl k tutarla üçüncü s rada yer alan Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i (EH- K B), 2013 y l n 1 milyar 268 milyon dolarl k ihracat rakam yla ikinci s rada tamamlad. EHK B, 2013 y - l nda ihracat n yüzde 9 artt rma baflar s gösterdi y l nda ihracat - n yüzde 20 artt rarak ilk kez 1 milyar dolar baraj n geçen Ege Maden hracatç lar Birli i, 1 milyar 128 milyon dolarl k ihracat tutar yla üçüncü oldu. Ege Maden hracatç lar Birli i, 2013 Aral k ay nda ise 113 milyon 753 bin dolarl k ihracat rakam yla ikinci s rada yer buldu. Ege Tütün hracatç lar Birli i, 2013 y l nda ihracat n yüzde 7 gelifltirerek 887 milyon 602 bin dolara ç kard ve E B çat s alt nda en fazla ihracat yapan tar m birli i oldu. hracatta yatay bir seyir izleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatç lar Birli i ise 2013 y l n 858 milyon 854 bin dolarl k ihracat rakam yla geride b rakt. ANKARA - Türkiye istatistik Kurumu (TÜ K) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yay nlad. Endeks, 2013 Aral k ay nda bir önceki y la göre yüzde 6,97 artt. Aral k ay na göre bir önceki aya göre yüzde 1,11, on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 4,48 art fl gösterdi. Ayl k de iflim; tar mda yüzde 2,49 art fl, sanayide yüzde 0,84 art fl olarak gerçekleflti. Tar m sektörü endeksinde, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 7,58 art fl, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 7,58 art fl ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 1,34 düflüfl gerçekleflti. Sanayi 2013 y l nda ihracat n yüzde 10 artt ran Ege Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i, Türkiye ye 691 milyon 441 bin dolarl k döviz kazand - r rken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i, ihracat n yüzde 15 yükselterek 673 milyon 337 bin dolara ç kt. hracat n her y l yüzde band nda artt ran Ege A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç lar Birli i nde gelenek 2013 y l nda da bozulmad y l nda yüzde 14 lük ihracat art fl yakalayan Ege A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç lar Birli i, 469 milyon 292 bin dolara ulaflt y l nda 500 milyon dolar baraj n kolayl kla aflaca n n sinyalini verdi y l nda yüzde 29 luk ihracat art fl baflar s yakalayan Ege Hububat Bakliyat Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç lar Birli i, 360 milyon 725 bin dolarl k dövizi ülkeye kazand r rken 2013 y l nda baflar dan baflar ya koflan Ege Zeytin ve Zeytinya- hracatç lar Birli i, yüzde 140 l k rekor ihracat art fl yla 309 milyon 563 bin dolara ulaflt sezonunda, Türkiye deki zeytin ve zeytinya rekoltesindeki düflüfl ise kendini göstermeye bafllad y l nda 11 ay ihracatta rekorlar k ran Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli- i nin Aral k ay ihracat, yüzde 17 lik düflüflle 14 milyon 638 bin dolara geriledi. Bu düflüflün, ilerleyen aylarda daha da artmas bekleniyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, 2013 y l nda 231 milyon 416 bin dolarl k ihracata imza atarken Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatç lar Birli i ise 116 milyon 455 bin dolarl k ihracat rakam - n kayda ald. hracat rakamlar n de erlendiren E B Koordinatör Baflkan Mustafa Türkmeno lu, birli in tarihinde ilk kez 12 milyar dolar ihracat rakam n geçmesinin gururunu yaflad klar n belirterek, 2013 y l nda yedi ay 1 milyar dolar n üzerinde ihracat yapt klar n, Türkiye ortalamas n n üzerinde bir ihracat art fl h z yakalad klar n kaydetti. Türkiye nin, 2013 y - l n n ilk dokuz ayl k döneminde yüzde 4 oran nda büyüdü üne dikkat çeken Türkmeno lu, Türkiye, 2014 ve 2015 y llar nda yüzde 3,5-4,5 aras büyüme beklentisi içerisinde. Bu beklentilere paralel olarak 2014 y l ihracat hedefi 166,5 milyar dolar, 2015 y l hedefi 184 milyar dolar olacakt r y l nda E B'nin ihracat hedefi ise 13 milyar dolar geçmektir. diye konufltu. Döviz kurunun ihracatç lar için çok önemli oldu unu da vurgulayan Koordinatör Baflkan Türkmeno lu, flunlar kaydetti: Son bir ayda dövizde yüzde 10 art fl oldu. Bu tip hareketlenmeler, bütün dengeleri bozuyor. Ne lirada afl r de erlilik ne de döviz kurunda afl r yükselme istemiyoruz. Bizim temennimiz, rekabetçi ve istikrarl kur. Dövizin yükselifliyle birlikte girdi maliyetlerine gelen zamlar, döviz kuru geri geldi inde ayn oranda geri almak mümkün olmuyor. K sa sürede dövizde böylesi dalgalanmalar n oluflturdu u maliyeti 11 ay ödemek istemiyoruz. (CHA) Üretici fiyatlar nda y ll k art fl yüzde 6,97 sektörü endeksinde ise bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 6,85, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 6,85 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 5,68 art fl gerçekleflti. Sanayide en yüksek ayl k art fl kok kömürü ve petrol ürünlerinde gerçekleflti. Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre de iflimleri; madencilik ve taflocakç l sektöründe yüzde 0,66 art fl, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,82 art fl, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde bir art fl olarak gerçekleflti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla art fl gösterdi i alt sektörler; kok kömürü ve rafine edilmifl petrol ürünleri (yüzde 3,67), ka t ve ka t ürünleri imalat (yüzde 2,47), giyim eflyas imalat (yüzde 2,26) oldu. Bir ay önceye göre endekslerin en fazla geriledi i alt sektörler yüzde 0,90 ile mobilya imalat, yüzde 0,18 ile bas m ve yay m, yüzde 0,15 ile deri ürünleri imalat oldu. ÜFE de kapsanan 788 maddeden; 164 maddenin ortalama fiyatlar nda de iflim olmazken, 460 maddenin ortalama fiyatlar nda art fl, 164 maddenin ortalama fiyatlar nda ise düflüfl gerçekleflti.(cha)

8 8 Ekonomi STANBUL -Y ld r mtürk, Piyasada tatil modu devam ediyor daha tam anlam ile bafllamad. Tatil 6 Ocak itibari ile tamama erecek, biz de neler olaca n anlayaca z. fiu an s ve bofl bir alan var, burada spekülatif eylemler görülüyor. dedi. Mehmet Ali Y ld r mtürk, yeni sene ile yeni pozisyon açanlar oldu unu, onlar n al mlar - n n alt n fiyatlar n t rmand rd - n dile getirdi. Y ld r mtürk, "Alt nda Çin den gelen veriler de tetikleyici oldu, ons fiyat dolar buldu. Daha sonra da geriledi. Demek ki bu seviyeler kal c de il." ifadelerini kulland. ABD den gelecek olumlu istihdam ve konut verilerinin de alt n fiyat n olumsuz etkileyece ini ekledi. Y ld r mtürk'ün 2014'te alt n n seyri ile ilgili yorumu da flöyle: "Bu sene alt nda afla yönlü gerileme olacak. Temmuz ay nda ons bin dolara inebilir. Büyük fonlarda yüklü miktarda alt n var. Geçen sene alt n dolar baz nda yüzde 37,8 oran nda de er yitirdi. Bu oran TL baz nda yüzde 15,10 idi. Yani dolar/tl nin yüzde 20 ye yak n art fl var. Onunla birlikte alt n n de er kayb yüzde 37,8. TL baz nda oynama daha hafif. Bu sene bu yüzde 37,8 kadar gerileme görmeyece iz. Gerileme A ustos ay ortalar na kadar devam edecek. Yine yaz dönüflü pozisyonlar kapat l nca ons dolar bulur ama bu kal c olmaz. Y ld r mtürk, FED in tahvil al mlar ndaki azaltma ve ABD den olumlu rakamlar n gelmesiyle dolar n de erlenece- ini, dolay s yla bu durumun da alt n fiyatlar ndaki hareketlenmede etkili olaca n dile getirdi. (CHA) Tezyaparlar: hracat n istikrar önemli bir baflar olarak de erlendirilmelidir BURSA - Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) taraf ndan aç klanan 151,7 milyar dolarl k 2013 y l ihracat n de erlendiren Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve fladamlar Derne i (DOSABS AD) Baflkan Orhan Tezyaparlar, Dünyada global ekonomik s k nt lar yayafl yavafl da olsa yerini toparlanmaya b rak rken, ülkemizde ihracat n istikrar önemli bir baflar olarak de erlendirilmelidir. dedi y l n n pek çok aç dan zorluklarla geçti ini ifade eden Tezyaparalar, Türkiye nin toplam ihracat içinde Bursa n n önemli bir pay n n olmas ndan memnunuz. Bursa n n en çok ihracat n yap ld ikinci kent olmaya devam etmesi önemli bir baflar d r. Bursa ihracat içerisinde DOSAB n önemli bir yeri bulunuyor. diye konufltu. Türkiye ekonomisinin 2014 Para piyasalar uzman Mehmet Ali Y ld r mtürk, 2013 ü 81 liradan kapatan alt n n gram fiyat n n flu an 85 liray aflmas n normal buldu. y l nda ihracata dayal büyümeye a rl k verece ine iliflkin aç klamalar olumlu bulduklar n dile getiren DOSABS AD Baflkan Orhan Tezyaparlar, aç klamas nda flunlar söyledi: Türkiye ekonomisi bir taraftan büyümesini sürdürürken di er yandan da üretim, istihdam, ihracat devam ediyor y l için ihracat artt racak çal flmalar bilhassa yeni pazarlara yönelik olarak yap lmal d r. 6 Ocak 2014 Y ld r mtürk: Alt n fiyatlar n n art fl spekülatif Mevsimsellikten ar nd r lm fl cari aç k 3. çeyrekte azald ANKARA - Merkez Bankas ödemeler dengesi istatistiklerine göre mevsimsellikten ar nd r lm fl veriler incelendi inde cari ifllemler aç n n 2013 y l n n 3. çeyre- inde bir önceki çeyre e k yasla darald gözlendi. Y l n 3. çeyre i itibar ile çeyreklik cari aç k bir önceki çeyre e k yasla yaklafl k 5 milyar dolar azalarak 13,9 milyar dolar oldu. Mevsimsellikten ar nd - r lm fl 12 ay birikimli cari aç k ise 3 milyar dolar artarak 57,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan, alt n hariç cari aç k çeyreklik olarak 11,9 milyar dolar ve 12 ayl k birikimli olarak 50,5 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Ödemeler Dengesi statistikleri'ne göre bankalar n toplam borç çevirme oran yüzde 110 seviyesine ulaflt. Y - l n üçüncü çeyre inde bankalar n kredi cinsi borçlanmalar nda uzun vadeli borçlanmaya a rl k vermekle birlikte, k sa vadeli borçlanmalar n bir önceki çeyre e k yasla art rd gözlendi. Verilere göre bankalar net bazda 1,8 milyar dolar k sa vadeli, 2,4 milyar dolar uzun vadeli kredi kulland rd. Bankalar n toplam d fl borç çevirme oran 3. çeyrekte artarak yüzde 109 düzeyinde gerçekleflti. Ancak bankalar n tahvil cinsi borçlanmalar da dahil edildi inde, bankac l k sektörü toplam borç çevirme oran n n yüzde 110 seviyesine yükseldi i görüldü. Ödemeler Dengesi verilerine göre Net Hata ve Noksan kaleminde bu y l n 3. çeyre inde yaklafl k 9,8 milyar dolar net girifl kaydedildi. Merkez Bankas rezervleri, 2013 y l üçüncü çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 6,7 artarak 130,8 milyar dolara yükseldi. (CHA)

9 6 Ocak 2014 Ekonomi Denizcilerin en büyük s k nt s çekek yeri ve at k al m tesisi yetersizli i MEAK Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Öztürk, sorumluluk alanlar nda bulunan bölgelerdeki üyelerle yapt klar toplant - larda, sektörün foto raf n çekerek s k nt lar n belirlediklerini söyledi. ZM R - Y l sonu itibariyle üyelerle biraraya geldikleri sektör toplant lar n tamamlad klar n ve sonuçlar na göre çal flma program haz rlad klar n belirten Öztürk, "A rl kl olarak tüm bölgelerde dile getirilen ana sorun, gezi ve bal kç teknelerinin bak mlar n n yap laca çekek yeri eksikli i,le gemi at klar n n al naca k y at k al m tesislerinin yetersizli i." dedi. Bundan sonra üyeleriyle daha s k biraraya gelerek toplant yapacaklar n kaydeden Öztürk, "Ayval k, Dikili, Didim, Kufladas ve Alia- a da bulunan üyelerimizle toplant lar m z tamamlad k. Sektörün adeta foto raf n çekerek, eksik olan ve çözümlenmesi gereken çal flmalar belirledik. Bu do rultuda kendimize bir çal flma program oluflturduk. Her bölgenin farkl sorunlar bulunuyor. Üyeler taraf ndan dile getirilen sorunlar n çözümü için yerel yönetimler ve bakanl k düzeyinde görüflmeler yapaca z y l, bizim için üyelerimizin yaflad klar s - k nt lar çözme y l olacak. fleklinde konufltu.(cha) Roketsan ihtiyaç duydu u malzemeleri zmirli sanayicilerden alacak 9 ZM R - Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO), zmirli sanayicilerin üretim kalite ve standartlar n yükselterek savunma sanayisinden daha fazla pay almalar n sa lamak, Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) nin modernizasyon çal flmalar na yerli üretimle katk da bulunmak amac yla Roketsan ile iflbirli ine gidiyor. Roketsan, ihtiyaç duydu u malzemeler için sanayicilere yönelik bilgilendirme toplant s düzenleyerek, Ege den yapt al mlar artt racak. TSK nin ihtiyaçlar na yönelik yapt üretimle savunma sanayisinin önemli kurulufllardan olan Roketsan Genel Müdürü Eyüp Kaptan, EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ziyaret etti. Roketsan tan tarak zmir ve Ege den yeni alt yüklenicilerle çal flmak istediklerini belirten Kaptan, Geçen y l ciromuzu iki kat, kâr m z dört kat art - rarak yüzde 40 l k büyüme sa lad k. Kontrata ba lanm fl 3,5 milyar dolardan fazla ifl var. dedi. Bu kadar büyük potansiyel içinde alt EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar yüklenicilere bak ld nda, en az ürünün zmir ve Ege den al nd n gördü ünü belirten emekli Korgeneral Kaptan, flunlar söyledi: htiyaç duydu umuz ürünleri hep ayn yerlerden almak yerine, rekabet yaratmak gerekti ine inan - yorum. Pazarlama ve sat n alma direktörlü ümüzün alt ndaki müdürlü ü, bu bölgedeki sanayicilerle tan flt rmak istiyorum. zmirli sanayicilerin, Roketsan n alt yüklenicisi konumuna gelmesi için bilgilendirilmeleri gerekiyor. Yine zmirli sanayicilerden oluflan bir grubu Roketsan a davet ederek, ilgili birimlerle temasa geçmelerini sa layabiliriz. Malzeme ve tedarik s k nt s yaflayan bir firma de iliz, sadece bu bölgenin de sat n alma süreçlerine dahil olmas n arzu ediyorum. Genel Müdür Kaptan, h zl geliflen ve projeleri gizli bir kurulufl olduklar n da vurgularken, Uzaya uydu f rlataca- z. Cirit füzesini ABD bile yapamad, biz yüzde 40 l k ihracat rakam na ulaflt k. Geçen y l 400 milyon liral k al m yapt k. Kalifiye edilmifl ve testlerden geçirilmifl parçalar n yan s ra genel kullan - ma hitap eden parçalar da al yoruz. Bunun bir k sm n Ege ye kayd r rsak güzel olur. diye konufltu.(cha)

10 10 Ekonomi 6 Ocak 2014 TZOB: Tar mda fiyatlar 12 ayl k ortalamalara Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar mda üretici fiyatlar n n Aral k ay nda yüzde 2,49, y ll kta art fl yüzde 7,58 artt n, on iki ayl k ortalamalara göre ise yüzde 1,34 düfltü ünü bildirdi. KUYAP toplant s Gaziantep te gerçeklefltirilecek ANKARA - Bir di er ifadeyle 2013 y l tar mda üretici ortalama fiyatlar n n, 2012 y l ortalama fiyatlar na göre yüzde 1,34 geriledi ine dikkati çeken Bayraktar, Aral k ay nda tüketicide g da ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar n yüzde 1,46, y ll kta yüzde 9,67 yükseldi ini belirtti. fiemsi Bayraktar, yaz l bir aç klama yaparak üretici fiyatlar n de erlendirdi. Türkiye Ziraat Odalar Birli i olarak üreticiden tüketiciye, halk n tamam n yak ndan ilgilendiren g da fiyatlar ndaki de iflimleri takip etmeye ve kamuoyunu do ru bilgilendirme amac yla aç klama yapmaya devam ettiklerini bildiren Bayraktar, Aral k ay genel enflasyonun üretici fiyatlar nda yüzde 1,11, tüketici fiyatlar nda yüzde 0,46, y ll kta üretici fiyatlar n n yüzde 6,97, tüketici fiyatlar n n yüzde 7,40 artt n vurgulad. Bayraktar, Tar mda üretici fiyatlar y ll kta yüzde 7,58 artarken, on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 1,34 geriledi. Üretici fiyatlar Aral k ay nda madencilik ve tafl ocakç l nda yüzde 0,66, elektrik, gaz ve suda yüzde 1, imalat sanayinde yüzde 0,82 artt. Üretici fiyatlar nda sanayide, Aral k ta ayl k yüzde 0,84, y ll k yüzde 6,85 art fl yafland. dedi. Y ll k üretici enflasyonunun genel tar mda yüzde 7,58, tar m ve avc l kta yüzde 7,77, ormanc l k ve tomrukçulukta yüzde 5,02 artt n, bal kç - l kta yüzde 1,59 artt n vurgulayan fiemsi Bayraktar, Aral k ay nda fiyatlar n ayl k bazda tar m, avc l kta yüzde 2,27, bal kç l kta yüzde 19,37 artarken, ormanc l k, tomrukçulukta yüzde 0,37 düfltü ünü belirtti. Bayraktar, hem üreticide hem markette en fazla fiyat art fl n n patl canda görüldü ünü bildirerek, Market fiyatlar nda en fazla fiyat düflüflü yüzde 4,82 ile p rasada, en fazla fiyat art fl yüzde 104,94 ile patl canda görüldü. Üretici fiyatlar nda ise portakal fiyat yüzde 10,83 düflerken, patl can fiyat yüzde 137,10 artt. diye konufltu. Bayraktar, Aral k ay itibar yla market fiyatlar na bak ld nda; 10 üründe bir ay öncesine göre fiyat de- iflimi görülmezken, 4 üründe azalma, 26 üründe ise fiyat art fl oldu unu belirtti. Aral k ay nda, maydanoz, kuru so an, k rm z mercimek, yeflil mercimek, kuru incir, süt, dana eti, kuzu eti, m s rözü ya ve toz fleker fiyatlar nda de iflim görülmezken, fiyat düflüflü yüzde 4,82 oran ile en fazla p rasada oldu unu bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: P rasadaki fiyat düflüflünü yüzde 1,46 ile limon, yüzde 1,22 ile armut, yüzde 0,49 ile ayçiçe i ya izledi. Markette en fazla fiyat art fl ise yüzde 104,94 oran ile patl canda görülmüfltür. Patl candaki fiyat art fl n yüzde 57,73 ile yeflil fasulye, yüzde 50,03 ile kabak, yüzde 46,78 ile sivri biber, yüzde 44,39 ile marul, yüzde 29,90 ile domates, yüzde 28,66 ile havuç, yüzde 24,22 ile yeflil so an, yüzde 23,08 ile salatal k, yüzde 22,38 ile patates, yüzde 12,10 ile mandalina, yüzde 9,93 ile karnabahar, yüzde 8,50 ile kuru fasulye, yüzde 5,57 ile spanak, yüzde 4,23 ile zeytinya, yüzde 4,12 ile tavuk eti, yüzde 2,85 ile portakal, yüzde 2,41 ile yumurta, yüzde 2,26 ile kuru üzüm, yüzde 2,06 ile pirinç, yüzde 1,79 ile elma, yüzde 1,09 ile kuru kay s, yüzde 1,07 ile lahana, yüzde 1,03 ile Antep f st, yüzde 0,76 ile f nd k, yüzde 0,49 ile nohut takip etti. Aral k ay ndaki üretici fiyatlar na bak ld nda; 14 üründe fiyatlar bir ay önceki fiyatlara göre de iflmezken, 5 üründe azalma, 17 üründe ise fiyat art fllar oldu u bilgisini veren Bayraktar, flöyle devam etti: Aral k ay nda, p rasa, lahana, maydanoz, limon, armut, kuru fasulye, nohut, k rm z mercimek, yeflil mercimek, pirinç, kuru kay s, kuru incir, f nd k ve süt fiyatlar nda de iflim meydana gelmedi. Fiyat düflüflü yüzde 10,83 oran ile en fazla portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat düflüflünü yüzde 8,14 ile kuru so an, yüzde 3 ile kuru üzüm, yüzde 1,74 ile dana eti, yüzde 1,36 ile Antep f st izledi. En fazla fiyat art fl yüzde 137,10 oran patl canda oldu. Patl candaki fiyat art fl n yüzde 92,31 ile kabak, yüzde 81 ile sivri biber, yüzde 66 ile yeflil fasulye, yüzde 54,34 ile yeflil so- an, yüzde 42,15 ile domates, yüzde 37,53 ile salatal k, yüzde 26,96 ile havuç, yüzde 19,19 ile patates, yüzde 15,38 ile karnabahar, yüzde 13,99 elma, yüzde 10,77 ile marul, yüzde 9,20 ile mandalina, yüzde 7,69 ile zeytinya, yüzde 5,33 ile spanak, yüzde 5,11 ile kuzu eti, yüzde 4,35 ile yumurta izledi. (CHA) GAZ ANTEP - Çal flanlar n ve flverenlerin Küresel Ekonomideki De- iflikliklere Uyum Yetene inin Artt r lmas Projesi (KUYAP) fark ndal n artt r lmas toplant s, Gaziantep Sanayi Odas (GSO) n n deste iyle 7 Ocak Sal günü saat da Grand Otel de yap lacak. Toplant ya, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (ÇSGB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonu temsilcileri, proje illerinden yetkililer, Gaziantep ve komflu illerden KOB temsilcileri ile projeyi yürüten teknik destek ekibi uzmanlar kat lacak. Toplant sonras nda proje faaliyetlerine yönelik sunufllar ve projeden beklenen sonuçlarla planlanan faaliyetler hakk nda kat l mc lar n görüfl ve önerilerini almak amac yla bir tart flma oturumu düzenlenecek. KUYAP ile Türkiye nin do usunda yer alan, Gaziantep, Kahramanmarafl, fianl urfa, Elaz, Malatya, Diyarbak r, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Kars, Erzurum ve Batman olmak üzere toplam 15 il pilot olarak seçildi. Projeyle, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal kalk nma ad na insan kaynaklar na yat r mda bulunarak hayat boyu ö renme arac l ile çal flan ve iflverenlerin uyum yetene ini artt r lmas hedefleniyor. (CHA)

11 Ekonomi 6 Ocak AYDIN - Asgari ücretle ilgili aç klama yapan E itim lke-sen Ayd n l Temsilcisi Bilal Aycan, Asgari ücret köleliktir, kölelik düzenine son verilmelidir. Y llar de ifliyor ama emekçilerin, ezilenlerin kaderi de iflmiyor. Bugün yine kölelik düzeninin asgari ücret uygulamas n protesto ediyoruz. dedi. Asgari ücret belirlenmesini tiyatroya benzeten, "Ölmeyecek kadar verelim" mant yla belirlendi ini iddia eden Aycan, Her sene bir tiyatro oynan yor. ktidar sahipleriyle ifl çevrelerinin a rl kta oldu u bir komisyon toplan yor ve emekçilere, Ölmeyecek kadar ne verelim? diye bir müddet tart fl yorlar. En nihayetinde liral k bir rakam belirleyerek kamuoyuna, 'Büyük fedakârl k yaparak asgari ücrette önemli bir art fl yapt k' diye sunuyorlar. Emekçilerin al nteriyle semiren kapitalist ya ma düzeninin sahipleri, iflte bu oyunu her sene yoksul halk m z n önünde oynuyor, onlarla alay ediyorlar. Devlet kurumu olan TÜ K, en düflük ücretin bin 205 lira olmas gerekti ini söylüyor. Buna ra men ayn devletin yetkilileri, emekçileri köle olarak çal flt rmada, yaflatmada srarl davranmaya devam ediyorlar. fleklinde konufltu. Yoksulluk s n r n n 3 bin, açl k s n r n n bin 200 lira oldu u bir zamanda 6 milyondan fazla asgari ücretliye 846 lira maafl verilmesi utand r c oldu unu söyleyen Bilal Aycan, "fiunu unutmayal m ki asgari ücretliye verilen 846 liray, 20 milyona yak n insan bölüflüyor. Art arda ya mur gibi gelen zamlar, zaten asgari ücretliye verilecek 43 liray flimdiden fazlas yla geri al yor. Ayakta durmaya çal flan aileler, oyun ça ndaki çocuklar - n birkaç yüz liraya bambaflka kölelik koflullar nda çal flt rmak zorunda kal yor. flçiler söz konusu oldu unda sermaye ve iktidar çevreleri hemen saflar s klaflt r yor ve asgari ücreti, açl k s n r n n çok alt nda tutmaya devam ediyorlar. Kölelik, yoksulluk bir miras olarak yeni nesillere devrediliyor. dedi. Çal flanlar n, tafleronlaflt - r lman n bedelini her geçen gün daha fazlas yla ödedi ini belirten E itim lke-sen l Temsilcisi Aycan, Rekabetçi piyasaya, ifl cinayetlerinde her y l binden fazla kurban veriyorlar. Hayatta kalanlar - n n kimi asgari ücret sömürüsünde, kimi onun da afla s nda çal fl yor. Çal flanlar n çocuklar, büyüyen ekonomi masallar na kanarak rüyaya dalm yorlar. (CHA) E itim lke-sen l Temsilcisi Ayc n: Asgari ücret köleliktir KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ T T A N K T 2 E L Z A A K E N 3 N A R K A R A 4 E H L L Ü M E N 5 K K T E L E K 6 E Y A L E T R E Y 7 A M E R K A A 8 E T E K U O R 9 F T E S S A T 10 E N N A M K U R 11 M O R M K A R E 12 M A L K O R U K 13 N H A Y E T M A 14 E N A M M A K 15 A T E L N N E 16 L L G K E T 17 H M R A L A Y 18 A R F E A Y S 19 T A K T E Z E N E 20 A B A T M A T E M

12 6 Ocak Ekonomi Tüketiciler bankalar flikâyet etti S VAS - Sivas ta, hakem heyetine 2013 y l nda ortalama 5 bini aflk n baflvuru oldu. Tüketici Sorunlar l Hakem Heyeti baflkan da olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürü Salih Coflkun, vatandafllar n bilinçlenmesiyle birlikte hakem heyetine olan müracaat say s n n artt - na iflaret etti ye göre 2013 y l nda yüzde 100 e varan bir art fl yafland n kaydeden Coflkun, Son aylara bakt m z zamanda ortalama ayl k 600 e yak n bir baflvuru söz konusu y l içerisinde 5 bini aflk n bir baflvuru oldu hakem heyetine. Bu baflvurulardan yaklafl k 3 binini karara ba lad k. Bu baflvurular n yüzde bankalarla ilgili. Kredi kart, dosya masraf, iflletim ücreti, yap land rma gibi banka ifllemleri ile elektronik eflya ile kap - dan ve mesafeli sat fllarla ilgili müracaat ediyor. fleklinde konufltu. Coflkun, vatandafllar n hak talep edebilmesi için do ru belgeyle müracaat etmesi gerekti ini vurgulayarak, eksik belgeyle baflvurulmas halinde olumlu sonuç al nmas n n mümkün olmad na vurgu yapt. Tüketicinin, banka ile ilgili bir flikâyeti oldu u zaman elinde ödedi ini gösterir belgeyi bulundurmak zorunda oldu unu anlatan Salih Coflkun, flöyle devam etti: Bankadan herhangi bir kredi çekmifl, kredi ile ilgili dosya masraf n veya di er kesintileri gösteren bir belge olmas laz m. Bu belgenin bir sureti ile ilgili bankaya bu paran n yasal olmad na dair bir dilekçe yaz p bu paray bankadan talep etmesi laz m. Banka olumsuz cevap verdi inde ödemeyi gösteren belge, dilekçe ve bankan n Sivas'ta 2012 ye göre hakem heyetine baflvuru say s yüzde 100 artt. Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürü ve Tüketici Sorunlar l Hakem Heyeti Baflkan Salih Coflkun, 2013 y - l nda 5 bini aflk n müracaat oldu unu belirterek, tüketicilerin yüzde 90 n n bankalarla ilgili sorunlar nedeniyle baflvurdu unu kaydetti. Salih Coflkun, yetifltiremedikleri için 2 bin dosyan n da bu y la sarkt n ifade etti. cevab yla bize müracaat etmesi gerekiyor. Biz o zaman bankadan savunma istiyoruz. Di er müracaatlar için de böyle. Mesafeli ve kap dan sat fllar hariç karfl taraf n savunmas n istiyoruz. Her iki taraf da dinleyerek karar veriyoruz. Ad m z her ne kadar Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti ise de biz sadece tüketici lehine de il, karfl taraf lehine de karar verebiliyoruz. diyen Coflkun, Baflvuru sahibi ispatla mükellef, tüketici, iddialar n ispat eden somut delillerle gelirse, karfl taraf da bu iddialar çürütecek belge gösterirse o zaman karar tüketici aleyhine ç kabiliyor. Hep tüketicinin lehinde karar verebilecek diye bir düflünce içinde olmamak laz m. diye konufltu. Uyuflmazl klar için belli bir limit alt nda olan baflvurular kabul ettiklerini anlatan Salih Coflkun, flu ifadeleri kulland : 2013 y l nda limit bin 191 lirayd. Bu y l için bin 272 lira oldu. Bu limitin alt ndaki uyuflmazl klar için bize baflvurulabilir. Verdi imiz karar icra-iflas kanununun ilgili maddelerince ilan niteli inde oldu u için 15 gün içinde yerine getirilmek zorunda. Mahkemeye baflvurabilir ancak bizim karar m z durdurmaz. Bankadan kredi ald n z. Biz kredinin tüketiciye ödenmesi fleklinde karar verdik. Banka mahkemeye baflvurup yürütmeyi durdurma karar almad sürece bu paray tüketiciye ödemek zorunda. Mahkemeden karar ç k nca tüketiciden iadesini isteyebilir. fiu ana kadar mevcut 4077 say l kanuna göre bin 272 liran n üstündeki uyuflmazl klara da biz bak yorduk, ancak karar ba lay c olmuyordu. Yeni ç kan 6502 say l tüketicinin korunmas hakk ndaki kanun ile birlikte baflvuru alm yoruz. Kanunun yürürlü e girece i 28 May s 2014 ten itibaren aç lacak davalarda limiti afl yorsa müracaatlar kabul edemiyoruz. Tüketici Sorunlar l Hakem Heyeti olarak 5 üye ile topland klar n anlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürü Coflkun, Yarg nas l karar veriyorsa biz de öyle karar veriyoruz. 5 kiflilik bir komisyonumuz var. Komisyon baflkan, tüketici derne i, esnaf ve sanatkârlar odas, ticaret ve sanayi odas, baro ve belediyeden üyeler olarak toplan yoruz. Konusuna göre 5 kifli toplan yoruz. Kanuna göre bir kere toplan lmas öngörülüyor ancak biz ayda iki kez toplan - yoruz. dedi. Kanun gere i 3 ay içinde yap - lan müracaatlar karara ba lamalar gerekti ini, ancak mevcut yap lar n buna müsaade etmedi ini kaydeden Salih Coflkun, Ayl k 600 dilekçe geliyor, bunlar n tasnifi, karfl taraf n savunmas n n al nmas, karara ba lanmas, bunlar n 3 aya yetiflmesi mümkün olmuyor. nflallah 2014 y - l nda bakanl m z personel tedarik edecek. Raportör kadrosu da tahsis ediliyor. Karar için hukuki bilgisi olan bir kadro oluflturuluyor y l nda 5 bin dosyan n 3 bini karara ba lanm flsa gerisi bu y la sark yor. Bize müracaat tarihi temel al narak karar veriliyor. Tüketicilerimiz bu konuda endifle etmesin. aç klamas - n yapt. (CHA) Herkes yakt n ödeyince 3.6 milyon lira cepte kald ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakanl 'nca yap lan araflt rmaya göre, merkezi s tmal binalarda 'herkesin yakt - kadar ödemesi'ne dayanan sistemle yüzde 27 tasarruf sa land. Is pay ölçümüyle, Bursa'daki bir vatandafl evinde y lda ortalama 545, Eskiflehir'de 486, Kocaeli'nde 470, Ankara'da 357, stanbul'da 323 lira tasarruf etti. Bakanl k, enerji tüketimini azaltmay hedefleyen Enerji Verimlili i Kanunu çerçevesinde merkezi s t lan binalara getirilen " s paylafl m zorunlulu u" sisteminin enerji tasarrufuna etkilerini belirlemek üzere detayl çal flma yapt. Ankara, stanbul, Bursa, Eskiflehir ve Kocaeli'nde yetkilendirilmifl ölçüm flirketlerinin hizmet verdi i binalarda yap lan çal flmayla, sistemin enerji tasarrufuna etkileri ortaya konuldu. Bu illerdeki 361 binada bulunan toplam 11 bin konut dikkate al narak yap lan k yaslamada, s pay ölçümü sonras ortalama yüzde 27,5 enerji tasarrufu sa land belirlendi. Buna göre, yaklafl k 3,5 milyon metreküp daha az enerji tüketilerek, ulusal ekonomiye 3 milyon 650 bin lira katk sa land. Sistemle Bursa'daki bir evde y lda ortalama 545, Eskiflehir'de 486, Kocaeli'nde 470, Ankara'da 357, stanbul'da 323 lira tasarruf edildi. Çal flmayla, s kontrol ve ölçüm cihazlar için yap lan harcaman n, elde edilen enerji tasarrufuyla 2 y lda amorti edilebilece i ortaya ç kt. Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, yapt yaz l de erlendirmede, merkezi s tmal binalarda giderlerin, kullan m miktar na ba l paylafl m n n sa lanmas - n n, 2 May s 2007'de yürürlü e giren Enerji Verimlili i Kanunu ile zorunlu hale getirildi ini, mevcut binalara da 5 y l geçifl süreci verildi ini hat rlatt. Bu kapsamda ç kar lan yönetmeli e göre, merkezi s t lan ve birden fazla ba- ms z bölüme sahip binalarda, ölçüm ekipmanlar n n kullan lmas n n zorunlu oldu unu ifade eden Güllüce, "Bina yöneticisi ise s ve s hhi s cak su giderlerinin tüketim ölçümlerini yaparak, ba ms z bölüm kullan c lar na paylaflt r lmas n sa lamakla yükümlüdür. diye konufltu.(cha)

13 6 Ocak 2014 D fl Haberler Türklerin yaflad apartmanda kundaklama flüphesi var Almanya'n n baflkenti Berlin in Wedding semtinde bir apartmanda bir hafta içinde dört kez yang n ç kmas, bina sakinlerini tedirginli e sevketti. Yang nlar, semtin Neue Hochstr caddesindeki 30 numaral binada meydana geldi. Her kat nda alt daire bulunan 8 katl binada 20 den fazla dairede Türk ailelerin yaflad ö renildi. New York Times'a Çinli talip PEK N - ABD nin ünlü New York Times (NYT) gazetesini sat n almak için milyarder bir Çinlinin talip oldu u bildirildi. Çin medyas na göre, milyarder ve hay rsever Chen Guangbia, New York Times sat n almak için görüflmelere haz rlan yor. Bir geri dönüflüm flirketinin patronu olan ve geçti imiz ay ülkedeki hava kirlili i sorununa dikkat çekmek için birçok kampanya düzenleyen Chen, sat n almak için yapt teklifte son derece ciddi oldu unu ve 2 y ld r bu meseleyi düflündü ünü belirtti. Do ru fiyat verildi i takdirde sat n al namayacak bir fleyin olmad n savunan Chen, 5 Ocak günü sat n alma konusunu görüflmek için New York ta gazetenin en büyük hissedar yla görüflmek istiyor. Çinli Chen n, Ochs-Sulzberger ailesinin himayesinde olan NYT yi sat n alaca haberleri üzerine aç klama yapan gazete, iddialar dedikodu oldu unu ve bu konuda yorum yapmayaca n bildirdi. Gazetenin patronu Arthur Sulzberger Jr, her fleyden önce gazetelerinin sat l k olmad - n belirtti. (CHA) BERL N - lk yang n geçti imi 24 Aral k ta bodrum kat nda meydana geldi. kinci yang n 31 Aral k ta saat aras nda yine bodrum kat nda gerçekleflirken, üçüncü yang n ayn gün saat aras nda birinci katta bir dairenin önünde meydana geldi. Bu yang nda bir Türk ailesine ait bir bebek arabas atefle verildi. Dördüncü yang n ise ayn apartman m 7. kat nda 1 Ocak 2014 'de sabah saatlerinde meydana geldi. Duamdan etkilenen 4 kiflilik Türk ailesi hastaneye kald r ld. Yang nlar s ras nda koridoru ayd nlatan lambalar n kablosunun kesildi i belirtildi. Pefl STOCKHOLM - Dünya çeflitli kutlama ve etkinliklerle yeni y la girerken, sveç medyas savafl n en büyük ma duru Suriyeli çocuklar unutmad. Suriye'de 3 y l içinde 11 bin 420 çocu un öldü ü belirtilirken, zorlu k fl flartlar nda donarak hayat n kaybeden çocuklara da dikkat çekildi ve sveçlilerin yard mda bulunmas n istedi. sveç medyas taraf ndan, ''Suriye'de yaflanan trajediyi asla unutmayaca z!'' bafll ile verilen haberde, sveçlilerin rahat ve huzur içinde y lbafl n kutlarken, özellikle Suriyeli çocuklar n yaflad koflullar n unutulmamas gerekti inin alt - n çizildi. K fl flartlar nda donan çocuklar da gündeme getiren sveç medyas, sveçlileri Suriye'ye yard ma ça rd. (CHA) pefle gelen ve a rl kl olarak Türk aileleri ma dur eden yang n apartmanda büyük bir tedirginli e yol açt. Olay yerine gelen kriminal polis parmak izi arad. Polisin flüphelenen bir kifliyi sorgulad belirtiliyor. Olay yerini gezen Türkiye'nin Berlin Baflkonsolosu Ahmet Basar fien gereken her türlü önlemlerin al naca- n aç klad. "Bu olay n üzerine gidece iz" diyen fien, Alman yetkililerle görüflerek yang nlar n ayd nlat lmas için ellerinden geleni yapacaklar n ifade etti.(cha) sveç medyas, Suriyeli çocuklar unutmad

14 14 Müflerref davas nda sona geliniyor SLAMABAD - Pakistan yüksek mahkemesi, eski genelkurmay ve devlet baflkan Pervez Müflerref in yar n da hakim karfl s na ç kmamas halinde tutuklanmas na karar verdi. Müflerref hakk nda bugün görülen davada, san n güvenlik tedbirlerinden dolay mahkemeye gelememesi sebebiyle duruflma yar na ertelendi. Vatana ihanet kapsam na giren 'anayasay ask ya alma' suçundan yarg lanan Müflerref, 24 Aral k'ta ve bugün görülen duruflmalara güvenlik problemlerini gerekçe göstererek kat lmad. Mahkeme bugün görülen davada san n yar nki duruflmaya da kat lmamas halinde Müflerref in avukatlar ndan Ahmet R za Kasuri, müvekkilinin birçok örgütün hedef listesinde bulundu unu ve bu yüzden duruflmalara gelemedi ini ifade etti. Kasuri, Müflerref'in evinin yak nlar nda birinci duruflma öncesinde 5 kilogram, ikinci duruflma öncesinde ise yar m kilograml k bomba bulundu- unu kaydetti. Kasuri, müvekkilinin bafl na bir fley gelmesi durumunda bundan mahkemenin sorumlu tutulaca n ve bunu mahkemeye iletti ini ifade etti. Yar n baflkent slamabad daki milli kütüphanede kurulan özel mahkemede görülecek davan n nas l sonuçlanaca ülke kamuoyunda merakla bekleniyor. Müflerref, 2007 y l nda ola anüstü hal ilan ederek vatana ihanet suçu kapsam na giren anayasay ve anayasa mahkemesi üyelerini görevlerini ask ya almaktan yarg lan yor. Mahkeme daha önce Müflerref'i, Baloç kabile reisi Nawab Ekber Han Bugti'nin ölümü ile ilgili davada herhangi bir delile rastlanmad gerekçesiyle suçsuz bulmufltu. Bugti'nin ölümüyle ilgili davada ceza almayan Müflerref, eski Baflbakan Benazir Butto suikast ve Lal Mescidi bask n ndan dolay yarg lanmaya bafllanm fl ve tutuksuz yarg lanmas na karar verilmiflti. Geçti imiz May s ay nda cumhurbaflkanl seçimlerine kat lmak için ülkesine dönen Müflerref, Nisan ay nda tutuklanm fl ve yaklafl k yedi ay ev hapsinde tutulmufltu. (CHA) LEFKOfiA - K br s Rum Kesimi'nde ana muhalefetteki Emekçi Halk n lerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Andros Kiprianu, K br s müzakerelerinde KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu nu ve Türkiye yi zora D fl Haberler sokabilecek yöntemlerin mümkün oldu unu iddia etti. Andros Kiprianu, KKTC'nin 2. Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ve Rum Yönetimi eski Baflkan Dimitris Hristofyas n vard uzlafl lara iflaret ederek, bunlar n gündeme getirilmesinin Ero lu na ve Türkiye ye çok büyük zorluklar ç karaca n söyledi. Türkiye deki geliflmelerin özlü müzakerelerin yeniden bafllamas n zorlaflt rd n ileri süren 6 Ocak 2014 sviçre bas n : Erdo an inand r c olmaktan uzak Türkiye deki yolsuzluk soruflturmas sviçre bas n nda genifl yank uyand rd. Neue Zürcher Zeitung (NZZ) yolsuzluk soruflturmas kapsam nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n hareketlerini bafl na buyruk olarak de erlendirerek Avrupal siyasetçiler taraf ndan elefltirildi ini yazd. ZÜR H - NZZ de ç - kan haberin devam nda Avrupa Birli i (AB) Komisyonu Geniflleme ve Komfluluk Politikas ndan sorumlu komiser Stefan Füle nin: Yolsuzluk suçlamalar n tarafs z ve fleffaf bir flekilde ayd nl a kavuflmas için Türk hükümetinin gereken ad mlar atmas n bekliyoruz. diye konufltu unu yazd. NZZ nin Türkiye ekonomi temsilcisi Thomas Fuster, kendi köflesinde yabanc müteflebbislerin yat r mlar geri çekti ini yazd. Fuster e göre finans piyasas Baflbakan Erdo an n son dönemdeki tutumunu belirsiz olarak de erlendirdi. Ekonomi ve d fl haberlerde a rl ile tan nan NZZ nin bir baflka muhabiri yarg n n, siyaset a - na girdi ini öne sürerek soruflturmaya dahil olan yarg ve emniyet içindeki memurlar n tayin edilmesinin gerekçe olarak sundu. Baflbakan Tayyip Erdo an n tavr n Kemalistlerin hareketlerine benzeten gazeteci, sivil anayasa çal flmalar n da suya düfltü ünü aktard. Tages-Anzeiger gazetesinin Türkiye temsilcisi Christiane Schlötzer, Türkiye de son günlerde yaflanan olaylar Erdo- an için tehlikeli bir skandal olarak de erlendirdi. Gazeteci, Baflbakan Erdo an n, bakanlar n istifaya zorlamas na ra men uluslararas komplodan bahsetmesini çeliflki olarak gördü. Tages-Anzeiger gazetesi, yay nlad - Rum muhalefeti: Ero lu'nu ve Türkiye'yi zora sokabiliriz di er bir haberin bafll - n Türk hakimlere tasma diye att. Habere göre Türk hükümeti yarg y kontrol alt na alarak muhalif sesleri susturmaya çal fl yor. Türkiye deki yolsuzluk operasyonlar n yak ndan takip eden Frans z kantonlar n n ciddi gazetelerinden Le Temps, son yaz lar nda baflbakan Erdo an n verdi i karfl l klar n inand r c l ktan uzak oldu unu ifade etti. Konuyla iliflkili bakanlar n istifas ndan sonra konunun devlet meselesi halini ald n yazan muhabir, eski Bakan Bayraktar n aç klamas na at fta bulunarak baflbakan n yolsuzluklara önayak olma ihtimali oldu unu iddia etti. Gazete en son say s nda ekonomi üzerine bir haber yay nlarken Türkiye nin son on y ldaki ekonomik gelifliminin ortaya ç kan yolsuzluk iddialar ile afla yöne döndü ünü vurgulad. D fl bas n haberlerinde ülkenin Avrupa vizyonundan uzaklaflt yorumlar yap l rken, yabanc sermeyenin son y llarda oluflan Türkiye piyasas na güvenlerini kaybettiklerini yazd. sviçreli banka temsilcileri 2014 y l yla ilgili yapt klar ortak beklenti bildirisinde Türkiye, 'riskli yat r m bölgesi' olarak de- erlendirildi. Banka temsilcileri; Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye'yi 'k r lgan beflli' olarak ifade etti. (CHA) Kiprianu, "Türkiye deki siyasi sahnenin netleflmesi, olgular n flekillenmesi ve Türk liderli inin K br s sorununu nas l yönetece ini de erlendirebilmemiz için bir süre gerekecek." dedi. (CHA)

15 6 Ocak 2014 Ankara Alt nda l anneler Gebelik Okulu nda e itim görüyor 15 Alt nda Belediyesi Kad nlar E itim ve Kültür Merkezleri nde Gebelik Okulu projesi kapsam nda anne adaylar n bilinçlendiriyor. HABER MERKEZ - 24 farkl mahallede açt Kad nlar E itim ve Kültür Merkezleri nde Alt nda l kad nlar n pek çok farkl branflta e itim almas n sa layan Alt nda Belediyesi, Gebelik Okulu projesi kapsam nda anne adaylar n bilinçlendirmeye devam ediyor. Alt nda Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü iflbirli inde yürütülen ve Alt nda l anne adaylar taraf ndan büyük ilgi gören Gebelik Okulu, teorik ve pratik e itimin yan s ra drama dersleriyle daha da renkleniyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Ö retim Görevlisi Hüseyin Alt nova ve Sa l k Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ö retim Görevlisi lknur Gönenç iflbirli iyle gerçeklefltirilen Gebelikte letiflim konulu ders, drama ve oyunlarla daha da keyifli bir hale geldi. Drama dersinde, anne adaylar keyifli dakikalar yaflad. Gebelik sürecinde bireysel bak m, gebeli in erken döneminde meydana gelen de iflimler, genetik hastal klar, do uma iliflkin yap lacak düzenlemeler, beslenme, dinlenme ve egzersiz önerileri, gebelikte görülen rahats zl klar ve al nacak önlemler, bebek bak m gibi önemli bilgilerin verildi i Gebelik Okulu nda anne adaylar, drama yoluyla gebelikte ve aile içinde iletiflim konusunu ö rendi. Oyunlar, aktiviteler ve resim yoluyla iletiflimin önemi ve do ru iletiflim kurman n yolunu ö renen anne adaylar, tüm anne adaylar n Gebelik Okulu na kat lmaya ça rd. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, bu e itim program sayesinde anne adaylar n n bilinçlenmelerini sa lamay amaçlad klar n söyledi. Alt nda l kad nlar n her konuda bilgi sahibi olmas için var gücümüzle çal fl yoruz. diyen Tiryaki, Alt nda n her geçen gün daha da ilerliyor ve gelifliyor olmas nda Alt nda l kad nlar n çok büyük önemi oldu unu bir kez daha vurgulad. Alt nda l çocuklar n e itimine büyük önem verdiklerini her f rsatta vurgulayan Tiryaki, Gebelik Okulu sayesinde Alt nda l çocuklar e itime daha do madan bafll yor. dedi.

16 16 Ankara fientepe teleferi i Mart ta hizmette Ankara'n n Yenimahalle ilçesi yeni bir baharda toplu tafl ma amaçl ilk teleferik ile tan flacak. Büyükflehir Belediyesi, fientepe yi Yenimahalle merkeze ba layacak teleferik projesinin ilk etab n h zl bir flekilde sürdürüyor. Teleferi in ilk etab n n yerel seçimlerden önce fientepelilerin hizmetine sunulaca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Teleferi imizin aç l fl n inflallah Mart ay nda yapaca z. Kabinler sürekli çal flaca için de hemflehrilerimizin rahat rahat merkeze inmesi için ücretsiz olmas na karar verdik. dedi. Yeni metrolar için gün sayan Baflkent te, ard ard na yap m na bafllanan ve hizmete aç lan yeni yollar ile trafik rahatlat l p, yeni nesil do algazl çevreci otobüsler ile toplu tafl mada ilkler yaflan rken, kent içi ulafl m konforunu art racak yepyeni bir proje daha h zla yol al yor. Türkiye nin toplu tafl ma amaçl ilk teleferi i Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro dura aras nda ad m ad m yükseliyor. Yenimahalle fientepe teleferik hatt n n 2 etaptan olufltu unu, seçimden önce 3 istasyonlu ilk etab n hizmete aç laca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, tek istasyonlu ikinci etab n ise yaz sezonunda tamamlanaca n bildirdi. Projenin ilk etab n n 10 adet direk üzerinde yol ald n ifade eden Baflkan Gökçek, projenin son durumu hakk nda flu bilgileri verdi: stasyonlar m z n kaba inflaat bitti, boyas, dekorasyonu, yürüyen merdiven montaj ve çat s yap lacak. Direk montajlar m z, yol kenarlar nda trafi i engellemeyecek flekilde konumland r ld. Bunun için dünyada ilk defa özel direk imalat yap ld. lk etaptaki en yüksek direk 50 metre yüksekli inde monte edildi. Kabinlerin ve halatlar n imalat bitirildi. Projenin 3 istasyonlu ilk etab n n yüzde 85 i tamamland diyebiliriz. stasyon düzenlemeleri ve halatlar n montaj ndan sonra teleferi imizin ilk etab seçimlerden önce iflletmeye al - nacak. fientepeliler, ilkbaharla birlikte yeni, h zl, ücretsiz ve konforlu bir ulafl m imkan na kavuflmufl olacak. Teleferik projesindeki yerli üretimine de dikkat çeken Baflkan Gökçek, direklerin Polatl da üretildi ini, Türkiye de teleferik yap - m ndaki yerli pay n n ilk defa yüzde 50 seviyesine ç kar ld n vurgulad. Kabinlerin yüksek güvenlikli bir malzemeden imal edildi ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Kabinler, kamera sistemleri ve mini ekranlarla donat ld. Ayr ca dünyada çok az uygulanan koltuk s tma sistemi de kabinlerde mevcuttur dedi. Baflkan Gökçek, kent içi ulafl mda ilk kez kullan lacak teleferik hatt yla ilgili flunlar söyledi: lk istasyon Yenimahalle metro istasyonu olacak ve fientepe merkezine kadar ulafl m havadan sa lanacak. Teleferik kabinler sürekli çal flaca için ücretsiz olacak. 4 durak boyunca 106 kabinin ayn anda hareket edece i teleferik sistemi saatte tek yönde 2 bin 400 kifli tafl yacak ve 3 bin 257 metre uzunlu unda olacak. Her kabin 15 saniyede bir istasyona girecek. Otobüsle veya özel araçlarla dakika süren yolculuk süresi teleferikle 13.5 dakikaya inecek. 11 dakikal k metro süresi buna ilave edilince flu anda 55 dakikay bulan K z lay-fientepe aras yolculuk yaklafl k 25 dakikada tamamlanacak. Teleferi in en çevreci ve en güvenli ulafl m olmas gibi nedenlerle cazip bir ulafl m yöntemi oldu unu söyleyen Baflkan Gökçek, teleferik ile metro ve otobüs karfl laflt rmas da yapt. Otobüs giderleriyle karfl - laflt r ld nda teleferi in yüzde 75 daha ekonomik oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, seferlerin ayn flartlarda yaklafl k 175 otobüsün trafi e ç kmas ile denk düfltü ünü ifade etti. Mevcut hatta e imin ortalama yüzde 6 olmas ve yer yer yüzde 20 lere ç kmas nedeniyle metro yap m n n mümkün olmad n da vurgulayan Baflkan Gökçek, ayr ca 267 metre metro fiyat na 3 bin 257 metre teleferik hatt döflendi- ine dikkat çekti. Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: K saca Yenimahalle-fientepe teleferik yap m için ideal bir hat. Yenimahalle metro istasyonu ile fientepe merkezini ba layacak olan teleferik sistemi metrodan ç - kanlar n beklemeden k sa sürede fientepe ye ulaflmalar n sa layacak. Ankara da metro ile senkronize çal flacak olan sistem trafi in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Engelli, yafll, çocuk ve her kesim taraf ndan rahatl kla kullan lacak. (CHA) Do algaza zam gelmese de kurdaki art fl Ankara'da faturaya yans yor Do algaz n neredeyse tamam yurtd fl ndan ithal edildi i için dövizdeki yükselifl fiyatlara yans yor. Ancak bu konuda son sözü yetkili otoriteler veriyor. Enerji Bakanl da son dönemde yaflanan dalgalanmalara ra men elektrik ve do algaz fiyat nda art fl olmayaca n aç klad. Ancak Ankara'da durum biraz farkl. Döviz kurundaki yaflanan art fllar Baflkent'te bir ay sonraki faturaya hemen yans yor. Bu durum, Baflkent Do algaz' n özellefltirme sözleflmesinde yer alan bir maddeden kaynaklan yor. Edinilen bilgiye göre Baflkentgaz iyi bir fiyata sat lmas için özellefltirme öncesi kanunla kura ba l bir tarife yap s oluflturuldu. Buna göre BOTAfi dan al nan 1000 merteküp do algaza (vergiler dahil maliyeti ekledikten sonra) serbest tüketiciler için 7,75 dolar (sadece tafl ma bedeli), normal konut aboneleri içinse 55,55 dolar ekleniyor. Rakamlar dolar olarak belirlendi i için kurda yaflanan yukar yönlü her hareket faturaya da yans yor. Haliyle kurdaki gerilemeyle fiyat da düflüyor. Tüketicileri Koruma Derne i (TÜKODER) Genel Baflkan Avukat fiükran Ero lu, söz konusu durumu de erlendirirken, devletin tüketicilerin ekonomik ç karlar n korumak zorunda oldu una dikkat çekti. (CHA)

17 6 Ocak 2014 Gündem Asgari ücret yine yetersiz Asgari ücretin 2014 ün ilk 6 ay nda yüzde 5, ikinci 6 ay nda ise yüzde 6 artt r lmas kararlaflt r ld. ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, ran'dan günlük milyon metreküp al nan gaz n, milyon metreküplere düfltü ü zamanlar n oldu unu söyledi. Y ld z, bunu vatandafllara olabildi ince yans tmamaya çal flt klar n belirtti. ANKARA (AA) - Buna göre, asgari ücret yeni y l n ilk 6 ay nda net 846 lira, ikinci 6 ay nda ise net 891 lira olurken, mevcutta yaklafl k 803 lira olan asgari ücrete 43 lira zam yap ld. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n Reflat Moral Konferans Salonu nda beflinci kez topland. flçi taraf n Türk- fl in, iflveren taraf - n ise T SK in temsil etti i toplant n n ard ndan, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, komisyonun belirledi i rakam aç klamak üzere salona geldi. Bakan Çelik, asgari ücretin dünyan n pek çok ülkesinde uyguland n ve iflçilere daha az ücretin verilmesini yasaklayan önemli bir sosyal politika arac oldu unu söyledi. Asgari ücrette 11 y lda reel olarak yüzde 72 lik, nominal olarak ise yüzde 336 l k art fl sa lad klar n vurgulayan Çelik, flöyle konufltu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapt çal flmalarla baz tavsiye kararlar ald. Bizde bunu Hükümet olarak de- erlendirdik ve yerinde bulduk. Bunlar n gerçeklefltirilmesi için çal flmalara hemen bafllayaca z. Bu y l oy çoklu- uyla asgari ücrette 16 yafl alt ve 16 yafl üstü uygulamas na son veriyoruz. Bundan böyle tek asgari ücret uygulamas gerçeklefltirilecek. Ayr ca asgari geçim indirimi uygulamas n çal flanlar n lehine genifllettik. Dört çocuktan üç çocu a indirmifl bulunuyoruz. Yani üç çocu u olandan gelir vergisi al nmayacak. Çelik, 16 yaflla ilgili düzenlemenin ikincil mevzuatta yap lacak düzenlemeyi kapsad n ve bunu önümüzdeki hafta içerisinde gerçeklefltireceklerini belirterek, asgari geçim indirimiyle ilgili düzenlemeyi ise yasal de iflikliklik gerektirdi i için Meclis e sevk edeceklerini söyledi. Yeni y lda geçerli olacak asgari ücretin oy çoklu uyla belirlendi ini vurgulayan Çelik, flu bilgileri verdi: Asgari ücretin 2014 y l n n ilk 6 ay nda yüzde 5 lik ücret art fl yla net 846 lira, brüt bin 71 liraya ç kmas konusunda karar al nm fl bulunuyor. kinci 6 ay için yüzde 6 art fl oldu. Bekar bir iflçide net 891 lira, brüt bin 134 lira art fllar geçerli olacak. Y ll k art fl oran ise yüzde 11 düzeyine ulaflt. Asgari ücret, sat n alma paritesi aç s ndan ele al n nca 11 Avrupa ülkesini geride b rakacak bir düzeye ulaflt k diyen Çelik, milli gelire göre bak ld zaman da Türkiye nin en önde oldu unu söyledi. Çelik, asgari ücretin bir sosyal koruma ücreti oldu unu tekrarlayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: Bunun alt nda bir ücretin çal flana teklif edilmemesi anlam tafl yan bir ücrettir. Bundan dolay Türkiye de asgari ücretten beyan her gün daha da düflmektedir. Yüzde 47 lerde olan asgari ücret beyan flu an yüzde 32 lere düflmüfl bulunmaktad r. Reel olarak bu 11 y ll k dönemde asgari ücrette art fl söz konusudur. Bugün de enflasyon önümüzdeki y l orta vadeli programda 5,3, büyüme yüzde 4 öngörülmüfl iken asgari ücretin yüzde 11 düzeyinde art r lmas Hükümetin veya kamunun bu meseleye bak fl n çok net bir flekilde özetlemektedir. fiartlar m z iflverenlerle birlikte daha da zorlad k. 4,5 ve 5 düzeylerinde olan iflverenin bu yaklafl m n 6 düzeyine tafl m fl olduk. Bir bas n mensubunun, Asgari ücretteki 42 liral k art fl de erlendirir misiniz sorusuna Çelik, flu yan t verdi: Özel sektörü de biliyorum, kamuyu da biliyorum. Binlerce çal flan asgari ücretin çok üzerinde rakama çal fl yor. Dolay s yla asgari ücreti bir geçim ücreti de il, asgari ücreti bir koruma ücreti olarak ele ald m z zaman bu yüzde 11 lik art fl n ekonomik verileri de dikkate ald m z zaman olumlu bir geliflme oldu unu söyleyebilirim. Bakan Y ld z do algaz s k nt s n de erlendirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Lokali'nde '2013 y l de erlendirmesi ve 2014 hedefleriyle' ilgili bas n toplant s düzenledi. Gazetecilerin sorular n da cevaplayan Y ld z, K fl aylar nda gaz tedarikinde ne gibi s k nt lar n n yaflan yor? sorusuna, ran dan al nan do algazda kesinti oldu unu söyledi. Günlük milyon metreküp al nan gaz n, milyon metreküplere düfltü ü zamanlar n oldu unu ifade eden Y ld z, bunu vatandafllara olabildi ince yans tmamaya çal flt klar n belirtti. Olumsuz k fl flartlar nda çözüm ada n da dile getiren Y ld z, geçen y l s ra d fl önlemleri al nmas gerek gün say s - n n 22 oldu unu kaydetti. Y ld z, Aral k ve Ocak ay nda a rl kl olmak üzere 365 günü kapsayan de erlerin tamam n yükseltmek gerekiyor. Bu ciddi bir maliyet olabildi ince fizibil kullanmak gerekiyor.

18 18 ANKARA - Valilikten yap lan aç klamada Yüksel in; 1017 vatandafl, 591 sivil toplum kuruluflu temsilcisi, 111 belediye baflkan ile muhtar ve il genel Meclis üyesi, 295 kamu kurum ve kurulufllar yöneticileri, 59 mesleki teflekküller temsilcileri ile 112 yabanc ülkeler büyükelçileri ve di er yabanc misyon temsilcileri ile görüfltü ü kaydedildi. Aç klamada 2013 y l n n önemli olaylar de erlendirilerek 17 fiubat 2013 tarihinde gerçekleflen Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi Proje sözleflmesinin imzalanmas ile 8 Ocak 2013 tarihinde Uluslararas Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun kurulmas, 30 A ustos 2013 tarihinde Ankara Bulvar n n aç lmas ile 6 Eylül 2013 tarihinde yap m na bafllanan ODTÜ yol inflaat, 16 May s 2013 tarihinde 2. El Oto Galerilerinin flehir d fl na tafl nmas nda son y llar n en somut ad m olan Akyurt lçesi Otonomi Oto Galeri Sitesi temelinin at lmas, Ankara linde yayg n a açland rma yap larak 7 milyon fidan dikilmesi ve Ankara ihracat nda son 10 y l n rekoru k r larak 7.2 Milyar dolar üzerinde gerçekleflmesi 2013 y l nda Ankara da önemle de- erlendirilmesi gereken geliflmeler oldu u kaydedildi. Aç klaman n devam nda 1 fiubat 2013 tarihinde ABD Büyükelçili inde patlama, 6 Mart 2013 tarihinde meydana gelen Alt nda Yunus Emre Çarfl s yang n, 1 Haziran 2013 tarihinde bafllayan Gezi Olaylar, 19 Mart 2013 tarihinde Ak Parti ve Adalet Bakanl ile 20 Eylül 2013 tarihinde EGM ve Polis Evine yap - lan roketatarl sald r lar n da Ankara da 2013 y l n n de erlendirilmesi Ankara 6 Ocak 2014 Vali Yüksel 2013 te 2 bin 185 kifli ile görüfltü Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in, 2013 y l genel ifl yürütümü ve faaliyetleri kapsam nda Valilik Makam nda 2 bin 185 kifli ile görüflme yapt bildirildi. ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanl, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat ekiplerinin, Bursa Yalova karayolunda bir akaryak t istasyonunda otomasyon sisteminin devre d fl b rak larak 388 bin litre motorininin kay t d fl sat ld n ortaya ç kard n bildirdi. Bakanl ktan verilen bilgiye göre; istasyonda gerçeklefltirilen denetim s ras nda çal flanlar n flüpheli davran fllar ndan flüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri pompalar ve otomasyon sistemini üzerinde yapt klar inceleme sonucunda otomasyon sistemini devre d fl b rakarak kaçak akaryak t sat fl yap ld n tespit etti. Defterler ve muhasebe kay tlar nda yap lan detayl inceleme sonucunda piyasa de eri yaklafl k olarak 1 milyon 575 bin TL olan 388 bin litre motorinin kaçak olarak sat ld tespit edilerek istasyon akaryak t sat fl na kapat ld.(cha) gereken önemli olaylar oldu u belirtildi. Vali Yüksel in ayr ca geçen y l içinde; Muhtelif konulara iliflkin olarak (Kaymakamlar toplant s, l Emniyet-Asayifl Toplant s, l Koordinasyon Kurulu Toplant s, Meslek Odalar ve Sivil Toplum Kurulufllar ile toplant ) 115 toplant ya kat larak baflkanl k yapt, Kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli yürütülmesine esas olmak üzere 46 Kamu Kurum ve Kuruluflunda denetlemelerde bulundu u ile yat r m ve çal flmalara iliflkin brifing ald, Kamu ve özel kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar taraf ndan düzenlenen çeflitli nitelikteki 67 kültür etkinli i ile resmi tören ve aç l fllara kat ld, Ankara ili mülki hudutlar dâhilinde ilçe, belde ve köylerde mahalli sorunlar n ve ihtiyaçlar n belirlenmesi ile çözüm yollar na yönelik 37 denetleme ve inceleme gezileri gerçeklefltirdi i, Esenbo a Havaliman nda 83 yabanc Cumhurbaflkan, Baflbakan ve devlet erkân n n karfl lama ve u urlama merasimlerinde bulundu u, 48 Halk Gününde 4581 vatandafl ile görüflme yapt kaydedildi. Valili e, vatandafllar taraf ndan geçen y l 3 bin 71 say l Dilekçe Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun kapsam nda 2905 baflvuru yap ld, 4982 say l Bilgi Edinme Kanunu kapsam nda B MER taraf ndan da 51 bin 342 adet baflvuruya ifllem yap ld ve baflvurulara iliflkin çözüm yollar arand aktar ld. Ankara Valili i 2013 y l nda 221 adet bas n bülteni, bas n duyurusu ve bas n aç klamas yapt.(cha) 388 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

19 6 Ocak 2014 E itim Albümden elde etti i gelirle okul açt... STANBUL - Ünlü prodüktör ve yap mc Orhan Polat Ya c, Manisa Turgutlu Belediyesi nin deste iyle okul yapt rd. Ya c, Orhan Gencebay le Bir Ömür albümünde elde etti i gelirle memleketi Turgutlu ya 12 derslik bir okul kazand rd. Albümde, Tarkan, Ajda Pekkan, Manga, Duman, Y ld z Tilbe ve Özcan Deniz gibi 32 ünlü sanatç, Orhan Gencebay n flark lar n seslendirdi. Okulun aç l fl n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an yapt. Yaklafl k 1 milyon liraya mal olan okulun aç l fl na Orhan Gencebay, Zerrin Özer, Aliflan, Hande Yener, Cengiz Kurto lu, Kutsi, Mustafa Sandal, Berksan, Ece Erken baflta olmak üzere 10 dan fazla sanatç kat ld. Polat Ya c, Orhan Gencebay' n 60. sanat y l nedeniyle ç kard 2 CD'lik Orhan Gencebay le Bir Ömür albümü ile sat fl rekoru k rm flt. Okula Orhan Polat Ya c lkö retim Okulu ad verildi. Hay rsever Ya c, ayr ca Turgutlu'da 400 ö renciye burs, ihtiyaç sahibi 100 aileye de maddi destek sa l yor. Okulun aç l fl na kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Manisa ve Turgutlu ya yap - lan yat r mlar anlatt. Manisa ya 356 milyon kamu, 309 milyon TL de özel sektöre yat r m yap ld n ve 2 gün boyunca bunlar hizmete açacaklar n söyledi. Turgutlu da düzenlenen toplu aç l flta 23 milyon TL tutar nda 9 u kamu, 7 si özel sektöre ait 16 eser ve yat r m hizmete açt klar n belirten Erdo an, Celal Bayar Üniversitesi ne ba l Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Hasan Üzmez Orta Okulu, Orhan Polat Ya c lkokulu nun yans ra belediye taraf ndan infla edilen yat r mlar, Orman ve Su flleri Bakanl n n yapt rd Karaçal Deresi taflk n koruma tesisinin resmi aç l fl n yapt klar n kaydetti. Manisa y büyükflehir statüsüne kavuflturduklar n, bu çerçevede Turgutlu nun 30 Mart 2013 tarihi itibariyle büyükflehir belediyesinden de hizmet alaca n ifade eden Erdo an, nan yorum ki Turgutlu 30 Mart ta art k Manisa Büyükflehir Belediyesi nin hizmetini alacak. Art k buradan en ücra köfledeki bir mahallede bile su, kanalizasyon noktas nda ilçe belediyesi yapabildi ini yapar ama bundan sonra bu büyükflehire ait olacak. Büyükflehir buran n içme suyu sorunundan da sorumlu olacak, kanalizasyondan da sorumlu olacak. Bu bir imar bütünlü ü anlay fl n getirirken ayn zamanda bir hizmet bütünlü ü anlay fl n getirecek. Manisa n n geneli art k gecekondulaflmadan kurtulacak. Nas l? Kentsel dönüflüm ve de- iflimle iflte bu modern bir flehirleflmenin, modern bir dönüflümün anlay fl d r. (CHA) Köy okulu ö rencileri kapal spor salonuna kavufltu 19 YOZGAT - Yozgat n Esenli köyüne hay rsever ifl adam Bilal fiahin taraf ndan yapt r lan spor salonu düzenlenen törenle aç ld. Törene, Yozgat Valisi Abdulkadir Yaz c, l Jandarma ve Garnizon Komutan Albay Recep Yalç nkaya, Yozgat Belediye Baflkan Yusuf Bafler, l Emniyet Müdürü Hasan Y lmaz, Yozgat Cumhuriyet Baflsavc s Metin Durgun, dare Mahkemesi Baflkan Bekir Demirci, vali yard mc lar Kemal fiahin ve Yavuz Güner, l Milli E itim Müdürü Saim Kufl, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Fazl Öcal, l Müftüsü Ahmet Poçano lu, hay rsever ifl adam Bilal fiahin, ö retmen ve ö renciler ile vatandafllar kat ld. l Milli E itim Müdürü Saim Kufl, programda yapt aç l fl konuflmas nda e itimin önemine de indi. Kufl, "Hay rsever ifl adam m z Bilal fiahin Bey e öncelikle okulumuza böyle bir spor salonu kazand rd için teflekkür ederim. Burada 13 ö retmen görev yap yor ve 170 ö renci e itim görmektedir. Büyük bir eksiklik olan spor salonumuzun da ö rencilerimizin hizmetine sunulmas yla inflallah daha baflar l ö rencilerimiz bu okulumuzdan yetiflecektir. Ben bu vesile ile Yozgat e itimine bu tür destek ve katk lar sa layan hay rsever ifl adam Bilal fiahin Bey e teflekkür ediyorum." dedi. Belediye Baflkan Yusuf Bafler de baflta e itim olmak üzere Yozgat a yapt hay r iflleri ile halk n sevgisini ve sayg s n kazanan Bilal fiahin in kendi do du u yer olan Esenli beldesine de say s z hizmetlerde bulundu unu söyledi. Baflkan Bafler, Baflkan Yusuf Bafler hay rsever ifl adam fiahin e teflekkür ederek, spor salonunun Esenli beldesine ve ö rencilere hay rl ve u urlu olmas n diledi. Hay rsever ifl adam Bilal fiahin ise yapt konuflmada en büyük yat r m n insana yap - lan yat r m oldu unu belirterek bunun da e itimle sa lanabilece ini söyledi. fiahin, "23 Nisan kutlamalar nda Esenli'ye geldi imde bir grup ö renci; Bilal amca biz sizden kapal bir spor salonu istiyoruz, okulumuzun salonu olmad için beden e itimi dersini so ukta üflüyerek yap yoruz ya da yapam yoruz diye talep etmeleri üzerine harekete geçerek bu kapal spor salonumuzu okulumuza kazand rd k. Yaklafl k 3 ay önce temelini att m z kapal spor salonumuzun bugün aç l - fl n yapman n mutlulu unu ö rencilerimizle ve de erli il yöneticilerimizle birlikte paylafl yoruz. Bu vesile ile çal flmalar - m zda bizlerden deste ini hiçbir zaman esirgemeyen baflta Say n Valimiz Abdulkadir Yaz c olmak üzere Belediye Baflkan - m z Yusuf Bafler Bey'e, k sacas eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Spor salonumuzun köyümüze, beldemize hay rl u urlu olmas n diliyorum." diye konufltu. Vali Abdulkadir Yaz c da bir beldede, bir köyde olmas gereken her fleyin Esenli beldesinde oldu unu söyledi. Vali Yaz c, "Bugün burada yine bir Bilal fiahin klasi i ile karfl karfl yay z. Baz insanlar kendini topluma faydal ifller yapmaya adarken, baz lar ise sadece kendi dünyas içerisinde toplumdan kopuk yaflam n idame ettirir. Bu kapsamda de erli ifl adam - m z Bilal fiahin in Yozgat için ifade etti i anlam da iflte bal gibi. Sevgili çocuklar siz ne kadar sevimli ve güzelseniz, Bilal fiahin de o kadar sevimli ve güzel. ifadelerini kulland. (CHA)

20 20 Üç Yol: Mostar dan Hasankeyf e, Fajr Film Festivali nde yar flacak. Faysal Soysal n yönetti i, Üç Yol: Mostar dan Hasankeyf e filmi, Antalya ve Malatya Film Festivalleri ndeki gösterimlerinden sonra fiubat 2014 te gerçekleflecek olan Fajr Film Festivali nin Uluslararas bölümü olan Cinema of Salvation bölümünde yar flmaya hak kazand y l nda Tahran Sanat Üniversitesi nde Sinema yüksek lisans n yapan yönetmen Faysal Soysal, y llar sonra ran da ilk uzun metraj filminin uluslararas gösterimine konuk olacak. Üç Yol un Post Prodüksiyonunda bir çok ranl sanatç rol ald. Müzi ini ünlü Kemançe virtiözü Kayhan Kalhor, Ses ANKARA - Yaklafl k 22 bin 600 gazete, dergi, broflür ve pankart hakk ndaki yasak kalkt. Kay tlar n tutulmaya baflland 1952 y l ndan beri, adli ve idari birimlerce hakk nda toplatma, yasaklama, da t m ve sat fl n engellenmesi karar al nan yaklafl k 22 bin 600 gazete, dergi, broflür ve pankart hakk ndaki yasak kalkt. Yasakl yay nlar tekrar inceleyen mahkemelerle yasak karar alan aralar nda valiliklerin de bulundu u idari birimler, hakk nda yasak bulunan yaklafl k 23 bin yay ndan 402'si hakk ndaki toplatma yasaklama ve sat fl n n engellenmesi karar n n devam na hükmetti. 22 bin 600 gazete, dergi, broflür ve pankart hakk ndaki yasak ise kalkt. 2 bin 336 yasakl kitap Hakk nda yasak karar olan 23 bin yay n aras nda 2 bin 336 kitap da bulunuyordu. Mahkemeler, 115 kitap hakk ndaki toplatma yasaklama ve sat fl n n engellenmesi karar n n devam na hükmederken 2 bin 221 Kültür Sanat 3 YOL Fajr Festivali nde yar flacak Tasar m n Burak Topalakç ile Mohsen Roshan, Kurgusunu Farshad Nekoomanesh yapt. Adaleti arayan insanlar n hikayesi Turgay Ayd n, R za Ak n, Nik Xhelilaj ve Kristina Krepela n n oynad film, Bosna da yaflananlar sonras yak nlar n bulamayan, adaleti arayan insanlar ve bu göreve gönül veren Türkiyeli bir flair ile vicdan sahibi Boflnak S rp bir psikolo un, toplu mezarlar n gölgesindeki aflk n fliirsel bir anlat mla konu ediniyor. Film ayr ca savafllardan ve bunal mlardan sonra ortaya ç kan krizlere, kaybedilen ahlak ve kültürel miraslara ve vicdan azaplar na iflaret ediyor. Yasakl kitaplar art k özgür kitab n yasa kald r ld. Polis art k bu kitaplar hakk nda herhangi bir ifllem yapmayacak. Yasa kalkanlar aras nda terör örgütü elebafl Abdullah Öcalan' n 3 kitab n n yan s ra, Dursun Karatafl' n Seçme Yaz lar, Abdurrahim Karakoç'un Vur Emri, Yalç n Küçük'ün Yürüyüfl, Naz m Hikmet'in Türkiye flçi S n f na Selam, Mahir Çayan' n Toplu Yaz lar, Do u Perinçek'in K br s Meselesi, Seyyid Kutup'un slam'da Sosyal Adalet adl eserleri de bulunuyor. Naz m Hikmet fliirleriyle fl Sanat ta an l yor fiiir sevenlerin ilgiyle takip etti i fl Sanat n fiiir Dinletileri program Naz m Hikmet in fliirleriyle bafll yor. Atilla Birkiye ve Mehmet Birkiye nin özenle seçti i fliirleri bu özel gecede Hakan Gerçek, Bülent Emin Yarar ve Metin Belgin seslendiriyor. Naz m Hikmet in görüntülerinin de perdeye yans d program sahne düzeniyle de Hikmet in yaflam na göndermelerde bulunuyor. Kronolojik s rayla oluflturulan, fliir ile müzi in iç içe geçti i 'Denize Dönmek stiyorum' isimli seçki fliire aflina olanlar n ezberlerinde tuttu u Naz m Hikmet fliirlerini hat rlat yor. Müzisyen Vedat Sakman, bu gösteri için flairin fliirlerinden besteledi i flark lar n yan s ra kendi flark lar n da seslendiriyor. fl Sanat n fiiir Dinletileri ücretsiz olarak izlenebilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU 21 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU Aralık ayında tüketici güveni geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

MECLİSİ TEMMUZ 2008 SAYI:31

MECLİSİ TEMMUZ 2008 SAYI:31 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ AYLIK MAKROEKONOMİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ 2008 SAYI:31 İhracat Haziran ayında ihracat yüzde 34,88 arttı. İhracat, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak.

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik gündemde takip edilecek önemli datalar Avrupa senasında Fransa Tüketici Güven Endeksi, İnigltere Mortgage Onayları ve CBI Dağıtım Kanalları endeksi, ABD seansında ise ABD

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı